Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN VARGA ZOLTÁN*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 721-692 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN VARGA ZOLTÁN*"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Bevezetés VARGA ZOLTÁN* A szociális biztonsági kérdésekben az Európai Unió tagállamai teljes önállóságot élveznek, vagyis a rendszerek elemeit illetően nem állítottak fel közösségi szintű követelményrendszert. A tagországok nyugdíjrendszereinek megszervezése és működtetése így az egyes tagországok illetékességi körébe tartozik; az EU-n belül mozgó munkavállalók szociális biztonságát szolgáló koordináció az EU feladata; valamint az EU szerepet vállal a szociális biztonsági rendszerekkel kapcsolatos kihívások és problémák kezelésében is. I. Az európai nyugdíjrendszerek kialakulása Abból fakadóan, hogy a bonyolult társadalmi, gazdasági rendszerek - amelyek közé a nyugdíjrendszer is tartozik csak történetiségükben érthetők meg, elengedhetetlennek tartom bemutatni a jelenlegi helyzet kialakulásának folyamatát. A nyugdíjrendszerek kialakulása magánkezdeményezésekkel kezdődött, elsősorban a bányászat területén, majd az iparosítás térhódításával a jobb társadalmi, gazdasági pozícióban lévő munkavállalók körében bontakozott ki. A kezdeményezésekben és a támogatásokban a munkáltatók (céhek) eltérő szerepet vállaltak. Kezdetben az államok is mint munkáltatók léptek fel, nyugellátást biztosítva a közszolgálatban lévőknek. A társadalmilag szervezett öregkori gondoskodásra szorulók számának rohamos növekedésével egyre erőteljesebb lett az igény az állam által szervezett ellátások iránt, így az egyes országok sajátosságaitól függően sorra jöttek létre a kötelező állami nyugdíjrendszerek. A nyugdíjrendszer kifejlődésének folyamatát általában az jellemezte, hogy a nemzeti rendszerek közösségi és magánkezdeményezések révén épültek ki. A munkáltatók és a munkavállalók, illetve képviselőik, köztük a szakszervezetek az állami rendszerek kifejlesztésében is fontos szerepet * DR. VARGA ZOLTÁN egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem ÁJK, Pénzügyi Jogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros

2 722 Varga Zoltán vállaltak, miközben az állam is részt vállalt a magánrendszerek kiépítésében, működtetésében. A magánrendszerek voltak az általános nyugdíjrendszerek kibontakoztatói, az állami rendszereket pedig ezért kellett kialakítani, mert a magánrendszerek nem voltak képesek teljes körű és tartós védelmet biztosítani. Legnagyobb problémájuk az volt, hogy nem tudták lefedni a rászorulók teljes körét, különösen a gazdaságilag gyenge pozíciójú, alacsony keresetű munkásrétegeket. Az állami rendszerek kialakítása, kibontakozása után pedig azért volt szükség a magánkezdeményezésekre, hogy tehermentesítsék, kiegészítsék az állami rendszereket, miközben megmaradt, sőt erősödött a differenciált igényeket kielégítő funkciójuk. Az első nyugdíjtörvények általában az ipari és kereskedelmi dolgozókra, elsősorban a munkásokra vonatkoztak. Az első törvények általában az öregségi, rokkantsági és hozzátartozói nyugellátásra vonatkoztak, de több országban csak az egyik nyugdíjat szabályozták. Két nyugdíjtörvényt azért érdemes kiemelni, mert ezek koncepciójukban tértek el egymástól és alapvető befolyást gyakoroltak a későbbi európai nyugdíjrendszerekre. Az állami nyugdíjrendszerek ősének tekintett Bismarck 1 nevével összeforrott első német nyugdíjtörvény egy biztosítási elven alapuló modellt vezetett be, megőrizve ezzel a magánnyugdíj-rendszerek klasszikus, biztosítási elvű jellegét, módosítva természetesen az általános kötelező biztosítás jellegéből adódó sajátosságokkal. A védettséget azzal teremtették meg, hogy kötelezővé és államilag szabályozottá tették a nyugdíjbiztosítást, célként tűzve ki az aktív korban elért munkajövedelemmel arányos, a munkajövedelmet részben pótló biztosítását. Az első német (és európai) nyugdíjtörvényt két év múlva követő dán (első) nyugdíjtörvény alapvetően új koncepciót testesített meg: alkotói egy valamennyi lakosra kiterjedő, adóforrásokból finanszírozott öregségi nyugdíjat vezettek be. Ez a modell az öregek" ellátással való teljes körű lefedésének szándékából és a munkavállalók helyzetének mérlegeléséből következett. A dán döntéshozók megítélése szerint az ipari munkásoknak és a mezőgazdaságban dolgozóknak bére, valamint a kisparasztok jövedelme nem bírta volna el a járulékfizetést. Emellett problémásnak ítélték a természetbeni jövedelmek utáni járulékfizetést is. A dán modell a későbbiek során mintául szolgált az angol és a skandináv nyugdíjrendszerekhez. Ezek az országok máig megtartották az alapnyugdíjat, ami a rendszer lényegi eleme volt, de a konkrét konstrukció lényegesen változott. Egyrészt az alaprendszer jövedelemfüggő elemmel 2 Az állam által megszervezett szociális ellátási rendszerek klasszikus példája: bismarcki társadalombiztosítási rendszer. In: Czúcz Ottó: Szociális jog I. Budapest, 2003., Unió Kiadó, 46. o.

3 A nyugdíjbiztosítás koordinációja az Európai Unióban 723 egészült ki, másrészt több országban részben vagy egészben járulékfizetés váltotta fel az adókból történő finanszírozást. Az első nyugdíjtörvényeket követően az állami nyugdíjrendszerek állandó változásban voltak. E változásoknak 3 fo iránya volt: 1. A nyugdíjrendszerrel lefedett kör szélesítése, amelynek keretében az első törvényen kívül rekedt foglalkoztatott csoportokat (alkalmazottakat, mezőgazdasági dolgozókat) vonták be a biztosítottak körébe. 2. A törvényi szabályozás kiterjesztése mindhárom nyugdíjágra (öregségi, rokkantsági, hozzátartozói) ahol nem egyszerre történt a szabályozás. 3. Az ellátások egységesítése (a különböző foglalkoztatotti csoportok ellátásait kívánják azonos módon meghatározni). 3 Ki kell térni a biztosítási alapon szervezett állami nyugdíjrendszerek finanszírozásának változására is. Ezek a nyugdíjrendszerek váromány fedezeti elven épültek fel és hosszabb-rövidebb ideig ezen az elven működtek. Ez azt jelentette, hogy a törvény által meghatározott ellátások fedezetéhez szükséges forrásokat a beszedett járulékok tőkésítésével teremtették meg. A második világháború alatt és azt követően az állami nyugdíjrendszerekben felhalmozott tőke, vagy annak jelentős része elveszett (ingatlanok pusztulása, értékpapírok elértéktelenedése, készpénzek inflálódása). Ennek következtében a kormányok arra kényszerültek, hogy a mindenkori járulékbefizetéseket az ellátások kifizetésére fordítsák, tehát a tőkefedezeti elvről felosztó-kirovó elvre térjenek át. A második világháború után az európai nyugdíjrendszerek fokozatosan beértek, vagyis az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők egyre nagyobb hányada, végső soron egésze nyugdíjassá vált. E folyamat, valamint az életkor meghosszabbodása, és a munkanélküliség hatására az állami nyugdíjrendszerek finanszírozása a nyolcvanas-kilencvenes években egyre nehezebbé vált, ami kiváltotta a nyugdíjrendszerek szigorítását. Ennek különböző formái érvényesültek: korhatáremelés, induló nyugdíj szint csökkentése, indexálás változtatása. Ehhez a folyamathoz csatlakozott a magánnyugdíj-rendszerek kiterjesztésének ösztönzése is. Az előzőkben vázolt folyamatok hatására az európai nyugdíjrendszerek szinte állandó mozgásban, változásban voltak - és vannak jelenleg is. 4 3 Gerencsér László: Nyugdíjak az Európai Unióban. In: Körkép reform után (Tanulmányok a nyugdíjrendszerről) Budapest, 2000, Közgazdasági Szemle Alapítvány o. 4 Uo o.

4 724 Varga Zoltán II. A szociális biztonság koordinációjának általános szabályai Az Európai Közösséget eredetileg döntően a gazdasági együttműködés céljából hozták létre. A szociális kérdések, a szociális dimenzió a Közösségben kezdetben csak alárendelt szerepet játszott. A szociális jogi koordináció gyökerei az elsődleges közösségi jogforrásokban találhatóak. Az Alapokmány 42. cikkelye (a korábbi 51. cikk) úgy rendelkezik, hogy a Tanács (a 251. cikkben meghatározott eljárás szerint) minden szükséges intézkedést megtesz, amelyek a szociális biztonság területén a munkavállalók szabad mozgását biztosítsa. Ennek érdekében olyan rendszert dolgoz ki, amely a ki- és bevándorló munkavállalóknak, valamint ezek igényjogosult hozzátartozóinak a következőket biztosítják: a jogosultsági idők összeszámítását minden olyan esetben, amikor a belső jogi előírások valamilyen ellátásra való jogosultság megszerzéséhez, illetve mértékének megállapításához bizonyos időszakok figyelembevételét íiják elő; a szolgáltatások folyósítását minden olyan személynek, aki a tagállamok területén él. A Tanács e kérdésekben (a 251. cikkelynek megfelelő eljárást követve) egyhangú döntéssel határoz. 5 A Római Szerződésben (továbbiakban RSz) a munkavállalóknak, az önálló vállalkozóknak és családtagjaiknak biztosított mozgás szabadsága (RSz 39., 43. és 49. cikk) sokat veszítene hatásából, ha e jogok gyakorlása közben ezeknek a személyeknek kockáztatniuk kéne szociális biztonsági ellátásaikat. A dolgozó azzal, hogy egy másik tagállamban vállal munkát - külön szabályozás nélkül hátrányosabb helyzetbe kerül, mint az, aki megszakítás nélkül egy ország társadalombiztosítási rendszeréhez tartozik. 6 Ezt a 48. cikkely (jelenleg 39. cikk) kiegészíti még azzal, hogy a munkavállalók szabad mozgása magában foglalja: a tagállamokban le kell építeni minden olyan szabályt, amelyek a munkavállalók állampolgársága szerint tennének különbséget a foglalkoztatás, a bérezés és egyéb munkafeltételek területén. Az 1951-ben, Párizsban létrehozott Európai Szén- és Acélközösségről szóló szerződés 69. cikkely (4) és (5) bekezdése kötelezte az egyes tagállamokat, hogy valamennyi olyan hátrányos megkülönböztetést eredményező szabályt iktassanak ki jogrendjükből, amely a hazai munkavállalói, illetve a többi tagállam területéről hozzájuk érkező munkavállalók munkabére és 5 Czúcz Ottó: Szociális jog I. Unió Lap- és Könyvkereskedelmi Kft., Budapest, 2002., 322. o. 6 Lengyel Balázs: Az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó szabályozása, különös tekintettel az egészségbiztosításra és egyes ellátásaira; Egészségügyi Gazdasági Szemle 2003., 41. évfolyam 3. szám 5. o.

5 A nyugdíjbiztosítás koordinációja az Európai Unióban 725 munkafeltételei közötti különbséget eredményezne. Külön említik a szociális biztonsági rendszerek körében meglévő és a munkavállalók mozgását hátráltató előírások kiiktatását. Ennek érdekében az ÉSZAK tagállamok már december 9-én Rómában aláírtak egy egyezményt a határokat átlépő munkavállalók szociális védelméről. Mivel az Európai Gazdasági Közösség létrehozataláról ugyancsak Rómában aláírt szerződés akkori 51. cikkelye hasonló célokat fogalmazott meg, a Bizottság 1958 elején javasolta, hogy ugyanezt a megállapodást fogadják el az újonnan létrehozott gazdasági közösségen belüli koordinácót szolgáló normaként. A Tanács ezen ajánlásnak megfelelően 1958 decemberében elfogadta a 3/1958. számú rendeletet a vándor- (vagy migráns) munkavállalók szociális biztonságáról, valamint ennek végrehajtásáról a 4/58-as számú rendeletet. A 3/5 8-as rendelet elfogadását a szakértők mind a mai napig mérföldkőnek tartják a koordinációs mechanizmusok fejlődésében. Ez volt az első alkalom, hogy szociális jogi koordinációs mechanizmusokat többoldalú, multilaterális megállapodással szabályoztak. A 3/5 8-as rendelet a munkavállalókon kívül az ezekhez hasonló státusú személyek csoportjait is igyekezett védelem alá vonni. A rendelet az egyes országokban alkalmazott szociális intézmények legszélesebb körét igyekezett átfogni, kizárta azonban a koordináció alól a segélyezési jellegű, a háborús áldozatok gondozására szolgáló, valamint a köztisztviselők intézményeit. Rögzítette az egyes tagállamok állampolgáraira vonatkozó egyenlő bánásmód követelményét. Különösen fontosnak értékelték a szociális ellátások más tagállamokba való exportálása lehetőségének megnyitását. 7 Fontos felhívni a figyelmet, hogy a fenti két 1958-as rendelet megalkotásakor a szabad mozgás részletes közösségi szabályai még nem léteztek. A szabad mozgás és évi szabályozását követően a 3/58/EGK és a 4/58/EGK rendeletek más közösségi jogi környezetbe kerültek től kezdődően az Európai Bíróság is egyre több és egyre jelentősebb szociális biztonsági ügyben foglalt állást. Gyorsan halmozódott tehát az a tapasztalat, amely a migráns munkavállalók szociális biztonságának újraszabályozását sürgette. A Bizottság már 1963-ban döntést hozott arról, hogy a dokumentumot átfogó felülvizsgálat alá kell vonni. Erre a Tanács 1408/71/EGK rendeletével a munkavállalókra és az önálló vállalkozókra, 7 Czúcz Ottó: Szociális jogi. Unió Kiadó, 323. o.

6 726 Varga Zoltán valamint családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerekről, illetve az ennek végrehajtásáról szóló 574/72/EGK rendelettel került sor. 8 A rendeletek időközben számos módosításon estek át, személyi hatályuk kibővítésére a Tanács egyéb konkrét felhatalmazás híján felhasználta a Római Szerződés 308. (korábban 235.) cikkében található általános felhatalmazó rendelkezést is. Az eredetileg csak hat tagállam szociális biztonsági rendszereit koordináló szabályok, a tagállamok, illetve alkalmazó államok (EFTA) számának jelentős bővülésére, valamint a tartalmilag és számszerűen is jelentős módosításokra (nem beszélve a bírósági esetjog értelmezést módosító döntéseire, továbbá a különféle kapcsolódó határozatokra) tekintettel mára az Unió egyik legbonyolultabb rendelete. 9 A rendeletek egészében és közvetlenül alkalmazandók az Európai Unió jogrendszerében, a nemzeti parlamentek vagy kormányok beavatkozása, jóváhagyása nélkül részeivé válnak a tagállamok jogrendjének, alkalmazási körük általános. Mint tudjuk az Unió bonyolult döntési, szabályozási szerkezettel rendelkezik. Ez nagyrészt azzal függ össze, hogy a Közösséget szuverén államok hozták létre, amelyek szuverenitásuk egy részéről fokozatosan lemondva, egyre újabb és újabb hatásköröket ruháztak át a Közösségre amennyiben bebizonyosodott, hogy ez a közösségi szintű szabályozás előnyösebb, mint ha az adott kérdést a tagállamok külön-külön rendeznék. Ezt az összefüggést fejezi ki a szubszidiaritás elve, ami azt jelenti, hogy a Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatóak. Fontos megjegyezni, hogy a szociális jog területén is az egyes tagállamokat illetik meg az alapvető szabályozási hatáskörök. Az Unió tagállamai csak egyes szabályozási problémákat emelnek közösségi szintre, s ezen belül lényegében kétféle közelítésmódot alkalmaznak: a koordinációt és a harmonizációs mechanizmusok különböző válfaját. 10 A szociális biztonság közösségi szabályozását jelenleg a Tanácsnak a munkavállalókra és az egyéni vállalkozókra, valamint családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerekről szóló - többször módosított, kiegészített június 14-i, 1408/71. (EGK) rendelete és az ennek végrehajtásához kiadott március 21-i 574/72. (EGK) számú rendelet tartalmazza. Az 1408-as rendelet személyi hatálya azokra a munkavállalókra és egyéni vállalkozókra, 8 Gyulavári Tamás: Az Európai Unió szociális dimenziója', AduPrint Kiadó és Nyomda Kft, Budapest, 2000, 94. o. 9 Lengyel Balázs: i. m. 6. o. 10 Czúcz Ottó: i. m o.

7 A nyugdíjbiztosítás koordinációja az Európai Unióban 727 valamint ezek hozzátartozóira terjed ki, akikre egy vagy több tagállam jogszabályai érvényesek vagy érvényesek voltak, és valamely tagállam állampolgárai, vagy hontalanként, illetve menekültként valamely tagállam területén laknak. Azokra a hátramaradottakra is kiteljed az 1408-as rendelet, akiknek a jogszerzői nem voltak valamely tagállam polgárai, de ők maguk valamely tagállam polgárai. A rendelet külön említést tesz arról, hogy érvényes a köztisztviselőkre és a velük egy kategóriába tartozó személyekre, mert a köztisztviselők 1997 júniusa előtt nem tartoztak a rendelet hatálya alá." Önmagában a személyi hatályra vonatkozó előírás nem pontos, mert a rendelet nem a munkajog, hanem a szociális biztonságra vonatkozó jog szerint határozza meg a személyi hatályt. A pontos értelmezés szerint az 1408-as rendelet azokra a személyekre vonatkozik, akik valamely tagállam szociális biztonsági rendszerébe tartoznak. 12 Ezt a megközelítést azért kellett alkalmazni, mert a tagországok egy részében a szociális biztonsági rendszerek vagy azok egy része nem a biztosítási elv alapján szerveződött, illetve működik. 13 Fontos kiemelni, hogy a tagállamok polgáraira egyidejűleg csupán egyetlen ország jogszabályai vonatkoznak. 14 Az 1408-as rendelet tárgyi hatálya azokra a szociális biztonságra vonatkozó jogszabályokra érvényes, amelyek az alapvető szociális biztonságot szolgáló ellátásokat szabályozzák: betegségi és anyasági juttatások, rokkantsági juttatások, beleértve azokat a juttatásokat, amelyek célja a munkaképesség fenntartása vagy fokozása, öregségi juttatások, hátramaradottak juttatásai, munkahelyi balesetekkel és foglalkozási betegségekkel kapcsolatos juttatások, halálozási segély, munkanélküli juttatások, családi juttatások. A rendelet hatálya kiteljed az egyes tagállamok valamennyi intézményére, amelyek a felsorolt területekre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy ezek járulékalapúak (hozzájárulásokból finanszírozottak) vagy nem. A rendelet hatálya azonban kiterjed az olyan nem járulékfizetéssel, hanem költségvetésből finanszírozott tagállami intézményekre is, amelyek (az imént felsorolt nyolc kockázati körhöz tartozó területen) kiegészítő, helyettesítő 11 I. rész 2. cikkely 12 Ez a fogalom-meghatározásokat tartalmazó I. rész 1. cikkely a)-i) pontjából derül ki". 13 Ezért használjuk ezt a kifejezést, nem pedig a társadalombiztosítást. 14 II. rész 13. cikkely.

8 728 Varga Zoltán vagy pótlólagos támogatást nyújtanak az állampolgároknak, valamint kizárólag a szellemi vagy testi fogyatékos személyeknek nyújtanak konkrét védelmet. 15 A rendelet meghatározza a közösségi jog hatálya alá nem tartozó tárgyköröket is. Eszerint nem tartoznak e körbe a tagállamoknak az olyan nem járadékalapú különleges juttatásairól rendelkező intézményei, amelyeknek a hatálya csak az adott állam területének egy részére korlátozódik. Nem tartozik továbbá a koordináció hatálya alá az egyes tagállamokban a köztisztviselők vagy a köztisztviselőknek minősülő személyek számára fenntartott különleges biztosítási rendszerek köre sem. 16 Fontos kizáró szabályt tartalmaz a rendelet 4. cikkely (4) bekezdése, mely szerint a közösségi koordináció nem vonatkozik: a szociális és egészségügyi segélyekre, a háborús áldozatokat vagy kárt szenvedetteket segítő juttatási rendszerekre. Az egyes tagállamok koordináció alá eső és az alól kivett 17 intézményeinek könnyebb áttekinthetősége érdekében a rendelet valamennyi országot kötelezi arra, hogy egy, a Tanács elnökéhez eljuttatott nyilatkozatában határozzák meg: az adott állam intézményei közül melyeket tartanak a koordináció hatálya alá tartozónak és melyeket nem. 18 III. Az uniós országok nyugdíjrendszereinek általános jellemzői A nyugdíjrendszer szinte teljes körű: a lakosság egészére kiterjed. A biztosításalapú nyugdíjrendszereket alkalmazó országokban a munkából élők (foglalkoztattak és egyéni vállalkozók egyaránt) kötelezően biztosítottak. A nem biztosításalapú rendszereket alkalmazó országokban pedig az országban aktív korban való tartózkodás az ellátás teljes körűségének biztosítéka. Az állami rendszerek esetében általános a felosztó-kirovó rendszerű finanszírozás. A forrásokat illetően a járulékok a meghatározók, amit jellemzően az állam hozzájárulása egészít ki. Az állami nyugdíj teljes mértékben adókból 15 Czúcz Ottó: i. m o /7l-es rendelet (2/a) pontja. ill.(4) bekezdése. 17 A Bíróság a Beerens-ügyben (35/ ECR 2249) kifejtette, hogy a közösségi koordináció minden tagállami jogszabályra vonatkozik függetlenül attól, hogy az érintett tagállam nyilatkozata mit tartalmaz, ha az általános rendszerbe tartozó szociális biztonsági ágazatokat szabályoz. Ezzel szemben egy másik ügyben {Palermo, Bom Toia, 237/78. (1979) ECR 2645) kimondta: ha egy tagállam nyilatkozata valamelyik intézményét a rendelet hatálya alá tartozónak jelölte meg, a Bíróság akkor sem vonja ki a rendelet hatálya alól, ha megítélése szerint nem tartozik oda /7l-es rendelet 5. cikkely.

9 A nyugdíjbiztosítás koordinációja az Európai Unióban 729 történő finanszírozása csak Dániában maradt fenn. (Az öregségi és hozzátartozói nyugdíjat közvetlenül, a rokkantságit pedig a foglalkoztatási alapon keresztül finanszírozza az állam.) A járulékok több társadalombiztosítási ágra, esetenként a társadalombiztosítás egészére, 19 más esetekben az öregségi, rokkantsági és hozzátartozói ellátások együttesére 20 vonatkoznak, illetve az említett ellátásokra jogosítanak. Az állami hozzájárulás és támogatás formái rendkívül változatosak. Az állami hozzájárulások jellemző formái a minimális nyugdíjak, a szociális nyugdíjak és a kiegészítő (gondozási, megélhetési) pótlékok finanszírozása. Az állami támogatás tipikus formája a hiánypótlás, ami a tényleges és a járulékkal fedezett kiadások különbözeteként jelenik meg. Annak illusztrálására, hogy az állami alapnyugdíjak finanszírozása hogyan változik, megemlíthető, hogy Finnországban az állami alapnyugdíjnak csak 45 százalékát finanszírozza az állami költségvetés, a többit járulékokból fedezik. Sajátos megoldást alkalmaznak Franciaországban, ahol az állam következetesen törekszik arra, hogy a társadalombiztosításban közvetlenül ne kelljen szerepet vállalnia. A béljárulékokkal nem fedezett kiadásokból származó hiányt egy speciális elvonási csatorna, a szolidaritási járulék bevezetésével ellensúlyozzák, amit minden jövedelemre kivetnek, ideértve a tőkejövedelmeket is. Az említett hozzáállás mellett is finanszírozza a francia állam a foglalkoztatáspolitikai célzattal csökkentett járulékokból adódó kieséseket. A legjellemzőbb nyugdíjkorhatár a 65 év. Ennél magasabb Dániában (67), alacsonyabb Franciaországban (60). A női korhatár néhány országban (Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Görögország) alacsonyabb, mint a férfiaké (jellemzően 60 év), de ezekben az országokban is a férfi korhatár szintjére emelik - fokozatosan - a női nyugdíjkorhatárt. Az országok többségében a korhatár rugalmas, a meghatározott korhatár előtt (általában 3-5 évvel korábban) is nyugdíjba lehet vonulni különböző feltételekkel (nem, egészségi állapot, biztosításban töltött idő). Fix korhatár Franciaországban, Írországban, Hollandiában és Nagy-Britanniában érvényesül. Franciaországban, ahol a nyolcvanas években foglalkoztatáspolitikai célzattal csökkentették a nyugdíjkorhatárt a jelenlegi alacsony szintre, a későbbi nyugdíjba vonulást úgy kívánják elérni, hogy a teljes nyugdíjhoz szükséges biztosítási időt növelik fokozatosan 150 negyedévről 160 negyedévre (37,5 évről 40-re.) 19 Erre példa Belgium, Spanyolország, Portugália. 20 Például Németország, Görögország, Olaszország esetében.

10 730 Varga Zoltán A nyugdíjra jogosító idő szerepe országonként nagymértékű eltérést mutat. Van, ahol a jogosító idő hossza nem feltétel, illetve minimális követelmény érvényesül. A biztosítási alapú nyugdíjrendszerek esetében a legjellemzőbb a éves biztosítási idő megkövetelése, az adott országban való tartózkodástól függő nyugdíjak esetében pedig a 3-5 éves tartózkodás. Ott, ahol a nyugdíjra jogosító időre vonatkozó követelmény alacsony, általában kiemelt jelentősége van a teljes nyugdíjra jogosító feltételnek, ami jellemzően év (biztosítási vagy tartózkodási idő). A nyugdíj formulában mutatkozó eltérések elsősorban a rendszerek jellegétől függnek. Az alapnyugdíjat alkalmazó rendszerek körében a jövedelemtől függő nyugdíjrész jelenleg már általános, és ez utóbbinak a mértéke csökkentheti az alapnyugdíjat. A kizárólag a jövedelemtől függő rendszerek esetében különbség van a nyugdíj-megállapítás alapjául szolgáló jövedelem átlagának meghatározásához figyelembe veendő évek számában és abban, hogy alulról" vagy felülről" építik-e fel a nyugdíjat. Az előbbi esetben az előírt jogosultsági idő megléte esetén a biztosítási idő meghatározott százalékkal növeli a nyugdíjat. A szolgálati idő és a nyugdíj összege közötti kapcsolatot kifejező skálák egy része lineáris (például Portugália), más része degresszív (például Ausztria). A felülről számolt rendszerekben a különböző szabályok szerint meghatározott teljes nyugdíjból vonnak le a teljes nyugdíjhoz szükséges jogosultsági idő hiányának 2 ' megfelelő részt. 22 Országonként nagyon különböző, hogy hány év átlagkeresetét veszik figyelembe a nyugdíj megállapításához. Ezen időtartam legrövidebb Görögországban (öt év), leghosszabb pedig Németországban (a biztosítás teljes ideje, pontrendszer keretében számolva). Nem mondható jellemzőnek, de több országban tízéves beszámítási időszakot rögzítettek. 23 A nem biztosítás alapú nyugdíjrendszerek vagy nyugdíjelemek esetében fix összegű (alapnyugdíj), illetve abból származtatott nyugdíjakat alkalmaznak, így a nyugdíjminimum és a nyugdíjmaximum közvetlen szabályozása felesleges. A biztosításalapú rendszerekben a minimum és a maximum szabályozása általános, ami fix összegben vagy a járulékalap százalékában történik. Németországban nincs minimum- és maximumszabály, de a járulékalap maximalizálása közvetett módon korlátoz. A már folyósított nyugellátásokat minden országban általában vagy a bérek, vagy a fogyasztási árak alakulásához kötve emelik, s az emelés mértékét 21 Például a teljes nyugdíj 40 év biztosítási vagy helyben lakási idő után jár, és ebből annyiszor 1/40-ed részt vonnak le, ahány év hiányzik a 40-ből. 22 Gerencsér László: i. m o. 23 Ezt tekinthette példának Finnország, ahol a munkahelyi nyugdíjrendszerben a korábbi négy évről fokozatosan emelik tízre a beszámítási időszak hosszát.

11 A nyugdíjbiztosítás koordinációja az Európai Unióban 731 vagy automatikusan, vagy külön döntés alapján állapítják meg. E megoldások árnyaltabb formája jelenik meg Belgiumban, ahol az életszínvonal és Olaszországban, ahol a megélhetési költségek alakulásához kötik az emelést. Finnországban az állami nyugdíjakat a fogyasztói árak növekedésével emelik, a munkahelyi nyugdíjak esetében pedig az ár- és bérnövekedés átlagával számított vegyes indexálást alkalmaznak. Ezen általános elvű emelések mellett időnként mérlegelt emeléseket hajtanak végre a nyugdíjasok helyzetére és a gazdasági lehetőségekre való tekintettel. 24 Az EU országaiban működő magánnyugdíj-rendszerek hosszú idő alatt, eltérő gazdasági, társadalmi körülmények között alakultak ki, aminek hatására rendkívül változatos formákat öltöttek, és az egyes országokban eltérő módon és mértékben egészítik ki az állami nyugdíjakat. Becslések szerint a nyugdíjak mintegy százalékát az állami nyugdíjrendszerek, míg százalékát a magánnyugdíj-rendszerek adják. A magánrendszerek két nagy csoportra oszlanak: a munkahelyi, szakmai rendszerekre és az egyéni megállapodásokon alapuló rendszerekre. A munkahelyi, szakmai nyugdíjrendszerekben való részvétel önkéntes és kötelező formái egyaránt léteznek. A kötelezésnek is eltérő formái vannak. így például Franciaországban az országos szakmai kiegészítő nyugdíjrendszerben való részvételt közvetlenül törvény íija elő. Finnországban az állam kötelezi a munkaadókat a vállalati nyugdíjrendszer létrehozására, a munkavállalókat pedig a belépésre. 25 Nagy-Britanniában az állami kiegészítő (jövedelemfüggő) rendszerben akkor kötelező a részvétel, ha a munkavállaló nem tagja egy, az állami nyugdíjrendszerből való kilépésre jogosító magánnyugdíj-rendszernek. 26 Dániában és Svédországban a munkahelyi kiegészítő rendszerek a kollektív szerződések alapján kötelezők, Belgiumban és Hollandiában részben kötelezők. Belgiumban akkor kötelező a részvétel, ha a vállalati nyugdíjrendszert kollektív szerződéssel hozták létre, vagy az olyan munkavállalónak, aki a rendszer létrehozása után lép be a munkáltatóhoz. Hollandiában a szociális miniszter kötelezővé nyilváníthat egy ágazati rendszert, ha azt az ágazat szociális partnerei kezdeményezik. A vállalati nyugdíjrendszert fenntartó munkáltatók mentesítést kaphatnak a kötelező rendszerben való részvétel alól. A kiegészítő rendszerek teljes önkéntesség alapján például Ausztriában, Németországban, Görögországban, Írországban működnek. 24 Gerencsér László: i. m o. 25 Emellett mindkét országban vannak önkéntes rendszerek is. 26 Nagy-Britanniában 1975-től bevezették az állami nyugdíjrendszer jövedelemfüggő elemét, és később az állami szerepvállalás csökkentésére irányuló törekvések keretében először a szakmai nyugdíjrendszerekbe, majd az egyéni megállapodásokon alapuló rendszerekbe engedték ki" a biztosítottakat.

12 732 Varga Zoltán A felügyeleti és szabályozó funkciókat ellátó szervek rendkívül változatosak: pénzügyminisztérium, gazdasági minisztérium, szociális és egészségügyi minisztérium, fejlesztési minisztérium. Jellemző intézmény a biztosítás felügyelet. Az országok többségében a szabályozás és felügyelet egy intézmény (általában minisztérium) ügykörébe tartozik. Azokban az országokban, ahol sokszínű a szakmai nyugdíjrendszer, ott a szabályozásnál és felügyeletnél is jelentkezik a változatosság. 27 A kölcsönösségi biztosítási törvény hatálya alá tartozó önsegélyező egyesületek és kölcsönösségi társaságok szabályozása a társadalombiztosítási miniszter hatóköre, felügyelő-szervezetük pedig a kölcsönösségi társaságok és önsegélyező intézmények felügyelőbizottsága. A kiegészítő nyugdíjrendszereket a társadalombiztosítási miniszter szabályozza, felügyeletüket pedig a szociális ügyek felügyeletének számvevőszéki irodája látja el. IV. A nyugdíjbiztosítás terén érvényesülő koordináció részletes szabályai A nyugellátások is az 1408-as rendelet hatálya alá tartoznak. 28 A koordináció csak a kötelező, az állam által törvényi előírásokkal szabályozott nyugdíjrendszerekre terjed ki. 29 A kiegészítő jellegű szakmai nyugdíjrendszerek, valamint az egyéni (önkéntes) nyugdíjbiztosítások nem tartoznak az 1408-as rendelet hatálya alá így például Franciaországban az életbiztosító-társaságok szabályozóhatósága a pénzügyminisztérium, felügyelő-hatóságuk a biztosítás-felügyeleti bizottság. 8 Magyarországon a társadalombiztosítási nyugellátások körébe - így az Európai Unió koordinációs rendeleteinek hatálya alá is - tartoznak az alábbi ellátások öregségi nyugdíj rokkantsági nyugdíj baleseti rokkantsági nyugdíj hozzátartozói nyugellátások, azaz özvegyi nyugdíj árvaellátás szülői nyugdíj. 29 A magyar nyugdíjrendszer hatályos szabályait lásd bővebben: Gecse Istvánné-Jakab Nóra-Menyhárt Szabolcs-Prugberger Tamás (szerk.) Tóth Hilda-Varga Zoltán: Szociális jog II. Társadalombiztosítási jog, Novotni Kiadó, Miskolc, E területen a hatály bővülése irányába hat, hogy a francia országos kiegészítő rendszer is a koordináció körébe került.

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Az első európai nyugdíjtörvények... 3 II. A nyugdíjrendszerek változásai... 4 III. Öregségi nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában... 5 1. Ausztria... 5 2. Belgium...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 11 12 12 13 23 ugdíj 26 III. Különleges nyugdíjjogosultságok

Előszó. Tartalom. 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 11 12 12 13 23 ugdíj 26 III. Különleges nyugdíjjogosultságok Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása A nyugdíjrendszer és a legfontosabb jogforrásai A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 1 2012-03 2 Amodern világ eddig példátlan gazdagsággal és technológiai kapacitással rendelkezik és rendkívüli lehetőségeket kínál: lehetővé

Részletesebben

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A projekt alatt gyűjtött tényeket konkrét estekre alkalmazva ellenőriztük, hogy a Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Romániából Olaszországba költöző mobil munkavállalókat

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Bevezetés Napjainkban az egész világon a nagy társadalmi biztonsági rendszerek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság -

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában Az Ön szociális biztonsági jogai Bulgáriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A Gazdaságtörténeti Mûhely 2004. június 11-én A jóléti rendszerek átalakítása és a társadalombiztosítás témában rendezett konferenciájának

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004

SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben