SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)"

Átírás

1 SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító 1113 Budapest, Daróczi út 2-4 alatti székhelyén. 1. A LAURENTES Kft. (székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 2-4. cégjegyzékszám: ; cím: telefonszám: ; bankszámlaszám: ) mint szállító (a továbbiakban: Szállító) az alábbiakban tájékoztatja a weboldalon (továbbiakban: Webshop) regisztráló, optikus partnereit a Webshop útján tett egyes megrendelések szerződési és forgalmazási feltételeiről. Jelen Szabályzat szerves részét képezi az adatvédelmi szabályzat. Jelen Szabályzat vonatkozásában Megrendelő a Webshop felületén regisztrált és bármely ott értékesítésre felkínált termékre ajánlatot tevő optikus partnervállalkozás, aki optikai termékek kiskereskedelmi forgalmazásával oly módon foglalkozik, hogy a megrendelt termékeket (továbbiakban: Termék) saját üzletében értékesíti. Szállító és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek. 2. A Webshop-on keresztül történő megrendeléshez előzetes regisztráció szükséges, mely kizárólag optikus partnerek (viszonteladók) részére elérhető, magánszemélyeknek nem. A sikeres regisztrációról Szállító üzenetben értesítést küld, melyben meghatározza a belépéshez szükséges jelszót. Megrendelő tudomásul veszi, hogy felhasználó nevével és jelszavával (továbbiakban együttesen: Azonosító) történő belépés és az ezt követően tett valamennyi nyilatkozat, minden esetben Megrendelő cselekményének minősül, tekintet nélkül arra, hogy ténylegesen ki használta Megrendelő Azonosítóját. Azonosítója védelme kizárólag Megrendelő felelőssége, az Azonosítóval történő visszaélésből eredő károkért Szállítót semmiféle felelősség nem terheli. Szállító a regisztrációt bármikor indoklás nélkül jogosult visszavonni. Az elektronikus út technikai hiányosságaiból eredő károkért Szállítót semmiféle felelősség nem terheli. A regisztrációval Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja jelen Szabályzat és az annak részét képező adatvédelmi szabályzat valamennyi feltételét. 3. A Webshop-on keresztül történő megrendelés a Megrendelő által a Webshop-ban értékesítésre felkínált termékekre tett ajánlattal (továbbiakban: Ajánlat) veszi kezdetét. Az Ajánlat megtétele a Webshop által meghatározott lépések értelemszerű követésével (pl. mennyiség meghatározása), és az így létrehozott végleges Ajánlat, Webshop felületén történő beküldésével történik. Megrendelő az általa tett Ajánlathoz annak elküldésétől kezdve kötve van. Az Ajánlat beérkezéséről Szállító automatikus üzenetet küld, mely az Ajánlat elfogadásának nem minősül. Az Ajánlat akkor válik mindkét Fél számára kötelező Megrendeléssé, ha az Ajánlatot Szállító kifejezett nyilatkozatával elfogadja. Ebből a célból Szállító külön üzenetet küld Megrendelőnek a Megrendelő által a regisztrációkor megadott címre, melyben Szállító jelzi, hogy az Ajánlattal érintett termékek raktáron vannak-e, és várhatóan milyen határidővel tudja vállalni a kiszállítást. Amennyiben ez a Szállító-i elfogadás 3 munkanapon belül nem történik meg, az ajánlati kötöttség megszűnik, a megrendelés nem jön létre. 4. Szállító a megrendelt Termékeket futár útján szállítja ki Megrendelőhöz, a Termékek futárnak történő átadásáról Szállító ben értesíti Megrendelőt. A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a regisztrációkor megadott optikai üzletében a futártól átveszi. A Szállító nem fogadja el az áru át nem vételét, amennyiben a megrendelt termékek az 5. pontban írt szállítási határidőkön (Véghatáridő, vagy póthatáridő) belül kerültek megküldésre Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő a kiszállításkor elmulasztja a már megrendelt és kiszállított termékek átvételét, úgy Szállító dönthet úgy, hogy a futárnak történő újbóli átadás várható időpontjáról útján való értesítést követően - még egy alkalommal megkísérli a kiszállítást, mely esetben a szállítás költsége Megrendelőt terheli, a 9. pontban foglaltak szerint. Amennyiben Szállító nem él ezzel a lehetőséggel, vagy a második kiszállítást is elmulasztja a Megrendelő, úgy Megrendelő valamennyi sikertelen kiszállítás költségének megfizetésén felül köteles az át nem vett termékek, Szállító által kiállított számlán szereplő nettó ára 20%-ának megfelelő összegű kötbért Szállító részére megfizetni. Az újbóli kiszállítás megkísérlésének elmaradását Szállító nem köteles megindokolni. 5. A Szállító legkésőbb az Ajánlat elfogadásáról Megrendelőnek küldött üzenetében megjelölt napon köteles a Termékek futárral való elküldésére. Nem minősül Szállító részéről késedelemnek, ha a Termékek részben vagy egészben történő megküldésére bármely okból a Szállító által megjelölt határidőt követő 3. munkanapon kerül sor (Véghatáridő). A Véghatáridő eredménytelen elteltét követően a Megrendelő ben, az 1. pontban írt címre a Szállítót a teljesítésre 8 munkanapos póthatáridővel felhívja. Amennyiben a Szállító ezen felhívásnak sem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Megrendelést kötbérmentesen lemondani. Szállító áruellátási nehézségek miatt a Megrendelést bármikor jogosult a szállítási határidőre és a termékek mennyiségére nézve is egyoldalúan módosítani. 6. A Megrendelés egyes tételeinek vagy az egész Megrendelésnek a visszavonása, vagy módosítása a Megrendelő részéről olyan termékek esetén, amelyeket Szállító visszaigazolása szerint - nem tud raktárról rögtön szállítani, legkésőbb a Megrendelés Szállító általi elfogadásától számított 3 munkanapon belül történhet, azon túl nem. Azon termékek 1

2 vonatkozásában, amelyeket Szállító rögtön, raktárról szállítani tud, a Szállító visszaigazolása után a Megrendelés Megrendelő részéről való visszavonására, vagy módosítására nincs lehetőség. 7. Megrendelő köteles a megrendelt és leszállított Termékek átvételét Szállító felé, a megrendelt Termékekről kiállított számla aláírásával elismerni. Ez oly módon történik, hogy a Szállító által a futárszolgálattal elküldött csomagban (melyben a megrendelt termékeket Szállító a Megrendelőnek megküldi) elhelyezett számlát Megrendelő köteles cégszerűen, minden oldalon aláírásával ellátni, majd azt üzenetben (scannelve) Szállító részére a csomag átvételétől számított 3 munkanapon belül az 1. pontban írt címre visszaküldeni. Amennyiben a futárral megküldött csomagban a mellékelt számlán felsorolt termékek és a ténylegesen leszállított termékek között eltérés van, Megrendelő ezt az eltérést a csomag átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni Szállító felé ben. Megrendelő kifejezetten elfogadja hogy ezen határidő jogvesztő, azaz az átvételtől számított 3 munkanapos határidő elmulasztása esetén a megrendelés összes tétele átvettnek és a szállítás hiánytalanul teljesítettnek tekintendő, a továbbiakban nem vitatható. 8. A Szállító nem fogad el semmilyen, Megrendelésből származó visszárut (kivéve a hibás termékeket). Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben Szállító a saját belátása és döntése alapján visszárut mégis elfogad, úgy Megrendelő a visszavett termékek vonatkozásában, a Szállító által az értékesítéskor kiállított számlán meghatározott nettó ár 20 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni Szállítónak. A visszáru ezen kötbérrel csökkentett árát (azaz a számlán szereplő ár 80%-át) pedig Megrendelő köteles Szállítónál levásárolni. Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy az elfogadott visszáruért a vételár visszafizetésére nem jogosult, ideértve különösen bármilyen közvetlen pénzfizetést, vagy a visszaküldött áru ellenértékének a Megrendelő egyéb tartozásába történő jóváírását. Amennyiben bármely okból, Szállító jóváhagyásával Megrendelő Termék(ek)et küld vissza Szállítónak, akkor a Termékeket, azok eredeti csomagolásában köteles visszaküldeni, a futárszolgálat által kiszállított eredeti csomaggal és az azon található vonalkóddal együtt. 9. A Webshop-on keresztül megrendelt termékek bruttó, számlázás alapját képező ára a Szállító által alkalmazott aktuális árlista, melyet Szállító, a Megrendelő (Szállító 1. pontban írt címére küldött) kérésére Megrendelő részére ben megküld. Az árlistán szereplő ár magában foglalja a Termékek csomagolásának, továbbá azoknak a Megrendelőhöz szállításának költségét. Szállító saját döntése szerint - akkor számít fel szállítási költséget, ha a futárszolgálat első alkalommal történő kézbesítési kísérlete a Megrendelő hibájából meghiúsul. Megrendelőt terhelik a Termékhez kapcsolódó adók és közterhek. 10. Megrendelő valamennyi, a Megrendelés alapján Szállítóval szemben keletkezett fizetési kötelezettségét Szállító döntése szerint készpénzben, vagy banki átutalással, Szállító bankszámlájára, a számla kiállításától számított legalább 8, legfeljebb 90 napos fizetési határidőn belül köteles teljesíteni. Felek megegyeznek abban, hogy Szállító minden egyes esetben jogosult a fizetés módját és a fizetési határidőt a fenti kereteken belül egyoldalúan meghatározni, amelyet Megrendelő köteles tudomásul venni, elfogadni és teljesíteni. Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Szállítóval szemben, és Szállító a Megrendelő által tett Ajánlatot nem utasítja vissza, úgy Szállító jogosult a megrendelt Termékek kiszállítását előre fizetéshez kötni. Ebben az esetben Szállító a megrendelt Termékekről szóló számlát ben küldi el Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő a számlán írt határidőben nem teljesít, úgy a Megrendelés törlődik. 11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegének megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles Szállító felé. 12. A Szállító a megrendelt Termékek vonatkozásában tulajdonjogát a Termékek vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan dologgal sajátjaként rendelkezik, amelyre Szállító a tulajdonjogát fenntartotta, bűncselekményt követ el, és Szállító minden ilyen esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket. 13. A Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követően haladéktalanul köteles azok minőségi vizsgálatát elvégezni. Minőségi hiba esetén a Megrendelő az áru átvételétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül köteles útján közölni a Szállítóval a hibát és egyben megjelölni szavatossági igényét. Amennyiben ezt a reklamációra nyitva álló 8 napos jogvesztő határidőt a Megrendelő elmulasztja, úgy a későbbiekben nem jogosult semminemű szavatossági, jótállási igényt gyakorolni a Szállítóval szemben. 14. A hibás termék kicserélésére, vagy a Szállító általi visszavételre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha Szállító a hibát elismeri. 15. A Megrendelő a termékeket kizárólag kiskereskedelmi forgalomban és kizárólag a közte és a Szállító között létrejött szállítási keretszerződésben meghatározott helyeken, ennek hiányában a regisztráció során megadott üzletben jogosult értékesíteni. A Megrendelő továbbá a passzív eladások kivételével semmilyen formában nem jogosult a termékek továbbértékesítés céljából történő forgalmazásra, nagykereskedelmi, vagy kiskereskedelmi tevékenységét illetve termékexportot végző vállalkozás részére történő továbbértékesítésére. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségeit megszegi, úgy Szállító jogosult a Megrendelést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal törölni. Megrendelő ilyen esetben köteles továbbá a nem megfelelő helyen, illetve jogellenes módon továbbértékesített termékek nettó számla értéke 50 %-ának megfelelő kötbért megfizetni Szállítónak. 2

3 16. A termékek kiskereskedelmi árának kialakításakor a Megrendelő köteles a Szállító ajánlásait és iránymutatásait elfogadni. 17. Szállító az általa forgalmazott termékek egységes arculatának kialakítása végett a Webshop felületén letöltésre hozzáférhetővé teszi azokat a promóciós anyagokat, melyeket Megrendelő marketing tevékenysége körében használhat. A Webshop felületén található valamennyi termékleírás és vizuális elem kizárólagos szabadalmi és szerzői jogi jogosultja Szállító. A promóciós anyagok letöltésre hozzáférhetővé tételével Szállító - kizárólag az általa forgalmazott termékek promotálása céljából - engedélyt ad a szerzői jogi jogosultsága körébe tartozó, és letöltésre hozzáférhetővé tett anyagok felhasználására. Megrendelő köteles a felhasználásról különösen, de nem kizárólagosan a promóció időtartamáról, típusáról, a nyilvános megjelenések helyéről a Szállítót előzetesen, ben, az 1. pontban írt címen tájékoztatni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a letöltött promóciós anyagokon semmiféle grafikai vagy egyéb változás nem hajtható végre. 18. Jelen Szabályzat alapján tett Megrendelés hatályát veszti: bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; ha a Felek között ilyen aláírásra került, a Felek közt létrejött szállítási keretszerződés megszűnésével; ha bármelyik Féllel szemben csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el; a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő Megrendelést visszavonó megrendelői jognyilatkozattal; Szállító bármely okból nem tudja teljesíteni a Megrendelést pl. a gyártó áruellátási nehézségek miatt; a regisztráció megszűnésével (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelési jogosultság megszűnése miatti megszűnést). 19. Szállító jogosult a megrendelt termékek leszállításának megtagadására, a Megrendelőnek a jelen Szabályzatban előírt, vagy amennyiben ilyen a Felek közt aláírásra került, a szállítási keretszerződésben vállalt bármely kötelezettségének megszegése esetén, ha reális a veszélye annak, hogy a megrendelt termékek leszállítása Szállítónak a Megrendelés teljesülésével szolgált érdekét sértené. Ilyen súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen Megrendelő fizetési késedelme. E pont vonatkozásában súlyos kötelezettségszegésnek minősül továbbá Megrendelőnek minden olyan kötelezettségszegése, melyet a jelen Szabályzat, vagy a szállítási keretszerződés kötbérrel szankcionál. 20. Szállító minden esetben jogosult a kötelezettségszegéssel kapcsolatos, a kötbér összegét meghaladó igazolt kárának megtérítését is követelni. 21. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak megszegéséből származó valamennyi fizetési kötelezettsége, illetve annak érvényesítésével kapcsolatos minden költség vele szemben felszámításra és az általa teljesített fizetésekből levonásra kerüljön. 22. Felek a jelen Szabályzattal kapcsolatosan közöttük felmerült vitákat megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jelen Szabályzatból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitáik eldöntésére a Felek kikötik a Szállító székhelye szerinti Bíróság illetékességét. 23. A jelen Szabályzattal érintett megrendelés körében Felek útján is tehetnek jognyilatkozatot egymás felé. Az útján tett jognyilatkozat megküldésének tényét a küldő fél köteles bizonyítani. A fenti rendelkezés alól kivételt képeznek azok a jognyilatkozatok mely ha a felek között ilyen aláírásra került - a szállítási keretszerződés alapján írásba foglaltan, kizárólag postai úton vagy személyesen átadva közölhetők. 24. Ha egy, a jelen Szabályzatban előírt megrendelői kötelezettségszegés mind a jelen Szabályzat, mind ha a felek között ilyen aláírásra került - a szállítási keretszerződés szerint szankcionálható, akkor a szankció alkalmazására a Felek közt létrejött szállítási keretszerződés rendelkezései alapján kerül sor. Jelen Szabályzat és a szállítási keretszerződés közötti egyéb eltérés esetén is - az online kapcsolattartásból adódó eltéréseket (2., 3., 23. pont), az ismételt kiszállítás lehetőségét (4., 9. pont), a szállítási határidőt (5. pont), a Megrendelés lemondását ill. módosítását (6. pont), az előre fizetést (10. pont) és az adatvédelmi szabályzat alkalmazását leszámítva - a szállítási keretszerződés szabályai alkalmazandók. Szállítási keretszerződés hiányában a jelen Szabályzat teljes egészében irányadó. I. Célok ADATVÉDELMI SZABÁLYOK A jelen adatvédelmi szabályzat a Szállító kizárólag az alább írt célból történő adatkezelésére, adatvédelmi gyakorlatára vonatkozik. Szállító kizárólag a Megrendelőt azonosító nem személyes adatokat és a Megrendelő által a regisztráció során kapcsolattartóként megnevezett természetes személyt azonosító személyes adatokat kezeli, amelyeket Megrendelő a - honlapon megad. A regisztrációval Megrendelő kijelenti, hogy a kapcsolattartóként általa megnevezett természetes személy, regisztráció során megadott személyes adatainak Szállító részére történő továbbításához a kapcsolattartó természetes személytől hozzájárulással rendelkezik. A hozzájárulás esetleges hiányából fakadó jogosulatlan adatkezelés miatt Szállító semmiféle felelősséget nem vállal. Jelen adatvédelmi szabályzat egyaránt 3

4 vonatkozik a Megrendelő által saját azonosítására megadott, illetve a kapcsolattartóként megnevezett természetes személy azonosítása érdekében továbbított személyes adatok kezelésére. Jelen adatvédelmi szabályzat alkalmazásában érintettnek minősül a Megrendelő törvényes képviselője, illetve a Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy. Ahol jelen adatvédelmi szabályzat Megrendelőt vagy általánosságban érintettet említ, azon a Megrendelőn, illetve annak törvényes képviselőjén kívül a regisztráció során a Megrendelő kapcsolattartójaként megnevezett természetes személyt is érteni kell, a kapcsolattartóként megjelölt személyt az adatvédelmi jogosultságok vonatkozásában mindazon, jelen adatvédelmi szabályzatban alább meghatározott jogok megilletik, mint amit a Megrendelőt. Szállító tiszteletben tartja és bizalmasan kezeli a Megrendelő Szállítóval megosztott adatait, a Megrendelő információs önrendelkezési jogát. A helytelen személyes adatok megadásáért, továbbá az adatkezelés során Szállítónak fel nem róható technikai, műszaki, egyéb hibákért, mulasztásokért, és azok következményeiért Szállító semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy Szállító a jelenlegi és jövőbeli Megrendelőit tájékoztassa Szállító adatvédelmi, adatkezelési elveiről, gyakorlatáról, információs önrendelkezési joguk gyakorlásáról, továbbá a személyes adatok biztonságának fontosságáról, és a jogszabályi tudnivalókról. Szállító tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény, úgyszintén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény vagy az ezeket módosító, illetve ezek helyébe lépő jogszabályok rendelkezéseit. Szállító, mint adatkezelő az ügyfelek személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. ) rendelkezéseit tekinti magára nézve irányadónak. Az Infotv. és a fenti további jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit Szállító fokozottan vette figyelembe a jelen adatvédelmi szabályzat kialakításánál. II. A kezelt adatok köre Szállító a regisztráció során a Megrendelő által megadott nem személyes adatokon felül a Megrendelő által közölt alábbi személyes adatokat kezeli: - kapcsolattartó személy vezetékneve keresztneve; - cím. III. Az adatkezelés elvei Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja Szállító adatkezelése minden esetben hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja kettős: egyrészt annak lehetővé tétele, hogy Megrendelő a Szállító által üzemeltetett webshop-felületen értékesítésre felkínált termékek megvásárlására ajánlatot tegyen, illetve amennyiben a Szállító által elfogadott ajánlat alapján a megrendelés létrejön, úgy a megrendelés mind Megrendelő, mind Szállító részéről teljesíthető legyen. 4

5 másrészt annak lehetővé tétele, hogy Szállító a Megrendelővel fennálló kapcsolat elmélyítése érdekében - Megrendelőnek hírlevelet küldhessen (VIII. pont). Szállító, a Megrendelő által részére megadott személyes adatok valódiságát, alaposságát nem ellenőrzi, a hibás, pontatlan, valótlan személyes adatok megadásáért, és az abból következő károkért Szállító semmilyen felelősséget nem vállal, az kizárólag a Megrendelő felelőssége. Szállító bíróság és más hatóság részére kizárólag jogerős bírósági, hatósági határozat alapján nyújt tájékoztatást, és kizárólag az abban megjelölt terjedelemben a Megrendelő Szállító által kezelt adatairól. Szállító a Megrendelő adatait semmilyen módon nem hozza nyilvánosságra, és a Megrendelő adatait harmadik személynek törvény eltérő rendelkezése hiányában a Megrendelő előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja. V. Az adatkezelés biztonsága Szállító fontosnak tartja az adatkezelés biztonságát, és a Megrendelő személyes adatainak védelmét. Ennek érdekében Szállító az adatkezelési műveleteket kizárólag úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Megrendelő magánszférájának védelmét. Szállító - továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontjában rögzített adatfeldolgozó alkalmazása esetén az adatfeldolgozó is - megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Szállító a Megrendelő által a regisztráció során megadott adatokat kizárólag elektronikus úton, Szállító székhelyén található szervereken tárolja. Szállító a számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adatokat megőrzi, azokhoz csak munkavállalói részére, munkavégzésük során enged hozzáférést, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat IV. és VII. pontjaiban foglalt személyek részére az ott szabályozott módon. Szállító a munkavállalóit, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontjában foglalt esetben, adatfeldolgozó alkalmazása esetén adatfeldolgozóját szigorú titoktartásra kötelezi a Megrendelő személyes adatait illetően. Szállító a Megrendelő számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adatainak technikai védelme érdekében is megteszi a tőle elvárható biztonsági intézkedéseket, így az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Szállító biztonsági intézkedései különösen, de nem kizárólag kiterjednek a tűz-, lopás és illetéktelen behatolás elleni védelemre, valamint a számítógépes támadások, számítógépes vírusok, egyéb kártékony programok elleni védelemre. Szállító azonban a tőle elvárható biztonsági intézkedései ellenére megvalósuló, a Megrendelő papír alapon és számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adataiban bekövetkező károsodásért (így többek között tűzeset, lopás, hacker-támadás, számítógépes vírus-fertőzés stb) semmilyen felelősséget nem vállal. Szállító nem vállal felelősséget a vis maior (pl: elemi csapás) esetén a Megrendelő személyes adataiban bekövetkező károsodásért sem. VI. Az adatkezelés időtartama Szállító a Megrendelő által a regisztráció során, a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában megadott személyes adatait a Megrendelő adatkezelés visszavonására irányuló nyilatkozatának beérkezéséig, de legkésőbb 5 (öt) évig kezeli. Az adatkezelési jogosultság megszűnésével Szállító helyreállíthatatlan módon törli az általa kezelt adatokat, így Megrendelő regisztrációja is megszűnik. Amennyiben az adatkezelési jogosultság megszűnésén túl is kívánja, hogy Szállító személyes adatait kezelje, új regisztrációt kell kezdeményeznie, és a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában meghatározott személyes adatait újra meg kell adnia. VII. Adatfeldolgozás, adattovábbítás Szállító a Megrendelőnek a regisztráció során megadott és a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában felsorolt személyes adatait maga kezeli. Szállító adatfeldolgozót nem alkalmaz. Mindazonáltal Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben adatfeldolgozóval szerződjön, illetve más adatkezelőnek személyes adatokat továbbítson a Megrendelőnek a regisztráció során megadott és a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában felsorolt személyes adatainak feldolgozása, adattovábbítás esetén pedig minőségfejlesztés céljából. Szállító a hatóságok részére jogszabályban kötelezően előírt esetekben továbbít személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat IV. pontjában szabályozott módon. VIII. Hírlevél 5

6 Szállító a regisztráló Megrendelő részére Szállító által meghatározott rendszerességgel hírlevelet küld, mely részben üzleti értesítéseket tartalmaz, részben pedig Szállítóval kapcsolatos kapcsolattartási, ügyfélkapcsolat erősítésére szolgáló adatokat. A Megrendelő ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatja a részére további hírlevél küldését azáltal, hogy a hírlevélről e- mailben leiratkozik. A hírlevélről történő leiratkozás lehetőségére történő felhívás, illetve annak tényleges végrehajtásának részletezése minden egyes hírlevélben külön leírásra kerül. A hírlevélről történő leiratkozást követően Szállító kizárólag a Megrendelő kifejezett kérelme esetén küld a Megrendelő részére a továbbiakban hírlevelet. IX. Az érintett jogai Az érintettek (azaz a Megrendelő és az általa kapcsolattartóként megjelölt személy egyaránt) kérelmezheti Szállítónál: - a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, valamint - személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére Szállító tájékoztatást ad az érintett, általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szállító a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a tájékoztatást kérő a tájékoztatással felmerülő költségek összegének megfelelő összegű költségtérítést köteles Szállító részére a költségek megfizetésére felhívástól számított tizenöt napon belül Szállító székhelyén készpénzben, vagy Szállító megrendelési és szerződési feltételeiben megadott bankszámlaszámára banki átutalással megfizetni. A költségtérítést Szállító készpénzben vagy banki átutalással, az Megrendelő által megadott bankszámlaszámra haladéktalanul visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Szállító rendelkezésére áll, a személyes adatot az Szállító helyesbíti. A személyes adat helyesbítését minden érintett is kérheti. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes b) az érintett kéri c) az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett Szállító zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Szállító megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Szállító az érintett személy, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Szállító tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 6

7 X. Jogérvényesítés Az érintettek panasszal, kifogással fordulhatnak a Szállítóhoz. Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett problémáit kiküszöbölje, megoldja, és minden lehető tájékoztatást megad az érintett részére személyes adatainak kezeléséről, illetve az esetleges adatfeldolgozásról. Az érintett, személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatáskérési, helyesbítéskérési jogát, személyes adatainak zároláskérési vagy törlésének kérési jogát gyakorolhatja a jelen adatvédelmi szabályzat IX. pontjában, valamint az Infotv.-ben foglalt módon. Az érintett a Szállítón kívül közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve közvetlenül bírói utat is igénybe vehet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei: cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: + 36 (1) ; fax: + 36 (1) ; URL: XI. Az adatkezelési szabályzat módosítása, érvényessége Szállító fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi szabályzatának módosítására. Szállító adatvédelmi szabályzatának módosítására közvetlenül is felhívja a figyelmet a internetes oldalon. A jelen adatvédelmi szabályzat bármely pontjának érvénytelensége esetén az adatvédelmi szabályzat fennmaradó pontjai változatlanul hatályban maradnak. XII. Az adatkezelő adatai LAURENTES Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: ; Székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 2-4; cím: Telefonszám: 06 (1) ; Képviseletére jogosult: Kádár Tamás meghatalmazott;honlap:www.laurentesoptika.hu). Budapest, november 5. Laurentes Kft. 7

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. július 1-jétől Társaságunk elkötelezett a magánélet védelme és tiszteletben tartása terén. A jelen Adatvédelmi Szabályzat, a weboldalunk (www.barszekreny.hu, a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyere haza fiatal program keretében

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Kelemen Krisztina ev (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2890 Tata, Gesztenye fasor 32. Az adatkezelő

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: ÁGNES Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2330 Dunaharaszti Fő út 43. Az adatkezelő e-mail

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Szindbád Rendezvényterem és Közösségi Iroda Adatvédelmi Szabályzat

Szindbád Rendezvényterem és Közösségi Iroda Adatvédelmi Szabályzat Szindbád Rendezvényterem és Közösségi Iroda Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szindbád Rendezvényterem és Közösségi Iroda (a továbbiakban: iroda) célja, hogy a bérlői, illetve egyéb szolgáltatásai igénybevevőinek

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu)

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Név: Szilágyi Business Group Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Tájékoztatunk, hogy az erstenagytalalkozasok.hu weboldalra való regisztráció feltétele az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. 1. Bevezetés Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (a továbbiakban:

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelés A Magyar Mobiltárca Szövetség regisztrációs oldalán (tesztelj.mobiltarca.com) a MobilTárca teszt szolgáltatás (NFC teszt szolgáltatás) igénybe vételére regisztráló természetes

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25.

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. 1. Bevezető A Premi Air Simulation Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Ügyfeleink által rendelkezésére bocsátott személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) által

Részletesebben

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai Bevezetés: Alkatreszonline.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az Adatkezelésre az alkatreszonline.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Preambulum A TRENDO Invest Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: 01-09-284862), mint adatkezelő (továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Zöld Pelikán Életmód, Kereskedelmi, Szolgáltató és Ismeretterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető Roobycon Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Ecodisin.com mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő 1.1. Az adatkezelő a VPB Számvitel Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Tulipán utca 24.; cégjegyzékszám: 13-09-167850; statisztikai számjel: 24812180-6920-113-13; adószám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos információk Bevezetés Az adatkezelésre a www.ciaomilano.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak Felhasználóinak

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS Az alábbi adatkezelési tájékoztató (továbbiakban "Tájékoztató") a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban "GVH"; székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) és a Magyar

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM Jogi nyilatkozat Az m2mzona.hu honlapot a MŰSOR- HANG Zrt. üzemelteti. Az m2mzona.hu a MŰSOR- HANG Zrt. szellemi terméke, a honlap tartalma szerzői

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Perfect Nails Kft. (a továbbiakban: Perfect Nails) a nailbeautysalon.net weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A jelen Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Adatvédelmi szabályzat) a fluffydreams.eu honlapon (illetve a fluffydreams.hu, a kisallatfekhely.hu és a kisallatfekhelyek.hu oldalról

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ hatályos: 2016. szeptember 30. napjától A CROSSSEC Solutions Kft. a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi: i) Személyes adat kizárólag meghatározott

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelési Tájékoztató Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok: Az adatkezelő megnevezése: Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. Az adatkezelő székhelye:

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft.

Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft. Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft. 1. Bevezetés A www.douglas-parfumeria.hu a Parfümerie Douglas G.m.b.H. (székhely: Németország, Konrad- Adenauer-Ufer 7, D-50668 Köln; kapcsolattartó: Katharina

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 57822/2012 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, A FELHASZNÁLÓ Jelen weboldalt a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, mint a reklamjog.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A www.meliorlaser.hu honlap a honlapon regisztrálók (felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben társaságunk ezúton

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

5. A jelen Szabályzatban foglalt fogalmakat az alábbiak szerint kell érteni, illetve értelmezni:

5. A jelen Szabályzatban foglalt fogalmakat az alábbiak szerint kell érteni, illetve értelmezni: Korlátlan Bistro K- ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok Az adatkezelő megnevezése Korlátlan Bistro K- Az adatkezelő székhelye 2376 Hernád, Köztárasáság 72/c Cg. 1309161468 Az adatkezelő elérhetősége Telefon:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

VOLT PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

VOLT PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ . VOLT PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. AZ ADATKEZELŐ 1.1. Az adatkezelő a BNI CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 35/A.; cégjegyzékszám: 01-09-959414; statisztikai számjel:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 22. Dokumentum verzió: v2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 55.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Penny Market Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 50. számú Főút 21. Kilométerkő, cégjegyzékszáma: 01-09-661927,

Részletesebben

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat 1. Szervezés és lebonyolítás A Baba-mama expo nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Sarti Szolgáltató Bt. (1118 Budapest,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1126 Budapest, Márvány utca 24. B. ép. Az

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztatás A BeeTheBest webalkalmazást (a továbbiakban: Webalkalmazás) és az azzal összefüggő szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Weboldal, Szolgáltatás)

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Frissítve: 2016. október 3. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Bevezető rendelkezések 1.) Dr. Aradi Csilla egyéni vállalkozó (székhelye: 2040 Budaörs, Koszorú u. 6., nyilvántartási szám: 50257843, adószám: 67454619-1-33, továbbiakban: Adatkezelő),

Részletesebben

AUTOPAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: JÚLIUS 25-TŐL

AUTOPAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: JÚLIUS 25-TŐL AUTOPAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2016. JÚLIUS 25-TŐL 1. Bevezetés Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.autopal.hu weboldal ( Honlap ) felhasználói által az oldal használata során

Részletesebben