Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről"

Átírás

1 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban kifogást nem emel, amennyiben azt a jelenlegi formájában fogadják el. A Képviselő-testület módosítás esetén ismét élni kíván véleményezési jogával. Dr. Karakán Béla jegyző

2 109/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a az E.ON Rt. részére vezetékjog alapításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat megtárgyalta az E.ON Rt. részére vezetékjog alapításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy hozzájárul a tulajdonában álló Szentlőrinc 724/96. hrsz-ú ingatlanra történő 20/0,4 kw-os transzformátor állomás és a hozzá vezető vezetékek áthelyezéséhez a nyomvonal rajz szerint engedélyezett módon. A Képviselő-testület hozzájárulását adja az E.On Rt-nek a vezetékjog ingatlan nyilvántartásba való bejegyzéséhez. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester Tönkő Péter beruházó Határidő: augusztus 1.

3 110/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a a Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulásból való kilépésről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulásban való részvétele miatt a Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulásában lévő tagsági viszonyát megszünteti a Társulási megállapodás 28/b pontja értelmében, a tagok közös megegyezésével. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester

4 111/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a geotermális energia pályázat előkészítéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a szentlőrinci geotermális energiára vonatkozó norvég pályázat előkészítésével kapcsolatos munkák megkezdésével. A 10 milliárd forint főösszegű beruházás megvalósítása szakaszolva történjen. Az első lépcsőben - a norvég pályázatra - kerüljön benyújtásra a kutató és egyben használati kút megfúrása, mely részberuházás főösszege 500 millió forint. A Képviselő-testület megbízza Szűcs Tamás Szentlőrinc, Attila u. 70. szám alatti lakost a geotermális energia projekt menedzselésével és az energia pályázat előkészítésével, aki a megbízatást a felek külön megállapodásáig díjazás nélkül vállalja.

5 112/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Szociális Szolgáltató Központ bővítéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Szociális Szolgáltató Központ gondozotti létszámának 20 fővel emelésével és az épület bővítésével a dr. Győrvári Márk polgármester által ismertetett módon és tervek szerint a volt Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. A Képviselő-testület az intézmény bővítésére és a helyiségek berendezésére összesen maximum 4,5 millió forintot biztosít a évi általános költségvetési tartalékalap terhére. A Képviselő-testület a bővítéssel kapcsolatban felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Kis Tóthné Vasvári Ibolya intézményvezető

6 113/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Szentlőrinci Közüzemi Kht. fűtési díj korrekciójának igénye Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Közüzemi Kht. fűtési díj korrekciójának igényéről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület elismerve a Szentlőrinci Közüzemi Kht. felelős eljárását szükségesnek tartja a távhő díjak emelését. A Testület megbízza a Kht-t, hogy dolgozzon ki alternatívát a díjak fokozatos és a szükséges lehető legalacsonyabb összegű emelésére. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester Határidő: a javaslat kidolgozására szeptember 14.

7 114/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Borbarátok Éjszakája időpontjának meghatározásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Borbarátok Éjszakája rendezvény időpontját szeptember 30-áról szeptember 23-ára teszi át. A Képviselő-testület megbízza a Szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, hogy gondoskodjon a megváltozott időpont mielőbbi közzétételéről és a szükséges előkészületek megtételéről. Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgató

8 115/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi C. törvény 23. (2) bekezdése értelmében 4 évre a Helyi Választási Bizottság tagjainak: Kurucz Istvánnét, Nyersné Gödöny Zsuzsannát, Raffay Katalint, póttagjának: Törgyéki Gyulát választja meg. Felelős: Dr. Karakán Béla, a Helyi Választási Iroda vezetője Határidő: értelem szerint

9 116/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a szentlőrinci 1036/23. helyrajzi számú építési telek Tóth Gábor tulajdonos általi értékesítéséről Ács Csaba és Ácsné Plantek Erika szentlőrinci lakosok részére Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog jogosultja úgy határozott, hogy a november 11-én Tóth Gábor keszthelyi lakos által megvásárolt szentlőrinci 1036/23. helyrajzi számú építési telek vonatkozásában hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlant Ács Csaba és Ácsné Plantek Erika szentlőrinci lakosok a jelenleg érvényes, eredeti feltételek és határidő mellett megvásárolják. Szentlőrinc Város Önkormányzata az elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint a visszavásárlási jogosultságot változatlan feltételekkel továbbra is fenntartja., illetve folyamatos

10 117/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a a Szentlőrinci Hegyközség hitelkérelméről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Hegyközség hitelkérelméről szóló előterjesztést és hozzájárulását adja, hogy a zártkerti ingatlanok után beszedett kommunális adó átadott pénzeszközként - legfeljebb 2,5 millió forint erejéig a Szentlőrinci Hegyközség hitelszámla fedezeteként szolgáljon a hitel folyósítási időtartama alatt. Szentlőrinc Városi Önkormányzat a fent meghozott döntésével kezességet vállal a fenti összeg erejéig. Határidő: folyamatos

11 118/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a folyószámla hitel szerződés meghosszabbításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc- Ormánság Takarékszövetkezettel július 20-án kötött folyószámla hitel szerződést változatlan feltételek mellett július 20-ától határozatlan időre meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Győrvári Márk polgármestert, hogy a hitel szerződés meghosszabbításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Bagyalné Borhy Gabriella osztályvezető

12 119/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a szőlőhegyi utak karbantartásáról és felújításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Szentlőrinci Hegyközség a Szentlőrinci Zártkertben lévő és az önkormányzat tulajdonát képező utak karbantartását és felújítását a jövőben vállalja fel megállapodás által meghatározott módon. Határidő: december 31.

13 120/2006.(VIII.30.) KT. H a t á r o z a t a a pályázatíró kijelöléséről és díjazásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a geotermális energia projekt pályázatírására beérkezett ajánlatokat figyelembe véve úgy határozott, hogy Szűcs Tamást bízza meg a pályázat végleges elkészítésével. A Képviselő-testület a pályázat írására ,- Ft + ÁFA összeget fizet meg, mely magában foglalja a pályázatírással kapcsolatos összes költséget. Eredményes pályázat esetén a Testület ,- Ft sikerdíjat állapít meg., illetve folyamatos

14 121/2006.(IX.14.) KT. Határozata beszámoló Szentlőrinc Városi Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetési rendelet és módosításainak első féléves teljesítéséről szóló beszámolót. Az első féléves gazdálkodásról megállapította, hogy a betervezett bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. Dr. Karakán Béla jegyző Bagyalné Borhy Gabriella osztályvezető Határidő: értelemszerűen

15 122/2006.(IX.14.) KT. Határozata Szentlőrinc Város Településszerkezeti és Szabályozási Tervének módosítása Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pécsi Építész Kör Kft-t (Pécs, Budai Nagy Antal u. 1, hogy Szentlőrinc Város Településszerkezeti és Szabályozási Tevének módosítását a lehető legrövidebb időn belül végezze el. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Tönkő Péter beruházó Határidő: folyamatos ill. értelemszerűen

16 123/2006.(IX.14.) KT. Határozata geotermális energia hőtermelő kút elhelyezésének kijelöléséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az elkészült szakértői véleményeket figyelembe véve a geotermális energia hőtermelő kút helyét a Szentlőrinc külterület 32., 33. és 34. hrsz-ú ingatlanokon jelöli ki.

17 124/2006.(IX.14.) KT. Határozata a kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, valamint a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatai évi költségvetésének féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

18 125/2006.(IX.14.) KT. Határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, s a szakbizottságok véleményét megismerve az alábbiak szerint határozott: 1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a felsőoktatásban részt vevő, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók segítése céljából csatlakozni kíván az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya által üzemeltetett honlapon on-line adatbázisban rögzíti. 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályáztatással, elbírálással, szociális juttatással stb. kapcsolatos intézkedéseket az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően, valamint a 179/2005.(X.27.) KT. Határozattal elfogadott szabályzat alapján tegye meg. Határidő: december 6. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző 3. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a évi költségvetés összeállítása során az ösztöndíjalap feltöltésére Ft költségigényt vegyen figyelembe. Határidő: február 28. Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke

19 126/2006.(IX.14.) KT. Határozata az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány pályázatán való részvételről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalása után úgy határozott, hogy az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány által gyermekegészségügyi eszközök beszerzése tárgyában kiírt pályázaton részt kíván venni. A megvásárolni szándékozott eszközök az alábbiak: 1 darab D-Cont personal vércukorszintmérő 8.000,- Ft + ÁFA; 2 darab OMRON M4-I vérnyomásmérő ,- Ft + ÁFA/darab + gyermekmandzsetta 5.700,- Ft/darab; 2 darab digitális csecsemőmérleg ,- Ft + ÁFA/darab, összesen ,- Ft. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges ,- Ft önerőt biztosítja, és utasítja a Pénzügyi és Intézményfelügyeleti Osztályt az összeg rendelkezésre tartására a pályázat kedvező elbírálása esetén. Határidő: szeptember 30.

20 127/2006.(IX.14.) KT. Határozata Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak szigeteléséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak utólagos szigeteléséről készített előterjesztést, és úgy határozott, hogy az eredeti előterjesztéssel ellentétben, az azt megtárgyaló Bizottságok javaslatát elfogadva az un. fapótlásos eljárással, és csak a régi épületszárny északi oldali nyílászáróinak szigetelését rendeli meg bruttó Ft. Értékben. Tönkő Péter beruházó

21 128/2006.(IX.14.) KT. Határozata a szentlőrinci 94/3/A/6. helyrajzi számú, Munkácsy M. u. 56. szám alatti ingatlan megvásárlásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalása után úgy határozott, hogy a szentlőrinci 94/3/A/6. helyrajzi számú ingatlan jogi helyzetének rendezése érdekében megerősíti a 16/1995. (II. 24.) KT. Határozatban foglaltakat, mely szerint az ingatlant Sztojka Brigitta szentlőrinci lakosnak (képviseletében eljár Sztojka Kálmánné törvényes képviselő) a korábbi döntés értelmében - a vételárról való külön rendelkezés nélkül - eladja. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a nevezett ingatlant Sztojka Brigitta és Lakatos Kálmán szentlőrinci lakosok között létrejövő érvényes csereszerződés hatályosulását követően megvásárolja ,-, azaz Kilencszázezer forintos vételáron Lakatos Kálmán Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 56. szám alatti lakostól. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. Határidő: folyamatos

22 129/2006.(IX.14.) KT. Határozata a Ciklus Program végrehajtásáról 1.) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Szentlőrinc Városi Önkormányzat közötti választási időszakra készült Ciklus Program végrehajtásáról szóló beszámolót. Megállapítja, hogy a Ciklus Programban foglaltakat megvalósította, illetve a Programban foglaltakon felül is komoly beruházásokat, feladatokat hajtott végre. 2.) A Képviselő-testület a Ciklus Programban foglalt célok eléréséért köszönetét fejezi ki a város lakosságának aktív közreműködéséért, támogatásáért, illetve türelméért. A Képviselő-testület külön köszönetét és elismerését fejezi ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és dolgozóinak az előkészítő és végrehajtó munkájáért, továbbá az Önkormányzat intézményi vezetőinek, közalkalmazottainak és az általa alapított gazdasági társaságok munkatársainak.

23 130/2006.(IX.14.) KT. Határozata jelentés a választási ciklus végén folyamatban lévő határozatokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a választási ciklus végén folyamatban lévő határozatokról szóló jelentést. Dr. Karakán Béla jegyző

24 131/2006.(IX.14.) KT. Határozata a polgármester beszámolójának elfogadásáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Győrvári Márk polgármesternek a két ülés közötti eseményekről és a végzett munkáról készült beszámolóját. A Képviselő-testület a június 29-ei üléstől a mai napig terjedő időszakra vonatkozó beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester 2. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Karakán Béla jegyzőnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentését. A Képviselőtestület a szeptember 14-ei ülésre készített jelentést elfogadja. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző

25 132/2006.(IX.14.) KT. Határozata tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság szeptemberi üléseinek munkáiról és az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatókat elfogadja. Felelős: bizottságok elnökei

26 133/2006.(IX.14.) KT. Határozata a Buda Invest Group és a Pécsi Bőrgyár Rt. területhasznosítási kérelméről 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Buda Invest Group területhasznosítási kérelmét és felhatalmazza dr. Győrvári Márk polgármestert a társasággal történő tárgyalások továbbfolytatására. Határidő: folyamatos 2. Szentlőrinc Városi Önkormányzat megtárgyalta a Pécsi Bőrgyár Rt. területhasznosítási kérelmét és úgy határozott, hogy elvi lehetőséget biztosít a gyár Szentlőrincre történő kitelepítésére azzal a feltétellel, hogy hatástanulmányok készüljenek a megfelelő védőtávolságok betartásával. Határidő: folyamatos

27 134/2006.(IX.14.) KT. Határozata a szentlőrinci kistérség infokommunikációs-közmű modellkísérletről, megvalósításának feladatairól Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szentlőrinci kistérség infokommunikációs-közmű modellkísérletről, megvalósításának feladatairól szóló előterjesztést. Az abban foglaltakat elfogadja és egyhangúlag támogatja. Felkéri a testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a ennek megvalósítási folyamatát folyamatosan figyelje figyelemmel. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: értelem szerint

28 135/2006.(IX.14.) KT. Határozata a 15/2001.(XI.08.) KT. Rendelet felülvizsgálata Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a évi II. féléves munkatervébe, az októberi napirendi pontok közé felveszi az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 15/2001.(XI.14.) KT. Rendelet felülvizsgálatát. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek értelmében gondoskodjon a módosítás előkészítéséről. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 31.

29 136/2006.(IX.14.) KT. Határozata Brantner-Koncz Műemlékház múzeumi működést támogató alapítvány kuratóriumába állandó tag delegálása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Brantner-Koncz műemlékház múzeumát, az abban lévő gyűjteményekkel együtt a város kulturális örökségének tekinti. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy e örökséget ápoló és gondozó Brantner-Koncz Műemlékház múzeumi működését támogató Alapítvány Kuratóriumába egy állandó tagot delegál annak érdekében, hogy az önkormányzati támogatást élvező alapítványnak garanciát jelentsen céljainak megvalósításában. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy e állandó tagként dr. Győrvári Márk polgármester urat delegálja. A Képviselő-testület az alapítványt állandó támogatásáról biztosítja és egyben felkéri a polgármester urat, hogy e tisztségnek lelkiismeretesen maradéktalanul tegyen eleget és képviselje a város érdekét, hogy e örökség továbbra is településünkön maradhasson. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester, illetve folyamatos

30 137/2006.(IX.14.) KT. Határozata Pécsi u. 1. sz. alatti önkormányzati lakások társasházzá nyilvánításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában álló Szentlőrinc 639. hrsz-ú, Pécsi u. 1. sz. alatti négylakásos épületét társasházzá alakítja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a társasház alapító okiratának elkészítéséről, valamint a Földhivatalnál történő bejegyzéséről. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Tönkő Péter beruházó

31 138/2006.(IX.14.) KT. Határozata zárt ülés elrendeléséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 19. (2) bekezdésére zárt ülést tart a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása, valamint Fellebbezés elbírálása tárgyában.

32 139/2006.(IX.14.) KT. Határozata Kis Tóthné Vasvári Ibolya kizárása a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról szóló döntéshozatalból Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 25. (1) bekezdésére - Kis Tóthné Vasvári Ibolya képviselőt kizárja a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról szóló döntéshozatalból. Dr. Karakán Béla jegyző

33 140/2006.(IX.14.) KT. Határozata Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázattal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság valamint az érintett szervezet é szakértői véleményének ismeretében az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület október 01-től október 01-ig 5 év időtartamra megbízza KIS TÓTHNÉ VASVÁRI IBOLYÁ-t (szül.: , an.: Szreda Margit ) a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézményvezetői teendőinek ellátásával. A Képviselő-testület nevezett alapilletményét ,- Ft/hó összegben, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft/hó összegben állapítja meg. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 01.

34 141/2006.(IX.14.) KT. Határozata fellebbezés elutasítása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Oroszi Béláné Szentlőrinc, Kodolányi u. 15/A sz. alatti lakos törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezését, melyben nevezett kérte, hogy a december 6. napjától augusztus 19. napjáig jogtalanul felvett időskorúak járadékának visszafizetését mérsékelje a Képviselőtestület. A Képviselő-testület a fellebbezést elutasítja tekintettel a hatályos jogszabályi rendelkezésre, melynek értelmében a törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy az évi III. törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás, jelen esetben a október 19-étől március 31-ig felvett ,- Ft visszafizetésére. A Képviselő-testület a felülvizsgálat során egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság I. fokon született határozatával, azt megalapozottnak tartja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően gondoskodjon a határozat elkészítéséről, és arról haladéktalanul értesítse a kérelmezőt. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző

35 142/2006.(IX.28.) KT. Határozata pályázaton való részvételről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EGT és Norvég Finanszírozású Mechanizmus keretében pályázatot kíván benyújtani a 9. kiemelt területre, melynek címe: Kőzethő energiájának kinyerésére irányuló kőzetrepesztéses eljárás alkalmazásának kutatása. A projekt teljes költsége: EUR, mely 275 Ft/EUR árfolyamon ,- Ft. Az igényelt támogatási összeg: EUR, mely 275 Ft/EUR árfolyamon ,- Ft. Önerő: EUR, mely 275 Ft/EUR árfolyamon ,- Ft. A Képviselő-testület a saját forrás összegét a évi költségvetésében biztosítja az aktuális Ft/EUR árfolyamon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Dr. Karakán Béla jegyző

36 143/2006.(IX.28.) KT. Határozata Szentlőrinc, Pécsi u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének módosításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc, Pécsi u 1. sz. alatti lakások közül a 65/2006.(V.11.) KT. Határozatában ,- Ft + 10 % áron megállapított 70 m2-es utcafronti, összkomfort fokozatú (lakott) lakást ,- Ft vételáron értékesíti helyt adva Völgyi Gézáné bent lakó bérlő kérelmének helyt adva. Tönkő Péter-beruházó

37 144/2006.(X.11.) KT. H a t á r o z a t a szavazatszámláló bizottság alakításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatos feladatok ellátására ad hoc jelleggel Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Képviselő-testület a Bizottság elnökének Dömötörné Nagy Júlia képviselőt, tagjainak pedig Balatoni Ferenc és dr. Gyetván Ferenc képviselőket választja.

38 145/2006.(X.11.) KT. H a t á r o z a t a alpolgármester megválasztása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Keczeli Jenő képviselőt Szentlőrinc város alpolgármesterének megválasztotta. Dr. Karakán Béla jegyző

39 146/2006.(X.11.) KT. H a t á r o z a t a alpolgármester megválasztása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Ritecz László képviselőt Szentlőrinc város alpolgármesterének megválasztotta. Dr. Karakán Béla jegyző

40 147/2006.(X.11.) KT. Határozata Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének Dömötörné Nagy Júliát, tagjainak: Balatoni Ferencet, dr. Gyetván Ferencet, Joó Lászlót és Vörös Zoltánt választja meg.

41 148/2006.(X.11.) KT. Határozata Külkapcsolatok Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Külkapcsolatok Bizottsága elnökének Petz Józsefnét, tagjainak: Árki Zoltánt, Joó Lászlót, May Gábort, külső tagjainak: Kardos Mihály és Kurucz Istvánné szentlőrinci lakosokat választja meg.

42 149/2006.(X.11.) KT. Határozata Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének Vörös Zoltánt, tagjainak: Bányavölgyi Gyulát, Koltai Pétert, Petz Józsefnét, külső tagjainak: Kovácsevics Csaba, Nyersné Gödöny Zsuzsanna és Szabó Jánosné szentlőrinci lakosokat választja meg.

43 150/2006.(X.11.) KT. Határozata Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Gyetván Ferencet, tagjainak: Koltai Pétert, Végh Gábort, külső tagjainak: dr. Gács Tivadar és Simon Tihamérné szentlőrinci lakosokat választja meg.

44 151/2006.(X.11.) KT. Határozata Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének May Gábort, tagjainak: Dömötörné Nagy Júliát, Joó László, Balatoni Ferencet, külső tagjainak: Fodor Sándornét, Lakatos Lászlóné szentlőrinci lakosokat választja meg.

45 152/2006.(X.11.) KT. Határozata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnökének Végh Gábort, tagjainak: Árki Zoltánt, Bányavölgyi Gyulát, May Gábort, külső tagjainak: Léhmann János, Mátis Ferenc és Petz Péter szentlőrinci lakosokat választja meg.

46 153/2006.(X.11.) KT. Határozata Dr. Győrvári Márk polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének és költségátalányának a kérdését, és úgy határozott, hogy október 1. napjától ,- Ft-ban állapítja meg a havi illetményét. Továbbá a polgármester részére havi ,- Ft költségátalányt állapít meg. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésével. E határozattal a polgármester illetményének megállapításáról szóló 187/2003.(IX.25.) KT. Határozat hatályát veszti. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 1.

47 154/2006.(X.11.) KT. Határozata az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségátalányának a kérdését, és úgy határozott, hogy október 1. napjától ,- Ft-ban állapítja meg havi tiszteletdíjukat. Továbbá az alpolgármesterek részére havi ,- Ft költségátalányt állapít meg. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére. E határozattal a 188/2003.(IX.25.) KT. Határozat hatályát veszti. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 1.

48 155/2006.(X.11.) KT. Határozata önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003.(X.1.) KT. Rendeletet és az abban foglalt szabályozással egyetért, azt megerősíti. Dr. Karakán Béla jegyző

49 156/2006.(X.11.) KT. Határozata megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Karakán Béla jegyzőt, hogy minél előbb vizsgálja felül az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, és terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: április 30.

50 157/2006.(XI.03.) KT.H a t á r o z a t a Szentlőrinc Városi Önkormányzat évi I-IX. havi gazdálkodásának teljesítéséről, a kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről I. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés I.-IX. havi gazdálkodás teljesítéséről szóló előterjesztést. A szakbizottságok egyhangúlag megállapították, hogy az I.-IX. havi bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. A testület utasítja az osztályvezetőt, hogy a továbbiakban is törekedjen az időarányos teljesítésre és a következő testületi ülésre készítse el a módosítást tartalmazó rendelettervezetet. II. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, valamint a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatai évi költségvetésének 1-9. havi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Bagyalné Borhy Gabriella- osztályvezető

51 158/2006.(XI.03.) KT.H a t á r o z a t a az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának céljára beadott pályázatok elbírálásáról. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az un. Panelprogram -ra érkezett pályázatokról készített előterjesztést és az értékelő bizottság javaslatát elfogadva úgy határozott, hogy a pályázatokat nem tudja támogatni, és nem továbbítja az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz. Ennek megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére. Felelős: Dr. Győrvári Márk-polgármester

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 22.-i nyílt üléséről 1. 79/ (X. 22.) Kt. határozat Magyarlak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Kivonat: Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-ei, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-ei, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-ei, rendkívüli 141/2010.(VIII.11.) KT. H a t á r o z a t a a Helyi Választási Bizottsági tagok és póttag megválasztása Szentlőrinc Város Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 198/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának és a közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből 72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. évi munka- és ütemterve FEBRUÁR Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) KT Rendelete a 2012. évi költségvetéséről előterjesztő:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tartott ülése könyvéből 80/2014. (XII.02.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról A Képviselő-testület: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből könyvből 1/2013. (I. 17.) számú Kt. határozat a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása a pályázatra érkezett ajánlatok alapján 1) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az általa,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben