A jóléti állam: emlék vagy jövendő?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jóléti állam: emlék vagy jövendő?"

Átírás

1 A jóléti állam: emlék vagy jövendő? Napjainkban nemcsak a jóléti állam, de az állam maga is mélyreható szerep- és jelentésváltozáson megy keresztül. Nem is olyan régen még a totális, fasiszta és szocialista államoknak az egyén magánéletébe beavatkozó, személyes szabadságot elnyomó, oktalanul gyámkodó, mindent uniformizáló funkcióit jelentette számunkra. Újabban azonban, a libertariánus nézetek eluralkodása és a globalizációs folyamatok felgyorsulása idején, tevékenységét ismét át kell értékelnünk és szerepét újra kell gondolnunk. Ma a nemzetállamokra hárul a szerep, hogy a piac nemkívánatos, szélsőséges jövedelemelosztási hatásait kivédjék vagy enyhítsék (szociális piacgazdaság) és hogy a nemzeti társadalmaknak a globalizációs folyamat veszélyes tendenciái ellen oltalmat nyújtsanak. Ellenkező esetben a termelésnek és a tőkeforgalomnak a 20. század második felében megkezdődött világméretű globalizációja először átlépi az államhatárokat, majd szétzúzza a nemzetállami struktúrákat, kioldja a nemzetgazdaság jól körülhatárolt szereplőit nemzeti kötöttségeikből, és a világgazdaság áttekinthetetlen, diffúz közegébe helyezi őket. Mindez arra int, hogy ne rendezzünk a jóléti államoknak túl korai temetést, és ne segítsük elő megszüntetésüket a divatos ideológiák kritikátlan hangoztatásával. Lehetséges, hogy a jóléti államokra a jövőben olyan társadalmakat védő, megőrző funkciók várnak, amelyeket más intézmények nem lesznek képesek ellátni. Érdemes tehát kissé közelebbről megvizsgálni a jóléti állam körül jelenleg folyó vitákat. A jóléti állam fogalma Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy mi is a jóléti állam? Mint minden, a történelemben lassan, organikusan kialakuló intézménynek, a jóléti államnak a fogalma is nehezen definiálható. "...fontos fogalmak, mint a szegénység, az egyenlőség és az esély - elvben nehezen vagy nem is definiálhatók és még nehezebben mérhetők. A jóléti állam hasonlóképpen ellenáll a pontos definíciónak, és eddig nem is történt kísérlet arra, hogy valaki ilyent javasoljon." - írja Barr. Még magának a jólétnek is nehéz a meghatározása, hiszen más és más színezetet kap, ha benne a szociális, a gazdasági vagy pedig intézményi szempontok érvényesülnek. A gazdasági jóléttel először Pigou foglalkozott, aki a jóléti közgazdaságtan megalapítója volt.wealth and Welfare című könyve, amely később The Economics of Welfare címmel jelenik meg, tartalmazza mindazokat az elméleti megfontolásokat, amelyeknek alapján később az intenzív állami beavatkozás szükségességét igazolták. Ezek szerint a gazdaságpolitika legfontosabb célja a társadalom jóléte. "Könyve ezért az állami gazdaságpolitika első alapművének tekinthető". A jóléti közgazdaságtant a Samuelson-Nordhaus-könyv is úgy definiálja, mint "az állami politika közgazdaságtanát", amely "a gazdaság megszervezésének legjobb módjával, a legjobb jövedelem eloszlással vagy a legjobb adórendszerrel kapcsolatos alapvető kérdésekkel" foglalkozik. De még mindig nem tudjuk, hogy mely ponttól kezdve válik egy állam jóléti állammá. A társadalmi jóléti milyen szintje, az állami beavatkozás mekkora mértéke szükséges ehhez? A kérdést tovább bonyolítja, hogy a jóléti állam rosszul definiált, de annál gyakrabban használt fogalma mellett a második világháború utáni gazdasági gyakorlatban megjelent a német nyelvterületen egy másik rokon fogalom is: a szociális piacgazdaság fogalma. A freiburgi iskola tagjai: Eucken, Röpke, Rüstow és Müller-Armack alakították ki azt az elméleti rendszert, amelyet Müller-Armack keresztelt el szociális piacgazdaságnak. Ez a modell a háború utáni német gazdaság helyreállításának és felvirágoztatásának forgatókönyvévé vált. Ennek alapján hozták létre Erhard vezetésével a német gazdasági csodát. Számunkra azért különösen érdekes ez a modell, mert a magyar parlamenti pártok mindegyike, beleértve az MSZP-t is, a "szociális piacgazdaság" jelszót írta fel zászlajára, noha a "szociális" szót nyugodtan törölhették volna, mert a gyakorlatban eddig végrehajtott restriktív politika a szociális szempontokat teljesen háttérbe szorította. A jelenleg válságos helyzetűnek kikiáltott jóléti állam és a szociális piacgazdaság csaknem alternatív fogalmak. Mindkettő a piacgazdaság alapján áll, és annak működését akarja állami beavatkozással korrigálni. Ez a korrekció elsősorban a jövedelmek közvetlen vagy közvetett újraelosztásán keresztül érvényesül és az alacsony jövedelmű, hátrányos helyzetű rétegeknek kíván nagyobb esélyegyenlőséget és anyagi biztonságot adni. Ezáltal a piac működésének amorális és igazságtalan következményeit enyhíti és igyekszik kiegyenlíteni a társadalom szélsőséges polarizálódását. Ezek a célok közösek a szociális piacgazdaságban és a jóléti államban. Eltérés van abban, hogy a szociális piacgazdaság hívei meg vannak győződve arról, hogy a piac (külső beavatkozás és az állam óvintézkedései nélkül), előbb-utóbb önmagát szünteti meg, és ezért nemcsak a köz jólétének érdekében avatkoznak bele a gazdaságba, hanem a verseny tisztaságának megőrzése miatt is. Míg jóléti állam az angolszász pragmatizmust tükrözi és a kapitalizmus szélsőségeit enyhítő,

2 defenzív lépések sorozatával jött létre, addig a szociális piacgazdaság ideológiája kidolgozott rendszer, amely offenzív, kétfrontos küzdelemben: - a totális államok (nácizmus, fasizmus, bolsevizmus) - de egyidejűleg a monopolkapitalizmus ellen is - vívott harcban született. Az alábbiakban a jóléti államról fogunk beszélni, de bele fogjuk érteni a szociális piacgazdaságot is. Bármennyire nehéz is a jóléti állam definiálása, kétségbevonhatatlan, hogy történelmileg körülhatárolt, jól leírható intézményről van szó. A történelem szót érdemes hangsúlyozni, mert egy olyan fejlődési ív szerves részének látszik, amely a felvilágosodás óta következetes pályát ír le. Christopher Pierson Marshallra hivatkozva közöl egy táblázatot, amely azt mutatja, hogy míg a 18. század a személyes szabadság kivívásának százada volt ( Habeas Corpus, a szólás, vallás, gyülekezés, társulás szabadsága), a 19. század pedig a politikai szabadságé (általános választójog, parlamenti reformok), addig a 20. században, - mintegy betetőzéseként a polgári jogoknak - mindezekhez a szociális jogok csatlakoztak. Ez felismerése volt annak, hogy az emberi és politikai jogok és a teljes gazdasági kiszolgáltatottság nem férnek meg egymással. A minimális anyagi létfeltételek a modern társadalmakban minden megszületett embernek járnak. A pusztán emberi jogokkal és politikai jogokkal rendelkező személy emberi méltósága nem teljes, ha anyagilag nincsenek számára biztosítva bizonyos minimális feltételek. Amint látható, a jóléti állam szervesen illeszkedik abba a történelmi ívbe, amely az emberi szabadság kiteljesüléséhez vezet. A jóléti állam megjelenése ebben a történelmi ívben fokozatosan és organikusan történt, visszatükrözve az egyes országok szokásait, tradícióit, és szemléletmódját. C. Pierson leírja, milyen időkülönbségekkel jelentek meg a szociális ellátás elemei. Az üzemi balesetek elleni biztosítás, az egészségügyi biztosítás, a nyugdíj, a munkanélküli segély és a családi pótlék a 19. század vége óta fokozatosan lettek bevezetve az európai államokban, Amerikában, Ausztráliában vagy Új Zélandon, a legkülönbözőbb időpontokban. Jellemző például, hogy míg a baleseti járulékot Németország már 1871-ben, Ausztria pedig 1887-ben bevezette, az USA-ban erre csak 1930-ban került sor. A munkanélküli segélynél már kisebb az időkülönbség, ennek bevezetési ideje Németországban az Egyesült Államokban pedig Jellemző, hogy Ausztriában az általános egészségbiztosítás már 1888 óta létezik, az USA pedig még a mai napig sem vezette be. Nyilvánvaló, hogy itt az Európa és Amerika közötti szemléleti különbség ugyanúgy szerepet játszott, mint a gazdaság angolszász liberális felfogása és az állami beavatkozás német gyakorlata közötti különbség. A szemléleti, világnézeti hatások tehát tagadhatatlanok a jóléti államok létrejöttében, ugyanakkor a fejlődés általános tendenciája világosan kiolvasható az idézett, OECD államok számára készített táblázatból. A jóléti állam virágzása A jóléti állam virágzásának időszaka a második világháború utáni időszakra tehető. Egybeesik tehát a háború utáni gazdasági fellendüléssel. Ez a fellendülés megteremtette a jóléti állam gazdasági alapjait. Az egyes országok gazdaságai a tartós növekedés utjára léptek, amelyben a magánszemélyek és gazdaságok bevételeinek növekedése lehetővé tette az adóbevételek növekedését anélkül, hogy az a magángazdaságoknak túl nagy terhet jelentett volna. Valósággá válhattak tehát azok a szociális elképzelések, amelyeket korábban csak érezhető áldozatok árán lehetett volna megvalósítani. A társadalom gazdag tagjainak nem kellett túlságosan nagy lemondást tanúsítaniuk, hogy több jusson a szegényebb rétegeknek. Az egyre gyarapodó társadalom az újraelosztást a folyamatosan jelentkező többletből teljesítette. Volt azonban egy másik, szemléleti tényező is, ami a jóléti államok elterjedését elősegítette. Ez a közgazdaság elméletének változásaival volt összefüggésben. J. M. Keynes - akinek gazdasági elmélete az es világválság hatása alatt alakult ki és így az alacsony foglalkoztatottság melletti egyensúlyt vizsgálta - nemcsak szentesítette, hanem hirdette is az állami beavatkozás szükségességét a gazdaság fellendítése érdekében. Nem a jóléti állam eszméje motiválta ugyan, mégis szalonképessé tette a beavatkozó, a gazdaságot tudatosan befolyásoló államot. Könyve, az új korszakot jelentő The General Theory of Employment, Interest and Money 1936-ban jelent meg, és ettől az időponttól kezdve csak Keynes-szel együtt érvelve vagy Keynes-szel szemben lehetett a közgazdasági vitákban résztvenni; - makroökonómiai kérdésekben a neve nem volt kihagyható. Ez a közgazdász próféta a második világháború után mintegy harminc évig uralta a gazdaság elméletét és gyakorlatát. Ebben az időszakban a politikusok és közgazdászok gyakorlatban és elméletben egyaránt keynesiánusok vagy (igen ritkán) antikeynesiánusok voltak, és szellemi uralma megdönthetetlennek látszott.

3 E két tényező: a háború utáni fellendülés és a keynesi szemlélet varázsa volt a jóléti államok virágzásának melegágya. A szociális kiadások reálértéke 1960 és 1975 között évi 6%-al növekedett a kapitalista jóléti államokban. A jóléti állam megkérdőjelezése A hetvenes évek közepén következett be a nagy törés, amely a hosszú ideig tartó virágzásnak véget vetett. Érdekes, hogy a gyakorlat és az elmélet oldaláról érkező hatások megint együtt jártak, noha az elmélet egy kis késéssel követte a gyakorlatot. Az első (1973), majd második (1979) olajválság nyomán nemcsak a gazdasági növekedés esett vissza, de a jóléti kiadások növekedési üteme is 1975 és 1980 között 6%-ról 4%-ra, majd 1980 és 1985 között 2,5%-ra. A megrázkódtatás óriási volt a reálgazdaságban. A munkanélküliség az 1970-es 3%-ról 1985-ben 12%-ra emelkedett. Angliában az infláció 1975-ben 26% volt és a gazdasági növekedés stagnált vagy negatívvá (zsugorodássá) vált. P. Taylor-Gooby a jóléti állam megkérdőjelezésének folyamatában két szakaszt különböztet meg ban a kérdés még pragmatikus problémának látszott. Az OECD 1981-es jelentése először tesz említést arról, hogy "a szociálpolitika sok országban a növekedés gátja." A szemlélet tehát még nem szociálpolitikaellenes, de már sokallják a szociálpolitikára költött pénzt. A szociálpolitika alapjai nincsenek megkérdőjelezve, de korlátait már tanácsos figyelembe venni. Az igazi fordulat csak később következett be. Mintha az elméleti magyarázat (magyarázkodás) csak késve követte volna a gyakorlatot. Noha a gazdasági növekedés 1983 után helyreállt és a nyugati országokban 3% fölé emelkedett - a késő 80-as években megindult az ideológiai támadás a jóléti államok ellen. Az érvek között már nem az a legfontosabb, hogy a jóléti állam az oka a gazdasági növekedés lassulásának vagy megszűnésének, vagy hogy egy feloldhatatlan ellentét van a magánprofit és a közjó között. Az érvelés most már finomabb és úgy szól, hogy az eddig állam által uralt területet át kell engedni egy vegyes ellátási rendszernek, amelyben a magán-, az önkéntes-, a családi- és az állami gondoskodásnak valamilyen új egyensúlya jön majd létre. Az állam vonuljon vissza - hangzik a központi jelszó -, és adja át a szerepét az önkéntes, az informális és az üzleti szektoroknak. R. Friedman (nem Milton Friedman) és szerzőtársai azt sugallják, hogy a jóléti állam átalakulóban van és Johnson könyvének még a címe is: Az átalakuló jóléti állam. Ezzel egyidőben egyre szaporodik a szakirodalomban az olyan művek száma, amelyek szerint a jóléti állam csődöt mondott, mert gazdaságtalan, és nem ösztönzi a tőkét és munkát megfelelő működésre, nem termelékeny, mert elősegíti a bürokráciát, és az erőforrásokat a magánszektorból az állami szektorba kényszeríti, nem hatékony, mert a piac fegyelme hiányában a termelőket és nem a fogyasztókat részesíti előnyben, nem sikeres, mert nem tudja megszüntetni a szegénységet és kiszolgáltatottságot. Ellenkezőleg, megfosztva a szegényeket a tradicionális családi segítségtől, még kiszolgáltatottabbá teszi őket, despota, mert egy növekvő bürokrácia növekvő ellenőrzés alatt tartja az állampolgárokat, közösségeket és sokszor azokat, akiken segítenie kellene, szabadságellenes, mert kizárja, hogy az állampolgárok választhassanak a jóléti szektorban ajánlott szolgáltatások között, a progresszív adózással pedig elveszi a jövedelmeket. Mindezt összefoglalva: "a jóléti állam egy rosszul megalkotott elvtelen beavatkozás a liberális piacgazdaság jólétet és szabadságot maximalizáló törekvéseibe. Nem egyeztethető össze a szabadság, az igazságosság és a valóságos, hosszú távú jólét megőrzésével." Egy érdekes fordulat történt tehát a nyolcvanas évek vége felé, amikor a közgazdászok között elterjedtek Friedmann és Hayek már korábban hirdetett libertariánus nézetei. A jóléti állam bűnbakká vált. Hirtelen minden hibája előtérbe került. A közgazdasági irodalomban mindenütt visszhangzottak a fenti kritikai észrevételek.

4 A folyamat tehát valahogy úgy zajlott, hogy először ideológiát teremtettek a növekedés lelassulásának magyarázatához, majd a megteremtett ideológia önálló életre kelt, elszakadt a létrehozó okától és egy új szociálpolitika kiindulópontjává vált. Ez a szociálpolitika (az állami beavatkozás minimalizálása, a gondoskodás visszautalása a "felnőtt", "választásra képes", magára hagyott polgárra), kitűnően hozzásimult a gazdaságról vallott divatos, libertariánus nézetekbe. A gazdasági világkép kerekebbé vált; az új közgazdasági közhelyek szépen kiegészítették egymást, a magyarázatok meggyőzőbben hangzottak, csak éppen a tények objektív és megbízható feltárása és elemzése maradt el. Jellemző. hogy a jóléti államra vonatkozó magyar viták és a szakirodalom a nemzetközi érveléshez egyetlen új meglátást vagy érvet sem tesznek hozzá, csak szolgai visszhangja a világ konvencionális bölcsességének. Az egyetlen magyar specifikumot tükröző, eredetinek látszó, (de könnyen kétségbe vonható) megállapítást a "koraszülött jóléti állam"-ról Kornai János tette. Idézik is lépten-nyomon, együtt a "transzformációs válság" kifejezéssel, kritika nélkül, sokszor rosszul és rossz helyen, tanuságot téve a magyar közgazdász-közvélemény konformizmusáról és ötletszegénységéről. Néhány gondolat a jóléti állam védelméhez Amint említettük a jóléti állam válsága P.Taylor-Gooby szerint két hullámban jelentkezett és így az ellenérvek is két csoportba sorolhatók. Az első érvelés a jóléti állam ellen úgy szólt, hogy a szociális kiadások megnövekedése miatt lassult le a gazdasági növekedés. A magas szociális költségek ugyanakkor a jóléti államok nemzetközi versenyképességét is rontották. Gazdaságuk tehát nem bírja el ezeket a terheket. Ezeket az állításokat még senki nem bizonyította korrekt statisztikai elemzéssel. Ellenkezőleg, P.Taylor- Gooby azt állítja, hogy "sikeres és sikertelen gazdaságok egyaránt találhatók a viszonylag magas és viszonylag alacsony jóléti kiadásokkal rendelkező államok között. Még Angliában is, ahol ez az érvelés (...) kiindulásként elfogadhatóbbnak látszik, mint máshol, nehéz bizonyítani, hogy az alacsony növekedés a szociálpolitika következménye." Helytelen tehát a szociálpolitikának gyakorlati határokat szabni a GDP valamilyen százalékában. Hogy a növekedés és a szociális kiadások között nincs korreláció, az adatokból könnyebben mutatható ki, hiszen, amint említettük, 1983 után a növekedés több országban és többször újra megindult anélkül, hogy a szociális kiadásokat komolyabban visszafogták volna. A növekedés visszaesését jobban magyarázhatná a nemzetközi piacon a fizetőképes kereslet csökkenése, a hazai piacokon megnövekedett munkanélküliség (a munka-tőke helyettesítés következtében) vagy a különböző jövedelmi osztályok keresleti struktúrája közötti eltolódás (a nagy jövedelműek kereslete könnyebben telítődik, ezért a jövedelem átrendeződése visszahat az aggregált keresletre). A szociális kiadások viszonylagos növekedésének okát és a tendencia hosszú távon elviselhetetlen voltát még azzal szokták magyarázni, hogy egyrészt megváltozott a társadalom kor szerinti összetétele. A társadalmon belül egyre jobban növekszik az eltartottak aránya az eltartók számához képest; a fejlett országok társadalmai "öregszenek"; másrészt az egészségügyi ellátás robbanásszerű drágulásának a tanúi vagyunk az egész világon. Mindkét érvelés tetszetős, közvetlenül belátható és mindig kéznél van, de semmilyen mélyreható elemzés nem foglalkozott még a társadalmak hosszú távú öregedése és a hosszú távú munkanélküliség összefüggéseivel. A munkanélküliséget tipikusan rövidtávú, a gazdaság mindenkori állapotát tükröző jelenségnek tartják, holott a technikai fejlődés iránya hosszú távra is determinálhatja. Rifkin The End of Work című könyvében mutatja ki, hogy a gazdaság termelői szektoraiban ugyanúgy, mint a szolgáltatásokban, olyan ütemű és méretű munkaerő-helyettesítés következett be a számítógépek és robotok, valamint a géntechnika elterjedése miatt, amelyet nem látszik kompenzálni egyetlen új iparág sem. A technikai fejlődésbe így be van építve a hosszú távú munkanélküliség, s ez egyben a fizetőképes kereslet drámai csökkenését is jelenti. Amikor valaha Say azt állította, hogy a termelés mindig megteremti a saját keresletét (hiszen kiterjesztéséhez új munkások kellenek, akiknek bért fizetnek,

5 amelyet a piacon fognak elkölteni), akkor nem számolhatott a technikai fejlődésnek mai irányával, amely a munkát olyan gyorsasággal és méretekben helyettesíti tőkével, hogy a tömegfogyasztás kellő kiterjesztését akadályozni fogja. A folyamat ördögi körré válik, hiszen a jóléti kiadások egyidejű csökkentése tovább szűkíti a fizetőképes keresletet, amelyre a termelő vállalatok újabb racionalizálással, költségcsökkentéssel, elbocsátásokkal válaszolnak. Ilyen körülmények között az a panasz, hogy egyre kevesebb ember tart el egyre többet, nevetségessé válik, hiszen a probléma megoldása nem a nyugdíj-korhatár emelése, hanem a csökkentése volna. Ismét: ahelyett, hogy a szekuláris tendenciákat próbálnánk felderíteni, előre gyártott érvekkel próbáljuk egymást meggyőzni. Az egészségügyi kiadások drágulása is olyan érvelés, amely megérdemelne egy előítéletmentes közgazdasági elemzést. "Drágul az egészségügyi ellátás, nem tudja finanszírozni a társadalom" - ez az állítás nem igaz önmagában, de nem igaz a szociális kiadások csökkentésére adott érvként sem. Az egészségügyi szolgáltatás a technikai fejlettség mindenkori szintjén joggal követelhető meg az ember számára, mint az élelem, a lakás és a többi elemi szükségletek kielégíthetősége. Különös, hogy az autón való közlekedésről még soha sem állapították meg, hogy azt a mai gazdaság már nem bírja megfinanszírozni, noha egy tonna anyagot kell megmozgatni egy meg nem újuló erőforrás tékozló fogyasztása árán ahhoz, hogy egy 80 kg-os embert szállítson (sokszor olyan távolságra, amelyre gyalog hamarabb jutna el). Nem állapították meg, mert a gépkocsi gyártása és használata a modern gazdaság egyik legnagyobb üzlete. Az egészségügyi szolgáltatás állami támogatása egyaránt megjelenhet a keresleti oldalon (mint Ausztriában) vagy a kínálati oldalon (mint Angliában), de egyik sem jelent szükségképpen monopóliumot (vagy monopszóniát), viszont gyakran monopolhelyzetbe kerülhetnek magántulajdonban lévő gyógyszergyárak és más szolgáltatók. A rendszer gazdaságossága azon múlik, hogyan alakítjuk ki. A jóléti állam válságában jelentkező második hullám kritikai megjegyzéseit az előbbiekben C. Pierson művéből idéztük. Ezekre is csak néhány gondolattal térünk vissza. Az az állítás, hogy minden tevékenység gazdaságtalan, amely mögött nem piaci ösztönzés (vagyis gazdasági haszonkeresés) áll, egyrészt a világ és az emberi cselekvések motivációjának abszurd leegyszerűsítéséből származik, másrészt az anyagi motivációkat is csak a profitszerzésre korlátozza. Nemcsak a becsület, szakmai hír, lelkiismeretesség és a szép feladatok vannak így kizárva a motiváló tényezők közül, de a biztos állás, magas fizetés, a pályán való előrehaladás is. A termelékenységgel kapcsolatos érv mögött a jól ismert "kiszorítási" (crowding out) hatás egy változata húzódik meg. Mintha bizony az állami szektorban felhasznált erőforrások (tőke, munka, hitel) a gazdaságból végleg egy másik zárt világba (másik bolygóra) kerülnének, holott valójában a meglévő bonyolult kapcsolatok révén esetleg igen jótékony hatást fejthetnek ki a gazdaság egészének működésére. Legalább a keresleti oldalra való hatásukat el kellene ismerni az elfelejtett keynesi gondolatok szellemében. A hatékonysági érvre csak annyit, hogy a piacon is a termelők koncentrációja és monopolhelyzetbe kerülése a jellemző, a fogyasztók pedig állami támogatás, összefogás és biztosítási intézmények nélkül még szétforgácsoltabb és kiszolgáltatottabb helyzetben lennének. A jóléti állam sikertelenségéhez elsősorban azt a kérdést kell feltenni, amit P. Taylor-Gooby: mit történt volna a szegényekkel jóléti állam nélkül? Hogyan jutottak volna hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyeknek igénybevételében jelenleg a többiekkel osztoznak? És a tradicionális függés a családtól, a gyermekektől, a rokonoktól, a barátoktól valóban annyival kellemesebb, mint a jóléti államtól való függés? Egyáltalában, egy öregedő és fogyatkozó társadalomban hová lesznek a családok, gyermekek és rokonok? Hiszen egykés családokat feltételezve, első generációban eltűnnek a testvérek, második generációban a nagybácsik, nagynénik és unokatestvérek. Szenteltek-e a szociológiai változásoknak egyetlen gondolatot, akik ezeket az érveket használták? Ismét az előbbi könyvre hivatkozva, egy ban házasodott és l960-ban nyugdíjba ment párnak átlagosan 42 nő (ápolásra, gondoskodásra alkalmas) hozzátartozója volt 80 éves korában, míg egy 1950-ben házasodó és 80 éves korát a es évek kezdetén elérő párnak már csak 11 nő hozzátartozója lesz óta ez a trend még jobban megerősödött.

6 A despotizmust illetően: társadalmi ellenőrzés kérdése, hogy az ellenőrzőket hogyan lehet ellenőrizni. Despotizmust nemcsak az állam képes gyakorolni. Az minden szinten lehetséges, és sokszor a kis közösségekben könyörtelenebb tud lenni, mint a személytelen, nagy közösségekben (példaként lehetne felhozni a tagjaikat öngyilkosságra is kényszeríteni képes szektákat). Mindez nem jelenti azt, hogy nem a kis közösségeket kell általában preferálni. De minden körben biztosítani kell az ellenőrzést. A szegénynek sehol nincs valódi választási szabadsága egy olyan társadalomban, ahol mindent a pénz dönt el. Láthatjuk, hogy a jóléti állam elleni kritikai észrevételekkel szemben könnyű ellenérveket találni. Ha ezek az ellenérvek itt rögtönzöttnek és kellően meg nem alapozottnak látszanak, az természetes. De hangsúlyoznunk kell, hogy ugyanilyen megalapozatlanok és kutatásokkal alá nem támasztottak azok az érvek, amelyeket a jóléti állam ellenzői használnak. Csak azért nem tűnnek rögtönzöttnek, mert papagájmódra visszhangozza őket a közgazdasági konformizmus. Eljött tehát az ideje, hogy objektív és tudományos igényű közgazdasági és szociológiai vizsgálatok tisztázzák a jóléti államok szerepét és hatékonyságát. Eljött az ideje, hogy megvizsgáljuk a globalizáció hatását általában a nemzetállamokra és a nemzeti társadalmakra, mielött az uralkodó gazdasági szemlélet alapján létrejött spontán fejlődés végleg hatástalanná teszi és elmossa mai intézményrendszerünket. Rabár Ferenc

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. Róbert Péter Nagy Ildikó: ÚJRAELOSZTÓ ÁLLAM VAGY ÖNGONDOSKODÓ POLGÁR? A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű,

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. dr. Krizsai Anita

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. dr. Krizsai Anita DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS dr. Krizsai Anita Debrecen 2014 1 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁGTAN Pásztor Miklós BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" projekt keretében

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS HATÁSA A LAKOSSÁG HOSSZÚ TÁVÚ MEGTAKARÍTÁSAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Új szocializmus felé: Bevezető

Új szocializmus felé: Bevezető Új szocializmus felé: Bevezető W. Paul Cockshott Allin Cottrell 1993 A szocializmus ki lett próbálva. Hetven esztendővel a bolsevik forradalom után a történelem ítélete az, hogy megbukott. Azok, akik az

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

Financializáció, avagy a globalizmus menedzsmentfilozófiája

Financializáció, avagy a globalizmus menedzsmentfilozófiája Botos Katalin Financializáció, avagy a globalizmus menedzsmentfilozófiája Gondolatok a pénzügyi szektor és az állam szerepének megváltozásáról, valamint az adósságszolgálat teljesítéséről Összefoglalás:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány CSALÁDTÁMOGATÁSI POLITIKA MAGYARORSZÁGON Változások 1998 és 2006 között Budapest

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola Belyó Pál * A REJTETT GAZDASÁG ELÕRETÖRÉSE AZ ÚJ GAZDASÁGPOLITIKAI GYAKORLAT KÖVETKEZTÉBEN A rejtett gazdaság ** a sajátos magyar kapitalizmus kialakulásának, erõsödésének szoros velejárója, sõt mozgásformája.

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja POLGÁR TAMÁS A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása 2 0 0 5 ezen tanulmánya a 2005.

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma A HVG ez év január közepén vitát kezdeményezett a szociálpolitikáról, s ezt március 18- án zárta le. A kérdés nem kavart fel szenvedélyeket,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Ismét a Jó Társadalom felé? 1

Ismét a Jó Társadalom felé? 1 GÖSTA ESPING-ANDERSEN Ismét a Jó Társadalom felé? 1 A nyugati jóléti államok hosszú történetében két jellemzõ vonás rajzolódik ki élesen. A elsõ szerint azt láthatjuk, hogy e történetet a konszolidáció

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon

Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon Szécsi: Idősödő munkavállalók munkaerő-piaci helyzete Szécsi Judit Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon Az összefoglaló cikk célja az idősödő munkavállalók helyzetének bemutatása az ezredforduló

Részletesebben

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 Szakolczai György A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy hogyan alakul az ikerdeficit a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes

Részletesebben

KORNAI JÁNOS. A magyar gazdaságpolitika dilemmái

KORNAI JÁNOS. A magyar gazdaságpolitika dilemmái Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 7-8. sz. (633-649. o.) KORNAI JÁNOS Kornai János a Collegium Budapest, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és a Harvard Egyetem professzora. A magyar gazdaságpolitika

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben