112. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "112. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, szep tem ber 14., csütörtök 112. szám Ára: 189, Ft TARTALOMJEGYZÉK 191/2006. (IX. 14.) Korm. r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból tör - ténõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról /2006. (IX. 14.) MNB r. A Ma gyar Vö rös ke reszt fenn ál lá sá nak 125. év for du ló ja al kal má ból 50 fo rin tos cím le tû érme kibocsátásáról /2006. (IX. 14.) KE h. Rek to ri meg bí zás ról /2006. (IX. 14.) KE h. Egyetemi tanári kinevezésrõl /2006. (IX. 14.) KE h. Kitüntetéses doktorrá avatásról /2006. (IX. 14.) KE h. Kitüntetéses doktorrá avatásról Oldal Az Országos Választási Bizottság 23/2006. (IX. 11.) OVB állásfog - la lá sa a Ve ában fog lalt ha tár idõ elmulasztásáról A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye Helyesbítés

2 8456 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/112. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 191/2006. (IX. 14.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szóló évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83. -a (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket rendeli el: 1. Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 27. -a a kö vet ke zõ (16) bekezdéssel egészül ki: (16) Az össze vont szak el lá tás elõ irány za tá nak az át - me ne ti ki egé szí tõ dí ja zás ra el kü lö ní tett össze ge fel osz tá - sá ról az egész ség ügyi mi nisz ter dönt az ál ta la ki ala kí tott és köz zé tett szem pon tok alap ján, a pénzügyminiszter egyetértésével. 2. (1) Ez a ren de let ok tó ber 1-jén lép ha tály ba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr ának (3) be kez dé sé ben a) a súly szám 70%-ával szö veg rész he lyé be a súly - szám 80%-ával szö veg rész, b) a pont szám 70%-ával szö veg rész he lyé be a pont - szám 80%-ával szö veg rész lép. (3) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben pá lyá za tot ír jon ki az egész ség ügyi el lá tó rend szer struk tú ra át ala kí tá sá nak tá mo - ga tá sá ra, az intézményi átalakítások megkezdésére. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A Magyar Nemzeti Bank Elnökének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14/2006. (IX. 14.) MNB rendelete a Magyar Vöröskereszt fennállásának 125. évfordulója alkalmából 50 forintos címletû érme kibocsátásáról A Ma gyar Nem ze ti Bank ról szóló évi LVIII. tör - vény 60. -a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. (1) A Ma gyar Nem ze ti Bank a Ma gyar Vö rös ke reszt fenn ál lá sá nak 125. év for du ló ja al kal má ból 50 fo rin tos cím le tû ér mét bo csát ki. (2) A ki bo csá tás idõ pont ja: szep tem ber (1) Az érme réz (75%) és nik kel (25%) öt vö ze té bõl ké - szült, sú lya 7,70 gramm, át mé rõ je 27,4 mm, szé le sima. (2) Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy - sor-sze gé lyen be lül fent a Ma gyar Vö rös ke reszt lo gó ja ta - lál ha tó, lent pe dig kör vo nal ál tal ha tá rolt alsó kör irat ban a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG fel irat ol vas ha tó. A logó alatt víz szin te sen két sor ban a 125 év fel irat és a 2006 ve ré si év szám ol vas ha tó. Az érme elõ lap já nak ké pét e rendelet 1. mel lék le te tar tal maz za. (3) Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy - sor-sze gé lyen be lül a kis sé egy más ra csúsz ta tott szám je - gyek bõl álló 50 ér ték jel zés lát ha tó. Az ér ték jel zés bal és jobb ol da lán alul dí szí tõ vo nal ta lál ha tó. Az ér ték jel zés alatt, víz szin te sen két sor ban a FORINT fel irat és a BP. ver de jel ol vas ha tó. Az érme hát lap já nak ké pét e rendelet 2. mel lék le te tar tal maz za. 3. Az ér mé bõl da rab ké szít he tõ.

3 2006/112. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Ez a ren de let szep tem ber 15-én lép ha tály ba. Já rai Zsig mond s. k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke 1. melléklet a 14/2006. (IX. 14.) MNB rendelethez Az érme elõ lap já nak képe: III. rész HATÁROZATOK határozatai 152/2006. (IX. 14.) KE határozata rektori megbízásról Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, a fel sõ ok ta tás ról szó ló évi CXXXIX. tör vény ának a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye te men, As cher Ta más egye te mi ta nárt szep tem ber 1-jé tõl szep tem ber 1-jé ig ter - jedõ idõ tar tam ra, meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val. Bu da pest, au gusz tus 21. Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök 2. melléklet a 14/2006. (IX. 14.) MNB rendelethez Az érme hát lap já nak képe: El len jegy zem: Bu da pest, szep tem ber 4. Dr. Hil ler Ist ván s. k., ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter KEH ügy szám: V-2/3504/ /2006. (IX. 14.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésrõl Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány 30/A. (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la pí - tott jog kö röm ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló évi CXXXIX. tör vény ának b) pont já ra,

4 8458 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/112. szám a Pan non Egye te men dr. Ma ros Ist vánt, az Im pe ri al Col le ge Lon don pro - fesszo rát szep tem ber 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá. Bu da pest, au gusz tus 21. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Bu da pest, szep tem ber 4. Dr. Hil ler Ist ván s. k., ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter KEH ügy szám: V-2/3476/2006. (1) be kez dé se alap ján hoz zá já ru lok, hogy a Bu da pes ti Mûszaki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem rek to ra Ta kács Orsolya Erzsébetet Pro mo tio sub aus pi ci is pra e si den tis Rei Pub li cae ki tün te tés sel dok tor rá avas sa. Bu da pest, au gusz tus 21. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Bu da pest, szep tem ber 4. Dr. Hil ler Ist ván s. k., ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter KEH ügy szám: V-2/3475/ /2006. (IX. 14.) KE határozata kitüntetéses doktorrá avatásról Az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére, a felsõoktatásról szó ló évi CXXXIX. tör vény 65. (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora Keviczky Tamás okleveles villamosmérnököt Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel doktorrá avassa. Bu da pest, au gusz tus 21. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Bu da pest, szep tem ber 4. Dr. Hil ler Ist ván s. k., ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter KEH ügy szám: V-2/3505/ /2006. (IX. 14.) KE határozata kitüntetéses doktorrá avatásról Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, a fel sõ ok ta tás ról szó ló évi CXXXIX. tör vény 65. VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK Az Országos Választási Bizottság 23/2006. (IX. 11.) OVB á l l á s f o g l a l á s a a Ve ában foglalt határidõ elmulasztásáról Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A. (4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K. (5) be kez dé sé nek a) pont já ban, 105/A. (4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 115/I. (8) be kez dé sé nek a) pont já ban és 115/P. (5) be - kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Ve ában fog lalt ha tár idõ el mu lasz tá sá ról az aláb bi adja ki. állásfoglalást A Ve a sze rint: Ha a vá lasz tó pol gárt egy je lö lé si faj tán be lül több he lyen is je lölt nek aján lot ták, ak kor leg - ké sõbb a vá lasz tást meg elõ zõ 19. na pig nyi lat koz nia kell ar ról, hogy me lyik je lö lést fo gad ja el. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint az egy je lö lé si faj tán be lül több he lyen is je lölt nek aján lott vá lasz tó pol gár a Ve ában elõ írt nyi lat ko zat meg té te - lé vel tel je sí ti a je lö lés tör vényes fel té te le it. Az egy je lö lé si faj tán be lül több he lyen is je lölt nek aján - lott vá lasz tó pol gár je lölt té csak ak kor vá lik jog sze rû en, ha a Ve a sze rin ti nyi lat ko za tát az ott elõ írt ha tár idõ ben meg te szi. E ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a je löl tek nyil - ván tar tá sá ból mind egyik he lyen tö röl ni kell. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke

5 2006/112. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8459 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szóló évi XLIII. tör vény 15. (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me - té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer - ve ze té rõl és fel ada ta i ról szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3. a) pont já ban biz to sí tott dön té si jog alap ján: 1. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság már ci us 1-jén tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta: 18/2006. szá mú ha tá ro za tá val A ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Jász-Nagy kun-szol nok me - gye te me tõ i bõl az aláb bi sír he lye ket: Parcella/Szakasz Sor Sír Név Fog lal ko zás Jász apá ti, Vá ro si te me tõ (Ró mai ka to li kus te me tõ) I 1 1 Vágó Pál fes tõ, gra fi kus Jász árok szál lás, Ró mai ka to li kus te me tõ Kaszab Anna színész Jászberény, Fehértói temetõ II Faylné Hentaller Mariska író, köl tõ III. 3 3 Palotásy János ze ne szer zõ, kar nagy, 1848-as hon véd III ben a tá pi ó bics kei és az isaszegi csatában megsebesült, majd a jászberényi kórházban meg halt hon vé dek IV Réz Kálmán, kolozsvári ka to li kus pap, író, ré gész, mú - zeumigazgató IV/Védett 1 2 Sipos Orbán jogász, politikus, a Jász Múzeum megalapítója Jászberény, Új temetõ I 1 7 Fekete Lajos történész, egyetemi tanár, az MTA tag ja Jász já kó hal ma, Ró mai ka to li kus te me tõ Ká pol na jobb ol da la kör par cel la 1 Gu bicz And rás mezõgazdasági gépész, felta - láló, gyár ala pí tó Karcag, Déli temetõ B I 17 Gaál Lász ló nyel vész, klasszi ka-fi lo ló gus, mû for dí tó HI I 27 Kátai Gábor or vos, gyógy sze rész G I 3 Németh Gyula nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tag ja L I 17 Papp Mór, bog di jo gász, po li ti kus Kenderes, Köztemetõ nagy bá nyai Hort hy csa lád mauzóleuma Kis új szál lás, Déli te me tõ II 1 4 Illéssy család sírkertje

6 8460 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/112. szám Par cel la/sza kasz Sor Sír Név Fog lal ko zás Kunhegyes, Református temetõ Zsig mond Fe renc irodalomtörténész, az MTA tag ja Mezõtúr, Alsórészi református temetõ XVII 11 2 Badár Balázs fazekas, iparmûvész Rá kó czi fal va, Köz te me tõ D/1 1 3 Go ro ve Ist ván, gat tá jai po li ti kus, köz gaz dász, mi nisz - ter, az MTA tag ja Szol nok Ró mai ka to li kus te me tõ 1 3 dísz sír Chi o vi ni Fe renc fes tõ, gra fi kus 1 krip ta sor 13 dísz sír Bo ros Ottó ví zi lab dá zó, olim pi ai baj nok 1 krip ta sor 25/a dísz sír Hild Vik tor ré gész, mu ze o ló gus, mû gyûj tõ, író IV/A dísz sír Kenéz Béla statisztikus, közgazdász, egye - temi tanár, miniszter, az MTA tag ja 5/b 2 14 Kanizsa Tivadar ví zi lab dá zó, olim pi ai baj nok 12 1 dísz sír Verseghy Ferenc pálos szerzetes, költõ, író, nyelvész, zeneszerzõ ben ki vég zett ka to nat isz - tek, csend õrök és pol gá ri sze - mélyek /c Hasznos István ví zi lab dá zó, olim pi ai baj nok Re for má tus Te me tõ III 1 18 Pó lya Ti bor, szent esi fes tõ, gra fi kus, ipar mû vész V 5 8 Kell ner Gyu la ma ra to ni futó, olim pi ai bronz - érmes Ti sza bu ra Pusz ta tas kony, csa lá di ma u zó le um Szapáry Gyula, muraszombati, széchyszigeti és szapári gróf po li ti kus, mi nisz ter el nök, tár - nok mes ter Tiszaderzs, Református temetõ I Hra bovsz ky György, hra bo vai 1848-as hon véd al ez re des Tiszafüred, Régi temetõ (Húszöles utca) Túr ke ve Ró mai ka to li kus temp lom kert je Kiss Pál Hegy fo ky Ka bos 1848-as hon véd tá bor nok ka to li kus pap, me te o ro ló gus Vas úti te me tõ Finta Gergely (Zádori Oszkár) szob rász Finta Sámuel szob rász

7 2006/112. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8461 Par cel la/sza kasz Sor Sír Név Fog lal ko zás Vénkerti temetõ Hajdú László jo gász, 1848-as hon véd fõ had - nagy, ze nei író 2. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság jú ni us 28-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta: 47/2006. szá mú ha tá ro za tá val A ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet: Jász apá ti, Vá ro si te me tõ (Ró mai ka to li kus te me tõ) Ra kovsz ky Iván po li ti kus, mi nisz ter Jó kai Anna s. k., a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. (1) be kez dé se alap ján az ed dig köz zé tet te ken kí vül az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé: D G B B C E E D A C E G A B B B E A C C C G E A B E G A A E F E E A E F F F G E C C F B A D D C F F A C B D A E C B E D E F E E G D E F E A C D B A A E G G B B C E F E F B E E C C E E A A C B E C B C B A D C

8 8462 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/112. szám A D C E D D D F C D B A G B A E E E B B A G D A F B C C A E C A E A E E C D B A E A F D B C F F F F D B B D E A B A G A C C C B D C A A C B F A E C Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny évi 109. szá má ban meg je lent, a me zõ gaz da sá gi és élel mi szeripa ri ter mé kek hez kap cso ló dó biz to sí ték rend szer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szóló 189/2006. (IX. 5.) Korm. ren de let 2/b. szá mú mellékletének utolsó sora helyesen:,,a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nevében (Kéz irat hi ba) Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1 3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: In for má ció: tel.: , /245, 357 mel lék. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Centrumban (tel.: , fax: , e-ma il: koz lony cent il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: , , e-ma il: koz lony vag y a in ter net cí men évi éves elõ fi ze té si díj: Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft. A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja. HU ISSN Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.