Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta: Dr.Mátay Katalin

2 2 Szerkesztő: Stipkovits Simonné Stróbl Mária Szakértők Szerzők: Kiss Mária Dr.Balogh László Bálványos István Dr.Balogh László Baukó Mária Dr.Békefi Dezső Forrai Katalin Dr.Boros Józsefné Buncsik Ildikó Rozsos Erzsébet Czeglédi Ákosné Dr.Czeizel Endre Dr.Velkey László Galambos Katalin Gulyás Györgyné Dr.Halmos Tamásné Harsányi Jánosné Illyésné Egresi Anna Kálló Éva Kissné Fazekas Ibolya Mátyás Csabáné Nyitrai Ágnes Páljános Tiborné Dr.Pintér Attila Dr.Polónyi Erzsébet Radnai Ildikó Rózsa Judit Somorjai Ildikó Stipkovits Simonné Stróbl Mária Szálteleki Józsefné Tar Gabriella Varga Judit Várnai Lászlóné Volent Andrea Lektorok: Baukó Mária Dr.Mészáros József Pedagógiai szerkesztő: Laczkovich Jánosné Kiadó: Népjóléti Minisztérium II.Ápolási Főosztálya TARTALOM

3 3 I. Alapelvek és általános rendelkezések 1. A képzést meghatározó jogszabályok A képzés célja és a hivatás filozófiája A szakképesítés szakmai követelményei A szakképesítéssel betölthető munkakörök A képzés időbeosztása, tantárgyai A vizsgák rendje...17 Óraterv...22 II. Részletes tantárgyi programok Anatómia-élettan...24 Kórtan Mikrobiológia-Járványtan Egészségtan Orvosi latin Egészséges csecsemő- és kisgyermek fejlődése, gondozása Élelmezéstan Gyógyélelmezéstan Általános lélektan Fejlődéslélektan Gyermekgyógyászat Fertőző betegségek Gyermeksebészet Gyógyszertan Ápolástan-Szakápolástan Nő- és anyavédelem Családi életre nevelés Családszociológia Egészségügyi szervezési, szabályozási, irányítási alapismeretek Neveléstan Gyógypedagógiai alapismeretek Gyermekirodalom Ének-zene Személyiséglélektan Mentálhigiéne Szociálpszichológia Kommunikáció Önismeret

4 4 Etika Ápolásetika Ápoláslélektan Idegennyelv Testnevelés Iskolai gyakorlat Intézményi gyakorlat Mellékletek 1.sz. Pályatükör sz. A szakmai vizsga témakörei sz. Különbözeti vizsga feltételei sz. Ajánlott szakirodalom sz. Gyakorlati lap sz. Értékelőlap Függelék 1.sz. Javaslat az Egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, gondozása, Fejlődéslélektan és Neveléstan tantárgyak komplex oktatásához sz. Gyermekgyógyászat (részletes tantervi javaslat) sz. Ápolástan-Szakápolástan (részletes tantervi javaslat) sz. Manuális gyakorlat (részletes tantervi javaslat) sz. Felszerelési jegyzék-gyermekgondozástan sz. Felszerelési jegyzék-gyermekápolástan sz. A zenehallgatás anyaga sz. Irodalomjegyzék a Gyermekirodalom c. tantárgyhoz

5 5 I. ALAPELVEK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szakmai fejlődés, a gyermekellátást végző intézmények igénye, az oktatási tapasztalatok valamint a társadalom elvárása is megköveteli a magasabb szintű, hatékonyabb szakemberképzést, amelyet a csecsemő- és gyermekápolók

6 6 felkészítésének - középiskolai végzettségre épülő hároméves - központi képzési programja biztosítani kíván. A tanterv a képzés tartalmát úgy határozza meg, hogy az átfogja a csecsemő- és gyermekápolók preventív, kuratív és rehabilitációs munkáját, valamint biztosítsa a gondozás/ápolás magasabb színvonalát az intézményekben és a családokban. Biztosítani kívánja az elméleti és gyakorlati oktatás egységének javítását, továbbá a korszerű szakmai tudás mellett több lélektani, etikai, valamint szervezési-jogi ismeret nyújtását. Az új képzési terv célul tűzi ki a szemléletváltást a gondozásban-ápolásban, az egészségügyi ellátás szolgáltatás jellegének fokozottabb hangsúlyozását. A szakképzés és a szakképesítés megnevezése A csecsemő- és gyermekápolók képzése iskolarendszerű képzésben hároméves elméleti és gyakorlati képzés keretében folyik. A képzés óraszáma: 4622 óra A végzetek szakképesítése: csecsemő- és gyermekápoló A szakképesítés OKJ azonosító száma: FEOR száma: A képzést meghatározó jogszabályok évi LXXX.tv. a közoktatásról, évi LXXVI.tv. a szakképzésről, - 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről, - 8/1993. (XII.30.) MüM rendelet az iskolarendszerű szakképzés megszervezésére és a gyakorlati képzési helyek létesítésére vonatkozó feltételekről, - 10/1993. (XII.30.) MüM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és rendjéről.

7 7 A képzés szervezésének feltételei A képzés azon egészségügyi szakképző iskolákban szervezhető, ahol a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az egyes tantárgyak (elmélet, gyakorlat) tanításával megbízható pedagógusok/oktatók szakképesítésére, szakmai gyakorlatára vonatkozó követelményeket az egyes tantárgyak programjai tartalmazzák. A szakképzést vállaló iskolának rendelkeznie kell a szakmai alapozó és szakmai tantárgyak oktatásához szaktanteremmel valamint demonstrációs/gyakorlati teremmel. A tanterv 5. és 6.számú függelékei tartalmazzák a gyakorlati oktatáshoz szükséges felszerelési eszközök jegyzékét. A tanulók felvételének feltételei - középiskolai végzettség - egészségügyi szakmai alkalmasság. A jelentkezőket segítheti a munkaköri követelmények megismerésében az 1.sz. mellékletben közölt "Pályatükör". 2. A képzés célja és a hivatás filozófiája A képzés célja: A csecsemő- és gyermekápolóképzés célja olyan egészségügyi szakemberek felkészítése/nevelése, akik magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, valamint olyan emberi magatartással, gyermekszeretettel, empátiával, amely párosul nagyfokú felelősség- és hivatástudattal. Feladatuk az újszülöttek, a koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek gondozása/ápolása a korszerű egészségügyi szakmai, valamint lélektani, pedagógiai elvek alapján. A hivatás filozófiája: A csecsemő- és gyermekápolói munkakört az töltheti be, aki az előírt szakképzési programot teljesítette, továbbá a jogszabályban meghatározott vizsgabizottság előtt eredményes vizsgát tett, erről államilag elismert bizonyítványt szerzett, amely a hivatás gyakorlására feljogosítja.

8 8 A csecsemő- és gyermekápoló: - kapcsolatot alakít ki/kapcsolatot tart a beteg gyermekkel, szüleivel és munkatársaival. A gyermeket képviseli, számára biztonságot ad, fejlődését segíti, foglalkoztatásáról - állapotának megfelelően - gondoskodik; - biztosítja a gondozás/ápolás környezeti és tárgyi feltételeit; - végzi önállóan a szükségletek (alapvető és magasabb rendű szükségletek) szerinti, személyre szóló gondozást/ápolást; - részt vesz - az orvos tudatos, aktív munkatársaként - a preventív, - kuratív,- és rehabilitációs folyamatban, a megfelelő életvitel kialakításában; - végzi a betegek folyamatos, szakszerű megfigyelését; - figyelemmel kíséri a testi-lelki fejlődés folyamatát, biztosítja az ezekhez szükséges feltételeket; - felismeri a leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenességeket, betegségi tüneteket; - végzi a diagnosztikus és terápiás eljárások előkészítését, segédkezik, illetve végrehajtja a kompetencia-körébe tartozó feladatokat; - végrehajtja - az előírásoknak megfelelően - a gyógyszerek alkalmazását; - végrehajtja - az orvosi útmutatásoknak megfelelően - a szakápolási feladatokat; - megszervezi saját munkáját, megtervezi az ápolási folyamatot és értékeli eredményességét; - vezeti a gondozási/ápolási feladatokhoz kapcsolódó dokumentációt; - hatékonyan végez egészségnevelési és egészségügyi felvilágosító tevékenységet; - felhasználja az egészségügyi ellátással kapcsolatos alapvető jogszabályokat, központilag kiadott szakmai irányelveket, módszertani leveleket, útmutatásokat; - alkalmazza közösségben, intézményben, családban a csecsemő- és gyermekápolói munka szakmai követelményeinek valamint a kulturált, etikai normáknak megfelelő magatartás szabályait; - nyitottan fogadja a szakmai fejlődés eredményeit, újdonságait és munkájában felhasználja azokat; - képes önmagát folyamatosan, tudatosan képezni, továbbképezni; - együttműködik kutatási és tudományos tevékenységben.

9 9 3. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: Kommunikációs-információs tevékenység végzése Képes legyen: - a beteg gyermekkel, szülővel/gondviselővel, a helyzetnek megfelelően, nyíltan, hitelesen kommunikálni, - a gondozott/ápolt, a szülő/gondviselő metakommunikációs jelzéseit venni, értelmezni és azokra megfelelően reagálni, - jó munkatársi kapcsolatot kialakítani, - információt szerezni, adni szóban és írásban, kompetenciakörén belül, - a latin nyelven elhangzó orvosi információkat megfelelően értelmezni, alkalmazni, - a beteggel kapcsolatos bármely forrásból szerzett információ titkosságát megőrizni, - egy idegen nyelven alapszinten kommunikálni. Személyre szóló gondozás/ápolás végzése A/ a szükségletek felmérése Képes legyen: - felmérni, értékelni a csecsemő/gyermek testi-szellemi fejlettségét, lelki állapotát, - felmérni a beteg testi, lelki, szociális szükségleteit, - a beteget folyamatosan, szakszerűen megfigyelni, megfigyeléseit dokumentálni, értékelni és a szükségleteknek megfelelően cselekedni, (vitális funkciók, elhelyezkedés, testtartás, mozgás, tudat, viselkedés, arckifejezés, sírás, fájdalom, hang, beszéd, bőr- nyálkahártya állapota, érzékszervek állapota, váladékok és azok ürülési módja), - a beteg állapotában bekövetkező változásokat észlelni és értékelni - a speciális megfigyelési feladatokat elvégezni az ápolási folyamatban, - a beteg megfigyelése során az észlelést segítő műszereket alkalmazni, - megfogalmazni az ápolási tervben az ápolási/gondozási, betegvezetési, nevelési, foglalkozási feladatokat, ezeket végrehajtani, a folyamatot ellenőrizni, értékelni szükség esetén módosítani.

10 10 B/ Szükségletek kielégítése Képes legyen a csecsemő/gyermek szükségleteit adekvátan kielégíteni: A biztonságos környezetét megteremteni, - az ápolt/gondozottban és a hozzátartozókban a védettség érzését/tudatát kialakítani, - megvédeni a beteget a károsító hatásoktól, - a rászoruló beteget segíteni a környezet érzékelésében, megismerésében, - a környezet és a gondozási/ápolási eszközök tisztántartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni, - az aszepszis és antiszepszis szabályai szerint dolgozni. A pihenés tárgyi és környezeti feltételeiről gondoskodni, - a gondozott/ápolt ágyának higiénéjét biztosítani, - a beteget állapotának és igényének megfelelő testhelyzetben elhelyezni, - a tartós ágybanfekvés káros következményeit megelőzni, csökkenteni, - az inkubátorban lévő beteget ápolni és az inkubátort kezelni. A mozgás személyi és tárgyi feltételeit biztosítani, - a gondozott/ápolt aktív mozgását, mozgásfejlődését segíteni, - a betegek szállítását megszervezni, végrehajtani. A higiénés szükségletek kielégítéséhez a személyi, tárgyi és környezeti feltételeket biztosítani, - a csecsemő/gyermek testét tisztántartani vagy a tisztántartásban/tisztálkodásban segíteni, - a beteg bőrének és nyálkahártyájának védelméről gondoskodni, - a beteget életkorának, mozgásfejlettségének, állapotának megfelelően pelenkázni,öltöztetni és vetkőztetni. A táplálkozás szükségletének kielégítéséhez a személyi, tárgyi és környezeti feltételeket biztosítani, - a gondozott/ápolt korának és állapotának megfelelően a tápanyag/folyadékigény kielégítéséről gondoskodni, - a természetes táplálást szorgalmazni, segíteni, - a mesterségesen táplált csecsemő ételeit/gyógytápszereit elkészíteni és az etetést elvégezni, - a gyermek étrendjéről/diétájáról gondoskodni, az étkezésnél segíteni, - táplálási és táplálkozási nehézség esetén megfelelő eszközöket alkalmazni, szondatáplálást elvégezni.

11 11 A légzést segítő feltételeket biztosítani, - a légutakat szabaddá tenni, - O2 terápiát alkalmazni, - tracheotomizált beteget ápolni, - inhalációs kezelést végezni, - szabadlevegő kezelést alkalmazni. A testhőmérséklet élettani értékét biztosítani, - lázcsillapítás, - lehűlt beteg melegítése. Az ürítési szükségleteinek kielégítésében segíteni, - a s z é k l e t ü r í t é s rendszerességéről gondoskodni, - a széklet felfogására szolgáló eszközöket alkalmazni és tisztántartani, - a beöntés különböző formáit kivitelezni, - incontinens beteget ellátni. - a v i z e l e t ü r í t é s t figyelemmel kísérni és ürítési zavar esetén segíteni, - a vizelet felfogására szolgáló eszközöket alkalmazni és tisztántartani, - katéterezéshez előkészíteni, segédkezni, leánygyermeket katéterezni, tartósan katéterezett beteget ellátni, - a k ö p e t ü r í t é s t segíteni és a higiénés feltételeket biztosítani, - a h á n y i n g e r t csökkenteni, a hányó beteget segíteni és a higiénéről gondoskodni. A magasabb rendű szükségleteinek megfelelően ápolni/gondozni, - kiegyensúlyozott, nyugodt légkört, otthonos környezetet teremteni, - érzelmi biztonságot adni, egyéni bánásmódot alkalmazni, az ápoló/gondozó személyi állandóságára figyelni, - aktivitást, önállósodási törekvést segíteni, - az értelmi-érzelmi fejlődést segíteni, károsodásokat megelőzni, csökkenteni, helyes szokások kialakítását segíteni, magatartást formálni, - gondozási, ápolási és kezelési eljárások során az ápolttal/gondozottal fejlettségének, állapotának megfelelően foglalkozni, - oldani a szorongást a csecsemő és gyermek számára veszélyérzetet keltő helyzetben (kórházi felvétel, műtétek előtt, alatt és után; krónikus,- és malignus betegség, maradandó károsodás esetén), - segíteni a beteget és hozzátartozóit a megváltozott állapot elfogadásában, - a gyermekközösséget segíteni a "másság" elfogadásában, - a haldoklót és hozzátartozókat lelkileg vezetni, támogatni,

12 12 - krízis helyzetben lévő vagy meghalt beteg társait pszichésen támogatni, - felismerni az általánostól eltérő viselkedést, a veszélyeztetettség különböző formáit felmérni, értékelni az otthoni környezet, iskola, stb. hatásait, az aktuális helyzetnek megfelelően reagálni és intézkedni, - biztosítani az ápoltak/gondozottak foglalkoztatását, - a szülői jelenlétet szorgalmazni, segíteni, a gyermek és szülők valamint testvér/ek/ kapcsolatát erősíteni, - a szülővel folyamatos kapcsolatot tartani, bevonni a csecsemő/gyermek ellátásába, megtanítani gondozási, foglalkozási feladatokra, segíteni az orvosi útmutatás értelmezésében és az előírt terápiás feladatok végrehajtásában. Diagnosztikus és terápiás eljárások előkészítése, segédkezés vagy önálló elvégzése Képes legyen: - belgyógyászati vizsgálatokhoz előkészíteni és a beteget szakszerűen segíteni, rögzíteni, tartani, - szakorvosi vizsgálatoknál előkészíteni és segédkezni: - fül-orr-gégészet, - szemészet, -ideggyógyászat, - kardiológia, - nőgyógyászat, - urológia, - sebészet, - ortopédia, - bőrgyógyászat. - műszeres, képalkotó vizsgálatoknál segédkezni, - váladékot ö n á l l ó a n, szakszerűen felfogni, venni, bemutatni, a vizsgálati mintát laboratóriumba küldeni: - vizelet, széklet, köpet, hányadék, - orr-, torok-, fül-, szem-, köldök-, seb- és hüvelyváladék, - bőrkaparék, bőrfüggelék mintái, - anorectális kaparék. - önállóan általános vizeletvizsgálatot elvégezni, speciális vizsgálatokhoz mintát venni, - kapilláris vérmintát venni Astrup,- és hematokrit vizsgálatra, vörösvértest süllyedést meghatározni, - alkalmazni és értékelni a gyors diagnosztikai teszteket (vér, vizelet, acidoteszt vizsgálat)

13 13 - s e g é d k e z n i : - vénapunkciónál, - vérzési-, alvadási idő meghatározásánál, - vérkép vizsgálatánál, - hemokultura levételénél, - vércsoport meghatározás-, és keresztpróba elvégzésénél, - verejték vizsgálatnál, - biopsziás vizsgálatnál, - allergiás bőrpróbáknál. - elkülöníti a transudatumot az exsudatumtól. - eszközöket előkészíteni, a beteget rögzíteni, a beavatkozásnál segédkezni, és a váladékot laboratóriumba juttatni: - gyomormosásánál, -próbareggelinél, BAO-MAO vizsgálatnál, - duodenum szondázásnál, - csapolásoknál (kutacs-, ciszterna-, lumbál-, mellkas-, has-, csontvelő-, hólyag-, tályogcsapolás). - alkalmazni a fizikális gyógymódokat: - száraz hideg és meleg, nedves hideg és meleg eljárásait, - párakötést, - Sollux-kezelést, - fénykezelést: kékfény, kvarcfény, - fertőtlenítő és gyógyszeres fürdőt, -a masszázs-, gyógytorna alapelemeit. Gyógyszeres terápiát végezni az orvosi rendelés szerint: - az alapvető és sürgősségi gyógyszerkészletet biztosítani, szakszerűen tárolni, nyilvántartani, - az orvos által rendelt gyógyszereket dokumentálni (szobáslap, osztályos füzet, gyógyszerkarton) -gyógyszerosztáshoz előkészíteni és a hatóanyagtartalmat kiszámítani, folyamatos önellenőrzést végezni, - a gyógyszereket előírás szerint alkalmazni: - szájon, szondán, végbélen át - bőr-, és nyálkahártyán át (kenőcs, hintőpor, ecsetelők, szem-, orr-, fülcsepp) - belélegeztetéssel (spray, inhalálás) - injekció formájában (subcutan, intramuscularis) - előkészíteni és segédkezni: - intracután,- intravénás injekció beadásánál, - infúzió bekötésénél (infúzió előtti, alatti, utáni teendők elvégzése) - transzfuzio bekötésénél (transzfuzio előtti, alatti, utáni teendők elvégzése)

14 14 - a vércsere elvégzésénél. Speciális szakápolási feladatok végzése Képes legyen ö n á l l ó a n é s s z a k s z e r ű e n végezni - az orvosi utasításnak megfelelően-: - az újszülöttek szülőszobai és újszülöttosztályos ellátását, valamint az osztályon való ápolást, - a koraszülöttek szülőszobai és koraszülöttosztályon végzendő speciális ellátását, ápolását, - a lázas betegek ellátását, ápolását, - a fül-orr-gégészeti betegek ápolását és a műtét utáni kezelését, - szemészeti betegek ápolását, - a légzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolását, - a táplálkozási és felszívódási zavarban szenvedők ápolását, - a szívbetegek és keringési elégtelenségben szenvedők ápolását, - a vérképzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolását, - a vese és hugyutak valamint a nemi szervek megbetegedéseiben szenvedők ápolását, - a belső elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolását, - az idegrendszer betegségeiben szenvedők ápolását, - a gennyes- és nem gennyes bőrbetegségekben szenvedők ápolását, - a heveny és krónikus fertőző betegségben szenvedők ápolását, - a krónikus-, és malignus betegségben szenvedők ápolását, -a mozgásszervi és ortopédiai betegségben szenvedők ápolását, - az általános- és baleseti sebészeti betegek ápolását (műtéti előkészítés, műtét utáni ellátás, speciális megfigyelés, stomás-, gipszelt-, vénapreparált betegek ápolása, előkészítés és segédkezés kapocs/varratszedésnél, sebkötözés.) - haladéktalanul végrehajtani az újraélesztés A, B, C- pontjainak megfelelő feladatokat, majd a beteg további ellátásában együttműködni az orvossal, - felismerni a jellegzetes gyermekkori baleseteket, a sérültet elsősegélyben részesíteni és résztvenni a végleges ellátásban, - haldokló beteg ápolását, halott ellátását. Ügyviteli feladatok és dokumentáció végzése Képes legyen: - a gyermek testi és szellemi fejlettségének mutatóit dokumentálni, - az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentációs és ügyviteli feladatokat pontosan, szakszerűen elvégezni, - a gyermekgyógyászati szakrendelés adminisztrációs feladatait (táppénzes állományba vétel, speciális szakrendelésre utalás, betegnyilvántartás, statisztikai adatszolgáltatás) ellátni, - fekvőbeteg intézmények adminisztrációs feladatait elvégezni:

15 15 - vezetni: - betegfelvételi nyilvántartást, - ápolási lapot, - lázlapot. - elvégezni: -áthelyezéssel. elbocsátással, elhalálozással kapcsolatos dokumentációt, - számítógépen egészségügyi programot alkalmazni. Szervezési tevékenység Képes legyen: - felhasználni az egészségügyi ellátással kapcsolatos alapvető jogszabályokra vonatkozó ismereteit, - a gyermekápolói munka jogi, szervezési előírásainak megfelelően dolgozni, -m e g s z e r v e z n i saját munkáját, a betegellátó team tagjaként dolgozni, - javaslataival segíteni a betegellátó részleg működését és hozzájárulni az ápolási tevékenység színvonalának emeléséhez, - támogatni az azonos betegségben szenvedőket valamint hozzátartozóikat az önsegítő csoportok megkeresésében/létrehozásában. Egészségnevelési és egészségügyi felvilágosító tevékenység végzése Képes legyen: - az egészség megőrzése érdekében egészségnevelői és felvilágosító munkát végezni (táplálkozás, tisztálkodás, mozgás, mentálhigiéné), - a beteg gyermeket és a hozzátartozókat megtanítani az otthoni gondozásra, ápolásra, segíteni az alkalmazkodást az eltérő életvitelhez, segítséget nyújtani a gyógyászati segédeszközök alkalmazásához/beszerzéséhez. - saját testi/lelki/szellemi egészségét, teljesítőképességét és érzelmi egyensúlyát megőrizni. Képzés-önképzés-kutatásban való részvétel Képes legyen - aktívan közreműködni az új munkatársak betanításában, a tanuló gyermekápolónők oktatásában, - önmagát folyamatosan, tervszerűen, tudatosan képezni/továbbképezni, nyitottan fogadni a szakmai fejlődés eredményeit, újdonságait, - az ápolás hatékonyságát kutatni, egyéb kutatási/tudományos tevékenységben a munkatársakkal együttműködni.

16 16 4. A szakképesítéssel betölthető munkakörök Csecsemő- és gyermekápoló: - gyermekkórházak és klinikák osztályain - általános kórházak csecsemő- és gyermekosztályain - újszülött, koraszülött részlegekben - perinatalis intenzív centrumokban - speciális szakambulanciákon - alapellátásban - közösségi ellátásban - egészségügyi és nevelő intézmények speciális ellátást biztosító részlegeiben - családi környezetben.

17 17 5. A képzés időbeosztása, tantárgyai A képzés három tanévből (blokkból) - hat félévből - áll. Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50-50%. I.év, első blokk I.félév elméleti képzés 16 hét II.félév elméleti képzés 16 hét beszámolók (17.hét) 1 hét gyakorlatok:- iskolai 224 óra - intézeti 280 óra II.év, második blokk III.félév elméleti képzés 16 hét IV.félév elméleti képzés 16 hét beszámolók (17.hét) 1 hét gyakorlatok: - iskolai 224 óra - intézeti 280 óra III.év, harmadik blokk V.félév gyakorlati képzés 16 hét 512 óra elméleti képzés heti 7,5 óra 120 óra VI.félév gyakorlati képzés 18 hét 720 óra ebből tankórterem 12 hét 480 óra 6. A vizsgák rendje Köztes vizsgák, elméleti tantárgyak és szakmai gyakorlatok értékelése Az egyes tantárgyak félévi és tanév végi beszámolóira/vizsgáira vonatkozó előírásokat a tantárgyi programok tartalmazzák. A beszámolók/vizsgák kérdéssorát, a tanult ismeretanyag alapján, a tantárgyat tanító tanár, vagy a munkaközösség állítja össze. Az osztályozás, értékelés módja: - az elméleti tantárgyak és az iskolai gyakorlatok osztályozása 1-5-ig érdemjegyekkel történik. - az intézeti gyakorlatok minősítése: - kitűnően megfelelt - jól megfelelt - megfelelt - nem felelt meg.

18 18 A tanulók a sikeres félév (elmélet, gyakorlat) zárása után folytathatják tanulmányaikat. Szakmai vizsga A szakmai vizsgát a népjóléti miniszter által a szakra meghatározott szakmai és vizsgáztatási követelményei, valamint a munkaügyi miniszter 10/1993. (XII.30.) MüM rendeletei alapján kell szervezni. A szakmai vizsgára jelentkezés feltétele A képzési szak utolsó évfolyamának sikeres elvégzése. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama A jelöltek központilag kiadott feladatlapot oldanak meg. A feladatlap tétele/i a képzés valamennyi tantárgyának alapvető ismeretanyaga alapján készülnek. Időtartama: 180 perc A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama: Tantárgyak: Gyermekgyógyászat Gyermeksebészet Fertőző betegségek Ápolástan - Szakápolástan Ápoláslélektan A jelölt fenti tantárgyak 2.sz. mellékletben közölt témakörei alapján összeállított feladatsorból húz komplex - átfogó ismeretek bizonyítására alkalmas - tételt. A tételsort a kijelölt tantárgyi témakörök alapján a képző/vizsgáztató iskola állítja össze. Időtartama: a feleletre maximálisan perc fordítható. A gyakorlati vizsga Megelőző vizsgafeladat 30 gyakorlati képzési napig tartó - értékelt - szakmai munka végzése. A vizsgarészt a tankórtermi gyakorlat befejező időszakában kell megszervezni és a tanuló utolsó évfolyamon kapott gyakorlati osztályzatától függetlenül kell értékelni. (10/1993. (XII.30.) MüM rendelet 26. -a.)

19 19 Vizsgabizottság előtt elvégzett feladat A vizsga helye lehet a tankórterem vagy az iskola gyakorló terme: - tankórteremben (a kórházi gyakorlat utolsó hetében) szervezett vizsga A kórházi osztályon szervezett gyakorlati záróvizsgarész tételeit a képző intézmény állapítja meg. A feladatokat a mindennapos és aktuális speciális gondozási/ápolási/szakápolási feladatok alapján célszerű összeállítani. - iskolai gyakorlati teremben szervezett vizsga Gondozási/ápolási/szakápolási és dokumentációs feladatok megoldásából áll a vizsga. A feladatokat a képző intézmény állítja össze. A javasolt témaköröket a központi képzési program 2.sz. melléklete tartalmazza. A feladatok elvégzésére fordítható időtartamot - a feladat jellegétől, időigényességétől függően - a vizsgabizottság határozza meg. A gyakorlati vizsga értékelésének módja, szempontjai A gyakorlati vizsga - ideértve a megelőző, valamint a vizsgabizottság előtt elvégzett feladatot is - elbírálásának alapja a munkavégzés szakszerűsége, tudatossága, a munka és a munkahely megszervezése, a munkafeladat ápolástechnikai és ápoláslélektani szempontoknak megfelelő végrehajtása, folyamatok ellenőrzése, továbbá megfelelés a baleset- és munkavédelmi, valamint a higiéniai szempontoknak. A megelőző vizsgafeladat értékelését írásba kell foglalni. A tankórtermet szervező kórház orvos-igazgatójának illetőleg ápolási igazgatójának az aláírásával és bélyegzőjével ellátott véleménynek tartalmazni kell a jelölt személyi adatait, a szak megnevezését, a 30 gyakorlati munkanap alatt végzett feladatok felsorolását, azok értékelését és a javasolt gyakorlati érdemjegyet. A tankórtermi véleményt az írásbeli dolgozatokra érvényes határidőig kell megőrizni. A gyakorlati osztályzatot a megelőző vizsgarészre és a vizsgabizottság előtt végrehajtott feladatra kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani olyan módon, hogy az elbírálásban a vizsgabizottság értékelése nagyobb súlyt képviseljen. Ha bármelyik érdemjegy elégtelen, a gyakorlati vizsga végső osztályzata is elégtelen. Elégtelen a jelölt osztályzata, ha - önálló tevékenységre nem képes, - feladatait irányítás mellett sem képes szakszerűen ellátni, - követelményeknek csak nagy hiányossággal képes eleget tenni, - az elméleti ismereteket a gyakorlatban nem képes alkalmazni, - fertőzés- illetve balesetveszélyt, műhibát okozhat, - nem tartja be a szakmai munka higiénés szabályait.

20 20 A vizsgázó teljesítményének értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból kap osztályzatot. A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). A szakmai vizsga bizonyítványa Az eredményes záróvizsgát a csecsemő- és gyermekápoló szakképesítést a vizsgázó nevére kiállított BIZONYÍTVÁNY tanúsítja. A csecsemő- és gyermekápoló a fenti jogszabályok követelményei alapján szerzett szakképesítése szerint jogosult a felső közalkalmazotti ("C") osztályba sorolásra. A szakmai vizsga fentiekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben a 10/1993. (XII.30.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók. Különbözeti vizsga, átjárhatóság, beszámíthatóság - A csecsemő- és kisgyermekgondozó-képzés eredményesen befejezett első éve után a tanulók - felmerülő igény esetén - átléphetnek, mivel az első tanév óratervei megegyeznek. A II. és III.évfolyamon - az eltérő elméleti és gyakorlati tantárgyak/óraszámok miatt - a csecsemő- és gyermekgondozói képzésről közvetlen átlépés nem lehetséges. Befejezett csecsemő- és gyermekápoló-képzés (ill.csecsemő- és kisgyermekgondozó-képzés) esetén a különbözeti vizsga tantárgyát valamint a letöltendő gyakorlatokat a tanterv 3 sz. melléklete tartalmazza. - A VILÁGBANK által támogatott egészségügyi szakközépiskolák megfelelő alapozó tantárgyai - az óraszámok egyezése esetén - beszámíthatók a jogszabályban megállapított idői kereteken belül. Ilyen esetekben a tanuló leckekönyvébe (tanulmányi könyvébe) a "felmentve" bejegyzés kerül és mentesül a tanuló órákon való részvétel alól.

21 21 Tantárgyak ÓRATERV Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (Középiskolai végzettségre épülő 3 éves képzés) I.évfolyam I.félév (I.) 16 hét II.félév (II.) 16 hét II.évfolya m I.félév (III.) 16 hét II.félév (IV.) 16 hét III.évfolyam I.félév (V.) 16 hét II.félév (VI.) 18 hét Anatómia-élettan Kórtan Mikrobiológia-Járványtan Egészségtan Orvosi latin Egészséges csecsemő- és kisgyermek fejlődése, gondozása Élelmezéstan Gyógyélelmezéstan Általános lélektan Fejlődéslélektan Gyermekgyógyászat Fertőző betegségek Gyermeksebészet Gyógyszertan Ápolástan-Szakápolástan Nő- és anyavédelem Családi életre nevelés Családszociológia Egészségügyi szervezési szabályozási alapismeretek Neveléstan Gyógypedagógiai alapismeretek Gyermekirodalom Ének-zene Személyiséglélektan Mentálhigiéne Szociálpszichológia Kommunikáció Önismeret Etika Ápolásetika Ápoláslélektan Idegen nyelv Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-40 Testnevelés Speciális kollégium Egyéni felkészülés Elsősegélynyújtás Gondozástan Iskolai gyakorlat Ápolástan Tejkonyha Manuális gyakorlat Egészségügyi informatika Intézményi gyakorlat Vizsgára Összesen 36,5 34,5 32,5 30,5 8, Összes óraszám

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. Ne Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-8/2011/EAHUF MŰTŐTECHNIKUS

Részletesebben

NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM. BONCMESTER szakképesítés központi programja

NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM. BONCMESTER szakképesítés központi programja NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM BONCMESTER szakképesítés központi programja 1997. Engedélyszám: ETI 2309/13/97. 2 Készítette Lesznyák József Véleményezték Vízvári László Tanka Dezső Szerkesztette Tankáné Sere Éva

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - F e l n ő t t k é p z é s 1 Tartalom 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek... 4 1.

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez 2009. Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -ának

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Források használata és értékelése 1.1 Egészséggel kapcsolatos fogalmak gyűjtése 1.2 Különböző típusú forrásokból

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA (szakosító képzés) 1994. Engedélyszám: 20 499/94 2 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Szerkesztõ:

Részletesebben

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja Helyi tanterv az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A SELYE JÁNOS HUMÁN ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Szerkesztette: Rodney

Részletesebben

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. oldal 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben