Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók"

Átírás

1 riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ tfs epillntás jövőbe. (.) Néhdny héttel eieidtt futott végig csk z első hdborus hír Európán, melyet zót z esemé nyek oly rohmos váltkozás kö vetett, hogy már már Jelenben történő fontos események mitt nem kezdetve, hnem jövőre gondolunk. Ennek eshetőségeit szá mítgtj m minden ember. A sor szeszélye kiszámíthttln, de kik műveltség, humniz mus védelmére rgdnk fegyvert bízvást tercelhetnek z Istenigond rtselés segítségében. osk erényekben hdsereggel lehet. OyÖznl gzdg A frn ciák, ngolok, k i k ngyképűen z európi béke páfronusiként szeret ték mgukt feltüntetni, bráli Job bot nyújtottk egy orgyilkos nem zetnek s szövetségesi viszonyb léptek minden humnizmust megveti, minden egyéni szbdsá got eltiprő orosz ngyrvágyókkl. Ezért bünhödniök kell s fegyverei ket áldás nem kisérheti. Érezni kell nekik nemezis h tását már is. Í m e : z események! elgiumbn Lüttich eleste ót gyors léptekben nyomulnk elő németek. A z utjokt álló Nmurí észkról, délről bekerítik, A déli tzárny Dinntnál állott már, midőn z észki szárny Tilremontnál meg verte felmentő frnci hdsereget, nelyet mg előtt üldözve cskh mr bevonult rüsselbe, belg 'óvárosb. Itt nem áll meg. hnem négy tengerprt felől közeledő m g o l felmentő hdsereg elé s nl k egy előre tolt lovs dndárát negveri. Még ezzel sincs pihenés. \ bekerített Nmurt folytonosn bombázzák s már város s z Ssszes erőd teljesen megdt m ját. Négy erőd állt utóbb z ostjomot, de ezek sem tudtk sokáig fllentállni német tüzérség meglemmisitő munkájánk s órák kérdéte volt, hogy meghjoljnk 9x erkölcsi igzábn vló meggyőződéssel hrooló vemet hdsereg előtt. Ez eseményekkel egyidóben El lősz Lothringiáből is visszverik i frnciákt, k i k bbn remény ien hogy nőmet derék hd eljiumon át támd Frnciországr, >rre krtk főerejükkel egy elentámdást intézni. Cslódtk s Kun él. 4 fillér t most véres fejjel menekülnek e hátuk megett álló erődláncolt felé. De nem zért kezdték németek oly gyorsn z operációt, hogy ls sn folytssák. Az Elsász Lthringii német sereg jobb szárny német trónörökös vezetése ltt Longwyndl áll s üldözi z ellensé get. Csk még egy kissé nyomuljon előre s elgiumbn ope ráló frnci sereg vágv z üldözött frnci seregtől. el mur elestével egyébbként szbd z ut Pris felé. A megerősödött jobb szárny elgium felöl igen gyorsn elérheti PárisChlousi vonlt s kkor két üldözött frnci sereg nemcsk egymástól, de Pristól is el lesz vágv. Nem túlságos vérmes re mények kellenek ehhez, ldtv, hogy frnciák áltl bevehetetlennek hirdetett Nmur,vár lig egy hét ltt romokbn hever. A helyzet előreláthtólg z. hogy Lougwytői előnyomuló né met sereg elgiumbn s Elssz Lothringiábn operáló frnci se regeket egymástól el fogjj válsz tni s z észki belg frnci hdsereget rüsseltől Mubeugen felé hldó német sereg fogj középen Longwy felől előnyomuló német seseggel bekeríteni, déli. ElsászLothrlngiából vissz vonuló frnci sereget pedig Metztől dél nyugti iránybn előnyomuló német déli szárny fogj észkr szorítni, Ez utóbbi német sereg csk n pokbn szállott meg Luneville nevű frnci megerősített hhyet. hrctéren : v lószínűleg kőt iránybn. nek erösebb hrcok. A z egyesi né metosztrákmgyr hdk n!egy 110 kilométernyire állnk Visz tul bl prtján Vrsótól A jobb prton z osztrákmgyr hdk ugyncsk sikeresen vonulnk előre Vrsó felé s már mintegy 100 kilométernyire nyomultk be orosz területre s Krszniknál 6 orosz hdtestet vertek szét, Glíci s u kovin htárán z orosz seregnek eddig minden támdást véres fej jel kellett bhgyni. Hsonló si keresen védik k i németek ész kon Gumbinnennél is z oroszok minden támdását, pedig ott ngy tömeggel állhtnuk szemben, mert evonuióknlf s Téli ruházti c i k k e k minp ls 8500 orosz foglyot fogtk el egy ilyen támdás visszverésé nél. M i sem erősíti jobbn bizlmun kt jövőre nézve, mint z itt el mondott tényállások, melyek mind hdseregünk s dsereg kitűnő zetéről, legénység német szerve m gs ról erkölcsi tesznek színvonl tnúsági Ktonáink nem rbolni, védtelené ket legyilkolni, hnem szivükbe z erkölcsi igzság tiszt érzésí vei indultk egy szebb boldogbl jövőt kivívni s bízunk z Ister, gondviselésben, hogy fegyvereink megsegíti. vn másik Ez Nmur elestével biztosr vehető, mert z ott felszbdult német hdk kön nyen egyesülhetnek Longwy felől előnyomuló német sereggel. N A keleti I ElMUetíif és helyben egts évre 10 K íílívie 5 K, Iviáíkre negyedévre E K. ~ Nyílttér petit sor 80 fíllá lsó G r o s s m n R. F i cégnél hrcmodor. Hivtlos távirt. Érkezett ug. 27én d. u. 5 órkor. écsből jelentik. A lpok hditudósítói feljegyeztél k r s z n i k i g y ő z e l e m t k t i k i é r t é k é t, m e l y f ő k é p e n bbr áll, hogy z orosz h d t e s t e k e t z o s z t r á k m g y r csptó! fölényes vezetése, erős offenzíváj olyn frontbél vertek k i m e l y n e m igen engedi m e g z e r ő k ú j b ó l vló tfsszegyttj lését is. Hngsúlyozzák főleg z o s z t r á k m g y r é s oros.' t k t i k külttmbségét, m e l y bbn áll, hogy z o s z t r á k m g y á r c s p t o k s z á m o s ponton i g y e k e z n e k z e l l e n s é g e t m e g t á m d n i é s z o r o s z o k m e g m r d n k e l v u l t l é p c s ő z e t e s c l rendezkedésnéi. A hditudósítók egybehngzón k i j e l e n t i k hogy c s p t i n k m g t r t á s f e l e t t e áll m i n d e n d i c s é r e t n e k és z e r e d m é n y n n á l ngyobb, m e r t h á r o m n p i dönt' h r c előtt igen nehéz terepen kellett menetelniők. mm Hivtlos távirt. zniki győzelenii Érkezett ugusztus 27őn délután 5 órkor. u d p e s t, u g. 27. A P e s t e n L l o y d n k écsből j e l e n t i k : Utólg kitűnt, h o g y z o r o s z h d e r ő, m e l y e ' K r s z n i k n á l m e g v e r t ü n k, h t h d t e s t b ő l állott, n e r i p e d i g c s k négyből. A z s á k m á n y o l t h d i s z e n e k, v l m i n i h d i f o g l y o k s z á m n g y o b b, m i n t t e g n p je1en< tették ocioly, 30 ágyú, 7 g é p f e g y v e r, z á s z l ó m á i c s t m á s o d i k npján z s á k m á n y o l t t o t t, é s miutác c s t kedden is egész np trtott és legngyobl c s p á s o k t e z e n n p o n m é r t é k z o r o s z o k r, fel< tehető, h o g y h d i f o g l y o k s z á m é s hdizsákmány s o k k l jelentősebb. A frnci kormány lemondtt. Hivtlos távirt. Érkezett ugusztus 27én délután 5 órkor. A Hvs ügynökség jelenti Prisból: Vivini miniszterelnök bból óéiból, hogy támszit erősítse, Poinoré elnöknek be* evonulóknk s ndrágok* lsó ingek, mellények hrisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árbn kphtók Andtássyutc 3. Telefon 63, Fióküzlet Orosházán. 961

2 VÁSÁRHELYT REQ6ELI D J S Á G 19Í4. ugusztus 28\ 4 nyújttt z egész kbinet lemondását. Po Zdtongrá jutott Incré elnök lemondást elfogdt, és Ség'berepitetí cirkáló. KlerSáffs. ug, 27. VMnlt bízt meg kbinet lkításávl. A Wolff ügynökség j e l e n Vlvini este 11 órkor előterjesztett z el t i s A M g d e D u r g nevü k i s koncentrációs fetöet listát, melyben mint külügyminiszter Declssé szerepel. II liittichi kezesek. (erlin, ugusztus 21. A Vorwártsfől.) Lüttích (Líége) c\ fogllás után német sereg birtokáb vette várost és mert AZ első órákbn város polgári közül többen orozv rálőttek & német ktonákr, város tíz legelőkelőbb polgárát őrizet lá helyezték és kezesekül fogv trtják. A város polgármesterre Henult, ezt következő hirdetményben közölte polgársággl: A városi tnács figyelmezteti mindzokt polgárokt, kik ezídő szerint Lüttích város területén trtózkodnk, hogy hditörvényszék szerint szigorún tilos cívílszemélyeknek oly íényben résztvenní, mely várost megszállv trtó német k tonság bármelyik tgj ellen irányul. Minden támdás, melyet nem ktoni egyenruháb öltözött személy intéz német kto nás ág ellen, nemcsk támdór nézve jár súlyos következ ményekkel, hnem város többi polgárát is ngy veszedelem be dönti. Különösen zokt polgártársikt, kik német csptok prncsnok áltl citdellábn kezesekül trttnk. A város polgárínk nyugodt mgtrtását grntáló tíz kezes következő: U Rutten (Lüttích püspöke), 2. Kleyer (polgármes ter), 3. Gregoíre (képviselő), 4, Flechet (szenátor), 5. Vn, Zuylen (szenátor), 6. E. Feltzer (szenátor), 7. Coleux (szená tor), 8. De Puthíere (képviselő), 9. Vn Hoegerden (képvi selő), 10. Flloíse (bírósági ülnök). Rutten püspöknek és Kleyer polgármesternek megengedték, hogy citdellát elhgy hssák, zonbn ők ís mint kezesek ktoni prncsnok rendelkezésére állnk. A város polgárságánk és kezeseknek érdekében figyel meztetjük mindzokt, kik potgárőrszolgáltot teljesítenek, hogy fokozott fígzelemmel őrködjenek, nehogy német ktonságnk város területén bántódás essék. Közhírré teszük, hogy vá ros német ktonságánk prncsnokság elrendelte hogy zok mgánszemélyek, kiknek fegyver és muníció vn birtokuk bn, zt hldéktlnul szolgáltssák át ktonságnk, mert ellenkező esetben rjtkpás esetén gyonlövetnek. Henult polgármester hirdetményének megjelenése ót lüttichí polgárság példásn viselkedik. VILMOS Mári Terézi rend ngykeresztese Hív, táv. Érk ug. 27. esfe 10 ő. é c s, ug. 27. A Korresp. ureu je l e n t i E i» f e l s é g e g y ö n y ö r ű s ü r g ö n y t tetézett n é met császárhoz, m e l y b e n tudomásár h o z z, hogy neki Mári Terézi rendnek ngykeresztjét dományozz. M o l t k e né m e t v e z é r k r i főnök HEári T e r é z i r e n d t i s z t i keresztjét kpt* Ngy cst Mubeuge előtt. Kopenhágén keresztül jelentik Prisból A f r n c i belügyminiszter kije l e n t e t t e z ujsáfjiróknk, hogy s z o m b t o n reggel n g y c s t kezdődött K m r é s C h r l e r o y között s hogy e z h r c három v g y négy n p i g f o g t r tni. H kopenhági j e l e n tés i g z t m o n d, k k o r németek N m u r l t t, tőle d é l n y u g t r t l á l k o z tk egy f r n c i vgy f r n ci és belg s e r e g g e l és megütköztek vele* C h r l e r o y S m b r e fo lyó j o b b p r t j á n f e k s z i k, N m u r t ó l m i n t e g y 3 0 kiló méterre, c h r l e r o y m u b e u g e i v o n l o n tehát épen o t t, h o l n é m e t e k ngy előnyomulás folyik P r i s felé. Ugynezek csptok Djulf mellett lévő Arexs''df, mely már egy évtized ót közvetítette kocsiközlekedést Oroszország és Aserbeidján perzs trtomány kö zött és z hivtás várt reá. hogy jövő évre z uj tebrisí vsutt ve zesse, fölrobbnfották és ez. áltl z Őszki Perzsiábn elhelyezett orosz csptokt olyn nehéz hely zetbe juttták, hogy ezek lkos ság égő gyűlöletének vészes kitö résétől joggl trthtnk. A hidt ttár törzsek robbntották föl, kik Aserbeidján lkosivl törzsés hiti rokonok és nyolc évtized előtt még politiki közösségben is éltek ve lük. A lkosságnk ez z eleme szított z utolsó forrdlmi moz, glmkt is, melyeknek színhelye, mint emlékezetes, ku volt A t< tárk Djulf völgyiben élnek, q lkosság zömöt képezik és m i n i denesetre sokkl válllkozóbb hj( lmuk, mint z örmény prsztok kik elszórtn lknk közöttük. A, kukázusi forrdlom további fejí lődésére nézve mindenesetre döntő lesz z örmények mgtrtási OrszoMzdg ugyn ebben z eset ben kivételesen még háború előtt ngyon megerőltette mgát, hogy z örményeket mg s z á m á r nyerje meg és z örményeknek egy csoportj, mely kitönő üzletembe^ rekből. tehát olynokból á l l kik nek bék föntoríás elsőrendű érdekük, cskugyn szívesen fo gdt z orosz Ígéreteket Orosz ország fenyegető veszélye zonbn lklmsint ezeket z embereket is gyorsn lehüü. Velük együtt z orosz urlom elveszíti utolsó tám<i szát is, mert z nyilvánvló, hogy demorlizált, már békében éhező és rosszul fölszerelt csptok komoly támdásnk nem fog* nk tudni elleniállnl cirkáló finn öbölben ködben zátonyr jutott. Mják s e g é l y n y u j t t s s ü s^ : küden l e h e t e t l e n v o l t. M i v e l hjót n e m s i k e rült zátonyról megsz bdítni á s s z á m o s o r o s z hdihjó t á m d á s t inté z e t t ellene^ légbe repítet ték. A hjó dicsőséggel süiyedt e l. E g y n é m e t t o r pedónszád z ellenség t ü z e l é s e k ö z b e n legény ség ngy részét m e g m e n tette. j Frnci KtonáK Montenegróbn. e r l i n, ug. 2T. A svéd lpok jelentik Prisból i A s z k u t r i i f r n c i különítmény p r n c s o t kpott, hogy Cettinjébe m e n j e n és montenegró l k k l együtt v é d e l m e z z e Montenegrót. Indii lovság hrctéren. é c s, ug. 27. A R e i o h s p o s t théni k e rülővel z t l o n d o n i h i r t k p j, hogy z ngol h d ü g y m i n i s z t é r i u m Indiából két h d o s z t á l y é s e g y d n dár lovsságot rendelt hz. A z orosz forrdlom. Veszedelemben kukázusi urlom^ (Frnkfurt ugusztus 25.) k.frnkfurter Zeitung' i r j Még bé ke idején is nehezen ellenőrizhetők z Oroszország belsejében leját szódott események: háború kitö rése áf pedig egyenesen rövid és nem is egészen világos tudósí tásokr vgyunk utlv, melyek z orosz cenzúr jóváhgyásávl kerülnek nyilvánosság elé. Török lpok jelentik ezen z uton, hogy háború kitörése előtt forrdlmi mozglom támdt kukázusbn és legutóbbi npokbn ez for rdlom oly ngy mérveket öltött, hogy lklmsint kukázusi orosz urlomnk teljes végét fogj vetni, sőt még perzsii orosz hódítások állndóságát ls erősen kérdésessé teszi A kuká zusi csptok demorlizációj legutolsó npokbn óriási módon növekedett: ktonák sen esőknek át tömegehtáron. A függetlenségi párt kórház. Az egyesült függetlenségi és 48s párt áltl háború sebe* sültjei számár fellálitndó kor ház már mgvlósulás felé közeledik. A kórház legközelebb mái átdhtó lesz rendeltetésének. A hölgybizottság, élén ty< tyány Tívdrné éskárolyígyitt láné grófnőkkel, m este hf órkor megjelenik függetlenségí párt Rákóczíut 10 szám ltt levő körhelyíségében, hogy párt kórház számár fel* jánlott felszerelési tárgyk, _ pénz és természetbeni dom nyok átvételét megkezdje* 1 I I E Hdzleboníds mitt ' sszes rktáron levő árukt 20 százlékkl olcsóbb árbn árusítom. Rktáron vn legolcsóbtól legfinombb minőségű áru u. m, selymek, divt szövetek kozó és kreppon, grendin, brossé, krton delének és ngy mennyiségű vászon, zefirek, függöny, szőnyeg, ppln sztl ós ágyteritők ós minden rőfös szkb vágó kelmék. S}át érdekében kérem U vásárolni szándé közönséget rktárom megtekintésére. ngyobbvásáríás eszközlésére. I k J ^.. ^ 7,1 Tisztelettel rőfös és rövid áru kereskedő, Kluzálu. 5 z udvrbn ímeumiin Vilmos

3 t9l4» ugusztus 28. A 3 VÁSÁRHELYI R E G G E L I ÚJSÁG lós c á r szerb A sbáci vizsgált lávló módon cselekednek szerbek. z orosz főhdiszálláson* ukrestből jelentik, hogy odér* kezett firek szerint mozgósítás eszszrábiábn teljesen befejeződött. Mik lós cr főhdiszállásr megy. A csá szári ház tizenegy tgj állt csptok élére. A Mgyr Távirt Irodí jelenti: A szerb kormány szerb miniszterelnök és Psícs külügyminiszter áltl láirt távirtábn zt z állítást közölte bukresti spnyol követtel, hogy z osztrákmgyr főhdiszállás Szerbiáb behtolt csptok p rncsnokánk zt megbízást dt, hogy mezőkön levő ter mést pusztítsák el, flvkt gyújtsák fel és lkosságot öljék meg vgy fogják el. Áltlábn (így szól hzug távírt) z osztrákmgyr ktonák hlltln kegyetlenkedéseket követtek el és még állítólg gyermekeket és öregsszonyokt se kímél lek. E z szerb ktonákt nnyir felbőszítette, hogy nehéz őket megtorlástól vissztrtni. A szerb kormány végül rr kéri spnyol követet, hogy közölje e tényt z osztrákmgyr kor mánnyl és tudss vele hogy Szerbi kénytelen lesz súlyosbb Jelentés z észki természetű megtorló intézkedésekhez nyúlni, melyre őt nem zetközi jog felhtlmzz. sjtóhdiszállásról. Egész világos, hogy mí célj ennek tudtosn h népfelkelők és hcnvédhcszdrok hősiessége. EUg szerb állításnk. Egyszerűen elébe kr vágni zoknk Hdisjtószállás, ug. 26. szemrehányásoknk, melyet z osztrákmgyr kormány écsből jelentik félhivtlosn : A SchütteLnz" nevü német szerbeknek jelen háborúbn tnúsított mgtrtás következ ktoni léghjó folyó hő 22én szilézii állomásáról Censtochu és Kieltében előbbutóbb kénytelen lett voln múgy ís megtenni. A cen keresztül z osztrákmgyr főhdiszállásig repült. Ivngorődnál és. szerb h r c t é r r ő l m á r eddig é r k e z e t t j e l e n t é s e k meg Lublintól délre ellenséges tűzbe került. Az oroszok ágyukkl és puskák á l l p í t o t t á k h t ó s á g o k á l t l felingerelt népnek nép kl lövöldöztek léghjór, melyet zonbn csk néhány fegyvergolyő jogellenes e l j á r á s á t és szerb h d v e z e t ő s é g n e k külön ért és mely minden komoly sérülés nélkül ért főhdiszállásr. A féle kegyetlenkedéseit. A hdvezetőség vizsgáltot rendelt léghjó igen értékes nygot hozott. Ezek szerint: KmionkStrumilovnál Gebuer osztrákmgyr szá el ez iránybn, mely ezídeíg sbáci területre nézve befeje zdos hősiessége száz szekorészszolés hotvon népzést nyert és mely vizsgáltnk eredménye következő: főik&lövel ht érán korosztül védte flut ogész oz* ellen* Közben ujbb orosz ezred érkezett A szerb s b á c i h r c t é r e n h d s e r e g ü n k több kto red orosz lovsság n á j á n k m e g c s o n k í t o t t holttestét t l á l t á k. E g y hdn Ekkor zonbn már mieink is segítséget kptk és z oroszokt le g y o t f e l v á g o t t h s s l t l á l t á k, e g y k t o n á n k sze verték. Kevéssel ezután csptink megtámdták z orosz hdosztály másik brigádját, és efölött is fényes győzelmet rttk. me k i v o l t s z ú r v s s z e m ü r e g b e egyenruhgomb be Az egyik orosz brigdéros elesett, másikt, Vnovszkyt. volt orosz leszorítv. E g y k t o n holtteste f á r volt f e l k s z t v, hdügyminiszter fiát, sebesülten hozták Lembergbe, operáció után vsár h o l t t e s t r ő l h i á n y z o t t fej és h i á n y z o t t k k r o k. np meghlt. A mgyr honvédhuszárság példátln vkme A szerb sbáci lkosság leginkább hátulról lőtt különösen és hősiességet tnúsít. tisztjeinkre és kisebb csptokr. A m i k o r S b á c m á r 2 4 rőséget ó r á j birtokunkbn volt, m é g k k o r i s több l ö v é s t tet tek e l h l d ó k t o n á i n k r. A b ű n ö s ö k e t r ö g t ö n i t é l ő V s ú t i M e n e t r e n d. bíróság g y o n l ö v e t t e. Egy sbáci gyárból ismételten lövé seket tettek ktonáinkr, sőt egy esetben egy gyárkéményböl (Személyszállító vontok.) tettek lövéseket egy tiszti étkezdében összegyűlt tisztekre. A gyárt felgyújtottuk. Míschár mellett embereket fogtk el, kik T ö b b e k kívánságár közöljük i átvonuíó ktonságr lőttek. A z hdngy, ki elé foglyo kt vezették, humnitásból szbdon bocsátott egy másállpot bn levő sszonyt. A l i g bocsátották s z b d o n z s z u d p e s t r e délután 8 ór 06 perckor [Igzolvány kell.) s z o n y t, r e v o l v e r t rántott elő és hátulról lelőtte F é l e g y h á z á i g délután 3 ór 37 perckor (Igzolvány nem kell) h d n g y o t. A Tekeris melletti hrcoknál szerb csptok T e m e s v á r r délelőtt 7 ór 58 perckor (Igzolvány kell.) kitűzték fehér lobogót. Erre z osztrákmgyr cspt be Ngykikindáig d, u, 3 ór 28 perckor (Igzolvány nem kell.) szüntette tüzelést és szerbekhez közeledett, kik 300 lépés Krlováig déli 11 ó r 51 perckor (Igzolvány nem kell.) ről gyilkos tüzelést kezdtek prncsnok és ktonái ellen. A U r d r éjjel 1 ór 24 perckor (Igzolvánny nem kell. szerb ktonák előszeretettel lövöldöznek sebesülteket kötöző reggel 8 ór 15 perckor [Igzolvány nem kell.] helyekre. Egy sebesültszállító őrjártot, közelből lelőttek. Sőt még szerb gyermekek ís résztvesznek ez embertelensészbdkár reggel 4 ór 41 perckor [Igzolvány kell.] gekben. Szbdkár reggel 6 ór 07 perckor [Igzolvány nem kell.] Szeged~páh?ud rrői M Hősi blált hl nőmet rlkodóházbelf herceg, Meiningen, ugusztus 26. A Wolffügynökség jeleüli: M dvri mrsll Mzli, hogy Frigyes herceg, szászmelningenl herceg fivére és szász ngyhercegül tyj, e hénp 23án Mmiir előtt egy gráoátlövés következtében dicsőség történetébe, melynek lpjiü uem teszoek kfilöübséget z önfeláldozás mér indul: Szefle?VRőknsrőI indul délután 4 ór 31 perckor Orosházár délután 3 ór 40 perckor Ngyvárdr este 10 ór 03 perckor [Igzolvány nem kell.] [Igzolvány nem kettj [Igzolvány kell,] tármelx levélborttékbn portómentesen l e h e t i r n i p b. A hdrkeít sereghez trtozó ktoni és polgári egyének részére feldott levelek rendes forglombn hsznált bármely levélborítékbn ís portómentesen továbbítttnk, borítékon bármiféle portómentességi zárdék lklmzás teljesen felesle ges és szükségtelen*

4 VÁSÁRHELYI W E G Q E L i 1i >SÁC» I A Kieke és Rdom közt folyó Kmienn. hol z egyesült németoszirákmgyr hdsereg z oro szokt megverte, Visztul bl prtján fekszik Vrsótól ktssé dél nyugti iránybn, légvonlbn szá mítv mintegy 120 kilométernyire. Távirtink szerint másik ngy győzelmet z oroszokon z oszt rákmgyr hdsereg Visztul Jobb prtján rtt Krssnikntíl s z ellenséget Lublin felé vetette vissz. Lublin Vrsótól kissé dél keleti iránybn, légvonlbn szá mítv mintegy 170 kilométernyire fekszik. Mg Vrsó mint leigázott Lengyelország főváros s kormány zási központj, igen meg vn erő sítve s itt vlószínűleg ngy ellent állást fognk kifejteni z oroszok z előnyomuló szövetséges hdk kl szemben,bár feljtrfózttni vló színűleg nem tudják fegyvereinket. Í Ugynis töle észkr meg Mlw város vn m á r németek ke iében npok ót, mely légvonlbn számítvjrsk mintegy: 100 kilomé ternyire fvn Vrsótól. Támdás esetén tehát '. vrsói erődvorilk egyszerre tíárom oldlrőljclehetnek körülfogv s ez előbb/utöbb be fog következni, mert J Lengyelországbn ellentálló orosz hdsereg távirtink szerint!már is hátrál vissz Vrsó felé. HÍREK. Adományok z átvo nuló k t o n á k n k. A Zsidó Nőegylet pénteken hjnlbn át vonuló ktonák közt 35 liter tejet és 300 kiflit oszt szét. A Tejszö vetkezet ugynerre célr 30 liter tejet dományozott. Török álint Kóllyutci polgártársunk z átvonuló ktonák részére két száz drb szivrt. 34 drb. pipát és 34 csomg dohányt, tisztek részére 50 drb. reglits szivrt, Összesen 26 koron értékben. K o ív.'őc s jőzsefnő 100 drb. szivrt őzv. Szegi Imréné 100 drb, cigret tát, özv. Fodor Ljosné koszorúmegváltás címén 3 koronát szivr b, Székbirő testvérek 60 drb. szi vrt, 100 cigrettát és egy csomó gyufát, 26 koron értőkben, Koiv á c s Józsefné 100 drb szivrt, özv. S z e g i Imréné 100 drb cigrettát, özv. F o d o r Ljosné koszorumegváltás cimén 3 koronát szivrr, S z é k b i r ő t e s t v é r e k 60 drb szivrt, 100 cigrettát és egy csomó gyufát. i b e r t e s t v é r e k 200 drb cigrettát özvegy S z ő 11ő s s y Mihálynő (Dmjnicsutc) 100 drb cigrettát és 100 drb szivrt, l o g h Sándor (Rőnyutc) 100 drb cigrettát. n g Péter 10 koron á r pipát, dohányt, cigret tát. S z b ó Imre 6 koron áru pi pát és dohányt, S o ő s Kornéli 100 drb c i g r e t t ő t., S o l t i Vilmos 42 drb pipát, Z e h e r y Ljosné 100 drb cigrettát és pipákt. K u n él 400 drb szivrt és 600 drh cigrettát dományoztk lpunk utján. Ezen kivüi **ámtln sokn kisebbngyobb domá nyikkl látták el névtelenül Reggeli Újság előtt kitett szivros ládát. Kérjük t. közönséget további dko zásr, nnyivl is inkább, mert sxesxes itlokt kto niunk igy dohánynemüekben pótol ni kell zt is közönség jó szivének. Tegnpi, csütörtöki rendkí vüli kidásunk. A világrengető ese mények tegnp is ujkkl szpo rodtk, melyekről rendkívüli kidá sink révén értesítettük közönsé get. Délelőtti (53.) rendkívüli kidá sunk főbb cikkei következők vol tk: A krszniki didl, 4 5 orosz hdtest futás, Tüntetés erlinben mellettünk, A német császár távirt menyéhez, Orosz foglyok miszuronyrohminkről Aj[monrchi sz kítás Jpánnl, A kétségbeesett Pris, Frnciországbn üldözik törököket, Minden vonlon támd juk z oroszt. Délutáni (54.) rendkívüli kidásunk beszámolt német hdsereg döntő győzelméről, Nmurnk, Pris kulcsánk összes erődjeivel együtt történt elfogllá sáról, több jelentős belg városnk, Longwynek és Gentnek bevételéről, Királyunknk Ferenc Józsefnek Vil mos német császárhoz küldött távir táról. Ezenkívül hirt dtunk német huszárok brvúrjáról, elgium be kebelezésének tervéről, áltlános előnyomulásunkrőioroszorszőgb^és rról is, hogy z hir, minth honvédhuszárságunk ngyobb vesz teséget szenvedett voln észkon, nem felel meg vlóságnk. A ref. elemi iskolák meg nyitás. A református egyház isko lszéke értesiti szülőket, hogy elemi iskoláinkb beirtások rendkívüli viszonyokr tekintettel, és mert több tnitó ktoni szolgá ltot teljesít, folyó évi szept. hő első npjiról elmrdnk s csk presbitérium áltl közeli npok bn trtndó gyűlésen meghtáro zndó időben fognk eszközöltetni, miről z érdekelt szülők lpok utján zonnl értesíttetni fognk. I s k o l széki elnök. Adomány, Z s r k ó János Kóllyutci gzdálkodó, születése 82ik évfordulój lklmávl re formátus nőegyletnek 25 koronát dott. A gondviselés iránti hál e szép megnyiltkozásáért z elnök ség köszönetét fejezi ki. Értesíttetnek z izrelit hit község tgji, hogy péntek esti istenitiszteletek további intézkedésig este fél "7 órkor veszik kezdetüket. A templomgondnokság, Ujbb dományok. A bevo nult ktonák segélyezésére teg npi np folymán következő dományok folytk be: osznii hrcosok 5C. Zsoldos István 16. Vásárhelyi Atlétiki Club 2610, Spilk Antl nevére Fekete Ss sztltársság 100. Hldjunk sz tltársság 500. Szegedi Kereske delmi és Iprkmr 200, Viszhng utci olvsókör 200 kon. eirtkozás, Jvító és kü lönbözeti vizsgák. A polgári fiu iskol igzgtój értesiti szü lőket, hogy beirtkozások szep tember 1én megkezdődnek, s beirtások után tnítás í s rendesen megkezdődik. A jvító vizsgált ugusztus 31én reggel 8 ór kor kezdődik. Különbözeti vizsgá ltok szept 5én reggel 8 órkor kezdődnék. Szeptember 1én hely beliek irtnk be z Iső osztályb szeptember 2án helybeliek és vi dékiek z Iső osztályb. Szeptem ber 3án délelőtt helybeliek, dél után vidékiek II. osztályb 4én délelőtt és délután helybeli és vidéki tnulók III. és I V. osz tályb. A beirtásokr z Iső osz tályb irtkozők z elemi iskoli IV* osztályú többiek nsm legutolsó polgári iskoli bizonyít ványukt, továbbá nykönyvi ki vontot, és ujroltási bizonyítványt trtoznk hozni. Tndíjmentessé gért csk jó mgviseletű és jeles tnulók szegénységi vgy htósági bizonyítvánnyl folymodhtnk. H htósági bizonyítványt cstol nk kérvényre 1 koronás bélyeg kell. h szegénységi bizonyítványt mellékelnek, kérvényre nem kell bélyeg. Tndíjmentesség elnyerésé ért kérvényt Csongrád vármegye kir. tnfelügyelőségéhez kell cí mezni s beirtáskor z igzgtó nk átdni Tnkönyvsegélyezésért kérvényt beirtáskor kell szin tén bedni s z igzgtóhoz cí mezni. élyeg erre kérvényre nem kell. Azok, kik tndíj mentességet nem kérnek félévi tndíj és iskoli illetékek fejében 15 k. 30 fül. kész pénzben megolvsv hozznk, mert mostni viszonyok közt vál tni már tömeges beirtős mitt is bjos. A szegénységi és htósá gi bizonyítványt szülők már most váltsák ki, mert h elsejére hgy ják, ngy jelentkezés mitt h tóság nem képes kiállítni Árlejtés. Főgimnáziumunk tápintézetére z árlejtést folyó hó 30án, vsárnp délután 3 órkor trtj meg z elnökség. Válllkozni k rókt ez időre z egyház gondnoki szobájáb kéri Tüz tnyán. H ó d i József tny 267. sz. lkos bejelentette rendőrségen, hogy pósánk, F e j e s Ferenc Vőrösmrtiutci lkos nk puszt tny 691. szám ltti tnyáján folyó hó 22őn több sz tg tkrmány leégett. Hogy tüz hogyn keletkezett zt nem tudják. Annyi tény, hogy először egy vs szlmkzl gyulldt ki. Ebből z tán őthrpózoít tüz tkr mányr is és z is leégett A kár jelentős ugyn, de minthogy bizto sítv volt meg fog térülni. A vizs gált megindult A frnci áruk bojkottj. Nálunk is, Ausztriábn is mozg lom indult meg, hogy frnci ipr termékeit bojkottálják. Frnci ország behoztl Mgyrországb rendelkezésünkre álló legutolsó sttisztiki dtok szerint kitett összesen koronát kivi telünk pedig 22, koronát A frnci behoztl főbb cikkei voltk, drágkő, igzgyöngy 6, kór. pezsgő bor koron, gyp jú 2, koron, selyemszövetek 1, koron. A frnciországi kivitelünk főbb tételei pedig: euró pi műf 3, nyers cukor 2 millió selyem és selyem fonlk 2 millió 714,000. nyers do hány torpedók bb 1, tojás 1, ko ron itngságbn. VU. ker. Á g utc 4. szám ltt egy brn tr k kuty vn bitngságbn. Ig zolt tuljdonos ott átveheti Elvesze "^ciny. ^ á p i Rozá li é _ ~ány, ki özvegy S z ű c s Péteme Lázárutc 22. sz. ltti lkosnál lkott, eltűnt Már egy hét ót nem tudják, hol vn. Aki vlmit tud ról. z jelentse rendőrségen, vgy Szűcs Peteménél. Tlálttott. A szerdán délután 5 órkor ngyállomáson átmenő vontnál egy husz koronás bnkó tlálttott. Igzolt tuljdonos je lentkezzék érte rendőrségen Drvssy Gyul kpitánynál. Elveszett egy mellcsit. telje sen értéktelen, nekem kedes emlék. Kedden este vsút felé vezető úton, vgy állomáson* Megtláló ugusztus 28. jutlombn részesül ThomynáJ Nemzeti szállod, 3. szob. Felhívás z okleveles óvó nőkhöz. Felhívjuk figyelmét ok leveles helybeli kollegáinknk, hog> npközi otthonok e hó 31.én megnyílnk z összes óvodáknál. Felkérjük, legyenek se gítségünkre ebben munkábn minél többen és kik erre ked ves munkár válllkoznk, zok z iskolszéktől működési bizonyít ványt nyernek. Jelentkezni lehet közeli óvodáknál. Az ővőnők testü lete. lótékonycélu elődás lesz hrctőrre bevonult ktonák cslád jink segélyezésére, vsárnp, ug, 30őn d. u. 4 és 6 órkor zón és este 8 órkor rendes helyárk mel lett z Urániábn. Hrcis ssszonyok cimü 5 felvonásos drám Ast Nielsennel főszerepben és Ferene Ferdinánd trónörökös és neje temetése lesz ngyszerű műsor fénypontj. Minden belépő után S fillért d z igzgtó ság jótékonycélr. Ennélfogv mindenki, ki ezen elődást láto gtj, rendes beléptidijt fizeti csk és mégis jegyének megváltás áltl már dkozott nemes célr. A nemes célt szem előtt'trtv, kéri z igzgtóság, hogy minél számo sbbn látogssák ezen elődást. Kié o p t t sszony. etegség mitt hlálb. Szerd délelőtt ismét öngyilkos ságot jelentettek rendőrségen. A hir igznk bizonyult Egy öreg sszony öngyilkossági szándékkl kútb ugrott s mire kihúzták, meghlt A jelentés folymán rendőrség rögtön kiszállott és megállpított tényállást. özv. éres Mőrtonné z öngyil kos öregsszony gyermekeinél V. ker. Rárősju. 3 sz. ltt lkott Már régebb idő ót betegeskedett s e mitt gykrn elkeseredetten pnszkodott sőt nem egyszer mon dott szomorún: Sohse gyógyulok meg, el emésztem mgm. Fenyegetését vlór is váltott. Szerdán reggel gyermekei eltávoz tk hzulról s z öreg sszony egyedül mrdt Az idő épen lkl ms volt z öngyilkosság végre hjtásár. Az öreg kivánszorgott z udvrr, odment nyitott kúthoz és erős elhtározássl beleugrott A következő pillntbn összecs pott feje fölött víz s ő elmerült Nemsokár ztán hztértek gyer mekei. A szobáb mentek, de ott z sszony nem volt Rosszt sejt ve keresésére indultk. így kerül tek kúthoz, hol nyomokból lát ták, huyy nyjuk vízbe ugrott. Rögtön mentéshez láttk, de mire kútból kihúzták már hlott volt. Minthogy z öngyilkosság ténye kétséget kizáró módon beigzolást nyert, boncolás mellőzésével temetik z öngyilkos sszonyt. Hccáré. Hogy mi lesz hccárévl. nem tudom, de hogy hccáréből hrg is lehet ligh nem jól tudom. Azt gondolom zonbn, kinek nem szoknyáj, ne vegye mgár. A hccáré Írójánk bbn igz ság vn, hogy mostni időkben cskugyn nem dukáln frnci di vttl tündökölve tüntetni, mikor ez különben is hitvánnyá lett náció

5 V Á S Á R H E L Y I : m! divtos hölgyeink kenyérkeresőinek koronáin hizolt nygilg nnyir ngyr, hogy mi kipumpolt pénzünket, mi legngyobb ellenségeinknek, muszkánk, gyláztos orgyilkos rácnk dt kölcsön végett, hogy zon ágyút, bombái vegyen ellenünk. Nem hzfis felbuzdulást cél zok én sem, mikor hccáré író jánk méltó felháborodásából f kdó sorir viszhngot dok, h nem csk zt óhjtnám, elérni, hogy közönségünk mgáb szállv, komolyn fogj fel e nehéz időket. Azt óhjtnám, hogy minden fil lérünket megtkrítv testvériesen segítsünk z ifihonhgyottk nyo morán. Most még tlán nincs nyo mor, de lehet. Még győzelmünk esetén is lehet, mert ngyon sok munkás kéz hiányzik, s h ezeket nem pótoljuk, h komoly megfon tolássl nem hellyettesitjűk. jóléthez szokott népünk ngyon megfogj érezni hiányát zoknk munkás kroknk, melyek most fegyvert forgtnk, vgy örökös pihenésre hnytlnk. Azt hllom, hogy ritkán vásárol tk nnyi hccárét, mint mostná bn. Miért és miből? csk nem z irglom, könyörület. testvéries szeretet filléreiből? Én nem tudom olyn meggondoltlnnk elkép zelni z én véreimet, hogy mikor segélyre szorult jól tudj, hogy vá rosunk legjobbji önkéntesen dóz gtják meg mgukt, hogy midőn nemes lelkek minden megengedhe tő módon ngyfárdtsággl, rideg emberektől is sokszor megszégyenít ve gyűjtik szeretet filléreit: legyen olyn ny, ki szeretet domá nyát gyermeke jkától elvonv hccárér költse. De h mégis voln tilyen lelketlen ny, irglmtlnul sújtson le ezekre társdlom el itélése és jogos felzúdulás. SL áll. pelfári F. évi ugusztus 8 órkor reggél meg polgári ÉglÉ feimseii. hó 31én trttnk leányiskolábn tntárgykülönbözeíi és jvító vizs gáltok. A beirtások délelőtt \7~12 óráig következőleg cszlcőzőlletneh: i Szeptember l.jén z I. osztály, 2.án II.. 3.án III.. 4.én IV. osztály, után kézimunk tnfo lym tnulóink beirtás, 5.én z előző npokon elmrdt tnulók irtnk be pótlólg, mennyiben z egyes osztályokbn létszám betelve nem voln. Az beirtások z áll. polg. leányiskol épületé ben történnek. Szeptember 7én z iskolév megnyitás, rendes tnitás. 9én eiriáskor tnuló köteles be muttni 1. születési, 2. iskoli. 3. ujroltási bizonyítványát. Tndij polg. leányiskolábn egész évre 20 K. (lehet félévre is fizetni 10 Kt), felvételi díj 1 K, könyviár dij 1 K. értesítő dij 1 K. kirándulási lp 1 K. összesen 4 K. Szegőnységüket egy évnél nem régibb keletű htósági bizonyítván nyl igzolni tudó tnulók tndíj mentességért folymodhtnk, h mgviseletből megelőző évről jő jegyük vn s olyn bizonyítványuk, melyben szépírást, éneket, és testgykorltot nem számítv egy nél több elégséges osztályzt nem m s A & foglltlik. A tnügyi pályán mű Piciárk Vásárhelyen ködők fel vnnk mentve sze úz génységi bizonyítvány hozásánk Árp kötelességétől, de kérvényüket és Kukoric mellékleteit szbályszerűen bélye j Szlonn gezni trtoznk. Azok, kik htósági * Sertés bizonyítvány lpján kérik tn Zsir 1.76 O'OO díjmentességet, folymodványr 1 koronás, htósági bizonyítvány r 2 koronás, cstolt iskoli bi zonyítványr 30 filléres bélyegei Gs. Hódi Pál utój bárhov kötelesi. tenni, A folymodványt közönség rendelkezésére áll. gyermek szülője intézi Csongrád vármegye kir. tnfelügyelőség éhez s beirtáskor igzgtónk dj át. A folymodvány mellékletei: sze génységi és iskoli bizonyítvány. Zongor tnításért z önként A város kistói kertjében termeii jelentkező tnulók évi 40 kor, tn fehér bb, burgony és lm f. é. dijt fizetnek. A frnci nyelv t ugusztus 29én, szombton dél nulásár beirtáskor kell jelentkez előtt 8 ó r k o r kint helyszínen ni, tnitás díjmentes. próbb részletekben zonnli fize K szülő gyermekét vlmely tés melleit árverésen eldtik. gykorlti tntárgy lól felmenteni Hmvásárhely, ug. 26. krj, z ezirőnti szbályszeriní G á l >ániel bélyegeit folymodványát s mellék v. kmrás. letéül városi tiszti főorvos áltl láttmozott orvosi bizonyítványt udvrrl Dmjíeíüu H8 sz ház Csongrád vármegye kir. tnfelügye 329 hszonbérbe kidó. lőségéhez címezve beirtősnál igz Két SÍfo és egy kukoricdráló eldó gtónk dj át. Griu A női kézimunkfnfolymr Utci É8 Udvri lkások konyhávl kidók beirtkozhtnk polg. iskol IV. Kszpu 28 sz ltt. 335 osztályát végzett növendékek, de II,.,IWIIWH,«II, i i,iiiwiiiiiiiiiiiii«iwiiii'itm«iiiiiiiw_i w.iiiw. Kovács Sámuelnk Mágocs oldlon tom beirtkozhtnk olyn nők is, kik pháti dűlőben 78 hold földje feliből vgy nek ilyen előképzettségük nincs, de hrmdából kidó, értekezni lehet Dánirrvlóságukt igzolják. u 25 sz ltt vgy helyszínen. 240 Tndij kézimunktnfolymon Kidó föld Pusztán kisbogárzó dűlőben Pál Mihály féle főidből 13 hold szántó egész évre 30 kor. (lehet félévre 15 kidó, értekezni lehet V ker. Csikü 18koronát fizetni], felvételi dij 1 kor. sz. ltt 341 kirándulási lp 1 kor, éríesitő TniáSfiéres kerestetik Mátyásu. 53 dij 1 kor. vrrógép dij 1 kor. öszszám lá.,...,, 309 szesen 4 koron. A rárásl útfélen 57 hold föld felesbe ki M Kir. Áll. polgári leányiskol. dó, Vjdu 17 sz ház hszonbérbe kidó, értekezni lehet ugynott. 339 'Mf }! ^JIM l Telefon 214. Nyolc bolö föld elsőszörháton hszon bérbe kidó, értekezni lehet tuljdonossl V. ker. Kálmánu. 6 sz ltt. 342 este 8 ó r k o r rendes helyőrk mellett A Rác Utféien levő utászház mellett 20 hold föld feles vgy hrmdos munkált r kidó, értekezni lehet VIII. ker. Fáncsiu 10 sz ltt, ugynott egy kistnyás is kerestetik, 318 Ást lielni legkedvesebb m o z i m i i v é s z nő fellépésével IH cirtü felvonásos modern korrjz és h u mé wieni temetése lesz beniíqtv Az igzgtóság minden eldóit jegy árából 5 fillért Vásárhelyről bevonultk csládtgjink segélyezésére d. Jegyek előre válthtók d. e. 9 12ig z Urániábn. A jótékonycél érdekében szá mos látogást kér z Igzg tóság. Kávés Csládu tnyásbéres kerestetik. Je lentkezni lehot oic és vsárnpokon Püspöku 29 sz nlütt. 297 Kisebb nflyobb üvegek melyek prdi csomos üvegek ntlc lklmsk, ngyobb, mennyiségben kphtók. Hói megmondj kidóhivtl. 33 Puszílclíelek dűlőben 25 hold föld árendáb, vgy feliből kidó, értekezni lehet, vsárnpokon I ker. Mihályu 39 sz ltt. Ugynott tnyásbéres kerestetik. 299 Zón Az öthlml dűlőben 58 hold föld felesbe' kidó, értekezni lehet Károlyiu 35 sz1 ltt. 388, Miiöi! u. v s á r n p itg. 3 0 á n d. 46 órkor érestnyás Kerestetik Ujvilágu. 15 sí.í lá 302 VásárnelyKüts állomás mellett 9 hold föld jó vizű kúttl ós lucernávl hszon bérbe kidó. Zrinyiu 97 sz ház eldó. Megtudhdó Hlászu 4 sz. ltt. 976 Vörös Ferencnek Pusztfeketehlom mellett 28 hold földje feliből vgy hr mdából kidó, értekezni lehet VII kei. jzu 30 sz ltt, 311 Figyelő k o n l e á n y. IMIÉ és jvító R e t c e u Gy. Szbó, Pál mindszenti utféien levő 25 hold földjét felesbe vgy hrmdáb kidj, értekezni lehet II ker. Rigóu 23 sz ltt. 317 Török álintnk Királyszéku 21. sz. há z jutányos áron eldó, esetleg hszonbér be is kidó, értekezni lehet KáUyu. 11 sz ltt. Ugynod csládos bérestnyásnk ylo is kerestetik. 327 Vörös!::. dűlőben 28 hold föld árendá b kidó és bodzás prti dűlőben '5 hold. Tudkozódni lehet Hollóu 8) sz ltt Dezső Sándornénál. 330 Tnyás néres kerestetik Petőfi u. 26 szám lá. Ugynott kukoricát lehet törni résziböl 812 Tnyás béres kerestetik Mcelk Ferenc mágocsoldli tnyájár, értekezni lehet V. Ver. Károlyiu. 6. pic és vsárnpokon. 47 hold föld szegvári uton z ötödik kilóméternél hrmdából kidó, értekezni lehet Dmlnlchu Árendáb kidó 21 és fél hold föld esetleg feliből is Puszt kksszéki állomás mellett vn, értekezni ng Sámuelnél uváru 56 sz. 324' Egy szolid jó munkás fodrász segéd fel vétetik Krupánszky István fodrász üzletében Hódmezővásárhely Jánostér. 337' Hoesl Sándor kukoricát d k i résziből z, Atkáb, értekezni lehet Ujvilágu 18 s ltt. 823 Lázár lsvánnk első szörháton 48 hold földje felesbe vgy hrmdáb kidó eset' leg két részben is, értekezni lehet Rárősiutc 10 sz ltt. 325 Klstnyásnk vló jelentkezzék Zrinyiu.! 46 sz ltt Dur Jánosnál. Ugynott több tűzre vló szlm vn eldó. 328 Korsós Imre hentesnek Kopáncson 4ik dülüben 28 hold földje felesbe vgy hr mdáb kidó. ővebbet Zrinylu $ Imre Sándornk Vereshlom dűlőbe 27 hold földje felesbe kidó, értekezni lehet ugynott. ' 80S Nyikos Sándor vjháti tnyájár ngyi csládu bérestnyást keres. Jelentkezői lehet Petőfiu KUtnyást keres Szbó János rárősi bérletére, értekezni lehet Glmbu 43 sz ltt. 332 Hrmdából kidó 17 hold föld, értekezni lehet Jókiu. 79 sz ltt., un,. rr i_1<»' IIIII linnn Özv. Fejes Gyfirnynánek z erzsébeti uton 7 ós fél hold földje tny épülettel együtt hszonbérbe kidó és mkói ut féli t nyáján 2 kzl vs szlm eldó, érte kezni letíet Kistőprtu. 8. sz. ltt 956 Kiválogtott próbb görög d i n n y e SSngerfóle telepen S ö e s ő r l i á z közelében 100 számr olcsón kphtó. Árverés: / A csomorkányi utféien levő róm. kth. egyházi öldjőn levő téglflu leseréptetejü csoszhái és egy kut teljes felszereléssel folyó év szeptember elsején délután 2 órkor helyszinen árverésen elfogdtni Török Imre T " " hegy gzd. 1 " " ' * 808 ~nrin Mwi_i Néhi Ngy Petemé Ttár Erzsébet Öfíköseinek cslcstéri dűlőben levő 21 és fél hold földjük tnyávl együtt eldó esetleg hszonbérbe vgy felesbe kidd, értekezni lehet IL ker. OsiUgu. 80 szám ltt., 819 V l ó d i nyásbéres kerestetik, jelentkezni lehet gbdságtér 56 sz. ltt. 958 K4 ngy CSládU embert knsznk, és tojb kis csládu embert béresnek fefogdok. Lázár Ljos Andrássyutc 3.P* 331 A Csqiorkánjl íposon Rác Jánosnk 32 ygygo hold földje árendáb vgy feli ből kyió. értekezni lehet VH ker. Gábor ÜZeteor kályhák Ö n t ö t t é s l e m e z 1 L tt Nemtudomk operetté m pénte ken rónábn kerül szinre. Ez z operetté tetszett eddig legjohbn közönségnek. Most is zok fő szereplők, kik bem.uf.ion voltk. Horváth Nusi játsz főszerepet CSOérkányl templom mellett özv7tóbiás ^dóménk 14 és fél hold földje. ^ f *? " * ' hszonbérbe kidó. Megt u d h t o k ^ árányu Fél fiso^í^d fc félen kukoric t e r p r 1 e l é s 1 3 t 6 1 i m e l d 6 é r t 6 _ kezm leheívjjr, 24. sz ltt 2S m k e r > 0 i ut F n c s i u uj hitelesítésű legel ís Sulyok legngyobb válsztékbn leszállt* tott áron kphtó Í É É i d Sándor Kluzálutci vskeresksdésében.

6 VÁSÁRHELYI R E G G E L I ÚJSÁG ugusztus t. ü. könyvtár céljir, még szegények is 5 0 fillér b e i r t á s i di j t trtoznk fizetni tnító kezéhez. Az ismétlő iskolások beírtás teljesen díjmentes. 12. Az első beírtás lklmávl külterületen minden t nuló köteles beszerezni Elemi Népiskoli Értesítő Könyvecs két" vgy ennek beszerzésére tnítónk 20 fillért dni, E Értesíttetnek szülők, gyámok és gzdák, hogy beírtá könyv jól megőrzendő, mert később bizonyítványul szolgál. sok városon z állmi elemi népiskolákbn évi szep 13. Aki vidékre viszi gyermekét szerezzen részére város tember hó 1 és 2án, felekezeti mindennpi vlmint z is jegyzői hivtlábn e célre szolgáló bizonyítványt métlő iskolákbn pedig városon szeptember hó A gzdák figyelmeztetnek, 12 éven lóli tnkötelest cse 3ig, külterületen pedig szeptember hó 25 30ig lédnek fel ne fogdjnk, 12 éven felülit is csk cselédkönyv trttnk meg. mellett, mert elleneseiben kihágást követnek el és szigorún A tnítás városon z állmi ellemí népiskolákbn büntettetnek. Az ismétlő iskoli névendékek tnításáért z fele évi szeptember 4én, felekezeti mindennpi iskolákbn szep lős kinek szolgáltábn áll tnév közben, vidéki tnköteles tember hó 4én, városi ismétlő vlmint külterületi isko cseléd félfogdásától, trtózkodjnk. Megtörténik ugynis, hogy lákbn október 3án, veszi kezdetét. z ismétlő tnköteleseket z évzáró vizsgált előtt elvonják z Az 1868, évi X X X V I I I. t.c értelmében, tör iskolától, mi meg nem engedhető, de szolgálti könyv nélkül vényes következményekre vló figyelmeztetés mellett felhívtnk lklmzván cselédet, ez uton ís ellenkezésbe jönnek tör z érdekelt szülők, gyámok és gzdák, hogy 6 12 éves (1902 vénnyel. Figyelmeztetnek szülők, gyámok és gzdák, hogy szept szept. 1 közt szül.) gyermekeiket, gyámoltjíkt és cse tnköteles korbn levő gyermekeiket, cselédjeiket rendes időben, lédjeiket mindennpi iskoláb, éves (1899. szeptember z évközben felfogdott cselédeket pedig szolgáltb lé í. és ugusztus 31 közt született) gyermekeiket, gyámolt péstől számított 3 np ltt zonnl beírssák, tnév köz jíkt és cselédjeiket z ismétlő iskoláb fentebb közölt npo ben z iskoláb járástól el ne vonják, s h tnév közben zoi kon írssák be, mivel ellenesetben z összeíráskor fel nem dott kt szolgáltából elbocsájtják, vgy h uj cselédet fogdnk tnkötelesek után bírságolttní fognk. fel, ezen körülményt szülők neveivel és ház, illetve tnyeirtáskor trtoznk szülők, gyámok és gzdák tnkö számívl jegyzői hívtnál zonnl jelentsék be, mivel ennél? teleseik születési dtit tnító előtt igzolni) e végből kötele elmulsztás esetén szigorún büntettetnek. sek már beírtás előtt tnkötelesek részére születési ny Hódmezővásárhely, 1914 ugusztus hó 8án. könyvi kivontot pótló tnúsítványt z nykönyvi hivtltól elő le kiváltni, mely bélyeg és díjmentesen dtik kí s beirtás kor * tnítónk felmuttndó. Hirdetmény. tnkötelesek 6 búriásám. A városi t n á c s. A beirtásr vontkozólg trtuűók Uhretkezök í. A 6 évet még be nem töltött és 12 évet már betöltött gyermekeket nem lehet felvenni mindennpi iskoláb. 2. A 6 évesek mint kezdők írtnk be, korosbbk z előző tnévi és kielégítő előmenetelük szerint mgsbb osz tályukb. 3. A más intézetből jött tnulók bizonyítványuk, ny könyvi kivontuk és oltási bizonyítványuk felmuttás után, bizonyítvány nélkül jelentkezők felvételi vizsg síkerek kiállás esetén vehetők fel bizonyítványuknk, illetve ismeretüknek megfelelő osztályb. A felvételi vizsgált teljesen díjmentes. 4. Az elemi iskoláb belépő tnköteles gyermek felvétele lklmávl köteles igzolni zt, hogy jó sikerrel be vn oltv, vgy legutóbbi 5 év ltt vlóságos himlőt állott kí esetleg, hogy törvény értelmében fel vn mentve beoltási kötelezett ség lól, 5. Az oltási bizonyítványt minden tnuló köteles beirtáskor felmuttni, vgy beoltást más módon igzolni. 6. A J2ík évüket betöltött tnkötelesek h életkoruk nk megfelelő másnemű iskoláb nem járnk z áltlános Vgy gzdsági ismétlő iskoláb írtndók be. 7. Az tnuló, ki tnév első felében tölti be 12ík ivét, szülő indokolt kérelme lpján iskoláb felvehető, h z Iskolsziktől vgy z állmi népiskoli gondnokságtól erre nézve z engedélyt kieszközölte, trtozik zonbn z iskolszék, Illetve gondnokság engedélye beirtkozási idő ltt jegyzői hivtlhoz beszolgální z tnuló pedig, ki tnév má sodik felében tölti be 12ík életévét, tnév végéig mindennpi iskoláb köteles járni. 8. A rgályos bjbn, udorító betegségben szenvedő, vgy hülye tnkötelesek csk orvosi vélemény lpján vétetnek f«i z iskoláb. 9. Azon szülő gzd vgy gyám, kinek gyermeke, gyi~ mólj vgy cselédje bármi okból vísszutsítttott, pnszávl z iskolszék elnökségéhez, illetve z állmi népiskoli igzg tóhoz fordulht / 10. Akik fejletlenség mítt nem trtják gyermekeiket, ^gyámoltjíkt iskolákb járásr képesnek, zok beírtások,<ideje ltt mutss be gyermekeiket, gyámoltjíkt vlmelyik (htó sági orvosnk s z erről nyert bizonyítványt z íííető iskol szék elnökséghez, illetve z állmi népiskolák igzgtójához, mu tssák be, mivel ellenkező esetbenben sok zkltásnk Lesznek kitéve. Jí. A külterületi, vlmint belterületi iskolákbn min dennpos tnkötelesek tndijt nem fizetnek, de í iskoli / porficii ném, vgy A nápolyi vérfürdő. Regénv z olsz zsrnokság korszkából. e vn már fejezve bűneim ljst rom? kérdé rideg gúnnyl. Még nincs befejezve, mond Piet ro retenthetetnül. Még z vn hátr, hogy szemedre lobbntsm, miszerint nép elnyomásár törekszel. Mi h tlom polcár emeltünk, s testvéreid elnyomásár krod felhsználni. Mi té ged... Msnielló már nem urlkodhtott mgán krdjához kpott s dörgő hn gon kiáltá : Hgyjátok el ráglmzó beszédet, h zt nem krjátok, hogy olysmit tegyek, mit későbben mgm is meg bánnék. Ti nem hz ügyét féltitek, hnem htlmt irigylitek tőlem. Nektek z voit titkos szándék tok, hogy engem htlom polcár emelve áltlm urlkodjtok. Ti zt hittétek, hogy tehetetlen bábu leszek ti keze tekben, mellyel kényetek kedvetek sze rint elbánhttok. És most látv, hogy dolgok nem ugy mennek, hogy ti szeretnétek, fel vgytok háborodv s rám rohnv, hlltln vkmerőség gel legbdrbb ráglmkt szórjá tok szemeim közé. De meddig én e helyen leszek, folyttá Msnielló emel kedettebb hngon, s meddig krom e krdot emelni képes, ddig küzdeni ni fogok minden ellenségem ellen, h mindjárt testvéreim sorából vló is z i És most csk nnyit mondok, h még tovább folyttni fogjátok z áskálódás e gonosz mesterségét, szvmr mon dom, hogy elfelejtem zt, miszerint egj hzánk geermekei vgyunk, elfelejtem hogy egykor jó brátok voltunk s csí rr fogok gondolni, hogy fondorko* dásnk útját szegjem s megérdemlett büntetést rátok kiszbjm. Pietro és Cinció egymásr bámultk, Ki áll itt elöttök? Msnielló v á g j pedig régi lkirály? Lehetséges^ hogy Msnielló. népvezér, Portid szülötte, z egyszerű hlász, iiy gőgőí beszédet hngoztsson? És most távozztok innét, folyt* tá Msnielló s tudjátok még, hogj tömlöcbe vettetlek, h még tovább ií áskálodni merészeltek ellenem. Most már Pietro Mm küsdhdheü* le felindulását Nem áskálódás ez, mit ml te szünk, kiáltá reszkető jkkkl, ben' nünket nem kicsinyes irigykedés vez tett ide, hnem hz üdve és, h megengeded, te üdvöd iránti gondos kodás. Ámde látom már, hogy ngy* rvágyás áltl el vgy vkitttv. E bü< nös szenvedély egészen kivetkőzteted eredeti jellemedbői. te testvéreidet Hj kész vgy megtgdni, cskhogy áldoz* hss bűnös szenvedélyednek. Jól vn törekedjél hát koron után, kisértsj meg hálátlnság megbecstelenítő b& nét igázd le zokt, kiknek mindent kft szönhetsz mi vgy leglább én, nen fogok küzdeni ellened. (Folyt kőv. SzerbiánK nincs se pénze, se muníciój. Szófi, ugusztus 24. Az Utre nísí levelezője jelenti lpjánkt A szkupstínát npokbn összehívták ujbb hitelek és költségek megszvzásá r. A szkupstín olyn, minth őrültek ház l e n n e... A szkupstín megszvzt pénzt de hogy kormány honnn veszi, zt mg sem tudj, / Az 20 orosz ktontiszt kik legutóbb érkeztek Nísbe, előre kéri meglehetős mgs zsoldot Amíg pénzt meg nem kpják, nem krnk hrcolni.

7 ugusztus 2b"*.Három ismert VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG SlflWÉÉlp szál Fácánutc 27 ) sz. Szbdlmzott Miskolciféle Terrortól pl. A felenkor legfőbb, legolcsóbb és legtrtósbb tetőfeds^nyg. ííte&wá, vihrállő, fgyálló és visáthtln. Egyedüli árusiíás Atásárhely és vidékére v IISKOLCI ÁRMINNAL Mint és költségvetés díjtln. Telefon 116, Legjobb i e 532 Iz erzsébeti nyomás szélen 14 hold föld hszonbérbe kidó, értekezni lehet VIII. fer. Csomorkányi u. 22 sz ltt. 284 íjstlyás kerestetik Kóti Pál téxlásprti nyájár, értekezni lehet I. ker. Gyuliu. (7. sz. vgy kint tnyán. 282 Sldá vgy kidő Rostás örökösöknek pusztszélen Rostás Márton szomszédsá gábn szbdkézből 50 hold földjük t nyávl esetleg kétrészben is. Értekezni lehet Tárkány S. kocsigyártóvl Dmj nich u Lucern 2 és félhold mártélyi lposon ivi hsználtr kidó. ővebbet Kluzál (te 63. szám ltt. 278 füs JáHOS yug. v. tnácsnok mészárszék szikáncsi földje hszonbérbe, esetleg feli ből vgy hrmdából kidó, értekezni lehet IV. ker. Oldlkosáru, n frkiréten 41 hold szántó földjét tnyá l hszonbérbe, vgy felesbe kidj Ty Imre Szeged. Kossuth Ljos sugárút Kerestetik egy fiu cserébe Cservenkár, értekezni lehet VIII ker. jzu 27 sz. ltt. 316 lözsl városhoz egy fertály föld egészlen vgy kisebb részben eldó vgy bérle is kidó, értekezni lehet Dmjnicsu. 21, 942 özv. Tápi Imrénének Szőkehlmi dűlő ben levő 40 hold földje tnyőpületekkel együtt hszonbérbe kidó. Értekezni le het vsárnp és pici npokon IV. Pe tőfiutc 18 sz. ltt. 867 IzárzerI dülflne 40 hold főid felesbe setleg hrmdáb kidó, értekezni lehet I ker. Csigutc 8 sz lt. 932 lszonbérhe kidő 30 hóid föld nyomás Kelen mkói és ráeut közt levő dűlő jén, értekezni lehet Hltér 4 sz. 925 lőszerjl JŐZSefnek városi téglbáz és prtöltés között levő 30 hold szántó föld* épületekkel együtt, ugynesk kutsi ífélen 2 nyomási földje,3 évre kidó, rtekezni lehet VII ker. Águ {i hold föld Pusztszélen feliből kió esetleg hrmdából, értekezni lehet jerene József sugár ut (ŐSZeijl Sámuel lbérletbe esetleg feli ül kidj kutsiutfélen Kútvölgyi álloiás irányábn 5 hold árendás és feles jldjét, értekezni lehet ugynott. 947 CV Celédl Mihálynénk Tégláson 100 öld i'öídje felesbe vgy hszonbérbe kijló, értekezni lehet Ferenc József sugár ) rök állntuit szegvári útfélen z jkol szomszédságábn 18 és fél hold fldje jó tny épületekkel hszonbérbe idő. Tudkozni lehet II ker. Zrinyíu. H. sz. ltt Ugyncsk hszonbérbe ki ló plé nyomáson bodzásprti ism szomszédságábn 10 hold földje jép és jő tny épülettel. 292 i hold föld z erzsébeti útfélen feliből fetleg hrmdából kidó. Tudkozódni bet VII. ker. Mátyásu. 19 sz. ltt. 938 i i i ítl Pál puszti tnyájár tnyás béfet Gorzsi tnyájár kis tnyást ke fe, értekezni lehet Lázár utc 16 szám it. 288 jládos tnyásbérest keres Meszlényi [jós Mátyás utc hflld föld kutsi útfélen z iskolá1 átellenben, mely ben 11 hold lucere, hszonbőrbe vgy felesbe kidó ér kezni lehet I ker. Zzoldos u. 9 sz. ltt kő Jánossl. 800 Í Z drb erős igásló egéssőges és jő erőm lévő Jutányosán eldó Pollák Sándor1 Kállyutc 6 szám. Ugynott egy éls ember szőlő í pásztornk kerestetik, 969 inkásház Újvároson kettő, Pál utcáb 3 drb. átdndó. Értesítést Konc Testfek. 965 Sk Jánosnk z erzsébeti dűlőben 24 Id földje árendáb kidó, értekezni leí feer. Rézu 2. sz. 881 v n kők Istvánnk frkiréten 18 hold [dje tnyávl feliből kldő, értekezni jtet Rákóciu. 26 sz. lttt bármikor. 937 hold földje tnyávl özv. log Sánpénk vörös kuts dűlőben áron b kidó. Megdudhtó ül ker. MihályuZ. ltt. 859 bó Jánosnk Mátyás hlmi iskolbmszédságábn lévő 27 hóid földje h[rbérbe esetleg leltből is kidó, érteuú lehel. V«SSef «te* SST M8 ieiíis mi rossz gzdsági viszonyok között ingtln z beszerzése. ővebb felvilágosítást nyújt: ídb. Rátss AtstSíit Hmvásárheíy Oldl és Endréesyé Szeged Jókíu. 4 sz., v, v v. \ Soős István fójegyft H jól és olcsón é krt kezni keresse fel K o s s u t i t é p i k i f ö z é s t, hol már 71 fillérért jól ebédelhet. Npont minden időszkbn friss étele] kphtók. 91* Zsákok, pongválív tttlblmozott rktár mitt, Igen eü» nyős árbn árslttnk 30 hold földje feleshsználtr kidő, zonnl át vehető, értekezni lehet VIII ker. Kölcseiu. 10, 958 ElÜŐ vgy kidó Dániu. 16 számú ház, értekezni lehet Kristó Pál sertés keres kedőnél Gri u. 10 sz. ltt. 282 Felhivtnk Hmvdsárhely város bel és külterületi szőlő tuljdono si, hogy z 1892 évi XVik T.C 3. értelmében kedvezmé nyes bor itldó igénybevételére vló bejelentéseiket ffolyő év SK pt, lí<5 1 t ő l, h szüret 15Hte előtt lenne szüret megkezéséig, h pedig szüret szepnber 15én i u l lesz bezárólg i 5 i g városi fogysztási és itldőszedö hivtlnál teljesítsék. A bejelentés lklmávl kö vetkezők lesznek bemondndók: 1 Név. kerület, utc és házszám vgy tny szám. 2., A csládtgok szám. 3., A szőlőbirtok terjedelme hol dkbn vgy négyszögölekben. 4., A házi fogysztásbn felhsz nált bor évi átlgos mennyisége. 5., A folyó évi remélhető termés hektoliterekben. 6.. A házi fogysztásr szánt bor mennyiseié hektoliterekben. 7., A no n vló, zz 50 liter vgy ezen i mennyiségben el dni szándékoit bor mennyisége hektoliterekben. Egyszersmind értesítettnek z ér dekeltek hogy bejelentéseiket fentirt módon és időben teljesíteni nnyivl inkább el ne mulsszák, mert ennek elmulsztás, vgy 15énél későbben vló jelentése ese tén, termelt és házi fogysztá sukr elhsználndó bármily menynyiség után hektoliterenként nem 6 kor, 70 fillér, kedvezményes dóvl, hnem 12 kor. 70 fillér teljes ál l m i boritldővl lesznek megró v. Hmvdsárhely 1914 ugusztus hő 22, SStí kosáru. 5 sz. Seresek egy jó mgviseletű mgános idős embert ki életfogytig nálm trtóz kodht esetleg egy ngy gyerek is lehet, értekezni lehet Dmjnich u Asztlos álint Külső szörháton 25 hold földjét hszonbérbe kidj 3 évre, őrdeklöbők jelentkezzenek II ker. Zrínyi u. 98 sz. ltt. 977 II Hódi Páiu i) sz ltti biz vte mint Szegedi sugáruton levő emej letes ház kedvező fizetési feltétel mel lett eldó. Szegedi sugárút jobb o l d * Ion 385 EéyszŐDöl port két részbei is, ugyncsk Szegedi sugut blold lán 1472 négyszögöl telek egészben vgy több részletben szintén eldd kár üres telekkel kár felépítve is vevő kívánság szerint. UgyncsS kishomoki szőllők között egy bolti beültetett szőllő kitűnő homokbány szintén eldó. ővebb felvilágosítási nyújt Kruzsllc Péter Hódi Plu l s* ltti lkásán. 822 Andr,1ssyirfc 17 i.rárjj, Oroveo féle házbn sját késztte y ebődld. tifilr rl szüák és szlon IJL: í..űezásek. ifttívjálszték festett butorokö. Réz és tfe bútorok. Gyermekkocsi és ágyk. Sllon lökszus dolgok ngy válsztékbn. Feltét len bizlom olcsó árk: szolid kiszólht Ssive látogtást kér. 1 Tisztelettel: i SZOL6H SttUm kereskedőnél Fr. Józs. sugárút 98. j (Szentesiutc) Ngyobb Tételnél 29 százlék engedmtelefou szám 207. Í8C MM IMqUi 41 és háromnegyed hold Jé minőségi szántó főid Jő tny épületekkel jő visj kúttl szőlős kerttel, együtt, feles müve lésre vgy hszon bérbe kidő ugynot mintegy 20 kocsi lucern szén, és kdj páncson IV. ik dülőbe 7 kocsi luoe n szén eldó, értekezni lehet tulj donos Ngy Antl járásbirósági tisítyl* lő IV ker. Ngy Sándor utc sz.. házf nál. 97^ müsztlvs. Telefo'ioé. ügyes fiuk tnoncnk felvétetnek. rck pálink eldás. A vsúti teheráru forglom megszüntetése mitt ngyobb mennyiségű uj szeszmentesen főzött b rck pálinkáinkt nem szállítht juk vidéki vevőinknek ezen kö rülmény kényszerit bennünket r r míg ezen rendkívül állpot trt, hogy kitűnő / brtcli pálinkáinftnk literjét K kínáljuk megvételre n. é. közön ségnek. A minőség megízlelésére szí vesen látjuk vásárolni szándé. kozókt. WHU Márton és Fi. Ferenc József sugár ut 26. Kifőzött brck cefrét dijtl, nul dunk n. é. közönségnek. Eldó Ysy hszonbérbe kidó csomor kányi dűlőben 61 és fél hold föld jó t ny épülettel szöllős ér gyümölcsös kert tel. Ugynott jó minőségű gyepszén n gyobb mnnyiségben eldó, értekezni le het V. ker. Károlyiu. 17 sz ltt. 688 Hoszonbérbe 10 vgy 13 hold föld tnyá vl kidó z 5 ik dűlőben, értekezni le het I kor. Gyuliu. 16 sz. ltt Csáki Józseffel. 9i8 szövet és selyem ruhák, vlmint férfi! öltönyök soronkivül egészben festet, nek feketére legolcsóbb árk mellett' Luc József kelme festő és vegy tisztitónál Szent Antlutc 9 szám ltt özv. Seszti Emiiné üzleténél A munkák jé hírnevű szegedi > Iprtelepemen készülnek el. Ozv. Fisct MÉ gorzsi 282 hold főldblrtokí eldó, vgy hszonbőrbe kidó. A birtot jókrbn levő gzdsági épületekkel éj lvizü rtézi kúttl vn felszerelve. Fel tételek megtusztók. tuljdonosnál l n g ^ d i n n y e kpbtó Ferenc József sugárút ö sz. lb 6őrög dinve &flógrml 12 fillér. elökni vló Rnd* lp kilogrmmj 20 fillér* Viszonteldóknk eg má zs vételnél mázsánként 10 koron. Kocsiszámr náznoz szállítv lku szerint

8 Í9Í4. ugusztus VÁSÁRHELYI REGGELI OJSÁll Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási forrás! Kemény tólpi ÉlÉitÉíietó! Telefon Megnyi Kemény é 135 r s megngyobbított és újonnn berendezett vrrógép, kerékpárfb e s z é l ő g é p Kemény '_' r k t á r. HlSdrásSflíCö 6. SZ. ltt, hol már hosszú évek ót fennáll Állndó ngyválsztéku rktár, vlóbn elsőrendű, legfinombb és kipró bált külföldi v r r ó g é p e k, kerékpárok és beszélőgépekben és ezen gépek részei, felszerelési c i k k e k és beszélőgépiemezekben. M i i» Villny erőre olcsó árbn már 10 koronától kezdve Sírkövek, 10 drb és zon felüli vé telnél KISS E R T A L A N öt százlék vló tekintettel flszóllítöm n. é. közönséget kinek szege di és temesvári légszeszgyári Muri & Mur vn szüksége és ezt sürgősen beszerezni óhjtná, zok szí veskedjenek nálm lehetőleg zonnl jelentkezni, hogy ré szükre szállítást már most vsútról egyenesen eszközöl hessem* Tisztelettel, P o II Ak Sándor KáHyutc ÍV. ker UJvlláöU. 19 sz. ház kedvező árbn eldó, esetleg kidó drh 1 éves süldő vn eldó kbnál Puszt 412 sz. ltt. J296 Molnár kerestetik Gyöngyösi Mihály szél mlmáb Pszt oúrodl MUtálynk tomphát! tnyájár bérsstknyás kerestetik, értekezni lehet 11. Rigóu 25 sz ltt. 864 Drbszámos bognársegéd és egy kisegí tő külterületre sürgősen kerestetik. Érte kezni lehet VII. ker, Agu. 21 sz. ltt pic és T 3 sárnpokon d. e. 812ig drb és zon i s i i 1D százlék twmwl órds, ékszerész 25 v ót fenálló Andrássyutc 6 szám cdtti üzletében. Kedvező részlet fizetési feltételek!!! Arnyt, ezüstöt vészeli és becserélek! iftulril dok Ékszereket olcsón és g y o r s n jvítok! 1 1 Orők fehér bbot legmgsbb npi árbn és minden mennyiségben, értekezni lsám Zsigmondnál * régi gimnázium emeletén. r i M H M I KltflnO házi koszt kphtó két vgy há rom személyre Oldlkosárn 14 sz. RŐZS Andrásnk Téglásbn levő 33 és fél hold földje több évre hszonbérbe t ny épületekkel, kerttel esetleg örök áron eldó, értekezni lehet pic és vsárnpo kon IH. ker. Dmjnichu. 72. sz. ltt. 600 Krsz Jánosnk mátyáshlmi dülöbe 17 hold földje örök áron eldó, vgy áren dáb kidó. Tudkozódni lehet Mihály Sándor szomszédságáb. 810 A rémárlsl 2 holds prcellából 8 rát átdó és z erzsébeti telepen másfél hold szölőföld kisebb ngyobb részletekben is eldó, értekezni lehet III ker. Srkntyuu. 18 sz. ltt. 811 Kidó Modern szép világos és sötét szí nekben legjobb tűzálló1 nygból kphtó to ltti Elek, Imre vendéglőié berendezéssel, vgy berendezés nélkül. Esetleg más üzletnek is lklms. 301 (Solti mlom mellett) Ugynott sch> moth betétek vskályháb készíttet nek, illetve jvítttnk. 966 Mcelk Józsefnek kutsi utféien 7 hold földje árendáb vgy hrmdáb ki dó. Egy hrmd fél öles deszk góré ldó, értekezni lehet Szent István utc 34 szám ltt. 308 Q teiepe Csöves tengeri kphtó kisebb, ngyobb menyiségben gzpn. 24s*. ltt. 295 Pásztor Imre féle klp üzletett ismét megnyitottm és zt ugy mint múltbn volt áruvl szereltemfel A gzd közönség részőre legjobb minőségű mját gyártmányú úgyszintén Veszek j v í t á s á é r t 2 évi j ó t á l l á s t v á l l l o k!!! Kemény Ljos géprktáros mellett. 814 Vn szerencsém ngyérdemű közönség b. tudomásár hozni, hogy régi jő hírnevű ilpi Hm Sör. órák! Singer Arnold Tudtom ngyérdemű közönséggel, hogy kőbányi Részvény Sőr megérkezett Fekete Ssb. Tisztelettel: Lendek Pál 792 vendéglős műh Sy I is felszerelt nyklánczok, úrlánczok, krktik, függk, krik és küvesgyürük, tjtéknlpák. zseb, fli, ébresztő és ing érák. Minden szemhez vilá szemüvegek, legn gyobb válsztékbn knnátok 1 ponyv és zsákkészítő Kí1^ nízsi és Petőfi srok, g Jwiíá és tüxzománcolővz Legdivtosbb ékszerek! Rovák 3őzsef heggesmtövel A r n y, ezüst szbott zsákárimból minden nemű temetői, épitotoorfcák, emlékmunkák, fűrészelt lpok minden színben és fjokbn egyedül Háborúr ngy i oyenge termés mitt HíélérfiefeÉIen temetési intézetében és kőmegmunkálő gyárábn bámultos olcsó árbn kphtók. Sját érdeke, minden legkisebb munkánál is jánltot kikérni. berendexett,utogén 3 vrrá leány férfi munkár zonnl fel vétetik. Czim kidóhivtlbn. 804 II ker. Vörös u. 14 szám ltt egy belső lkás, mely áll szob, konyh és mellék helyiségből, kidó. 807 nyúlszőr klpokt trtok rktáron. minden r yü pmím divt ksip&kt ám kemény Azonkívül elválllok mindennemű női gg férfi filcz és szlm klp tisztítását és és legdivtosbb formár vlá át lkítását A nsl klpok legújbb bécsi modelek után lsizns lkítv Tisztelettel Pásztor Imre utód lfj. Oskovics Ferencz klpos mester 627 Kpdos cé< temetkezési válllt Jókiutc 31 szám. Ngy sírkő rktárát, mi még eddig nem létezett pontos és lel kiismeretes Hszolgűlás mellett olcsó árkbn ngyérdemű közönség részőre bocsájtj. Keresztek, ugy mint Pirmis kövek 20 koronától kezdve feljebb. Megtekinthető vételkényezer nélkül, Rőfös és divtáru üzletemet és megngyobbítottm. A CssislOrkányl útfélen 26 hold föld h szonbérbe kidó, értekezni lehet Smu Jánossl. (Érzsóbetiut.) 869 Kát Slfon és két mgsvégtt ágy jutányos áron eldó Dántu Mészáros Sándor puszt központi szól mlomhoz zonnli belépéssel mgános idős molnárt keres. Értekezni lehet hely színen. 944 Fehérbbot tvlyit, ideit lpost, gömbejüt zöldség pici üzletemben minden mennyiségben veszem. IJdvrhelyL 957 A Szegedi útfélen 4ik dűlőben KorsOS Imre tnyáján 9 hold kukoric résziből kidó, értekezni lehet kint helyszínen Mózes Péterrel. 281 temetkezésemet 296 Egy Jó flu tnulónk zonnl felvétetik Tiszszálodáb. 283 Vásárhely Kuts állomás mellett 9 hold főid jó vizű kúttl és lucernávl hszon bérbe kidó. Zrlnyin. 97 sz, ház eldó. Megtudhtó Hlászu, 1 sz. ltt 976 Deák Jűzsefnek Kútvölgy dűlőben. Ngy Vrg István szomszédságábn 1234 tny szám ltt levő 10 hold földje árendáb kidó, értekezni lehet VI ker. Griu 40 sz. ltt. 927 ÖnEéntes árverés.. Qorzs tny 613 sz ltt (Égető György féle tny) Mucsi Jánosnál szeptember 3án csütsrtskön délelfitt lovk, csikók, tehenek, gzdsági szerszámok és tkrmány neműek fognk eldtni. 919

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben