E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Hollós László Emlékév programjára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK január 29-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Dr. Haag Éva alpolgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense Dr. Haag Éva alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Mővelıdési és Oktatási Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2009. ( ) MOB hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 3 oldal

2 Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester 9. sz. elıterjesztés Javaslat a Hollós László Emlékév programjára Tisztelt Közgyőlés! A 150 éve született világhírő természettudósunk, mikológusunk (gombakutatónk) dr. Hollós László életmőve elıtti méltó tisztelgés elıkészítése már 2008 tavaszán kezdetét vette városunkban. A Magyar Szarvasgombász Szövetséggel közösen tavaly februártól több olyan rendezvényt is szerveztünk városunkban, amely elıkészítette ennek az emlékévnek az eseményeit, a széleskörő szakmai összefogást és együttmőködést országos szinten is. Budapesti, kecskeméti regionális és helyi intézményekkel, szervezetekkel 2008 novemberétıl folyamatosak azok az egyeztetések, amelyek eredményeként a 2. számú mellékletben összeállított Hollós László Emlékév programjai véglegesedtek és azok költségvonzata rögzítésre került. Az elıkészítı csoport arra törekedett, hogy a rendezvényekkel folyamatosan egész évben a szekszárdiak és az ország figyelmét is a világhírő tudósra irányítsák, akit ma nemzetközi szinten jobban ismernek és tisztelnek, mint szülıhazájában. Ezért a legkisebb, legifjabb korosztálytól kezdve a felnıtt lakosságon át a legszebb korúak bevonására is építenek a programok szervezıi oly módon, hogy az önkormányzat költségvetését a lehetı legkevésbé terheljék a kiadások. Az elıkészítı munka során biztos külsı támogatóként sikerült megnyerni a Gemenc Volán Zrt.-t. A leendı emlékbizottság tagjai önkéntes munkában vállalják a programok szervezését, minden általuk képviselt szervezet jelentıs mértékben akár átvállalt költségekkel, akár az elvégzett szakmai munkával csökkenti a kiadásokat. A 2. számú melléklet programjai mellett még további programelemekkel bıvül az eseménynaptár, amelyrıl folyamatosan értesülhetnek az érdeklıdök az internetes oldalról. A Magyar Szarvasgombász Szövetség ezekben a napokban véglegesíti a lehetséges szekszárdi programokat, melyekrıl a Franciaországban január 17-én kezdıdı Európai Szarvasgombász Szövetség ülésén döntenek. A Magyar Szarvasgombász Szövetség kezdeményezte a Szarvasgombász Világszövetség megalakítását Szekszárdon június 19-én, valamint az Európai Szarvasgomba Lovagrendek Találkozóját, Dr. Hollós László a szövetség által kezdeményezett díszpolgárrá avatásának tervezett napján (június 19-én). Ennek megvalósulása esetén szarvasgombás gálavacsorát is tervez a szövetség. A programok realizálódása esetén a költségeket elsıdlegesen a szövetség fedezné. Szekszárd szponzorok segítségével oldhatná meg a ráesı költségek pénzügyi fedezetének biztosítását. Dr. Bratek Zoltán professzor a Hollós könyv -ként emlegetett nagy mő újbóli kiadását, illetve ennek angol nyelvő fordítását is tervezi, ezzel is hozzáférhetıvé téve a világ számára Hollós László munkásságát.

3 - 2 - A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület is további programokkal csatlakozik az emlékév eseményeihez: - képviselik Szekszárd várost Kecskeméten, a Hollós László tiszteletére tervezett honismereti megemlékezésen. - Hollós László életrajzot adnak közre a Honismeret címő folyóirat 2009/3., júniusi Országos Honismereti Akadémiára megjelenı számában. - Elıadást vállalnak Budapesten a MTA székházában megrendezésre kerülı emlékkonferencián (Kaczián János és dr. Töttıs Gábor). - Gondoskodik az egyesület a tudós és családja újvárosi temetıben lévı síremlékének (a születésnapra történı) szükség szerinti felújításáról. - Beszerzi, és rendelkezésre bocsátja Hollós László 15 szépirodalmi írását, mely segítséget adhat irodalmi munkásságának méltatásához. - Kezdeményezik, hogy a népfıiskolák elıadássorozatban közremőködı Ifjú Tudósok közül legyen vállalkozó Hollós László munkásságának méltatására. - Javasolja az egyesület Tolna megye középiskoláinak, hogy a Kutató Diákok Országos Szövetsége programjain keresztül készüljenek diák pályamunkák dr. Hollós László tudós akadémikus, pedagógus munkásságáról, és annak mai hasznosítási lehetıségeirıl. Külön a figyelmébe ajánlom a Tisztelt Közgyőlésnek az egyesület további javaslatait, melyek a városi iskolákhoz szólnak, és külön-külön is megerısítést érdemelnek: 1.) Kezdeményezik, hogy Szekszárdon arra vállalkozó és érdemes középiskolában nevezzenek el természettudományos tantermet (elıadótermet) dr. Hollós Lászlóról, a kiváló pedagógusról, a mikológia tudományának akadémikusáról. 2.) Az egyesület javaslatot ad a névválasztásra készülı szekszárdi V. számú Általános Iskolának, hogy Hollós László nevét vegyék fel. Amint a fentiekbıl is kitőnik, valóban sokirányú, alaposan átgondolt és rendkívüli összefogással megvalósuló, színvonalas szakmai programmal készülhet városunk a 150 éves évforduló alkalmából, mely eseménysorozatnak köszönhetıen olyan új, turisztikailag is vonzó gasztronómiai kínálatot is nyújthatunk, amely hosszabb távon az országhatáron is átnyúló, kedvezı hatásokat is eredményezhet. Az emlékév egyedülálló alkalmat kínál a szekszárdi bor, a szarvasgomba és más kiváló minıségő magyar termékek egyidejő megjelenéséhez, sıt akár új marketing lehetıségek kiaknázásához, amelybıl az itt élı emberek komoly hasznot remélhetnek, és városunk nemzetközi elismertsége is növekedhet. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra. Szekszárd, január 19. Dr. Haag Éva alpolgármester

4 Határozati javaslat Tárgy: Hollós László Emlékév programjára 1. Szekszárd MJV Közgyőlése dr. Hollós Gábor világhírő természettudós, mikológus születésének 150. évfordulóját méltó módon kívánja megünnepelni a Hollós László Emlékév eseményeivel. Az emlékév programjainak elıkészítésére, lebonyolítására Hollós László Emlékbizottságot hoz létre. (1. sz. melléklet) Az emlékbizottság munkájának koordinálásával Pócs Margitot, a közmővelıdési és civil kapcsolatok referensét bízza meg. A közgyőlés megbízza a polgármestert az emlékbizottság tagjainak felkérésére. 2. Szekszárd MJV Közgyőlése a Hollós László Emlékév programtervezetét (2. sz. melléklet) elfogadja, a megvalósításhoz az önkormányzat évi költségvetésében külön soron ,- Ft-os keretet biztosít. 3. A. változat: A közgyőlés a pénzügyi keret felhasználásával az emlékbizottságot bízza meg. A szükséges megállapodások (Garay János Általános Iskola, Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza, ) elıkészítésére felkéri a polgármesteri hivatalt. vagy B. változat: A közgyőlés a pénzügyi keret kezelésével a Turisztikai Kht-t bízza meg. Felelıs: 1-2. pont tekintetében Horváth István polgármester 3. pont A. változat esetén: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı 3. pont B. változat esetén: Fetzer Róbert ügyvezetı Határidı: 1. pont tekintetében: február pont tekintetében: költségvetés elkészülte 3. pont A., vagy B. változat esetén február 26., és folyamatos

5 1. sz. melléklet Javaslat a Hollós László Emlékbizottság tagjaira 1. Dr. Horváthné Papp fıiskolai adjunktus, PTE IGYFK Ibolya környezeti nevelési szakértı 2. Dr. Töttıs Gábor fıiskolai docens PTE IGYFK 3. Matókné Misóczki intézményvezetı Garay János Általános Iskola Mária 4. tanár Garay János Általános Iskola 5. Kaczián János elnök Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 6. Lovas Csilla muzeológus Wossinsky Mór Megyei Múzeum 7. Kasó Zoltán tanár Garay János Gimnázium 8. Módos Ernı borász, nagymester Alisca Borrend 9. Kovács János Venes díjas mesterszakács 10. Dr. Kun József elnök Tolna Megyei TIE 11. Egléné Fekete Zsuzsanna mővelıdésszervezı Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 12. Fetzer Róbert ügyvezetı Turisztikai Kht. 13. Kövesi Sándor Dunai területi osztályvezetı Duna-Dráva Nemzeti Park 14. Dománszky Zoltán elnök Tolna Megyei Természetbarát Szövetség 15. Szatmáriné Sükösdi turisztikai mőszaki vezetı Gemenc Zrt. Julianna 16. Ulrich József szarvasgomba termesztı 17. Vörös Géza igazgató (Növény és Talajvédelmi Igazgatóság) Tolna Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 18. Keszthelyi Szabolcs elnök Vendéglátók Kerekasztala 19. Pócs Margit közmővelıdés és civil kapcsolatok referense Szekszárdért Egyesület Polgármesteri Hivatal

6 A Hollós László Emlékév programtervezete sz. melléklet idıpont február óra program /helyszín, felelıs/ - Sajtótájékoztató - emlékév eseményeinek ismertetése - szellemi vetélkedı meghirdetése - rajz- és fotókiállítás meghirdetése - Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület kezdeményezéseinek közzététele helyszín: Polgármesteri Hivatal konferencia terme felelıs: Pócs Margit Fekete László teljes költségveté si igény önkormányzattól igényelt hozzájárulás saját költségvetésbıl 13 óra Hollós László sírjának megkoszorúzása H: Újvárosi temetı F: Kaczián János önköltséges saját koszorú: 3.00 február Megyei természetismereti versmondó verseny H: Babits Mihály Mővelıdési Ház F: Egléné Fekete Zsuzsanna március 6. - Szarvasgomba-keresı kutyás bemutató a vetélkedı résztvevıinek és az érdeklıdıknek H: Sötétvölgy F:, Bratek Zoltán útiköltség lásd a vetélkedı költségei 3. sz. melléklet beépítve a június 5-i rendezvénynél március Szarvasgombás borgála vacsora Hollós László nyomában H: Sió Étterem (Sió Motel) F: Bánhegyi Sándor önköltséges március óra - Tanösvény avatása Hollós László tiszteletére H: Keselyős F: Szatmáriné Sükösdi Júlianna (Gemenc Zrt.) április Szarvasgombás borgála vacsora Hollós László nyomában H: Sió Étterem (Sió Motel) F: Bánhegyi Sándor önköltséges

7 április Kiállítás és játszóház H: Babits Mihály Mővelıdési Ház F: Egléné Fekete Zsuzsanna május óra - Ismerkedés a Pörbölyi Arborétum ıshonos növénygyőjteményével H: Öko Turisztikai Központ Pörböly F: Szatmáriné Sükösdi Júlianna (Gemenc Zrt.) május 9. - Réti iszalag túra Hollós László emléktúra H: Taplósi gyep Taplósi-holt-Duna F: Kövesi Sándor (DDNP) május Hollós László gombászösvény avatása H: Gurovicai Erdészház F: Dománszky Zoltán (Tolna Megyei Természetbarát Szövetség) június 5. - Szellemi vetélkedı döntıje (általános iskolások számára) és a rajz- és fotópályázatok értékelése H: Garay Ált. Isk. és AMI F: Lásd a 3. sz. mellékletet (Garay J. Általános Iskola) június óra - Jubileumi Emlékkonferencia köszöntık, tudományos elıadások, díjátadások (szellemi vetélkedı, rajz- és fotópályázat nyerteseinek), kiállítás a díjnyertes munkákból H: Budapest MTA Székház Rendezvény fıvédnöke: Prof. Németh Tamás MTA fıtitkára F: Pócs Margit,, Lovas Csilla A Magyar Szarvasgombász Szövetség társszervezıje a rendezvénynek (terembér, Buszszállítási költség, kiállítás költségei) Szponzorok: MTA, Gemenc Volán Zrt (kiállítás anyagköltsége) június óra - Ünnepi közgyőlés Hollós László postumus díszpolgárra avatása H: Polgármesteri Hivatal díszterme F: Polgármesteri kabinet városi költségvetésben külön sorban 15 óra 30 perc -Hollós László sírjának megkoszorúzása H: Újvárosi temetı F: résztvevık önköltséges saját koszorú: 3.00

8 június A Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom keretében - Ünnepi Országlás és Hódolatfogadás programjában a szarvasgombász szövetség felvonulása - éttermek kínálatában szarvasgombás ételkülönlegességek megjelenése H: Béla király tér F: Egléné Fekete Zsuzsanna önköltséges szept óra - A gombák szerepe az életközösségekben Konferencia Hollós László emlékére H: PTE IGYFK aula F: Dr. Horváthné Papp Ibolya Szept a Szekszárdi Szüreti Napok keretében szarvasgomba népszerősítése Ulrich József szarvasgomba termesztı pavilonjában H: Béla király tér F: Ulrich József önköltséges október Az erdık hete keretében - óvodás, általános- és középiskolások körében Hollós László munkájának az ismertetése - szakmai napok felnıtteknek (erdészek, mikológusok, pedagógusok.) H: Öko Turisztikai Központ Pörböly F: Szatmáriné Sükösdi Júlianna (Gemenc Zrt.) Ft október 29. nov. - A mi Hollós Lászlónk szellemi vetélkedı (ifjúsági, felnıtt és civil szervezetek számára) H: PTE IGYFK F: Dr. Horváthné Papp Ibolya - Egészség Hét elıadások a gombáról, gombafogyasztásról H: Babits Mihály Mővelıdési Ház F: Egléné Fekete Zsuzsanna Az emlékév további költségvetési tételei: - Hollós László füzet megjelenítése a Szekszárdi füzetek sorozatban 1000 db Szerkesztı: Lovas Csilla - Hollós L. szórólap megjelentetése db - Dr. Töttıs Gábor szerkesztésében nyomdakölt: Szerzıi díj: Arculattervezés, meghívók,molinók Összesen: Ft

9 A Hollós László Emlékév folyamatosan zajló programjai: - Február 17-tıl a Szász Sörözı és Étterem, a Húsvasaló Étterem, az Arany Kulacs Kisvendéglı szarvasgombával készülı ételeket állandó választékként jelenít meg az étlapján F: Keszthelyi Szabolcs (Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke) - Hollós László emlékkiállítás látogatható a Garay Általános Iskola és AMI-ban (Szekszárd, Zrínyi u. 78.) - Szeptembertıl havi rendszerességgel tudományos ismeretterjesztı és népszerősítı elıadásokat szervez a Tudományos Ismertterjesztı Egyesület - Az emlékév alkalmából a város honlapján Hollós László oldal létesül a Wossinsky Mór Megyei Múzeum muzeológusa szerkesztésében F: Lovas Csilla, Csikós András - A Szekszárdi Vasárnapban rendszeres tudósítás a világhírő tudós, akadémikus életmővérıl, az emlékév eseményeirıl - F: Fekete László

10 2009 Hollós László Emlékév 3. sz. melléklet A Garay János Általános Iskola és AMI vállalása idıpont program helyszín felelıs költségek február sajtótájékoztatón a vetélkedı, rajz- és fotópályázat meghirdetése u.ez a helyi lapokban - ek, levelek küldése a város és kistérségi ált. iskolákba u.ezek miatt - temetıi koszorúzás 3 diák, 1 felnıtt az iskola részérıl febr jelentkezési határidı a vetélkedıre márc az 1. levelezıs forduló elküldése, postázása márc.6. - kutyás bemutató Sötétvölgyben a vetélkedı résztvevıinek márc forduló beküldési határideje ápr gyakorlati forduló Sötétvölgyben máj. 22. Rajz- és fotópályázat munkáinak beküldési határideje - pályamunkák értékelése Garay Ált. Isk. Zrínyi u. 78. Sötétvölgy máj Hollós L. gombászösvény Guroviczai erdészház avatása /ismerkedés az ösvénnyel bója keresı vetélkedı formájában a csapatok részére/ jún. 5. Záró vetélkedı Garay Ált. Isk. Zrínyi u. 78. Jún. 18. Díjátadás vetélkedı díjazottjainak részvétele a bp.i programon - rajz- és fotópályázat díjazott munkáinak kiállítása Bp.-en Matókné Misóczki Mária Jakab Géza - Bratek Zoltán Postaköltség: 500 Hirdetések: Postaköltség: 500 Utiköltség: Garay Ált. Isk. Zrínyi u Sötétvölgy Útiköltség: Anyagköltség: 500 Garay Ált. Isk. Jakab Géza Pályamunkák Zrínyi u. 78. értékelése kiállításra felkészítése: Bp. MTA A költségek fedezetéhez az önkormányzattól szükséges! Gergely Péter Matókné Misóczki Mária Jakab Géza Útiköltség: Anyagköltség: Külön keretben tervezve anyagköltség: plakátok, emléklapok: díjazás: Útiköltség: Pályamunkák kiállításának költségei: Külön tervezve Összesen:

11 Hollós László emlékkiállítás továbbra is megtekinthetı iskolánk 1. emeletén. A folyamatos portaszolgálat lehetıvé teszi, hogy a délelıtti és délutáni órákban is látogatható legyen. Kapcsolattartó az iskola részérıl: tel: 30/ cím: január. 13. Matókné Misóczki Mária igazgató

12 4. sz. melléklet 150 éve született Hollós László mikológus, természettudós HOLLÓS LÁSZLÓ EMLÉKÉV SZEKSZÁRDON A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza az emlékév rendezvénysorozatához az alábbi programokkal kíván csatlakozni: február Program Megyei természetismereti versmondó verseny Szekszárd nemzetközi hírő szülötte, Dr. Hollós László természettudós emlékére. Versenykiírás mellékelve. Költségigény: ,- Ft emléklapok, oklevelek Díj, különdíj felajánlása az önkormányzat és/vagy illetékes bizottsága (mővelıdési, mezıgazdasági) részérıl április kiállítás és játszóház Szervezés folyamatban Költségigény: ,- Ft június28. november A Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom Ünnepi Országlás és Hódolatfogadás programjában a szarvasgombász szövetség felvonulása; A rendezvényhez csatlakozó éttermek alkalmi kínálatában szarvasgombás ételkülönlegességek megjelenése Az évente, hagyományosan megrendezésre kerülı Egészség-Hét rendezvénysorozatában a gombafogyasztással kapcsolatos népszerő, ismeretterjesztı elıadás tartása. Kapcsolattartó programkoordinátor: Egléné Fekete Zsuzsanna A szövetség és a Szekszárdi Vendéglátó Kerekasztal együttmőködésével, kapcsolatfelvétel szervezés folyamatban Költségigény: az együttmőködı szervezetek vállalásaikat saját akaratukból, saját költségen teljesítik és TIE és/vagy más szakmai együttmőködı partner közremőködésével Költségigény: ,- Ft tiszteletdíj (tel.: , )

13 - 2 - Egyéb javaslatok: A természetvédelmi hatóságok és civil szervezetek együttmőködésével Hollós László nevét viselı, a tudós munkásságáról, a gombákról és a tanösvény természeti környezetérıl ismertetést adó, akár interaktív elemeket is magába foglaló tanösvény kialakítása Az egykori Hollós László emlékszoba kiállítási anyagának állandó kiállításként való, ismételt felállítása. A helytörténeti és természettudományos értékő győjtemény bármely iskolában való elhelyezése nagy valószínőséggel kizárja azt a lehetıséget, hogy a kiállítás az év bármely idıszakában, az iskolai szünetek idején is látogatható legyen a Szekszárdra és a környezı természetvédelmi területek erdei iskoláiba, táboraiba érkezı egyéni kirándulók, turista- és diákcsoportok számára. Állandó helytörténeti kiállításként az emlékév elmúltával is szolgálhatja a tudós emlékének folyamatos ápolását és bıvítheti Szekszárd turisztikai látnivalóinak sorát. Szekszárd, január 9. Matókné Kapási Júlia igazgató

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2007. április TAVASZI ZSONGÁS Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Zsong a szigetcsúcs barna berke, Állok a vadvizes tavaszban, Vizek

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24.

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység

Részletesebben

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra XXII. évf. 4. (179.) szám 2013. április http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

19. alkalommal kerül megrendezésre

19. alkalommal kerül megrendezésre Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Antoine de Saint-Exupéry: A kisherceg 2010. május 5. I. évf. 2. sz. Kiemelt rendezvények májusban Republic a Kıfejtıben

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink:

I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink: Szakmai beszámoló a Mentálhigiénés Mőhely 2008- ban végzett munkájáról. I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink: Lelkiposta internetes lelkisegély szolgálat: Ilyen formában az országban

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben