Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 }ooil. Évnolyem. EGER, DE,CZEfrIBER fifffi$yafim[$lr 13 il!h ő2. szan. [ÁPJA KlADJA I{EVESVÁRmEGYE TÖRvÉNYHATÓSÁon. >O{ teejeletll( BEt{DszEBltiT ulxonn csutont0xür. * tt0rlzetésl ÁiÁ E6EsZ ÉvnErcl (0R0llt. Torvényhatósági élet. tozsdei üzérkedéskorlátozása tárgyában, az alispánnak kiadatott azzal, hogy a gázclasági egyehevesvárnlegye torvényhatósági bizottsága a sület meghallgatása. alapján tegyón 1avaslatot.folyó évi deczember hó l7-ik és 18. napjain TarDebreczen sz. kir' r,áros átirata a II. Rákóczi lotta n]9g rendes évnegyedes közg-1'ülését Szeder- Fe{encz és társait diifamáló 1715: XLIX. t.-cz. kényi Nándor fcíispán elnöklete alátt' A közgyülés ltatályon kivűl helvezese tárgyában, mint tárgya következő ügyeket intézte el: talan, tudonlásul iétetett. Evnegyedes jelentések és a számonkérőszék Ugocsa meg}'e átirata a birói végrehajtási jegyzőkönyve tudomásul vétetett. eliárás egyszerűsitese tárgyában, pártotútott." A jövő rendes évnegyedes közg1,tilés határ_ Szabolcs r'nr' átirata az italmérésihelyiséiclejéül kitüzetett évj márczius 18' napja geknek. vasárnapon való zárvatartása tárgyában, A kereskedelmi m. kir. nrinister leirata Lég- tudomásui t'étetett. mán Imre kir. mérnök' az egri kir. államepitészeii Vas i'árnlegt'e átirata sztrájktörvény alkotása hivata] vezetőjének áthelyezésércjlés eziel kaptárgyában' pártoltatott. csolatban Légmán Imre búcsúleveletuciomásul Udl'arhe]y Vn]. atirata a tanitói fizetések vétetett és közgyülés a távozo Légnrán Imre i'e';dczise.s a népoktatás állarnositása tárgyában hosszas ügybuzgó munkásságáért elismerésétfetudornásul vétetett. jezte ki. Az egri állami tanitók és az egri rom. kath. A m' kir. belügyminiszter sz. ren- tantestí'jlet kérelmérefizetésrend ezési mozgalmuk clelete folytán a cselédlakásokról szabályrendeiet támogatása iránt a képviselőházhoz felirat inalkottatott. téztetett. M. kir. igazságügyrninister leirata az egri kir. Szeged sz. kir' város átirata a,,rákőczi,, torvényszéki fogházépületek visszaváltásául felszoborra való adakozás tárgyában, vm. ajánlott l0.000 korona elengedésének megtaga-kötelező - Nyitra átirata a magyarnyelvű czégfeliratok dása tárgyában tudomásul vétetett. llaszrtá ata tárgyában és Kecskemét sz. város A vallás- és közoktatásüpyi m. kir. minister átir ata a Rákóczi -korsza k törté netén e k m kir. egi rására leirata folytán a törvényhatóíági állandó népne- való mozgalonr meginditása és e czélra áclomávelési bizottság megalakittatott. nyok gyüjtése tárgyában, tudomásul vétetett. Konzuli megbizások tudomásul vétettek' Nyitra vm. átirata a n1. kir. honvédség rua kereskedelemtigyi minister leiratára a nagyhazata.nak megváltoztatása iránt és Pozsoriy sz. iván_náduclvari h' é]íasútügyében hozott k'öz- kir' város átirata a húsdrágaság megszuntétése ségi határozatok tudonrásul vetettet<. A megyei autonomia ügyében kikü!'dött bizottság jeleiitése és kapcsolat-ban Szege'{ sz. kir. városnak a sajtószabadság biztositásiés Kolozs t1árm egyé1ek a várm egyei ö n kor nlány zatü gyében i átir atai Ío lytán az alkotm án yb i ztosi té ko k m-ege rő sitése tárgyában a képviselőházhoz részleteí felirat intéztetett. : Nógrád vm. átirata a papirbuzával folytatott ] A tárgyában, pártoltatott'.a közig bizottságból a f. év végénkilépő Fgot.' helyére paboc-say Sándor, íd.--doboczky P-:lqg' Dutkay Pál, Graefl Jenő és gróf Károlii Mihály. szavazati lap által való szavazás utján megválasztattak. negyeitisztifőügyész helyetteséült az A évi VI. t.-cz. 55. $-a értelrn ébei az évre kirendeitetett Jankovics Adolf tb. főügyész. 280, sz. körrendelet melléktetben is szétküldetett.,1

2 3{O HEVESVÁRMEG\'E Az igazoli-választmány Óvre tttegalakittatott (iásd személyi hireket)' Az esküdtbirósági névjegyzék összeállitásá_ hoz évre 12 tagú bizottság választatott a következő tagokból: Babics Alaclár, dr. Borossy János, Beniczky GyÖrgy, Csépány Géza, Duciá"s 4dolf, Dobóczky Dezső, Ficzere József, Justus Gyqia, Kovássy Kálmán, Perlaky Zéno, Steinhauser Rafael és dr. Kösztler József' Jelentés a Rákóczi ünnepélyről tuclomásul vétetett. határozata a Korona vendéglő kiasztaltozására - a piacz-terek vonatkozó szerzcjdése és a Pacsirta- és Szervitautczák asztaltozásá ra vo n atk o zo szer zód ése j ó r'á ' Eger város 'bérlete iigyében, hagyatott. Eger város határozata az Uszocia-utcza csatornázása ügyében feloldatott. Eger városnak a régi húsosboltok átalakitására vonatkozo szerzodése és Vas Józseffel kotott adás.véte1i szerződése jóváhagyatott. A várrrregye alispánja az,,éjjeli közbiztonság"-ril alkotott szabá yrendelet-tervezetet bemutatja, a szabályrendelet elfogadtatott. Az egri járási főszolgabiró hivatalos heiyiségének a megyeszékházba történt áthelyezése tudomásul vétetett és az irodabér és iroda-átalán1, beszüntettetett. A megyeszékház és a főispáni lak hivatalos helyiségeinek viliany világitási szerződése elfogadtatott. A vármegyei alapok és a gyám pénztár pénzkészleteinek gyümölcsöző elhelyezéie tárgyában névszerinti szavazás mellett határozat hózatott oly értelemben, hogy a pénzkészletekaránylagosan az eddigieken kivúl az egri takarékpén,ztáiba is elhelyeztetnek. A vakokat gyámolitó egyestilet kérelme segélyezésiránt elutasittatott. Az egri joglyczeum igazgatóságának kérelme a mensa akaclémika további segélyezéseiránt tel_ jesittetett. A várm. útkaparók drágasági pótlék iránti kérelme a jövő rendes közgyülésen fog tárgyaltatni. Lipcsey Tamás szolgabiró szabadságolási ügye tudomásul vétetett. Gyöngyös városnak a csendőrséggel kötött szerződése a közbiztonsági szolgálat ellátása tárgyában, jóváhagyatott. cyöngyös városnak a nyugoti rakodó hely ügyében kelt határozata, fololdatott' oyöngyös városnak Ferencz Jánossal, Reiner H[\'-{TALOS LAPJA deczember 2O. IózseÍl-eI, i'lledveczky Gyulával, Szabó J' Jozsetfel és Bátori Ferencznével kötött adásvétéli- szerződése jóváhagyatott. Szalay ottó várrnegyei irnok szabadságolási ügye tudontásul vétetett. Apcz kozség képviselőtestületének kérelnre a. megyebizottsági tagválasztókerület uj beosztása iránt, elutasittatott... Jelentés az alkoholellenes mozgalom meginditása ügyében, tudomásul vétetett. Veidner Kálmán vm. rendszerinti ciijnok ujra alkalmaztatott. Vámosgyork község kérelmére a tolonczszabál1'ren clelet nr ódosittatott. Számvizsgáló elnökök kiküldettek. Az eger-putnoki vasut törzsrészvényeire szükséges kölcsonre adott ajánlatok közül a het'esnegyei agrár takarékpénztár ajánlata fogadtatott el. Farkas Gyula pétervásári lelkész felebbezésere Pétervásár község képv. testületének a temetcj kibővitése ügyében hozott hatfuozata feloldatott. Nemecz Sándor községi jegyző felebbezésére Kerecsencl község képv. testtiletének tuzvédelmi eszközök beszerzésétmegtagacló határozatát- es a gyöngyosi járás tűzrendészéti felilgyelőjének felebbezésére Adács község hasonlóliataiozatát a közgyülés megváltoztattá. Dr. Bauer Soma körc-rrvos felebbezése Maklár községnek a halottkém kioktatása tigyében hozott határozata ellen, elutasittatott. GyÖngyÖstarján község határozata az iskola tetőjavitási ügyében jóváhagyatott. Erdőtelek község határozata a távbeszélő létesitése ügyében megsemmisittetett.' Az apcz -gyongyöspatai viczinális ut utibi_ zottságának kérelme az utnak a th' utak közé leendő felvétele tárgyában elutasittatott. Aldebrő község határozata a gazdaságnak adandó segéiy ügyében, továbbá Deik, Ludas és Hevesugra községek pótszabályrendeletei a szülészrrtji állás rendszeresitése iárgyában és Kápoln1 kozség határozata az orvosi lak épitése ügyében jóváhagyatott. Mátékovics József egri városi irnok feleb_ bezéséredrágasági pótleka ügyében hozott számu'képviselőtestületi hatáio zatot a kozgyülés megváltoztatta. Horánszky András Gyongyös városi állatorvos kérvényérefizetése évi 800 koronára fell emeltetett. Pálosveresmart község kérvényepócs Ferencz

3 !9í.E. deczember 20. I{EVESVÁRMEGYE HIVATALCS LAPJA tápgyermek kölségeire államsegély kieszközlése irant a belügyministerhez pártolólag felterjesztetett. Pásztó kozség határozata a kcrházi alap átadása tárgyában és Tiszaigar község határozata rakodókert létesitéseügyéberr jóváhagyatott. A hatvani járás tűzrendészeti felügyelőjének felebbezése Hort község képv. testületénekvizszállitó gép árának ki neill fizetése tárgyában hozott határ ozata e len, el utá si ttatott. A mikófalvi kántortanitó párbérváltság ügye jóváhagyatott. Hasznos kozség határozaía a segédjegyzői 1izetés beszí.intetése tárgyában nlegsemmisittetett. Hort község határozata a iegyző napidij átalányának, továbbá biró, pénztárnok és kozgyám fizetésének leszállitása tárgvában, jóváhagyatott. Atkár község határozatatoloilczköltség megtéritéseügyében, feioldatott. Páiffy Jánosné és Pokornik ]mréné szü lész_ női oklevele kihirdettetett. Kál község határozata a község földjének szcjltjvel Ieendő beüiltetése tárgyában, jóváha- gyatott. Csáka Róbert egri lakos zálogüzletében AZ egyéb ingóságok után szedett kölcsöncijnak t4 l,,-r a leszál l itása javasoltatott' Kápolna község pótszabályrendelete a Segédjegyzői állás ügyében és Gyöngyös város szabályrendelete a házalás eltiltása tárgyában jóváhagyatott. Visonta és GyöngYÖshaimaj községek határozata a lelkészi járaná"óság folyósitása iárgyában illetékes elbirálás végett a főszolgabirónak adatott ki. Ko m l ő község határ ozatát a ké pvi selőtestü l eti tilések jegyzokonyvének h:telesitése tárgyában a közgyu és megsem m isitette. Pásztó község részletes törlési-engedélye jóváilagyatott. ') 341 relmére 106 kor. 80 fill. állategészségligyi költségek rnegtérittettek. Hasznos községhatározata a hivatalos helyiségek kibővitése tárgr.ában, felolciatott. - Csány közseg határozata ovodai épület vásárlására és ziia1akitására kolcsönvételé tárgyában. kozség határozata szegényháí vé- Hatr'an és tele' tárg-vában Tarnaszentmiklós tiozseg tozségház es jegvzői iak épitésiügye jóváhagyatott' Weisz Adoif egri lakossal az egri várrnegyei laktaiiva tirg,-,dreinek tisztitására kotott szerzoíés megújitása. i;a]arlint a laktanya orájának kezelése érdekeben kötött szerzodéseknel a válla kozo szeniélyébene]l]á1iott változás ügye jóváhagyatott. Nagr'fiigect község kántorlak épitésiügye, Tarnaszentmária. Verpelét, Flizesabony éi- Apcz közseg ideiglenes kolcsönügy, - Tainazsadány község közmunka töflése közseg ingatlan vételi és eladási ügye, _határozatá - Apcza kozség csereügve, Hort község fogyasztasi adó jovedelménekfelhásználása ügyé-ben, Tarnaszentmiklós határozala több kiíébb a ap pénzenek a községház épitésialapba való utalása tárgt'ában jóváhagyatott. A m. kir. belügyminiszterium leiratára a László-gyernrekotthon részéretett alapítvány kamatai a rendelkezési alapból utaltattak. - A kereskedelemügyi nragyar kir. minister szánru rendeletére a zsibárus és bérszolga-ipar tárgyában szabályrendeletek alkot- tattak. kir' kereskedelemügyi minister - 4 magyar 67686/906. számu leirata a Füzesa6-ony-tiszafüred-debreczeni út állanrositása tárgyában tudomásul vétettek. Alispán jelentésérea vármegyei hivatalos lapnak az ipartestületek, járási számvevők és kozségi körorvosok részérevaló nregküldés elrendeltetett. A vármegye területén műkodő borel enőrzcí bizottságok tagjai megválasztattak. Tiszafüred község a pusztakócsi iskola és Az alispán előterjesztésére a várnregyei szatanitói lakás létesitéséreköteleztetett' bályrendeletek gyűjteményénekkiadása elrenadács község ingatian haszonbérleti össze_ deltetett. géne k hovaf ord itása tárgyában hozott halálozata Jelentés az egrl, kereskedelmi és iparhitelinmegsemmisittetett. tézet csődügyében, Jásznagykun-Szolnok-megye A hevesmegyei népbank zálogúzlet nyitás átirata a Duna-Tisza csatorna ügyében tudomáiránti kérelménekteljesitése javasoltatott. sul vétetett. A tiszafüred-nagyiváni viczinális út a via vármegyei házi-szükségletek szállitásával czinális utak sorából lehagyatott. az eddigi czégek bizattak meg. Nagybátony, Hasznos, GyÖngyöstarján, TiTiszafürec]i aszfalt-járda épitésiszerződése szafüred és GyÖngyössolymos község határozata óváhagyatott. pótadó törlés tárgyában jóváhagyatott. i Az alispán hitelátruházási javaslata elfogadszarvaskő község képviselőtestületének ké- tatott.

4 HEVESVÁRMEGYE 342 A kolozsvári márczius 15-iki állanclti bizottságnak a 48-as honvedek érclekében kclt iitirata pártoltatott. A tiszti nyugdijint ézetközgyiilésének a nyugclij-szabályrerrdelet módositása iránti kérelnre az ozvegyi ellátásra vonatkozó részébenteljesittetett. Tiszaigar községnek az I. orvosi kör kettéválasztása iránti kérelme elutasittatott. Eger és GyongyÖs város határozata az anya- konyvi hivatai hivatalos óráinak megál1apitása tárgyában, Gyöngyos város határozata a Básty-féle ház előtti hid lebontása tárgyában, TiszaÖrs kozség határozata a Magyar Jelzálog -és Hitelbankkal korona kölcsönösszegrő Egerváros hatákötött kötelezvény tárgyábafl, - felvétele rozata korona kölcsön tárgyában, továbbá a Rákóczy-rlrt kiépítése,a A4alonutczai telkek eladása és Pálok Sánclornak átengedett terület ügyében, továbbá Adács község hatátozata az ottani Önk. tűzoltó_egyletbe való belépése tárgyában jóváhagyatott. orosz Tibor várm" trtbiztosrrak, a l<assai útmesteri iskolába történt kirendelése folytán 2a0 korona rendkivüli segély iránt beadott kérelme elutasittatott. Eger város határozata a borfogyasztási adó kiegyezése tár gy ában fe1oldatott. Racló József mérnr-lk felebbezése Szarvaskő község képviselőtestü1etének 33'906. szánu határozata eiien e1uiasittatott. GyÖngyöstarján község határozata faiskolaügyben jóváhagyatott. Aldebrtj község kérelme magyarfajú szarvasmarhatenyésztés tárgyában elutasittatott. Az egri katonai állomásparancsnokság átiratára a katonai pénztár elheiyezése folytán szükséges átalakitások engeclélyeztettek. GyÖngyos város villamos kozvilágitásának ügye, a városi alka nazottak drágasági pótlékát megtagadó határozataés a v. jegyzők fizetétésem el ésétm egtaga d ő határ ozata f e l old atott' Horánszky András gyöngyösi állatorvos drá. gasági pótlékát megtagacíó képviselőtestületi határozat e1leni felebbezés elutasittatott' Az egri,,jéggyár" részvénytársaság kérelnre 50 drb részvényjegyzés tárgyában teljesithető nem volt. Az anyakönyvi kivonatok és családi értesitőkért járó dijak kezelésére vclnatkozó szabályrendelet-tervezet elfogadtatott. Bognár Ferencz gyöngyösi lakossal a gyongyösi várna. laktanyák iirgödreinek tisztitása érdekében kötött szerzőcjés rrregujitása jóváhagyatott. -!!v-4el9! LAPJ4- leffi. deczember 2o. Eger város határozata a heg'vőrökn,ck hosszú csövít Íegyverrel való ellátása tárgyában, rfi gsemmisittetett. Meszleny István lernodása folytán a tiszafüredi járásban tn egüresedett járási rnezőgazdas;ági bizottsági póttagság Graefi Andorral toltetett be. Szerencsés Istvánné szülésznői okl.evele kihirdettetett A XIII.'orvosi kör helyettesitési dijai kiutaltattak. Apcz kozség belutainak rendezése és kiépitése, Tarnaörs kozség határozata ártézi k'út létesitése ügyében, Tiszaigar kozség ideiglenes kolcs5n ügye és TarnaÖrs község hatfuozata rendelkezési alap létesitésetigyéberr jóváhagyatott. Apcz község segélyt rnegszavazo határozata feloldatott - - Csépány Géza n. biz. tag. inditványa a főszoigabirói hivatalokrrak és a főszolgabiráknak megfelelő hivatali helyiségek és lakások épitése iá.rgyában, kiadatatt az alispánnak tanulmányozás és javaslat tétel végett. A m. kir. igazságügyminister leiratára a jászberényi kir. törvénvszék felállitásával járó terüietbeosztásra nézve és ezzel kapcsolatosan Szolnok város polgárrnesterének átiratára a törvényhatósági bizottság a lratvani járásbiróság átcsatolása el]en tiitakozását fejezte ki. Az alispán jelentésére az 1907' évi fősorozás polgári elnökei kiküldettek. Eger városnak az egri jéggyár támogatása tárgyában hozott határozata feloldatott' Gyongyos városnak a várm. állatorvos által kért napidijak tárgyában hozott határozata jóváhagyatott. Eger város határozata az állatvágás és húsvizsgálatról alkotott szabályrendelet tárgyában, pótlás végett visszaadatott..vtaklár község határozata a mezei őrök felfogadása tárgyában megsemmisittetett. Tiszaigar község 21'300 korona utépitési koicqön ügye jóváhagyatott. A,.mátra-körÖsvidéki egyesült h. é. vasut r.-t. kére,lme koronatórzsrészvény jegyzése tárgyában a szükséges adatok beszeizése végett az alispánnak kiac1atott. Tiszanána községnek az arryakönyvvezettji teendők ellátása és az anyákonyvi hivatalos i.do tárgyában.'alkotott szabályrendelete és Actács község artézi kut ügye jóváhagyatott. Végül több község költségvetése és ' számadása jóváhagyatott.

5 HEVESVÁRMEGYE HIVATALoS LAPJ.\ december T'ovábbt Lgtézkedést bsény(ő áítaiános eílegírcaőeletel kizárólag csak az képezi' hogy az útadó alapjául szolgált állami egyenes adó is rájuk vettetett ki, KereskeNapszámosokra kivetett útadó. ebbol önként következik, hogy a munkaadóknak delernügyi m. kir' minister LiB. szám. munkásokat a terhelő útadó kívetéseés behajtása Körrendelet. (Valarrrennyi vármegyei -és körüli szavatosságának előfeltételét az képezi, önálló törvényhatósági joggal felruházott város az llogy illető rrrunkások állami egyeútadójának közönségének adó nes képezze ezen útadó, alapját, vagyis hogy Fiumét kivéve') A magyar gyáriparosok l890. t._cz. rovassék az évi I. 23' alapján ki. $-a orzzágos szövetsége oly kérelemmel fordult a pedig Már a az napszámosok évi X. pénzügyminister urhoz, hogy miután a gyárosok t.-cz' 2. értelmében az I' kereseti osztáiyu $_a és vpllalkozok az ország tobb helyén szavatosságra kényszerittetnek a napszánlosokra kivetett adó alul mentesitr'e l'annak s igy ők ezen minőutadó tekintetében, illetoleg a napszámosoktól be ségükben szerzeííkeresetük után állami egyenes nem fizetett, illetve tőlük be nenr hajtható útadó adóval megróhatók nem lévén,utadójukat nem a gyárosoktól és vállalkozóktól köveieltetik ezen az l890. évi 1. t.-cz. 23. $ 'a alapján fizetik; velük szemben ennélfogva miután az útado alapját nem eijárás beszüntetése iránt intézkedjék. A nevezett minister űr ezen kérvényt illetékes állami egyenes adó képezi, a munkaadoknak az 280. intézkedés végett hozzánl tcvétt át, arra vonatkozólag a kovetkezőkről értesitem a kozönséget: A jelzett eljárás torvényes alappal nem bir, mert sem az évi I. t.-czikk, sem az annak végrehajtása iránt kiadott rendeletek és r'rtasitások, oly értelmli rendelkezést, a melyek értelnrében a napszámosok útadója a tnunkaadókra volna kivethető, illetőleg tőlük volna beszedhető, nem tartalmaz.az l890' évi I. t.-cz. végrehajtása iránt az évi márczius hó 31-én szám alatt kelt körrendelettel kiadott utasitás II. csoportja l5. $-ánal( 18', 19., és 20. pontjaiban ugyanis csu1tán a szegődott szolgák (cselédek), gyári, kereskedői, iparossegédek és segédmunkások, valamint a pinczérek soroltatnak fel, rnint olyanok, a kiknek útadója a ntunkaadókra vettetik ki azon az alapon, mert az évi XXIX. t.-cz. 11.$-a értelrnében azoknak kereseti adója is a munkaadókra vettetik ki. Hivatali előc]om azonban az jdézett végrelrajtási utasitásnak még ezeket a rendelkezéseit is megszoritotta, a ntennyiben évi márczius hó 17-én sz. körrendeletében akként intézkedett, lrogy a segédek útadója a munkaadótól csak az esetben kovetelhető, ha a munkaadónak az általa fizetett útadót az illeto bérébőllevonásba hozni módjában áll. Az eddig előadottakből kétségtelenkitűnik, hogy a munkaadóknak az útac]ó kivetése és behajtása körüli szavatossága csakis azokban az esetekben nyerhet az érvénybenálló rendeletek értelmében a ka mazást, a rnidőn az utadokivetés alapjául szolgáló állami egyenes adót is a munkaadók kötelesek fizetni, azonban ebben az esetben is csak akkor, ha a munkaadónak a rájuk kivetett útadónak a rnunkás bérébcjlvaló levonhatása módjában áll. Miután pedig az útadónak a munkaadóra való kivethetésének jogalapját ezen esetekben is útadó behajtása és beszedése körüli szavatossága a kalmazást nem nyerhet, annyival kevésbé,mert ezek nem lér'énállandó alkalmazottak, munkaaclójuknak nenl is állhatna rnódjukban a helyettük fizetett útadót bérükbol levonásba hozni. Mindezeknél fogva felhivom a közönséget, hogy a mennyiben a törvényhatóság területén ezideig az előemlitett helytelen eljárás követtetett volna, szigoruan utasitsa az útadó kivetése és beszedése korül foglalatoskodó közegeket és hatóságokat, hogy az utadó kivetésénélés beszedése+élhasonló helytelen eljárástól a jövőben tartózkodjanak, illetőleg hogy a napszámosok álta az évi I. t'-cz.25. $-a aiapján szolgáltatandó útadót magukra a napszámosokra vessék ki és a munkaadók szavatossága alkalmazásának kizárásával tőlük is szec1jék be. Budapest, l906. novenrber 28. A minister megbizásábol Cstjke, s. k. ministeri tanácsos. l8222ia. 906' Másolatban a megyei hiv. lap ut!án a járási főszolgabirák, polgármesterek, a községi elöljáróságok és az egri kir. pénzügyigatóság mellé renclelt számvevoséggel tudornás és szoros alkalmazl<odás végett kozlöm. Eger, december 13. IIajaik v-íktol,s. il., alispán. 2BT,. l83l9ia számu alispáni rendelet. A községi jégvermek rnegtöitése. (A f ó s z ol, g ub il' cík s p ol g r nl st r ekn elt.) Felhivom a járási főszolgabirákat és rend. tan. városok polgármestereit miszerint tegyék meg a kellő intézkedéseket az iránt, hogy a községi jégvernrek kellőleg kitisztitassanak s a tél é tí, e t: folyamán jéggel okvetlenű1 megtöltessenek. Ennek megtörténtérol február hó végéigjelentést várok. Eger, deczember 14. }tajzik Tl'iktor s. Á'., alispán.

6 HEVESVÁRMEGYE HI\'ATALoS LAPJA O6. decenrber 20. személyihirek. bizottslig pedig t,agokliá nregváltrszto1ttr -dr', AlÍÖldi J llir'itl. lllriloesly Síndt-rr'. Petrltviclt Fjer'ralan, \Iedtl.i-titlsziiv Sándot' cs l'iellebront1r Géza biz.,tagolial' 'f ii r'vérr.1' lrat,óságí bizot tsr'igi taggír, m egvá1asztrttot:t :t gvörtg.r_ösi I. alváiasztó kerületbetr Pétor tltlt'tiillrtr g5 (rrrgyösi lakos kereskedő, A n ya kiirry vvezet íílrelyet Í essó irz C { c.t'cse }l Í i anyakönyvi kerületbe Taub llajtrs jcgyzőu1'11-o''''o kot nevezte hi a beiligyminister. Az igazolrí-vólasztrnárry ta,gjaivíl rrz ér,re a várrrregye főispánjlr kinevezte és pedig elnöiiiié lmre r\likióst' tagolinalr Beöl<orry1 \Ii]itort. Dálrroiiy Jánost és id. \Yinc1 Istr-1tnt, a törr'ényhltósági Pályázatok, hivataíos híídetések és kötőzvények Prí yázati bírrle1mérry. I)errrjén }iözség liépviselőtestületéneir ]8 \-II' kgy számu iratározata alapján irlulirott eiő}járóság a, lemonc]ás folytán megüreseclő szülészntii állásra pályázatot irirdet. Szü.lésznő javadalmazása 1. Evi fizetés 240 ]rorona, mciy har,i utólagos részieteirben esedékes. 2. Fajárandóság czirnén évi 20 liorona, rnel5utólagos részletekl.ren esedéiies. negyedél.i -" B. \{indeir szüiési esettől 2 l;orona a felek részéről; teljesen vagyontala-n szegényelrtől dijaii rrem szedhetőli. Pályázni szándékozól' szabáiyszerüen felszerelt liérvényüket folyó évi deczernber hó 28 ig a]ulirt községi előljáróságnál anrr-rrvtr1 is in]iább adják be. mert á liésőbb beérkezőli figyelernbe nem vétetnek. A -i1rlasztás Demjén lrozség közházánái évi deczember hó 29-én iesz tnegiartva. A megváiasztott szülésznő ál1ását ér'i január hó 1-én elfo"iaini koteies. Demjén, deczember 15-érr. Nagy József, biró' Nagy János, jegyző. Versenytárgyalás. 680/1906. Nagyréde iiöz 39iiI számu hatáliépviselőiesttiletének ség roiata értelméberrezennel iiözhirré tétetik, hogy a naqyrédei kántortanitói lakás ujra tetőzésére vonatkozó veisenytárgyalás évi január hó 5 én déle1őtt 9 óraiiol: a 1egyzői irodában tarttrtílr nreg' A kóltségl'etési zárt ajániatok janriár 3-ig fogadtatnak el, _ l{agyréde deczember 12' :. Siposs Szilárd.jegyző Talált ló. Feldebrő liözség határában folyó évi deczember hó 11-én egy dartrb pirospej szőrü' 10 éves, jobb szemén vak, liancza ló _felügyelet né1küi iaiáltatott és a Feldebr'ő ktlzségi előijáróságnak átadatott. A tuiajclonos folyó évi deczember hó 21-ikéig Feldebrő község előijáróságá-rrál.jelentiiezhetilr Jtulajdonjogát bizonyithatja. Ha tulajdon_ jogát beigazolni 1répes tulajdonos a fenti határidő átátt nem jelentiiez1lr, az álliat, mint gazdtítlan jó_ szág nyilr,ános árverésen el fog adatni. Átlattetegségek a vármeg;iétrerr. Rűhliór besenyő- l}lzrnkásigazolvárr.y kiizözós. tf'iu NIárkrrs Alaios g.yöng.-yospa1tri lalios, Gyöngyöspata hözség előliárósrisa által ]904. január 10 én 1/1904. szam alatt liiarlott murrkásigazolr'tin.vrit ísrneretlen módorr elveszt ettr.. Jílr'latok kiir'özi:se. Tóth Milráiy trtkári ltllios, eg.v sőtét pej csőclör h. j. 1. }iicsit l<ese]y lóról rit el\.cszlettc. 'iriilrr1 'l'ót]r Itttl'e ricr'i liti;trs. pt.i irt'r'élr. csottkit iülíi ior'ánaii járlatát isrneretlett rnódon elr,esztette. Ipacs Antal erclőtelelii ]akos' eg}' drb fehér szórű r.i]iás szarvu b farán H bélyegü telrenére Egerben Klein Sárnuel egri lakos ner'ére kiállitott S ug}-al]csak Egerben Ipacs Antrrl erdőtelkí ]akos nevéréátirt marhalevelét ismeretlen he]ven és ntóclon ellesztette, Cselédkörr-vvek köriizése. Weisz Herlr'ilt most pász1ói laiios, a pásztói eliiljáróság rilíal 27' 1906' sz. a. májtrs 19 én kjállitott cse]édliönyr,ét elvesztette. : Tiszafüred. Sertéiorbáncz : Ecsécl, N'Iarliaz, I]omoszló és Boczonád községeirben szórványosan. Sertésr''ész: Domoszló, SzrrrdokprispöLi, Tarttaőrs, 'liszaigar. Fe]sőtárkíny, Tiszariáná, Apcr, Heves, Luda'q. Eger_ csehi éseger-r. tan, város szórványosatt, liisiiöre, Det]r, Bükkszenterzsébet és Hatvan járványosan. JuhhÍm]ő: Tiszaörs Szerkeszti : PUCHLIN LAJOS vármegyei aliegyzö, Illveszett iisző. PrispÜli '\tldrás te]eiir lrtliosnali csj. dat'nszőr'ü. b' fr. GI(. bólyegü tiszr.,le f hó 9 érr ctóle]őtt ir ftizestbonyi vásárról ei' si:llbzrclttlt. iiirr'clzerrr-iő. Megtalálás ese1én 13esenyőtt'ic]' ]ic'zség előljárósága értesitendő. Talált Íisző ós telrén. L]rdőteleli község hrrtiit'aban folr'ó évi deczember hó L0 én egj darab fe]lér szőrű űsző és egy darab előre í}ló -szarvu 7-S ér es r,erestat'iilt szőrii ;()zép termetű tehén. far'lia r'égie felrér. ptlszta Hor11'in-Iirrgcl tanyárt felfogatott. A ttrlajclonos folyó évi deczenlber hó ]1 ii. l]r'clíjte]oli elc1i.jílósrigrirlái. elcntkezlretik,s tulatcloniogát beiglrztll1rntja,. Ha tulajdorrjogrit ileiga_ zoini képes trriajriortos tr fenti határiclő alatt nei1l jeicntlicziii, nz állat, mint gazdátlan iószág, nyiiváilos iir\-eréserr I r'dőte]ek liozségberr 19['6' év deczem ber hó 22 iii rrap.ján r]éielíjtt9 ór,llior, el fog ldatni. Dfrrrr.kakönyv kiirözés. \'incze István hetltessesjéd. az egri ipartes1ületnél tlyet't ntut-tliaköny\'ét cl\'csz1e1te. Torok győri András gyöngyös1rlr1tri lakos, G1öng5'öspata kozség előljáróságától évi de' cz.ernber }ró 7 ón 22lcs. li. cs. sz; tl. nyert szolgála1i c-qeléc]könyvét ismeretlen be]yen módon s időben el vesztettc. \1gy \rerona hevesi l1\ol, cselédlitln;.\.1'te: lyet év lnájrrs hri 18-lin lr hevesi jrirrisi f6szole,rbirótól lrapott ismere1len niódon elveszte1te. Naey Ernií $oroszlói lalios, a részéreporósz]ó ]iözsés clol1nrosaelr íltal 18/1901. sziim a}att kiá]li: Nyomatott az Egri Nyomda-Részvénytársaság gvorssaitóián

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

A város hivatalos órái.

A város hivatalos órái. III. ÉVFOLYAM. Debreczen, szerda 1906 május 16. ELŐFIZETÉSI ÁB : SlíM Kín ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKENT EGYSZER: Á pénteken és minden tőrvényhatósági bizottsági közgyűlést követő napon. VAROS SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR 12.816 33. szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. 1933 Az Erdélyi Református

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL 1904-1979 Gyűjtse pénzét TAKARÉKSZÖVETKEZETI betétkönyvben! Takarékszövetkezeti betétfajták; kamatozó betét, gépkocsi nyereménybetét, nyereménybetét, takaréklevél,

Részletesebben

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111 sz.sm ÁG. HITV. GYETEMES I EVANG. EGYHÁZ J\LYRENDELE'rE AZ EGYHÁZI ALAPÍTV ÁNYOKRÖL S A RÁ VONATKOZÚ PÜSPÖKI UTASÍTÁS. HIV ATALOS KIADÁS. HORNYÁNSZKY BUDAPEST, V. CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA 1905.....

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Λ biztosítás monopóliuma.

Λ biztosítás monopóliuma. I. évfolyam Budapest, 1911. július 20. 9. szám. Λ biztosítás monopóliuma. Írta: Dr. Kadosa Marcel. Valóban Kolumbusz tojását találta meg az olasz kormány, amikor a biztosítási üzlet állami monopóliummá

Részletesebben

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között II. 1. 1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés elıtt.

Részletesebben

Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Társadalmi és közgazdászati hetilap. 1 2 - i k s z á m. G y u l a, 1 8 9 8. m á r c z i u s 2 0 - á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben