FELHÍVÁS LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK"

Átírás

1 FELHÍVÁS Tisztelt Olvasó! Az Otthonunk című havilapunkban a jövőben egy új oldal szeretnénk nyitni, melyben lakásszövetkezetek, társasházak napi, működési tapasztalataik során felmerült gyakorlati kérdéseire szeretnénk válaszokat közre adni. Kérjük, hogy akinek olyan jellegű jogi, gazdálkodási, vagy épület üzemeltetési gyakorlati kérdése merül fel, mely széles körű és általánosítható, másokat is érintő tanulságokat eredményezhet, küldjék be a LOSZ szerkesztőségébe, egyrészt, hogy a kellő szakmailag megalapozott válasz kialakítható legyen, másrészt az általánosítható gyakorlati eljárás ajánlása, közzé tétele megtörténhessen. Várjuk olvasói kérdéseit, gyakorlati tapasztalataik megküldését. Otthonunk szerkesztősége LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Az elmúlt években egyre nagyobb teret kaptak a jelentősen megemelkedett energiaárak hatására is - az értéknövelő beruházások, melyek az épületek, lakások energia-megtakarítására irányulnak mind a lakásszövetkezetek, mind a társasházak körében. Az állam a panelpályázat, a hagyományos technológiával épült lakóépületek pályázati kiírásával, megvalósításának támogatásával kíván segítséget nyújtani, melyhez természetesen a lakosság önerejére is szükség van. Ez a beruházási költség nagysága miatt a legtöbb esetben csak hitel igénybevételével valósulhat meg, melyhez a pénzintézetek igen kedvező konstrukciókat dolgoztak ki. Ennek hatására a lakásszövetkezeti és társasházi hiteligények jelentősen megnőttek. A pénzintézetek OTP Bank, Raiffeisen Bank, Erste Bank, Takarékszövetkezetek felkészültek erre a hitelezési formára. A kedvezményes kamatozású, maximum 10 éves futamidejű felújítási hitelekhez az állam kamattámogatást nyújt. Az első 5 évben a fizetendő kamat 70 %-át, a fennmaradó 5 évben a fizetendő kamat 35 %-át az állam átvállalja a lakásszövetkezeti és társasházi épületben lakóktól. Az állami kamattámogatású felújítási hitel igénybevételének feltétele minden esetben, hogy a 12/2001.(I.31.) sz. Kormányrendelet szerinti felújítási alapképzéssel kell rendelkezniük a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. Továbbá csak a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek, és társasház lakóépület közös tulajdonú részeinek korszerűsítéséhez, felújításához vehető igénybe. Ez a feltétel az utóbbi években megkeserítette a társasházak, illetve néhány lakásszövetkezet életét, mivel a lakások homlokzati nyílászárói a legtöbb alapító okirat és jó néhány alapszabály szerint nem tartoznak a szövetkezeti, ill. a közös tulajdonú épületrészek közé, így a nyílászárók cseréjét a lakók nem tudják hitelből finanszírozni. A panelpályázatok beindulása óta nemcsak az állami támogatott felújítási hitelkonstrukcióval, hanem lakástakarék-pénztári szerződések megkötésével is kombinálják ezeket a hiteleket, mellyel még kedvezőbb hitel kamatlábak érhetők el, akár 5-10 év vonatkozásában. Több bank is szerepet vállalat az úgynevezett Panel Plusz Hitel konstrukció nyújtásában, amely a Magyar Fejlesztési Bank Rt együttműködése révén érhető el. Ez a hitelezési forma biztosítja a panel és egyéb előre gyártott technológiával épült lakóépületek korszerűsítését, felújítását elősegítő beruházások finanszírozását a lakásszövetkezetek és társasházak részére. A Panel Plusz Hitelprogram hosszú távú finanszírozást jelent, állami árfolyam-garanciával, kedvező kondíciókkal. Ennél a hitelezési formánál is lehetőségük van a lakóknak lakás-takarékpénztári szerződések kötésére, mellyel a költségek tovább csökkenthetők ban az MFB meghirdette a Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram módosított feltételrendszerét, mellyel a Panel Plusz programból kizárt hagyományos technológiával épült házakban lakók is kedvezményes kamatozású hitelhez juthatnak. A pénzintézetek a hitelbírálathoz szinte ugyanazokat a feltételek támasztják. Minden bank esetében - a hitel nagyságának figyelembe vételével - egyedi kondíciókat lehet kialakítani, mellyel csökkenthetők a hitelek járulékos költségei. A hitelek bírálatánál viszont jelentős időbeli eltérések tapasztalhatók. Az OTP Bank a kedvező feltételek mellet, igen időigényes, talán a leghosszabb hitelbírálati időt veszi igénybe, mire a lakásszövetkezet és a társasház a hitelhez juthat. A Raiffeisen Bank és a Takarékszövetkezetek ilyen szempontból sokkal rugalmasabbak. A Raiffeisen Bank ugyan rövidebb idő alatt bírálja el a hiteleket, viszont óvadéki letétre tart igényt, mellyel megnehezíti a hitel felvételét, hiszen a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak a hitel 10 %-ának megfelelő összeget letétbe kell helyezni, melyet az évek folyamán a hitel törlesztésének csökkenésével évenként feloldhatnak. Erre a legtöbb társasház és lakásszövetkezet anyagi nehézségek miatt nem képes. Ugyanakkor ez is egyezség kérése, mely a hitel nagyságától függően változhat. Az OTP Bank az idén ismét módosította a hitelkérelem benyújtásának feltételeit, mely a társasházaknak nem kedvez. A felújítási hitel lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált változata esetén csak a tulajdoni hányad arányában engedi a tulajdonosoknak a lakás-takarékpénztári szerződések megkötését. Korábban elegendő volt a hitel nagyságától függően néhány lakás-takarékpénztári szerződés, melyet ma már csak arányosan lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy sokkal több szerződés megkötését igényli a konstrukció, így több lehet a járulékos költség is a lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási díjai miatt. Akár egyszerű felújítási hitelről, akár panel plusz hitelről dönt egy lakásszövetkezet vagy társasház, mindenképpen javasolt egyedi elbírálást kérni a pénzintézetektől, hiszen jelentős járulékos kiadást takaríthatnak meg. Megjegyzés: az MFB által meghirdetett panelplusz hitel program kerete a legfrissebb információk szerint július 31- ével kimerült. Előkészületben van a lakossági energia takarékossági hitelprogram ismételt meghirdetése, melyről legelőbb a kormány augusztus végéig szándékozik tárgyalni. Siktár Valéria

2 JÓ, HA TUDJUK. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatója Az árak feltüntetéséről hogy az akcióban részt vevő termékek esetében az akciós eladási és egységárat kell fel tüntetni az eladási árra, illet ve az egységárra vonatkozó általános szabályok szerint. Csupán az akció mértékének feltüntetése (például: -50%) nem elegendő. Előfordulhat, hogy az "akciós ár" fajlago san magasabb az akcióban részt nem vevő, azonos faj tájú, más kiszerelésű termék áránál. Az akciós egységár feltüntetése különösen az ilyen cikkek vásárlásakor nyújt segítséget. Az akciós termé keket úgy kell elhelyezni, hogy jól megkülönböztethe tők legyenek az akcióban részt nem vevő termékektől. hogy ha több árat találunk a terméken, a forgalmazó köte les azok közül a legalacso nyabbat alkalmazni. Hogy a szolgáltatás díját a szolgáltatás nyújtásának vagy kínálásának helyén kell jól látható módon feltüntetni. Amennyiben a szolgáltatás jellegéből adódóan erre nincs lehetőség, a fogyasztót a szolgáltatásnyújtás meg kezdése előtt kell annak díjá ról tájékoztatni. hogy az egységár a hasonló rendeltetésű termékek árainak öszszehasonlítását segíti elő. Az egységárat egy mér tékegységnyi árura vonatko zóan, az árunak megfelelő mértékegységgel együtt kell kiírni (Ft/kg, Ft/t, Ft/I, Ft/ml, Ft/m3, Ft/m2, Ft/db). A termék egységárát min den esetben fel kell tüntetni, kivéve: ha megegyezik az el adási árral, illetve az 50 g, 50 ml, vagy 5 cm alatti cso magolási egységű vagy mé retű, az automatából árusí tott, az egy csomagban lévő, készletben árusított, illetve a különleges díszcsomagolású áruk esetén. Az "e" jelöléssel ellátott termékeken elegendő a töltőtömeg szerinti egy ségár feltüntetése. Hogy a betétdíjat az eladási ártól elkülönítetten, egyér telműen kell feltüntetni úgy, hogy a vásárló számára nyil vánvaló legyen, hogy a ter mék mellett, annak csomago lásáért is külön díjat kell fi zetni. A kereskedő (forgalmazó) köteles biztosítani az általa forgalmazott betétdíjas ter mék (göngyöleg) visszaváltá sát. Szabálytalan az a gya korlat, ha a kereskedő csak a nála vásárolt betétdíjas ter méket váltja vissza és ennek igazolása céljából a vásár lást bizonyító nyugta, illetve számla bemutatását kéri. A betétdíj nem lehet alacso nyabb összeg annál, ame lyet az áru vásárlása alkal mával a betétdíjas termékért felszámítottak. Ha a feltüntetett eladási ár magában foglalja a betétdíj összegét is, csak akkor tekint hető jogszerűnek az árjelzés, ha erre a tényre, illetve a be tétdíj mértékére külön felhív ják a figyelmet, például a kö vetkező módon:,,100 Ft (az ár tartalmazza a betétdíj ös szegét is: 30 Ft)". hogy a kirakatnak egyszerre rendeltetése a vásárlók figyel mének a felkeltése, a vevő csalogatás és az üzlet jelle gének, választékának a be mutatása. A kirakatban kiállí tott termékek árait ezért úgy és olyan méretben kell elhe lyezni, hogy azok kívülről, a kirakat üvegén át is olvasha tók, érthetők legyenek. Min den kirakati áru árát fel kell tüntetni, ha az üzletben for galmazzák. Az eladási árra, az egységárra és a betét díjra vonatkozó előírások a kirakatban elhelyezett árukra is vonatkoznak. hogy az üzemanyagtöltő ál lomásokon a 95-ös és 98-as oktánszámú motorbenzin, va lamint a dízelgázolaj egy ségárait olyan magasságban és méretben is fel kell tüntetni, hogy azok a fogyasztók szá mára a közlekedési útvonal ról jól olvashatók legyenek hogy az akcióban résztvevő termékek esetében az akciós eladási és egységárat kell fel tüntetni az eladási árra, illetve az egységárra vonat kozó általános szabályok szerint. Csupán az akció mértékének feltüntetése (pél dául: -50%) nem elegendő. Előfordulhat, hogy az "ak ciós ár" fajlagosan maga sabb az akcióban részt nem vevő azonos fajtájú, más ki szerelésű termékek áránál. Az akciós egységár feltünte tése különösen az ilyen cik kek vásárlásakor nyújt segít séget. Az akciós termékeket úgy kell elhelyezni, hogy jól megkülönböztethetők legye nek az akcióban részt nem vevő termékektől. hogy akcióra, azaz "különle ges ajánlatra" vonatkozó rek lámot akkor lehet közzétenni, ha az egyértelműen és köz érthetően jelzi, hogy a "kü lönleges ajánlat" mely árura, mely időponttói és mely idő pontig érvényes, vagy azt, hogy az ajánlat csak a jelzett időponttól az áru rendelkezésre állásáig érvényes. Minden olyan reklámban, amelyben az áru eladási árát feltüntetik, megfelelően fel kell tünteti az egységárat is. Az akciós reklámban ele gendő az akciós eladásai ár hoz tartozó egységárat feltün tetni. hogy az egyedi árjelzés nem takarhatja el a fogyasztó szá mára fontos információkat (címkét). Egyedi árjelzés a minden egyes terméken elhe lyezett ártájékoztató, függet lenül az áru kiszerelésétől és méretétől. A gyűjtő árjelzés formája lehet gyűjtő árlista, illetve polccímke. A gyűjtő ár jelzésen a termék neve (esetleg valamely jellemzője, pél dául kiszereléssel, és a hozzá rendelt fogyasztói ár egyér telműen beazonosítható. Az elektronikus (vonal kódos) árleolvasó készülék alkalma zása nem mentesíti a forgal mazót az egyedi vagy gyűj tőár útján történő tájékoztatás kötelezettsége alól. Szavatossági tudnivalók hogy a vásárlás a minden napi élet része, de nem feltét lenül kell, hogy a minden napi bosszúság is velejárója legyen. Sajnos azonban a legjobban átgondolt "beszer zéseink" esetében is előfordulhat, hogy olyan terméket vásárolunk, amely nagyon rö vid időn belül elromlik, annak ellenére, hogy rendeltetés szerűen, azaz a használati és kezelési útmutatóban leír tak szerint használatuk az árut. Ezekben az esetekben fontos, hogy tudjuk azokat az információkat, amelyek segít ségével akár a helyszínen, problémamentesen elintéz hetjük reklamációnkat. hogy mi is a szavatosság. A szavatosságot a Polgári Törvénykönyv (Ptk) szabá lyozza a hibás teljesítés cím alatt, és lényegében felso rolja azokat a jogokat, ame lyekkel a fogyasztó élhet ab ban az esetben, ha a meg határozott időn belül a ter mék elromlik. A Ptk. szerint a kötelezett (esetünkben a ke reskedő) hibásan teljesíti, ha a szolgáltatott dolog a teljesí tés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy

3 a szerződésben meghatáro zott tulajdonságoknak. Ez azt jelenti, hogy a meghibáso dás oka nem a termék rendeltetésellenes használata, hanem olyan körülmény, amely az áruban már a vá sárláskor is benne volt (ún. rejtett hiba). A szavatosságot tehát a törvény biztosítja, így önmagában az a kereskedői válasz, hogy "ez nem jótállá sos termék, ezért nem cseré lek", nem fogadható el. hogy mi a szavatossági jo gok érvényesítésének a sor rendje. A jelenleg hatályos szabályozás alapján a fogyasztó már első körben vá laszthat, hogy kijavítást, vagy cserélést kér, tehát a kicseré lés, mint igény teljesítésének nem feltétele a javíthatatlan ság. Vagyis: a fogyasztó akkor is igényelhet cserét, ha az áru javítható. A fogyasztó választási lehetősége csak akkor korlátozott, ha a kicse rélés lehetetlen (pl. nincs azo nos vagy hasonló termék a kereskedő készletében) vagy ha a csere aránytalan több letköltséget eredményezne (pl. azonnal és minimális költ ség igénnyel járó javíthatóság esetén). A szavatossági jogok érvé nyesítésének sorrendjében második helyre került az árle szállítás igénylésének lehető sége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövete lése, mely utóbbira akkor ke rülhet sor, ha a jogosultnak sem kijavításra, sem kicseré lésre nincs lehetősége, illetőleg ha a korábbi igények telesítését a kötelezett nem váll alja vagy nem tudja teljesí teni. Fontos szabály ugyan akkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállás nak. hogy mennyi időn belül rekla málhatunk. A Ptk. itt is egyér telmű, amikor kimondja: fo gyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés idő pontjától számított kétéves el évülési határidő alatt érvé nyesítheti szavatossági igé nyét. Az ennél rövidebb el évülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a fe lek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy év nél rövidebb elévülési határ idő azonban ebben az eset ben sem köthető ki. Nem fo gadható el tehát az az eset leges kereskedői hivatkozás, miszerint "akciós a termék, ezért nem cserélünk", mint ahogy az sem, hogy a szavatossági idő lejártához közel eső időpontban már vala mennyi pénzt elkér a keres kedő (vagy szerviz) az egyébként ingyenesen járó javításért. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a két év a bizonyítási teher tekintetében megoszlik. A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő kö teles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meglévő körülmények miatt keletkezett, hanem az áru rendeltetésellenes használata okozta. Itt tehát nem kell elfo gadni azt, ha a kereskedő a fogyasztótól kér bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a terméket szabályszerűen használta. A második tizen nyolc hónapban ugyanakkor már nincs kötelezve a keres kedő a bizonyításra, de meg felelő kommunikációval - ha így nem megy, jogorvoslati eszközök igénybevételével ezen idő alatt is el lehet érni a jogszabályban rögzítettek teljesítését. hogy mi kell a jogérvényesí téshez. A fogyasztó legfonto sabb "feladata" a vásárlás kor kapott nyugta, bizonylat, esetleg számla megőrzése, ez a dokumentum bizonyítja ugyanis a vásárlás tényét, he lyét és időpontját. Az ide vo natkozó - és szám szerint is megjegyzendő - 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet így fogalmaz: a fogyasztói szer ződés megkötését bizonyított nak kell tekinteni, ha a fo gyasztó bemutatja az ellenér ték megfizetését igazoló bi zonylatot. Ezt követően már a keres kedőnek lesz feladata, neve zetesen egy jegyzőkönyv fel vétele, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illető leg a kifogás beazonosításá hoz szükséges adatokat, to vábbá amennyiben a kifo gást a fogyasztó igényétől el térően rendezi, annak indokát is. hogy mit tehetünk, ha a hely színen nem tudjuk elintézni a reklamációnkat. Természete sen perelhetünk, de a jogal kotó egy másik megoldás le hetőségét is megteremtette, amikor létrehozta az úgyne vezett békéltető testületeket. Ezek a "mini bíróságok" lé nyegesen rövidebb időn be lül és illeték megfizetése nél kül dönthetnek (vagy hozhat nak) ajánlást a fogyasztói jogvitákban. Amennyiben pe dig a velünk szemben álló fél ezt a döntést nem hajlandó teljesíteni, az eset nyilvános ságra hozható. A termékbemutatókról Hogy a postaládánkba bedo bott vagy az újságokban ta lált és azokon hirdetett kedvezményes kiránduláso kon való részvételt tanácsos jól meggondolni. Az így hir detett, többnyire egynapos városlátogatást ígérő utak majdnem mindegyike valami lyen termékbemutatóval van egybekötve, amelyen köte lező a részvétel, és úgy tűnik, hogy egyes esetekben a vá sárlás is. hogy mindenképpen taná csos megfontolni, bármilyen kecsegtető ajánlatot kínálnak is, hogy a városnézésbe szeretnénk-e beiktatni egy több órás bemutatón való üldö gélést. Érdemes továbbá tájéko zódni arról, hogy mi a pon tos program, nehogy csak egy fél óra jusson az adott város nevezetességeinek megcsodálására. hogyan zajlanak ezek a ter mékbemutatók, illetve, hogy melyek azok az alapvető dol gok, amelyekre okvetlenül fi gyelnünk kell. Általában egy nagy terem ben, egy vagy több üzletkötő igyekszik a résztvevőkben azt a benyomást kelteni, hogy soha viszsza nem térő le hetőséget mulasztanak el, ha nem rendelnek azonnal a ter mékből. A bemutatók alkalmával különböző, állítólagos gyógy hatást nyújtó, bio- és infra matracokat és más egyéb ter mékeket kínálnak, azok elő nyös tulajdonságainak hang súlyozásával. Ilyen többek között a nagyon kedvezmé nyes - csak most, csak itt, csak önöknek kínált ár. Az üzletkötők igen meg győzően érvelnek, sokan azonnal legalább két termé ket rendelnek, illetve vásárol nak meg. A kialakulóban lévő vásárlási szándékot az zal is igyekeznek erősíteni, hogy "ingyenes" termékeket, "ajándékokat" adnak a meg rendelők részére. Ez a me sébe illő, csupa előnyt kínáló üzlet már önmagában is gya nús! hogy sajnos gyakori az egy oldalú tájékoztatás, a vevőt megillető jogok hiányos elő adása, illetve a döntés sürge tése. A termékek értékesítése, megrendelése előre elkészí tett formanyomtatvány kitölté sével történik, amelyen a szerződés megkötésekor a legtöbb esetben már csak a vevő adatait rögzítik. hogy az eladó - legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles írásban tájékoztatást adni részünkre az alábbi akról: A vevőt a szerződéskötés napjától, illetve ha a termék csak később került átadásra, az átvétel napjától számított 8 munkanapon belül - indok lási kötelezettség nélkül, az áru teljes egészében történő visszaszolgáltatása mellett megilleti a szerződéstől való elállási jog. Ilyen esetben az eladó nem követel heti a ren deltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés

4 összegét. Annak a személynek a ne véről és címéről, akinél a vevő elállási jogát gyakorol hatja. Utalás a szerződésre vo natkozó jogszabályokra, azok pontos megnevezésé vel. Ha a fenti adatok nem, vagy hiányosan szerepelnek a szerződésben, illetve a tájékoztatóban, azt ne írjuk alá! Az elállásra nyitva álló nyolc munkanapon belül az eladó sem a foglalóként adott összeg elvesztését, sem kötbér fizetését nem kötheti ki a szerződésben. Minden esetben kérdez zünk rá a jótállási feltéte lekre, illetve ne felejtsük el a jótállási jegyet elkérni. hogy amennyiben a szolgál tató megkárosított bennünket, hova fordulhatunk annak ér dekében, hogy a kifizetett, és jogellenesen visszatartott pénzünket megkapjuk. Először mindenképpen a szolgáltatónál kell az ügyren dezését megpróbálni, mely nek során kifogásainkat aján lott, tértivevényes levélben ta nácsos megküldeni. Ha a szolgáltató nem ta núsít együttműködést, abban az esetben a bírósághoz, vagy a peres út alternatívája ként az ingyenesen eljáró bé kéltető testülethez lehet for dulni. hogy nem kívánjuk elriasztani önöket a vásárlástól, csak fokozott óvatosságra szeret nénk inteni mindenkit az ilyen és ehhez hasonló, kihagyha tatlannak tűnő ajánlatokkal kapcsolatban. Szomorúan tapasztaljuk, hogy sok jóhiszemű embert károsítottak meg hasonló mó don, akik jó esetben csak a pénzük egy részét veszítették el, adott esetben "gazdagod tak" egy vagy több, az ígére teket be nem váltott, azóta sem használt termékkel, és persze tapasztalattal, vala mint azzal az elhatározással, hogy soha többet nem hagy ják magukat átverni. Az építési termékekről hogy az építési termékek meg vásárlása nagy körültekintést igényel. Az egyedi helyzet abból adódik, hogy nem megfelelő minőségű termék beépítése esetén a csere vagy javítás csak különböző mértékű bontással, rombolás sal végezhető el. Ezt figye lembe kell venni már a terve zésnél, a termék kiválasztá sánál és a kivitelezésnél is. hogy építési célú termékeket csak megfelelőség igazolás sal szabad forgalmazni. En nek szabályozását az építési termékek műszaki követelmé nyeinek, megfelelőség igazo lásának, valamint a forga lomba hozatalának és felhasz nálásának részletes szabályai ról szóló 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. A meg felelőség igazolás bizonyítja, hogy a termék az adott épí tési célra alkalmas, valamely építménybe biztonságosan beépíthető. A megfelelőség igazolás a rendelet előírása szerint lehet szállítói megfelelőségi nyilat kozat vagy megfelelőségi ta núsítvány. A termékre vonat kozó igazolást a kereskedő nek kötelessége átadni a vá sárlónak, kérni kell a forgal mazótól, amennyiben azt a vásárlás során nem adja át. A fogyasztóvédelemi tör vény alapján minden termék csomagolását magyar nyelvű címkével kell ellátni, melyen a termék megnevezésén, gyártó vagy forgalmazó nevén, cí mén, származási helyén kívül szerepelnie kell az áru alap vető műszaki jellemzőinek is (például: méret, darabszám, felhasználhatósági idő stb.) Ezek az adatok szükségesek a termék későbbi azonosítá sához. Célszerű olyan termé ket vásárolni, amelynek cso magolásán magyar nyelvű címke található. hogy az import termékek cso magolásán lévő idegen nyelvű tájékoztatót magyar nyelven is kötelező feltüntetni. Vásárlás előtt kérjünk termékismer tetőt, egyes árukhoz beépítési útmutatót (kerámia burkoló lap, kád, zuhanytálca), majd gondosan tanulmányozzuk át ezeket a tájékoztatókat már a termék kiválasztása előtt. hogy osztályos termék vásár lásakor célszerű a számlára íratni a leértékelés okát, mert a közölt hibán kívül más mi nőségi kifogásra továbbra is fennáll a vásárló reklamációs joga. Csak olyan építési termé ket vásároljunk, amely rendel kezik az előírt megfelelőség igazolással és a címkén olyan magyar nyelvű felirat talál ható, amelyen fellelhetők az azonosításhoz szükséges ada tok, tudnivalók a rendeltetés szerű használatról. Amennyi ben minta után vásárolunk, először a kiszállított termékek csomagolásán érdemes el lenőrizni a kötelező jelölése ket, majd kibontás után cél szerű gondosan átvizsgálni az árut. Látható hiba esetén a szállítmányt nem szabad átvenni, vagy a szállítólevélre fel kell jegyezni a hibás tételt és az észlelt hibát. Fontos, hogy megőrizzük a számlát, a megfelelőség igazolást, a beépítési útmuta tót, valamint a termék csoma golását az esetleg később felmerülő minőségi kifogás rendelkezése érdekében. hogy az egyes épületszerke zetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet alapján az építési termékek kötelező al kalmassági ideje terméktől függően 5, illetve 10 év. Ez idő alatt lehet a vásárlás he lyén, a kereskedőnél vagy a gyártónál a reklamációt beje lenteni a számla bemutatása után. 5 év vonatkozik pl. tető fedő anyagokra, burkolóanya gokra, kádra, szaniterárukra, nyílászárókra, árnyékolókra. 10 év vonatkozik az égetett agyag falazóelemekre, hő-,páraés hangszigetelő anya gokra stb. A kivitelezés során dől el, hogy a megvásárolt, megfelelő minőségű termé kekből milyen építmény ké szül, ezért a kivitelezést szak emberrel célszerű végeztetni. A láthatóan hibás építőanya gokat nem szabad beépíteni. Ennek ellenőrzése a kivite lező szakember feladata. A kivitelezővel való megálla podás mindig írásban történ jen. Lehetőleg csak részfel adatok elvégzése, illetve a teljes munka elkészülte után fizessünk. Ragaszkodjunk a számlához, mert az a termék meghibásodása esetén szük séges a reklamációhoz. hogya 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az újonnan épített lakásoknak és lakóépületeknek meghatáro zott szerkezeteire, berende zéseire és közös helyiségeire 3 éves jótállás vonatkozik. A jótállási kötelezettség építési szerződés esetén az építési munka elvégzésére kötelezett séget vállaló személyt, építési szerződés hiányában az épí tési munka tényleges elvég zőjét terheli. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesít hető, ezt a vállalkozó laká sonként külön-külön köteles ki állítani és a tulajdonosnak át adni. A jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befeje zésének időpontjától kezdődik. A vállalkozó a bejelentett hibát 15 napon belül köteles megvizsgálni és a tulajdonos igényéről nyilatkozni. Lakásvá sárlás esetén a vásárló és a vállalkozó fogyasztói szerző dést köt, amely a Polgári Tör vénykönyv hatálya alá tarto zik. Rendezetlen vita esetén a tulajdonos bírósághoz for dulhat, igényét polgári peres úton érvényesítheti. Előtte azon ban érdemes eljárást indítani a Békéltető Testületnél, amely minden megyeszékhelyen és a fővárosban is működik. Elő nye, hogy a bíróságnál gyor sabb döntést hoz és díjmentes.

5 Hasznos ismeretek az internetes vásárlásról hogy az internet elterjedése a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatát és a fogyasztók vásárlási szokásait is jelentő sen megváltoztatta. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a virtuális üzletek (webáruházak) a fogyasztók körében, és egyre többször tájékozódunk vásárlás előtt a világhálón fellelhető ajánla tok között. A bevásárlás egy szerűen elintézhető, a nap bármely órájában vásárolha tunk nagy földrajzi távolság ellenére, valamint a termék kiszállítását a munkahe lyünkre is kérhetjük, amellyel rengeteg időt spórolhatunk meg. Jó, ha tudjuk, hogy az online vásárlás azonban nemcsak előnyökkel, hanem bizonyos mértékű kockázattal is jár, amellyel feltétlenül tisz tában kell lennünk. A legfon tosabb tudnivaló az, hogy az "online fogyasztónak" is van nak jogai! hogy vásárlás előtt minden esetben győződjünk meg a webáruház üzemeltetőjének személyéről, aki köteles ne vét, címét, székhelyét és elér hetőségét (telefonszám, e mail cím) a honlapon feltün tetni. A megrendelés során személyesen nem találkozunk az eladóval, és ezek az ada tok elengedhetetlenek a kap csolatfelvételhez, ha panas szal kívánunk élni. Óvakod junk az eladó személyét titok ban tartó webáruházaktól! Tisztában kell azzal lennünk, hogy a honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható ".hu" kiterjesztés nem jelenti automatikusan azt, hogy az eladó Magyarorszá gon letelepedett vállalkozó. Előfordul, hogy magyar nyelvű webáruházat hazánk ban üzlettel nem rendelkező külföldi székhelyű cég üze meltet. Ezért gondoljunk arra, hogy a vásárlással milyen problémák (magyar nyelvű használati útmutató hiánya, reklamáció nyelvi nehézsé gei) merülhetnek fel. hogy mindig szánjunk elég időt a honlapon hozzáférhető általános szerződési fel tételek elolvasására, hogy azok ne a későbbiekben ér jenek minket a meglepetés erejével. Tanácsos, hogy a megrendelés elküldése előtt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket mindig mentsük le és nyomtassuk ki. Így a ké sőbbiekben is bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás időpontjá ban milyen tartalommal volt a tájékoztatás a honlapon hoz záférhető. Ellenőrizzük, hogy a web oldalon kínált termékek tény legesen fizetendő, bruttó (ál talános forgalmi adóval nö velt) árát tüntetik-e fel a honla pon. Hasonlóan lényeges, hogy a vásárlás előtt szerez zünk ismereteket a szállítási költségekről is, hiszen sok webáruház a viszonylag kedvező vételár mellett ma gas szállítási költségátalányt számít fel. Tudnunk kell, hogy az ben küldött vissza igazolással az eladó még nem fogadta el a megrende lésünket, ez mindösszesen a megrendelésünk eladóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből programhiba miatt visszaiga zolt alacsony ár vagy készlet hiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállí tására. Vegyük figyelembe a vá sárlás előtt, hogy fizikai üzlet helyiséggel vagy vevőszolgá lattal nem rendelkező áruház ból történő rendelésnél sza vatossági és garanciális jo gaink (például a termék kija vítása és kicserélése) érvénye sítése az eladó együttműkö dése hiányában nehézségek be ütközhet. hogy online vásárlás esetén lehetőségünk van a termék kiszállítását akár lakóhe lyünkre, akár munkahelyünkre kérni. A vételár megfizeté sének leggyakoribb és a fo gyasztóra nézve legbiztonsá gosabb módja az utánvétel, hiszen ilyenkor csak a termék átvételekor kell megfizetnünk a vásárlás költségeit. Ma már egyre több áru ház kínál online fizetési meg oldásokat (dombornyomású bankkártyák), amelyek több sége a technika jelenlegi ál lása szerint adatvédelmi szem pontból is biztonságosnak te kinthető. hogy a weboldali tájékozta tásnak ki kell térnie arra, hogy internetes vásárlás ese tén a fogyasztót főszabály ként a termék átvételétől szá mított 8 munkanapon belül ún. indokolás nélküli elállási - a termék visszaküldésének - joga illeti meg. Mindezen többletjogosultságtól függet lenül azt tanácsoljuk, hogy minden webáruházból elő ször egy kisebb értékű termé ket rendeljünk. Így meggyő ződhetünk arról, hogy a ke reskedő megfelelő minőségű terméket árusít-e, kapunk-e számlát és van-e mellékelve magyar nyelvű használatike zelési útmutató. Ez a jog azonban például felbontott CD, DVD lemezek, parfümök, gyorsan romló élelmiszerek, egyedi készí tésű termékek és online auk ciók esetében nem gyakorol ható. Gyakran ajánlanak tel jes pénz-visszafizetési garan ciát arra az esetre, ha nem lennénk maradéktalanul elé gedettek a megrendelt gyógytermékkel. Jó, ha tud juk, hogy a különböző tablet ták, kenőcsök és "kockázat mentes" csodaszerek eseté ben az erre vonatkozó ígéret ellenére sem élhetünk elállási jogunkkal, hiszen rendeltetés szerű használatuk ezek elhasználását eredményezi. hogy mobiltelefonokra letölt hető tartalom (csengőhang, zene, játék, stb.) megrende lésével az esetek többségé ben automatikusan megújuló szolgáltatásra fizetünk elő, és mindaddig hetente újabb tar talmakat küldenek a telefo nunkra és vonják le egyenle günkből azok díját (amely havi szinten több ezer forint is lehet), amíg azt le nem mondjuk. Érdemes tehát meg rendelés előtt arról is tájéko zódni, hogy miképpen mond hatjuk le a már nem kívánt szolgáltatást. Rengeteg bosszúságtói kí mélhetjük meg magunkat, ha ezen tudnivalókkal tisztában vagyunk. A témával, különösen az elállási joggal kapcsolatban részletesebb információkat a honlapon talál hat. Ne feledje: a tudás biz tonságot adhat! KÖNYVELŐ ADÓSZAKÉRTŐ IRODA Lakásszövetkezetek, Társasházak könyvelését vállalja teljes körű elektronikus ADÓ és TB ügyintézéssel Elmaradást kedvezménnyel dolgozunk fel. T.: Kis Divatház Kkt Budapest, Üllői út 421.

6 Pályázati felhívás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt Klímabarát Otthon pályázatra Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Kormány jóváhagyta a évi felújítási pályázatok programját, és pénzügyi kondícióit. Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatását szolgáló pályázat tárgya: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium /a továbbiakban: KvVM/ a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé az alábbi tartalommal. A pályázat keretén belül támogatható az július 01. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület. A 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendeletben nevesített pályázatok esetén a hivatkozott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész /a továbbiakban épület, vagy épületrész/ lehet. 1./ Támogatás igénybevételére jogosultak köre. Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak: lakásszövetkezetek, társasházak, helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik széndioxidkibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező felújítására. 2./ Támogatható tevékenységek köre. A ZBR keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. /V. 24./ TNM rendelet szerint igazolható. A beruházást követően az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen. A támogatható tevékenységek a következők. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje. Homlokzatok és födémek hőszigetelése. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása /fűtés, HMV, szellőzés, hővisszanyerős szellőzés, társasház közös villamos hálózata, felvonók/. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

7 Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése /gépi hűtés nem támogatható/. Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására. 3./ A pályázattal elnyerhető támogatás. A támogatási rendszer úgy lett kialakítva, hogy komplex felújításokra motiváljon, felkínálva a KlímaBÓNUSZ kiegészítő támogatás lehetőségét a pályázóknak. Ennek megfelelően a támogatás többszintű, az alábbiak szerint: Alaptámogatás /költségarányos támogatás/ Valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehető állami támogatás, melynek mértéke a támogatás szempontjából elismerhető /elszámolható/ bekerülési költség egyharmada, de lakásonként legfeljebb Ft lehet. Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe. KlímaBÓNUSZ támogatás /hatékonyság arányos támogatás/ Amennyiben az épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a C energetikai kategóriát, akkor jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség kb %-a. 4./ A pályázat benyújtása elektronikus és postai úton történik. A pályázati adatlapokat a pályázó a és www. kvvm.hu oldalakról tudja letölteni. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázó, a ügyfélkapu dokumentum feltöltő segítségével juttatja vissza a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának /KvVM-FI/. A pályázati felhívás megjelenését követően, a tárgyévi pályázatok az év során folyamatosan nyújthatók be, legkésőbb tárgyév október 30-án 24 óráig, vagy a forrás rendelkezésre állásának függvényében a miniszter döntéséig. Speciális feltétel a 7/2006. /V. 24./ TNM rendelet szerint épületenergetikai szakértő által végzett energetikai számítás és energiahatékonysági kategóriába sorolás az eredeti és a tervezett állapotra. Az energetikai számításnak része a CO2 kibocsátás megtakarítás számítása, melynek módszertana a pályázati útmutatóban található. A számításokat a KESZ_panel.xls forrásfile kitöltésével kell elvégezni. Magyar Közlönyben megjelent a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok (2009. július 22-től július 30-ig) 36/2009. (VII.22.) MK 100. szám A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről 1114/2009. (VII.23.) MK 101. szám Az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről szóló 2078/2008. (VI.30.) Korm. határozat módosításáról 1115/2009. (VII.23.) MK 101. szám A Bérlakás Program elindításáról és a Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1124/2005. (XII.20.) Korm. határozat módosításáról 17/2009. (VII.27.) MNB rendelet MK 105. szám A jegybanki alapkamat mértékéről A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. -a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el: 1. A jegybanki alapkamat mértéke 8,50 %. 2. (1) E rendelet július 28-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 1/2009. (I192.) MNB rendelet. 10/2009. (VII.30.) KvVM-EüM együttes rendelet MK 108. szám A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról 3/2009. (VII.30.) PM határozat MK 108. szám Az Európai Bizottságnak a távhőszolgáltatás kedvezményes általános forgalmi adó mértékével összefüggő határozata meghozatalára nyitva álló határidő lejártának megállapításáról Tapasztalatcsere rendezvény PROGRAM-ELŐZETES október Siófok Hotel Magistern október 12. (hétfő) érkezés, regisztráció Ebéd Szakmai program - mit kell tudni az épületenergetikai tanúsítványról - közbeszerzés és a lakóépület-pályázatok - Épületenergetikai pályázati lehetőségek, kilátások - társasházi, lakásszövetkezeti törvény helyzete - távhőszolgáltatás versenyképessé tételével kapcsolatos intézkedések Szabad program Vacsora, esti program október 13. (kedd) Reggeli Vállalkozói szakmai előadások Közben: ebéd, délelőtt-délután kávészünet Szabad program Vacsora, esti program október 14. (szerda) Reggeli Lakásszövetkezetek, társasházakat érintő SZJA, TB, TAO és adóigazgatási változások Közben kávészünet Konzultáció, új lakásszövetkezeti, társasházi kézikönyv kiadásával kapcsolatos tapasztalatcsere Ebéd, hazautazás

8 Szaporodó kérdőjelek a CO 2 csökkentő felújítások körül Tanácstalanul áll több ingatlanszakmai szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Klímabarát Otthon pályázati felhívása előtt - derül ki a szervezetek közös közleményéből. Szerződéskötési anomáliákra, a keretfeltételek tisztázatlan voltára, és egy meglehetősen furcsa kötelezettségvállalásra hívják fel a figyelmet a szövetségek. kopf Mint azt Farkas Tamás, a közleményt jegyző egyik szövetség, a (LOSZ) elnöke lapunk kérdésére válaszolva elmondta, a szakma örömmel üdvözli a KvVM által kiírt, a CO2 kibocsátás csökkentését eredményező pályázat kiírását, azonban a hozzáférhetőségével kapcsolatban több kérdés tisztázást is fontosnak tartják. A felhívás augusztus 1-i megjelenése óta a tömegesen hozzájuk forduló érdeklődők kérdései és a szakszövetségek felvetései egyértelműen arra utalnak, hogy a keretfeltételek nem világosak. Farkas Tamás rámutatott, egyelőre nincs információjuk arról, hogy az önkormányzati minisztériumhoz már beadott, és az önkormányzati miniszter által már befogadott mintegy 15 milliárd forint nagyságrendű energiatakarékosságot célzó felújítási pályázat sorsa mi lesz. A pályázók kezében lévő, júniusban kelt befogadó nyilatkozat szerint ezeket már nem a tárca hatáskörébe tartozó Lakásfelújítási Alapból fizetik ki, hanem között egy másik tárcához, a KvVM-hez tartozó Zöld Beruházási Rendszer elnevezésű keretből. Vagyis az önkormányzati miniszter egy másik tárca kifizetésére vállalt kötelezettséget. E befogadott, ám még szerződéskötés előtt álló pályázók számára valóságos 22-es csapdáját jelenti, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez be kell mutatniuk a kivitelező vállalkozóval, önkormányzati együttműködésnél a helyhatósággal, és ha a saját erőt hitelből finanszírozzák, akkor a pénzintézettel tető alá hozott megállapodásokat. Csakhogy ritka az olyan vállalkozó, aki anélkül szerződne, hogy tudná, mikor számíthat a munka ellenértékére, illetve csak annyit közölnek vele, hogy majd valamikor között várható a számla kiegyenlítése - hangsúlyozza a LOSZ elnöke. Lakásdoktor szolgáltatás Az AEGON Magyarország kínálatában mind az egyéni szerződést, mind a közös épületbiztosítást kötő ügyfelei részére megtalálható az épületet ért károkhoz kötődő assistance szolgáltatás. A Lakásdoktor szolgáltatást az első biztosítási évben minden partnerünk ingyenesen veheti igénybe, próbálhatja ki. Amennyiben ügyfeleink Lakásdoktor szolgáltatással is bővítik a szerződést, egy váratlan káresemény bekövetkezésekor rövid időn belül (a nap 24 órájában, akár ünnepnapokon is) megbízható szakembert hívhatnak a helyszínre, aki a vészhelyzetet elhárítja, a hibát megszünteti, és ezzel megakadályozza a további károk kialakulását. Ennek költségét káreseményenként 30e Ft-ig a biztosító állja, ügyfeleinknek a helyszínen csak az e feletti költségeket szükséges megfizetniük, de amennyiben a vészelhárítási tevékenység biztosítási eseményhez, például csőtöréshez, vagy viharkárhoz kapcsolódott, ezt az összeget a biztosító a kárrendezési folyamatban megfizeti ügyfeleinek. Amennyiben a vészhelyzet megszüntetése után szakemberre van szükség a végső helyreállítási munkákhoz, a biztosító Információs Vonalán ( ) ebben is tudunk segíteni ügyfeleinknek. Országosan 250 megbízható szakemberrel állunk szerződésben, akikhez bizalommal fordulhatnak ügyfeleink. Kiemelt partnereink részére a szolgáltatókon keresztüli kárrendezésre is lehetőség van. A Lakásdoktor segítségét olyan váratlan és kellemetlen eseményekhez is igénybe vehetik, amelyeknek nem biztosítási eseményhez kötődnek. Ilyen lehet például, amikor a zár elromlik, vagy beletörik a kulcs és zárszerelőt kell hívni, hogy ügyfelünke be tudjon menni a lakásába. De ilyen eset lehet, amikor Karácsony napján romlik el a cirkó, és a téli hidegben fűtés és melegvízellátás nélkül marad a lakás. Lakásonként évente egy alaklommal 30e Ft-ig a biztosító átvállalja a szakember kiszállási és munkadíját, és a javításhoz szükséges anyagköltséget. Problémát jelent, hogy nincs információ arról sem, milyen nagyságrendű forrást biztosít az új, már a KVVM által kiírt, meglehetősen rövid határidejű, maximum október 31-ig tartó pályázat. Vagyis született egy új KVVM pályázati kiírás, miközben már befogadott, de meg nem szerződött, ám szintén a KVVM hatáskörébe utalt pályázatok sorsa nem tisztázódott. Az már csak a hab a tortán - tette hozzá Farkas Tamás - hogy a már beadott, és befogadott pályázatok zömmel 2008-as kivitelezési árakon és 20 százalékos áfával kalkulált költségvetéssel készültek. Ha ezeket között fogják kifizetni, akkor várhatóan a vállalkozók sem kapkodják majd el a munkák elvégzését, vagyis a kivitelezési árak és az áfa is lényegesen túlnőhet az eredeti költségvetésen. Csak az a kérdés, hogy ezt a különbözetet ki, és miből állja - emelte ki Farkas. Szepesi Anita LOSZ 1146 Budapest, Hermina út 57. II./ tel: , fax: , honlap: Otthonunk a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének és az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi A lapít ványnak lapja Főszerkesztő: Csernovszki Csaba Felelős kiadó: Farkas Tamás Nyomda: Innovaprint, Felelős vezető: Komornik Ferenc HU ISSN

9 TÁJÉKOZTATÓ a lakásszövetkezetek, társasházak évi pályázati felhívásra történt pályázataikkal kapcsolatos jelenlegi helyzetről Országos szövetségünket az elmúlt hetekben számos lakásszövetkezet és társasház kereste meg a 2008 évben kiírt önkormányzati minisztériumi pályázatok jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Mint ismeretes az önkormányzati miniszter az elmúlt évben három programot írt ki: - az LFP-2008-LA-2 pályázati programot, a továbbiakban: panelprogram - az LFP-2008-LA-7 pályázati programot, a továbbiakban: kéményprogram - az LFP-2008-LA-9 pályázati programot, a továbbiakban: ÖKOprogram. A panelprogramot és a kéményprogramot a tárca szeptember 30-ai határidővel lezárta, míg az ÖKO-programot többszöri meghosszabbítás után július 31-ével zárta le a minisztérium. A kiírt pályázati programokra a várakozástól eltérően mintegy 30 md forint értékben nyújtottak be lakásszövetkezetek, társasházak pályázatokat. A beérkezés és feldolgozás ütemében a pályázatot kiíró tárca minisztere több lépcsőben döntött a pályázatok befogadásáról. A pályázatok kezelésének során ezért lényeges kérdés, hogy az egyes pályázók mikor kaptak miniszteri értesítést a pályázat befogadásáról és a pályázatban megjelölt összeg vissza nem térítendő támogatásának nyújtásáról, valamint arról, hogy a pályázó szerződést köthet a tárca által megbízott ÉMI Kht-val, mint pályázatkezelővel. (Itt jegyezzük meg, hogy a pályázatkezelő ÉMI Kht. neve időközben megváltozott, az új neve és elérhetőségei az alábbiak: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 69. Telefon:+36 (1) Telefax:+36 (1) Ennek megfelelően a kéményprogram és a panelprogram pályázói közül, akik december 31-ig Gyenesei István miniszter úr aláírásával kaptak értesítést a pályázati támogatás folyósításáról, azok az Önkormányzati Minisztérium lakáscélú költségvetési keretében előirányzott pályázati keretösszeg terhére köthettek, vagy köthetnek szerződést az ÉMI Kft-vel, mint pályázatkezelővel. Akik még nem kötöttek szerződést, azoknak az alábbi szerződéskötés előtti feltételeket indokolt teljesíteni, és ezen feltételek teljesülése esetén kell keresniük az ÉMI Kft-t. Amennyiben az önkormányzat a pályázónak vissza nem térítendő támogatást adott, akkor a pályázó kösse meg a szerződést az önkormányzattal, valamint a pályázatban foglalt műszaki tartalmat megvalósító kivitelezői vállalkozói szerződést és ezt követően keresse az ÉMI Kft-t az Önkormányzati minisztériumi támogatási szerződés megkötése érdekében. Ha a pályázó lakásszövetkezet vagy társasház a saját erőt hitelből kívánja biztosítani, akkor az ÉMI Kft megkeresése előtt az önkormányzati támogatási aláírt szerződés, illetve vállalkozói szerződés mellett a pályázónak a pénzintézeti aláírt hitelszerződést is meg kell kötnie, azaz csak ezen szerződéskötési kötelezettségek teljesítését követően kerülhet sor a kiíró tárca támogatási szerződésének megkötésére. Azok a panelprogram pályázók, akik 2009-ben kaptak az önkormányzati miniszter (Varga Zoltán) részéről értesítést pályázati támogatás biztosítására a támogatási szerződést nem az Önkormányzati Minisztérium panelprogram pályázati kerete terhére köthetik meg, hanem a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Klímabarát Otthon panelprogram (CO 2 értékesítéséből származó bevételi) keretéből. Ennek oka az, hogy a kormány módosította az ENSZ éghajlat változási keretegyezménye és annak Kyotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény kormányrendeletét, ami lehetővé teszi, hogy a ZBR program keretén belül az épületenergetikai korszerűsítési beruházások is finanszírozhatók. Ezen pályázati kört érintő lakásszövetkezetek és társasházak esetében is csak akkor kerülhet sor támogatási szerződés megkötésére, ha a pályázók a pályázat műszaki tartalmát megvalósító vállalkozói szerződést megkötötték, ha önkormányzati támogatásban részesülnek, akkor az önkormányzattal megkötött szerződéssel is rendelkeznek, továbbá ha a sajáterőt hitelből kívánják fedezni, akkor pénzintézeti aláírt hitelszerződéssel is rendelkeznek. Ezen feltételek birtokában kell keresniük a pályázatkezelő ÉMI Kft-t, aki legkésőbb 2012-ig történő teljesítésre köti meg a támogatási szerződést. Az Önkormányzati Minisztérium tájékoztatás szerint a KvVM részéről összeállítandó pályázati támogatási szerződés tervezete augusztus végéig készül el, és csak ezt követően tud az ÉMI Kft az érintett pályázókkal szerződni. Hangsúlyozni szükséges, hogy az ÉMI Kft csak a fentiekben már felsorolt, a pályázók által megkötött vállalkozói, önkormányzati és pénzintézeti szerződések birtokában köthet pályázati támogatói szerződést. Ezért szükséges, hogy a pályázók a támogatási szerződéskötés előtt haladéktalanul gondoskodjanak a már ismertetett előzetes szerződések megkötéséről. Az a tény, hogy a vállalkozói szerződésben feltehetőleg a vállalkozó is tudni szeretné az általa elvégzett munka ellenértékének fizetési határidejét, a támogatási szerződés megkötésének szempontjából közömbös és támogatási szerződést ennek megfelelően is csak akkor lehet kötni, ha a pályázat kiíró tisztában van azzal, hogy a pályázó rendelkezik mind a fizetési, mind a pályázati műszaki tartalmat megvalósító feltételekkel, melyek alapján jogosulttá válhat költségvetési támogatás folyósítására. (Miután ellentmondásosnak tűnik, hogy úgy kell szerződnie a pályázónak a vállalkozóval, hogy maga sem tudja a pályázati támogatás folyósításának időpontját, ezért javasoljuk, hogy a pályázó lakásszövetkezet, vagy társasház a vállalkozóval megkötendő szerződésben egy olyan kitételt iktasson be, hogy a vállalkozó és a pályázó által kölcsönösen megállapított kivitelezési határidőt követő vállalkozási díj fizetési határideje akkor válik hatályossá, ha a pályázó a pályázati támogatási szerződést megkötötte és a támogatási szerződésben meghatározott folyósítási időpont a vállalkozási szerződésben kikötött időponttal megegyezik. Eltérő esetben a vállalkozási szerződés fizetési határidővel kapcsolatos kitételeit módosítani szükséges. Ennek a módosításnak a lehetőségét a pályázók jelen esetben nem zárhatják ki.) Azok a pályázók, akik valamilyen módon miniszteri értesítést nem kaptak, de a tárca honlapján a pályázat befogadásáról értesültek, a pályázati támogatási szerződés megkötése érdekében gondoskodhatnak a szükséges előkészületek megtételéről. Ennek egyetlenegy feltétele van csak, hogy a pályázatkezelő ÉMI Kft-től olyan értesítés birtokában legyenek, hogy a pályázat, mind tartalmi, mind formai szempontból feldolgozásra került és az megfelelő, elbírálásra a tárcaközi bíráló bizottság elé beterjesztésre került. Az ÉMI Kft. nyilvántartási száma már

10 kellő fogódzkodó ahhoz, hogy a pályázat befogadása sikeres legyen, tekintettel arra, hogy az ÖM részéről több esetben történt nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy minden pályázati feltételt sikeresen teljesítő pályázó részére biztosítják a pályázati támogatást. Ezt a tényt a legutóbbi minisztériumi tájékoztatás során a tárca megerősítette. A pályázók számára a közbeszerzésről szóló változások kedvező helyzetet teremtettek, miután a támogatási feltételek szerint gyakorlatilag nem valósulhat meg olyan eset, hogy a teljes pályázati munka bekerülési összegének 75%-át meghaladó legyen a költségvetési, illetve önkormányzati támogatás együttes összege. Így gyakorlatilag közbeszerzési ügy a pályázatok megvalósítását nem késleltetheti. Kivitelezés az országban bárhol! Több pályázó is felvetette, hogy a 2008 évben kiírt és arra benyújtott pályázatok megvalósítási összegének költségvetése a július 1-jétől érvényes új 5%-os ÁFA mérték növekedést nem tartalmazta, így annak pótlólagos forrása gondot okoz. Az Önkormányzati Minisztérium megérti a kérdés felvetését, azonban költségvetési forrásból a megszorító és válságkezelő intézkedések miatt az ily módon előálló forrástöbbletet biztosítani nem tudja. Ugyanakkor a tárca utalt arra, hogy az áfa növekedéssel egyidejűleg a vállalkozói kör foglalkoztatói terheinek csökkentését eredményező intézkedések is elfogadást nyertek, melyek kompenzálhatják az áfa növekedésből származó forráskülönbözetet. Emiatt javasolt a vállalkozói kivitelezői szerződések áttekintése és a pályázók többlet terheinek a vállalkozók irányába történő átterhelése. Az ÉMI Kft tájékoztatása szerint a évi pályázati kiírás során benyújtott panel és kémény pályázatok esetében már nincs hiánypótlásra visszaküldött pályázat, így gyakorlatilag a panel és kémény pályázatok pályázói köre teljes körű és a szerződések megkötése az egyéb feltételek fennállása esetén zavartalanul megtörténhet. A évi ÖKO pályázatok leadása során azonban még számos benyújtott pályázat hiánypótlása folyamatban van. Itt számíthatnak a pályázók késedelmes viszszaigazolásra. Az ÖM és az ÉMI Kft a jövőben tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatok tárcaközi döntőbizottság elé kerülnek, ez az értesítés azonban nem tekinthető a kiíró tárca pályázati támogatási kötelezettség vállalásának. Ugyancsak az ÖM részéről hangzott el olyan tájékoztatás is, hogy a augusztus 1-jétől szeptember 30-i beadási határidőre a KvVM által kiírt pályázati lehetőségre ne nyújtsanak be lakásszövetkezetek és társasházak olyan elkészült pályázatot, melyet a évi ÖM panel vagy ÖKO program keretében már benyújtottak (ugyanis elvileg a kettős benyújtás lehetősége nem került kizárásra a kiírásokban), mivel a pályázatkezelő ÉMI Kft-nél ezek összefutnak és ott csak az egyik pályázati lehetőség támogatására lesz mód. Előkészület történt arra vonatkozólag, hogy mind a panel, mind az ÖKO program pályázati lehetősége a jelenlegi pályázati kiírási és feldolgozási feltételeit követően - a jövőben folytatódik. A pályázati támogatás forrása azonban még nem dőlt el, lehetséges, hogy az ZBR keretén belül, de az is, hogy a költségvetés lakáscélú előirányzata terhére történik meg a kiírás. A KvVM-nél függetlenül attól, hogy a ZBR terhére e tárcánál került kiírásra épületenergetikai korszerűsítési pályázati felhívás, nem lesz önálló pályázati ügyekkel foglalkozó apparátus. Ezért a pályázatban érdekeltek az Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztályánál vagy az ÉMI Kft-nél érdeklődhetnek benyújtott pályázataik ügyében. A LOSZ továbbra is megtesz mindent annak érdekében, hogy a pályázatot benyújtók kérdéseire, illetőleg felmerült gondjaik megoldására kellő segítséget kapjanak. LOSZ titkárság Kérje ajánlatunkat! Tel: +36/30/ Lakásszövetkezetek és és Társasházak Országos Szövetsége

11 Homlokzatok utólagos vakolt hőszigetelése Külső falak esetén az épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezőjének követelményértéke: U = 0,45 W/m 2 K. A külső oldali vagy szerkezeten belüli megszakítatlan hőszigetelésű külső falak esetén, amennyiben a homlokzati felületen a hőhidak hosszának fajlagos mennyisége 1 m/m2-nél nagyobb, akkor a külső fal a hőszigetelés szempontjából erősen hőhidasnak minősül. Ilyen hőhidasságú az épületeink homlokzati falainak nagy része! Az erősen hőhidas külső falak esetén a c (a görög khi) = 0,30 korrekciós tényezőt kell alkalmazni. Az erősen hőhidas hőszigetelt külső falaknál a hőátbocsátási tényező így az U = 0,45 W/m 2 K helyett U = 0,35 W/m 2 K-re csökken. Ezen hőátbocsátási tényező, valamint a falazat hőszigetelő képességének ismerete alapján kell számolni a szükséges homlokzati hőszigetelés vastagságát. h szigetelése, gépészeti átalakítása szükségtelen, míg egy I kategóriájú épület nyilvánvalóan h szigeteletlen és elavult a gépészeti rendszere is. A jó hőszigetelő képességű korszerű falazati anyagok esetén lehet, hogy egyáltalán nincs szükség pótlólagos homlokzati hőszigetelés alkalmazására, de a régi korszerűtlen falazatú homlokzatok esetén el kell felejteni az 5 cm hőszigetelési vastagságot. Ma már a régi, rossz hőszigetelő képességű falazatok esetén legalább cm homlokzati hőszigetelésre van szükség. Két lehetőség van a gyenge hőszigetelő képességű külső falak vakolt hőszigetelésére: - az egyik az ISOVER EPS 80 H expandált polisztirolhab lemez alkalmazása, - a másik pedig vagy az ORSIL NF kőzetgyapot lamella vagy az ORSIL TF kőzetgyapot lemez alkalmazása. Az ENERGIATANÚSÍTVÁNYt energia-auditorok lesznek hivatva elkészíteni. Sajnálatos módon azonban energia-auditorok vizsgáztatására jelenleg még nincs mód, hiszen a vizsgaanyag a két érdekelt kamaránál (a Magyar Mérnök Kamaránál és a Magyar Építész Kamaránál) nem áll még rendelkezésre. 0,036 W/mK Először nézzük a már jól ismert fehér színű ISOVER EPS 80 H lemez alkalmazását. A lemez fontosabb tulajdonságai: testsűrűség kg/m 3 λ D hővezetési tényező élképzés egyenes éghetőség E lemezméret vastagság Az ENERGIATANÚSÍTVÁNY 500 x 1000 szerinti mm besorolás mm között várhatóan a jöv ben befolyásolni fogja az ingatlanok piaci értékét: egy magasabb kategóriájú épület ára magasabb lesz, egy alacsonyabb kategóriájúé pedig alacsonyabb, mivel annak mind a h szigetelését, mind a gépészeti alakítását el kell végezni. A hőszigetelő lemez méret- és alakstabil, mert a gyártás után tartósan pihentetett, így a gyártás után még a raktárban lejátszódik az anyag természetes zsugorodása. Tájékoztatásul közöljük, hogy azok az expandált polisztirolhab termékek, amelyeket a gyártás után tartósan nem pihentetik, nem alkalmasak a homlokzatok hőszigetelésére, mert a zsugorodás a homlokzaton fog bekövetkezni, ami a homlokzati vakolat repedezettségét fogja eredményezni. Mivel az expandált polisztirolhab zárt cellaszerkezetéből adódóan páradiffúziós ellenállással rendelkezik, így elsősorban olyan falazatok esetén alkalmazható, amelyeknek a cm vastagságú vakolt expandált polisztirolhab hőszigetelésnél nagyobb, vagy legalább annak megfelelő a páradiffúzióval szembeni ellenállása. Ezek a falak például a következők: mészhomok tégla, nagyméretű vagy kisméretű tömör tégla, kettős méretű kevéslyukú vagy soklyukú ikersejt tégla, stb.. 2. Az épületnek szintén a felület-térfogat arányától függ en meg kell felelnie az épület rendeltetését l független FAJLAGOS H VESZTESÉGTÉNYEZ (q m W/m 3 K) követelményértéknek, amelyet már kizárólag az épület küls térelhatároló szerkezeteinek h szigetel képessége, valamint a sugárzási (és az esetleges passzív szoláris) h nyereségek befolyásolnak. Eddig ilyen követelmény sem volt. Amennyiben kis páradiffúziós ellenállású, azaz páraáteresztő falazatra kerül a vakolt expandált polisztirolhab hőszigetelés, akkor szélsőséges esetben, amikor télen tartósan magas a beltérben a páratartalom (jól záródók, korszerűek a nyílászárók, a falak az építéskor jelentős építési nedvességet vettek fel, a falfelületen párazáró jellegű a festés, a tapéta, a lakáshasználatból adódóan magas a páratartalom, stb.), akkor lehetséges a hőhidas szerkezeteknél (nyílászáró áthidalók, redőnyszekrények, falsarkok, stb.) páralecsapódás, penészesedés. 3. A küls térelhatároló épületszerkezetek mindegyikének önmagában meg kell felelnie egy H ÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZ KÖVETELMÉNY- ÉRTÉK -nek (U W/m 2 K). A követelményértékeket a 4. táblázat tartalmazza. A H ÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZ KÖVETELMÉNY már 1957 óta ismert k testsűrűség néven. A (kg/m mai szigorú követelményeknél a régi 3 ) es, λ D hővezetési 1979-es, tényező (W/ 1986-os, 0,042 majd 1992-es követelmények azonban természetesen lazábbak 0,039 mk) voltak. A következőkben nézzük meg a jelenleg ritkábban alkalmazott vakolt kőzetgyapot lamella vagy lemez alkalmazását. A kőzetgyapot termékek fontosabb tulajdonságai: Tulajdonságok ORSIL NF lamella ORSIL TF lemez éghetőség A1 A1 lemezméret (mm x mm) 1000 x x 500 vastagság (mm) A vakolt kőzetgyapot rendszer előnyei a következők: 1. A rendszer nem éghető. 2. Mind a kőzetgyapot, mind a ragasztója, mind a vakolata páraáteresztő, azaz alkalmazásával páradiffúziós problémák nem is jelentkezhetnek, így nemcsak a hagyományos, jelentős páradiffúziós ellenállású falak esetén, hanem a korszerű páraáteresztő falak esetén is javasolt az alkalmazása. 3. A magas testsűrűség és az átszellőző képesség miatt jelentősen javítja a külső fal nyári hőcsillapítő képességét, hővédelmét. 4. A kőzetgyapot nyitott szálszerkezete révén javítja a falazat hangelnyelő képességét. Saint-Gobain Isover Hungaria Kft. H-8301 Tapolca, Halastó u. 5. Pf. 163 Tel.: (06-87) , Fax: (06-87) Internet: Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja 3

12 JELENTKEZÉSI LAP A Lakásszövetkezetek Somogy Megyei Szövetsége és a LOSZ rendezésében október (hétfő-kedd-szerda) között Siófokon a Hotel Magistern (8600 Siófok, Beszédes sétány 72.) szállodában szakmai bemutatóval bővített tapasztalatcsere rendezvényre Helyszín: Hotel Magisztern 8600 Siófok, Beszédes stny Név:.... Cím irányítószámmal: Résztvevő(k) neve: (telefon elérhetőséggel)... Részvételi díj szállással: (a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit) Ft/fő (áfával) Részvételi díj szállással, nem LOSZ tag esetén: Ft/fő (áfával) Szállás nélküli részvételi díj: Ft/fő (áfával) Szállás nélküli részvételi díj nem LOSZ tag esetén: Ft/fő (áfával) Egyágyas szoba felára (2 éjszakára): Ft/fő (áfával) Egyágyas szobát igénylő LOSZ tagok teljes részvételi díja: Ft/fő (áfával) A jelentkezési lapot legkésőbb szeptember 25-ig a Lakásszövetkezetek Somogy Megyei Szövetsége címére (7400 Kaposvár, Fő út 7.) vagy a 06/ faxszámra megküldeni. Tudomásul vesszük, hogy a továbbképzés részvételi díját a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg (de legkésőbb szeptember 25-ig) a LOSZ számú számlájára át kell utalnunk. A részvételi díj a tapasztalatcsere napjaira nem osztható fel, és a szállás másra nem ruházható át. Lemondási határidő: október 01. Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban a lakásszövetkezet nevét és székhelyét (település neve) is feltüntetni. Figyelem! Visszajelzést csak azoknak küldünk, akiknek a jelentkezését esetleges helyhiány miatt nem áll módunkban elfogadni! Részvételi díjat nem utalunk vissza! A számlát a küldő lakásszövetkezet, társasház részére állítjuk ki és a végleges programmal együtt a regisztrációnál adjuk át. Dátum:... küldő lakásszövetkezet (társasház) cégszerű aláírás

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Finanszírozásszervezés, hitelügyintézés Megvalósítás. Új finanszírozási források

Finanszírozásszervezés, hitelügyintézés Megvalósítás. Új finanszírozási források Finanszírozásszervezés, hitelügyintézés Megvalósítás Új finanszírozási források Előadó: Vámosi Melinda Dia 1 Raiffeisen Bank Zrt. Bemutatkozás Fiókhálózaton keresztül történő ügyfélkiszolgálás, központosított

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező

Részletesebben

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége Új finanszírozási források Előadó: Lakatos Norbert Dia 1 Előadás vázlat Bemutatkozás Finanszírozási lehetőségek A jó projekt előfeltételei Példa

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás?

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás? Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Mit jelent az internetes (online) vásárlás? Mit is jelent az online vásárlás? Az internetes vásárlás a távollévők

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/2017 2017. március 09. 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja A lakások elavult

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés Uniós pályázatokkal. Soós Sylvia Ügyvezető igazgató sylvia@hdsnet.hu +36 30 567-0186

Energetikai korszerűsítés Uniós pályázatokkal. Soós Sylvia Ügyvezető igazgató sylvia@hdsnet.hu +36 30 567-0186 Energetikai korszerűsítés Uniós pályázatokkal Soós Sylvia Ügyvezető igazgató sylvia@hdsnet.hu +36 30 567-0186 Európai Uniós források felhasználása energiahatékonysági projektek finanszírozásához Az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól A jogszabály mai napon (2015.III.8.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben