SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 iktatószám: /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT november

2 I. Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény tevékenységei és kapacitásai a szakmai alapdokumentum alapján... 6 Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások... 7 III. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, feladata Vezetők, vezetőség, a vezetői munka és helyettesítés rendje Pedagógusok közösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközössége A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (NOKS) Iskolatitkárok Rendszergazda Műszaki vezető Tanulók közösségei Szülői szervezetek (közösségek) Intézményi Tanács A belső kapcsolattartás rendje A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás formája A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Pedagógusok közösségei tanulók közösségei Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) Iskolaszék Gazdálkodást Ellátó Osztállyal történő kapcsolattartás A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Állandó munkakapcsolat Külföldi iskolakapcsolatok Rendszeres munkakapcsolat Az iskolával kapcsolatban lévő alapítványok Az iskolával kapcsolatban lévő egyesületek Az iskolával kapcsolatban lévő szervezetek a) Gazdálkodó szervezetek, elsősorban a duális képzés miatt b) Egyéb szervezetek Iskolaorvos és védőnő Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal

3 4.9. Kapcsolat a lakóhely szerint illetékes jegyzővel Az iskola helyiségeinek térítésmentesen használata IV. Működés rendje Az intézmény működési rendje A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A felnőttoktatás formái Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskolának zászlója van, Az iskola címere Iskolai ünnepélyeken Az iskola névadója: Ünnepélyek Az iskola Kossuth-érmet adományoz: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai Az iskolai könyvtár (SZMSZ) Az iskolai könyvtár használati rendje A tankönyvkölcsönzés szabályai Egyes tankönyvek iskolai könyvtárból való megvásárlásának feltételei Katalógusszerkesztési szabályzat Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a balesetek esetén Eljárások bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén Az intézmény létesítményei, vagyona és ezek megóvása Egyéb kérdések Intézményi dokumentumok nyilvánossága V. Záró rendelkezések Záradék a fenntartóra háruló többletkötelezettségről 38 Mellékletek számú melléklet: Ügyviteli, adat- és iratkezelési szabályzat

4 I. Bevezetés Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek intézményünkben. A SZMSZ feladata, hogy megállapítsa az iskola működésének szabályait, a jogszabályok által megállapított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabályok nem rendeztek. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 202/2012. (VII. 27.) korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás 39/2014. (XI. 6.) számú EMMI utasítás a KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az államháztartás működéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény (továbbiakban: Ntt.) az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 12.) OM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: Magyarország költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 4

5 a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 110/2012. (VI. 4.) korm. rendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet Az emberi erőforrások minisztere 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006 (III.23. ) OM rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet; A munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatokról és véleményéről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 15/1998.(IV.30) NM rendelet a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 3. Az SZMSZ hatálya 1. A Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület év november hó 28. napján felülvizsgálta és a szükséges módosításokkal elfogadta. Az előkészítéskor illetve elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt: a) az iskolai szülői szervezete b) a diákönkormányzat c) Intézményi Tanács 2. A SZMSZ az 1. pontban említett testületek véleményezését, majd a nevelőtestület jóváhagyását követően a fenntartóhoz kerül ellenőrzésre (többletkötelezettség esetén egyetértés beszerzése céljából), ezt követően lép hatályba és ezzel az ezt megelőző SZMSZ érvénytelenné válik. 3. A SZMSZ és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű, valamint mindazokra kiterjed hatálya, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 4. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 5

6 II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók Név: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola Idegen nyelvű név: Kossuth Lajos Bilingual Secondary School of Technology Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. Telephely: (Tanhangár) 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. Az alapítás időpontja: 1954 Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: 1230/C/1992. VII. 27. Fővárosi Közgyűlés határozata Az intézmény törzskönyvi azonosítója (PIR): (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, továbbiakban: KLIK) szervezeti egysége Az intézmény fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 1051 Budapest, Nádor utca 32. Tankerület: KLIK Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztálya Szakmai alapdokumentum kelte: november 6. Szakmai alapdokumentum azonosítója: 39/2014. EMMI utasítás 3. függeléke, I pont OM azonosító: Adóalanyiság: nincs Adószám: nincs Bankszámlaszám: nincs (KLIK 3. sz. GEO száma: ) 2. Az intézmény tevékenységei és kapacitásai a szakmai alapdokumentum alapján Köznevelési és egyéb alapfeladata - szakközépiskolai nevelés-oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatás - felnőttoktatás esti - évfolyamok: négy, öt - kéttanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol) - nyelvi előkészítő - érettségire felkészítő négy évfolyam - ágazat: Közlekedés, Közlekedésgépész - szakmacsoport: Közlekedés Az indítható osztályokról és szakképesítésekről a szakmaszerkezeti döntések figyelembevételével évente a fenntartó dönt. Engedélyezett OKJ-s szakképesítések 2015/2016-ra Légi közlekedésüzemvitel-ellátó ( ) felnőtt esti, 2 éves Repülőgépsárkány-szerelő ( ) felnőtt esti, 2 éves Autóelektronikai műszerész ( ) nappali, 2 éves Autóelektronikai műszerész ( ) felnőtt esti, 2 éves Autótechnikus ( ) felnőtt esti, ráépülés, 1 éves (autóelektronikai műszerész vagy autószerelő előképzettséggel) Avionikus ( ) nappali, 2 éves Repülőgépész ( ) nappali, 2 éves Az iskola maximális létszáma: 1200 fő Intézményegységenkénti maximális létszám 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12. (székhely) Feladatellátási helyre vonatkozó maximális nappali létszám: 850 fő 6

7 Feladatellátási helyre vonatkozó maximális felnőttoktatás nem nappali létszám: 150 fő iskolai tanműhely maximális létszáma: 89 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. (telephely) feladatellátási helyre vonatkozó maximális nappali létszám: 150 fő feladatellátási helyre vonatkozó maximális felnőttoktatás nem nappali létszám: 50 fő iskolai tanműhely maximális létszáma: 84 fő A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12. (székhely) Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 203. (telephely) Helyrajzi száma: /37,/12,/18,/26,/38 Hasznos alapterülete: nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások A tanórai foglalkozások. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata az oktatás során. Az alkalmassági-, osztályozó-, különbözeti-, pótló, javítóvizsgák. A tankötelezettek esetén évfolyamismétlés, a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt, és abban az esetben is, ha arra nem a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt kerül sor. (szülő kérésére, egészségügyi okokból) A nem tankötelezettek esetén évfolyamismétlés első alkalommal a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt. Az érettségi vizsga, a szakmai vizsga, az első alkalommal. Érettségi és szakmai pótvizsga tantárgyanként egy alkalommal. Szakköri, sportköri, felzárkóztató, korrepetáló és tehetséggondozó foglalkozások. Versenyekre, vizsgákra történő felkészítés. Az iskolai létesítményeknek, eszközeinek használata. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás. Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele. 7

8 III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, feladata Az iskola szervezetének blokkdiagramja. Igazgató Közismereti ig. h. Műszaki ig. h. Műszaki tanárok mk-i Rendszergazda részállású* Műszaki vezető (repülőbázis) részállású* Műszaki vezető (főépület) Titkárság gazdasági ügyintézőkézbesítő műszaki ügyintézőraktáros gondnok karbantartók Közismereti tanárok mk-i szakoktatók mk-i Karbantartók anyagbeszerző Könyvtárostanár Takarítók takarítók Tanulói fegyelmi bizottság Portások éjjeliőrök portások éjjeliőrök DÖK-segítő tanár Ifjúságvédelmi megbízott *a részállások összege legfeljebb 1 státusz lehet 8

9 1.1 Vezetők, vezetőség és a vezetői munka rendje Az iskola igazgatósága és a vezetői helyettesítés rendje Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: igazgatóhelyettesek Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. A kiadmányozás szabályait a KLIKE 2/2013. utasítása valamint jelen SZMSZ 1. melléklete tartalmazza. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatóhelyettesek, megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás öt évre szól, lejárta után ismételhető. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az igazgatót távollétében pedagógiai kérdésekben az ügyeletes igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatót tartós távolléte esetén teljes jogkörrel az igazgató I. helyettese helyettesíti, aki erről megbízással rendelkezik. Az igazgató és az igazgató I. helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítői feladatokat a II. igazgatóhelyettes látja el, aki erről megbízással rendelkezik. Igazgatóhelyettesek Műszaki igazgatóhelyettes (I. helyettes) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, az igazgatót vezetői munkájában közvetlenül segíti, és az igazgató akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén, külön megbízás alapján, teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesítheti. Szervezi és irányítja a szakmai elméleti tantárgyak oktatását, szakmai tantárgyi versenyek, illetve a szakmai vizsgák előkészítését és lebonyolítását. Elkészíti a szakmai és képesítő vizsgák ütemtervét, koordinálja a szakmai elméleti és gyakorlati vizsgák lebonyolítását. Gondoskodik a szakmai vizsgák elméleti és gyakorlati tételeinek összeállításáról. Szervezi és irányítja a szakmai tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. Előkészíti nevelőtestületi értekezletek szakmai kérdéseinek anyagait. Gondoskodik a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztéséről. Előkészíti a tantárgyfelosztási tervet és a tantermek beosztási tervét, illetve szervezi az órarend elkészítését. Az ellenőrzési ütemterv alapján óralátogatásokat végez és azokról elemzéseket készít. A GEO megbízott tűz- és munkavédelmi megbízottjával együttműködésben szervezi és ellenőrzi az iskola tűz,- munka- és balesetvédelmi tevékenységét. Felelős a szakmai gyakorlati tárgyak oktatásáért, a gyakorlati oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáért. Szervezi és irányítja a szakoktatók munkáját, és a szakmai gyakorlati versenyeket. Elkészíti a gyakorlati oktatás órarendjét. Felelős a szakoktatók munkaügyi adminisztrációinak szakszerű dokumentálásáért. Ellenőrzi az e-napló vezetését és a kötött munkaidő teljesítését Rendszeresen ellenőrzi az iskolai csoportos foglalkozások munkáját. Az ellenőrzési ütemterv alapján óralátogatásokat végez, és azokról elemzést készít. Ellenőrzi a tanműhelyek működésére vonatkozó szabályok betartását, és a tanműhelyek műszaki állapotát. Gondoskodik a korszerű technológiák oktatási feltételeinek megteremtéséről, műszaki fejlesztéséről. Az illetékes Kamarával együttműködve biztosítja a tanulók számára a munkahelyi gyakorlóhelyeket, illetve rendszeresen ellenőrzi munkahelyi körülmények előírásoknak való megfelelését, és a tanulók munkavégzését. 9

10 Elkészíti a tanulók éves munkahelyi beosztását. Rendszeres kapcsolatot tart a szakképzésben részt vevő gazdálkodó szervekkel. Közreműködik a szakképzési támogatásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötésében. Megszervezi és lebonyolítja a szakmai és képesítő gyakorlati vizsgákat, egyeztetve a szakmai elméleti vizsgát szervező szakmai igazgatóhelyettessel. Közreműködik a szakképzési pályázatok előkészítésében. Elkészíti félévkor és tanév végén a munkaterületét érintő elemző jelentéseket. Feladatait és hatásköreit részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. Közismereti területért felelős igazgatóhelyettes (II. helyettes) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, az igazgatót akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a helyettesítési rend alapján teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesítheti. Szervezi és irányítja a tanulói jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyek intézését, a közismereti tantárgyak oktatását és versenyeinek lebonyolítását, az érettségi vizsgák előkészítését. Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében Előkészíti és szervezi az iskola-egészségügyi ellátást. Előkészíti és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozásokat. Ellenőrzi és koordinálja az osztályfőnöki tevékenységeket, illetve segíti az Osztályfőnöki Munkaközösség és a Szülői Munkaközösség munkáját. Az ellenőrzési ütemterv alapján óralátogatásokat végez, és azokról elemzést készít. Koordinálja a tankönyvellátással és a tankönyvtámogatással kapcsolatos munkákat. Koordinálja a közösségi szolgálattal kapcsolatos munkákat. Szervezi az iskolába jelentkező tanulók felvételével kapcsolatos teendőket, felvételi vizsgákat. Szervezi és irányítja az iskolai könyvtár működését, felel a könyvtári állomány fejlesztéséért. Gondoskodik az iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illő, színvonalas előkészítéséről és lebonyolításáról, a hagyományok ápolásáról. Előkészíti és szervezi a tanulók dicséretével és jutalmazásával, illetve a fegyelmi vétségekkel kapcsolatos intézkedéseket, valamint vezeti a fegyelmi eljárásokat, annak jogszerű lebonyolítását biztosítja. Ellenőrzi a naplók, a csoportnaplók naprakész, szabályos vezetését és lezárását. Előkészíti és továbbítja a pedagógusok többletmunka díjainak és helyettesítési díjainak elszámolását a KLIK Gazdálkodást Ellátó Osztályára. Elkészíti félévkor és tanév végén a munkaterületét érintő elemző jelentéseket, előkészíti az iskolai statisztika elkészítéséhez szükséges adatokat. Elkészíti az iskolai statisztikát. Szervezi és koordinálja az országos méréseket Szervezi és koordinálja az iskola ifjúságvédelmi feladatait. Szervezi és koordinálja a szabadidő-szervezési feladatokat. Figyelemmel kíséri a nyelvi témájú és a TEMPUS Közalapítvány pályázati lehetőségeit. Szervezi a külföldi iskolákkal való kapcsolatokat. Segíti az angol anyanyelvi tanárok munkáját, beilleszkedését. Feladatait és hatásköreit részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. Az igazgatóság rendszeresen, jellemzően hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az igazgatóság tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési, értékelési feladatokat is ellátnak. Az iskola kibővített vezetősége Tagjai: igazgató 10

11 igazgatóhelyettesek a munkaközösségek vezetői diákönkormányzatot segítő pedagógus közalkalmazotti tanács vezetője szakszervezet vezetője A kibővített iskolavezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Összehívása nem kötelező, és a témák aktualitásától függő összetételben történik. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti. 1.3 Pedagógusok közösségei A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása (R. 4. (1) bek. h) pont) (ezen belül a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések) A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi, pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban meghatározott döntési jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület kapcsolatot tart a koordinációs iroda munkatársaival.(ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező, pszichológus, pályaválasztási felelőssel) A nevelőtestület döntését értekezleten hozza. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a./ a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása. b./ a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása. c./ a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése. d./ az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. e./ a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. f./ a házirend elfogadása. g./ a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. h./ a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. j./ az igazgató által elkészített továbbképzési program elfogadása. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. Az intézmény nevelőtestülete dönt: a./ a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. b./ arról, hogy az intézmény helyiségeit használatra kinek engedi át. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül az alábbi jogokat ruházza át: c.1 A döntési jogkörök közül az egy osztályban tanítók közösségére a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását /tanév végén/.- a tanulók osztályozó vizsgára bocsátását. c.2 A fegyelmi bizottságra - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést. 11

12 c.3. A javítóvizsga bizottságra - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását javítóvizsga letétele után. c.4. A kötelező véleményezési jogkörök közül a szakmai munkaközösségre - a tantárgyfelosztás javaslatát. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó átruházott ügyekről és egyéb feladatokról a megbízottak általában a tanévzáró értekezleten vagy az operatív munkát szolgáló (pl. tantárgyfelosztás) értekezleten kell, hogy beszámoljanak. c.5.egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja Alakuló értekezlet tárgyköre: a tanév beindításával kapcsolatos feladatok javítóvizsgák lebonyolításának szervezése Tanévnyitó értekezlet téma: - az új tanév fő feladatai 9. évfolyamon az egy osztályban tanítók értekezletét a tanulók átállásának, beilleszkedésének, családi, szociális, egészségügyi helyzetének vizsgálatára. 10. és 11. évfolyamon az egy osztályban tanítók értekezletét a tanulók fejlődésének, problémáinak vizsgálatára. Félévi és év végi osztályozó értekezletek. Félév munkáját értékelő értekezlet Tanévzáró értekezlet az érettségi és szakmai vizsgák után témája: az éves munka értékelése főbb statisztikai mutatók, és ezek elemzése, a következő tanév tantárgyfelosztásának véglegesítése, jövő évi feladatok előrevetítése Nevelési értekezlet Munkaértekezletek A napi tevékenység koordinálása céljából szükség szerint az igazgató hívja össze. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha iskolaszék, diákönkormányzat kezdeményezi az összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több, mint 50 %-a jelen van. Nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része vesz részt az értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: - egy osztályban tanítók értekezlete - egy tagozat nevelőinek értekezlete A nevelők szakmai munkaközössége Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működhetnek: 1. idegen nyelvi 2. tantárgyát idegyen nyelven tanító 3. autós-szakmai alapozó 4. légijármű-karbantartó 5. szakmai gyakorlati 6. humán (magyar-történelem) 7. matematika-fizika 8. informatika 9. természettudományi-testnevelés 10. osztályfőnöki A munkaközösségeket az illetékes igazgatóhelyettesek irányítják a munkaközösség vezetőjén keresztül. A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön túl a nevelőtestület az alábbi jogköröket ruházza át - a tantárgyfelosztás javaslatát. 12

13 A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segíti az iskola munkáját részt vesznek az iskolai oktató-nevelőmunka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés) egységes követelményrendszer kialakítása a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése tantárgy tanmeneteinek elkészítése, ebben segítségnyújtás pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, bonyolítása szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelői önképzéshez az érettségi vizsgák tételsorainak összeállítását segítik, ezeket értékelik javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásáráról segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, a közösség vezetőjét segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított, 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjének megbízását az igazgató adja, a munkaközösség tagjai választják. c.6. Munkaközösség-vezetők feladatai Tantárgy, illetve tantárgycsoportok gondozása. Tanmenetek, tantervek rendszeres figyelemmel kísérése, szükség szerinti korrigálása. Tanításhoz szükséges szemléltető és AV-eszközök alkalmazása, fejlesztési igények eljuttatása az igazgatóhoz. Szakszertárak és az ott lévő szemléltető eszközök, könyvek, folyóiratok rendezettségének biztosítása, a szakterületekhez tartozó folyosói vitrinek karbantartása, szükség szerinti felújítása. Közismereti tárgyak szóbeli érettségi vizsgatételei elkészítésének szervezése, a szükséges egyeztetések lefolytatása. Műszaki elméleti tárgyak központi vizsgatételeinek tanulók számára történő kiadása minden év november közepéig, a vizsgára való felkészítés koordinálása. OSZTV és egyéb szakmai tanulmányi versenyekre a megfelelő tanulók kiválasztása, egyeztetve a matematika, fizika tárgyakat tanító tanárokkal, a tanulók felkészítése. OKTV és egyéb tantárgyi versenyek koordinálása, a jelentkezett tanulók felkészítésének figyelemmel kísérése. Szükség szerint megtartja a munkaközösségi foglalkozásokat. A tanév elején vezetésével, javaslatára a munkaközösség meghatározza az éves feladatokat. Félévi és tanév végi értékeléshez rövid írásos beszámolót készít, kitölti az előkészített táblázatokat. Önálló kezdeményezésre, tantárgyi vagy komplex tudásszint méréseket szervezhet, eldönti annak anyagát és az értékelés módját. Látogatja a munkaközösség tagjainak óráit. A tapasztalatokat az érintett tanárral megbeszéli. Figyelemmel kíséri a tananyag helyzetét. (tanmenet, napló beírása, lemaradás, stb.) A munkaközösségen belül bemutató órákat szervezhet a munkaközösség tagjainak. A következő évi tantárgyfelosztást javaslat jelleggel minden év március hónapban elkészíti és átadja a területileg illetékes igazgatóhelyettesnek. Segíti munkaközösségének tagjait módszertani, szakmai tanácsokkal. Ismerje a munkaközösséghez tartozó tanárok munkáját, véleményt mondjon szakmai munkájukról a pedagógusértékelést végző vezetőnek. Igény szerint tegyen javaslatot a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére. Tartson kapcsolatot más munkaközösségek vezetőivel o programok összeállítása, tervezése, szervezésekor o mérések szervezésekor o próbaérettségi szervezésekor o belső továbbképzések szervezésekor o tantárgyfelosztás javaslatának elkészítésekor. 13

14 1.4 A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (NOKS) Iskolánkban a nevelő és oktatómunkát az alábbi szakemberek segítik: Iskolatitkárok Rendszergazda Műszaki vezető NOKS dolgozóink munkáját közvetlenül az intézmény vezetője irányítja. Munkájukat külön munkaköri leírás alapján végzik. Fő feladatuk az oktató nevelő munka hatékonyságának elősegítése. Jogaikat és kötelességeiket, juttatásaikat, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeiket a magasabb jogszabályok (Mt., Kjt. és kapcsolódó rendeletek) valamint a kollektív szerződés rögzíti. 1.5 Tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkothatnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás alapján végzik. Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja (ill. bízza) meg: ODB titkár ODB titkár helyettes A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat (IDB, más néven DÖK) látja el. Jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, ill. választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Tevékenységét az saját szervezeti és működési szabályzat szerint folytatja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő tanárt az igazgató, a nevelőtestület véleményének figyelembevételével és az iskolai diákönkormányzat vezetőségének egyetértésével bízza meg. Feladata a diákközgyűlés előkészítése és folyamatos kapcsolattartás az DÖK-kel illetve az DÖK programjainak koordinálása Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, amelyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés megválasztja egy év időtartamra a 9 fő diákképviselőt, a DÖK-öt. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetére és érvényesülésére, a házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalataira A DÖK dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével saját működéséről a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról hatáskörei gyakorlásáról egy tanítás nélküli munkanap (Kossuth-nap) programjáról A DÖK egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben ünnepélyek, megemlékezések rendjéről, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokról az iskola vezetőségével való kapcsolattartás formájáról, rendjéről a mindennapi testedzés formáiról, az iskolai sportkörről 14

15 szociális ösztöndíj illetve szociális támogatás felosztásának elveiről, a tanulók jutalmazásának elveiről, formáiról fegyelmező intézkedések formáiról ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a házirend elfogadásakor A DÖK véleményt nyilvánít a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséről, elfogadásáról tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről iskolai sportkör működési rendjének megállapításáról tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elveinek meghatározásáról a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásáról a könyvtár működési rendjének kialakításáról tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárás során, képviselője részt vesz a fegyelmi tárgyaláson Iskolai alapdokumentumok elfogadása előtt, a jogszabályokban megnevezett esetekben A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái. A tanuló joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához szükséges értesülésekhez és tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Ebben dokumentumok is segítik, melyek az osztályfőnököknél, az ifjúságvédelmi felelősnél, a diákönkormányzatot irányító pedagógusnál, illetve a könyvtárban vannak. A tájékoztatási jog mellett biztosítani kell számukra, hogy szervezett formában véleményt mondjanak az őket nevelő és oktató pedagógusok munkájáról és az őket érintő kérdésekről. Egy évben kétszer az osztály diákbizottság vezetői találkoznak az iskola igazgatójával, ahol felvethetik problémáikat, választ kapnak kérdéseikre, melyeket előzetesen írásban is leadhatnak, vagy személyesen fogalmazzák meg. Minden tanulónak joga van, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e kérdésekről javaslatot tegyen. Kérdéseikre, javaslataikra a megkereséstől számított 30 napon belül, az iskolaszéktől pedig legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kell, hogy kapjanak. Kérdéseivel fordulhat a diákönkormányzatot irányító pedagógushoz fogadó idejében. Az igazgatóhoz szóbeli bejelentkezés után a szünetben, vagy előre egyeztetett időpontban. Az igazgatóhelyettesekhez szünetekben. Amennyiben kérését írásban fogalmazza meg azt az irodai fogadó időben az iskolatitkárnak leadhatja. A tanulók rendszeres vélemény nyilvánítására évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést tartunk. A tanulók tájékoztatásának egyik eszköze az iskolarádió, amelynek diákprogramját a diákönkormányzat határozza meg, munkájukat segíti az iskolarádióért felelős tanár. A tanulók tájékoztatásának másik eszköze a körözvények, melyeket az igazgató, igazgatóhelyettesek juttatnak el a tanulókhoz. A tanulók ügyeinek elintézéséhez az iskolatitkár minden nap a 3. és a 4. óra utáni szünetben és a 6. órát követő szünetben segítséget nyújt. 1.6 Szülői szervezetek (közösségek) Az osztályok szülői szervezetét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: SZMK-vezető SZMK-vezető helyettes Az osztályok szülői szervezeteinek kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott SZMK vezetőség vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez A szülők legmagasabb szintű szerve az iskolai Szülői Választmány. A választmányt az osztályok szülői szervezeteinek 1 1 küldöttje alkotja. A választmány egy tanévben kétszer találkozik az iskola igazgatójával. Az első választmányi értekezleten az igazgató tájékoztatása hangzik el az év feladatairól, a dokumentumokról (pedagógiai program, SZMSZ, házirend stb.) 15

16 A második választmányi értekezleten aktuális problémákról van szó A szülői választmányt az alábbi jogok illetik meg: Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben Mivel iskolánkban 1999/2000-es tanév óta nem működik iskolaszék, minden olyan helyzetben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorolna, a Szülői Választmányt kell felkérni. 1.7 Intézményi Tanács A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73. (3)-(4) bekezdései alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. Az Intézményi Tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jött létre, ügyrend alapján működik. Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az Intézményi Tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása előtt. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. Jogszabályi előírás alapján az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az Intézményi Tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 16

17 2. A belső kapcsolattartás rendje A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 2.1 A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetők és választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az igazgatóság ülései a kibővített iskolavezetőségének ülései különböző értekezletek megbeszélések Ezen fórumok időpontját laza tervezés alapján az iskolai munkaterv (tanév helyi rendje) tartalmazza. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett táblán, vagy írásbeli tájékoztatókon, illetve körözvények útján is értesíti a nevelőket. A kibővített iskolavezetőségének tagjai az iskolavezetőség ülései után tájékoztatják az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetítik az iskolavezetőség felé. a nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy tagozat szerinti igazgatóhelyettesük, ill. választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola kibővített vezetőségével és az iskolaszékkel. 2.2 A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje Ld A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Ld és Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményben sportkör mint szervezeti egység nem működik. A sportkör mint tanórán kívüli foglalkozási forma működik, melynek beosztását évente közzéteszi az iskola. 2.5 A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A szülői választmány látja el az iskolaszék feladatait. Ld. 3.3 továbbá A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás formája Iskolaszék az iskolában jelenleg nem működik, helyette a Szülői Választmány látja el ezt a feladatot. Az iskolaszék az iskola közösségeivel, illetve a fenntartóval a teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai: évente legalább 1 alkalommal kötelesek tájékoztatni az őket megválasztókat az iskolaszék tevékenységéről kötelesek választóik véleményét, javaslatát, kérdéseit a felvetést követő ülésen az iskolaszék elé tárni. Az iskola egészének életéről az igazgató az iskolaszék igénye szerint tájékoztatja az iskolaszéket. 17

18 3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a tanulók, a szülők alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az valamint és 3.3 pontokban felsorolt közösségek révén és módon érvényesíti. 3.1 Pedagógusok közösségei tanulók közösségei a.1 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen (évente 1 alkalommal) tájékoztat. a.2 Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tanárok kötelesek tájékoztatni a tanulót évközi eredményeiről. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat ugyanezen fórumokon vagy képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 3.2 Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) b.1 Az iskola egészének életéről, az aktuális feladatokról az igazgató a szülői választmányon keresztül az osztályfőnökök - az osztályszülői értekezleteken - írásbeli tájékoztatókon tájékoztatják a szülőket. b.2 A tanulók egyéni haladásával kapcsolatban tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: szülői értekezlet (évente 2 alkalommal, ill. rendkívüli esetben) fogadóórák évi 2 alkalommal külön behívás esetén 3.3 Iskolaszék c /2000-es tanévtől az iskolaszék nem működik. Minden olyan alkalommal, amikor a hatályos jogszabályok szerint az iskolaszéket egyetértési vagy véleményezési jog illetné, a Szülői Választmányt kell felkérni. 3.4 Gazdálkodást Ellátó Osztállyal történő kapcsolattartás Az iskola nem önállóan gazdálkodó A gazdasági feladatokat a KLIK 3. számú Gazdálkodást Ellátó Osztálya (továbbiakban: GEO) látja el. Az iskola és a GEO együttműködését, feladat- és munkamegosztását a KLIK SZMSZ-e és KLIKE szabályzatok írják elő. 4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. 4.1 Állandó munkakapcsolat Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: a fenntartóval (KLIK) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Szakképzési és Ellátási Osztályával, aki a fenntartói és működtetői feladatokat látja el. A kapcsolattartás jellemző formája: 18

19 KLIK Gazdálkodást Ellátó Osztályával. Az iskola nem önállóan gazdálkodó. Az iskola és a GEO együttműködését, feladat- és munkamegosztását a KLIK SZMSZ-e és KLIKE szabályzatok írják le. TISZK Koordinációs Irodával a projektfenntartási időszak végéig Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézettel Kollégiumokkal Gyakorlati képzést biztosító vállalatokkal Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalom Tudományi Kar Műszaki Pedagógiai Tanszékkel A fenntartó által kijelölt, a pedagógusképzést és hospitálásokat koordináló intézménnyel Óbudai Egyetem / Bánki Donát Karával 4.2 Külföldi iskolakapcsolatok Kapcsolattartás formáit az EU-s projekt (Leonardo, majd 2015-től: Erasmus+) leírása tartalmazza. Az iskola nemzetközi kapcsolatai: Tampere College Finnország Rovaniemi Technical College Finnország Höhere Technische Bundeslehranstalt Eisenstadt Ausztria Mimar Sinan Anadolu Teknik Törökország Hürriyet Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Bursa Törökország Shannon Aerospace Limited Írország Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi Olaszország 4.3 Rendszeres munkakapcsolat Az eredményes oktató és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervekkel, gazdálkodókkal A kerületi Polgármesteri Hivatallal Kétnyelvű Iskoláért Egyesület (KIE) 4.4 Az iskolával kapcsolatban lévő alapítványok Az alapítvány neve: Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért 4.5 Az iskolával kapcsolatban lévő egyesületek Kossuth Szövetség Vöröskereszt Autószerelők Országos Egyesülete 4.6 Az iskolával kapcsolatban lévő szervezetek a) Gazdálkodó szervezetek, elsősorban a duális képzés miatt - Aeroplex Kft. (ACE) - Lufthansa Technik Budapest Kft. - Csepel Autócentrum Kft. - MALÉV GH Zrt. - Auto Delco Kft. - ATI 92 Kft. - Schwarzmüller Kft. A kapcsolattartás rendje: tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyében a műszaki igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot a cégek humánpolitikai képviselőivel, valamint a kamarával, repülő területen a műszaki vezető bevonásával. b) Egyéb szervezetek - Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal - Honvédelmi Minisztérium 19

20 Egyszerre több tanulónk teljesítheti az önkéntes közösségi szolgálatot az alábbi szervezeteknél: Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület Máltai Szeretetszolgálat NOÉ Állatotthon Alapítvány XXI. kerületi Tűzoltóság Segítség Köve Alapítvány A kapcsolattartás módját a szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás szabályozza. 4.7 Iskolaorvos és védőnő A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és a védőnővel. Rendszeres egészségügyi vizsgálat megszervezése a tanulók részére a 26/1997 (IX.3.) NM rendelet alapján. A pedagógusok kötelessége, hogy a tanulók részére a testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják. Ehhez szakszerű orvosi, védőnői segítséget igényelhetnek. Felvilágosító előadások tartásához, szervezéséhez igényeljük az orvos és a védőnő szaktanácsait, munkáját Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal. - A kapcsolat felelőse az ifjúságvédelmi felelős, aki a problémát ismerve szükség esetén segítségért keresi fel a szolgálatot (kerületben és a tanuló lakóhely szerinti szolgálatot egyaránt) Kapcsolat a lakóhely szerint illetékes jegyzővel - Ha a tanuló igazolatlanul mulasztott óráinak száma eléri a tízet, az osztályfőnök értesíti az illetékes jegyzőt Az iskola helyiségeinek térítésmentesen használata Az iskola helyiségeit, épületét az igazgató döntése alapján térítésmentesen használhatják: DÖK Pedagógus Szakszervezet KT Intézményi Tanács Szülői Szervezet TISZK Koordinációs iroda munkatársai az Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért 20

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: /2016 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Tartalom 1. 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE... 11 2.1 Az iskola szervezeti ábrája... 11 2.2 A szervezeti egységek közötti

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KÖZGAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IDEGENFORGALMI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 5000 SZOLNOK, BAROSS ÚT 43. MUNKATERV 2016/2017. TANÉV Készítette:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat (későbbiekben SZMSZ) az Ady iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. OM : 031533 Székhely: 3213 Atkár, Fő út 36. 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben