SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)"

Átírás

1 SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító 1113 Budapest, Daróczi út 2-4 alatti székhelyén. 1. A LAURENTES Kft. (székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 2-4. cégjegyzékszám: ; cím: telefonszám: ; bankszámlaszám: ) mint szállító (a továbbiakban: Szállító) az alábbiakban tájékoztatja a weboldalon (továbbiakban: Webshop) regisztráló, optikus partnereit a Webshop útján tett egyes megrendelések szerződési és forgalmazási feltételeiről. Jelen Szabályzat szerves részét képezi az adatvédelmi szabályzat. Jelen Szabályzat vonatkozásában Megrendelő a Webshop felületén regisztrált és bármely ott értékesítésre felkínált termékre ajánlatot tevő optikus partnervállalkozás, aki optikai termékek kiskereskedelmi forgalmazásával oly módon foglalkozik, hogy a megrendelt termékeket (továbbiakban: Termék) saját üzletében értékesíti. Szállító és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek. 2. A Webshop-on keresztül történő megrendeléshez előzetes regisztráció szükséges, mely kizárólag optikus partnerek (viszonteladók) részére elérhető, magánszemélyeknek nem. A sikeres regisztrációról Szállító üzenetben értesítést küld, melyben meghatározza a belépéshez szükséges jelszót. Megrendelő tudomásul veszi, hogy felhasználó nevével és jelszavával (továbbiakban együttesen: Azonosító) történő belépés és az ezt követően tett valamennyi nyilatkozat, minden esetben Megrendelő cselekményének minősül, tekintet nélkül arra, hogy ténylegesen ki használta Megrendelő Azonosítóját. Azonosítója védelme kizárólag Megrendelő felelőssége, az Azonosítóval történő visszaélésből eredő károkért Szállítót semmiféle felelősség nem terheli. Szállító a regisztrációt bármikor indoklás nélkül jogosult visszavonni. Az elektronikus út technikai hiányosságaiból eredő károkért Szállítót semmiféle felelősség nem terheli. A regisztrációval Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja jelen Szabályzat és az annak részét képező adatvédelmi szabályzat valamennyi feltételét. 3. A Webshop-on keresztül történő megrendelés a Megrendelő által a Webshop-ban értékesítésre felkínált termékekre tett ajánlattal (továbbiakban: Ajánlat) veszi kezdetét. Az Ajánlat megtétele a Webshop által meghatározott lépések értelemszerű követésével (pl. mennyiség meghatározása), és az így létrehozott végleges Ajánlat, Webshop felületén történő beküldésével történik. Megrendelő az általa tett Ajánlathoz annak elküldésétől kezdve kötve van. Az Ajánlat beérkezéséről Szállító automatikus üzenetet küld, mely az Ajánlat elfogadásának nem minősül. Az Ajánlat akkor válik mindkét Fél számára kötelező Megrendeléssé, ha az Ajánlatot Szállító kifejezett nyilatkozatával elfogadja. Ebből a célból Szállító külön üzenetet küld Megrendelőnek a Megrendelő által a regisztrációkor megadott címre, melyben Szállító jelzi, hogy az Ajánlattal érintett termékek raktáron vannak-e, és várhatóan milyen határidővel tudja vállalni a kiszállítást. Amennyiben ez a Szállító-i elfogadás 3 munkanapon belül nem történik meg, az ajánlati kötöttség megszűnik, a megrendelés nem jön létre. 4. Szállító a megrendelt Termékeket futár útján szállítja ki Megrendelőhöz, a Termékek futárnak történő átadásáról Szállító ben értesíti Megrendelőt. A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a regisztrációkor megadott optikai üzletében a futártól átveszi. A Szállító nem fogadja el az áru át nem vételét, amennyiben a megrendelt termékek az 5. pontban írt szállítási határidőkön (Véghatáridő, vagy póthatáridő) belül kerültek megküldésre Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő a kiszállításkor elmulasztja a már megrendelt és kiszállított termékek átvételét, úgy Szállító dönthet úgy, hogy a futárnak történő újbóli átadás várható időpontjáról útján való értesítést követően - még egy alkalommal megkísérli a kiszállítást, mely esetben a szállítás költsége Megrendelőt terheli, a 9. pontban foglaltak szerint. Amennyiben Szállító nem él ezzel a lehetőséggel, vagy a második kiszállítást is elmulasztja a Megrendelő, úgy Megrendelő valamennyi sikertelen kiszállítás költségének megfizetésén felül köteles az át nem vett termékek, Szállító által kiállított számlán szereplő nettó ára 20%-ának megfelelő összegű kötbért Szállító részére megfizetni. Az újbóli kiszállítás megkísérlésének elmaradását Szállító nem köteles megindokolni. 5. A Szállító legkésőbb az Ajánlat elfogadásáról Megrendelőnek küldött üzenetében megjelölt napon köteles a Termékek futárral való elküldésére. Nem minősül Szállító részéről késedelemnek, ha a Termékek részben vagy egészben történő megküldésére bármely okból a Szállító által megjelölt határidőt követő 3. munkanapon kerül sor (Véghatáridő). A Véghatáridő eredménytelen elteltét követően a Megrendelő ben, az 1. pontban írt címre a Szállítót a teljesítésre 8 munkanapos póthatáridővel felhívja. Amennyiben a Szállító ezen felhívásnak sem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Megrendelést kötbérmentesen lemondani. Szállító áruellátási nehézségek miatt a Megrendelést bármikor jogosult a szállítási határidőre és a termékek mennyiségére nézve is egyoldalúan módosítani. 6. A Megrendelés egyes tételeinek vagy az egész Megrendelésnek a visszavonása, vagy módosítása a Megrendelő részéről olyan termékek esetén, amelyeket Szállító visszaigazolása szerint - nem tud raktárról rögtön szállítani, legkésőbb a Megrendelés Szállító általi elfogadásától számított 3 munkanapon belül történhet, azon túl nem. Azon termékek 1

2 vonatkozásában, amelyeket Szállító rögtön, raktárról szállítani tud, a Szállító visszaigazolása után a Megrendelés Megrendelő részéről való visszavonására, vagy módosítására nincs lehetőség. 7. Megrendelő köteles a megrendelt és leszállított Termékek átvételét Szállító felé, a megrendelt Termékekről kiállított számla aláírásával elismerni. Ez oly módon történik, hogy a Szállító által a futárszolgálattal elküldött csomagban (melyben a megrendelt termékeket Szállító a Megrendelőnek megküldi) elhelyezett számlát Megrendelő köteles cégszerűen, minden oldalon aláírásával ellátni, majd azt üzenetben (scannelve) Szállító részére a csomag átvételétől számított 3 munkanapon belül az 1. pontban írt címre visszaküldeni. Amennyiben a futárral megküldött csomagban a mellékelt számlán felsorolt termékek és a ténylegesen leszállított termékek között eltérés van, Megrendelő ezt az eltérést a csomag átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni Szállító felé ben. Megrendelő kifejezetten elfogadja hogy ezen határidő jogvesztő, azaz az átvételtől számított 3 munkanapos határidő elmulasztása esetén a megrendelés összes tétele átvettnek és a szállítás hiánytalanul teljesítettnek tekintendő, a továbbiakban nem vitatható. 8. A Szállító nem fogad el semmilyen, Megrendelésből származó visszárut (kivéve a hibás termékeket). Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben Szállító a saját belátása és döntése alapján visszárut mégis elfogad, úgy Megrendelő a visszavett termékek vonatkozásában, a Szállító által az értékesítéskor kiállított számlán meghatározott nettó ár 20 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni Szállítónak. A visszáru ezen kötbérrel csökkentett árát (azaz a számlán szereplő ár 80%-át) pedig Megrendelő köteles Szállítónál levásárolni. Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy az elfogadott visszáruért a vételár visszafizetésére nem jogosult, ideértve különösen bármilyen közvetlen pénzfizetést, vagy a visszaküldött áru ellenértékének a Megrendelő egyéb tartozásába történő jóváírását. Amennyiben bármely okból, Szállító jóváhagyásával Megrendelő Termék(ek)et küld vissza Szállítónak, akkor a Termékeket, azok eredeti csomagolásában köteles visszaküldeni, a futárszolgálat által kiszállított eredeti csomaggal és az azon található vonalkóddal együtt. 9. A Webshop-on keresztül megrendelt termékek bruttó, számlázás alapját képező ára a Szállító által alkalmazott aktuális árlista, melyet Szállító, a Megrendelő (Szállító 1. pontban írt címére küldött) kérésére Megrendelő részére ben megküld. Az árlistán szereplő ár magában foglalja a Termékek csomagolásának, továbbá azoknak a Megrendelőhöz szállításának költségét. Szállító saját döntése szerint - akkor számít fel szállítási költséget, ha a futárszolgálat első alkalommal történő kézbesítési kísérlete a Megrendelő hibájából meghiúsul. Megrendelőt terhelik a Termékhez kapcsolódó adók és közterhek. 10. Megrendelő valamennyi, a Megrendelés alapján Szállítóval szemben keletkezett fizetési kötelezettségét Szállító döntése szerint készpénzben, vagy banki átutalással, Szállító bankszámlájára, a számla kiállításától számított legalább 8, legfeljebb 90 napos fizetési határidőn belül köteles teljesíteni. Felek megegyeznek abban, hogy Szállító minden egyes esetben jogosult a fizetés módját és a fizetési határidőt a fenti kereteken belül egyoldalúan meghatározni, amelyet Megrendelő köteles tudomásul venni, elfogadni és teljesíteni. Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Szállítóval szemben, és Szállító a Megrendelő által tett Ajánlatot nem utasítja vissza, úgy Szállító jogosult a megrendelt Termékek kiszállítását előre fizetéshez kötni. Ebben az esetben Szállító a megrendelt Termékekről szóló számlát ben küldi el Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő a számlán írt határidőben nem teljesít, úgy a Megrendelés törlődik. 11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegének megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles Szállító felé. 12. A Szállító a megrendelt Termékek vonatkozásában tulajdonjogát a Termékek vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan dologgal sajátjaként rendelkezik, amelyre Szállító a tulajdonjogát fenntartotta, bűncselekményt követ el, és Szállító minden ilyen esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket. 13. A Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követően haladéktalanul köteles azok minőségi vizsgálatát elvégezni. Minőségi hiba esetén a Megrendelő az áru átvételétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül köteles útján közölni a Szállítóval a hibát és egyben megjelölni szavatossági igényét. Amennyiben ezt a reklamációra nyitva álló 8 napos jogvesztő határidőt a Megrendelő elmulasztja, úgy a későbbiekben nem jogosult semminemű szavatossági, jótállási igényt gyakorolni a Szállítóval szemben. 14. A hibás termék kicserélésére, vagy a Szállító általi visszavételre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha Szállító a hibát elismeri. 15. A Megrendelő a termékeket kizárólag kiskereskedelmi forgalomban és kizárólag a közte és a Szállító között létrejött szállítási keretszerződésben meghatározott helyeken, ennek hiányában a regisztráció során megadott üzletben jogosult értékesíteni. A Megrendelő továbbá a passzív eladások kivételével semmilyen formában nem jogosult a termékek továbbértékesítés céljából történő forgalmazásra, nagykereskedelmi, vagy kiskereskedelmi tevékenységét illetve termékexportot végző vállalkozás részére történő továbbértékesítésére. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségeit megszegi, úgy Szállító jogosult a Megrendelést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal törölni. Megrendelő ilyen esetben köteles továbbá a nem megfelelő helyen, illetve jogellenes módon továbbértékesített termékek nettó számla értéke 50 %-ának megfelelő kötbért megfizetni Szállítónak. 2

3 16. A termékek kiskereskedelmi árának kialakításakor a Megrendelő köteles a Szállító ajánlásait és iránymutatásait elfogadni. 17. Szállító az általa forgalmazott termékek egységes arculatának kialakítása végett a Webshop felületén letöltésre hozzáférhetővé teszi azokat a promóciós anyagokat, melyeket Megrendelő marketing tevékenysége körében használhat. A Webshop felületén található valamennyi termékleírás és vizuális elem kizárólagos szabadalmi és szerzői jogi jogosultja Szállító. A promóciós anyagok letöltésre hozzáférhetővé tételével Szállító - kizárólag az általa forgalmazott termékek promotálása céljából - engedélyt ad a szerzői jogi jogosultsága körébe tartozó, és letöltésre hozzáférhetővé tett anyagok felhasználására. Megrendelő köteles a felhasználásról különösen, de nem kizárólagosan a promóció időtartamáról, típusáról, a nyilvános megjelenések helyéről a Szállítót előzetesen, ben, az 1. pontban írt címen tájékoztatni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a letöltött promóciós anyagokon semmiféle grafikai vagy egyéb változás nem hajtható végre. 18. Jelen Szabályzat alapján tett Megrendelés hatályát veszti: bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; ha a Felek között ilyen aláírásra került, a Felek közt létrejött szállítási keretszerződés megszűnésével; ha bármelyik Féllel szemben csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el; a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő Megrendelést visszavonó megrendelői jognyilatkozattal; Szállító bármely okból nem tudja teljesíteni a Megrendelést pl. a gyártó áruellátási nehézségek miatt; a regisztráció megszűnésével (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelési jogosultság megszűnése miatti megszűnést). 19. Szállító jogosult a megrendelt termékek leszállításának megtagadására, a Megrendelőnek a jelen Szabályzatban előírt, vagy amennyiben ilyen a Felek közt aláírásra került, a szállítási keretszerződésben vállalt bármely kötelezettségének megszegése esetén, ha reális a veszélye annak, hogy a megrendelt termékek leszállítása Szállítónak a Megrendelés teljesülésével szolgált érdekét sértené. Ilyen súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen Megrendelő fizetési késedelme. E pont vonatkozásában súlyos kötelezettségszegésnek minősül továbbá Megrendelőnek minden olyan kötelezettségszegése, melyet a jelen Szabályzat, vagy a szállítási keretszerződés kötbérrel szankcionál. 20. Szállító minden esetben jogosult a kötelezettségszegéssel kapcsolatos, a kötbér összegét meghaladó igazolt kárának megtérítését is követelni. 21. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak megszegéséből származó valamennyi fizetési kötelezettsége, illetve annak érvényesítésével kapcsolatos minden költség vele szemben felszámításra és az általa teljesített fizetésekből levonásra kerüljön. 22. Felek a jelen Szabályzattal kapcsolatosan közöttük felmerült vitákat megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jelen Szabályzatból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitáik eldöntésére a Felek kikötik a Szállító székhelye szerinti Bíróság illetékességét. 23. A jelen Szabályzattal érintett megrendelés körében Felek útján is tehetnek jognyilatkozatot egymás felé. Az útján tett jognyilatkozat megküldésének tényét a küldő fél köteles bizonyítani. A fenti rendelkezés alól kivételt képeznek azok a jognyilatkozatok mely ha a felek között ilyen aláírásra került - a szállítási keretszerződés alapján írásba foglaltan, kizárólag postai úton vagy személyesen átadva közölhetők. 24. Ha egy, a jelen Szabályzatban előírt megrendelői kötelezettségszegés mind a jelen Szabályzat, mind ha a felek között ilyen aláírásra került - a szállítási keretszerződés szerint szankcionálható, akkor a szankció alkalmazására a Felek közt létrejött szállítási keretszerződés rendelkezései alapján kerül sor. Jelen Szabályzat és a szállítási keretszerződés közötti egyéb eltérés esetén is - az online kapcsolattartásból adódó eltéréseket (2., 3., 23. pont), az ismételt kiszállítás lehetőségét (4., 9. pont), a szállítási határidőt (5. pont), a Megrendelés lemondását ill. módosítását (6. pont), az előre fizetést (10. pont) és az adatvédelmi szabályzat alkalmazását leszámítva - a szállítási keretszerződés szabályai alkalmazandók. Szállítási keretszerződés hiányában a jelen Szabályzat teljes egészében irányadó. I. Célok ADATVÉDELMI SZABÁLYOK A jelen adatvédelmi szabályzat a Szállító kizárólag az alább írt célból történő adatkezelésére, adatvédelmi gyakorlatára vonatkozik. Szállító kizárólag a Megrendelőt azonosító nem személyes adatokat és a Megrendelő által a regisztráció során kapcsolattartóként megnevezett természetes személyt azonosító személyes adatokat kezeli, amelyeket Megrendelő a - honlapon megad. A regisztrációval Megrendelő kijelenti, hogy a kapcsolattartóként általa megnevezett természetes személy, regisztráció során megadott személyes adatainak Szállító részére történő továbbításához a kapcsolattartó természetes személytől hozzájárulással rendelkezik. A hozzájárulás esetleges hiányából fakadó jogosulatlan adatkezelés miatt Szállító semmiféle felelősséget nem vállal. Jelen adatvédelmi szabályzat egyaránt 3

4 vonatkozik a Megrendelő által saját azonosítására megadott, illetve a kapcsolattartóként megnevezett természetes személy azonosítása érdekében továbbított személyes adatok kezelésére. Jelen adatvédelmi szabályzat alkalmazásában érintettnek minősül a Megrendelő törvényes képviselője, illetve a Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy. Ahol jelen adatvédelmi szabályzat Megrendelőt vagy általánosságban érintettet említ, azon a Megrendelőn, illetve annak törvényes képviselőjén kívül a regisztráció során a Megrendelő kapcsolattartójaként megnevezett természetes személyt is érteni kell, a kapcsolattartóként megjelölt személyt az adatvédelmi jogosultságok vonatkozásában mindazon, jelen adatvédelmi szabályzatban alább meghatározott jogok megilletik, mint amit a Megrendelőt. Szállító tiszteletben tartja és bizalmasan kezeli a Megrendelő Szállítóval megosztott adatait, a Megrendelő információs önrendelkezési jogát. A helytelen személyes adatok megadásáért, továbbá az adatkezelés során Szállítónak fel nem róható technikai, műszaki, egyéb hibákért, mulasztásokért, és azok következményeiért Szállító semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy Szállító a jelenlegi és jövőbeli Megrendelőit tájékoztassa Szállító adatvédelmi, adatkezelési elveiről, gyakorlatáról, információs önrendelkezési joguk gyakorlásáról, továbbá a személyes adatok biztonságának fontosságáról, és a jogszabályi tudnivalókról. Szállító tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény, úgyszintén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény vagy az ezeket módosító, illetve ezek helyébe lépő jogszabályok rendelkezéseit. Szállító, mint adatkezelő az ügyfelek személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. ) rendelkezéseit tekinti magára nézve irányadónak. Az Infotv. és a fenti további jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit Szállító fokozottan vette figyelembe a jelen adatvédelmi szabályzat kialakításánál. II. A kezelt adatok köre Szállító a regisztráció során a Megrendelő által megadott nem személyes adatokon felül a Megrendelő által közölt alábbi személyes adatokat kezeli: - kapcsolattartó személy vezetékneve keresztneve; - cím. III. Az adatkezelés elvei Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja Szállító adatkezelése minden esetben hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja kettős: egyrészt annak lehetővé tétele, hogy Megrendelő a Szállító által üzemeltetett webshop-felületen értékesítésre felkínált termékek megvásárlására ajánlatot tegyen, illetve amennyiben a Szállító által elfogadott ajánlat alapján a megrendelés létrejön, úgy a megrendelés mind Megrendelő, mind Szállító részéről teljesíthető legyen. 4

5 másrészt annak lehetővé tétele, hogy Szállító a Megrendelővel fennálló kapcsolat elmélyítése érdekében - Megrendelőnek hírlevelet küldhessen (VIII. pont). Szállító, a Megrendelő által részére megadott személyes adatok valódiságát, alaposságát nem ellenőrzi, a hibás, pontatlan, valótlan személyes adatok megadásáért, és az abból következő károkért Szállító semmilyen felelősséget nem vállal, az kizárólag a Megrendelő felelőssége. Szállító bíróság és más hatóság részére kizárólag jogerős bírósági, hatósági határozat alapján nyújt tájékoztatást, és kizárólag az abban megjelölt terjedelemben a Megrendelő Szállító által kezelt adatairól. Szállító a Megrendelő adatait semmilyen módon nem hozza nyilvánosságra, és a Megrendelő adatait harmadik személynek törvény eltérő rendelkezése hiányában a Megrendelő előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja. V. Az adatkezelés biztonsága Szállító fontosnak tartja az adatkezelés biztonságát, és a Megrendelő személyes adatainak védelmét. Ennek érdekében Szállító az adatkezelési műveleteket kizárólag úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Megrendelő magánszférájának védelmét. Szállító - továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontjában rögzített adatfeldolgozó alkalmazása esetén az adatfeldolgozó is - megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Szállító a Megrendelő által a regisztráció során megadott adatokat kizárólag elektronikus úton, Szállító székhelyén található szervereken tárolja. Szállító a számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adatokat megőrzi, azokhoz csak munkavállalói részére, munkavégzésük során enged hozzáférést, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat IV. és VII. pontjaiban foglalt személyek részére az ott szabályozott módon. Szállító a munkavállalóit, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontjában foglalt esetben, adatfeldolgozó alkalmazása esetén adatfeldolgozóját szigorú titoktartásra kötelezi a Megrendelő személyes adatait illetően. Szállító a Megrendelő számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adatainak technikai védelme érdekében is megteszi a tőle elvárható biztonsági intézkedéseket, így az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Szállító biztonsági intézkedései különösen, de nem kizárólag kiterjednek a tűz-, lopás és illetéktelen behatolás elleni védelemre, valamint a számítógépes támadások, számítógépes vírusok, egyéb kártékony programok elleni védelemre. Szállító azonban a tőle elvárható biztonsági intézkedései ellenére megvalósuló, a Megrendelő papír alapon és számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adataiban bekövetkező károsodásért (így többek között tűzeset, lopás, hacker-támadás, számítógépes vírus-fertőzés stb) semmilyen felelősséget nem vállal. Szállító nem vállal felelősséget a vis maior (pl: elemi csapás) esetén a Megrendelő személyes adataiban bekövetkező károsodásért sem. VI. Az adatkezelés időtartama Szállító a Megrendelő által a regisztráció során, a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában megadott személyes adatait a Megrendelő adatkezelés visszavonására irányuló nyilatkozatának beérkezéséig, de legkésőbb 5 (öt) évig kezeli. Az adatkezelési jogosultság megszűnésével Szállító helyreállíthatatlan módon törli az általa kezelt adatokat, így Megrendelő regisztrációja is megszűnik. Amennyiben az adatkezelési jogosultság megszűnésén túl is kívánja, hogy Szállító személyes adatait kezelje, új regisztrációt kell kezdeményeznie, és a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában meghatározott személyes adatait újra meg kell adnia. VII. Adatfeldolgozás, adattovábbítás Szállító a Megrendelőnek a regisztráció során megadott és a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában felsorolt személyes adatait maga kezeli. Szállító adatfeldolgozót nem alkalmaz. Mindazonáltal Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben adatfeldolgozóval szerződjön, illetve más adatkezelőnek személyes adatokat továbbítson a Megrendelőnek a regisztráció során megadott és a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában felsorolt személyes adatainak feldolgozása, adattovábbítás esetén pedig minőségfejlesztés céljából. Szállító a hatóságok részére jogszabályban kötelezően előírt esetekben továbbít személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat IV. pontjában szabályozott módon. VIII. Hírlevél 5

6 Szállító a regisztráló Megrendelő részére Szállító által meghatározott rendszerességgel hírlevelet küld, mely részben üzleti értesítéseket tartalmaz, részben pedig Szállítóval kapcsolatos kapcsolattartási, ügyfélkapcsolat erősítésére szolgáló adatokat. A Megrendelő ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatja a részére további hírlevél küldését azáltal, hogy a hírlevélről e- mailben leiratkozik. A hírlevélről történő leiratkozás lehetőségére történő felhívás, illetve annak tényleges végrehajtásának részletezése minden egyes hírlevélben külön leírásra kerül. A hírlevélről történő leiratkozást követően Szállító kizárólag a Megrendelő kifejezett kérelme esetén küld a Megrendelő részére a továbbiakban hírlevelet. IX. Az érintett jogai Az érintettek (azaz a Megrendelő és az általa kapcsolattartóként megjelölt személy egyaránt) kérelmezheti Szállítónál: - a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, valamint - személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére Szállító tájékoztatást ad az érintett, általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szállító a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a tájékoztatást kérő a tájékoztatással felmerülő költségek összegének megfelelő összegű költségtérítést köteles Szállító részére a költségek megfizetésére felhívástól számított tizenöt napon belül Szállító székhelyén készpénzben, vagy Szállító megrendelési és szerződési feltételeiben megadott bankszámlaszámára banki átutalással megfizetni. A költségtérítést Szállító készpénzben vagy banki átutalással, az Megrendelő által megadott bankszámlaszámra haladéktalanul visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Szállító rendelkezésére áll, a személyes adatot az Szállító helyesbíti. A személyes adat helyesbítését minden érintett is kérheti. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes b) az érintett kéri c) az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett Szállító zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Szállító megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Szállító az érintett személy, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Szállító tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 6

7 X. Jogérvényesítés Az érintettek panasszal, kifogással fordulhatnak a Szállítóhoz. Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett problémáit kiküszöbölje, megoldja, és minden lehető tájékoztatást megad az érintett részére személyes adatainak kezeléséről, illetve az esetleges adatfeldolgozásról. Az érintett, személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatáskérési, helyesbítéskérési jogát, személyes adatainak zároláskérési vagy törlésének kérési jogát gyakorolhatja a jelen adatvédelmi szabályzat IX. pontjában, valamint az Infotv.-ben foglalt módon. Az érintett a Szállítón kívül közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve közvetlenül bírói utat is igénybe vehet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei: cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: + 36 (1) ; fax: + 36 (1) ; URL: XI. Az adatkezelési szabályzat módosítása, érvényessége Szállító fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi szabályzatának módosítására. Szállító adatvédelmi szabályzatának módosítására közvetlenül is felhívja a figyelmet a internetes oldalon. A jelen adatvédelmi szabályzat bármely pontjának érvénytelensége esetén az adatvédelmi szabályzat fennmaradó pontjai változatlanul hatályban maradnak. XII. Az adatkezelő adatai LAURENTES Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: ; Székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 2-4; cím: Telefonszám: 06 (1) ; Képviseletére jogosult: Kádár Tamás meghatalmazott;honlap:www.laurentesoptika.hu). Budapest, november 5. Laurentes Kft. 7

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Angole-egyetem.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: direkt marketing céljából kezeltadatbázis:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére Molnár László EV (továbbiakban: ) Székhelye: 6044 Kecskemét, Belsőnyír 322. Adószáma: 44187916-2-23 e-mail: office@ceplog.hu

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Jelen nyilatkozat a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő által megszervezésre kerülő rendezvénnyel összefüggésben megkötendő szerződések,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. november 20-tól Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Név: Leasing Risk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44. 3./7.

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. július 1-jétől Társaságunk elkötelezett a magánélet védelme és tiszteletben tartása terén. A jelen Adatvédelmi Szabályzat, a weboldalunk (www.barszekreny.hu, a továbbiakban:

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció Általános Szerződési Feltételek FüggönyFutár Webáruház www.fuggonyfutar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fuggonyfutar.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház)

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 4 3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA... 6 4.

Részletesebben

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 6-8. A DHF

Részletesebben

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM Jogi nyilatkozat Az m2mzona.hu honlapot a MŰSOR- HANG Zrt. üzemelteti. Az m2mzona.hu a MŰSOR- HANG Zrt. szellemi terméke, a honlap tartalma szerzői

Részletesebben