E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

2

3

4

5

6

7 15

8

9 Ordacsehi Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8635.Ordacsehi Fı u. 54. tel:85/ , fax:85/ , mobil: 70/ , ; iktató szám.:./ 2013 Tárgy.: Fellebbezés Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Részünkre iratazonosítóval érkezett 2008/1421/5/2/2012 iktatószámmal érkezett végzés ellen fellebbezést nyújtunk be. Indoklás: Pályázat elutasításra került az indoklásiban meghatározottak szerint, mert a postára adás idıpontja 2012 december 1. Mint a mellékelt postakönyv másolatából kiderül valóságban a feladás határidıben 2012 november 30-án történt. Küldeményt, mint a mellékelt tértivevény is igazolja 2012 december 3-án át is vették. Ordacsehi Községben postamesterség mőködik. Küldeményeinket dobozos rendszerben veszik át, melynek tartalmát a Balatonboglári Postahivatal továbbítja. A postakönyv egyértelmően bizonyítja a feladás idıpontját ezért kérjük a végzés visszavonását és a támogatási kérelmünk elfogadását. Ordacsehi, Mellélet: Tisztelettel: - postakönyv másolata - tértivevény másolata Kiss Miklós Polgármester

10

11 Iktatószám: 148/2012 Ellenırzés száma: 41/2012 Ellenırzési jelentés KEOP, LEADER pályázatok, vizsgálatáról Ellenırzést végzı szervezeti egység: Fonyód Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenıre Ellenırzés helye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Az ellenırzés célja: Pályázatok lebonyolításának szabályszerősége, a tagintézményi elszámolások szabályszerősége és megfelelısége. Ellenırzés tárgya: Ellenırzés típusa: Pályázatok, elszámolások Szabályszerőségi, pénzügyi ellenırzés Ellenırzés módszere : Helyszíni, adatbekérésen alapuló ellenırzés Az ellenırzés végrehajtására a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelete felhatalmazása, valamint a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása évi belsı ellenırzési ütemterve alapján kerül sor. Ellenırizendı idıszak: év Az ellenırzés tényleges idıtartama: december december 21. Az ellenırzés részletes feladatai: évi költségvetési elıirányzatok évi zárszámadás - pályázatok - döntési folyamatok - szerzıdések - elszámolások A vizsgálatot végzi: Kahó Ildikó pénzügyi-számviteli szakellenır

12 Ellenırzés idıigénye: 7 revizori nap Az ellenırzési jelentés elkészítésének határideje: december 31. Az ellenırzés célja, annak értékelése volt, hogy: - a közbeszerzési eljárások szabályozottsága, az elektronizálásának fejlesztési színvonala, a közbeszerzések ellenırzöttsége és monitoringjának kialakított rendszere, megfelelıen szolgálja e, az európai közösségi és hazai közbeszerzési célkitőzések érvényesülését, hozzájárulnak-e a korrupció elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez, - a törvényi szabályozás alanyi hatálya alá tartozó önkormányzat tulajdonosi kontrollja mennyiben hatékony eszköze a közbeszerzési elıírások betartásának, a szabálytalanságok megelızésének, jelzésének, a célszerő és gazdaságos készpénzfelhasználás biztosításának, - a szervezet belsı kontrollrendszere fejlesztésében hasznosította-e a korábbi belsı ellenırzés megállapításait, javaslatait. Az ellenırzött idıszakban hivatalban lévı vezetık neve, beosztása: Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Csonka Ágota pénzügyi vezetı I. Összefoglaló megállapítások Ordacsehi Község Önkormányzata felkészült az európai uniós források igénybevételére, fogadására. Az európai uniós forrásból nyújtott támogatások felhasználásának ellenırzését, folyamatba épített ellenırzés, belsı ellenırzés és rendszerellenırzés keretében látják el. A folyamatba épített ellenırzési rendszertekintetében, az Áht, és az Ámr. elıírásai, a belsı ellenırzés vonatkozásában, a Ber. rendelkezései az irányadók. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében tervezte a támogatott rendezvény pénzügyi fedezetét. A pályázati eljárásra vonatkozó eljárásrendben, az európai források sajátosságaira figyelemmel határozták meg az érvényesítendı szabályokat. A körültekintı szabályozás kiterjedt a pályázatkészítéssel, a lebonyolítással és a kapcsolódó ellenırzéssel összefüggı feladatok elıírására. Biztosították, az európai uniós forrásokkal összefüggı pályázatok készítésének személyi, szervezeti feltételeit. Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintő szabályozottsága, a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálták. Az eljárások kialakított monitoring- a kontroll rendszerének mőködése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében a folyamatba épített ellenırzés szabályozási és végrehajtási folyamata, - nem jelentett kockázati tényezıt. A Szabályzat tartalmazta a Kbt. szerinti alapelvekre hivatkozva, az érvényesítendı EU-s alapelveket, valamint annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevık feladatait, hatásköreit és felelısségi rendjét. A Kbt. szerinti alapelvekre hivatkozva, az érvényesítendı EU-s, valamint az ajánlatkérıi érdekeket szolgáló egyéb alapelveket, annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevık feladatait, hatásköreit és felelısségi rendjét. Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások során eleget tettek a Kbt.-ben elıírt dokumentálási kötelezettségnek. Az eljárás teljes folyamatában az eljárási cselekmények

13 írásos dokumentálása megtörtént. A közbeszerzési eljárásban keletkezett összes iratnak a Kbt.-ben elıírt öt évig történı megırzésérıl gondoskodtak. Ordacsehi Község Önkormányzata pályázatokon való részvételét a támogatáshoz való hozzájutás és a kitőzött céljaik megvalósítása motiválta. Elsısorban azokat a célokat valósították meg, amelyekhez támogatást lehetett igényelni. A fejlesztési célok közül a magasabb támogatás intenzitású pályázatokat részesítették elınyben. A benyújtott pályázatok céljai az önkormányzat programjaiban, terveiben, koncepcióiban meghatározott fejlesztési célkitőzéseikkel is összhangban voltak. Az önkormányzat a pályázatok benyújtása elıtt elvégezte a területre vonatkozóan a helyzetértékelést, a szakmai igényfelmérést. A tervezett költségeket az elızetesen elkészített költségvetések, illetve árajánlatok alapozták meg. A támogatással megvalósuló feladatokhoz a pályázatban megjelölt saját források rendelkezésre álltak. A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, támogatásigénylés szervezeti és személyi feltételeit a polgármesteri hivatalon belül alakították ki és mőködtették. A támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatok döntı részét, általában az önkormányzat saját maga oldotta meg. Az Önkormányzatnak, a vizsgált idıszakban, önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervi jogállású intézménye, nem volt. A fejlesztési források döntıen pályázati úton kerültek szétosztásra az önkormányzatok között. A támogatási/pályázati rendszerben lehetıség nyílt a támogatási lehetıségek megismerésére a pályázók, igénylık számára. A beszámolók és az ezekhez kapcsolt adatszolgáltatás alapján a támogatás felhasználásának eredményességét a támogatást kezelık saját monitoring rendszerük keretében ellenırizték és egyedileg értékelték. A decentralizált támogatásokat, a monitoring rendszer segítségével, a támogatások felhasználását a projektek megvalósításának teljes folyamatában helyszíni ellenırzéssel nyomon követték. A hazai támogatásokkal megvalósított fejlesztésekkel javult az önkormányzatok és intézményeik eszközellátottsága, felszereltsége, infrastruktúrája, az intézményi épületek mőszaki állapota. A szakmai és informatikai fejlesztések hozzájárultak az oktatásban korszerőbb technikai eszközök alkalmazásához. Az önkormányzat a belsı ellenırzés keretében ellenırizte a pályáztatási rendszer kialakítását és szabályozottságát. Eleget tettek az elszámolással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A támogatások felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót minden támogatás típusnál készített az önkormányzat. A decentralizált támogatások helyszíni ellenırzései során a támogatások pénzügyi felhasználását és a fejlesztési feladat mőszaki-szakmai teljesítését ellenırizték. II. Részletes megállapítások Az önkormányzat pályázati, támogatásigénylési tevékenysége Az önkormányzatnál felmérték, áttekintették az adott célkitőzések megvalósításához igénybe vehetı támogatási konstrukciókat. A pályázatfigyelés keretében megfelelı információk álltak rendelkezésre, a fejlesztési támogatások pályázati, igénylési lehetıségirıl. A pályázatokon való részvételét, a támogatáshoz való hozzájutás és a kitőzött célok megvalósítása motiválta. Az önkormányzat, a saját források szőkössége miatt a magasabb támogatás intenzitású pályázatokat részesítette elınyben. Az önkormányzatnál, a pályázatokról, támogatásigénylésekrıl való döntések pénzügyi

14 szempontból megalapozottak voltak. A benyújtott pályázatok céljai az önkormányzatok gazdasági programjaikban, a közoktatásra vonatkozó önkormányzati intézkedési terveikben, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatástervezési koncepcióikban, környezetvédelmi programjaikban, valamint helyi sportfejlesztési koncepcióikban meghatározott fejlesztési célkitőzéseikkel összhangban voltak. A pályázatok az önkormányzat kötelezı feladatellátásához kapcsolódtak. Az önkormányzatok a pályázatok benyújtása elıtt rendelkeztek a fejlesztendı területre vonatkozó helyzetértékeléssel (részben az ágazati, szakmai tervekben, koncepciókban, programokban). A konkrét célokat szakmai véleményének kikérésével, lakossági és szakmai igények felmérésével fogalmazták meg. A tervezett fejlesztések költségét az elızetesen készíttetett tervezıi költségvetések, illetve árajánlatok alapozták meg. A pályázatok döntés-elıkészítése során tájékoztatták a képviselı-testületet a pályázatok formájáról, azok szakmai és pénzügyi követelményeirıl, az elérendı célokról, a fejlesztések költségkihatásáról és a szükséges saját forrás nagyságáról. A pályázatok beadását minden esetben testületi döntések alapozták meg. (A pályázatoknál követelmény is volt a támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés saját forrás részének vállalására vonatkozó képviselı-testületi határozat benyújtása.) A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, támogatásigénylés a polgármesteri hivatalon belül koordinált volt. A közbeszerzési eljárások helyi szabályozása, szervezeti és személyi feltételek kialakítása. A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1)-(2) bekezdései értelmében az ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, írásban rögzítenie kell. A közbeszerzési belsı szabályzatot a közbeszerzésekkel kapcsolatos és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell elkészíteni, a mindenkori jogszabályokat érintı módosítások átvezetésével. A Szabályzatnak a közbeszerzési eljárást, eljárásokat elıkészítı szakasztól, a közbeszerzési eljárás lezárásáig terjedıen tartalmaznia kell azokat az elıírásokat, amelyek figyelembe vételével rekonstruálható az ajánlatkérı által hozott döntésért való szervezeti vagy személyi felelısség, amely utólagos ellenırzési lehetıség egyben a Szabályzat célját is jelenti. A közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért való felelısség rendjének a kellı pontossággal történı leírása különösen fontos akkor is, amikor az ajánlatkérınek nem a mérlegelési jogkörén múlik harmadik fél eljárásba való bevonása, hanem törvényi rendelkezés folytán kötelessége. Így például, ha a saját szervezetébıl nem képes biztosítani a Kbt. 8. (1) bekezdése által elıírt megfelelı szakértelem jelenlétét, illetıleg a közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzése esetén pedig, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása törvényi követelmény és ha a beruházás EU forrásból támogatott, úgy e tanácsadónak az ajánlatkérı szervezetétıl független személynek kell lennie. Az Önkormányzat, a közpénzek ésszerő felhasználása, a közpénzek átláthatóságának és széleskörő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, a verseny tisztaságának védelme érdekében a Kbt. 6. -ban meghatározott kötelezettségének eleget téve, a

15 közbeszerzési eljárások elıkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, belsı ellenırzésével, valamint az ajánlatkérı nevében eljáró az eljárásba bevont személyekkel kapcsolatos szabályokkal a feladat és felelısségi rendrıl szóló szabályozást, megalkotta. A Képviselı-testület a Közbeszerzési Szabályzatot, határozattal elfogadta. Közbeszerzési Szabályzat A Szabályzatban rögzítették annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevık feladatait, hatásköreit és felelısségi rendjét, a közbeszerzési eljárást elıkészítı munkacsoport jogállását és feladatait. A Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza a Kbt. 1. -a szerinti alapelvekre hivatkozva azt érvényesítendı EU-s alapelveket, valamint az ajánlatkérıi érdekeket szolgáló egyéb alapelveket. A Szabályzatban meghatározták a közbeszerzési eljárás lefolytatásának eljárási rendjét. Ennek értelmében, szabályozták az elıkészítéssel, az eljárás lefolytatásával, illetve az eljárást követı szakasszal kapcsolatos feladatokat, határidıket, felelısöket és teendıket. Az ajánlatkérı Önkormányzat nevében eljáró személy, a polgármester. A Közbeszerzési Szabályzatban meghatározták a feladatot ellátók hatáskört gyakorlók, hatáskör átruházásának a szabályait is. Az ajánlatkérı nevében eljáró, legalább háromtagú bíráló bizottságot kell létrehozni, az ajánlatok elbírálására. A bíráló bizottság hatáskörét illetve feladatkörét, rögzítették. A bíráló bizottság többek között- írásbeli véleményt és javaslatot készít, a döntéshozó részére, indokolt esetben, külsı szakértı bevonását kezdeményezheti. A közösségi értékhatárt elérı vagy meghatározó értékő közbeszerzés esetén az eljárás lebonyolításába, hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó és külsı bonyolító feladat és hatáskörét a Közbeszerzési Szabályzatban, szabályozták. A közbeszerzési eljárások esetén az eljárást lezáró döntés meghozatalára a bírálóbizottság döntési javaslata alapján a Képviselı-testület, jogosult évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet, a Képviselı-testület, arra való tekintettel, hogy közbeszerzési értékhatárt elérı és meghaladó beszerzést nem tervezett-, nem fogadott el. Az Önkormányzat rendelkezik honlappal, amelyen lehetısége van beszerzésekre kötött szerzıdések nyilvánosnak minısülı részét a Kbt. 99. (4) bekezdés elıírásait figyelembe véve a szerzıdés megkötését követıen, közzétenni. A közbeszerzési eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének mőködése és alkalmassága a kockázatok feltárására és kezelésére A Közbeszerzési Szabályzatában, meghatározták az ellenırzés rendjét, elıírták, hogy a közbeszerzési eljárásokat, a belsı ellenırzés keretében kell ellenıriztetni. Uniós támogatás pénzügyi bonyolításának, elszámolásának szabályzata

16 A évi ellenırzött idıszak vonatkozásában, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglalt elıírásokat figyelembe véve az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokat elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv által az Európai Uniós támogatásból megvalósuló, projekthez kapcsolódó feladatokat, hatás- és jogköröket külön szabályzatban kell rögzíteni. Szabályozni kell, azokat a feladatokat, hatásköröket, amelyeket az Európai Uniós támogatások bonyolításával kapcsolatosak. Szükséges meghatározni az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek végrehajtására vonatkozóan azokat a sajátos szabályokat, amelyek meghatározóak az Európai Uniós források pénzeszközeinek felhasználása és nyilvántartása szempontjából. Meg kell határozni továbbá a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogköröket, valamint nevesítse a jogkört gyakorlók személyét, szabályozza a számlavezetés rendjét és a számla feletti rendelkezési jogosultságot, a megvalósítandó program költségvetési, tervezési feladatainak a finanszírozáshoz szükséges pénzigényléssel összefüggı feladatok ellátását, a kiadások és bevételek nyilvántartásával, a pénzügyi lebonyolítással összefüggı feladatokat. A projekt költségeinek, kiadásinak elszámolása Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának rendjét, elıirányzat-gazdálkodást. Megállapítás: Az önkormányzat, felkészült az európai uniós források igénybevételére, fogadására. Megalkotta a pályázatokkal összefüggı feladatok eljárásrendet, az európai források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladataira vonatkozó szabályozást: - az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket, - az európai uniós forrásokra irányuló pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati szintő pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, valamint az önkormányzati szintő nyilvántartás vezetésének felelısét, - az európai uniós forrásokkal kapcsolatos információk áramlásának rendjét, - az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázat készítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításának ellenırzési kötelezettségét, feladatait és felelıseit, - európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés személyi, szervezeti feltételeit, és tárgyi feltételeit. Pályázati Szabályzat, hatályos. A szabályzat kiterjed a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat intézményeire, egyaránt. A szabályzat elıírásokat tartalmaz a pályázati forrásokkal és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, és annak lebonyolítására. Az önkormányzat, belsı szabályzatban meghatározta, az európai források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladatait: - az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket, - uniós pályázat benyújtását, a Képviselı-testületnek jóvá kell hagyni. - kijelölték az európai uniós forrásokra irányuló pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati szintő pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, valamint az önkormányzati szintő nyilvántartás vezetésének felelısét, - meghatározták az európai uniós forrásokkal kapcsolatos információk áramlásának rendjét, - kiterjedt a szabályozás a pályázatfigyelést végzık és a döntési jogkörrel rendelkezık közötti információ-szolgáltatási kötelezettség elıírására,

17 - tartalmazza a szabályozás a polgármester és a fejlesztési feladat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjét, - magában foglalta a szabályozás az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázat készítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításának ellenırzési kötelezettségét, feladatait és felelıseit, - kialakították az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés személyi, szervezeti feltételeit, és tárgyi feltételeit. 1. A pályázatokon való részvétel, pályázat benyújtás, kötelezettségvállalásnak minısül. 2. Pályázatok benyújtását, kizárólag a Képviselı-testület engedélyezheti. 3. A pályázatfigyelés feladat ellátására kötelezettek, napi rendszerességgel figyelik a pályázati lehetıségeket, amelyekrıl összefoglaló táblázatot készítenek, és elektromos úton eljuttatják a polgármesterhez, a hivatal jegyzıjéhez. 4. Egyeztetéseket követıen, a polgármester ezeket összesítve, elıterjesztést nyújt be a képviselı-testületnek. Az elıterjesztésnek, minden a döntéshez szükséges öszszes információt, tartalmaznia kell. 5. Az uniós pályázatok esetében, külsı szervezet igénybevételéhez, ha a szolgáltatás becsült értéke nem esik a közbeszerzési eljárás alá, legalább 3 ajánlatot kell beszerezni. Külsı pályázatkészítı szervezet megbízása esetén, a szerzıdésnek tartalmaznia kell: - feladat pontos leírását, - teljesítés határidejét, - az utasítás adás jogát, - a felelısség körét és mértékét, - alvállalkozó bevonásának szabályait, - formai kötöttségeket, - kapcsolattartás, információnyújtás módját, határidejét, gyakoriságát, valamint az önkormányzat részérıl a megbízott kapcsolattartót. 6. A nyertes pályázatok, projekt lebonyolítása, történhet a hivatal munkatársi, valamint külsıs szerzıdéses partner igénybevételével. A vezetı menedzser kiválasztásánál, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe kell venni, akinek személyérıl, a polgármester, jegyzı dönt. 7. Az uniós pályázatok folyamatos teljesítésének ellenırzése, a polgármester részére adott havi tájékoztató és idıszaki elszámolások, szakmai jelentések egy példányának átadásával valósul meg. A monitoring tevékenységet, külsı szervezet is elláthatja, de a tapasztalatokról a polgármester köteles értesíteni, az idıszaki vizsgálat lezárását követı 5 napon belül. 8. A polgármester, az uniós támogatások elszámolását, a szabályszerő é szerzıdésszerő teljesítésre is kiterjedıen, köteles ellenıriztetni a záró elszámolás benyújtását megelızıen, a belsı ellenırzéssel. A több évre kiható projektek magvalósulását évente legalább egyszer, az elsı ellenırzés, legalább a kezdéstıl számított 6 hónapon túl kezdıdjön. 9. A pénzkezelés, projekt finanszírozási, a számláról történı kifizetések rendje, a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának, valamint a projekt költségeinek, kiadásinak elszámolási rendjének kialakítása, meghatározása, mindig az adott nyertes pályázat tükrében történik év végén, Ordacsehi Község Önkormányzat, a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásaához

18 nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló pályázati felhívásának keretében, pályázatot nyújtott be a Dél-Balatoni Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt-hez. A támogatások felhasználhatók voltak minden olyan rendezvény szervezésére, amely a LEADER HACS területén mőködı non-profit szervezetek találkozási helyei lehetnek, és a non-profit szervezıdések közötti kapcsolatok kiépítésére és erısítésére lehetıséget nyújtanak. Támogatható volt, minimum öt darab non-profit szervezet részvételével megvalósuló program, melyek lehettek: - szakmai egyeztetı fórumok - work shopok - elıadások - rendezvények Az igénybe vehetı támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzető területen eurónak megfelelı forintösszeg, a támogatás mértéke pedig, az összes elszámolható kiadás, -önkormányzat esetében- 90%-a. A tárgyi eszközök beszerzése, a 200 euró egyedi beszerzési érték felett váltak támogathatóvá. Az elbírálás pontozási szempontjai: - A programon résztvevı non-profit szervezetek száma - Korábban már megrendezésre került rendezvény - Helyi kisebbségi önkormányzat együttmőködésével magvalósuló rendezvény - Rendezvényre jutó átlagos vendégszám, valamit a - Rendezvény által érintett napok száma volt. A kedvezı elbírálást követıen, az utólagosan nyújtandó támogatási keret terhére, megrendezésre került a falu karácsonya, a falunap és a szüreti nap is. A rendezvényekre vonatkozó saját forrás összegét, az önkormányzat, költségvetésébe betervezte, a Képviselı-testület, rendelettel elfogadta. A rendezvényekkel kapcsolatos költségekrıl az elszámolást Ordacsehi Község Önkormányzat az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága felé, én nyújtotta be, nettó e Ft összegben. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kiutalás elıtti ellenırzésére, február 16-án került sor, amelyrıl helyszíni ellenırzési jegyzıkönyv készült. Megállapítást nyert, hogy benyújtott kifizetési kérelem, a pályázati kiírásnak megfelelı elszámolható költségeket tartalmazta többségében, a pályázó támogatási jogosultságát igazolni tudták, a rendezvény megvalósulásáról készült jegyzıkönyv és fotódokumentum, így a vállalt utólagos dokumentálási kötelezettségének, az önkormányzat eleget tett. Az apróbb megállapított hiánypótlást követıen, az MVH azonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelem tárgyában meghozta a határozatot, melynek keretében, ezer Ft összegő támogatás folyósításáról döntött. A támogatás összege, Ordacsehi Község Önkormányzat számlájára, én került átutalásra. A támogatásból megvalósuló rendezvények költségeit, elkülönítetten tartották nyílván. A kiutalt támogatás összegével, a évi költségvetés elıirányzatát, év közben, június 30-val módosították. A becsült érték meghatározásának módja, az értékhatárra vonatkozó elıírások betartása, pénzügyi fedezet biztosítása, ajánlatok értékelési és bírálati szempontrendszerének kialakítása, a szerzıdés feltételeinek meghatározása, a szerzıdések módosítása

19 2011. költségvetési évben, közösségi értékhatárt elérı beszerzés nem volt. A közbeszerzési eljárás megindítását megelızıen, a becsült érték meghatározása a közbeszerzés megkezdésének idıpontjában fennálló értékek alapján történt. Egyéként, a becsült értéket, a Polgármesteri Hivatal szakembereinek elızetes kalkulációkkal alátámasztott javaslata, mőszaki dokumentáció, tervezıi becslés, költségvetés alapján, állapítják meg. Az Önkormányzat, mint ajánlatkérı, a közbeszerzések becsült értékének meghatározása során, az egybeszámítás Kbt. 40. (2) bekezdése szerinti követelményének feltételei együttes fennállását, megvizsgáltj. A becsült értékek meghatározásának megalapozottságát, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdésekben foglalt vállalkozási árak, alátámasztják. A beszerzések értékének megállapítása a kötelezettségvállalási nyilvántartásból az Ámr. elıírásainak megfelelıen, alkalmasak voltak, a kötelezettségvállalások pontos meghatározására. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben a tervezett kiadások pénzügyi fedezetét, megtervezte. Saját forráson túlmenıen, külsı forrás bevonását nem tervezte. Megállapítható továbbá, hogy: A Képviselı-testület a költségvetési és azt módosító rendeleteiben, a tervezett kiadások pénzügyi fedezetét megtervezte. A rendezvényekrıl az Önkormányzat elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A pályázat keretében elszámolt kiadási számlákon, minden esetben szerepelt, hogy azt támogatás elszámolására nyújtották be. A számlák kifizetés elıtti teljesítés igazolása rendben volt, a számlák tartalmát alátámasztó kötelezı mellékleteket, minden esetben csatolták. A vásárolt kis értékő tárgyi eszközöket, az analitikus nyilvántartásba felvezették. A pályázat elszámolása, a szerzıdés szerinti határidıben, történt. A számviteli nyilvántartásba vétel, szabályszerő volt. Az analitikus nyilvántartások, rendelkezésre álltak. A kifizetések szabályosak voltak, megfeleltek a kifizetés engedélyezésére vonatkozó, helyi szabályozásnak. A teljesítésigazolások rendben voltak, az igazolásra jogosultak, minden esetben aláírásukkal igazolták a teljesítéseket. A kötelezettségvállalások, utalványozások, megtörténtek, a számviteli elszámolásban, hiányosságra utaló jelet, nem tapasztaltam. További megállapítás és javaslat: A Közbeszerzési Szabályzat, a évi CVIII. törvény alapján, nem került átdolgozásra. A szabályzat aktualizálásáról, a megjelenést követı 90 napon belül, szükséges gondoskodni. III. Következtetés Ordacsehi Község Önkormányzatánál az Európai Uniós pályázatokra vonatkozó szabályozás és személyi feltétel rendszer megfelelıen kialakított, mőködıképes. A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, projekt lebonyolítás személyi feltételei biztosítottak. A

20 részletes feladatellátás szabályait, az illetékesek folyamatosan karbantartott, aktualizált munkaköri leírásai tartalmazzák. A pályázati eljárások kialakított monitoring-és kontroll rendszerének mőködése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében a folyamatba épített ellenırzés szabályozási és végrehajtási meghatározása-, nem jelentett kockázatot évben, a mőködés folyamatára. Az ellenırzési nyomvonal aktualizálása, a Közbeszerzési Szabályzat kiegészítése, a hazai és uniós pályázatokkal összefüggı eljárásrend elkészítése és hatályba léptetése, tovább csökkentette a kapcsolódó folyamatokban rejlı kockázati lehetıségeket. A belsı ellenırzés, a vizsgálat tárgyával kapcsolatos, a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálására vonatkozó javaslaton felül, további intézkedési terv készítésére okot adó javaslattal, nem kíván élni. IV. Kapcsolódó jogszabályok: - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet - A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet. - A számvitelrıl szóló, módosított évi C. törvény - Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet. - A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. Törvény évtıl az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. - A közbeszerzésrıl szóló évi CVIII. Törvény Ordacsehi, december 28. Iktatószám: 149/2012 Ellenırzés száma: 37/2012 Kahó Ildikó belsı ellenırzési vezetı Ellenırzési jelentés Ordacsehi Község Önkormányzatának vizsgálatáról Ellenırzést végzı szervezeti egység: Fonyód Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenıre Ellenırzés helye: 8630 Balatonboglásr, Erzsébet u. 11. Az ellenırzés célja: Költségvetési egyensúly biztosításának megállapítása

21 Ellenırzés tárgya: Ellenırzés típusa: évi költségvetés, és végrehajtása Szabályszerőségi és pénzügyi ellenırzés Ellenırzés módszere : Dokumentum alapú, adatbekérésen alapuló ellenırzés Az ellenırzés végrehajtására a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelete felhatalmazása, valamint a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása évi belsı ellenırzési terve alapján került sor. Ellenırizendı idıszak: év Az ellenırzés tényleges idıtartama: november december 07. Az ellenırzés részletes feladatai: évi költségvetési elıirányzatok - elıirányzat módosítások évi zárszámadás - bevételek alakulása - kötelezettségek alakulása - kötelezı és önként vállalt feladatok egyensúlya - hitelállomány alakulása A vizsgálatot végezte: Kahó Ildikó pénzügyi-számviteli szakellenır Ellenırzés idıigénye: 7 revizori nap Az ellenırzési jelentés elkészítésének határideje: december 31. Az ellenırzött idıszakban hivatalban lévı vezetık neve, beosztása: Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Németh-Hám Kornélia pénzügyi elıadó Részletes megállapítások A Balatonboglár Ordacsehi közös Polgármesteri Hivatal törvényes és szakszerő mőködéséhez az alapvetı helyi szabályok rendelkezésre állnak. A legfontosabb hatásköri-, munkamegosztásbeli-, kiadmányozási-, szervezeti-, irányítási-, vezetési kérdések rendezettek. A legfontosabb dokumentumok (helyi rendeletek) elérhetıek a város internetes honlapján. A költségvetési egyensúly vizsgálata során, megállapítást nyert, hogy ellátja a kötelezı feladatait az önkormányzat és hivatala. Az önként vállalt feladatok mellett jutott elégséges forrás, energia, a kötelezı feladatok magas színvonalú-, költséghatékony-, mondhatni

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ÁROP-3.A.1 Kenderes A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. A demokratikus

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben