%L]WRVtWiVL)HOWpWHOHN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "%L]WRVtWiVL)HOWpWHOHN"

Átírás

1 %L]WRVtWiVL)HOWpWHOHN D] ( WY V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP+DOOJDWyLQDN &VRSRUWRV%DOHVHWEL]WRVtWiViKR] NRFNi]DWYLVHO D]$OOLDQ]+XQJiULD%L]WRVtWy=UW $ %L]WRVtWiVL6]HU] GpVOpWUHM WW KDWiUR]DWODQWDUWDPUD %XGDSHVWHQM~OLXVpQ. WYpQ\V]iPRN 1DSSDOLWDJR]DWRVKDOOJDWyNHVHWpEHQ (VWLpVOHYHOH] WDJR]DWRVKDOOJDWyNHVHWpEHQ $ %L]WRVtWiVL6]HU] GpVWOpWUHKR]WDpVEiUPHO\NpUGpVEHQLQIRUPiFLyYDOV]ROJiO 9$/.2,17(51$7,21$/ %L]WRVtWiVL$ONXV].pSYLVHOHWL7DQiFVDGypV6]DNpUW L.IW +%XGDSHVW7HUp]NUW 7HO )D[ (PDLOLQIR#YDONREL]WRVLWDVRNKX :HEZZZYDONREL]WRVLWDVRNKX

2 Ügyfél-tájékoztató a diákok részére szóló Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosításhoz Tisztelt leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk a diákok részére szóló Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosításunkat. Ez az ügyfél-tájékoztató, amit most a kezében tart, nem helyettesíti a biztosítási feltételeket, pusztán az Ön bővebb előzetes informálását szolgálja. A Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás társaságunk 2002-ben bevezetett élet-, baleset- és egészségbiztosítási terméke, amely partnereink körében mind szolgáltatásait mind díját tekintve gyorsan népszerűvé vált. A Varia II. elnevezésű termékünktől eltérően a diákok részére szóló Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás bővebb szolgáltatást, illetve egy új kockázati modult tartalmaz. Biztosítási esemény A szerződő által választott kockázati elemektől függően, biztosítási események, amelyek bekövetkezte esetén társaságunk szolgáltatást nyújt, a következők: A biztosított balesetből eredő, a) a baleset bekövetkeztétől számított egy éven belüli halála, b) az attól számított két éven belül megállapított, 10%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodása, c) orvosilag indokolt és szükséges, a szerződő által választott önrésznapot (0, 3 vagy 8 nap) meghaladó, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli fekvőbeteg-gyógyintézetben történő folyamatos gyógykezelése, d) orvosilag indokolt és szükséges, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli műtéte, e) a keresőképtelenség megállapítására jogosult orvos által igazolt, és a szerződő által választott önrésznapokat (7, 14 vagy 21 nap) meghaladó, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli folyamatos keresőképtelensége, f) a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli csonttörése, csontrepedése vagy 28 napot meghaladó keresőképtelensége, g) baleseti rokkantsági alapon társadalombiztosítási III. rokkantsági csoportba tartozó rokkanttá válása, ha ezt az országos orvosszakértői intézet szakvéleménye alapján a társadalombiztosítási szerv a baleset bekövetkeztétől számított 2 éven belüli megállapítja, azzal a kikötéssel, hogy a biztosítási eseményhez vezető balesetnek a kockázatviselési időszakban kell bekövetkeznie. A biztosítási szolgáltatások A biztosító a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás kockázati elemeinek megléte esetén a szerződésben meghatározott összegű biztosítási szolgáltatásokat nyújtja a következők szerint: a) A biztosított baleseti eredetű halála esetén a biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezettnek. A biztosítási összeg helyett, a biztosító a biztosítási összeg 200%-át téríti meg, ha a biztosított halála orvosilag igazoltan, közvetlenül égési sérülésből eredően következett be, illetve 150%-át téríti meg amennyiben a biztosított halála közlekedési baleset következménye. b) A biztosító a biztosított baleseti eredetű, maradandó - teljes, 100%-os egészségkárosodása esetén a biztosítási összeg 200%-át, % közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási összeg kétszeresének a károsodás mértékével arányos részét, % közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási összeg károsodás mértékével arányos részét, fizeti ki a biztosítottnak. c) A biztosított balesetből eredő, orvosilag indokolt és szükséges, a szerződő által választott önrésznapot (0, 3 vagy 8 nap) meghaladó, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli fekvőbeteg-gyógyintézetben történő folyamatos gyógykezelése esetén napi térítést nyújt a biztosítottnak a biztosítási eseménynek minősülő gyógykezelés időtartamára, annak kezdetétől a befejezéséig, legfeljebb azonban a gyógyintézeti tartózkodás kezdetétől számított 365. napig. d) A biztosított balesetből eredő, orvosilag indokolt és a balesettel okozati összefüggésben szükséges, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli - kiemelt műtéte esetén a biztosítási összeg 200%-át, - nagyműtéte esetén a biztosítási összeget, - közepes műtéte esetén a biztosítási összeg 50%-át, - kisműtéte esetén a biztosítási összeg 20%-át fizeti ki a biztosítottnak, A műtéti lista szerint nem térítendő műtétnek minősülő beavatkozás esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást. e) A biztosított balesetből eredő, orvos által igazolt, és a szerződő által választott önrésznapot (7, 14 vagy 21 nap) meghaladó, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli folyamatos keresőképtelensége esetén a biztosító napi térítést fizet a 8., 15., vagy 22. naptól

3 kezdődően, a szerződő által önrészként választott 7., 14., vagy 21. napot követő folyamatos táppénzes napokra, legfeljebb azonban 180 napig. f) A biztosított balesetből eredő, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli csonttörése, csontrepedése vagy 28 napot meghaladó keresőképtelensége esetén a biztosítási összeget fizeti ki. g) A biztosított balesetből eredő, baleseti rokkantsági alapon társadalombiztosítási III. rokkantsági csoportba tartozó rokkanttá válása esetén, ha ezt az országos orvosszakértői intézet szakvéleménye alapján a társadalombiztosítási szerv a baleset bekövetkeztétől számított 2 éven belül megállapítja, a biztosító egyösszegű szolgáltatás nyújt. Kérjük, hogy tájékozódjon a szerződőtől az Önre érvényes szerződésben foglalt konkrét biztosítási összeg(ek)ről, biztosítási esemény(ek)ről és szolgáltatás(ok)ról. A biztosítási szolgáltatások teljesítésének módja, ideje A biztosítási eseményt a bekövetkezésétől számított 8 munkanapon belül írásban be kell jelenteni társaságunkhoz. A szolgáltatáshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül a biztosító kifizeti a biztosítottnak, illetve a kedvezményezettnek az őt megillető összeget. A biztosítási szerződés létrejötte A szerződés úgy jön létre, hogy a szerződő ajánlatot tesz, amelyet társaságunk elbírál. Döntésünket az ajánlat átadásától számított 15 napon belül kell meghoznunk. Ha a rendelkezésünkre álló kockázatelbírálási határidőn belül nem nyilatkozunk, az az ajánlat hallgatólagos elfogadását jelenti. Az ajánlat elfogadása esetén a biztosító kötvényt állít ki. A biztosítás tartama A biztosítás tartama egy év. A biztosítási tartam a szerződő által az ajánlatban meghatározott időpontban kezdődik meg. A biztosítási tartam a szerződő által választott hónap első napján kezdődhet. A biztosítási időszak a biztosítási tartammal egybeesik. A kockázatviselés kezdete A biztosító kockázatviselése a szerződés hatálybalépésével kezdődik meg, feltéve, hogy a szerződés már létrejött, vagy utóbb létrejön. A biztosító kockázatviselése a biztosítási tartam utolsó napján 24 órakor, vagy a szerződés korábbi megszűnése esetén a megszűnés napján 24 órakor ér véget. A biztosítási szerződés hatálybalépése Ha a felek másként nem állapodnak meg, a biztosítás a biztosítási (díjfizetési) tartam kezdetén 0 órakor lép hatályba, feltéve, hogy a szerződő az egyösszegű biztosítási díjat az ajánlattételkor (díjesedékesség időpontja), illetőleg az attól számított 30 napon belül a biztosító részére megfizette. A biztosítási díj A biztosítási díjat a felek a szerződésben rögzítik. A szerződő által fizetendő biztosítási díj a különös szerződési feltételekben meghatározott egyes kockázati elemek díjának összege, mely kockázati elemek díját a biztosító a díjszabás alapján, a biztosítottak belépési korától, és a biztosítási összegtől függően állapítja meg. A biztosítási díj konkrét mértékéről üzletkötőink, hálózati egységeink részletes felvilágosítással szolgálnak. A biztosítási díjat a szerződő fizeti. A biztosító az egyösszegű biztosítási díjat az egyéves biztosítási időszakra állapítja meg. Ellenkező megállapodás hiányában az egyösszegű biztosítási díjat az ajánlattételkor kell megfizetni (díj esedékességének időpontja). A szerződőnek a biztosítási díjat egy összegben kell megfizetnie. Mentesülések Társaságunk mentesül a baleset-biztosítási szolgáltatási kötelezettség alól, - ha a biztosított halála a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, - ha a biztosítási esemény a biztosított olyan balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított, a szerződő vagy a szerződővel, illetve a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott. Az alkalmazott kizárások A biztosító nem teljesít baleset-biztosítási szolgáltatást akkor, ha a biztosítási esemény a biztosítottnak - harci eseményekben, háborús vagy polgárháborús cselekményekben, felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétele miatt, vagy - atommag szerkezeti módosulása, illetőleg radioaktív sugárzás vagy egyéb ionizáló sugárforrás hatása miatt (ha azt nem terápiás célból alkalmazták) következett be. A biztosító nem teljesít baleset-biztosítási szolgáltatást akkor sem, ha a biztosítási esemény a biztosított - orvosi javaslat nélküli vagy nem az előírt adagolásban való gyógyszerszedése miatt, - ittas vagy kábító-, illetve bódítószerek hatása alatti állapota miatt, - elme- vagy tudatzavarával, bármilyen okú eszméletvesztésével, illetve öngyilkosságával vagy annak kísérletével okozati összefüggésben, - saját maga vagy hozzájárulásával mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán előidézett testi károsodása következtében (kivéve, ha erre valamely biztosítási esemény miatt került sor), valamint - jogosítvány nélküli gépjárművezetése miatt következett be, illetve - hivatásosan gyakorolt sporttevékenység során elszenvedett balesetének, valamint szervezett tömegsport-tevékenység közben történt balesetének (sportbalesetnek) a következménye. 2

4 Nem teljesít a biztosító szolgáltatást, ha a biztosított a balesettel összefüggésben előírt orvosi kezelésnek nem vetette alá magát, vagy nem követte az orvosi utasításokat, és ezzel gyógyulását akadályozta, illetve a betegség ennek a következménye. A baleset-biztosítási kockázati elemek tekintetében a baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek és testrészek a biztosító kockázatviseléséből ki vannak zárva. Nem minősül balesetnek a megemelés, rándulás, fagyás, napszúrás, hőguta, porckorongsérülés, sérv, agyvérzés, továbbá a nem baleseti eredetű vérzés. A baleseti eredetű fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelésre szóló kockázati elem esetén a biztosító szolgáltatására vonatkozóan további kizáró okok: A biztosított - krónikus, rehabilitációs vagy rekreációs fekvőbeteggyógyintézeti osztályon (részlegen, ágyon) való ellátása, - terápiás célból nem indokolt esztétikai beavatkozás miatti fekvőbeteg-gyógyintézeti tartózkodása, illetve - fizioterápiás, fürdőgyógyászati, pszichoterápiás, akupunktúrás, természetgyógyászati és egyéb paramedikális kezelése. A szerződés megszűnésének esetei A szerződés a következők miatt szűnhet meg: - a tartam lejártával, - díjnemfizetés miatt, - felmondással. Díjnemfizetés Ha a szerződő az egyösszegű biztosítási díjat annak esedékességekor nem egyenlíti ki, a biztosítási szerződés az esedékességtől számított harmincadik nap elteltével megszűnik anélkül, hogy a biztosító kockázatviselése megkezdődött volna. A szerződés felmondása Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg ha a kockázatot a szerződési feltételek értelmében nem vállalhatja a szerződést harminc napra írásban felmondhatja. A biztosítási szerződésnek nincsenek maradékjogai, azaz a szerződés nem vásárolható vissza, és díjnemfizetés miatti díjmentesítésre sincs mód. A biztosítási titokról és a biztosítási titoknak minősülő adatok továbbíthatóságáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (Bit.) értelmében a biztosítót és ügynökét titoktartási kötelezettség terheli minden olyan rendelkezésre álló adat tekintetében, amely ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy társaságunkkal kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosító csak akkor adhat ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy; a törvény alapján nem áll fenn titoktartási kötelezettség. A titoktartási kötelezettség a Bit értelmében bizonyos szervezetek esetében nem áll fenn. E szervezeteknek a biztosító az ügyfelek adatait adott esetekben továbbíthatja az ügyfelek erre vonatkozó írásos hozzájárulása nélkül is. E szervezetek a következők: a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozóhatóság és ügyészség; büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó; a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző; adóügyben az adóhatóság, ha annak felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha a biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat; a verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal; a feladatkörében eljáró gyámhatóság; az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben foglalt egészségügyi hatóság; a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szerv; a viszontbiztosító, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítók; az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosító; a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végző; ha a fent felsorolt személyek vagy szervek írásbeli megkereséssel fordulnak a biztosítóhoz, mely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. A biztosító a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, 3

5 illegális fegyverkereskedelemmel vagy pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben. A biztosító a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az által kezelt az adott üggyel összefüggő biztosítás titoknak minősülő adatokról. Társaságunk a működésével kapcsolatban tudomására jutott biztosítási titoknak is minősülő üzleti titkot köteles megtartani, azt harmadik személynek nem adhatja ki. Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége a Bit ban felsorolt szerveken túl nem áll fenn: I. a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevőszékkel, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, vagyonellenőrrel, szemben. II. az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan a feladatkörében eljáró a feljelentés kiegészítése keretében a nyomozó hatósággal, ügyészséggel, az önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, szemben. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, továbbá a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. Az ilyen adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg. Társaságunk biztosítási szolgáltatásai során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához szerződéses partnerünk speciális szakértelmére van szükség, vagy ha külső cég igénybevételével szolgáltatásunkat azonos minőségben, ám kisebb költségekkel és alacsonyabb árakon nyújthatjuk. Ügyfeleink tájékoztatása céljából ezért az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztjük szerződéses partnereink listáját, akik közreműködnek a biztosítási tevékenység végzésében, s ezáltal személyes és biztosítási adatokat is megismernek. A társaságunk megbízása alapján 4 eljáró e cégekről és vállalkozásokról információt kérhet telefonos ügyfélszolgálatunknál is a es telefonszámon. Ezek a szolgáltatók a biztosítási tevékenységre vonatkozó törvény, valamint az adott szakmára vonatkozó speciális titokvédelmi jogszabályok szerint, továbbá a biztosítótársaságunkkal kötött megbízási szerződések alapján kötelesek a tudomásukra jutott biztosítási titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni, azt harmadik személyeknek nem adhatják át. Panaszügyintézésről tájékoztatás Ha kérdése vagy panasza merül fel, kérjük forduljon bizalommal a lakóhelye szerinti területi egységünkhöz, valamint a vezérigazgatóságon működő Központi ügyfélszolgálati Irodához (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf. 191.), ahol kézséggel állnak rendelkezésére. Amennyiben panaszára nem kapott kielégítő választ, valamint szolgáltatásukkal kapcsolatosan továbbra sem elégedett, panaszát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez vagy a békéltető testületekhez terjesztheti elő, vagy bírói utat vehet igénybe. Néhány szó az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaságról Társaságunk az Allianz AG-nak, Európa vezető és a világ egyik legnagyobb biztosítócsoportjának a tagja. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Magyarország piacvezető biztosítójaként sokéves hazai és nemzetközi tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére. Társaságunk 1990-től részvénytársasági formában működik. Székhelyünk: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg Székhely állama: Magyarország Felügyeleti szervünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.). Biztosítási termékeinkre vonatkozó tudnivalókkal és egyéb kérdésekkel kapcsolatban területi igazgatóságaink ügyfélszolgálatain és vezérigazgatóságunk központi ügyfélszolgálati irodájában munkatársaink készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. Központi ügyfélszolgálati irodánk címe: 1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 52. Tájékoztatjuk, hogy a Diákok részére szóló Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosításra biztosításra a magyar jog rendelkezései az irányadók. A szerződésre vonatkozó adójogszabályok A mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint, ha a társasági és osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó szervezet köti meg a biztosítást, akkor a mindenkor hatályos társasági és osztalékadóról szóló törvény.

6 További információk További információk telefonszolgálatunktól a 06-40/ es számon kaphatók, valamint honlapunkon a www. allianz.hu címen érhetők el. Bízunk abban, hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklődését termékünk iránt, s így hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük. Tisztelettel Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság HE-21172/1 5

7 1. számú melléklet Egyedi diákbiztosítási záradék a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) általános szerződési feltételeihez Egyedi diákbiztosítási záradék a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás általános szerződési feltételeihez A Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás általános szerződési feltételei 4., 14., 18., 19., 20., 21., 30., 32., 33., 34., 38., 45., 46., 47., 63., illetve 64. pontjának rendelkezéseitől eltérően a szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg. a) A 4. pont helyett: Biztosított az a magyar felsőoktatási intézmény nappali, esti és levelező tagozatos hallgatója lehet, akinek személyére a biztosító kockázatviselése vonatkozik. b) A 14. pont helyett: Ha a felek másként nem állapodnak meg, a biztosítás a biztosítási (díjfizetési) tartam kezdetén (lásd a 19. pontot) 0 órakor lép hatályba, feltéve, hogy a szerződő az egyösszegű biztosítási díjat az ajánlattételkor (díjesedékesség időpontja), illetőleg az attól számított 60 napon belül a biztosító részére megfizette. c) A 18. pont helyett: Ellenkező megállapodás hiányában a szerződőnek lehetősége van arra, hogy a biztosítottak körét a biztosítási tartam során megváltoztassa, a biztosítási csoportba feltéve, hogy a biztosítás tartamából hátralévő idő 2 hónapnál hosszabb új biztosított(ak)at léptessen be. Ha a szerződő a biztosítónak írásban bejelenti a biztosítotti körbe belépő személyek nevét, születési idejét, anyja nevét, és a belépőkre vonatkozó egyösszegű biztosítási díjat a biztosító részére megfizeti, akkor a biztosítottak köre a szerződő nyilatkozatának megfelelően módosul a bejelentést követő nap 0 órájától, ami egyben a biztosított belépése napjának tekintendő, feltéve, hogy az egyösszegű díj a b, pont szerint kiegyenlítésre kerül. A belépéssel a biztosító baleseti kockázatviselése megkezdődik. d) A 19. pont helyett: A biztosítási tartam a szerződő által az ajánlatban meghatározott időpontban kezdődik meg. A biztosítási tartam a szerződő által választott hónap első napján kezdődhet. e) A 20. pont helyett: A díjfizetési tartam kezdete a biztosítási tartam kezdetével azonos. A biztosítót a díjfizetési tartam kezdetétől illeti meg a díj. f) A 21. pont helyett: A biztosítási tartam 1 év. A biztosítás tartamát a felek a szerződésben rögzítik. A biztosítási időszak a biztosítási tartammal egybeesik. g) A 30. pont helyett: A biztosítási díjat a szerződő felek a szerződésben rögzítik. A szerződő által fizetendő biztosítási díj a különös szerződési feltételekben meghatározott egyes kockázati elemek díjának összege. Az egyes kockázati elemek díját a biztosító a díjszabás alapján, a biztosítottak belépési korától, és a biztosítási összegtől függően állapítja meg. h) A 32. pont helyett: A biztosítási díj egy összegben fizetendő. i) A 33. pont helyett: A biztosító az egyösszegű biztosítási díjat az egyéves biztosítási időszakra állapítja meg. Ellenkező megállapodás hiányában az egyösszegű biztosítási díjat az ajánlattételkor kell megfizetni (díj esedékességének időpontja). j) A 34. pont helyett: A szerződő köteles a biztosítási díj megállapításához szükséges, a biztosító által kért adatokat (a biztosított személyek száma, személyes adataik) a szerződéskötéskor, illetve egyéb megállapodás hiányában a biztosított(ak) tartamon belüli változása (belépése) esetén a biztosító rendelkezésére bocsátani. k) A 38. pont helyett: Ha a szerződő az egyösszegű biztosítási díjat annak esedékességekor nem egyenlíti ki, a biztosítási szerződés az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével megszűnik anélkül, hogy a biztosító kockázatviselése megkezdődött volna. l) A 45. pont helyett: A szerződő által választható kockázati elemeket a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás különös szerződési feltételei tartalmazzák. A szerződésnek a baleseti eredetű halálesetre vonatkozó kockázati elemet minden esetben tartalmaznia kell, a további baleset-biztosítási kockázati elemek a szerződő által külön-külön és együttesen is, tetszés szerinti variációban választhatók. A választott kockázati elemeket a szerződő felek a biztosítási szerződésben rögzítik. A biztosítási szerződést a haláleseti kockázati elemre, illetve az egészségbiztosítási kockázati elemekre nem lehet megkötni. m) A 46. pont helyett: A biztosítási összeget a szerződő felek a biztosítási szerződésben rögzítik. n) A 47. pont helyett: A szerződő felek a biztosítási szolgáltatás összegét biztosítottanként azonos, de egyes biztosítotti csoportokra nézve akár eltérő összegben is megállapíthatják. o) A 63. pont helyett: A szerződés megszűnik a tartam lejáratával. p) A 64. pont helyett: A biztosítási szerződés megszűnik díjnemfizetés miatt (lásd a 38. pontot), illetve felmondással (lásd a 43. pontot). Az általános szerződési feltételek a) 15., 17., , 23., , 31., illetve a pontjainak rendelkezései nem alkalmazhatók.

8 Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) általános szerződési feltételei 1. A jelen általános szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő között létrejött Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerződésekre alkalmazni kell, feltéve, hogy a szerződést e feltételekre hivatkozva kötötték meg. A biztosítás tárgya 2. A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a jelen szerződési feltételek szerint a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti. A biztosítási szerződés alanyai 3. A csoportos biztosítás szerződője az, aki a biztosítottak 4. pontban meghatározott csoportjára a szerződést megköti. A szerződő jogosult a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. A biztosító a szerződőhöz intézi jognyilatkozatait. A biztosítási díj megfizetésére a szerződő kötelezett. 4. A szerződésben biztosított az, akinek a személyével kapcsolatos biztosítási eseményre a szerződés létrejött. Biztosított lehet a szerződés létrejöttekor legalább 18, de legfeljebb 65 éves belépési korú természetes személy. A biztosítottak körének meghatározását a szerződés tartalmazza. A biztosító a szerződéskötéskor a biztosított belépési korát úgy állapítja meg, hogy a biztosítási tartam kezdetének évszámából levonja a biztosított születésének évszámát. A szerződéskötést követően a biztosító a biztosítotti csoportba bekerülő új biztosított belépési korát úgy állapítja meg, hogy a csoportba való belépés évének évszámából levonja a biztosított születésének évszámát. 5. Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult. Ellenkező megállapodás hiányában a biztosító szolgáltatására a biztosított halála esetére szóló szolgáltatás kivételével a biztosított jogosult. A haláleseti szolgáltatásra a szerződő kedvezményezettet jelölhet, ebben az esetben a kedvezményezett a biztosító haláleseti szolgáltatására jogosult. A kedvezményezett jogi személy is lehet. 6. Ha a szerződő nem jelölt ki kedvezményezettet, vagy a kedvezményezettkijelölés a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs hatályban, akkor a kedvezményezett a biztosított örököse. A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte előtt meghal (illetőleg a jogi személy kedvezményezett jogutód nélkül megszűnik). 7. A szerződő fél az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítási esemény bekövetkezte előtt más kedvezményezettet is megnevezhet. A kedvezményezett kijelöléséhez, illetőleg a kedvezményezés megváltoztatásához a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. A szerződés létrejötte 8. A biztosítási szerződés a szerződő felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Ha a kötvény tartalma a szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő 15 napon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény tartalma szerint jön létre. Ezt a rendelkezést a lényeges eltérésekre ideértve különösen azt az esetet, amikor a biztosító a kockázat elbírálása alapján az ajánlatban rögzítetthez képest emelt díjat határoz meg csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító az eltérésre a szerződő fél figyelmét a kötvény kiszolgáltatásakor írásban felhívja. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. 9. Ha a kötvény kibocsátása az ajánlat átadásától számított 15 napon belül megtörténik, a szerződés a biztosítási kötvény kiállításának napján jön létre. 10. A biztosítási szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. 11. A biztosító az ajánlatot az átadásától számított 15 napon belül írásban elutasíthatja. Az elutasítást nem köteles megindokolni. 1

9 12. A biztosítási szerződés megkötéséhez és módosításához a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. A biztosított hozzájárulása nélkül kötött biztosítási szerződésnek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis. Ilyen esetben kedvezményezettnek a biztosítottat, illetőleg örökösét kell tekinteni. 13. A biztosítás megkötését a szerződő a biztosító által rendszeresített ajánlati formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezi. A biztosító egyedi esetekben (pl. magas biztosítási összeg választása esetén) egészségi nyilatkozat kitöltését vagy orvosi vizsgálat elvégzését is előírhatja. A szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete 14. Ha a felek másként nem állapodnak meg, a biztosítás a) a biztosítási (díjfizetési) tartam kezdetén (lásd a 19. pontot) 0 órakor lép hatályba, feltéve, hogy a szerződő az első biztosítási díjat a számlán feltüntetett fizetési határidőig (a díjesedékesség időpontja), illetőleg az attól számított 30 napon belül a biztosító részére megfizette, vagy b) az azt követő napon 0 órakor lép hatályba, amikor felek a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodnak meg, vagy a biztosító a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. 15. Ha a szerződő a díjat a biztosító képviselőjének (ügynökének) fizette, a biztosítás a díjnak a biztosító számlájára vagy a biztosító pénztárába való beérkezését követő napon 0 órakor lép hatályba. Ez esetben a díjat legkésőbb a biztosító képviselője részére teljesített fizetés napjától számított negyedik napon kell a biztosító számlájára, illetőleg pénztárába beérkezettnek tekinteni, a szerződő azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be. 16. A biztosító kockázatviselése a szerződés hatálybalépésével kezdődik meg, feltéve, hogy a szerződés már létrejött, vagy utóbb létrejön, és az egyes biztosítási kockázati elemekre vonatkozó különös szabályok másként nem rendelkeznek. 17. A biztosító a szerződések haláleseti kockázatot tartalmazó életbiztosítási, illetve egészségbiztosítási elemei esetén várakozási időt köthet ki, melynek időtartamát a szerződésben (ajánlaton és kötvényen) szereplő záradék tartalmazza. A várakozási időn belül a biztosító kockázatviselése csak a balesettel (lásd: 48. pont) okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre terjed ki. 18. A szerződőnek joga van a biztosítottak körének megváltoztatására, új biztosított(ak)nak a biztosítási csoportba való beléptetésére, illetve a biztosítási csoportban lévő biztosított(ak) biztosítási védelmének megszüntetésére. Ha a szerződő a biztosítónak írásban bejelenti a biztosítotti körbe belépő, illetve a biztosítotti körből kilépő személyek nevét, születési idejét, anyja nevét és foglakozását, akkor a biztosítottak köre a szerződő e nyilatkozatának megfelelően módosul a bejelentést követő hónap első napjának 0 órájától, ami egyben a biztosított be-, illetve kilépése napjának tekintendő. Az új biztosított belépésének napja egyben az új biztosítottra vonatkozó díjfizetési tartam kezdete. A biztosító ettől az időponttól számolja el az új biztosítottra vonatkozó és annak belépését követően megfizetett biztosítási díjat. A belépéssel megkezdődik, a kilépéssel pedig megszűnik a biztosító kockázatviselése. Ha a felek várakozási időt kötöttek ki, a belépéssel a várakozási idő és a biztosító baleseti kockázatviselése kezdődik meg. A biztosítási tartam és a biztosítási évforduló 19. A biztosítási tartam az ajánlat aláírását és a biztosító vagy képviselője (ügynöke) részére történt átadását az ajánlattételt követő hó első napján 0 órakor kezdődik, ha a felek másként nem állapodnak meg. 20. A díjfizetési tartam kezdete a biztosítási tartam kezdetével azonos. A díjfizetési tartam kezdete a díj részletekben történő megfizetése esetén az első részletfizetési időszak kezdetével azonos, függetlenül az első díjrészlet megfizetésének esedékességétől. A biztosítót a díjfizetési tartam kezdetétől illeti meg a díj. 21. A biztosítási tartam 1 év, kivéve, ha a felek rövidebb időtartamban állapodnak meg. A biztosítás tartamát a felek a szerződésben rögzítik. A biztosítási időszak a biztosítási tartammal egybeesik. 22. Az egyéves tartamra kötött szerződés tartama évente további egy évvel automatikusan meghosszabbodik, ha bármelyik fél a tartam lejárta előtt legalább 60 nappal ezzel ellentétes igényét írásban nem közli a másik féllel. 23. A meghosszabbított tartamú szerződés biztosítási évfordulója a tartamon belül minden évben annak a hónapnak az első napja, amely hónapban a biztosítási tartam eredetileg megkezdődött. A biztosítás területi és időbeli hatálya 24. A biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítás hatálya alatt a világon bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményekre. Az értékkövetés 25. A biztosítás értékének megőrzése érdekében a felek megállapodnak a biztosítás díjának és a biztosítási összegnek a kárgyakoriságtól függetlenül az árszínvonal változásához való hozzáigazításában (a továbbiakban: értékkövetés), amely évente, a HE-21152/2 8

10 biztosítási évfordulón történik, amennyiben a felek a szerződést meghosszabbították. Az értékkövetés során a biztosítási összeg és a biztosítási díj azonos arányban növekszik. 26. Az értékkövetés mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévben hivatalosan közzétett, a megelőző évre vonatkozó éves fogyasztói árindex, azzal a kikötéssel, hogy a biztosító ettől +/-10 százalékkal eltérhet. Amennyiben a közzétett éves fogyasztói árindex 5%-nál alacsonyabb, a biztosító az értékkövetés mértékét szabadon, maximum 5%- os értékben határozza meg. 27. A biztosító a tárgyévi biztosítási évforduló előtt legalább 45 nappal írásban értesíti a szerződőt az értékkövetés mértékéről és az évforduló napjától érvényes biztosítási összegről, valamint a biztosítási díjról. 28. A szerződő a biztosító értékkövetésről szóló értesítésének a kézhezvétele után, a biztosítási évforduló előtti 30. napig írásban értesítheti a biztosítót, hogy a díjemelést elutasítja. Elutasítás esetén a biztosítás változatlan biztosítási összeggel és díjjal marad érvényben mindaddig, ameddig a biztosító kezdeményezése alapján a biztosítási összeg és a díj egyidejű emelése lehetővé nem válik. 29. Ha a szerződő az értékkövetés elutasítására vonatkozóan a biztosítási évforduló előtti 30. napig nem nyilatkozik, a biztosítási szerződés az évfordulótól kezdődően a megemelt biztosítási összeggel és díjjal lesz érvényben. A biztosítási díj 30. A biztosítási díjat a szerződő felek a szerződésben rögzítik. A szerződő által fizetendő biztosítási díj a különös szerződési feltételekben meghatározott egyes kockázati elemek díjának összege, figyelembe véve a 32. és 33. pontban foglaltakat is. Az egyes kockázati elemek díját a biztosító a díjszabás alapján, a biztosítottak létszámától, belépési korától, egészségi állapotától, foglalkozásától, tevékenységétől, a biztosítási összegtől, a biztosítási tartamtól és a díjfizetés gyakoriságától függően állapítja meg. 31. Ha a biztosított(ak) az átlagosnál veszélyesebb tevékenységet folytat(nak) (ideértve a munkavégzésre irányuló és a szabadidőben folytatott tevékenységet is), a biztosító a díjszabásban meghatározott esetekben és mértékben tekintettel az átlagosnál nagyobb kockázatra a baleset- és egészségbiztosítási kockázati elemek tekintetében magasabb díjat állapít meg. Ha a szerződés hatálya alatt a biztosított foglalkozása megváltozik, és ezáltal a díjszabás alapján más kockázati csoportba kerül, akkor a díj a változás bejelentését követő díjesedékesség időpontjától ennek megfelelően módosul. 32. A biztosítási díj egy összegben vagy a felek megállapodása szerint éves, féléves, negyedéves vagy havi részletekben (díjfizetési gyakoriság) fizetendő. A biztosított a havitól eltérő díjfizetési gyakoriság választása esetén díjkedvezményre jogosult. A biztosító a szerződés megkötésekor jogosult gyakoriság szerinti minimális biztosítási díjat meghatározni. 33. A biztosító az esedékes biztosítási díjról számlát állít ki, a szerződő pedig e számla alapján fizeti a díjat. Az egyösszegű biztosítási díjat, valamint részletfizetés esetén az első díjrészletet a számlán megjelölt fizetési határidőig (a díjesedékesség időpontja) kell megfizetni, ha a felek másként nem állapodnak meg. Minden későbbi díj annak a felek megállapodása szerinti évi, félévi, negyedévi vagy havi időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjfizetési tartam kezdetét követően megfizetett díjat a biztosító a díjfizetési tartam kezdetétől számolja el. 34. A szerződő köteles a biztosítási díj megállapításához szükséges, a biztosító által kért adatokat (a biztosított személyek száma, korcsoporti megoszlása, személyes adataik, foglalkozásuk, az átlagosnál veszélyesebb szabadidős tevékenységük) a szerződéskötéskor, illetve egyéb megállapodás hiányában a biztosított(ak) tartamon belüli változása (belépése, illetve kilépése) esetén azt legalább 15 nappal megelőzően a biztosító rendelkezésére bocsátani. 35. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a biztosítotti csoportba belépő, illetve kilépő biztosítottakra tekintettel a be-, illetve kilépés időpontjától kezdődően a biztosítási díj az adott biztosítási csoportra vonatkozóan a be-, illetve kilépők számának megfelelően módosul. 36. A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a be-, illetve kilépő biztosítottakra vonatkozóan a biztosítási díjjal évente egyszer, a biztosítási évfordulón (lásd a 76. pontot), vagy a biztosítási szerződés negyedéves fordulónapjain (lásd a 77. pontot) elszámolnak egymással. Ebben az esetben a biztosítási évre vonatkozó díj elszámolásához szükséges, a biztosító által kért adatokat a szerződőnek a biztosítási évfordulót vagy a negyedéves fordulónapot követő 8 napon belül kell a biztosító részére megadnia. 37. A biztosítási tartam meghosszabbításakor a biztosító a korábban fizetett díjhoz képest új díjat állapíthat meg az adott csoportra vonatkozó kockázati viszonyok alakulásától függően. A biztosító a díjmódosításról a biztosítási évforduló előtt 45 nappal írásban értesíti a szerződőt. Ha a szerződő az értesítésben foglalt díjat nem fogadja el, HE-21152/2 8

11 a szerződést a biztosítási évfordulóra 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. 38. Ha a szerződő az első díjrészletet követő folytatólagos biztosítási díjat annak esedékességekor nem egyenlíti ki, a biztosító a kockázatot az esedékességtől számított 30 napig viseli, amely idő alatt a szerződő az elmaradt díj befizetését pótolhatja. Az elmaradt díj esedékességétől számított 30 nap elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizetik meg, és a szerződő ezen 30 napon belül halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Ha a szerződő az első biztosítási díjat annak esedékességekor nem egyenlíti ki, a biztosítási szerződés az esedékességtől számított harmincadik nap elteltével megszűnik anélkül, hogy a biztosító kockázatviselése megkezdődött volna. Halasztott első díj esetén a biztosítás a halasztott első díj befizetésére megállapított határidő lejártától számított 30 nap elteltével szűnik meg díjnemfizetés miatt. A közlési és változásbejelentési kötelezettség 39. A szerződő és a biztosított köteles a szerződéskötéskor, majd azt követően a szerződés tartama alatt a biztosítóval a valóságnak megfelelően közölni minden olyan, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt és ezek változását, amelyre a biztosító a szerződéskötéskor kérdést tett fel, és amelyet a szerződő vagy a biztosított ismert, vagy ismernie kellett. A biztosított köteles a közölt adatok ellenőrzését a biztosító részére lehetővé tenni. 40. Az orvosi vizsgálat nem mentesíti a biztosítottat közlési kötelezettsége alól. 41. A közlési kötelezettség megsértése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy a be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. A közlési kötelezettség megsértése ellenére is beáll a haláleseti kockázatot tartalmazó életbiztosítási elem tekintetében a biztosító teljesítési kötelezettsége, ha a szerződés létrejöttétől, illetve a biztosított(ak) személyének tartamon belüli változása esetén az új biztosított belépésétől a biztosítási esemény bekövetkeztéig 5 év már eltelt. 42. A közlési, illetőleg a változásbejelentési kötelezettség a szerződőt és a biztosítottat egyaránt terheli, egyikük sem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és azt közölni, illetőleg bejelenteni köteles lett volna. 43. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg ha a kockázatot a szerződési feltételek értelmében nem vállalhatja a szerződést harminc napra írásban felmondhatja. Ha a szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik. Erre a következményre a szerződőt a biztosító a módosító javaslat megtételekor figyelmezteti. Ha a biztosító e jogával nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad. A biztosító szolgáltatása 44. A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási eseménynek a biztosítás hatálya (a kockázatviselés ideje) alatti bekövetkezte esetén a biztosítás különös szerződési feltételeinek megfelelően, a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti a biztosítottnak, halála esetén pedig a halál esetére megnevezett kedvezményezettnek. A biztosító az aktuális biztosítási szolgáltatást teljesíti, ha a biztosítási tartam meghosszabbodott, és a szerződő az értékkövetést elfogadta. 45. A szerződő által választható kockázati elemeket a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás különös szerződési feltételei tartalmazzák. A szerződésnek a halálesetre vagy a baleseti eredetű halálesetre vonatkozó kockázati elemet minden esetben tartalmaznia kell, a további kockázati elemek pedig a szerződő által külön-külön és együttesen is, tetszés szerinti variációban választhatók. A választott kockázati elemeket a szerződő felek a biztosítási szerződésben rögzítik. 46. A kezdeti biztosítási összeget a szerződő felek a biztosítási szerződésben rögzítik. Az aktuális biztosítási összeg az adott biztosítási időszakra vonatkozó, az értékkövetés folytán emelkedett biztosítási összeg. 47. A szerződő felek a biztosítási szolgáltatás összegét biztosítottanként azonos, de egyes biztosítotti csoportokra nézve akár eltérő összegben is megállapíthatják. A biztosítási összeg évente az értékkövetéstől függetlenül is módosítható a felek közös megegyezésével. A szerződő a biztosítási összeg módosítását a biztosítónak a biztosítási HE-21152/2 8

12 évforduló előtt legalább 30 nappal megküldött írásbeli nyilatkozattal kezdeményezheti. A szerződő nyilatkozatát a biztosító új ajánlatként kezeli. A módosított biztosítási összeg a biztosítási évforduló napját követő napon 0 órától hatályos. Ha a módosítás a biztosítási összeg emelkedését eredményezi, a jelen szerződési feltételeknek a várakozási időre vonatkozó rendelkezései e különbözeti biztosítási összegre alkalmazandók. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól A Varia É, Varia BB és Varia II. elnevezésű termékeinktől eltérően az új módozat életbiztosítási, baleset-biztosítási, illetve egészségbiztosítási kockázati modulokat egyaránt tartalmaz. A szerződésnek a halálesetre szóló életbiztosítási, avagy a baleseti eredetű halálra vonatkozó baleset-biztosítási modult minimálisan tartalmaznia kell. A baleset fogalma 48. A jelen szerződési feltételek alkalmazásában balesetnek a biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő olyan külső behatás minősül, amelynek következtében a biztosított a) múlékony sérülést szenved, vagy b) legkésőbb egy éven belül meghal, vagy c) legkésőbb két éven belül maradandó egészségkárosodása alakul ki. 49. A jelen szerződési feltételek szerint nem minősül balesetnek a megemelés, rándulás, fagyás, napszúrás, hőguta, porckorongsérülés, sérv, agyvérzés, továbbá a nem baleseti eredetű vérzés. A biztosító mentesülése 50. A biztosító mentesül az életbiztosítási szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosított halála a) a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, b) a biztosított szándékosan elkövetett, súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy c) a szerződés létrejöttét követő, illetőleg a biztosított(ak) személyének tartamon belüli változása esetén az új biztosított belépésétől számított 2 éven belül elkövetett öngyilkosság miatt következett be. 51. A biztosító a baleset-biztosítási szolgáltatási kötelezettség alól akkor mentesül, a) ha a biztosított halála a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, b) ha a biztosítási esemény a biztosított olyan balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított, a szerződő vagy a szerződővel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott. 52. A biztosító mentesül az egészségbiztosítási szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosítási esemény a biztosított olyan sérülésével, betegségével, illetőleg balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított, a szerződő vagy a szerződővel, illetőleg a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott. Kizárások 53. A biztosító nem teljesít élet-, baleset és egészségbiztosítási szolgáltatást, ha a biztosítási esemény a biztosítottnak a) harci eseményekben, háborús vagy polgárháborús cselekményekben, felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétele miatt, vagy b) atommag szerkezeti módosulása, illetőleg radioaktív sugárzás vagy egyéb ionizáló sugárforrás hatása miatt (ha azt nem terápiás célból alkalmazták) következett be. 54. A biztosító az 53. pontban foglaltakon túl nem teljesít baleset-, illetve egészségbiztosítási szolgáltatást akkor sem, ha biztosítási esemény a biztosított a) orvosi javaslat nélküli vagy nem az előírt adagolásban való gyógyszerszedése miatt, b) ittas vagy kábító-, illetve bódítószerek hatása alatti állapota miatt, c) elme- vagy tudatzavarával, bármilyen okú eszméletvesztésével, illetve öngyilkosságával vagy annak kísérletével okozati összefüggésben, d) saját maga vagy hozzájárulásával mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán előidézett testi károsodása következtében (kivéve, ha erre valamely biztosítási esemény miatt került sor), valamint e) jogosítvány nélküli gépjárművezetése miatt következett be, illetve f) hivatásosan gyakorolt sporttevékenység során elszenvedett balesetének, valamint szervezett tömegsport-tevékenység közben történt balesetének (sportbalesetnek) a következménye. 55. Nem teljesít a biztosító szolgáltatást, ha a biztosított a balesettel, valamint a betegséggel összefüggésben előírt orvosi kezelésnek nem vetette alá magát, vagy nem követte az orvosi utasításokat, és ezzel gyógyulását akadályozta, illetve a betegség ennek a következménye. 56. A baleset-biztosítási kockázati elemek tekintetében a baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek és testrészek a biztosító kockázatviseléséből ki vannak zárva. HE-21152/2 8

13 57. Hivatásosan gyakorolt sporttevékenységnek minősül, ha a biztosított sportszervezettel létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, továbbá vállalkozás keretében jövedelemszerzési céllal sporttevékenységet folytat, és rendelkezik hivatásos sportolói igazolvánnyal. A biztosítási esemény bejelentése, a biztosító teljesítése 58. A biztosítási eseményt a bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosítónak. 59. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a szolgáltatás iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükségesek, a biztosító által kért felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő vagy a biztosított e kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. 60. A biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához az alábbi iratok bemutatása szükséges: a) a biztosítási esemény leírását tartalmazó részletes kárbejelentés, b) halál esetén halotti anyakönyvi kivonat és a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, c) ha a biztosított halálával kapcsolatban rendőrhatósági vagy bírósági eljárást is folytattak, a nyomozást megszüntető vagy megtagadó jogerős határozat, illetve a jogerős bírósági határozat, d) egyéb hatósági eljárás esetén a hatósági értesítés, igazolás vagy határozat, e) ha kijelölt kedvezményezett hiányában az örökös a kedvezményezett, az öröklésről szóló jogerős közjegyzői vagy bírósági határozat, illetőleg öröklési bizonyítvány, f) baleseti eredetű egészségkárosodás esetén az azt igazoló orvosi dokumentumok, g) kórházi tartózkodás esetén az azt igazoló iratok, műtét esetén a kórházi zárójelentés, h) munkaképtelenség esetén az azt igazoló iratok, i) a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy azonosságát igazoló okirat, j) a különös szerződési feltételekben előírt iratok, valamint k) minden olyan más, a biztosító által kért dokumentum, amely a tényállás további tisztázásához, illetve az igény megalapozottságának igazolásához és a jogalap tisztázásához szükséges. 61. A biztosító megvizsgálja a biztosítási esemény bekövetkezte kapcsán benyújtott orvosi dokumentumok tartalmát, valamint szükség esetén felülvizsgálja a biztosított egészségi állapotát, az orvosi eljárás szükségességét és a gyógytartamot. A biztosított vállalja, hogy aláveti magát a biztosító orvosa által végzett vizsgálatnak azzal, hogy egyedi esetekben a biztosító külső orvos szakértőt is felkérhet véleményadásra. 62. A biztosító a biztosítási összeget a szolgáltatás iránti igény igazolásához szükséges utolsó irat, okmány kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti ki az arra jogosultnak. A biztosítási szerződés megszűnése 63. A szerződés megszűnik a tartam lejáratával, ha azt a felek nem hosszabbították meg. 64. A biztosítási szerződés megszűnik a) díjnemfizetés miatt (lásd a 38. pontot) és b) felmondással (lásd a 37. és 43. pontot). 65. A biztosító kockázatviselése a biztosítási tartam utolsó napján 24 órakor, vagy a szerződés korábbi megszűnése esetén a megszűnés napján 24 órakor ér véget. Egyéb rendelkezések 66. A szerződő köteles a szerződés tartama alatt bekövetkezett címváltozását a biztosítónak 5 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a biztosító az általa ismert utolsó címre joghatályosan küldhet nyilatkozatot. 67. A biztosító ügynöke kizárólag az ajánlatok és a díjak átvételére jogosult. Az ügynök szerződéskötésre nem jogosult, és a szerződő (biztosított) jognyilatkozatot nem intézhet hozzá érvényesen. 68. A biztosítóhoz intézett jognyilatkozat a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha azt írásban teszik, és a biztosító valamely szervezeti egységének a tudomására jut. 69. A biztosítónak a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozata abban az időpontban tekintendő megérkezettnek, amikor a posta azt az érdekeltnek ajánlott levélben kézbesítette, illetve személyesen átadott nyilatkozat esetén az átvételt az érdekelt írásban elismerte, illetőleg akkor is, ha a fenti esetekben az átvételt a címzett igazolhatóan megtagadta. 70. A biztosítási díj azon a napon tekintendő megfizetettnek, amikor az a biztosító pénztárába vagy számlájára megérkezik. Ha a díjat a biztosító képviselőjének (ügynökének) fizették, a 15. pont szabályai az irányadók. 71. A biztosítási szerződésből eredő igények az esedékességtől számított két év elteltével elévülnek. HE-21152/2 8

14 A jelen pont alkalmazása szempontjából az igény esedékességének időpontja: a) azonnali halál, illetve végtagok, szervek azonnali elvesztése, csonttörés, csontrepedés, vagy a kritikus betegségek esetén a biztosítási esemény napja, b) később bekövetkezett egy éven belüli halál esetén az elhalálozás napja, c) maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetén az egészségkárosodás százalékos mértéke orvosi megállapíthatóságának napja, d) 28 napot meghaladó keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség 29. napja, e) fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés esetén az 1., a 4. vagy a 9. nap, f) műtét esetén a műtét napja, g) keresőképtelenség esetén a 8., 15., 22. vagy 29. nap, h) társadalombiztosítási I., II. vagy III. csoportba tartozó rokkantság esetén a rokkantság társadalombiztosítási szerv általi megállapításának napja, i) Gyógyulási támogatás esetén fekvőbeteggyógyintézeti kezelés 8., vagy 15., vagy 22. napja. 72. A biztosítással összefüggő iratokat, valamint a biztosító által végeztetett orvosi vizsgálatok leleteit a biztosító jogosult megőrizni. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók 73. Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely egy meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható. A személyes adat biztosítási titoknak minősül. A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés létrejöttéhez. Az adatkezelés céljával összefüggésben a biztosító tudomására jutott adatokat a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (továbbiakban: Bit.) értelmében az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül kezelheti. E törvényi felhatalmazás kizárólag azon személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak. Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül, a különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. A különleges adatok kezelésére vonatkozó, írásbeli hozzájárulását az Ügyfél a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 3. -ának (7) bekezdése értelmében a szerződés keretei között is megteheti, mely rendelkezés alapján szükséges hozzájárulást a szerződés részét képező ajánlati nyilatkozat tartalmazza. Az adatkezelés időtartama: a biztosító a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító mint adatkezelő az adatok feldolgozásával leányvállalatát, a Hungária Biztosító Számítástechnikai Kft.-t (Cg , 1553 Budapest, Pf. 40.) bízza meg, amely szervezet az adatokat nyilvántartja. A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez igénybevett posta útján történő utalás vagy banki átutalás esetén a Magyar Posta Rt. és a jogosult által megnevezett bank adatfeldolgozónak minősül. A biztosító és az ügynöke, illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, biztosítási titoknak minősülő adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Nem sért biztosítási titokra vonatkozó szabályt a biztosító, amennyiben jogszabály alapján történő megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése során biztosítási titoknak minősülő adatokat bocsát a jogszabályban meghatározott szerv(ezet) rendelkezésére. Az ügyféltájékoztató tartalmazza azon szerv(ezet)ek és személyek felsorolását, amelyeknek a biztosító az adatokat továbbítani jogosult és köteles. A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához a megbízott speciális szakértelmére van szükség. A kiszervezett biztosítási tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett. A biztosító ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a biztosító nyilvántartásában módosítja. A biztosító és ügynöke a személyes adatokat a biztosítási, illetve megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási és megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító és ügynöke köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A HE-21152/2 8

15 biztosító mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni. 74. A szerződő tudomásul veszi, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a megadott adataiban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül a biztosítót értesítenie kell. 75. A biztosító és a szerződő fél között a jelen szerződési feltételek alapján létrejött szerződésre az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Záradékok A jelen szerződési feltételek alapján a felek között létrejött szerződésre az alábbi záradékok közül az vonatkozik, amelyik kódjának feltüntetésével a szerződésben szerepel. 76. A díjfizetési kedvezmény záradéka a biztosítási évfordulón történő elszámoláshoz (kód: BKA) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg a biztosítottak száma a biztosítási tartam során 100 fő fölött van, a biztosítási díj elszámolása évente egyszer, a biztosítási évfordulón történik. 77. A díjfizetési kedvezmény záradéka a negyedévente történő elszámoláshoz (kód: BKC) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg a biztosítottak száma a biztosítási tartam során 100 fő fölött van, a biztosítási díj elszámolása a biztosítási szerződés a tartam kezdetétől számított negyedéves fordulónapjain történik. 78. A csoportba való be- és kilépési kedvezmény záradéka (kód: BKD) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg a biztosítottak száma a biztosítási tartam során 100 fő fölött van, és az adott csoport teljes körére kiterjed a biztosítás, a biztosítási díj elszámolása évente egyszer, a szerződő munkaügyi kimutatásai alapján a biztosítási évfordulón történik. A csoportba való belépést követő napon 0 órakor az új biztosítottakra nézve automatikusan megkezdődik, a csoportból való kilépés hónapjának utolsó napjával pedig a kilépő biztosítottakra automatikusan megszűnik a biztosító kockázatviselése anélkül, hogy a szerződő a be- és kilépéskor a biztosítónak bejelentené a be-, illetve kilépők nevét, születési idejét, anyja nevét és foglalkozását. A felek megállapodnak, hogy a biztosítási díjat az új belépőkre a csoportba való belépést követő hónap első napjától, a kilépőkre pedig a csoportból való kilépés hónapjának utolsó napjáig kell a szerződőnek megfizetnie. 79. A kockázatviselési kezdet kedvezményének záradéka (kód: BKF) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a biztosítottak száma a biztosítási ajánlat megtételekor 100 fő fölött van, a biztosítási szerződés az ajánlat aláírását és a biztosító vagy képviselője (ügynöke) részére történt átadását az ajánlattételt követő napon 0 órakor lép hatályba, feltéve, hogy a szerződő az első biztosítási díjat a számlán feltüntetett fizetési határidőig (a díjesedékesség időpontja), illetőleg az attól számított 30 napon belül a biztosító részére megfizette. Ha a szerződő a biztosítónak írásban bejelenti a biztosítotti körbe belépő személyek nevét, születési idejét, anyja nevét és foglakozását, akkor a biztosítottak köre a szerződő e nyilatkozatának megfelelően módosul a bejelentést követő napon 0 órától, ami egyben a biztosított belépési napjának tekintendő. A biztosítotti körből kilépő biztosítottak bejelentésével a biztosítotti kör a bejelentést követő hónap első napján 0 órától módosul, ami egyben a biztosított kilépési napjának tekintendő. A belépéssel megkezdődik, a kilépéssel pedig megszűnik a biztosító kockázatviselése. Az új biztosítottra vonatkozó díjfizetési tartam kezdete a belépést követő hónap első napján 0 óra. A biztosító ettől az időponttól számolja el az új biztosítottra vonatkozó és annak belépését követően megfizetett biztosítási díjat. 80. A várakozási idő miatti záradék (kód: BKE) A várakozási idő tartama 2 hónap. Ha a biztosítási esemény a szerződés létrejöttét követő, illetőleg a biztosított(ak) személyének tartamon belüli változása esetén az új biztosított belépésétől számított 2 hónapon belül (várakozási időben) következett be, a biztosító a biztosítási összeg helyett az addig befizetett díjat téríti vissza, kivéve, ha a biztosítási esemény a szerződés létrejöttét, illetőleg a biztosított(ak) személyének tartamon belüli változása esetén az új biztosított belépését követően bekövetkezett baleset következménye, és nem állnak fenn az általános szerződési feltételek 50., 52, 53., 54 és 55. pontjában foglalt kizáró körülmények. 81. A foglalkozás miatti pótdíj záradéka (kód: BFK) A szerződési feltételekben foglaltak alapján a biztosítottaknak az átlagosnál veszélyesebb foglalkozására tekintettel a biztosítás pótdíjjal jön létre. 82. A szabadidős tevékenység miatti pótdíj záradéka (kód: BSK) A szerződési feltételekben foglaltak alapján a biztosítottaknak az átlagosnál veszélyesebb szabadidős tevékenységére tekintettel a biztosítás pótdíjjal jött létre. Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinkszky út 52. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg HE-21152/2 8

16 (/7(««««««««««««.DUhJ\LQWp] «««««««««««««ˆ QDSSDOLWDJR]DWˆ HVWLOHYHOH] WDJR]DW (/7(SpOGiQ\D %HOpSpVL$GDWODS FVRSRUWRVEDOHVHWEL]WRVtWiVKR]D](/7(KDOOJDWyLV]iPiUD $KDOOJDWyDGDWDL 1HYH ««««««««««««««««««««6]OLGHMH«««««««««$Q\MDQHYH««««««««««««/DNFtPH««««««««««««««««««$EL]WRVtWiVLLG V]DNNH]GHWH«««««YpJHˆ KDWiUR]DWODQIRO\DPDWRVˆ pyhv $]LJpQ\HOWEL]WRVtWiV ˆ $MHO ˆ %MHO EDOHVHWEL]WRVtWiVWLJpQ\OHPDNtYiQW;HOHQG GtMD «««««««)W ˆ $ EDOHVHWEL]WRVtWiVRPGtMiWD](/7(iOWDOIL]HWHWWMXWWDWiVRPEyONpUHPOHYRQQL ˆ FVHNNHQIL]HWHPEH N OWVpJWpUtWpVHVYDJ\D]DGRWWIpOpYEHQMXWWDWiVNpSWHOHQKDOOJDWyFVDNH]WMHO OKHWLEH )LJ\HOHP$EL]WRVtWiVpOHWEHOpSpVpQHNIHOWpWHOHDEL]WRVtWiVGtMiQDNEHIL]HWpVH $OXOtURWW KDOOJDWy NLMHOHQWHP KRJ\ D IHQW U J]tWHWW EL]WRVtWiVL LJpQ\HPPHO NDSFVRODWRV EL]WRVtWiVL IHOWpWHOHNU O D] (/7(4XDVWXUDLURGiMiEDQYDODPLQWD]4XDVWXUDKRQODSMiQD W EEV] UPyGRVtWRWWpYL/;W UYpQ\EHQ%LW PHJKDWiUR]RWWDN V]HULQW YDODPHQQ\L WiMpNR]WDWiVW PHJNDSWDP pv D EL]WRVtWiVL V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOpU OD V]NVpJHV LQIRUPiFLyNNDO UHQGHONH]HP +R]]iMiUXORN DKKR] KRJ\ D EL]WRVtWiV OpWUHM WWpKH] V]NVpJHV IHQWL V]HPpO\HVDGDWDLPD]$OOLDQ]+XQJiULD%L]WRVtWy=UWKH]WRYiEEtWiVUDNHUOMHQHN.HOW%XGDSHVWHQ«««««««««««««««««««««««««««««D+DOOJDWyVDMiWNH] DOitUiVD %HOpSpVL$GDWODS +DOOJDWySpOGiQ\D FVRSRUWRVEDOHVHWEL]WRVtWiVKR]D](/7(KDOOJDWyLV]iPiUD $KDOOJDWyDGDWDL 1HYH «««««««««««««««««««««6]OLGHMH««««««$EL]WRVtWiVLLG V]DNNH]GHWH«««««$]LJpQ\HOWEL]WRVtWiVLIHGH]HW$YiODV]WiVV]HULQWLˆEDQ;HOHQG YpJHˆ KDWiUR]DWODQIRO\DPDWRVˆ pyhv 6V] %L]WRVtWiVLIHGH]HWHN %L]WRVtWiVL VV]HJHN $ % %DOHVHWLKDOiO )W )W %DOHVHWLURNNDQWViJ )W )W %DOHVHWLP WpWLWpUtWpV )W )W %DOHVHWLNyUKQDSLWpU )W )W %L]WRVtWiVGtMD QDSSDOLWDJR]DW HVWLOHYHOH] WDJR]DW QDSSDOLWDJR]DW HVWLOHYHOH] WDJR]DW V]HSWHPEHULEHOpSpVVHO ˆ )WpY ˆ )WpY ˆ )WpY ˆ )WpY IHEUXiULEHOpSpVVHO ˆ )WIpOpY ˆ )WIpOpY ˆ )WIpOpY ˆ )WIpOpY ˆ $ EDOHVHWEL]WRVtWiVRPGtMiWD](/7(iOWDOIL]HWHWWMXWWDWiVRPEyONpUHPOHYRQQL ˆ FVHNNHQIL]HWHPEH N OWVpJWpUtWpVHVYDJ\D]DGRWWIpOpYEHQMXWWDWiVNpSWHOHQKDOOJDWyFVDNH]WMHO OKHWLEH )LJ\HOHP$EL]WRVtWiVpOHWEHOpSpVpQHNIHOWpWHOHDEL]WRVtWiVGtMiQDNEHIL]HWpVH %L]WRVtWiVLIHOWpWHOHN $OOLDQ]+XQJiULD%L]WRVtWy=UW +(+(+(+(+( (J\HGLGLiNEL]WRVtWiVL]iUDGpN,QIRUPiFLyNDEL]WRVtWiVUyO D 4XDHVWXUDKRQODSMiQYDODPLQWD9$/.2,17(51$7,21$/.IWQpO %L]WRVtWiVLHVHPpQ\EHMHOHQWpVH D EHN YHWNH]pVW O V]iPtWRWW QDSRQ EHOO QDSSDOL WDJR]DWRV KDOOJDWyN HVHWpEHQ D HVWL pv OHYHOH] WDJR]DWRV KDOOJDWyN HVHWpEHQ D N WYpQ\V]iPUD YDOy KLYDWNR]iVVDOD]$OOLDQ]+XQJiULD%L]WRVtWy=UW%XGDSHVW3IFtPpQYDJ\WHOHID[RQV]iPRQ LOODEL]WRVtWyEiUPHO\NLUHQGHOWVpJpQ 9$/.2,17(51$7,21$/%L]WRVtWiVL$ONXV].pSYLVHOHWL7DQiFVDGypV6]DNpUW L.IW %XGDSHVW7HUp]NUW7HOLQIR#YDONREL]WRVLWDVRNKXZZZYDONREL]WRVLWDVRNKX

17 Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) A baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodásra vonatkozó baleset-biztosítás különös szerződési feltételei 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő között létrejött Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerződés baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodásra vonatkozó kockázati elemére a jelen különös szerződési feltételek érvényesek. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételeiben foglaltak az irányadók. A biztosítási esemény 2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított balesetből eredő, a baleset bekövetkeztétől számított két éven belül megállapított, 10%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodása, azzal a kikötéssel, hogy a biztosítási eseményhez vezető balesetnek a kockázatviselési időszakban kell bekövetkeznie. A biztosító szolgáltatása 3. A biztosító a biztosítási díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított baleseti eredetű, maradandó teljes, 100%-os egészségkárosodása esetén a biztosítási szerződésben meghatározott összegű szolgáltatás (biztosítási összeg) 200%-át, 67 99% közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási szerződésben meghatározott összegű szolgáltatás (biztosítási összeg) kétszeresének a károsodás mértékével arányos részét, 11 66% közötti egészségkárosodása esetén a biztosítási szerződésben meghatározott összegű szolgáltatásnak (biztosítási összegnek) a károsodás mértékével arányos részét fizeti ki a biztosítottnak. 4. A baleset folytán bekövetkezett maradandó egészségkárosodás mértékét a szervek, végtagok elvesztése, bénulása, illetőleg funkciókiesése, valamint a testfelület, a légzőrendszer égési sérülése esetén, továbbá a testrészek egészségkárosodásának mértékét az alábbi táblázat szerint kell megállapítani: mindkét szem látóképességének elvesztése, mindkét felkar alkar vagy kéz elvesztése, egyik kar vagy kéz és comb vagy lábszár együttes elvesztése (felső végtag plusz alsó végtag csonkolása), mindkét comb elvesztése: 100%, mindkét lábszár elvesztése: 90%, egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése: 80%, egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, a beszélőképesség teljes elvesztése, mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése: 70%, jobbkezes jobb kezének, balkezes bal kezének elvesztése (csuklón alul): 65%, jobbkezes bal kezének, balkezes jobb kezének elvesztése (csuklón alul): 50%, egyik láb teljes elvesztése (boka alatt): 40%, egyik szem látóképességének teljes elvesztése: 35%, egyik fül hallóképességének teljes elvesztése: 25%. Égési sérülés: Fok kiterjedés az egészségkárosodás %-ban mértéke %-ban I. fokú: 1 20% 0% (bőrt, 21 30% 15% nyálkahártyát 31 50% 30% épen 51%-tól 50% hagyó égés) II/1. fokú: 1 15% 0% (felületes 16 20% 15% mélységű égés) 21 30% 30% 31 50% 60% 51%-tól 100% II/2. fokú: 1 5% 0% (átmeneti 6 10% 15% mélységű égés) 11 20% 30% 21 30% 60% 31%-tól 100% III. fokú: 1 2% 0% (mélyre 3 5% 20% terjedő égés) 6 15% 40% 16 25% 60% 26%-tól 100% IV. fokú (roncsoló égés): A térítés a szervekre, végtagokra kiterjedő károsodás alapján, a jelen szerződési feltételekben a szervek, végtagok elvesztésére, bénulására, illetőleg funkciókiesésére 1

18 megállapított egészségkárosodási mértékeknek megfelelően történik. Egy szerv részbeni csonkolásánál a térítés mértéke az e pontban szereplő térítési százalékok megfelelő hányada. A biztosító a biztosított egy biztosítási eseményből eredő, többféle fokozatú és kiterjedésű égési sérülése esetén a maradandó egészségkárosodás mértékét a különböző fokozatú égésekre külön-külön megállapított egészségkárosodási százalékok összeadásával állapítja meg. 5. A maradandó egészségkárosodás mértékét a 4. pont táblázatában felsorolt szervek, illetve végtagok elvesztése, valamint a testfelület, a légzőrendszer égése esetén a szükséges iratok bemutatásától számított 15 napon belül, egyébként legkésőbb a balesetet követő 2 éven belül meg kell állapítani. A táblázatban fel nem sorolt esetekben a maradandó egészségkárosodás mértékét a biztosító orvosa állapítja meg, ideértve az egyes szervek, illetve végtagok olyan funkciókiesését, amely nem jár azok elvesztésével. Az egészségkárosodás mértékének megállapításánál nem a foglakozással összefüggő munkaképesség-csökkenést, hanem a bármely munka végzésénél egyaránt figyelembe vehető általános funkciókiesést kell értékelni. A biztosító I. fokú orvos szakértőjének megállapítása a baleseti egészségkárosodás mértéke tekintetében más orvosszakértői testület döntésétől független. 6. Ha a biztosított a maradandó egészségkárosodásnak a biztosító I. fokú orvos szakértője által megállapított mértékével nem ért egyet, a biztosító II. fokú (felülvizsgáló) orvos szakértőjéhez fordulhat. A vizsgálat díját a biztosító viseli. Amennyiben a felülvizsgáló orvos szakértő nagyobb mértékű egészségkárosodást állapít meg, mint a biztosító I. fokú orvos szakértője, vagy ha a vizsgálatot a biztosító kezdeményezte, a biztosítottat, illetőleg kísérőjét ha a kíséret orvosilag indokolt költségátalány vagy az igénybe vett helyközi tömegközlekedési eszköz viteldíja illeti meg a biztosított lakhelye és a vizsgálat helye között. 7. A baleset-biztosítás alapján kifizetett összeg független a társadalombiztosítási szervek megállapításaitól és szolgáltatásaitól. 8. Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban, egy biztosítottra vonatkozóan a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás térítése a 100%-os egészségkárosodás esetén járó szolgáltatási összeget nem haladhatja meg. Allianz Hungária Biztosító Rt Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg HE-21159/1 2

19 Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) A baleseti eredetű műtétre vonatkozó baleset-biztosítás különös szerződési feltételei 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő között létrejött Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerződés baleseti eredetű műtétre vonatkozó kockázati elemére a jelen különös szerződési feltételek érvényesek. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a csoportos élet-, balesetés egészségbiztosítás általános szerződési feltételeiben foglaltak az irányadók. A biztosítási esemény 2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított balesetből eredő, orvosilag indokolt és szükséges, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli műtéte, azzal a kikötéssel, hogy a biztosítási eseményhez vezető balesetnek a kockázatviselési időszakban kell bekövetkeznie. 3. A jelen feltételek szerint műtétnek minősül az orvosszakmai szabályok betartásával elvégzett sebészeti (sebészeti jellegű) orvosi beavatkozás. A biztosító szolgáltatása 4. A biztosító a biztosítási díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosított kiemelt műtéte esetén a biztosítási szerződésben meghatározott összegű szolgáltatás (biztosítási összeg) 200%-át, nagyműtéte esetén a biztosítási szerződésben meghatározott összegű szolgáltatást (biztosítási összeget), közepes műtéte esetén a biztosítási szerződésben meghatározott összegű szolgáltatás (biztosítási összeg) 50%-át, kisműtéte esetén a biztosítási szerződésben meghatározott összegű szolgáltatás (biztosítási összeg) 20%-át fizeti ki a biztosítottnak. kiemelt, illetve nem térítendő műtétek kategóriáiba a jelen szerződési feltételek mellékletét képező műtéti lista tartalmazza. A műtéti listában nem szereplő beavatkozások besorolását a biztosító orvosa állapítja meg. 6. Ha ugyanazon baleset miatt több műtéti beavatkozás is szükségessé válik, ez a biztosító szolgáltatása szempontjából egy biztosítási eseménynek minősül. Ilyen esetben a biztosító a műtéti beavatkozások közül a legmagasabb besorolású alapján teljesít szolgáltatást. Ha a szolgáltatást követően a biztosítotton újabb műtétet kell elvégezni ugyanazon balesetből eredően, amely a műtéti lista alapján magasabb besorolású, a biztosító a korábbi és az újabb műtétre megállapított szolgáltatások különbözetét fizeti ki. 7. A jelen különös szerződési feltételek mellékletét képezi a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás baleseti eredetű műtéti kockázati elemére vonatkozó, a biztosítási eseménynek minősülő műtéteket, valamint azok besorolását tartalmazó műtéti lista. Allianz Hungária Biztosító Rt Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg Abban az esetben, ha a biztosítotton a jelen szerződési feltételek mellékletét képező műtéti lista V. pontja szerint nem térítendő műtétnek minősülő beavatkozást hajtanak végre, a biztosító nem nyújt szolgáltatást. 5. A biztosítási eseménynek minősülő műtéteket, valamint besorolásukat a kis-, közepes, nagy-, HE-21162/1 1

20 Melléklet a Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás elnevezésű csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításnak a baleseti eredetű műtétre vonatkozó különös szerződési feltételeihez Műtéti lista A biztosító fenntartja azt a jogát, hogy az orvosi eljárásokban bekövetkező változások következtében módosítsa a mellékletben szereplő műtétek besorolását, ezzel azok térítési kategóriáit. Erről a biztosító az ügyfelét előzetesen értesíti. I. Kisműtétek A) Az általános sebészet körében: Tályogfeltárás testüregen kívül Körömlevétel Panaritiumfeltárás Jóindulatú daganat vagy tumoros képlet (cysta, atheroma) eltávolítása bőrből, bőr alatti kötőszövetből és emlőből Baleseti eredetű tumoros képlet (pl. cysta) eltávolítása bőrből, bőr alatti kötőszövetből és emlőből Fissura ani műtéte Thrombectomia analis B) Szakosított sebészeti ellátások (függetlenül attól, hogy általános vagy szakosított sebészeti osztályon végzik) 1. A baleseti sebészet körében: Dislocalt törések konzervatív helyretétele és rögzítése (extensio, gipszkötés) Ficamok helyretétele Fedett tűzések Osteosynthesises anyag eltávolítása Mellkasi szívás behelyezése Sebexcisio (elsődleges, halasztott vagy másodlagos varrattal) Dialyzáló hasűri mosás Perifériás sérülések ellátása Hasi, illetve mellkasi szúrt sérülések ellátása az üreg megnyitása nélkül Feltárás felületes fertőzés miatt 2. Az ortopédiai sebészet körében: Ínhüvelyen, inakon végzett beavatkozások (tenotomia, incisio) Lábujjak csonkolása Achilles-ín tenotomiája, abductor pollicis in incisis digitus malleus Combfejmegtartó műtétek (core decompression) 3. Az urológai sebészet körében: Praeputiumszakadás ellátása - sutura Torquatio testis - detorquatio Verruca, atheroma eltávolítása penisről Hydrocele szurcsapolás Idegen test eltávolítása hólyagból húgycsővön át Húgycsőpolyp exstirpatiója Vasectomia 4. A szemészet körében: Chalazion műtét Kis szemhéji tumorok eltávolítása Kis szemhéji sebzés ellátása Kis kötőhártyasebzés ellátása Blepharorraphia 5. A fül-orr-gégészet körében: Tonsillectomia Endonasalis műtétek (orrsövény, polyp, rostasejt, hallójárat, exostosis, antrumsipoly-zárás) Incisio haematoma auric Hallójárati idegen testek műtéti eltávolítása Microlaryngochirurgia (excisio, incisio, decorticatio, exstirpatio, synechiolisis) 6. A szájsebészet körében (csak a baleset miatt végzett beavatkozásokra): Prothetikai előkészítő műtét Zárt arccsontrepositio, arcus zygomaticus repositio Fogtörések rögzítése Parodontalis műtétek 7. Az idegsebészet körében: Excisio, sutura Exairesis Arteriectomia 8. A szívsebészet körében: Műtéti típus nincs 9. Az érsebészet körében: Scalenotomia Necrectomia Peripheriás ér exploratiója Arteriectomia 10. A kézsebészet körében: Z-plastica bőrön Ínhüvelyincisio Szabad bőrtransplantatio Extensor ín varrata Csonttörés fedett tűzése HE-21162/1 2

Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) általános szerződési feltételei

Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) általános szerződési feltételei Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) általános szerződési feltételei 1. A jelen általános szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Csoportos személybiztosítás

Csoportos személybiztosítás Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Csoportos személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/9 Tisztelt leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításunkat.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

Allianz Studium Plusz Diákbiztosítás

Allianz Studium Plusz Diákbiztosítás Csoportos személybiztosítás Allianz Studium Plusz Diákbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/40 Tartalom Ügyfél-tájékoztató az Allianz Studium Plusz Diákbiztosításhoz (Csoportos személybiztosítás)...

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Ügyfél-tájékoztató 1/6 Ügyfél-tájékoztató a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz. Tisztelt leendő Partnerünk! Biztosítási esemény

Ügyfél-tájékoztató. csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz. Tisztelt leendő Partnerünk! Biztosítási esemény Ügyfél-tájékoztató csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Tisztelt leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításunkat. Ez az

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Levelezési cím: 1387 Budapest,

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás)

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) CSALÁDI BIZTOSÍTÁS Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) Az ÁB-AEGON Általános biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról AHB_21427_2.qxp 2006.08.15. 9:26 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Paletta Ügyféltájékoztató

Paletta Ügyféltájékoztató CSOPORTOS ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Paletta Ügyféltájékoztató Groupama Biztosító Részvénytársaság Székhely: H-1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telefon: (06-1) 279-4000 Telefax: (06-1) 361-0091 Telephely és ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a

Részletesebben

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítási szerződés a biztosítási ajánlat aláírásával jelen szabályzat

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk! Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat,

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek)

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása felcím Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja.

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság által a független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelősségbiztosításról Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Termékismertetô 1 Szerzôdô neve: Biztosított neve: Az elõzetes igényfelmérés, illetve igénypontosítás

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. széles

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk az állatorvosok részére

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramok - Euró szerződésekhez

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

szállítmánybiztosítás

szállítmánybiztosítás Nemzetközi felcím szállítmánybiztosítás Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Partnerünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Vállalati Divíziója a gazdálkodó kiemelten a külkereskedelemmel foglalkozó szervezetek

Részletesebben

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk

Részletesebben

Tisztelt leendő Partnerünk!

Tisztelt leendő Partnerünk! www.allianz.hu Jogi személyek, jogi személynek nem minősülő gazdálkodók vagy egyéb szervezetek által több gépjárműre vonatkozó felelősségbiztosításhoz vagy keret casco biztosításhoz köthető kiegészítő

Részletesebben

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, illetve az általunk kínált környezetszennyezési felelősségbiztosítási terméket.

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, illetve az általunk kínált környezetszennyezési felelősségbiztosítási terméket. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált környezetszennyezési felelősségbiztosításról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, illetve

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

A szerződési feltételek legfontosabb elemeinek ismertetése

A szerződési feltételek legfontosabb elemeinek ismertetése Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált szállodai és letéti felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek társaságunkat,

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása Általános szerzõdési feltételek 1/5 A jelen biztosítási szerzõdési feltételek azokat a

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési feltétel

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás Kockázati életbiztosítás A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halála. 2. Biztosítási szolgáltatás A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF04).........................................................5

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és

Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21501/10 1. számú

Részletesebben

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Hatályos: 2010. április 1-jétől Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Életbefektetés

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012)

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15199 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK I. Általános Feltételek 1. A MOL Nyrt. az általa kibocsátott üzemanyagkártyákhoz

Részletesebben