DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29"

Átírás

1 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1. Érdi Gyü mölcs és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztõ Kht. 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztés és Dendrológia Tanszék 3. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika Tanszék KULCSSZAVAK: rózsa, fajtaértékelés, színstabilitás, elvirágzás Ph.D. kutatás keretében vizsgálatot végeztünk a magyar rózsafajták virágszirmainak színstabilitására in situ körülmények között. Az egyes virágok nyílásának fenofázisait Munsell-féle színrendszerben rögzítve megállapítottuk a szirmok színét a bimbónyílástól egészen a sziromszáradásig, és meghatároztuk az egyes stádiumok közötti színváltozás mértékét. Elõnyösnek a kis eltérést tekintettük, kivéve a tarka poliantáknál, ahol ellenke - zõleg, az erõs szín vál to zás az ér té kes. Je len tõs kü lönb sé get ta lál tunk az egyes faj ták vi rág szí né nek sta bi li tá sá ban, bár ész re ve he tõ volt, hogy a faj ták szí ne erõ sen meg ha tá roz za a szín vál to zás fo kát és irá nyát. A ki ér té ke lé sek alap ján a leg jobb vö rös faj - ta a Táncsics Mi hály em lé ke volt, de a Szabó De zsõ em lé ke -t és a Domokos Pál Pé ter em lé ke -t is na gyon sta bil szí nû ek ta lál tuk, ha csak a vi rág nyí lás kö ze pét vizs gál tuk. A sár ga vi rá gok kö zött az Aranyhíd, míg fehérek kö zött a kont roll Iceberg volt a leg jobb. A ró zsa szín faj ták kö zül a kis sé fakó Leila ki vé te lé vel ne héz volt sta bil szí nût ta lál ni, bár a Millecentenárium a vi rág nyí lás kö ze pén még igen jó szín tar tós sá gú volt. Tar ka polianta faj ták kö zött a Dsida Jenõ em lé ke és a Verecke szín ár nya la ta és vi lá gos sá ga vál to zott erõ seb ben az el nyí lás fo lya mán. BEVEZETÉS A ter mesz tett ró zsa (Rosa Linnaeus) az egyik leg vál to za to sabb és leg de ko ra tí vabb dísz nö vény faj Magyar - országon, de egyi ke a leg igé nye seb bek nek is. Az or szág nak ko moly gaz da sá gi ér de ke fû zõ dik ah hoz, hogy Magyarország köz park ja i ba az adott öko ló gi ai vi szo nyok nak leg job ban meg fe le lõ, leg de ko ra tí vabb, leg in kább virágzóképes ró zsá kat te le pít hes se. Az al kal mas faj ták ki vá lasz tá sa azon ban nem kép zel he tõ el tu do má - nyos vizsgálatok nél kül. Kez det ben ha zánk ban csak kül föl di ró zsa faj tá kat sza po rí tot tak, ezek nek a fajtaér - tékelését a Budatétényi ró zsa kert ben vé gez ték (MÁRK, 1959). Az óta Ma gyar or szá gon meg kez dõ dött és sikerágazattá vált a ró zsa ne me sí tés, ami el sõ sor ban Márk Ger gely ne vé hez fû zõ dik (MÁRK, 2004). A ma gyar faj ták sze ren csé re egy re több köz park ban ta lál ha tó ak meg, de a faj ta vá lasz tás néha utó lag si ker te len nek bi zo - nyult. En nek el ke rü lé sé re évek óta vizs gál juk a ma gyar ró zsa faj ták ér ték mé rõ tu laj don sá ga it. A vi rág zás több paraméterét már ed dig is ér té kel het tük, így a faj ták vi rág zá sá nak éves le fu tá sát (BORONKAY és JÁMBOR BENCZÚR, 2005; BORONKAY és JÁMBOR BENCZÚR, 2006a). Egyé ni vi rá gok nál a kö zel múlt ban ke rült kiér - tékelésre a vi rág zás fenofázisainak hossza és a vi rá gok el vi rág zá sá nak a me ne te (BORONKAY és JÁMBOR BENCZÚR, 2006b). A ró zsa leg fel tû nõbb tu laj don sá ga azon ban a vi rág szí ne. En nek ér té ke lé se nem egy sze rû do log. A vi rág - szín gyakran nem azo nos a szir mok fel szí né nek szí né vel, elõ for dul, hogy a szir mok fonáka és szí ne el té rõ árnyalatú, és ezek egy más ra tük rö zõ dé se élén kebb, sö té tebb szín ér ze tet ad. Na gyon mu ta tós, ha a ró zsa bársonyos, va gyis a szi rom fe lü le té nek pap il lái egy faj ta sze líd fényt köl csö nöz nek a vi rág nak, ami azon ban nem szín, csak fe lü le ti tex tú ra. Ha son ló a hely zet, ha a szi rom bel sõ és kül sõ öve ze tei el té rõ ár nya la tú ak. Az is elõ for dul, hogy a bel sõ szir mok el té rõ szí nû ek, mint a kül sõk. Mind ket tõ re pél da a ma gyar ne me sí té sû Dsida Jenõ em lé ke (3. ábra). Felmerül a kérdés, hogy melyik a szép színû rózsa. Kijelölhetõ ugyan színcsoportonként egy optimum, de ez olyan mértékig ízlés kérdése, hogy nem képezheti tudományos vizsgálat tárgyát. Éppen ezért értékmérõ tulajdon - ságnak a szín megváltozását érdemes vizsgálni. Az igazán értékes rózsa fõleg ágyrózsa virága legyen stabil színû, állományban adjon egyenletes színfoltot. Néhány szoliterként alkalmazott rózsa esetében dekoratív lehet a tarka szín is, ezek nél a faj ták nál az elõb bi vel szem ben a minél nagyobb színváltozás a nagyobb érték.

2 30 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS SZÍNMODELLEK At tól füg gõ en, hogy mi lyen szín mo dell alap ján vesszük fel a vi rág szí nét, el té rõ in for má ci ót ka punk a szín egyes elemeirõl, és kü lön bö zõ le het a szín vál to zás mér té ké nek meg íté lé se is. Ker té sze ti szí nek ese tén az emberi szín ér zé ke lést leg job ban tük rö zõ szín ár nya lat vi lá gos ság szín telt ség rend sze rek a legmeg - felelõbbek, bár ép pen ezek rit kák a szá mí tó gé pes mo del lek kö zött, te kint ve hogy tá vol áll nak a mo ni tort kezelõ szab vá nyok tól. A leg ha gyo má nyo sabb ilyen rend szer a HLS, amely nek lo gi kai fel épí té se meg fe le lõ, de a fény hul lám hosszá ból in dul ki, és nem az em be ri szín lá tás ból. Az eb bõl fa ka dó hi bák (pél dá ul a sár ga világosabbnak tû nik, mint a kék szín) el ke rü lé sé re az egyik leg al kal ma sabb az ame ri kai Munsell szín - rendszer. Hue Value Chroma ér té kei, szín ár nya lat vi lá gos ság szín telt ség pa ra mé te rek lé nye gé ben azonosak a HLS meg fe le lõ ér té ke i vel, de vi zu á li san uni ver zá lis lé pés kö zök kel dol go zik mind a szín ár nya lat, mind a vi lá gos ság, mind a szín telt ség nél (HARKNESS, 2006). Így pél dá ul a vö rös nek azo nos vi lá gos ság ese tén a barna fe lel meg, nem a sár ga és így két-két szín kö zöt ti el té rés pon to sab ban be csül he tõ. A Munsell rend szer hasz ná la ta több tu do mány ág ban is el ter jedt, pél dá ul spe ci fi kus szín so ro za tát hasz nál ja a ta laj ta ni ku ta tás (VISCARRA ROSSEL et al, 2006). CÉLKITÛZÉS Ph.D. kutatás keretében vizsgálatot végeztünk a magyar rózsafajták virágszirmának színstabilitására in situ körülmények között. Az egyes virágok nyílásának fenofázisait rögzítve meg kívántuk állapítani a szirmok színét a bimbónyílástól egészen a sziromszáradásig, és meg kívántuk határozni bizonyos fenofázisok közötti színváltozás mértékét. Ennek segítségével mérni kívántuk a fajták virágjának értékét és információt szerezni az egységes színfoltot adó képességükrõl. ANYAG ÉS MÓDSZER FAJTÁK A 2006-os év ben a Budatétényi Ró zsa kert ben mint egy 28 ró zsa faj tát vizs gál tunk: 19 floribunda és 9 polianta faj ta virágzásmenetét követtük végig. Olyan magyar fajtákat választottunk ki, amelyek több helyen, elsõsorban közpar - kokban és rózsakertekben találhatók meg, vegetatív és generatív tulajdonságaik alapján kettesével-hármasával csoportosíthatók, és a csoporton belül megfelelõen egymáshoz mérhetõk, hasonló habitusuk és virágszínük miatt. Mind egyik cso port hoz vá lasz tot tunk kontrollként egy-egy jól bevált külföldi fajtát is. Az 1. táb lá zat ban kö zöl jük a vizs gált faj tá kat, az össze ha son lí tá suk hoz al kal ma zott cso por to sí tást és a késõbb rész le te zett mé ré si ered mé nye ket. A ma gyar faj ták mind egyi két Márk Ger gely ne me sí tet te. A kül föl di kont roll-faj ták mind leg alább húsz éve for ga lom ban levõ, a mai na pig is ne ves ne me sí tõ cé gek ka ta ló gu sa i ban sze rep lõ ró zsák, ame lyek vi rág zá si tu laj don sá gai és ha bi tu sa töb bé-ke vés bé meg fe lel az ál ta luk kont rol lált csoportnak. HELYSZÍN A vizsgálat helyszíne az Érdi Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató-, Fejlesztõ Kht. tulajdonában álló Budatétényi Rózsakert volt. A kertben a rózsafajták parki körülmények között, gyepesített területen ágyásokban és azon belül sorokban találhatók. A kert dél-délkeleti kitettségû fennsík, igen magas mésztartalmú talajjal. A porózus alapkõzet miatt a talaj víztartó képessége gyenge. A tágabb környezet klimatikus viszonyai Magyarország Nemzeti Atlasza (1989) szerint a következõk: a januári átlaghõmérséklet mínusz 2 1 C, a júliusi középhõmérséklet C. Az át la gos évi leg ala cso nyabb hõ mér sék let mí nusz C, míg az át la gos évi leg ma ga sabb hõmérséklet 33 C. Az évi átlagos csapadékmennyiség 600 mm. A színértékelés idején 2006 nyár középétõl õsz elejéig nem volt komolyabb, az adatokat torzító idõjárási ese mény, bár a kora nyá ri fel vé te le zést ki kel lett zár ni a hû vös idõ mi att, a késõ õszi mé rést pe dig el kü lö ní tet ten kezeltük az évközi színváltozás mérésére.

3 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 31 A FELMÉRÉSBEN ÉRTÉKELT FAJTÁK LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAIK SZERINTI 1. táblázat CSOPORTOSÍTÁSBAN, ÉS AZ ÖSSZESÍTETT SZÍNVÁLTOZÁS MÉRTÉKE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN A VIRÁGOK ÉLETTARTAMÁNAK 3 SZAKASZÁBAN FAJTANÉV NEMESÍTÕ ÉV ÖSSZEGZETT SZÍNVÁLTOZÁS A VIRÁGNYÍLÁS FOLYAMÁN A) SZAKASZ (2 3.) B) SZAKASZ (1 4.) C) SZAKASZ (1 5.) HA VA CA HB VB CB HC VC CC Fehér floribunda Bem Apó emléke Márk ,7 0,1 0,1 14,6 1,3 1,9 16,1 1,8 3,3 Szent Margit emléke Márk ,1 0,1 6,1 1,2 2,2 9,7 3,1 6 Fehér floribunda kontroll Iceberg (Schneewittchen) McGredy ,1 0,7 1,2 5,6 1,7 3,1 Sárga floribunda Aranyhíd Márk ,3 0,2 1,2 9,1 1 1,9 10,5 1,9 3,9 Domokos János emléke Márk ,4 0,4 4, ,9 11,6 4 10,5 Sárga floribunda kontroll Sunsprite (Friesia) Kordes, R ,8 0,2 3 3,7 0,5 7,2 6,4 2,2 12,6 Rózsaszín floribunda Bethlen Gábor emléke Márk ,9 0,4 2,5 5,6 3,3 7,8 19,3 4 7,9 Déryné Márk - 0,7 0,6 2,4 13,1 2,4 11,7 20,3 4,2 16 Leila Márk 0,6 0 0,1 10, ,2 2,1 6,3 Max Holder Márk ,5 1,5 4,8 14,3 4,4 12,7 18,6 7,3 17,3 Millecentenárium Márk ,7 0 0,2 26,3 2,4 8,4 27,6 4,6 14,4 Alacsony vörös floribunda Borsod Márk - 1,1 0,4 2,5 8,8 3,2 14,8 17,8 6 15,4 Gül Baba Márk ,6 0,3 3,5 6,5 4,5 21,7 7 8,4 23,6 Lágymányos Márk ,3 0,4 3,1 3,9 2,5 15,2 9,1 3,3 18,8 Floribunda kontroll Nouvelle Europe Gaujard ,4 0,1 2,2 4,7 2,9 17,4 8,8 5,6 19,4 Erõteljes vörös floribunda Báthory István emléke Márk ,2 0,6 2,4 2, ,9 8,3 29,7 Munkács Márk - 0,5 0,4 2,2 3,6 3,9 19,2 4,1 7,2 22 Szabó Dezsõ emléke Márk ,7 0,3 0,5 5,4 4,4 21,7 9 9,3 28,6 Erõteljes floribunda kontroll La Sevillana Meilland, M ,6 0,3 2,4 5,6 3,5 18,4 12,6 5,8 20,3 Rózsaszín-tarka polianta Dsida Jenõ emléke (söt. á) Márk ,7 1,8 5,5 8,3 7,2 19,8 17,1 8,2 23,1 Dsida Jenõ emléke (vil. á.) Márk ,2 0,5 1,1 22,3 2,4 3,9 31,1 3,4 7,2 Huba (sötétebb árnyalatok) Márk ,7 0,7 1,7 15 3,7 11,4 19,7 5,3 15,5 Huba (világos. árnyalatok) Márk ,8 0,7 3,8 18,3 2 5,9 23 3,6 9,9 Szendrey Júlia emléke Márk - 2,1 0,3 1 21,2 4,8 13,3 24,3 6,9 18,3 Verecke (sötét. árnyalatok) Márk - 3 1,4 5 14,7 6 21,1 18,9 8,2 25 Verecke (világ. árnyalatok) Márk - 0,1 0,4 2,5 18,9 1,4 4,1 23,2 3,6 8 Vörös polianta Déva Márk - 2,9 0,5 3 5,1 5,2 19,6 9,3 9,6 28 Domokos Pál Péter emléke Márk ,1 0,2 0,3 13,3 5,2 17,1 14,4 8,3 22,6 Petõfi Sándor emléke Márk - 1,6 0,4 3,5 5,8 1,3 11,4 13,8 2,3 17,5 Táncsics Mihály emléke Márk - 0,3 0,4 0,2 1,3 4,4 14 9,5 6,9 15,5 Polianta kontroll The Fairy Bentall, A ,7 0,9 3,5 21,4 1,7 6,1 22,1 2,6 7,8

4 32 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS IDÕPONT Az adatfelvételezést fo lya ma to san vé gez tük egész nyá ron át, és az idõ já rás eny he sé ge foly tán még õsz ele jén is tudtunk dolgozni. Minden fajtát két hullámban értékeltünk, hogy a felmérések ideje a legkevesebbet torzítson az ada to kon. A vi rá gok szí nét a kö vet ke zõ na po kon je gyez tük fel: jú ni us 8., 12., 22., 25., 26., 27., jú li us 3., 4., 17., 19., 25., 26., au gusz tus 22., 24., szep tem ber 7. A SZIROMSZÍN KIÉRTÉKELÉSE Össze sen 28 faj tán vi rá got vizs gál tunk 5-5 fenológiai stá di um ban. Ki vé telt csak az je len tett, ha a mé ré si idõ - szak alatt nem volt ele gen dõ vi rág a tö ve ken. Ez fõ leg a rosszul remontáló faj ták nál tör tén he tett meg, így a Lágymányos, az Aranyhíd és a Sunsprite -nál. Et tõl el té rõ volt az az eset, ha az ön tisz tu lás foly tán nem le he tett pusz tu ló vi rá got ta lál ni a tö ve ken. Ilyen volt a Bethlen Gá bor em lé ke, a Sunsprite, bár az ön tisz tu lás nem volt se - hol sem tel jes mértékû. A virágok színét 5 fenológiai stádiumban rögzítettük, melyek a következõk voltak: 1 = Színes bimbó állapot: a csészelevelek már többé-kevésbé szétállnak, a sziromlevél jól látszik (4. ábra. Színes képek a hátsó borító belsõ oldalán láthatók.). Figyelembe kell venni, hogy ilyenkor a szirom fonáka lát szik, nem a szí ne. 2 = A szir mok ki te rü lõ ben van nak, a vi rág még nem tel je sen nyi tott, át mé rõ je nem éri el a le het sé ges ma xi mu - mot (4. ábra). 3 = A virág teljesen kiterült, átmérõje ekkor a legnagyobb, alakja a fajtára jellemzõ. Vágásra termesztett ró - zsá nál ez a vi rág már túl nyí lott nak szá mít (5. ábra). 4 = A vi rág pusz tu ló ban, a szir mok még nem szá ra zak, de már erõ sen fol to sak, kö zel rõl szem lél ve nem esz - tétikusak. 5 = A vi rág el pusz tult, a szir mok szá ra zak. A virágszínt minden fajtánál napfényes, mérsékelten árnyas helyen értékeltük természetes megvilágítás mellett. A felvételhez PANTONE Color Formula Guide színkártyákat használtunk, a Coated Paper sorozatból (8. ábra). Az egyes szí ne ket HLS szín rend szer ben vet tük fel, amit a Corel Draw 9. és 11. ver zi ó ja adott meg min den egyes Pantone színre. Így lehetõségünk volt köztes színek megbecslésére is olyan esetekben, amikor a színkár - tyák egyike sem volt tökéletesen illeszthetõ a szirom színéhez. Ez becslésünk szerint színárnyalatnál maximum 2%, fényességnél és színteltségnél 5-5% hibát eredményezhet, amit mûszeres színmérés esetén sem lehetne je - lentõsen csökkenteni, különösen a szirmok áttetszõsége miatt. Elõfordult, hogy a szirom fõképpen sárga virágok ese tén élén kebb nek tûnt, mint az el mé le ti leg ma ga sabb szín telt sé gû Pantone szín, eb ben az eset ben a mo dell ál - tal megengedett maximális értéket vettük föl. Bimbó esetén a megfigyelhetõ színt, tehát a szirom fonákjának színét értékeltük, hiszen ez látszik a töveken is. Olyan bimbót, ahol még nem alakult ki a fajtára jellemzõ színezet, nem értékeltünk. A fiatal és kiterült virágokon a színt a virág középtáján elhelyezkedõ szirom felszínén mértük, a szirom látható, külsõ részérõl, ahol nem fedi másik sziromlevél. Ez megfelel az UPOV rózsa DUS vizsgálatához kiadott leíró listáján 31-essel jelölt tulajdonságnak (UPOV, 1990). Ár nya la tos faj ták ese tén, me lyek itt mind a polianta cso port ba tar toz tak, a két leg in kább el té rõ színt vettük fel, ez többnyire sárgásfehér, illetve sötétrózsaszín volt. A pusztuló virágon megpróbáltunk átlagszínt mérni, beleértve a fakuló, száradó foltokat is. Száraz, elpusztul szirmok esetében nem vettük figyelembe a szirom színe és fo nák ja közötti különbséget, tekintve hogy ilyenkor ezek gyûrötten állnak és egyformán láthatók a tövön. KIÉRTÉKELÉS Tekintve, hogy a HLS színrendszer erõsen torzítja a színek reális kiértékelését, a színeket Munsell-féle színrend - szerbe konvertáltuk át Munsell Conversion Software V es verziójával C1931-es szabvány megvilágítás és gamma 2.2-es monitorfényesség mellett (WALLKILLCOLOR, 2006). A Munsell rendszerben a H (hue) a tiszta szín árnyalatának változását jelzi szögeltérésként (színkör = 100 foko - zat); V (value) a vi lá gos ság (0 10 kö zött le het ér té ke) és C (chroma) a szín telt ség mér té ke (0 vég te len, de ker té - szeti színek esetében maximum 20,8).

5 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 33 A virágszín-változás mérésének az alapja az egymás melletti fenológiai stádiumok közötti színváltozás abszolút értékének az összege volt, mivel egy világosodó, majd visszasötétedõ virág nem azonos egy stabil színûvel. A változások összegét a virág életének három szakaszára számoltuk ki, melyet a kiinduló és a befejezõ fenológiai sza kasszal fejezhetünk ki: A) A fé lig nyílt vi rág és a ki nyílt vi rág kö zött (2 3. fenológiai stá di um kö zöt ti sza kasz). Ez szi go rú an a vi rág zás legdekoratívabb részének színstabilitását jelenti. Képletként: H a = H 2 -H 3 ; V a = V 2 -V 3 ; C a = C 2 -C 3. Ahol H = hue, V = value, C = chroma, szám mal a fenológiai fá zi sok van nak je löl ve, így pél dá ul V 2 a fé lig nyílt vi rág szir - mának a világossága. B) A bim bó és a pusz tu ló vi rág kö zött (1 4. fenológiai stá di um kö zöt ti sza kasz). Ez az in ten zí ven ápolt nö vény virágszínének tartósságára ad információt, amikor az elpusztult virágokat eltávolítják a tõrõl. A bimbó színe többnyi - re jól látható a rózsán, befolyásolhatja az egységes színfoltot adó képességet, ezért érdemes volt ennek színét is ki - értékelni. Képletként: H b = H 1 -H 2 + H 2 -H 3 + H 3 -H 4 ; V b = V 1 -V 2 + V 2 -V 3 + V 3 -V 4 ; C b = C 1 -C 2 + C 2 -C 3 + C 3 -C 4. C) A bim bó és az el szá radt vi rág kö zött (1 5. fenológiai stá di um kö zöt ti sza kasz). Az elõ zõ vel szem - ben ez az extenzíven tartott, vegetációs idõben nem metszett rózsa színhatását méri, ahol a pusztuló virág fakulása és a szá raz szir mok szí ne is ér ték mé rõ té nye zõ le het, mert a tö vön ma rad. Kép let ként: H A = H 1 -H 2 + H 2 -H 3 + H 3 -H 4 + H 4 -H 5 ; V c = V 1 -V 2 + V 2 -V 3 + V 3 -V 4 + V 4 -V 5 ; C c = C 1 -C 2 + C 2 -C 3 + C 3 -C 4 + C 4 -C 5. BARONIUS et al., 1991 szerint két szín teljes eltérésének a mértéke kiszámítható, és egy számmal definiálha - tó. Az itt CIElab rendszerre leírt módszer adaptálható. A színárnyalat és a színteltség értékét a körön alapuló Munsell modellbõl derékszögû koordinátarendszerbe kell helyezni, a világossági értékét a 3. térbeli koordinátaként megadni, ezzel XYZ koordinátarendszerbe helyezhetõ egy szín, ebben a koordinátarendszerben két szín különbsége a köztük lévõ átló hosszával jellemezhetõ. Mind a value, mind a chroma érték önmagában vizuálisan univerzális lépésközök, de a chroma maximális értéke a kertészeti színszabványban (AZALEA SOCIETY, 2007) nem haladja meg a 20,8-at, a value pe dig a 10-et, így ha a value pa ra mé ter nél kétszeres szorzót veszünk figyelembe, a kettõ azonos dimenziójúnak tekinthetõ. A há rom ko or di ná ta ki szá mí tá sa így a kö vet ke zõ: X = chroma x sin (hue); Y = chroma x cos (hue); Z = 2 value. A szín ár nya la tot (hue) ra di án ban kell meg ad ni. BARONIUS et al., 1991 sze rint a két szín kö zöt ti tel jes eltérés, vagyis a köz tük lévõ tér be li test át ló hossza = X Y Z ahol X, Y, Z a szín koordináta - rendszerben mért helye. A fajták értékelésénél könnyebb kezelhetõsége és összehasonlíthatósága miatt elsõsorban erre az egy szám mal mér he tõ szín el té rés re tá masz kod tunk a Hue Value Chroma hár mas értékkel szemben. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁS A Munsell-féle színrendszerben reálisan, és részleteiben is jól értékelhetõ a rózsafajták színének megváltozása a virágok életének egy-egy szakaszában. A fajták ebben a rendszerben mért, és átlagolt színváltozásait az 1. táb lá - zatban tüntettük föl. Az A), B) és C) fenológiai sza ka szok az Anyag és mód szer fe je zet ben ke rül tek rész le te zés re, röviden: A) a fiatal-középkorú virág szakasz, a B) a bimbótól a virágpusztulásig terjedõ szakasz, a C) pedig a teljes, a sziromszáradásig tartó életszakasz. Hasonlóan a H a színárnyalat, V a fé nyes ség, a C pe dig a szín telt ség vagy élénkség összegzett változását jelenti a táblázatban Ezen adatok szerint a vörös színû rózsáknál általában a színteltséggel, tehát a fakulással van probléma, a fiata - labb virág világossága nagyon stabil, nagyobb idõtartományban vizsgálva viszont kifejezetten leromlik a szín - stabilitásuk: a virágok kifehérednek. Sárga rózsáknál a világosság állandósága a legfeltûnõbb. A rózsaszín fajták - nál a színárnyalat változása jelenti a fõ problémát: többnyire az elvirágzáskor csökkent a színûkben jelenlevõ lilás, bíboros összetevõ, inkább fakó sárgásrózsaszínné válik a virág. Fehér szirmú rózsák esetén a színárnyalat változása szinte az egyetlen forrása a színváltozásnak, de mivel a színteltség ezeknél a fajtáknál majdnem nulla, ez az eltérés a színárnyalatban nem szembeötlõ (7. ábra). A tar ka poliantáknál is a szín ár nya lat a vál to za tos ság fõ for - rása, de a szirmok világossága is jelentõsen változik, elõször sötétedik, majd világosodik, így az összegzett eltérés értéke meglehetõsen nagy. A színstabilitás (illetve a színváltozás) legkönnyebben a teljes színváltozás értékével fejezhetõ ki, ahol csak a változás mértéke számít, nem pedig az iránya. A következõben ennek alapján értékeljük a kísérletbe vont fajták szí - nét a virágok életének egy-egy szakaszában.

6 34 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS A) kiértékelés (2 3. fenológiai stádiumok közötti szakasz) A ker ti ró zsák ese tén a vi rág nyí lás kö ze pén rend kí vül fon tos, hogy sta bil le gyen a vi rá gok szí ne, mert csak így ga - rantálható az egységes színhatás. Az 1. áb rán szín szerint csoportosítva mutatjuk be az egyes fajták színváltozását, a fé lig nyílt és a tel je sen ki nyílt vi rág ál la pot kö zött. Az ábra sze rint a vö rös szí nû ró zsák kö zött a Domokos Pál Pé ter em lé ke, a Táncsics Mi hály em lé ke és a Szabó De zsõ em lé ke bi zo nyul tak a leg job bak nak. Ezek az összes fajta között is a legstabilabb színûek. Érdekesség, hogy jó példái a kísérletbe vett vörös színû rózsák három eltérõ ha bi tu sá nak, te kint ve, hogy a Domokos Pál Pé ter em lé ke ma gas polianta, a Táncsics Mi hály em lé ke ala csony polianta, míg a Szabó De zsõ em lé ke erõ tel jes floribunda. A kont roll ként hasz nált La Sevillana és Nouvelle Europe színe ezeknél jelentõsen változékonyabb volt. A legtöbbet a Gül baba változott, az 1. táblázat szerint leginkább színének élénksége romlott. A sárga rózsák között a legstabilabb színûnek az Aranyhíd tûnik, de ez esetleg köszönhetõ a kevesebb kiérté - kel he tõ vi rág nak is. A má sik két sár ga faj tá tól el té rõ en me lyek kö zül a kont roll Sunsprite a jobb szí ne me le gebb, tom pább volt, nem a klasszi kus arany sár ga, mint a má sik ket tõ. A rózsaszín rózsák kiértékelése kissé nehezebb, mert ez a színtartomány a kísérletbe vont fajtáknál nagyon tág. A legjobbnak a Leila minõsült, de színstabilitása igen halvány színének is betudható, ezért a világos rózsaszín Millecentenárium a valóban legjobbnak értékelhetõ rózsaszínû rózsa. A legtöbb változást a más tulajdonságaiban egyéb ként igen jó Max Holder és The Fairy mu tat ta. Míg az elõ zõ faj tá nak a szín telt sé ge, ez utób bi nak a szín ár - nyalata változott erõsen, kisárgult, kifehéredett. A fehér fajták színváltozása a virág kinyílásának idején lényegében nem változott. Legstabilabb az Iceberg kontroll fajta volt, de a fajták közötti eltérés elhanyagolható. Táncsics M. e. Szabó D. e. Petõfi S. e. Nouvelle Europe Munkács Lágymányos La Sevillana Gül baba Domokos P.P. e. Déva Borsod Báthory I. e. Verecke vil. Verecke söt. Huba vil. Huba söt. Dsida J. vil. Dsida J. söt. Sunsprite Domos J. e. Aranyhíd The Fairy Szendrey J. e. Millecentenárium Max H. Leila Déryné Bethlen G. e. Szt Margit Iceberg Bem apó Munsell-féle egység a színérzékelésben 1. ÁBRA. A vizs gált faj ták vi rág szí né nek vál to zá sa a fé lig nyílt vi rág és a tel jes nyí lás (2. és 3. fenológiai stá di um) kö zött

7 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 35 Táncsics M. e. Szabó D. e. Petõfi S. e. Nouvelle Europe Munkács Lágymányos La Sevillana Gül baba Domokos P.P. e. Déva Borsod Báthory I. e. Verecke vil. Verecke söt. Huba vil. Huba söt. Dsida J. vil. Dsida J. söt. Sunsprite Domos J. e. Aranyhíd The Fairy Szendrey J. e. Millecentenárium Max H. Leila Déryné Bethlen G. e. Szt Margit Iceberg Bem apó 1->2 2->3 3->4 4-> Munsell-féle egység a színérzékelésben 2. ÁBRA. A vizs gált faj ták vi rág szí né nek összeg zett vál to zá sa a bim bó nyí lás és a szir mok tel jes szá ra dá sa (1 5. fenológiai stá di um) kö zött. El té rõ ár nya la tok kal az egy más után kö vet ke zõ stá di u mok kö zöt ti szín el té rést áb rá zol tuk A tarka rózsák a kísérletünkben kizárólag törpe polianta fajták voltak. Ezek között ellentétben a többi csoport - tal a nagyobb színváltozékonyság a kívánatos. A Dsida Jenõ emléke és a Verecke színstabilitása hasonló mintá za tot mu ta tott. Ezek nél a faj ták nál két színt mér tünk, míg elõb bi nél in kább a sö té tebb szín, va gyis a ró zsa szín vál - tozott erõsebben (vörösbe fordult), az utóbbinál a világosabb szín (sárga) is sokat változott, mégpedig kifehéredett. B) kiértékelés (1 4 fenológiai stádiumok közötti szakasz) Más értékeket kapunk, ha a virágnyílás teljes idejét szemléljük, a bimbótól egészen a virág pusztulásáig. Ezt a 2. ábrán láthatjuk, ahol a grafikon kiegészül a 4. és 5. fenológiai fázis közötti színváltozással is. A vörös fajták általában változékony színûeknek bizonyultak, szinte mindegyiküknél a bimbó félig nyílt virág át - menet és a kinyílt virág pusztuló virág átmenet volt a színstabilitás leromlásának az ideje. Ez részben annak kö - szön he tõ, hogy a ki nyílt vi rág igen élénk, eh hez ké pest a bim bó sö tét és fakó, öre ge dés kor pe dig a szi rom fa kult és vi lá go so dott, egé szen akár a fe hé res szí nig is. Eb ben a sza kasz ban a Petõfi Sán dor em lé ke polianta ró zsa volt a legszebb faj ta. A Szabó De zsõ em lé ke és a Báthory Ist ván em lé ke vol tak a leg tar káb bak, na gyon so kat fa kul tak a le vi rág zás kor, noha az elõ zõ faj ta a virágzás közepén még színstabilitásával tûnt ki. Sárga virágok között a sorrend az elõzõ kiértékeléshez hasonlóan alakult, csökkenõ színstabilitás szerinti sor - rend jük: Aranyhíd Sunsprite Domokos Já nos em lé ke (6. ábra). A vál to zás mér té ke azon ban nem túl nagy. Az 1. táblázat sze rint az elsõ faj ta szín ár nya la ta, a má so dik nak a szín telt sé ge, míg a Domokos Já nos emléke -nek mindkét paramétere változott. Világosságuk elég stabilnak volt mondható. A ró zsa szín faj ták kö zött a Leila és ér de kes mó don a The Fairy vol tak a leg in kább szín tar tó ak, ez utób bi fakulása ugyanis nem a pusztuló virág idejére, hanem korábbra, a virág nyílásának középtájára esik. Így érthetõ, hogy a virágzás közepén még változékonynak minõsített fajta hosszú távon már stabil színû lett.

8 36 KERTGAZDASÁG (3) DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS A fehér fajták színstabilitása ebben az esetben is kiválónak minõsíthetõ, bár ez nyilvánvalóan elvárás is velük szem ben. Az Iceberg ki csi vel jobb nak mu tat ko zott, mint a ma gyar faj ták. A többszínû virágok voltak igazolhatóan is a legtarkábbak. Hasonlóan a virágzás közepéhez, itt is a legkevésbé a Huba volt szín vál tó, míg a má sik ket tõ igen ha son ló volt egy más hoz eb ben a te kin tet ben. C) kiértékelés (1 5 fenológiai stádium közötti szakasz) Harmadikként bemutatjuk szintén a 2. ábra alapján a fajták színstabilitását abban az esetben, ha extenzív ápolási viszonyokat feltételezve ez a hazai parkokban nem zárható ki az elszáradt virágok is a tövön maradnak, és figye - lembe kell venni a színüket. A száraz szirmok színe általában ugyan szalmasárga-szürkésbarna, de olykor megõrizheti a virág eredeti színét is, ami fõképpen a sötét fajtáknál lehet igen értékes bélyeg. Általában melegben, gyors elszáradás ese tén vár ha tó, hogy szí nes ma rad a szá raz, gyû rött szi rom. A fel vé te le zés éve saj nos nem ilyen volt, ezért el kép zel he tõ, hogy a faj ták kö zöt ti különbség nagyobb, mint amit ebben az évben mérni tudtunk. A vörös fajtáknál a Lágymányos volt a legjobb, köszönhetõen a laza virágszerkezetnek, és az elvirágzás utáni szi rom hul lás nak. Ex ten zív ápo lás mel lett ezért a Lágymányos, a Petõfi Sán dor em lé ke és a Táncsics Mi hály em lé - ke ajánl ha tók. A sár ga ró zsák mint hogy színük nem üt el túl sá go san a szá raz szal ma szín tõl, és jó az ön tisz tu lá suk sta bil szí nû ek vol tak, kö zü lük a Aranyhíd volt a leg jobb. A ró zsa szín faj ták kö zöt ti kü lönb ség igen je len tõs, a Leila és a The Fairy vol tak a leg sta bi labb szí nû ek, igaz, nem is ezek a leg élén kebb vi rá gú faj ták. A fe hér ró zsák kö zött elõ ször itt tû nik fel némi el té rés, a Szent Mar git meg íté lé sén az el szá radt szir mok ha tá sa kis mér ték ben ron tott. A tar ka polianták színváltozásában a száradás nem domináns, méréseink szerint közülük legtarkább a Dsida Jenõ emléke volt. Összefoglalva: Az egyes fajták színe jelentõsen befolyásolja a szín tartósságát, így a vörös rózsáké többnyire gyen ge, a fe hér és sár ga faj tá ké jó, míg a ró zsa szí nû e ké vál to zó volt, ez utób bi ak nak a szí ne is elég gé el tért egy - mástól. Legjobb vörös fajtának talán a Táncsics Mihály emléke tartható a három kiértékelés alapján. Tarka fajták között a Huba volt a mérsékeltebb, míg a másik kettõ erõsen változtatta színét az elnyílás folyamán. Sárga virágok kö zött vé gig az Aranyhíd, míg fe hé rek kö zött az Iceberg volt a leg jobb. Ró zsa szín faj ták kö zül a kis sé fakó Leila kivételével nehéz stabil színût találni. EVALUATION OF THE COLOUR STABILITY OF SOME HUNGARIAN ROSES ACCORDING TO THE MUNSELL SYSTEM BORONKAY, G. 1, JÁMBOR-BENCZÚR, E. 2, FERENCZY, A Research Institute for Fruitgrowing and Ornamentals Érd 2. Corvinus University of Bu da pest, Faculty of Horticultural Science, Department of Floriculture and Dendrology 3. Corvinus University of Bu da pest, Faculty of Horticultural Science, Department of Mathematics and Informatics KEYWORDS: rose, variety-evaluation, colour stability, flowering process SUMMARY In the Rose Garden Budatétény of the Érdi GYDKF Kht. institute an examination was carried out to evaluate the petal colour stability of several Hungarian rose varieties at in situ circumstances. The colour of the petals has been evaluated at 5 phenological phases of the flowering process at the individual flowers. Munsell colour system was used for the calculation of the colour shifts from the bud phase up to dried petals. Low level change is considered as the favourable attribute, except in the case of colourful polyanthas, were high colour shift is decorative and desirable. Although significant differences have been found between the varieties at colour stability, the main colour of the varieties determined considerably the grade and direction of the colour shift. According to the evaluation the best red varieties were Tán csics Mi hály em lé ke. The colour stability of Sza bó De zsõ em lé ke and Do mo kos Pál Pé ter em - lé ke was also strong if we assessed only the middle of the flowering process. During the flowering process the colourful polyanthas Dsida Jenõ em lé ke and Verecke had the strongest change in colour, hue and luminosity among the polyantha roses. The best yellow rose was Arany híd, while Iceberg was the best among the white ones. It was hard to find a pink rose with good colour stability, except the pale Leila, although Millecentenárium was very good in the middle of the flowering process.

9 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG (3) 37 TABLES AND FIGURES TABLE 1. The assessed varieties by their groups, with their cumulative colour shift in Munsell colour system, during the 3 sections of the flower life. (First row: Cumulative colour change during the flowering process; Second row: 1 Variety name, 2 Breeder, 3 Year of breeding, 4 Section A) from 2 nd to 3 rd phases, 5 Section B) from 1 st to 4 th phases 6 Section C) from 1 st to 5 th phases; Third row: H=hue, V=value, C=chroma). FIGURE 1. The cumulative flower colour change of the assessed varieties from the half-open flower to the full open flower (2-3 phenological stadiums). FIGURE 2. The cumulative flower colour change of the assessed varieties from the bud to the dried petals (1 5 phenological phases). FIGURE 3. Dsida Jenõ em lé ke is good example for a multicolour rose. The young flower can not be describe with one colour. (See back cover.) FIGURE 4. Petõfi Sán dor em lé ke, the flower in the middle is in the 2 nd phenological phase, while the buds show the 1 st phase. (See back cover.) FIGURE 5. Petõfi Sán dor em lé ke, the flower is in full bloom, still healthy the 3 rd phenological phase. (See back cover.) FIGURE 6. Domokos Já nos em lé ke, you can see the colour difference between the flower and the bud. (See back cover.) FIGURE 7. Bem apó em lé ke. It is hard to identify exactly the hue of the white petals (See back cover) FIGURE 8. The Pantone colour fan used in the examination (See back cover) IRODALOM 1. AZALEA SOCIETY OF AMERICA (2007): RHS, UCL and RGB Colors, online, in dex.pl/ rhsmacfan1.html 2. BARONIUS, G., FIEDLER, HJ., MONTAG HG. (1991): Comparative investigations by means of Munsell-color charts and the CIElab color system on the winter chlorosis of Pinus sylvestris L. in the pollution area of the Dueben Heath, Forstwissenschaftliches Centralblatt, 110(4): BORONKAY G., JÁMBOR-BENCZÚR E. (2005): Drought Tolerant Roses in Hun ga ry, In terd ro ught-ii. The 2 nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production Under Drought Stress. Final Prog ram and Abstract Book, P BORONKAY G., JÁMBOR-BENCZÚR E. (2006a): Flowering performance of some Mo dern Rose Varieties in Hun ga ry, International Jo ur nal of Horticultural Science 12.(1): BORONKAY G., JÁMBOR-BENCZÚR E. (2006b): Ma gyar ró zsa faj ták vi rág nyí lá sá nak ér té ke lé se, Kert gaz da ság, 38 (4): HARKNESS, N. (2006): The colour wheels of art, perception, science and physiology, Optics & Laser Technology MÁRK, G. (1959): A ró zsa, Me zõ gaz da sá gi Ki adó, Bu da pest MÁRK, G. (2004): Ma gyar ró zsák köny ve, Me zõ gaz da Ki adó, Bu da pest UPOV (1990): Guidelines Conduct of Test for Distinctiveness, Homogeneity and Stability, Rosa L. TG/11/7 online p17, VISCARRA, R. A., MINASNY, B., ROUDIER, P. MCBRATNEY, A. B. (2006): Colour space models for soil science, Geoderma. 133, WallkillColor (2006) online:

10

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben