A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül"

Átírás

1 A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai TÖRÖK Ferenc cs. és kir. táborszernagy a magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőrség első felügyelője (1832. I. 23. Csíkszereda XII. 9. Budapest) Budapest PARÁDI József SIMON F. Nándor 2011 Murai és köröstarcsai TÖRÖK Ferenc cs. és kir. táborszernagy a magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőrség első felügyelője

2 Született Csíkszeredán január 23.-án rom.kat. vallású. Édesatyja tanító volt. Szülei katonai pályára szánták s fiatal kora óta katonai tanintézetben, az olmützi cs.kir. hadapród iskolában tanult és nevelkedett, honnan mint hadapródőrmester 1851-ben a cs.kir. 41.-ik sorhadgyalogezredbe osztatott. Hadnaggyá december 23.-án lépett elő a cs.kir. 6. sorhadgyalogezredben ben helyeztetett át a cs.kir. csendőrséghez. Itt a cs.kir. 7., 6. és 8-ik csendőrezredek állományában mint hadnagy, majd főhadnagy (1859. május 19.) szakaszparancsnok Nagyváradon, Aradon, Butyinban, ismételten Aradon és Kaposvárt állomásozott évben kiütvén a Poroszország elleni hadjárat, mint százados helyeztetett vissza a cs.kir. 34. gyalogezredhez s ezen ezred kötelékében mint századparancsnok harcolta végig a hadjáratot; résztvett a podoli és jicini ütközetben. Utóbbiban súlyosan meg is sebesült. Ezen évben a hadjárat során tanúsított vitéz magatartásáért legfelsőbb dicsérő elismerésben részesült, a Somogy vármegyében fennforgott zavaró közbiztonsági viszonyok helyreállítása körül szerzett érdemeiért pedig a katonai érdemkereszttel tűntettetett Őfelsége által. A m.kir. honvédségnek évben (XLI.t.c.-el) történt felállításakor a cs.kir. hadsereg kötelékéből átlépett a m.kir. honvédség állományába s kineveztetett a Kézdivásárhelyen állomásozó m.kir. 24. számú háromszéki honvéd gyalogzászlóalj parancsnokává év november 1.-ével őrnaggyá s a Deésen állomásozó m.kir. 32. számú dobóka-szolnoki honvéd gyalogzászlóalj parancsnokává neveztetett ki. Ezen minőségében egyszersmint a tisztképző iskola vizsgaelnöke gyanánt is működött, tehát felette tevékeny részt vett a honvédség első szervezésének nehéz munkájában. Midőn a magyar kormány május hó 1-ével átvette a cs. és kir. közös hadügyminisztertől az akkori Erdély részi csendőrséget mely az ország területén 1850 óta felállított, de később feloszlatott országos csendőrparancsnokságok közül egyedül maradt működésben június hó 26-ával ezen testület vezetésével ideiglenesen megbízatott, majd 1877 május 6.-án Őfelsége által ezen testület parancsnokává véglegesen kineveztetett egyidejűleg áthelyeztetvén annak állományába. Az erdélyi csendőrparancsnokságoknál akkor nehéz viszonyok uralkodtak. Török őrnagynak azonban sikerült minden rázkódtatás nélkül elérnie, hogy e parancsnokságnál úgy a vezetésnél, mint személyi és szolgálati viszonyoknál kitűnő szellem és fegyelem honosíttatott meg, az intézmény teljesen magyarrá alakult át s olyan eredménnyel működött, hogy miután az anyaországban a közbiztonsági viszonyokban beállott bomlásszerű állapotok folytán az akkori kormány kezdeményezésére a csendőrségi intézménynek Magyarország többi részére való kiterjesztése határoztatott el s e célból a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881/III.tc. meghozatott, november 1-ével pedig ezredessé előlépett Török Ferenc ezredes által előkészített megszállás az ő vezénylete alatt január 1-ével a szegedi, innen folytatólag ugyancsak az ő vezetésével január 1-ével a budapesti és a kassai, január 1-ével pedig a pozsonyi és székesfehérvári csendőrkerületek területén megtörténhetett. Ezzel lett befejezve a nagy mű: a m.kir. csendőrség felállítása. Török ezredes időközben évben hosszas és jeles szolgálatai elismeréséül Őfelsége által a III. oszt. Vaskorona-renddel tűntetettett ki. A csendőrség felügyelet és hatásköre az egész ország területére kiterjedvén, szükséges volt arról gondoskodni, hogy a testületnél a szolgálatkezelésnél, a személyi, fegyelmi és a katonai közigazgatási ügyek intézésénél az egységes és egyöntetű vezetés érvényesüljön.

3 Ismét Török Ferenc ezredesre esett a választás, ki ezokból Őfelsége által év október hó 13.-án legfelsőbb elhatározással Schatz Lajos csendőrezredes utódaként a honvédelmi minisztérium IV. csendőrségi ügyosztályának vezetőjévé neveztetett ki, egyúttal megbízván a magyar korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének teendőivel is. Ezen minőségében lett a katonailag szervezett csendőrség felügyelője a mindenkori honvédelmi miniszternek segédközege. Török ezredes november 1-ével vezérőrnaggyá, évben pedig altábornaggyá nevezetetett ki. Őfelsége február hó 6.-án kelt legfelsőbb elhatározásával Török altábornagyot a lipótrend lovagkeresztjével tűntette ki. A közel ötven évi fárasztó szolgálat megrendítette Török altábornagy egészségét s saját kérelmére Őfelsége méltányolva derék katonája kiváló érdemeit augusztus 24.-én kelt legkegyelmesebb elhatározásával őt a címzetes táborszernagyi jelleggel s a lipótrend középkeresztjével tűntette ki és elrendelte nyugállományba helyezését. * TÖRÖK Ferenc táborszernagy 1900.XII.9.-én halt meg, a kerepesi temetőben a Deák mauzóleum közelében a székesfőváros által adományozott sírhelyen helyezték örök nyugalomra. A csendőrség tiszti kara gránitoszlopot emeltetett a sírhelyén. * PRESZLY Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. A MELLÉKLET TARTALOMJEGYZÉKE Szakirodalomjegyzék...5.p. A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrségtörténeti tanulmányok Jegyzéke...19.p. Törvények 31.p.

4 Rendeletek...32.p. Belügyi közlöny XXIII.évf. (1918), XXIV.évf. (1919), XXVI.évf. (1921)...33.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára I IV. és évf. ( és 1918)...34.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára VIII-XXXIX.évf. ( ) 40.p. Rendeleti közlöny a Magyar Hadsereg számára XLVI.évf. (1919).68.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára XLVII XLVIII.évf. ( )..69.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára XLIX.évf. (1922).70.p. Csendőrségi közlöny IX XXXIX.évf. ( ) 70.p. A csendőrség felügyelői..84.p.

5 Szakirodalomjegyzék MONOGRÁFIÁK ÉS MONOGRÁFIA JELLEGŰ FELDOLGOZÁSOK 1. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története Pécs, 1999, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek/. 186 p. 2. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek./. 175 p. 3. KATONA Géza: Közbiztonságvédelem Magyarországon az I. világháborúig. Budapest, 1984, BM. Könyvkiadó. 174 p. 4. KÖVENDY Károly: A Magyar Királyi Csendőrség a törvény és a rend szolgálatában A csendőr békében, háborúban és emigrációban. Torontó, 1973, Sovergin. 430 p. 5. A Magyar Királyi Csendőrség forradalmasítása az évben és erkölcsi züllesztése az évben. Miskolc, 1937, Standhoff József Könyv-nyomdája. 6. NÉMETHY Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete, szolgálata és viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. I. köt. A Magyar Királyi Csendőrség hatásköre, jogai, szolgálati teendői és eljárása. II-III.köt. A Magyar Királyi Csendőrség viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. Budapest, 1900, Országos Központi Községi Nyomda Részvénytársaság. 72 p. és 162 p. /Közigazgatási Könyvtár./ 7. OLÁH Ödön: Tanulmányjelentés az Ausztriában és Bosznia- Hercegovinában fennálló határőrizetről és a csempészet elleni intézkedésekről. Budapest, 1912, BM. 80 p. 8. OSVÁTH Pál: Zsandár kell-é vagy pandúr? Vélemény nyilvánítás aziránt, hogy a magyar rendőrség minként szerveztessék? Nagyvárad, 1870, s.n. 147 p. 9. PARÁDI József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, , Osiris. 370 p. 10. PARÁDI József: A dualista Magyarország belügyi szervei. Budapest, 1987, Rendőrtiszti Főiskola. 56 p. 11. PARÁDI József: A Határszéli csendőrség Budapest, 1984, Határőrség. 95 p. 12. PARÁDI József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. II köt. Csendőrség a határőrizetben. Budapest, 2003, Tipico Design Kft. 190 p. 13. PARÁDI József: Verhältnisse des Personalstandess bei der Ungarischen Königlichen Gendarmerie. [Humán viszonyok a Magyar Királyi Csendőrségnél.] Berlin, 2008, Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin. /Beiträge aus dem Fachbereich 3 der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin, 68./ A kiadvány előzménye, előadás formájában 2008.V.28-án Berlinben hangzott el az Európai Unió Erasmus oktatási programjának kereté- 5

6 ben megvalósított professzori mobilitás során a Fachhoch- schule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin BA képzés keretében tanuló hallgatók számára. A publikált alkotás az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 14. PRESZLY Lóránd: A Magyar Királyi Csendőrség története Budapest, 1920, Honvédelmi Sajtóvállalat. 154 p. 15. REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád Könyvkiadó. 552 p. 16. SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit Budapest, 1987, Magvető /Nemzet és emlékezet./. 272 p. 17. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség története Budapest, 1990, Zrínyi Katonai Kiadó. 154 p. 18. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség története Budapest, 2000, javitott kiadás,ister. 173 p. PERIODIKÁK ÉS SEMATIZMUSOK, ZSEBKÖNYVEK, LEXIKONOK, ÉV- KÖNYVEK ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI JELLEGŰ KIADVÁNYOK 19. A csendőr kézikönyve. Szeged, 1894, Várnay Könyvkiadó. 62 p. 20. Csendőr újság Csendőrség (A Törvényszéki és rendőri újság melléklapja) 22. Csendőrségi Lapok. I-XIII. évfolyam ( ) XIV-XXXIV. évfolyam ( ). Megjelent havonta kétszer ( havonta háromszor). Szerkesztette a Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve szerkesztőbizottsága. 23. Csendőrségi Zsebkönyvek: Zsebkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára, A Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve, Katonai és csendőrségi tájékoztató. Budapest, 1920, MOVE. 224 p. (Az 1921, 1922 és 1923 évi Katonai és csendőrségi zsebnaptárok elődje; A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 25. Katonai és csendőrségi zsebnaptár az évre. Budapest, 1920, Honvédelem. 380 p. (Ezt az 1920-as évre szóló hasonló jellegű kiadás, a Katonai és csendőrségi tájékoztató előzte meg. A Zsebnaptár Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 26. A Honvédelem katonai és csendőrségi zsebnaptára az évre. Budapest, 1921, Honvédelem. 208 p. (A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 27. Honvédelem. Katonai és csendőrségi zsebnaptár az évre. Budapest, 1922, Honvédelem. 163 p. (A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 28. Magyar Királyi Csendőrség VI. kerületparancsnokság 2. szárnyparancsnokság: Jegyzék a soproni szárny területén tartózkodó közártalmúakról, orgazdákról, vásári és egyéb tolvajokról, nemkülönben veszélyes csavargókról. Szombathely, 1897, Seiler Henrik Utódai Könyvnyomdája. 29. Magyar Csendőr (Esztergom). 6

7 30. A magyar királyi kormány évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv Magyar közrendészet (szerk.: BAGI László) 32. Magyarország tiszti czim- és névtára ig szünetelt. 33. MIHÁLYFALVI István: Csendőr Lexikon. Budapest, 1899 és 1910, s.n. 535 p. 34. MIHÁLYFALVI István: Csendőrségi Lexikon. Budapest, 1910, s.n. 626 p. 35. Nyomozati értesítő a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1930, Magyar Királyi Csendőrség. 36. PINCZÉS Zoltán: Csendőr lexikon címszavakban. Budapest, 1935, s.n. 198 p. 37. Rendőri Lapok (A Csendőrségi Lapok elődje.) 38. Csendőrségi Zsebkönyvek Szerkesztő Bizottsága: Vegyes közlemények a Csendőrségi Zsebkönyv évfolyamaiból. I-II kötet. Budapest, , Franklin Társulat. 39. ZSUFFA Sándor: Tájékoztató honvédségi, csendőrségi és rendőrségi ügyekben (a fegyveres haderő kiegészítése). Budapest, 1942, Pécsi Egyetemi Nyomda. 223 p. SZABÁLYZATOK 40. Általános szolgálati határozványok a Magyar Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1896, Pesti Könyvnyomda. ( Második átdolgozott hivatalos kiadás ) 275 p. 41. BALÁZS Elemér: Bűnvádi nyomozás teljesítése csendőrjárőr által. Budapest, 1900, s.n. 76 p. 42. Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 187 p. 43. Becsületügyi Szabályzat a M. Kir. Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1942, Pallas. 174 p. 44. Csendőrségi szolgálati utazások alkalmával felszámítható illetmények, vezénylési és vezényeltetési pótdíjak kimérete. Budapest, 1925, s.n. 35 p. 45. Csendőrségi ügyviteli szabályzat. Budapest, 1947, s.n. 177 p. 46. DIENES Andor: Gazdászati tájékoztató a csendőr őrsök részére. Szombathely, 1938, s.n. 86 p. 47. Fegyver- és lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, Pesti Könyvnyomda. 176 p. 48. Függelék a csendőrségi szolgálati utasítás általános részéhez. Budapest, 1890, s.n. 49. Függelék az Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára című szolgálati könyvhöz. (A hírszerző szolgálat ellátása és a kémkedés megakadályozása) Budapest, 1912, s.n. 50. Gazdászatkezelési utasítás a magy. királyi csendőr őrsök valamint a csendőrségi pótlókeret és tanosztályok számára. Buda-pest, 1912, Várnay és Fia Municipia Kiadóhivatala. 328 p. és pótlékok (helyesbítések) 7

8 51. Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai, valamint a csendőr kerületi törzsek számára. Budapest, 1912, s.n. 342 p. 52. Gazdászatkezelési utasítás a m. kir. csendőr gazdászatközigazgatási hivatalok és a központi gazdasági hivatal számára. Budapest, 1943, Ladányi Antal Könyvnyomdája. 242 p. 53. GERŐ Gyula: A Magyar Királyi Honvéd- és Csendőrtisztek nősülési ügyei körül való eljárás. Budapest, , Benkő Gyula M. Kir. Udvari Könyvkereskedés. 119 p. 54. Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség alakulatainak közgazdálkodási és közétkeztetési vezetésére. Budapest, 1935, s.n. 96 p. 55. Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség őrsei közgazdálkodásának vezetéseire. Budapest, 1912, s.n. 50 p. 56. A honvédség és a csendőrség nem hivatásos egyénei, valamint a kisegítő szolgálati kötelezettségek alá eső személyek katonai felülvizsgálatának szabályozása. Budapest, 1944, s.n. 20 p. 57. Honvédelmi határszolgálati utasítás a Magyar Királyi Honvédség, a Magyar Királyi Csendőrség, a Magyar Királyi Pénzügyőrség, és az állami erdészet részére. Budapest, 1940, Honvédelmi Minisztérium. 32 p. 58. Ideiglenes ruhagazdálkodási utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1941, s.n. 110 p. 59. Ideiglenes utasítás a Magyar Királyi Csendőrség felszerelési anyagraktárszolgálati és gazdászati ügyeinek kezelésére és elszámolására nézve. Budapest, 1904, s.n. 60. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899, s.n. 61. Illetményszabályok. Őrsgazdászatkezelési utasítás. A közgazdálkodásra és a közétkeztetésre vonatkozó határozványok. Ruhagazdálkodási utasítás. Budapest, 1941, s.n. 38 p. 62. Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, s.n. 192 p. 63. Kimutatás a szolgálati könyvekről, szabályokról és utasításokról a honvédség, népfölkelés és csendőrség számára. Budapest, 1898, Pallas. 19 p. 64. Különleges határozványok a magyar királyi lovas csendőrök számára. Budapest, Pesti Könyvnyomda. 38 p. 65. Laktanya-szabályok a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, Pesti Könyvnyomda. 43 p. 66. Laktanyaszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, s.n. 67. Lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Tata, s.n. 68. Mozgósítási utasítás a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség számára. Budapest, 1913, Honvédelmi Minisztérium. 65 p. 69. Nősülési szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar 8

9 Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1908, Pallas. 26 p. 70. Nyilvántartási utasítás a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség méneskara számára. Budapest, 1932, s.n. 88 p. 71. Pénzkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 72. SCHICK Lénárd: Vezényszavak füzete. Szombathely, 1930 és 1932, Gábriel Ágoston Utóda Könyvnyomda. 159 p. és 266 p. 73. Szabadságolási szabály a Magyar Királyi Honvédségnél és a Magyar Királyi Csendőrségnél havidíj élvezetében álló tényleges állományú személyek részére. Budapest, 1895, Pallas. 17 p. 74. Szabályzat a Magyar Királyi Honvédségnél és a Magyar Királyi Csendőrségnél alkalmazandó becsületügyi eljárásról. Budapest, 1903, s.n. 77 p. 75. SZENTKIRÁLYI Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás községi jegyzők, községi előljárók, csendőrök, ügyvédek, lelkészek és tanítók részére. Nagykároly, 1906, Manyák és Tóth Könyv- és Hirlap-nyomda. 174 p. 76. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1887, Központi Községi Könyvnyomda. 77. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1900, Pesti nyomda. 361 p. 78. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 386 p. 79. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1941, Stádium Sajtóvállalat. 411 p. 80. Szervi határozványok a csendőr számvevő tisztek és a csendőr törzsőrmesterek számára. Budapest, 1900, s.n. 32 p. 81. Szervi határozványok a csendőrségi felügyelőség számára. Budapest, 1902, Pallas. 7 p. 82. Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számtisztjei számára. Budapest, 1900, s.n. 43 p. 83. Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számtanácsadói, számvivőtisztjei, számtiszthelyettesei és törzsőrmesterei számára. Budapest, 1906, Várnagy. 36 p. 84. Szervi határozványok a M. Kir. Csendőrség felügyelője számára. Budapest, 1943, Atheneum. 8 p. 85. Szolgálati utasítás az országos csendőrség számára. Bécs, 1850, s.n. 86. Szolgálati utasítás a közlekedési csendőrség számára (Tervezet). Budapest, 1937, 50 p. 87. Utasítás a Császári és Királyi Hadsereg tábori csendőre számára. Budapest, 1905, Pallas. 270 plusz 19p. (Az 1908-as kiadásból csak egy példányról van tudomásunk, amelynek csak az első 240 oldala van meg, ami viszont az 1905-ös kiadásúval teljesen egyezik). 88. Utasítás a Császári és Királyi közös hadseregbeli vagy a Ma-gyar Királyi Honvédség karhatalmának igénylésére, kirendelésére és alkalmazására nézve. Budapest, 1906, s.n. 89. Utasítás a fürdőkülönítmények és fürdőőrsök számára. Budapest, 1932, s.n. 90. Utasítás a katonai határőrizet tárgyában a honvédség, népfölkelés, 9

10 csendőrség, pénzügyőrség és határrendőrség számára. Budapest, s.n. 91 p. 91. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1881, Pesti Könyvnyomda. 191 p. 92. Utasítás Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. 93. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1898, Pesti Nyomda. 224 p. 94. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, s.n. 78 p. 95. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, Várnay és Fia Municipia Kiadóhivatala. 360 p. és 384 p. 96. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség járásőrmesterei számára. Budapest, 1903, Központi Községi Nyomda. 46 p. 97. Utasítás a magyar királyi csendőr számvevőségek számára. Budapest, 1899, s.n. 244 p. 98. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség legénységének minő-sítésére. Budapest, 1943, Állami Nyomda. 56 p. 99. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség lovas alakulatai részére. Budapest, 1937, Pátria. 108 p Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozóalakulatai számára. Budapest, 1930, Pallas. 188 p Utasítás a M. Kir. Csendőrség pénztár- és csekkezelésére (PUT.). Budapest, 1943, Állami Nyomda. 120 p Utasítás a szemlék megtartásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1913, Várnay. 72 p Utasítás a tábori csendőrök számára. Budapest, s.n Utasítás az élelmezési és beszállásolási számvitelre nézve a saját gazdászatkezeléssel felruházott szárnyparancsnokságokkal bíró m. kir. csendőrparancsnokságok számára. Budapest, 1881, s.n. 78 p Útmutató a csendőr járőrök részére. Budapest, 1909, Kaufman Ábrahám és Társai. 57 p Ügyviteli szabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. (CSÜSZ) Budapest, 1927, Pallas. 180 p Vezényszavak a csendőrségi gyalog altisztek részére. Szeged, 1900, s.n. 16 p Vezényszavak a csendőrségi lovas altisztek részére. Szeged, 1900, s.n Vezényszavak a fegyvergyakorlatok oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Székesfehérvár, s.a., s.n. 24 p Vezényszavak füzete. Pozsony, 1912, m. kir. 5. sz. csendőrkerület Vezényszavak a gyalog és lovas csendőrség számára. Székesfehérvár, 1912, Számmer. 57 p Valló József: Vezényszavak gyüjteménye a m. kir. csendőrség gyalog- és lovasőrsei számára. Budapest, , Hirlap nyomda, 68 p. TANANYAGOK 10

11 113. ABAY Kálmán: Táblázatos áttekintés a SZUT.-, NYUT.-, és CSÚSZ-szal összefüggő fontosabb rendeletek-, közlemények-, és magyarázatukról. Debrecen, 1933, s.n. 58 p A Magyar Királyi Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága: Általános ismeretek tára. A M. Kir. Csendőrlegénység részére. I, II. köt. Budapest, 1908, Franklin-Társulat. 414 p. és 368 p Általános szolgálati határozványból a próbacsendőr kezdő és haladó osztálya számára megtanulni szükséges kérdésekről és feleletekről. Kassa, 1907, s.n BALLÓ Lajos: Kézikönyv és oktatási segédeszköz számtanból, szabályokkal és példákkal a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szeged, 1900, s.n. 47 p BALLÓ Lajos: Kézikönyv és oktatási segédkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szeged, 1900, s.n. 260 p BERZEVICZY László DIENES Andor: Tájékoztató a csendőr őrsök legénysége és szolgálati lovai után járó fontosabb illetményekről, valamint a csendőr őrsök fontosabb gazdászatkezelési tennivalóiról. Budapest, 1941, s.n. 148 p BORBÉLY Ferenc: Mintakönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára a fennálló szabályok alapján. Kolozsvár, 1885, s.n. 400 p BRELIK Imre: Istennel a királyért és a hazáért. Egy komoly szó a magyar királyi csendőrökhöz. Wien, 1900, s.n. 182 p Csendőrerények. A Csendőrségi Lapokban közölt cikkekből öszszeállította CSEPI Béla. Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. /Csendőrségi Lapok Könyvtára I. kötet/ 179 p A csendőrség fegyverei. Szombathely, s.n A csendőrség fegyverei. Tata, 1938, s.n. 40 p A csendőr kézikönyve. Utasítás a tábori csendőrség részére kérdésekben és feleletekben. Szeged, 1894, s.n. 62 p Csendőr-Lexikon. A Csendőrségi Lapok Csendőr-lexikon rovatából a SZUT.-tal kapcsolatos kérdések és feleletek gyűjteménye. Budapest, 1943, Stádium. /Csendőrségi Lapok Könyvtára. XIII. kötet). 622 p A csendőrségi szolgálati utasítás magyarázata a Magyar Királyi Csendőrség használatára. Budapest, 1908, s.n. 175 p ÉLTHES Gyula: A kihágások kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1931, s.n. 592 p ENDRŐDY Géza: A bűnügyi nyomozás kézikönyve. Losonc, 1897, Kármán Nyomda. 288 p ENDRŐDY Géza: Alapvetés a csendőr erkölcsi neveléséhez. Máramarossziget, 1902, Kaufman nyomda. 143 p HAVRANEK János: Tanácsadó a csendőr magán életéhez. Székesfehérvár, 1927, Csitáry G. Jenő Könyvnyomdája. 111 p Irányelvek az őrsökön való továbbképzésre. Budapest, 1935, s.n. 36 p Jegyzék-könyvecske a m.kir. csendőlegénység számára. Budapest, Mojsza-nyomda.39 p. (plusz egyéni bejegyzések) 133. Kérdések és feleletek a függelék című utasításból a magyar királyi csendőr altiszti tanonczok számára. Máramarossziget, 1904, 11

12 s.n. 47 p Kérdések és feleletek a katonai irálytanból és az őrsiroda vezetéséből. Máramarossziget, s.n Kérdések és szabályok a Magyar Királyi Csendőrség részére fennálló szabályok-, rendeletek-, és törvényekből. Szeged, 1889, s.n Kézikönyv a csendőr tanosztályok részére. Máramarossziget, 1895, s.n Kézikönyv és oktatási segédeszköz a Magyar Királyi Csendőrlegénység számára. Szeged, 1900, s.n Kihágásokat megállapító törvények és rendeletek. Budapest, s.n Kivonat a csendőrségi szervezeti és szolgálati utasításból. Kolozsvár, 1908, s.n A közigazgatás szervezete és működése. Budapest, 1941, Belügyminisztérium. /A gyakorlati közigazgatási vizsga kompendiumai, 9./ 141. KŐVÁRY Ottó: Kérdések és feleletek a Magyar Királyi Csendőrség kézi-, lő- és szálfegyvereinek utasításaiból. Szeged, 1896, s.n. 77 p Lovas csendőrök tankönyve. Cegléd, 1928, s.n Magánjogi ismeretek a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1937, Madách A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar királyi Csendőrség számára. I-II.köt. Budapest, 1937, Stádium Kiadó p A magyar büntető törvénykönyv magyarázata a Magyar Királyi Csendőrség használatára. Máramarossziget, 1908, s.n. 163 p Magyar Királyi Csendőrség: A magyar büntető törvények és szabályok magyarázatokkal és jegyzetekkel. Kézikönyv a Magyar Királyi Csendőrség, az állami-, a városi- és községi rendőrségek, valamint általában az összes nyomozó hatóságok és nyomozó közegek részére. Budapest, 1912, Franklin-Társulat. (Hatályon kívül helyezi az évi rövidebb kiadást) 1251 p A Magyar Királyi Csendőrség története. (Különlenyomat a Csendőrségi Lapok évi 4. számából). Budapest, 1933, Stádium. 23 p A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1894, s.n. 31 p MISKOLCZY Ágost PINCZÉS Zoltán: A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára. I kötet: Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Budapest, 1940, Stádium p. II kötet: Bűnvádi eljárási jog; Rendőri büntető eljárás; katonai büntetőjog. Budapest, 1937, Stádium p. III. kötet: Büntetőtörvénykönyv a kihágásokról (1879:XL. T.-C) és kihágásokat megállapító kapcsolatos törvények és rendeletek. Budapest, Stádium. 882 p PÁNDY Kálmán: A szeszes italokról és a nemi betegségekről. Budapest, 1907, s.n. 12

13 151. PARAGHI Sándor: Segédlet a Szolgálati Szabályzat I., II. rész és a Csapat-csendőr Utasítás oktatásához. s.l., 1944, s.n. 404 p Példák az elővezetésre. Nagyvárad, 1941, s.n Pótfüzet A magyar bűntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára című tansegédlethez. Budapest, 1938, Stádium Próbacsendőrök tankönyve. Budapest, 1927, Palladis Próbacsendőrök tankönyve. Kihágásokat megállapító törvények és rendeletek. Budapest, 1941, s.n A rádió a közbiztonság szolgálatában. Jegyzet a híradó szolgálati ismeretekből és azok oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség tanalakulatainak. s.l., s.a., s.n RIDEGH Rajmund OLCHVÁRY-MILVIUS Attila: Bűnügyi nyomozástan. Budapest, 1936, Hornyánszky. 652 p SELLYEY Vilmos: A csendőr nyomozó alakulatok szervezete és szolgálata. In MÁRTONFFY Károly (szerk.): A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, p. (6 p.) 159. SOLTÉSZ Imre KÁRMÁN Elemér: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőr-ség számára. Budapest, 1911, s.n SOLTÉSZ Imre: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1924, Második és bővitett kiadás, Palladis. 310 p Tanulságos nyomozások. Összeállítva a Csendőrségi Lapokban közölt cikkekből. Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. /Csendőrségi Lapok Könyvtára./ II. kötet: Őrsök és nyomozó alakulatok együttműködése; Tűzesetek; Biztosítási csalások. 159 p. IV. kötet:az ember élete elleni bűncselekmények.157 p. VI.kötet: Vagyon elleni bűncselekmények. 160 p. VII. kötet: Vagyon elleni bűncselekmények. 179 p Táblázatos kimutatás a bűntettekről, vétségekről és kihágásokról a Magyar Királyi Csendőrségi őrjáratok szolgálati használatára. Kassa, 1893, s.n VALLÓ József: A magyar bűntető törvények zsebkönyve. I.kötet: Bűntettek és vétségek. Budapest, , Palladis. 835 p. II.köt. Kihágások. Budapest, , Palladis. 422 p VÁRADY Géza Viktor: A magyar katona útmutatója. Hasznos tudnivalók csendőrök, rendőrök és leventék számára. Budapest, , May Nyomda. 95 p Vezérfonal a csendőrnek ellenszegülési esetekben követendő magatartására nézve. Kolozsvár, 1878, Gármán János örökösei. 15 p Vezérfonal a kardvívás oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1905, s.n. 28 p ZAJCSEK Lajos: Az eb nevelése és kiképzése. Budapest, 1925, Centrum. 276 p. TANULMÁNYOK 168. PINCZÉS Zoltán: Csendőrség és közigazgatás. In MÁRTONFFY Károly 13

14 (szerk.): A mai magyar Közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, p. (13 p.) 169. A tanulmányok döntő többsége a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN periodikában jelentek meg. A periodikában közölt tanulmányokkal szemben támasztott követelmények megfelelnek a tudományos közlés igényeinek. A tanulmányok szakmai lektorálás nyomán kerülnek publikálásra. A periodikában megjelent csendőrségtörténeti tanulmányok a honlap Rendvédelemtörténeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrség-történeti tanulmányok című jegyzékben találhatók. JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYEK, CHRESTOMATHIA ÉS EGYÉB FELDOL- GOZÁSOK 170. ABAY Kálmán: Tárgy- és számmutató a Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó rendeletekről tól 1934-ig. Budapest, 1935, s.n. 175 p Belügyi Közlöny BÓDY Vilmos KÁDÁR Gyula KIRÁLY József: Tájékoztató a csendőrségi nyugellátásról. Budapest, 1935, Madách Nyomda. 114 p Corpus Juris Hungarici. Budapest, , Révai Csendőrségi Közlöny. 1894, Nagykanizsa Csendőrségi és rendőrségi közlöny A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati köreire vonatkozó és Hunyad megye hatósági szabályrendeleteinek hivatalos gyűjteménye. Déva, 1902, s.n. 22 p A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati körére vonatkozó törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteménye. Budapest, 1901, Toldi Kiadó. 499 p FABA János: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye köt. Budapest, s.n HOLLÓS Ervin: Rendőrség Csendőrség VKF-2. Budapest, 1971, Kossuth. 431 p Magyarország közlekedésrendészeti szabályai. Budapest, 1931, s.n Magyarországi Rendeletek Tára , Budapest, Franklin, ( Magyarországi törvények és rendeletek tára.) 182. Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára és 1923, majd Csendőrségi Közlöny től 1943-ig Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára 184. SCHERER Károly: Honvédség, csendőrség rendeleteinek tára ig, Az új véderőtörvény. Szatmárnémeti, 1912, s.n. 200 p SZACZVAY András CSATÓ Béla: Kihágások betűsoros kézikönyve. Budapest, 1939, s.n. 412 p Törvényes rendelkezések hivatalos gyűjteménye. Tata, 1937, s.n., (A csendőrségre vonatkozó jogszabályok). 206 p. ADATTÁR, BIOGRÁFIÁK, GYŰJTEMÉNYEK, METODIKAI ÚTMUTATÓK STB BARÁTOSSY György és BARÁTOSSY Gábor: De kik is vagyunk? Egy magyar család útja a francia forradalom guillotin-jától a kommunista akasztófáig, napjainkig. Budapest, 2009, Pytheas Ki- 14

15 adó. 485 p. (v. Poltáry Vilmos és Korondi Béla életútjainak fejezetei olvashatók a honlapon) 188. CSAPÓ Csaba: Levéltári források szógyűjteménye, Segédlet a Magyar Királyi Csendőrség történetének kutatásához (/1867-/ ). Ad Acta. A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1999, p. (69 p.) 189. A honvédség és a csendőrség névkönyve Budapest, 1904, s.n A Magyar Királyi Csendőr járás- és törzsőrmester rangfokozati lajstroma. s.l., 1906, s.n A Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség névkönyve. Budapest, , Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium A Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség tisztjeinek és hasonló állásúaknak évi rangsorolása. Budapest, 1944., s.n., 1326 p Jahrbuch für die k. k. Gendarmerie für das jahr Bécs, Selbstverlag des Herausgebers p. (3 p. a magyar csendőrség vezetőinek listája) 194. PRESZLY Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. 378 p SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit Budapest, 1987, Magvető, /Nemzet és emlékezet./ 272 p SZAKÁLY Sándor : A magyar katonai felsővezetés Lexikon és adattár. Budapest, 2001, 2003, Ister. 409 p SZAKÁLY: Katonák, csendőrök, ellenállók. Kaposvár, 2007, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése. /Örökség Kaposi Kiskönyvtár 32./ 114 p Tudományegyetemi csendőrtiszti zászlóalj tagnévsora, a volt zászlóalj tagjai foglalkozásának és lakcímének a feltüntetésével. Budapest, 1942, s.n. 128 p. KÉZIRATOK 199. APRÓ Tibor: Horthy Miklós történeti megítélése és a Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 47 p BÁRKÁNYI József: Csendőrségi Lapok repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p BEKE József: A Magyar Királyi Csendőrség szakalakulatainak fejlődése Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1995, 28 p CSAPÓ Csaba: Az erdélyi és a horváth-szlavón csendőrség átvétele a magyar kormány felügyelete alá. Szakdolgozat (ELTE BTK) Kézirat. Budapest, CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség Kandidátusi értekezés (MTA TMB) Kézirat. Budapest, FARKAS Margit: A Magyar Királyi Csendőrség Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 54 p GOMBOS Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrség szerepe a közrend fenntartásában a két világháború között a mai Hajdú-Bihar megye területén. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 98 p. 15

16 206. GYULAI Ákos: A Magyar Királyi Csendőrség strukturális és diszlokációs fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 64 p HAJDÚ László PAPP Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat. Budapest, 1991, 64 p HOLKÓ István: A Magyar Királyi Csendőrség felszerelésének változása a megalakulástól az első világháború kitöréséig. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1999, 55 p HORVÁTH Imre: A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és fegyverzete. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 44 p HORVÁTH Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó törvé-nyek, rendeletek, utasítások. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 57 p KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Ph.D. disszertáció (Debreceni Tudományegyetem) Kézirat. Debrecen, KÁLMÁN Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy vármegyében Ph.D. disszertáció (ZMNE) Kézirat, Budapest, KISS Gyula: Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség mint a volt Magyar Királyi Csendőrség jogutódjának ismertetése a Magyarságtudat Lexikon részére. 1984, Calgary, Kanada. Gépelt anyag KISS Tibor: A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tevékenysége. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 58 p KORONGHY Ádám: A Csendőrségi Lapok repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p KOVÁCS Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség tábori rendészete az első és a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Buda-pest, 1991, 36 p KÖVENDY Károly: Csendőrök a Kárpátokon. Nyugaton, 1953, A szerző kiadása. 112 p LISOCZKI László: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1991, 62 p LUSZTIG Tibor: A vasúti csendőrség története. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 39 p NÉMETH Zoltán József: A Magyar Királyi Csendőrség és a rendőrség lőfegyverei. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 36 p NÉMETHNÉ PAPP Anikó: A csendőrségi közlöny repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 56 p POTORNAI Zoltán: A Csendőrségi Lapok évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 101 p SZEPESINÉ BÁN Katalin: A Magyar Királyi Csendőrség képzési rendszerének kialakulása és fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 34 p SZILÁGYINÉ FEHÉR Gabriella: A csendőrségi közlöny repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 85 p. 16

17 225. SZLOBODNYIK Tamás: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokáció változásai Nógrád megyében. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 35 p TAKÁCS Lajos: A Magyar Királyi Csendőrség Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 54 p VASS Dénes: Az egyetemi zászlóalj harcai (Csendőr 2/j), Budapest, 1995, A szerző saját kiadása. 64 p VIDA Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokációja és működése a dualizmus korában. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 48 p ZSIRAI Lajosné: A csendőrségi oktatás és képzés reformjának képzései az as években a Csendőrségi Lapok Alapján. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 34 p ZSÓTÉR Attila: A Magyar Királyi Csendőrség története Orosházán. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 44 p. TÉRKÉPEK, DISZLOKÁCIÓK 231. A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési térképe, A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, Közigazgatási Rt. 95 p A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, s.n. 75 p A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, s.n A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, 1943, Pallas A Magyar Királyi Honvédség hadrendje békében. Az 1914 tavaszán történt helyőrségváltoztatások után. Budapest, 1914, Állami Nyomda. 27 p Betűsoros kimutatás a III. sz. csendőr kerület felügyeleti körletében fekvő községek és egyéb tereptárgyakról. Budapest, s.a., Weissenberg. 199 p. Jelmagyarázat: RTF = Rendőrtiszti Főiskola s.l. s.a. s.n. p = sine loco (hely nélkül) a kiadványon a kiadás helye nem szerepel = sine anno (év nélkül) a kiadványon a kiadás éve nem szerepel = sine nomine (név nélkül) a kiadványon a kiadó neve nem szerepel = pagina (oldal) 17

18 Az alábbiakban találhatóak a tanulmányok bibliográfiai adatai a táblázat számainak megfelelő sorrendben.. 19 Szerzők/Számok Ö 1. dr.bacsa Gábor dr.csapó Csaba CSÓKA Ferenc dr. DAVOLA József DOMOKOS Sándor dr.ernyes Mihály FAZEKAS Csaba FORRÓ János dr.gebhardt Helmut HESZTERA Franz dr.illésfalvi Péter dr.kaiser Ferenc dr.kálmán Zsolt dr.keserű István KISS Gábor KISS István Géza KOMÁROMI Gábor dr. ŐRY Károly dr.parádi József Ifj. PERJÉSI György dr.ravasz István dr.sallai János dr. SÁGVÁRI György SIMON Ferenc dr. SUBA János dr. SZAKÁLY Sándor SZELEI József SZŰCS János TAMÁSKA Endre VARRO István dr.zachar József ZEIDLER Sándor 52 1 ÖSSZESEN A rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrségtörténeti tanulmányok jegyzéke 20

19 1. BACSA Gábor: A csendőrség részvétele Zala-megye határőrizetében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelelm-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 2. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati jogáról Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelelm-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 3. Idem: A csendőrség és a városok Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), X. évf. (1999.) 12.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában című XIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 4. CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 5. DAVOLA József: A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti feladatai ben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis),X. évf. (1999.) 11.sz p. A tanulmány korábbi változata áprilisában hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak Szabad mozgás a Kárpát-medencében. című XI. konferenciáján. Az előadás PARÁDI József: A határszéli csendőrség Budapest, 1984, Határőrség. monográfia annotációja volt. A publikált tanulmány az előadás szerkesztett változata. 20

20 6. Idem: A tábori csendőrség mint a katonai rendőrség elődje. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), X. évf. (1999.) 12.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában. című XII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 7. DOMOKOS Sándor: A Kanadai Királyi Lovas Csendőrség. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 8. ERNYES Mihály: Pandúrság helyett csendőrség Baranyában. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 9. FAZEKAS Csaba: A csendőrség és a történelmi egyházak kapcsolata a Horthy korszakban az el nem ismert felekezetek kezelés tükrében. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 10. FORRÓ János: A csendőrség története. A csendőr őrs. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), III. évf. (1992.) 4.sz p. A tanulmány korábbi változata szeptemberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak Tradíció és korszerűség című III. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 21

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. Összesített tartalom

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. Összesített tartalom A rendvédelem fejlődése a XIX XX. században I. évf. (1991) 1. sz. URBÁN Aladár: Az 1848/49-es szabadságharc rendvédelmi testületei. 7. p. ZACHAR József:Az Osztrák-Magyar Monarchia örökös tarto-mányinak

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945.

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945. XXII. évf. (2012) 25. sz. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 összesített tartalomjegyzéke 1 26. sz. A rendvédelem fejlődése a XIX XX. században I. évf. (1991)

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. (A könyv dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados tulajdona volt,

Részletesebben

PARÁDI József. Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfokozati rendszerek a polgári magyar állam rendvédelmében

PARÁDI József. Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfokozati rendszerek a polgári magyar állam rendvédelmében PARÁDI József Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfokozati rendszerek a polgári A cím kapcsán több kérdés is felmerül. Nevezetesen a militarizmus és a demilitarizmus szembe állítására

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke QUO VADIS RENDVÉDELEM? Szabadságjogok, társadalmi kötelezettségek és a biztonság című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2010. június 24. PROGRAMJA A konferencia célja: Az Európa Kulturális Fővárosa

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912 Tartalom Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára 1981-1912... 1 Rendeleti Közlöny A Magyar Hadsereg számára, 1919... 24 Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, 1920-1921...

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TANULMÁNYOK A MAGYAR HATÁRELLENİRZÉS EURÓPAI BIZTONSÁG CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Hautzinger Zoltán Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Berki Imre. Az adyligeti Határőrezred története

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Berki Imre. Az adyligeti Határőrezred története Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és jelenkori magyar történeti program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Berki Imre Az adyligeti Határőrezred története Doktori

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK!

TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! 1 TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! DR. PINTÉR SÁNDOR, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE A BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben