Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén szeptember 27- én 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén szeptember 27- én órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester Almássy Tamás képviselı dr. Balásházy Imre képviselı Kıhalmi Alajos képviselı dr. Tóth Balázs képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 6 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. Javasolja továbbá, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok közé vegyék fel a I. félévi mérleg, beszámoló és költségvetés módosítás kérdését. A Testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv ( ) 2.) Súlykorlátozásról szóló rendelet 3.) M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes dokumentáció 4.) A Patak sétány útépítésével kapcsolatosan a Képviselı-testület által korábban meghatározott érdekeltségi hozzájárulás mértékének lehetıség szerinti csökkentése 5.) I félévi mérleg, beszámoló és költségvetés módosítás 6.) Egyebek Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: A saját vízellátó kút létesítése érdekében végzett geofizikai vizsgálatok elkészültek, és érdekes eredménnyel jártak. Kiderült, hogy a völgytalpat azon a részen egy kb m vastag agyagos üledék fedi, tehát vízzáró réteg védi az 1

2 alatta lévı vízbázist. A másik, hogy egy elsüllyedt hegy, egy mészkı rög van a medence alatt. A létesítendı kút környékén repedezettebb a kızetállomány, ezért még jobb vízadó képességő a terület, mint azt elıször gondoltuk. Még az is lehet, hogy nem kell 300 m mélységig lefúrni. Egyébként a patak két oldalának szerkezete jelentısen különbözik egymástól. A Budakeszi Rendırırsön új parancsnokot neveztek ki Horváth Ferenc személyében. İ a Pilisvörösvári Rendırkapitányság helyettes vezetıje volt, személyében egy tapasztalt és dinamikus vezetıt kaptunk, akivel már több elızetes egyeztetést folytattunk. Nagyon nyitott abban a kérdésben, hogy a Nagykovácsi-medencében a körzeti megbízottak számát növelje. Szívesen együttmőködne abban is, hogy a körzeti megbízottaknak a katonai lakótelepen szerezzünk szolgálati lakást, ill. hogy egy rendırségi végpontot hozzunk létre itt az Önkormányzatban. Ez egy ún. robotzsaru végpont lenne, ami gyakorlatilag közvetlen online-kapcsolatot jelent a Budaörsi Parancsnoksággal, ill. a teljes rendırségi rendszerrel. A Patak sétány útépítési pályázatával kapcsolatban utcagyőlést tartottunk szeptember 15-én és 16-án. Tájékoztattuk az érintett lakosságot a projekt jelenlegi állásáról. Elmondtuk, hogy most indul a projekt közbeszerzési eljárása, ez után kaphatunk pontos képet arról, hogy konkrétan mennyibe fog kerülni. Amennyiben kevesebb összeg jönne ki a közbeszerzés lezárásával, akkor az érdekeltségi hozzájárulások mértékét is át tudná gondolni a következı Testület. A Pisztráng utca 3. sz. alatti ingatlan értékesítése kapcsán elmondhatjuk, hogy szeptember 30-ig kell a vételár második részletét befizetnie a vevınek. Telefonon már jelezte, hogy ez megtörtént. A falunap a rossz idı ellenére sikeres volt, sokan voltak, sátor is volt elegendı. A költségvetésben Ft volt elkülönítve az eseményre. Összességében Ft-ba került. A megvalósításban közremőködıknek ezúton is köszönjük a segítséget. A patak-meder tisztítása folyamatban van, mindjárt elérjük a 12-es kilométerkövet. Nagyon sok beteg, elkorhadt fa volt. Ezeket a fákat a kertészmérnök útmutatásai alapján eltávolítottuk. Az Amúr utcában kb. 2 m 3 akácot, ill. elvadult gyümölcsfákat termeltünk ki. Ezeket szociális célra győjtöttük össze, és a rászorult családoknak adtuk át. Szeptember 25-én megvolt a Bodza-liget avató ünnepsége. 1. napirendi pont: Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv ( ) Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor alpolgármester: Fel kéne hívni a Saubermacher Kft.-t, hogy szelektív zsákot biztosítsanak a közért részére, mert hiába van győjtésünk, ha nincs mibe tenni. Almássy Tamás képviselı: Több ponttal is egyetértek, de ezeket nem a következı Testületnek kellene már erıltetnie? 2

3 Szathmáry Gergely polgármester: Ez nem egy egyszeri beavatkozás, hanem 5 évre szól, ezt ki kell hirdetni! A következı Testületnek is ez alapján, ebben a szellemben kell dolgoznia. Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Annyival kerül kiegészítésre a 2004-es rendelet, hogy a Testület jóváhagyja ezt a tervet, és függelékként szerepelni fog benne a 78 oldalas terv. Dr. Tóth Balázs képviselı: Hogyan lehetne elérni, hogy senki ne húzhassa ki magát a fizetési kötelezettség alól? Szathmáry Gergely polgármester: A rendeletben benne van, hogy mindenkinek kötelessége hulladékszállításra elıfizetni. Dr. Tóth Balázs képviselı: Sajnos mégis vannak olyanok, akik itt laknak és mégsem fizetnek a hulladékszállításért. Almássy Tamás képviselı: Az is elıfordult már, hogy lelopták a matricát! Dr. Tóth Balázs képviselı: Nem látom, hogy a tervnek milyen marketingje van. Szathmáry Gergely polgármester: A mellékletben van benne Cselekvési programok címszó alatt. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Van olyan zöld hulladék, amelyet nem lehet komposztálni. Sokan hordják a patakhoz a zöldhulladékot, ezzel valamit kezdeni kell! Szathmáry Gergely polgármester: Ez nem hatósági ügy, hanem az emberek gondolkodásmódját kell megváltoztatni. Ha rajtakapjuk az illetıt, lehet szabálysértésért büntetni, de ez nem elég. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a 8/2010. (IX.27.) rendeletet a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII.15.) rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 2. napirendi pont: Súlykorlátozásról szóló rendelet Szathmáry Gergely polgármester ismerteti dr. Laukó Sándor jegyzı elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Almássy Tamás képviselı: Ft lehet maximum a pénzbírság, amit szabálysértési eljárás keretében ki lehet szabni? Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Igen, önkormányzati rendelet maximum ennyit állapíthat meg felsı határként. 3

4 Petneházy Gábor alpolgármester: A lényeg az, hogy a forgalmat idıben korlátozzuk! Almássy Tamás képviselı: Az építési engedélyek esetében az egész építési periódusra vonatkozik a behajtási engedély? Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: Az építkezés befejezéséig vagy a használatbavételi engedély megszerzéséig. Szathmáry Gergely polgármester: Minden szabály annyit ér, amennyit betartatnak belıle. Utolérhetık ezek a dolgok, de nem könnyő. Kıhalmi Alajos képviselı: Mi a helyzet a nagykovácsi tüzépessel? Hiszen ı 12 tonna feletti kocsival jön. Petneházy Gábor alpolgármester: Két mód lehetséges, vagy az építési engedélyek szerint hordja az árut, vagy kivált egy engedélyt. Szathmáry Gergely polgármester: Az új utaknak egyébként ezt az építésekhez köthetı forgalmat el kell tudni viselniük. Ha a rendeletet elfogadja a Testület, akkor természetesen széles körben tájékoztatnunk kell az érintetteket! A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a tehergépjármővek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) rendeletet. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 3. napirendi pont: M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes dokumentáció Szathmáry Gergely polgármester ismerteti dr. Laukó Sándor jegyzı elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Bokori György helyi lakos: Biztos, hogy ezek közül a tervvariációk közül valósul meg valamelyik? Láttam már eddig vagy ötöt ezekbıl. Szathmáry Gergely polgármester: Igen biztos. Bokori György helyi lakos: Költségszámítást mellékeltek ehhez a 8-10 km-es alagúthoz? Megvalósítható ez magyar viszonylatban? Szathmáry Gergely polgármester: A hatályos törvények értelmében 2013-ig be kell zárnunk a körgyőrőt! Ez sajnos illúzió. A realitás jelenleg Szerintem pedig inkább 2030! Bokori György helyi lakos: A bekötıút rendben elkészíthetı a település terve szerint? Hiszen a csomóponttól még be kell jönni a Nagykovácsi útig. Szathmáry Gergely polgármester: Igen. Az ott végig állami terület. 4

5 Bokori György helyi lakos: Ugyanakkor szerintem itt hidrogeológiai problémák vannak! Ha méterre megy az út, mi lesz a 60 méteres vízzáró réteggel? Szathmáry Gergely polgármester: A karsztvíz szintje olyan méteren van, a komolyabb gondot a barlangok okozhatják. Még nagyon az elején vannak a tervezésnek, de szerencsére minket már ilyen korán bevontak az érintettségünk miatt. Bokori György helyi lakos: A latin szavas megjegyzések a szagra vonatkoznak? Szathmáry Gergely polgármester: Nem, azok növényekre vonatkoznak. Bokori György helyi lakos: Van akkora befolyásunk, hogy a B variáció valósuljon meg? Szathmáry Gergely polgármester: 99 %, hogy nem az A lesz! Sikerült a környezı településekkel is megegyezésre jutni, nincs köztük olyan, amelyik az A variánsban lenne érdekelt. 3 érv is az A ellen szól: a szurdok Natura 2000-es terület, 1992-höz képest a beépítettségi viszonyok jelentısen megváltoztak, ráadásul Adyligeten sok kiváló érdekérvényesítı képességgel bíró ember él! Dr. Tóth Balázs képviselı: Kérdés, hogy a B variáció esetén az alagút fúrása milyen károkat okoz a felette lévı házakban. Szathmáry Gergely polgármester: A jegyzı úr a szakhatósági véleményben külön kéri majd mind az építéshez, mind az üzemeltetéshez kapcsolódó lehetséges rezgésekrıl a részletes vizsgálatot. Ha mérlegeljük a dolgokat, mindenképpen a felszín alatti megoldás a kevésbé rossz. A jegyzı úr elıterjesztése kitér a szellızı alagút lehetséges helyére is, jelezve, hogy számunkra a K3-as jelzéső tőnik elfogadhatónak. Dr. Tóth Balázs képviselı: Csak az a gond, hogy ez egy sürgıs határidıs feladat, és mi kivel konzultáltunk ezekrıl a kérdésekrıl szakmai szempontból? Szathmáry Gergely polgármester: Mivel hivatalos, regisztrált szakértıi engedélyem van a vonatkozó kérdésekre, ezért vettem a bátorságot, hogy mint környezetvédelmi szakértı tekintettem át ezeket a terveket, valóban szakmai hátteret nyújtva a Testületnek. Dr. Balásházy Imre képviselı: Nem lehetne kiegészíteni még a dokumentációt azzal, hogy amennyiben kiderül: a K3 is szennyezi Remeteszılıst, akkor tervezzenek K4-t, 5-öt, hogy legyen módunk mérlegelni? Szathmáry Gergely polgármester: A következı lépés az lesz, hogy az önkormányzatok által is megadott szempontrendszer alapján az elızetes hatásvizsgálati dokumentációt elkészíti a tervezı és benyújtja a Környezetvédelmi Felügyelıségre, ahol még mindig legalább két nyomvonal opció lesz. Valószínőleg a BC ill. a BD fog szerepelni benne. Ezután a Felügyelıség újra meg fogja keresni az 5

6 Önkormányzatot, a terv újra ki lesz függesztve stb. Majd egészen részletesen meg kell vizsgálniuk a ténylegesen megmaradt két variációt. Almássy Tamás képviselı: Várható, hogy a zöldek így is meg fogják támadni a koncepciót, és 3-4 év pereskedés is elıfordulhat. Dr. Balásházy Imre képviselı: A másik kérdés a bekötıút okozta zaj, ezt is vizsgálni kellene! Ezen kívül talán szóba jöhetne a Nagykovácsi bekötıút is! Szathmáry Gergely polgármester: Itt az a probléma, hogy szintén természetvédelmi területrıl van szó! Mindez nem most fog megvalósulni. A jegyzı úr mindenesetre ezzel az útmutatással holnap elküldi a véleményt, én pedig a határozati javaslatban egy elvi állásfoglalást javasolok. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 58/2010. (IX.27.) Kt. határozat Tárgy: M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes dokumentációja Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a jegyzı beszámolóját, melyet az M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz elızetes konzultációs dokumentációjával kapcsolatban tett. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ezúton fejezi ki azon elvi álláspontját, hogy az M0 körgyőrő nyugati szektor, sz. fıutak közötti szakasz tervezett nyomvonalai közül a B és azon belül pedig a C-B változatot tartja a legelfogadhatóbbnak, az elızetes konzultációs hatástanulmányban rögzítettek alapján. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 4. napirendi pont: A Patak sétány útépítésével kapcsolatosan a Képviselıtestület által korábban meghatározott érdekeltségi hozzájárulás mértékének lehetıség szerinti csökkentése Dr. Tóth Balázs képviselı ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését kor Szathmáry Gergely polgármester kimegy, de a Testület 5 fıvel továbbra is határozatképes. 6

7 18.42-kor Szathmáry Gergely polgármester visszajön, a Testület teljes létszámban 6 fıvel határozatképes. Bokori György helyi lakos: Ez most csak a Patak sétányon lakókat érinti? Dr. Tóth Balázs képviselı: Igen, a helyrajzi számok szerint a Patak sétányon lakókat. Szathmáry Gergely polgármester: Ez nem hitel, és nem az önkormányzat ad hitelt a lakosoknak, hanem elıtakarékosság, tehát nincs árfolyam-ingadozás, és a megtakarított önrészhez 30 %-os állami támogatás járul. Bokori György helyi lakos: Ha valaki nem fizeti, akkor az Önkormányzat mit tesz? Szathmáry Gergely polgármester: Akkor gyakorlatilag ráterhelıdik az ingatlanjára. Egy ilyen kis önkormányzatnak nagy feladat 9 kilométernyi útszakasz megépítése, ezért nem engedheti meg magának, hogy egy beruházásra minden vagyonát elköltse. A befizetett pénzeket fejlesztésekre fordítjuk, így tudunk elıre haladni. Dr. Balásházy Imre képviselı: Nem lehetne ezt a pénzt a Patak sétány hiányzó szakaszára félretenni? Szathmáry Gergely polgármester: A hiányzó szakaszt a Sirály utcai ingatlan eladásából szeretnénk megcsinálni, ez az esetleg megtakarított összeg még csak elvi lehetıség. Almássy Tamás képviselı: Ez életveszélyes, ezt én hagynám a következı Testületre! Egyébként úgy lenne igazságos, hogy a Patak sétány minden lakója egyformán fizessen. Vagy a már befizetetteknek az Önkormányzat visszafizeti a többletet? Dr. Tóth Balázs képviselı: Igen. Ezt egyeztettük már korábban testületileg. Almássy Tamás képviselı: Ebbıl iszonyú nagy perpatvar lesz a megépült szakaszon, meg pereskedés. Akkor mégis csak meg kéne fontolni az Imre javaslatát, és inkább félretenni a többletet. Szathmáry Gergely polgármester: A határozatunk nem egy operatív döntést jelentene, hanem csak egy szándékot fogalmaznánk meg. A Képviselı-testület módosítva dr. Tóth Balázs képviselı határozati javaslatát 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 7

8 59/2010. (IX.27.) Kt. határozat Tárgy: a Patak sétány útépítésével kapcsolatosan a Képviselı-testület által korábban meghatározott érdekeltségi hozzájárulás mértékének felülvizsgálata Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Képviselı-testület által korábban meghatározott, határozat szerinti, a Patak sétány használatában érdekelt ingatlantulajdonosok által fizetendı érdekeltségi hozzájárulás konkrét összegét a közbeszerzési eljárás lezárását követıen felülvizsgálja. Határidı: a Patak sétányi útépítés megvalósítását célzó eredményes közbeszerzési eljárás befejezése, a nyertes vállalkozóval aláírt szerzıdés hatálybalépése után azonnal Felelıs: polgármester, jegyzı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 5. napirendi pont: A I félévi mérleg, és költségvetési módosítás Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Dr. Tóth Balázs képviselı, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megvitatta és összességében elfogadásra javasolja az elıterjesztést. A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 60/2010. (IX.27.) Kt. határozat Tárgy: I. félévi pénzügyi beszámoló és mérleg Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a I. félév pénzügyi helyzetét bemutató beszámolót és mérleget elfogadja, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı, pénzügyi vezetı Fenti határozatot a Testület 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 8

9 A Képviselı-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja a évi költségvetés módosításáról szóló 10/2010. (IX.27.) rendeletet. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 6. napirendi pont: Egyebek Mutafisz Dimoszné helyi lakos: 4 évet lezárt a jelenlegi Testület, és én elvártam volna, hogy összehívva a lakosságot, egy beszámolót tartson valaki az elmúlt idıszakról, ahol mi is elmondhattuk volna a véleményünket! Pénteken nem volt méltó a mód, ahogyan lezártuk az elmúlt idıszakot. Szerintem jó lett volna, ha elmondjátok, hogy mit csináltatok, mert szerintem semmit. Kaptatok rengeteg uniós pénzt, ez mutatós dolog, de ha ezt félre tesszük, akkor mit csináltatok? Ezért nem tudjuk értékelni a munkátokat, és ez a ti hibátok! Szathmáry Gergely polgármester: A személyes megszólításra két dolgot szeretnék mondani. Az elsı, hogy minden évben részletes beszámolót adtunk a Remeteszılısi Hírmondóban, ami az elmúlt 4 évben minden évben megjelent. Ebben a tájékoztató anyagban részletesen írtunk anyagiakról, mérlegrıl, születettekrıl, elhunytakról. Nem tudom, hogy olvasta-e. Az augusztusai Hírmondóban összefoglaltuk a 4 év eredményeit. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Nem elegendı! Szathmáry Gergely polgármester: Véleményem szerint számok, objektív tények, eredmények, mőszaki objektumok jelzik azt, hogy mekkora elırelépések történtek. Vissza lehet nézni az összes Hírmondóban, sıt ezekrıl közmeghallgatásokon részletesen be is számoltunk, amelyeket mindig nagy hírveréssel hívtunk össze. A másik megjegyzésem, hogy a Helyi Választási Iroda által önkéntesen szervezett meghallgatás, amit említett, mindenki elıtt ismert volt, hiszen a jegyzı úr szétküldött 350 példányban újságot és meghívót. Hogy ennyien jöttek el, az nem a Választási Iroda hibája, ık mindent megtettek, hogy fórumot teremtsenek. A honlapra és a hirdetıtáblára is felkerült a meghívó. Ennél nagyobb hírverést nem lehetett csinálni. Szerintem a kritikát nem megfelelı helyen tetszik elmondani. Almássy Tamás képviselı: Sok mindennel egyetértek, de egy ilyen dolog nagyon kampány íző lehetett volna. Ha még testületként a választások elıtt elkezdtük volna magunkat magasztalni, az nagyon kínos lett volna. Azért is választottuk azt az idıpontot, hogy legyen távolság a választásig, nehogy összemosódjon a két dolog. Szathmáry Gergely polgármester: Egy önkormányzat által szervezett rendezvényen egy képviselı ne kampányoljon! Amit objektív módon, saját vállunk veregetése nélkül az elmúlt 4 év eredményeirıl elmondhattunk, azt az augusztusi Hírmondóban elmondtuk. Bokori György helyi lakos: Én szívesen meghallgattam volna! Almássy Tamás képviselı: Az újságban benne volt tételesen. 9

10 Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Nem a munkájukkal van probléma, hanem az idıponttal. A péntek 5 óra nem volt jó! Szathmáry Gergely polgármester: Amikor szombat délelıtt tartottak hasonlót, akkor 23-an voltak jelen! Almássy Tamás képviselı: Másnap a Bodza-liget avatásán se voltak sokan. Szathmáry Gergely polgármester: Aki nem ugrott el az információ elıl, az tudott a dolgokról, az eljött, ha akart. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mást kérdezek. Az elızı ciklusban miért ültünk annyian a nyílt testületi üléseken, hogy alig fértünk be a terembe? Most meg csak ketten vagyunk itt a lakosság részérıl! Dr. Laukó Sándor jegyzı: Mert ez volt a stílus akkor. Egy normális jegyzıkönyvet nem lehetett felvenni a sok kiabálástól. A megszólításról meg annyit: a Patak sétány burkolata miatt minden sétányon lakóhoz becsöngettünk, és aláírattuk, hogy mit szeretne. 15-bıl hat mindkét lehetıséget aláírta, annyira nem olvasta el a papírt. Szathmáry Gergely polgármester: Véleményem szerint az az igazi közéletiség, amikor valaki tesz a közösség érdekében, feláldozza a szabadidejét, esetleg a pénzét, energiáját. Annak örülök, hogy egy falunapon most már 150 ember van, kialakultak olyan közösségek, amelyek hajlandóak együtt dolgozni valami közös célért. Ilyen a Sirály utcai útépítés, a Bodza-liget, vagy amikor ötvenen összegyőltünk és elmentünk szemetet szedni a szurdokba, mert tenni akartunk valamit a településünkért. Én ezt többre tartom, mint az üléseken való kiabálásokat. Én mindenkit arra bíztatnék, hogy elıször cselekedjen, tegyen valamit hozzá a közösség életéhez! Remélem, hogy a pozitív folyamatok tovább fognak fejlıdni! Dr. Balásházy Imre képviselı: Talán egy levelet megért volna ez az egész, amelyben a képviselı jelöltek bemutatkoznak, és talán tényleg jobb a pénteknél a szombat. Szerintem az újságot a címzettek egy huszada olvassa csak el, egy levelet viszont már a háromnegyede. 4 év múlva javasolnám a levél kiküldését. Szathmáry Gergely polgármester: Az elızı közmeghallgatásról levelet küldtünk mindenkinek, és 3 emberrel voltak többen, mint máskor. Petneházy Gábor alpolgármester: Amikor a testületi ülések 90 %-ában csak magunk vagyunk, és nem tisztelnek meg minket a jelenlétükkel, akkor nem mondhatja nyugodt szívvel senki, hogy nem teszünk semmit. Jöjjenek, csinálják, tegyenek a közösségért! A választások idıszakában mindig sok jelentkezı van, de a mindennapi munkára már nem akad senki. Szathmáry Gergely polgármester: Lehet persze fejleszteni a kommunikációs csatornákat, de már -lel is próbálkoztunk. 10

11 Dr. Tóth Balázs képviselı: Véleményem szerint a nyugodtabb üléseknek azért az is oka lehet, hogy elégedettebbek voltak a munkánkkal, és kevesebb probléma, konfliktus halmozódott fel a lakosság körében. Ez majd a választáson kiderül! A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó napirendi pontok személyiségi jogokat érintenek. Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el. K.m.f Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 11

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.40 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17.45 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/17/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 44/2013. (VIII.01.) ÖH. Forgalomirányító

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének alakuló ülésén 2010. október 14-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének alakuló ülésén 2010. október 14-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének alakuló ülésén 2010. október 14-én 17.40 órai kezdettel Az ülés helye: Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola kisösszevonó terme

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17.32 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. 1 Felsılajos Község Önkormányzata II/210/9/2011. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 11-én tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-22/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos, Bíró Attila Károly,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-23/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 Telefon: 74/491-958 Szám: 1001-21/2012./TT. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének,

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben