E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

2

3

4

5

6

7 15

8

9 Ordacsehi Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8635.Ordacsehi Fı u. 54. tel:85/ , fax:85/ , mobil: 70/ , ; iktató szám.:./ 2013 Tárgy.: Fellebbezés Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Részünkre iratazonosítóval érkezett 2008/1421/5/2/2012 iktatószámmal érkezett végzés ellen fellebbezést nyújtunk be. Indoklás: Pályázat elutasításra került az indoklásiban meghatározottak szerint, mert a postára adás idıpontja 2012 december 1. Mint a mellékelt postakönyv másolatából kiderül valóságban a feladás határidıben 2012 november 30-án történt. Küldeményt, mint a mellékelt tértivevény is igazolja 2012 december 3-án át is vették. Ordacsehi Községben postamesterség mőködik. Küldeményeinket dobozos rendszerben veszik át, melynek tartalmát a Balatonboglári Postahivatal továbbítja. A postakönyv egyértelmően bizonyítja a feladás idıpontját ezért kérjük a végzés visszavonását és a támogatási kérelmünk elfogadását. Ordacsehi, Mellélet: Tisztelettel: - postakönyv másolata - tértivevény másolata Kiss Miklós Polgármester

10

11 Iktatószám: 148/2012 Ellenırzés száma: 41/2012 Ellenırzési jelentés KEOP, LEADER pályázatok, vizsgálatáról Ellenırzést végzı szervezeti egység: Fonyód Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenıre Ellenırzés helye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Az ellenırzés célja: Pályázatok lebonyolításának szabályszerősége, a tagintézményi elszámolások szabályszerősége és megfelelısége. Ellenırzés tárgya: Ellenırzés típusa: Pályázatok, elszámolások Szabályszerőségi, pénzügyi ellenırzés Ellenırzés módszere : Helyszíni, adatbekérésen alapuló ellenırzés Az ellenırzés végrehajtására a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelete felhatalmazása, valamint a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása évi belsı ellenırzési ütemterve alapján kerül sor. Ellenırizendı idıszak: év Az ellenırzés tényleges idıtartama: december december 21. Az ellenırzés részletes feladatai: évi költségvetési elıirányzatok évi zárszámadás - pályázatok - döntési folyamatok - szerzıdések - elszámolások A vizsgálatot végzi: Kahó Ildikó pénzügyi-számviteli szakellenır

12 Ellenırzés idıigénye: 7 revizori nap Az ellenırzési jelentés elkészítésének határideje: december 31. Az ellenırzés célja, annak értékelése volt, hogy: - a közbeszerzési eljárások szabályozottsága, az elektronizálásának fejlesztési színvonala, a közbeszerzések ellenırzöttsége és monitoringjának kialakított rendszere, megfelelıen szolgálja e, az európai közösségi és hazai közbeszerzési célkitőzések érvényesülését, hozzájárulnak-e a korrupció elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez, - a törvényi szabályozás alanyi hatálya alá tartozó önkormányzat tulajdonosi kontrollja mennyiben hatékony eszköze a közbeszerzési elıírások betartásának, a szabálytalanságok megelızésének, jelzésének, a célszerő és gazdaságos készpénzfelhasználás biztosításának, - a szervezet belsı kontrollrendszere fejlesztésében hasznosította-e a korábbi belsı ellenırzés megállapításait, javaslatait. Az ellenırzött idıszakban hivatalban lévı vezetık neve, beosztása: Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Csonka Ágota pénzügyi vezetı I. Összefoglaló megállapítások Ordacsehi Község Önkormányzata felkészült az európai uniós források igénybevételére, fogadására. Az európai uniós forrásból nyújtott támogatások felhasználásának ellenırzését, folyamatba épített ellenırzés, belsı ellenırzés és rendszerellenırzés keretében látják el. A folyamatba épített ellenırzési rendszertekintetében, az Áht, és az Ámr. elıírásai, a belsı ellenırzés vonatkozásában, a Ber. rendelkezései az irányadók. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében tervezte a támogatott rendezvény pénzügyi fedezetét. A pályázati eljárásra vonatkozó eljárásrendben, az európai források sajátosságaira figyelemmel határozták meg az érvényesítendı szabályokat. A körültekintı szabályozás kiterjedt a pályázatkészítéssel, a lebonyolítással és a kapcsolódó ellenırzéssel összefüggı feladatok elıírására. Biztosították, az európai uniós forrásokkal összefüggı pályázatok készítésének személyi, szervezeti feltételeit. Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintő szabályozottsága, a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálták. Az eljárások kialakított monitoring- a kontroll rendszerének mőködése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében a folyamatba épített ellenırzés szabályozási és végrehajtási folyamata, - nem jelentett kockázati tényezıt. A Szabályzat tartalmazta a Kbt. szerinti alapelvekre hivatkozva, az érvényesítendı EU-s alapelveket, valamint annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevık feladatait, hatásköreit és felelısségi rendjét. A Kbt. szerinti alapelvekre hivatkozva, az érvényesítendı EU-s, valamint az ajánlatkérıi érdekeket szolgáló egyéb alapelveket, annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevık feladatait, hatásköreit és felelısségi rendjét. Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások során eleget tettek a Kbt.-ben elıírt dokumentálási kötelezettségnek. Az eljárás teljes folyamatában az eljárási cselekmények

13 írásos dokumentálása megtörtént. A közbeszerzési eljárásban keletkezett összes iratnak a Kbt.-ben elıírt öt évig történı megırzésérıl gondoskodtak. Ordacsehi Község Önkormányzata pályázatokon való részvételét a támogatáshoz való hozzájutás és a kitőzött céljaik megvalósítása motiválta. Elsısorban azokat a célokat valósították meg, amelyekhez támogatást lehetett igényelni. A fejlesztési célok közül a magasabb támogatás intenzitású pályázatokat részesítették elınyben. A benyújtott pályázatok céljai az önkormányzat programjaiban, terveiben, koncepcióiban meghatározott fejlesztési célkitőzéseikkel is összhangban voltak. Az önkormányzat a pályázatok benyújtása elıtt elvégezte a területre vonatkozóan a helyzetértékelést, a szakmai igényfelmérést. A tervezett költségeket az elızetesen elkészített költségvetések, illetve árajánlatok alapozták meg. A támogatással megvalósuló feladatokhoz a pályázatban megjelölt saját források rendelkezésre álltak. A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, támogatásigénylés szervezeti és személyi feltételeit a polgármesteri hivatalon belül alakították ki és mőködtették. A támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatok döntı részét, általában az önkormányzat saját maga oldotta meg. Az Önkormányzatnak, a vizsgált idıszakban, önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervi jogállású intézménye, nem volt. A fejlesztési források döntıen pályázati úton kerültek szétosztásra az önkormányzatok között. A támogatási/pályázati rendszerben lehetıség nyílt a támogatási lehetıségek megismerésére a pályázók, igénylık számára. A beszámolók és az ezekhez kapcsolt adatszolgáltatás alapján a támogatás felhasználásának eredményességét a támogatást kezelık saját monitoring rendszerük keretében ellenırizték és egyedileg értékelték. A decentralizált támogatásokat, a monitoring rendszer segítségével, a támogatások felhasználását a projektek megvalósításának teljes folyamatában helyszíni ellenırzéssel nyomon követték. A hazai támogatásokkal megvalósított fejlesztésekkel javult az önkormányzatok és intézményeik eszközellátottsága, felszereltsége, infrastruktúrája, az intézményi épületek mőszaki állapota. A szakmai és informatikai fejlesztések hozzájárultak az oktatásban korszerőbb technikai eszközök alkalmazásához. Az önkormányzat a belsı ellenırzés keretében ellenırizte a pályáztatási rendszer kialakítását és szabályozottságát. Eleget tettek az elszámolással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A támogatások felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót minden támogatás típusnál készített az önkormányzat. A decentralizált támogatások helyszíni ellenırzései során a támogatások pénzügyi felhasználását és a fejlesztési feladat mőszaki-szakmai teljesítését ellenırizték. II. Részletes megállapítások Az önkormányzat pályázati, támogatásigénylési tevékenysége Az önkormányzatnál felmérték, áttekintették az adott célkitőzések megvalósításához igénybe vehetı támogatási konstrukciókat. A pályázatfigyelés keretében megfelelı információk álltak rendelkezésre, a fejlesztési támogatások pályázati, igénylési lehetıségirıl. A pályázatokon való részvételét, a támogatáshoz való hozzájutás és a kitőzött célok megvalósítása motiválta. Az önkormányzat, a saját források szőkössége miatt a magasabb támogatás intenzitású pályázatokat részesítette elınyben. Az önkormányzatnál, a pályázatokról, támogatásigénylésekrıl való döntések pénzügyi

14 szempontból megalapozottak voltak. A benyújtott pályázatok céljai az önkormányzatok gazdasági programjaikban, a közoktatásra vonatkozó önkormányzati intézkedési terveikben, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatástervezési koncepcióikban, környezetvédelmi programjaikban, valamint helyi sportfejlesztési koncepcióikban meghatározott fejlesztési célkitőzéseikkel összhangban voltak. A pályázatok az önkormányzat kötelezı feladatellátásához kapcsolódtak. Az önkormányzatok a pályázatok benyújtása elıtt rendelkeztek a fejlesztendı területre vonatkozó helyzetértékeléssel (részben az ágazati, szakmai tervekben, koncepciókban, programokban). A konkrét célokat szakmai véleményének kikérésével, lakossági és szakmai igények felmérésével fogalmazták meg. A tervezett fejlesztések költségét az elızetesen készíttetett tervezıi költségvetések, illetve árajánlatok alapozták meg. A pályázatok döntés-elıkészítése során tájékoztatták a képviselı-testületet a pályázatok formájáról, azok szakmai és pénzügyi követelményeirıl, az elérendı célokról, a fejlesztések költségkihatásáról és a szükséges saját forrás nagyságáról. A pályázatok beadását minden esetben testületi döntések alapozták meg. (A pályázatoknál követelmény is volt a támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés saját forrás részének vállalására vonatkozó képviselı-testületi határozat benyújtása.) A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, támogatásigénylés a polgármesteri hivatalon belül koordinált volt. A közbeszerzési eljárások helyi szabályozása, szervezeti és személyi feltételek kialakítása. A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1)-(2) bekezdései értelmében az ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, írásban rögzítenie kell. A közbeszerzési belsı szabályzatot a közbeszerzésekkel kapcsolatos és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell elkészíteni, a mindenkori jogszabályokat érintı módosítások átvezetésével. A Szabályzatnak a közbeszerzési eljárást, eljárásokat elıkészítı szakasztól, a közbeszerzési eljárás lezárásáig terjedıen tartalmaznia kell azokat az elıírásokat, amelyek figyelembe vételével rekonstruálható az ajánlatkérı által hozott döntésért való szervezeti vagy személyi felelısség, amely utólagos ellenırzési lehetıség egyben a Szabályzat célját is jelenti. A közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért való felelısség rendjének a kellı pontossággal történı leírása különösen fontos akkor is, amikor az ajánlatkérınek nem a mérlegelési jogkörén múlik harmadik fél eljárásba való bevonása, hanem törvényi rendelkezés folytán kötelessége. Így például, ha a saját szervezetébıl nem képes biztosítani a Kbt. 8. (1) bekezdése által elıírt megfelelı szakértelem jelenlétét, illetıleg a közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzése esetén pedig, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása törvényi követelmény és ha a beruházás EU forrásból támogatott, úgy e tanácsadónak az ajánlatkérı szervezetétıl független személynek kell lennie. Az Önkormányzat, a közpénzek ésszerő felhasználása, a közpénzek átláthatóságának és széleskörő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, a verseny tisztaságának védelme érdekében a Kbt. 6. -ban meghatározott kötelezettségének eleget téve, a

15 közbeszerzési eljárások elıkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, belsı ellenırzésével, valamint az ajánlatkérı nevében eljáró az eljárásba bevont személyekkel kapcsolatos szabályokkal a feladat és felelısségi rendrıl szóló szabályozást, megalkotta. A Képviselı-testület a Közbeszerzési Szabályzatot, határozattal elfogadta. Közbeszerzési Szabályzat A Szabályzatban rögzítették annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevık feladatait, hatásköreit és felelısségi rendjét, a közbeszerzési eljárást elıkészítı munkacsoport jogállását és feladatait. A Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza a Kbt. 1. -a szerinti alapelvekre hivatkozva azt érvényesítendı EU-s alapelveket, valamint az ajánlatkérıi érdekeket szolgáló egyéb alapelveket. A Szabályzatban meghatározták a közbeszerzési eljárás lefolytatásának eljárási rendjét. Ennek értelmében, szabályozták az elıkészítéssel, az eljárás lefolytatásával, illetve az eljárást követı szakasszal kapcsolatos feladatokat, határidıket, felelısöket és teendıket. Az ajánlatkérı Önkormányzat nevében eljáró személy, a polgármester. A Közbeszerzési Szabályzatban meghatározták a feladatot ellátók hatáskört gyakorlók, hatáskör átruházásának a szabályait is. Az ajánlatkérı nevében eljáró, legalább háromtagú bíráló bizottságot kell létrehozni, az ajánlatok elbírálására. A bíráló bizottság hatáskörét illetve feladatkörét, rögzítették. A bíráló bizottság többek között- írásbeli véleményt és javaslatot készít, a döntéshozó részére, indokolt esetben, külsı szakértı bevonását kezdeményezheti. A közösségi értékhatárt elérı vagy meghatározó értékő közbeszerzés esetén az eljárás lebonyolításába, hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó és külsı bonyolító feladat és hatáskörét a Közbeszerzési Szabályzatban, szabályozták. A közbeszerzési eljárások esetén az eljárást lezáró döntés meghozatalára a bírálóbizottság döntési javaslata alapján a Képviselı-testület, jogosult évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet, a Képviselı-testület, arra való tekintettel, hogy közbeszerzési értékhatárt elérı és meghaladó beszerzést nem tervezett-, nem fogadott el. Az Önkormányzat rendelkezik honlappal, amelyen lehetısége van beszerzésekre kötött szerzıdések nyilvánosnak minısülı részét a Kbt. 99. (4) bekezdés elıírásait figyelembe véve a szerzıdés megkötését követıen, közzétenni. A közbeszerzési eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének mőködése és alkalmassága a kockázatok feltárására és kezelésére A Közbeszerzési Szabályzatában, meghatározták az ellenırzés rendjét, elıírták, hogy a közbeszerzési eljárásokat, a belsı ellenırzés keretében kell ellenıriztetni. Uniós támogatás pénzügyi bonyolításának, elszámolásának szabályzata

16 A évi ellenırzött idıszak vonatkozásában, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglalt elıírásokat figyelembe véve az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokat elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv által az Európai Uniós támogatásból megvalósuló, projekthez kapcsolódó feladatokat, hatás- és jogköröket külön szabályzatban kell rögzíteni. Szabályozni kell, azokat a feladatokat, hatásköröket, amelyeket az Európai Uniós támogatások bonyolításával kapcsolatosak. Szükséges meghatározni az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek végrehajtására vonatkozóan azokat a sajátos szabályokat, amelyek meghatározóak az Európai Uniós források pénzeszközeinek felhasználása és nyilvántartása szempontjából. Meg kell határozni továbbá a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogköröket, valamint nevesítse a jogkört gyakorlók személyét, szabályozza a számlavezetés rendjét és a számla feletti rendelkezési jogosultságot, a megvalósítandó program költségvetési, tervezési feladatainak a finanszírozáshoz szükséges pénzigényléssel összefüggı feladatok ellátását, a kiadások és bevételek nyilvántartásával, a pénzügyi lebonyolítással összefüggı feladatokat. A projekt költségeinek, kiadásinak elszámolása Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának rendjét, elıirányzat-gazdálkodást. Megállapítás: Az önkormányzat, felkészült az európai uniós források igénybevételére, fogadására. Megalkotta a pályázatokkal összefüggı feladatok eljárásrendet, az európai források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladataira vonatkozó szabályozást: - az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket, - az európai uniós forrásokra irányuló pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati szintő pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, valamint az önkormányzati szintő nyilvántartás vezetésének felelısét, - az európai uniós forrásokkal kapcsolatos információk áramlásának rendjét, - az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázat készítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításának ellenırzési kötelezettségét, feladatait és felelıseit, - európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés személyi, szervezeti feltételeit, és tárgyi feltételeit. Pályázati Szabályzat, hatályos. A szabályzat kiterjed a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat intézményeire, egyaránt. A szabályzat elıírásokat tartalmaz a pályázati forrásokkal és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, és annak lebonyolítására. Az önkormányzat, belsı szabályzatban meghatározta, az európai források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladatait: - az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket, - uniós pályázat benyújtását, a Képviselı-testületnek jóvá kell hagyni. - kijelölték az európai uniós forrásokra irányuló pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati szintő pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, valamint az önkormányzati szintő nyilvántartás vezetésének felelısét, - meghatározták az európai uniós forrásokkal kapcsolatos információk áramlásának rendjét, - kiterjedt a szabályozás a pályázatfigyelést végzık és a döntési jogkörrel rendelkezık közötti információ-szolgáltatási kötelezettség elıírására,

17 - tartalmazza a szabályozás a polgármester és a fejlesztési feladat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjét, - magában foglalta a szabályozás az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázat készítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításának ellenırzési kötelezettségét, feladatait és felelıseit, - kialakították az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés személyi, szervezeti feltételeit, és tárgyi feltételeit. 1. A pályázatokon való részvétel, pályázat benyújtás, kötelezettségvállalásnak minısül. 2. Pályázatok benyújtását, kizárólag a Képviselı-testület engedélyezheti. 3. A pályázatfigyelés feladat ellátására kötelezettek, napi rendszerességgel figyelik a pályázati lehetıségeket, amelyekrıl összefoglaló táblázatot készítenek, és elektromos úton eljuttatják a polgármesterhez, a hivatal jegyzıjéhez. 4. Egyeztetéseket követıen, a polgármester ezeket összesítve, elıterjesztést nyújt be a képviselı-testületnek. Az elıterjesztésnek, minden a döntéshez szükséges öszszes információt, tartalmaznia kell. 5. Az uniós pályázatok esetében, külsı szervezet igénybevételéhez, ha a szolgáltatás becsült értéke nem esik a közbeszerzési eljárás alá, legalább 3 ajánlatot kell beszerezni. Külsı pályázatkészítı szervezet megbízása esetén, a szerzıdésnek tartalmaznia kell: - feladat pontos leírását, - teljesítés határidejét, - az utasítás adás jogát, - a felelısség körét és mértékét, - alvállalkozó bevonásának szabályait, - formai kötöttségeket, - kapcsolattartás, információnyújtás módját, határidejét, gyakoriságát, valamint az önkormányzat részérıl a megbízott kapcsolattartót. 6. A nyertes pályázatok, projekt lebonyolítása, történhet a hivatal munkatársi, valamint külsıs szerzıdéses partner igénybevételével. A vezetı menedzser kiválasztásánál, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe kell venni, akinek személyérıl, a polgármester, jegyzı dönt. 7. Az uniós pályázatok folyamatos teljesítésének ellenırzése, a polgármester részére adott havi tájékoztató és idıszaki elszámolások, szakmai jelentések egy példányának átadásával valósul meg. A monitoring tevékenységet, külsı szervezet is elláthatja, de a tapasztalatokról a polgármester köteles értesíteni, az idıszaki vizsgálat lezárását követı 5 napon belül. 8. A polgármester, az uniós támogatások elszámolását, a szabályszerő é szerzıdésszerő teljesítésre is kiterjedıen, köteles ellenıriztetni a záró elszámolás benyújtását megelızıen, a belsı ellenırzéssel. A több évre kiható projektek magvalósulását évente legalább egyszer, az elsı ellenırzés, legalább a kezdéstıl számított 6 hónapon túl kezdıdjön. 9. A pénzkezelés, projekt finanszírozási, a számláról történı kifizetések rendje, a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolásának, valamint a projekt költségeinek, kiadásinak elszámolási rendjének kialakítása, meghatározása, mindig az adott nyertes pályázat tükrében történik év végén, Ordacsehi Község Önkormányzat, a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásaához

18 nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló pályázati felhívásának keretében, pályázatot nyújtott be a Dél-Balatoni Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt-hez. A támogatások felhasználhatók voltak minden olyan rendezvény szervezésére, amely a LEADER HACS területén mőködı non-profit szervezetek találkozási helyei lehetnek, és a non-profit szervezıdések közötti kapcsolatok kiépítésére és erısítésére lehetıséget nyújtanak. Támogatható volt, minimum öt darab non-profit szervezet részvételével megvalósuló program, melyek lehettek: - szakmai egyeztetı fórumok - work shopok - elıadások - rendezvények Az igénybe vehetı támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzető területen eurónak megfelelı forintösszeg, a támogatás mértéke pedig, az összes elszámolható kiadás, -önkormányzat esetében- 90%-a. A tárgyi eszközök beszerzése, a 200 euró egyedi beszerzési érték felett váltak támogathatóvá. Az elbírálás pontozási szempontjai: - A programon résztvevı non-profit szervezetek száma - Korábban már megrendezésre került rendezvény - Helyi kisebbségi önkormányzat együttmőködésével magvalósuló rendezvény - Rendezvényre jutó átlagos vendégszám, valamit a - Rendezvény által érintett napok száma volt. A kedvezı elbírálást követıen, az utólagosan nyújtandó támogatási keret terhére, megrendezésre került a falu karácsonya, a falunap és a szüreti nap is. A rendezvényekre vonatkozó saját forrás összegét, az önkormányzat, költségvetésébe betervezte, a Képviselı-testület, rendelettel elfogadta. A rendezvényekkel kapcsolatos költségekrıl az elszámolást Ordacsehi Község Önkormányzat az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága felé, én nyújtotta be, nettó e Ft összegben. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kiutalás elıtti ellenırzésére, február 16-án került sor, amelyrıl helyszíni ellenırzési jegyzıkönyv készült. Megállapítást nyert, hogy benyújtott kifizetési kérelem, a pályázati kiírásnak megfelelı elszámolható költségeket tartalmazta többségében, a pályázó támogatási jogosultságát igazolni tudták, a rendezvény megvalósulásáról készült jegyzıkönyv és fotódokumentum, így a vállalt utólagos dokumentálási kötelezettségének, az önkormányzat eleget tett. Az apróbb megállapított hiánypótlást követıen, az MVH azonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelem tárgyában meghozta a határozatot, melynek keretében, ezer Ft összegő támogatás folyósításáról döntött. A támogatás összege, Ordacsehi Község Önkormányzat számlájára, én került átutalásra. A támogatásból megvalósuló rendezvények költségeit, elkülönítetten tartották nyílván. A kiutalt támogatás összegével, a évi költségvetés elıirányzatát, év közben, június 30-val módosították. A becsült érték meghatározásának módja, az értékhatárra vonatkozó elıírások betartása, pénzügyi fedezet biztosítása, ajánlatok értékelési és bírálati szempontrendszerének kialakítása, a szerzıdés feltételeinek meghatározása, a szerzıdések módosítása

19 2011. költségvetési évben, közösségi értékhatárt elérı beszerzés nem volt. A közbeszerzési eljárás megindítását megelızıen, a becsült érték meghatározása a közbeszerzés megkezdésének idıpontjában fennálló értékek alapján történt. Egyéként, a becsült értéket, a Polgármesteri Hivatal szakembereinek elızetes kalkulációkkal alátámasztott javaslata, mőszaki dokumentáció, tervezıi becslés, költségvetés alapján, állapítják meg. Az Önkormányzat, mint ajánlatkérı, a közbeszerzések becsült értékének meghatározása során, az egybeszámítás Kbt. 40. (2) bekezdése szerinti követelményének feltételei együttes fennállását, megvizsgáltj. A becsült értékek meghatározásának megalapozottságát, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdésekben foglalt vállalkozási árak, alátámasztják. A beszerzések értékének megállapítása a kötelezettségvállalási nyilvántartásból az Ámr. elıírásainak megfelelıen, alkalmasak voltak, a kötelezettségvállalások pontos meghatározására. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben a tervezett kiadások pénzügyi fedezetét, megtervezte. Saját forráson túlmenıen, külsı forrás bevonását nem tervezte. Megállapítható továbbá, hogy: A Képviselı-testület a költségvetési és azt módosító rendeleteiben, a tervezett kiadások pénzügyi fedezetét megtervezte. A rendezvényekrıl az Önkormányzat elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A pályázat keretében elszámolt kiadási számlákon, minden esetben szerepelt, hogy azt támogatás elszámolására nyújtották be. A számlák kifizetés elıtti teljesítés igazolása rendben volt, a számlák tartalmát alátámasztó kötelezı mellékleteket, minden esetben csatolták. A vásárolt kis értékő tárgyi eszközöket, az analitikus nyilvántartásba felvezették. A pályázat elszámolása, a szerzıdés szerinti határidıben, történt. A számviteli nyilvántartásba vétel, szabályszerő volt. Az analitikus nyilvántartások, rendelkezésre álltak. A kifizetések szabályosak voltak, megfeleltek a kifizetés engedélyezésére vonatkozó, helyi szabályozásnak. A teljesítésigazolások rendben voltak, az igazolásra jogosultak, minden esetben aláírásukkal igazolták a teljesítéseket. A kötelezettségvállalások, utalványozások, megtörténtek, a számviteli elszámolásban, hiányosságra utaló jelet, nem tapasztaltam. További megállapítás és javaslat: A Közbeszerzési Szabályzat, a évi CVIII. törvény alapján, nem került átdolgozásra. A szabályzat aktualizálásáról, a megjelenést követı 90 napon belül, szükséges gondoskodni. III. Következtetés Ordacsehi Község Önkormányzatánál az Európai Uniós pályázatokra vonatkozó szabályozás és személyi feltétel rendszer megfelelıen kialakított, mőködıképes. A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, projekt lebonyolítás személyi feltételei biztosítottak. A

20 részletes feladatellátás szabályait, az illetékesek folyamatosan karbantartott, aktualizált munkaköri leírásai tartalmazzák. A pályázati eljárások kialakított monitoring-és kontroll rendszerének mőködése és alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében a folyamatba épített ellenırzés szabályozási és végrehajtási meghatározása-, nem jelentett kockázatot évben, a mőködés folyamatára. Az ellenırzési nyomvonal aktualizálása, a Közbeszerzési Szabályzat kiegészítése, a hazai és uniós pályázatokkal összefüggı eljárásrend elkészítése és hatályba léptetése, tovább csökkentette a kapcsolódó folyamatokban rejlı kockázati lehetıségeket. A belsı ellenırzés, a vizsgálat tárgyával kapcsolatos, a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálására vonatkozó javaslaton felül, további intézkedési terv készítésére okot adó javaslattal, nem kíván élni. IV. Kapcsolódó jogszabályok: - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet - A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet. - A számvitelrıl szóló, módosított évi C. törvény - Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet. - A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. Törvény évtıl az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. - A közbeszerzésrıl szóló évi CVIII. Törvény Ordacsehi, december 28. Iktatószám: 149/2012 Ellenırzés száma: 37/2012 Kahó Ildikó belsı ellenırzési vezetı Ellenırzési jelentés Ordacsehi Község Önkormányzatának vizsgálatáról Ellenırzést végzı szervezeti egység: Fonyód Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenıre Ellenırzés helye: 8630 Balatonboglásr, Erzsébet u. 11. Az ellenırzés célja: Költségvetési egyensúly biztosításának megállapítása

21 Ellenırzés tárgya: Ellenırzés típusa: évi költségvetés, és végrehajtása Szabályszerőségi és pénzügyi ellenırzés Ellenırzés módszere : Dokumentum alapú, adatbekérésen alapuló ellenırzés Az ellenırzés végrehajtására a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelete felhatalmazása, valamint a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása évi belsı ellenırzési terve alapján került sor. Ellenırizendı idıszak: év Az ellenırzés tényleges idıtartama: november december 07. Az ellenırzés részletes feladatai: évi költségvetési elıirányzatok - elıirányzat módosítások évi zárszámadás - bevételek alakulása - kötelezettségek alakulása - kötelezı és önként vállalt feladatok egyensúlya - hitelállomány alakulása A vizsgálatot végezte: Kahó Ildikó pénzügyi-számviteli szakellenır Ellenırzés idıigénye: 7 revizori nap Az ellenırzési jelentés elkészítésének határideje: december 31. Az ellenırzött idıszakban hivatalban lévı vezetık neve, beosztása: Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Németh-Hám Kornélia pénzügyi elıadó Részletes megállapítások A Balatonboglár Ordacsehi közös Polgármesteri Hivatal törvényes és szakszerő mőködéséhez az alapvetı helyi szabályok rendelkezésre állnak. A legfontosabb hatásköri-, munkamegosztásbeli-, kiadmányozási-, szervezeti-, irányítási-, vezetési kérdések rendezettek. A legfontosabb dokumentumok (helyi rendeletek) elérhetıek a város internetes honlapján. A költségvetési egyensúly vizsgálata során, megállapítást nyert, hogy ellátja a kötelezı feladatait az önkormányzat és hivatala. Az önként vállalt feladatok mellett jutott elégséges forrás, energia, a kötelezı feladatok magas színvonalú-, költséghatékony-, mondhatni

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. április 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya...3 II. Az ajánlatkérı jogállása...3

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Taszár, 2010. május 12. 1 Taszár Község Képviselıtestülete a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Újhartyán Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2007. (V.31.) sz.rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a 2012. szeptember 13-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben