Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről"

Átírás

1 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban kifogást nem emel, amennyiben azt a jelenlegi formájában fogadják el. A Képviselő-testület módosítás esetén ismét élni kíván véleményezési jogával. Dr. Karakán Béla jegyző

2 109/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a az E.ON Rt. részére vezetékjog alapításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat megtárgyalta az E.ON Rt. részére vezetékjog alapításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy hozzájárul a tulajdonában álló Szentlőrinc 724/96. hrsz-ú ingatlanra történő 20/0,4 kw-os transzformátor állomás és a hozzá vezető vezetékek áthelyezéséhez a nyomvonal rajz szerint engedélyezett módon. A Képviselő-testület hozzájárulását adja az E.On Rt-nek a vezetékjog ingatlan nyilvántartásba való bejegyzéséhez. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester Tönkő Péter beruházó Határidő: augusztus 1.

3 110/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a a Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulásból való kilépésről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulásban való részvétele miatt a Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulásában lévő tagsági viszonyát megszünteti a Társulási megállapodás 28/b pontja értelmében, a tagok közös megegyezésével. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester

4 111/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a geotermális energia pályázat előkészítéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a szentlőrinci geotermális energiára vonatkozó norvég pályázat előkészítésével kapcsolatos munkák megkezdésével. A 10 milliárd forint főösszegű beruházás megvalósítása szakaszolva történjen. Az első lépcsőben - a norvég pályázatra - kerüljön benyújtásra a kutató és egyben használati kút megfúrása, mely részberuházás főösszege 500 millió forint. A Képviselő-testület megbízza Szűcs Tamás Szentlőrinc, Attila u. 70. szám alatti lakost a geotermális energia projekt menedzselésével és az energia pályázat előkészítésével, aki a megbízatást a felek külön megállapodásáig díjazás nélkül vállalja.

5 112/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Szociális Szolgáltató Központ bővítéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Szociális Szolgáltató Központ gondozotti létszámának 20 fővel emelésével és az épület bővítésével a dr. Győrvári Márk polgármester által ismertetett módon és tervek szerint a volt Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. A Képviselő-testület az intézmény bővítésére és a helyiségek berendezésére összesen maximum 4,5 millió forintot biztosít a évi általános költségvetési tartalékalap terhére. A Képviselő-testület a bővítéssel kapcsolatban felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Kis Tóthné Vasvári Ibolya intézményvezető

6 113/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Szentlőrinci Közüzemi Kht. fűtési díj korrekciójának igénye Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Közüzemi Kht. fűtési díj korrekciójának igényéről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület elismerve a Szentlőrinci Közüzemi Kht. felelős eljárását szükségesnek tartja a távhő díjak emelését. A Testület megbízza a Kht-t, hogy dolgozzon ki alternatívát a díjak fokozatos és a szükséges lehető legalacsonyabb összegű emelésére. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester Határidő: a javaslat kidolgozására szeptember 14.

7 114/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Borbarátok Éjszakája időpontjának meghatározásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Borbarátok Éjszakája rendezvény időpontját szeptember 30-áról szeptember 23-ára teszi át. A Képviselő-testület megbízza a Szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, hogy gondoskodjon a megváltozott időpont mielőbbi közzétételéről és a szükséges előkészületek megtételéről. Nyersné Gödöny Zsuzsanna igazgató

8 115/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi C. törvény 23. (2) bekezdése értelmében 4 évre a Helyi Választási Bizottság tagjainak: Kurucz Istvánnét, Nyersné Gödöny Zsuzsannát, Raffay Katalint, póttagjának: Törgyéki Gyulát választja meg. Felelős: Dr. Karakán Béla, a Helyi Választási Iroda vezetője Határidő: értelem szerint

9 116/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a szentlőrinci 1036/23. helyrajzi számú építési telek Tóth Gábor tulajdonos általi értékesítéséről Ács Csaba és Ácsné Plantek Erika szentlőrinci lakosok részére Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog jogosultja úgy határozott, hogy a november 11-én Tóth Gábor keszthelyi lakos által megvásárolt szentlőrinci 1036/23. helyrajzi számú építési telek vonatkozásában hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlant Ács Csaba és Ácsné Plantek Erika szentlőrinci lakosok a jelenleg érvényes, eredeti feltételek és határidő mellett megvásárolják. Szentlőrinc Város Önkormányzata az elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint a visszavásárlási jogosultságot változatlan feltételekkel továbbra is fenntartja., illetve folyamatos

10 117/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a a Szentlőrinci Hegyközség hitelkérelméről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Hegyközség hitelkérelméről szóló előterjesztést és hozzájárulását adja, hogy a zártkerti ingatlanok után beszedett kommunális adó átadott pénzeszközként - legfeljebb 2,5 millió forint erejéig a Szentlőrinci Hegyközség hitelszámla fedezeteként szolgáljon a hitel folyósítási időtartama alatt. Szentlőrinc Városi Önkormányzat a fent meghozott döntésével kezességet vállal a fenti összeg erejéig. Határidő: folyamatos

11 118/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a folyószámla hitel szerződés meghosszabbításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc- Ormánság Takarékszövetkezettel július 20-án kötött folyószámla hitel szerződést változatlan feltételek mellett július 20-ától határozatlan időre meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Győrvári Márk polgármestert, hogy a hitel szerződés meghosszabbításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Bagyalné Borhy Gabriella osztályvezető

12 119/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a szőlőhegyi utak karbantartásáról és felújításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Szentlőrinci Hegyközség a Szentlőrinci Zártkertben lévő és az önkormányzat tulajdonát képező utak karbantartását és felújítását a jövőben vállalja fel megállapodás által meghatározott módon. Határidő: december 31.

13 120/2006.(VIII.30.) KT. H a t á r o z a t a a pályázatíró kijelöléséről és díjazásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a geotermális energia projekt pályázatírására beérkezett ajánlatokat figyelembe véve úgy határozott, hogy Szűcs Tamást bízza meg a pályázat végleges elkészítésével. A Képviselő-testület a pályázat írására ,- Ft + ÁFA összeget fizet meg, mely magában foglalja a pályázatírással kapcsolatos összes költséget. Eredményes pályázat esetén a Testület ,- Ft sikerdíjat állapít meg., illetve folyamatos

14 121/2006.(IX.14.) KT. Határozata beszámoló Szentlőrinc Városi Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetési rendelet és módosításainak első féléves teljesítéséről szóló beszámolót. Az első féléves gazdálkodásról megállapította, hogy a betervezett bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. Dr. Karakán Béla jegyző Bagyalné Borhy Gabriella osztályvezető Határidő: értelemszerűen

15 122/2006.(IX.14.) KT. Határozata Szentlőrinc Város Településszerkezeti és Szabályozási Tervének módosítása Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pécsi Építész Kör Kft-t (Pécs, Budai Nagy Antal u. 1, hogy Szentlőrinc Város Településszerkezeti és Szabályozási Tevének módosítását a lehető legrövidebb időn belül végezze el. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Tönkő Péter beruházó Határidő: folyamatos ill. értelemszerűen

16 123/2006.(IX.14.) KT. Határozata geotermális energia hőtermelő kút elhelyezésének kijelöléséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az elkészült szakértői véleményeket figyelembe véve a geotermális energia hőtermelő kút helyét a Szentlőrinc külterület 32., 33. és 34. hrsz-ú ingatlanokon jelöli ki.

17 124/2006.(IX.14.) KT. Határozata a kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, valamint a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatai évi költségvetésének féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

18 125/2006.(IX.14.) KT. Határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, s a szakbizottságok véleményét megismerve az alábbiak szerint határozott: 1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a felsőoktatásban részt vevő, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók segítése céljából csatlakozni kíván az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya által üzemeltetett honlapon on-line adatbázisban rögzíti. 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályáztatással, elbírálással, szociális juttatással stb. kapcsolatos intézkedéseket az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően, valamint a 179/2005.(X.27.) KT. Határozattal elfogadott szabályzat alapján tegye meg. Határidő: december 6. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző 3. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a évi költségvetés összeállítása során az ösztöndíjalap feltöltésére Ft költségigényt vegyen figyelembe. Határidő: február 28. Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke

19 126/2006.(IX.14.) KT. Határozata az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány pályázatán való részvételről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalása után úgy határozott, hogy az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány által gyermekegészségügyi eszközök beszerzése tárgyában kiírt pályázaton részt kíván venni. A megvásárolni szándékozott eszközök az alábbiak: 1 darab D-Cont personal vércukorszintmérő 8.000,- Ft + ÁFA; 2 darab OMRON M4-I vérnyomásmérő ,- Ft + ÁFA/darab + gyermekmandzsetta 5.700,- Ft/darab; 2 darab digitális csecsemőmérleg ,- Ft + ÁFA/darab, összesen ,- Ft. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges ,- Ft önerőt biztosítja, és utasítja a Pénzügyi és Intézményfelügyeleti Osztályt az összeg rendelkezésre tartására a pályázat kedvező elbírálása esetén. Határidő: szeptember 30.

20 127/2006.(IX.14.) KT. Határozata Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak szigeteléséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak utólagos szigeteléséről készített előterjesztést, és úgy határozott, hogy az eredeti előterjesztéssel ellentétben, az azt megtárgyaló Bizottságok javaslatát elfogadva az un. fapótlásos eljárással, és csak a régi épületszárny északi oldali nyílászáróinak szigetelését rendeli meg bruttó Ft. Értékben. Tönkő Péter beruházó

21 128/2006.(IX.14.) KT. Határozata a szentlőrinci 94/3/A/6. helyrajzi számú, Munkácsy M. u. 56. szám alatti ingatlan megvásárlásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalása után úgy határozott, hogy a szentlőrinci 94/3/A/6. helyrajzi számú ingatlan jogi helyzetének rendezése érdekében megerősíti a 16/1995. (II. 24.) KT. Határozatban foglaltakat, mely szerint az ingatlant Sztojka Brigitta szentlőrinci lakosnak (képviseletében eljár Sztojka Kálmánné törvényes képviselő) a korábbi döntés értelmében - a vételárról való külön rendelkezés nélkül - eladja. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a nevezett ingatlant Sztojka Brigitta és Lakatos Kálmán szentlőrinci lakosok között létrejövő érvényes csereszerződés hatályosulását követően megvásárolja ,-, azaz Kilencszázezer forintos vételáron Lakatos Kálmán Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 56. szám alatti lakostól. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. Határidő: folyamatos

22 129/2006.(IX.14.) KT. Határozata a Ciklus Program végrehajtásáról 1.) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Szentlőrinc Városi Önkormányzat közötti választási időszakra készült Ciklus Program végrehajtásáról szóló beszámolót. Megállapítja, hogy a Ciklus Programban foglaltakat megvalósította, illetve a Programban foglaltakon felül is komoly beruházásokat, feladatokat hajtott végre. 2.) A Képviselő-testület a Ciklus Programban foglalt célok eléréséért köszönetét fejezi ki a város lakosságának aktív közreműködéséért, támogatásáért, illetve türelméért. A Képviselő-testület külön köszönetét és elismerését fejezi ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és dolgozóinak az előkészítő és végrehajtó munkájáért, továbbá az Önkormányzat intézményi vezetőinek, közalkalmazottainak és az általa alapított gazdasági társaságok munkatársainak.

23 130/2006.(IX.14.) KT. Határozata jelentés a választási ciklus végén folyamatban lévő határozatokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a választási ciklus végén folyamatban lévő határozatokról szóló jelentést. Dr. Karakán Béla jegyző

24 131/2006.(IX.14.) KT. Határozata a polgármester beszámolójának elfogadásáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Győrvári Márk polgármesternek a két ülés közötti eseményekről és a végzett munkáról készült beszámolóját. A Képviselő-testület a június 29-ei üléstől a mai napig terjedő időszakra vonatkozó beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester 2. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Karakán Béla jegyzőnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentését. A Képviselőtestület a szeptember 14-ei ülésre készített jelentést elfogadja. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző

25 132/2006.(IX.14.) KT. Határozata tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság szeptemberi üléseinek munkáiról és az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatókat elfogadja. Felelős: bizottságok elnökei

26 133/2006.(IX.14.) KT. Határozata a Buda Invest Group és a Pécsi Bőrgyár Rt. területhasznosítási kérelméről 1. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Buda Invest Group területhasznosítási kérelmét és felhatalmazza dr. Győrvári Márk polgármestert a társasággal történő tárgyalások továbbfolytatására. Határidő: folyamatos 2. Szentlőrinc Városi Önkormányzat megtárgyalta a Pécsi Bőrgyár Rt. területhasznosítási kérelmét és úgy határozott, hogy elvi lehetőséget biztosít a gyár Szentlőrincre történő kitelepítésére azzal a feltétellel, hogy hatástanulmányok készüljenek a megfelelő védőtávolságok betartásával. Határidő: folyamatos

27 134/2006.(IX.14.) KT. Határozata a szentlőrinci kistérség infokommunikációs-közmű modellkísérletről, megvalósításának feladatairól Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szentlőrinci kistérség infokommunikációs-közmű modellkísérletről, megvalósításának feladatairól szóló előterjesztést. Az abban foglaltakat elfogadja és egyhangúlag támogatja. Felkéri a testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a ennek megvalósítási folyamatát folyamatosan figyelje figyelemmel. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: értelem szerint

28 135/2006.(IX.14.) KT. Határozata a 15/2001.(XI.08.) KT. Rendelet felülvizsgálata Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a évi II. féléves munkatervébe, az októberi napirendi pontok közé felveszi az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 15/2001.(XI.14.) KT. Rendelet felülvizsgálatát. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek értelmében gondoskodjon a módosítás előkészítéséről. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 31.

29 136/2006.(IX.14.) KT. Határozata Brantner-Koncz Műemlékház múzeumi működést támogató alapítvány kuratóriumába állandó tag delegálása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Brantner-Koncz műemlékház múzeumát, az abban lévő gyűjteményekkel együtt a város kulturális örökségének tekinti. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy e örökséget ápoló és gondozó Brantner-Koncz Műemlékház múzeumi működését támogató Alapítvány Kuratóriumába egy állandó tagot delegál annak érdekében, hogy az önkormányzati támogatást élvező alapítványnak garanciát jelentsen céljainak megvalósításában. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy e állandó tagként dr. Győrvári Márk polgármester urat delegálja. A Képviselő-testület az alapítványt állandó támogatásáról biztosítja és egyben felkéri a polgármester urat, hogy e tisztségnek lelkiismeretesen maradéktalanul tegyen eleget és képviselje a város érdekét, hogy e örökség továbbra is településünkön maradhasson. Felelős: dr. Győrvári Márk polgármester, illetve folyamatos

30 137/2006.(IX.14.) KT. Határozata Pécsi u. 1. sz. alatti önkormányzati lakások társasházzá nyilvánításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában álló Szentlőrinc 639. hrsz-ú, Pécsi u. 1. sz. alatti négylakásos épületét társasházzá alakítja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a társasház alapító okiratának elkészítéséről, valamint a Földhivatalnál történő bejegyzéséről. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Tönkő Péter beruházó

31 138/2006.(IX.14.) KT. Határozata zárt ülés elrendeléséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 19. (2) bekezdésére zárt ülést tart a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása, valamint Fellebbezés elbírálása tárgyában.

32 139/2006.(IX.14.) KT. Határozata Kis Tóthné Vasvári Ibolya kizárása a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról szóló döntéshozatalból Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 25. (1) bekezdésére - Kis Tóthné Vasvári Ibolya képviselőt kizárja a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról szóló döntéshozatalból. Dr. Karakán Béla jegyző

33 140/2006.(IX.14.) KT. Határozata Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázattal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság valamint az érintett szervezet é szakértői véleményének ismeretében az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület október 01-től október 01-ig 5 év időtartamra megbízza KIS TÓTHNÉ VASVÁRI IBOLYÁ-t (szül.: , an.: Szreda Margit ) a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézményvezetői teendőinek ellátásával. A Képviselő-testület nevezett alapilletményét ,- Ft/hó összegben, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft/hó összegben állapítja meg. Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 01.

34 141/2006.(IX.14.) KT. Határozata fellebbezés elutasítása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Oroszi Béláné Szentlőrinc, Kodolányi u. 15/A sz. alatti lakos törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezését, melyben nevezett kérte, hogy a december 6. napjától augusztus 19. napjáig jogtalanul felvett időskorúak járadékának visszafizetését mérsékelje a Képviselőtestület. A Képviselő-testület a fellebbezést elutasítja tekintettel a hatályos jogszabályi rendelkezésre, melynek értelmében a törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy az évi III. törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás, jelen esetben a október 19-étől március 31-ig felvett ,- Ft visszafizetésére. A Képviselő-testület a felülvizsgálat során egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság I. fokon született határozatával, azt megalapozottnak tartja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően gondoskodjon a határozat elkészítéséről, és arról haladéktalanul értesítse a kérelmezőt. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző

35 142/2006.(IX.28.) KT. Határozata pályázaton való részvételről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EGT és Norvég Finanszírozású Mechanizmus keretében pályázatot kíván benyújtani a 9. kiemelt területre, melynek címe: Kőzethő energiájának kinyerésére irányuló kőzetrepesztéses eljárás alkalmazásának kutatása. A projekt teljes költsége: EUR, mely 275 Ft/EUR árfolyamon ,- Ft. Az igényelt támogatási összeg: EUR, mely 275 Ft/EUR árfolyamon ,- Ft. Önerő: EUR, mely 275 Ft/EUR árfolyamon ,- Ft. A Képviselő-testület a saját forrás összegét a évi költségvetésében biztosítja az aktuális Ft/EUR árfolyamon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Dr. Karakán Béla jegyző

36 143/2006.(IX.28.) KT. Határozata Szentlőrinc, Pécsi u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének módosításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc, Pécsi u 1. sz. alatti lakások közül a 65/2006.(V.11.) KT. Határozatában ,- Ft + 10 % áron megállapított 70 m2-es utcafronti, összkomfort fokozatú (lakott) lakást ,- Ft vételáron értékesíti helyt adva Völgyi Gézáné bent lakó bérlő kérelmének helyt adva. Tönkő Péter-beruházó

37 144/2006.(X.11.) KT. H a t á r o z a t a szavazatszámláló bizottság alakításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatos feladatok ellátására ad hoc jelleggel Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Képviselő-testület a Bizottság elnökének Dömötörné Nagy Júlia képviselőt, tagjainak pedig Balatoni Ferenc és dr. Gyetván Ferenc képviselőket választja.

38 145/2006.(X.11.) KT. H a t á r o z a t a alpolgármester megválasztása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Keczeli Jenő képviselőt Szentlőrinc város alpolgármesterének megválasztotta. Dr. Karakán Béla jegyző

39 146/2006.(X.11.) KT. H a t á r o z a t a alpolgármester megválasztása Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Ritecz László képviselőt Szentlőrinc város alpolgármesterének megválasztotta. Dr. Karakán Béla jegyző

40 147/2006.(X.11.) KT. Határozata Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének Dömötörné Nagy Júliát, tagjainak: Balatoni Ferencet, dr. Gyetván Ferencet, Joó Lászlót és Vörös Zoltánt választja meg.

41 148/2006.(X.11.) KT. Határozata Külkapcsolatok Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Külkapcsolatok Bizottsága elnökének Petz Józsefnét, tagjainak: Árki Zoltánt, Joó Lászlót, May Gábort, külső tagjainak: Kardos Mihály és Kurucz Istvánné szentlőrinci lakosokat választja meg.

42 149/2006.(X.11.) KT. Határozata Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének Vörös Zoltánt, tagjainak: Bányavölgyi Gyulát, Koltai Pétert, Petz Józsefnét, külső tagjainak: Kovácsevics Csaba, Nyersné Gödöny Zsuzsanna és Szabó Jánosné szentlőrinci lakosokat választja meg.

43 150/2006.(X.11.) KT. Határozata Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Gyetván Ferencet, tagjainak: Koltai Pétert, Végh Gábort, külső tagjainak: dr. Gács Tivadar és Simon Tihamérné szentlőrinci lakosokat választja meg.

44 151/2006.(X.11.) KT. Határozata Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének May Gábort, tagjainak: Dömötörné Nagy Júliát, Joó László, Balatoni Ferencet, külső tagjainak: Fodor Sándornét, Lakatos Lászlóné szentlőrinci lakosokat választja meg.

45 152/2006.(X.11.) KT. Határozata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnökének Végh Gábort, tagjainak: Árki Zoltánt, Bányavölgyi Gyulát, May Gábort, külső tagjainak: Léhmann János, Mátis Ferenc és Petz Péter szentlőrinci lakosokat választja meg.

46 153/2006.(X.11.) KT. Határozata Dr. Győrvári Márk polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének és költségátalányának a kérdését, és úgy határozott, hogy október 1. napjától ,- Ft-ban állapítja meg a havi illetményét. Továbbá a polgármester részére havi ,- Ft költségátalányt állapít meg. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésével. E határozattal a polgármester illetményének megállapításáról szóló 187/2003.(IX.25.) KT. Határozat hatályát veszti. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 1.

47 154/2006.(X.11.) KT. Határozata az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségátalányának a kérdését, és úgy határozott, hogy október 1. napjától ,- Ft-ban állapítja meg havi tiszteletdíjukat. Továbbá az alpolgármesterek részére havi ,- Ft költségátalányt állapít meg. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére. E határozattal a 188/2003.(IX.25.) KT. Határozat hatályát veszti. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: október 1.

48 155/2006.(X.11.) KT. Határozata önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003.(X.1.) KT. Rendeletet és az abban foglalt szabályozással egyetért, azt megerősíti. Dr. Karakán Béla jegyző

49 156/2006.(X.11.) KT. Határozata megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Karakán Béla jegyzőt, hogy minél előbb vizsgálja felül az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, és terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Dr. Karakán Béla jegyző Határidő: április 30.

50 157/2006.(XI.03.) KT.H a t á r o z a t a Szentlőrinc Városi Önkormányzat évi I-IX. havi gazdálkodásának teljesítéséről, a kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről I. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés I.-IX. havi gazdálkodás teljesítéséről szóló előterjesztést. A szakbizottságok egyhangúlag megállapították, hogy az I.-IX. havi bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. A testület utasítja az osztályvezetőt, hogy a továbbiakban is törekedjen az időarányos teljesítésre és a következő testületi ülésre készítse el a módosítást tartalmazó rendelettervezetet. II. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, valamint a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatai évi költségvetésének 1-9. havi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Győrvári Márk polgármester Bagyalné Borhy Gabriella- osztályvezető

51 158/2006.(XI.03.) KT.H a t á r o z a t a az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának céljára beadott pályázatok elbírálásáról. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az un. Panelprogram -ra érkezett pályázatokról készített előterjesztést és az értékelő bizottság javaslatát elfogadva úgy határozott, hogy a pályázatokat nem tudja támogatni, és nem továbbítja az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz. Ennek megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére. Felelős: Dr. Győrvári Márk-polgármester

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben