A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül"

Átírás

1 A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai TÖRÖK Ferenc cs. és kir. táborszernagy a magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőrség első felügyelője (1832. I. 23. Csíkszereda XII. 9. Budapest) Budapest PARÁDI József SIMON F. Nándor 2011 Murai és köröstarcsai TÖRÖK Ferenc cs. és kir. táborszernagy a magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőrség első felügyelője

2 Született Csíkszeredán január 23.-án rom.kat. vallású. Édesatyja tanító volt. Szülei katonai pályára szánták s fiatal kora óta katonai tanintézetben, az olmützi cs.kir. hadapród iskolában tanult és nevelkedett, honnan mint hadapródőrmester 1851-ben a cs.kir. 41.-ik sorhadgyalogezredbe osztatott. Hadnaggyá december 23.-án lépett elő a cs.kir. 6. sorhadgyalogezredben ben helyeztetett át a cs.kir. csendőrséghez. Itt a cs.kir. 7., 6. és 8-ik csendőrezredek állományában mint hadnagy, majd főhadnagy (1859. május 19.) szakaszparancsnok Nagyváradon, Aradon, Butyinban, ismételten Aradon és Kaposvárt állomásozott évben kiütvén a Poroszország elleni hadjárat, mint százados helyeztetett vissza a cs.kir. 34. gyalogezredhez s ezen ezred kötelékében mint századparancsnok harcolta végig a hadjáratot; résztvett a podoli és jicini ütközetben. Utóbbiban súlyosan meg is sebesült. Ezen évben a hadjárat során tanúsított vitéz magatartásáért legfelsőbb dicsérő elismerésben részesült, a Somogy vármegyében fennforgott zavaró közbiztonsági viszonyok helyreállítása körül szerzett érdemeiért pedig a katonai érdemkereszttel tűntettetett Őfelsége által. A m.kir. honvédségnek évben (XLI.t.c.-el) történt felállításakor a cs.kir. hadsereg kötelékéből átlépett a m.kir. honvédség állományába s kineveztetett a Kézdivásárhelyen állomásozó m.kir. 24. számú háromszéki honvéd gyalogzászlóalj parancsnokává év november 1.-ével őrnaggyá s a Deésen állomásozó m.kir. 32. számú dobóka-szolnoki honvéd gyalogzászlóalj parancsnokává neveztetett ki. Ezen minőségében egyszersmint a tisztképző iskola vizsgaelnöke gyanánt is működött, tehát felette tevékeny részt vett a honvédség első szervezésének nehéz munkájában. Midőn a magyar kormány május hó 1-ével átvette a cs. és kir. közös hadügyminisztertől az akkori Erdély részi csendőrséget mely az ország területén 1850 óta felállított, de később feloszlatott országos csendőrparancsnokságok közül egyedül maradt működésben június hó 26-ával ezen testület vezetésével ideiglenesen megbízatott, majd 1877 május 6.-án Őfelsége által ezen testület parancsnokává véglegesen kineveztetett egyidejűleg áthelyeztetvén annak állományába. Az erdélyi csendőrparancsnokságoknál akkor nehéz viszonyok uralkodtak. Török őrnagynak azonban sikerült minden rázkódtatás nélkül elérnie, hogy e parancsnokságnál úgy a vezetésnél, mint személyi és szolgálati viszonyoknál kitűnő szellem és fegyelem honosíttatott meg, az intézmény teljesen magyarrá alakult át s olyan eredménnyel működött, hogy miután az anyaországban a közbiztonsági viszonyokban beállott bomlásszerű állapotok folytán az akkori kormány kezdeményezésére a csendőrségi intézménynek Magyarország többi részére való kiterjesztése határoztatott el s e célból a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881/III.tc. meghozatott, november 1-ével pedig ezredessé előlépett Török Ferenc ezredes által előkészített megszállás az ő vezénylete alatt január 1-ével a szegedi, innen folytatólag ugyancsak az ő vezetésével január 1-ével a budapesti és a kassai, január 1-ével pedig a pozsonyi és székesfehérvári csendőrkerületek területén megtörténhetett. Ezzel lett befejezve a nagy mű: a m.kir. csendőrség felállítása. Török ezredes időközben évben hosszas és jeles szolgálatai elismeréséül Őfelsége által a III. oszt. Vaskorona-renddel tűntetettett ki. A csendőrség felügyelet és hatásköre az egész ország területére kiterjedvén, szükséges volt arról gondoskodni, hogy a testületnél a szolgálatkezelésnél, a személyi, fegyelmi és a katonai közigazgatási ügyek intézésénél az egységes és egyöntetű vezetés érvényesüljön.

3 Ismét Török Ferenc ezredesre esett a választás, ki ezokból Őfelsége által év október hó 13.-án legfelsőbb elhatározással Schatz Lajos csendőrezredes utódaként a honvédelmi minisztérium IV. csendőrségi ügyosztályának vezetőjévé neveztetett ki, egyúttal megbízván a magyar korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének teendőivel is. Ezen minőségében lett a katonailag szervezett csendőrség felügyelője a mindenkori honvédelmi miniszternek segédközege. Török ezredes november 1-ével vezérőrnaggyá, évben pedig altábornaggyá nevezetetett ki. Őfelsége február hó 6.-án kelt legfelsőbb elhatározásával Török altábornagyot a lipótrend lovagkeresztjével tűntette ki. A közel ötven évi fárasztó szolgálat megrendítette Török altábornagy egészségét s saját kérelmére Őfelsége méltányolva derék katonája kiváló érdemeit augusztus 24.-én kelt legkegyelmesebb elhatározásával őt a címzetes táborszernagyi jelleggel s a lipótrend középkeresztjével tűntette ki és elrendelte nyugállományba helyezését. * TÖRÖK Ferenc táborszernagy 1900.XII.9.-én halt meg, a kerepesi temetőben a Deák mauzóleum közelében a székesfőváros által adományozott sírhelyen helyezték örök nyugalomra. A csendőrség tiszti kara gránitoszlopot emeltetett a sírhelyén. * PRESZLY Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. A MELLÉKLET TARTALOMJEGYZÉKE Szakirodalomjegyzék...5.p. A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrségtörténeti tanulmányok Jegyzéke...19.p. Törvények 31.p.

4 Rendeletek...32.p. Belügyi közlöny XXIII.évf. (1918), XXIV.évf. (1919), XXVI.évf. (1921)...33.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára I IV. és évf. ( és 1918)...34.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára VIII-XXXIX.évf. ( ) 40.p. Rendeleti közlöny a Magyar Hadsereg számára XLVI.évf. (1919).68.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára XLVII XLVIII.évf. ( )..69.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára XLIX.évf. (1922).70.p. Csendőrségi közlöny IX XXXIX.évf. ( ) 70.p. A csendőrség felügyelői..84.p.

5 Szakirodalomjegyzék MONOGRÁFIÁK ÉS MONOGRÁFIA JELLEGŰ FELDOLGOZÁSOK 1. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története Pécs, 1999, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek/. 186 p. 2. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek./. 175 p. 3. KATONA Géza: Közbiztonságvédelem Magyarországon az I. világháborúig. Budapest, 1984, BM. Könyvkiadó. 174 p. 4. KÖVENDY Károly: A Magyar Királyi Csendőrség a törvény és a rend szolgálatában A csendőr békében, háborúban és emigrációban. Torontó, 1973, Sovergin. 430 p. 5. A Magyar Királyi Csendőrség forradalmasítása az évben és erkölcsi züllesztése az évben. Miskolc, 1937, Standhoff József Könyv-nyomdája. 6. NÉMETHY Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete, szolgálata és viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. I. köt. A Magyar Királyi Csendőrség hatásköre, jogai, szolgálati teendői és eljárása. II-III.köt. A Magyar Királyi Csendőrség viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. Budapest, 1900, Országos Központi Községi Nyomda Részvénytársaság. 72 p. és 162 p. /Közigazgatási Könyvtár./ 7. OLÁH Ödön: Tanulmányjelentés az Ausztriában és Bosznia- Hercegovinában fennálló határőrizetről és a csempészet elleni intézkedésekről. Budapest, 1912, BM. 80 p. 8. OSVÁTH Pál: Zsandár kell-é vagy pandúr? Vélemény nyilvánítás aziránt, hogy a magyar rendőrség minként szerveztessék? Nagyvárad, 1870, s.n. 147 p. 9. PARÁDI József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, , Osiris. 370 p. 10. PARÁDI József: A dualista Magyarország belügyi szervei. Budapest, 1987, Rendőrtiszti Főiskola. 56 p. 11. PARÁDI József: A Határszéli csendőrség Budapest, 1984, Határőrség. 95 p. 12. PARÁDI József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. II köt. Csendőrség a határőrizetben. Budapest, 2003, Tipico Design Kft. 190 p. 13. PARÁDI József: Verhältnisse des Personalstandess bei der Ungarischen Königlichen Gendarmerie. [Humán viszonyok a Magyar Királyi Csendőrségnél.] Berlin, 2008, Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin. /Beiträge aus dem Fachbereich 3 der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin, 68./ A kiadvány előzménye, előadás formájában 2008.V.28-án Berlinben hangzott el az Európai Unió Erasmus oktatási programjának kereté- 5

6 ben megvalósított professzori mobilitás során a Fachhoch- schule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin BA képzés keretében tanuló hallgatók számára. A publikált alkotás az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 14. PRESZLY Lóránd: A Magyar Királyi Csendőrség története Budapest, 1920, Honvédelmi Sajtóvállalat. 154 p. 15. REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád Könyvkiadó. 552 p. 16. SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit Budapest, 1987, Magvető /Nemzet és emlékezet./. 272 p. 17. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség története Budapest, 1990, Zrínyi Katonai Kiadó. 154 p. 18. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség története Budapest, 2000, javitott kiadás,ister. 173 p. PERIODIKÁK ÉS SEMATIZMUSOK, ZSEBKÖNYVEK, LEXIKONOK, ÉV- KÖNYVEK ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI JELLEGŰ KIADVÁNYOK 19. A csendőr kézikönyve. Szeged, 1894, Várnay Könyvkiadó. 62 p. 20. Csendőr újság Csendőrség (A Törvényszéki és rendőri újság melléklapja) 22. Csendőrségi Lapok. I-XIII. évfolyam ( ) XIV-XXXIV. évfolyam ( ). Megjelent havonta kétszer ( havonta háromszor). Szerkesztette a Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve szerkesztőbizottsága. 23. Csendőrségi Zsebkönyvek: Zsebkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára, A Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve, Katonai és csendőrségi tájékoztató. Budapest, 1920, MOVE. 224 p. (Az 1921, 1922 és 1923 évi Katonai és csendőrségi zsebnaptárok elődje; A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 25. Katonai és csendőrségi zsebnaptár az évre. Budapest, 1920, Honvédelem. 380 p. (Ezt az 1920-as évre szóló hasonló jellegű kiadás, a Katonai és csendőrségi tájékoztató előzte meg. A Zsebnaptár Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 26. A Honvédelem katonai és csendőrségi zsebnaptára az évre. Budapest, 1921, Honvédelem. 208 p. (A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 27. Honvédelem. Katonai és csendőrségi zsebnaptár az évre. Budapest, 1922, Honvédelem. 163 p. (A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 28. Magyar Királyi Csendőrség VI. kerületparancsnokság 2. szárnyparancsnokság: Jegyzék a soproni szárny területén tartózkodó közártalmúakról, orgazdákról, vásári és egyéb tolvajokról, nemkülönben veszélyes csavargókról. Szombathely, 1897, Seiler Henrik Utódai Könyvnyomdája. 29. Magyar Csendőr (Esztergom). 6

7 30. A magyar királyi kormány évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv Magyar közrendészet (szerk.: BAGI László) 32. Magyarország tiszti czim- és névtára ig szünetelt. 33. MIHÁLYFALVI István: Csendőr Lexikon. Budapest, 1899 és 1910, s.n. 535 p. 34. MIHÁLYFALVI István: Csendőrségi Lexikon. Budapest, 1910, s.n. 626 p. 35. Nyomozati értesítő a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1930, Magyar Királyi Csendőrség. 36. PINCZÉS Zoltán: Csendőr lexikon címszavakban. Budapest, 1935, s.n. 198 p. 37. Rendőri Lapok (A Csendőrségi Lapok elődje.) 38. Csendőrségi Zsebkönyvek Szerkesztő Bizottsága: Vegyes közlemények a Csendőrségi Zsebkönyv évfolyamaiból. I-II kötet. Budapest, , Franklin Társulat. 39. ZSUFFA Sándor: Tájékoztató honvédségi, csendőrségi és rendőrségi ügyekben (a fegyveres haderő kiegészítése). Budapest, 1942, Pécsi Egyetemi Nyomda. 223 p. SZABÁLYZATOK 40. Általános szolgálati határozványok a Magyar Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1896, Pesti Könyvnyomda. ( Második átdolgozott hivatalos kiadás ) 275 p. 41. BALÁZS Elemér: Bűnvádi nyomozás teljesítése csendőrjárőr által. Budapest, 1900, s.n. 76 p. 42. Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 187 p. 43. Becsületügyi Szabályzat a M. Kir. Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1942, Pallas. 174 p. 44. Csendőrségi szolgálati utazások alkalmával felszámítható illetmények, vezénylési és vezényeltetési pótdíjak kimérete. Budapest, 1925, s.n. 35 p. 45. Csendőrségi ügyviteli szabályzat. Budapest, 1947, s.n. 177 p. 46. DIENES Andor: Gazdászati tájékoztató a csendőr őrsök részére. Szombathely, 1938, s.n. 86 p. 47. Fegyver- és lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, Pesti Könyvnyomda. 176 p. 48. Függelék a csendőrségi szolgálati utasítás általános részéhez. Budapest, 1890, s.n. 49. Függelék az Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára című szolgálati könyvhöz. (A hírszerző szolgálat ellátása és a kémkedés megakadályozása) Budapest, 1912, s.n. 50. Gazdászatkezelési utasítás a magy. királyi csendőr őrsök valamint a csendőrségi pótlókeret és tanosztályok számára. Buda-pest, 1912, Várnay és Fia Municipia Kiadóhivatala. 328 p. és pótlékok (helyesbítések) 7

8 51. Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai, valamint a csendőr kerületi törzsek számára. Budapest, 1912, s.n. 342 p. 52. Gazdászatkezelési utasítás a m. kir. csendőr gazdászatközigazgatási hivatalok és a központi gazdasági hivatal számára. Budapest, 1943, Ladányi Antal Könyvnyomdája. 242 p. 53. GERŐ Gyula: A Magyar Királyi Honvéd- és Csendőrtisztek nősülési ügyei körül való eljárás. Budapest, , Benkő Gyula M. Kir. Udvari Könyvkereskedés. 119 p. 54. Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség alakulatainak közgazdálkodási és közétkeztetési vezetésére. Budapest, 1935, s.n. 96 p. 55. Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség őrsei közgazdálkodásának vezetéseire. Budapest, 1912, s.n. 50 p. 56. A honvédség és a csendőrség nem hivatásos egyénei, valamint a kisegítő szolgálati kötelezettségek alá eső személyek katonai felülvizsgálatának szabályozása. Budapest, 1944, s.n. 20 p. 57. Honvédelmi határszolgálati utasítás a Magyar Királyi Honvédség, a Magyar Királyi Csendőrség, a Magyar Királyi Pénzügyőrség, és az állami erdészet részére. Budapest, 1940, Honvédelmi Minisztérium. 32 p. 58. Ideiglenes ruhagazdálkodási utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1941, s.n. 110 p. 59. Ideiglenes utasítás a Magyar Királyi Csendőrség felszerelési anyagraktárszolgálati és gazdászati ügyeinek kezelésére és elszámolására nézve. Budapest, 1904, s.n. 60. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899, s.n. 61. Illetményszabályok. Őrsgazdászatkezelési utasítás. A közgazdálkodásra és a közétkeztetésre vonatkozó határozványok. Ruhagazdálkodási utasítás. Budapest, 1941, s.n. 38 p. 62. Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, s.n. 192 p. 63. Kimutatás a szolgálati könyvekről, szabályokról és utasításokról a honvédség, népfölkelés és csendőrség számára. Budapest, 1898, Pallas. 19 p. 64. Különleges határozványok a magyar királyi lovas csendőrök számára. Budapest, Pesti Könyvnyomda. 38 p. 65. Laktanya-szabályok a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, Pesti Könyvnyomda. 43 p. 66. Laktanyaszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, s.n. 67. Lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Tata, s.n. 68. Mozgósítási utasítás a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség számára. Budapest, 1913, Honvédelmi Minisztérium. 65 p. 69. Nősülési szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar 8

9 Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1908, Pallas. 26 p. 70. Nyilvántartási utasítás a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség méneskara számára. Budapest, 1932, s.n. 88 p. 71. Pénzkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 72. SCHICK Lénárd: Vezényszavak füzete. Szombathely, 1930 és 1932, Gábriel Ágoston Utóda Könyvnyomda. 159 p. és 266 p. 73. Szabadságolási szabály a Magyar Királyi Honvédségnél és a Magyar Királyi Csendőrségnél havidíj élvezetében álló tényleges állományú személyek részére. Budapest, 1895, Pallas. 17 p. 74. Szabályzat a Magyar Királyi Honvédségnél és a Magyar Királyi Csendőrségnél alkalmazandó becsületügyi eljárásról. Budapest, 1903, s.n. 77 p. 75. SZENTKIRÁLYI Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás községi jegyzők, községi előljárók, csendőrök, ügyvédek, lelkészek és tanítók részére. Nagykároly, 1906, Manyák és Tóth Könyv- és Hirlap-nyomda. 174 p. 76. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1887, Központi Községi Könyvnyomda. 77. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1900, Pesti nyomda. 361 p. 78. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 386 p. 79. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1941, Stádium Sajtóvállalat. 411 p. 80. Szervi határozványok a csendőr számvevő tisztek és a csendőr törzsőrmesterek számára. Budapest, 1900, s.n. 32 p. 81. Szervi határozványok a csendőrségi felügyelőség számára. Budapest, 1902, Pallas. 7 p. 82. Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számtisztjei számára. Budapest, 1900, s.n. 43 p. 83. Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számtanácsadói, számvivőtisztjei, számtiszthelyettesei és törzsőrmesterei számára. Budapest, 1906, Várnagy. 36 p. 84. Szervi határozványok a M. Kir. Csendőrség felügyelője számára. Budapest, 1943, Atheneum. 8 p. 85. Szolgálati utasítás az országos csendőrség számára. Bécs, 1850, s.n. 86. Szolgálati utasítás a közlekedési csendőrség számára (Tervezet). Budapest, 1937, 50 p. 87. Utasítás a Császári és Királyi Hadsereg tábori csendőre számára. Budapest, 1905, Pallas. 270 plusz 19p. (Az 1908-as kiadásból csak egy példányról van tudomásunk, amelynek csak az első 240 oldala van meg, ami viszont az 1905-ös kiadásúval teljesen egyezik). 88. Utasítás a Császári és Királyi közös hadseregbeli vagy a Ma-gyar Királyi Honvédség karhatalmának igénylésére, kirendelésére és alkalmazására nézve. Budapest, 1906, s.n. 89. Utasítás a fürdőkülönítmények és fürdőőrsök számára. Budapest, 1932, s.n. 90. Utasítás a katonai határőrizet tárgyában a honvédség, népfölkelés, 9

10 csendőrség, pénzügyőrség és határrendőrség számára. Budapest, s.n. 91 p. 91. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1881, Pesti Könyvnyomda. 191 p. 92. Utasítás Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. 93. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1898, Pesti Nyomda. 224 p. 94. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, s.n. 78 p. 95. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, Várnay és Fia Municipia Kiadóhivatala. 360 p. és 384 p. 96. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség járásőrmesterei számára. Budapest, 1903, Központi Községi Nyomda. 46 p. 97. Utasítás a magyar királyi csendőr számvevőségek számára. Budapest, 1899, s.n. 244 p. 98. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség legénységének minő-sítésére. Budapest, 1943, Állami Nyomda. 56 p. 99. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség lovas alakulatai részére. Budapest, 1937, Pátria. 108 p Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozóalakulatai számára. Budapest, 1930, Pallas. 188 p Utasítás a M. Kir. Csendőrség pénztár- és csekkezelésére (PUT.). Budapest, 1943, Állami Nyomda. 120 p Utasítás a szemlék megtartásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1913, Várnay. 72 p Utasítás a tábori csendőrök számára. Budapest, s.n Utasítás az élelmezési és beszállásolási számvitelre nézve a saját gazdászatkezeléssel felruházott szárnyparancsnokságokkal bíró m. kir. csendőrparancsnokságok számára. Budapest, 1881, s.n. 78 p Útmutató a csendőr járőrök részére. Budapest, 1909, Kaufman Ábrahám és Társai. 57 p Ügyviteli szabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. (CSÜSZ) Budapest, 1927, Pallas. 180 p Vezényszavak a csendőrségi gyalog altisztek részére. Szeged, 1900, s.n. 16 p Vezényszavak a csendőrségi lovas altisztek részére. Szeged, 1900, s.n Vezényszavak a fegyvergyakorlatok oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Székesfehérvár, s.a., s.n. 24 p Vezényszavak füzete. Pozsony, 1912, m. kir. 5. sz. csendőrkerület Vezényszavak a gyalog és lovas csendőrség számára. Székesfehérvár, 1912, Számmer. 57 p Valló József: Vezényszavak gyüjteménye a m. kir. csendőrség gyalog- és lovasőrsei számára. Budapest, , Hirlap nyomda, 68 p. TANANYAGOK 10

11 113. ABAY Kálmán: Táblázatos áttekintés a SZUT.-, NYUT.-, és CSÚSZ-szal összefüggő fontosabb rendeletek-, közlemények-, és magyarázatukról. Debrecen, 1933, s.n. 58 p A Magyar Királyi Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága: Általános ismeretek tára. A M. Kir. Csendőrlegénység részére. I, II. köt. Budapest, 1908, Franklin-Társulat. 414 p. és 368 p Általános szolgálati határozványból a próbacsendőr kezdő és haladó osztálya számára megtanulni szükséges kérdésekről és feleletekről. Kassa, 1907, s.n BALLÓ Lajos: Kézikönyv és oktatási segédeszköz számtanból, szabályokkal és példákkal a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szeged, 1900, s.n. 47 p BALLÓ Lajos: Kézikönyv és oktatási segédkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szeged, 1900, s.n. 260 p BERZEVICZY László DIENES Andor: Tájékoztató a csendőr őrsök legénysége és szolgálati lovai után járó fontosabb illetményekről, valamint a csendőr őrsök fontosabb gazdászatkezelési tennivalóiról. Budapest, 1941, s.n. 148 p BORBÉLY Ferenc: Mintakönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára a fennálló szabályok alapján. Kolozsvár, 1885, s.n. 400 p BRELIK Imre: Istennel a királyért és a hazáért. Egy komoly szó a magyar királyi csendőrökhöz. Wien, 1900, s.n. 182 p Csendőrerények. A Csendőrségi Lapokban közölt cikkekből öszszeállította CSEPI Béla. Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. /Csendőrségi Lapok Könyvtára I. kötet/ 179 p A csendőrség fegyverei. Szombathely, s.n A csendőrség fegyverei. Tata, 1938, s.n. 40 p A csendőr kézikönyve. Utasítás a tábori csendőrség részére kérdésekben és feleletekben. Szeged, 1894, s.n. 62 p Csendőr-Lexikon. A Csendőrségi Lapok Csendőr-lexikon rovatából a SZUT.-tal kapcsolatos kérdések és feleletek gyűjteménye. Budapest, 1943, Stádium. /Csendőrségi Lapok Könyvtára. XIII. kötet). 622 p A csendőrségi szolgálati utasítás magyarázata a Magyar Királyi Csendőrség használatára. Budapest, 1908, s.n. 175 p ÉLTHES Gyula: A kihágások kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1931, s.n. 592 p ENDRŐDY Géza: A bűnügyi nyomozás kézikönyve. Losonc, 1897, Kármán Nyomda. 288 p ENDRŐDY Géza: Alapvetés a csendőr erkölcsi neveléséhez. Máramarossziget, 1902, Kaufman nyomda. 143 p HAVRANEK János: Tanácsadó a csendőr magán életéhez. Székesfehérvár, 1927, Csitáry G. Jenő Könyvnyomdája. 111 p Irányelvek az őrsökön való továbbképzésre. Budapest, 1935, s.n. 36 p Jegyzék-könyvecske a m.kir. csendőlegénység számára. Budapest, Mojsza-nyomda.39 p. (plusz egyéni bejegyzések) 133. Kérdések és feleletek a függelék című utasításból a magyar királyi csendőr altiszti tanonczok számára. Máramarossziget, 1904, 11

12 s.n. 47 p Kérdések és feleletek a katonai irálytanból és az őrsiroda vezetéséből. Máramarossziget, s.n Kérdések és szabályok a Magyar Királyi Csendőrség részére fennálló szabályok-, rendeletek-, és törvényekből. Szeged, 1889, s.n Kézikönyv a csendőr tanosztályok részére. Máramarossziget, 1895, s.n Kézikönyv és oktatási segédeszköz a Magyar Királyi Csendőrlegénység számára. Szeged, 1900, s.n Kihágásokat megállapító törvények és rendeletek. Budapest, s.n Kivonat a csendőrségi szervezeti és szolgálati utasításból. Kolozsvár, 1908, s.n A közigazgatás szervezete és működése. Budapest, 1941, Belügyminisztérium. /A gyakorlati közigazgatási vizsga kompendiumai, 9./ 141. KŐVÁRY Ottó: Kérdések és feleletek a Magyar Királyi Csendőrség kézi-, lő- és szálfegyvereinek utasításaiból. Szeged, 1896, s.n. 77 p Lovas csendőrök tankönyve. Cegléd, 1928, s.n Magánjogi ismeretek a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1937, Madách A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar királyi Csendőrség számára. I-II.köt. Budapest, 1937, Stádium Kiadó p A magyar büntető törvénykönyv magyarázata a Magyar Királyi Csendőrség használatára. Máramarossziget, 1908, s.n. 163 p Magyar Királyi Csendőrség: A magyar büntető törvények és szabályok magyarázatokkal és jegyzetekkel. Kézikönyv a Magyar Királyi Csendőrség, az állami-, a városi- és községi rendőrségek, valamint általában az összes nyomozó hatóságok és nyomozó közegek részére. Budapest, 1912, Franklin-Társulat. (Hatályon kívül helyezi az évi rövidebb kiadást) 1251 p A Magyar Királyi Csendőrség története. (Különlenyomat a Csendőrségi Lapok évi 4. számából). Budapest, 1933, Stádium. 23 p A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1894, s.n. 31 p MISKOLCZY Ágost PINCZÉS Zoltán: A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára. I kötet: Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Budapest, 1940, Stádium p. II kötet: Bűnvádi eljárási jog; Rendőri büntető eljárás; katonai büntetőjog. Budapest, 1937, Stádium p. III. kötet: Büntetőtörvénykönyv a kihágásokról (1879:XL. T.-C) és kihágásokat megállapító kapcsolatos törvények és rendeletek. Budapest, Stádium. 882 p PÁNDY Kálmán: A szeszes italokról és a nemi betegségekről. Budapest, 1907, s.n. 12

13 151. PARAGHI Sándor: Segédlet a Szolgálati Szabályzat I., II. rész és a Csapat-csendőr Utasítás oktatásához. s.l., 1944, s.n. 404 p Példák az elővezetésre. Nagyvárad, 1941, s.n Pótfüzet A magyar bűntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára című tansegédlethez. Budapest, 1938, Stádium Próbacsendőrök tankönyve. Budapest, 1927, Palladis Próbacsendőrök tankönyve. Kihágásokat megállapító törvények és rendeletek. Budapest, 1941, s.n A rádió a közbiztonság szolgálatában. Jegyzet a híradó szolgálati ismeretekből és azok oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség tanalakulatainak. s.l., s.a., s.n RIDEGH Rajmund OLCHVÁRY-MILVIUS Attila: Bűnügyi nyomozástan. Budapest, 1936, Hornyánszky. 652 p SELLYEY Vilmos: A csendőr nyomozó alakulatok szervezete és szolgálata. In MÁRTONFFY Károly (szerk.): A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, p. (6 p.) 159. SOLTÉSZ Imre KÁRMÁN Elemér: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőr-ség számára. Budapest, 1911, s.n SOLTÉSZ Imre: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1924, Második és bővitett kiadás, Palladis. 310 p Tanulságos nyomozások. Összeállítva a Csendőrségi Lapokban közölt cikkekből. Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. /Csendőrségi Lapok Könyvtára./ II. kötet: Őrsök és nyomozó alakulatok együttműködése; Tűzesetek; Biztosítási csalások. 159 p. IV. kötet:az ember élete elleni bűncselekmények.157 p. VI.kötet: Vagyon elleni bűncselekmények. 160 p. VII. kötet: Vagyon elleni bűncselekmények. 179 p Táblázatos kimutatás a bűntettekről, vétségekről és kihágásokról a Magyar Királyi Csendőrségi őrjáratok szolgálati használatára. Kassa, 1893, s.n VALLÓ József: A magyar bűntető törvények zsebkönyve. I.kötet: Bűntettek és vétségek. Budapest, , Palladis. 835 p. II.köt. Kihágások. Budapest, , Palladis. 422 p VÁRADY Géza Viktor: A magyar katona útmutatója. Hasznos tudnivalók csendőrök, rendőrök és leventék számára. Budapest, , May Nyomda. 95 p Vezérfonal a csendőrnek ellenszegülési esetekben követendő magatartására nézve. Kolozsvár, 1878, Gármán János örökösei. 15 p Vezérfonal a kardvívás oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1905, s.n. 28 p ZAJCSEK Lajos: Az eb nevelése és kiképzése. Budapest, 1925, Centrum. 276 p. TANULMÁNYOK 168. PINCZÉS Zoltán: Csendőrség és közigazgatás. In MÁRTONFFY Károly 13

14 (szerk.): A mai magyar Közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, p. (13 p.) 169. A tanulmányok döntő többsége a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN periodikában jelentek meg. A periodikában közölt tanulmányokkal szemben támasztott követelmények megfelelnek a tudományos közlés igényeinek. A tanulmányok szakmai lektorálás nyomán kerülnek publikálásra. A periodikában megjelent csendőrségtörténeti tanulmányok a honlap Rendvédelemtörténeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrség-történeti tanulmányok című jegyzékben találhatók. JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYEK, CHRESTOMATHIA ÉS EGYÉB FELDOL- GOZÁSOK 170. ABAY Kálmán: Tárgy- és számmutató a Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó rendeletekről tól 1934-ig. Budapest, 1935, s.n. 175 p Belügyi Közlöny BÓDY Vilmos KÁDÁR Gyula KIRÁLY József: Tájékoztató a csendőrségi nyugellátásról. Budapest, 1935, Madách Nyomda. 114 p Corpus Juris Hungarici. Budapest, , Révai Csendőrségi Közlöny. 1894, Nagykanizsa Csendőrségi és rendőrségi közlöny A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati köreire vonatkozó és Hunyad megye hatósági szabályrendeleteinek hivatalos gyűjteménye. Déva, 1902, s.n. 22 p A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati körére vonatkozó törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteménye. Budapest, 1901, Toldi Kiadó. 499 p FABA János: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye köt. Budapest, s.n HOLLÓS Ervin: Rendőrség Csendőrség VKF-2. Budapest, 1971, Kossuth. 431 p Magyarország közlekedésrendészeti szabályai. Budapest, 1931, s.n Magyarországi Rendeletek Tára , Budapest, Franklin, ( Magyarországi törvények és rendeletek tára.) 182. Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára és 1923, majd Csendőrségi Közlöny től 1943-ig Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára 184. SCHERER Károly: Honvédség, csendőrség rendeleteinek tára ig, Az új véderőtörvény. Szatmárnémeti, 1912, s.n. 200 p SZACZVAY András CSATÓ Béla: Kihágások betűsoros kézikönyve. Budapest, 1939, s.n. 412 p Törvényes rendelkezések hivatalos gyűjteménye. Tata, 1937, s.n., (A csendőrségre vonatkozó jogszabályok). 206 p. ADATTÁR, BIOGRÁFIÁK, GYŰJTEMÉNYEK, METODIKAI ÚTMUTATÓK STB BARÁTOSSY György és BARÁTOSSY Gábor: De kik is vagyunk? Egy magyar család útja a francia forradalom guillotin-jától a kommunista akasztófáig, napjainkig. Budapest, 2009, Pytheas Ki- 14

15 adó. 485 p. (v. Poltáry Vilmos és Korondi Béla életútjainak fejezetei olvashatók a honlapon) 188. CSAPÓ Csaba: Levéltári források szógyűjteménye, Segédlet a Magyar Királyi Csendőrség történetének kutatásához (/1867-/ ). Ad Acta. A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1999, p. (69 p.) 189. A honvédség és a csendőrség névkönyve Budapest, 1904, s.n A Magyar Királyi Csendőr járás- és törzsőrmester rangfokozati lajstroma. s.l., 1906, s.n A Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség névkönyve. Budapest, , Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium A Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség tisztjeinek és hasonló állásúaknak évi rangsorolása. Budapest, 1944., s.n., 1326 p Jahrbuch für die k. k. Gendarmerie für das jahr Bécs, Selbstverlag des Herausgebers p. (3 p. a magyar csendőrség vezetőinek listája) 194. PRESZLY Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. 378 p SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit Budapest, 1987, Magvető, /Nemzet és emlékezet./ 272 p SZAKÁLY Sándor : A magyar katonai felsővezetés Lexikon és adattár. Budapest, 2001, 2003, Ister. 409 p SZAKÁLY: Katonák, csendőrök, ellenállók. Kaposvár, 2007, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése. /Örökség Kaposi Kiskönyvtár 32./ 114 p Tudományegyetemi csendőrtiszti zászlóalj tagnévsora, a volt zászlóalj tagjai foglalkozásának és lakcímének a feltüntetésével. Budapest, 1942, s.n. 128 p. KÉZIRATOK 199. APRÓ Tibor: Horthy Miklós történeti megítélése és a Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 47 p BÁRKÁNYI József: Csendőrségi Lapok repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p BEKE József: A Magyar Királyi Csendőrség szakalakulatainak fejlődése Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1995, 28 p CSAPÓ Csaba: Az erdélyi és a horváth-szlavón csendőrség átvétele a magyar kormány felügyelete alá. Szakdolgozat (ELTE BTK) Kézirat. Budapest, CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség Kandidátusi értekezés (MTA TMB) Kézirat. Budapest, FARKAS Margit: A Magyar Királyi Csendőrség Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 54 p GOMBOS Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrség szerepe a közrend fenntartásában a két világháború között a mai Hajdú-Bihar megye területén. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 98 p. 15

16 206. GYULAI Ákos: A Magyar Királyi Csendőrség strukturális és diszlokációs fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 64 p HAJDÚ László PAPP Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat. Budapest, 1991, 64 p HOLKÓ István: A Magyar Királyi Csendőrség felszerelésének változása a megalakulástól az első világháború kitöréséig. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1999, 55 p HORVÁTH Imre: A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és fegyverzete. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 44 p HORVÁTH Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó törvé-nyek, rendeletek, utasítások. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 57 p KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Ph.D. disszertáció (Debreceni Tudományegyetem) Kézirat. Debrecen, KÁLMÁN Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy vármegyében Ph.D. disszertáció (ZMNE) Kézirat, Budapest, KISS Gyula: Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség mint a volt Magyar Királyi Csendőrség jogutódjának ismertetése a Magyarságtudat Lexikon részére. 1984, Calgary, Kanada. Gépelt anyag KISS Tibor: A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tevékenysége. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 58 p KORONGHY Ádám: A Csendőrségi Lapok repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p KOVÁCS Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség tábori rendészete az első és a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Buda-pest, 1991, 36 p KÖVENDY Károly: Csendőrök a Kárpátokon. Nyugaton, 1953, A szerző kiadása. 112 p LISOCZKI László: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1991, 62 p LUSZTIG Tibor: A vasúti csendőrség története. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 39 p NÉMETH Zoltán József: A Magyar Királyi Csendőrség és a rendőrség lőfegyverei. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 36 p NÉMETHNÉ PAPP Anikó: A csendőrségi közlöny repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 56 p POTORNAI Zoltán: A Csendőrségi Lapok évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 101 p SZEPESINÉ BÁN Katalin: A Magyar Királyi Csendőrség képzési rendszerének kialakulása és fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 34 p SZILÁGYINÉ FEHÉR Gabriella: A csendőrségi közlöny repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 85 p. 16

17 225. SZLOBODNYIK Tamás: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokáció változásai Nógrád megyében. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 35 p TAKÁCS Lajos: A Magyar Királyi Csendőrség Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 54 p VASS Dénes: Az egyetemi zászlóalj harcai (Csendőr 2/j), Budapest, 1995, A szerző saját kiadása. 64 p VIDA Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokációja és működése a dualizmus korában. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 48 p ZSIRAI Lajosné: A csendőrségi oktatás és képzés reformjának képzései az as években a Csendőrségi Lapok Alapján. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 34 p ZSÓTÉR Attila: A Magyar Királyi Csendőrség története Orosházán. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 44 p. TÉRKÉPEK, DISZLOKÁCIÓK 231. A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési térképe, A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, Közigazgatási Rt. 95 p A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, s.n. 75 p A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, s.n A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, 1943, Pallas A Magyar Királyi Honvédség hadrendje békében. Az 1914 tavaszán történt helyőrségváltoztatások után. Budapest, 1914, Állami Nyomda. 27 p Betűsoros kimutatás a III. sz. csendőr kerület felügyeleti körletében fekvő községek és egyéb tereptárgyakról. Budapest, s.a., Weissenberg. 199 p. Jelmagyarázat: RTF = Rendőrtiszti Főiskola s.l. s.a. s.n. p = sine loco (hely nélkül) a kiadványon a kiadás helye nem szerepel = sine anno (év nélkül) a kiadványon a kiadás éve nem szerepel = sine nomine (név nélkül) a kiadványon a kiadó neve nem szerepel = pagina (oldal) 17

18 Az alábbiakban találhatóak a tanulmányok bibliográfiai adatai a táblázat számainak megfelelő sorrendben.. 19 Szerzők/Számok Ö 1. dr.bacsa Gábor dr.csapó Csaba CSÓKA Ferenc dr. DAVOLA József DOMOKOS Sándor dr.ernyes Mihály FAZEKAS Csaba FORRÓ János dr.gebhardt Helmut HESZTERA Franz dr.illésfalvi Péter dr.kaiser Ferenc dr.kálmán Zsolt dr.keserű István KISS Gábor KISS István Géza KOMÁROMI Gábor dr. ŐRY Károly dr.parádi József Ifj. PERJÉSI György dr.ravasz István dr.sallai János dr. SÁGVÁRI György SIMON Ferenc dr. SUBA János dr. SZAKÁLY Sándor SZELEI József SZŰCS János TAMÁSKA Endre VARRO István dr.zachar József ZEIDLER Sándor 52 1 ÖSSZESEN A rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrségtörténeti tanulmányok jegyzéke 20

19 1. BACSA Gábor: A csendőrség részvétele Zala-megye határőrizetében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelelm-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 2. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati jogáról Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelelm-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 3. Idem: A csendőrség és a városok Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), X. évf. (1999.) 12.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában című XIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 4. CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 5. DAVOLA József: A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti feladatai ben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis),X. évf. (1999.) 11.sz p. A tanulmány korábbi változata áprilisában hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak Szabad mozgás a Kárpát-medencében. című XI. konferenciáján. Az előadás PARÁDI József: A határszéli csendőrség Budapest, 1984, Határőrség. monográfia annotációja volt. A publikált tanulmány az előadás szerkesztett változata. 20

20 6. Idem: A tábori csendőrség mint a katonai rendőrség elődje. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), X. évf. (1999.) 12.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában. című XII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 7. DOMOKOS Sándor: A Kanadai Királyi Lovas Csendőrség. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 8. ERNYES Mihály: Pandúrság helyett csendőrség Baranyában. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 9. FAZEKAS Csaba: A csendőrség és a történelmi egyházak kapcsolata a Horthy korszakban az el nem ismert felekezetek kezelés tükrében. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 10. FORRÓ János: A csendőrség története. A csendőr őrs. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), III. évf. (1992.) 4.sz p. A tanulmány korábbi változata szeptemberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak Tradíció és korszerűség című III. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 21

Rendvédelem-történeti Hírlevél

Rendvédelem-történeti Hírlevél Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35 36. szám Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX.

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz

TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz TARTALOM Bevezető 2 Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN c. vándorkiállításhoz HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Nagy Háború a maga korában 4 A Nagy Háború plakátokon 5 A Nagy Háború kéziratos

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 126. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2013. 3. SZÁM A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K III. évfolyam 3. szám 8836/2006. H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2006/1. SZÁM B U D A P E S T - 2006 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU

Részletesebben

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT**

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** Dr. Gödölle István* A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** 1. MEGALAKULÁS 1905-BEN Az őszi szélben, október elején indult meg a mozgalom, amely alig

Részletesebben

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola NAGY Ákos Péter NAGY Ákos Péter A Rendőrtiszti Főiskola története A Főiskola történetével különösebben most nem szeretnék foglalkozni, hiszen előttem már sokan írtak róla 1, most csak egy rövid összegzést

Részletesebben

TARTALOM TANULMÁNYOK. DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl

TARTALOM TANULMÁNYOK. DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl TARTALOM TANULMÁNYOK DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl DR. MÉSZÁROS LÁSZLÓ 13 A katonai büntetõeljárás hatásköri szabályainak változásai DR. CSIHA GÁBOR 19 Katonai Bírák a polgári büntetõbíráskodásban

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

S.sz. Szerző neve Könyv címe Ára Kiadva Megjegyzés 1 Balla - Paulovits Szabálysértési jog. Általános rész 2 Liszkainé Dr. Nagy K. Éva - Dr.

S.sz. Szerző neve Könyv címe Ára Kiadva Megjegyzés 1 Balla - Paulovits Szabálysértési jog. Általános rész 2 Liszkainé Dr. Nagy K. Éva - Dr. 1 Balla - Paulovits Szabálysértési jog. Általános rész 2 Liszkainé Dr. Nagy K. Éva - Dr. Tóth Tamás Szabálysértési jog. Különös rész 3 Dénes József - Tóth Sándor Közrendvédelmi alapismeretek 4 Dénes József

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a támogatásával jelent meg 125. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2012. 2. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓIR ATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI Czigány István,

Részletesebben

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

BUDAPEST GYŐR MISKOLC

BUDAPEST GYŐR MISKOLC 2 0 1 0 3. szám BUDAPEST GYŐR MISKOLC A T A R T A LO M B Ó L T is z a K á lm á n é s a k ö z ig a z g a t á s i b ír á s k o d á s A d a lé k o k a civil s z e k t o r f e ls z á m o lá s á h o z M a g

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

FORRÁSOK. I. Törvények

FORRÁSOK. I. Törvények FORRÁSOK I. Törvények Allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt für das Kaisertum, Österreich, Jahrgang 1-949, Seite 297. 1968. évi XXXII. t. c. 1870. évi IX., XVI. és XLV. t. c. 1871. évi XXIII. t.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013 A könyv megjelenését támogatták: PÉTER H.. MÁRIA Magyar Gyógyszerészi Kamara- Budapest Békéshelp Non-profit Kft Budapest BHP bekeshelp hu Gedeon Richter gyógyszergyár - Marosvásárhely GEDEON RICHTER ROMANIA

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben