Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. ( ) számú Igazgatósági határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat"

Átírás

1 Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: április 30. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. ( ) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért felelős szervezeti egység: Jogi Igazgatóság Készítette: dr. Koszta Zsuzsanna

2 I. Bevezető rendelkezések 1. A szabályzat célja A jelen Panasz-ügyintézési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Gránit Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ügyfelei részéről felmerült panaszok kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének, értékelésének folyamatát, a panaszkezelés során alkalmazott eljárás és a panaszügyek nyilvántartásának rendjét szabályozza, a hatásköri és illetékességi szabályokat megállapítsa a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban annak érdekében, hogy az ügyfelek jogos panasza gyorsan és hatékonyan rendezésre kerüljön. 2. A Szabályzat tárgyi hatálya Jelen Szabályzat tárgyi hatálya a Bank pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében az ügyfelek részéről felmerült panaszok kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokra terjed ki. 3. A Szabályzat személyi hatálya Jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozik a Bank valamennyi szervezeti egysége, illetve a szervezeti egységek által foglalkoztatott valamennyi munkavállalója, aki a panaszok kezelésére, nyilvántartására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. 4. Jogszabályi hivatkozások a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelekről szóló évi CLXII. törvény a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex 5. Kapcsolódó belső szabályzatok Üzletszabályzat az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat Nagyvállalatok hitelezésének szabályai és eljárásrendje KKV számlanyitás szabályzata KKV forgóeszköz és beruházási hitel KKV óvadéki betétfedezetes hitel KKV Széchenyi Forgóeszközhitel KKV CIG Signum Forgóeszközhitel Széchenyi Kártya Ügyrend Új Széchenyi hitelprogram Új Magyarország Program KKV Közraktárjegy finanszírozás oldal 2

3 Lakossági bankszámlanyitás folyamata és eljárásrendje Lakossági online számlanyitás szabályzata Lakossági távszámla-nyitás és kapcsolódó szolgáltatások eljárásrendje Lakossági számlavezetési szabályzat Lakossági VIP Klub tagság eljárásrendje Lakossági jelzáloghitelezési szabályzat Lakossági egyszerűsített bankszámlaváltás folyamatának szabályozása Lakossági tartós befektetési számlatermék szabályzata Vállalati számlavezetési szabályzat Ügyfélszámlák nyitásának és kezelésének szabályzata Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés és ügyfelek értékpapír megbízásai felvételének rendje Bankkártya eljárásrend SMS eljárásrend Bank-, Értékpapír- és Üzleti titok védelmi Szabályzat A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyfél tájékoztatási kötelezettségekről és eljárási szabályokról II. Részletes rendelkezések 1. Általános alapelvek 1.1. A Bank az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségek betartásával jár el A panasz-ügyintézési szabályzat alapelve: a Bank számára a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységéből eredően felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak. a Bank a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabályai szerint kezeli. 2. A panasz 4.1. Panasz a Bank tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Bank eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza Nem minősül panasznak, ha a fogyasztó/ügyfél a Banktól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. Jelen Szabályzat alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. 5. A panaszos 5.1. Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a Bank szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. oldal 3

4 5.2. A panaszos általában ügyfele a Banknak, panaszosnak tekintendő azonban az a személy is, aki a Bank eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Bank vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos törvényes, illetve meghatalmazotti képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a Bank közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. 6. A panaszügyintézést ellátó szakmai terület meghatározása 6.1. A Bankon belül a panaszügyintézést az Ügyfélszolgálat intézi és koordinálja Amennyiben az ügyfél a Bank elsődleges válaszával nem elégedett, a panaszügyintézés során biztosítani kell a panasz kivizsgálását végző szakmai terület munkatársainak pártatlanságát és elfogulatlanságát. Az adott szakmai terület vezetője a panasz kivizsgálása után adja meg a végleges választ A Bank panaszfelelőst jelöl ki, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának a biztosítása. 7. A panasz felvétele 7.1. A Bank biztosítja, hogy az ügyfél a Bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse A panasz benyújtására az alábbi módokon van lehetőségük az ügyfeleknek: Elektronikus levélben a címre, Telefonon a GRÁNIT TeleBankon keresztül belföldről , külföldről telefonszámon munkanapokon 8-21 óráig történik. Telefaxon a fax számon. Levélben az alábbi postacímen: Gránit Bank Zrt. Ügyfélszolgálat 1439 Budapest, Pf.649 Személyesen írásban a Bank székhelyén működő ügyfélszolgálaton hétfőtől- péntekig 8-16 óráig, illetve a WESTEND Ügyfélközpontban (1072 Budapest, Váci út 1-3. I. em. Hild József sétány 24.) hétfőtől-péntekig óráig Telefonon közölt panasz esetén a Bank biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést A panasz benyújtására a Bank által rendszeresített panaszbejelentő nyomtatványon (1 sz. melléklet) van lehetőség, mely hozzáférhető a Bank Ügyfélszolgálatán, valamint letölthető a Bank honlapjáról. Ennek hiányában a Bank elfogad az ügyféltől saját levélformátumot is. oldal 4

5 8. A panasz rögzítése 8.1. A panaszt a Bank Ügyfélszolgálata minden esetben nyilvántartásba veszi. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt. A panasz bejelentésére használandó nyomtatványon a panaszos neve és címe szerepel. A Bank a kizárólag a panaszügyintézés okán birtokába került személyes adatokat a panasz elintézése után törli vagy más módon egyedi azonosításra alkalmatlanná teszi. A későbbiek során a visszakeresés lehetőségét biztosítja Személyesen benyújtott panasz esetén a panaszos a panaszt a Bank az Ügyfélszolgálaton rendelkezésre álló Panaszbejelentő nyomtatványon ( 1.sz. melléklet) teheti meg, majd a Bank átadja az ügyfél részére a benyújtott panaszt tartalmazó nyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott másolati példányt Ha az ügyfél telefonon teszi meg a panasz bejelentését, a Bank a panaszt hangfelvételen rögzíti. Ezzel egyidejűleg a panaszt felvevő banki munkatárs papír alapon, az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével is iktatja a panasz beérkezését és továbbítja az Ügyfélszolgálatra. A Bank a hangfelvételeket egy évig visszakereshető módon tárolja, és az ügyfél kérésére lehetőséget biztosít a hangfelvételek visszahallgatására, és az erről készült hiteles jegyzőkönyvet térítésmentesen az ügyfél rendelkezésére bocsátja A nem személyesen, vagy egyébként a benyújtási jogosultság megállapítására nem alkalmas módon történő benyújtás esetén a Bank kérheti a panasz benyújtásának utólagos írásban történő megerősítését A Bank Ügyfélszolgálata közvetlenül az ügyfelektől és a társosztályokon keresztül beérkezett panaszokat a panaszkezelésre kialakított nyilvántartási rendszerben rögzíti. Ez a rendszer tartalmazza a panaszos ügyfél nevét, beérkezés időpontját, a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, típusát, a panaszt felvevő banki alkalmazott nevét, a panasz kivizsgálásáért felelős banki alkalmazott nevét, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, válaszadás határidejét, a panasz megválaszolásának időpontját, a panasz újabb előfordulását megelőző intézkedést. A panaszügyintézéssel kapcsolatos összes iktatószámmal ellátott levelezés, dokumentáció az Ügyfélpanasz nyilvántartás dossziéba kerül irattározásra az Ügyfélszolgálaton A Bank a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg. 9. A panaszügy intézése 9.1. A Bank a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli A Bank a benyújtott panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt maximum 30 napos határidő figyelembe vételével teljesíti. A Bank az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlésétől követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek. oldal 5

6 9.3. A Bank a szóbeli panaszokat, ideértve a személyesen és telefonon tett panaszt amennyiben ez lehetséges helyben és azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet tesz fel. A Bank a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek megküldi. Ebben az esetben a Bank a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 napon belül küldi meg. Abban az esetben, ha a panasz rendezése azonnal megoldható, de újabb előfordulása valószínűsíthető azt a nyomtatványra (1. sz. melléklet) fel kell venni és a panaszrendezést is ezen kell rögzíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, gondoskodni kell a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában követhető továbbításáról A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vehet részt a Bank olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a panaszos által beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést A Bank a beérkezett panaszokat az általa meghatározott, de egységes elvek szerint kialakított és áttekinthető rendszerben valamennyi panaszügy-intézési szakaszban követhetően kezeli és tartja nyilván A panaszügyintézés rendszerét és folyamatát a Bank úgy határozza meg, hogy abban a panasz elbírálásával kapcsolatos egyes feladat- és felelősségi körök, valamint a döntési jogkörök egyértelműen kerüljenek meghatározásra. A panasz ügyintézési eljárásban egyértelműen azonosíthatók az egyes eljárási szakaszok, illetve a felelős személyek A Bank bármely ügyfelekkel kapcsolatba kerülő területén fogadott panaszt az adott terület az Ügyfélszolgálatra továbbítja nyilvántartásba vételre. Az Ügyfélszolgálat elbírálja ki a felelős a panasz megválaszolásáért és a panaszt a felelős terület részére kivizsgálásra továbbítja A felelős szakmai egység 3 munkanapon belül választ ad az ügyfélnek címzett írásos formában, indoklással ellátva (2. sz. melléklet), amit az Ügyfélszolgálat részére továbbít. Ha a szakmai terület a 3 munkanapon belüli válaszra a határidőt valamilyen okból nem tudja tartani, akkor az Ügyfélszolgálatot az új határidőről írásban értesíti Az Ügyfélszolgálat a választ véglegesíti (előírt formátum, iktatószám megadása) és az érintett terület szakmai vezetőjének és az Ügyfélszolgálat munkatársának aláírásával ellátva a panasz közlését követő harminc napon belül továbbítja az ügyfél részére. Minden kommunikációs csatornán bejövő panaszt a Bank írásban válaszolja meg. Az Ügyfélszolgálat az írásos válaszlevélben a 10. pontban leírt további jogorvoslati lehetőségre is felhívja a panaszos figyelmét A panasz kivizsgálását és írásos megválaszolását követően az Ügyfélszolgálat a nyilvántartó rendszerben lezárt státuszba helyezi az ügyet. Az ehhez tartozó teljes dokumentációt az Ügyfélpanasz nyilvántartás dossziéba lefűzi. oldal 6

7 9.11. A Bank érintett területe a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos részére. Ha a határozat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg a Bank tájékoztatja a panaszost a rendelkezésére álló igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségekről, amennyiben lehetséges az adott szervek nevének s elérhetőségének feltüntetésével A Bank a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel. 10. Panasszal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 81. alapján az Ügyfél kérelemmel fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál, illetve a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a 96. értelmében Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), illetve keresettel a területileg illetékes bírósághoz (www.birosag.lap.hu) A felügyeletre kérelem az alábbiak szerint nyújtható be: Személyesen a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) Nyitvatartási időben ( hétfő:8-18, kedd, csütörtök:8-16,30, szerda:8-17,péntek:8-12) Levélben a Magyar Nemzeti Bank postai címére (H-1534 Budapest BKKP postafiók:777.), Telefaxon ( ) Az elektronikus ügyfélkapun keresztül. (Az Ügyfélkapu megnyitásáig a PSZÁF honlapján található panaszűrlapon (http:/www.pszaf.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/urlap) nyújthatók elektronikus úton be a kérelmek.) A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy az ügyfél a Banknál közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. 11. A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők A panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat az Ügyfélszolgálat az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott ügyfél dokumentációkkal kapcsolatosan előírt határidőig őrzi Az Ügyfélszolgálat félévente statisztikát készít, amit a jelen szabályzatban érintett és a panaszügyekkel érintett üzleti területek vezetőinek továbbít. A statisztikák alapján az üzleti terület félévente elemzést készít és az érintett szakmai területekkel közösen meghatározzák a panaszügyekből levonható tapasztalatokat és azok banki üzletmenetbe való beépítéséről döntenek A Bank panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a fogyasztói igényekre és saját üzletpolitikájának fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti. oldal 7

8 1. sz. melléklet Panaszbejelentő nyomtatvány NYOMTATVÁNY ÜGYFÉLPANASZOKHOZ EZ A NYOMTATVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT PANASZNYOMTATVÁNY ALAPJÁN KÉSZÜLT. CÉLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓK ÉS A FOGYASZTÓK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓT ÉS A VITÁK RENDEZÉSÉT ELŐSEGÍTSE. FELEK ADATAI PANASZOS PÉNZÜGYI SZERVEZET NÉV: NÉV: Gránit Bank Zrt. CÍM: Zrt PÉNZÜGYI SZERVEZET CÍM: Zrt PÉNZÜGYI SZERVEZET 1075 Budapest, Madách Imre u TELEFON: TELEFON: (36) FAX: FAX: (36) KÉPVISELŐ*: EGYÉB: *ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA A PANASZOS KÉPVISELŐJE ÚTJÁN NYÚJTJA BE A PANASZT. TÁJÉKOZTATÁS A PANASZOSNAK! A NYOMTATVÁNY ÁLTAL ELŐRE FELKÍNÁLT VÁLASZOK PANASZÁNAK LEÍRÁSÁT ÉS IGÉNYÉNEK MEGJELÖLÉSÉT SZOLGÁLJÁK. CÉLSZERŰ EZEK KÖZÜL KIVÁLASZTANIA A LEGALKALMASABBAT (AKÁR TÖBBET IS), HA PEDIG SZÜKSÉGES, PANASZÁT ÉS IGÉNYÉT RÉSZLETESEBBEN KIFEJTHETI AZ ERRE SZOLGÁLÓ ROVATOKBAN. KÉRJÜK, CSATOLJA A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYHOZ A PANASZÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOKAT (LEHETŐLEG MÁSOLATBAN), A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSÁT VAGY ELKÜLDÉSÉT IGAZOLÓ MÁSOLATOT ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOT PEDIG ŐRIZZE MEG! A BANK NYOMTATVÁNY MEGFELELŐ RÉSZÉNEK VISSZAKÜLDÉSÉVEL FOG VÁLASZOLNI ÖNNEK, AMELYET A VÁLASZ-SZELVÉNY HASZNÁLATÁVAL IGAZOLHAT VISSZA. oldal 8

9 ÜGYFÉL PANASZA ÉS IGÉNYE I. A PANASZ A PANASZ ÉSZLELÉSÉNEK IDŐPONTJA (ÉV/HÓNAP/NAP): HA VOLT ILYEN, A KORÁBBI HASONLÓ PANASZ IDŐPONTJA : A PANASZ OKA (ÉRTELEMSZERŰEN, AKÁR TÖBB PONTOT IS MEGJELÖLVE): VISSZAUTASÍTOTTÁK A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁST SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁST NEM NYÚJTOTTAK NEM A MEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTOTTÁK A SZOLGÁLTATÁST KÉSEDELMESEN NYÚJTOTTÁK KÉSEDELEM IDŐTARTAMA: SZÁMLAVEZETÉSI HIBA A SZOLGÁLTATÁST NEM MEGFELELŐEN NYÚJTOTTÁK KÁR KELETKEZETT A KISZOLGÁLÁS KÖRÜLMÉNYEI TÉVES TÁJÉKOZTATÁS HIÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS DÍJ, KÖLTSÉG, KAMAT VÁLTOZÁSA JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK HIBA A SZÁMLAKIVONATON EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ PANASZ KÁRBECSLÉS KÁRTÉRÍTÉS VISSZAUTASÍTÁSA NEM MEGFELELŐ KÁRTÉRÍTÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS SZERZŐDÉS FELMONDÁSA SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNTETÉSE EGYÉB TÍPUSÚ PANASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: II. KÖRÜLMÉNYEK (PL. SZERZŐDÉSKÖTÉS IDEJE, HELYE, ÍGÉRT SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, EGYÉB FONTOS KÖRÜLMÉNY) III. A PANASZOS IGÉNYE SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE MÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB IGÉNY: KÁRTÉRÍTÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSE ÖSSZEGE: ÁRCSÖKKENTÉS ÖSSZEGE: FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS oldal 9

10 EGYÉB RÉSZLETEK: IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS ( NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI ) V. JOGI INDOKOLÁS ( NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI ) VI. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK(SZÁMLA, SZERZŐDÉS, KÉPVISELŐ MEGHATALMAZÁSA, EGYÉB) CSATOLT DOKUMENTUMOK: CSATOLT 5. DOKUMENTUMOK: HA A BANK 30 NAPON BELÜL NEM VÁLASZOL A BEADVÁNYRA VAGY VÁLASZÁNAK EREDMÉNYEKÉNT A FELEK KÖZÖTT MEGEGYEZÉS NEM SZÜLETIK, A PANASZOS ÉLNI KÍVÁN EGYÉB JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIVEL, ÍGY BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ VAGY BÍRÓSÁGHOZ FORDULHAT. oldal 10

11 KELT: ALÁÍRÁS: oldal 11

12 A BANK VÁLASZA (amennyiben a válaszadás nem külön levélben történik!) ÜGYIRAT SZÁMA: TELJESEN EGYETÉRTEK A PANASSZAL ÉS VÁLLALOM, HOGY: RÉSZBEN EGYETÉRTEK A PANASSZAL ÉS JAVASLOM, HOGY: TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A PANASSZAL NEM ÉRTEK EGYET, DE MÉLTÁNYOSSÁGBÓL VÁLLALOM, HOGY: TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A PANASZT ELUTASÍTOM AZ ALÁBBIAK ALAPJÁN: TÁJÉKOZTATOM, HOGY A PANASZT AZ ALÁBBI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ NYÚJTHATJA BE: KELT: ALÁÍRÁS: VISSZAKÜLDENDŐ A BANKNAK HIVATKOZÁSI SZÁM: PANASZ BENYÚJTÓJA: BEPANASZOLT SZERVEZET: MEGBÍZÓ: ELFOGADOM A JAVASOLT MEGOLDÁST: oldal 12

13 NEM FOGADOM EL A JAVASOLT MEGOLDÁST, MIVEL: TÁJÉKOZTATOM, HOGY JAVASLATÁNAK MEGFELELŐEN PANASZOMAT A JAVASOLT VITARENDEZÉSI FÓRUMHOZ BENYÚJTOM KELT: ALÁÍRÁS: oldal 13

14 2. sz. Melléklet Sablon válaszlevél Ügyfél neve, címe Tisztelt Ügyfelünk. Hivtakozva a.benyújtott panaszára Bankunk az ügyet kivizsgálta, és az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a kivizsgálás eredményéről: Szakmai válasz Jóvátétel/kártérítés. (ha jogos volt:) Tájékoztatjuk továbbá, hogy Bankunk megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a továbbiakban hasonló eset ne forduljon elő. Bízunk benne, hogy jelen válaszunkban megfogalmazott megoldás megnyugtató módon rendezi az Ön által sérelmezett eljárást, és a továbbiakban is megtisztel minket bizalmával. Kérjük, amennyiben az ügyhöz további észrevétele lenne, keressen minket bizalommal. Jelen levelünk mellékletében feltüntetjük további jogorvoslati lehetőségeket. Dátum, Aláírás oldal 14

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL (a 2013. január 01. napján hatályba lépett szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.01.01. napjától ( módosítva 2014.10.06.)

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 17/2015. számú határozatával 2015. április 23-án Hatályba lépés napja: 2015. május 27. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v2_20150423 Tartalomjegyzék

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA PANASZKEZELÉS Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu A szabályzat célja AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat kiadásának célja...3 II. Fogalmi meghatározások...3 1. Panasz...3 2. Ügyfélkérés...3 3. Panaszos...3 4.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyilvántartási szám: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Érvényes: 2013. február 1-től Módosításokat elfogadta a Takarékbank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben