Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 }ooil. Évnolyem. EGER, DE,CZEfrIBER fifffi$yafim[$lr 13 il!h ő2. szan. [ÁPJA KlADJA I{EVESVÁRmEGYE TÖRvÉNYHATÓSÁon. >O{ teejeletll( BEt{DszEBltiT ulxonn csutont0xür. * tt0rlzetésl ÁiÁ E6EsZ ÉvnErcl (0R0llt. Torvényhatósági élet. tozsdei üzérkedéskorlátozása tárgyában, az alispánnak kiadatott azzal, hogy a gázclasági egyehevesvárnlegye torvényhatósági bizottsága a sület meghallgatása. alapján tegyón 1avaslatot.folyó évi deczember hó l7-ik és 18. napjain TarDebreczen sz. kir' r,áros átirata a II. Rákóczi lotta n]9g rendes évnegyedes közg-1'ülését Szeder- Fe{encz és társait diifamáló 1715: XLIX. t.-cz. kényi Nándor fcíispán elnöklete alátt' A közgyülés ltatályon kivűl helvezese tárgyában, mint tárgya következő ügyeket intézte el: talan, tudonlásul iétetett. Evnegyedes jelentések és a számonkérőszék Ugocsa meg}'e átirata a birói végrehajtási jegyzőkönyve tudomásul vétetett. eliárás egyszerűsitese tárgyában, pártotútott." A jövő rendes évnegyedes közg1,tilés határ_ Szabolcs r'nr' átirata az italmérésihelyiséiclejéül kitüzetett évj márczius 18' napja geknek. vasárnapon való zárvatartása tárgyában, A kereskedelmi m. kir. nrinister leirata Lég- tudomásui t'étetett. mán Imre kir. mérnök' az egri kir. államepitészeii Vas i'árnlegt'e átirata sztrájktörvény alkotása hivata] vezetőjének áthelyezésércjlés eziel kaptárgyában' pártoltatott. csolatban Légmán Imre búcsúleveletuciomásul Udl'arhe]y Vn]. atirata a tanitói fizetések vétetett és közgyülés a távozo Légnrán Imre i'e';dczise.s a népoktatás állarnositása tárgyában hosszas ügybuzgó munkásságáért elismerésétfetudornásul vétetett. jezte ki. Az egri állami tanitók és az egri rom. kath. A m' kir. belügyminiszter sz. ren- tantestí'jlet kérelmérefizetésrend ezési mozgalmuk clelete folytán a cselédlakásokról szabályrendeiet támogatása iránt a képviselőházhoz felirat inalkottatott. téztetett. M. kir. igazságügyrninister leirata az egri kir. Szeged sz. kir' város átirata a,,rákőczi,, torvényszéki fogházépületek visszaváltásául felszoborra való adakozás tárgyában, vm. ajánlott l0.000 korona elengedésének megtaga-kötelező - Nyitra átirata a magyarnyelvű czégfeliratok dása tárgyában tudomásul vétetett. llaszrtá ata tárgyában és Kecskemét sz. város A vallás- és közoktatásüpyi m. kir. minister átir ata a Rákóczi -korsza k törté netén e k m kir. egi rására leirata folytán a törvényhatóíági állandó népne- való mozgalonr meginditása és e czélra áclomávelési bizottság megalakittatott. nyok gyüjtése tárgyában, tudomásul vétetett. Konzuli megbizások tudomásul vétettek' Nyitra vm. átirata a n1. kir. honvédség rua kereskedelemtigyi minister leiratára a nagyhazata.nak megváltoztatása iránt és Pozsoriy sz. iván_náduclvari h' é]íasútügyében hozott k'öz- kir' város átirata a húsdrágaság megszuntétése ségi határozatok tudonrásul vetettet<. A megyei autonomia ügyében kikü!'dött bizottság jeleiitése és kapcsolat-ban Szege'{ sz. kir. városnak a sajtószabadság biztositásiés Kolozs t1árm egyé1ek a várm egyei ö n kor nlány zatü gyében i átir atai Ío lytán az alkotm án yb i ztosi té ko k m-ege rő sitése tárgyában a képviselőházhoz részleteí felirat intéztetett. : Nógrád vm. átirata a papirbuzával folytatott ] A tárgyában, pártoltatott'.a közig bizottságból a f. év végénkilépő Fgot.' helyére paboc-say Sándor, íd.--doboczky P-:lqg' Dutkay Pál, Graefl Jenő és gróf Károlii Mihály. szavazati lap által való szavazás utján megválasztattak. negyeitisztifőügyész helyetteséült az A évi VI. t.-cz. 55. $-a értelrn ébei az évre kirendeitetett Jankovics Adolf tb. főügyész. 280, sz. körrendelet melléktetben is szétküldetett.,1

2 3{O HEVESVÁRMEG\'E Az igazoli-választmány Óvre tttegalakittatott (iásd személyi hireket)' Az esküdtbirósági névjegyzék összeállitásá_ hoz évre 12 tagú bizottság választatott a következő tagokból: Babics Alaclár, dr. Borossy János, Beniczky GyÖrgy, Csépány Géza, Duciá"s 4dolf, Dobóczky Dezső, Ficzere József, Justus Gyqia, Kovássy Kálmán, Perlaky Zéno, Steinhauser Rafael és dr. Kösztler József' Jelentés a Rákóczi ünnepélyről tuclomásul vétetett. határozata a Korona vendéglő kiasztaltozására - a piacz-terek vonatkozó szerzcjdése és a Pacsirta- és Szervitautczák asztaltozásá ra vo n atk o zo szer zód ése j ó r'á ' Eger város 'bérlete iigyében, hagyatott. Eger város határozata az Uszocia-utcza csatornázása ügyében feloldatott. Eger városnak a régi húsosboltok átalakitására vonatkozo szerzodése és Vas Józseffel kotott adás.véte1i szerződése jóváhagyatott. A várrrregye alispánja az,,éjjeli közbiztonság"-ril alkotott szabá yrendelet-tervezetet bemutatja, a szabályrendelet elfogadtatott. Az egri járási főszolgabiró hivatalos heiyiségének a megyeszékházba történt áthelyezése tudomásul vétetett és az irodabér és iroda-átalán1, beszüntettetett. A megyeszékház és a főispáni lak hivatalos helyiségeinek viliany világitási szerződése elfogadtatott. A vármegyei alapok és a gyám pénztár pénzkészleteinek gyümölcsöző elhelyezéie tárgyában névszerinti szavazás mellett határozat hózatott oly értelemben, hogy a pénzkészletekaránylagosan az eddigieken kivúl az egri takarékpén,ztáiba is elhelyeztetnek. A vakokat gyámolitó egyestilet kérelme segélyezésiránt elutasittatott. Az egri joglyczeum igazgatóságának kérelme a mensa akaclémika további segélyezéseiránt tel_ jesittetett. A várm. útkaparók drágasági pótlék iránti kérelme a jövő rendes közgyülésen fog tárgyaltatni. Lipcsey Tamás szolgabiró szabadságolási ügye tudomásul vétetett. Gyöngyös városnak a csendőrséggel kötött szerződése a közbiztonsági szolgálat ellátása tárgyában, jóváhagyatott. cyöngyös városnak a nyugoti rakodó hely ügyében kelt határozata, fololdatott' oyöngyös városnak Ferencz Jánossal, Reiner H[\'-{TALOS LAPJA deczember 2O. IózseÍl-eI, i'lledveczky Gyulával, Szabó J' Jozsetfel és Bátori Ferencznével kötött adásvétéli- szerződése jóváhagyatott. Szalay ottó várrnegyei irnok szabadságolási ügye tudontásul vétetett. Apcz kozség képviselőtestületének kérelnre a. megyebizottsági tagválasztókerület uj beosztása iránt, elutasittatott... Jelentés az alkoholellenes mozgalom meginditása ügyében, tudomásul vétetett. Veidner Kálmán vm. rendszerinti ciijnok ujra alkalmaztatott. Vámosgyork község kérelmére a tolonczszabál1'ren clelet nr ódosittatott. Számvizsgáló elnökök kiküldettek. Az eger-putnoki vasut törzsrészvényeire szükséges kölcsonre adott ajánlatok közül a het'esnegyei agrár takarékpénztár ajánlata fogadtatott el. Farkas Gyula pétervásári lelkész felebbezésere Pétervásár község képv. testületének a temetcj kibővitése ügyében hozott hatfuozata feloldatott. Nemecz Sándor községi jegyző felebbezésére Kerecsencl község képv. testtiletének tuzvédelmi eszközök beszerzésétmegtagacló határozatát- es a gyöngyosi járás tűzrendészéti felilgyelőjének felebbezésére Adács község hasonlóliataiozatát a közgyülés megváltoztattá. Dr. Bauer Soma körc-rrvos felebbezése Maklár községnek a halottkém kioktatása tigyében hozott határozata ellen, elutasittatott. GyÖngyÖstarján község határozata az iskola tetőjavitási ügyében jóváhagyatott. Erdőtelek község határozata a távbeszélő létesitése ügyében megsemmisittetett.' Az apcz -gyongyöspatai viczinális ut utibi_ zottságának kérelme az utnak a th' utak közé leendő felvétele tárgyában elutasittatott. Aldebrő község határozata a gazdaságnak adandó segéiy ügyében, továbbá Deik, Ludas és Hevesugra községek pótszabályrendeletei a szülészrrtji állás rendszeresitése iárgyában és Kápoln1 kozség határozata az orvosi lak épitése ügyében jóváhagyatott. Mátékovics József egri városi irnok feleb_ bezéséredrágasági pótleka ügyében hozott számu'képviselőtestületi hatáio zatot a kozgyülés megváltoztatta. Horánszky András Gyongyös városi állatorvos kérvényérefizetése évi 800 koronára fell emeltetett. Pálosveresmart község kérvényepócs Ferencz

3 !9í.E. deczember 20. I{EVESVÁRMEGYE HIVATALCS LAPJA tápgyermek kölségeire államsegély kieszközlése irant a belügyministerhez pártolólag felterjesztetett. Pásztó kozség határozata a kcrházi alap átadása tárgyában és Tiszaigar község határozata rakodókert létesitéseügyéberr jóváhagyatott. A hatvani járás tűzrendészeti felügyelőjének felebbezése Hort község képv. testületénekvizszállitó gép árának ki neill fizetése tárgyában hozott határ ozata e len, el utá si ttatott. A mikófalvi kántortanitó párbérváltság ügye jóváhagyatott. Hasznos kozség határozaía a segédjegyzői 1izetés beszí.intetése tárgyában nlegsemmisittetett. Hort község határozata a iegyző napidij átalányának, továbbá biró, pénztárnok és kozgyám fizetésének leszállitása tárgvában, jóváhagyatott. Atkár község határozatatoloilczköltség megtéritéseügyében, feioldatott. Páiffy Jánosné és Pokornik ]mréné szü lész_ női oklevele kihirdettetett. Kál község határozata a község földjének szcjltjvel Ieendő beüiltetése tárgyában, jóváha- gyatott. Csáka Róbert egri lakos zálogüzletében AZ egyéb ingóságok után szedett kölcsöncijnak t4 l,,-r a leszál l itása javasoltatott' Kápolna község pótszabályrendelete a Segédjegyzői állás ügyében és Gyöngyös város szabályrendelete a házalás eltiltása tárgyában jóváhagyatott. Visonta és GyöngYÖshaimaj községek határozata a lelkészi járaná"óság folyósitása iárgyában illetékes elbirálás végett a főszolgabirónak adatott ki. Ko m l ő község határ ozatát a ké pvi selőtestü l eti tilések jegyzokonyvének h:telesitése tárgyában a közgyu és megsem m isitette. Pásztó község részletes törlési-engedélye jóváilagyatott. ') 341 relmére 106 kor. 80 fill. állategészségligyi költségek rnegtérittettek. Hasznos községhatározata a hivatalos helyiségek kibővitése tárgr.ában, felolciatott. - Csány közseg határozata ovodai épület vásárlására és ziia1akitására kolcsönvételé tárgyában. kozség határozata szegényháí vé- Hatr'an és tele' tárg-vában Tarnaszentmiklós tiozseg tozségház es jegvzői iak épitésiügye jóváhagyatott' Weisz Adoif egri lakossal az egri várrnegyei laktaiiva tirg,-,dreinek tisztitására kotott szerzoíés megújitása. i;a]arlint a laktanya orájának kezelése érdekeben kötött szerzodéseknel a válla kozo szeniélyébene]l]á1iott változás ügye jóváhagyatott. Nagr'fiigect község kántorlak épitésiügye, Tarnaszentmária. Verpelét, Flizesabony éi- Apcz közseg ideiglenes kolcsönügy, - Tainazsadány község közmunka töflése közseg ingatlan vételi és eladási ügye, _határozatá - Apcza kozség csereügve, Hort község fogyasztasi adó jovedelménekfelhásználása ügyé-ben, Tarnaszentmiklós határozala több kiíébb a ap pénzenek a községház épitésialapba való utalása tárgt'ában jóváhagyatott. A m. kir. belügyminiszterium leiratára a László-gyernrekotthon részéretett alapítvány kamatai a rendelkezési alapból utaltattak. - A kereskedelemügyi nragyar kir. minister szánru rendeletére a zsibárus és bérszolga-ipar tárgyában szabályrendeletek alkot- tattak. kir' kereskedelemügyi minister - 4 magyar 67686/906. számu leirata a Füzesa6-ony-tiszafüred-debreczeni út állanrositása tárgyában tudomásul vétettek. Alispán jelentésérea vármegyei hivatalos lapnak az ipartestületek, járási számvevők és kozségi körorvosok részérevaló nregküldés elrendeltetett. A vármegye területén műkodő borel enőrzcí bizottságok tagjai megválasztattak. Tiszafüred község a pusztakócsi iskola és Az alispán előterjesztésére a várnregyei szatanitói lakás létesitéséreköteleztetett' bályrendeletek gyűjteményénekkiadása elrenadács község ingatian haszonbérleti össze_ deltetett. géne k hovaf ord itása tárgyában hozott halálozata Jelentés az egrl, kereskedelmi és iparhitelinmegsemmisittetett. tézet csődügyében, Jásznagykun-Szolnok-megye A hevesmegyei népbank zálogúzlet nyitás átirata a Duna-Tisza csatorna ügyében tudomáiránti kérelménekteljesitése javasoltatott. sul vétetett. A tiszafüred-nagyiváni viczinális út a via vármegyei házi-szükségletek szállitásával czinális utak sorából lehagyatott. az eddigi czégek bizattak meg. Nagybátony, Hasznos, GyÖngyöstarján, TiTiszafürec]i aszfalt-járda épitésiszerződése szafüred és GyÖngyössolymos község határozata óváhagyatott. pótadó törlés tárgyában jóváhagyatott. i Az alispán hitelátruházási javaslata elfogadszarvaskő község képviselőtestületének ké- tatott.

4 HEVESVÁRMEGYE 342 A kolozsvári márczius 15-iki állanclti bizottságnak a 48-as honvedek érclekében kclt iitirata pártoltatott. A tiszti nyugdijint ézetközgyiilésének a nyugclij-szabályrerrdelet módositása iránti kérelnre az ozvegyi ellátásra vonatkozó részébenteljesittetett. Tiszaigar községnek az I. orvosi kör kettéválasztása iránti kérelme elutasittatott. Eger és GyongyÖs város határozata az anya- konyvi hivatai hivatalos óráinak megál1apitása tárgyában, Gyöngyos város határozata a Básty-féle ház előtti hid lebontása tárgyában, TiszaÖrs kozség határozata a Magyar Jelzálog -és Hitelbankkal korona kölcsönösszegrő Egerváros hatákötött kötelezvény tárgyábafl, - felvétele rozata korona kölcsön tárgyában, továbbá a Rákóczy-rlrt kiépítése,a A4alonutczai telkek eladása és Pálok Sánclornak átengedett terület ügyében, továbbá Adács község hatátozata az ottani Önk. tűzoltó_egyletbe való belépése tárgyában jóváhagyatott. orosz Tibor várm" trtbiztosrrak, a l<assai útmesteri iskolába történt kirendelése folytán 2a0 korona rendkivüli segély iránt beadott kérelme elutasittatott. Eger város határozata a borfogyasztási adó kiegyezése tár gy ában fe1oldatott. Racló József mérnr-lk felebbezése Szarvaskő község képviselőtestü1etének 33'906. szánu határozata eiien e1uiasittatott. GyÖngyöstarján község határozata faiskolaügyben jóváhagyatott. Aldebrtj község kérelme magyarfajú szarvasmarhatenyésztés tárgyában elutasittatott. Az egri katonai állomásparancsnokság átiratára a katonai pénztár elheiyezése folytán szükséges átalakitások engeclélyeztettek. GyÖngyos város villamos kozvilágitásának ügye, a városi alka nazottak drágasági pótlékát megtagadó határozataés a v. jegyzők fizetétésem el ésétm egtaga d ő határ ozata f e l old atott' Horánszky András gyöngyösi állatorvos drá. gasági pótlékát megtagacíó képviselőtestületi határozat e1leni felebbezés elutasittatott' Az egri,,jéggyár" részvénytársaság kérelnre 50 drb részvényjegyzés tárgyában teljesithető nem volt. Az anyakönyvi kivonatok és családi értesitőkért járó dijak kezelésére vclnatkozó szabályrendelet-tervezet elfogadtatott. Bognár Ferencz gyöngyösi lakossal a gyongyösi várna. laktanyák iirgödreinek tisztitása érdekében kötött szerzőcjés rrregujitása jóváhagyatott. -!!v-4el9! LAPJ4- leffi. deczember 2o. Eger város határozata a heg'vőrökn,ck hosszú csövít Íegyverrel való ellátása tárgyában, rfi gsemmisittetett. Meszleny István lernodása folytán a tiszafüredi járásban tn egüresedett járási rnezőgazdas;ági bizottsági póttagság Graefi Andorral toltetett be. Szerencsés Istvánné szülésznői okl.evele kihirdettetett A XIII.'orvosi kör helyettesitési dijai kiutaltattak. Apcz kozség belutainak rendezése és kiépitése, Tarnaörs kozség határozata ártézi k'út létesitése ügyében, Tiszaigar kozség ideiglenes kolcs5n ügye és TarnaÖrs község hatfuozata rendelkezési alap létesitésetigyéberr jóváhagyatott. Apcz község segélyt rnegszavazo határozata feloldatott - - Csépány Géza n. biz. tag. inditványa a főszoigabirói hivatalokrrak és a főszolgabiráknak megfelelő hivatali helyiségek és lakások épitése iá.rgyában, kiadatatt az alispánnak tanulmányozás és javaslat tétel végett. A m. kir. igazságügyminister leiratára a jászberényi kir. törvénvszék felállitásával járó terüietbeosztásra nézve és ezzel kapcsolatosan Szolnok város polgárrnesterének átiratára a törvényhatósági bizottság a lratvani járásbiróság átcsatolása el]en tiitakozását fejezte ki. Az alispán jelentésére az 1907' évi fősorozás polgári elnökei kiküldettek. Eger városnak az egri jéggyár támogatása tárgyában hozott határozata feloldatott' Gyongyos városnak a várm. állatorvos által kért napidijak tárgyában hozott határozata jóváhagyatott. Eger város határozata az állatvágás és húsvizsgálatról alkotott szabályrendelet tárgyában, pótlás végett visszaadatott..vtaklár község határozata a mezei őrök felfogadása tárgyában megsemmisittetett. Tiszaigar község 21'300 korona utépitési koicqön ügye jóváhagyatott. A,.mátra-körÖsvidéki egyesült h. é. vasut r.-t. kére,lme koronatórzsrészvény jegyzése tárgyában a szükséges adatok beszeizése végett az alispánnak kiac1atott. Tiszanána községnek az arryakönyvvezettji teendők ellátása és az anyákonyvi hivatalos i.do tárgyában.'alkotott szabályrendelete és Actács község artézi kut ügye jóváhagyatott. Végül több község költségvetése és ' számadása jóváhagyatott.

5 HEVESVÁRMEGYE HIVATALoS LAPJ.\ december T'ovábbt Lgtézkedést bsény(ő áítaiános eílegírcaőeletel kizárólag csak az képezi' hogy az útadó alapjául szolgált állami egyenes adó is rájuk vettetett ki, KereskeNapszámosokra kivetett útadó. ebbol önként következik, hogy a munkaadóknak delernügyi m. kir' minister LiB. szám. munkásokat a terhelő útadó kívetéseés behajtása Körrendelet. (Valarrrennyi vármegyei -és körüli szavatosságának előfeltételét az képezi, önálló törvényhatósági joggal felruházott város az llogy illető rrrunkások állami egyeútadójának közönségének adó nes képezze ezen útadó, alapját, vagyis hogy Fiumét kivéve') A magyar gyáriparosok l890. t._cz. rovassék az évi I. 23' alapján ki. $-a orzzágos szövetsége oly kérelemmel fordult a pedig Már a az napszámosok évi X. pénzügyminister urhoz, hogy miután a gyárosok t.-cz' 2. értelmében az I' kereseti osztáiyu $_a és vpllalkozok az ország tobb helyén szavatosságra kényszerittetnek a napszánlosokra kivetett adó alul mentesitr'e l'annak s igy ők ezen minőutadó tekintetében, illetoleg a napszámosoktól be ségükben szerzeííkeresetük után állami egyenes nem fizetett, illetve tőlük be nenr hajtható útadó adóval megróhatók nem lévén,utadójukat nem a gyárosoktól és vállalkozóktól köveieltetik ezen az l890. évi 1. t.-cz. 23. $ 'a alapján fizetik; velük szemben ennélfogva miután az útado alapját nem eijárás beszüntetése iránt intézkedjék. A nevezett minister űr ezen kérvényt illetékes állami egyenes adó képezi, a munkaadoknak az 280. intézkedés végett hozzánl tcvétt át, arra vonatkozólag a kovetkezőkről értesitem a kozönséget: A jelzett eljárás torvényes alappal nem bir, mert sem az évi I. t.-czikk, sem az annak végrehajtása iránt kiadott rendeletek és r'rtasitások, oly értelmli rendelkezést, a melyek értelnrében a napszámosok útadója a tnunkaadókra volna kivethető, illetőleg tőlük volna beszedhető, nem tartalmaz.az l890' évi I. t.-cz. végrehajtása iránt az évi márczius hó 31-én szám alatt kelt körrendelettel kiadott utasitás II. csoportja l5. $-ánal( 18', 19., és 20. pontjaiban ugyanis csu1tán a szegődott szolgák (cselédek), gyári, kereskedői, iparossegédek és segédmunkások, valamint a pinczérek soroltatnak fel, rnint olyanok, a kiknek útadója a ntunkaadókra vettetik ki azon az alapon, mert az évi XXIX. t.-cz. 11.$-a értelrnében azoknak kereseti adója is a munkaadókra vettetik ki. Hivatali előc]om azonban az jdézett végrelrajtási utasitásnak még ezeket a rendelkezéseit is megszoritotta, a ntennyiben évi márczius hó 17-én sz. körrendeletében akként intézkedett, lrogy a segédek útadója a munkaadótól csak az esetben kovetelhető, ha a munkaadónak az általa fizetett útadót az illeto bérébőllevonásba hozni módjában áll. Az eddig előadottakből kétségtelenkitűnik, hogy a munkaadóknak az útac]ó kivetése és behajtása körüli szavatossága csakis azokban az esetekben nyerhet az érvénybenálló rendeletek értelmében a ka mazást, a rnidőn az utadokivetés alapjául szolgáló állami egyenes adót is a munkaadók kötelesek fizetni, azonban ebben az esetben is csak akkor, ha a munkaadónak a rájuk kivetett útadónak a rnunkás bérébcjlvaló levonhatása módjában áll. Miután pedig az útadónak a munkaadóra való kivethetésének jogalapját ezen esetekben is útadó behajtása és beszedése körüli szavatossága a kalmazást nem nyerhet, annyival kevésbé,mert ezek nem lér'énállandó alkalmazottak, munkaaclójuknak nenl is állhatna rnódjukban a helyettük fizetett útadót bérükbol levonásba hozni. Mindezeknél fogva felhivom a közönséget, hogy a mennyiben a törvényhatóság területén ezideig az előemlitett helytelen eljárás követtetett volna, szigoruan utasitsa az útadó kivetése és beszedése korül foglalatoskodó közegeket és hatóságokat, hogy az utadó kivetésénélés beszedése+élhasonló helytelen eljárástól a jövőben tartózkodjanak, illetőleg hogy a napszámosok álta az évi I. t'-cz.25. $-a aiapján szolgáltatandó útadót magukra a napszámosokra vessék ki és a munkaadók szavatossága alkalmazásának kizárásával tőlük is szec1jék be. Budapest, l906. novenrber 28. A minister megbizásábol Cstjke, s. k. ministeri tanácsos. l8222ia. 906' Másolatban a megyei hiv. lap ut!án a járási főszolgabirák, polgármesterek, a községi elöljáróságok és az egri kir. pénzügyigatóság mellé renclelt számvevoséggel tudornás és szoros alkalmazl<odás végett kozlöm. Eger, december 13. IIajaik v-íktol,s. il., alispán. 2BT,. l83l9ia számu alispáni rendelet. A községi jégvermek rnegtöitése. (A f ó s z ol, g ub il' cík s p ol g r nl st r ekn elt.) Felhivom a járási főszolgabirákat és rend. tan. városok polgármestereit miszerint tegyék meg a kellő intézkedéseket az iránt, hogy a községi jégvernrek kellőleg kitisztitassanak s a tél é tí, e t: folyamán jéggel okvetlenű1 megtöltessenek. Ennek megtörténtérol február hó végéigjelentést várok. Eger, deczember 14. }tajzik Tl'iktor s. Á'., alispán.

6 HEVESVÁRMEGYE HI\'ATALoS LAPJA O6. decenrber 20. személyihirek. bizottslig pedig t,agokliá nregváltrszto1ttr -dr', AlÍÖldi J llir'itl. lllriloesly Síndt-rr'. Petrltviclt Fjer'ralan, \Iedtl.i-titlsziiv Sándot' cs l'iellebront1r Géza biz.,tagolial' 'f ii r'vérr.1' lrat,óságí bizot tsr'igi taggír, m egvá1asztrttot:t :t gvörtg.r_ösi I. alváiasztó kerületbetr Pétor tltlt'tiillrtr g5 (rrrgyösi lakos kereskedő, A n ya kiirry vvezet íílrelyet Í essó irz C { c.t'cse }l Í i anyakönyvi kerületbe Taub llajtrs jcgyzőu1'11-o''''o kot nevezte hi a beiligyminister. Az igazolrí-vólasztrnárry ta,gjaivíl rrz ér,re a várrrregye főispánjlr kinevezte és pedig elnöiiiié lmre r\likióst' tagolinalr Beöl<orry1 \Ii]itort. Dálrroiiy Jánost és id. \Yinc1 Istr-1tnt, a törr'ényhltósági Pályázatok, hivataíos híídetések és kötőzvények Prí yázati bírrle1mérry. I)errrjén }iözség liépviselőtestületéneir ]8 \-II' kgy számu iratározata alapján irlulirott eiő}járóság a, lemonc]ás folytán megüreseclő szülészntii állásra pályázatot irirdet. Szü.lésznő javadalmazása 1. Evi fizetés 240 ]rorona, mciy har,i utólagos részieteirben esedékes. 2. Fajárandóság czirnén évi 20 liorona, rnel5utólagos részletekl.ren esedéiies. negyedél.i -" B. \{indeir szüiési esettől 2 l;orona a felek részéről; teljesen vagyontala-n szegényelrtől dijaii rrem szedhetőli. Pályázni szándékozól' szabáiyszerüen felszerelt liérvényüket folyó évi deczernber hó 28 ig a]ulirt községi előljáróságnál anrr-rrvtr1 is in]iább adják be. mert á liésőbb beérkezőli figyelernbe nem vétetnek. A -i1rlasztás Demjén lrozség közházánái évi deczember hó 29-én iesz tnegiartva. A megváiasztott szülésznő ál1ását ér'i január hó 1-én elfo"iaini koteies. Demjén, deczember 15-érr. Nagy József, biró' Nagy János, jegyző. Versenytárgyalás. 680/1906. Nagyréde iiöz 39iiI számu hatáliépviselőiesttiletének ség roiata értelméberrezennel iiözhirré tétetik, hogy a naqyrédei kántortanitói lakás ujra tetőzésére vonatkozó veisenytárgyalás évi január hó 5 én déle1őtt 9 óraiiol: a 1egyzői irodában tarttrtílr nreg' A kóltségl'etési zárt ajániatok janriár 3-ig fogadtatnak el, _ l{agyréde deczember 12' :. Siposs Szilárd.jegyző Talált ló. Feldebrő liözség határában folyó évi deczember hó 11-én egy dartrb pirospej szőrü' 10 éves, jobb szemén vak, liancza ló _felügyelet né1küi iaiáltatott és a Feldebr'ő ktlzségi előijáróságnak átadatott. A tuiajclonos folyó évi deczember hó 21-ikéig Feldebrő község előijáróságá-rrál.jelentiiezhetilr Jtulajdonjogát bizonyithatja. Ha tulajdon_ jogát beigazolni 1répes tulajdonos a fenti határidő átátt nem jelentiiez1lr, az álliat, mint gazdtítlan jó_ szág nyilr,ános árverésen el fog adatni. Átlattetegségek a vármeg;iétrerr. Rűhliór besenyő- l}lzrnkásigazolvárr.y kiizözós. tf'iu NIárkrrs Alaios g.yöng.-yospa1tri lalios, Gyöngyöspata hözség előliárósrisa által ]904. január 10 én 1/1904. szam alatt liiarlott murrkásigazolr'tin.vrit ísrneretlen módorr elveszt ettr.. Jílr'latok kiir'özi:se. Tóth Milráiy trtkári ltllios, eg.v sőtét pej csőclör h. j. 1. }iicsit l<ese]y lóról rit el\.cszlettc. 'iriilrr1 'l'ót]r Itttl'e ricr'i liti;trs. pt.i irt'r'élr. csottkit iülíi ior'ánaii járlatát isrneretlett rnódon elr,esztette. Ipacs Antal erclőtelelii ]akos' eg}' drb fehér szórű r.i]iás szarvu b farán H bélyegü telrenére Egerben Klein Sárnuel egri lakos ner'ére kiállitott S ug}-al]csak Egerben Ipacs Antrrl erdőtelkí ]akos nevéréátirt marhalevelét ismeretlen he]ven és ntóclon ellesztette, Cselédkörr-vvek köriizése. Weisz Herlr'ilt most pász1ói laiios, a pásztói eliiljáróság rilíal 27' 1906' sz. a. májtrs 19 én kjállitott cse]édliönyr,ét elvesztette. : Tiszafüred. Sertéiorbáncz : Ecsécl, N'Iarliaz, I]omoszló és Boczonád községeirben szórványosan. Sertésr''ész: Domoszló, SzrrrdokprispöLi, Tarttaőrs, 'liszaigar. Fe]sőtárkíny, Tiszariáná, Apcr, Heves, Luda'q. Eger_ csehi éseger-r. tan, város szórványosatt, liisiiöre, Det]r, Bükkszenterzsébet és Hatvan járványosan. JuhhÍm]ő: Tiszaörs Szerkeszti : PUCHLIN LAJOS vármegyei aliegyzö, Illveszett iisző. PrispÜli '\tldrás te]eiir lrtliosnali csj. dat'nszőr'ü. b' fr. GI(. bólyegü tiszr.,le f hó 9 érr ctóle]őtt ir ftizestbonyi vásárról ei' si:llbzrclttlt. iiirr'clzerrr-iő. Megtalálás ese1én 13esenyőtt'ic]' ]ic'zség előljárósága értesitendő. Talált Íisző ós telrén. L]rdőteleli község hrrtiit'aban folr'ó évi deczember hó L0 én egj darab fe]lér szőrű űsző és egy darab előre í}ló -szarvu 7-S ér es r,erestat'iilt szőrii ;()zép termetű tehén. far'lia r'égie felrér. ptlszta Hor11'in-Iirrgcl tanyárt felfogatott. A ttrlajclonos folyó évi deczenlber hó ]1 ii. l]r'clíjte]oli elc1i.jílósrigrirlái. elcntkezlretik,s tulatcloniogát beiglrztll1rntja,. Ha tulajdorrjogrit ileiga_ zoini képes trriajriortos tr fenti határiclő alatt nei1l jeicntlicziii, nz állat, mint gazdátlan iószág, nyiiváilos iir\-eréserr I r'dőte]ek liozségberr 19['6' év deczem ber hó 22 iii rrap.ján r]éielíjtt9 ór,llior, el fog ldatni. Dfrrrr.kakönyv kiirözés. \'incze István hetltessesjéd. az egri ipartes1ületnél tlyet't ntut-tliaköny\'ét cl\'csz1e1te. Torok győri András gyöngyös1rlr1tri lakos, G1öng5'öspata kozség előljáróságától évi de' cz.ernber }ró 7 ón 22lcs. li. cs. sz; tl. nyert szolgála1i c-qeléc]könyvét ismeretlen be]yen módon s időben el vesztettc. \1gy \rerona hevesi l1\ol, cselédlitln;.\.1'te: lyet év lnájrrs hri 18-lin lr hevesi jrirrisi f6szole,rbirótól lrapott ismere1len niódon elveszte1te. Naey Ernií $oroszlói lalios, a részéreporósz]ó ]iözsés clol1nrosaelr íltal 18/1901. sziim a}att kiá]li: Nyomatott az Egri Nyomda-Részvénytársaság gvorssaitóián

Heves

Heves Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 16 nap tól 2015 év 12 hó 05 nap -ig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 16 nap tól 2015 év 12 hó 05 nap -ig HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) TOP-1.1.1-15-HE1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Projekt település:

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Heves megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı Ft/nap %-a Ft/m2 %-a Ft/nap 1 ABASÁR 1998.01.01 1,9% 1999.01.01 7000 2001.01.01

Részletesebben

i:~illiil!\ j i i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i ,..

i:~illiil!\ j i i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i ,.. i:~illiil!\ 'O:,~,',2,..! 111111111 \ 1111 \ 1 1111,11111111 ",,3', i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i j i 11111111111111111111111111111111111111111 I11 '4 56 7 8' 910

Részletesebben

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.68.a. SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI 1869-1950 (1950-1971) db (0,12) doboz = ifm 89 db csomó = ifm 222 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 Novaj, Hunyadi M. út 09.00-11.00 Ostoros, Egri út 11.00-13.00 Eger, Bervai út 14.00-16.00 Eger,

Részletesebben

MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263

MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263 ÉRTESÍTÉS Érvényes: 2010. december 12-től MV 3.1-552.6/2010. MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263 Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az alábbi menetrend módosításokat

Részletesebben

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( )

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( ) 1. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/2017 2016. augusztus 03. VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK (2016. 07.11.) 1/2016-2017.sz. VB. határozat: csapatok nevezését fogadja el a Heves megyei I. osztályú felnőtt bajnokságba

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/III. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/57/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/II. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 133-8/2014/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 133-8/2014/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 133-8/2014/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. AUGUSZTUS 7-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Készült:

Részletesebben

Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db éves tiszteletjegy

Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db éves tiszteletjegy Adományozó neve, székhelye Gyöngyös Város 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Egerszalók Község 3394 Egerszalók, Recsk Nagyközség 3345 Recsk, Kossuth L. u. 165. Kömlő Község 3372 Kömlő, Fő u. 26-30. Kerecsend Község

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2014. évi. 21. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. augusztus 12-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 21. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. augusztus 12-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 21. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Gyöngyös, február 26.

Gyöngyös, február 26. Gyöngyös, 2016. február 26. ÚJ STRUKTÚRA 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat feladatköre az általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag Iktatószám: 5956-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Alpolgármester Úr irodájában 2012. június 28-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

50.431./1891. BM. rendelet

50.431./1891. BM. rendelet 50.431./1891. BM. rendelet az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában. Az 1888. évi XIV. törvényczikkbe foglalt magyar-román

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

HEVES VÁRMEGYE TISZTIKARA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 1 1919. március 21. 1919. augusztus 1.

HEVES VÁRMEGYE TISZTIKARA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 1 1919. március 21. 1919. augusztus 1. HEVES VÁRMEGYE TISZTIKARA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 1 1919. március 21. 1919. augusztus 1. Tanácsok Országos Gyűlésének küldöttei 1919. június 14. 1919. június 23. Schvartz Zoltán, Eger 1919. június 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74.

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74. Heves Megyei Katasztrófavádelmi Igazgatóság által, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 33. /5/ bekezdése alapján ellenőrzött önkéntes tűzoltó egyesületek önkéntes

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. augusztus 27. XX. évfolyam 5. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Önkormányzati rendeletek 2 II. Közgyűlési határozatok 7 III. Közlemények, hirdetmények 9 2 I. Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Iktatószám: 292-17/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2016. augusztus 2-án a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év 03. hó 01. naptól év 03. hó 15. napig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év 03. hó 01. naptól év 03. hó 15. napig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. június 06-án (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008 október 31 XVIII ÉVFOLYAM 7 SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2-7 III Közgyűlési határozatok 7-9 IV Tájékoztató 9 2 I Személyi rész Heves Megye

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Dr. Nagy Tibor elhagyja az üléstermet, a létszám: 17 fő

Dr. Nagy Tibor elhagyja az üléstermet, a létszám: 17 fő 50 Dr. Nagy Tibor elhagyja az üléstermet, a létszám: 17 fő L _e_ s_z_k_o_y_s_z_k_i Tibor: Tisztelt Képviselő-testület! A Műszaki Osztály 1990-ben versenytárgyalást írt ki fizető parkolók üzemeltetésére.

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A bíróságok története

A bíróságok története A bíróságok története Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1.) 1871-ben Heves megyében a Törvényszék székhelye Eger, a járásbíróságok székhelye pedig Eger, Heves, Pétervására, Hatvan Gyöngyös és Tiszafüred

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Hunyadi u 1 Ált Iskola, Fő u 102. buszmegálló, Fő u 116, Fő u 160, Széchenyi u 1,

Hunyadi u 1 Ált Iskola, Fő u 102. buszmegálló, Fő u 116, Fő u 160, Széchenyi u 1, Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője 12-6212/1/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA Budapest, 1962. XII. 3. Száma: 1 0-1332/962. Hiv. s zá m : 2 R ó z s a Andor r. alezredes Elvtársnak! BM. Személyügyi Főosztály Vezetője. Rozsnyaie. Elovasás

Részletesebben