SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 iktatószám: /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT november

2 I. Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény tevékenységei és kapacitásai a szakmai alapdokumentum alapján... 6 Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások... 7 III. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, feladata Vezetők, vezetőség, a vezetői munka és helyettesítés rendje Pedagógusok közösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközössége A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (NOKS) Iskolatitkárok Rendszergazda Műszaki vezető Tanulók közösségei Szülői szervezetek (közösségek) Intézményi Tanács A belső kapcsolattartás rendje A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás formája A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Pedagógusok közösségei tanulók közösségei Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) Iskolaszék Gazdálkodást Ellátó Osztállyal történő kapcsolattartás A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Állandó munkakapcsolat Külföldi iskolakapcsolatok Rendszeres munkakapcsolat Az iskolával kapcsolatban lévő alapítványok Az iskolával kapcsolatban lévő egyesületek Az iskolával kapcsolatban lévő szervezetek a) Gazdálkodó szervezetek, elsősorban a duális képzés miatt b) Egyéb szervezetek Iskolaorvos és védőnő Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal

3 4.9. Kapcsolat a lakóhely szerint illetékes jegyzővel Az iskola helyiségeinek térítésmentesen használata IV. Működés rendje Az intézmény működési rendje A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A felnőttoktatás formái Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskolának zászlója van, Az iskola címere Iskolai ünnepélyeken Az iskola névadója: Ünnepélyek Az iskola Kossuth-érmet adományoz: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai Az iskolai könyvtár (SZMSZ) Az iskolai könyvtár használati rendje A tankönyvkölcsönzés szabályai Egyes tankönyvek iskolai könyvtárból való megvásárlásának feltételei Katalógusszerkesztési szabályzat Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a balesetek esetén Eljárások bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén Az intézmény létesítményei, vagyona és ezek megóvása Egyéb kérdések Intézményi dokumentumok nyilvánossága V. Záró rendelkezések Záradék a fenntartóra háruló többletkötelezettségről 38 Mellékletek számú melléklet: Ügyviteli, adat- és iratkezelési szabályzat

4 I. Bevezetés Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek intézményünkben. A SZMSZ feladata, hogy megállapítsa az iskola működésének szabályait, a jogszabályok által megállapított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabályok nem rendeztek. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 202/2012. (VII. 27.) korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás 39/2014. (XI. 6.) számú EMMI utasítás a KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az államháztartás működéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény (továbbiakban: Ntt.) az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 12.) OM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: Magyarország költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 4

5 a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 110/2012. (VI. 4.) korm. rendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet Az emberi erőforrások minisztere 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006 (III.23. ) OM rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet; A munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatokról és véleményéről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 15/1998.(IV.30) NM rendelet a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 3. Az SZMSZ hatálya 1. A Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület év november hó 28. napján felülvizsgálta és a szükséges módosításokkal elfogadta. Az előkészítéskor illetve elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt: a) az iskolai szülői szervezete b) a diákönkormányzat c) Intézményi Tanács 2. A SZMSZ az 1. pontban említett testületek véleményezését, majd a nevelőtestület jóváhagyását követően a fenntartóhoz kerül ellenőrzésre (többletkötelezettség esetén egyetértés beszerzése céljából), ezt követően lép hatályba és ezzel az ezt megelőző SZMSZ érvénytelenné válik. 3. A SZMSZ és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű, valamint mindazokra kiterjed hatálya, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 4. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 5

6 II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók Név: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola Idegen nyelvű név: Kossuth Lajos Bilingual Secondary School of Technology Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. Telephely: (Tanhangár) 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. Az alapítás időpontja: 1954 Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: 1230/C/1992. VII. 27. Fővárosi Közgyűlés határozata Az intézmény törzskönyvi azonosítója (PIR): (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, továbbiakban: KLIK) szervezeti egysége Az intézmény fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 1051 Budapest, Nádor utca 32. Tankerület: KLIK Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztálya Szakmai alapdokumentum kelte: november 6. Szakmai alapdokumentum azonosítója: 39/2014. EMMI utasítás 3. függeléke, I pont OM azonosító: Adóalanyiság: nincs Adószám: nincs Bankszámlaszám: nincs (KLIK 3. sz. GEO száma: ) 2. Az intézmény tevékenységei és kapacitásai a szakmai alapdokumentum alapján Köznevelési és egyéb alapfeladata - szakközépiskolai nevelés-oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatás - felnőttoktatás esti - évfolyamok: négy, öt - kéttanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol) - nyelvi előkészítő - érettségire felkészítő négy évfolyam - ágazat: Közlekedés, Közlekedésgépész - szakmacsoport: Közlekedés Az indítható osztályokról és szakképesítésekről a szakmaszerkezeti döntések figyelembevételével évente a fenntartó dönt. Engedélyezett OKJ-s szakképesítések 2015/2016-ra Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) felnőtt esti, 2 éves Repülőgépsárkány-szerelő ( ) felnőtt esti, 2 éves Autóelektronikai műszerész ( ) nappali, 2 éves Autóelektronikai műszerész ( ) felnőtt esti, 2 éves Autótechnikus ( ) felnőtt esti, ráépülés, 1 éves (autóelektronikai műszerész vagy autószerelő előképzettséggel) Avionikus ( ) nappali, 2 éves Repülőgépész ( ) nappali, 2 éves Az iskola maximális létszáma: 1200 fő Intézményegységenkénti maximális létszám 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12. (székhely) Feladatellátási helyre vonatkozó maximális nappali létszám: 850 fő 6

7 Feladatellátási helyre vonatkozó maximális felnőttoktatás nem nappali létszám: 150 fő iskolai tanműhely maximális létszáma: 89 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. (telephely) feladatellátási helyre vonatkozó maximális nappali létszám: 150 fő feladatellátási helyre vonatkozó maximális felnőttoktatás nem nappali létszám: 50 fő iskolai tanműhely maximális létszáma: 84 fő A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12. (székhely) Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. (telephely) Helyrajzi száma: /37,/12,/18,/26,/38 Hasznos alapterülete: nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások A tanórai foglalkozások. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata az oktatás során. Az alkalmassági-, osztályozó-, különbözeti-, pótló, javítóvizsgák. A tankötelezettek esetén évfolyamismétlés, a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt, és abban az esetben is, ha arra nem a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt kerül sor. (szülő kérésére, egészségügyi okokból) A nem tankötelezettek esetén évfolyamismétlés első alkalommal a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt. Az érettségi vizsga, a szakmai vizsga, az első alkalommal. Érettségi és szakmai pótvizsga tantárgyanként egy alkalommal. Szakköri, sportköri, felzárkóztató, korrepetáló és tehetséggondozó foglalkozások. Versenyekre, vizsgákra történő felkészítés. Az iskolai létesítményeknek, eszközeinek használata. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás. Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele. 7

8 III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, feladata Az iskola szervezetének blokkdiagramja. Igazgató Közismereti ig. h. Műszaki ig. h. Műszaki tanárok mk-i Rendszergazda részállású* Műszaki vezető (repülőbázis) részállású* Műszaki vezető (főépület) Titkárság gazdasági ügyintézőkézbesítő műszaki ügyintézőraktáros gondnok karbantartók Közismereti tanárok mk-i szakoktatók mk-i Karbantartók anyagbeszerző Könyvtárostanár Takarítók takarítók Tanulói fegyelmi bizottság Portások éjjeliőrök portások éjjeliőrök DÖK-segítő tanár Ifjúságvédelmi megbízott *a részállások összege legfeljebb 1 státusz lehet 8

9 1.1 Vezetők, vezetőség és a vezetői munka rendje Az iskola igazgatósága és a vezetői helyettesítés rendje Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: igazgatóhelyettesek Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. A kiadmányozás szabályait a KLIKE 2/2013. utasítása valamint jelen SZMSZ 1. melléklete tartalmazza. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatóhelyettesek, megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás öt évre szól, lejárta után ismételhető. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az igazgatót távollétében pedagógiai kérdésekben az ügyeletes igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatót tartós távolléte esetén teljes jogkörrel az igazgató I. helyettese helyettesíti, aki erről megbízással rendelkezik. Az igazgató és az igazgató I. helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítői feladatokat a II. igazgatóhelyettes látja el, aki erről megbízással rendelkezik. Igazgatóhelyettesek Műszaki igazgatóhelyettes (I. helyettes) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, az igazgatót vezetői munkájában közvetlenül segíti, és az igazgató akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén, külön megbízás alapján, teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesítheti. Szervezi és irányítja a szakmai elméleti tantárgyak oktatását, szakmai tantárgyi versenyek, illetve a szakmai vizsgák előkészítését és lebonyolítását. Elkészíti a szakmai és képesítő vizsgák ütemtervét, koordinálja a szakmai elméleti és gyakorlati vizsgák lebonyolítását. Gondoskodik a szakmai vizsgák elméleti és gyakorlati tételeinek összeállításáról. Szervezi és irányítja a szakmai tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. Előkészíti nevelőtestületi értekezletek szakmai kérdéseinek anyagait. Gondoskodik a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztéséről. Előkészíti a tantárgyfelosztási tervet és a tantermek beosztási tervét, illetve szervezi az órarend elkészítését. Az ellenőrzési ütemterv alapján óralátogatásokat végez és azokról elemzéseket készít. A GEO megbízott tűz- és munkavédelmi megbízottjával együttműködésben szervezi és ellenőrzi az iskola tűz,- munka- és balesetvédelmi tevékenységét. Felelős a szakmai gyakorlati tárgyak oktatásáért, a gyakorlati oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáért. Szervezi és irányítja a szakoktatók munkáját, és a szakmai gyakorlati versenyeket. Elkészíti a gyakorlati oktatás órarendjét. Felelős a szakoktatók munkaügyi adminisztrációinak szakszerű dokumentálásáért. Ellenőrzi az e-napló vezetését és a kötött munkaidő teljesítését Rendszeresen ellenőrzi az iskolai csoportos foglalkozások munkáját. Az ellenőrzési ütemterv alapján óralátogatásokat végez, és azokról elemzést készít. Ellenőrzi a tanműhelyek működésére vonatkozó szabályok betartását, és a tanműhelyek műszaki állapotát. Gondoskodik a korszerű technológiák oktatási feltételeinek megteremtéséről, műszaki fejlesztéséről. Az illetékes Kamarával együttműködve biztosítja a tanulók számára a munkahelyi gyakorlóhelyeket, illetve rendszeresen ellenőrzi munkahelyi körülmények előírásoknak való megfelelését, és a tanulók munkavégzését. 9

10 Elkészíti a tanulók éves munkahelyi beosztását. Rendszeres kapcsolatot tart a szakképzésben részt vevő gazdálkodó szervekkel. Közreműködik a szakképzési támogatásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötésében. Megszervezi és lebonyolítja a szakmai és képesítő gyakorlati vizsgákat, egyeztetve a szakmai elméleti vizsgát szervező szakmai igazgatóhelyettessel. Közreműködik a szakképzési pályázatok előkészítésében. Elkészíti félévkor és tanév végén a munkaterületét érintő elemző jelentéseket. Feladatait és hatásköreit részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. Közismereti területért felelős igazgatóhelyettes (II. helyettes) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, az igazgatót akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a helyettesítési rend alapján teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesítheti. Szervezi és irányítja a tanulói jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyek intézését, a közismereti tantárgyak oktatását és versenyeinek lebonyolítását, az érettségi vizsgák előkészítését. Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében Előkészíti és szervezi az iskola-egészségügyi ellátást. Előkészíti és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozásokat. Ellenőrzi és koordinálja az osztályfőnöki tevékenységeket, illetve segíti az Osztályfőnöki Munkaközösség és a Szülői Munkaközösség munkáját. Az ellenőrzési ütemterv alapján óralátogatásokat végez, és azokról elemzést készít. Koordinálja a tankönyvellátással és a tankönyvtámogatással kapcsolatos munkákat. Koordinálja a közösségi szolgálattal kapcsolatos munkákat. Szervezi az iskolába jelentkező tanulók felvételével kapcsolatos teendőket, felvételi vizsgákat. Szervezi és irányítja az iskolai könyvtár működését, felel a könyvtári állomány fejlesztéséért. Gondoskodik az iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illő, színvonalas előkészítéséről és lebonyolításáról, a hagyományok ápolásáról. Előkészíti és szervezi a tanulók dicséretével és jutalmazásával, illetve a fegyelmi vétségekkel kapcsolatos intézkedéseket, valamint vezeti a fegyelmi eljárásokat, annak jogszerű lebonyolítását biztosítja. Ellenőrzi a naplók, a csoportnaplók naprakész, szabályos vezetését és lezárását. Előkészíti és továbbítja a pedagógusok többletmunka díjainak és helyettesítési díjainak elszámolását a KLIK Gazdálkodást Ellátó Osztályára. Elkészíti félévkor és tanév végén a munkaterületét érintő elemző jelentéseket, előkészíti az iskolai statisztika elkészítéséhez szükséges adatokat. Elkészíti az iskolai statisztikát. Szervezi és koordinálja az országos méréseket Szervezi és koordinálja az iskola ifjúságvédelmi feladatait. Szervezi és koordinálja a szabadidő-szervezési feladatokat. Figyelemmel kíséri a nyelvi témájú és a TEMPUS Közalapítvány pályázati lehetőségeit. Szervezi a külföldi iskolákkal való kapcsolatokat. Segíti az angol anyanyelvi tanárok munkáját, beilleszkedését. Feladatait és hatásköreit részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. Az igazgatóság rendszeresen, jellemzően hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az igazgatóság tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési, értékelési feladatokat is ellátnak. Az iskola kibővített vezetősége Tagjai: igazgató 10

11 igazgatóhelyettesek a munkaközösségek vezetői diákönkormányzatot segítő pedagógus közalkalmazotti tanács vezetője szakszervezet vezetője A kibővített iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Összehívása nem kötelező, és a témák aktualitásától függő összetételben történik. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti. 1.3 Pedagógusok közösségei A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása (R. 4. (1) bek. h) pont) (ezen belül a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések) A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi, pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban meghatározott döntési jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület kapcsolatot tart a koordinációs iroda munkatársaival.(ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező, pszichológus, pályaválasztási felelőssel) A nevelőtestület döntését értekezleten hozza. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a./ a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása. b./ a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása. c./ a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése. d./ az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. e./ a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. f./ a házirend elfogadása. g./ a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. h./ a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. j./ az igazgató által elkészített továbbképzési program elfogadása. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. Az intézmény nevelőtestülete dönt: a./ a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. b./ arról, hogy az intézmény helyiségeit használatra kinek engedi át. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül az alábbi jogokat ruházza át: c.1 A döntési jogkörök közül az egy osztályban tanítók közösségére a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását /tanév végén/.- a tanulók osztályozó vizsgára bocsátását. c.2 A fegyelmi bizottságra - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést. 11

12 c.3. A javítóvizsga bizottságra - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását javítóvizsga letétele után. c.4. A kötelező véleményezési jogkörök közül a szakmai munkaközösségre - a tantárgyfelosztás javaslatát. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó átruházott ügyekről és egyéb feladatokról a megbízottak általában a tanévzáró értekezleten vagy az operatív munkát szolgáló (pl. tantárgyfelosztás) értekezleten kell, hogy beszámoljanak. c.5.egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja Alakuló értekezlet tárgyköre: a tanév beindításával kapcsolatos feladatok javítóvizsgák lebonyolításának szervezése Tanévnyitó értekezlet téma: - az új tanév fő feladatai 9. évfolyamon az egy osztályban tanítók értekezletét a tanulók átállásának, beilleszkedésének, családi, szociális, egészségügyi helyzetének vizsgálatára. 10. és 11. évfolyamon az egy osztályban tanítók értekezletét a tanulók fejlődésének, problémáinak vizsgálatára. Félévi és év végi osztályozó értekezletek. Félév munkáját értékelő értekezlet Tanévzáró értekezlet az érettségi és szakmai vizsgák után témája: az éves munka értékelése főbb statisztikai mutatók, és ezek elemzése, a következő tanév tantárgyfelosztásának véglegesítése, jövő évi feladatok előrevetítése Nevelési értekezlet Munkaértekezletek A napi tevékenység koordinálása céljából szükség szerint az igazgató hívja össze. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha iskolaszék, diákönkormányzat kezdeményezi az összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több, mint 50 %-a jelen van. Nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része vesz részt az értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: - egy osztályban tanítók értekezlete - egy tagozat nevelőinek értekezlete A nevelők szakmai munkaközössége Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működhetnek: 1. idegen nyelvi 2. tantárgyát idegyen nyelven tanító 3. autós-szakmai alapozó 4. légijármű-karbantartó 5. szakmai gyakorlati 6. humán (magyar-történelem) 7. matematika-fizika 8. informatika 9. természettudományi-testnevelés 10. osztályfőnöki A munkaközösségeket az illetékes igazgatóhelyettesek irányítják a munkaközösség vezetőjén keresztül. A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön túl a nevelőtestület az alábbi jogköröket ruházza át - a tantárgyfelosztás javaslatát. 12

13 A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segíti az iskola munkáját részt vesznek az iskolai oktató-nevelőmunka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés) egységes követelményrendszer kialakítása a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése tantárgy tanmeneteinek elkészítése, ebben segítségnyújtás pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, bonyolítása szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelői önképzéshez az érettségi vizsgák tételsorainak összeállítását segítik, ezeket értékelik javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásáráról segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, a közösség vezetőjét segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított, 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjének megbízását az igazgató adja, a munkaközösség tagjai választják. c.6. Munkaközösség-vezetők feladatai Tantárgy, illetve tantárgycsoportok gondozása. Tanmenetek, tantervek rendszeres figyelemmel kísérése, szükség szerinti korrigálása. Tanításhoz szükséges szemléltető és AV-eszközök alkalmazása, fejlesztési igények eljuttatása az igazgatóhoz. Szakszertárak és az ott lévő szemléltető eszközök, könyvek, folyóiratok rendezettségének biztosítása, a szakterületekhez tartozó folyosói vitrinek karbantartása, szükség szerinti felújítása. Közismereti tárgyak szóbeli érettségi vizsgatételei elkészítésének szervezése, a szükséges egyeztetések lefolytatása. Műszaki elméleti tárgyak központi vizsgatételeinek tanulók számára történő kiadása minden év november közepéig, a vizsgára való felkészítés koordinálása. OSZTV és egyéb szakmai tanulmányi versenyekre a megfelelő tanulók kiválasztása, egyeztetve a matematika, fizika tárgyakat tanító tanárokkal, a tanulók felkészítése. OKTV és egyéb tantárgyi versenyek koordinálása, a jelentkezett tanulók felkészítésének figyelemmel kísérése. Szükség szerint megtartja a munkaközösségi foglalkozásokat. A tanév elején vezetésével, javaslatára a munkaközösség meghatározza az éves feladatokat. Félévi és tanév végi értékeléshez rövid írásos beszámolót készít, kitölti az előkészített táblázatokat. Önálló kezdeményezésre, tantárgyi vagy komplex tudásszint méréseket szervezhet, eldönti annak anyagát és az értékelés módját. Látogatja a munkaközösség tagjainak óráit. A tapasztalatokat az érintett tanárral megbeszéli. Figyelemmel kíséri a tananyag helyzetét. (tanmenet, napló beírása, lemaradás, stb.) A munkaközösségen belül bemutató órákat szervezhet a munkaközösség tagjainak. A következő évi tantárgyfelosztást javaslat jelleggel minden év március hónapban elkészíti és átadja a területileg illetékes igazgatóhelyettesnek. Segíti munkaközösségének tagjait módszertani, szakmai tanácsokkal. Ismerje a munkaközösséghez tartozó tanárok munkáját, véleményt mondjon szakmai munkájukról a pedagógusértékelést végző vezetőnek. Igény szerint tegyen javaslatot a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére. Tartson kapcsolatot más munkaközösségek vezetőivel o programok összeállítása, tervezése, szervezésekor o mérések szervezésekor o próbaérettségi szervezésekor o belső továbbképzések szervezésekor o tantárgyfelosztás javaslatának elkészítésekor. 13

14 1.4 A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (NOKS) Iskolánkban a nevelő és oktatómunkát az alábbi szakemberek segítik: Iskolatitkárok Rendszergazda Műszaki vezető NOKS dolgozóink munkáját közvetlenül az intézmény vezetője irányítja. Munkájukat külön munkaköri leírás alapján végzik. Fő feladatuk az oktató nevelő munka hatékonyságának elősegítése. Jogaikat és kötelességeiket, juttatásaikat, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeiket a magasabb jogszabályok (Mt., Kjt. és kapcsolódó rendeletek) valamint a kollektív szerződés rögzíti. 1.5 Tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkothatnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás alapján végzik. Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja (ill. bízza) meg: ODB titkár ODB titkár helyettes A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat (IDB, más néven DÖK) látja el. Jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, ill. választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Tevékenységét az saját szervezeti és működési szabályzat szerint folytatja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő tanárt az igazgató, a nevelőtestület véleményének figyelembevételével és az iskolai diákönkormányzat vezetőségének egyetértésével bízza meg. Feladata a diákközgyűlés előkészítése és folyamatos kapcsolattartás az DÖK-kel illetve az DÖK programjainak koordinálása Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, amelyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés megválasztja egy év időtartamra a 9 fő diákképviselőt, a DÖK-öt. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetére és érvényesülésére, a házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalataira A DÖK dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével saját működéséről a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról hatáskörei gyakorlásáról egy tanítás nélküli munkanap (Kossuth-nap) programjáról A DÖK egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben ünnepélyek, megemlékezések rendjéről, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokról az iskola vezetőségével való kapcsolattartás formájáról, rendjéről a mindennapi testedzés formáiról, az iskolai sportkörről 14

15 szociális ösztöndíj illetve szociális támogatás felosztásának elveiről, a tanulók jutalmazásának elveiről, formáiról fegyelmező intézkedések formáiról ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a házirend elfogadásakor A DÖK véleményt nyilvánít a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséről, elfogadásáról tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről iskolai sportkör működési rendjének megállapításáról tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elveinek meghatározásáról a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásáról a könyvtár működési rendjének kialakításáról tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárás során, képviselője részt vesz a fegyelmi tárgyaláson Iskolai alapdokumentumok elfogadása előtt, a jogszabályokban megnevezett esetekben A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái. A tanuló joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához szükséges értesülésekhez és tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Ebben dokumentumok is segítik, melyek az osztályfőnököknél, az ifjúságvédelmi felelősnél, a diákönkormányzatot irányító pedagógusnál, illetve a könyvtárban vannak. A tájékoztatási jog mellett biztosítani kell számukra, hogy szervezett formában véleményt mondjanak az őket nevelő és oktató pedagógusok munkájáról és az őket érintő kérdésekről. Egy évben kétszer az osztály diákbizottság vezetői találkoznak az iskola igazgatójával, ahol felvethetik problémáikat, választ kapnak kérdéseikre, melyeket előzetesen írásban is leadhatnak, vagy személyesen fogalmazzák meg. Minden tanulónak joga van, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e kérdésekről javaslatot tegyen. Kérdéseikre, javaslataikra a megkereséstől számított 30 napon belül, az iskolaszéktől pedig legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kell, hogy kapjanak. Kérdéseivel fordulhat a diákönkormányzatot irányító pedagógushoz fogadó idejében. Az igazgatóhoz szóbeli bejelentkezés után a szünetben, vagy előre egyeztetett időpontban. Az igazgatóhelyettesekhez szünetekben. Amennyiben kérését írásban fogalmazza meg azt az irodai fogadó időben az iskolatitkárnak leadhatja. A tanulók rendszeres vélemény nyilvánítására évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést tartunk. A tanulók tájékoztatásának egyik eszköze az iskolarádió, amelynek diákprogramját a diákönkormányzat határozza meg, munkájukat segíti az iskolarádióért felelős tanár. A tanulók tájékoztatásának másik eszköze a körözvények, melyeket az igazgató, igazgatóhelyettesek juttatnak el a tanulókhoz. A tanulók ügyeinek elintézéséhez az iskolatitkár minden nap a 3. és a 4. óra utáni szünetben és a 6. órát követő szünetben segítséget nyújt. 1.6 Szülői szervezetek (közösségek) Az osztályok szülői szervezetét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: SZMK-vezető SZMK-vezető helyettes Az osztályok szülői szervezeteinek kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott SZMK vezetőség vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez A szülők legmagasabb szintű szerve az iskolai Szülői Választmány. A választmányt az osztályok szülői szervezeteinek 1 1 küldöttje alkotja. A választmány egy tanévben kétszer találkozik az iskola igazgatójával. Az első választmányi értekezleten az igazgató tájékoztatása hangzik el az év feladatairól, a dokumentumokról (pedagógiai program, SZMSZ, házirend stb.) 15

16 A második választmányi értekezleten aktuális problémákról van szó A szülői választmányt az alábbi jogok illetik meg: Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben Mivel iskolánkban 1999/2000-es tanév óta nem működik iskolaszék, minden olyan helyzetben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorolna, a Szülői Választmányt kell felkérni. 1.7 Intézményi Tanács A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73. (3)-(4) bekezdései alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. Az Intézményi Tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jött létre, ügyrend alapján működik. Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az Intézményi Tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása előtt. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. Jogszabályi előírás alapján az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az Intézményi Tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 16

17 2. A belső kapcsolattartás rendje A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 2.1 A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetők és választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az igazgatóság ülései a kibővített iskolavezetőségének ülései különböző értekezletek megbeszélések Ezen fórumok időpontját laza tervezés alapján az iskolai munkaterv (tanév helyi rendje) tartalmazza. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett táblán, vagy írásbeli tájékoztatókon, illetve körözvények útján is értesíti a nevelőket. A kibővített iskolavezetőségének tagjai az iskolavezetőség ülései után tájékoztatják az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetítik az iskolavezetőség felé. a nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy tagozat szerinti igazgatóhelyettesük, ill. választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola kibővített vezetőségével és az iskolaszékkel. 2.2 A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje Ld A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Ld és Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményben sportkör mint szervezeti egység nem működik. A sportkör mint tanórán kívüli foglalkozási forma működik, melynek beosztását évente közzéteszi az iskola. 2.5 A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A szülői választmány látja el az iskolaszék feladatait. Ld. 3.3 továbbá A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás formája Iskolaszék az iskolában jelenleg nem működik, helyette a Szülői Választmány látja el ezt a feladatot. Az iskolaszék az iskola közösségeivel, illetve a fenntartóval a teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai: évente legalább 1 alkalommal kötelesek tájékoztatni az őket megválasztókat az iskolaszék tevékenységéről kötelesek választóik véleményét, javaslatát, kérdéseit a felvetést követő ülésen az iskolaszék elé tárni. Az iskola egészének életéről az igazgató az iskolaszék igénye szerint tájékoztatja az iskolaszéket. 17

18 3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a tanulók, a szülők alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az valamint és 3.3 pontokban felsorolt közösségek révén és módon érvényesíti. 3.1 Pedagógusok közösségei tanulók közösségei a.1 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen (évente 1 alkalommal) tájékoztat. a.2 Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tanárok kötelesek tájékoztatni a tanulót évközi eredményeiről. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat ugyanezen fórumokon vagy képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 3.2 Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) b.1 Az iskola egészének életéről, az aktuális feladatokról az igazgató a szülői választmányon keresztül az osztályfőnökök - az osztályszülői értekezleteken - írásbeli tájékoztatókon tájékoztatják a szülőket. b.2 A tanulók egyéni haladásával kapcsolatban tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: szülői értekezlet (évente 2 alkalommal, ill. rendkívüli esetben) fogadóórák évi 2 alkalommal külön behívás esetén 3.3 Iskolaszék c /2000-es tanévtől az iskolaszék nem működik. Minden olyan alkalommal, amikor a hatályos jogszabályok szerint az iskolaszéket egyetértési vagy véleményezési jog illetné, a Szülői Választmányt kell felkérni. 3.4 Gazdálkodást Ellátó Osztállyal történő kapcsolattartás Az iskola nem önállóan gazdálkodó A gazdasági feladatokat a KLIK 3. számú Gazdálkodást Ellátó Osztálya (továbbiakban: GEO) látja el. Az iskola és a GEO együttműködését, feladat- és munkamegosztását a KLIK SZMSZ-e és KLIKE szabályzatok írják elő. 4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. 4.1 Állandó munkakapcsolat Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: a fenntartóval (KLIK) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztályával, aki a fenntartói és működtetői feladatokat látja el. A kapcsolattartás jellemző formája: 18

19 KLIK Gazdálkodást Ellátó Osztályával. Az iskola nem önállóan gazdálkodó. Az iskola és a GEO együttműködését, feladat- és munkamegosztását a KLIK SZMSZ-e és KLIKE szabályzatok írják le. TISZK Koordinációs Irodával a projektfenntartási időszak végéig Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézettel Kollégiumokkal Gyakorlati képzést biztosító vállalatokkal Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalom Tudományi Kar Műszaki Pedagógiai Tanszékkel A fenntartó által kijelölt, a pedagógusképzést és hospitálásokat koordináló intézménnyel Óbudai Egyetem / Bánki Donát Karával 4.2 Külföldi iskolakapcsolatok Kapcsolattartás formáit az EU-s projekt (Leonardo, majd 2015-től: Erasmus+) leírása tartalmazza. Az iskola nemzetközi kapcsolatai: Tampere College Finnország Rovaniemi Technical College Finnország Höhere Technische Bundeslehranstalt Eisenstadt Ausztria Mimar Sinan Anadolu Teknik Törökország Hürriyet Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Bursa Törökország Shannon Aerospace Limited Írország Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi Olaszország 4.3 Rendszeres munkakapcsolat Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervekkel, gazdálkodókkal A kerületi Polgármesteri Hivatallal Kétnyelvű Iskoláért Egyesület (KIE) 4.4 Az iskolával kapcsolatban lévő alapítványok Az alapítvány neve: Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért 4.5 Az iskolával kapcsolatban lévő egyesületek Kossuth Szövetség Vöröskereszt Autószerelők Országos Egyesülete 4.6 Az iskolával kapcsolatban lévő szervezetek a) Gazdálkodó szervezetek, elsősorban a duális képzés miatt - Aeroplex Kft. (ACE) - Lufthansa Technik Budapest Kft. - Csepel Autócentrum Kft. - MALÉV GH Zrt. - Auto Delco Kft. - ATI 92 Kft. - Schwarzmüller Kft. A kapcsolattartás rendje: tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyében a műszaki igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot a cégek humánpolitikai képviselőivel, valamint a kamarával, repülő területen a műszaki vezető bevonásával. b) Egyéb szervezetek - Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal - Honvédelmi Minisztérium 19

20 Egyszerre több tanulónk teljesítheti az önkéntes közösségi szolgálatot az alábbi szervezeteknél: Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület Máltai Szeretetszolgálat NOÉ Állatotthon Alapítvány XXI. kerületi Tűzoltóság Segítség Köve Alapítvány A kapcsolattartás módját a szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás szabályozza. 4.7 Iskolaorvos és védőnő A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és a védőnővel. Rendszeres egészségügyi vizsgálat megszervezése a tanulók részére a 26/1997 (IX.3.) NM rendelet alapján. A pedagógusok kötelessége, hogy a tanulók részére a testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják. Ehhez szakszerű orvosi, védőnői segítséget igényelhetnek. Felvilágosító előadások tartásához, szervezéséhez igényeljük az orvos és a védőnő szaktanácsait, munkáját Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal. - A kapcsolat felelőse az ifjúságvédelmi felelős, aki a problémát ismerve szükség esetén segítségért keresi fel a szolgálatot (kerületben és a tanuló lakóhely szerinti szolgálatot egyaránt) Kapcsolat a lakóhely szerint illetékes jegyzővel - Ha a tanuló igazolatlanul mulasztott óráinak száma eléri a tízet, az osztályfőnök értesíti az illetékes jegyzőt Az iskola helyiségeinek térítésmentesen használata Az iskola helyiségeit, épületét az igazgató döntése alapján térítésmentesen használhatják: DÖK Pedagógus Szakszervezet KT Intézményi Tanács Szülői Szervezet TISZK Koordinációs iroda munkatársai az Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért 20

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben