Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta: Dr.Mátay Katalin

2 2 Szerkesztő: Stipkovits Simonné Stróbl Mária Szakértők Szerzők: Kiss Mária Dr.Balogh László Bálványos István Dr.Balogh László Baukó Mária Dr.Békefi Dezső Forrai Katalin Dr.Boros Józsefné Buncsik Ildikó Rozsos Erzsébet Czeglédi Ákosné Dr.Czeizel Endre Dr.Velkey László Galambos Katalin Gulyás Györgyné Dr.Halmos Tamásné Harsányi Jánosné Illyésné Egresi Anna Kálló Éva Kissné Fazekas Ibolya Mátyás Csabáné Nyitrai Ágnes Páljános Tiborné Dr.Pintér Attila Dr.Polónyi Erzsébet Radnai Ildikó Rózsa Judit Somorjai Ildikó Stipkovits Simonné Stróbl Mária Szálteleki Józsefné Tar Gabriella Varga Judit Várnai Lászlóné Volent Andrea Lektorok: Baukó Mária Dr.Mészáros József Pedagógiai szerkesztő: Laczkovich Jánosné Kiadó: Népjóléti Minisztérium II.Ápolási Főosztálya TARTALOM

3 3 I. Alapelvek és általános rendelkezések 1. A képzést meghatározó jogszabályok A képzés célja és a hivatás filozófiája A szakképesítés szakmai követelményei A szakképesítéssel betölthető munkakörök A képzés időbeosztása, tantárgyai A vizsgák rendje...17 Óraterv...22 II. Részletes tantárgyi programok Anatómia-élettan...24 Kórtan Mikrobiológia-Járványtan Egészségtan Orvosi latin Egészséges csecsemő- és kisgyermek fejlődése, gondozása Élelmezéstan Gyógyélelmezéstan Általános lélektan Fejlődéslélektan Gyermekgyógyászat Fertőző betegségek Gyermeksebészet Gyógyszertan Ápolástan-Szakápolástan Nő- és anyavédelem Családi életre nevelés Családszociológia Egészségügyi szervezési, szabályozási, irányítási alapismeretek Neveléstan Gyógypedagógiai alapismeretek Gyermekirodalom Ének-zene Személyiséglélektan Mentálhigiéne Szociálpszichológia Kommunikáció Önismeret

4 4 Etika Ápolásetika Ápoláslélektan Idegennyelv Testnevelés Iskolai gyakorlat Intézményi gyakorlat Mellékletek 1.sz. Pályatükör sz. A szakmai vizsga témakörei sz. Különbözeti vizsga feltételei sz. Ajánlott szakirodalom sz. Gyakorlati lap sz. Értékelőlap Függelék 1.sz. Javaslat az Egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, gondozása, Fejlődéslélektan és Neveléstan tantárgyak komplex oktatásához sz. Gyermekgyógyászat (részletes tantervi javaslat) sz. Ápolástan-Szakápolástan (részletes tantervi javaslat) sz. Manuális gyakorlat (részletes tantervi javaslat) sz. Felszerelési jegyzék-gyermekgondozástan sz. Felszerelési jegyzék-gyermekápolástan sz. A zenehallgatás anyaga sz. Irodalomjegyzék a Gyermekirodalom c. tantárgyhoz

5 5 I. ALAPELVEK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szakmai fejlődés, a gyermekellátást végző intézmények igénye, az oktatási tapasztalatok valamint a társadalom elvárása is megköveteli a magasabb szintű, hatékonyabb szakemberképzést, amelyet a csecsemő- és gyermekápolók

6 6 felkészítésének - középiskolai végzettségre épülő hároméves - központi képzési programja biztosítani kíván. A tanterv a képzés tartalmát úgy határozza meg, hogy az átfogja a csecsemő- és gyermekápolók preventív, kuratív és rehabilitációs munkáját, valamint biztosítsa a gondozás/ápolás magasabb színvonalát az intézményekben és a családokban. Biztosítani kívánja az elméleti és gyakorlati oktatás egységének javítását, továbbá a korszerű szakmai tudás mellett több lélektani, etikai, valamint szervezési-jogi ismeret nyújtását. Az új képzési terv célul tűzi ki a szemléletváltást a gondozásban-ápolásban, az egészségügyi ellátás szolgáltatás jellegének fokozottabb hangsúlyozását. A szakképzés és a szakképesítés megnevezése A csecsemő- és gyermekápolók képzése iskolarendszerű képzésben hároméves elméleti és gyakorlati képzés keretében folyik. A képzés óraszáma: 4622 óra A végzetek szakképesítése: csecsemő- és gyermekápoló A szakképesítés OKJ azonosító száma: FEOR száma: A képzést meghatározó jogszabályok évi LXXX.tv. a közoktatásról, évi LXXVI.tv. a szakképzésről, - 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről, - 8/1993. (XII.30.) MüM rendelet az iskolarendszerű szakképzés megszervezésére és a gyakorlati képzési helyek létesítésére vonatkozó feltételekről, - 10/1993. (XII.30.) MüM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és rendjéről.

7 7 A képzés szervezésének feltételei A képzés azon egészségügyi szakképző iskolákban szervezhető, ahol a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az egyes tantárgyak (elmélet, gyakorlat) tanításával megbízható pedagógusok/oktatók szakképesítésére, szakmai gyakorlatára vonatkozó követelményeket az egyes tantárgyak programjai tartalmazzák. A szakképzést vállaló iskolának rendelkeznie kell a szakmai alapozó és szakmai tantárgyak oktatásához szaktanteremmel valamint demonstrációs/gyakorlati teremmel. A tanterv 5. és 6.számú függelékei tartalmazzák a gyakorlati oktatáshoz szükséges felszerelési eszközök jegyzékét. A tanulók felvételének feltételei - középiskolai végzettség - egészségügyi szakmai alkalmasság. A jelentkezőket segítheti a munkaköri követelmények megismerésében az 1.sz. mellékletben közölt "Pályatükör". 2. A képzés célja és a hivatás filozófiája A képzés célja: A csecsemő- és gyermekápolóképzés célja olyan egészségügyi szakemberek felkészítése/nevelése, akik magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, valamint olyan emberi magatartással, gyermekszeretettel, empátiával, amely párosul nagyfokú felelősség- és hivatástudattal. Feladatuk az újszülöttek, a koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek gondozása/ápolása a korszerű egészségügyi szakmai, valamint lélektani, pedagógiai elvek alapján. A hivatás filozófiája: A csecsemő- és gyermekápolói munkakört az töltheti be, aki az előírt szakképzési programot teljesítette, továbbá a jogszabályban meghatározott vizsgabizottság előtt eredményes vizsgát tett, erről államilag elismert bizonyítványt szerzett, amely a hivatás gyakorlására feljogosítja.

8 8 A csecsemő- és gyermekápoló: - kapcsolatot alakít ki/kapcsolatot tart a beteg gyermekkel, szüleivel és munkatársaival. A gyermeket képviseli, számára biztonságot ad, fejlődését segíti, foglalkoztatásáról - állapotának megfelelően - gondoskodik; - biztosítja a gondozás/ápolás környezeti és tárgyi feltételeit; - végzi önállóan a szükségletek (alapvető és magasabb rendű szükségletek) szerinti, személyre szóló gondozást/ápolást; - részt vesz - az orvos tudatos, aktív munkatársaként - a preventív, - kuratív,- és rehabilitációs folyamatban, a megfelelő életvitel kialakításában; - végzi a betegek folyamatos, szakszerű megfigyelését; - figyelemmel kíséri a testi-lelki fejlődés folyamatát, biztosítja az ezekhez szükséges feltételeket; - felismeri a leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenességeket, betegségi tüneteket; - végzi a diagnosztikus és terápiás eljárások előkészítését, segédkezik, illetve végrehajtja a kompetencia-körébe tartozó feladatokat; - végrehajtja - az előírásoknak megfelelően - a gyógyszerek alkalmazását; - végrehajtja - az orvosi útmutatásoknak megfelelően - a szakápolási feladatokat; - megszervezi saját munkáját, megtervezi az ápolási folyamatot és értékeli eredményességét; - vezeti a gondozási/ápolási feladatokhoz kapcsolódó dokumentációt; - hatékonyan végez egészségnevelési és egészségügyi felvilágosító tevékenységet; - felhasználja az egészségügyi ellátással kapcsolatos alapvető jogszabályokat, központilag kiadott szakmai irányelveket, módszertani leveleket, útmutatásokat; - alkalmazza közösségben, intézményben, családban a csecsemő- és gyermekápolói munka szakmai követelményeinek valamint a kulturált, etikai normáknak megfelelő magatartás szabályait; - nyitottan fogadja a szakmai fejlődés eredményeit, újdonságait és munkájában felhasználja azokat; - képes önmagát folyamatosan, tudatosan képezni, továbbképezni; - együttműködik kutatási és tudományos tevékenységben.

9 9 3. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: Kommunikációs-információs tevékenység végzése Képes legyen: - a beteg gyermekkel, szülővel/gondviselővel, a helyzetnek megfelelően, nyíltan, hitelesen kommunikálni, - a gondozott/ápolt, a szülő/gondviselő metakommunikációs jelzéseit venni, értelmezni és azokra megfelelően reagálni, - jó munkatársi kapcsolatot kialakítani, - információt szerezni, adni szóban és írásban, kompetenciakörén belül, - a latin nyelven elhangzó orvosi információkat megfelelően értelmezni, alkalmazni, - a beteggel kapcsolatos bármely forrásból szerzett információ titkosságát megőrizni, - egy idegen nyelven alapszinten kommunikálni. Személyre szóló gondozás/ápolás végzése A/ a szükségletek felmérése Képes legyen: - felmérni, értékelni a csecsemő/gyermek testi-szellemi fejlettségét, lelki állapotát, - felmérni a beteg testi, lelki, szociális szükségleteit, - a beteget folyamatosan, szakszerűen megfigyelni, megfigyeléseit dokumentálni, értékelni és a szükségleteknek megfelelően cselekedni, (vitális funkciók, elhelyezkedés, testtartás, mozgás, tudat, viselkedés, arckifejezés, sírás, fájdalom, hang, beszéd, bőr- nyálkahártya állapota, érzékszervek állapota, váladékok és azok ürülési módja), - a beteg állapotában bekövetkező változásokat észlelni és értékelni - a speciális megfigyelési feladatokat elvégezni az ápolási folyamatban, - a beteg megfigyelése során az észlelést segítő műszereket alkalmazni, - megfogalmazni az ápolási tervben az ápolási/gondozási, betegvezetési, nevelési, foglalkozási feladatokat, ezeket végrehajtani, a folyamatot ellenőrizni, értékelni szükség esetén módosítani.

10 10 B/ Szükségletek kielégítése Képes legyen a csecsemő/gyermek szükségleteit adekvátan kielégíteni: A biztonságos környezetét megteremteni, - az ápolt/gondozottban és a hozzátartozókban a védettség érzését/tudatát kialakítani, - megvédeni a beteget a károsító hatásoktól, - a rászoruló beteget segíteni a környezet érzékelésében, megismerésében, - a környezet és a gondozási/ápolási eszközök tisztántartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni, - az aszepszis és antiszepszis szabályai szerint dolgozni. A pihenés tárgyi és környezeti feltételeiről gondoskodni, - a gondozott/ápolt ágyának higiénéjét biztosítani, - a beteget állapotának és igényének megfelelő testhelyzetben elhelyezni, - a tartós ágybanfekvés káros következményeit megelőzni, csökkenteni, - az inkubátorban lévő beteget ápolni és az inkubátort kezelni. A mozgás személyi és tárgyi feltételeit biztosítani, - a gondozott/ápolt aktív mozgását, mozgásfejlődését segíteni, - a betegek szállítását megszervezni, végrehajtani. A higiénés szükségletek kielégítéséhez a személyi, tárgyi és környezeti feltételeket biztosítani, - a csecsemő/gyermek testét tisztántartani vagy a tisztántartásban/tisztálkodásban segíteni, - a beteg bőrének és nyálkahártyájának védelméről gondoskodni, - a beteget életkorának, mozgásfejlettségének, állapotának megfelelően pelenkázni,öltöztetni és vetkőztetni. A táplálkozás szükségletének kielégítéséhez a személyi, tárgyi és környezeti feltételeket biztosítani, - a gondozott/ápolt korának és állapotának megfelelően a tápanyag/folyadékigény kielégítéséről gondoskodni, - a természetes táplálást szorgalmazni, segíteni, - a mesterségesen táplált csecsemő ételeit/gyógytápszereit elkészíteni és az etetést elvégezni, - a gyermek étrendjéről/diétájáról gondoskodni, az étkezésnél segíteni, - táplálási és táplálkozási nehézség esetén megfelelő eszközöket alkalmazni, szondatáplálást elvégezni.

11 11 A légzést segítő feltételeket biztosítani, - a légutakat szabaddá tenni, - O2 terápiát alkalmazni, - tracheotomizált beteget ápolni, - inhalációs kezelést végezni, - szabadlevegő kezelést alkalmazni. A testhőmérséklet élettani értékét biztosítani, - lázcsillapítás, - lehűlt beteg melegítése. Az ürítési szükségleteinek kielégítésében segíteni, - a s z é k l e t ü r í t é s rendszerességéről gondoskodni, - a széklet felfogására szolgáló eszközöket alkalmazni és tisztántartani, - a beöntés különböző formáit kivitelezni, - incontinens beteget ellátni. - a v i z e l e t ü r í t é s t figyelemmel kísérni és ürítési zavar esetén segíteni, - a vizelet felfogására szolgáló eszközöket alkalmazni és tisztántartani, - katéterezéshez előkészíteni, segédkezni, leánygyermeket katéterezni, tartósan katéterezett beteget ellátni, - a k ö p e t ü r í t é s t segíteni és a higiénés feltételeket biztosítani, - a h á n y i n g e r t csökkenteni, a hányó beteget segíteni és a higiénéről gondoskodni. A magasabb rendű szükségleteinek megfelelően ápolni/gondozni, - kiegyensúlyozott, nyugodt légkört, otthonos környezetet teremteni, - érzelmi biztonságot adni, egyéni bánásmódot alkalmazni, az ápoló/gondozó személyi állandóságára figyelni, - aktivitást, önállósodási törekvést segíteni, - az értelmi-érzelmi fejlődést segíteni, károsodásokat megelőzni, csökkenteni, helyes szokások kialakítását segíteni, magatartást formálni, - gondozási, ápolási és kezelési eljárások során az ápolttal/gondozottal fejlettségének, állapotának megfelelően foglalkozni, - oldani a szorongást a csecsemő és gyermek számára veszélyérzetet keltő helyzetben (kórházi felvétel, műtétek előtt, alatt és után; krónikus,- és malignus betegség, maradandó károsodás esetén), - segíteni a beteget és hozzátartozóit a megváltozott állapot elfogadásában, - a gyermekközösséget segíteni a "másság" elfogadásában, - a haldoklót és hozzátartozókat lelkileg vezetni, támogatni,

12 12 - krízis helyzetben lévő vagy meghalt beteg társait pszichésen támogatni, - felismerni az általánostól eltérő viselkedést, a veszélyeztetettség különböző formáit felmérni, értékelni az otthoni környezet, iskola, stb. hatásait, az aktuális helyzetnek megfelelően reagálni és intézkedni, - biztosítani az ápoltak/gondozottak foglalkoztatását, - a szülői jelenlétet szorgalmazni, segíteni, a gyermek és szülők valamint testvér/ek/ kapcsolatát erősíteni, - a szülővel folyamatos kapcsolatot tartani, bevonni a csecsemő/gyermek ellátásába, megtanítani gondozási, foglalkozási feladatokra, segíteni az orvosi útmutatás értelmezésében és az előírt terápiás feladatok végrehajtásában. Diagnosztikus és terápiás eljárások előkészítése, segédkezés vagy önálló elvégzése Képes legyen: - belgyógyászati vizsgálatokhoz előkészíteni és a beteget szakszerűen segíteni, rögzíteni, tartani, - szakorvosi vizsgálatoknál előkészíteni és segédkezni: - fül-orr-gégészet, - szemészet, -ideggyógyászat, - kardiológia, - nőgyógyászat, - urológia, - sebészet, - ortopédia, - bőrgyógyászat. - műszeres, képalkotó vizsgálatoknál segédkezni, - váladékot ö n á l l ó a n, szakszerűen felfogni, venni, bemutatni, a vizsgálati mintát laboratóriumba küldeni: - vizelet, széklet, köpet, hányadék, - orr-, torok-, fül-, szem-, köldök-, seb- és hüvelyváladék, - bőrkaparék, bőrfüggelék mintái, - anorectális kaparék. - önállóan általános vizeletvizsgálatot elvégezni, speciális vizsgálatokhoz mintát venni, - kapilláris vérmintát venni Astrup,- és hematokrit vizsgálatra, vörösvértest süllyedést meghatározni, - alkalmazni és értékelni a gyors diagnosztikai teszteket (vér, vizelet, acidoteszt vizsgálat)

13 13 - s e g é d k e z n i : - vénapunkciónál, - vérzési-, alvadási idő meghatározásánál, - vérkép vizsgálatánál, - hemokultura levételénél, - vércsoport meghatározás-, és keresztpróba elvégzésénél, - verejték vizsgálatnál, - biopsziás vizsgálatnál, - allergiás bőrpróbáknál. - elkülöníti a transudatumot az exsudatumtól. - eszközöket előkészíteni, a beteget rögzíteni, a beavatkozásnál segédkezni, és a váladékot laboratóriumba juttatni: - gyomormosásánál, -próbareggelinél, BAO-MAO vizsgálatnál, - duodenum szondázásnál, - csapolásoknál (kutacs-, ciszterna-, lumbál-, mellkas-, has-, csontvelő-, hólyag-, tályogcsapolás). - alkalmazni a fizikális gyógymódokat: - száraz hideg és meleg, nedves hideg és meleg eljárásait, - párakötést, - Sollux-kezelést, - fénykezelést: kékfény, kvarcfény, - fertőtlenítő és gyógyszeres fürdőt, -a masszázs-, gyógytorna alapelemeit. Gyógyszeres terápiát végezni az orvosi rendelés szerint: - az alapvető és sürgősségi gyógyszerkészletet biztosítani, szakszerűen tárolni, nyilvántartani, - az orvos által rendelt gyógyszereket dokumentálni (szobáslap, osztályos füzet, gyógyszerkarton) -gyógyszerosztáshoz előkészíteni és a hatóanyagtartalmat kiszámítani, folyamatos önellenőrzést végezni, - a gyógyszereket előírás szerint alkalmazni: - szájon, szondán, végbélen át - bőr-, és nyálkahártyán át (kenőcs, hintőpor, ecsetelők, szem-, orr-, fülcsepp) - belélegeztetéssel (spray, inhalálás) - injekció formájában (subcutan, intramuscularis) - előkészíteni és segédkezni: - intracután,- intravénás injekció beadásánál, - infúzió bekötésénél (infúzió előtti, alatti, utáni teendők elvégzése) - transzfuzio bekötésénél (transzfuzio előtti, alatti, utáni teendők elvégzése)

14 14 - a vércsere elvégzésénél. Speciális szakápolási feladatok végzése Képes legyen ö n á l l ó a n é s s z a k s z e r ű e n végezni - az orvosi utasításnak megfelelően-: - az újszülöttek szülőszobai és újszülöttosztályos ellátását, valamint az osztályon való ápolást, - a koraszülöttek szülőszobai és koraszülöttosztályon végzendő speciális ellátását, ápolását, - a lázas betegek ellátását, ápolását, - a fül-orr-gégészeti betegek ápolását és a műtét utáni kezelését, - szemészeti betegek ápolását, - a légzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolását, - a táplálkozási és felszívódási zavarban szenvedők ápolását, - a szívbetegek és keringési elégtelenségben szenvedők ápolását, - a vérképzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolását, - a vese és hugyutak valamint a nemi szervek megbetegedéseiben szenvedők ápolását, - a belső elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolását, - az idegrendszer betegségeiben szenvedők ápolását, - a gennyes- és nem gennyes bőrbetegségekben szenvedők ápolását, - a heveny és krónikus fertőző betegségben szenvedők ápolását, - a krónikus-, és malignus betegségben szenvedők ápolását, -a mozgásszervi és ortopédiai betegségben szenvedők ápolását, - az általános- és baleseti sebészeti betegek ápolását (műtéti előkészítés, műtét utáni ellátás, speciális megfigyelés, stomás-, gipszelt-, vénapreparált betegek ápolása, előkészítés és segédkezés kapocs/varratszedésnél, sebkötözés.) - haladéktalanul végrehajtani az újraélesztés A, B, C- pontjainak megfelelő feladatokat, majd a beteg további ellátásában együttműködni az orvossal, - felismerni a jellegzetes gyermekkori baleseteket, a sérültet elsősegélyben részesíteni és résztvenni a végleges ellátásban, - haldokló beteg ápolását, halott ellátását. Ügyviteli feladatok és dokumentáció végzése Képes legyen: - a gyermek testi és szellemi fejlettségének mutatóit dokumentálni, - az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentációs és ügyviteli feladatokat pontosan, szakszerűen elvégezni, - a gyermekgyógyászati szakrendelés adminisztrációs feladatait (táppénzes állományba vétel, speciális szakrendelésre utalás, betegnyilvántartás, statisztikai adatszolgáltatás) ellátni, - fekvőbeteg intézmények adminisztrációs feladatait elvégezni:

15 15 - vezetni: - betegfelvételi nyilvántartást, - ápolási lapot, - lázlapot. - elvégezni: -áthelyezéssel. elbocsátással, elhalálozással kapcsolatos dokumentációt, - számítógépen egészségügyi programot alkalmazni. Szervezési tevékenység Képes legyen: - felhasználni az egészségügyi ellátással kapcsolatos alapvető jogszabályokra vonatkozó ismereteit, - a gyermekápolói munka jogi, szervezési előírásainak megfelelően dolgozni, -m e g s z e r v e z n i saját munkáját, a betegellátó team tagjaként dolgozni, - javaslataival segíteni a betegellátó részleg működését és hozzájárulni az ápolási tevékenység színvonalának emeléséhez, - támogatni az azonos betegségben szenvedőket valamint hozzátartozóikat az önsegítő csoportok megkeresésében/létrehozásában. Egészségnevelési és egészségügyi felvilágosító tevékenység végzése Képes legyen: - az egészség megőrzése érdekében egészségnevelői és felvilágosító munkát végezni (táplálkozás, tisztálkodás, mozgás, mentálhigiéné), - a beteg gyermeket és a hozzátartozókat megtanítani az otthoni gondozásra, ápolásra, segíteni az alkalmazkodást az eltérő életvitelhez, segítséget nyújtani a gyógyászati segédeszközök alkalmazásához/beszerzéséhez. - saját testi/lelki/szellemi egészségét, teljesítőképességét és érzelmi egyensúlyát megőrizni. Képzés-önképzés-kutatásban való részvétel Képes legyen - aktívan közreműködni az új munkatársak betanításában, a tanuló gyermekápolónők oktatásában, - önmagát folyamatosan, tervszerűen, tudatosan képezni/továbbképezni, nyitottan fogadni a szakmai fejlődés eredményeit, újdonságait, - az ápolás hatékonyságát kutatni, egyéb kutatási/tudományos tevékenységben a munkatársakkal együttműködni.

16 16 4. A szakképesítéssel betölthető munkakörök Csecsemő- és gyermekápoló: - gyermekkórházak és klinikák osztályain - általános kórházak csecsemő- és gyermekosztályain - újszülött, koraszülött részlegekben - perinatalis intenzív centrumokban - speciális szakambulanciákon - alapellátásban - közösségi ellátásban - egészségügyi és nevelő intézmények speciális ellátást biztosító részlegeiben - családi környezetben.

17 17 5. A képzés időbeosztása, tantárgyai A képzés három tanévből (blokkból) - hat félévből - áll. Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50-50%. I.év, első blokk I.félév elméleti képzés 16 hét II.félév elméleti képzés 16 hét beszámolók (17.hét) 1 hét gyakorlatok:- iskolai 224 óra - intézeti 280 óra II.év, második blokk III.félév elméleti képzés 16 hét IV.félév elméleti képzés 16 hét beszámolók (17.hét) 1 hét gyakorlatok: - iskolai 224 óra - intézeti 280 óra III.év, harmadik blokk V.félév gyakorlati képzés 16 hét 512 óra elméleti képzés heti 7,5 óra 120 óra VI.félév gyakorlati képzés 18 hét 720 óra ebből tankórterem 12 hét 480 óra 6. A vizsgák rendje Köztes vizsgák, elméleti tantárgyak és szakmai gyakorlatok értékelése Az egyes tantárgyak félévi és tanév végi beszámolóira/vizsgáira vonatkozó előírásokat a tantárgyi programok tartalmazzák. A beszámolók/vizsgák kérdéssorát, a tanult ismeretanyag alapján, a tantárgyat tanító tanár, vagy a munkaközösség állítja össze. Az osztályozás, értékelés módja: - az elméleti tantárgyak és az iskolai gyakorlatok osztályozása 1-5-ig érdemjegyekkel történik. - az intézeti gyakorlatok minősítése: - kitűnően megfelelt - jól megfelelt - megfelelt - nem felelt meg.

18 18 A tanulók a sikeres félév (elmélet, gyakorlat) zárása után folytathatják tanulmányaikat. Szakmai vizsga A szakmai vizsgát a népjóléti miniszter által a szakra meghatározott szakmai és vizsgáztatási követelményei, valamint a munkaügyi miniszter 10/1993. (XII.30.) MüM rendeletei alapján kell szervezni. A szakmai vizsgára jelentkezés feltétele A képzési szak utolsó évfolyamának sikeres elvégzése. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama A jelöltek központilag kiadott feladatlapot oldanak meg. A feladatlap tétele/i a képzés valamennyi tantárgyának alapvető ismeretanyaga alapján készülnek. Időtartama: 180 perc A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama: Tantárgyak: Gyermekgyógyászat Gyermeksebészet Fertőző betegségek Ápolástan - Szakápolástan Ápoláslélektan A jelölt fenti tantárgyak 2.sz. mellékletben közölt témakörei alapján összeállított feladatsorból húz komplex - átfogó ismeretek bizonyítására alkalmas - tételt. A tételsort a kijelölt tantárgyi témakörök alapján a képző/vizsgáztató iskola állítja össze. Időtartama: a feleletre maximálisan perc fordítható. A gyakorlati vizsga Megelőző vizsgafeladat 30 gyakorlati képzési napig tartó - értékelt - szakmai munka végzése. A vizsgarészt a tankórtermi gyakorlat befejező időszakában kell megszervezni és a tanuló utolsó évfolyamon kapott gyakorlati osztályzatától függetlenül kell értékelni. (10/1993. (XII.30.) MüM rendelet 26. -a.)

19 19 Vizsgabizottság előtt elvégzett feladat A vizsga helye lehet a tankórterem vagy az iskola gyakorló terme: - tankórteremben (a kórházi gyakorlat utolsó hetében) szervezett vizsga A kórházi osztályon szervezett gyakorlati záróvizsgarész tételeit a képző intézmény állapítja meg. A feladatokat a mindennapos és aktuális speciális gondozási/ápolási/szakápolási feladatok alapján célszerű összeállítani. - iskolai gyakorlati teremben szervezett vizsga Gondozási/ápolási/szakápolási és dokumentációs feladatok megoldásából áll a vizsga. A feladatokat a képző intézmény állítja össze. A javasolt témaköröket a központi képzési program 2.sz. melléklete tartalmazza. A feladatok elvégzésére fordítható időtartamot - a feladat jellegétől, időigényességétől függően - a vizsgabizottság határozza meg. A gyakorlati vizsga értékelésének módja, szempontjai A gyakorlati vizsga - ideértve a megelőző, valamint a vizsgabizottság előtt elvégzett feladatot is - elbírálásának alapja a munkavégzés szakszerűsége, tudatossága, a munka és a munkahely megszervezése, a munkafeladat ápolástechnikai és ápoláslélektani szempontoknak megfelelő végrehajtása, folyamatok ellenőrzése, továbbá megfelelés a baleset- és munkavédelmi, valamint a higiéniai szempontoknak. A megelőző vizsgafeladat értékelését írásba kell foglalni. A tankórtermet szervező kórház orvos-igazgatójának illetőleg ápolási igazgatójának az aláírásával és bélyegzőjével ellátott véleménynek tartalmazni kell a jelölt személyi adatait, a szak megnevezését, a 30 gyakorlati munkanap alatt végzett feladatok felsorolását, azok értékelését és a javasolt gyakorlati érdemjegyet. A tankórtermi véleményt az írásbeli dolgozatokra érvényes határidőig kell megőrizni. A gyakorlati osztályzatot a megelőző vizsgarészre és a vizsgabizottság előtt végrehajtott feladatra kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani olyan módon, hogy az elbírálásban a vizsgabizottság értékelése nagyobb súlyt képviseljen. Ha bármelyik érdemjegy elégtelen, a gyakorlati vizsga végső osztályzata is elégtelen. Elégtelen a jelölt osztályzata, ha - önálló tevékenységre nem képes, - feladatait irányítás mellett sem képes szakszerűen ellátni, - követelményeknek csak nagy hiányossággal képes eleget tenni, - az elméleti ismereteket a gyakorlatban nem képes alkalmazni, - fertőzés- illetve balesetveszélyt, műhibát okozhat, - nem tartja be a szakmai munka higiénés szabályait.

20 20 A vizsgázó teljesítményének értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból kap osztályzatot. A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). A szakmai vizsga bizonyítványa Az eredményes záróvizsgát a csecsemő- és gyermekápoló szakképesítést a vizsgázó nevére kiállított BIZONYÍTVÁNY tanúsítja. A csecsemő- és gyermekápoló a fenti jogszabályok követelményei alapján szerzett szakképesítése szerint jogosult a felső közalkalmazotti ("C") osztályba sorolásra. A szakmai vizsga fentiekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben a 10/1993. (XII.30.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók. Különbözeti vizsga, átjárhatóság, beszámíthatóság - A csecsemő- és kisgyermekgondozó-képzés eredményesen befejezett első éve után a tanulók - felmerülő igény esetén - átléphetnek, mivel az első tanév óratervei megegyeznek. A II. és III.évfolyamon - az eltérő elméleti és gyakorlati tantárgyak/óraszámok miatt - a csecsemő- és gyermekgondozói képzésről közvetlen átlépés nem lehetséges. Befejezett csecsemő- és gyermekápoló-képzés (ill.csecsemő- és kisgyermekgondozó-képzés) esetén a különbözeti vizsga tantárgyát valamint a letöltendő gyakorlatokat a tanterv 3 sz. melléklete tartalmazza. - A VILÁGBANK által támogatott egészségügyi szakközépiskolák megfelelő alapozó tantárgyai - az óraszámok egyezése esetén - beszámíthatók a jogszabályban megállapított idői kereteken belül. Ilyen esetekben a tanuló leckekönyvébe (tanulmányi könyvébe) a "felmentve" bejegyzés kerül és mentesül a tanuló órákon való részvétel alól.

21 21 Tantárgyak ÓRATERV Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (Középiskolai végzettségre épülő 3 éves képzés) I.évfolyam I.félév (I.) 16 hét II.félév (II.) 16 hét II.évfolya m I.félév (III.) 16 hét II.félév (IV.) 16 hét III.évfolyam I.félév (V.) 16 hét II.félév (VI.) 18 hét Anatómia-élettan Kórtan Mikrobiológia-Járványtan Egészségtan Orvosi latin Egészséges csecsemő- és kisgyermek fejlődése, gondozása Élelmezéstan Gyógyélelmezéstan Általános lélektan Fejlődéslélektan Gyermekgyógyászat Fertőző betegségek Gyermeksebészet Gyógyszertan Ápolástan-Szakápolástan Nő- és anyavédelem Családi életre nevelés Családszociológia Egészségügyi szervezési szabályozási alapismeretek Neveléstan Gyógypedagógiai alapismeretek Gyermekirodalom Ének-zene Személyiséglélektan Mentálhigiéne Szociálpszichológia Kommunikáció Önismeret Etika Ápolásetika Ápoláslélektan Idegen nyelv Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-40 Testnevelés Speciális kollégium Egyéni felkészülés Elsősegélynyújtás Gondozástan Iskolai gyakorlat Ápolástan Tejkonyha Manuális gyakorlat Egészségügyi informatika Intézményi gyakorlat Vizsgára Összesen 36,5 34,5 32,5 30,5 8, Összes óraszám

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Érettségi témakörök 2017 Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Szakmai etikai és jogi ismeretek -Ismerje az egészségügyi etika alapelveit. -Ismerje a betegek jogait és kötelezettségeit,

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Egészségügyi asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 70 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata 9.évfolyam 52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata Egészséges csecsemő és gyermek gondozása Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. Napirend megismerése, napirend szerinti

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA INFANT AND CHILD CARE NURSE (A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re M2325 FELADATOK Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, csontvelő 4 punkcióhoz 5 Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet 6 Előkészít katéterezéshez, férfi és női beteget katéterez 7 Irrigáláshoz

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyi vezetője megbízásából anatómiai kiscsoportos gyakorlatot tart. Az ön feladata az anatómiai bevezető rész ismertetése. Az előadásában térjen ki a következőkre: - az emberi test fő

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító : 55 723 09 1.2.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A azonosító száma: 55 723 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló 1.3. Iskolai

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41 Ápolási asszisztens képzés 42 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK (0.1. 1. 1.) A modul célja: A társadalom,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Kovács Tünde A minősítő beosztása: mb. főosztályvezető

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ 1 Egészségügyi Minisztérium FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA (SZAKOSÍTÓ KÉPZÉS) 1999. Engedélyszám: 20567/99. Érvényes visszavonásig 2 Szerkesztette: Dr. Téglásyné Bácsi

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

2010. november Zagyva Klára

2010. november Zagyva Klára Egészségügyi Szakképzési Konferencia 2010. november 22-23. Zagyva Klára Néhány gondolat Miért? (a fejlesztések mozgatóerői) Struktúra Tartalom Vizsgatevékenységek Modulszámok változásai Ami az új szvk

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések:

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések: A 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. számú melléklete alapján elkészített helyi tantervek óraszámai alapján összeállított óratervek a nappali rendszerű

Részletesebben

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

MEGOLDÓLAP VÁLADÉKOK MEGFIGYELÉSE

MEGOLDÓLAP VÁLADÉKOK MEGFIGYELÉSE MEGOLDÓLAP VÁLADÉKOK MEGFIGYELÉSE Készítette: Dr. Orbán Lászlóné Értékelés: 100 88 jeles 87 75 jó 74 62 közepes 61 51 elégséges 50-0 elégtelen 1. Sorolja fel a gyakori székletürítési zavarokat! 5 pont

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2014. május 14.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2014. május 14. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök: A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben