Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén szeptember 27- én 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén szeptember 27- én órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester Almássy Tamás képviselı dr. Balásházy Imre képviselı Kıhalmi Alajos képviselı dr. Tóth Balázs képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 6 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. Javasolja továbbá, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok közé vegyék fel a I. félévi mérleg, beszámoló és költségvetés módosítás kérdését. A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv ( ) 2.) Súlykorlátozásról szóló rendelet 3.) M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes dokumentáció 4.) A Patak sétány útépítésével kapcsolatosan a Képviselı-testület által korábban meghatározott érdekeltségi hozzájárulás mértékének lehetıség szerinti csökkentése 5.) I félévi mérleg, beszámoló és költségvetés módosítás 6.) Egyebek Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: A saját vízellátó kút létesítése érdekében végzett geofizikai vizsgálatok elkészültek, és érdekes eredménnyel jártak. Kiderült, hogy a völgytalpat azon a részen egy kb m vastag agyagos üledék fedi, tehát vízzáró réteg védi az 1

2 alatta lévı vízbázist. A másik, hogy egy elsüllyedt hegy, egy mészkı rög van a medence alatt. A létesítendı kút környékén repedezettebb a kızetállomány, ezért még jobb vízadó képességő a terület, mint azt elıször gondoltuk. Még az is lehet, hogy nem kell 300 m mélységig lefúrni. Egyébként a patak két oldalának szerkezete jelentısen különbözik egymástól. A Budakeszi Rendırırsön új parancsnokot neveztek ki Horváth Ferenc személyében. İ a Pilisvörösvári Rendırkapitányság helyettes vezetıje volt, személyében egy tapasztalt és dinamikus vezetıt kaptunk, akivel már több elızetes egyeztetést folytattunk. Nagyon nyitott abban a kérdésben, hogy a Nagykovácsi-medencében a körzeti megbízottak számát növelje. Szívesen együttmőködne abban is, hogy a körzeti megbízottaknak a katonai lakótelepen szerezzünk szolgálati lakást, ill. hogy egy rendırségi végpontot hozzunk létre itt az Önkormányzatban. Ez egy ún. robotzsaru végpont lenne, ami gyakorlatilag közvetlen online-kapcsolatot jelent a Budaörsi Parancsnoksággal, ill. a teljes rendırségi rendszerrel. A Patak sétány útépítési pályázatával kapcsolatban utcagyőlést tartottunk szeptember 15-én és 16-án. Tájékoztattuk az érintett lakosságot a projekt jelenlegi állásáról. Elmondtuk, hogy most indul a projekt közbeszerzési eljárása, ez után kaphatunk pontos képet arról, hogy konkrétan mennyibe fog kerülni. Amennyiben kevesebb összeg jönne ki a közbeszerzés lezárásával, akkor az érdekeltségi hozzájárulások mértékét is át tudná gondolni a következı Testület. A Pisztráng utca 3. sz. alatti ingatlan értékesítése kapcsán elmondhatjuk, hogy szeptember 30-ig kell a vételár második részletét befizetnie a vevınek. Telefonon már jelezte, hogy ez megtörtént. A falunap a rossz idı ellenére sikeres volt, sokan voltak, sátor is volt elegendı. A költségvetésben Ft volt elkülönítve az eseményre. Összességében Ft-ba került. A megvalósításban közremőködıknek ezúton is köszönjük a segítséget. A patak-meder tisztítása folyamatban van, mindjárt elérjük a 12-es kilométerkövet. Nagyon sok beteg, elkorhadt fa volt. Ezeket a fákat a kertészmérnök útmutatásai alapján eltávolítottuk. Az Amúr utcában kb. 2 m 3 akácot, ill. elvadult gyümölcsfákat termeltünk ki. Ezeket szociális célra győjtöttük össze, és a rászorult családoknak adtuk át. Szeptember 25-én megvolt a Bodza-liget avató ünnepsége. 1. napirendi pont: Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv ( ) Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor alpolgármester: Fel kéne hívni a Saubermacher Kft.-t, hogy szelektív zsákot biztosítsanak a közért részére, mert hiába van győjtésünk, ha nincs mibe tenni. Almássy Tamás képviselı: Több ponttal is egyetértek, de ezeket nem a következı Testületnek kellene már erıltetnie? 2

3 Szathmáry Gergely polgármester: Ez nem egy egyszeri beavatkozás, hanem 5 évre szól, ezt ki kell hirdetni! A következı Testületnek is ez alapján, ebben a szellemben kell dolgoznia. Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Annyival kerül kiegészítésre a 2004-es rendelet, hogy a Testület jóváhagyja ezt a tervet, és függelékként szerepelni fog benne a 78 oldalas terv. Dr. Tóth Balázs képviselı: Hogyan lehetne elérni, hogy senki ne húzhassa ki magát a fizetési kötelezettség alól? Szathmáry Gergely polgármester: A rendeletben benne van, hogy mindenkinek kötelessége hulladékszállításra elıfizetni. Dr. Tóth Balázs képviselı: Sajnos mégis vannak olyanok, akik itt laknak és mégsem fizetnek a hulladékszállításért. Almássy Tamás képviselı: Az is elıfordult már, hogy lelopták a matricát! Dr. Tóth Balázs képviselı: Nem látom, hogy a tervnek milyen marketingje van. Szathmáry Gergely polgármester: A mellékletben van benne Cselekvési programok címszó alatt. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Van olyan zöld hulladék, amelyet nem lehet komposztálni. Sokan hordják a patakhoz a zöldhulladékot, ezzel valamit kezdeni kell! Szathmáry Gergely polgármester: Ez nem hatósági ügy, hanem az emberek gondolkodásmódját kell megváltoztatni. Ha rajtakapjuk az illetıt, lehet szabálysértésért büntetni, de ez nem elég. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a 8/2010. (IX.27.) rendeletet a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII.15.) rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 2. napirendi pont: Súlykorlátozásról szóló rendelet Szathmáry Gergely polgármester ismerteti dr. Laukó Sándor jegyzı elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Almássy Tamás képviselı: Ft lehet maximum a pénzbírság, amit szabálysértési eljárás keretében ki lehet szabni? Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Igen, önkormányzati rendelet maximum ennyit állapíthat meg felsı határként. 3

4 Petneházy Gábor alpolgármester: A lényeg az, hogy a forgalmat idıben korlátozzuk! Almássy Tamás képviselı: Az építési engedélyek esetében az egész építési periódusra vonatkozik a behajtási engedély? Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Az építkezés befejezéséig vagy a használatbavételi engedély megszerzéséig. Szathmáry Gergely polgármester: Minden szabály annyit ér, amennyit betartatnak belıle. Utolérhetık ezek a dolgok, de nem könnyő. Kıhalmi Alajos képviselı: Mi a helyzet a nagykovácsi tüzépessel? Hiszen ı 12 tonna feletti kocsival jön. Petneházy Gábor alpolgármester: Két mód lehetséges, vagy az építési engedélyek szerint hordja az árut, vagy kivált egy engedélyt. Szathmáry Gergely polgármester: Az új utaknak egyébként ezt az építésekhez köthetı forgalmat el kell tudni viselniük. Ha a rendeletet elfogadja a Testület, akkor természetesen széles körben tájékoztatnunk kell az érintetteket! A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a tehergépjármővek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) rendeletet. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 3. napirendi pont: M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes dokumentáció Szathmáry Gergely polgármester ismerteti dr. Laukó Sándor jegyzı elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Bokori György helyi lakos: Biztos, hogy ezek közül a tervvariációk közül valósul meg valamelyik? Láttam már eddig vagy ötöt ezekbıl. Szathmáry Gergely polgármester: Igen biztos. Bokori György helyi lakos: Költségszámítást mellékeltek ehhez a 8-10 km-es alagúthoz? Megvalósítható ez magyar viszonylatban? Szathmáry Gergely polgármester: A hatályos törvények értelmében 2013-ig be kell zárnunk a körgyőrőt! Ez sajnos illúzió. A realitás jelenleg Szerintem pedig inkább 2030! Bokori György helyi lakos: A bekötıút rendben elkészíthetı a település terve szerint? Hiszen a csomóponttól még be kell jönni a Nagykovácsi útig. Szathmáry Gergely polgármester: Igen. Az ott végig állami terület. 4

5 Bokori György helyi lakos: Ugyanakkor szerintem itt hidrogeológiai problémák vannak! Ha méterre megy az út, mi lesz a 60 méteres vízzáró réteggel? Szathmáry Gergely polgármester: A karsztvíz szintje olyan méteren van, a komolyabb gondot a barlangok okozhatják. Még nagyon az elején vannak a tervezésnek, de szerencsére minket már ilyen korán bevontak az érintettségünk miatt. Bokori György helyi lakos: A latin szavas megjegyzések a szagra vonatkoznak? Szathmáry Gergely polgármester: Nem, azok növényekre vonatkoznak. Bokori György helyi lakos: Van akkora befolyásunk, hogy a B variáció valósuljon meg? Szathmáry Gergely polgármester: 99 %, hogy nem az A lesz! Sikerült a környezı településekkel is megegyezésre jutni, nincs köztük olyan, amelyik az A variánsban lenne érdekelt. 3 érv is az A ellen szól: a szurdok Natura 2000-es terület, 1992-höz képest a beépítettségi viszonyok jelentısen megváltoztak, ráadásul Adyligeten sok kiváló érdekérvényesítı képességgel bíró ember él! Dr. Tóth Balázs képviselı: Kérdés, hogy a B variáció esetén az alagút fúrása milyen károkat okoz a felette lévı házakban. Szathmáry Gergely polgármester: A jegyzı úr a szakhatósági véleményben külön kéri majd mind az építéshez, mind az üzemeltetéshez kapcsolódó lehetséges rezgésekrıl a részletes vizsgálatot. Ha mérlegeljük a dolgokat, mindenképpen a felszín alatti megoldás a kevésbé rossz. A jegyzı úr elıterjesztése kitér a szellızı alagút lehetséges helyére is, jelezve, hogy számunkra a K3-as jelzéső tőnik elfogadhatónak. Dr. Tóth Balázs képviselı: Csak az a gond, hogy ez egy sürgıs határidıs feladat, és mi kivel konzultáltunk ezekrıl a kérdésekrıl szakmai szempontból? Szathmáry Gergely polgármester: Mivel hivatalos, regisztrált szakértıi engedélyem van a vonatkozó kérdésekre, ezért vettem a bátorságot, hogy mint környezetvédelmi szakértı tekintettem át ezeket a terveket, valóban szakmai hátteret nyújtva a Testületnek. Dr. Balásházy Imre képviselı: Nem lehetne kiegészíteni még a dokumentációt azzal, hogy amennyiben kiderül: a K3 is szennyezi Remeteszılıst, akkor tervezzenek K4-t, 5-öt, hogy legyen módunk mérlegelni? Szathmáry Gergely polgármester: A következı lépés az lesz, hogy az önkormányzatok által is megadott szempontrendszer alapján az elızetes hatásvizsgálati dokumentációt elkészíti a tervezı és benyújtja a Környezetvédelmi Felügyelıségre, ahol még mindig legalább két nyomvonal opció lesz. Valószínőleg a BC ill. a BD fog szerepelni benne. Ezután a Felügyelıség újra meg fogja keresni az 5

6 Önkormányzatot, a terv újra ki lesz függesztve stb. Majd egészen részletesen meg kell vizsgálniuk a ténylegesen megmaradt két variációt. Almássy Tamás képviselı: Várható, hogy a zöldek így is meg fogják támadni a koncepciót, és 3-4 év pereskedés is elıfordulhat. Dr. Balásházy Imre képviselı: A másik kérdés a bekötıút okozta zaj, ezt is vizsgálni kellene! Ezen kívül talán szóba jöhetne a Nagykovácsi bekötıút is! Szathmáry Gergely polgármester: Itt az a probléma, hogy szintén természetvédelmi területrıl van szó! Mindez nem most fog megvalósulni. A jegyzı úr mindenesetre ezzel az útmutatással holnap elküldi a véleményt, én pedig a határozati javaslatban egy elvi állásfoglalást javasolok. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 58/2010. (IX.27.) Kt. határozat Tárgy: M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes dokumentációja Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a jegyzı beszámolóját, melyet az M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes konzultációs dokumentációjával kapcsolatban tett. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ezúton fejezi ki azon elvi álláspontját, hogy az M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz tervezett nyomvonalai közül a B és azon belül pedig a C-B változatot tartja a legelfogadhatóbbnak, az elızetes konzultációs hatástanulmányban rögzítettek alapján. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 4. napirendi pont: A Patak sétány útépítésével kapcsolatosan a Képviselıtestület által korábban meghatározott érdekeltségi hozzájárulás mértékének lehetıség szerinti csökkentése Dr. Tóth Balázs képviselı ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését kor Szathmáry Gergely polgármester kimegy, de a Testület 5 fıvel továbbra is határozatképes. 6

7 18.42-kor Szathmáry Gergely polgármester visszajön, a Testület teljes létszámban 6 fıvel határozatképes. Bokori György helyi lakos: Ez most csak a Patak sétányon lakókat érinti? Dr. Tóth Balázs képviselı: Igen, a helyrajzi számok szerint a Patak sétányon lakókat. Szathmáry Gergely polgármester: Ez nem hitel, és nem az önkormányzat ad hitelt a lakosoknak, hanem elıtakarékosság, tehát nincs árfolyam-ingadozás, és a megtakarított önrészhez 30 %-os állami támogatás járul. Bokori György helyi lakos: Ha valaki nem fizeti, akkor az Önkormányzat mit tesz? Szathmáry Gergely polgármester: Akkor gyakorlatilag ráterhelıdik az ingatlanjára. Egy ilyen kis önkormányzatnak nagy feladat 9 kilométernyi útszakasz megépítése, ezért nem engedheti meg magának, hogy egy beruházásra minden vagyonát elköltse. A befizetett pénzeket fejlesztésekre fordítjuk, így tudunk elıre haladni. Dr. Balásházy Imre képviselı: Nem lehetne ezt a pénzt a Patak sétány hiányzó szakaszára félretenni? Szathmáry Gergely polgármester: A hiányzó szakaszt a Sirály utcai ingatlan eladásából szeretnénk megcsinálni, ez az esetleg megtakarított összeg még csak elvi lehetıség. Almássy Tamás képviselı: Ez életveszélyes, ezt én hagynám a következı Testületre! Egyébként úgy lenne igazságos, hogy a Patak sétány minden lakója egyformán fizessen. Vagy a már befizetetteknek az Önkormányzat visszafizeti a többletet? Dr. Tóth Balázs képviselı: Igen. Ezt egyeztettük már korábban testületileg. Almássy Tamás képviselı: Ebbıl iszonyú nagy perpatvar lesz a megépült szakaszon, meg pereskedés. Akkor mégis csak meg kéne fontolni az Imre javaslatát, és inkább félretenni a többletet. Szathmáry Gergely polgármester: A határozatunk nem egy operatív döntést jelentene, hanem csak egy szándékot fogalmaznánk meg. A Képviselı-testület módosítva dr. Tóth Balázs képviselı határozati javaslatát 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 7

8 59/2010. (IX.27.) Kt. határozat Tárgy: a Patak sétány útépítésével kapcsolatosan a Képviselı-testület által korábban meghatározott érdekeltségi hozzájárulás mértékének felülvizsgálata Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Képviselı-testület által korábban meghatározott, határozat szerinti, a Patak sétány használatában érdekelt ingatlantulajdonosok által fizetendı érdekeltségi hozzájárulás konkrét összegét a közbeszerzési eljárás lezárását követıen felülvizsgálja. Határidı: a Patak sétányi útépítés megvalósítását célzó eredményes közbeszerzési eljárás befejezése, a nyertes vállalkozóval aláírt szerzıdés hatálybalépése után azonnal Felelıs: polgármester, jegyzı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 5. napirendi pont: A I félévi mérleg, és költségvetési módosítás Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Dr. Tóth Balázs képviselı, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megvitatta és összességében elfogadásra javasolja az elıterjesztést. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 60/2010. (IX.27.) Kt. határozat Tárgy: I. félévi pénzügyi beszámoló és mérleg Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a I. félév pénzügyi helyzetét bemutató beszámolót és mérleget elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı, pénzügyi vezetı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 8

9 A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a évi költségvetés módosításáról szóló 10/2010. (IX.27.) rendeletet. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 6. napirendi pont: Egyebek Mutafisz Dimoszné helyi lakos: 4 évet lezárt a jelenlegi Testület, és én elvártam volna, hogy összehívva a lakosságot, egy beszámolót tartson valaki az elmúlt idıszakról, ahol mi is elmondhattuk volna a véleményünket! Pénteken nem volt méltó a mód, ahogyan lezártuk az elmúlt idıszakot. Szerintem jó lett volna, ha elmondjátok, hogy mit csináltatok, mert szerintem semmit. Kaptatok rengeteg uniós pénzt, ez mutatós dolog, de ha ezt félre tesszük, akkor mit csináltatok? Ezért nem tudjuk értékelni a munkátokat, és ez a ti hibátok! Szathmáry Gergely polgármester: A személyes megszólításra két dolgot szeretnék mondani. Az elsı, hogy minden évben részletes beszámolót adtunk a Remeteszılısi Hírmondóban, ami az elmúlt 4 évben minden évben megjelent. Ebben a tájékoztató anyagban részletesen írtunk anyagiakról, mérlegrıl, születettekrıl, elhunytakról. Nem tudom, hogy olvasta-e. Az augusztusai Hírmondóban összefoglaltuk a 4 év eredményeit. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Nem elegendı! Szathmáry Gergely polgármester: Véleményem szerint számok, objektív tények, eredmények, mőszaki objektumok jelzik azt, hogy mekkora elırelépések történtek. Vissza lehet nézni az összes Hírmondóban, sıt ezekrıl közmeghallgatásokon részletesen be is számoltunk, amelyeket mindig nagy hírveréssel hívtunk össze. A másik megjegyzésem, hogy a Helyi Választási Iroda által önkéntesen szervezett meghallgatás, amit említett, mindenki elıtt ismert volt, hiszen a jegyzı úr szétküldött 350 példányban újságot és meghívót. Hogy ennyien jöttek el, az nem a Választási Iroda hibája, ık mindent megtettek, hogy fórumot teremtsenek. A honlapra és a hirdetıtáblára is felkerült a meghívó. Ennél nagyobb hírverést nem lehetett csinálni. Szerintem a kritikát nem megfelelı helyen tetszik elmondani. Almássy Tamás képviselı: Sok mindennel egyetértek, de egy ilyen dolog nagyon kampány íző lehetett volna. Ha még testületként a választások elıtt elkezdtük volna magunkat magasztalni, az nagyon kínos lett volna. Azért is választottuk azt az idıpontot, hogy legyen távolság a választásig, nehogy összemosódjon a két dolog. Szathmáry Gergely polgármester: Egy önkormányzat által szervezett rendezvényen egy képviselı ne kampányoljon! Amit objektív módon, saját vállunk veregetése nélkül az elmúlt 4 év eredményeirıl elmondhattunk, azt az augusztusi Hírmondóban elmondtuk. Bokori György helyi lakos: Én szívesen meghallgattam volna! Almássy Tamás képviselı: Az újságban benne volt tételesen. 9

10 Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Nem a munkájukkal van probléma, hanem az idıponttal. A péntek 5 óra nem volt jó! Szathmáry Gergely polgármester: Amikor szombat délelıtt tartottak hasonlót, akkor 23-an voltak jelen! Almássy Tamás képviselı: Másnap a Bodza-liget avatásán se voltak sokan. Szathmáry Gergely polgármester: Aki nem ugrott el az információ elıl, az tudott a dolgokról, az eljött, ha akart. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mást kérdezek. Az elızı ciklusban miért ültünk annyian a nyílt testületi üléseken, hogy alig fértünk be a terembe? Most meg csak ketten vagyunk itt a lakosság részérıl! Dr. Laukó Sándor jegyzı: Mert ez volt a stílus akkor. Egy normális jegyzıkönyvet nem lehetett felvenni a sok kiabálástól. A megszólításról meg annyit: a Patak sétány burkolata miatt minden sétányon lakóhoz becsöngettünk, és aláírattuk, hogy mit szeretne. 15-bıl hat mindkét lehetıséget aláírta, annyira nem olvasta el a papírt. Szathmáry Gergely polgármester: Véleményem szerint az az igazi közéletiség, amikor valaki tesz a közösség érdekében, feláldozza a szabadidejét, esetleg a pénzét, energiáját. Annak örülök, hogy egy falunapon most már 150 ember van, kialakultak olyan közösségek, amelyek hajlandóak együtt dolgozni valami közös célért. Ilyen a Sirály utcai útépítés, a Bodza-liget, vagy amikor ötvenen összegyőltünk és elmentünk szemetet szedni a szurdokba, mert tenni akartunk valamit a településünkért. Én ezt többre tartom, mint az üléseken való kiabálásokat. Én mindenkit arra bíztatnék, hogy elıször cselekedjen, tegyen valamit hozzá a közösség életéhez! Remélem, hogy a pozitív folyamatok tovább fognak fejlıdni! Dr. Balásházy Imre képviselı: Talán egy levelet megért volna ez az egész, amelyben a képviselı jelöltek bemutatkoznak, és talán tényleg jobb a pénteknél a szombat. Szerintem az újságot a címzettek egy huszada olvassa csak el, egy levelet viszont már a háromnegyede. 4 év múlva javasolnám a levél kiküldését. Szathmáry Gergely polgármester: Az elızı közmeghallgatásról levelet küldtünk mindenkinek, és 3 emberrel voltak többen, mint máskor. Petneházy Gábor alpolgármester: Amikor a testületi ülések 90 %-ában csak magunk vagyunk, és nem tisztelnek meg minket a jelenlétükkel, akkor nem mondhatja nyugodt szívvel senki, hogy nem teszünk semmit. Jöjjenek, csinálják, tegyenek a közösségért! A választások idıszakában mindig sok jelentkezı van, de a mindennapi munkára már nem akad senki. Szathmáry Gergely polgármester: Lehet persze fejleszteni a kommunikációs csatornákat, de már -lel is próbálkoztunk. 10

11 Dr. Tóth Balázs képviselı: Véleményem szerint a nyugodtabb üléseknek azért az is oka lehet, hogy elégedettebbek voltak a munkánkkal, és kevesebb probléma, konfliktus halmozódott fel a lakosság körében. Ez majd a választáson kiderül! A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó napirendi pontok személyiségi jogokat érintenek. Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el. K.m.f Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 11

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 13-án 13 órakor megkezdett testületi ülésén és 17 órakor megtartott közmeghallgatásán. Az ülés helye: Körjegyzıség,

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. május 31. napján 17:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 344/2010. (12. 20.) sz. önkormányzati határozat... 2

TARTALOMJEGYZÉK. 344/2010. (12. 20.) sz. önkormányzati határozat... 2 NAPIREND: TARTALOMJEGYZÉK 344/2010. (12. 20.) sz. önkormányzati határozat... 2 NAPIREND: 3 NAPIREND ELİTT: A HELYBEN KÖZSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK (TŐZOLTÓSÁG, RENDİRSÉG, VOLÁNBUSZ RT., DAKÖV KFT.,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben