Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 9-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető Balogh Judit hatósági-igazgatási csoportvezető, jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). I. Napirend előtt Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, és mivel az összeszámlálás után megállapította, hogy mind a 6 képviselő jelen van, s így a testület határozatképes, ezért az ülést megnyitotta. Majd javaslatot tett a jegyzőkönyv vezető (Balogh Judit) és a jegyzőkönyv hitelesítők (Bolyki Zoltán és Kókai Sándor) személyére. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ezt követően a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására olyképpen, hogy 10. pontként az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése tárgyú napirendi pont felvételét kéri, az egyebek napirendi pont előtt. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, majd ugyanilyen módon hagyta jóvá az alábbi napirendet: Napirend 1.)Az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 2.)Az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 3.)Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

2 2 Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke 4.)Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása Előadó: Polgármester 5.) Belső ellenőrzési feladatok ellátása évben Előadó: Polgármester 6.) Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához. Előadó: Polgármester 7.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 8.) Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Polgármester 9.) Beszámoló a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok évi munkájáról Előadó: Intézményvezető 10.) Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése Előadó: Polgármester 11.)Egyebek II. A napirend megtárgyalása 1. napirendi pont Tárgya: Az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (2. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket, javaslataikat, és ha valami az előterjesztéssel kapcsolatban nem tisztázott tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta:

3 3 70/2010. (XI.09.) Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság Elnökének megválasztása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Ártim János képviselő urat bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 71/2010. (XI.09.) Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság tagjainak megválasztása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság két tagjának Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt és Bolyki Zoltán képviselő urat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2. napirendi pont Tárgya: Az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (3. számú melléklet), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: 72/2010. (XI.09.) Humánpolitikai Bizottság Elnökének megválasztása Határozat

4 4 Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Humánpolitikai Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 73/2010. (XI.09.) Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság két tagjának Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselő urakat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 3. napirendi pont Tárgya: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (4. számú melléklet), elmondta továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság több alkalommal, összevont bizottsági ülésen is megtárgyalta az SZMSZ és mellékleteinek, függelékeinek szükséges módosítását, így az előterjesztést elfogadását kéri. Ugyanakkor azt is kérte, hogy amennyiben valakinek utólagosan problémája támadt volna a napirenddel kapcsolatosan, mondja el, kérdést fogalmazott volna meg, tegye azt fel. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010 (XI. 10.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szó évi LXV. törvény [a továbbiakban: Ötv.] 9. (3) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében, valamint 22. (1) bekezdésében foglalt feladatköreiben eljárva az alábbi rendelet alkotja 1.

5 5 Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (XI. 10.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II. 9.) rendeletének [a továbbiakban: SZMSZ] 7 (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület tagjainak száma ideértve a Polgármestert is 7 fő. A tagok névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza. (2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 8 alkalommal - éves munkatervének megfelelően - az Önkormányzat székhelyén (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó alatt) található Tanácsteremben ülésezik. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülése az Önkormányzat székhelyén kívüli más helyiségben is megtartható. 2. Az SZMSZ 9 -ának helyébe a következő rendelkezések lépnek: A Képviselő-testület üléseinek összehívása 9. (1) A Képviselő-testület rendes, rendkívüli, valamint alakuló ülést és közmeghallgatást tart. (2) A Képviselő-testület rendes üléseit lehetőség szerint a hónap utolsó keddi napjára a Polgármester, akadályoztatása esetén az Alpolgármester, ezek egyidejű akadályoztatása esetén pedig az Ügyrendi Bizottság Elnöke hívja össze. (3) Az ülések meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt időben, de legalább 4 nappal előtte megkapják. (4) Az ülések meghívója, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak számára digitális adathordozók útján is megküldhető. (5) Rendkívüli képviselő-testületi ülést a Polgármester akkor köteles összehívni, ha azt legalább 3 önkormányzati képviselő, vagy a Képviselő-testület valamely bizottsága kezdeményezi. Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője és népi kezdeményezés is indítványozhatja. A rendkívüli ülés kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét is. (6) Az alakuló ülés összehívásáról a választást követő 15 napon belül a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester illetményének megállapítását tárgyaló napirendi pont zárásáig.

6 6 (7) A Képviselő-testület éves munkatervében foglaltaknak megfelelően évente egyszer testületi ülés keretében közmeghallgatást tart. 3. Az SZMSZ 10. -ának helyébe a következő rendelkezések lépnek: A lakosság tájékoztatása a Képviselő-testület üléseinek összehívásáról 10. (1) A képviselő-testületi ülések időpontjáról ha törvény, vagy az SZMSZ másként nem rendelkezik a lakosságot az ülés előtt legalább 4 nappal az Önkormányzat hirdetőtáblán és az Önkormányzat honlapján elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet a Polgármesteri Hivatalban megtekinteni. (2) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 15 nappal a közmeghallgatás előtt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblán és az Önkormányzat honlapján elhelyezett hirdetménnyel nyilvánosságra kell hozni. 4. Az SZMSZ 15. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület akkor határozatképes, ha jelenlévő tagjainak száma legalább 4 fő. 5. (1) Az SZMSZ 24. (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző megküldi a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének. (2) Az SZMSZ 24. (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A képviselő-testület üléseiről készült hangfelvételt - a jegyzőkönyvnek a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének történt felterjesztés követően hat hónapig kell megőrizni. 6. (1) Az SZMSZ 30. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Polgármester, Alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke, tagja. (2) Az SZMSZ 30. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az egyes bizottságok hatásköreit és az általuk ellátandó hatásköröket és feladatokat az SZMSZ 3. számú melléklete, míg a bizottságok személyi összetételét az SZMSZ 4. számú függeléke tartalmazza. 7. Az SZMSZ 30. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

7 7 (5) A Polgármester az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Ámr.] 74. (2) bekezdés f) pontjában, valamint Ágasegyháza Község Önkormányzat 9/2009. (V.26.) rendeletének [a továbbiakban: az Önkormányzat Vagyonrendelete] meghatározott korlátozások megtartásával: a) dönt az éves költségvetés 1 %-át meg nem haladó hitelügyletről, b) dönt az éven belüli áthidaló hitel (munkabérelőleg) felvételéről. 8. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az állampolgárok és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása céljából a Polgármester falugyűlést hívhat össze. (2) Az SZMSZ 39. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az előkészítés és lebonyolítás vonatkozásában értelemszerűen a 38. rendelkezéseit kell alkalmazni. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát veszti. 4. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (5. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 74/2010.(XI.09) Belső ellenőrzési terv Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a társulás belső ellenőrzési tervének összeállításához Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának adókivetéssel, adóbeszedéssel és adóbehajtással kapcsolatos feladatinak végrehajtását javasolja ellenőriztetni.

8 8 Határidő: november 9. Felelős: Polgármester 5. napirendi pont Tárgya: Belső ellenőrzési feladatok ellátása évben Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (6. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János képviselő kérdezet, hogy az előterjesztés elfogadása 255 ezer forint többletköltséget jelenzene az önkormányzatnak? Dr. Fazekas István jegyző válaszában elmondta, hogy nem, mivel az előterjesztés határozattervezet A változatát javasoljuk elfogadásra. Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy eddig nem került pénzébe a belsőellenőrzés az önkormányzatnak, mivel elég volt a normatív támogatás, természetesen bízunk abban, hogy továbbra is elég lesz a támogatás. Ezért javasoltuk továbbra is a megbízással történő belső ellenőr foglalkoztatását. Mivel több kérdés nem volt, a polgármester kérte a képviselőket, szavazzanak. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztésben szereplő határozattervezet A változatára az alábbi határozatot hozta: 75/2010. (XI.09.) határozat Tárgya: Állásfoglalás belső-ellenőr foglalkoztatásával kapcsolatosan Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés további feladatellátásával kapcsolatosan a továbbiakban is változatlan formában, külső ellenőr megbízásával kívánja ellátni a belső ellenőrzési feladatokat. Megbízza a polgármestert, hogy a társulási tanács ülésére terjessze elő a képviselő-testület állásfoglalását. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: következő társulási ülés 6. napirendi pont Tárgya: Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához. Előadó: Polgármester

9 9 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (7. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Ártim János képviselő a Pénzügyi Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Gazdálkodási Bizottság külön és összevont bizottsági ülésen is megtárgyalta a napirendi pontot és változatlan formában javasolja annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 76/2010.(XI.9.) Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató tér kialakítása projekt megvalósítása és végrehajtása érdekében ,- (Negyvenkétmillió) Ft támogatás- megelőlegezési hitelt vesz fel az OTP és Kereskedelmi Banktól. A hitel futamideje: a tényleges folyósítástól augusztus 31. napjáig terjedő időszak. A visszafizetés a projekt közreműködő szervezete által a számú számlára történő támogatás átutalás beérkezését követően azonnal, legkésőbb augusztus 31. napja. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás-megelőlegezési hitel és járulékainak összegét a pénzintézettel kötött szerződés szerint a 2010 és évi költségvetésébe betervezi, és tudomásul veszi, hogy a visszafizetésig ez kötelezettségvállalásnak minősül. A Képviselő-testület a támogatás- megelőlegezési hitel biztosítékaként a Közreműködő Szervezettől a számú támogatási határozat alapján folyósított támogatást a hitelező OTP Bank Nyrt. Dél- Alföldi Régió pénzintézet javára engedményezi. Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a hitelszerződést írja alá és a vállalt kötelezettségeknek a évi költségvetésbe történő megtervezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal, illetve augusztus 31. Felelős: Füredi János polgármester dr. Fazekas István jegyző. 7. napirendi pont Tárgya: A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester

10 10 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (8. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Bornemisszáné Varga Ilona képviselő a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a hat pályázó támogatását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 77/2010.(XI.9.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a 2011 évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati A típusú ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat, melyek megfelelnek a pályázati kiírásnak. Kulcsár Lili Bernadett, Kulcsár Petra, Kulcsár Dóra, Gracza Zoltán, Ujszászi Ágnes és Duráncsik Anita pályázók öt-öt ezer forint támogatásban részesülnek. Határidő: november 23. Felelős: Polgármester 8. napirendi pont Tárgya: Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (9. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2010.(XI.9.) Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Határozat 1. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Fülöpjakab Község Önkormányzatnak a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz január 1. napjától történő csatlakozását.

11 11 2. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - társulási megállapodását, és egyben felhívja Füredi János polgármestert annak aláírására. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: azonnal 9. napirendi pont Tárgya: Beszámoló a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok évi munkájáról Előadó: Intézményvezető Bornemisszáné Varga Ilona képvisel a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok vezetője elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (10. számú melléklet), és kérte a Polgármestert és a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül úgy döntött, hogy egyhangúlag jóváhagyja a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Vezetőjének az intézmény évi munkájáról szóló beszámolóját. 10. napirendi pont Tárgya: Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (11. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Ártim János képviselő érintettségé jelentette be a napirendi ponttal kapcsolatban és nem kíván a döntésben részt venni. A Képviselő-testület Ártim János képviselő bejelentését tudomásul vette. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Összevont Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és változatlan formában javasolja elfogadásra. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2010.(XI. 09.) Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése Határozat

12 12 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő ágasegyházi 278. hrsz.-ú forgalomképes ingatlan ½-ed illetőségű tulajdonjogát értékesíteni kívánja oly módon, hogy az adásvételi szerződésben a vevő részére az Árpád krt. 22/A számú lakásra nézve - az örökösökre is kiterjedően kizárólagos használati jogot biztosít. Felelős: Polgármester Határidő: december 31. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2010.(XI.09.) Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás adásvételére irányuló szerződés megkötése Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy az ágasegyházi 278. hrsz.-ú ingatlan ½-ed illetőségű tulajdonjoga értékesítésére irányuló szerződést független értékbecslő által adott szakvélemény, ingatlan használati jog megosztás alapján és a vonatkozó jogszabályoknak az esetre történő alkalmazásával aláírásra készítse elő, s egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéssel kapcsolatos okiratokat és az adásvételi szerződést aláírja. Felelős: Polgármester illetve Jegyző Határidő: december 31. Tárgya: Egyebek 11. napirendi pont Füredi János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának elnökségében személy változás történik. A Társulási Tanácsnak 6 tagja van polgármesterek, alpolgármesterek, 1-1 képviselő -, mely Orgoványt nem érinti, viszont Ágasegyházát teljes létszámban érinti. Változott a polgármester, alpolgármester, illetve egy képviselő személye is. Éppen ezért dönteni kell a kérdésben, a polgármester és alpolgármester személye nem kérdés, képviselők közül viszont Kókai Sándort javasolja. Polgármester Úr kérte a képviselőket, amennyiben egyéb kérdésük, véleményük nincsen, szavazzanak: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2010.(XI.09.) Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának elnökségének megválasztása

13 13 Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Közoktatási Társulás Társulási Tanács ágasegyházi elnökségi tagjainak Füredi János polgármestert, Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármestert és Kókai Sándor képviselőt. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Római katolikus Templom és a Mohácsy Ferenc Faluház felújítása hamarosan befejeződik. A Templom műszaki átadása november 29-én, a Faluház műszaki átadása december 3-án lesz. A Faluház végleges átadása december 18-án lesz ünnepélyes keretek között. Füredi János polgármester a továbbiakban tájékoztatást adott arról, hogy a közeljövőben nagyon sok dolga lesz a testületnek, mivel a jogszabályváltozások miatt felül kell vizsgálni és át kell dolgoznunk az önkormányzati rendeleteinket. Füredi János polgármester kérte a Képviselő-testületet abban, hogy segítsenek kidolgozni, milyen módon tudna az önkormányzat a legrövidebb időn belül értékesíteni az építési telkeit. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Belügyminiszter írásban gratulált polgármesterré választásához. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Bolyki Zoltán Kókai Sándor

14 14 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 9-én 16 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 2.)Az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 3.)Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke 4.)Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása Előadó: Polgármester 5.) Belső ellenőrzési feladatok ellátása évben Előadó: Polgármester 6.) Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához. Előadó: Polgármester 7.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 8.) Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Polgármester 9.) Beszámoló a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok évi munkájáról Előadó: Intézményvezető 10.) Egyebek Ágasegyháza, november 4. Füredi János polgármester

15 15 2. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/ Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/ / / Előterjesztés szám: 49/2010 Kt. Tárgya: Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság megválasztása ELŐTERJESZTÉS A képviselő- testület november 9-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II.09.) számú rendelete [SZMSZ] 30. (3) bekezdés b) pontja szerint a Testület saját tagjaiból Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságot hoz létre. Az SZMSZ ezen rendelkezését a magam részéről indokoltnak tartom, ezért annak hatályát fenntartva javaslom 3 fős bizottság felállítását, mely az SZMSZ 4. számú melléklete szerint az alábbi feladatokkal és hatáskörökkel ruházható fel: - előzetesen véleményezi az Önkormányzat költségvetését érintő testületi döntéseket - az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen véleményezi* - véleményezi az Önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, rendeleteket* - véleményezi a hitel felvételére, a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználására irányuló javaslatokat - javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására* - figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból elemzi az Önkormányzat által eszközölt műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú szerződéseket és folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.)* - javaslatot tesz az Önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak, a térítési díjak meghatározása, továbbá a bérleti díjak megállapítása tárgyában* - folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre, vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet, használat, haszonbérlet stb.) továbbá az ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre tesz javaslatot* - véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő előterjesztéseket - figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság működését - intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodás és az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben* - a szakterületét érintő - feladatkörébe tartozó - kérdésekben tett megállapításairól tájékoztatja a Képviselő-testületet,

16 16 - figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a beruházásokat érintő pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában* - a többi bizottságtól érkező pénzügyi kihatású javaslatokat megvizsgálja és annak eredményét a döntést hozóval (Képviselő-estülettel, Polgármesterrel, Jegyzővel) megismerteti - fegyelmi eljárás megindítására tesz javaslatot, ha ellenőrzése, vizsgálata során súlyos szabálytalanságot tár fel. - javaslatot tesz a település szerkezeti terv felülvizsgálatára* - véleményezi a településszerkezeti tervet érintő testületi döntéseket és javaslatot tesz a rendelet módosítására, - koncepciót dolgoz ki a település fejlesztés és település rendezés irányai tekintetében, különös tekintettel a településfunkciókra (idegenforgalmi, rekreáció, mezőgazdasági jelleg) és a Képviselő-testület elé terjeszti* - figyelemmel kíséri a településtisztasági közszolgáltatások és a községgazdálkodási vállalkozás működését, - javaslatot tesz a feladat és hatáskörét érintő testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára - figyelemmel kíséri a településfejlesztést érintő pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában A * gal megjelölt esetekben a Képviselő-testület más bizottságaival együttesen, vagy egyeztetve jár el Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben felsorolt képviselő-testületi feladatok ellátására tehát 3 fős bizottság létrehozását tartom szükségesnek. Ennek érdekében így az alábbi javaslatokat teszem: Kérem a T. Testületet, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság Elnökének Ártim János képviselő urat szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy az Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagjainak Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt és Bolyki Zoltán képviselő urat szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy javaslatomat a túloldalon szereplő határozat-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. Ágasegyháza, november 9. Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere

17 17 Határozat-tervezetek 1..../2010. (X.12.) Kt. számú határozat Tárgya: Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság Elnökének megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Ártim János képviselő urat bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2..../2010. (X.12.) Kt. számú határozata Tárgya: Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagjainak megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság két tagjának Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt és Bolyki Zoltán képviselő urat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző

18 18 3. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/ Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/ / / Előterjesztés szám: 50 /2010 Kt. Tárgya: Humánpolitikai Bizottság megválasztása ELŐTERJESZTÉS A képviselő- testület november 9-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II.09.) számú rendelete [SZMSZ] 30. (3) bekezdés c) pontja szerint a Testület saját tagjaiból Humánpolitikai Bizottságot hoz létre. Az SZMSZ ezen rendelkezését a magam részéről indokoltnak tartom, ezért annak hatályát fenntartva javaslom 3 fős bizottság felállítását, mely az SZMSZ 4. számú melléklete szerint az alábbi feladatokkal és hatáskörökkel ruházható fel: - kezdeményezi, illetőleg véleményezi a Képviselő-testületnek a Bizottság szakterületével összefüggő döntéseit* - a szakterületével összefüggő kérdésekben véleményezi az önkormányzati intézmények működésére, átalakítására, létesítésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket, értékeli a feladat végrehajtását* - véleményezi az Önkormányzat, illetőleg annak intézményei által nyújtott szolgáltatásokat, az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket; kezdeményezi az intézményhálózat szükségletekhez igazodó átalakítását, részt vesz az ezekkel összefüggő előkészítő munkában* - véleményezi az Önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és sport kérdésekkel összefüggő részterületeit* - véleményezi az intézményvezetők kinevezésével kapcsolatos pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre - véleményezi a szakterületét érint ellátások fejlesztési arányainak meghatározását; a szociális védőháló megteremetését célzó koncepciókat, előterjesztéseket - elemzi a szociális gondoskodás különböző formái működésének tapasztalatait, javaslatot készíti a továbbfejlesztésre - állást foglal a településen megvalósuló különféle egészségüggyel, szociális ügyekkel, oktatással, kultúrával, ifjúságpolitikával, szabadidővel, sporttal összefüggő elképzelések kialakítása érdekében, a település összérdekeinek szem előtt tartásával véleményt formál a feladatkörét érintő tevékenységi formák hatékonyságát, színvonalát, segítését illetően - véleményezi a feladatkörét érintő, az Önkormányzat által kötött megállapodásokat, folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesítését* - figyelemmel kíséri és elemzi a településen élők szociális helyzetének alakulását, a gondoskodás kiterjesztése érdekében javaslatokat dolgoz ki

19 19 - véleményezi a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos anyagokat, a szociális gondoskodást, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és előterjesztéseket. - véleményezi a térítési díjak megállapítását, és folyamatosan figyelemmel kíséri az azok mértékének alakítását meghatározó körülményeket. - figyelemmel kíséri a szakterületét érintő pályázatokat, közreműködik azok elkészítésében, figyelemmel kíséri megvalósításukat - a település érdekeinek érvényesítése érdekében közreműködik az Önkormányzat társulásainak a Bizottság szakterületét érintő tevékenységében, - a település lakosságának hatékonyabb ellátása céljából javaslatot tesz a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokra - közreműködik Ágasegyháza kulturális, sport és szabadidős programjainak kialakításában, a testvértelepülésekkel való kapcsolatok gondozásában - segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását - önkormányzat rendeletében megállapított hatáskörökben dönt, illetőleg eljár, így a 8/2007. (V.29.) Ökr. 3. (1) bekezdés alapján dönt a (helyi és normatív) lakásfenntartási támogatás, valamint a (méltányossági) ápolási díj tárgyában benyújtott kérelmek ügyében. A * gal megjelölt esetekben a Képviselő-testület más bizottságaival együttesen, vagy azokkal egyeztetve jár el. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben felsorolt képviselő-testületi feladatok ellátására tehát 3 fős bizottság létrehozását tartom szükségesnek. Ennek érdekében így az alábbi javaslatokat teszem: Kérem a T. Testületet, hogy a Humánpolitikai Elnökének Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjainak Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselő urakat szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy javaslatomat a túloldalon szereplő határozat-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. Ágasegyháza, november 9. Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere

20 20 Határozat-tervezetek 1..../2010. (X.12.) Kt. számú határozat Tárgya: Humánpolitikai Bizottság Elnökének megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Humánpolitikai Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2..../2010. (X.12.) Kt. számú határozata Tárgya: Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság két tagjának Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselő urakat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 12077-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2011. évre vonatkozóan Az előterjesztést

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Napirend. 3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester

Napirend. 3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 12/2012. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben