Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: 2400 Dunaújváros, Építık útja 2. Alapítás dátuma: november 20. Adószáma: Bírósági bejegyzés száma: Bírósági bejegyzés kelte: december 12. Mőködési engedély száma: E/190/95. Mőködési engedély kelte: A pénztár nyitott önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek tagságát döntıen a - munkáltatói tagdíj hozzájárulásban részesülı, de egyéni tagdíjat is fizetı - DUNAFERR társaságcsoportnál dolgozók, továbbá más vállalatok alkalmazottai és egyéni fizetı pénztártagok alkotják. A pénztár célja: - A tagság nyugdíj célú megtakarításainak győjtése, a megtakarítások befektetésébıl származó hozamokkal való gyarapítása, a pénztártagok idıskori anyagi biztonságának elısegítésére. - A nyugdíjba vonuló tagoknak szolgáltatás teljesítése egyösszegő szolgáltatás, járadékszolgáltatás, vagy kombinált szolgáltatás formában. A mérleg a 2011-es gazdasági évrıl január 1-jétıl december 31-ig terjedı idıszakra készült. Az elızı idıszakok ellenırzése során nem volt jelentıs összegő hiba évben önellenırzést nem hajtottunk végre. A tagdíjbevételek megoszlása: évi Ft befizetésig: 90% a fedezeti, 0,1% a likvid, 9,9% a mőködési tartalék, évi Ft-tól: 94% a fedezeti, 0,1% a likvid, 5,9% a mőködési tartalék bevétele. A pénztár vagyona én piaci értéken M Ft, a fedezeti tartalék M Ft, a mőködési tartalék 189 M Ft, a likviditási tartalék 63 M Ft volt. A pénztár gazdálkodására meghatározóan hat a pénztártagok létszáma, életkörülményeinek alakulása. A taglétszámon belül döntı a fizetı pénztártagok számának alakulása. A munkáltatói hozzájárulások alapját a mindenkori béremelés mértéke befolyásolja, a tagok jövedelmi viszonyai az egyéni tagdíjbefizetéseket alakítja. A tagdíjbevételünk a tervezettnél 10%-kal lett magasabb. Pozitívan hatott erre, hogy az átlagos tagdíj a vártnál kedvezıbben alakult. Negatívan hatott viszont, hogy az átlagos fizetı létszámunk csökkent. Ez több tényezı együttes hatása: kevesebb volt az új belépık száma, és több a szolgáltatásban részesülı, illetve a kilépı tagunk száma. Tapasztalatunk szerint a magánpénztárakkal kapcsolatos folyamatok kedvezıtlenül hatottak pénztárunk taglétszámára is. A nyugdíjazások alakulása a taglétszám alakulását és a szolgáltatások kifizetésének nagyságát is determinálja. A tervezett egyösszegő nyugdíjszolgáltatás-kifizetések átlag

2 értékét 502 E Ft/fıre terveztük. A tényleges kifizetés átlagos értéke E Ft/fı. A szolgáltatásként kifizetett éves összeg a tervezettnek 163,8%-a lett, mert ugyan a tervezettnél magasabb lett az átlagos kifizetési érték, de a szolgáltatásban részesülık száma a tervezettnek csak 56%-a volt. A pénztár taglétszámának és tagdíjbevételének alakulására - abból adódóan, hogy a tagság döntı hányada egy munkáltatói csoporthoz kötıdik - lényeges befolyást a Dunaferr társaságcsoport alkalmazottainak fluktuációja, illetve a vállalat eredményességén alapuló bérnövekedés gyakorol ben a társasság csoportnál viszonylag magas béremelés történt. Taglétszámunk alakulásában fontos, hogy a teljes taglétszám 2,1%-kal csökkent. Az összes létszámon belül az aktív fizetık száma 5,7%-kal csökkent. A éves SZJA törvény változása miatt a tagok egyéni befizetéseik után járó (2010. éves) adójóváírásait pénztárunkhoz utalta - a tagok nyilatkozata alapján - az adóhatóság. Az átutalt 44,4 M Ft fı adójóváírása, amelybıl 54 fınek 845 E Ft továbbutalásra került, mert nyugdíjazás miatt már nem rendelkeztek tagviszonnyal pénztárunknál évhez viszonyítva fıvel többen utaltatták pénztárunkhoz adókedvezményüket, ami 9,7 M Ft többlet jóváírást jelent. A befektetési tevékenység eredménye a fedezeti tartalék esetében a tervezettıl jelentısen elmaradt. Konzervatív, nem kockáztató befektetési politikánkkal tagjaink megtakarításaira 2011-ben 1,32% nettó hozamot realizáltunk. Tervünkben még 6% körüli nettó hozamot reméltünk elérni. Nagyon fontos kiemelni, hogy a magyar gazdasági, gazdaságpolitikai problémák miatt a befektetık rendkívül negatívan ítélték meg tavaly a magyar befektetési eszközöket, s ha hajlandók voltak is megvásárolni a magyar értékpapírokat, a gazdasági bizonytalanság miatt csak rendkívüli hozamtöbblet ígérete mellett tették azt. Pénztárunk vagyonkezelıi csak tompítani tudták ezeket a hatásokat azzal, hogy igyekeztek olyan egyedi értékpapírokat vásárolni, vagy befektetési alapok eszközeit, amelyeknél valamely pozitív körülmény fennállása miatt a hozamígérvény is pozitív volt. Ezek a negatív tényezık nemcsak a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár hozamaira hatottak negatívan, hanem valamennyi pénztáréra, s voltak, akik jobb, voltak, akik kevésbé jó hozamokat értek el. Úgy ítéljük meg, hogy a következetesen alkalmazott konzervatív befektetési politikánk, a befektetési piac alakulásának folyamatos elemzése, illetve az idıben meghozott döntések - éppen a hazai befektetési piac meglehetısen negatív megítélése és az év folyamán fokozatosan romló hozamok miatt, - helyesnek bizonyultak. A mőködési és likviditási tartalékon is kevesebb hozamot írhattunk jóvá a tervezettnél, de itt nem volt annyira jelentıs az elmaradás. Az elért hozamok negyedéves értéke az év folyamán egyre romlott, különösen a fedezeti tartalék esetén. A fedezeti tartalék elsı és második negyedéves pozitív eredménye után, a harmadik és negyedik negyedév negatív teljesítményének köszönhetıen az éves bruttó hozam 1,90%. A befektetések címzetten, tartalékonként történnek és a befektetési tevékenység eredménye abba a tartalékba kerül jóváírásra, amelybıl a befektetés történt. A évi jóváírt bruttó befektetési eredmények tartalékonként: fedezeti tartalékban 139 M Ft, likviditási tartalékban 4 M Ft, mőködési tartalékban 13 M Ft volt. A vagyonkezelési és letétkezelési költségünk pedig összesen: 42,0 M Ft, illetve 6,2 M Ft, amelybıl 97% a fedezeti tartalék befektetési költsége ben a pénztár teljes fedezeti tartalékára elért nettó hozamunk 1,32% volt. Ezt a hozamszintet egy erısen konzervatív befektetési politikával értük el, a tagi megtakarítások kockázat nélküli, biztonságos befektetésével. Befektetési tevékenységünk összességében bruttó 1,95%-os eredménye az éves 3,9%-os éves átlagos inflációtól 1,95%- 2

3 kal maradt el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak éves átlagos hozamát meghaladta pénztárunk eredménye. A vagyonkezelık a Befektetési Politikában rögzített irányelveknek megfelelıen kezelték vagyonunkat, betartva a befektetési korlátokat, az elért hozamok éven belül negyedévenként és vagyonkezelınként is differenciáltan alakultak (melléklet: hozam tábla fedezeti alapra). Pénztár egészére a hozamok alakulása negyedévente: Negyedévek Bruttó hozam Nettó hozzam Referencia hozam I. +4,49% +4,34% +4,52% II. +1,23% +1,08% +1,16% III. -1,6% -1,74% -2,16% IV. -2,05% -2,2% -2,09% A pénztár 2011-ben is három professzionális vagyonkezelıvel dolgozott. Az Equilor Befektetési Zrt. (az összes vagyon átlag 35,45%-át kezelve), a ConCorde Befektetési Alapkezelı Zrt. (az összes vagyon átlag 18,08%-át kezelve), és a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. (az átlag vagyon 42,03%-át kezelve) a hazai piacon tevékenykedett. A ConCorde Befektetési Alapkezelı Zrt. csak a fedezeti tartalék, míg az Equilor Befektetési Zrt. a fedezeti és a likviditási tartalék, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. a fedezeti, a mőködési és a likviditási tartalék befektetéseit is bonyolította. Vagyonkezelıink közül a Concorde Befektetési Alapkezelı Zrt. érte el a legmagasabb hozamot az általa kezelt fedezeti tartalékhányad befektetésein, bruttó +2,04%-ot, ez a referenciaindexet 0,86%-kal meghaladta. Szintén a referenciaindexet meghaladó volt az Equilor Befektetési Zrt. által elért hozam a fedezeti tartalék esetében, bruttó +1,85%. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. teljesítménye bruttó +1,68% lett, amely szintén meghaladta a referenciaindexet. A pénztár befektetéseit én teljes egészében Magyarországon bejegyzett értékpapírok teszik ki, amelyek döntıen forint alapúak. Tulajdonunkban egy hitelintézeti kötvény van (OTP HB FLOAT), ez euróban lett kibocsátva.(13-14.sz. melléklet szerint) Pénztárunk vagyonnövekedési mutatója egy fıre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta - csökkent az elızı idıszakhoz viszonyítva. A évben a mutató 7, volt, a re vonatkozóan csak 6, A pénztártagok egyéni számlájának hozamát jellemzı érték csökkenése alapvetıen a 10 éves átlagos hozam csökkenésével magyarázható. A fedezeti tartalék több mint 0,3%-kal növekedett az elızı évhez képest ami több tényezı együttes hatásának következménye: a tagdíjbevételek tervezettnél kedvezıbb alakulása jelentıs növelı tényezıként hatott, a hozamok elmaradása, a szolgáltatások és visszatérítések magas értéke csökkentı tényezıként hatott. Pénztárunk évekre készített hosszú távú tervet. A hosszú távú terv évre vonatkozóan a évi éves tervet vette alapul, így a kiegészítı mellékletben a hosszú távú terv további részletes elemzésére nem térünk ki. 3

4 A mőködési tartalékunk a tervezettnél magasabb értékő, több mint egy éves mőködést fedezne 0 Ft tagdíj bevétel mellett is, ami abszolút biztonságot ad a pénztár további mőködtetéséhez. A pénztár hosszabb távon történı biztosságos mőködéséhez a tartalékok aránya megfelelı, a likviditási tartalék növekedésével számolunk az elkövetkezı években. Azonosítatlan befizetések azonosítása tárgy hónapon belül 99,97%-ban megvalósul. A ei Ft beazonosítatlan befizetés, a negyedéven túli azonosítatlan összeg Ft. (10. sz. melléklet) A pénztár egész évben stabilan, folyamatos likviditással mőködött. A mőködési költségek és ráfordítások tényleges értékében a tervezett összeghez képest 4,96 M Ft megtakarítást értünk el. A hozam bevételek meghaladták a tervezettet. A mőködési tevékenység tárgyévi eredménye -25,613 M Ft. A mőködési bevételek 35,21%-a a tagdíjbevételekbıl, 6,93%-a az elızı évek megtakarításainak befektetéseibıl származik, 3,72% az egyéb bevételekbıl, 54,14% pedig átcsoportosításból. Az átcsoportosítás meghatározó része, 100 M Ft a likvid alapból került átcsoportosításra a Küldöttközgyőlés határozata alapján. Egyéb átcsoportosítás: a költség levonás nem fizetı tagoktól, azonosítatlan befizetésre jutó hozamból ered. Egyéb bevételként 6,97 M Ft-ot realizáltunk, amelybıl a kifizetésekhez kapcsolódó adminisztrációs díj bevétel összege 4,78 M Ft volt. A mőködés kiadásain belül a Bér- és személyi jellegő kiadások 72,9%-ot, az igénybevett és egyéb szolgáltatások 20,6%-ot, az egyéb ráfordítások 3,7%-ot, 1,7%-ot az értékcsökkenési leírás, és 1,1%-ot az anyagköltség tettek ki. Mőködési céltartalék képzés a mőködés befektetéseinek értékelési különbözetére történt, a záró állomány 5,5 M Ft. A tartaléktıke tárgyévi záró állománya 209,3 M Ft. A tárgyévi változása 76,1 M Ft. Ebbıl az elızı évi eredmény -25,2 M Ft, a tagdíjat nem fizetı tagoktól levont hozam E Ft, valamint az azonosítatlan befizetések hozamára képzett tartalékból a beazonosítás után a mőködésre jutó hozam összege 26 E Ft. (Lásd: Mérleg táblák: 730EA, 730EB, 730EC) A mőködési tartalék szabad pénzeszközeit befektettük. A befektetések hozama 1,26 M Ft értékkel meghaladta a tervezettet. A pénztár szolgáltatási feladatait 2011-ben is folyamatosan szabályosan, határidıre teljesítette, a szolgáltatási kötelezettségek fedezete hiánytalanul rendelkezésre állt, s a szolgáltatást igénylı nyugdíjasok minden ıket megilletı forintot megkaptak. A nyújtott szolgáltatások számát és összegét tekintve is az egyösszegő nyugdíjszolgáltatások a jellemzıek. A évben 316 fınek (87 fı áthúzódó és 229 fı új igénylı) átlagosan E Ft/fı egyösszegő szolgáltatást fizettünk ki kétszeri elszámolással. Az elıleg kifizetések az igénylést követı 15 napon belül, a végelszámolások az elılegfizetés negyedévét követı 50 napon belül megtörténtek, fedezetük minden esetben biztosított volt. Járadékszolgáltatásként 4,8 M Ft került kifizetésre. A járadékszolgáltatások közül 5 éves havi járadékot 6 fı kért, 3 fınek 10 éves havi járadékot (ebbıl év végén 1 fı kérte járadékának egyösszegő járadékra váltását), 1 fınek 15 éves havi járadékot adunk, 2 fınek fizetünk 5 éves negyedéves, 1 fınek 10 éves negyedéves járadékot. A kötelezı 10 év várakozási idı leteltével 1342 fı (59 fı áthúzódó és új igénylı) kért és kapott átlagosan 555 E Ft-ot. Az új igénylık 82%-a élt a lehetıséggel, hogy pénztártagsága megırzésével, megtakarításainak egy részét vagy teljes összegét felvegye. A tagsági viszonyukat megszüntetık 78%-a elıször a hozam kifizetést kérte, majd rövid idı múlva a 4

5 tıkét is kivette. Várakozási idı lejárta utáni kifizetések minden negyedévben nagy számban jelentkeztek, de pénztárunk sajátosságából fakadóan (tagjaink nagy része novemberdecember hónapókban létesített tagsági jogviszonyt, így az évfordulós kifizetések is ez év végére estek) az igénylések közel fele az utolsó negyedévre esett. (16.sz melléklet) A várakozási idı figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosultak száma én: fı, egyéni számlaköveteléseinek összege pedig M Ft. A tagokkal történı elszámoláskor, valamint a 10 év utáni kifizetéseknél, összességében 99,5 M Ft értékelési különbözetet a realizált hozam terhére számoltunk el, és fizettünk ki. A törvényi rendelkezések adta lehetıségeknek megfelelıen, a tagdíjat nem fizetıktıl maximum a jóváírt hozam erejéig az alaptagdíj mőködésre és likviditásra esı részét levontuk az egyéni számlákról, összesen 1,255 M Ft értékben. Elhunyt pénztártagjaink közül 22 fı hozzátartozóinak 12,4 M Ft-ot fizettünk ki, másik pénztárba átlépı 54 fınek 35 M Ft-ot utaltunk át. Munkáltatói tagdíjfizetésre én 77 munkáltatóval volt együttmőködési megállapodásunk. Év közben 5 új céggel kötöttünk szerzıdést, és 5 munkáltatóval szőnt meg a megállapodás. Az összes tagdíjbevétel 80,12%-át a munkáltatói hozzájárulások teszik ki. A munkáltatókkal való együttmőködés kiegyensúlyozott, jó, a legtöbb társaság idıben utalja a tagdíj hozzájárulást és szolgáltat adatokat. A fedezeti céltartalék képzés során megállapítható, hogy az egyéni számlák záró állománya növekedett 0,4%-kal, míg a szolgáltatási tartalék záró állománya 31%-kal csökkent. A szolgáltatási számlák értékének nagy mértékő csökkenését az okozta, hogy nem lett új járadékosunk, ill. egy pénztártagunk kérte a járadékának egyösszegő szolgáltatásra váltását. A pénztár saját munkaszervezettel végzi az ügyfélszolgálati, a számviteli, nyilvántartási és a szolgáltatási feladatokat. A Pénztár munkaszervezetében 5 fı alkalmazott dolgozik, ügyvezetı igazgató irányításával, valamennyien fımunkaidıs munkaszerzıdéssel, ez a létszám óta változatlan. Az 5 fı alkalmazottnak évben E Ft bruttó járandóság került elszámolásra. A Pénztár munkáját 7-7 tagú Igazgatótanács és Ellenırzı Bizottság irányította, felügyelte. Az ügyvezetınek és a választott tisztségviselıknek 2011-ben E Ft bruttó járandóság került elszámolásra. A választott tisztségviselık esetében a tiszteletdíj mértéke, valamint a munkaszervezet járandósága is 2010-ról 2011-re 10%-kal emelkedett, amelyet a Küldöttközgyőlés a évi terv elfogadásakor hagyott jóvá. Fontos kiemelni, hogy évben viszont nem volt béremelés az alkalmazottaknak, illetve tiszteletdíj emelés a bizottsági tagoknak. Fontos kiemelni, hogy az ügyvezetı és a választott képviselık kizárólag csak a Küldöttközgyőlés által elfogadott díjazásban részesültek. A biztonságos mőködés feltételei egész évben és a következı évre is adottak. Igazgatótanács elnöke Név: Születési év, hó, nap, hely: Lakcím: Iskolai végzettség: BALOGH LÁSZLÓ január 31. Bátaszék 2400 Dunaújváros, Kallós Dezsı u vegyipari gépészmérnök, mérnök közgazdász 5

6 Ellenırzı Bizottság elnöke Név: POSCHNÉ MATUSEK ZSUZSANNA Születési év, hó, nap, hely: augusztus 12. Sztálinváros Lakcím: 2400 Dunaújváros, Öreghegy u. 8. Iskolai végzettség: okleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló Ügyvezetı igazgató Név: DR. VARGA SZABÓ LAJOSNÉ Nyirfa Judit Mária Születési év, hó, nap, hely: október 16. Budapest Lakcím: 2459 Rácalmás, Rózsa u. 9. Iskolai végzettség: okleveles közgazda, okleveles fıiskolai végzettségő programozó matematikus A pénztárnak a mőködéssel kapcsolatos jövıbeni kötelezettsége nincs, csak rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók, költségvetés, vagyonkezelık, letétkezelı) terhelik. A pénztártagokkal szembeni kötelezettségekre a tagok egyéni számláján és szolgáltatási számláján nyilvántartott fedezeti céltartalék befektetéseinek értéke nyújt fedezetet. Az éves zárás során a IV. negyedéves felügyeleti jelentéshez képest az adatokban nem történt változás. A tárgyi eszközök és immateriális javak évi állományát és annak változását a 8.sz. melléklet mutatja be. A tárgyi eszközök és immateriális javak között évben átsorolás nem történt. A likviditási céltartalékból a mőködési céltartalékba 100 M Ft átcsoportosítás történt Közgyőlési határozattal, mint arról már korábban szóltunk. Biztosítás-matematikai mérleget három évente kell a Pénztárnak készíteni, ami legközelebb évben esedékes. A 7. sz. mellékletek tartalmazzák a taglétszám korévenkénti bontását, illetve a szolgáltatások bemutatását. A 7.c melléklet üres melléklet, mert a nemi hovatartozás alapján szolgáltatásainkat nem különböztetjük meg. A mőködés során keletkezı veszélyes hulladéknak számító festékkazettákat, számítógépeket, alkatrészeket a szolgáltatók a csere alkalmával elszállítják a pénztárból. A pénztár tulajdonában lévı értékpapírok kölcsönbe adásából származó ügylet nem volt. Az év során határidıs és opciós ügyletünk nem volt én nyitott határidıs ügyletünk nem volt én egyéb függı és jövıbeni (biztos) kötelezettsége nem volt a pénztárnak. A pénztár tulajdonában kockázati tıkealap-jegyek nem voltak. A pénztár mőködését rendkívüli események nem befolyásolták. (rendkívüli bevételei és ráfordításai nem voltak évben a Pénztárnak) A pénztár a évben a Számviteli törvény, az önkéntes pénztárakról szóló törvény és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányrendeletek alapján elkészített Számviteli politikájában leírtakat maradéktalanul betartva mőködött. 6

7 Értékelési elvek A 223/2000. sz. kormányrendelet, amely a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségrıl szól, részletesen taglalja az értékelési szabályokat, amelyeket a pénztár alkalmaz. - Az üzembe helyezett (használatba vett) immateriális javak és tárgyi eszközök után a 223/2000. sz. kormányrendelet bekezdése alapján a használatba vételt követı negyedévtıl az elıírt leírási kulcsokkal értékcsökkenést kell elszámolni. Kis értékő tárgyi eszközök max. 100 E Ft-ig beszerzéskor költségként elszámolásra kerülhetnek. - A mérlegben kimutatott eszközökrıl, követelésekrıl és kötelezettségekrıl év végén leltár készül. - A befektetések értékelése a rendeletben elıírtak és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott szempontok szerint történik. - A letétkezelı által közölt forduló napi (mérlegnél ) piaci érték és a nyilvántartási érték (a vételkori felhalmozott kamattal korrigált vételár) közti eltérés az értékelési különbözet, amely magában foglalja a felhalmozott kamatot, a járó osztalékot, devizaárfolyam-változásból adódó különbözeteket és az egyéb piaci értékítéletet, várható nyereséget és veszteséget. Az eszközök között eszközcsoportonként, mint értékelési különbözet, a források között a mőködési, a fedezeti, illetve a likviditási céltartalékon belül értékelési különbözetbıl képzett céltartalékként jelenik meg elıjelének megfelelıen. A tagok egyéni és szolgáltatási számláján, mint értékelési különbözetbıl képzett hozam könyvelésre kerül. - A Számviteli törvény 54. (8.) bekezdése szerinti értékelést, a lejáratig tartott értékpapírokra a pénztár nem alkalmazta. A pénztár éves beszámolóját december 31-i fordulónappal készíti el, a mérleg zárlati idıpontja a tárgyévet követı január 31. A Mérleget a Küldöttközgyőlés fogadja el és a pénztár május 31-ig megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 7

8 Mellékletek A Kiegészítı melléklet kötelezı számszaki Kimutatásainak jegyzéke 1. Gazdálkodást jellemzı mutatók 2. Cash-Flow kimutatás 3. Fedezeti céltartalék 4. Likviditási tartalék 5. Céltartalékok állománya összesen 6. Taglétszám alakulása 7.a A taglétszám alakulása korévenkénti megbontása 7.b Szolgáltatást igénybevevık létszáma korévenkénti bontásban 7.c Nemi hovatartozás miatt eltérı szolgáltatások kimutatása 8. Tárgyi eszközök állománya 9. Hozamok negyedévenkénti alakulása a fedezeti tartalékra vagyonkezelınként, és a pénztár egészére 10. Azonosítatlan befizetések 11. Pénztártól távozó tagokkal kapcsolatos adminisztrációs költségek 12. Mutatók év 13. Befektetések fıbb adatainak földrajzi megoszlása 14. Befektetések fıbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 15. Portfolió állomány Várakozási idı lejártával összefüggı kifizetések 17. Grafikon: vagyonmegoszlás értékpapír-fajtánként 18. Grafikon: vagyonmegoszlás aránya vagyonkezelınként Dunaújváros, Az Igazgatótanács nevében: Balogh László Igazgatótanács elnöke 8

9 A gazdálkodást jellemzı mutatók 1. sz. melléklet 1. Éves taglétszám alakulása év (fı) év (fı) január 1-jei nyitó létszámunk: új belépı: átlépı másik pénztárból: szolgáltatásban részesült: más pénztárba átlépı: elhalálozott: tagdíj nem fizetés miatt: kiléptetettek: kilépı 10 év után: december 31-i záró létszám: (ebbıl szüneteltet: járadék szolgáltatásban részesül:) tagdíjat nem fizetı: Éves átlagos fizetı taglétszám 2010 év: fı év: fı 3. Befektetések alakulása piaci értéken (%) magyar állampapír (DKJ, MÁK) 90,3% 85.6% - egyéb kötvények 0,8% 1,8% - jelzáloglevél 2,0% 1,8% - részvény - magyar 4,3% 5,4% - befektetési jegy - magyar 1,1% 1,0% - külföldi befektetési jegy és részvény készpénz, bankszámla 1,5% 4,4% Összesen: 100,0% 100,0% 4. Pénzügyi mőveletek eredménye (E Ft) év E Ft év E Ft kamat bevételek osztalék egyéb nyereség értékelési különbözet változása felhalmozott kamat (vételkori) egyéb ráfordítás befektetések költségei Összesen:

10 5. 1 fıre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos értéke járadék típusonként I. rész év év egyösszegő szolg. 222 fı Ft/fı 229 fı Ft/fı 5 éves,n.évenkénti jár. 2 fı Ft/fı/n.év 2 fı Ft/fı/n.év 5 éves, havi járadék 6 fı Ft/fı/hó 6 fı Ft/fı/hó 10 éves,n.évenkénti jár. 2 fı Ft/fı/n.év 1 fı Ft/fı/n.év 10 éves havi járadék 3 fı Ft/fı/hó 3 fı Ft/fı/hó 15 éves havi járadék 1 fı Ft/fı/hó 1 fı Ft/fı/hó 6. Egyösszegő szolgáltatással kapcsolatos tény költségek (Ft): 2010.év 2011.év anyag jellegő ráfordítások személyi jellegő ráfordítások egyéb költség Összesen Egyösszegő szolgáltatást 229 fı kapott, az 1 fıre jutó tényköltség átlagosan Ft/fıre alakult. A tagokkal szemben érvényesített költség Ft/fı volt, a különbség a mőködési tartalékot terhelte. 7. Járadék szolgáltatás tényleges költsége (Ft) 2010.év 2011.év anyagi jellegő ráfordítás személyi jellegő ráfordítások egyéb költség Összesen Járadék szolgáltatást negyedévente 3 fınek, havonta 10 fınek utaltunk. Átlagosan 13 fınek fizettünk járadékot, a tényleges költség Ft/fı* volt. A járadékot igénybevevı tagokat költségtérítésikötelezettség nem terheli. Tehát a szolgáltatások összesített tényleges költsége átlagosan Ft/fı volt évhez képest viszont a költség növekedést a végelszámolások és az egyösszegő szolgáltatásra váltás többlet feladata okozta. 8. Realizált hozam terhére kifizetett értékelési különbözet a szolgáltatást igénylı, kilépı, átlépı és elhunyt tagok elszámolásakor 2010.év (E Ft) 2011.év (E Ft) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen

11 9. Hozamráta alakulása (%) év év N 0 B 0 N 0 B 0 pénztár egésze 5,91 6,52 1,35 1,95 fedezeti tartalékra 6,04 6,50 1,32 1,90 Vagyonnövekedési mutató év pénztár egésze 7, , Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele / tartalékok tárgyévi összes bevétele év (%) év (%) fedezeti tartalék 65,39 82,20 mőködési tartalék 80,04 35,21 likviditási tartalék 10,23 20,38 Összesen 65,80 75, Tartalékok tárgyévi nettó hozama / tartalékok tárgyévi összes bevétele év (%) év (%) fedezeti tartalék 28,75 7,65 mőködési tartalék 11,26 6,37 likviditási tartalék 80,83 71,57 Összesen 28,16 7, Bér- és személyi jellegő kiadás / tárgyévi mőködési költség és ráfordítás év: 72,45% év: 72,87% 13. Igénybevett szolgáltatások költsége / tárgyévi mőködési költség és ráfordítás év: 6,14% év: 7,24% 11

12 14. Tartalékok befektetésével kapcsolatosan igénybevett szolgáltatás / tárgyévi mőködési költség és ráfordítás év (%) év (%) fedezeti tartalék 42,39 42,08 mőködési tartalék 0,61 0,94 likviditási tartalék 0,80 0,35 Összesen 43,80 43,38 Dunaújváros, Az Igazgatótanács nevében: Balogh László Igazgatótanács elnöke 12

13 2.sz. melléklet Sorszám PSZÁF kód OD01 Cash-Flow kimutatás Megnevezés Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód c d z E OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) E OD03 Immateriális javakra adott elılegek állomány változása (+/-) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett E állományváltozás (+/-) OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása (+/-) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) OD07 Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) OD09 Tartaléktıke állomány változása (+/-) E OD10 Követelésállomány változása (+/-) E OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) E OD12 Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) E OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) E OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- ) E OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása (+/-) E OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) E OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) E OD24 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) E OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) E OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) E OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) E OD28 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) E OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) E OD30 Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) E OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) E OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) E OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)

14 2.sz. melléklet Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) E OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) E OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) E OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) E OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás E OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) E OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása E Balogh László Igazgatótanács elnöke

15 3.sz. melléklet Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEA1 I. Egyéni számlákon E OEA101 Nyitó állomány E OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) E OEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) E OEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) E OEA105 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet (+/-) E OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) E OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás (+/-) E OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) E OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) E OEA110 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) E OEA111 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) E OEA112 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) E OEA113 Egyéb változás (+/-) E OEA114 Egyéni számlák záróállománya E OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon E OEA201 Nyitó állomány E OEA OEA OEA OEA OEA206 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) E E E OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) E OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) E OEA213 Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) 030 Szolgáltatási számlákat terhelı 73OEA214 befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) E OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya E Balogh László Igazgatótanács elnöke

16 4.sz. melléklet Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére OEB101 Nyitó állomány E OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) E OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról E (+) OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási E tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (- ) OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya E OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány E OEB OEB OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) E OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából E átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából E átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának 2 1 E felhasználása egyéb célra (-) OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró E állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány E OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) E

17 4.sz. melléklet Sorszám PSZÁF kód OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB311 Megnevezés Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód c d z E E E Balogh László Igazgatótanács elnöke

18 5.sz. melléklet Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e z OEC01 Mőködési céltartalék E OEC011 jövıbeni kötelezettségekre OEC012 mőködési portfolió értékelési különbözetére E OEC02 Fedezeti céltartalék E OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) E OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) E OEC03 Likviditási céltartalék E OEC031 értékelési különbözetre E OEC032 egyéb likviditási célokra E OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára E OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka E OEC041 mőködési célú E OEC042 fedezeti célú E OEC043 likviditási és kockázati célú E OEC05 Összesen: E Balogh László Igazgatótanács elnöke

19 6.sz. melléklet A taglétszám alakulása 2011.év Fı Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c z OF1 Idıszak elején E OF2 Idıszak alatti változás -172 E OF21 Új belépı 357 E OF22 Átlépı más pénztárból 14 E OF221 Ebbıl Önsegélyezı pénztárból átlépı 0 E OF23 Átlépı más pénztárba 41 E OF24 Szolgáltatásban részesült 255 E OF25 Elhalálozott 20 E OF26 Kilépett 227 E OF27 Egyéb megszünés 0 E OF3 Idıszak végén E OF31 Ebbıl: szüneteltetı 33 E OF32 járadékot igénybe vevı 11 E OF331 73OF3 sorból: férfi E OF332 nı E Balogh László Igazgatótanács elnöke

20 Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7/a.sz.melléklet 74OA Taglétszám alakulása korévenként év Tagsági viszony évközi megszőnése Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Év elején Belépı Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszőnés** Év végén Mód a b c d e f g OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E OA E

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

I. Kockázatkezelési elvek

I. Kockázatkezelési elvek A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport 2011.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Független Könyvvizsgálói Jelentés a 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Tartalomjegyzék I. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben