Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 2. -a, hatályos február 1-től. Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 2. -a, hatályos 2008. február 1-től. Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos 2007."

Átírás

1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 21/2006. (V. 26.) rendelete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 1. -a, hatályos február 1-től Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos február 23-tól Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 2. -a, hatályos február 1-től Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos február 23-tól Módosított a 42/2013. (XII. 20.) rendelet 1. -a, hatályos január 1-től Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 1. -a, hatályos április 1-től Módosította a 3/2011. (I.28.) rendelet 1..-a, hatályos január 29-től Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 2. -a, hatályos április 1-től A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt), valamint a végrehajtásukra alkotott rendeletek helyi alkalmazása érdekében szabályozza a támogatásokra való jogosultság, az igénylés, a megállapításhoz szükséges igazolások tartalmának és benyújtásának feltételeit, valamint a jogok érvényesítésének helyi garanciáit. Általános rendelkezések 1. (1) A rendeletben meghatározott támogatásokra, ha az Sztv. és a Gyvt. másként nem rendelkezik, az Eger városban lakóhellyel rendelkező személyek és a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik jogosultak. (2) A hajléktalan személyek támogatásának megállapítása során az Sztv. rendelkezési szerint kell eljárni. 2. (1) A támogatások iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az Sztvben, a Gyvt-ben és a végrehajtási rendeleteikben és a jelen rendeletben meghatározott mellékletek és igazolások csatolásával Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: hivatal) folyamatosan lehet benyújtani. (2) Az igazolásokat eredetben kell a kérelemhez csatolni. A másolatban becsatolt igazolások hitelesítve fogadhatók le, vagy az igazolás eredetijét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. (3) A hivatal a kérelemben foglaltak valódiságát helyszíni szemle, saját nyilvántartásai és más hatóságok útján ellenőrizheti. 3. (1) 1 Az Sztv. 25. (1) bekezdése b) pontja, és az 55. (1) bekezdése szerinti támogatásokra való jogosultság annak a személynek állapítható meg, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem aa) 4 főt meghaladó létszámú család, vagy háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, ab) 3-4 fős család, vagy háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %- át, ac) 2 fős család vagy háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, 1 Beiktatta a 1/2012. (I. 27.) rendelet 1. -a, hatályos február 1-től

2 b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át nem haladja meg (2) 1 A támogatásokra való jogosultság és a támogatások összegéhez szükséges jövedelmet ha jogszabály másként nem rendelkezik - az Sztv. 4. és 10. -aiban foglaltak alapján kell megállapítani. (3) 2 Ha az életkörülmények alapján a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a hivatal vitatja, az Sztv. szerinti támogatások megállapítása során ún. vélelmezett jövedelmet kell figyelembe venni. A vélelmezett jövedelmet a kérelmező és családja által lakott lakás és a tulajdonban álló vagyontárgyak fenntartási költsége és a közös háztartásban élők száma valamint a nyugdíjminimum összege szorzata együttes összegében kell megállapítani. 3 (4) 4 Amennyiben a kiskorú, vagy eltartott nagykorú gyermeket nem a szülő neveli, a gyermek figyelembevételével megállapított szociális támogatásoknál vizsgálni kell a szülők jövedelmét. 4. (1) Az önkormányzati hatósági ügyek (az Sztv. és a Gyvt. szerint nem jegyzői hatáskörbe utalt, valamint az önkormányzat mérlegelési körébe tartozó ellátások megállapítása, a jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszakövetelése illetve törlése) amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik -, a polgármester hatáskörébe tartoznak. (2) 5 Amennyiben a polgármester az önkormányzati segély iránti kérelemnek helyt ad, egyszerűsített, indokolás nélküli határozatot hoz. (3) Az ellátások a kérelmező részére postai kiutalással, a bankszámlájára utalással, a közüzemi szolgáltató számára történő átutalással vagy a hivatal pénztárában történő felvétellel teljesíthetők (4) A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezést a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezése után a Közgyűlés bírálja el. (5) A Közgyűlés a fellebbezési eljárásban e rendelet szabályaitól a kérelmező javára eltérhet. Ha a kérelem elutasításának az indoka a rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése, a Közgyűlés a támogatást abban az esetben állapíthatja meg, ha a jövedelem legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-ával haladja meg a rendelet szerinti értéket. I. Szociális támogatások Időskorúak járadéka hatályon kívül Aktív korúak támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett az Sztv. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján rendszeres szociális segélyt lehet megállapítani annak az aktív korúak támogatására jogosult személynek, akinek munkaképesség-csökkenése az 50 %-ot, illetve egészségkárosodása a 40 %-ot eléri. 1 Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 1. -a, hatályos február 1-től 2 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos február 23-tól 3 Módosította 4/2008 (II.1.) rendelet 2. -a, hatályos február 1-től 4 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 1. -a, hatályos február 23-tól 5 Módosított a 42/2013. (XII. 20.) rendelet 1. -a, hatályos január 1-től 6 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 1. -a, hatályos április 1-től 7 Módosította a 3/2011. (I.28.) rendelet 1..-a, hatályos január 29-től

3 Az Sztv. alapján együttműködésre köteles rendszeres szociális segélyre jogosultak számára, valamint annak a bérpótló juttatásban részesülőnek, akinek a jegyző azt a megállapító határozatban előírja, az együttműködésre kijelölt szerv a Családsegítő Intézet (1) A Családsegítő Intézettel együttműködőnek minősül, aki a) a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) az önkormányzat által meghatározott, vagy az intézet által előírt, legalább havi egyszeri megjelenési kötelezettségének eleget tesz, c) közreműködik a személyre szabott beilleszkedését segítő program kidolgozásában, d) a program végrehajtását célzó megállapodást nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül - az intézettel megköti, e) közreműködik a foglalkoztatását gátoló vagy korlátozó egyéb tényezők felszámolásában (pl. gyógykezelés, családi kapcsolatok, lakhatási problémák kezelése), f) eleget tesz a d) pont szerinti megállapodásban előírtaknak, részt vesz a munkavégzésre felkészítő programban, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozáson, más, a számára szervezett tanácsadáson, g) a felajánlott képzésben, oktatásban részt vesz, h) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget elfogadja. (2) Mentesül az együttműködési kötelezettség teljesítése alól a támogatott, amíg a keresőképtelenséggel járó betegsége miatt orvosi kezelésben részesül (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő az Sztv. 37/B. -a (2) bekezdésében meghatározottak szerint megszegi az együttműködés szabályait, erről a Családsegítő Intézet 3 munkanapon belül értesíti a hivatalt. (2) 5 Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a 8. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem teljesíti, a támogatás megállapítását vissza kell vonni, és intézkedni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást visszafizetéséről. (3) 6 Amennyiben a rendszeres szociális segély megszüntetésére az (1) bekezdésben vagy az Sztv. 37/B. (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor, az együttműködés és a Ket. szabályai szerinti elfogadott igazolási kérelem együttes teljesítése esetén a rendszeres szociális segélyt változatlan feltételekkel tovább kell folyósítani A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltétele a jogosult lakásának és lakókörnyezetének az Sztv-ben előírtak szerinti rendben tartása. A feltétel fennállása a támogatás megállapítása előtt és a folyósítás időtartama alatt is vizsgálható Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 2. -a, hatályos április 1-től 2 Módosította a 3/2011. (I.28.) rendelet 2..-a, hatályos január 29-től 3 Módosította az 1/2009. (I. 30.) rendelet 2. -a, hatályos január 1-től 4 Módosította a 3/2011. (I.28.) rendelet 2. -a, hatályos január 29-től 5 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 2. -a hatályos február 1-től 6 Beiktatta az 1/2012. (I. 27.) rendelet 2. -a hatályos február 1-től 7 Módosította a 24/2012. (V. 24.) rendelet 1. -a, hatályos május 25-től 8 Beiktatta a 24/2012. (V. 24) rendelet 2. -a, hatályos május 25-től

4 (1) A jogosult lakókörnyezetének a rendben tartása, a lakókörnyezet rendezettsége abban az esetben biztosított, ha a támogatott a) a kommunális hulladékot (szemetet) az előírt módon, zárt tárolóedényekben tartja, b) a nem kommunális hulladéknak (lomnak) minősülő szemetet a lomtalanítási akciók közötti időben rendezetten, lehetőleg zárt helyen tárolja, c) nem tárol építési törmeléket, d) telkét, udvarát, kertjét rendeltetésszerűen használja, da) tisztán, rendben tartja, db) a gyomot és más egészségre ártalmas növényeket irtja dc) a kerítésével kívülről határos területeket és a járdát tisztán tartja. dd) a szomszédos ingatlanok használati- és forgalmi értékét saját ingatlana más módon nem rontja, és a e) a rendezettség ellenőrzését lehetővé teszi (1) A 11. -ban előírtak ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő Intézet végzi. Amennyiben az ellenőrzés a lakókörnyezet rendezettségét nem találja megfelelőnek, 10 napos határidővel, a feladatok részletes meghatározásával felhívja a jogosultat a rendbetételre. (2) A kérelmet el kell utasítani vagy a támogatás folyósítását 3 hónapra szüneteltetni kell a feltételek nem teljesítése esetén. (3) A támogatást a 3 hónap leteltét követően a rendezettség ellenőrzése után lehet megállapítani, vagy ismét folyósítani. Ha az ellenőrzés kifogást talál, mindaddig esetenként legfeljebb 3 hónappal - meghosszabbítható a folyósítás szüneteltetése, amíg a lakókörnyezet rendezettsége nem biztosított. 13., 14., 15., 15/A., 15/B., 15/C. 2 Ápolási díj 16. (1) 3 Az Sztv. 43/B. (1) bekezdésében foglaltak szerinti ápolási díjat annak a kérelmezőnek lehet megállapítani, aki az ápolás előtt jövedelemszerző tevékenységet folytatott, és az ápolás miatt a keresőfoglalkozását nem tudja folytatni, valamint a család jövedelme megfelel a 3. (1) bekezdésében meghatározottaknak. Keresőtevékenységnek számít az álláskeresési támogatás és gyermekek gondozása címén folyósított ellátások időtartama is, ha az ápolási díjat ezek megszüntetésétől számított 3 hónapon belül igényli a kérelmező. (2) 4 Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápolás tényét, szükségességét és körülményeit vizsgálni kell. A jogosultság megállapításához szükség esetén be kell szerezni szociális szakértő szakvéleményét. (3) Az eljárás során vizsgálni kell, hogy van-e az ápolt személynek más olyan közeli hozzátartozója, aki az ápolást el tudja látni, illetve, hogy az ápolási szükséglet más módon, szociális vagy egészségügyi szolgáltatás keretében megoldható-e. 1 Beiktatta a 24/2012. (V. 24) rendelet 3. -a, hatályos május 25-től 2 Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 27.) rendelet 16. -a február 1-től 3 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 3. -a, hatályos február 1-től 4 4 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 4. -a, hatályos április 1-től

5 17. 1 (1) Amennyiben az ápolási díjra való jogosultság feltételei a 16. -nak megfelelően fennállnak, az ápolási díjat egy évre kell megállapítani. (2) Az ápolási díj a jogosultság lejártát követően új kérelemre a 16.. (2-3) bekezdésben előírt vizsgálat után ismételten megállapítható. Az ápolási díj ismételt megállapítása előtt a 18. (1) bekezdésében előírtakat vizsgálni kell. 18. (1) Az ápolói kötelezettségét az ápoló abban az esetben teljesíti, ha a) az ápolt személyt a tartózkodási helyén naponta gondozza, b) gondoskodik az egészségügyi ellátások igénybevételéről (a beteget egészségügyi intézménybe kíséri, szállítja, az orvost kihívja, a gyógyszereit kiváltja, az alapvető háziápolási feladatokat elvégzi, stb) c) gondoskodik az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról, d) a lakást és az ápolt ruházatát rendben tartja, e) gondoskodik az ápolt személy oktatási, nevelési, szociális intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő eljutásáról, f) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését a hivatal, illetve megbízása alapján a Családsegítő Intézet gondozói, a háziorvosi szolgálat ápolói részére. (2) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a kötelezettség mely időponttól nem teljesítette. 19. Amennyiben az ápoló az ápolási díjra nem jogosult a) a támogatást kizáró rendszeres pénzellátásra való jogosultság megszerzése vagy keresőtevékenység létesítése miatt, a támogatást a jogosultság megszerzésének, b) az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt, az ennek tényét megállapító jegyzőkönyvben rögzített időponttól, c) egyéb ok miatt (az ápoló vagy az ápolt személy kérésére), az ok bekövetkezését követő hónap első napjától kell az ápolási díj folyósítását megszüntetni. Önkormányzati segélyek (1) Önkormányzati segély adható a kérelmezőnek, ha rendkívüli élethelyzetbe került, előre nem várt jelentős kiadások, jövedelem-kiesés miatt, vagy alacsony, a megélhetést nem biztosító a jövedelme, és emiatt a létfenntartása vagy a lakhatása átmenetileg veszélyeztetve van. (2) Különösen indokolt az önkormányzati segély megállapítása, ha ennek hiányában a kérelmező a saját vagy családtagjai számára szükséges gyógyszert nem tudja megvásárolni (1) A lisztérzékenység (coeliakia) diagnózist igazolók részére önkormányzati segélyként - a nyugdíjminimum 70 %-ának megfelelő összegű éves pénzbeli támogatás jár. (2) A segély teljes összegben jár a május 31-e előtt benyújtott kérelmek esetében. 1 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 6. -a, hatályos február 23-tól 2 Módosított a 42/2013. (XII. 20.) rendelet 2. -a, hatályos január 1-től 3 Módosított a 42/2013. (XII. 20.) rendelet 3. -a, hatályos január 1-től

6 (3) A május 31-ét követően benyújtott kérelmek esetében vizsgálni kell a támogatásra jogosító állapot kialakulásának idejét. A június 1-jét követően keletkezett (diagnosztizált) lisztérzékenység esetén a segély 50 %-a jár (1) Annak az egyedülélő személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét, tartós önkormányzati segély is megállapítható. (2) Amennyiben a kérelmező szociális rászorultsága, munkanélkülisége, jövedelem-nélküli helyzete legalább egy év óta fennáll, és kérelmező ez idő alatt rendszeres pénzellátásra saját hibájából nem szerzett jogosultságot, részére tartós önkormányzati segély nem állapítható meg. (3) A tartós önkormányzati segély az esedékességét megelőzően, vagy egy összegben nem fizethető ki (1) Különösen indokolt az önkormányzati segély megállapítása a Gyvt. 19. (4) bekezdés b-e) pontjai szerinti gyermeket nevelő családnak az időszakosan felmerülő létfenntartási gondjai enyhítésére. (2) A segélyt a család szociális helyzetének, az egyéb szociális juttatásoknak a figyelembe vételével kell megállapítani, ami természetben (iskolai étkezési térítés díj, tankönyvek árának befizetésével) is nyújtható. (3) Szociális rászorultság alapján külön önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint önkormányzati segélyként ösztöndíj állapítható meg Az önkormányzati segélyre való jogosultság szempontjából azt a kérelmezőt is rászorulónak kell tekinteni, akinek a) a jövedelme legfeljebb 25 %-kal haladja meg e rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott értéket és más, az Sztv. szerinti rendszeres szociális támogatásban nem részesül, vagy b) a jövedelme meghaladja e rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott értéket, de igazolt rendkívüli kiadása a megélhetését veszélyezteti (1) Önkormányzati segélyként legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 50 %-ának megfelelő összeg állapítható meg. (2) A segély egy naptári hónapban egyszer, és naptári évenként legfeljebb 6 alkalommal, további két alkalommal kizárólag gyógyszersegélyként adható Amennyiben a kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul és a teljesítése indokolt, a kérelemről 3 munkanapon belül döntést kell hozni. Temetési költségekhez megállapítható önkormányzati segély (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként önkormányzati segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és 1 Módosított a 42/2013. (XII. 20.) rendelet 3. -a, hatályos január 1-től

7 a) a jövedelme legfeljebb 50 %-kal haladja meg a 3. (1) bekezdésében meghatározott értékeket, valamint b) a temetési kiadások nem haladják meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát. (2) A jövedelem számítása során az elhalt személy jövedelemét is figyelembe kell venni, ha az eltemettetővel a haláláig közös háztartásban élt, és ez a jogosultság megállapítása szempontjából a kérelmezőre nézve kedvezőbb. (3) A temetési segélyt a temetési számla keltét követő 6 hónapon belül lehet igényelni A temetési költségek számítása során nem kell figyelembe venni a számlában szereplő, nem a temetkezéssel szoros összefüggésben keletkező egyéb (koszorú, hirdetés, távolsági szállítás, hűtés) költségeket (1) A temetési segély összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum 80 %-ával. (2) Rendkívül indokolt esetben, - különösen, ha ezzel elkerülhető a közköltségen történő eltemettetés ennél magasabb összegű, legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 160 %-át meg nem haladó temetési segély is adható. Közgyógyellátás Az Sztv. 50. (3) bekezdése szerinti közgyógyellátásra az a kérelmező jogosult, akinek a jövedelme megfelel a rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább a) 15 %-a, ha a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) 20 %-a, ha a jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % de nem haladja meg 230 %-át, c) 25 %-a, ha a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át meghaladja. (2) Kizárólag öregségi nyugellátásban részesülő egyedülélő részére az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 280 %-át meg nem haladó nyugellátás esetén is megállapítható Adósságkezelési szolgáltatás 32. (1) 56 Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 40 %-át. (2) Adósságkezelési támogatásban a kérelmező az Sztv /C. -aiban foglalt feltételek teljesítése esetén abban az esetben részesíthető, ha a) a hátralékkal terhelt lakásban jogszerűen lakik, 1 Módosított a 42/2013. (XII. 20.) rendelet 3. -a, hatályos január 1-től 2 Módosította az 1/2012. (I. 27.) rendelet 8 -a, hatályos február 1-től 3 Módosította a 6/2007. (II. 23.) rendelet 7. -a, hatályos február 23-tól 4 Hatályon kívül helyzete a 33/2011. (IX. 29.) rendelet 8. -a október 1-től 5 Módosított a 11/2010. (III. 26.) rendelet 6. -a, hatályos április 1-től 6 Módosította az I/2012. (I. 27.) rendelet 9 -a, hatályos február 1-től

8 b) jövedelme az adósság felhalmozása idején és a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott jövedelmet. c) a lakás nagysága nem haladja meg ca) 1-2 fő esetén a két szobát, cb) 3 fő esetén a 2,5 szobát, cc) 4-5 fő esetén a 3 szobát, cd) további személyenként + 0,5 szobát. d) hasznosítható vagyona nincs, vagy annak értéke nem éri el az adósság mértékének 75 %-át, és az adósságkezelési támogatás megállapítása előtt, az adósságkezelési támogatás folyósításának időtartama alatt, egyösszegű támogatás esetén a kifizetést követő 6 hónapig részt vesz a Családsegítő Intézet adósságkezelési tanácsadásán.az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 60 %-át. 33. Az adósságkezelési szolgáltatás körében az Sztv. 55/B. (3) bekezdés a-h) pontjai szerinti adósságot lehet rendezni, azt a lakbérhátralékot kivéve, amely önkormányzati bérlakás piaci típusú bérbevétele során keletkezett. 34. Amennyiben az adós az adósság rá eső részének részletekben történő fizetését vállalja, abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az igazolt havi lakásfenntartási kiadások és az adósság megállapított havi törlesztő részletének megfizetése után megmaradó jövedelme az egy fogyasztási egységre eléri az öregségi nyugdíjminimum 60 %-át. 35. Az adósságkezelési támogatást a) ha az adósság rá eső részét a kérelmező vállalása alapján egy összegben fizeti meg, a teljesítés igazolását követően egy összegben, b) egyéb esetben havi részletekben kell utalni a hitelező szolgáltató számlájára. 36. A Családsegítő Intézet az adósságkezelési tanácsadás keretében a) megvizsgálja az adósság keletkezésének körülményeit, ennek alapján b) javaslatot tesz az adós adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, c) az adósságkezelés időtartama alatt az adós részére adósságkezelési tanácsadást tart. 37. Ha az adósságkezelési szolgáltatásba bevont az Sztv. 55/B. (1) bekezdésben előírt kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítésre 15 napos határidővel fel kell hívni. Amennyiben a megadott határidőben a mulasztást nem pótolja, az adósságkezelési szolgáltatást meg kell szüntetni, és intézkedni kell az adósságkezelési támogatás megtérítése iránt. hatályon kívül /A Beiktatta a 11/2010. (III. 26.) rendelet 7. -a, hatályos április 1-től 2 Hatályon kívül helyezte a 4/2008. (II. 1.) rendelet

9 /A. 2 Értelmező rendelkezések Záró rendelkezések 43. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet 9, 30 és 31. -ának szabályai július 1-én lépnek hatályba. (3) A rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekre abban az esetben kell alkalmazni, ha az a kérelmezőre nézve kedvezőbb. (4) Az 5/1997. (II. 26.) önk. sz. rendelet e rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti, azzal, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó szabályokat a június 30-át megelőzően benyújtott kérelmek elbírálása során még alkalmazni kell. polgármester jegyző 1 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (I.28.) rendelet 9. -a, január 29-től 2 Hatályon kívül helyezte a 42/2013. (XII. 20.) rendelet 4. -a január 1-től 3 Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 27.) rendelet 16. -a február 1-től

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2006. (V. 26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben