Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 9-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető Balogh Judit hatósági-igazgatási csoportvezető, jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). I. Napirend előtt Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, és mivel az összeszámlálás után megállapította, hogy mind a 6 képviselő jelen van, s így a testület határozatképes, ezért az ülést megnyitotta. Majd javaslatot tett a jegyzőkönyv vezető (Balogh Judit) és a jegyzőkönyv hitelesítők (Bolyki Zoltán és Kókai Sándor) személyére. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ezt követően a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására olyképpen, hogy 10. pontként az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése tárgyú napirendi pont felvételét kéri, az egyebek napirendi pont előtt. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, majd ugyanilyen módon hagyta jóvá az alábbi napirendet: Napirend 1.)Az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 2.)Az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 3.)Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

2 2 Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke 4.)Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása Előadó: Polgármester 5.) Belső ellenőrzési feladatok ellátása évben Előadó: Polgármester 6.) Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához. Előadó: Polgármester 7.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 8.) Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Polgármester 9.) Beszámoló a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok évi munkájáról Előadó: Intézményvezető 10.) Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése Előadó: Polgármester 11.)Egyebek II. A napirend megtárgyalása 1. napirendi pont Tárgya: Az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (2. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket, javaslataikat, és ha valami az előterjesztéssel kapcsolatban nem tisztázott tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta:

3 3 70/2010. (XI.09.) Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság Elnökének megválasztása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Ártim János képviselő urat bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 71/2010. (XI.09.) Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság tagjainak megválasztása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság két tagjának Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt és Bolyki Zoltán képviselő urat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2. napirendi pont Tárgya: Az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (3. számú melléklet), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta: 72/2010. (XI.09.) Humánpolitikai Bizottság Elnökének megválasztása Határozat

4 4 Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Humánpolitikai Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 73/2010. (XI.09.) Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság két tagjának Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselő urakat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 3. napirendi pont Tárgya: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (4. számú melléklet), elmondta továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság több alkalommal, összevont bizottsági ülésen is megtárgyalta az SZMSZ és mellékleteinek, függelékeinek szükséges módosítását, így az előterjesztést elfogadását kéri. Ugyanakkor azt is kérte, hogy amennyiben valakinek utólagosan problémája támadt volna a napirenddel kapcsolatosan, mondja el, kérdést fogalmazott volna meg, tegye azt fel. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010 (XI. 10.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szó évi LXV. törvény [a továbbiakban: Ötv.] 9. (3) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében, valamint 22. (1) bekezdésében foglalt feladatköreiben eljárva az alábbi rendelet alkotja 1.

5 5 Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (XI. 10.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II. 9.) rendeletének [a továbbiakban: SZMSZ] 7 (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület tagjainak száma ideértve a Polgármestert is 7 fő. A tagok névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza. (2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 8 alkalommal - éves munkatervének megfelelően - az Önkormányzat székhelyén (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó alatt) található Tanácsteremben ülésezik. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülése az Önkormányzat székhelyén kívüli más helyiségben is megtartható. 2. Az SZMSZ 9 -ának helyébe a következő rendelkezések lépnek: A Képviselő-testület üléseinek összehívása 9. (1) A Képviselő-testület rendes, rendkívüli, valamint alakuló ülést és közmeghallgatást tart. (2) A Képviselő-testület rendes üléseit lehetőség szerint a hónap utolsó keddi napjára a Polgármester, akadályoztatása esetén az Alpolgármester, ezek egyidejű akadályoztatása esetén pedig az Ügyrendi Bizottság Elnöke hívja össze. (3) Az ülések meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt időben, de legalább 4 nappal előtte megkapják. (4) Az ülések meghívója, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak számára digitális adathordozók útján is megküldhető. (5) Rendkívüli képviselő-testületi ülést a Polgármester akkor köteles összehívni, ha azt legalább 3 önkormányzati képviselő, vagy a Képviselő-testület valamely bizottsága kezdeményezi. Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője és népi kezdeményezés is indítványozhatja. A rendkívüli ülés kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét is. (6) Az alakuló ülés összehívásáról a választást követő 15 napon belül a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester illetményének megállapítását tárgyaló napirendi pont zárásáig.

6 6 (7) A Képviselő-testület éves munkatervében foglaltaknak megfelelően évente egyszer testületi ülés keretében közmeghallgatást tart. 3. Az SZMSZ 10. -ának helyébe a következő rendelkezések lépnek: A lakosság tájékoztatása a Képviselő-testület üléseinek összehívásáról 10. (1) A képviselő-testületi ülések időpontjáról ha törvény, vagy az SZMSZ másként nem rendelkezik a lakosságot az ülés előtt legalább 4 nappal az Önkormányzat hirdetőtáblán és az Önkormányzat honlapján elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet a Polgármesteri Hivatalban megtekinteni. (2) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 15 nappal a közmeghallgatás előtt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblán és az Önkormányzat honlapján elhelyezett hirdetménnyel nyilvánosságra kell hozni. 4. Az SZMSZ 15. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület akkor határozatképes, ha jelenlévő tagjainak száma legalább 4 fő. 5. (1) Az SZMSZ 24. (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző megküldi a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének. (2) Az SZMSZ 24. (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A képviselő-testület üléseiről készült hangfelvételt - a jegyzőkönyvnek a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének történt felterjesztés követően hat hónapig kell megőrizni. 6. (1) Az SZMSZ 30. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Polgármester, Alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke, tagja. (2) Az SZMSZ 30. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az egyes bizottságok hatásköreit és az általuk ellátandó hatásköröket és feladatokat az SZMSZ 3. számú melléklete, míg a bizottságok személyi összetételét az SZMSZ 4. számú függeléke tartalmazza. 7. Az SZMSZ 30. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

7 7 (5) A Polgármester az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Ámr.] 74. (2) bekezdés f) pontjában, valamint Ágasegyháza Község Önkormányzat 9/2009. (V.26.) rendeletének [a továbbiakban: az Önkormányzat Vagyonrendelete] meghatározott korlátozások megtartásával: a) dönt az éves költségvetés 1 %-át meg nem haladó hitelügyletről, b) dönt az éven belüli áthidaló hitel (munkabérelőleg) felvételéről. 8. (1) Az SZMSZ 39. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az állampolgárok és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása céljából a Polgármester falugyűlést hívhat össze. (2) Az SZMSZ 39. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az előkészítés és lebonyolítás vonatkozásában értelemszerűen a 38. rendelkezéseit kell alkalmazni. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát veszti. 4. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (5. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 74/2010.(XI.09) Belső ellenőrzési terv Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a társulás belső ellenőrzési tervének összeállításához Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának adókivetéssel, adóbeszedéssel és adóbehajtással kapcsolatos feladatinak végrehajtását javasolja ellenőriztetni.

8 8 Határidő: november 9. Felelős: Polgármester 5. napirendi pont Tárgya: Belső ellenőrzési feladatok ellátása évben Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta papíralapon, illetve formájában (6. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János képviselő kérdezet, hogy az előterjesztés elfogadása 255 ezer forint többletköltséget jelenzene az önkormányzatnak? Dr. Fazekas István jegyző válaszában elmondta, hogy nem, mivel az előterjesztés határozattervezet A változatát javasoljuk elfogadásra. Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy eddig nem került pénzébe a belsőellenőrzés az önkormányzatnak, mivel elég volt a normatív támogatás, természetesen bízunk abban, hogy továbbra is elég lesz a támogatás. Ezért javasoltuk továbbra is a megbízással történő belső ellenőr foglalkoztatását. Mivel több kérdés nem volt, a polgármester kérte a képviselőket, szavazzanak. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztésben szereplő határozattervezet A változatára az alábbi határozatot hozta: 75/2010. (XI.09.) határozat Tárgya: Állásfoglalás belső-ellenőr foglalkoztatásával kapcsolatosan Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés további feladatellátásával kapcsolatosan a továbbiakban is változatlan formában, külső ellenőr megbízásával kívánja ellátni a belső ellenőrzési feladatokat. Megbízza a polgármestert, hogy a társulási tanács ülésére terjessze elő a képviselő-testület állásfoglalását. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: következő társulási ülés 6. napirendi pont Tárgya: Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához. Előadó: Polgármester

9 9 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (7. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Ártim János képviselő a Pénzügyi Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Gazdálkodási Bizottság külön és összevont bizottsági ülésen is megtárgyalta a napirendi pontot és változatlan formában javasolja annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 76/2010.(XI.9.) Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató tér kialakítása projekt megvalósítása és végrehajtása érdekében ,- (Negyvenkétmillió) Ft támogatás- megelőlegezési hitelt vesz fel az OTP és Kereskedelmi Banktól. A hitel futamideje: a tényleges folyósítástól augusztus 31. napjáig terjedő időszak. A visszafizetés a projekt közreműködő szervezete által a számú számlára történő támogatás átutalás beérkezését követően azonnal, legkésőbb augusztus 31. napja. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás-megelőlegezési hitel és járulékainak összegét a pénzintézettel kötött szerződés szerint a 2010 és évi költségvetésébe betervezi, és tudomásul veszi, hogy a visszafizetésig ez kötelezettségvállalásnak minősül. A Képviselő-testület a támogatás- megelőlegezési hitel biztosítékaként a Közreműködő Szervezettől a számú támogatási határozat alapján folyósított támogatást a hitelező OTP Bank Nyrt. Dél- Alföldi Régió pénzintézet javára engedményezi. Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a hitelszerződést írja alá és a vállalt kötelezettségeknek a évi költségvetésbe történő megtervezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal, illetve augusztus 31. Felelős: Füredi János polgármester dr. Fazekas István jegyző. 7. napirendi pont Tárgya: A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester

10 10 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (8. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Bornemisszáné Varga Ilona képviselő a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a hat pályázó támogatását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 77/2010.(XI.9.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a 2011 évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati A típusú ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat, melyek megfelelnek a pályázati kiírásnak. Kulcsár Lili Bernadett, Kulcsár Petra, Kulcsár Dóra, Gracza Zoltán, Ujszászi Ágnes és Duráncsik Anita pályázók öt-öt ezer forint támogatásban részesülnek. Határidő: november 23. Felelős: Polgármester 8. napirendi pont Tárgya: Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (9. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: nem volt Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2010.(XI.9.) Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Határozat 1. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Fülöpjakab Község Önkormányzatnak a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz január 1. napjától történő csatlakozását.

11 11 2. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - társulási megállapodását, és egyben felhívja Füredi János polgármestert annak aláírására. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: azonnal 9. napirendi pont Tárgya: Beszámoló a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok évi munkájáról Előadó: Intézményvezető Bornemisszáné Varga Ilona képvisel a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok vezetője elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (10. számú melléklet), és kérte a Polgármestert és a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül úgy döntött, hogy egyhangúlag jóváhagyja a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok Vezetőjének az intézmény évi munkájáról szóló beszámolóját. 10. napirendi pont Tárgya: Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (11. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Ártim János képviselő érintettségé jelentette be a napirendi ponttal kapcsolatban és nem kíván a döntésben részt venni. A Képviselő-testület Ártim János képviselő bejelentését tudomásul vette. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Összevont Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és változatlan formában javasolja elfogadásra. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2010.(XI. 09.) Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás értékesítése Határozat

12 12 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő ágasegyházi 278. hrsz.-ú forgalomképes ingatlan ½-ed illetőségű tulajdonjogát értékesíteni kívánja oly módon, hogy az adásvételi szerződésben a vevő részére az Árpád krt. 22/A számú lakásra nézve - az örökösökre is kiterjedően kizárólagos használati jogot biztosít. Felelős: Polgármester Határidő: december 31. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2010.(XI.09.) Az Árpád krt. 22/A számú szolgálati lakás adásvételére irányuló szerződés megkötése Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy az ágasegyházi 278. hrsz.-ú ingatlan ½-ed illetőségű tulajdonjoga értékesítésére irányuló szerződést független értékbecslő által adott szakvélemény, ingatlan használati jog megosztás alapján és a vonatkozó jogszabályoknak az esetre történő alkalmazásával aláírásra készítse elő, s egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéssel kapcsolatos okiratokat és az adásvételi szerződést aláírja. Felelős: Polgármester illetve Jegyző Határidő: december 31. Tárgya: Egyebek 11. napirendi pont Füredi János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának elnökségében személy változás történik. A Társulási Tanácsnak 6 tagja van polgármesterek, alpolgármesterek, 1-1 képviselő -, mely Orgoványt nem érinti, viszont Ágasegyházát teljes létszámban érinti. Változott a polgármester, alpolgármester, illetve egy képviselő személye is. Éppen ezért dönteni kell a kérdésben, a polgármester és alpolgármester személye nem kérdés, képviselők közül viszont Kókai Sándort javasolja. Polgármester Úr kérte a képviselőket, amennyiben egyéb kérdésük, véleményük nincsen, szavazzanak: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2010.(XI.09.) Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának elnökségének megválasztása

13 13 Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Közoktatási Társulás Társulási Tanács ágasegyházi elnökségi tagjainak Füredi János polgármestert, Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármestert és Kókai Sándor képviselőt. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Római katolikus Templom és a Mohácsy Ferenc Faluház felújítása hamarosan befejeződik. A Templom műszaki átadása november 29-én, a Faluház műszaki átadása december 3-án lesz. A Faluház végleges átadása december 18-án lesz ünnepélyes keretek között. Füredi János polgármester a továbbiakban tájékoztatást adott arról, hogy a közeljövőben nagyon sok dolga lesz a testületnek, mivel a jogszabályváltozások miatt felül kell vizsgálni és át kell dolgoznunk az önkormányzati rendeleteinket. Füredi János polgármester kérte a Képviselő-testületet abban, hogy segítsenek kidolgozni, milyen módon tudna az önkormányzat a legrövidebb időn belül értékesíteni az építési telkeit. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Belügyminiszter írásban gratulált polgármesterré választásához. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Bolyki Zoltán Kókai Sándor

14 14 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 9-én 16 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 2.)Az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgármester 3.)Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke 4.)Ágasegyháza Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési feladatának megtárgyalása Előadó: Polgármester 5.) Belső ellenőrzési feladatok ellátása évben Előadó: Polgármester 6.) Támogatás - megelőlegezési hitel felvétele az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása projekt lebonyolításához. Előadó: Polgármester 7.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 8.) Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítása Előadó: Polgármester 9.) Beszámoló a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok évi munkájáról Előadó: Intézményvezető 10.) Egyebek Ágasegyháza, november 4. Füredi János polgármester

15 15 2. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/ Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/ / / Előterjesztés szám: 49/2010 Kt. Tárgya: Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság megválasztása ELŐTERJESZTÉS A képviselő- testület november 9-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II.09.) számú rendelete [SZMSZ] 30. (3) bekezdés b) pontja szerint a Testület saját tagjaiból Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságot hoz létre. Az SZMSZ ezen rendelkezését a magam részéről indokoltnak tartom, ezért annak hatályát fenntartva javaslom 3 fős bizottság felállítását, mely az SZMSZ 4. számú melléklete szerint az alábbi feladatokkal és hatáskörökkel ruházható fel: - előzetesen véleményezi az Önkormányzat költségvetését érintő testületi döntéseket - az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen véleményezi* - véleményezi az Önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, rendeleteket* - véleményezi a hitel felvételére, a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználására irányuló javaslatokat - javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására* - figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból elemzi az Önkormányzat által eszközölt műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú szerződéseket és folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.)* - javaslatot tesz az Önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak, a térítési díjak meghatározása, továbbá a bérleti díjak megállapítása tárgyában* - folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre, vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet, használat, haszonbérlet stb.) továbbá az ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre tesz javaslatot* - véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő előterjesztéseket - figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság működését - intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodás és az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben* - a szakterületét érintő - feladatkörébe tartozó - kérdésekben tett megállapításairól tájékoztatja a Képviselő-testületet,

16 16 - figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a beruházásokat érintő pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában* - a többi bizottságtól érkező pénzügyi kihatású javaslatokat megvizsgálja és annak eredményét a döntést hozóval (Képviselő-estülettel, Polgármesterrel, Jegyzővel) megismerteti - fegyelmi eljárás megindítására tesz javaslatot, ha ellenőrzése, vizsgálata során súlyos szabálytalanságot tár fel. - javaslatot tesz a település szerkezeti terv felülvizsgálatára* - véleményezi a településszerkezeti tervet érintő testületi döntéseket és javaslatot tesz a rendelet módosítására, - koncepciót dolgoz ki a település fejlesztés és település rendezés irányai tekintetében, különös tekintettel a településfunkciókra (idegenforgalmi, rekreáció, mezőgazdasági jelleg) és a Képviselő-testület elé terjeszti* - figyelemmel kíséri a településtisztasági közszolgáltatások és a községgazdálkodási vállalkozás működését, - javaslatot tesz a feladat és hatáskörét érintő testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára - figyelemmel kíséri a településfejlesztést érintő pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában A * gal megjelölt esetekben a Képviselő-testület más bizottságaival együttesen, vagy egyeztetve jár el Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben felsorolt képviselő-testületi feladatok ellátására tehát 3 fős bizottság létrehozását tartom szükségesnek. Ennek érdekében így az alábbi javaslatokat teszem: Kérem a T. Testületet, hogy a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság Elnökének Ártim János képviselő urat szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy az Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagjainak Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt és Bolyki Zoltán képviselő urat szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy javaslatomat a túloldalon szereplő határozat-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. Ágasegyháza, november 9. Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere

17 17 Határozat-tervezetek 1..../2010. (X.12.) Kt. számú határozat Tárgya: Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság Elnökének megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Ártim János képviselő urat bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2..../2010. (X.12.) Kt. számú határozata Tárgya: Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagjainak megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság két tagjának Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt és Bolyki Zoltán képviselő urat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző

18 18 3. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/ Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/ / / Előterjesztés szám: 50 /2010 Kt. Tárgya: Humánpolitikai Bizottság megválasztása ELŐTERJESZTÉS A képviselő- testület november 9-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II.09.) számú rendelete [SZMSZ] 30. (3) bekezdés c) pontja szerint a Testület saját tagjaiból Humánpolitikai Bizottságot hoz létre. Az SZMSZ ezen rendelkezését a magam részéről indokoltnak tartom, ezért annak hatályát fenntartva javaslom 3 fős bizottság felállítását, mely az SZMSZ 4. számú melléklete szerint az alábbi feladatokkal és hatáskörökkel ruházható fel: - kezdeményezi, illetőleg véleményezi a Képviselő-testületnek a Bizottság szakterületével összefüggő döntéseit* - a szakterületével összefüggő kérdésekben véleményezi az önkormányzati intézmények működésére, átalakítására, létesítésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket, értékeli a feladat végrehajtását* - véleményezi az Önkormányzat, illetőleg annak intézményei által nyújtott szolgáltatásokat, az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket; kezdeményezi az intézményhálózat szükségletekhez igazodó átalakítását, részt vesz az ezekkel összefüggő előkészítő munkában* - véleményezi az Önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és sport kérdésekkel összefüggő részterületeit* - véleményezi az intézményvezetők kinevezésével kapcsolatos pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre - véleményezi a szakterületét érint ellátások fejlesztési arányainak meghatározását; a szociális védőháló megteremetését célzó koncepciókat, előterjesztéseket - elemzi a szociális gondoskodás különböző formái működésének tapasztalatait, javaslatot készíti a továbbfejlesztésre - állást foglal a településen megvalósuló különféle egészségüggyel, szociális ügyekkel, oktatással, kultúrával, ifjúságpolitikával, szabadidővel, sporttal összefüggő elképzelések kialakítása érdekében, a település összérdekeinek szem előtt tartásával véleményt formál a feladatkörét érintő tevékenységi formák hatékonyságát, színvonalát, segítését illetően - véleményezi a feladatkörét érintő, az Önkormányzat által kötött megállapodásokat, folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesítését* - figyelemmel kíséri és elemzi a településen élők szociális helyzetének alakulását, a gondoskodás kiterjesztése érdekében javaslatokat dolgoz ki

19 19 - véleményezi a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos anyagokat, a szociális gondoskodást, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és előterjesztéseket. - véleményezi a térítési díjak megállapítását, és folyamatosan figyelemmel kíséri az azok mértékének alakítását meghatározó körülményeket. - figyelemmel kíséri a szakterületét érintő pályázatokat, közreműködik azok elkészítésében, figyelemmel kíséri megvalósításukat - a település érdekeinek érvényesítése érdekében közreműködik az Önkormányzat társulásainak a Bizottság szakterületét érintő tevékenységében, - a település lakosságának hatékonyabb ellátása céljából javaslatot tesz a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokra - közreműködik Ágasegyháza kulturális, sport és szabadidős programjainak kialakításában, a testvértelepülésekkel való kapcsolatok gondozásában - segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását - önkormányzat rendeletében megállapított hatáskörökben dönt, illetőleg eljár, így a 8/2007. (V.29.) Ökr. 3. (1) bekezdés alapján dönt a (helyi és normatív) lakásfenntartási támogatás, valamint a (méltányossági) ápolási díj tárgyában benyújtott kérelmek ügyében. A * gal megjelölt esetekben a Képviselő-testület más bizottságaival együttesen, vagy azokkal egyeztetve jár el. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben felsorolt képviselő-testületi feladatok ellátására tehát 3 fős bizottság létrehozását tartom szükségesnek. Ennek érdekében így az alábbi javaslatokat teszem: Kérem a T. Testületet, hogy a Humánpolitikai Elnökének Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjainak Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselő urakat szíveskedjen megválasztani. Kérem a T. Testületet, hogy javaslatomat a túloldalon szereplő határozat-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. Ágasegyháza, november 9. Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere

20 20 Határozat-tervezetek 1..../2010. (X.12.) Kt. számú határozat Tárgya: Humánpolitikai Bizottság Elnökének megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően három tagú Humánpolitikai Bizottságot kíván alakítani, és úgy döntött, hogy elnökének Bornemisszáné Varga Ilona képviselő asszonyt bízza meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző 2..../2010. (X.12.) Kt. számú határozata Tárgya: Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság két tagjának Bolyki Zoltán és Kókai Sándor képviselő urakat választja meg. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester, jegyző

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41-42. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 44/A.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Tarany Község Dél-Somogyban, Nagyatádtól

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben