A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül"

Átírás

1 A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai TÖRÖK Ferenc cs. és kir. táborszernagy a magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőrség első felügyelője (1832. I. 23. Csíkszereda XII. 9. Budapest) Budapest PARÁDI József SIMON F. Nándor 2011 Murai és köröstarcsai TÖRÖK Ferenc cs. és kir. táborszernagy a magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőrség első felügyelője

2 Született Csíkszeredán január 23.-án rom.kat. vallású. Édesatyja tanító volt. Szülei katonai pályára szánták s fiatal kora óta katonai tanintézetben, az olmützi cs.kir. hadapród iskolában tanult és nevelkedett, honnan mint hadapródőrmester 1851-ben a cs.kir. 41.-ik sorhadgyalogezredbe osztatott. Hadnaggyá december 23.-án lépett elő a cs.kir. 6. sorhadgyalogezredben ben helyeztetett át a cs.kir. csendőrséghez. Itt a cs.kir. 7., 6. és 8-ik csendőrezredek állományában mint hadnagy, majd főhadnagy (1859. május 19.) szakaszparancsnok Nagyváradon, Aradon, Butyinban, ismételten Aradon és Kaposvárt állomásozott évben kiütvén a Poroszország elleni hadjárat, mint százados helyeztetett vissza a cs.kir. 34. gyalogezredhez s ezen ezred kötelékében mint századparancsnok harcolta végig a hadjáratot; résztvett a podoli és jicini ütközetben. Utóbbiban súlyosan meg is sebesült. Ezen évben a hadjárat során tanúsított vitéz magatartásáért legfelsőbb dicsérő elismerésben részesült, a Somogy vármegyében fennforgott zavaró közbiztonsági viszonyok helyreállítása körül szerzett érdemeiért pedig a katonai érdemkereszttel tűntettetett Őfelsége által. A m.kir. honvédségnek évben (XLI.t.c.-el) történt felállításakor a cs.kir. hadsereg kötelékéből átlépett a m.kir. honvédség állományába s kineveztetett a Kézdivásárhelyen állomásozó m.kir. 24. számú háromszéki honvéd gyalogzászlóalj parancsnokává év november 1.-ével őrnaggyá s a Deésen állomásozó m.kir. 32. számú dobóka-szolnoki honvéd gyalogzászlóalj parancsnokává neveztetett ki. Ezen minőségében egyszersmint a tisztképző iskola vizsgaelnöke gyanánt is működött, tehát felette tevékeny részt vett a honvédség első szervezésének nehéz munkájában. Midőn a magyar kormány május hó 1-ével átvette a cs. és kir. közös hadügyminisztertől az akkori Erdély részi csendőrséget mely az ország területén 1850 óta felállított, de később feloszlatott országos csendőrparancsnokságok közül egyedül maradt működésben június hó 26-ával ezen testület vezetésével ideiglenesen megbízatott, majd 1877 május 6.-án Őfelsége által ezen testület parancsnokává véglegesen kineveztetett egyidejűleg áthelyeztetvén annak állományába. Az erdélyi csendőrparancsnokságoknál akkor nehéz viszonyok uralkodtak. Török őrnagynak azonban sikerült minden rázkódtatás nélkül elérnie, hogy e parancsnokságnál úgy a vezetésnél, mint személyi és szolgálati viszonyoknál kitűnő szellem és fegyelem honosíttatott meg, az intézmény teljesen magyarrá alakult át s olyan eredménnyel működött, hogy miután az anyaországban a közbiztonsági viszonyokban beállott bomlásszerű állapotok folytán az akkori kormány kezdeményezésére a csendőrségi intézménynek Magyarország többi részére való kiterjesztése határoztatott el s e célból a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881/III.tc. meghozatott, november 1-ével pedig ezredessé előlépett Török Ferenc ezredes által előkészített megszállás az ő vezénylete alatt január 1-ével a szegedi, innen folytatólag ugyancsak az ő vezetésével január 1-ével a budapesti és a kassai, január 1-ével pedig a pozsonyi és székesfehérvári csendőrkerületek területén megtörténhetett. Ezzel lett befejezve a nagy mű: a m.kir. csendőrség felállítása. Török ezredes időközben évben hosszas és jeles szolgálatai elismeréséül Őfelsége által a III. oszt. Vaskorona-renddel tűntetettett ki. A csendőrség felügyelet és hatásköre az egész ország területére kiterjedvén, szükséges volt arról gondoskodni, hogy a testületnél a szolgálatkezelésnél, a személyi, fegyelmi és a katonai közigazgatási ügyek intézésénél az egységes és egyöntetű vezetés érvényesüljön.

3 Ismét Török Ferenc ezredesre esett a választás, ki ezokból Őfelsége által év október hó 13.-án legfelsőbb elhatározással Schatz Lajos csendőrezredes utódaként a honvédelmi minisztérium IV. csendőrségi ügyosztályának vezetőjévé neveztetett ki, egyúttal megbízván a magyar korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének teendőivel is. Ezen minőségében lett a katonailag szervezett csendőrség felügyelője a mindenkori honvédelmi miniszternek segédközege. Török ezredes november 1-ével vezérőrnaggyá, évben pedig altábornaggyá nevezetetett ki. Őfelsége február hó 6.-án kelt legfelsőbb elhatározásával Török altábornagyot a lipótrend lovagkeresztjével tűntette ki. A közel ötven évi fárasztó szolgálat megrendítette Török altábornagy egészségét s saját kérelmére Őfelsége méltányolva derék katonája kiváló érdemeit augusztus 24.-én kelt legkegyelmesebb elhatározásával őt a címzetes táborszernagyi jelleggel s a lipótrend középkeresztjével tűntette ki és elrendelte nyugállományba helyezését. * TÖRÖK Ferenc táborszernagy 1900.XII.9.-én halt meg, a kerepesi temetőben a Deák mauzóleum közelében a székesfőváros által adományozott sírhelyen helyezték örök nyugalomra. A csendőrség tiszti kara gránitoszlopot emeltetett a sírhelyén. * PRESZLY Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. A MELLÉKLET TARTALOMJEGYZÉKE Szakirodalomjegyzék...5.p. A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrségtörténeti tanulmányok Jegyzéke...19.p. Törvények 31.p.

4 Rendeletek...32.p. Belügyi közlöny XXIII.évf. (1918), XXIV.évf. (1919), XXVI.évf. (1921)...33.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára I IV. és évf. ( és 1918)...34.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára VIII-XXXIX.évf. ( ) 40.p. Rendeleti közlöny a Magyar Hadsereg számára XLVI.évf. (1919).68.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára XLVII XLVIII.évf. ( )..69.p. Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára XLIX.évf. (1922).70.p. Csendőrségi közlöny IX XXXIX.évf. ( ) 70.p. A csendőrség felügyelői..84.p.

5 Szakirodalomjegyzék MONOGRÁFIÁK ÉS MONOGRÁFIA JELLEGŰ FELDOLGOZÁSOK 1. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története Pécs, 1999, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek/. 186 p. 2. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek./. 175 p. 3. KATONA Géza: Közbiztonságvédelem Magyarországon az I. világháborúig. Budapest, 1984, BM. Könyvkiadó. 174 p. 4. KÖVENDY Károly: A Magyar Királyi Csendőrség a törvény és a rend szolgálatában A csendőr békében, háborúban és emigrációban. Torontó, 1973, Sovergin. 430 p. 5. A Magyar Királyi Csendőrség forradalmasítása az évben és erkölcsi züllesztése az évben. Miskolc, 1937, Standhoff József Könyv-nyomdája. 6. NÉMETHY Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete, szolgálata és viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. I. köt. A Magyar Királyi Csendőrség hatásköre, jogai, szolgálati teendői és eljárása. II-III.köt. A Magyar Királyi Csendőrség viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. Budapest, 1900, Országos Központi Községi Nyomda Részvénytársaság. 72 p. és 162 p. /Közigazgatási Könyvtár./ 7. OLÁH Ödön: Tanulmányjelentés az Ausztriában és Bosznia- Hercegovinában fennálló határőrizetről és a csempészet elleni intézkedésekről. Budapest, 1912, BM. 80 p. 8. OSVÁTH Pál: Zsandár kell-é vagy pandúr? Vélemény nyilvánítás aziránt, hogy a magyar rendőrség minként szerveztessék? Nagyvárad, 1870, s.n. 147 p. 9. PARÁDI József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, , Osiris. 370 p. 10. PARÁDI József: A dualista Magyarország belügyi szervei. Budapest, 1987, Rendőrtiszti Főiskola. 56 p. 11. PARÁDI József: A Határszéli csendőrség Budapest, 1984, Határőrség. 95 p. 12. PARÁDI József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. II köt. Csendőrség a határőrizetben. Budapest, 2003, Tipico Design Kft. 190 p. 13. PARÁDI József: Verhältnisse des Personalstandess bei der Ungarischen Königlichen Gendarmerie. [Humán viszonyok a Magyar Királyi Csendőrségnél.] Berlin, 2008, Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin. /Beiträge aus dem Fachbereich 3 der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin, 68./ A kiadvány előzménye, előadás formájában 2008.V.28-án Berlinben hangzott el az Európai Unió Erasmus oktatási programjának kereté- 5

6 ben megvalósított professzori mobilitás során a Fachhoch- schule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin BA képzés keretében tanuló hallgatók számára. A publikált alkotás az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 14. PRESZLY Lóránd: A Magyar Királyi Csendőrség története Budapest, 1920, Honvédelmi Sajtóvállalat. 154 p. 15. REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád Könyvkiadó. 552 p. 16. SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit Budapest, 1987, Magvető /Nemzet és emlékezet./. 272 p. 17. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség története Budapest, 1990, Zrínyi Katonai Kiadó. 154 p. 18. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség története Budapest, 2000, javitott kiadás,ister. 173 p. PERIODIKÁK ÉS SEMATIZMUSOK, ZSEBKÖNYVEK, LEXIKONOK, ÉV- KÖNYVEK ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI JELLEGŰ KIADVÁNYOK 19. A csendőr kézikönyve. Szeged, 1894, Várnay Könyvkiadó. 62 p. 20. Csendőr újság Csendőrség (A Törvényszéki és rendőri újság melléklapja) 22. Csendőrségi Lapok. I-XIII. évfolyam ( ) XIV-XXXIV. évfolyam ( ). Megjelent havonta kétszer ( havonta háromszor). Szerkesztette a Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve szerkesztőbizottsága. 23. Csendőrségi Zsebkönyvek: Zsebkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára, A Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve, Katonai és csendőrségi tájékoztató. Budapest, 1920, MOVE. 224 p. (Az 1921, 1922 és 1923 évi Katonai és csendőrségi zsebnaptárok elődje; A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 25. Katonai és csendőrségi zsebnaptár az évre. Budapest, 1920, Honvédelem. 380 p. (Ezt az 1920-as évre szóló hasonló jellegű kiadás, a Katonai és csendőrségi tájékoztató előzte meg. A Zsebnaptár Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 26. A Honvédelem katonai és csendőrségi zsebnaptára az évre. Budapest, 1921, Honvédelem. 208 p. (A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 27. Honvédelem. Katonai és csendőrségi zsebnaptár az évre. Budapest, 1922, Honvédelem. 163 p. (A könyvnek a Csendőrségi rész elnevezésű része olvasható a Honlapon) 28. Magyar Királyi Csendőrség VI. kerületparancsnokság 2. szárnyparancsnokság: Jegyzék a soproni szárny területén tartózkodó közártalmúakról, orgazdákról, vásári és egyéb tolvajokról, nemkülönben veszélyes csavargókról. Szombathely, 1897, Seiler Henrik Utódai Könyvnyomdája. 29. Magyar Csendőr (Esztergom). 6

7 30. A magyar királyi kormány évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv Magyar közrendészet (szerk.: BAGI László) 32. Magyarország tiszti czim- és névtára ig szünetelt. 33. MIHÁLYFALVI István: Csendőr Lexikon. Budapest, 1899 és 1910, s.n. 535 p. 34. MIHÁLYFALVI István: Csendőrségi Lexikon. Budapest, 1910, s.n. 626 p. 35. Nyomozati értesítő a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1930, Magyar Királyi Csendőrség. 36. PINCZÉS Zoltán: Csendőr lexikon címszavakban. Budapest, 1935, s.n. 198 p. 37. Rendőri Lapok (A Csendőrségi Lapok elődje.) 38. Csendőrségi Zsebkönyvek Szerkesztő Bizottsága: Vegyes közlemények a Csendőrségi Zsebkönyv évfolyamaiból. I-II kötet. Budapest, , Franklin Társulat. 39. ZSUFFA Sándor: Tájékoztató honvédségi, csendőrségi és rendőrségi ügyekben (a fegyveres haderő kiegészítése). Budapest, 1942, Pécsi Egyetemi Nyomda. 223 p. SZABÁLYZATOK 40. Általános szolgálati határozványok a Magyar Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1896, Pesti Könyvnyomda. ( Második átdolgozott hivatalos kiadás ) 275 p. 41. BALÁZS Elemér: Bűnvádi nyomozás teljesítése csendőrjárőr által. Budapest, 1900, s.n. 76 p. 42. Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 187 p. 43. Becsületügyi Szabályzat a M. Kir. Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1942, Pallas. 174 p. 44. Csendőrségi szolgálati utazások alkalmával felszámítható illetmények, vezénylési és vezényeltetési pótdíjak kimérete. Budapest, 1925, s.n. 35 p. 45. Csendőrségi ügyviteli szabályzat. Budapest, 1947, s.n. 177 p. 46. DIENES Andor: Gazdászati tájékoztató a csendőr őrsök részére. Szombathely, 1938, s.n. 86 p. 47. Fegyver- és lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, Pesti Könyvnyomda. 176 p. 48. Függelék a csendőrségi szolgálati utasítás általános részéhez. Budapest, 1890, s.n. 49. Függelék az Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára című szolgálati könyvhöz. (A hírszerző szolgálat ellátása és a kémkedés megakadályozása) Budapest, 1912, s.n. 50. Gazdászatkezelési utasítás a magy. királyi csendőr őrsök valamint a csendőrségi pótlókeret és tanosztályok számára. Buda-pest, 1912, Várnay és Fia Municipia Kiadóhivatala. 328 p. és pótlékok (helyesbítések) 7

8 51. Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai, valamint a csendőr kerületi törzsek számára. Budapest, 1912, s.n. 342 p. 52. Gazdászatkezelési utasítás a m. kir. csendőr gazdászatközigazgatási hivatalok és a központi gazdasági hivatal számára. Budapest, 1943, Ladányi Antal Könyvnyomdája. 242 p. 53. GERŐ Gyula: A Magyar Királyi Honvéd- és Csendőrtisztek nősülési ügyei körül való eljárás. Budapest, , Benkő Gyula M. Kir. Udvari Könyvkereskedés. 119 p. 54. Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség alakulatainak közgazdálkodási és közétkeztetési vezetésére. Budapest, 1935, s.n. 96 p. 55. Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség őrsei közgazdálkodásának vezetéseire. Budapest, 1912, s.n. 50 p. 56. A honvédség és a csendőrség nem hivatásos egyénei, valamint a kisegítő szolgálati kötelezettségek alá eső személyek katonai felülvizsgálatának szabályozása. Budapest, 1944, s.n. 20 p. 57. Honvédelmi határszolgálati utasítás a Magyar Királyi Honvédség, a Magyar Királyi Csendőrség, a Magyar Királyi Pénzügyőrség, és az állami erdészet részére. Budapest, 1940, Honvédelmi Minisztérium. 32 p. 58. Ideiglenes ruhagazdálkodási utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1941, s.n. 110 p. 59. Ideiglenes utasítás a Magyar Királyi Csendőrség felszerelési anyagraktárszolgálati és gazdászati ügyeinek kezelésére és elszámolására nézve. Budapest, 1904, s.n. 60. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899, s.n. 61. Illetményszabályok. Őrsgazdászatkezelési utasítás. A közgazdálkodásra és a közétkeztetésre vonatkozó határozványok. Ruhagazdálkodási utasítás. Budapest, 1941, s.n. 38 p. 62. Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, s.n. 192 p. 63. Kimutatás a szolgálati könyvekről, szabályokról és utasításokról a honvédség, népfölkelés és csendőrség számára. Budapest, 1898, Pallas. 19 p. 64. Különleges határozványok a magyar királyi lovas csendőrök számára. Budapest, Pesti Könyvnyomda. 38 p. 65. Laktanya-szabályok a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, Pesti Könyvnyomda. 43 p. 66. Laktanyaszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, s.n. 67. Lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Tata, s.n. 68. Mozgósítási utasítás a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség számára. Budapest, 1913, Honvédelmi Minisztérium. 65 p. 69. Nősülési szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar 8

9 Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1908, Pallas. 26 p. 70. Nyilvántartási utasítás a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség méneskara számára. Budapest, 1932, s.n. 88 p. 71. Pénzkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 72. SCHICK Lénárd: Vezényszavak füzete. Szombathely, 1930 és 1932, Gábriel Ágoston Utóda Könyvnyomda. 159 p. és 266 p. 73. Szabadságolási szabály a Magyar Királyi Honvédségnél és a Magyar Királyi Csendőrségnél havidíj élvezetében álló tényleges állományú személyek részére. Budapest, 1895, Pallas. 17 p. 74. Szabályzat a Magyar Királyi Honvédségnél és a Magyar Királyi Csendőrségnél alkalmazandó becsületügyi eljárásról. Budapest, 1903, s.n. 77 p. 75. SZENTKIRÁLYI Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás községi jegyzők, községi előljárók, csendőrök, ügyvédek, lelkészek és tanítók részére. Nagykároly, 1906, Manyák és Tóth Könyv- és Hirlap-nyomda. 174 p. 76. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1887, Központi Községi Könyvnyomda. 77. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1900, Pesti nyomda. 361 p. 78. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 386 p. 79. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1941, Stádium Sajtóvállalat. 411 p. 80. Szervi határozványok a csendőr számvevő tisztek és a csendőr törzsőrmesterek számára. Budapest, 1900, s.n. 32 p. 81. Szervi határozványok a csendőrségi felügyelőség számára. Budapest, 1902, Pallas. 7 p. 82. Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számtisztjei számára. Budapest, 1900, s.n. 43 p. 83. Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számtanácsadói, számvivőtisztjei, számtiszthelyettesei és törzsőrmesterei számára. Budapest, 1906, Várnagy. 36 p. 84. Szervi határozványok a M. Kir. Csendőrség felügyelője számára. Budapest, 1943, Atheneum. 8 p. 85. Szolgálati utasítás az országos csendőrség számára. Bécs, 1850, s.n. 86. Szolgálati utasítás a közlekedési csendőrség számára (Tervezet). Budapest, 1937, 50 p. 87. Utasítás a Császári és Királyi Hadsereg tábori csendőre számára. Budapest, 1905, Pallas. 270 plusz 19p. (Az 1908-as kiadásból csak egy példányról van tudomásunk, amelynek csak az első 240 oldala van meg, ami viszont az 1905-ös kiadásúval teljesen egyezik). 88. Utasítás a Császári és Királyi közös hadseregbeli vagy a Ma-gyar Királyi Honvédség karhatalmának igénylésére, kirendelésére és alkalmazására nézve. Budapest, 1906, s.n. 89. Utasítás a fürdőkülönítmények és fürdőőrsök számára. Budapest, 1932, s.n. 90. Utasítás a katonai határőrizet tárgyában a honvédség, népfölkelés, 9

10 csendőrség, pénzügyőrség és határrendőrség számára. Budapest, s.n. 91 p. 91. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1881, Pesti Könyvnyomda. 191 p. 92. Utasítás Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. 93. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1898, Pesti Nyomda. 224 p. 94. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, s.n. 78 p. 95. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, Várnay és Fia Municipia Kiadóhivatala. 360 p. és 384 p. 96. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség járásőrmesterei számára. Budapest, 1903, Központi Községi Nyomda. 46 p. 97. Utasítás a magyar királyi csendőr számvevőségek számára. Budapest, 1899, s.n. 244 p. 98. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség legénységének minő-sítésére. Budapest, 1943, Állami Nyomda. 56 p. 99. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség lovas alakulatai részére. Budapest, 1937, Pátria. 108 p Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozóalakulatai számára. Budapest, 1930, Pallas. 188 p Utasítás a M. Kir. Csendőrség pénztár- és csekkezelésére (PUT.). Budapest, 1943, Állami Nyomda. 120 p Utasítás a szemlék megtartásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1913, Várnay. 72 p Utasítás a tábori csendőrök számára. Budapest, s.n Utasítás az élelmezési és beszállásolási számvitelre nézve a saját gazdászatkezeléssel felruházott szárnyparancsnokságokkal bíró m. kir. csendőrparancsnokságok számára. Budapest, 1881, s.n. 78 p Útmutató a csendőr járőrök részére. Budapest, 1909, Kaufman Ábrahám és Társai. 57 p Ügyviteli szabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. (CSÜSZ) Budapest, 1927, Pallas. 180 p Vezényszavak a csendőrségi gyalog altisztek részére. Szeged, 1900, s.n. 16 p Vezényszavak a csendőrségi lovas altisztek részére. Szeged, 1900, s.n Vezényszavak a fegyvergyakorlatok oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Székesfehérvár, s.a., s.n. 24 p Vezényszavak füzete. Pozsony, 1912, m. kir. 5. sz. csendőrkerület Vezényszavak a gyalog és lovas csendőrség számára. Székesfehérvár, 1912, Számmer. 57 p Valló József: Vezényszavak gyüjteménye a m. kir. csendőrség gyalog- és lovasőrsei számára. Budapest, , Hirlap nyomda, 68 p. TANANYAGOK 10

11 113. ABAY Kálmán: Táblázatos áttekintés a SZUT.-, NYUT.-, és CSÚSZ-szal összefüggő fontosabb rendeletek-, közlemények-, és magyarázatukról. Debrecen, 1933, s.n. 58 p A Magyar Királyi Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága: Általános ismeretek tára. A M. Kir. Csendőrlegénység részére. I, II. köt. Budapest, 1908, Franklin-Társulat. 414 p. és 368 p Általános szolgálati határozványból a próbacsendőr kezdő és haladó osztálya számára megtanulni szükséges kérdésekről és feleletekről. Kassa, 1907, s.n BALLÓ Lajos: Kézikönyv és oktatási segédeszköz számtanból, szabályokkal és példákkal a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szeged, 1900, s.n. 47 p BALLÓ Lajos: Kézikönyv és oktatási segédkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szeged, 1900, s.n. 260 p BERZEVICZY László DIENES Andor: Tájékoztató a csendőr őrsök legénysége és szolgálati lovai után járó fontosabb illetményekről, valamint a csendőr őrsök fontosabb gazdászatkezelési tennivalóiról. Budapest, 1941, s.n. 148 p BORBÉLY Ferenc: Mintakönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára a fennálló szabályok alapján. Kolozsvár, 1885, s.n. 400 p BRELIK Imre: Istennel a királyért és a hazáért. Egy komoly szó a magyar királyi csendőrökhöz. Wien, 1900, s.n. 182 p Csendőrerények. A Csendőrségi Lapokban közölt cikkekből öszszeállította CSEPI Béla. Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. /Csendőrségi Lapok Könyvtára I. kötet/ 179 p A csendőrség fegyverei. Szombathely, s.n A csendőrség fegyverei. Tata, 1938, s.n. 40 p A csendőr kézikönyve. Utasítás a tábori csendőrség részére kérdésekben és feleletekben. Szeged, 1894, s.n. 62 p Csendőr-Lexikon. A Csendőrségi Lapok Csendőr-lexikon rovatából a SZUT.-tal kapcsolatos kérdések és feleletek gyűjteménye. Budapest, 1943, Stádium. /Csendőrségi Lapok Könyvtára. XIII. kötet). 622 p A csendőrségi szolgálati utasítás magyarázata a Magyar Királyi Csendőrség használatára. Budapest, 1908, s.n. 175 p ÉLTHES Gyula: A kihágások kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1931, s.n. 592 p ENDRŐDY Géza: A bűnügyi nyomozás kézikönyve. Losonc, 1897, Kármán Nyomda. 288 p ENDRŐDY Géza: Alapvetés a csendőr erkölcsi neveléséhez. Máramarossziget, 1902, Kaufman nyomda. 143 p HAVRANEK János: Tanácsadó a csendőr magán életéhez. Székesfehérvár, 1927, Csitáry G. Jenő Könyvnyomdája. 111 p Irányelvek az őrsökön való továbbképzésre. Budapest, 1935, s.n. 36 p Jegyzék-könyvecske a m.kir. csendőlegénység számára. Budapest, Mojsza-nyomda.39 p. (plusz egyéni bejegyzések) 133. Kérdések és feleletek a függelék című utasításból a magyar királyi csendőr altiszti tanonczok számára. Máramarossziget, 1904, 11

12 s.n. 47 p Kérdések és feleletek a katonai irálytanból és az őrsiroda vezetéséből. Máramarossziget, s.n Kérdések és szabályok a Magyar Királyi Csendőrség részére fennálló szabályok-, rendeletek-, és törvényekből. Szeged, 1889, s.n Kézikönyv a csendőr tanosztályok részére. Máramarossziget, 1895, s.n Kézikönyv és oktatási segédeszköz a Magyar Királyi Csendőrlegénység számára. Szeged, 1900, s.n Kihágásokat megállapító törvények és rendeletek. Budapest, s.n Kivonat a csendőrségi szervezeti és szolgálati utasításból. Kolozsvár, 1908, s.n A közigazgatás szervezete és működése. Budapest, 1941, Belügyminisztérium. /A gyakorlati közigazgatási vizsga kompendiumai, 9./ 141. KŐVÁRY Ottó: Kérdések és feleletek a Magyar Királyi Csendőrség kézi-, lő- és szálfegyvereinek utasításaiból. Szeged, 1896, s.n. 77 p Lovas csendőrök tankönyve. Cegléd, 1928, s.n Magánjogi ismeretek a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1937, Madách A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar királyi Csendőrség számára. I-II.köt. Budapest, 1937, Stádium Kiadó p A magyar büntető törvénykönyv magyarázata a Magyar Királyi Csendőrség használatára. Máramarossziget, 1908, s.n. 163 p Magyar Királyi Csendőrség: A magyar büntető törvények és szabályok magyarázatokkal és jegyzetekkel. Kézikönyv a Magyar Királyi Csendőrség, az állami-, a városi- és községi rendőrségek, valamint általában az összes nyomozó hatóságok és nyomozó közegek részére. Budapest, 1912, Franklin-Társulat. (Hatályon kívül helyezi az évi rövidebb kiadást) 1251 p A Magyar Királyi Csendőrség története. (Különlenyomat a Csendőrségi Lapok évi 4. számából). Budapest, 1933, Stádium. 23 p A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1894, s.n. 31 p MISKOLCZY Ágost PINCZÉS Zoltán: A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára. I kötet: Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Budapest, 1940, Stádium p. II kötet: Bűnvádi eljárási jog; Rendőri büntető eljárás; katonai büntetőjog. Budapest, 1937, Stádium p. III. kötet: Büntetőtörvénykönyv a kihágásokról (1879:XL. T.-C) és kihágásokat megállapító kapcsolatos törvények és rendeletek. Budapest, Stádium. 882 p PÁNDY Kálmán: A szeszes italokról és a nemi betegségekről. Budapest, 1907, s.n. 12

13 151. PARAGHI Sándor: Segédlet a Szolgálati Szabályzat I., II. rész és a Csapat-csendőr Utasítás oktatásához. s.l., 1944, s.n. 404 p Példák az elővezetésre. Nagyvárad, 1941, s.n Pótfüzet A magyar bűntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára című tansegédlethez. Budapest, 1938, Stádium Próbacsendőrök tankönyve. Budapest, 1927, Palladis Próbacsendőrök tankönyve. Kihágásokat megállapító törvények és rendeletek. Budapest, 1941, s.n A rádió a közbiztonság szolgálatában. Jegyzet a híradó szolgálati ismeretekből és azok oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség tanalakulatainak. s.l., s.a., s.n RIDEGH Rajmund OLCHVÁRY-MILVIUS Attila: Bűnügyi nyomozástan. Budapest, 1936, Hornyánszky. 652 p SELLYEY Vilmos: A csendőr nyomozó alakulatok szervezete és szolgálata. In MÁRTONFFY Károly (szerk.): A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, p. (6 p.) 159. SOLTÉSZ Imre KÁRMÁN Elemér: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőr-ség számára. Budapest, 1911, s.n SOLTÉSZ Imre: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1924, Második és bővitett kiadás, Palladis. 310 p Tanulságos nyomozások. Összeállítva a Csendőrségi Lapokban közölt cikkekből. Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. /Csendőrségi Lapok Könyvtára./ II. kötet: Őrsök és nyomozó alakulatok együttműködése; Tűzesetek; Biztosítási csalások. 159 p. IV. kötet:az ember élete elleni bűncselekmények.157 p. VI.kötet: Vagyon elleni bűncselekmények. 160 p. VII. kötet: Vagyon elleni bűncselekmények. 179 p Táblázatos kimutatás a bűntettekről, vétségekről és kihágásokról a Magyar Királyi Csendőrségi őrjáratok szolgálati használatára. Kassa, 1893, s.n VALLÓ József: A magyar bűntető törvények zsebkönyve. I.kötet: Bűntettek és vétségek. Budapest, , Palladis. 835 p. II.köt. Kihágások. Budapest, , Palladis. 422 p VÁRADY Géza Viktor: A magyar katona útmutatója. Hasznos tudnivalók csendőrök, rendőrök és leventék számára. Budapest, , May Nyomda. 95 p Vezérfonal a csendőrnek ellenszegülési esetekben követendő magatartására nézve. Kolozsvár, 1878, Gármán János örökösei. 15 p Vezérfonal a kardvívás oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1905, s.n. 28 p ZAJCSEK Lajos: Az eb nevelése és kiképzése. Budapest, 1925, Centrum. 276 p. TANULMÁNYOK 168. PINCZÉS Zoltán: Csendőrség és közigazgatás. In MÁRTONFFY Károly 13

14 (szerk.): A mai magyar Közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, p. (13 p.) 169. A tanulmányok döntő többsége a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN periodikában jelentek meg. A periodikában közölt tanulmányokkal szemben támasztott követelmények megfelelnek a tudományos közlés igényeinek. A tanulmányok szakmai lektorálás nyomán kerülnek publikálásra. A periodikában megjelent csendőrségtörténeti tanulmányok a honlap Rendvédelemtörténeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrség-történeti tanulmányok című jegyzékben találhatók. JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYEK, CHRESTOMATHIA ÉS EGYÉB FELDOL- GOZÁSOK 170. ABAY Kálmán: Tárgy- és számmutató a Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó rendeletekről tól 1934-ig. Budapest, 1935, s.n. 175 p Belügyi Közlöny BÓDY Vilmos KÁDÁR Gyula KIRÁLY József: Tájékoztató a csendőrségi nyugellátásról. Budapest, 1935, Madách Nyomda. 114 p Corpus Juris Hungarici. Budapest, , Révai Csendőrségi Közlöny. 1894, Nagykanizsa Csendőrségi és rendőrségi közlöny A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati köreire vonatkozó és Hunyad megye hatósági szabályrendeleteinek hivatalos gyűjteménye. Déva, 1902, s.n. 22 p A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati körére vonatkozó törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteménye. Budapest, 1901, Toldi Kiadó. 499 p FABA János: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye köt. Budapest, s.n HOLLÓS Ervin: Rendőrség Csendőrség VKF-2. Budapest, 1971, Kossuth. 431 p Magyarország közlekedésrendészeti szabályai. Budapest, 1931, s.n Magyarországi Rendeletek Tára , Budapest, Franklin, ( Magyarországi törvények és rendeletek tára.) 182. Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára és 1923, majd Csendőrségi Közlöny től 1943-ig Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára 184. SCHERER Károly: Honvédség, csendőrség rendeleteinek tára ig, Az új véderőtörvény. Szatmárnémeti, 1912, s.n. 200 p SZACZVAY András CSATÓ Béla: Kihágások betűsoros kézikönyve. Budapest, 1939, s.n. 412 p Törvényes rendelkezések hivatalos gyűjteménye. Tata, 1937, s.n., (A csendőrségre vonatkozó jogszabályok). 206 p. ADATTÁR, BIOGRÁFIÁK, GYŰJTEMÉNYEK, METODIKAI ÚTMUTATÓK STB BARÁTOSSY György és BARÁTOSSY Gábor: De kik is vagyunk? Egy magyar család útja a francia forradalom guillotin-jától a kommunista akasztófáig, napjainkig. Budapest, 2009, Pytheas Ki- 14

15 adó. 485 p. (v. Poltáry Vilmos és Korondi Béla életútjainak fejezetei olvashatók a honlapon) 188. CSAPÓ Csaba: Levéltári források szógyűjteménye, Segédlet a Magyar Királyi Csendőrség történetének kutatásához (/1867-/ ). Ad Acta. A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1999, p. (69 p.) 189. A honvédség és a csendőrség névkönyve Budapest, 1904, s.n A Magyar Királyi Csendőr járás- és törzsőrmester rangfokozati lajstroma. s.l., 1906, s.n A Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség névkönyve. Budapest, , Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium A Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség tisztjeinek és hasonló állásúaknak évi rangsorolása. Budapest, 1944., s.n., 1326 p Jahrbuch für die k. k. Gendarmerie für das jahr Bécs, Selbstverlag des Herausgebers p. (3 p. a magyar csendőrség vezetőinek listája) 194. PRESZLY Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. 378 p SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit Budapest, 1987, Magvető, /Nemzet és emlékezet./ 272 p SZAKÁLY Sándor : A magyar katonai felsővezetés Lexikon és adattár. Budapest, 2001, 2003, Ister. 409 p SZAKÁLY: Katonák, csendőrök, ellenállók. Kaposvár, 2007, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése. /Örökség Kaposi Kiskönyvtár 32./ 114 p Tudományegyetemi csendőrtiszti zászlóalj tagnévsora, a volt zászlóalj tagjai foglalkozásának és lakcímének a feltüntetésével. Budapest, 1942, s.n. 128 p. KÉZIRATOK 199. APRÓ Tibor: Horthy Miklós történeti megítélése és a Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 47 p BÁRKÁNYI József: Csendőrségi Lapok repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p BEKE József: A Magyar Királyi Csendőrség szakalakulatainak fejlődése Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1995, 28 p CSAPÓ Csaba: Az erdélyi és a horváth-szlavón csendőrség átvétele a magyar kormány felügyelete alá. Szakdolgozat (ELTE BTK) Kézirat. Budapest, CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség Kandidátusi értekezés (MTA TMB) Kézirat. Budapest, FARKAS Margit: A Magyar Királyi Csendőrség Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 54 p GOMBOS Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrség szerepe a közrend fenntartásában a két világháború között a mai Hajdú-Bihar megye területén. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 98 p. 15

16 206. GYULAI Ákos: A Magyar Királyi Csendőrség strukturális és diszlokációs fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 64 p HAJDÚ László PAPP Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat. Budapest, 1991, 64 p HOLKÓ István: A Magyar Királyi Csendőrség felszerelésének változása a megalakulástól az első világháború kitöréséig. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1999, 55 p HORVÁTH Imre: A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és fegyverzete. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 44 p HORVÁTH Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó törvé-nyek, rendeletek, utasítások. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 57 p KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Ph.D. disszertáció (Debreceni Tudományegyetem) Kézirat. Debrecen, KÁLMÁN Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy vármegyében Ph.D. disszertáció (ZMNE) Kézirat, Budapest, KISS Gyula: Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség mint a volt Magyar Királyi Csendőrség jogutódjának ismertetése a Magyarságtudat Lexikon részére. 1984, Calgary, Kanada. Gépelt anyag KISS Tibor: A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tevékenysége. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 58 p KORONGHY Ádám: A Csendőrségi Lapok repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p KOVÁCS Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség tábori rendészete az első és a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Buda-pest, 1991, 36 p KÖVENDY Károly: Csendőrök a Kárpátokon. Nyugaton, 1953, A szerző kiadása. 112 p LISOCZKI László: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1991, 62 p LUSZTIG Tibor: A vasúti csendőrség története. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 39 p NÉMETH Zoltán József: A Magyar Királyi Csendőrség és a rendőrség lőfegyverei. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 36 p NÉMETHNÉ PAPP Anikó: A csendőrségi közlöny repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 56 p POTORNAI Zoltán: A Csendőrségi Lapok évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 101 p SZEPESINÉ BÁN Katalin: A Magyar Királyi Csendőrség képzési rendszerének kialakulása és fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 34 p SZILÁGYINÉ FEHÉR Gabriella: A csendőrségi közlöny repertóriuma Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 85 p. 16

17 225. SZLOBODNYIK Tamás: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokáció változásai Nógrád megyében. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 35 p TAKÁCS Lajos: A Magyar Királyi Csendőrség Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 54 p VASS Dénes: Az egyetemi zászlóalj harcai (Csendőr 2/j), Budapest, 1995, A szerző saját kiadása. 64 p VIDA Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokációja és működése a dualizmus korában. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 48 p ZSIRAI Lajosné: A csendőrségi oktatás és képzés reformjának képzései az as években a Csendőrségi Lapok Alapján. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 34 p ZSÓTÉR Attila: A Magyar Királyi Csendőrség története Orosházán. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 44 p. TÉRKÉPEK, DISZLOKÁCIÓK 231. A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési térképe, A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, Közigazgatási Rt. 95 p A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, s.n. 75 p A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, s.n A Magyar Királyi Csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, 1943, Pallas A Magyar Királyi Honvédség hadrendje békében. Az 1914 tavaszán történt helyőrségváltoztatások után. Budapest, 1914, Állami Nyomda. 27 p Betűsoros kimutatás a III. sz. csendőr kerület felügyeleti körletében fekvő községek és egyéb tereptárgyakról. Budapest, s.a., Weissenberg. 199 p. Jelmagyarázat: RTF = Rendőrtiszti Főiskola s.l. s.a. s.n. p = sine loco (hely nélkül) a kiadványon a kiadás helye nem szerepel = sine anno (év nélkül) a kiadványon a kiadás éve nem szerepel = sine nomine (név nélkül) a kiadványon a kiadó neve nem szerepel = pagina (oldal) 17

18 Az alábbiakban találhatóak a tanulmányok bibliográfiai adatai a táblázat számainak megfelelő sorrendben.. 19 Szerzők/Számok Ö 1. dr.bacsa Gábor dr.csapó Csaba CSÓKA Ferenc dr. DAVOLA József DOMOKOS Sándor dr.ernyes Mihály FAZEKAS Csaba FORRÓ János dr.gebhardt Helmut HESZTERA Franz dr.illésfalvi Péter dr.kaiser Ferenc dr.kálmán Zsolt dr.keserű István KISS Gábor KISS István Géza KOMÁROMI Gábor dr. ŐRY Károly dr.parádi József Ifj. PERJÉSI György dr.ravasz István dr.sallai János dr. SÁGVÁRI György SIMON Ferenc dr. SUBA János dr. SZAKÁLY Sándor SZELEI József SZŰCS János TAMÁSKA Endre VARRO István dr.zachar József ZEIDLER Sándor 52 1 ÖSSZESEN A rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN publikált csendőrségtörténeti tanulmányok jegyzéke 20

19 1. BACSA Gábor: A csendőrség részvétele Zala-megye határőrizetében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelelm-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 2. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati jogáról Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelelm-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 3. Idem: A csendőrség és a városok Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), X. évf. (1999.) 12.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában című XIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 4. CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 5. DAVOLA József: A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti feladatai ben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis),X. évf. (1999.) 11.sz p. A tanulmány korábbi változata áprilisában hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak Szabad mozgás a Kárpát-medencében. című XI. konferenciáján. Az előadás PARÁDI József: A határszéli csendőrség Budapest, 1984, Határőrség. monográfia annotációja volt. A publikált tanulmány az előadás szerkesztett változata. 20

20 6. Idem: A tábori csendőrség mint a katonai rendőrség elődje. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), X. évf. (1999.) 12.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemer Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában. című XII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 7. DOMOKOS Sándor: A Kanadai Királyi Lovas Csendőrség. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 8. ERNYES Mihály: Pandúrság helyett csendőrség Baranyában. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 9. FAZEKAS Csaba: A csendőrség és a történelmi egyházak kapcsolata a Horthy korszakban az el nem ismert felekezetek kezelés tükrében. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII. évf. (1998.) 8.sz p. A tanulmány korábbi változata októberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól Itálián és Ausztrián keresztül Budapestig. című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 10. FORRÓ János: A csendőrség története. A csendőr őrs. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), III. évf. (1992.) 4.sz p. A tanulmány korábbi változata szeptemberében hangzott el Budapesten A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia sorozatnak Tradíció és korszerűség című III. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás, javított, bővített és átdolgozott változata. 21

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. Összesített tartalom

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. Összesített tartalom A rendvédelem fejlődése a XIX XX. században I. évf. (1991) 1. sz. URBÁN Aladár: Az 1848/49-es szabadságharc rendvédelmi testületei. 7. p. ZACHAR József:Az Osztrák-Magyar Monarchia örökös tarto-mányinak

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945.

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 1930 1945. XXII. évf. (2012) 25. sz. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 összesített tartalomjegyzéke 1 26. sz. A rendvédelem fejlődése a XIX XX. században I. évf. (1991)

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

PARÁDI József. Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfokozati rendszerek a polgári magyar állam rendvédelmében

PARÁDI József. Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfokozati rendszerek a polgári magyar állam rendvédelmében PARÁDI József Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfokozati rendszerek a polgári A cím kapcsán több kérdés is felmerül. Nevezetesen a militarizmus és a demilitarizmus szembe állítására

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. (A könyv dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados tulajdona volt,

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 387 p. TARTALOMJEGYZÉK. (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Bevezető rendelkezések..

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke QUO VADIS RENDVÉDELEM? Szabadságjogok, társadalmi kötelezettségek és a biztonság című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2010. június 24. PROGRAMJA A konferencia célja: Az Európa Kulturális Fővárosa

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN A rendvédelem fejlődése a XIX XX. században I. évf. (1991) 1. sz. URBÁN Aladár: Az 1848/49-es szabadságharc rendvédelmi testületei. 7. p. ZACHAR József:Az Osztrák-Magyar Monarchia örökös tarto-mányinak

Részletesebben

Az adyligeti Határőrezred története

Az adyligeti Határőrezred története DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Az adyligeti Határőrezred története Berki Imre 2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Berki Imre Az adyligeti Határőrezred története

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XIV. évf. (2008) 17. sz. ZEIDLER Sándor Magyar rendőri rendfokozati jelzések az első magyar rendőri szervezet, a Fővárosi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) REPERTÓRIUMA

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) REPERTÓRIUMA Rendvédelem-történeti Füzetek Különszám Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) REPERTÓRIUMA 1990-2000 A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Igazgató

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola  Igazgató A pályaorientációs képzés múltja és jelene Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola www.mrszki.hu Igazgató director@mrszki.hu Rendészeti szakképzési rendszerünk Rendészeti felsőoktatás

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

VIZSGATÉMÁK A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A A 11. A 12. A

VIZSGATÉMÁK A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A A 11. A 12. A VIZSGATÉMÁK 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. 2. Az Evidenzbüro. 3. A magyarországi rendőrségek és az államosítások. 4. A testőrségek, a képviselőházi őrség és a kormányőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában.

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. szerzői ismertetése. Kálmán Zsolt r. alezredes és között

Doktori (PhD) értekezés. szerzői ismertetése. Kálmán Zsolt r. alezredes és között Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetése Kálmán Zsolt r. alezredes A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy vármegyében 1884. és 1914. között TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETŐ: Dr. Bökönyi István PhD. nyá. bv.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912 Tartalom Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára 1981-1912... 1 Rendeleti Közlöny A Magyar Hadsereg számára, 1919... 24 Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, 1920-1921...

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök

II. Főcsoportfőnök-helyettes M és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök 13-28/79/1975. BM BM. BM BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök Szigorúan titkos! Jóváhagyom: Egyetértek: / Benkei András / belügyminiszter

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK III. TANULMÁNYOK A MAGYAR HATÁRELLENİRZÉS EURÓPAI BIZTONSÁG CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Hautzinger Zoltán Pécs, 2004 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

PARÁDI József A magyar rendvédelem

PARÁDI József A magyar rendvédelem PARÁDI József A magyar rendvédelem 1867 1914 A magyar nemzet történelmében az első polgári magyar állam 1867-ben jött létre. 1 Az 1848 1849-es magyar forradalom és szabadságharc deklarálta ugyan a nemesi

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Ügyelosztási rend 2013. február Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium i tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 31.B. 9.B. Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László igazgatási feladatokkal

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben