Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz"

Átírás

1 Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: Beszámolási időszak: Budapest, május 20.. Heisler András vezérigazgató

2 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 2 I. A társaság főbb adatai és a könyvvezetés főbb jellemzői A társaság neve: EMEF Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi ZRt. A társaság rövidített neve: EMEF Zrt. Székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Telephely : 9025 Győr, Erkel F. utca u. 8. Alakulás: A HB Number 2 Kft. és az EMEF Kft. egyesülésével. Jegyzett tőke: ,- Ft KSH jelzőszám: Adószám: Cégjegyzék szám: Cg A Részvénykönyvi bejegyzés szerint az alábbi részvényesek között oszlik meg: Db.Szám Megnevezés MO Névérték % 3210 Heislerné Dobos Éva 25, Budapest, Gyulai Pál u Kadler Gusztáv 24, Győr, Németh László u Kadlerné Szabó M. 25, Győr, Németh László u Heisler András 24, Budapest, Gyulai Pál u. 29. Összesen: , ,- A részvények névre szólóak 1 db részvény névértéke: 1 000,-Ft Összes kibocsátott részvény db.

3 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 3 A társaság jén a jegyzett tőkéjét ,- Ft-tal ,- Ft-ra leszállította az eredménytartalékkal szemben. A jegyzett tőke leszállítását a cégbíróság én jegyezte be. A számvitelről szóló 2000.évi C törvény 35. (4) bekezdése alapján a jegyzett tőke leszállítását a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. Így a jegyzett tőke leszállításának analitikus és a főkönyvi könyvelésben való könyvelése is 2012-ben valósult meg. A beszámoló nyilvánossága Az éves beszámoló a jogszabályok által előírt közzététel útján ill. a társaság székhelyén is megtekinthető Budapest, Reitter Ferenc utca 46. A társaság könyvelője: Trioform Bt. ( 9024 Győr Romer Flóris u.4.) A könyvelésért személyében is felelős: Havlin Józsefné Regisztrációs száma: Könyvvizsgálat A társaság a számviteli törvény és a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően könyvvizsgáló társasággal kötött megbízási szerződés keretében könyvvizsgálót alkalmaz. A könyvvizsgáló adatai: CONTO 96 Adó-, Jogi- és Könyvvizsgáló Iroda Kft Budapest, Anód u. 38. Magyar Könyvvizsgálói Kamarai Nyt.szám: Könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Székely Györgyné 1044 Budapest, Anód u. 38. Magyar Könyvvizsgálói Kamarai Nyt. száma: A könyvvizsgálót a társaság kizárólag a könyvvizsgálatért részesíti díjazásban. A társaság számvitelének főbb jellemzői Üzleti év: január 1 és december 31. közötti időszak. A könyvvezetés pénzneme: HUF A számviteli törvénytől való eltérés lehetősége A társaság nem élt azzal a lehetőséggel hogy a számviteli törvény előírásaitól eltérjen. A könyvvezetés- és beszámoló készítés választott formája: A Szt. 12. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a társaság kettős könyvvezetést alkalmaz. Ennek alapján valamennyi eszköz és forrásállományát, valamint az ezekben bekövetkező változást,

4 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 4 továbbá a mozgások költség és eredményvonzatát érintő gazdasági eseményről a kettős könyvvitel elveinek megfelelő nyilvántartást vezet. A társaság a beszámolási kötelezettségének " Éves beszámoló " elkészítésével tesz eleget. Eredményét összköltséges eljárással " A " típusú formában-, a mérleget szintén A változatban készíti el. A mérleg készítés időpontja: április 30. Üzleti év Az elszámolások jellemzője A beszámolóban az adatokat ezer Ft-ban mutatjuk be. A társaság vezérigazgatója a beszámoló minden egyes részét ( mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet )és minden egyes példányát aláírja. Jelentős hiba Jelentős hiba A társaság jelentős összegűnek minősíti az ellenőrzés - önellenőrzés során feltárt hibát(kat) és a hibák hatásainak előjeltől független együttes összegét, ha az a feltárás évében a tárgyévi eredményre és ezen keresztül a saját tőkére gyakorolt hatása a mérleg főösszeg 2 %-a illetve 50 millió Ft. Maradványérték A maradványértéket a társaság akkor tekinti nulla értéknek, ill. akkor nem számol maradványértékkel, ha az nem jelentős. A maradványértéket akkor tekintjük nem jelentősnek, ha az eszköz egyedi bekerülési értéke - a személygépkocsik esetében a ,- Ft-ot- nem haladja meg, - a tehergépkocsik esetében a ,- Ft-ot nem haladja meg, - egyéb eszközök esetében a ,- Ft-ot nem haladja meg, az eszköz csak az eredeti rendeltetésétől megfosztva ( szétszerelve ) vagy hulladékként lehet értékesíteni, az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Az értékcsökkenés elszámolása során a maradványértéket elért eszközök és immateriális javak után értékcsökkenést elszámolni nem lehet. Az eszköz maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig a tárgyi eszközt előre láthatóan használja a társaság. A hasznos élettartam az az idő, amely alatt az eszköz maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét a társaság a könyveiben értékcsökkenés címen az eredmény terhére elszámolja.

5 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 5 Értékcsökkenés elszámolásának szabályai Terv szerinti értékcsökkenést az adótörvényben foglalt mértékek szerint és csak addig számol el a társaság, amíg az eszközt, az immateriális jószágot tartósan rendeltetésszerűen használja. Ahol az adótörvény a számvitelben elszámolt mértékeket elfogadja ott sajátos mértéket alkalmazunk. Ezek a következők: üzleti vagy cégérték: 5 év befejezett kísérleti fejlesztés értékcsökkenése: 5 év. Az elszámolás alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték. Az elszámolás gyakorisága: negyed évente. Az ,- Ft egyedi előállítási-, beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. Terven felüli értékcsökkenés Az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél - az eddigieken túlmenően - terven felüli értékcsökkenést számolunk el akkor is, ha azok könyvszerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb mint a piaci érték. ( Ezt a szabályt a beruházásoknál nem alkalmazzuk.) Jelenetősnek minősítjük az eltérést, ha az eszköz piaci értéke és a könyvekben szereplő nettó érték közötti különbözet 20%-ot vagy ,- Ft-ot meghaladja. Tartósnak minősítjük az eltérést ha az egy éven túl fennáll. A terven felüli értékcsökkenés elszámolást oly mértékig hajtja végre a társaság, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor ismert piaci étéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben ezen eszközök rendeltetésszerűen már nem használhatók, ill. használhatatlanok, megsemmisültek vagy hiányoznak, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolását követően azokat az eszközök közül kivezetjük. A terven felüli értékcsökkenés összegét a 8-as számlaosztályban az egyéb ráfordítások között elkülönítetten mutatjuk ki. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról egyedi analitikus nyilvántartást vezetünk. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása A terven felüli értékcsökkenést visszaírással csökkenti a társaság, ha a terven felüli értékcsökkenés okai nem ill. csak részben állnak fenn. A visszaírt terven felüli értékcsökkenést az egyéb bevételek között számoljuk el és azt az egyedi analitikus nyilvántartásokba is feljegyezzük. Immateriális javakat és tárgyi eszközöket a mérlegben nettó értéken mutatjuk be Az immateriális javakra adott előleget az immateriális javak között mutatjuk ki. A piaci értéken történő értékelés lehetőségével a társaság jelenleg nem él. Valós értéken történő értékelés lehetőségével a társaság jelenleg nem él.

6 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 6 Készletek A társaság a győri és budapesti telephelyen raktározott készletekről ( rövidáru divatáru és egyenruházat ) év közben mennyiségi és értékbeli analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás súlyozott beszerzési átlagáron történik. Követelések- értékvesztések elszámolása A követelések között behajthatatlan követelést nem szabad kimutatni, azt legkésőbb az év végén le kell írnunk. Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el, ha a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti negatív különbözet jelentős és tartósnak minősül. Akkor minősítjük jelentősnek, ha a különbözet az eredeti követelés 20 %-át, vagy az ,- Ft-ot meghaladja. Vevőnként, adósonként kis összegűnek minősítjük a követelést, ha annak egyedi értéke ,- Ft-ot nem haladja meg ill. amely a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. Az értékvesztés összegét ezen kis összegű követelések esetén %-ban határozzuk meg. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege nagyobb a könyv szerinti értéknél, akkor a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkentjük. Ezt a csökkentést legfeljebb az eredeti nyilvántartás szerinti értékig hajtjuk végre. Ha a követelések könyv szerinti értéke alacsonyabb az eredeti nyilvántartásba vételi értéknél, és az alacsonyabban való értékelés feltételei már nem állnak fenn, akkor az értékvesztést visszaírással megszüntetjük úgy, hogy a követelést legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított érték összegében határozzuk meg. Rendkívüli bevételként és ráfordításként a számviteli törvényben meghatározott tételeket számoljuk el. Chas Flow kimutatás A pénzeszközváltozást a társaság az előző évhez képest mutatja ki. A cash-flow kimutatást az 5. sz. mellékletben mutatjuk be. II. Kiegészítés a 2013 évi eredménykimutatásához Az eredménykimutatás egyes tételeinek további tagolási lehetőségével a társaság nem élt. Rendkívüli tételeket nem számolt el. A társaság a beszámolási időszakban társasági adót nem számolt el, nem választotta a minimum adózás lehetőségét.

7 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 7 A mérleg szerinti eredmény ezer F. veszteség, amelyet a Zrt. az év nyitást követően eredmény -tartalékba vezet át a közgyűlés határozatának megfelelően. Egyéb szolgáltatások alakulása: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2013.év 37 Hatósági díjak, illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Összesen Egyéb ráfordítások alakulása: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2013.év Kéreseményekkel kapcs.költségek Bírságok. Kötbérek, kés pótlékok 643 Készletek és követelések értékvesztése Adók 822 Leltáreltérések Összesen Az eredmény és a jövedelmezőség valamint a költségszerkezet mutatóit az 1-2.sz. melléklet tartalmazza. A tárgyévi igen jelentős veszteség oka: - az elábé növekedése 15% -kal magasabb volt az árbevétel növekedésénél, - az elszámolt értékvesztés 72%-kal volt magasabb, mint az előző évben.

8 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 8 III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1./ Eszközök és Források összetételének alakulása: Eszközök Sorszám Megnevezés Tárgyévi adat Megoszlás % ezer Ft-ban 1. Immateriális javak 189 0,7 2. Tárgyi eszközök ,3 3. Befektetett pénzügyi eszk Befektetett eszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0-8. Pénzeszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Sorszám Megnevezés Tárgyévi adat Megoszlás % ezer Ft-ban 1. Jegyzett tőke ,68 2. Tőketartalék 0-3. Eredménytartalék ,15 4. Lekötött tartalék 0-5. Mérleg szerinti eredmény ,11 6. Értékelési tartalék 0-7. Saját tőke ,58 8. Hosszú lej.köt ,39 9. Kötelezettség áruszállításból és ,14 szolg.ból 10. Rövid lejáratú hitelek , Rövid lejáratú kölcsönök , Egyéb rövid.lej.kötelezettség , Rövid lej.kötelezettség összesen , Hosszú lejáratú kötelezettség 881 1, Kötelezettség összesen , Passzív időbeli elhatárolás , Források összesen A társaság vagyoni helyzetét és a tőke szerkezetének alakulását a 4.sz. melléklet tartalmazza. A tárgyévi igen jelentős veszteség következtében a saját tőke negatív összeget mutat.

9 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 9 2./ Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását a 6. sz. melléklet mutatja Az egyéb követelések összetétele: adatok: ezer Ft-ban Vásárolt követelés 6040 Adott előlegek 8 Iparűzési adó túlfizetés 835 Körny.véd díj túlfizetés 48 Áfa technikai számla 7 Társasági adó túlfizetés 500 Magánnyugdíj túlfiz 2 Összesen 7440 A társaságnak Balogh Imre adóssal szemben ezer Ft. összegű követelése áll fenn követelés engedményezés címen. A követelést végrehajtási eljárás útján kívánja érvényesíteni a társaság. A követelés fedezete közjegyzői okiratban foglalt ezer Ft. összegű tőke és kamat követelés, amely készfizető kezességi szerződésen alapul. A társaság kérte a végrehajtási záradék kibocsátását. A végrehajtás azonban nem járt sikerrel. A társaság mérlegelte a behajtás kockázatát és azt igen kockázatosnak minősítette, ezért ezer Ft. összegű értékvesztést számolt el. A házi pénztár leltári felvétele megtörtént. A házi pénztárban én ezer Ft. összeg volt. 2.2.Az aktív időbeli elhatárolások között 43 ezer Ft. összeget számolt el a társaság. 3. / Forrásokhoz kapcsolódó kiegészítések 3.1. A saját tőke a jegyzett tőke csökkentve az eredménytartalékkal és csökkentve a mérleg szerinti eredménnyel. A éves mérleg szerinti eredmény összege ezer Ft. összegű veszteség. Az eredmény és tőke alakulása: Adatok: ezer Ft-ban Év Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Adófizetési kötelezettség Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Jegyzett tőke

10 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 10 A társaság saját tőkéje én ezer Ft. A jegyzett tőkéjét a társaság elvesztette. Nem felel meg a társasági formájához törvényben előírt minimum követelménynek Kötelezettségek A társaság hosszú lejáratú kötelezettsége: 881 ezer Ft. lízing tartozás. A rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott hiteltartozások a következők: 1./ A SBERBANK Magyarország Zrt/Magyarországi Volksbank Zrt. és az EMEF Zrt. között két hitelszerződés jött létre én.( egy folyószámlahitel szerződés 6988/2008. és egy több célú hitelszerződés-6725/2008.), melyek lejárata A hitelkeretek feltöltése a fedezetül szolgáló BKV megrendelések és azok leszámlázott, kifizetett teljesítésének különbözete nyílt, visszaigazolt engedményezése. A hitel biztosítéka a BKV Zrt-vel kötött szállítási keretszerződés. A hitelek összege én ezer Ft. A hitel összege én lejárt. A hitel teljes összegének visszafizetésére egyenlőre nincs fedezet. 2./ A Citibank Europe plc. Magyarorszagi Fióktelepe és az EMEF Zrt. között én Készenléti hitelkeret szerződés jött létre, amely alapján a társaság ezer Ft. összegű hitelt vett igénybe. A hitelt a társaság visszafizette. A hitel összege én mindössze 103 ezer Ft. A társaságnak nincsen olyan kötelezettsége, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. A rövid lejáratú kötelezettségek összege: ezer Ft. A szállítói kötelezettségek állománya: ezer Ft. Rövid lejáratú hitel állománya: ezer Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományát az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Ezer Ft. Szja kötelezettség 443 EHO 9 Szakképzési hozzájárulás 50 Nyugdíjbizt. járulék 288 EÜ.bizt. járulék 139 SZOC HO 718 Kereset elszámolási számla 34 Áfa technikai számla 2147 Követel egyenlegű vevők AFA 5157 Lizing tartozás éven belül 5442 Cégautó adó 115 Összesen A társaság pénzügyi helyzetét reprezentáló mutatók a 3.sz. mellékletben találhatók. A mutatók súlyos pénzügyi-finanszírozási feszültséget jeleznek. A társaság a fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul nem tud eleget tenni. A súlyos finanszírozási nehézség elsősorban azzal áll összefüggésben, hogy a BKV projekt befejezés előtt áll. Új projekt még nem indult.

11 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal A passzív időbeli elhatárolások között 1615 ezer Ft-ot számolt el a társaság, amely 2013.évben felmerült, de a 2012.évet terhelő költségek összege. IV. Egyéb és tájékoztató kiegészítések A társaság képviseletére jogosult és az éves beszámoló aláírására kötelezett személy: Heisler András (lakik: 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 36. an: Perényi Rózsa ) 1./ A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása: A társaságnál foglalkoztatottak átlagos létszáma 8 fő. Részükre ezer Ft munkabért fizettek ki. 2./ Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege: 4292 ezer Ft. 3./ A tárgyévben a beszámoló könyvvizsgálatáért felelős könyvvizsgáló kizárólag a könyvvizsgálatért részesült díjazásban. Budapest, május 20. Heisler András vezérigazgató Mellékletek: 1.sz. melléklet Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása 2.sz. melléklet A költségszerkezet alakulása 3.sz. melléklet Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói 4.sz. melléklet A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói 5.sz. melléklet Chas Flow kimutatás, 6. sz. melléklet: Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkennésének alakulása,

12 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 12 1.sz. melléklet Eredmény és jövedelmezőség alakulása Megnevezés Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény 0 0 Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV % TÁRGY ÉV % Árbevétel arányos üzemi eredmény -45,87-38,75 Tőkearányos adózott eredmény 115,97 52,84 Eszközhatékonyság -44,05-173,11

13 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 13 2.sz. melléklet Költségszerkezet alakulása Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása - - Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó árbevétel (termelési érték) Egyéb bevétel Összes árbevétel Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összes költség és ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

14 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 14 3.sz. melléklet Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 0,72 0,20 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + ért.pap.+követelések Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III.+B.II. F.III. 0,29 0,08 Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,00 0,01 Rövid lejáratú köt. F.III. Nettó működő tőke Forgóeszk. B F.III eft eft. Rövid lejáratú köt. Vevőkintlevőség Záró vevőállomány B.II ,41 16,58 napokban Átlagos napi árbevétel Er.I./365

15 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 15 4.sz. melléklet A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV % TÁRGY ÉV % Tőkeszerkeszeti mutató Saját tőke D -28,46-77,07 Kötelezettségek F Saját tőke - jegyzett tőke aránya Saját tőke D -785, ,78 Jegyzett tőke D.I. Befektetett eszközök Saját tőke D -780, ,82 fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 5,19 15,75 Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 4,87 13,60 Teljes eszközállomány A+B+C

16 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal 16 5.sz. melléklet Chas-flow Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás ± (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash Flow, sorok) 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszűntetése, beváltása + 21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26 Véglegesen átadott pénzeszközök - 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt.ek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III.sorok)

17 EMEF ZRt. Kiegészítő melléklet a 2013 éves beszámolóhoz oldal sz. melléklet: Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkennésének alakulása, Bruttó érték alakulása Ezer Ft Megnevezés Bruttó Nyitó Növekedés Csökk. Záró érték érték Vagyon értékű jogok Szellemi termékek Idegen ingatlanon végzett beruházás Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen Értékcsökkenés alakulása Ezer Ft Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyon értékű jogok Szellemi termékek Idegen ingatlanon végzett beruházás Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben