Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: 2400 Dunaújváros, Építık útja 2. Alapítás dátuma: november 20. Adószáma: Bírósági bejegyzés száma: Bírósági bejegyzés kelte: december 12. Mőködési engedély száma: E/190/95. Mőködési engedély kelte: A pénztár nyitott önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek tagságát döntıen a - munkáltatói tagdíj hozzájárulásban részesülı, de egyéni tagdíjat is fizetı - DUNAFERR társaságcsoportnál dolgozók, továbbá más vállalatok alkalmazottai és egyéni fizetı pénztártagok alkotják. A pénztár célja: - A tagság nyugdíj célú megtakarításainak győjtése, a megtakarítások befektetésébıl származó hozamokkal való gyarapítása, a pénztártagok idıskori anyagi biztonságának elısegítésére. - A nyugdíjba vonuló tagoknak szolgáltatás teljesítése egyösszegő szolgáltatás, járadékszolgáltatás, vagy kombinált szolgáltatás formában. A mérleg a 2011-es gazdasági évrıl január 1-jétıl december 31-ig terjedı idıszakra készült. Az elızı idıszakok ellenırzése során nem volt jelentıs összegő hiba évben önellenırzést nem hajtottunk végre. A tagdíjbevételek megoszlása: évi Ft befizetésig: 90% a fedezeti, 0,1% a likvid, 9,9% a mőködési tartalék, évi Ft-tól: 94% a fedezeti, 0,1% a likvid, 5,9% a mőködési tartalék bevétele. A pénztár vagyona én piaci értéken M Ft, a fedezeti tartalék M Ft, a mőködési tartalék 189 M Ft, a likviditási tartalék 63 M Ft volt. A pénztár gazdálkodására meghatározóan hat a pénztártagok létszáma, életkörülményeinek alakulása. A taglétszámon belül döntı a fizetı pénztártagok számának alakulása. A munkáltatói hozzájárulások alapját a mindenkori béremelés mértéke befolyásolja, a tagok jövedelmi viszonyai az egyéni tagdíjbefizetéseket alakítja. A tagdíjbevételünk a tervezettnél 10%-kal lett magasabb. Pozitívan hatott erre, hogy az átlagos tagdíj a vártnál kedvezıbben alakult. Negatívan hatott viszont, hogy az átlagos fizetı létszámunk csökkent. Ez több tényezı együttes hatása: kevesebb volt az új belépık száma, és több a szolgáltatásban részesülı, illetve a kilépı tagunk száma. Tapasztalatunk szerint a magánpénztárakkal kapcsolatos folyamatok kedvezıtlenül hatottak pénztárunk taglétszámára is. A nyugdíjazások alakulása a taglétszám alakulását és a szolgáltatások kifizetésének nagyságát is determinálja. A tervezett egyösszegő nyugdíjszolgáltatás-kifizetések átlag

2 értékét 502 E Ft/fıre terveztük. A tényleges kifizetés átlagos értéke E Ft/fı. A szolgáltatásként kifizetett éves összeg a tervezettnek 163,8%-a lett, mert ugyan a tervezettnél magasabb lett az átlagos kifizetési érték, de a szolgáltatásban részesülık száma a tervezettnek csak 56%-a volt. A pénztár taglétszámának és tagdíjbevételének alakulására - abból adódóan, hogy a tagság döntı hányada egy munkáltatói csoporthoz kötıdik - lényeges befolyást a Dunaferr társaságcsoport alkalmazottainak fluktuációja, illetve a vállalat eredményességén alapuló bérnövekedés gyakorol ben a társasság csoportnál viszonylag magas béremelés történt. Taglétszámunk alakulásában fontos, hogy a teljes taglétszám 2,1%-kal csökkent. Az összes létszámon belül az aktív fizetık száma 5,7%-kal csökkent. A éves SZJA törvény változása miatt a tagok egyéni befizetéseik után járó (2010. éves) adójóváírásait pénztárunkhoz utalta - a tagok nyilatkozata alapján - az adóhatóság. Az átutalt 44,4 M Ft fı adójóváírása, amelybıl 54 fınek 845 E Ft továbbutalásra került, mert nyugdíjazás miatt már nem rendelkeztek tagviszonnyal pénztárunknál évhez viszonyítva fıvel többen utaltatták pénztárunkhoz adókedvezményüket, ami 9,7 M Ft többlet jóváírást jelent. A befektetési tevékenység eredménye a fedezeti tartalék esetében a tervezettıl jelentısen elmaradt. Konzervatív, nem kockáztató befektetési politikánkkal tagjaink megtakarításaira 2011-ben 1,32% nettó hozamot realizáltunk. Tervünkben még 6% körüli nettó hozamot reméltünk elérni. Nagyon fontos kiemelni, hogy a magyar gazdasági, gazdaságpolitikai problémák miatt a befektetık rendkívül negatívan ítélték meg tavaly a magyar befektetési eszközöket, s ha hajlandók voltak is megvásárolni a magyar értékpapírokat, a gazdasági bizonytalanság miatt csak rendkívüli hozamtöbblet ígérete mellett tették azt. Pénztárunk vagyonkezelıi csak tompítani tudták ezeket a hatásokat azzal, hogy igyekeztek olyan egyedi értékpapírokat vásárolni, vagy befektetési alapok eszközeit, amelyeknél valamely pozitív körülmény fennállása miatt a hozamígérvény is pozitív volt. Ezek a negatív tényezık nemcsak a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár hozamaira hatottak negatívan, hanem valamennyi pénztáréra, s voltak, akik jobb, voltak, akik kevésbé jó hozamokat értek el. Úgy ítéljük meg, hogy a következetesen alkalmazott konzervatív befektetési politikánk, a befektetési piac alakulásának folyamatos elemzése, illetve az idıben meghozott döntések - éppen a hazai befektetési piac meglehetısen negatív megítélése és az év folyamán fokozatosan romló hozamok miatt, - helyesnek bizonyultak. A mőködési és likviditási tartalékon is kevesebb hozamot írhattunk jóvá a tervezettnél, de itt nem volt annyira jelentıs az elmaradás. Az elért hozamok negyedéves értéke az év folyamán egyre romlott, különösen a fedezeti tartalék esetén. A fedezeti tartalék elsı és második negyedéves pozitív eredménye után, a harmadik és negyedik negyedév negatív teljesítményének köszönhetıen az éves bruttó hozam 1,90%. A befektetések címzetten, tartalékonként történnek és a befektetési tevékenység eredménye abba a tartalékba kerül jóváírásra, amelybıl a befektetés történt. A évi jóváírt bruttó befektetési eredmények tartalékonként: fedezeti tartalékban 139 M Ft, likviditási tartalékban 4 M Ft, mőködési tartalékban 13 M Ft volt. A vagyonkezelési és letétkezelési költségünk pedig összesen: 42,0 M Ft, illetve 6,2 M Ft, amelybıl 97% a fedezeti tartalék befektetési költsége ben a pénztár teljes fedezeti tartalékára elért nettó hozamunk 1,32% volt. Ezt a hozamszintet egy erısen konzervatív befektetési politikával értük el, a tagi megtakarítások kockázat nélküli, biztonságos befektetésével. Befektetési tevékenységünk összességében bruttó 1,95%-os eredménye az éves 3,9%-os éves átlagos inflációtól 1,95%- 2

3 kal maradt el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak éves átlagos hozamát meghaladta pénztárunk eredménye. A vagyonkezelık a Befektetési Politikában rögzített irányelveknek megfelelıen kezelték vagyonunkat, betartva a befektetési korlátokat, az elért hozamok éven belül negyedévenként és vagyonkezelınként is differenciáltan alakultak (melléklet: hozam tábla fedezeti alapra). Pénztár egészére a hozamok alakulása negyedévente: Negyedévek Bruttó hozam Nettó hozzam Referencia hozam I. +4,49% +4,34% +4,52% II. +1,23% +1,08% +1,16% III. -1,6% -1,74% -2,16% IV. -2,05% -2,2% -2,09% A pénztár 2011-ben is három professzionális vagyonkezelıvel dolgozott. Az Equilor Befektetési Zrt. (az összes vagyon átlag 35,45%-át kezelve), a ConCorde Befektetési Alapkezelı Zrt. (az összes vagyon átlag 18,08%-át kezelve), és a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. (az átlag vagyon 42,03%-át kezelve) a hazai piacon tevékenykedett. A ConCorde Befektetési Alapkezelı Zrt. csak a fedezeti tartalék, míg az Equilor Befektetési Zrt. a fedezeti és a likviditási tartalék, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. a fedezeti, a mőködési és a likviditási tartalék befektetéseit is bonyolította. Vagyonkezelıink közül a Concorde Befektetési Alapkezelı Zrt. érte el a legmagasabb hozamot az általa kezelt fedezeti tartalékhányad befektetésein, bruttó +2,04%-ot, ez a referenciaindexet 0,86%-kal meghaladta. Szintén a referenciaindexet meghaladó volt az Equilor Befektetési Zrt. által elért hozam a fedezeti tartalék esetében, bruttó +1,85%. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. teljesítménye bruttó +1,68% lett, amely szintén meghaladta a referenciaindexet. A pénztár befektetéseit én teljes egészében Magyarországon bejegyzett értékpapírok teszik ki, amelyek döntıen forint alapúak. Tulajdonunkban egy hitelintézeti kötvény van (OTP HB FLOAT), ez euróban lett kibocsátva.(13-14.sz. melléklet szerint) Pénztárunk vagyonnövekedési mutatója egy fıre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta - csökkent az elızı idıszakhoz viszonyítva. A évben a mutató 7, volt, a re vonatkozóan csak 6, A pénztártagok egyéni számlájának hozamát jellemzı érték csökkenése alapvetıen a 10 éves átlagos hozam csökkenésével magyarázható. A fedezeti tartalék több mint 0,3%-kal növekedett az elızı évhez képest ami több tényezı együttes hatásának következménye: a tagdíjbevételek tervezettnél kedvezıbb alakulása jelentıs növelı tényezıként hatott, a hozamok elmaradása, a szolgáltatások és visszatérítések magas értéke csökkentı tényezıként hatott. Pénztárunk évekre készített hosszú távú tervet. A hosszú távú terv évre vonatkozóan a évi éves tervet vette alapul, így a kiegészítı mellékletben a hosszú távú terv további részletes elemzésére nem térünk ki. 3

4 A mőködési tartalékunk a tervezettnél magasabb értékő, több mint egy éves mőködést fedezne 0 Ft tagdíj bevétel mellett is, ami abszolút biztonságot ad a pénztár további mőködtetéséhez. A pénztár hosszabb távon történı biztosságos mőködéséhez a tartalékok aránya megfelelı, a likviditási tartalék növekedésével számolunk az elkövetkezı években. Azonosítatlan befizetések azonosítása tárgy hónapon belül 99,97%-ban megvalósul. A ei Ft beazonosítatlan befizetés, a negyedéven túli azonosítatlan összeg Ft. (10. sz. melléklet) A pénztár egész évben stabilan, folyamatos likviditással mőködött. A mőködési költségek és ráfordítások tényleges értékében a tervezett összeghez képest 4,96 M Ft megtakarítást értünk el. A hozam bevételek meghaladták a tervezettet. A mőködési tevékenység tárgyévi eredménye -25,613 M Ft. A mőködési bevételek 35,21%-a a tagdíjbevételekbıl, 6,93%-a az elızı évek megtakarításainak befektetéseibıl származik, 3,72% az egyéb bevételekbıl, 54,14% pedig átcsoportosításból. Az átcsoportosítás meghatározó része, 100 M Ft a likvid alapból került átcsoportosításra a Küldöttközgyőlés határozata alapján. Egyéb átcsoportosítás: a költség levonás nem fizetı tagoktól, azonosítatlan befizetésre jutó hozamból ered. Egyéb bevételként 6,97 M Ft-ot realizáltunk, amelybıl a kifizetésekhez kapcsolódó adminisztrációs díj bevétel összege 4,78 M Ft volt. A mőködés kiadásain belül a Bér- és személyi jellegő kiadások 72,9%-ot, az igénybevett és egyéb szolgáltatások 20,6%-ot, az egyéb ráfordítások 3,7%-ot, 1,7%-ot az értékcsökkenési leírás, és 1,1%-ot az anyagköltség tettek ki. Mőködési céltartalék képzés a mőködés befektetéseinek értékelési különbözetére történt, a záró állomány 5,5 M Ft. A tartaléktıke tárgyévi záró állománya 209,3 M Ft. A tárgyévi változása 76,1 M Ft. Ebbıl az elızı évi eredmény -25,2 M Ft, a tagdíjat nem fizetı tagoktól levont hozam E Ft, valamint az azonosítatlan befizetések hozamára képzett tartalékból a beazonosítás után a mőködésre jutó hozam összege 26 E Ft. (Lásd: Mérleg táblák: 730EA, 730EB, 730EC) A mőködési tartalék szabad pénzeszközeit befektettük. A befektetések hozama 1,26 M Ft értékkel meghaladta a tervezettet. A pénztár szolgáltatási feladatait 2011-ben is folyamatosan szabályosan, határidıre teljesítette, a szolgáltatási kötelezettségek fedezete hiánytalanul rendelkezésre állt, s a szolgáltatást igénylı nyugdíjasok minden ıket megilletı forintot megkaptak. A nyújtott szolgáltatások számát és összegét tekintve is az egyösszegő nyugdíjszolgáltatások a jellemzıek. A évben 316 fınek (87 fı áthúzódó és 229 fı új igénylı) átlagosan E Ft/fı egyösszegő szolgáltatást fizettünk ki kétszeri elszámolással. Az elıleg kifizetések az igénylést követı 15 napon belül, a végelszámolások az elılegfizetés negyedévét követı 50 napon belül megtörténtek, fedezetük minden esetben biztosított volt. Járadékszolgáltatásként 4,8 M Ft került kifizetésre. A járadékszolgáltatások közül 5 éves havi járadékot 6 fı kért, 3 fınek 10 éves havi járadékot (ebbıl év végén 1 fı kérte járadékának egyösszegő járadékra váltását), 1 fınek 15 éves havi járadékot adunk, 2 fınek fizetünk 5 éves negyedéves, 1 fınek 10 éves negyedéves járadékot. A kötelezı 10 év várakozási idı leteltével 1342 fı (59 fı áthúzódó és új igénylı) kért és kapott átlagosan 555 E Ft-ot. Az új igénylık 82%-a élt a lehetıséggel, hogy pénztártagsága megırzésével, megtakarításainak egy részét vagy teljes összegét felvegye. A tagsági viszonyukat megszüntetık 78%-a elıször a hozam kifizetést kérte, majd rövid idı múlva a 4

5 tıkét is kivette. Várakozási idı lejárta utáni kifizetések minden negyedévben nagy számban jelentkeztek, de pénztárunk sajátosságából fakadóan (tagjaink nagy része novemberdecember hónapókban létesített tagsági jogviszonyt, így az évfordulós kifizetések is ez év végére estek) az igénylések közel fele az utolsó negyedévre esett. (16.sz melléklet) A várakozási idı figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosultak száma én: fı, egyéni számlaköveteléseinek összege pedig M Ft. A tagokkal történı elszámoláskor, valamint a 10 év utáni kifizetéseknél, összességében 99,5 M Ft értékelési különbözetet a realizált hozam terhére számoltunk el, és fizettünk ki. A törvényi rendelkezések adta lehetıségeknek megfelelıen, a tagdíjat nem fizetıktıl maximum a jóváírt hozam erejéig az alaptagdíj mőködésre és likviditásra esı részét levontuk az egyéni számlákról, összesen 1,255 M Ft értékben. Elhunyt pénztártagjaink közül 22 fı hozzátartozóinak 12,4 M Ft-ot fizettünk ki, másik pénztárba átlépı 54 fınek 35 M Ft-ot utaltunk át. Munkáltatói tagdíjfizetésre én 77 munkáltatóval volt együttmőködési megállapodásunk. Év közben 5 új céggel kötöttünk szerzıdést, és 5 munkáltatóval szőnt meg a megállapodás. Az összes tagdíjbevétel 80,12%-át a munkáltatói hozzájárulások teszik ki. A munkáltatókkal való együttmőködés kiegyensúlyozott, jó, a legtöbb társaság idıben utalja a tagdíj hozzájárulást és szolgáltat adatokat. A fedezeti céltartalék képzés során megállapítható, hogy az egyéni számlák záró állománya növekedett 0,4%-kal, míg a szolgáltatási tartalék záró állománya 31%-kal csökkent. A szolgáltatási számlák értékének nagy mértékő csökkenését az okozta, hogy nem lett új járadékosunk, ill. egy pénztártagunk kérte a járadékának egyösszegő szolgáltatásra váltását. A pénztár saját munkaszervezettel végzi az ügyfélszolgálati, a számviteli, nyilvántartási és a szolgáltatási feladatokat. A Pénztár munkaszervezetében 5 fı alkalmazott dolgozik, ügyvezetı igazgató irányításával, valamennyien fımunkaidıs munkaszerzıdéssel, ez a létszám óta változatlan. Az 5 fı alkalmazottnak évben E Ft bruttó járandóság került elszámolásra. A Pénztár munkáját 7-7 tagú Igazgatótanács és Ellenırzı Bizottság irányította, felügyelte. Az ügyvezetınek és a választott tisztségviselıknek 2011-ben E Ft bruttó járandóság került elszámolásra. A választott tisztségviselık esetében a tiszteletdíj mértéke, valamint a munkaszervezet járandósága is 2010-ról 2011-re 10%-kal emelkedett, amelyet a Küldöttközgyőlés a évi terv elfogadásakor hagyott jóvá. Fontos kiemelni, hogy évben viszont nem volt béremelés az alkalmazottaknak, illetve tiszteletdíj emelés a bizottsági tagoknak. Fontos kiemelni, hogy az ügyvezetı és a választott képviselık kizárólag csak a Küldöttközgyőlés által elfogadott díjazásban részesültek. A biztonságos mőködés feltételei egész évben és a következı évre is adottak. Igazgatótanács elnöke Név: Születési év, hó, nap, hely: Lakcím: Iskolai végzettség: BALOGH LÁSZLÓ január 31. Bátaszék 2400 Dunaújváros, Kallós Dezsı u vegyipari gépészmérnök, mérnök közgazdász 5

6 Ellenırzı Bizottság elnöke Név: POSCHNÉ MATUSEK ZSUZSANNA Születési év, hó, nap, hely: augusztus 12. Sztálinváros Lakcím: 2400 Dunaújváros, Öreghegy u. 8. Iskolai végzettség: okleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló Ügyvezetı igazgató Név: DR. VARGA SZABÓ LAJOSNÉ Nyirfa Judit Mária Születési év, hó, nap, hely: október 16. Budapest Lakcím: 2459 Rácalmás, Rózsa u. 9. Iskolai végzettség: okleveles közgazda, okleveles fıiskolai végzettségő programozó matematikus A pénztárnak a mőködéssel kapcsolatos jövıbeni kötelezettsége nincs, csak rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók, költségvetés, vagyonkezelık, letétkezelı) terhelik. A pénztártagokkal szembeni kötelezettségekre a tagok egyéni számláján és szolgáltatási számláján nyilvántartott fedezeti céltartalék befektetéseinek értéke nyújt fedezetet. Az éves zárás során a IV. negyedéves felügyeleti jelentéshez képest az adatokban nem történt változás. A tárgyi eszközök és immateriális javak évi állományát és annak változását a 8.sz. melléklet mutatja be. A tárgyi eszközök és immateriális javak között évben átsorolás nem történt. A likviditási céltartalékból a mőködési céltartalékba 100 M Ft átcsoportosítás történt Közgyőlési határozattal, mint arról már korábban szóltunk. Biztosítás-matematikai mérleget három évente kell a Pénztárnak készíteni, ami legközelebb évben esedékes. A 7. sz. mellékletek tartalmazzák a taglétszám korévenkénti bontását, illetve a szolgáltatások bemutatását. A 7.c melléklet üres melléklet, mert a nemi hovatartozás alapján szolgáltatásainkat nem különböztetjük meg. A mőködés során keletkezı veszélyes hulladéknak számító festékkazettákat, számítógépeket, alkatrészeket a szolgáltatók a csere alkalmával elszállítják a pénztárból. A pénztár tulajdonában lévı értékpapírok kölcsönbe adásából származó ügylet nem volt. Az év során határidıs és opciós ügyletünk nem volt én nyitott határidıs ügyletünk nem volt én egyéb függı és jövıbeni (biztos) kötelezettsége nem volt a pénztárnak. A pénztár tulajdonában kockázati tıkealap-jegyek nem voltak. A pénztár mőködését rendkívüli események nem befolyásolták. (rendkívüli bevételei és ráfordításai nem voltak évben a Pénztárnak) A pénztár a évben a Számviteli törvény, az önkéntes pénztárakról szóló törvény és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányrendeletek alapján elkészített Számviteli politikájában leírtakat maradéktalanul betartva mőködött. 6

7 Értékelési elvek A 223/2000. sz. kormányrendelet, amely a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségrıl szól, részletesen taglalja az értékelési szabályokat, amelyeket a pénztár alkalmaz. - Az üzembe helyezett (használatba vett) immateriális javak és tárgyi eszközök után a 223/2000. sz. kormányrendelet bekezdése alapján a használatba vételt követı negyedévtıl az elıírt leírási kulcsokkal értékcsökkenést kell elszámolni. Kis értékő tárgyi eszközök max. 100 E Ft-ig beszerzéskor költségként elszámolásra kerülhetnek. - A mérlegben kimutatott eszközökrıl, követelésekrıl és kötelezettségekrıl év végén leltár készül. - A befektetések értékelése a rendeletben elıírtak és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott szempontok szerint történik. - A letétkezelı által közölt forduló napi (mérlegnél ) piaci érték és a nyilvántartási érték (a vételkori felhalmozott kamattal korrigált vételár) közti eltérés az értékelési különbözet, amely magában foglalja a felhalmozott kamatot, a járó osztalékot, devizaárfolyam-változásból adódó különbözeteket és az egyéb piaci értékítéletet, várható nyereséget és veszteséget. Az eszközök között eszközcsoportonként, mint értékelési különbözet, a források között a mőködési, a fedezeti, illetve a likviditási céltartalékon belül értékelési különbözetbıl képzett céltartalékként jelenik meg elıjelének megfelelıen. A tagok egyéni és szolgáltatási számláján, mint értékelési különbözetbıl képzett hozam könyvelésre kerül. - A Számviteli törvény 54. (8.) bekezdése szerinti értékelést, a lejáratig tartott értékpapírokra a pénztár nem alkalmazta. A pénztár éves beszámolóját december 31-i fordulónappal készíti el, a mérleg zárlati idıpontja a tárgyévet követı január 31. A Mérleget a Küldöttközgyőlés fogadja el és a pénztár május 31-ig megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 7

8 Mellékletek A Kiegészítı melléklet kötelezı számszaki Kimutatásainak jegyzéke 1. Gazdálkodást jellemzı mutatók 2. Cash-Flow kimutatás 3. Fedezeti céltartalék 4. Likviditási tartalék 5. Céltartalékok állománya összesen 6. Taglétszám alakulása 7.a A taglétszám alakulása korévenkénti megbontása 7.b Szolgáltatást igénybevevık létszáma korévenkénti bontásban 7.c Nemi hovatartozás miatt eltérı szolgáltatások kimutatása 8. Tárgyi eszközök állománya 9. Hozamok negyedévenkénti alakulása a fedezeti tartalékra vagyonkezelınként, és a pénztár egészére 10. Azonosítatlan befizetések 11. Pénztártól távozó tagokkal kapcsolatos adminisztrációs költségek 12. Mutatók év 13. Befektetések fıbb adatainak földrajzi megoszlása 14. Befektetések fıbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 15. Portfolió állomány Várakozási idı lejártával összefüggı kifizetések 17. Grafikon: vagyonmegoszlás értékpapír-fajtánként 18. Grafikon: vagyonmegoszlás aránya vagyonkezelınként Dunaújváros, Az Igazgatótanács nevében: Balogh László Igazgatótanács elnöke 8

9 A gazdálkodást jellemzı mutatók 1. sz. melléklet 1. Éves taglétszám alakulása év (fı) év (fı) január 1-jei nyitó létszámunk: új belépı: átlépı másik pénztárból: szolgáltatásban részesült: más pénztárba átlépı: elhalálozott: tagdíj nem fizetés miatt: kiléptetettek: kilépı 10 év után: december 31-i záró létszám: (ebbıl szüneteltet: járadék szolgáltatásban részesül:) tagdíjat nem fizetı: Éves átlagos fizetı taglétszám 2010 év: fı év: fı 3. Befektetések alakulása piaci értéken (%) magyar állampapír (DKJ, MÁK) 90,3% 85.6% - egyéb kötvények 0,8% 1,8% - jelzáloglevél 2,0% 1,8% - részvény - magyar 4,3% 5,4% - befektetési jegy - magyar 1,1% 1,0% - külföldi befektetési jegy és részvény készpénz, bankszámla 1,5% 4,4% Összesen: 100,0% 100,0% 4. Pénzügyi mőveletek eredménye (E Ft) év E Ft év E Ft kamat bevételek osztalék egyéb nyereség értékelési különbözet változása felhalmozott kamat (vételkori) egyéb ráfordítás befektetések költségei Összesen:

10 5. 1 fıre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos értéke járadék típusonként I. rész év év egyösszegő szolg. 222 fı Ft/fı 229 fı Ft/fı 5 éves,n.évenkénti jár. 2 fı Ft/fı/n.év 2 fı Ft/fı/n.év 5 éves, havi járadék 6 fı Ft/fı/hó 6 fı Ft/fı/hó 10 éves,n.évenkénti jár. 2 fı Ft/fı/n.év 1 fı Ft/fı/n.év 10 éves havi járadék 3 fı Ft/fı/hó 3 fı Ft/fı/hó 15 éves havi járadék 1 fı Ft/fı/hó 1 fı Ft/fı/hó 6. Egyösszegő szolgáltatással kapcsolatos tény költségek (Ft): 2010.év 2011.év anyag jellegő ráfordítások személyi jellegő ráfordítások egyéb költség Összesen Egyösszegő szolgáltatást 229 fı kapott, az 1 fıre jutó tényköltség átlagosan Ft/fıre alakult. A tagokkal szemben érvényesített költség Ft/fı volt, a különbség a mőködési tartalékot terhelte. 7. Járadék szolgáltatás tényleges költsége (Ft) 2010.év 2011.év anyagi jellegő ráfordítás személyi jellegő ráfordítások egyéb költség Összesen Járadék szolgáltatást negyedévente 3 fınek, havonta 10 fınek utaltunk. Átlagosan 13 fınek fizettünk járadékot, a tényleges költség Ft/fı* volt. A járadékot igénybevevı tagokat költségtérítésikötelezettség nem terheli. Tehát a szolgáltatások összesített tényleges költsége átlagosan Ft/fı volt évhez képest viszont a költség növekedést a végelszámolások és az egyösszegő szolgáltatásra váltás többlet feladata okozta. 8. Realizált hozam terhére kifizetett értékelési különbözet a szolgáltatást igénylı, kilépı, átlépı és elhunyt tagok elszámolásakor 2010.év (E Ft) 2011.év (E Ft) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen

11 9. Hozamráta alakulása (%) év év N 0 B 0 N 0 B 0 pénztár egésze 5,91 6,52 1,35 1,95 fedezeti tartalékra 6,04 6,50 1,32 1,90 Vagyonnövekedési mutató év pénztár egésze 7, , Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele / tartalékok tárgyévi összes bevétele év (%) év (%) fedezeti tartalék 65,39 82,20 mőködési tartalék 80,04 35,21 likviditási tartalék 10,23 20,38 Összesen 65,80 75, Tartalékok tárgyévi nettó hozama / tartalékok tárgyévi összes bevétele év (%) év (%) fedezeti tartalék 28,75 7,65 mőködési tartalék 11,26 6,37 likviditási tartalék 80,83 71,57 Összesen 28,16 7, Bér- és személyi jellegő kiadás / tárgyévi mőködési költség és ráfordítás év: 72,45% év: 72,87% 13. Igénybevett szolgáltatások költsége / tárgyévi mőködési költség és ráfordítás év: 6,14% év: 7,24% 11

12 14. Tartalékok befektetésével kapcsolatosan igénybevett szolgáltatás / tárgyévi mőködési költség és ráfordítás év (%) év (%) fedezeti tartalék 42,39 42,08 mőködési tartalék 0,61 0,94 likviditási tartalék 0,80 0,35 Összesen 43,80 43,38 Dunaújváros, Az Igazgatótanács nevében: Balogh László Igazgatótanács elnöke 12

13 2.sz. melléklet Sorszám PSZÁF kód OD01 Cash-Flow kimutatás Megnevezés Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód c d z E OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) E OD03 Immateriális javakra adott elılegek állomány változása (+/-) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett E állományváltozás (+/-) OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása (+/-) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) OD07 Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) OD09 Tartaléktıke állomány változása (+/-) E OD10 Követelésállomány változása (+/-) E OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) E OD12 Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) E OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) E OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- ) E OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása (+/-) E OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) E OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) E OD24 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) E OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) E OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) E OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) E OD28 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) E OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) E OD30 Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) E OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) E OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) E OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)

14 2.sz. melléklet Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) E OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) E OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) E OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) E OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás E OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) E OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása E Balogh László Igazgatótanács elnöke

15 3.sz. melléklet Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEA1 I. Egyéni számlákon E OEA101 Nyitó állomány E OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) E OEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) E OEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) E OEA105 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet (+/-) E OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) E OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás (+/-) E OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) E OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) E OEA110 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) E OEA111 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) E OEA112 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) E OEA113 Egyéb változás (+/-) E OEA114 Egyéni számlák záróállománya E OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon E OEA201 Nyitó állomány E OEA OEA OEA OEA OEA206 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) E E E OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) E OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) E OEA213 Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) 030 Szolgáltatási számlákat terhelı 73OEA214 befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) E OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya E Balogh László Igazgatótanács elnöke

16 4.sz. melléklet Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére OEB101 Nyitó állomány E OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) E OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról E (+) OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási E tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (- ) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya E OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány E OEB OEB OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) E OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából E átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából E átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának 2 1 E felhasználása egyéb célra (-) OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró E állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány E OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) E

17 4.sz. melléklet Sorszám PSZÁF kód OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB311 Megnevezés Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód c d z E E E Balogh László Igazgatótanács elnöke

18 5.sz. melléklet Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e z OEC01 Mőködési céltartalék E OEC011 jövıbeni kötelezettségekre OEC012 mőködési portfolió értékelési különbözetére E OEC02 Fedezeti céltartalék E OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) E OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) E OEC03 Likviditási céltartalék E OEC031 értékelési különbözetre E OEC032 egyéb likviditási célokra E OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára E OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka E OEC041 mőködési célú E OEC042 fedezeti célú E OEC043 likviditási és kockázati célú E OEC05 Összesen: E Balogh László Igazgatótanács elnöke

19 6.sz. melléklet A taglétszám alakulása 2011.év Fı Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c z OF1 Idıszak elején E OF2 Idıszak alatti változás -172 E OF21 Új belépı 357 E OF22 Átlépı más pénztárból 14 E OF221 Ebbıl Önsegélyezı pénztárból átlépı 0 E OF23 Átlépı más pénztárba 41 E OF24 Szolgáltatásban részesült 255 E OF25 Elhalálozott 20 E OF26 Kilépett 227 E OF27 Egyéb megszünés 0 E OF3 Idıszak végén E OF31 Ebbıl: szüneteltetı 33 E OF32 járadékot igénybe vevı 11 E OF331 73OF3 sorból: férfi E OF332 nı E Balogh László Igazgatótanács elnöke

20 Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7/a.sz.melléklet 74OA Taglétszám alakulása korévenként év Tagsági viszony évközi megszőnése Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Év elején Belépı Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszőnés** Év végén Mód a b c d e f g OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2. Alapítás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: Honlap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: Honlap:

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2008. évi Üzleti jelentése. Budapest, 2009. március 14.

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2008. évi Üzleti jelentése. Budapest, 2009. március 14. A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2008. évi Üzleti jelentése Budapest, 2009. március 14. A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár alapítói hosszú távú együttmőködésre törekedve

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 8. melléklet a 37/2013. (XII. ) MNB rendelethez A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves és éves felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...6 2.1. FEDEZETI ALAP...6 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP...6

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés a 2014. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács tagjai: Tenke Gábor (elnök),

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, 2014. évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 3. választható portfolió 4. választható portfolió 1. választható portfolió 2. választható portfolió Fedezeti portfólió összesen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1536 Budapest, Pf. 301 Telefon: +36 30/91-91-905 E-mail: iroda@praxisnyugdij.hu www.praxisnyugdij.hu I. A nyugdíjpénztár

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár SZÁMLAREND BEVEZETİ

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár SZÁMLAREND BEVEZETİ 2. SZ. MELLÉKLET CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár SZÁMLAREND BEVEZETİ A CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár számlarendje az alábbi követelményeknek igyekszik megfelelni: 1./ Biztosítania kell, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...5 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...10 2.2. MŐKÖDÉSI

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Plusz Önsegélyezı Pénztár 2009. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Plusz Önsegélyezı Pénztár 2009. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Plusz Önsegélyezı Pénztár 2009. évi beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest, 2010. 05. 31. 1/10 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ BUDAPEST, 2004. MÁJUS I. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben