IHAR babkou A nyugati buddhizmus civilizációja (Mihályi Zsuzsa fordítása) KÜLFÖLDI szerzõink...108

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IHAR babkou A nyugati buddhizmus civilizációja (Mihályi Zsuzsa fordítása)...104. KÜLFÖLDI szerzõink...108"

Átírás

1 LVIII. évfolyam, 1. szám január TARTALOM MELANKÓLIA JEAN starobinski A melankólia gyökerei az ókori görögök kertjében (bagdács Zsuzsa fordítása)...3 bernard DELVAILLE Melankólia (Lukács Laura fordítása)...13 MAXIME PRÉAUD Egy sötét szem, amely nem néz rád (Lukács Laura fordítása)...15 LIONEL RICHARD Német éj (Lukács Laura fordítása)...18 CHARLEs D ORLÉANs versei (Lackfi János fordításai)...22 JEAN starobinski A melankólia tintája (Lõrinszky Ildikó fordítása)...26 PAUL VERLAINE, ALbERT samain versei (Lackfi János fordításai)...35 GILLEs barbedette Lépkérdés (Lukács Laura fordítása)...37 RObERT burton versei (Imreh András fordításai)...41 RObERT burton Az ifj. Démokritos az olvasóhoz (Imreh András fordítása)...44 MATTHEw sweeney, TrisTan corbières versei (Mesterházi Mónika, Lackfi János fordításai)...49 JEAN GIONO Az unatkozó király (schulz Ádám fordítása)...52 JOsÉ-MARIA DE HEREDIA versei (Lackfi János fordításai)...72 JUAN RIGOLI Az õrület ábécéje (Várhalmi Zsuzsanna és Lõrinszky Ildikó fordítása)...74 THÉOPHILE GAUTIER versei (Lackfi János fordításai)...83 MareK bieńczyk Melankólia. Ki már sohsem talál a vesztett üdvre (Pálfalvi Lajos fordítása)...88 JULEs VERNE versei (Lackfi János fordításai)...101

2 IHAR babkou A nyugati buddhizmus civilizációja (Mihályi Zsuzsa fordítása) KÜLFÖLDI szerzõink Látogasson el a honlapunkra: A Nagyvilág támogatója Nemzeti Kulturális Alap

3 MELANKÓLIA Jean starobinski A melankólia gyökerei az ókori görögök kertjében Egy olyan betegség diagnózisa és gyógymódjai, amelynek legfõbb tünetei a búskomorság és a félelem voltak Homérosztól Galénoszig Az alábbi oldalak az Histoire du traitement de la mélancolie (Bázel, november, Documenta Geigy, Acta Psychosomatica) címû munkából származnak. Ez a könyvesboltokban ma már nem kapható mû csak a legfrissebb tudományos eredményekkel kiegészítve fog újra megjelenni. Az ókor felismeréseit azonban az 1960-as szöveg alapján is felidézhetjük. Az egyszerûség kedvéért a lábjegyzeteket és a hivatkozásokat kihúztam. J. S. 1 EMbLEMATIKUs FIGURÁK A melankóliát, mint oly sok más, az emberi sorshoz köthetõ fájdalmas állapotot, már jóval azelõtt ismerték és írtak róla, hogy nevet adtak volna neki és orvostanilag vizsgálták volna. Homérosz, akit ott találunk minden emberi gondolat és kép kezdeténél, három sorban ragadja meg a melankolikus ember nyomorúságát. Olvassuk csak újra az Iliász hatodik énekében ( sor) bellerophontész történetét, aki kimondhatatlanul szenved az istenek haragjától: Majd amikor már meggyûlölték bellerophónt is / isteneink, árván bolyongott fel-alá Aleában, / lelkét ette, s földi lakók nyomait kikerülte. 2 A bánat, a magány, az emberi kapcsolatoktól való elszigetelõdés, a bolyongó életmód mind-mind ok nélküli csapások, mivel a bátor és igaz hõs, bellerophontész nem vétett semmit az istenek ellen. sõt ellenkezõleg: szerencsétlenségét és elsõ számûzetését éppen erényességének köszönhette; minden megpróbáltatásának oka, hogy visszautasította egy királyné tisztességtelen ajánlatát, s a sértett asszony ezért üldözni kezdte. bellerophontész hõsiesen állta ki a próbák hosszú sorát, legyõzte a Khimairát, kijátszotta a csapdákat, kiérdemelte földjét, hitvesét, nyugalmát. És amikor látszólag már mindene megvan, összeomlik. Talán a harcban merült ki életereje? Vagy újabb ellenfél híján fordította önmaga ellen haragját? De hagyjuk a lélekelemzést, amely Homérosznál sincs jelen. Emlékezzünk viszont az istenek által elrendelt számûzetés igencsak megkapó képére. Az iste- 1 Magazine Littéraire, 8. szám, különszám, Les écrivains et la mélancolie: mal de vivre, spleen et dépression: d'homère à Philip Roth; Jean starobinski: La mélancolie au jardin des racines grecques, Devecseri Gábor fordítása. 3

4 nek helyeslik bellerophontész elûzését: a hõs pedig, aki olyan jól viselte az emberi világból való számkivetettségét, az istenek gyûlölete ellen már képtelen harcolni. És akit az olümposziak egyetemes bosszúja üldöz, az nem vágyik többet emberek közé. Vagyis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a homéroszi világban minden úgy történik, mintha az emberek közötti kapcsolatokhoz, a becsületes elõrejutáshoz szükség lenne az istenek kezességére. Amint az istenek gyûlése megtagadja ezt a kegyet, az ember magányra, emésztõ bánatra (vagyis az önemésztés egyik formájára), folytonos szorongással kísért bolyongásra ítéltetett. bellerophontész depressziója az ember felsõbb hatalmak általi kitaszítottságának csupán pszichológiai oldalát mutatja be. A hõs az istenektõl elhagyatva, cselekvõképesség és lelkierõ híján nem tud megmaradni embertársai között. Egy titokzatos, felülrõl ránehezedõ harag súlya alatt roskadozva letér az emberek által kitaposott ösvényrõl, szem elõl veszítve célt és irányt. Õrület volna ez, mánia? Nem: a delíriumban, a mániában az embert valamiféle természetfölötti erõ sarkallja vagy szállja meg, amelynek érzi a jelenlétét. Ebben az esetben viszont nincs más, csak hiány és elhagyatottság. bellerophontész mintha az ürességben bolyongana, egy embertõl és istentõl távoli határtalan pusztaságban. Hogy megszabaduljon fekete bánatától, a melankolikus ember számára nincs más megoldás, mint kivárni vagy visszanyerni az isteni jóindulatot. Hogy újra szólni tudjon az emberekhez, egy istenségnek vissza kell õt fogadnia a kegyeibe, ahonnan kitaszíttatott. Véget kell vetni magárautaltságának. s mivel az istenek szándéka kiszámíthatatlan szintén Homérosz emlegeti elsõként a gyógyszer, a pharmakon erejét. A nepenthes 3 egyiptomi gyógynövénykeverék, a királynõk titka, enyhít a szenvedésen és megfékezi a mardosó epét. bizonyos, hogy Helené szerelméért az összes férfi kész volna mindent elfeledni: az õ kiváltsága, hogy kedvére osztogathatja a feledés bájitalát, amely enyhít a bánaton, egy idõre felszárítja a könnyeket, és rábírja az embereket arra, hogy törõdjenek bele az elõre nem látható isteni döntésekbe. A leleményes, ezernyi képességgel megáldott hõst elénk állító Odüsszeiában (IV. ének, 219. sortól) 4 is láthatjuk azt a csodálatos praktikát, amellyel az ember a féktelen természetével és hányattatott sorsával járó kínján próbál enyhíteni. 3 Más néven trópusi kancsóka (a ford.). 4 Mást gondolt ekkor Helené, Zeusz isteni lánya Lopva varázsos szert hintett, amit ittak, a borba, fájdalom- és haragûzõt, mely feledést hoz a bajra, mindre. Ki ezt, miután keverõbe keverve lenyelte, aznap az orcáján nem perdül végig a könnye, és még akkor sem, ha az apja, az anyja hal is meg, vagy ha a testvérét, vagy drága fiát a csatában érckelevéz veri át, s õ ezt maga látja szemével. Zeusz lányának ilyen bûvös szere volt, okos ésszel elkészítve, amit Polüdamna adott, felesége Thónnak, egyiptomi nõ, hol a termõ föld az ilyenben legdúsabb: sok a hasznos fû ott és sok a gyilkos; és aki ott él, mind bölcs orvos a földilakók közt, mert az egész nép Paiéóntól származik ottan. Ezt beledobta, s a bortöltésre kiadta parancsát (Devecseri Gábor fordítása [a ford.].) 4

5 bár Homérosz mitikus melankóliaképet fest, ahol az ember balsorsa az istenek elõtti kegyvesztettség eredménye, ugyanakkor bemutatja a búskomorság gyógyszerészeti csillapításának példáját is, amelynek semmi köze az isteni beavatkozáshoz; vagyis egy teljes mértékben emberi (noha kétségtelenül némi rituáléval körített) eljárást, amely a növények kiválogatásából, lepréselésébõl, összekeverésébõl, végül pedig egyszerre jótékony és mérgezõ alkotóelemeinek leszûrésébõl áll. A drog hatását csak fokozza az italt kínáló szépséges kéz bája. bellerophontész mélabújának oka az Istenek Tanácsában keresendõ; a gyógyír viszont Helené szekrényében. A HIPPOKRATÉsZI ÍRÁsOK Amikor a félelem és a búskomorság tartósan eluralkodik valakin, melankolikus állapotról beszélhetünk (Hippokratész: Aforizmák). Megjelenik tehát a fekete epe, a sûrû, sötét, gyötrõ anyag, a melankólia szó szerinti jelentése. Természetes testnedv, akár a vér, a sárga epe és a nyál. Ugyanakkor csakúgy, mint a többi testnedv, a fekete epe is túláradhat, elhagyhatja természetes székhelyét, begyulladhat és megromolhat. Ez különbözõ betegségeket idézhet elõ: például epilepsziát, dühöngõ õrületet (mániát), búskomorságot, bõrsérüléseket stb. A manapság használatos melankólia szó csak egy a számos kifejezés közül annak a patogén állapotnak a leírására, amikor a fekete epe túlzott mértéke vagy minõségi elváltozása veszélyezteti a testnedvek izonómiáját (vagyis harmonikus eloszlását, egyensúlyát). Valószínû, hogy a görög orvosok a hányadék és a széklet vizsgálatából következtettek egy, a másik háromnál nem kevésbé alapvetõ testnedv létezésére. A lép sötét színébõl kiindulva azt feltételezték, hogy ez a szerv a fekete epe természetes székhelye. A korabeli gondolkodók számára kézenfekvõ volt a négy testnedv, a négy minõség (száraz, nedves, meleg, hideg) és a négy elem (tûz, víz, föld, levegõ) összekapcsolása. És hogy teljes legyen a világ szimmetriája, ezekhez járult még a négy életkor, a négy évszak és a négy égtáj a négy széliránnyal. Az analógiás gondolkodás jegyében a melankóliát a földhöz (amely száraz és hideg) és a férfikorhoz társították, valamint az õsz veszedelmes évszakához, amikor is a fekete epe a legerõsebben fejti ki hatását. Így lesz egységes a kozmosz, amelynek alapvetõ négyes felosztása az emberi testre is érvényes, és ahol az idõ nem más, mint a négy állomást érintõ szabályos körforgás. A megfelelõ mederben tartott melankólia az egészségért felelõs sûrû nedv egyik elengedhetetlen összetevõje. Ha viszont túlsúlyba kerül, az egyensúly kibillen, és már jön is a betegség. Ez pedig megint csak azt jelenti, hogy betegségeink az egészségünket biztosító elemek rendellenességébõl erednek. A négy testnedv rendszerének világos kifejtésével csak Az emberi természetrõl címû értekezésben találkozunk, amelyet a hagyomány Hippokratész vejének, Polübiosznak tulajdonít. Más értekezések (mint A régi orvostudományról) szerint a testnedveknek sokkal több válfajuk van, és mindegyik sajátos tulajdonságokkal rendelkezik. A tudományos spekulációnak kétségtelenül szerepe volt abban, 5

6 hogy a fekete epét elfogadták negyedik nedvként a vér, a nyál és a sárga epe mellett. De hozzájárulhattak ehhez különbözõ irracionális népi hiedelmek is. Attikában már az V. század vége felé, még az orvosi doktrína megfogalmazása elõtt hittek a fekete epe pszichére gyakorolt káros hatásában. Melancholos : ezzel a melléknévvel jellemzi szophoklész a lernai hidra mérgezõ vérét, amelybe Héraklész a nyilait áztatta (573. sor). Egy ilyen nyíl végez Nesszosz kentaurral; majd a hidra mérge közvetve átterjed az áldozatra is. Nesszosz összegyûjtött vérével Déianeira aztán befesti a híres inget, amely a bõréhez érve olyan elviselhetetlen, égõ fájdalmat okoz Héraklésznek, hogy végül a hõsies öngyilkosságba menekül. szép példa ez arra, amit Gaston bachelard szubsztanciális imaginációnak nevez: a melankólia mérge olyan sötét tûz, amely már elenyészõ adagban is hatni kezd, és alacsony töménységi szint esetén is veszedelmes; olyan kettõs vegyület ez, amelyben egyesülnek a fekete szín baljós erõi és az epe ártó tulajdonságai. A fekete vészjósló szín, az éjszakához és a halálhoz kapcsolódik; az epe maró, irritáló, keserû. Néhány hippokratészi írásból tisztán kitûnik, hogy a fekete epét egyfajta koncentrátumnak képzelik, mintha a vizes elemek és egyéb nedvek fõként a sárga epe elpárolgásából visszamaradt üledék lenne. A fekete epéhez kapcsolódik a telített anyagok azon rettegett tulajdonsága, hogy egészen minimális mértékben is magukban hordozzák a kártékony, bántó és gyötrõ erõk maximumát. sokkal késõbb Galénosz különös energiákat tulajdonít a fekete epének: kimarja a földet, felfúvódik, és olyan buborékokat képez, mint a forrásban lévõ leves. szerencsére az egészséges szervezet a többi testnedv segítségével képes felhígítani azt, és így visszafogni és mérsékelni hevességét. Jól adagolt keverékben ártalmassága csökken, ártalmas hatása csillapul. De jaj, ha a fekete epe kicsit is túllépi a határt! Jaj, ha kicsit is túlhevül: az egyensúlyt egy semmiség is fölboríthatja. Az összes testnedv közül ez változik a leggyorsabban és a legveszélyesebb módon. Arisztotelész szavaival élve a fekete epe olyan, akár a vas: jéghidegbõl tûzforróba csaphat át. És amit veszélyeztet, az maga az értelem. Az ókoriak szerint a melankolikus bántalom legfõbb tünetei a búskomorság és a félelem. De a kórtünettan különbséget tesz aszerint, hogy az ember mely részét támadja meg a fekete epe: A melankolikusok rendszerint epilepsziások lesznek, az epilepsziások pedig melankolikusok. Hogy melyik alakul ki, az attól függ, mit támad meg a betegség: ha a testet érinti, epilepszia; ha az értelmet, melankólia (Hippokratész: Epidémiák). Ebben viszont ellentmondás rejlik. A melankólia szó természetes testnedvet jelöl, amely nem feltétlenül patogén. De ez a szó jelöli a nedv túltengése vagy elváltozása miatt fellépõ elmebetegséget is, vagyis ha a baj fõként az intelligenciát érinti. A zavar ezen formája ugyanakkor bizonyos elõjogokkal is jár: a magasztos szellem biztosítéka, a heroikus küldetéseket, a költõi vagy filozófiai géniuszt kíséri. Ez az Arisztotelész Problematajában megtalálható kijelentés jelentõs hatással lesz a nyugati kultúrára ( ). A hunyort évszázadokon keresztül a fekete epe és így a téboly speciális orvosságaként tartották számon. Ennek a gyógyszernek a neve már önmagában 6

7 egyértelmûvé tette a hagyomány szerint hozzárendelt használatát. A XVII. században egyetlen olvasónak sem volt szüksége kommentárra ahhoz, hogy megértse La Fontaine sorait, ahol a nyúl a teknõst gúnyolja: Hisz, nénikém, magát kúrálni kell! / Négy szem hunyor-mag Ezt ajánlom! 5 Alkalmazása ugyan kimegy a divatból, de az értekezések és az orvosi szótárak továbbra is tárgyalják, így ez a gyógymód a szakkönyvekben továbbra is fennmarad. A hunyor még mindig fontos helyet foglal el a XIX. század eleji orvosi lexikonokban, ahol a szerzõk többsége (Pinel, Pelletan) azt ismerteti, miért hagyott fel végleg a használatával; viszont mások, mint Cazenave, az elleningerrendszerre hivatkozva próbálják igazolni további alkalmazását ( ). Az ókorban a fekete epe kiürítésére használt hunyor a Helleborus niger vagy olykor a kevésbé mérgezõ Helleborus viridis gyökerébõl készített kivonat vagy fõzet volt. Tudjuk, hogy ennek a szívmûködést és érrendszert is serkentõ boglárkafélének a fõ hatóanyaga hányást és hasmenést okoz. A nyálkahártyát irritáló hunyor miatt a széklet fekete színû vagy véres lehet: az ókoriak ezért képzelték ilyenkor, hogy szervezetükbõl kiürült a fekete epe. A hippokratészi orvos gyakran azért látta szükségesnek olyan erõs hashajtó alkalmazását, mint amilyen a hunyor, mert ezzel valamilyen elmaradt természetes ürülést akart helyettesíteni: a melankólia kitörését gyakran hozták összefüggésbe a havivérzés elmaradásával, aranyérrel, vagy akár bõrgennyesedéssel. A fekete epe azért lesz patogén, mert már nem tud kiürülni. Áramlásának spontán helyreállása tehát biztató elõjelnek tekinthetõ: Ha a melankóliát a phrenitis szövõdményei kísérik, az kedvez az aranyér visszahúzódásának (Hippokratész). Ez az elmélet még nagyon sokáig érvényben marad; a melankóliában szenvedõ betegen úgy lehet segíteni, hogy ki kell csalogatni a bent rekedt testnedvet. Az olyan modern szerzõk, mint Esquirol vagy tanítványa, Calmeil, bár teljes mértékben elutasítják a testnedvek teóriáját, továbbra is ajánlják az úgynevezett elvezetõ szereket : hasznos lehet a bõr felsértése; a vulván vagy az ánuszon végzett érvágás kiválthatja az aranyeres vérzést vagy helyreállíthatja a menstruációt ; a bõr alá helyezett gyolcscsíkok, a köpölyök és a bõrizgató szerek szintén erre szolgálnak. És amikor a XIX. századi szerzõk piócákat helyeznek a beteg halántékára, egyszerûen a fej szelektív purgálását végzik el, amelyet Hippokratész egyik szövege említ elõször. Nyálképzõ és orrnyálkahártya-ingerlõ szerekrõl is találunk feljegyzést az ókoriaknál. Kell-e eret vágni melankólia esetén? Ennek az eljárásnak a célszerûsége is vita tárgyát képezi egészen a XIX. századig. Nehéz kérdés a nedvelmélet aggályos hívei számára: mit tegyünk, ha a baj a vér és a fekete epe szerencsétlen elegyébõl ered? A megoldás az lehet, ha csökkenteni tudnánk a fekete epe mértékét anélkül, hogy a szervezetet jelentõsen megfosztanánk a számára oly szükséges vértõl. Az érvágás mellett egy erõsebb érvet is föl lehet hozni, erre hivatkoznak némely XVIII XIX. századi szerzõk is: eszerint a melankóliát az agyi hajszálerek vérbõsége okozza. Gyakran elõfordul, hogy régi és elavult módsze- 5 Vikár béla fordítása. 7

8 reket, melyeket hosszú idõn keresztül hatékonynak tartottak, idõrõl idõre újabb tudományos magyarázatokkal igazolnak. A mi esetünkben is arról van szó, hogy egy régi gyógyászati elvet tartottak sokáig tiszteletben: azt, amelyik a túlsúlyban lévõ szerves anyag kivonását javallja, ha az a szervezet egyensúlyát megzavarva agyi elváltozást okoz ( ). GALÉNOsZ bár gyógyászati utasításait tekintve nem hoz újat, Galénosznak más okból mégis érdemes figyelmet szentelnünk: õ definiálja és írja le a melankóliát, s megállapításait még a XVIII. században, sõt utána is tekintély övezi. Az általa javasolt felosztás szolgál keretül mindazok számára, akik ezt követõen írnak a betegségrõl és kezelésérõl. A középkor, a reneszánsz és a barokk kor orvostani könyveinek nagy többsége csupán Galénoszt parafrazeálja, bizonyításokkal és néhány új recepttel tarkítva-gazdagítva tételeit. A részleteken csiszoltak ugyan, de az építmény egésze megmaradt: az eredetiség hosszú idõn keresztül nem a hagyományos tudás kétségbe vonását jelentette, hanem annak továbbfûzését, kibõvítését. Ez a túlburjánzás végül aztán tabula rasát követelt. Ezt a lépést azonban senki nem tudta egyértelmûen megtenni. A galénoszi melankóliaelmélet nem egy csapásra tûnt el, hanem apránként mállott szét. Galénosz szerint kétségbevonhatatlan, hogy a melankólia a fekete epével áll összefüggésben: a különbözõ ókori iskolák által tagadott vagy megkérdõjelezett nedvelmélet újra elfoglalja régi helyét. Viszont a fekete epe túltengése a szervezet különbözõ pontjain jelentkezhet és fejtheti ki hatását, minden alkalommal új tüneteket produkálva. Elõször is megeshet, hogy a vér elváltozása csak az agyvelõre korlátozódik: Ez pedig kétféleképpen történhet. Vagy máshonnan ered az oda beszivárgó melankolikus nedv, vagy helyben képzõdött. Mindenképpen az adott hely igencsak magas hõmérséklete termelhette azt ki, vagy a sárga epének, vagy a vér legfeketébb vagy legsûrûbb részének elégése által. Másodsorban lehetséges, hogy a fekete epe az egész szervezet érhálózatában szétterjed. Ebben az esetben szintén eléri az agyvelõt, de csak az általános gyulladás következtében : jól bizonyítja ezt a karon végzett érvágás, amely igen fekete és igen sötét vérnek ad kiutat. Lehetetlen nem felismerni. Végül találkozhatunk olyan esetekkel is, ahol a betegség a gyomorból ered. Ilyenkor elzáródás, stasis, 6 székrekedés, puffadás alakul ki a hypochondrium 7 környékén innen kapja a betegség a hipochondria elnevezést. böfögés, hõhullám, renyhe emésztés, felfúvódás formájában jelentkezhet. Olykor erõs fájdalom nyilall a gyomorba, ami átsugárzik a hátra; a beteg néha meleg, savas anyagot hány ki, amely kellemetlen a fogaknak. A puffadt, fekete epével telített gyomorból a 6 A nedvek elakadása (a ford.). 7 A has borda alatti tájéka (a ford.). 8

9 gázok fölszállnak az agyvelõbe, megtámadják az elmét és melankolikus tüneteket idéznek elõ. A klasszikus definíció szerint a hipochondria tehát a has felsõ részében kialakuló szervi betegség: túl sok fekete epe gyülemlik fel ezen a helyen, ahonnan mérgezõ kigõzölgések jutnak fel az agyvelõig. A XVIII. századi és a XIX. század eleji kórleírók (boissier de sauvage, Cullen, Pinel) definíciói még a tényleges emésztési zavarokkal, valamint a beteg saját egészsége miatti túlzott aggodalmával hozzák összefüggésbe a hipochondriát. Ez utóbbi, mely eleinte csak kísérõ tünetnek számított, késõbb központi, fõ okká lép elõ. Galénosz ékesszólóan bizonygatja a gázok elméletét: ezek a gyomorból felszálló gázok nem csupán a sötét gondolatokra adnak magyarázatot, de bizonyos hallucinációkra is; elsötétítik a szellemet és belsõ, látástüneményekhez hasonló képzeteket keltenek: A legjobb orvosok egyöntetûen kijelentik, hogy nemcsak ezek a bántalmak jutnak a gyomorból a fejbe, de az epilepszia is. A melankolikusokon mindig erõt vesz a félelem; de képzelgéseik nem mindig ugyanúgy jelennek meg a számukra. Az egyik például azt képzelte magáról, hogy kagylóból van, ezért kerülte a járókelõket, nehogy összezúzzák Egy másik attól rettegett, hogy Atlasz az általa tartott világ súlyától kimerülten lerázza magáról terhét, és ezzel mindent pusztulásba dönt A melankolikusok között vannak különbségek. A félelem és a búskomorság mindnyájukon úrrá lesz, de nem mindegyik kíván meghalni. Mások számunkra érthetetlenül viselkednek, rettegnek a haláltól és ugyanakkor vágynak is rá Ahogyan a kinti homály félelmet kelt szinte minden emberben éppúgy a fekete epe színe is félelmet ébreszt, sötétségbe borítva a szellem fészkét, akár a köd. A melankóliának tehát három változatát különböztetik meg: 1. mint az agyvelõben jelentkezõ melankolikus bántalmat; 2. mint általános bántalmat, amikor a fekete epe a vérbe jutva az egész szervezetben szétterjed, beleértve az agyvelõt is; 3. mint a gyomor és az emésztõszervek a hypochondrium tájékán képzõdött melankolikus bántalmat, mely a kigõzölgések folytán eléri az agyvelõt is ben burton még szigorúan követi ezt a felosztást, kiegészítve azt a szerelmi melankóliával (amit már Galénosz is ismert) és egy modernebb betegséggel, a vallásos melankóliával. És burton csak egy a sok tudós közül. A kezelés szabályait elég könnyen ki lehet alakítani a fenti osztályozásnak megfelelõen. Haszontalan a gyomorral foglalkozni, ha a betegség a fejben fészkel; ha pedig az egész szervezetet kikezdte, az érvágás és a gyógyfürdõ alkalmazása elkerülhetetlen. szeretnék megemlíteni egy esetet, amelyre barátaim a tanúk: hasonló melankóliát kezeltem ki gyógyfürdõkúra és lédús diéta segítségével, egyéb orvosság nélkül, amikor a kellemetlen nedv még nem terjedt el túlzottan, és nem volt nehéz kiüríteni. De ha a betegség már befészkelte magát, a kezelés nagy nehézségekkel jár. Természetesen még szigorúbb diétát kell követni, amely tiltja a fekete húsokat (kecske, marha, bika, szamár, teve, nyúl, vaddisznó, róka, kutya stb.); kerülni kell 9

10 a káposzta, a lencse, a korpás kenyér, a testes és sötét borok, valamint az érett sajtok fogyasztását. Ebben az esetben annak a feltevésnek következetes alkalmazásával van dolgunk, amely a fekete epe tulajdonságainak, a fekete színnek és a keserû íznek tulajdonítja az ártalmat. A sötét és erõs ételek a szellemet elsötétítõ fekete kigõzölgés elõfutárai. Ezek a táplálékok eleve félelemmel és búskomorsággal terhesek. A kellemes, világos, friss, lágy és jótékony nedvességgel teli élelmekhez kell folyamodni. Ha a melankólia csakis a melanogén élelmekbõl származna, könnyû lenne kiûzni, vagy megóvni tõle magunkat. De a veszély más formában is jelen van: a kóros fekete epe égéstermék, egyfajta sûrû kátrány. Elégett testnedv, amely újra meggyulladhat. Micsoda mérgezõ, pusztítóan agresszív erõ lakozhat egy olyan anyagban, amely képes lángra kapni, csak hogy másodszor is eléghessen! Márpedig bármely természetes anyag képes a kezdeti gyulladást követõen égett testnedvvé válni: égett epe, égett vér lesz belõle, amely aztán bekapcsolódik a fekete szín rettegett anyagcseréjébe. Ragadós kátrány ez, amely elég, hogy aztán egy még sötétebb, még sûrûbb üledéket hagyjon maga után: nyomasztó anyagot, amelytõl az elme homályba borul. FILOZÓFIAI beavatkozás Az imént áttekintett orvosi doktrínák szinte kizárólag szomatikus gyógymódot ajánlottak a melankóliára, csakúgy, mint a Galénosz utáni szerzõk: Trallészi Alexandrosz, Oribasius, Paulus Aeginta és Aëtius. Láthattuk, hogy mindannyian számolnak a melankólia lelki eredetének lehetõségével; ismernek néhány pszichológiai módszert: jól szellõzõ, se nem túl világos, se nem túl sötét helyiségeket javasoltak, változatosságot, szórakozást, mértékletes életmódot, apró, hiú örömök által nyújtott vigaszt, valamint hogy kerüljünk mindent (akár dolgokat, akár embereket), ami bánatot okozhat. De a melankólia mint már neve is jelzi testi betegségre utal, és elsõsorban fizikai rendellenesség kezelését igényli. Ilyen diagnózist minden bizonnyal olyan súlyos elváltozás esetén állítottak fel, amikor az orvos elé kerülõ beteg szemmel láthatóan sürgõs kezelésre szorult. Viszont kétes esetekben az orvos illetéktelennek nyilváníthatta magát. Mint ahogy napjainkban a belgyógyász a pszichológushoz vagy a paphoz irányítja néhány páciensét, úgy az ókorban is, ha valaki túl sok vagy túl kevés testi tünetet produkált, az orvos Aszklepioszhoz vagy a filozófusokhoz küldhette az illetõt. Természetesen továbbra is megszabta a diétát, mindennapos gyógyfürdõt és testmozgást írt elõ a betegnek: ha viszont nem talált szervi zavarra utaló jelet, a búskomorság és az aggodalom csillapítása már nem tartozott a hatáskörébe. De hol van az a határ, amelytõl kezdve melankolikus zavarról, azaz tébolyról beszélhetünk? Mely tünetek tényleges megjelenése teszi szükségessé a hunyor alkalmazását? Az ókori orvosokat is foglalkoztatta a betegség mibenlétére vonatkozó kérdés. A jó orvos tudása birtokában magára vállalja a döntést: megmondja, mi számít betegségnek és mi nem, és emiatt olykor 10

11 szembe is kerül a közvéleménnyel. Az orvos szellemileg egészségesnek nyilváníthatja a csõcselék által betegnek bélyegzett embert. És fordítva. Ebben a vonatkozásban rendkívül szemléletes példával szolgálnak a Hippokratésznak tulajdonított Levelek. Természetesen kései, apokrif szövegek ezek: ám kétségbe vonható hitelességük szemernyit sem von le a belõlük levonható tanulságból Abdéra város lakói magukhoz hívatták a nagyszerû orvost, hogy meggyógyítsa egyik legkiválóbb polgárukat, a megtébolyodott Démokritoszt. Hippokratész a hunyorkúra elõkészítését követõen oda is siet. Ám jó klinikusként elõbb el kíván beszélgetni a pácienssel. Démokritoszt a kertjében találja, az anatómia tanulmányozásában elmerülve. Eszmecseréjük a fizika és a filozófia magaslataiban zajlik. Hippokratész számára nem is kell több, hogy megbizonyosodjék beszélgetõpartnere tökéletes szellemi épségérõl. Csak azért vádolják azzal, hogy tébolyodott, mert nem értik meg. Az õrülteket inkább az abderiták között kell keresni. Az odaérkezõ orvos mindent helyre tett: határozatával és éleslátásával megfordította a helyzetet. A nép beteg embert látott Démokritoszban; ám valójában, vagyis az adott esetben döntõ orvosi ítélet szerint az egyetlen épeszû ember nem más, mint akit bolondnak véltek. Aki pedig kezelésre szorulna, az a nép kérdés, hogy van-e elegendõ hunyor, és hogy a nép beismeri-e tévelygését. Robert burton késõbb hosszasan taglalja ezt az anekdotát; La Fontaine pedig tanmesét ír róla (Démokritosz és az abderiták). A császárkorban a rómaiak, ha csak tehették, orvost fogadtak fel, és mindennap konzultáltak vele. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ókor ugyanolyan hajlamossá tett a hipochondriára, mint a modern civilizáció, amely különös módon elõsegíti e betegség kibontakozását. De bizonyos depressziós-szorongásos állapotokban az ókoriak nem feltétlenül az orvoshoz fordultak. Hol a misztériumvallásban, hol a filozófiában kerestek gyógyírt. Ha létezett az antikvitásban pszichoterápia a depressziós állapotokra, azt a filozófusok írásaiban találhatjuk meg, erkölcsi tanítások, bátorítások vagy vigasztalások formájában. Mi másnak tekinthetõ seneca leveleinek és erkölcsi értekezéseinek többsége, mint egy szorongó barát sürgetõ kérésére nyújtott pszichológiai szaktanácsadásnak? Természetesen seneca pacientúrája nem kimondottan pszichotikusokból áll: seneca tanácsokkal halmozza el a hétköznapi aggodalmaskodókat, a neurotikusokat, a kiegyensúlyozatlan embereket, vagyis mindazokat, akik ma a pszichoanalízishez fordulnának segítségért. szupportív pszichoterápiát ajánl azoknak az embereknek, akiknek életét Nero veszedelmes tekintete kíséri A taedium vitae, a nausea, amirõl Quintum serenus panaszkodik senecának, modern szóhasználattal sokkal inkább árulkodik neurotikus depreszszióról, mintsem endogén melankóliáról: a barát tanácsot kér, hogyan lehetne megszüntetni a kedély nyugtalanító hullámzását, amelytõl képtelen megszabadulni. seneca pedig az unalomról szóló gyönyörû elemzéssel válaszol (De tranquillitate animi), amelyrõl baudelaire is megemlékezik majd: Nem a környezetünk hibája, amitõl szenvedünk, hanem a miénk; erõtlenek vagyunk minden elviselésére, hoszszan nem tûrjük sem a fáradalmat, sem a gyönyört, sem magunkat, sem más egye- 11

12 bet. Ez némelyeket már a halálba kergetett, mert szándékukat gyakran megváltoztatva mindig ugyanoda jutottak vissza, s további újításnak már nem hagytak teret: kezdték unni az életet és a világot, majd következett a pusztító élvezetek rabjainak ismert felkiáltása: Meddig lesz még mindig ugyanaz! 8 Hogyan lehet megszabadulni ettõl az undortól, ettõl a szorongástól? Hódoljunk be a kemény és szigorú erénynek? Vessük be minden akaraterõnket a hõsies küzdelembe? seneca kevesebbel is beéri. Nem a bölcs emberhez szól, aki boldog és nagy dolgokra képes. A hétköznapi emberhez szól, akinek ismeri tétovaságát és gyengeségét. Tanácsait bárki megfogadhatja: felváltva van szükségünk fáradozásra és lazításra, magányra és társalgásra; ne kössük le magunkat sokáig ugyanazzal a dologgal; mindig hagyjunk néhány órát a játékra és a szórakozásra; ne feledjük, hogy a testnek alvásra van szüksége, és biztosítsuk is napi szükségletét, se túl sokat, se túl keveset. Ezenkívül sétákkal és utazásokkal kell változatossá tenni életmódunkat. És néha a bor is segíthet felszabadulni, csak ne lépjük át a kellemes részegség határát. (Láthatjuk, hogy a filozófus engedélyezi azokat az örömöket, amelyeket az orvos általában tilt.) A magát mindenhol rosszul érzõ ember szorongását, a lélek boldogtalan hullámzását seneca a mozgalmas és változatos élet eszményével állítja szembe, ahol az ember saját kedve szerint osztja be idejét szórakozásra és a munkára, miközben tiszteletben tartja a természet alapvetõ ritmusát. Elsõ látásra meglepõ lehet, hogy egy sztoikus gondolkodó a kikapcsolódás mellett érvel: valójában azonban a sztoikus filozófia nem fogadja el a természet törvényeivel és követelményeivel való szembeszállást. Quintus serenusnak nem kell tehát a teljes tökéletességre törekednie. A sosem elég tiszta és sosem elég tevékeny hazafiság eszményétõl gyötrõdõ beszélgetõtársnak írott válaszában seneca könnyedebb, derûsebb képet fest barátja valódi kötelességérõl. Úgy próbál enyhíteni Quintus serenus aggodalmán, hogy mérsékli a barátját kínzó lelkiismeret (vagy felettes én ) túlságosan zsarnoki követeléséit. A lelki nyugalom nem merev és megingathatatlan bölcsesség, hanem szabad és könnyed, ütközésektõl és elragadtatástól mentes mozgás. seneca tanítását Goethe is átveszi. A Költészet és valóságban a Werther megírását elõsegítõ körülményeken és kulturális közegen elmélkedve elemzi az életcsömört, amely szerinte azzal magyarázható, hogy az ember nem veszi fel a természet ritmusát: Az élet minden élvezete a külsõ jelenségek szabályos váltakozásában gyökerezik. Éj és nap forgása, az évszakok visszatérése, virág és gyümölcs fejlõdése, meg ami még az idõ során elibénk kerül és gyönyörûségünkre szolgál kínálkozva, sõt követelõdzve: ezek a földi lét igazi rugói. Minél fogékonyabbak vagyunk ez örömök iránt, annál boldogabbak lehetünk; ha azonban e változatos jelenségek úgy peregnek le elõttünk, hogy nem veszünk részt bennük, ha nem vagyunk képesek magunkba fogadni azt, amit az élet oly vonzó formában kínál, akkor föllép a legnagyobb baj, a legsúlyosabb betegség: az életet undok tehernek érezzük. 9 És akik rendelkeznek a költészet adományával, azok számára a megkönnyebbülés költészet. bagdács ZsUZsA fordítása 8 bollók János fordítása. 9 szõllõsy Klára fordítása. 12

Gudrun Schury Éltető nedv. A vér kultúrtörténete

Gudrun Schury Éltető nedv. A vér kultúrtörténete Gudrun Schury Éltető nedv A vér kultúrtörténete KALLIGRAM Pozsony, 2004 A fordítás Gudrun Schury: Lebensflut. Eine Kulturgeschichte des Blutes (Reclam, Leipzig 2001) című műve alapján készült. Fordította

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Felfedezőút a Bibliában

Felfedezőút a Bibliában Felfedezőút a Bibliában JÚLIUS Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra JÚLIUS 3-4 ÚJRAKEZDÉS (Folyt.) Nehémiás 8 - A gyász örömre fordul: Országos ünnepség 8,12 Ekkor elment

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A mesék fontossága A kiadványunkat Szegedi Katalin illusztrátor képei díszítik A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében A nagy mesék, mesemondások ideje soha

Részletesebben

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest Korunk tudománya Selye János distressz nélkül Akadémiai Kiadó Budapest Előszó 11 Bevezetés 15 Életünk és a stressz 23 Mi a stressz? 23 A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-87588-3-5

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben

A biológia rövid története

A biológia rövid története Isaac Asimov A biológia rövid története Gondolat 1972 A mű eredeti címe: A Short History of Biology Fordította Dr. Tóth Miklós Szakmailag ellenőrizte Dr. Szalay Marzó Lászlóné A fordítást ellenőrizte Dr.

Részletesebben

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Családakadémia JÓL VÁLASZTASZ? Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Női lelkinap 2014 M. Nurit Stosiek, M. Gertraud Evanzin, Ursula-Maria Bitterli M. Nurit Stosiek M. Gertraud Evanzin Ursula-Maria

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite,

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite, K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja III. évf. IV. szám 2015. április hónap Görbe tükör Nézd, az igazat megvallva, nem vagyok egy templomos valaki, de világot látott emberként nagyon

Részletesebben

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK...

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK... LVII. évfolyam, 11. szám 2012. november TARTALOM KISS MARCELL Kao Hszing-csien...1002 KAO HSZING-CSIEN A Tökéletes Adomány temploma...1004 Az irodalom védelmében...1010 Egyszemélyes Biblia (Kiss Marcell

Részletesebben