Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Döntés a moratóriumról MOSZinfo 2 Magángyógyszerészek: Köszönjük Dr. doc. Simon Kis Gábor 5 Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. konferenciáról II. rész Dr. Mikola Bálint 10 Bemutatjuk az egészségügy új vezetôit Szerkesztôség 14 Tájékoztató Kullancsveszély MOSZinfo 16 Körvonalazódik a Jubileumi GYOK XX MOSZinfo 18 Tanulmány Az aranyér Dr. Kvintovics Pál 19 Gondolatok a gyógyszer-kiskereskedelem helyzetérôl napjainkban Dr. Szalay Annamária 21 Beszámoló Sikeres az ECSET Program Szerkesztôség 24 Történelmi sarok Fordulat MOSZinfo 26 Szösszenet Honnan tudod, hogy 2010-ben élsz? MOSZinfo 27 A kozmetikus tanácsolja A gondtalan nyaralás kellékei Barabás Éva 28 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Dr. Horváth Csaba Dr. Pintér László 29 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 1

2 Az Országgyûlés megszavazta a MOSZ által 2007 augusztusában kezdeményezett moratóriumot. I. rész Jóllehet, ehhez egy parlamenti választást és egy új kormányt kellett kivárnunk. Az alábbi összefoglalót azért bocsátjuk nyilvánosság elé, hogy minden gyógyszerész érezze, hogy megvan irányunkban a megértés, megvan a bizalom. Hiszen az államigazgatás és a döntéshozatal képviselôinek érvanyagában nemcsak gondolataink, hanem a három éven át folytatott érvelésünk szinte szó szerint visszaköszön. Pontosan az lett az eredmény, amit kértünk, azaz füg gesszük fel az indokolatlan gyógyszertár létesítéseket, végezzünk elem zést a következményekrôl és bölcsen gondoljuk át a mentés és a fej lesztés lépéseit. Ez történik most. Ezúton is nyilvánosan arra kérek minden gyógyszerészt, minden szakmai, tudományos és érdekérvényesítô szervezetet, hogy most kötelezôen gondolkodjunk együtt. Nincsenek külön utak, magánkezdeményezések, privát lobbik és egyéni, személyes ambíciók, csak közösen cselekedhetünk. Hiszen az érdemi munka csak most következik. A fogadókészség megvan, a megnyílt lehetôséget most kell megtöltenünk tartalommal. December végéig új törvényt kell alkotni a gyógyszerellátásról, ami megtartja korábbi értékeinket, eurokonform, és biztosítja a hivatás továbbfejlesztését. Erre ad lehetôséget a szakmai konszenzuson alapuló nemzeti megegyezés. Éljünk vele! Dr. Mikola Bálint Dr. Réthelyi Miklós nem - ze ti erôforrás miniszter parla menti expozéjának a Gyftv. módosítására vo - nat kozó ré sze a tervezet ál ta lános vi tájában. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Or - szág gyûlés! A törvényjavaslat az egészségügyi és szociális ágazat egyes törvényeinek legsürgetôbb, azonnali intézkedést igénylô módosításait tartalmazza. Az elôzô kormányzat ban liberális reformkísérletbe kezdett az egészségügyben, ez a kí - sérlet azonban súlyosan félresiklott. A most tárgyalandó törvényjavaslat az elhibázott lépések egy részének korrekcióját hivatott megtenni. Ezek a lépések a betegek érdekeinek érvényesülését, az ágazati hatékonyság növelését és a túlburjánzó bürokrácia csökkentését egyaránt szolgálják. Engedjék meg, hogy az egyes törvényjavas - latainkat részletesen is ismertessem. Elôször az egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szólok. A második egészségügyi téma, az egészségügyi tárgyú törvények módosításának másik egysége a biztonságos és gazdaságos gyógy - szer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény módosítása. A lakossági gyógyszerellátás liberalizációja 2007 elején kezdôdött. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a KDNP ak - kor és azóta folyamatosan egyértelmûvé tette, hogy nem ért egyet a bevezetett szabályozással, és amint lehetôsége lesz rá, kezdeményezni fogja a változtatást. A kormányprogram egészségügyi fejezetében erre kötelezettséget vállaltunk. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy megállítjuk a patikaliberalizációt, korrigáljuk a gyógyszer for - galmazás feltételeit, és újraszabályozzuk a gyógyszertár-lé tesítést és mûködtetést. A kormány egészségpolitikája a gyógyszertárakat az egészségügyi ellátórendszer integráns részeként kezeli, ezért az állam szabályozó szerepét fenn kívánja tartani. Gyógyszer bizton - sá got, magas színvonalú gyógyszerellátást, költséghatékonyan mû kö - dô gyógyszerellátó rendszert, számon kérhetô, felelôsséggel mûködô szakembereket, hatósági és igazgatási feladatait ellátni képes hatósági ellenôrzési rendszert kíván. A gyógyszerellátás rendszerének a beteget kell szolgálnia, a gyógyszertáraknak el kell látniuk a nép - egészségügyi feladataikat, és be kell kapcsolódniuk a prevenciós és egészségfejlesztési programokba is. Az újraszabályozás során figyelemmel leszünk az elmúlt évek tapasztalataira és a gyógyszertár-létesítésre és mûködtetésre vonatkozó európai esetjogra is. A jelenlegi szabályozás következtében az elmúlt években elsôsorban nagyvárosokban és nem a vidéki kistelepüléseken nyíltak új gyógyszertárak, ezen belül is a frekventált helyeken. A városokban egyfajta kapacitástöbblet jött létre. El kell gondolkodni azon, hogy az egészségügy rendszerében indokolt-e azonos feladatot ellátó párhuzamos struktúrák létrejötte és mûködése. Ezzel párhuzamosan a gyógyszertárak készletezési és szolgáltatásminôségi problémákkal küzdenek, aminek a romló ellátás a következménye. Közismert a gyógyszertárba másnap a gyógyszeréért visszajáró beteg problémája. Egyre több jel utal a szabálytalan gyógyszertár-mûködtetésre és a szakmai szabálytalanságok növekvô mértékére. Dominánssá válnak a kereskedelemben alkalmazott forgalomnövelô technikák, pedig a gyógyszerek többletfogyasztása sem egészségi, sem financiális szempontból nem kívánatos. Több száz gyógyszertár évek óta veszteségesen mûködik, és növekszik a patikák tartozásállománya. A bezáró patikák száma gyorsuló ütemben emelkedik. A jelenlegi sza bályozás kedvezôtlen folyamatokat indított el a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezetében is. Nem zárható ki off-shore cégek megjelenése sem. Az új tôketulajdonosok között egyre meghatározóbb a gyógyszerpiac egyéb szereplôinek a jelenléte. A vertikális tulajdonosi integráció azonban az egészségpolitikai célok megvalósítását korlátozza, és a betegek szakmailag független ellátásának igényével ellentétes. A jelenlegi fúziós szabályok is változtatásra szorulnak. A liberalizációkor folytatott kormánykommunikációval szemben az uniós szabályozás szerint a tagállamok maguk alakítják ki a lakos- sági gyógyszerellátás és finanszírozás rendszerét, azonban ennek során az uniós alapelveket tiszteletben kell tartani. Az Európai Kö - zösségek Bíróságának patikai szabályozással kapcsolatos döntései megerôsítik a kormányt abban, hogy az élet és az egészség vé - delmét kell a gyógyszerellátás szabályozása során a legfôbb ér - téknek tekinteni. A tagállamok nemzeti jogi szabályozásaiban a gyógy szertárak tulajdonjoga és üzemeltetési joga fenntartható a gyógyszerészek ré szé re, továbbá a gyógyszertár-létesítés az állam szabályozó szerepének megtartásával és a szükségleti elv érvényesítésével szabályozható. Az újraszabályozás kidolgozásához hosszabb idô és az érintett szereplôkkel való érdemi egyeztetés szükséges, így a módosítást két ütemben indokolt megvalósítani. Az elsô ütemben csak a legsür - getôbb intézkedések meghozatala szükséges, így a patikaalapítás átmeneti korlátozása és a fúziótilalom kimondása. A törvényjavaslat szerint ezeket az intézkedéseket január 1-jéig kérjük fenntartani. Ez azt is jelenti, hogy az új szabályozással addig el kell készülni. A kormány jogalkotási programja szerint az új szabályok megalkotására 2010 ôszén kerül sor. A törvényjavaslat a kis forgalmú gyógyszertárak mûködési célú támogatását célzó jelenlegi szabályozás korrekciójára is javaslatot tartalmaz. A javaslat célja az eljárásrend pontosítása, hogy ezek a gyógyszertárak ténylegesen hozzájuthassanak a nekik járó támogatáshoz. A nemzeti együttmûködés kormánya hisz abban, hogy ezen törvényjavaslat fontos kezdô lépés az egészségügyi és szociális ágazat társadalmi szolidaritást szolgáló céljainak megteremtéséhez. Az általános vitában a Gyftv módosításával kapcsolatban elhangzott bizottsági vélemények és a képviselôk hozzászólásai Dr. Mikola István (Fidesz, az egészségügyi bizottság elô - adója) Részletesen elemeztük a gyógy - szertár-alapítás liberális rendjének a bekövetkezett kárait. Itt elsôsorban az ellátási bizonytalanságot, ami a vidéki területeken támadt, már amikor létrejött ez a liberalizációs törvény, már szóvá tettük ezt is körülbelül két és fél, három évvel ezelôtt, hogy a fizetôképes kereslet fog - ja vezérelni az új gyógyszertárak alapítását, és nem a vidéki ellátási szükséglet. Sajnos, ez be is következett. Több mint ötszáz gyógyszertár létesült ez alatt a liberalizációs ámokfutás alatt. Ezeknek a nagy része közforgalmú gyógyszertár, de vannak közöttük kézi és fiókpatikák is. Rettenetes kárt okozott ez az ötszáz új patika létesítése az ágazatnak, hiszen a patikák fô bevétele és gyakorlatilag egyetlen bevételi forrása az árrés, az árréstömeg pedig konstans, és ha több patika között oszlik meg, akkor komoly mûködési zava - rok, likviditási problémák támadhatnak a gyógyszer-kiskereskedelmi egységekben. A bizottság kitért arra is, hogy elképesztô tôkekoncentráció zajlik a gyógyszerpiacon, ahol körülbelül 500 milliárd forint mozog évente. Tapasztaljuk azt a folyamatot, ahol gyógyszergyártók, nagykereskedôk, és immár a kiskereskedelmi egységek, a közforgalmú gyógyszertárak is közös tulajdoni konstrukciókba kerülnek, jelennek meg. Fôleg a gyógyszer-nagykereskedelem teszi rá a kezét a pa ti - kákra, megterheli a patikákat a tartozások fejében, majd tulajdoni részt vállal bennük, vásárol bennük, és gyógyszertárláncokká formálja ôket. Ezzel a patikák kimennek a nemzeti érdekkörbôl, megszûnik az etikus gyógyszerészet. A szakmai irányítás praktikusan megszûnik, hiszen, ha a betéti társaságokban, amelyek most a gyógyszer-kiskereskedelmi egységeknek a gazdasági társasági konstrukcióját jelentik, nem a gyógyszerészé a többségi tulajdon, ezzel nem az övé a menedzsment - jogok teljessége, akkor etikus gyógyszerészet nem képzelhetô el, akkor gyakorlatilag ezek a gyógyszertárak gyógyszereladó egységekké válnak. Ez az utóbbi különösen problematikus akkor, amikor Európában a gyógyszertárak etikus gyógyszerészetet mûvelvén, egyre inkább népegészségügyi feladatokat vállalnak. Magyarorszá - gon is több éve folyik a gyógyszerészi gondozás tevékenysége, erre ma tanfolyamok, szakképzések alakulnak, és ezzel mint említettem a gyógyszerészek komoly népegészségügyi feladatot is vállalnak. Természetesen ez a törvénytervezet csak ideiglenes megoldás a gyógyszertárak problémáira, további szabályozásokra van szükség. Ezeknek a szabályozásoknak és ez is elhangzott a bizottság vitája során azt kell célozniuk, hogy a gyógyszerésznek vissza kell adni a gyógyszer-kiskereskedelmi egységekben az irányítói jogosítványokat, vissza kell adni a menedzsmentjogokat, és természetesen az azt feltételezi, hogy a betéti társaságokon belül a gyógyszerész tulajdoni hányadának, a beltagi gyógyszerész tulajdoni hányadának arányát ötven százalék felé kell emelni, vagyis többséggé kell konvertálni. Támogatjuk a törvénytervezetet; két nagyon komoly problémát old meg az egészségügyben. MOSZinfo 2 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 3

3 Moratórium II. rész További parlamenti felszólalások kivonata a Gyftv. módosítására vonatkozó része a tervezet általános vi - tájában Dr. Horváth Zsolt (Fidesz, a fogyasztóvédelmi bizottság elô - adója) A második nagy terület a gyógyszertári liberalizáció kérdésköre volt, amelyben egyöntetûen fogalmazódott meg mindkét oldal részérôl, hogy ez a javaslat, miszerint a patikaliberalizáció segíti és fejleszti majd a gyógyszerellátás biztonságát, nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, nem azokon a területeken jöttek létre a patikák, ahol ezt egyébként várták volna, másfelôl pedig nem oldotta meg azt az ígéretét, miszerint az éjszaki ügyelet teljesebbé és emberközpontúbbá válik. Errôl ott, a bizottságban mind ellenzéki, mind kormányoldalról egyöntetû volt az ál - láspont, hogy ez a része nem volt sikeres. Ezért a törvényjavaslat - tal a kormánytöbbség egyetértett, amelyben elhangzott az is, hogy egy nagyon régi kérése a szakmának, hogy a patikaliberalizációnak ezt a formáját szüntessük meg. Szintén elhangzott, hogy talán a legsikeresebb területe volt a rendszerváltozásnak az a törvénycsomag, amelyben az Antall-kormány kialakította a magyarországi közforgalmú patikák rendszerét, és vissza kellene térni ahhoz az elvhez, hogy a patikajoggal a gyógyszerész rendelkezik, és a tulajdoni arányának meg kell haladnia az ötven százalékot abban a vállalkozási formában, amelyikben teszi. Szintén elhangzott, hogy túl nagy tôkekoncentráció indult meg a területen, és az ellátás biztonságát veszélyezteti az, ha a gyógyszergyárak, gyógyszer-nagykereskedôk megszerzik a közforgalmú patikákban a többségi tulajdont, illetve ha patikaláncokat hoznak létre. Dr. Nagy Kálmán (KDNP) A másik a patikaliberalizáció. Itt is vannak tanulságok. A patikaliberalizációnál nem azt mondta az akkori kormánypárt, hogy a patikai ellátás, a gyógyszer - ellátás romlani fog, hanem azt mondták, hogy egyre nagyobb embercsoport egyre könnyebben jut hozzá a gyógyszerekhez, és hogy a patikaliberalizáció olyan szükséges része az egészségügyi ellátásnak, ami új távlato kat fog nyitni az ellátásban, pont a liberalizáció ténye miatt. Ezzel szemben például mi történt a mi városunkban, Miskolcon? Tíznél több olyan gyógyszertár alakult, amelyik nagy bevásárlóközpontban jött lére. Van, ahol a bevásárló központban a gyógyszertárban kis kosárral közlekedik a vevô, és szedi bele a gyógyszereket a kosárkájába. Hol van ez a mûködô gyógyszerészettôl? A valódi gyógyszerész-beteg kapcsolattól? A megyében a kistelepüléseken gyógyszertárak nem jöttek létre. Az orvos-gyógyszerész találkozók száma csökkent, és formálissá vált. Ugyanis az orvos, a gyógyszerész nem ismerte a betegét, azt, aki bejött hozzá a gyógyszertárba. Nem folytatott vele konzultációt. Tehát, amikor azt akarjuk és moratóriumot hirdetünk abban a vonatkozásban, hogy ne legyen új patikaalapítási jog január 1-jéig, akkor azt akarjuk, hogy ez a folyamat ezen a ponton megáll - jon. Ezen a ponton megálljon, ne menjen tovább. Lehe tô séget adunk, hogy visszatérjünk egy normális rendhez, aminek a lényege a betegorvos, beteg-gyógyszerész és az orvos-gyógyszerész kapcsolat. Ezt addig kell megtennünk, ameddig ki nem üresedik az egész rendszer. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor a rendszer ismét feltöltôdik. És hogy miért nem akarjuk, hogy nagy patikaláncok jöjjenek létre? Azért nem akarjuk, mert ez nemcsak egy egészségügyi evidencia számunkra, hogy helyesebb, ha a kisebb településeken megmarad - nak a gyógyszertárak, hanem egy társadalmi evidencia is, mert az emberek egészségkultúráját ezen a vidéken, ezeken a területeken is növelni kell, és a gyógyszerészeknek ebben rendkívül komoly feladatuk van. Lehet nevezni ezt gyógyszerészeti gondozásnak, lehet ne - vezni egyszerûen gyógyszerész és beteg kapcsolatának, de alapvetôen ez a normális menetrendje az orvos-beteg, orvos-gyógyszerész és gyógyszerész-orvos kapcsolatnak. Szilágyi László (LMP) A patikaalapítási moratóriummal alapvetôen egyetértünk. Nagyon pontos és jó helyzetelemzést kaptunk ezzel kapcsolatban. Ezzel is egyetértünk, de mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ezt csak elsô lépésként lehet elfogadni. Ha néhány hé - ten, hónapon belül nem követi valamiféle szabályozási lépés, akkor arra lehetünk felkészülve, hogy tartósan megmaradnak a problémák a gyógyszer-kiskereskedelemben. A vertikálisan integrált cégek komoly problémát okoznak, hiszen ôk kibírják, hogy tartósan a veszteséges zónában mozogjanak, és így a többiek rovására egyfajta versenyjogi elônyre, egyéb versenyelônyre tegyenek szert, úgyhogy ez bizony versenyjogi kérdéseket is felvet, amelyeket mindenképpen rendezni kell. Bizonyos, hogy a gyógyszergyártói tulajdon a kiskereskedelemmel nem összeférhetô, nem megengedhetô. Ugyancsak problémás a nagykereskedôi tulajdon jelenléte a kiskereskedelemben. Sokszor árkartell-helyzetben vannak ezek a nagykereskedôk, és nagyon komoly problémát okoznak elsôsorban a kis piaci szereplôk számára. Szükség van dömpingellenes intézkedésekre és a tulajdonosi összeférhetetlenségi szabályok megalkotására. Alapvetô probléma a jövedelmezôség hiánya a kiskereskedelemben. Nagyon alacsony az ár, és amit csak nagyon nagy forgalommal lehetne túlélni, én azt gondolom, és nagyon nagy forgalmat nem tudnak elérni a kis patikák nyilvánvalóan, és ezek az árrések évrôl évre csökkennek, és a kistelepüléseken csökken a forgalom is, és általában is csökken a forgalom, hiszen egyre több versenytárs lép be a piacra. Nagyon sok kritika fogalmazható meg a jelenlegi gyógyszerpiaccal szemben, magas társadalmi költségekkel egyre alacsonyabb szolgáltatási minôséggel dolgoznak a szereplôk, és ezért azt gondolom, hogy átgondolt intézkedésekre van szükség, és remélem, hogy a kormány elfogadja az LMP segítségét. Mi szeretnénk elôállni egy olyan koncepcióval, amely egy fenntartható rendszert eredményez a késôbbiekben. Dr. Puskás Tivadar (KDNP) Magángyógyszerészek nevében: Köszönjük! A moratórium valóban az utolsó pillanatban érkezett mielôtt egy igen kényes terület a gyógyszerellátás teljes mértékben külföldi érdekszférába került volna. Gyógyszergyárak egy kivétellel már külföl - di kézben vannak. A három jelentôs gyógyszer-nagykereskedésbôl kettô található külföldi cégek birtokában és jelenleg már a magángyógyszertárak láncrafûzése van napirenden. Bankrendszerünknél láthatjuk milyen gon - dokkal, bajokkal jár, ha külföldiek uralják egy-egy ágazat döntô hányadát, mintegy 80%-át (ld. devizahitelesek problémaköre). Érdekes módon gyógyszerellátás területén 100%-ra törekszik a külföldi multinacionális tôke. Kézenfekvô magyarázatot a gyógyszer közgazdaságilag is különleges áru jellege adja. Minden kultúrállamban a gyógyszer árának bizonyos hányadát az államkassza állja; a leghatásosabb és egyben legdrágább gyógyszerekét 100%-ban, a többi gyógyszer esetében egészségpolitikai és gazdaságpolitikai célokat is figye - lembe véve történik a gyógyszertámogatás mértékének megállapítása. Összességében jelentôs mértékû kiadásról van szó, amit egy-egy állam a gyógyszer - ellátásra fordít. Ráadásul biztos üzlet, mert A következô kérdés a patikák rendszerének szabályozásáról szól. Azt írja a törvénytervezet, hogy az egészségpolitika a gyógyszertárakat az egészségügyi ellátórendszer integráns részének tekinti, ezért az állam szabályozó szerepét fenn kíván - ja tartani. A fent leírtak alapján a lakossági gyógyszerellátás teljes újraszabályozása indokolt. Ez a rész, a patikaalapítási moratórium, ez az elsô lépcsô, a késôbbiekben olvasható a törvénytervezetben. A következô lépésben fel kell építeni a rendszert. Úgy kell felépíteni, hogy a demográfiai és a geográfiai feltételeknek megfeleljen. MOSZinfo egyetlen kultúrállam sem engedheti meg magának a krónikus gyógyszerellátási zavart. A multinacionális cégek természetes törekvése a profitmaximálás, ami nehezen vagy egyáltalán nem egyeztethetô össze egyegy állam egészségpolitikájával és gyógyszerpolitikájával. Amennyiben a gyógyszerellátás teljes vertikuma külföldi multinacionális cégek birtokába kerül közvet - lenül megcsapolható az államkassza a gyógyszerkincs összetételének változtatásával, mivel már nem tudja az adott állam saját gyógyszerpolitikáját érvényesíteni. Utolsó utáni pillanatban van a magyar gyógyszerellátás, már csak a magángyógyszerész társadalmon keresztül érvényesítheti egészség- és gyógyszerpolitikáját az állam. Az állami kiadások szempontjából sem véletlen tehát, hogy Németország és Fran - ciaország ragaszkodik a magángyógysze - részeten alapuló gyógyszerellátásához, amit törvényileg is alátámasztanak az Eu - rópai Bíróság tárgybani ítéletei. Az egyéni érdeken túl államérdek is a ma - gyar magángyógyszerészet megvédése. Köszönjük és kérjük a további segítséget! Budapest, július 26. Dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 5

4 Moratórium III. rész További parlamenti felszólalások kivonata a Gyftv. módosítására vonatkozó része a tervezet általános vi - tájában Dr. Kiss Sándor (Jobbik, gyógyszerész) A gyógyszerek szedése születésünktôl kezdve a halálunkig tart. Egész életünk során találkozunk a gyógyszerekkel, és arra szeretném felhívni a képviselôtársak figyelmét, sajnos ilyen késôn és ilyen kevesen vagyunk, hogy az egyetemen úgy tanultuk, hogy a melyik gyógyszernek nincs mel - lékhatása, annak hatása sincs. A gyógyszer egy különleges áru, bár szerintem nem áru, hanem anyag, eszköz az emberek egész - ségének megôrzése és fenntartása érdekében. Arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy kerüljük el azt, hogy sok gyógyszert fogyasszunk, tehát arra törekedjünk, hogy a lakosság gyógyszerfogyasztása optimális legyen. Ha a szakirodalmat tetszenének olvasni vagy hozzájutni, akkor ijesztô statisztikákat lehet arról hallani, hogy milyen sok haláleset fordul elô a helytelen gyógyszerelés vagy a túlzott gyógyszerszedés kapcsán. Tehát a gyógyszerszedés és a gyógyszerellátás egy nagyon felelôsségteljes kérdés. Úgy gondolom, hogy az államnak ma a maximális szerepet kell vállalnia a gyógyszerellátás területén. Tehát nem szabad hagyni, hogy a merkantil szemlélet uralkodjék el, mint ahogyan Nagy képviselôtársam is említette, hogy Miskolcon lehet menni a kis bevásároló kosárral, és úgy le lehet szedni a polcokról a gyógyszert. Az államnak tehát teljes mértékben fel kell lépnie az ellen a merkantil szemlélet ellen, ami most a liberális kormányzás sajnálatos mivoltából elôáll. Tehát 2007-ben súlyos csapás érte a magyar gyógyszerészetet, és ezen keresztül a magyar lakosságot. Az, hogy a gyógyszertár-alapítást így felszabadították, itt alapvetôen financiális szemlélet következtében történt ez meg. Az volt a lényeg, hogy ebbôl a profitból, ebbôl a profittömegbôl bizonyos érdekcsoportok minél nagyobb szeletet hasíthassanak ki, és amint már többször is hallottuk, az új patikák nem a kistelepüléseken létesültek, hanem a nagyvárosokban, ott, ahol minél nagyobb forgalmat lehetett elérni. Én arra hívnám fel képviselôtársaim figyelmét, hogy ne csak a pénz és az üzlet szempontjából közelítsék meg a gyógyszerellátást, ha - nem valóban a betegek érdekébôl. Tehát úgy gondolom, szemléletváltásra van szükség, ahol is az egészségpénztár sok milliárd fo - rintjára ne hagyjuk, hogy úgy tekintsenek, mint egy profittömegre, hanem ennek a hatalmas összegnek a lakosság egészségmegôrzését kell szolgálnia. Arra kérem a képviselôtársakat, arra gondoljanak, hogy a gyógyszerfogyasztás nem egyszerûen olyan fogyasztás, mint az élvezeti cikkek vagy akár az élelmiszerfogyasztás, ennek az egészségügy kiemelt részének kell lennie. Dr. Pesti Imre (Fidesz) 2006-ban a harmadik törvény volt az, amely két lépcsôben liberalizálta a patikaalapítást. Az elsô lépcsô egy könnyített, és ben, majd egy módosítás révén 2011-ben teljes liberalizáció jött volna létre. Természetesen, ahogyan sok más, ez is egy rossz politikai alku szüleménye volt, hiszen ez a törvény sem élvezte teljes egészében a kormánypártok támogatását. Még egyszer mondom: rossz politikai alku eredménye volt. A gyógyszerellátás javulását, a gyógyszer-hozzáférés ja - vulását és a gyógyszerbiztonságot hirdették akkor, amikor ezt a törvényt annak idején megfogalmazták. A célok nem valósultak meg. Itt szóba került az árrés ban 18 százalék körül volt az árrés, ma 8 százalék, az árréstömeg nem változott, miközben zal több pa - tika jött létre, és mi sem jellemzôbb, hogy az 1500 alatti településeknél mindössze csak két új patika létesült. Ez is azt jelzi, hogy nem az ellátás színvonalát és a hozzáférést javította volna. Nem véletlen, hogy válság közeli helyzetbe kerültek a kis patikák. Természetesen a moratórium kapcsán figyelembe kell venni, hogy egyfajta és ezt is megelôzi ez a törvényjavaslat horizontális, illetve vertikális koncentráció indult el, nemcsak patikaláncok alakultak ki, nemcsak patikák kapcsolódtak egymáshoz, hanem a gyártó-, a nagykereskedô- és a szolgáltató lánc is kialakult, amely erôteljes monopóliumok létrejöttéhez vezethet s vezetett, amely semmilyen tekintetben nem szolgálta a versenyt. Egyébként az Európai Unió döntése alapján nem is illik vagy nem is kötelezô kinyitni ezt a piacot, hiszen a gyógyszerészhez, a személyi joghoz kötött patikaalapítás eurokonformnak minôsül, és nemcsak, hogy annak minôsül, hanem úgy tûnik, leginkább ez fogja biztosítani a gyógyszerbiztonságot. Itt is egy rossz politikai alku született, amelynek eredményeként létrejött az a helyzet, amellyel itt most valamennyien küszködünk. Örömmel vesszük a moratórium kialakítását. Nyilvánvaló, hogy majd úgy kell végérvényes döntést hozni, úgy kell szabályozni, hogy a jelentôs nagykereskedôi tartozások, illetve a jelentôs, már meglévô szolgáltatók szerencsétlen helyen történô jelenlétét is valamilyen formában kezelni kell, tehát nincs könnyû helyzetben a kormányzat. Végezetül a zárómondat az lenne, hogy a rossz politikai alkuk szülte törvény sohasem fogja beteljesíteni azt, amit elvártunk tôle. Ab - ban reménykedünk, hogy a nemzeti együttmûködés keretében születhetnek majd jó törvények. Dr. Heintz Tamás (Fidesz) A sokak által csak patikaliberalizációs törvénynek nevezett ja - vaslat négy évvel ezelôtti vitájában a Fidesz szakpolitikusai az egészségügyi bizottságban, va - lamint a tisztelt Ház plenáris ülé - sein is számos alkalommal felszólaltak, kifejezve nemtetszé - süket, tiltakozásukat a törvény - javaslattal szemben. A gyógy - szerellátást az egészségügy részének tekintettük és tekintjük, és nem tartottuk helyénvalónak és ma sem tartjuk annak, hogy a betegek ellátása során versenypiaci szemléletû szabályozásra kerüljön sor. Tisztelt Képviselôtársaim! A bizottsági, valamint a plenáris ülések felszólalásait rögzítô jegyzôkönyvek sokaságának tanúsága szerint számtalanszor elmondtuk abbéli aggályainkat, hogy a szocialistaszabad demokrata többség által áterôltetett, hatástanulmányok nélkül, pusztán a neoliberalizmus szellemében fogant törvények súlyos következményekkel járnak majd. Szóltunk arról, hogy sérülni fog a gyógyszerbiztonság, fellazul a szakmai fegyelem, sérülni fog az ellátás biztonsága, nem lesznek egyenlô esélyek, és sérülni fog a gyógyszerellátás gazdasági feltételrendszere is. Féltettük az ellátás minôségét, a gyógyszerész személyes felelôsségének érvényesülését, és féltettük a gyógyszerellátást a profitérdekek túlzott dominanciájától. Nem hittük el, hogy fiatal gyógyszerészeink majd így fognak könnyedén patikát alapítani. Nem hittük el, hogy az új szabá - lyozás megoldja az ügyeleti gyógyszerellátás problémáját. Nem hittük el, hogy a vidéki kistelepülések és kisvárosok gyógyszerel - látása javulni fog. Érveinket azonban, amelyeket a polgári értékrend és a gyógyszerészek, betegszervezetek szakmai véleménye is formált, nem hallgatták meg, sôt a kormánypártok éppen ezeket az úgymond elônyöket szajkózták, amikor törvénytervezetüket fényesítve a társadalom széles rétegeit, a betegeket, a rászorulókat gyôz ködték. A társadalomra és különösen a betegekre leselkedô veszélyeket látva végsô érvként már csak olyan ironikus, de találó és maradandó szlogeneket tudtunk alkotni, mint az elhíresült a mel - lékhatásokról kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét vagy benzinkutasát címû mondat, amelyben próbáltuk felhívni a patikaliberalizáció bevezetésének veszélyeire a figyelmet. Hiába volt azonban minden érv, a második Gyurcsány-kormány 2006 karácsonyán megajándékozta az országot ezzel a törvénnyel, súlyos károkat okozva a gyógyszerellátás és a betegellátás területén. Az elmúlt években folyamatosan nyomon követtük a változásokat, és minden lehetséges módon nyilvánvalóvá tettük, hogy abban a pillanatban, amikor lehetôségünk lesz rá, változtatunk a gyógyszerellátás szabályozásán. Módosító indítványok tömkelegét készítettük, hogy legalább valamit javítsunk azon, amit a Molnár Lajos és csapata által vezényelt szocialista-szabad demokrata kormánytöbbség elrontott. Hiába, mert minden kezdeményezésünket lesöpörték az asztalról. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Mivel a törvénymódosítás alapvetôen a betegek jogainak védelmében, azaz biztonságos gyógyszerellátásuk érdekében történik, lássunk néhány tényt a lakossági gyógyszerellátás jelenlegi helyzetérôl. Úgy tûnik, egészen más az igazság, mint amit a balliberális kormány éveken keresztül mantraszerûen hajtogatott. Most már nem kell voluntarista gyôzelmi jelentéseket hallgatnunk, elég, ha megnézzük a tényeket. Felméréseink szerint a recepttel gyógyszertárba betérô betegek az esetek egynegyedében nem kapják meg azonnal az orvos által felírt gyógyszereiket, másnap visszaballaghatnak érte. A gyógyszerkiadások 60 százalékában nem találkozik gyógyszerésszel a beteg, 20 százalékában pedig a gyógyszerkiadás jogszabályi rendelkezéseit sem tartják be, arra jogosulatlan gyógyszertári alkalmazott ad ki gyógyszert isten ne adja, a takarítónô. Az ügyeletek száma nem nôtt, hanem csökkent. Míg 2006-ban egymillió ügyeleti órát teljesítettek a gyógyszertárak, ma ez a szám alig éri el a 600 ezret. Több az új patika, mint ahány gyógyszerésszel több dolgozik ma. Közel 3 ezerrel nôtt a gyógyszertárakban nyilvántartott foglalkoztatottak száma. Ennek akár örülhetnénk is, de ennek csak a fele nem szakember, nem gyógyszerész, és nem asszisztens. Milyen munkát vé - gezhetnek ezek az emberek, ha semmilyen szakmai képzettséggel nem rendelkeznek? Ha találunk egy jó patikát magunknak, és beváltunk három receptet, mindenféle ajándékokkal halmozhatnak el bennünket, biotejet, kenyeret vihetünk haza a gyógyszerek mellé, sôt ajándéksorsoláson is részt vehetünk. Ha azonban a három recept közé bekeveredik egy úgynevezett magisztrális, készítendô recept, ugrott az üz - let, mert akkor már nem jár az ajándék, nem jár a sorsjegy. Kizárt dolog, hogy a mai patikai árrés és munkadíjak mellett erre az ajándékozási sorsolási rohamra anyagi lehetôsége lenne a szakma szabályait betartó, tisztességesen dolgozó gyógyszertáraknak. Köszönet tehát a magyar gyógyszerészek nagy többségének, akik kitartottak, és az egyetlen járható, bár az utóbbi években egyre nehezebben járható utat választották, és azon maradtak. Hallottuk ma este már, hogy gôzerôvel folyik az új gyógyszertárak létesítése. A városokban hegyén-hátán jönnek létre az új egységek, de az ellátás színvonala és megbízhatósága, mint már az elôbb említettem, folyamatosan romlik. Nem csökkent egy pillanatra sem további gyógyszertárláncok létesítésének hevülete. A hírek szerint a valódi tulajdonosok a cégbírósági adatokban nem lelhetôk fel, a befektetôk strómanokkal hozzák létre a gyógyszertári birodalmakat. Hallani off-shore cégekrôl, gyógyszertár-nagykereskedôkrôl és különféle befektetô csoportokról. Kérdezem én, hogyan lehet ilyen körülmények között az összevásárlásra vonatkozó szabályok betartását egyáltalán ellenôrizni. Súlyos hibának tartottuk, hogy a balliberális koalíció politikai kalandorok kénye-kedvének szolgáltatta ki a gyógyszerellátást. Igazunk volt, mindenki láthatja, azok, akik va - lóban tenni akarnak a betegellátás, a gyógyszerellátás javításáért, tudják, hogy változtatni kell, mégpedig azonnal. A változtatás sürgôsségét jeleztük a választási programban és a kormányprogramban is. Nem érhet tehát meglepetés senkit, akik úgy gondolták, hogy a kormány még az elsô intézkedései között máris hozzányúlna ehhez a rendszerhez. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Változtatni kell, de nem úgy, ahogyan azt a szocialisták és a liberálisok, mindenben egyetértve és cinkosságot vállalva tették, úgy, hogy a helyzet tényleges felmérése és a gyógyszerellátás szereplôivel, betegszervezetekkel történt egyeztetések nélkül alkották meg az elmúlt négy év gyógyszerel - látását súlyos válságba taszító törvényeiket. Mi nem ezen az úton járunk. Az új szabályozás elôkészítéséhez idô kell, a jogalkotási program szerint erre legkorábban ôsszel kerülhet sor. De ez nem jelentheti azt, hogy addig mehet minden változatlanul. A további károkozást meg kell akadályozni. Ezt a politikai célt szolgálják a most elôterjesztett javaslatok. Le kell állítani a patikalétesítést, de arra figyelni kell, hogy amelyik településen nincs gyógyszertár, ott az új patika létesíthetôsége megmaradjon. Le kell állítani a patikafúziókat is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fúziók engedélyezésének megtiltása nem állítja le automatikusan a mûködô gyógyszergyárak gyógyszergyárláncokba szervezését, hiszen az engedélyezés ma is csak egy határon túl kötelezô. De az üzenet elég kell hogy legyen ahhoz, hogy mindenképp elgondolkodjék azon, szabad-e, érdemes lesz-e az elkövetkezendô hónapokban a birodalmat tovább építeni, ha közben egy olyan szabályozást készítünk elô, ahol helyre fogjuk állítani a szakember felelôsségét, szakmai és egzisztenciális integritását, és ahol megszüntetjük a mutyit és a spekulációt. Mert a betegeknek nem offshore lovagokra van szükségük, nem nagybefektetôk vagy gyári érdekek által vezérelt patikai eladókra, hanem a betegekre figyelô és a közösségi pénzekre vigyázó gyógyszerészekre és gyógyszertári szakemberekre, végül is tehát biztonságra, amelyet csak a gyógyszerész és az állam megfelelô felelôsségvállalása garantálhat számára. 6 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 7

5 visszafordítani, és mindenkinek köszönöm, aki szintén itt van még a hajnali óra ellenére. Azért volt ez a beszélgetés, ez a vita nagyon tanulságos, mert itt szakértôk maradtak, és a szakértôk egymásnak felelve könnyítették az én helyzetemet. Talán még csak arra válaszolnék, hogy miért sürgôsségi alapon ment. Azért, mert a szakma már nagyon régóta várja ezeket az elképzeléseket. Én így magyaráznám ennek a sürgôsségét, ami nem egy abszolút sürgôsségi érv, de ezek azok a pontok, amelyeket a szakma diktált az elmúlt 5 hét alatt, nagyobb feladatú munkához nem tudtunk hozzáfogni, de ezzel is szerettük volna jelezni azt, hogy a szakmával a kapcsolatot tartjuk. A legfontosabb volt körülnézni. Akikkel dolgozunk, amúgy is ismerték már a szakmát, nem kellett külön felismerni, és azokon a területeken lépni, ahol erre lehetôségünk volt. Nagyon köszönöm a vitát, és azok a kritikus pontok az Egészségbiztosítási Felügyelet, a szociális ellátásban az igazságosság biztosítása és a gyógyszertárak jövô helyzete ez mind-mind olyan feladat, amik a további munkánkban, jogalkotó munkánkban is az elsô helyen fognak szerepelni. MOSZinfo Végül vannak, akik a moratórium meghirdetésével a vállalkozáshoz való alkotmányos jog sérülésétôl tartanak. Mások siratják a befektetôket. Ne tegyék! Az Európai Közösség Bíróságának gyógyszerellátással kapcsolatos tavalyi és idei döntései megadják azokat az elvi kereteket, amelyek között a gyógyszerellátás újraszervezhetô. Ezek a keretek adottak, és ezek közé tökéletesen beilleszthetôk a mostani intézkedések. Éppen ezért a Fidesz képviselôcsoportja támogatja a kormány-elôterjesztést, támogatja a biztonságos gyógyszerellátáshoz vezetô törvénykezésben. Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás miniszter (válasz a hozzászólásokra) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyûlés! Az elôbb elismeréseket kaptam, hogy itt vagyok még a hajnali órák ellenére, de szeretném Orvosok határok nélkül MSF A PILGRIM 2003 óta támogatja az Orvosok Határok Nélkül (Médecins Sans Frontières) humanitárius szervezetet. A PILGRIM évente kétszer tervez és gyárt egy különleges MSF ékszert. Az összes ebbôl származó bevétel közvetlenül az Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezethez megy és járul hozzá az orvosok felbecsülhetetlen munkájához. A PILGRIM MSF ékszerek eladásából Euró gyûlt össze eddig. Bôvebb információ a honlapon olvasható. 8 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. konferenciáról II. rész Sikeres és eredményes volt a MOSZ június között rendezett Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. tavaszi évadzáró konferenciája. A második napi, szombat délutáni programot Dr. Koncsos Péter a DEOEC tanára A metabolikus szindróma definíciója, diagnosztikája és kezelése címû elôadása nyitotta meg. Az ismérveket felsorolva leszögezte, hogy öt alapkritériumból már 3 megléte igazolja a metabolikus szindróma diagnózisát. Így európai populációnál a nôk esetében 80 cm, a férfiaknál 94 cm derékkörfogat, az 1.7 mmol/l szérum trigliceridszint, a nôk esetében 1.3 mmol/l, a férfiaknál 1.0 mmol/l szérum HDL-koleszterinszint, a szisztolés 130 és diasztolés 85 Hgmm vérnyomás, valamint az 5.6 mmol/l éhgyomri szérum vércukorszint esetén feltétlenül gondolnunk kell a veszélyeztetettségre. A glukóz háztartás bemutatását követôen az elôadó ismertette inzulin rezisztenciában és metabolikus szindrómában a jellemzô lipideltéréseket. Megállapította, hogy az inzulin rezisztencia fokozza a vese natrium reabszorbcióját, növeli a test teljes Na+ tartalmát, minden sejtmembránban aktiválja a Na+ transzport mechanizmusokat, növeli az intracelluláris Na+ és Ca++ koncentrációt, ami az ér simaizom sejtek A II és NA iránti érzékenységét fokozza, valamint stimulálja a szimpatikus idegrendszert. A metabolikus szindróma terápia alapja mindig elsôként az életmódbeli változtatások. Nevezetesen a megfelelô fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, a testtömeg-csökkentés valamint a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellôzése. Az elhízás, a szénhidrátanyagcsere-zavar gyógyszeres kezelése részletes ismertetését követôen az LDL célértéket meghatározó fô rizikófaktorok, és a statinok lipidekre gyakorolt hatásait, valamint a triglicerid csökkentés lehetôségeit taglalta Koncsos doktor. Zárásként a hypertonia gyógyszeres kezelése került részletes ismertetésre, így a gyakran szükséges kombinációs kezelés, s az elônyben részesítendô napi egyszeri adagolással alkalmazható szerek is. Sor került az ACE-gátlók, az ARB-k, a kombinált α+β-blokkolók, a hosszú hatású DHP-típusú Ca-antagonisták és az α1-receptor-blokkolók hatásmechanizmusának bemutatására, s a kis dózisú thiazid típusú diureticumok és cardioszelektív β-blokkolók terápiás alkamazására egyaránt. A metabolikus szindróma témakör után egy új, prevalencia és gyógyászat szempontjából is igen aktuális szakterület, a reflux betegség élettanával és a kezelés lehetôségeivel ismerkedtek meg a GYTM IV. Kon fe ren cia résztvevôi. Elsôként Prof. Dr. Lonovics János egyetemi tanár az aktuálisan érvényes szakmai konszenzus alapján mutatta be kórkép klasszifikációját. A gasztrooesophageális reflux betegség (GERD) a felsô gasztrointestinális traktus komplex motilitászavarán alapuló kórkép, amelynek következtében a gyomor/du o - denum bennék (refluxátum) a nyelôcsôbe, a szájba és a légúti rendszerbe jutva klinikai tüneteket (oesophageális és extraoesophageális) és/vagy reflux oeso - phagitist okoznak. Az elôadó a motilitási, ag resszív és anatómiai faktorok, valamint a tü net kép zô dés részleteinek bemutatásával ismertette a GERD általános patogenezisét, majd a típusos klinikai tü ne tek, mint gyomorégés, savas regurgitáció, salivá ció, hányinger, hányás és az Odynop ha gia illetve Dysphagia részleteibe avatta be a hallgatóságot. Ezen túlmenôen Lonovics professzor az atípusos klinikai, mint oesophageális tünetek, mellkasi fájdalom (Dysphagia Odynophagia), valamint az extraesophageális tünetek, mint az epigastriális fájdalom, Dyspepsia, rekedtség, krónikus köhögés, asth más légzészavar, globus érzés, alvászavar, fülfájdalom, és a dentális eróziók részleteit is bemutatta a gyógyszerészeknek. Hangsúlyozta, hogy mindezen isme- Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális retekre azért van feltétlenül szükség, mert tipikusan olyan betegségrôl van szó, amellyel a páciens nem mindig fordul orvoshoz, hanem gyógyszerészétôl kér segítséget. Így a rendkívül széles és egyre szélesedô vény nélkül is kiadható gyógyszerkészítmény palettából való korrekt választást a kórlefolyás részletes ismerete jelentôsen tudja segíteni. Felhívta egyben a szövôdményes GERD alarm tünetek, mint hányás, Dysphagia, vérzés, anemizálódás és fogyás megjelenésére a figyelmet, amelyek esetében feltétlen és azonnali intézeti kivizsgálás szükséges. Itt van a gyógyszerészi beavatkozás határa. Az intézeti kivizsgálás kapcsán az elôadó bemutatta a Gastrooesophageális reflux betegség diagnosztikáját, az anamnézis, a PPI-teszt, az endoszkópia + biopszia, a 24 órás ph monitorozás és a Bárium nyeletéses oesophagus és gyomor röntgen vizsgálat részleteit, melynek során kitért a Bravo kapszula, az impedancia vizsgálat, a manometria és a scintigraphia alkalmazására is. Leszögezte, hogy a klinikai tünetek alapján diagnosztizált GERD betegek nagyrésze a családorvosi ellátás keretében kezelhetô. Következôkben a GERD hatásos savszekréció gátló szerek ismertetése során felhívta a figyelmet a PPI-k irányába tapasztalható paradigma váltásra. Ezzel összefüggésben megállapította, hogy a múltban alkalmazott H2-receptor antagonisták (H2RA) (ranitidin, famotidin, nizatidin) helyét a terápiában egyre szélesebb körben átveszik a protonpumpa inhibitorok (PPI) (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol), amelyek segítségével jelentôsen növekszik az esély az egyre szélesebb tömegeket érin tô betegség hatékony ellátására. Végezetül a Lonovics professzor kinyilvánította, hogy az orvoshoz nem forduló GERD betegek menedzsmentje nem megoldott. Információkat a betegségrôl és kezelésrôl leggyakrabban a gyógyszerésztôl, a szomszédtól, ismerôstôl, betegtárstól, illetve a médiából és az internetrôl szereznek be a betegek. Ez a gyógyszerészi felelôsségét jelentôsen exponálja. A legújabban bevezetett OTC PPI be - vezetésével amellett, hogy egy óriási reflux betegcsoport jut adekvát kezeléshez megnyílnak a tömegkommunikáció eszközei, amelyek további fontos szerepet játszanak a reflux betegek felvilágosításában és kezelésében. A reflux betegek ki - szû résében és adekvát ellátásában a gyógyszerészeknek kulcsszerepük van. A javasolt OTC PPI fontos diagnosztikus tesztként szerepel és az addig ellátatlan vagy inadekvátan ellátott reflux betegeket értelemszerûen a szakorvosi ellátás (családorvos, gasztroenterológus) irányába tereli. Az OTC PPI bevezetésének támogatása a gasztroenterológus szakma érdekeivel messzemenôen egybeesik szögezte le az elôadó. A következôkben, folytatva a témakört Dr. Samu Antal MOSZ alelnök a gyógyszerész reflux betegség farmakoterápiájában indokolt szerepével összefüggô gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Az orvoshoz gasztroenterológiai panasszal fordulók aránya megközelíti a 30%-ot. Ezek közül a leggyakoribb gasztroenterológiai betegség (48%), a reflux betegség. A Gastro-Oesophagealis Reflux Betegség, GORB, vagy angol elnevezésébôl GERD, azt az állapotot jelenti, hogy a gyomortartalom regurgitál a nyelôcsôbe, és ezzel kellemetlen panaszokat, gyulladásos folyamatokat, nyálkahártya felmaródást, és azok késôi szövôdményét okozza. Ennek oka a nyelôcsô kóros motilitása, ami miatt gyomortartalom regurgitál a nyelôcsôbe, következménye oesophagitis/mucosa károsodás, erosiok, fekélyek, tünetei a gyomorégés, substernalis fájdalom, égés, köhögés, krákogás, nehézlégzés, esetleg mellkasi fájdalom. A GERD általános pathogenezise bemutatását követôen a motilitás zavarra, a fûszeres ételek (gyorséttermek) fogyasztására, az elhízásra, a dohányzás és alkoholfogyasztásra, az életkor befolyásoló szerepére és a gyógyszerek alkalmazásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Ismertette az agresszív faktorok (gyomorsósav és pepszin, epesavak és pancreasnedv, megnövekedett intragastricus és intraabdominalis nyomás, elhúzódó gyomorürülés) és a defenzív mechanizmusok (csökkent alsó oesophagus sphincter nyomás, elhúzódó nyelôcsô clearance, oesophagus epithelium kisebb ellenálló képessége sajátosságait. A terápia kérdésében részleteiben bontotta ki az életmód és a diéta fontosságát, a pozicionálás és gyógyszeres kezelés jelentôségét, az esetleges mûtét indokoltságát. A reflux kialakulásának megelôzésére szolgáló hasznos életmód és táplálkozási tanácsok ismertetése kapcsán kitért az ideális testsúly elérése és fenntartása, az ágy feji végének megemelése, a szûk ruhák, övek mellôzése, a hosszantartó, görnyedt helyzetek kerülése mellett az étkezés jelentôségére. Többször (4-5-ször) együnk keveset, nyugodtan, lassan táplálkozzunk kerüljük a késô éjszakai evést fejtette ki Samu doktor. Kerülni kell a zsíros, olajos, nehéz puffasztó ételeket, a kávét, teát, narancs/citromlevet, az alkoholos italokat, a savanyúságok, a szénsavas üdítôket, a cukor, méz és egyéb tömény édességeket egyaránt. Célszerû ezen túlmenôen a dohányzás elhagyása és bizonyos gyógyszerek, pl. aspirin, NSAID, Theophyllin, anticholinerg szerek, kalcium-csatorna gátlók kerülése. Követke zôk - ben az elôadó részletesen bemutatta a terápiás megoldásokat és az azokhoz tartozó gyógyszerkészítményeket. A gasztroenterológusok 75%-a szerint fontos a patikusok tanácsadása a GERDes betegek egészségnevelésénél! Mit tehet a gyógyszerész szakma, hogy az enyhébb refluxos betegek panaszaikra megfelelô vénynélküli készítményeket alkalmazzanak? Mit tehet az orvos és a gyógyszerész szakma, hogy a súlyosabb betegek, minél elôbb megfelelô szakorvosi felügyelet és kezelés alá kerüljenek? vetette fel a kérdést az elôadó. Az OTC PPI készítmények alkalmazása a gyógyszerészek aktív segítségét igényli, hogy a gyakori/ismétlôdô gyomorégésben szenvedô betegek megfelelô tájékoztatást kapjanak. Ebbôl a célból gyógyszerész edukációs programok indítása van elôkészületben. A gyógyszerésznek ismer - nie kell a reflux betegség alarm tüneteit is, hogy orvoshoz irányítsa a panaszost. 10 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 11

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Ezzel összefüggésben Samu doktor ismertette a panaszokat pontosító kérdéseket is. A gyomorégésben szenvedô betegek jelentôs része a tünetek mögött nem ismeri fel, hogy reflux betegsége van ezért nem megy el orvoshoz és inadekvát módon önkezelést végez. A gyógyszerészek ritkán tesznek fel spontán kérdéseket de szívesen tájékoztatják a betegeket a terápiás lehetôségekrôl. A Gasztroenterológus szakma támogatja a gyógyszerészek felvilágosító munkáját, remélve, hogy a gyógyszerészi tájékoztatás során az egészségtudatosság nô és több beteg jut el orvosához. Egyértelmûen leszögezhetô, hogy a reflux betegek kiszûrésében, edukálásában és adekvát ellátásában a gyógyszerészeknek kulcsszerepük van. A gyomorégés/reflux kezelése kiszélesedett a gyógyszerészek által ajánlható PPI OTC termékkel (eddig csak antacida és H2 blokkoló volt elérhetô), és az elsô PPI OTC-t követni fogják más termékek is mint az több európai országban már megtörtént, ez megváltoztatja a tájékoztatási protokollt. Más országok példájára Magyarországon is igény van az orvosi és gyógyszerészi szakma együttmûködésére, a kompetenciahatárok meghatározására zárta gondolatait az elôadó. Szombat délután került megrendezésre a Szakmapolitikai Fórum, ahol a konferencián résztvevôk mellett a MOSZ megyei elnökei és a térség gyógyszerészei is részt vettek. (A Fórumról szóló beszámolót lapunk júliusi számában közöltük! /szerk./). A vasárnapi tudományos program Dr. Tósaki Árpád a DEOEC professzora elôadásával kez - dôdött, aki a Szív és Érrendszer Gyógyszertana, azon belül a diuretikumok szakterületével ismertette meg a gyógyszerész hallgatóságot. Vizelethajtó - nak tekintendôk azok a vegyületek melyek növelik a kiválasztott vizelet mennyiségét. Sokszor a vizelet növekedett mennyisége gyógyszerek farmakológiai mellékhatásaként jelentkezik. Klinikai szempontból, szûkebb értelemben, vizelethajtásra azok a készítmények alkalmazhatók melyek nem csak a kiválasztott vizelet mennyiségét növelik, hanem a Na+ és Cl- ürítést is fokozzák. Csak egy só-ürítô készítmény tekinthetô valódi diuretikumnak. A vese transzportfolyamatainak ismertetését követôen az elôadó részletesen is - mertette a Proximális csatorna, a Henle kacs a Distális és a Gyûjtô csatornában lezajlódó élettani folyamatokat és iontranszportot, és az elváltozások kóros következményeit. Ezt követôen a diuetikumok nyolc fô csoportjának a bemutatására került sor. Így Tósaki professzor elemezte a karboanhidráz bénítók, a csúcshatású vagy kacsdiuretikumok, a Tiazid típusú vizelethajtók és a Kálium megtakarító diuretikumok és ADH antagonisták, valamint az ozmotikus diuretikumok, az aldoszteron antagonisták, az antidiureticumok és a nem diuretikus hatású, a vizelet tartást és ürítést befolyásoló szerek gyógyszerhatástanát egyaránt. Ezzel összefüggésben bemutatta a csoportokhoz tartozó gyógyszerkészítményeket, és azok hatásával, kölcsönhatásával és egyéb alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati kérdésekre fókuszált. Új szakterületre kanyarodott Dr. Vecsernyés Miklós a DEOEC GYTK dékánja a biotechnológiai eljárásokkal elôállított gyógyszerek bemutatásával összefüggô prezentációjában. Makromolekulás ható - anyagot tartalmazó készítmények, a peptidek, fehérjék, hormonok, nukleinsavak (10 kdalton 200 kdalton) 1980-as évekig csak izolált, és állati eredetû formában voltak elképzelhetôek. A biotechnológiai kutatá - soknak köszönhetôen kialakult a rekombináns DNS technológia. Az rdns termékeket génmódosítási eljárással állítják elô, melynek során a kívánt terméket kódoló DNS fragmenst beillesztik a megfelelô mikro - organizmusba vagy sejtvonalba, így azokban a DNS szakasz kifejezôdik és megtörténik a fehérjére való át írás (transzláció). A kívánt termék extrakcióval és tisztítással nyerhetô ki. A sejtet vagy mikroorganizmust a vek tor bejuttatása elôtt gazdasejtnek, a gazdasejt és a vektor gyártási folyamat során használt stabil együttesét gazda-vektor rendszernek nevezzük. Az elôállítás validált oltócsírarendszeren alapul, ezek a törzs-, és szaporító sejtbankok. A gaz da-vektor rendszer alkalmasságát bizonyítani a sejtbank rendszert validálni kell, aminek ki kell térnie a kivonásra és tisztításra, az anyag jellemzésére, az elôállítás állandóságára (aminosav-összetétel, mo le kulatömeg) egyaránt- fejtette ki az elôadó. A következôkben a rekombináns géntechnológia elsô gyümölcsén a humán inzulin elôállításán keresztül mutatta be az eljárás lényegét Vecsernyés doktor. A 70-es évek közepére bizonyossá vált, hogy a hagyományos inzulin forrás (sertés és marha pankreaszból izolált) nem elég az inzulin igény kielégítéséhez, valamint nem kellô tisztaságúak, allergizálnak. Napjainkban a cél a kedvezôbb tulajdonságú inzulinok fejlesztése. A rekombináns humán inzulin áttörést eredményezett és elôsegítette a géntechnológiával elôállított gyógyszerek megjelenését a piacon. Az inzulin után a következô anyag a tpa (tissue plasminogen activator) volt, ami a plazminogént plazminná alakítja. A tpa legalább olyan jó volt a korai szívinfartusban alkalmazott clot oldásra, mint a streptokináz, az árban viszont nagy különbség (200 USD vs 3000 USD a tpa javára). Ugyancsak a rekombináns géntechnológia gyümölcse a krónikus veseelégtelenséghez kapcsolt anaemiában, kemoterápiában vérképzés elôsegítésére alkalmazott humán erythropoetin (EPO) is. Az 1980-as évek elôtt a veseelégtelenségben szenvedô betegeknek vértranszfúzióra volt szükségük. A rekombináns géntechnológia további termékei az Interferon, az interleuki - nok, az alfa tumor nekrózis faktor (TNFα), az epidermal growth faktor (EGF), az insulin-like growth factor, a humán növekedési hormon (HGH), enzimek, monoklonális antitestek, vakcinák, nukleotidok. Ezek amellett, hogy az eljárással nagy mennyiségben, ellenôrzött körülmények között termelhetôk, új terápiás lehetôségek nyitnak meg korábban eredménytelenül kezelt betegségek esetén. A biotechnológiai termékek forradalmasították a gyógyszerpiacot is. A globális gyógyszerpiac mintegy 600 milliárd USD volt 2005-ben. Ugyan - ekkor a biotechnológiai termékek 60,4 milliárd USD-al, 2006-ban már 71,25 milliárd USD-al részesedtek a piacból. Ugyanekkor az USA-ban és Európában 300 törzskönyvezett biotechnológiai termék volt forgalomban, 100 hatósági vizsgálat, 400 klinikai kipróbálás alatt, 200 fajta betegségre (2006). Továbbiakban a biotechnológiai eljárásokkal elôállított gyógyszerek gyártásnak elvi hátterét, gyakorlati lépéseit és technikáit mutatta be az elôadó igen szemléletes prezentációs támogatással, majd konkrét készítményekre és terápiás alkalmazásuk ismertetésére, valamint a hatóanyagleadó rendszerek megismerésére került sor. A Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. konferencia záró elôadását az új farmakoterápiás lehetôségek biofarmáciája, ezen belül a transzdermális terápiás rendszerek bemutatásával Dr. Halmos Gábor a DEOEC GYTK Biofarmácia Tanszéke professzora tartotta. A bôrön keresztül ható transzdermális tapaszok (Transdermal Drug Delivery System (TDS, TDDS) Trans - dermal Therapeutic System (TTS)) egy vagy több hatóanyagot tartalmazó, különbözô méretû, flexibilis gyógyszerkészítmények. A transzdermális tapaszokat az ép bôrfelületen alkalmazzák azzal a céllal, hogy a hatóanyago(ka)t a bôrön keresztül juttassák a keringésbe. Bevezetésképpen a hallgatóság megismerte a bôr felépítését, amely négyzetméter, kb. 4 kg, testsúlyunk közel 10%-a, zsíros-savas film (izzadság és faggyú) és a ph-ja Rétegei az Epidermis (felhám), részei a Stratum corneum (szaruréteg), a Stratum germinativum (csíraréteg), a Dermis (irha), részei a Pars papillaris (szemölcsös réteg) valamint a Pars reticularis (hálózatos réteg) és a Subcutis (bôralja). A hatóanyagok bejuttatása intercelluláris úton (paracelluláris) és intracelluláris úton (transzcelluláris) valamint alternatív úton (verejtékmirigyeken, szôrtüszôkön át) történhet. A legtöbb gyógyszer, mely az epidermisen képes áthatolni az intracelluláris utat választja. Így a stratum corneumon keresztül a lipofil vegyületek penetrációja sokkal jelentôsebb, mint a hidrofileké. A rendkívül lipofil molekulák számára azonban a hidrofil mátrix már akadályt képez, míg a vízoldékony vegyületek esetén a penetráció alternatív úton megy végbe. A transzdermális terápiás rendszerek elônye a gyomor-bél traktus és a máj kikerülése ( first pass effect ). Rendkívül alkalmas a szûk terápiás indexû farmakonok szabályozott bevitelére, minimális az alul- vagy túladagolás veszélye, pontos dozírozás. Alacsonyabb dózis is elég a kívánt farmakológiai hatás eléréséhez, valamint olyan hatóanyag is a szisztémás keringésbe juttatható, ami a májban egyébként metabolizálódna/inaktiválódna (inj, inf). Nincs étel interakció, kíméli a GI traktust, elfogyasztott étel menny./min. nem befolyásolja a hatóanyag felszabadulást. A gyógyszerhatás a készítmény eltávolításával egyszerûen megszüntethetô, ezeken túlmenôen jobb compliance és nem utolsósorban fájdalommentes. Hátrányai között szerepel, hogy nagy molekulák bevitelére nem alkalmas, a felszívódási felület kicsi, és a hatóanyagok kis hányada képes megfelelôen felszívódni. Elsô alkalmazáskor telítési idôre van szükség, bôr-irritációt okozhat (ra - gasztó réteg), nem tapadnak minden bôrtípushoz megfelelô módon és bonyolultabb a technológia magasabb a költség. Továbbiakban a transzdermális terápiás rendszerek felépítését, majd típusait mutatta be Halmos professzor. Így sor került a félszilárd gyógyszerkészítmények (kenôcs, krém, viszkózus gél), a membránnal, adhezív réteggel szabályozott transzdermális gyógyszerleadó rendszerek, a szabályozott diffúziójú, a mátrix diszperziós és a mikroreservoir (vegyes) szerkezetû transzdermális rendszerek részletes ismertetésére. Összefoglalójában az elôadó részletesen tárgyalta a transzdermális rendszerek terápiás alkalmazási lehetôségeit. Kiemelten sikeres a technológia alkalmazása angina pectoris, hypertónia, mozgásszervi betegségek, hormonpótlás és fogamzásgátlás esetén de komoly eredmények érhetôek el a fájdalomcsillapítás, a tengeri betegség, hányinger, a dohányzásról leszoktatás kapcsán, valamint béta-blokkolók, antihisztaminok alkalmazásakor és hormonkezelésben egyaránt. Az összefoglalót készítette: Dr. Mikola Bálint A MOSZ 2010 elsô félévi zárórendezvényét tesztírás követte, majd a Szövetség elnöke meghirdette a Gyógyszeres Terápia Menedzs - ment V. Konferenciát, amely 2011 júniusában Budapesten kerül megrendezésre. (szerk.) 12 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 13

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Bemutatjuk az egészségügy új vezetôit I. rész A pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem orvosi diplomát 1963-ban. Pécsett egy egészen különleges egyetem volt annak ide - jén. Az egyetem vezetése szinte egyenként válogatta össze és hívta meg Magyarország legkiválóbb tanárait az 50-es években. A terv egy elit egyetem, a magyar Heidelberg vagy a magyar Oxford meg alkotása volt. Így a tanáraink között tudhattuk és most ismerôs neveket fogok felsorolni ebben a körben Szentágothai Jánost, Romhányi Györgyöt, Donhoffer Szilárdot, Kerpel-Fronius Ödönt, Környey Istvánt, hogy csak a legkiválóbbakat említsem. Vala menynyien nemzetközileg elismert tudósok és kiváló oktatók voltak. Nagyon tiszteltük ôket. Egyetemi hallgatóként már önállóan kezdtem oktatni, és a tudományos munkában is részt vettem, mint tudományos diákköri tag. A Pécsi Anatómiai Intézet kultúrája, a hallgatókért érzett felelôsség, a kutatás nemzetközi színvonala egész életemre meghatározó volt, amit ott elsô kézbôl és életem elsô szaka - szában mindjárt megkaphattam és részese lehettem. A Budapesti Orvostudományi Egye tem Anatómiai Intézete volt az elsô munkahelyem, és azóta is ott dolgozom, a Tûzoltó utcai épületben. Az anatómia, szövet- és fejlôdéstan tantárgy oktatójaként mindig figyeltem arra, hogy a tárgyi ismeretek mellett az orvostanhallgatók az emberi testben rejlô harmóniát és szépséget is észrevegyék. Vonatkozik ez mind a szemmel még látható, tehát az anatómiai ismeretekre, vagy a mikroszkópos, a szemmel már nem látható ismeretekre is. Az idegrendszer szerkezetét vizsgáló tudományos munkám kö - zéppontjában a gerincvelôben lévô idegsejtek megismerése áll. Kutatásaimban a ge - rincvelô idegsejtjeit vizsgálva, hangsúlyozottan a fájdalom kialakulásának és a fájdalom kikapcsolásának szerkezeti vonatkozásaival foglalkoztam, ami az orvosi tevékenység mind a mai napig egyik legnagyobb problémája. Ezen kutatások eredményei alapján szereztem meg mind a tudományok kandi - dátusa, mind a tudományok doktora tudományos fokozatomat, a kutatómunkát részben magyarországi munkahelyemen, részben az Amerikai Egyesült Államokban vendégprofesszorként végeztem. A közigazgatással elôször 1990-ben találkoztam, a Népjóléti Mi - nisz térium oktatási fôosztályának vezetôjeként elsôsorban az ápolóképzés felügyelete és a szociálismunkás-képzés beindítása volt a feladatom Surján László miniszter úr minisztériumában végezve ezt a munkát. Irányításom mellett indult a családorvosi képzés is a 90- es évek elején. Évekkel késôbb az Oktatási Minisztériumban a tudományos ügyek fôosztályát vezettem egy rövid ideig ben a Semmelweis Egyetem közel 400 fôs szenátusa az elsô szabad rektorválasztáson a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektorának választott meg. Rektorként napi szinten együttmûködtem az általános orvostudományi, a fogorvos-tudományi és a gyógyszerésztudományi kar vezetôjével, a dékánokkal és végeztem mindazokat a vezetôi feladatokat, amelyeket az ország egyik, ha nem Prof. Dr. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erôforrás miniszter a legnagyobb költségvetési intézményének vezetése megkövetelt. Fontosnak tartottam a sokszorosan összetett szerkezetû egyetemen dolgozók munkájának megismerését, végigjártam a gazdasági igazgatóság egyes munkahelyeit, elmentem a jól mûködô és a gondokkal küszködô klinikákra. Rektorságom négy éve alatt az egyetem integrálta a központi állami kórházat, mint oktató kórházat, beindítottuk a családorvosi képzést és a doktorandusz PhD-képzést. Világbanki támogatással elkezdôdött az egészségügyi menedzserképzô program kidolgozása. Ezen utóbbi kezdeményezés eredményeként az egyetem keretei között megalapítottuk az Egészségügyi Menedzserképzô Központot között az Anatómiai, Szövet- és Fejlôdéstan Intézet igazgatójaként irányítottam az intézet oktató, kutató és személyzeti munkáját. A tantárgyat három nyelven: magyarul, angolul és németül oktatjuk, egy-egy félévben körülbelül 800 hallgató tanul az intézetben. A kutatásokban együttmûködünk a Magyar Tudományos Akadémia által tá - mo gatott kutatócsoportokkal, 1994-ben az elsôk között indítottuk az egyetemen a PhDprogramot, és késôbb, között a Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola vezetôje voltam. Az egyetemen eltöltött éveimet az ember, a közösség és a társadalom szolgálatának igyekeztem szentelni, orvosként az emberért, tanárként az egyetemi hallgatókért, vezetôként a közösségért, és kutatóként ha kicsit tágabb érte - lemben is tekintjük a társadalomért munkál - kodtam. Most új feladatként, miniszterként az embert, a közösséget és a társadalmat egyszerre szolgálhatom majd. A Nemzeti Erôforrás Minisztérium elôzmény nélküli a magyar közigazgatásban. Szerke - zetében magában foglalja a kormányzati munkának azokat az ágazatait, amelyek közvetlenül az emberek ügyeivel foglalkoznak, az emberek testi, lelki és szellemi jólétét kell hogy biztosítsák. Az ágazatok közül a legátfogóbb értelemben foglalkozik valamennyi magyar emberrel és szellemi környezetével határainkon belül és kívül, mindazokkal, akik magyarul beszélnek, vagyis a magyar kultúrkörhöz tartoznak. A nemzet kulturális örökségével, a közmûvelôdési intézményeinkkel és a legérzékenyebb, egyszersmind a nemzet számára rendkívüli lehetôségeket hordozó területtel, a mûvészettel foglalkozik az egyik ágazat, és ez a kulturális ügyek ágazata. Azokkal az emberekkel, akiknek a különbözô korosztályokban az ismeretek megszerzését kell biztosítanunk, az óvodai foglalkozások, az iskolai, egyetemi oktatás, valamint a felnôttképzés gazdag választékot kínáló formájában, és ez az oktatási ágazat. Az emberekkel, akik egészségüket megôrizve szeretnének élni, és azokkal is, akik betegen az egészségüket vissza akarják szerezni, és ez az egészségügyi ágazat. Azokkal az emberekkel is, akik különbözô okok miatt intézményes segítségre és támogatásra szorulnak, és ez a szociális ügyek területe. Ötödször a gyermekek ügyével, akiknek az egészséges felnövés érdekében legalább napi egy óra testnevelést és azon felül különbözô sportlehetôségeket kell biztosítani, de ugyanúgy a felnôtt Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális lakosság közösségi és sportlehetôségeit és a versenyport kereteit is kell hogy biztosítsa, és ez a sportügyek ágazata. Mind az öt ágazat közös jellegzetessége, hogy munkájuk számtalan ágon kapcsolódik egymáshoz a minisztériumon belül, és több ágon kapcsolódik az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek munkájához. Ezen ágazatok egy szervezeti egységbe, egy minisztériumba történô összefogása azt üzeni, hogy a nemzeti együttmûködés kormánya az embert holisztikusan teljes személyében kívánja szolgálni. A minisztériumtól elvárható, hogy az elmúlt kormányzati idôszak alatt felhalmozódott válságtüneteket ágazatonként azonosítsa, ele - mezze és célirányos jogalkotással vagy egyéb módon orvosolja. Az ágazatok közötti együttmûködéssel szolgálja a kultúra, az ok - tatás, az egészség, az iskolai testnevelés, a testedzés, valamint a versenysportok ügyét, segítse a szociális biztonság széles körû meg valósulását. Kezdeményezze a célratörô együttmûködést a mi - nisztérium és más minisztériumok által közösen képviselt ügyek kidolgozásában. Derítse fel azokat a határterületeket, amelyek az ágazatok közös részei, hogy valamennyi érintett ágazat számára kedvezô döntés tudjon megszületni. És derítse fel azokat a hiányo - kat is, amelyek egyik ágazatban sem voltak vagy nincsenek képviselve, hogy pótolni lehessen az esetleges mulasztásokat. A döntések elôkészítésébe minden esetben bevonjuk majd az adott ágazat, a szakma legkülönbözôbb területein és szintjein tevékenykedô képviselôit, munkájukra szükség van. A szociális területen, az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában és a sport területén dolgozókat is arra biztatom és arra kérem, hogy keressenek meg minket javaslataikkal, elképzeléseikkel. Miniszteri munkámat akkor tekin tem sikeresnek, ha sikerül elérnem, hogy a demográfiai ka - tasztrófa felé való lejtôfutás helyett ismét megszülethessenek a kívánt gyermekek, és ez mind az öt ágazatot érinti. A kulturális és oktatási feladat, amennyiben a gyermekvállalás szempontjából döntô fontosságú, hogy hogyan tekintünk magunkra és születendô gyermekünkre, az ô felnevelésére. A szociális ágazat vonatkozásában el kell érnünk, hogy ne jelentsen anyagi hátrányt a gyermekvállalás, az egészségügy és sport feladata, hogy egészséges utódok jöjjenek világra. Másodsorban az értékek megismerésétôl távol tartott ifjúság helyett kimûvelt, közösségben gondolkodó tehetségek kerüljenek ki az iskolapadokból, és ne állíttassék ellentétbe az egyén és a közösség viszonya. Inkább teremtsünk egyensúlyt az egyéni, a közösségi és az egyetemes értékek között. Harmad sor ban a szegénység kilátástalansága helyett az értelmes, alkotó, önálló élet reménye jelenjen meg. Itt is hangsúlyozni kell az egyéni felelôsség és a társadalmi segítség egyenlô mértékû fontosságát. A gyermekek mindennapos sportolással fejleszthessék fizikumukat és lelküket, és a beteg és idôs emberek megkaphassák a méltó segítséget ab - ban a közösségben, amelyért egész életükben munkálkodtak. A Nemzeti Erôforrás Minisztérium mind az öt ágazatának feladata, hogy nemzetünket újra emelkedô pályára állítsa. Az egészségügy közös ügyünk, a Nemzeti Együttmûködés Prog - ram jának egyik tartópillére. Az ország csak akkor lehet egészséges, ha a polgárai egészségesek. Sikeres nemzetstratégiához, az ezt biztosító munkához, értékteremtéshez egészség kell. Nem fogjuk hagyni, hogy rossz anyagi helyzete miatt bárki ellátás nélkül maradjon. Fontos hangsúlyozni, hogy az egészségügy jelenleg semmi mástól nem mûködik, mint attól, hogy az orvosok, nôvérek, az egészségügyben dolgozók munkájuk során emberfeletti teljesítményt nyújtanak. Nem lehet azonban arra támaszkodni, elvárni pedig fôleg nem, hogy az egészségügy dolgozói még a jelenleginél is többet dolgozzanak és még több személyes lemondást vállaljanak. Az egészségügyben tapasztalható negatív folyamatok felgyorsulása miatt azonnal cselekedni kell. Szûkös az idô az egész - ségügy megmentésére. A nemzeti együttmûködés kormánya ezért nem problémának, ha - nem a legfontosabb nemzeti ügyek egyikének tekinti az ágazatot, amely nélkül nem lehetséges egyéb sorskérdések: családpolitika, munkahelyteremtés megoldása sem. Az elmúlt évek egészségpolitikája szembefordította egymással az egészségügy dolgozóit és a betegeket. Az orvosok és a nôvérek a végletekig túlterheltek, a be - tegek kiszolgáltatottak, egy-egy kezelésre gyakran olyan sokat kell várniuk, hogy az már komoly veszélybe sodorja a kezelés sikerét. Nem igaz, hogy a fiatal orvosok külföldi munkára vágynak. Az or - vosok és nôvérek itthon szeretnének dolgozni. Az elmúlt 8 év azonban minden eddiginél aggasztóbb helyzetet teremtett az egész - ségügyben. A bérek megalázóan alacsonyak, a dolgozók viszont irreálisan túlterheltek. Szakembereink külföldön kényszerülnek mun - kát keresni. Olyan feltételeket kívánunk teremteni az egészségügyben, hogy az ott dolgozók itthon is kiteljesíthessék életüket. Az egészségügy az elmúlt 8 évben a spekuláció terepe volt. A kormány a panamázás, mutyizás semmilyen formáját nem tûri el. Az egészségügy nem üzlet, nem lehet kitéve a profithajszolásnak. A tennivalók között szeretném kiemelni, hogy megvizsgáljuk az elmúlt 8 év egészségüggyel kapcsolatos kormányzati döntéseit, fe - lülvizsgáljuk a döntéseket és az ország számára elônytelen megállapodásokat megszüntetjük. Az ellátók biztonságának növelése a cél a finanszírozási és jogi környezet kiszámíthatóságának megteremtésével, jelentôs, a bürokratikus terheket csökkentô dereguláció végrehajtásával. Egyértelmûvé kívánjuk tenni az állam szerepét és felelôsségét az egészségügyi ellátásban. Ennek részeként újraszervezzük a betegellátás teljes rendszerét, benne a fekvôbeteg-ellátást is, amelyben kiemelt szerepet kapnak a megerôsített megyei kórházak. Az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás megerôsítésével, a betegutak szabályozásával és a megfelelô informatikai kísérettel átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tesszük az egészségügyi ellátást. Az otthonápolás rendszerének kiterjesztését is célul tûzzük ki. Egy - sze rûsítjük és igazságosabbá tesszük a közgyógyellátást. Mó do sít - juk a gyógyszerforgalmazás szabályait, és hatékonyabbá tesszük az ellenôrzést, hogy a lakosság biztonságos gyógyszerekhez jutá - sát garantálni lehessen. Az Európai Bíróság határozatával összhangban megállítjuk a gyógyszerpiac liberalizálását, újraszabá lyoz - zuk a gyógyszertár-létesítést és -mûködtetést, hogy az a valóságos szükséglethez igazodjon. Az egészségügy mûködésének finanszírozása éveken át csökkent. Az önkormányzatok egy része képtelen a fenntartói feladatok ellátására, így több kórház a mûködésképtelenség határára került. A finanszírozás megújítására és átgondolására van szükség. Hiszszük, hogy az új egészségpolitika nemcsak országunk gazdasági, hanem lelki megújulásához is hozzájárul majd, ehhez nemcsak az állami és önkormányzati szervek új szerkezete, elkötelezett munkája szükséges, hanem az egész társadalom mozgósítása is. A feladat nagysága elôtti alázattal, de értékalapú elkötelezettséggel az össztársadalmi értéket és a gyógyulni kívánó, nehéz helyzetbe került egyes embert egyszerre látva szeretnénk hazánkat szolgálni. (Szerkesztôség) 14 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 15

9 Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató 16 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 17

10 Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Körvonalazódik a Jubileumi GYOK XX. A gyógyszertár, mint egészségcentrum (Programtervezet) október 7. (csütörtök) Gyógyszerészi Gondozás I. Korszerû terápiás rendszerek (kötelezô szinten tartó akkreditált továbbképzés, 12 pont) Továbbképzés megnyitása Korszerû terápiás hatóanyag leadó rendszerek gyógyászati jelentôsége Tesztírás Elôadói felkérések: Prof. Dr. Tósaki Árpád Prof. Dr. Erôs István Dr. Vecsernyés Miklós Prof. Dr. Halmos Gábor október 8. (péntek) Gyógyszerészi Gondozás II. Egy csepp figyelmet! Öt éves a gyógyszerészi gondozás programja Célkitûzések, eredmények, új törekvések Nemzetközi fórum Elôadói felkérések: Erôs Antónia Dr. Samu Antal Prof. Dr. Paragh György Prof. Dr. Kerpel Fronius Sándor Prof. Dr. Kékes Ede Tájkép a gyógyszerellátásról Európában és a tengeren túl. Prezentációk a FIP és az EuroPharm Fórum vezetôinek részvételével. Kiállítók napja Moderátorok: Dr. Samu Antal és Dr. Hankó Balázs A kongresszus kiállítóinak plenáris programja a pavilonban. Üzleti bemutatók Akciós programok Szakmai prezentációk Sorsolás október 9. (szombat) Szakmapolitikai Nap 20 éves a GYOK Ünnepélyes Megnyitó Elismerések átadása Gyógyszerészetért Életmûdíj átadása A Év Patikája értékelés Ifjúsági Fórum 2010 Plenáris program, elôadások Témakörök: Egészséget a gyógyszertárból A gyógyszerész az ellátás-, és a gyógyszerbiztonság garanciája Egészségügy és kereskedelem A népegészségügy fókuszában Elôadói felkérések: Dr. Mikola István Dr. Szócska Miklós Dr. Kiss István Prof. Dr. Ádány Róza Prof. Dr. Perjési Pál Prof. Dr. Dick Gourley Szakmapolitikai Fórum aktuális kérdésekrôl Vitaindító felkérések: Dr. Paller Judit Prof. Dr. Klebovich Imre Dr. Horváth Tamás Dr. Kiss Sándor Dr. Buzás László Dr. Varga Zoltán Dr. Küttel Sándor Dr. Csáky András Dr. Schvarcz Tibor Fogadás a Kongresszus résztvevôi számára október 10. (vasárnap) Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Közgyûlése Kongresszus zárása Satellite programok MOSZ Ifjúsági Fórum Szûrési módszerek (lakossági és kongresszusi célcsoport részére) MOSZinfo Az aranyér Az enyhétôl akár tartósan tünetmentesen a nagyon súlyos mértékig osztályozható aranyeres probléma a felnôtt lakosság 20-50%-t érinti. Mi az aranyér, hogyan alakul ki A salakanyagok eltávolítása érdekében az evolúció során kialakult egy olyan rendszer, amely tökéletesen zár (levegôtôl, víztôl), vagy (akaratlagosan) nyit. Ez egy duzzadó-lelapuló érrendszer az azt rögzítô kötôszövettel és borításával együtt az aranyér(hálózat). Bár a hétköznapi életben aranyérnek a (végbélzáró izmon kívüli-belüli) tágult visszereket nevezik, az aranyér egy a vérkeringést biztosító visszérhálózat, amelyben az artériák (verôerek) és a vénák (visszerek) hajszálerek és billentyûk közbeiktatása nélkül, un. arteriovenózus söntökben találkoznak s ez lényeges eltérés például a láb visszereihez képest. A csôszerûnek tekinthetô végbélben van egy határvonal, amitôl befelé a csô falat fájdalomérzéssel nem rendelkezô nyálkahártya borítja, míg a határvonaltól kifelé fájdalomérzô idegekkel borított bôr van. Orvosilag a külsô aranyérbetegség a bôrrel fedett érhálózat duzzanata, betegsége, míg a belsô aranyér betegsége a nyálkahártyával fedett érgomolyagé. Az aranyérbetegség fô tünetei, osztályozása Az aranyér sokáig rejtve maradhat, ami mind a felismerést, mind az idôben megkezdett kezelést, gyógyítást is nehezíti. Az aranyérbetegség jellemzô tünetei a viszketés, fájdalom, vérzés, váladékozás, székelési nehezítettség, kitüremkedés, elôesés (pro lapsus). Az aranyér betegség tipikus tünete, szövôd - ménye a vérzés. A nyálkahártya ill. bôr sérülésén át bakteriális fertôzés következhet be, a begyulladt aranyér nagyon fájdalmas lehet, lázat okozhat. Súlyos szövôdmény az aranyér kizáródása, trombózis. A külsô aranyér betegségére nincs osztá - lyozás, lényegében szükségtelen, az orvos ránézésre is könnyen felismeri. A külsô aranyeres csomók sokszor már kezdetben is olyan kellemetlen tünetekkel járnak, mint a viszketés, fájdalom, esetleg vérzés. A betegség súlyosbodása esetén a vérkeringés nagyon lelassulhat az erekben, ami duzzanattal, súlyos fájdalommal, gyulladással járhat, trombózis is bekövetkezhet. A belsô aranyér osztályozása alapja az aranyeres csomók nagysága és elôesésének mértéke, súlyossága, bár a besorolás és a beteg panaszainak súlyossága között nincs szükségszerûen összefüggés. I. fokú: a legenyhébb belsô aranyér esetében az ér tágulata viszonylag csekély, de a végbél alsó részébe nem boltosul be (nincs elôesés), vérzés elôfordulhat II. fokú: az aranyér maga alá fordulva beboltosul (elôesés), különösen nyomásfokozódás (székelés) esetén, de spontán visszahúzódik III. fokú: a székeléskor elôesett csomó csak manuálisan helyezhetô vissza IV. fokú: a legsúlyosabb, ekkor az elôesett, kizáródott csomó már nem helyezhetô vissza Az aranyeret kiváltó tényezôk Az aranyér tipikus multifaktoriális betegség, kialakulásának oka lehet genetikai, foko - zott hasüregi nyomásviszonyok (terhesség, szülés, nehéz súlyok emelése, székletürítési zavarok), civilizációs ártalmak, mint az el - hízás, életmód (mozgásszegény, sok ülést kö - vetelô foglalkozás, a helytelen táplálkozás. Az aranyér diagnosztikája A külsô aranyér szemrevételezéssel, ill. a tü - netek alapján általában egyszerûen megállapítható. Belsô aranyér probléma esetén szükség le - het ujjal való végbélvizsgálatra, végbéltük - rözésre. Az aranyér kezelése Az aranyér kezelése megválasztásában a panaszokra és az aranyeresség stádiuma, fokozatára tekintettel kell eljárni. A súlyosabb esetek (III.-IV. fok, vagy tartós vérzés, hosszan tartó fájdalmas aranyér) or - vosi beavatkozást igényelnek (ligálás, szkleroterápia, infravörös besugárzás, mûtét). Konzervatív kezelés Az életmódbeli változtatások általában je - lentôs eredményt hozhatnak, esetleges mû - téti beavatkozások után is. A rendszeres testmozgás, a megfelelô diéta, rostmennyiség bevitele növelése, kellô folyadékbevitel, testsúly optimálása, rendszeres székelési szokások kialakítása az elôeséssel nem járó panaszok esetén jelentôsen javítja a beteg állapotát. A kezeléshez számos gyógyszer áll rendelkezésre, alkalmazásuk célja lehet: gyulladáscsökkentés szteroidokkal (súlyos mellékhatások), nem-szteroid hatóanyagokkal (gyengébb hatékonyság) vérzéscsillapítás (adsztringens, érösszehúzó hatás) helyi érzéstelenítés (fájás, égô érzés, visz ketés csökkentése) antibiotikum, elölt baktérium: (baktériumos felülfertôzôdés ellen, viszketés, égés, váladékozás, duzzanat csökkentésére) vénatonizálás (az aranyér falának átjárhatósága csökkentésére) fertôtlenítés (kámfor, mentol), ill. vérbôség kiváltása hámosítás, sebgyógyítás (pl. a bizmut, cink vékony réteget képez a nyál ka hártyán) síkosítás (székletürítési problémák esetén) Számos olyan nem-gyógyszer, kozmetikai, ill. gyógyhatású készítmény van forgalom - ban, amelyeket az aranyérproblémák enyhítésére ajánlanak, így gyulladáscsökkentés re, fertôtlenítésre, vérzéscsillapításra, hámosítóként, esetleg fájdalomcsillapításra. A készítmények hatékonysága többnyire az enyhe aranyeresség esetén való alkalmazásukat indokolhatja. A Summa-Pharma Kft. széleskörû kutatásokat folytat olyan készítmények kifejlesztésére, amelyek hatékonyan használhatók az emberi szervezet egészséges mûködésének támogatása, vagy éppen egyes betegségek leküzdése, tüneteinek megfelelô ke - zelése, a regenerálódás érdekében. 18 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 19

11 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A Summa-Pharma üzleti filozófiájának egyik meghatározó eleme az a cél, hogy a ma - gyar szellemi kapacitásra, esetenként világszínvonalú eredményeire (Szentgyör gyi Albert), magyar kutatás-fejlesztésekre építse termékeit. A VIP-projekt egyik fô területe az igényes, korszerû táplálék-kiegészítôk fejlesztése ezen készítmények hatóanyagainak felszívódása a gyomorból, bélbôl történik meg. A Summa Pharma termékfejlesztési koncepciójának másik fontos alappillére, hogy bár rendellenesség, betegség esetén szükség lehet belsô felszívódású gyógyszerekre, anyagokra, a lokális problémákat lokálisan is kezelni kell ezért a VIP másik fontos területe a topikális készítmények fejlesztése, amelyek hatóanyagai a bôrön át jutnak be a szervezetbe azaz kívülrôl, helyileg, a bôrre juttatva használhatók, s ott fejtik ki ha - tásaikat, ahol a probléma van. Említettük, hogy az aranyér általános értelemben ugyan visszér, de a láb, stb-tôl lényegesen különbözô visszér, egész más tünetekkel is hatékony kezelése ezért részben más megközelítést követel, mint a láb visszerességé. Az aranyér betegség tünetei topikális enyhítésének egyik lényeges eleme a bôr, a szövetek megfelelô, komplex hidratálása. Továbbá, egy valóban hatékonyan alkalmazható készítmény lehetôségek szerint több egyéb kedvezô hatást is biztosít (ld. tü - netek konzervatív kezelése gyógyszerekkel). A Summa-aranyérgél éppen egy ilyen, komplex hatású készítmény ezért olyan hatékony! Az orvostechnikai eszközként forgalmazott Summa aranyérgél az orvosi, kémiai, biokémiai, népgyógyászati szakirodalom, ta - pasztalatok tudományos mérlegelése alapján célszerûen kiválasztott gyógynövénykivonatokat, aminosavakat, ásványi sókat, vitaminokat és más fontos kiegészítô anya - gokat tartalmaz, amelyek révén az aranyeres terület komplex hidratálása, lokális kondicionálása, a tünetek hatékony enyhítése valósítható meg. A Summa aranyérgél gyógynövény-ható - anyagait illetôen a népgyógyászati ill. or - vosi szakirodalomból jól ismert, hogy a gélben alkalmazottnál lényegesen nagyobb koncentrációban nem hogy csekély, de jelentôs felszívódásuk esetén sem ártalmasak, továbbá ismert, hogy önmagukban is Csalán Zsurló rendelkeznek bizonyos jellegû gyógyhatá - sokkal, támogatják a szervezet egyes biológiai, biokémiai folyamatait. A Summa aranyérgél esetében külön-külön az egyes gyógynövények koncentrációja nem éri el azt a határt, amely révén önmagában biztosítaná a gyógynövényre egyéb - ként jellemzô gyógyhatást, azonban együttesen, a gyógynövények kombinációjával (az egyéb természetes anyagokkal együtt) már elérhetô, sôt felerôsíthetô a gyógynövények kedvezô hatása. Ezért alkalmazunk olyan sokrétû hatással rendelkezô gyógynövényeket, mint a gyulladáscsökkentô, vérkeringés-serkentô, antibakteriális, adsztringens, hámosító cickafark, a gyulladáscsökkentô, vér-és nyirokkeringés-serkentô, vénatonizáló, érpermeabilitás-csökkentô, kapilláris rezisztencia növelô, fertôtlenítô csalán, a gyulladáscsökkentô, antibakteriális, adsztringens zsálya, zsurló és a gyulladáscsökkentô, görcsoldó, antibakteriális, adsztringens hatású libapimpó. Zsálya A gyógynövények hatását tovább erôsítik az orvosi, kémiai, biokémiai ismeretekre épü lôen célszerûen kiválasztott olyan szervezet-igényelt (természetes) komponensek mint a vitaminok, aminosavak, ásványi ill. kiegészítô anyagok így a komplex hidratálást is sikerül megvalósítani. Az aminosavak a szervezet számára a legsokoldalúbban felhasználható vegyületeket jelentik, felszívódásuk, hasznosulásuk gyors, teljes. Közismert, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, azonban számos más fontos szerepet töltenek be, így a szervezet energiatermelésének alapanyagai, (citrát-kör intermedierek), számtalan, a szervezet szempontjából kulcsfontosságú bioaktív molekula szintézisének alapvegyületei (porfirin-, purin-, pirimidin-vázas vegyületek, ko - enzimek, biogén aminok), stb. Az aminosavak tehát a számos hasznosulási lehetôségek alapján táplálják a szöveteket, elôsegítik azok megfelelô mûködését, regenerálódását. Az alkalmazott ásványi anyagok a szervezet számára fontos elemeket képezik, továbbá lokális-idôleges ioneloszlást ill. ionerôsséget hoznak létre. Tovább erôsítik a kedvezô hatásokat a vitaminok, ill. olyan kiegészítô anyagok alkalmazása, mint a mentol. A SUMMA-aranyérgél tehát egy komplex hatású készítmény. Mint azt a tesztelések igazolták, a Summa aranyérgélnek a vonatkozó tudományos ismeretek alapján célszerûen összeválogatott gyógynövény-hatóanyagai, ásványi anyagai, az alkalmazott vitaminok, ill. célszerûen választott aminosav komponensei hatékonyan segítik a szervezetet a védelmi rendszer megôrzésében, támogatásában, regenerációjában, ill. a problémák minima - lizálásában, a tünetek enyhítésében. A Summa aranyérgél rendszeres használatával enyhíthetôk az olyan panaszok, mint a viszketés, vérzés, váladékozás, székelési nehezítettség. Hidratálja, kondicionálja, táplálja, frissíti, hûsíti, puhítja, regenerálja a bôrt, szöveteket, jelentôsen javítja a komfortérzetet. Az esetleges orvosi kezelést nem helyettesíti, de gyógyszerek, vagy mûtéti beavatkozás esetén is elôsegítheti a gyorsabb regenerációt. Rendszeres használata csökkentheti, lassíthatja az állapot súlyosbodását, enyhe esetekben idejekorán megkezdett rendszeres használata teljes regenerációt, tünetmentességet eredményezhet. Összefoglalóan megállapítható, hogy a ma - gyar fejlesztésû high-tech termék, a Summaaranyérgél alkalmazásával a bôr, a szövetek komplex hidratálása, táplálása, regenerációja, a vérkeringés, a vénafalak állapota javítása érhetô el, összességében hatékonyan alkalmazható az aranyeres tünetek enyhítésére. Mellékhatást, gyógyszerekkel való keresztreakciót nem tapasztaltunk. Dr. Kvintovics Pál fejlesztô és tudományos munkatárs Summa-Pharma Kft. Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Gondolatok a gyógyszer-kiskereskedelem helyzetérôl napjainkban (Beszámoló a IV. IME-META Konferenciáról) Az alábbiakban az elôadásomból néhány szemelvényt villantok fel. Jól ismertek azok a nemzetközi trendek, amelyek az egészségügy helyzetét, és a költségeket nagymértében befolyásolják, alakítják: demográfiai és epidemiológiai korszakváltás, a modern diagnosztikai eljárások szerepe a betegségek korai felismerésében, a betegek szerepének átértékelôdése, információ-technológia, és biotechnikai forradalom. Mára elfogadott tézissé vált, hogy a népesség egészsége a társadalmak alapvetô közjavainak egyike. A magyar lakosság jelenlegi kedvezôtlen állapota akadálya lehet annak, hogy a társadalom és a gazdaság megfelelô hatékonysággal mûködjön! A népbetegségek közül a szív-és érrendszeri megbetegedések morbiditási, mortalitási adataiból látható (1. ábra), hogy pl.az Európai Unió átlagához képest komoly lemaradásunk van. A na - 1. ábra A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón június 30-án került sor a IV. Országos Egészség-gazdaságtani To vább - képzésre és Konferenciára, mely több, mint kettôszáz fô részvé telével, párhuzamos szekciókban zajlott, Egészségpolitika, valamint Gyógyszer-és támogatáspolitika témakörökben. META-tagként, napjaink gyógyszerpiacot érintô, forrongó idôszakában fontos - nak éreztem, hogy egy elôadásban mutassam be az egészség-gazdaságtani elemzôknek, egészségpolitikusoknak a gyógyszer-kiskereskedelem legégetôbb problémáit, egyben rövid áttekintést is adva az elmúlt 20 esztendô történéseirôl. Célom volt az is, hogy szövetségeseket találjunk az egészségpolitika formálásához, az új irányvonalak kitûzéséhez. Forrás: Dr. Ádány Róza (szerk.) Medicina, ábra gyon kedvezôtlen pozíciót elfoglaló Finnország 1970-tôl napjainkig a végrehajtott népegészségügyi programoknak köszönhetôen jelen - tôs javulást ért el. A magyar lakosság állapota a daganatos halálozás tekintetében riasztó tendenciát mutat, mind a férfiak, mind a nôk vonatkozásában (2. ábra)! A gyógyszerészet nemzetközi szervezetei (FIP, Europharm Forum) a WHO irányelveivel párhuzamosan, célul tûzték ki, hogy erôsítsék a gyógyszerészek szerepvállalását az egészségnevelés és egész - ségfejlesztés terén. Az egészségügyi költségek folyamatos növekedését az egészségügyi közgazdászok alaptulajdonságként kezelik, és okaiként számos tényezôt említenek: az orvostudomány és technika exponencá - lis fejlôdést mutat, a korstruktúra megváltozását, a lakosság folyama - tos elöregedését a fejlett társadalmakban, valamint az egészségügyi fogyasztás irracionális jellegét. A szakmailag/technikailag lehetséges, és gazdaságilag megengedhetô terápiás formák közötti választás az orvoslás mindenna - pi gondja. 20 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 21

12 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A gyógyszer, mint különleges áru Az egészségügyi rendszerek közgazdasági problémái nagyrészt abból adódnak, hogy a gyógyítás során nagyértékû input-okat kell igénybe venni. Ezek közül a gyógyszer kiemelten nagy szerepet játszik, hiszen a modern orvoslás elsôsorban a gyógyszeripar XX-XXI. századi fejlôdésének köszönheti eredményességét, és az alapellátás kezében ez a legfontosabb eszköz! A rendszerváltást követôen a gyógyszerészetre vonatkozó legfontosabb jogszabályi környezet a 9/1990. (III.28) SZEM rendelet a gyógyszerészi magántevékenység gyakorlásáról; lehetôséget adott a privatizációra; majd az évi LIV. törvény egységesítette a jogelôd nélküli gyógyszertárak, és a privatizált gyógyszertárak jogállását. A korábbi, kb gyógyszertári központok által üzemeltetett gyógyszertár mellett egyre több magángyógyszertár nyílt. A privatizáció befejezôdése után kb gyógyszertár mûködött, és átlagosan 5000 lakosra jutott egy gyógyszertár. Ez a magyar gyógyszerellátói rendszer európai mércével mérve is kimagasló szinten és minôségben, a kötelezô kamarai tagság által biztosított etikai normák szerint végezte tevékenységét. Magyarországon mindezt az egészségügyi privatizáció, és ma - gán tôke-bevonás siker-történetének tekintették!!! A év már egy új irányról, a gyógyszerpiac újraszabályozásáról, és a neoliberális modell bevezetésérôl szólt január elsején hatályba lépett a évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól címmel. Ezzel a jogszabállyal új fejezet kezdôdött a gyógyszer-kiskereskedelemben;és tért nyert az addigi etikus gyógyszerészi modell mellett a merkantilista modell is. A jogszabály és az új helyzet befolyásolta a gyógyszerpiac valamennyi szereplôjének, így a gyógyszertárak mellett a gyógyszergyáraknak és a gyógyszer-nagykereskedôknek is a mozgásterét. 4. ábra sége, 74% a nagyobb városokban, és fôleg szupermarketekben nyílt, ahol elôtte is jól mûködött a gyógyszerellátó rendszer! Az új gyógyszertárak tulajdonosi szerkezetét illetôen teljes körû adatbázis még nem áll rendelkezésre, de a külföldi tulajdonú vállal - kozások által mûködtetett gyógyszertárak száma folyamatosan nô; csakúgy, mint a gyógyszertár-láncokhoz tartozó patikák száma is. Vannak törekvések a gyógyszergyár-nagykereskedô-gyógyszertárszerkezetû vertikális struktúrák további erôsítésére is. Ezzel párhuzamosan a Vidék is sokszorosan károsodott, lemaradása nôtt, hiszen negatív tendenciák sora indult el: pl. egyfajta recept-túrizmus indult meg a nagyobb települések, bevásárló központok frissen létesült patikáiba. A liberalizmus árnyoldalaként, az ellehetetlenülés, és likviditási problémák miatt így vidéki gyógyszertárak mentek tönkre, és zártak be: júniusáig mintegy 256-ot (5. ábra). 6. ábra A nagykereskedôkhöz egyre több gyógyszertár fordul segítségért pl. adósság-kezelés, átütemezés tekintetében. Nyúlnak a fizetési ha tár idôk, és egyre több a lejárt tartozás. Mindez azt eredményezte, hogy a még fizetôképes gyógyszertárakkal is egyre rosszabb kondíciójú szerzôdések léptek hatályba; ez ismét visszahat az alap problémákra; a lakossági gyógyszerel - látás nehéz helyzetére. Mivel a évi XCVIII. törvény indoklásában kötelezô Európai Unió-s elôírásokat hangsúlyozott az akkori jogalkotó, érdekes és nagy horderejû volt az EU Luxemburgi Bíróságának május 19-i ítélete, mely a magyar gyógyszerészek szakmapolitikai céljaihoz új reményt jelentett. 7. ábra A jövôre nézve azonban az egészségügyi ellátórendszer egyik fontos tagjaként számos feladat, lehetôség áll elôttünk: aktívabb szerepvállalás a népegészségügyi program végrehajtásában, a gyógyszerészi gondozás kiterjesztése finanszírozási források beépítése mellett, valamint a gyógyszerészek érdekeltégi rendszerének megteremtése a generikus program kibôvítése érdekében. A gyógyszertárak szerepét, fontosságát a magyar egészségügyben jól demonstrálja az az adat, hogy míg naponta kb páciens fordul meg a gyógyszertárakban, addig a felnôtt háziorvosi praxisokban az orvos-beteg találkozások száma , és kb megkeresés történik a gyermek-háziorvosi körzetekben nyár elején a gyógyszerész-társadalom által az új Kormányzattól kért és várt sürgôs beavatkozási pontok voltak: mo - ratórium a patika-alapítások és a gyógyszer-piacon tapasztalható horizontális és vertikális fúziók tekintetében, a hatósági árak visszaállítása, a gyógyszerészi kompetenciák erôsítése, új árrés-politika, a gyógyszerészi gondozási tevékenység finanszírozása, az egész - ségügytôl rendszeridegen kereskedelmi verseny korlátozása, és kiszámítható jogi-gazdasági környezet megteremtése. Napjaink aktualitásaként említeném, a szakmai szervezeteink eredményes tevékenységének köszönhetôen, hogy augusztus 1-vel lép hatályba az évek óta várt gyógyszertár-létesítési moratórium; valamint az Országgyûlés július 22-i ülésnapján fogadta el azt javaslatot, amely módosítja a évi XCVIII. törvény számos pontját, ennek megfelelôen hatályon kívül helyezi pl. gyógyszertárak létesítésének teljes körû liberalizációját január 1-tôl, és jövô év elejéig felfüggeszti a gyógyszertárlétesítés jelenlegi szabályok szerinti engedélyezését, valamint a kistelepülések pati kái nak mûködési célú támogatáshoz jutását teszi lehetôvé. Még nincs végleges adat arra, hogy a gyógyszertáralapítási mora tórium bejelentésétôl még hány új gyógyszertárlétesítési kérelem került beadásra be az ÁNTSZ területileg illetékes gyógyszerészeti igazgatási szerveihez. Eközben egyes kifogásolható marketing akciók újabb hullámait lehet tapasztalni, és tovább romlottak a szakmai-kollegális kapcsolatok a negatív gazdasági tendenciák tükrében Tekintsük át röviden az E-Alap fontos szegmensét, a gyógyszertámogatási rendszer vonatkozásában az elôírányzat és teljesítés viszonyát.; 1994-tôl napjainkig. A 3. ábrán látható, hogy 16 esztendô alatt csaknem tízszeresre nôtt a gyógyszer-támogatási rendszer keretében felhasznált összeg ig viszonylagos egyensúly volt észlelhetô a tervezett, ill. ténylegesen felhasznált gyógyszer-támogatási összeg között. Ezt követôen nagy léptékû költség-emelkedéssel, és az elôirányzat valamint a teljesülés egyensúlyának felbomlásával kellett az államháztartásnak számolnia. Ennek kiigazítására számos jogszabály született a elmúlt években Sok teendô van még hátra a gyógyszerpiac konszolidációjához; melyhez mindenkor megfelelô szövetségesekre kell találnunk. 8. ábra A gyógyszerpiaci liberalizáció hatására 580 új gyógyszertár nyílt (2010. június eleje) (4. ábra), és kiemelendô, hogy e patikák több- 3. ábra 5. ábra A gyógyszerforgalom tendenciáiban is észlelhetô gyógyszer-kiskereskedelmi vonalon egy visszaesés 2007-tôl, és 2009-ben sem érte még el nominálértéken a 2006-os szintet a gyógyszertári szektorban (6. ábra). A 7. ábrán ugyanez követhetô nyomon,a patikai árrés alakulásánál elmondható, hogy a 2009-es érték kb. a évi szintnek felel meg abszolút értékben; és mindez reál értékben a évet mutatja. A közgazdasági számítások szerint azóta legalább 52%-os volt a dologi kiadások: bér, járulékok, energia, adók emelkedése. A nagykereskedôk is egyre inkább érzékelik a szektor válságát: egyre nô a kintlévôségük a kórházak eladósodása mellett a gyógyszertárak is egyre nagyobb likviditási problémákkal küzdenek tôl a lejárt gyógyszertári kintlévôségek különösen meredek emelkedést mutatnak (8. ábra). Az Európai Unió Luxemburgi Bíróságának (ECJ European Court of Justice Curia) ezen ítélete, C-531/06 ügyirat-számmal, egyértelmûen állást foglalt a gyógyszerészek általi gyógyszertár-mûködtetés, a gyógyszerészek szakmai függetlensége menedzsmentjogok megtartása, tiszteletben tartása mellett; valamint kimondásra került: a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása kiemelten közegészségügyi érdek, és így nemzeti szabályozási alapelv maradhat. Ezen ítélet, és a kapcsolódó kommentárok a gyógyszerészi szakmai szervezetek lapjaiban részletesen kerültek publikálásra. Napjaink túlzó gyógyszertári marketing-akciói (pl. receptek után járó 100 Ft. utalvány, stb.) tükrében viszont egy lényeges felvetésre szeretném rávilágítani a figyelmet: amely a közegészségügyi és társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi egyensúlyára gyakorolt kockázatokra hívja fel a tagállamok figyelmét! A hagyományos modell szerint mûködô családi gyógyszertárak je - lenét továbbra is a csökkenô jövedelmezôség, erôs piaci verseny, likviditási gondok, humán erôforrás-problémák (láncok HR elszívó hatása) veszélyeztetik. Különösen aktuálisnak érzem Kamal Midha, a FIP elnökének as gondolatait: If You want to go fast, go alone, If You want to go far, go together Dr. Szalay Annamária szakgyógyszerész egészségügyi szakmenedzser, jogi szakokleveles gyógyszerész gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani szakértô 22 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 23

13 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Cseppnyi hírek az el, volt akit a dokumentációval együtt azonnali orvosi vizsgálatra javasoltak. Komplett családok is fontosnak tartották az egészségi állapotfelmérést, déditôl az unokáig. ECSET-rôl Az Egy csepp figyelem Alapítvány 2005 óta segíti a gyógyszerészi gondozás megvalósítását Magyarországon. Ennek jegyében együttmûködési megállapodást írt alá az Alapítvány, a Deb re - ceni Egyetem és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. A gyakorlat, az oktatás és a menedzsment találkozása ez, amelynek célja a gyógyítás hatékonyságának növelése. A háziorvosi állomány öregszik, sok helyen nincs háziorvos, ezért egyre nagyobb szerep jut a gyógyszerészeknek. Ehhez tartozik a gyógyszeres terápia menedzselése, valamint a testsúly-, vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterin- és triglicerid mérés a gyógyszertárakban, amelyek elôkészítik az orvos gyógyító munkáját. Ebben a folyamatban az Egy csepp figyelem Alapítvány továbbra is kiemelt szerepet vállal, és segíti, hogy minél több narancssárga felkiáltójeles patika legyen az országban, ahol ezek a mérések is elvégezhetôk. Melyik a legegészségesebb nagyváros? Ezt a kérdést tette fel idén az Erôs Antónia által létrehozott Egy csepp figyelem Alapítvány. A szervezet ezért indítja el az Egy CSEpp Teszt-et (ECSET), amelynek célja, hogy képet kapjunk az ország egészségi állapotáról. Május 14-e és szeptember 17-e között az Alapítvány munkatársai végigjárják a megyeszékhelyeket, ahol ingyenes szûréseket tartanak. A Program helyszínein a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége biztosít szakember partnert azoknak a kollegáinak aktív szerepvállalásával, akik részt vesznek a MOSZ metabolikus szindróma programjában. Az érdeklôdôk kitölthetnek egészségteszteket, és lehetséges betegségekkel kapcsolatos rizikó-elemzést is kaphatnak a szakemberektôl. Mindehhez az Elektronika Kft. biztosítja a vércukormérést, az Omron a vérnyomás- és testösszetétel mérést, valamint a lépésszámlálókat, az Accutrend a koleszterinmérést, a LaRoche Posay a melanóma szûrést, az AVON a bôrés hajvizsgálatot, a MOL pedig lehetôvé teszi, hogy az Alapítvány eljusson minden megyeszékhelyre. Az ECSET megvalósulásához továbbá a Magyar Telekom, a Patika Magazin, az AG Strong, és az RTL Klub is hozzájárult. Alapítványnak az is a célja, hogy a szûrés után a megfelelô szakorvoshoz illetve háziorvoshoz eljussanak azok, akiknek az értékei el - térnek a kívánatostól. Azok, akik ellátogatnak az Egy CSEpp Teszt eseményeire, nem csak az egészségükért tesznek, hanem segíthetik városukat a Legegészségesebb város cím megszerzésében is. Az eredményhirdetés november 14-én az ötö dik Egy csepp Világnapon lesz Budapesten a SYMA Csarnokban. Több mint 400 ember mérette meg a vércukorszintjét Gyôrben, öt százalékuknál magasabb volt az érték a kívánatosnál, volt, akinél 20,1-et mutatott a mûszer, ami többszöröse a normálisnak. Több százan mérették még vérnyomásukat, koleszterinszintjüket, vettek részt melanoma szûrésen, testösszetétel monitorozáson (ami a zsír és izom arányát vagy akár a szervek közötti zsír mértékét mutatja meg), és megismerkedhettek modern lépésszámlálókkal vagy a ha - tékony fényvédelem eszközeivel. A gyôri volt az Egy CSEpp Teszt (ECSET) második állomása. Az ingyenes szûrôprogramot az Erôs Antónia által létrehozott Egy csepp figyelem Alapítvány indította el azzal a céllal, hogy minden megyeszékhelyen legyenek egészségügyi szûrések, és minél több ember kaphasson tanácsokat az egészséges táplálkozással vagy a rendszeres és ellenôrzött testmozgással kapcsolatban. Az ECSET (Egy CSEpp Teszt) Miskolci állomásán minden harmadik embernél gyanús anyajegyeket találtak a bôrgyógyászok. Az öt órás programon nyolc esetben találtak magas vércukorszintet a 77 Elektronika szakemberei, közülük négy embert egyébként már kezelnek cukorbetegséggel. A legmagasabb érték 17,2 mmol/l volt, ami a megengedett szint háromszorosa! A látogatók egyötödénél mértek magas vérnyomást az Omron munkatársai, a legmagasabb érték 175/106 volt. Sok ember mérette meg koleszterinszintjét is, amelynek ideális esetben 3-5 mmol/liter körül kell lennie. Miskolcon a legmagasabb esetben 8.5-öt mutatott az Accutrend készüléke, de emellett még 13 érdeklôdônél állapítottak meg ma - gas koleszterinszintet a szakemberek. Pataky Zita meteorológus gyermekkorának központjába, Egerbe látogatott, ahol az országos szûrôprogramhoz csatlakozik. Az Esz - terházy téren felállított szûrôsátrakban a megyeszékhely látogatóival együtt tesztelte egészségét. Megmérette koleszterin- és vércukor szintjét, vérnyomását, testösszetételét, valamint részt vett melanomaszûrésen és bôrtípus tanácsadáson. A végén gyógyszerészek értékelték eredményeit, és tanácsokkal látták el. Erdélyi Mónika és Bozsek Márk egy idôben voltak Kecskeméten, ugyanis július 16-án, az ECSET szûrôvizsgálatára látogattak. Min - den eddigi melegrekord megdôlt aznap Kecskemét fôterén. Nem - csak azért, mert hihetetlen nagyszámú érdeklôdô várakozott az öt templom által övezett patinás fôtéren a sátrak alatt, hanem feltehetôen a vizsgálatok okozta izgalomtól is. Kerékpáros és gördeszkás gyerekek kísérték el a szülôket a szûrésre, de akadt babakocsis anyuka is szépszámmal. Több, mint száz vizsgálatot végeztek a szakemberek a szûrôsátrakban. Az eredményeket az utolsó állomáson értékelve a gyógyszerészek rizikóbecslést is végeztek a pá - ciensek részére. Volt akit életvezetési, táplálkozási tanácsokkal láttak Közeledik a határidô! Felhívás a MOSZ Ifjúsági Fórumának Elôadói Versenyére Pécsett a látogatók 20%-ánál találtak magas vérnyomást az Om - ron szakemberei nyilatkozta a szûrést szervezô Egy csepp figyelem Alapítvány létrehozója, Erôs Antónia. Míg optimális esetben a vérnyomásnak 120/80 Hgmm-nek kell lennie, Pécsett a legmagasabb érték 203/110 volt. A Híradó mûsorvezetôjétôl azt is megtudhattuk, hogy a több száz látogató közül 45 magas vércukorszintet szûrtek ki a 77 Elektronika gépei: Több érdeklôdô tudott már cukorproblémájáról, és volt közöttük gyógyszerrel, illetve inzulinnal kezelt beteg is, ám sokan nem tartják be diétájukat, vagy nem megfelelôen szedik gyógyszereiket, ezért értékük továbbra is magas szintet mutat. Találkoztam olyan beteggel is, aki tudta, hogy probléma van a cukorháztartásával, de nem volt tisztában azzal, hogy mért értéke magasnak vagy alacsonynak számít-e, mert elôzôleg nem kapott megfelelô tájékoztatást a normál szintekrôl. Pécsett 13.2 mmol/l volt a legmagasabb eredmény, amely a megengedett szint több mint kétszerese, és ez a látogató nem tudott cukorproblémájáról. Vujity Tvrtko kisfiát is magával hozta a rendezvényre, aki ugyanolyan lelkesen mérette meg szintjeit, mint az apuka. Mind - kettôjük esetében csupa jó szûrési eredmények születtek. Kedves Fiatalok! (Szerkesztôség) Immár 9. alkalommal, a MOSZ októberi jubileumi Konferenciá - ján ismét meghirdetjük a MOSZ Ifjúsági Fórum Elôadói Versenyét azon 35 év alatti gyógyszerészek számára, akik közforgalmú gyógyszertárban dolgoznak, és pályamunkájukkal a mindennapi gyógyszertári gyakorlatból merítenek érdekes témákat, megoldási javaslatokat. Az IF-en való részvétel 8 akkreditációs pontot ér. Minden érdeklôdô jelentkezését ill. kérdését a es telefonszámon, vagy a címen várom. Jelentkezési határidô: szeptember 1. Pályamunkák leadási határideje: 2010.szeptember 15. Szeretettel várok minden kedves érdeklôdôt! Dr. Rixer Mária MOSZ IF Elnök 24 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 25

14 Történelmi sarok Történelmi sarok Történelmi sarok Fordulat A Nemzeti Egészségügyi Tanács Egészség évtizede program A gyógyszertárak szerepe a program végrehajtásában Dr. Mikola Bálint elnök Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Amikor vásárolok egy televíziót az áruházban, kapok hoz - zá egy 250 oldalas kezelési utasítást és három évre szóló garancialevelet. Amikor egy idegen anyagot, akár kemikáliát, akár természetben elôforduló anyagot juttatok az emberi testbe, beavatkozok az élô szervezet folyamataiba, befolyásolom annak mûködését. Magyarországon az elmúlt tíz évben a gyógyszerkincs nyolcszorosára, ezen belül az orvosi recept nélkül beszerezhetô készítmények száma ötszörösére növekedett. Magyarországon 2050 közforgalmú, közvetlen lakossági ellátást biztosító gyógyszertár van. Évtizedes egészségpolitikai célkitûzés szerint az egészségében károsodottakat az alapellátás szintjén lehetôleg definitíven, azaz befejezetten célszerû meggyógyítani. Ennek szakmai és gazdasági okai egyaránt vannak. A háziorvos tevékenysége során 90%-ban gyógyszerrel gyógyít. Magyarország népessége egészségi állapota rendkívül ked vezôtlen. Az egészséges életvitelt támogató programok éppen csak elkezdôdtek. Az egészség értékszemlélete fölöttébb hiányos, az egészségkultúra szintje általánosságban alacsony. Magyarországon naponta több mint ötszázezer ember, a lakosság 5-6 %-a tér be a gyógyszertárakba. A gyógyszerész öt évig tanul az orvostudományi egye - temen, további négy év alatt szerez szakképesítést. Ezt követôen ötéves idôtartamú folyamatos, akkreditált to - vábbképzéseken kötelezôen tanulja a gyógyszerészi gondozási ismereteket. A gyógyszerészi gondozás szakmai tartalmát az EuroPharm fórum, az európai nemzetek gyógyszerészeti társaságainak részvételével folyamatosan felügyeli. Ennek megfelelôen a lakosság minôségbiztosított gyógyszertári környezetben tud tájékozódni. A gyógyszerek alkalmazásával, hatásaival, mellék- és kölcsönhatásaival kapcsolatos kérdésekben. Eligazítást és tanácsot kap az öngyógyítás, öngyógyszerezés területein, a recept nélkül is beszerezhetô készítmények vonatkozásában. A gyógyszertárak az eddig elmondottakra figyelemmel alkalmasak arra, hogy az egészséges életvitelt ismertetô és fejlesztô programokat közvetítsenek a lakosság felé. Kész séggel vállalnak részt az idôsek gondozásában, a szen vedélybetegségek elleni felvilágosító munkában és küzdelemben. Jelenleg is aktívan dolgoznak a nemzeti kör nyezet egészségügyi akciókban, az allergiás és légúti megbetegedések rizikófaktorainak feltárásában. A gyógyszertári gyógyszerészek EuroPharm ajánlással bôvítik ismereteiket a jelentôs populációt érintô diabetes, asthma, hipertónia és mozgásszervi megbetegedések élettani ismeretei és kezelési módjai területein. Szeretnénk, ha a lakosság nemcsak betegségére való gyógyszert, ha - nem egészséges életviteléhez szükséges muníciót is kap - na a gyógyszertárból. Ebben is közösen gondolkodunk háziorvosokkal. Tudjuk, hogy még nem mûködik tökéletesen minden, de évek óta dolgozunk rajta és a lakosság, az egészségügyi kormányzat többnyire elégedett a munkánkkal. Felajánljuk ismereteinket, szakértelmünket és a gyógyszertáraink által nyújtott lehetôségeket. Felajánljuk segítsé - günket Az egészség évtizede programjához, amelynek célkitûzéseivel azonosulunk és annak hatékony érvényesítése érdekében tudatosan építkezünk. T. Elnök Úr! A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a prog - ram megvalósítására felkészült, a gyógyszerésztársadalom rendelkezésre áll. (a beszéd elhangzott a Magyar Országggyûlés Egész - ség ügyi Bizottsága által szervezett NET programülésen, a Parlament felsôházi termében, 2003-ban) Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Honnan tudod, hogy 2010-ben ÉLSZ????? Hát innen!!!!! 1. Véletlenül a micro-n ütöd be a PIN-kódodat. 2. Több éve nem játszottál rendes papírkártyával különbözô telefonszámod van egy háromtagú családhoz 4. t küldesz a melletted ülô embernek. 5. Azt mondod, azért nem tartod a kapcsolatot a régi ismerôsökkel, mert nincs meg az címük. 6. Négy éve ugyanannál az íróasztalnál ülsz,de közben három különbözô cégnél dolgoztál. 7. A fônököd nem tudná elvégezni a te munkádat. 8. Felhívod a családot, hogy megtudd otthon vannak-e, miközben hajtasz be a garázsba. 9. Minden tévéreklám végén szerepel egy internetcím. 10. Ha elmész otthonról a mobiltelefonod nélkül (amit életed elsô 10, 20,,30, 40 évében nem is ismertél), pánikba esel és máris rohansz vissza érte. 11. Reggel az elsô,hogy bekapcsolod a számítógépet, még mielôtt kimész kávéra a konyhába. 12. Mosolyogsz és bólogatsz miközben ezt olvasod!!! 13. Még rosszabb: pontosan tudod kinek fogod ezt továbbküldeni. 14. Túl elfoglalt vagy, hogy észre vedd, hogy nincs 9-es ezen a listán. 15. Tényleg megnézted, hogy nincs 9-es a listán. 16. Gondolom az sem tünt fel hogy két 5-ös van a listán. 17. Ezt is megnézted, újra és most röhögsz magadon!!!!! 19. Gondold végig, hogy miért!? És most azokról, akik 80 elôtt születtek... Akik 1980 elôtt születtek, azok valódi hôsök, olyasféle igazi hollywoodi mindent túlélô fene - gyerekek. De tényleg! Gondolj csak bele, akik 1980 elôtt születettek, azaz MI, kész csoda, hogy életben maradtunk! Nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, sôt még biztonsági öv se nagyon, sokunknak még autó se nagyon. Viszont ma már bizton tudjuk, hogy a gyerekágyak festékében akadt bôven ólom. A gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak, nem volt semmi furfangos védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval, és mikor bicajozni mentünk, nemhogy könyökvédônk és sisakunk nem volt, de még rendes biciklink sem. Azért az nem volt semmi. Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent pontosan az ásványvíz. Én speciel sokáig kevertem a szódavízzel. Azt hittem az ugyanaz. Szúr-szúr. Semmi különbség a kettô között, miért pazaroljak hát rá külön szót. Mi nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük kimentünk játszani. Igen, ki. Egész nap kint voltunk, a szüleink, pedig csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen még Matáv telefon se nagyon volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk! Nyáron a derékig érô fûben és közeli kiserdôkben játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek és nem tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk mi az a pollen, és a parlagfûrôl azt hittük, hogy a sárkányfû egye nes ági rokona. Ha elestünk, megsérültünk, eltört valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört a fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerûen mi voltunk a hibásak. Sôt! Ha az erôsebb elgyepálta unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így mûködött, és a szüleink nem nagyon szóltak bele ebbe sem. ( Kisfiam, bemegyek az iskolába, az nem lehet, hogy téged mindenki Rambónak csúfol. Hagyd csak anya, ez az én háborúm!) Étkezési szokásaink Schobert Norbi mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét, de még egy McDonaldson edzôdött átlagos, elhízott amerikai kisgyerek is helybôl nyomna egy hátraszaltót attól, amit mi leküldtünk kaja címszóval. Gondoljunk a zsíros kenyérre, a kolbászra, a disznósajtra (ki tudja mit tettek bele), az iskolai menzára (ki tudja mit NEM tettek bele) és mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin, viszont bedeko -nak hívták és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírbôl sem ismerte az édesítôszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét még magunknak kevertük és mosatlanul ettük a fáról a gyakran éretlen gyümölcsöt, a WC pereme alatt pedig a bak tériumok ezreinek a kolóniái telepedhettek meg a még háborítatlan nyugalomban, a pre-domestos korban. Volt néhány barát, aki már ismert olyat, akinek videólejátszója volt, vagy esetleg spectruma (az egyfajta számítógép volt), de szó sem volt Playstationról, Nintendóról, X-Boxról, Videójátékról, 64 tévécsatornáról, mûholdról és kábeltévérôl, filmekrôl, DVD-röl, Surround Soundról, Internetrôl, Fitness-Club kártyáról vagy mobiltelefonról. Viszont voltak barátaink! Olyanok, akikkel találkoztunk kint az utcán, a focipályán vagy a pin-pong asztaloknál, vagy ha mégse, akkor egyszerûen becsengettünk hozzájuk és beengedtek. Nem kellet megkérdezni a szülôket. Sem a miénket, sem az övéket! Nem vittek és nem hoztak a szülôk autóval... Mégis itt vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk, labdával dobáltuk egymást, mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi seb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is: azt csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját, az csak csalódottan nézhette a játékot a rácson túlról, vagy odébb állhatott, és más játékot, más játszótársakat kereshetett magának. A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak egyszerûen megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az elsô csók után, úgy, mintha már sohasem akarnánk megállni. Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel és nem pe - reltük be, és nem sírtunk otthon a szülôknek. Sôt! Ha lehetett, el se mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellénk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség,a bûntudat, a jóérzés,a felelôsség. Ismertük ezeknek a szavaknak a mélységét. Ezek voltunk MI. Boldog hôsei egy letûnt kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül mosolyognak. Mi, öregek tartsunk ki, nagyon jó egészséget kívánok Nektek még úgy évig!!!!! Mindenek elôtt szép és mosolygós napot kívánok!!! 26 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 27

15 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô A gondtalan nyaralás kellékei Tapasztalatból tudom, hogy nyaralás elôtt a nôk feladata a bôrönd és a neszesszer tartalmának összeállítása. Kedvesünk maxi - mum a fényképezôgép, videokamera és mobiltöltô becsomagolására tud koncentrálni. Hidegen hagyják ôket a naptejek, szúnyogcsípés elleni szerek és egyéb nélkülözhetetlen kencék, amire nekik is nagy szükségük lehet. A neszesszer összeállítása elôtt végig kell gondolni mi mindenre lehet szükségünk a napozáshoz, fürdéshez, kiránduláshoz és ezen tevékenységek közben kialakult nemkívánatos jelenségek kezeléséhez. Az elsô a napozószerek beszerzése, de errôl már oly sokat írtam, de sajnos nem eleget. Nemrégiben Siófokon jártam és na gyon sok leégett emberrel találkoztam. Ma amikor annyit olvashatunk a nap ká - ros hatásairól és a napozószerek kínálata végtelen, azt gondolom, csupán csak lustaság és felelôtlenség, ha nem élünk ezzel az egyszerû védekezési módszerrel. Az unalomig ismételt matematika, ha bô - rünk védelem nélkül 15 percet tölthet el a napon kipirosodás nélkül, akkor egy 30 faktoros naptejjel 15x30 = 450 percet na - pozhatunk, ha közben nem fürdünk, mert akkor ismételni kell a kenést. A napozószerek mellé betesszük a napozás utáni nyugtató, hidratáló és hûsítô kom po - nenseket tartalmazó kozmetikumo kat. Na - gyon jó hatásúak a naptól igénybe vett bôrre a hûtôszekrényben tárolt aloe vera tartalmú napozás utáni gélek. Esti prog - ramhoz ajánlom Önöknek a barnaságot élénkítô, csillámló testolajakat. Amellett, hogy ápolják a bôrt, a csillámok optikailag fiatalítják a bôrt. Sokak nyaralását megkeseríti az ajakherpesz, mely az elsô napozás, az utazás iz - galma, a megváltozott körülmények együttes hatására alakulhat ki, így a megfelelô vírusölô készítményt se felejtsük otthon. Szükségünk lehet egy nyugtató, fertôtlenítô szemcseppre is, mely a sós tenger, a klórozott vizû medence után igazi gyógyír a szemnek. A bôrfertôtlenítô szerek és különféle ragtapaszok az esetleges horzsolások, csípések, sérülések kezelésére. A hajápoló készítményekre is szükségünk van, ugyanis a nap és a víz kiszárítja, megfakítja hajunkat. Léteznek kifejezetten nyáron használatos samponok, balzsamok és öblítést nem igénylô hajpakolások, me - lyek védik az UV sugárzástól a hajszálakat és vitaminokkal látják el. A lábápoló krémeket se felejtsük el, a ho - mokos strand kiszárítja a talpunkat, kirándulás után a megfáradt lábakra kívánkozik a kámforos, mentolos hûsítô balzsam. Természetesen a szokásos naponta használt kozmetikumokat, amik szintén a ne - szesszerbe kívánkoznak nem soroltam fel, de meg kell említenem, hogy sokaknak a napozás és a verejtékezés hatására aknék alakulhatnak ki a bôrükön és erre készül - jünk tonikkal és fertôtlenítô, szárító stifttel. Mivel már léteznek minimális zsírtartalmú napozószerek, célszerûbb az aknéra hajlamos bôrökre ezt használni. Nyáron nem kívánatos a bôrt nehéz ala - pozóval terhelni, inkább színezett nappali krémet használjunk, a szem és a száj smin kelését is minimalizáljuk, szempillafesték és szájfény használatára. Ez azért is jó hír, mert több hely marad a napozószereknek. Amikor írom e cikket a hômérô higanyszála a 18 fokot sem éri el, de biztos lesz még nyár és napsütés. Kívánok Önöknek nagyon kellemes nyaralást és pihenést. Barabás Éva Nyitott szemmel! Nemzetközi és hazai sajtófigyelô A német kormány behódolt a Pick-up lobbinak Míg a koalíciós szerzôdés az ún. Pick-up receptgyûjtô állomások betiltását egyértelmûen tartalmazta, addig a most születendô sza - bályozásban már nyomát sem találni. Mint ismeretes a nagy drogéria hálózatok (dm, Schlecker) szerzôdve egy internetes patikával így próbáltak maguknak recept forgalmat generálni. Termé sze tesen egyéb költség intenzív szolgáltatásokkal ügyelet, tanácsadás nem kívánnak foglalkozni. Ez maradhat a patikák kiváltsága. A tiltó paragraffust az utolsó pillanatban húzták ki a törvénytervezetbôl a politikusok (ugye ismerôs?!). A háttérben iszonyatos erôk mozdultak meg. A hatalmas drogérialáncok mellett ugyanis élelmiszerkonszernek és további nagy játékosok is üzletet látnak a receptek gyûjtésében. Sajnos nem egy esetben magánbiztosítók is állnak a háttérben. Az ABDA szerint a patikusok mellet a fogyasztók is hatalmas pofont kaptak a német kormánytól. RECEPTGYÛJTÔ ÁLLOMÁSOK! Az alábbi helyeken elhelyezett receptgyûjtô állomásokban összegyûjtött recepteket munkatársaink folyamatosan elszállítják és az elhelyezett használati utasításokon leírt idôpontokban ingyenesen kiszállítják otthonába, csak a rendelt áruk ellenértékét kell kifizetnie! Nincs postaköltség, nincs kiszállítási díj! Olyan mintha bejött volna patikába, csak kényelmesebb! A székesfehérvári Vitál Plusz Patika gyógyszerész munkatársat keres, lehet részmunkaidôs is. Jelentkezni lehet a telefonon Kovács Anikó gyógyszertárvezetônél Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Balfi gyógyintézet és orvosi rendelô Soproni Tûzoltóság Sopron Solar Club Hotel Vényköteles gyógyszer nem jöhet automatából A lipcsei tartományi bíróság végre pontot tett egy szövevényes ügy végére. Az alapkérdés, hogy a Rowa komissiózó automata gyártó legújabb fejlesztése a Visavia gyógyszerkiadó berendezése milyen szerepet kaphat a gyógyszerek kiadása során. A vitatott pontok többnyire a vényköteles gyógyszerek expedíciójához kapcsolódnak. Bár a paciens élô video összeköt-tetésben áll a gyógyszerésszel és a gép gond nélkül kezeli a német vényeket, a bíróság szerint ez a fajta gyógyszerkiadás ellentétes a gyógyszertörvénynyel. Az indoklás szerint a gyógyszerész ugyanis valós idôben nem jegyezhet a vényre és nem írhatja alá azt. A másik, ennél sokkal jelentôsebb gond, hogy a Visaviát üzemeltetô gyógyszertárak egy közös céget alapítottak, melynek alkalmazott gyógyszerészei hétvégén, vagy akár éjjel internetes kapcsolaton keresztül üzemeltetik az automatákat. A gyógyszerész tehát jogilag nincs kapcsolatban az adott patikával. A bíróság szerint ebben az esetben nem érvényesülhet a gyógyszertár tulajdonos személyes felelôssége, továbbá a személyes adatok megfelelô kezelése is kétséges lehet. A lengyel gyógyszerészek szigorúbb szabályozást akarnak A lengyel önálló gyógyszerészeknek elegük lett a túl liberális sza - bályozásból. Az EU-ban egyébként legsûrûbb gyógyszertári hálózatra ugyanis most készül a TESCO egy hatalmas patikaláncot alapítani. A lengyel kamara elnöke az egészségügyi minisztériumnak írt levelében sürgeti, hogy a kormány sürgôsen tegyen lépéseket a gyógyszer kiskereskedelmi piac megregulázására. Míg egy német patikára átlag 3300 paciens jut addig egy lengyel gyógyszertár 2800 lakosból kell, hogy megéljen. OTC gyógyszereket már így is boldog-boldogtalan árul. A gyógyszerforgalom közel háromnegyede patikaláncok tulajdonosainál landol. Az önálló patikusok évek óta szinte hiába kérik a kormányt egy szabályozottabb piac kialakítására. A gyógyszerpiac legfontosabb szabálya, hogy szinte mindent szabad. A kormány ígérete szerint, ha túl vannak az árvizek okozta tragédiák kezelésén majd talán ôsszel foglalkoznak a patika piaccal is. Újabb generikus gyógyszergyártó óriás hazánkban Komáromban épít csomagológyárat az amerikai Mylan, amely ezzel 400 új munkahelyet teremt a régióban. A Mylan egyike a világ vezetô generikus és speciális gyógyszergyártó vállalatainak és több mint 140 országban és régióban van jelen termékeivel. A cég az ipar egyik legszélesebb körû és legmagasabb minôségû termékskálájával rendelkezik, a világ egyik legnagyobb aktív gyógyszeripari alapanyag gyártója, és légzési, allergiás és pszichiátriai terápiához alkalmas termékeket is elôállít olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján. A tevékenység az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency), az Amerikai Élelmiszeri és Gyógyszerügyi Hivatal (U.S. Food and Drug Administration) és a magyar Országos Gyógyszerészeti Inté zet minden elôírásának meg fog felelni. Forrás: Weborvos Vissza a monopóliumokhoz Dévaványán bezár az Ôrangyal, mert Szilágyi István patikus nem képes fenntartani a veszteségesen mûködô gyógyszertárat. Az eset tankönyvi példája annak, milyen változásokat hozott a 2007-es piaci liberalizáció. Akkor a korábbi erôsen kötött rendszer helyébe olyan lépett, amely megkönnyítette a patikaalapítást és felsza- 28 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 29

16 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô badította a tulajdonlást. Szilágyi István szempontjából két fontos módosulás történt. Egyrészt megszûnt az a kötöttség, hogy egy patikának legalább 5 ezer lakost kell kiszolgálnia (a 8,5 ezres városban, a környéken lakókat is figyelembe véve, két gyógyszertár kaphatott engedélyt, s régen kettô is mûködött). Másodszor onnantól az sem volt kötelezô, hogy a patikák többségi tulajdonosai gyógyszerészek legyenek. A fentiek következtében Dévaványán a környék egyik menô, különféle kereskedelmi egységeket fenntartó vállalkozója megnyitotta a saját patikáját, nagyon jó helyen, a város központjában. Ott a gyógyszerész alkalmazottként nem tulajdonosként szolgálja ki a betegeket, vagyis üzleti ügyekben nem ô dönt. A betegek 10 százalékos kedvezményt kapnak, ha ebben a patikában váltják be a gyógyszereiket: a vásárlás értékéhez viszonyítva ilyen összegû kuponokat adnak nekik, amelyeket a tulajdonos többi boltjában vásárolhatnak le. A marketing és a tôkeerô e kombinációja az Ôrangyalt viszonylag gyorsan kivéreztette. (fn. hu, Forrás: Imedia Kft.) Itthon maradnak az orvosok A frissen végzett 700 orvos nyolcvan százaléka beadta jelentkezését gyakornoki helyre. Még az adatok feldolgozásánál tartanak, de Papp Magor, a Magyar Rezidensszövetség elnöke szerint a frissen végzett 700 orvos nyolcvan százaléka az elmúlt évek átlagának hasonlóan beadta jelentkezését gyakornoki helyre. A végsô je - lentkezés határideje augusztus 1-je, ezért ez az arány még változhat is kissé. A munkáltatóknak ôszig van lehetôségük szerzôdést kötni a szakorvosjelöltekkel. Forrás: Magyar Hírlap Egyre több hamis gyógyszer áramlik az EU-ba Tavaly összesen mintegy 11,5 millió hamisított gyógyszeripari terméket koboztak el a hatóságok az EU határain. Az Európai Unió napokban kiadott közleménye szerint az egy évvel korábbi adatokhoz képest tavaly csökkent a térség határain lefoglalt hamisítvá - nyok száma ben összesen 118 millió hamis termék akadt fenn a vámhatósági szervek szûrôin, amelyek mintegy 10 százaléka gyógy - szerhamisítvány volt. Az elmúlt évben esetben léptek fel hamisítási ügyben az uniós hatóságok, az esetek 8 százalékában gyógyszerhamisítási ügyben kellett, hogy intézkedjenek. A Secu ring Pharma beszámolója szerint az összes lefoglalt termék számának csökkenésével ellentétben a hamis gyógyszerek mennyiségében nö ve - kedést tapasztaltak a szakemberek. Tavaly összesen mintegy 11,5 millió hamisított gyógyszeripari terméket koboztak el a hatóságok az EU határain, míg 2008-ban közel 9 milliót, amely pedig közel kétszerese volt a 2007-ben elôkerült hamisítványok számának. Forrás: HENT Hírlevél A Teva nyeresége 32 százalékkal nôtt Az 1901-ben alapított izraeli társaság csaknem 50 országban mintegy 25 ezer embert foglalkoztat. Európai gyártási és kutatásfejlesztési központja Magyarország. Legutóbb fejlesztésével a világ egyik legnagyobb gyógyszergyári csomagolóegységét hozta létre Debrecenben. A 20 milliárd forintos beruházás júliusban készült el. A létesítmény avató ünnepségén Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter hangsúlyozta: a Teva különösen jó partnere a magyar kormánynak, mert itt fejleszt, itt végez beruházásokat, és nyeresége egy részét is itt hasznosítja. Forrás: Weborvos e-recept Turkuban Megtörtént az elsô elektronikus gyógyszerfelírás Finnországban, s a felírt gyógyszert a beteg meg is kapta. Az elektronikus gyógyszerfelírást (epresciption) Turkuban vezették be, elsôként egyetlen egészségügyi központ és egy gyógyszertár közremûködésével. Úgy tervezik, hogy még ebben az évben más gyógyszertárakat és egészségügyi központokat is bekapcsolnak a finn nagyváros körzetében. A tervek szerint az elektronikus vény használatát az egész Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nyíregyházán gyógyszertár saját ingatlanban (lakás + kert) eladó. Telefon: országban be fogják vezetni, fokozatosan, több lépésben. A következô város, ahol az eprescription rendszert használni fogják, Kotka lesz. Az elektronikus gyógyszerfelírás esetén az információ a beutaló orvos számítógépérôl közvetlenül egy gyógyszertár számító - gépére kerül. Nemcsak helyettesíti a papírt és feleslegessé teszi, hogy a receptet a beteg szállítsa, de javítja a betegek biztonságát azáltal, hogy csökkenti a hiba lehetôségét az elôírás esetleges kétértelmûsége miatt, ami a rosszul olvasható kézírás, vagy az eltérô nó - menklatúra-használat miatt elôfordulhat. Az Elektronikus Gyógy szer - rendelésre vonatkozó Törvény 2007-ben lépett életbe, a gyógyszerrendelés országos központja a Társadalombiztosítási Intézet (Kela). Szemlézte: elitmed.hu, Kolin Péter Keserû a patikanyitási pirula Nem tudni, hogy hol, hogyan, mibôl és miért, de a Jósa András Oktató Kórház a patikanyitási moratórium által augusztus i-jéig hagyott kiskaput kihasználva megkérte az engedélyt arra, hogy az intézmény területén két gyógyszertárat nyisson. Mindössze 50 méterre az immár 17, illetve 20 éve a közvetlen szomszédságában mûködô, magántôkébôl fenntartott Bocskai és Szent István utcai patikák mellett vázolja a helyzetet Gedeon János magángyógyszerész. Néhány hete éppen a kórházi dolgozók értesítettek minket a tervekrôl és értetlenül állunk a történtek elôtt, hiszen az egyre szûkülô piac nem nyújt megélhetést egymás mellett négy gyógyszertárnak. Arról már nem is beszélve, hogy a kórházban nyitott gyógyszertárak a nyíregyházi és a vidéki patikákat kedvezôtlen helyzetbe hozzák folytatja a másik érintett, Szajkóné dr. Takács Mária. Hozzáteszi: a kórház közelsége miatt a két patikának speciális, ritkán elôforduló és nagy értékû gyógyszereket is raktároznia kell, ami üzletileg kevésbé jövedelmezô. A két meglévô patika több mint 20 embernek és ennyi családnak jelent megélhetést, ám a mi lesz velünk, ha nyitnak az új gyógyszertárak okozta bizonytalanság rányomja a bélyegét a mindennapokra és a tulajdonosok nem tudják a választ. Forrás: Kelet-Magyarország Szócska: fenntarthatóság szélén a magyar ellátórendszer Hiteles számadatok hiányában nem tud azonnali intézkedéseket kez deni az Egészségügyért Felelôs Államtitkárság a magyar ellátórendszer területén. Épp ezért Szócska Miklós pénzügyi helyzetet felmérô adatlap kitöltésére szólította fel az egészségügyi intézmények vezetôit. Adósságállományt felmérô adatlap kitöltésére hívta fel a magyar fekvôbeteg ellátó intézmények vezetôinek és fenntartóinak figyelmét Dr. Szócska Miklós, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Egész - ségügyért Felelôs Államtitkára, július 26-án. Erre az augusztus 3-ig teljesítendô sürgôs intézkedésre azért volt szükség, mert a magyar ellátórendszer az elmúlt évek kormányzati politikájának köszönhetôen a fenntarthatóság szélére sodródott áll a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Egészségügyért Felelôs Államtitkárságának hétfôi közleményében. Mindemellett az államtitkárságnak szembesülnie kellett azzal a ténnyel is, hogy nem állnak rendelkezésükre teljes körû, és valid számadatok a magyar kórházak gazdasági helyzetérôl. Épp ezért az adatlap a hiteles adatközlés rendszerének jövôbeni feltételéül szolgálhat. Dr. Szócska Miklós területi és funkcionális integrációban képzeli el a kórházak jövôbeni mûködését, amelynek a közös közbeszerzésen kívül másik fontos aspektusa az ellátás egységesítése, még pedig a labor, a patológiai, a radiológiai, és az aktív ellátásé. Véleménye szerint megérett a helyzet a beteg - utak felülvizsgálatára, és a jelenleg uralkodó kaotikus helyzet felszámolására, amely nem veszi figyelembe a közlekedési, a menetrendi, és szociális viszonyokat sem. Valamint, a specializált, általában várólistás ellátásokat centrumokba kell szervezni mondta az MTI-nek az államtitkár úr. Így a szakember és az ellátásra fordítható forrás együtt marad. Errôl azonban egyeztetni kell a szakmával is magyarázta. Ígérete szerint megvizsgálják annak realitását is, hogy szükséges-e a háziorvosokat nagy mennyiségû adminisztratív feladatokkal terhelni, valamint az is górcsô alá kerül, hogy a jelenlegi, teljesítményalapú finanszírozás valóban jobb munkára ösztönzi-e a háziorvosokat. Dr. Szócska úgy véli, ezen a területen is radikális változások lesznek. Elismerte továbbá, hogy az átalakításoknak nem lehet mindenki a nyertese, azonban hosszú távon egy mindenképp teljesítményt és elégedettséget növelô rendszerben gondolkodnak az alapellátás tekintetében. Forrás: Medipress Pótfelvételi a szegedi egyetemen is Az Általános Orvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Karon is hirdetnek pótfelvételit. A Szegedi Tudományegyetem tíz kara számos szakon kínál pótfelvételi lehetôséget azok számára, akik most nem nyertek felvételt egy felsôoktatási intézménybe sem, vagy nem is nyújtottak be jelentkezést. Az Általános Orvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Karon is próbálkozhatnak azok, akiknek eredmé - nyei az SZTE-re meghúzott ponthatár fölé esnek, de az eredetileg megjelölt intézménybe nem nyertek felvételt. A Fogor vos tudományi Kar nem hirdet újab fordulót, mert a Kar kapacitása a normál eljárásban feltöltôdött tudatta közleményben az intézmény. Forrás: Weborvos Patikaalapítás: itt a stop A szabad patikanyitás nem segített a kistelepülések betegein, akik kénytelenek buszra szállni, ha szeretnék kiváltani a receptjeiket. parlament döntése nyomán január 1-jéig átmeneti gyógyszertár-létesítési moratóriumot vezettek be, vagyis csak olyan településen engedélyezik közforgalmú patika létesítését, ahol a moratórium idején ilyen gyógyszertár megszüntette mûködését és a településen nem mûködik patika. Miskolc fôutcájában elôfordul, hogy legalább 8 patikát lehet találni másfél kilométeren belül, mely nem valós ellátási érdekeket szolgál, sokkal inkább bizonyos üzleti elképzeléseket jelenít meg. A szabad patikanyitás nem segített a kistelepülések betegein, akik kénytelenek buszra szállni, ha szeretnék kiváltani a receptjeiket, de Miskolcon is van olyan településrész, nem is egy, ahonnan hiányzik a patika. Forrás: Észak-Magyarország Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba 30 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám Gyógyszertár IX. évf. 8. szám 31

17 Világjárók rejtvénye A világ csodálatos városai VI. Újabb négy város a Gyógyszertár újság keresztrejtvényében, nevezetességeivel, ismert látványosságaival, hírességeivel megfejtésre várnak. Elsô utunk Rómába vezet, ahol a Spanyol-lépcsô, Trevi-kút és a Vati - kán is hozzájárul a város mítoszához. Tolonganak a turisták a Fon - tana di Trevi körül, enyhülést keresnek, és álmodozva néhány pénzdarabot dobnak a pompás kútba, mert aki ezt megteszi, az még viszszatér Rómába. Rómába, ahogy ne - vezik az örök városba, mely elneve - zés eredeti nyelven a vízszintes 1- es sorban olvasható. Utazzunk el most a Néva folyó deltá jának szigeteire épült legendás vá - rosba, Szentpétervárra. Oroszország e legnyugatibb, legkevésbé orosz városa, mindig is különleges helyet foglalt el az országban és a történelemben. A függôleges 11- es sor megfejtésében található uralkodó az Oroszország Európára vágott ablakának szánta a kissé Prága, Párizs, Bécs és Amsterdam mintájára tervezett várost. A német, olasz és francia építészek munkájának eredményeként megszületett város széles körútjaival, parkjaival, folyóparti sétányaival és rengeteg hídjával mindmáig egy nyitott, és ugyanakkor északiasan tartózkodó szellemet és bájt sugározza. Flandria középkori kereskedô városa Brugge egyetlen nagy múzeum, mely megôrizte eredeti arculatát. Krisztus egy vércseppje egyedülálló nevezetességhez segítette Brugge-t: a színpompás úrnapi Szent Vér Kör - menet, melynek eredete a keresztes hadjáratok korába nyúlik vissza. Ez az esemény ezen a napon tulajdon múltjába vezeti vissza Flandria ko - ronáját. A körmenet nem puszta lát ványosság, Brugge katolikus múlt - jának mai is eleven kifejezôdése, amiképpen e múltat ôrzi a sok-sok templom és kápolna, és a várost ékesítô hatszáz kisebb-nagyobb Madonna-szobor. Brugge gazdagságát azonban mindenekelôtt a múzeumok tárják fel a látogatók elôtt: így például a függôleges 16-os sorban található múzeum a németalföldi festészet legkiválóbb képviselôinek mûveivel, vagy a híres Szent János Kórházban látható Memling-gyûjtemény, valamint a Gruuthuse-palota a város történeti emlékeivel, bútorokkal, porcelánokkal, csipkékkel, hogy csak a legismertebbeket említsük. India fôvárosa Delhi, palotái és síremlékei drámai idôkrôl regélnek. Nem a híres, fehér kupolás Vörös Erôd, nem a káprázatos katonai pa - rádék, sem a hindu templomi ün - nepségek, sôt nem is a színpompás piacok vonzzák minden esztendôben január 30-án India fôvárosába a zarándokok tízezreit, hanem egyet len ember egyszerû síremléke. Neve így kezdôdik: Mohandasz Karamcsand, vagy ahogy mindenki ismeri a függôleges 13. sorban leírt néven, mely név elsô része azt jelenti, hogy Nagy Lélek. A különben oly életvidám kettôs város, Ó- és Újdelhi tragikumához tartozik, hogy történetében a fény mellé mindig borzalom is társult. Itt, India északi részén, ahol a Himalája lábánál, a folyó menti termékeny síkságon 3000 éve nemcsak békés versengésben, hanem gyakran véres háborúságban élnek egymás mellett kultúrák és vallások. Vízszintes 1. Megfejtés; 14. Orvosi néven: noxa; 15. Magna az június 15-én, Földnélküli János, angol király által aláírt szabadság - levél; 17. Cseh férfinév; 19. Nyelvtani fogalom; 20. Tetejére; 22. Hal is van ilyen; 23. Portugál légitársaság; 25. A világ legnagyobb ásványi mûtrágya elôállítója; 27. Katalán köszöntés; 29. Vágta; 31. Kedvelt földönkívüli; 32. Tehát; 33. Lázadás; 34. Francia marsall a napóleoni háborúk idején; 36. Görög környezetvédelmi cég (EPEMRT); 37. TA; 38. Igeképzô; 39. Bizony a Halotti Beszéd nyelvezetén!; 41. Menyasszony; 42. Nem kell több!; 44. Amerikai filmszínész Hugh...; 46. Népszerû bábfilm fôszereplôje volt Triznyák; 47. Grand Prix; 49. Francia kártyalap névelôvel; 50. Eloroz; 51. EAB; 53. Filmérzékenység amerikai szabványa; 55. Sudár betûi keverve!; 56. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete; 58. ELA; 60. Kanadai rock együttes; 61. Felfestés az aszfalton; 62. Ógörög piactér; 64. SZI; 65. OE; 66. A gyógyszerkeret pontos követésének módja a patikában, névelôvel; 68. Általában vízbôl, ecetbôl és cukorból álló folyadék a gasztronómiában, névelôvel. Függôleges 2. ABC eleje; 3. CRK; 4. Folyadékot ad neki; 5. Román légitársaság; 6. Fosztóképzô; 7. Vezetô amerikai internetes cég; 8. Az Elm utca szélei!; 9. Eurocity; 10. RHI; 11. Megfejtés; 12. Angol körzet; 13. Megfejtés; 16. Megfejtés; 18. Népszerû sí terület Karintiában; 21. Kitalál visszafelé; 23. Cipô alsó része; 24. Köl - temény; 26. -ra párja; 28. Fekvôhely; 29. GEE; 30. Polár egynemûi; 35. Ismert japán város; 37. Késôi bronzkorban volt Athén királya, tárgyraggal; 39. Ír terrorszervezet; 40. Esküvô névelôvel; 43. Illyria ókori tartomány egyik nevezetes városa volt; 45. Trom - bitahang; 46. OLR; 48. Folyó széle; 52. Bánatom; 54. Növénye - ken végzendô nemesítés egyik fajtájának betûi keverve; 57. Azo - nos betûk; 58. Artis, visszafelé!; 59. Termést betakarít; 62. Menyasszony; 63. Az egyik hazai biztosító és pénzintézet; 66. Ró mai pénz volt; 67. Rangjelzô. A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Angeli Józsefné 6239 Császártöltés, Gyógyszertár 32 Gyógyszertár IX. évf. 8. szám

18 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IX. évf. 8. szám augusztus Fotó: Európa Parlament székháza, Brüsszel.

19 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT 2010 során a válság hatására le kell számolnunk az illúzióinkkal mind országos szinten, mind a gyógyszerellátás területén! Ennek tudatában szerveztük az újabb öt évre tema - tizált Gyógyszertári menedzsment3 címû, kre ditpontos (kötelezôen választható) továbbképzésünk 2010 évi fôbb témaköreit: Gazdaságpolitika (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) Ma már evidencia, hogy a 20 éves tévút után a magyar gazdaságpolitikát újjá kell építeni, amiben egyértelmûen húzóágazatnak kell tekinteni a gyógyszeripart és a gyógyszerkereskedelmet. Gyógyszerügyi stratégiák (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Válság hatására a gyógyszerügy alap - stratégiáját újra kell pozícionálni és átstrukturálni, mert a jelenlegi nem felel meg a nemzetközi követelményeknek és a hazai gyógyszerellátást egyre ki - szolgáltatottabbá teszi. Gyógyszerügy jogszabályi vetülete (elôadó: Dr. Sándor István) Gyógyszerügy jogszabályi vetületénél a káoszt és az egymásnak is ellentmondó rendelkezéseket világos, egyértelmû, közérthetô rendelkezésekkel kell felváltani, aminek már a kidolgozásában is részt kell vennie a gyógyszerésztársadalomnak. Fejlôdési tendenciák (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) Gyógyszerügy egy rendkívüli fejlôdési szakasz elôtt áll, amire nekünk is fel kell készülnünk mind a szakemberek felkészítése, mind a szervezeti és szervezési kérdések tisztázása útján. Operatív menedzsment (elôadó: Dr. Samu Antal) A gyógyszerészek mindennapi (operatív) tevékenységét egyre inkább áthatja a kognitív jelleg és a szolgáltató tevékenység, ami új attitûdöket és motivá - ciót követel meg, ezekre viszont fel kell készíteni a közforgalomban dolgozó gyógyszerész társadalmat. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki - töltésével és visszaküldésével jelezze rész - vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 A helyszínek: Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap) Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza november (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S 'm O gnyaws W l pic95s2_/40, 8 ftzeft : 2004 JON 0 9 MAGYAR KÖZTÁ.R.SASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért.

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. 1 Kedvezményezett: Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Az Európai unió és a magyar állam

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gastrooesophagealis reflux betegség diagnózisa, terápiája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gastrooesophagealis reflux betegség diagnózisa, terápiája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gastrooesophagealis reflux betegség diagnózisa, terápiája Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások A gastrooesophagealis

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: Felnőtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntől. Tájékoztassa a beteget a vízben oldódó vitaminkészítményekről és a rendelkezésre álló C- vitamin tartalmú termékekről! A tájékoztatás

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! B BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Jumex 5 mg tabletta

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

Készítette: Tóth Enikő

Készítette: Tóth Enikő Készítette: Tóth Enikő A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 53. világkongresszus témája GPP (Helyes Gyógyszertári Gyakorlat) Új gyógyszerészi tevékenység: GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS Gyógyszerterápia menedzsment

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szeretettel meghívlak Benneteket a Biogenic World Laboratories Europe Kft december 7.-én 10 órai

MEGHÍVÓ. Szeretettel meghívlak Benneteket a Biogenic World Laboratories Europe Kft december 7.-én 10 órai MEGHÍVÓ Kedves Barátaim! Szeretettel meghívlak Benneteket a Biogenic World Laboratories Europe Kft. 2013. december 7.-én 10 órai kezdettel tartandó évzáró rendezvényére! Mivel az év zárásakor az elköszönő

Részletesebben

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény

Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Az 5 leghatékonyabb keleti gyógynövény Szűztea, ginzeng, alga, galagonya és halolaj: ezek a legnépszerűbb kínai természetgyóg Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint Magyarország lakossága élen jár

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco****

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco**** GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI A VÉNYNÉLKÜLI GYÓGYSZEREK A GYÓGYSZERES TERÁPIA MELLETT, HELYETT VAGY ANNAK RÉSZEKÉNT? HOGYAN HATNAK AZ OTC GYÓGYSZEREK A BETEGEKRE? TERVEZETT 2017. február

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. július 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. július 12. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Rauh Edit minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 12. szám 2005. december

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 12. szám 2005. december Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 12. szám 2005. december Évzáró Kezdenek helyükre kerülni a dolgok? Megjelent a köztudatban az adott szó, a felelôsségvállalás és talán a szakértelem értéke

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Székely Krisztina. Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szeptember

Székely Krisztina. Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szeptember Székely Krisztina Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 2008. szeptember Gyógyszergyártók A gyógyszerfejlesztés és gyártás során kiemelt hangsúlyt fektetnek a minőségre különböző klinikai, farmakológiai

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

Hogyan kerülhetnének az étrend-kiegészítők az orvosok termék-palettájára?

Hogyan kerülhetnének az étrend-kiegészítők az orvosok termék-palettájára? Hogyan kerülhetnének az étrend-kiegészítők az orvosok termék-palettájára? Dr. Rácz Anna Orvosi ajánlás: jelentős és tartós felhasználás-növekedés, mert a beteg megtanulja, továbbadja. Egyszeri orvosi ajánlás

Részletesebben

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus

Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus Dr.Varga Annamária belgyógyász, diabetológus A szénhidrát-, a zsír-, a fehérje és a nukleinsav-anyagcsere komplex zavara Oka: a hasnyálmirigyben termelődő - inzulin hiánya - a szervezet inzulinnal szembeni

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék BETEG GYÓGYSZERÉSZ ORVOS Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék Marketing, public relations és reklám a patikákban Szimpózium Budapest, 2012. február 16-17.

Részletesebben

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Célkitűzés... 1. Információt kapni arra, hogy gyógyszerészként mennyire

Részletesebben

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések x. országos patika nap Időpont:. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája ajánlat MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések X. országos patika nap Időpont. JÚnIUs 5. (szerda) Helyszín

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Gastrooesophagealis reflux betegség

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Gastrooesophagealis reflux betegség Gastrooesophagealis reflux betegség Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció és patomechanizmus A gastrooesophagealis reflux (GOR) alatt azt az elváltozást értjük, amikor a gyomortartalom

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA:

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA: Gyógyszerészet és ismeretterjesztés Szeged, 2016. 12. 10., szombat MOTTÓ A MAI NAPRA: Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról.

Részletesebben

HORMONOK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA

HORMONOK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 HORMONOK BIOTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Mi az egészségértés? Az egészségértés (Health Literacy) az emberek alapvető egészségügyi információkhoz való hozzáférési, feldolgozási és megértési képessége. Ez a

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/ sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/ sz. ülés) Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2015. április 27-én, hétfőn, 10 óra 32 perckor az Országgyűlés Irodaháza

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak

Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak Éder Tamás Az iparszerűen előállított húsok és húskészítmények PR problémái (I.) A tevékenységi specializáció

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

J e g y zőkönyv EL-2/2011. (EL-2/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EL-2/2011. (EL-2/2010-2014.) EL-2/2011. (EL-2/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 27-én, szerdán, 12 óra 03 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben