FELHÍVÁS LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK"

Átírás

1 FELHÍVÁS Tisztelt Olvasó! Az Otthonunk című havilapunkban a jövőben egy új oldal szeretnénk nyitni, melyben lakásszövetkezetek, társasházak napi, működési tapasztalataik során felmerült gyakorlati kérdéseire szeretnénk válaszokat közre adni. Kérjük, hogy akinek olyan jellegű jogi, gazdálkodási, vagy épület üzemeltetési gyakorlati kérdése merül fel, mely széles körű és általánosítható, másokat is érintő tanulságokat eredményezhet, küldjék be a LOSZ szerkesztőségébe, egyrészt, hogy a kellő szakmailag megalapozott válasz kialakítható legyen, másrészt az általánosítható gyakorlati eljárás ajánlása, közzé tétele megtörténhessen. Várjuk olvasói kérdéseit, gyakorlati tapasztalataik megküldését. Otthonunk szerkesztősége LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Az elmúlt években egyre nagyobb teret kaptak a jelentősen megemelkedett energiaárak hatására is - az értéknövelő beruházások, melyek az épületek, lakások energia-megtakarítására irányulnak mind a lakásszövetkezetek, mind a társasházak körében. Az állam a panelpályázat, a hagyományos technológiával épült lakóépületek pályázati kiírásával, megvalósításának támogatásával kíván segítséget nyújtani, melyhez természetesen a lakosság önerejére is szükség van. Ez a beruházási költség nagysága miatt a legtöbb esetben csak hitel igénybevételével valósulhat meg, melyhez a pénzintézetek igen kedvező konstrukciókat dolgoztak ki. Ennek hatására a lakásszövetkezeti és társasházi hiteligények jelentősen megnőttek. A pénzintézetek OTP Bank, Raiffeisen Bank, Erste Bank, Takarékszövetkezetek felkészültek erre a hitelezési formára. A kedvezményes kamatozású, maximum 10 éves futamidejű felújítási hitelekhez az állam kamattámogatást nyújt. Az első 5 évben a fizetendő kamat 70 %-át, a fennmaradó 5 évben a fizetendő kamat 35 %-át az állam átvállalja a lakásszövetkezeti és társasházi épületben lakóktól. Az állami kamattámogatású felújítási hitel igénybevételének feltétele minden esetben, hogy a 12/2001.(I.31.) sz. Kormányrendelet szerinti felújítási alapképzéssel kell rendelkezniük a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. Továbbá csak a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek, és társasház lakóépület közös tulajdonú részeinek korszerűsítéséhez, felújításához vehető igénybe. Ez a feltétel az utóbbi években megkeserítette a társasházak, illetve néhány lakásszövetkezet életét, mivel a lakások homlokzati nyílászárói a legtöbb alapító okirat és jó néhány alapszabály szerint nem tartoznak a szövetkezeti, ill. a közös tulajdonú épületrészek közé, így a nyílászárók cseréjét a lakók nem tudják hitelből finanszírozni. A panelpályázatok beindulása óta nemcsak az állami támogatott felújítási hitelkonstrukcióval, hanem lakástakarék-pénztári szerződések megkötésével is kombinálják ezeket a hiteleket, mellyel még kedvezőbb hitel kamatlábak érhetők el, akár 5-10 év vonatkozásában. Több bank is szerepet vállalat az úgynevezett Panel Plusz Hitel konstrukció nyújtásában, amely a Magyar Fejlesztési Bank Rt együttműködése révén érhető el. Ez a hitelezési forma biztosítja a panel és egyéb előre gyártott technológiával épült lakóépületek korszerűsítését, felújítását elősegítő beruházások finanszírozását a lakásszövetkezetek és társasházak részére. A Panel Plusz Hitelprogram hosszú távú finanszírozást jelent, állami árfolyam-garanciával, kedvező kondíciókkal. Ennél a hitelezési formánál is lehetőségük van a lakóknak lakás-takarékpénztári szerződések kötésére, mellyel a költségek tovább csökkenthetők ban az MFB meghirdette a Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram módosított feltételrendszerét, mellyel a Panel Plusz programból kizárt hagyományos technológiával épült házakban lakók is kedvezményes kamatozású hitelhez juthatnak. A pénzintézetek a hitelbírálathoz szinte ugyanazokat a feltételek támasztják. Minden bank esetében - a hitel nagyságának figyelembe vételével - egyedi kondíciókat lehet kialakítani, mellyel csökkenthetők a hitelek járulékos költségei. A hitelek bírálatánál viszont jelentős időbeli eltérések tapasztalhatók. Az OTP Bank a kedvező feltételek mellet, igen időigényes, talán a leghosszabb hitelbírálati időt veszi igénybe, mire a lakásszövetkezet és a társasház a hitelhez juthat. A Raiffeisen Bank és a Takarékszövetkezetek ilyen szempontból sokkal rugalmasabbak. A Raiffeisen Bank ugyan rövidebb idő alatt bírálja el a hiteleket, viszont óvadéki letétre tart igényt, mellyel megnehezíti a hitel felvételét, hiszen a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak a hitel 10 %-ának megfelelő összeget letétbe kell helyezni, melyet az évek folyamán a hitel törlesztésének csökkenésével évenként feloldhatnak. Erre a legtöbb társasház és lakásszövetkezet anyagi nehézségek miatt nem képes. Ugyanakkor ez is egyezség kérése, mely a hitel nagyságától függően változhat. Az OTP Bank az idén ismét módosította a hitelkérelem benyújtásának feltételeit, mely a társasházaknak nem kedvez. A felújítási hitel lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált változata esetén csak a tulajdoni hányad arányában engedi a tulajdonosoknak a lakás-takarékpénztári szerződések megkötését. Korábban elegendő volt a hitel nagyságától függően néhány lakás-takarékpénztári szerződés, melyet ma már csak arányosan lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy sokkal több szerződés megkötését igényli a konstrukció, így több lehet a járulékos költség is a lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási díjai miatt. Akár egyszerű felújítási hitelről, akár panel plusz hitelről dönt egy lakásszövetkezet vagy társasház, mindenképpen javasolt egyedi elbírálást kérni a pénzintézetektől, hiszen jelentős járulékos kiadást takaríthatnak meg. Megjegyzés: az MFB által meghirdetett panelplusz hitel program kerete a legfrissebb információk szerint július 31- ével kimerült. Előkészületben van a lakossági energia takarékossági hitelprogram ismételt meghirdetése, melyről legelőbb a kormány augusztus végéig szándékozik tárgyalni. Siktár Valéria

2 JÓ, HA TUDJUK. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatója Az árak feltüntetéséről hogy az akcióban részt vevő termékek esetében az akciós eladási és egységárat kell fel tüntetni az eladási árra, illet ve az egységárra vonatkozó általános szabályok szerint. Csupán az akció mértékének feltüntetése (például: -50%) nem elegendő. Előfordulhat, hogy az "akciós ár" fajlago san magasabb az akcióban részt nem vevő, azonos faj tájú, más kiszerelésű termék áránál. Az akciós egységár feltüntetése különösen az ilyen cikkek vásárlásakor nyújt segítséget. Az akciós termé keket úgy kell elhelyezni, hogy jól megkülönböztethe tők legyenek az akcióban részt nem vevő termékektől. hogy ha több árat találunk a terméken, a forgalmazó köte les azok közül a legalacso nyabbat alkalmazni. Hogy a szolgáltatás díját a szolgáltatás nyújtásának vagy kínálásának helyén kell jól látható módon feltüntetni. Amennyiben a szolgáltatás jellegéből adódóan erre nincs lehetőség, a fogyasztót a szolgáltatásnyújtás meg kezdése előtt kell annak díjá ról tájékoztatni. hogy az egységár a hasonló rendeltetésű termékek árainak öszszehasonlítását segíti elő. Az egységárat egy mér tékegységnyi árura vonatko zóan, az árunak megfelelő mértékegységgel együtt kell kiírni (Ft/kg, Ft/t, Ft/I, Ft/ml, Ft/m3, Ft/m2, Ft/db). A termék egységárát min den esetben fel kell tüntetni, kivéve: ha megegyezik az el adási árral, illetve az 50 g, 50 ml, vagy 5 cm alatti cso magolási egységű vagy mé retű, az automatából árusí tott, az egy csomagban lévő, készletben árusított, illetve a különleges díszcsomagolású áruk esetén. Az "e" jelöléssel ellátott termékeken elegendő a töltőtömeg szerinti egy ségár feltüntetése. Hogy a betétdíjat az eladási ártól elkülönítetten, egyér telműen kell feltüntetni úgy, hogy a vásárló számára nyil vánvaló legyen, hogy a ter mék mellett, annak csomago lásáért is külön díjat kell fi zetni. A kereskedő (forgalmazó) köteles biztosítani az általa forgalmazott betétdíjas ter mék (göngyöleg) visszaváltá sát. Szabálytalan az a gya korlat, ha a kereskedő csak a nála vásárolt betétdíjas ter méket váltja vissza és ennek igazolása céljából a vásár lást bizonyító nyugta, illetve számla bemutatását kéri. A betétdíj nem lehet alacso nyabb összeg annál, ame lyet az áru vásárlása alkal mával a betétdíjas termékért felszámítottak. Ha a feltüntetett eladási ár magában foglalja a betétdíj összegét is, csak akkor tekint hető jogszerűnek az árjelzés, ha erre a tényre, illetve a be tétdíj mértékére külön felhív ják a figyelmet, például a kö vetkező módon:,,100 Ft (az ár tartalmazza a betétdíj ös szegét is: 30 Ft)". hogy a kirakatnak egyszerre rendeltetése a vásárlók figyel mének a felkeltése, a vevő csalogatás és az üzlet jelle gének, választékának a be mutatása. A kirakatban kiállí tott termékek árait ezért úgy és olyan méretben kell elhe lyezni, hogy azok kívülről, a kirakat üvegén át is olvasha tók, érthetők legyenek. Min den kirakati áru árát fel kell tüntetni, ha az üzletben for galmazzák. Az eladási árra, az egységárra és a betét díjra vonatkozó előírások a kirakatban elhelyezett árukra is vonatkoznak. hogy az üzemanyagtöltő ál lomásokon a 95-ös és 98-as oktánszámú motorbenzin, va lamint a dízelgázolaj egy ségárait olyan magasságban és méretben is fel kell tüntetni, hogy azok a fogyasztók szá mára a közlekedési útvonal ról jól olvashatók legyenek hogy az akcióban résztvevő termékek esetében az akciós eladási és egységárat kell fel tüntetni az eladási árra, illetve az egységárra vonat kozó általános szabályok szerint. Csupán az akció mértékének feltüntetése (pél dául: -50%) nem elegendő. Előfordulhat, hogy az "ak ciós ár" fajlagosan maga sabb az akcióban részt nem vevő azonos fajtájú, más ki szerelésű termékek áránál. Az akciós egységár feltünte tése különösen az ilyen cik kek vásárlásakor nyújt segít séget. Az akciós termékeket úgy kell elhelyezni, hogy jól megkülönböztethetők legye nek az akcióban részt nem vevő termékektől. hogy akcióra, azaz "különle ges ajánlatra" vonatkozó rek lámot akkor lehet közzétenni, ha az egyértelműen és köz érthetően jelzi, hogy a "kü lönleges ajánlat" mely árura, mely időponttói és mely idő pontig érvényes, vagy azt, hogy az ajánlat csak a jelzett időponttól az áru rendelkezésre állásáig érvényes. Minden olyan reklámban, amelyben az áru eladási árát feltüntetik, megfelelően fel kell tünteti az egységárat is. Az akciós reklámban ele gendő az akciós eladásai ár hoz tartozó egységárat feltün tetni. hogy az egyedi árjelzés nem takarhatja el a fogyasztó szá mára fontos információkat (címkét). Egyedi árjelzés a minden egyes terméken elhe lyezett ártájékoztató, függet lenül az áru kiszerelésétől és méretétől. A gyűjtő árjelzés formája lehet gyűjtő árlista, illetve polccímke. A gyűjtő ár jelzésen a termék neve (esetleg valamely jellemzője, pél dául kiszereléssel, és a hozzá rendelt fogyasztói ár egyér telműen beazonosítható. Az elektronikus (vonal kódos) árleolvasó készülék alkalma zása nem mentesíti a forgal mazót az egyedi vagy gyűj tőár útján történő tájékoztatás kötelezettsége alól. Szavatossági tudnivalók hogy a vásárlás a minden napi élet része, de nem feltét lenül kell, hogy a minden napi bosszúság is velejárója legyen. Sajnos azonban a legjobban átgondolt "beszer zéseink" esetében is előfordulhat, hogy olyan terméket vásárolunk, amely nagyon rö vid időn belül elromlik, annak ellenére, hogy rendeltetés szerűen, azaz a használati és kezelési útmutatóban leír tak szerint használatuk az árut. Ezekben az esetekben fontos, hogy tudjuk azokat az információkat, amelyek segít ségével akár a helyszínen, problémamentesen elintéz hetjük reklamációnkat. hogy mi is a szavatosság. A szavatosságot a Polgári Törvénykönyv (Ptk) szabá lyozza a hibás teljesítés cím alatt, és lényegében felso rolja azokat a jogokat, ame lyekkel a fogyasztó élhet ab ban az esetben, ha a meg határozott időn belül a ter mék elromlik. A Ptk. szerint a kötelezett (esetünkben a ke reskedő) hibásan teljesíti, ha a szolgáltatott dolog a teljesí tés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy

3 a szerződésben meghatáro zott tulajdonságoknak. Ez azt jelenti, hogy a meghibáso dás oka nem a termék rendeltetésellenes használata, hanem olyan körülmény, amely az áruban már a vá sárláskor is benne volt (ún. rejtett hiba). A szavatosságot tehát a törvény biztosítja, így önmagában az a kereskedői válasz, hogy "ez nem jótállá sos termék, ezért nem cseré lek", nem fogadható el. hogy mi a szavatossági jo gok érvényesítésének a sor rendje. A jelenleg hatályos szabályozás alapján a fogyasztó már első körben vá laszthat, hogy kijavítást, vagy cserélést kér, tehát a kicseré lés, mint igény teljesítésének nem feltétele a javíthatatlan ság. Vagyis: a fogyasztó akkor is igényelhet cserét, ha az áru javítható. A fogyasztó választási lehetősége csak akkor korlátozott, ha a kicse rélés lehetetlen (pl. nincs azo nos vagy hasonló termék a kereskedő készletében) vagy ha a csere aránytalan több letköltséget eredményezne (pl. azonnal és minimális költ ség igénnyel járó javíthatóság esetén). A szavatossági jogok érvé nyesítésének sorrendjében második helyre került az árle szállítás igénylésének lehető sége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövete lése, mely utóbbira akkor ke rülhet sor, ha a jogosultnak sem kijavításra, sem kicseré lésre nincs lehetősége, illetőleg ha a korábbi igények telesítését a kötelezett nem váll alja vagy nem tudja teljesí teni. Fontos szabály ugyan akkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállás nak. hogy mennyi időn belül rekla málhatunk. A Ptk. itt is egyér telmű, amikor kimondja: fo gyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés idő pontjától számított kétéves el évülési határidő alatt érvé nyesítheti szavatossági igé nyét. Az ennél rövidebb el évülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a fe lek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy év nél rövidebb elévülési határ idő azonban ebben az eset ben sem köthető ki. Nem fo gadható el tehát az az eset leges kereskedői hivatkozás, miszerint "akciós a termék, ezért nem cserélünk", mint ahogy az sem, hogy a szavatossági idő lejártához közel eső időpontban már vala mennyi pénzt elkér a keres kedő (vagy szerviz) az egyébként ingyenesen járó javításért. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a két év a bizonyítási teher tekintetében megoszlik. A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő kö teles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meglévő körülmények miatt keletkezett, hanem az áru rendeltetésellenes használata okozta. Itt tehát nem kell elfo gadni azt, ha a kereskedő a fogyasztótól kér bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a terméket szabályszerűen használta. A második tizen nyolc hónapban ugyanakkor már nincs kötelezve a keres kedő a bizonyításra, de meg felelő kommunikációval - ha így nem megy, jogorvoslati eszközök igénybevételével ezen idő alatt is el lehet érni a jogszabályban rögzítettek teljesítését. hogy mi kell a jogérvényesí téshez. A fogyasztó legfonto sabb "feladata" a vásárlás kor kapott nyugta, bizonylat, esetleg számla megőrzése, ez a dokumentum bizonyítja ugyanis a vásárlás tényét, he lyét és időpontját. Az ide vo natkozó - és szám szerint is megjegyzendő - 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet így fogalmaz: a fogyasztói szer ződés megkötését bizonyított nak kell tekinteni, ha a fo gyasztó bemutatja az ellenér ték megfizetését igazoló bi zonylatot. Ezt követően már a keres kedőnek lesz feladata, neve zetesen egy jegyzőkönyv fel vétele, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illető leg a kifogás beazonosításá hoz szükséges adatokat, to vábbá amennyiben a kifo gást a fogyasztó igényétől el térően rendezi, annak indokát is. hogy mit tehetünk, ha a hely színen nem tudjuk elintézni a reklamációnkat. Természete sen perelhetünk, de a jogal kotó egy másik megoldás le hetőségét is megteremtette, amikor létrehozta az úgyne vezett békéltető testületeket. Ezek a "mini bíróságok" lé nyegesen rövidebb időn be lül és illeték megfizetése nél kül dönthetnek (vagy hozhat nak) ajánlást a fogyasztói jogvitákban. Amennyiben pe dig a velünk szemben álló fél ezt a döntést nem hajlandó teljesíteni, az eset nyilvános ságra hozható. A termékbemutatókról Hogy a postaládánkba bedo bott vagy az újságokban ta lált és azokon hirdetett kedvezményes kiránduláso kon való részvételt tanácsos jól meggondolni. Az így hir detett, többnyire egynapos városlátogatást ígérő utak majdnem mindegyike valami lyen termékbemutatóval van egybekötve, amelyen köte lező a részvétel, és úgy tűnik, hogy egyes esetekben a vá sárlás is. hogy mindenképpen taná csos megfontolni, bármilyen kecsegtető ajánlatot kínálnak is, hogy a városnézésbe szeretnénk-e beiktatni egy több órás bemutatón való üldö gélést. Érdemes továbbá tájéko zódni arról, hogy mi a pon tos program, nehogy csak egy fél óra jusson az adott város nevezetességeinek megcsodálására. hogyan zajlanak ezek a ter mékbemutatók, illetve, hogy melyek azok az alapvető dol gok, amelyekre okvetlenül fi gyelnünk kell. Általában egy nagy terem ben, egy vagy több üzletkötő igyekszik a résztvevőkben azt a benyomást kelteni, hogy soha viszsza nem térő le hetőséget mulasztanak el, ha nem rendelnek azonnal a ter mékből. A bemutatók alkalmával különböző, állítólagos gyógy hatást nyújtó, bio- és infra matracokat és más egyéb ter mékeket kínálnak, azok elő nyös tulajdonságainak hang súlyozásával. Ilyen többek között a nagyon kedvezmé nyes - csak most, csak itt, csak önöknek kínált ár. Az üzletkötők igen meg győzően érvelnek, sokan azonnal legalább két termé ket rendelnek, illetve vásárol nak meg. A kialakulóban lévő vásárlási szándékot az zal is igyekeznek erősíteni, hogy "ingyenes" termékeket, "ajándékokat" adnak a meg rendelők részére. Ez a me sébe illő, csupa előnyt kínáló üzlet már önmagában is gya nús! hogy sajnos gyakori az egy oldalú tájékoztatás, a vevőt megillető jogok hiányos elő adása, illetve a döntés sürge tése. A termékek értékesítése, megrendelése előre elkészí tett formanyomtatvány kitölté sével történik, amelyen a szerződés megkötésekor a legtöbb esetben már csak a vevő adatait rögzítik. hogy az eladó - legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles írásban tájékoztatást adni részünkre az alábbi akról: A vevőt a szerződéskötés napjától, illetve ha a termék csak később került átadásra, az átvétel napjától számított 8 munkanapon belül - indok lási kötelezettség nélkül, az áru teljes egészében történő visszaszolgáltatása mellett megilleti a szerződéstől való elállási jog. Ilyen esetben az eladó nem követel heti a ren deltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés

4 összegét. Annak a személynek a ne véről és címéről, akinél a vevő elállási jogát gyakorol hatja. Utalás a szerződésre vo natkozó jogszabályokra, azok pontos megnevezésé vel. Ha a fenti adatok nem, vagy hiányosan szerepelnek a szerződésben, illetve a tájékoztatóban, azt ne írjuk alá! Az elállásra nyitva álló nyolc munkanapon belül az eladó sem a foglalóként adott összeg elvesztését, sem kötbér fizetését nem kötheti ki a szerződésben. Minden esetben kérdez zünk rá a jótállási feltéte lekre, illetve ne felejtsük el a jótállási jegyet elkérni. hogy amennyiben a szolgál tató megkárosított bennünket, hova fordulhatunk annak ér dekében, hogy a kifizetett, és jogellenesen visszatartott pénzünket megkapjuk. Először mindenképpen a szolgáltatónál kell az ügyren dezését megpróbálni, mely nek során kifogásainkat aján lott, tértivevényes levélben ta nácsos megküldeni. Ha a szolgáltató nem ta núsít együttműködést, abban az esetben a bírósághoz, vagy a peres út alternatívája ként az ingyenesen eljáró bé kéltető testülethez lehet for dulni. hogy nem kívánjuk elriasztani önöket a vásárlástól, csak fokozott óvatosságra szeret nénk inteni mindenkit az ilyen és ehhez hasonló, kihagyha tatlannak tűnő ajánlatokkal kapcsolatban. Szomorúan tapasztaljuk, hogy sok jóhiszemű embert károsítottak meg hasonló mó don, akik jó esetben csak a pénzük egy részét veszítették el, adott esetben "gazdagod tak" egy vagy több, az ígére teket be nem váltott, azóta sem használt termékkel, és persze tapasztalattal, vala mint azzal az elhatározással, hogy soha többet nem hagy ják magukat átverni. Az építési termékekről hogy az építési termékek meg vásárlása nagy körültekintést igényel. Az egyedi helyzet abból adódik, hogy nem megfelelő minőségű termék beépítése esetén a csere vagy javítás csak különböző mértékű bontással, rombolás sal végezhető el. Ezt figye lembe kell venni már a terve zésnél, a termék kiválasztá sánál és a kivitelezésnél is. hogy építési célú termékeket csak megfelelőség igazolás sal szabad forgalmazni. En nek szabályozását az építési termékek műszaki követelmé nyeinek, megfelelőség igazo lásának, valamint a forga lomba hozatalának és felhasz nálásának részletes szabályai ról szóló 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. A meg felelőség igazolás bizonyítja, hogy a termék az adott épí tési célra alkalmas, valamely építménybe biztonságosan beépíthető. A megfelelőség igazolás a rendelet előírása szerint lehet szállítói megfelelőségi nyilat kozat vagy megfelelőségi ta núsítvány. A termékre vonat kozó igazolást a kereskedő nek kötelessége átadni a vá sárlónak, kérni kell a forgal mazótól, amennyiben azt a vásárlás során nem adja át. A fogyasztóvédelemi tör vény alapján minden termék csomagolását magyar nyelvű címkével kell ellátni, melyen a termék megnevezésén, gyártó vagy forgalmazó nevén, cí mén, származási helyén kívül szerepelnie kell az áru alap vető műszaki jellemzőinek is (például: méret, darabszám, felhasználhatósági idő stb.) Ezek az adatok szükségesek a termék későbbi azonosítá sához. Célszerű olyan termé ket vásárolni, amelynek cso magolásán magyar nyelvű címke található. hogy az import termékek cso magolásán lévő idegen nyelvű tájékoztatót magyar nyelven is kötelező feltüntetni. Vásárlás előtt kérjünk termékismer tetőt, egyes árukhoz beépítési útmutatót (kerámia burkoló lap, kád, zuhanytálca), majd gondosan tanulmányozzuk át ezeket a tájékoztatókat már a termék kiválasztása előtt. hogy osztályos termék vásár lásakor célszerű a számlára íratni a leértékelés okát, mert a közölt hibán kívül más mi nőségi kifogásra továbbra is fennáll a vásárló reklamációs joga. Csak olyan építési termé ket vásároljunk, amely rendel kezik az előírt megfelelőség igazolással és a címkén olyan magyar nyelvű felirat talál ható, amelyen fellelhetők az azonosításhoz szükséges ada tok, tudnivalók a rendeltetés szerű használatról. Amennyi ben minta után vásárolunk, először a kiszállított termékek csomagolásán érdemes el lenőrizni a kötelező jelölése ket, majd kibontás után cél szerű gondosan átvizsgálni az árut. Látható hiba esetén a szállítmányt nem szabad átvenni, vagy a szállítólevélre fel kell jegyezni a hibás tételt és az észlelt hibát. Fontos, hogy megőrizzük a számlát, a megfelelőség igazolást, a beépítési útmuta tót, valamint a termék csoma golását az esetleg később felmerülő minőségi kifogás rendelkezése érdekében. hogy az egyes épületszerke zetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet alapján az építési termékek kötelező al kalmassági ideje terméktől függően 5, illetve 10 év. Ez idő alatt lehet a vásárlás he lyén, a kereskedőnél vagy a gyártónál a reklamációt beje lenteni a számla bemutatása után. 5 év vonatkozik pl. tető fedő anyagokra, burkolóanya gokra, kádra, szaniterárukra, nyílászárókra, árnyékolókra. 10 év vonatkozik az égetett agyag falazóelemekre, hő-,páraés hangszigetelő anya gokra stb. A kivitelezés során dől el, hogy a megvásárolt, megfelelő minőségű termé kekből milyen építmény ké szül, ezért a kivitelezést szak emberrel célszerű végeztetni. A láthatóan hibás építőanya gokat nem szabad beépíteni. Ennek ellenőrzése a kivite lező szakember feladata. A kivitelezővel való megálla podás mindig írásban történ jen. Lehetőleg csak részfel adatok elvégzése, illetve a teljes munka elkészülte után fizessünk. Ragaszkodjunk a számlához, mert az a termék meghibásodása esetén szük séges a reklamációhoz. hogya 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az újonnan épített lakásoknak és lakóépületeknek meghatáro zott szerkezeteire, berende zéseire és közös helyiségeire 3 éves jótállás vonatkozik. A jótállási kötelezettség építési szerződés esetén az építési munka elvégzésére kötelezett séget vállaló személyt, építési szerződés hiányában az épí tési munka tényleges elvég zőjét terheli. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesít hető, ezt a vállalkozó laká sonként külön-külön köteles ki állítani és a tulajdonosnak át adni. A jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befeje zésének időpontjától kezdődik. A vállalkozó a bejelentett hibát 15 napon belül köteles megvizsgálni és a tulajdonos igényéről nyilatkozni. Lakásvá sárlás esetén a vásárló és a vállalkozó fogyasztói szerző dést köt, amely a Polgári Tör vénykönyv hatálya alá tarto zik. Rendezetlen vita esetén a tulajdonos bírósághoz for dulhat, igényét polgári peres úton érvényesítheti. Előtte azon ban érdemes eljárást indítani a Békéltető Testületnél, amely minden megyeszékhelyen és a fővárosban is működik. Elő nye, hogy a bíróságnál gyor sabb döntést hoz és díjmentes.

5 Hasznos ismeretek az internetes vásárlásról hogy az internet elterjedése a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatát és a fogyasztók vásárlási szokásait is jelentő sen megváltoztatta. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a virtuális üzletek (webáruházak) a fogyasztók körében, és egyre többször tájékozódunk vásárlás előtt a világhálón fellelhető ajánla tok között. A bevásárlás egy szerűen elintézhető, a nap bármely órájában vásárolha tunk nagy földrajzi távolság ellenére, valamint a termék kiszállítását a munkahe lyünkre is kérhetjük, amellyel rengeteg időt spórolhatunk meg. Jó, ha tudjuk, hogy az online vásárlás azonban nemcsak előnyökkel, hanem bizonyos mértékű kockázattal is jár, amellyel feltétlenül tisz tában kell lennünk. A legfon tosabb tudnivaló az, hogy az "online fogyasztónak" is van nak jogai! hogy vásárlás előtt minden esetben győződjünk meg a webáruház üzemeltetőjének személyéről, aki köteles ne vét, címét, székhelyét és elér hetőségét (telefonszám, e mail cím) a honlapon feltün tetni. A megrendelés során személyesen nem találkozunk az eladóval, és ezek az ada tok elengedhetetlenek a kap csolatfelvételhez, ha panas szal kívánunk élni. Óvakod junk az eladó személyét titok ban tartó webáruházaktól! Tisztában kell azzal lennünk, hogy a honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható ".hu" kiterjesztés nem jelenti automatikusan azt, hogy az eladó Magyarorszá gon letelepedett vállalkozó. Előfordul, hogy magyar nyelvű webáruházat hazánk ban üzlettel nem rendelkező külföldi székhelyű cég üze meltet. Ezért gondoljunk arra, hogy a vásárlással milyen problémák (magyar nyelvű használati útmutató hiánya, reklamáció nyelvi nehézsé gei) merülhetnek fel. hogy mindig szánjunk elég időt a honlapon hozzáférhető általános szerződési fel tételek elolvasására, hogy azok ne a későbbiekben ér jenek minket a meglepetés erejével. Tanácsos, hogy a megrendelés elküldése előtt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket mindig mentsük le és nyomtassuk ki. Így a ké sőbbiekben is bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás időpontjá ban milyen tartalommal volt a tájékoztatás a honlapon hoz záférhető. Ellenőrizzük, hogy a web oldalon kínált termékek tény legesen fizetendő, bruttó (ál talános forgalmi adóval nö velt) árát tüntetik-e fel a honla pon. Hasonlóan lényeges, hogy a vásárlás előtt szerez zünk ismereteket a szállítási költségekről is, hiszen sok webáruház a viszonylag kedvező vételár mellett ma gas szállítási költségátalányt számít fel. Tudnunk kell, hogy az ben küldött vissza igazolással az eladó még nem fogadta el a megrende lésünket, ez mindösszesen a megrendelésünk eladóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből programhiba miatt visszaiga zolt alacsony ár vagy készlet hiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállí tására. Vegyük figyelembe a vá sárlás előtt, hogy fizikai üzlet helyiséggel vagy vevőszolgá lattal nem rendelkező áruház ból történő rendelésnél sza vatossági és garanciális jo gaink (például a termék kija vítása és kicserélése) érvénye sítése az eladó együttműkö dése hiányában nehézségek be ütközhet. hogy online vásárlás esetén lehetőségünk van a termék kiszállítását akár lakóhe lyünkre, akár munkahelyünkre kérni. A vételár megfizeté sének leggyakoribb és a fo gyasztóra nézve legbiztonsá gosabb módja az utánvétel, hiszen ilyenkor csak a termék átvételekor kell megfizetnünk a vásárlás költségeit. Ma már egyre több áru ház kínál online fizetési meg oldásokat (dombornyomású bankkártyák), amelyek több sége a technika jelenlegi ál lása szerint adatvédelmi szem pontból is biztonságosnak te kinthető. hogy a weboldali tájékozta tásnak ki kell térnie arra, hogy internetes vásárlás ese tén a fogyasztót főszabály ként a termék átvételétől szá mított 8 munkanapon belül ún. indokolás nélküli elállási - a termék visszaküldésének - joga illeti meg. Mindezen többletjogosultságtól függet lenül azt tanácsoljuk, hogy minden webáruházból elő ször egy kisebb értékű termé ket rendeljünk. Így meggyő ződhetünk arról, hogy a ke reskedő megfelelő minőségű terméket árusít-e, kapunk-e számlát és van-e mellékelve magyar nyelvű használatike zelési útmutató. Ez a jog azonban például felbontott CD, DVD lemezek, parfümök, gyorsan romló élelmiszerek, egyedi készí tésű termékek és online auk ciók esetében nem gyakorol ható. Gyakran ajánlanak tel jes pénz-visszafizetési garan ciát arra az esetre, ha nem lennénk maradéktalanul elé gedettek a megrendelt gyógytermékkel. Jó, ha tud juk, hogy a különböző tablet ták, kenőcsök és "kockázat mentes" csodaszerek eseté ben az erre vonatkozó ígéret ellenére sem élhetünk elállási jogunkkal, hiszen rendeltetés szerű használatuk ezek elhasználását eredményezi. hogy mobiltelefonokra letölt hető tartalom (csengőhang, zene, játék, stb.) megrende lésével az esetek többségé ben automatikusan megújuló szolgáltatásra fizetünk elő, és mindaddig hetente újabb tar talmakat küldenek a telefo nunkra és vonják le egyenle günkből azok díját (amely havi szinten több ezer forint is lehet), amíg azt le nem mondjuk. Érdemes tehát meg rendelés előtt arról is tájéko zódni, hogy miképpen mond hatjuk le a már nem kívánt szolgáltatást. Rengeteg bosszúságtói kí mélhetjük meg magunkat, ha ezen tudnivalókkal tisztában vagyunk. A témával, különösen az elállási joggal kapcsolatban részletesebb információkat a honlapon talál hat. Ne feledje: a tudás biz tonságot adhat! KÖNYVELŐ ADÓSZAKÉRTŐ IRODA Lakásszövetkezetek, Társasházak könyvelését vállalja teljes körű elektronikus ADÓ és TB ügyintézéssel Elmaradást kedvezménnyel dolgozunk fel. T.: Kis Divatház Kkt Budapest, Üllői út 421.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA Bevezetés Termékbemutatók, fogyasztói csoportok, internetes vásárlás, számítógép-használat, közösségi oldalak ez csak néhány azon fogyasztóvédelmi terület közül,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 1. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.03.10. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa A mindennapi életünk része, hogy termékeket vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az egyes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ 1.) Általános adatok SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ A vállalkozás neve: CD Galaxis Kft. Székhely, ill. üzlet címe, postacím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 10. Üzlet általános nyitva tartási ideje: Hétfő-Péntek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Rendkívüli küldöttgyűlést tartott a LOSZ

Rendkívüli küldöttgyűlést tartott a LOSZ XIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007.SZEPTEMBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Rendkívüli küldöttgyűlést tartott a LOSZ 2007. június 28-án rendkívüli küldöttgyűlést hívott össze a

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet)

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) A LOSZ-nak egyik alapvető érdekképviseleti feladata, hogy a kormányzati lakáspolitika aktuális kérdéseihez kialakítsa

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Akiindulópont, hogy valamennyi

Akiindulópont, hogy valamennyi . FEJEZET Dr. Kathi Attila Fogyasztóvédelem tudatos vásárlás Bevezetés: Mi is az a fogyasztóvédelem? Akiindulópont, hogy valamennyi állampolgár, legyen az idôs vagy fiatal, folyamatosan fogyaszt, és nem

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről

Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről Tájékoztató a LOSZ küldöttgyűlési ágazati jogalkotási határozatának végrehajtásának helyzetéről A LOSZ Elnöksége a 2008. évi mandátum időszakot értékelő és 2008. áprilisától kezdődő új választási ciklus

Részletesebben