DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 29

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29"

Átírás

1 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1. Érdi Gyü mölcs és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztõ Kht. 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztés és Dendrológia Tanszék 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika Tanszék KULCSSZAVAK: rózsa, fajtaértékelés, színstabilitás, elvirágzás Ph.D. kutatás keretében vizsgálatot végeztünk a magyar rózsafajták virágszirmainak színstabilitására in situ körülmények között. Az egyes virágok nyílásának fenofázisait Munsell-féle színrendszerben rögzítve megállapítottuk a szirmok színét a bimbónyílástól egészen a sziromszáradásig, és meghatároztuk az egyes stádiumok közötti színváltozás mértékét. Elõnyösnek a kis eltérést tekintettük, kivéve a tarka poliantáknál, ahol ellenke - zõleg, az erõs szín vál to zás az ér té kes. Je len tõs kü lönb sé get ta lál tunk az egyes faj ták vi rág szí né nek sta bi li tá sá ban, bár ész re ve he tõ volt, hogy a faj ták szí ne erõ sen meg ha tá roz za a szín vál to zás fo kát és irá nyát. A ki ér té ke lé sek alap ján a leg jobb vö rös faj - ta a Táncsics Mi hály em lé ke volt, de a Szabó De zsõ em lé ke -t és a Domokos Pál Pé ter em lé ke -t is na gyon sta bil szí nû ek ta lál tuk, ha csak a vi rág nyí lás kö ze pét vizs gál tuk. A sár ga vi rá gok kö zött az Aranyhíd, míg fehérek kö zött a kont roll Iceberg volt a leg jobb. A ró zsa szín faj ták kö zül a kis sé fakó Leila ki vé te lé vel ne héz volt sta bil szí nût ta lál ni, bár a Millecentenárium a vi rág nyí lás kö ze pén még igen jó szín tar tós sá gú volt. Tar ka polianta faj ták kö zött a Dsida Jenõ em lé ke és a Verecke szín ár nya la ta és vi lá gos sá ga vál to zott erõ seb ben az el nyí lás fo lya mán. BEVEZETÉS A ter mesz tett ró zsa (Rosa Linnaeus) az egyik leg vál to za to sabb és leg de ko ra tí vabb dísz nö vény faj Magyar - országon, de egyi ke a leg igé nye seb bek nek is. Az or szág nak ko moly gaz da sá gi ér de ke fû zõ dik ah hoz, hogy Magyarország köz park ja i ba az adott öko ló gi ai vi szo nyok nak leg job ban meg fe le lõ, leg de ko ra tí vabb, leg in kább virágzóképes ró zsá kat te le pít hes se. Az al kal mas faj ták ki vá lasz tá sa azon ban nem kép zel he tõ el tu do má - nyos vizsgálatok nél kül. Kez det ben ha zánk ban csak kül föl di ró zsa faj tá kat sza po rí tot tak, ezek nek a fajtaér - tékelését a Budatétényi ró zsa kert ben vé gez ték (MÁRK, 1959). Az óta Ma gyar or szá gon meg kez dõ dött és sikerágazattá vált a ró zsa ne me sí tés, ami el sõ sor ban Márk Ger gely ne vé hez fû zõ dik (MÁRK, 2004). A ma gyar faj ták sze ren csé re egy re több köz park ban ta lál ha tó ak meg, de a faj ta vá lasz tás néha utó lag si ker te len nek bi zo - nyult. En nek el ke rü lé sé re évek óta vizs gál juk a ma gyar ró zsa faj ták ér ték mé rõ tu laj don sá ga it. A vi rág zás több paraméterét már ed dig is ér té kel het tük, így a faj ták vi rág zá sá nak éves le fu tá sát (BORONKAY és JÁMBOR BENCZÚR, 2005; BORONKAY és JÁMBOR BENCZÚR, 2006a). Egyé ni vi rá gok nál a kö zel múlt ban ke rült kiér - tékelésre a vi rág zás fenofázisainak hossza és a vi rá gok el vi rág zá sá nak a me ne te (BORONKAY és JÁMBOR BENCZÚR, 2006b). A ró zsa leg fel tû nõbb tu laj don sá ga azon ban a vi rág szí ne. En nek ér té ke lé se nem egy sze rû do log. A vi rág - szín gyakran nem azo nos a szir mok fel szí né nek szí né vel, elõ for dul, hogy a szir mok fonáka és szí ne el té rõ árnyalatú, és ezek egy más ra tük rö zõ dé se élén kebb, sö té tebb szín ér ze tet ad. Na gyon mu ta tós, ha a ró zsa bársonyos, va gyis a szi rom fe lü le té nek pap il lái egy faj ta sze líd fényt köl csö nöz nek a vi rág nak, ami azon ban nem szín, csak fe lü le ti tex tú ra. Ha son ló a hely zet, ha a szi rom bel sõ és kül sõ öve ze tei el té rõ ár nya la tú ak. Az is elõ for dul, hogy a bel sõ szir mok el té rõ szí nû ek, mint a kül sõk. Mind ket tõ re pél da a ma gyar ne me sí té sû Dsida Jenõ em lé ke (3. ábra). Felmerül a kérdés, hogy melyik a szép színû rózsa. Kijelölhetõ ugyan színcsoportonként egy optimum, de ez olyan mértékig ízlés kérdése, hogy nem képezheti tudományos vizsgálat tárgyát. Éppen ezért értékmérõ tulajdon - ságnak a szín megváltozását érdemes vizsgálni. Az igazán értékes rózsa fõleg ágyrózsa virága legyen stabil színû, állományban adjon egyenletes színfoltot. Néhány szoliterként alkalmazott rózsa esetében dekoratív lehet a tarka szín is, ezek nél a faj ták nál az elõb bi vel szem ben a minél nagyobb színváltozás a nagyobb érték.

2 30 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS SZÍNMODELLEK At tól füg gõ en, hogy mi lyen szín mo dell alap ján vesszük fel a vi rág szí nét, el té rõ in for má ci ót ka punk a szín egyes elemeirõl, és kü lön bö zõ le het a szín vál to zás mér té ké nek meg íté lé se is. Ker té sze ti szí nek ese tén az emberi szín ér zé ke lést leg job ban tük rö zõ szín ár nya lat vi lá gos ság szín telt ség rend sze rek a legmeg - felelõbbek, bár ép pen ezek rit kák a szá mí tó gé pes mo del lek kö zött, te kint ve hogy tá vol áll nak a mo ni tort kezelõ szab vá nyok tól. A leg ha gyo má nyo sabb ilyen rend szer a HLS, amely nek lo gi kai fel épí té se meg fe le lõ, de a fény hul lám hosszá ból in dul ki, és nem az em be ri szín lá tás ból. Az eb bõl fa ka dó hi bák (pél dá ul a sár ga világosabbnak tû nik, mint a kék szín) el ke rü lé sé re az egyik leg al kal ma sabb az ame ri kai Munsell szín - rendszer. Hue Value Chroma ér té kei, szín ár nya lat vi lá gos ság szín telt ség pa ra mé te rek lé nye gé ben azonosak a HLS meg fe le lõ ér té ke i vel, de vi zu á li san uni ver zá lis lé pés kö zök kel dol go zik mind a szín ár nya lat, mind a vi lá gos ság, mind a szín telt ség nél (HARKNESS, 2006). Így pél dá ul a vö rös nek azo nos vi lá gos ság ese tén a barna fe lel meg, nem a sár ga és így két-két szín kö zöt ti el té rés pon to sab ban be csül he tõ. A Munsell rend szer hasz ná la ta több tu do mány ág ban is el ter jedt, pél dá ul spe ci fi kus szín so ro za tát hasz nál ja a ta laj ta ni ku ta tás (VISCARRA ROSSEL et al, 2006). CÉLKITÛZÉS Ph.D. kutatás keretében vizsgálatot végeztünk a magyar rózsafajták virágszirmának színstabilitására in situ körülmények között. Az egyes virágok nyílásának fenofázisait rögzítve meg kívántuk állapítani a szirmok színét a bimbónyílástól egészen a sziromszáradásig, és meg kívántuk határozni bizonyos fenofázisok közötti színváltozás mértékét. Ennek segítségével mérni kívántuk a fajták virágjának értékét és információt szerezni az egységes színfoltot adó képességükrõl. ANYAG ÉS MÓDSZER FAJTÁK A 2006-os év ben a Budatétényi Ró zsa kert ben mint egy 28 ró zsa faj tát vizs gál tunk: 19 floribunda és 9 polianta faj ta virágzásmenetét követtük végig. Olyan magyar fajtákat választottunk ki, amelyek több helyen, elsõsorban közpar - kokban és rózsakertekben találhatók meg, vegetatív és generatív tulajdonságaik alapján kettesével-hármasával csoportosíthatók, és a csoporton belül megfelelõen egymáshoz mérhetõk, hasonló habitusuk és virágszínük miatt. Mind egyik cso port hoz vá lasz tot tunk kontrollként egy-egy jól bevált külföldi fajtát is. Az 1. táb lá zat ban kö zöl jük a vizs gált faj tá kat, az össze ha son lí tá suk hoz al kal ma zott cso por to sí tást és a késõbb rész le te zett mé ré si ered mé nye ket. A ma gyar faj ták mind egyi két Márk Ger gely ne me sí tet te. A kül föl di kont roll-faj ták mind leg alább húsz éve for ga lom ban levõ, a mai na pig is ne ves ne me sí tõ cé gek ka ta ló gu sa i ban sze rep lõ ró zsák, ame lyek vi rág zá si tu laj don sá gai és ha bi tu sa töb bé-ke vés bé meg fe lel az ál ta luk kont rol lált csoportnak. HELYSZÍN A vizsgálat helyszíne az Érdi Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató-, Fejlesztõ Kht. tulajdonában álló Budatétényi Rózsakert volt. A kertben a rózsafajták parki körülmények között, gyepesített területen ágyásokban és azon belül sorokban találhatók. A kert dél-délkeleti kitettségû fennsík, igen magas mésztartalmú talajjal. A porózus alapkõzet miatt a talaj víztartó képessége gyenge. A tágabb környezet klimatikus viszonyai Magyarország Nemzeti Atlasza (1989) szerint a következõk: a januári átlaghõmérséklet mínusz 2 1 C, a júliusi középhõmérséklet C. Az át la gos évi leg ala cso nyabb hõ mér sék let mí nusz C, míg az át la gos évi leg ma ga sabb hõmérséklet 33 C. Az évi átlagos csapadékmennyiség 600 mm. A színértékelés idején 2006 nyár középétõl õsz elejéig nem volt komolyabb, az adatokat torzító idõjárási ese mény, bár a kora nyá ri fel vé te le zést ki kel lett zár ni a hû vös idõ mi att, a késõ õszi mé rést pe dig el kü lö ní tet ten kezeltük az évközi színváltozás mérésére.

3 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 31 A FELMÉRÉSBEN ÉRTÉKELT FAJTÁK LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAIK SZERINTI 1. táblázat CSOPORTOSÍTÁSBAN, ÉS AZ ÖSSZESÍTETT SZÍNVÁLTOZÁS MÉRTÉKE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN A VIRÁGOK ÉLETTARTAMÁNAK 3 SZAKASZÁBAN FAJTANÉV NEMESÍTÕ ÉV ÖSSZEGZETT SZÍNVÁLTOZÁS A VIRÁGNYÍLÁS FOLYAMÁN A) SZAKASZ (2 3.) B) SZAKASZ (1 4.) C) SZAKASZ (1 5.) HA VA CA HB VB CB HC VC CC Fehér floribunda Bem Apó emléke Márk ,7 0,1 0,1 14,6 1,3 1,9 16,1 1,8 3,3 Szent Margit emléke Márk ,1 0,1 6,1 1,2 2,2 9,7 3,1 6 Fehér floribunda kontroll Iceberg (Schneewittchen) McGredy ,1 0,7 1,2 5,6 1,7 3,1 Sárga floribunda Aranyhíd Márk ,3 0,2 1,2 9,1 1 1,9 10,5 1,9 3,9 Domokos János emléke Márk ,4 0,4 4, ,9 11,6 4 10,5 Sárga floribunda kontroll Sunsprite (Friesia) Kordes, R ,8 0,2 3 3,7 0,5 7,2 6,4 2,2 12,6 Rózsaszín floribunda Bethlen Gábor emléke Márk ,9 0,4 2,5 5,6 3,3 7,8 19,3 4 7,9 Déryné Márk - 0,7 0,6 2,4 13,1 2,4 11,7 20,3 4,2 16 Leila Márk 0,6 0 0,1 10, ,2 2,1 6,3 Max Holder Márk ,5 1,5 4,8 14,3 4,4 12,7 18,6 7,3 17,3 Millecentenárium Márk ,7 0 0,2 26,3 2,4 8,4 27,6 4,6 14,4 Alacsony vörös floribunda Borsod Márk - 1,1 0,4 2,5 8,8 3,2 14,8 17,8 6 15,4 Gül Baba Márk ,6 0,3 3,5 6,5 4,5 21,7 7 8,4 23,6 Lágymányos Márk ,3 0,4 3,1 3,9 2,5 15,2 9,1 3,3 18,8 Floribunda kontroll Nouvelle Europe Gaujard ,4 0,1 2,2 4,7 2,9 17,4 8,8 5,6 19,4 Erõteljes vörös floribunda Báthory István emléke Márk ,2 0,6 2,4 2, ,9 8,3 29,7 Munkács Márk - 0,5 0,4 2,2 3,6 3,9 19,2 4,1 7,2 22 Szabó Dezsõ emléke Márk ,7 0,3 0,5 5,4 4,4 21,7 9 9,3 28,6 Erõteljes floribunda kontroll La Sevillana Meilland, M ,6 0,3 2,4 5,6 3,5 18,4 12,6 5,8 20,3 Rózsaszín-tarka polianta Dsida Jenõ emléke (söt. á) Márk ,7 1,8 5,5 8,3 7,2 19,8 17,1 8,2 23,1 Dsida Jenõ emléke (vil. á.) Márk ,2 0,5 1,1 22,3 2,4 3,9 31,1 3,4 7,2 Huba (sötétebb árnyalatok) Márk ,7 0,7 1,7 15 3,7 11,4 19,7 5,3 15,5 Huba (világos. árnyalatok) Márk ,8 0,7 3,8 18,3 2 5,9 23 3,6 9,9 Szendrey Júlia emléke Márk - 2,1 0,3 1 21,2 4,8 13,3 24,3 6,9 18,3 Verecke (sötét. árnyalatok) Márk - 3 1,4 5 14,7 6 21,1 18,9 8,2 25 Verecke (világ. árnyalatok) Márk - 0,1 0,4 2,5 18,9 1,4 4,1 23,2 3,6 8 Vörös polianta Déva Márk - 2,9 0,5 3 5,1 5,2 19,6 9,3 9,6 28 Domokos Pál Péter emléke Márk ,1 0,2 0,3 13,3 5,2 17,1 14,4 8,3 22,6 Petõfi Sándor emléke Márk - 1,6 0,4 3,5 5,8 1,3 11,4 13,8 2,3 17,5 Táncsics Mihály emléke Márk - 0,3 0,4 0,2 1,3 4,4 14 9,5 6,9 15,5 Polianta kontroll The Fairy Bentall, A ,7 0,9 3,5 21,4 1,7 6,1 22,1 2,6 7,8

4 32 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS IDÕPONT Az adatfelvételezést fo lya ma to san vé gez tük egész nyá ron át, és az idõ já rás eny he sé ge foly tán még õsz ele jén is tudtunk dolgozni. Minden fajtát két hullámban értékeltünk, hogy a felmérések ideje a legkevesebbet torzítson az ada to kon. A vi rá gok szí nét a kö vet ke zõ na po kon je gyez tük fel: jú ni us 8., 12., 22., 25., 26., 27., jú li us 3., 4., 17., 19., 25., 26., au gusz tus 22., 24., szep tem ber 7. A SZIROMSZÍN KIÉRTÉKELÉSE Össze sen 28 faj tán vi rá got vizs gál tunk 5-5 fenológiai stá di um ban. Ki vé telt csak az je len tett, ha a mé ré si idõ - szak alatt nem volt ele gen dõ vi rág a tö ve ken. Ez fõ leg a rosszul remontáló faj ták nál tör tén he tett meg, így a Lágymányos, az Aranyhíd és a Sunsprite -nál. Et tõl el té rõ volt az az eset, ha az ön tisz tu lás foly tán nem le he tett pusz tu ló vi rá got ta lál ni a tö ve ken. Ilyen volt a Bethlen Gá bor em lé ke, a Sunsprite, bár az ön tisz tu lás nem volt se - hol sem tel jes mértékû. A virágok színét 5 fenológiai stádiumban rögzítettük, melyek a következõk voltak: 1 = Színes bimbó állapot: a csészelevelek már többé-kevésbé szétállnak, a sziromlevél jól látszik (4. ábra. Színes képek a hátsó borító belsõ oldalán láthatók.). Figyelembe kell venni, hogy ilyenkor a szirom fonáka lát szik, nem a szí ne. 2 = A szir mok ki te rü lõ ben van nak, a vi rág még nem tel je sen nyi tott, át mé rõ je nem éri el a le het sé ges ma xi mu - mot (4. ábra). 3 = A virág teljesen kiterült, átmérõje ekkor a legnagyobb, alakja a fajtára jellemzõ. Vágásra termesztett ró - zsá nál ez a vi rág már túl nyí lott nak szá mít (5. ábra). 4 = A vi rág pusz tu ló ban, a szir mok még nem szá ra zak, de már erõ sen fol to sak, kö zel rõl szem lél ve nem esz - tétikusak. 5 = A vi rág el pusz tult, a szir mok szá ra zak. A virágszínt minden fajtánál napfényes, mérsékelten árnyas helyen értékeltük természetes megvilágítás mellett. A felvételhez PANTONE Color Formula Guide színkártyákat használtunk, a Coated Paper sorozatból (8. ábra). Az egyes szí ne ket HLS szín rend szer ben vet tük fel, amit a Corel Draw 9. és 11. ver zi ó ja adott meg min den egyes Pantone színre. Így lehetõségünk volt köztes színek megbecslésére is olyan esetekben, amikor a színkár - tyák egyike sem volt tökéletesen illeszthetõ a szirom színéhez. Ez becslésünk szerint színárnyalatnál maximum 2%, fényességnél és színteltségnél 5-5% hibát eredményezhet, amit mûszeres színmérés esetén sem lehetne je - lentõsen csökkenteni, különösen a szirmok áttetszõsége miatt. Elõfordult, hogy a szirom fõképpen sárga virágok ese tén élén kebb nek tûnt, mint az el mé le ti leg ma ga sabb szín telt sé gû Pantone szín, eb ben az eset ben a mo dell ál - tal megengedett maximális értéket vettük föl. Bimbó esetén a megfigyelhetõ színt, tehát a szirom fonákjának színét értékeltük, hiszen ez látszik a töveken is. Olyan bimbót, ahol még nem alakult ki a fajtára jellemzõ színezet, nem értékeltünk. A fiatal és kiterült virágokon a színt a virág középtáján elhelyezkedõ szirom felszínén mértük, a szirom látható, külsõ részérõl, ahol nem fedi másik sziromlevél. Ez megfelel az UPOV rózsa DUS vizsgálatához kiadott leíró listáján 31-essel jelölt tulajdonságnak (UPOV, 1990). Ár nya la tos faj ták ese tén, me lyek itt mind a polianta cso port ba tar toz tak, a két leg in kább el té rõ színt vettük fel, ez többnyire sárgásfehér, illetve sötétrózsaszín volt. A pusztuló virágon megpróbáltunk átlagszínt mérni, beleértve a fakuló, száradó foltokat is. Száraz, elpusztul szirmok esetében nem vettük figyelembe a szirom színe és fo nák ja közötti különbséget, tekintve hogy ilyenkor ezek gyûrötten állnak és egyformán láthatók a tövön. KIÉRTÉKELÉS Tekintve, hogy a HLS színrendszer erõsen torzítja a színek reális kiértékelését, a színeket Munsell-féle színrend - szerbe konvertáltuk át Munsell Conversion Software V es verziójával C1931-es szabvány megvilágítás és gamma 2.2-es monitorfényesség mellett (WALLKILLCOLOR, 2006). A Munsell rendszerben a H (hue) a tiszta szín árnyalatának változását jelzi szögeltérésként (színkör = 100 foko - zat); V (value) a vi lá gos ság (0 10 kö zött le het ér té ke) és C (chroma) a szín telt ség mér té ke (0 vég te len, de ker té - szeti színek esetében maximum 20,8).

5 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 33 A virágszín-változás mérésének az alapja az egymás melletti fenológiai stádiumok közötti színváltozás abszolút értékének az összege volt, mivel egy világosodó, majd visszasötétedõ virág nem azonos egy stabil színûvel. A változások összegét a virág életének három szakaszára számoltuk ki, melyet a kiinduló és a befejezõ fenológiai sza kasszal fejezhetünk ki: A) A fé lig nyílt vi rág és a ki nyílt vi rág kö zött (2 3. fenológiai stá di um kö zöt ti sza kasz). Ez szi go rú an a vi rág zás legdekoratívabb részének színstabilitását jelenti. Képletként: H a = H 2 -H 3 ; V a = V 2 -V 3 ; C a = C 2 -C 3. Ahol H = hue, V = value, C = chroma, szám mal a fenológiai fá zi sok van nak je löl ve, így pél dá ul V 2 a fé lig nyílt vi rág szir - mának a világossága. B) A bim bó és a pusz tu ló vi rág kö zött (1 4. fenológiai stá di um kö zöt ti sza kasz). Ez az in ten zí ven ápolt nö vény virágszínének tartósságára ad információt, amikor az elpusztult virágokat eltávolítják a tõrõl. A bimbó színe többnyi - re jól látható a rózsán, befolyásolhatja az egységes színfoltot adó képességet, ezért érdemes volt ennek színét is ki - értékelni. Képletként: H b = H 1 -H 2 + H 2 -H 3 + H 3 -H 4 ; V b = V 1 -V 2 + V 2 -V 3 + V 3 -V 4 ; C b = C 1 -C 2 + C 2 -C 3 + C 3 -C 4. C) A bim bó és az el szá radt vi rág kö zött (1 5. fenológiai stá di um kö zöt ti sza kasz). Az elõ zõ vel szem - ben ez az extenzíven tartott, vegetációs idõben nem metszett rózsa színhatását méri, ahol a pusztuló virág fakulása és a szá raz szir mok szí ne is ér ték mé rõ té nye zõ le het, mert a tö vön ma rad. Kép let ként: H A = H 1 -H 2 + H 2 -H 3 + H 3 -H 4 + H 4 -H 5 ; V c = V 1 -V 2 + V 2 -V 3 + V 3 -V 4 + V 4 -V 5 ; C c = C 1 -C 2 + C 2 -C 3 + C 3 -C 4 + C 4 -C 5. BARONIUS et al., 1991 szerint két szín teljes eltérésének a mértéke kiszámítható, és egy számmal definiálha - tó. Az itt CIElab rendszerre leírt módszer adaptálható. A színárnyalat és a színteltség értékét a körön alapuló Munsell modellbõl derékszögû koordinátarendszerbe kell helyezni, a világossági értékét a 3. térbeli koordinátaként megadni, ezzel XYZ koordinátarendszerbe helyezhetõ egy szín, ebben a koordinátarendszerben két szín különbsége a köztük lévõ átló hosszával jellemezhetõ. Mind a value, mind a chroma érték önmagában vizuálisan univerzális lépésközök, de a chroma maximális értéke a kertészeti színszabványban (AZALEA SOCIETY, 2007) nem haladja meg a 20,8-at, a value pe dig a 10-et, így ha a value pa ra mé ter nél kétszeres szorzót veszünk figyelembe, a kettõ azonos dimenziójúnak tekinthetõ. A há rom ko or di ná ta ki szá mí tá sa így a kö vet ke zõ: X = chroma x sin (hue); Y = chroma x cos (hue); Z = 2 value. A szín ár nya la tot (hue) ra di án ban kell meg ad ni. BARONIUS et al., 1991 sze rint a két szín kö zöt ti tel jes eltérés, vagyis a köz tük lévõ tér be li test át ló hossza = X Y Z ahol X, Y, Z a szín koordináta - rendszerben mért helye. A fajták értékelésénél könnyebb kezelhetõsége és összehasonlíthatósága miatt elsõsorban erre az egy szám mal mér he tõ szín el té rés re tá masz kod tunk a Hue Value Chroma hár mas értékkel szemben. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁS A Munsell-féle színrendszerben reálisan, és részleteiben is jól értékelhetõ a rózsafajták színének megváltozása a virágok életének egy-egy szakaszában. A fajták ebben a rendszerben mért, és átlagolt színváltozásait az 1. táb lá - zatban tüntettük föl. Az A), B) és C) fenológiai sza ka szok az Anyag és mód szer fe je zet ben ke rül tek rész le te zés re, röviden: A) a fiatal-középkorú virág szakasz, a B) a bimbótól a virágpusztulásig terjedõ szakasz, a C) pedig a teljes, a sziromszáradásig tartó életszakasz. Hasonlóan a H a színárnyalat, V a fé nyes ség, a C pe dig a szín telt ség vagy élénkség összegzett változását jelenti a táblázatban Ezen adatok szerint a vörös színû rózsáknál általában a színteltséggel, tehát a fakulással van probléma, a fiata - labb virág világossága nagyon stabil, nagyobb idõtartományban vizsgálva viszont kifejezetten leromlik a szín - stabilitásuk: a virágok kifehérednek. Sárga rózsáknál a világosság állandósága a legfeltûnõbb. A rózsaszín fajták - nál a színárnyalat változása jelenti a fõ problémát: többnyire az elvirágzáskor csökkent a színûkben jelenlevõ lilás, bíboros összetevõ, inkább fakó sárgásrózsaszínné válik a virág. Fehér szirmú rózsák esetén a színárnyalat változása szinte az egyetlen forrása a színváltozásnak, de mivel a színteltség ezeknél a fajtáknál majdnem nulla, ez az eltérés a színárnyalatban nem szembeötlõ (7. ábra). A tar ka poliantáknál is a szín ár nya lat a vál to za tos ság fõ for - rása, de a szirmok világossága is jelentõsen változik, elõször sötétedik, majd világosodik, így az összegzett eltérés értéke meglehetõsen nagy. A színstabilitás (illetve a színváltozás) legkönnyebben a teljes színváltozás értékével fejezhetõ ki, ahol csak a változás mértéke számít, nem pedig az iránya. A következõben ennek alapján értékeljük a kísérletbe vont fajták szí - nét a virágok életének egy-egy szakaszában.

6 34 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS A) kiértékelés (2 3. fenológiai stádiumok közötti szakasz) A ker ti ró zsák ese tén a vi rág nyí lás kö ze pén rend kí vül fon tos, hogy sta bil le gyen a vi rá gok szí ne, mert csak így ga - rantálható az egységes színhatás. Az 1. áb rán szín szerint csoportosítva mutatjuk be az egyes fajták színváltozását, a fé lig nyílt és a tel je sen ki nyílt vi rág ál la pot kö zött. Az ábra sze rint a vö rös szí nû ró zsák kö zött a Domokos Pál Pé ter em lé ke, a Táncsics Mi hály em lé ke és a Szabó De zsõ em lé ke bi zo nyul tak a leg job bak nak. Ezek az összes fajta között is a legstabilabb színûek. Érdekesség, hogy jó példái a kísérletbe vett vörös színû rózsák három eltérõ ha bi tu sá nak, te kint ve, hogy a Domokos Pál Pé ter em lé ke ma gas polianta, a Táncsics Mi hály em lé ke ala csony polianta, míg a Szabó De zsõ em lé ke erõ tel jes floribunda. A kont roll ként hasz nált La Sevillana és Nouvelle Europe színe ezeknél jelentõsen változékonyabb volt. A legtöbbet a Gül baba változott, az 1. táblázat szerint leginkább színének élénksége romlott. A sárga rózsák között a legstabilabb színûnek az Aranyhíd tûnik, de ez esetleg köszönhetõ a kevesebb kiérté - kel he tõ vi rág nak is. A má sik két sár ga faj tá tól el té rõ en me lyek kö zül a kont roll Sunsprite a jobb szí ne me le gebb, tom pább volt, nem a klasszi kus arany sár ga, mint a má sik ket tõ. A rózsaszín rózsák kiértékelése kissé nehezebb, mert ez a színtartomány a kísérletbe vont fajtáknál nagyon tág. A legjobbnak a Leila minõsült, de színstabilitása igen halvány színének is betudható, ezért a világos rózsaszín Millecentenárium a valóban legjobbnak értékelhetõ rózsaszínû rózsa. A legtöbb változást a más tulajdonságaiban egyéb ként igen jó Max Holder és The Fairy mu tat ta. Míg az elõ zõ faj tá nak a szín telt sé ge, ez utób bi nak a szín ár - nyalata változott erõsen, kisárgult, kifehéredett. A fehér fajták színváltozása a virág kinyílásának idején lényegében nem változott. Legstabilabb az Iceberg kontroll fajta volt, de a fajták közötti eltérés elhanyagolható. Táncsics M. e. Szabó D. e. Petõfi S. e. Nouvelle Europe Munkács Lágymányos La Sevillana Gül baba Domokos P.P. e. Déva Borsod Báthory I. e. Verecke vil. Verecke söt. Huba vil. Huba söt. Dsida J. vil. Dsida J. söt. Sunsprite Domos J. e. Aranyhíd The Fairy Szendrey J. e. Millecentenárium Max H. Leila Déryné Bethlen G. e. Szt Margit Iceberg Bem apó Munsell-féle egység a színérzékelésben 1. ÁBRA. A vizs gált faj ták vi rág szí né nek vál to zá sa a fé lig nyílt vi rág és a tel jes nyí lás (2. és 3. fenológiai stá di um) kö zött

7 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 35 Táncsics M. e. Szabó D. e. Petõfi S. e. Nouvelle Europe Munkács Lágymányos La Sevillana Gül baba Domokos P.P. e. Déva Borsod Báthory I. e. Verecke vil. Verecke söt. Huba vil. Huba söt. Dsida J. vil. Dsida J. söt. Sunsprite Domos J. e. Aranyhíd The Fairy Szendrey J. e. Millecentenárium Max H. Leila Déryné Bethlen G. e. Szt Margit Iceberg Bem apó 1->2 2->3 3->4 4-> Munsell-féle egység a színérzékelésben 2. ÁBRA. A vizs gált faj ták vi rág szí né nek összeg zett vál to zá sa a bim bó nyí lás és a szir mok tel jes szá ra dá sa (1 5. fenológiai stá di um) kö zött. El té rõ ár nya la tok kal az egy más után kö vet ke zõ stá di u mok kö zöt ti szín el té rést áb rá zol tuk A tarka rózsák a kísérletünkben kizárólag törpe polianta fajták voltak. Ezek között ellentétben a többi csoport - tal a nagyobb színváltozékonyság a kívánatos. A Dsida Jenõ emléke és a Verecke színstabilitása hasonló mintá za tot mu ta tott. Ezek nél a faj ták nál két színt mér tünk, míg elõb bi nél in kább a sö té tebb szín, va gyis a ró zsa szín vál - tozott erõsebben (vörösbe fordult), az utóbbinál a világosabb szín (sárga) is sokat változott, mégpedig kifehéredett. B) kiértékelés (1 4 fenológiai stádiumok közötti szakasz) Más értékeket kapunk, ha a virágnyílás teljes idejét szemléljük, a bimbótól egészen a virág pusztulásáig. Ezt a 2. ábrán láthatjuk, ahol a grafikon kiegészül a 4. és 5. fenológiai fázis közötti színváltozással is. A vörös fajták általában változékony színûeknek bizonyultak, szinte mindegyiküknél a bimbó félig nyílt virág át - menet és a kinyílt virág pusztuló virág átmenet volt a színstabilitás leromlásának az ideje. Ez részben annak kö - szön he tõ, hogy a ki nyílt vi rág igen élénk, eh hez ké pest a bim bó sö tét és fakó, öre ge dés kor pe dig a szi rom fa kult és vi lá go so dott, egé szen akár a fe hé res szí nig is. Eb ben a sza kasz ban a Petõfi Sán dor em lé ke polianta ró zsa volt a legszebb faj ta. A Szabó De zsõ em lé ke és a Báthory Ist ván em lé ke vol tak a leg tar káb bak, na gyon so kat fa kul tak a le vi rág zás kor, noha az elõ zõ faj ta a virágzás közepén még színstabilitásával tûnt ki. Sárga virágok között a sorrend az elõzõ kiértékeléshez hasonlóan alakult, csökkenõ színstabilitás szerinti sor - rend jük: Aranyhíd Sunsprite Domokos Já nos em lé ke (6. ábra). A vál to zás mér té ke azon ban nem túl nagy. Az 1. táblázat sze rint az elsõ faj ta szín ár nya la ta, a má so dik nak a szín telt sé ge, míg a Domokos Já nos emléke -nek mindkét paramétere változott. Világosságuk elég stabilnak volt mondható. A ró zsa szín faj ták kö zött a Leila és ér de kes mó don a The Fairy vol tak a leg in kább szín tar tó ak, ez utób bi fakulása ugyanis nem a pusztuló virág idejére, hanem korábbra, a virág nyílásának középtájára esik. Így érthetõ, hogy a virágzás közepén még változékonynak minõsített fajta hosszú távon már stabil színû lett.

8 36 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS A fehér fajták színstabilitása ebben az esetben is kiválónak minõsíthetõ, bár ez nyilvánvalóan elvárás is velük szem ben. Az Iceberg ki csi vel jobb nak mu tat ko zott, mint a ma gyar faj ták. A többszínû virágok voltak igazolhatóan is a legtarkábbak. Hasonlóan a virágzás közepéhez, itt is a legkevésbé a Huba volt szín vál tó, míg a má sik ket tõ igen ha son ló volt egy más hoz eb ben a te kin tet ben. C) kiértékelés (1 5 fenológiai stádium közötti szakasz) Harmadikként bemutatjuk szintén a 2. ábra alapján a fajták színstabilitását abban az esetben, ha extenzív ápolási viszonyokat feltételezve ez a hazai parkokban nem zárható ki az elszáradt virágok is a tövön maradnak, és figye - lembe kell venni a színüket. A száraz szirmok színe általában ugyan szalmasárga-szürkésbarna, de olykor megõrizheti a virág eredeti színét is, ami fõképpen a sötét fajtáknál lehet igen értékes bélyeg. Általában melegben, gyors elszáradás ese tén vár ha tó, hogy szí nes ma rad a szá raz, gyû rött szi rom. A fel vé te le zés éve saj nos nem ilyen volt, ezért el kép zel he tõ, hogy a faj ták kö zöt ti különbség nagyobb, mint amit ebben az évben mérni tudtunk. A vörös fajtáknál a Lágymányos volt a legjobb, köszönhetõen a laza virágszerkezetnek, és az elvirágzás utáni szi rom hul lás nak. Ex ten zív ápo lás mel lett ezért a Lágymányos, a Petõfi Sán dor em lé ke és a Táncsics Mi hály em lé - ke ajánl ha tók. A sár ga ró zsák mint hogy színük nem üt el túl sá go san a szá raz szal ma szín tõl, és jó az ön tisz tu lá suk sta bil szí nû ek vol tak, kö zü lük a Aranyhíd volt a leg jobb. A ró zsa szín faj ták kö zöt ti kü lönb ség igen je len tõs, a Leila és a The Fairy vol tak a leg sta bi labb szí nû ek, igaz, nem is ezek a leg élén kebb vi rá gú faj ták. A fe hér ró zsák kö zött elõ ször itt tû nik fel némi el té rés, a Szent Mar git meg íté lé sén az el szá radt szir mok ha tá sa kis mér ték ben ron tott. A tar ka polianták színváltozásában a száradás nem domináns, méréseink szerint közülük legtarkább a Dsida Jenõ emléke volt. Összefoglalva: Az egyes fajták színe jelentõsen befolyásolja a szín tartósságát, így a vörös rózsáké többnyire gyen ge, a fe hér és sár ga faj tá ké jó, míg a ró zsa szí nû e ké vál to zó volt, ez utób bi ak nak a szí ne is elég gé el tért egy - mástól. Legjobb vörös fajtának talán a Táncsics Mihály emléke tartható a három kiértékelés alapján. Tarka fajták között a Huba volt a mérsékeltebb, míg a másik kettõ erõsen változtatta színét az elnyílás folyamán. Sárga virágok kö zött vé gig az Aranyhíd, míg fe hé rek kö zött az Iceberg volt a leg jobb. Ró zsa szín faj ták kö zül a kis sé fakó Leila kivételével nehéz stabil színût találni. EVALUATION OF THE COLOUR STABILITY OF SOME HUNGARIAN ROSES ACCORDING TO THE MUNSELL SYSTEM BORONKAY, G. 1, JÁMBOR-BENCZÚR, E. 2, FERENCZY, A Research Institute for Fruitgrowing and Ornamentals Érd 2. Corvinus University of Bu da pest, Faculty of Horticultural Science, Department of Floriculture and Dendrology 3. Corvinus University of Bu da pest, Faculty of Horticultural Science, Department of Mathematics and Informatics KEYWORDS: rose, variety-evaluation, colour stability, flowering process SUMMARY In the Rose Garden Budatétény of the Érdi GYDKF Kht. institute an examination was carried out to evaluate the petal colour stability of several Hungarian rose varieties at in situ circumstances. The colour of the petals has been evaluated at 5 phenological phases of the flowering process at the individual flowers. Munsell colour system was used for the calculation of the colour shifts from the bud phase up to dried petals. Low level change is considered as the favourable attribute, except in the case of colourful polyanthas, were high colour shift is decorative and desirable. Although significant differences have been found between the varieties at colour stability, the main colour of the varieties determined considerably the grade and direction of the colour shift. According to the evaluation the best red varieties were Tán csics Mi hály em lé ke. The colour stability of Sza bó De zsõ em lé ke and Do mo kos Pál Pé ter em - lé ke was also strong if we assessed only the middle of the flowering process. During the flowering process the colourful polyanthas Dsida Jenõ em lé ke and Verecke had the strongest change in colour, hue and luminosity among the polyantha roses. The best yellow rose was Arany híd, while Iceberg was the best among the white ones. It was hard to find a pink rose with good colour stability, except the pale Leila, although Millecentenárium was very good in the middle of the flowering process.

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben