Bod Péter Ákos Pénzügyi szuverenitás a globális tőkemozgások korában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bod Péter Ákos Pénzügyi szuverenitás a globális tőkemozgások korában"

Átírás

1 Bod Péter Ákos Pénzügyi szuverenitás a globális tőkemozgások korában (Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara, tudományos konferencia Kautz Gyula halálának 100. és születésének 180. évfordulója alkalmából, május 18-án) A szuverenitás fogalmáról Konferenciánk időpontjában a magyar állam fizetőképességét a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Unió (EU) hitele tartja fent, a kormányzati gazdaságpolitika kulcsfontosságú kérdésekben a hitelszerződés feltételeinek betartására szűkül. Időszerű tehát némi figyelmet szentelni az állam pénzügyi szuverenitása kérdésének, és természetesen a magyar ügynek. A szuvernitás jogi fogalom, aminek de jure és de facto változata az állam fennhatóságára és döntései kikényszeríthetőségére vonatkozik, követve a Jean Bodin-i meghatározást. 1 A gazdaság világa viszont olyannyira interdependens, hogy valójában a gazdasági szuverenitás vagy pénzügyi szuverenitás fogalmát nem is igen használjuk. Figyelemreméltó, hogy a magyar Wikipediában egyáltalán nem szerepel a szuverenitás szócikk. Az angol nyelvűben igen alapos, gazdag a sovereignty, de nem létezik economic sovereignty, sem monetary sovereignty szócikk, maga a szöveg pedig nem említi az Európai Uniót. 2 Holott az EU tagság igen sokféle módon érinti, korlátozza a tagállamok jogi és gyakorlati szuverenitását. De már maga az IMF-tagság is korlátozza a tagállamok szuverenitását, bár ellentétben az EU-val az IMF-be belépni és onnan kilépni viszonylag egyszerű, tehát itt kétségtelenül vállalt önkorlátozásról van szó. 3 A gazdasági élet kontextusában pedig eleve tudatában vagyunk a kölcsönös függés (interdependecia) jelenségének, ezért nem is annyira a szuverenitás fogalmát használjuk, mint inkább a kormány gazdasági mozgásteréről szólunk, vagy ezt fogalmat helyettesítjük más terminusokkal. Maga a pénzügyi (monetáris) szuverenitás leginkább akkor kerül elő, amikor a pénzkibocsátás jogi és intézményi ügyeiről esik szó ez valóban kötődik a szuverén (az uralkodó) régi időkről ránk maradt jogának világához. 4 A monetáris önállóság leszűkítő értelmezése már csak azt tartalmazza, hogy egyfelől az illető ország monetáris hatóságai (leginkább a központi bank, jegybank) milyen árfolyamrezsimet választanak: lebegőt avagy rögzítettet, illetve azok valamilyen változatát, másfelől pedig milyen monetáris politikai (értd: kamat-) eszközökkel élnek. 1 Jean Bodin A szuverenitásról ; in: Az államról, I. könyv, VIII. (1987), Budapest, Gondolat Kiadó. A szuverenitás az alattvalók (állampolgárok) felett gyakorolt abszolút és örökös uralom, amelynek jegyei: a törvényhozó hatalom, a hadüzenet és a békekötés joga, a tisztviselők kinevezési joga, a legfőbb bírói fórum, a kegyelmezés és a hódolat fogadása, a pénzverés, a súlyok és mértékegységek megállapítása, az adókivetés joga. 2 Lásd letöltve május 10-én. 3 Az IMF vezető jogászának írását lásd: Francois Gianviti (2004): Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty. IMF. May 24, Christoph W. Herrmann (2007): Play money? Contemporary Perspectives on Monetary Sovereignty. EUI working papers. RSCAS 2007/28

2 Az ilyen szűkebb értelmű felfogásban a monetáris önállóságot nem is annyira valami külső hatalom vagy jogi erő korlátozza, hanem a közgazdasági logika, amelyet a lehetetlen hármasság vagy trilemma elnevezés alatt ismerünk: egy országnak nem lehet egyszerre rögzített árfolyama, nemzetközi szabad tőkeáramlása, és monetáris politikai (azaz: kamatszintmeghatározó) önállósága. Ez az összefüggés koronként másként érvényesült: az aranyalap idején az abban résztvevő államok tartósan rögzítették valutájuk árfolyamát, valamint elkötelezték magukat a szabad tőkeáramlás és devizaátváltás mellett, így már nem maradt szabadságuk arra, hogy az országon belüli kamatszínvonalat tartós jelleggel eltérítsék attól, amit a meghatározó gazdaságokban kialakult. A két világháború között már csak ideiglenesen sikerült visszaállítani az aranyalapot néhány országban, sok állam sokféleképpen próbálta formálni pénzpolitikáját, többségében igen sikertelenül. 5 A második világháború után, a keynesi elvekre hivatkozó aktivista állami felfogást követve a szabad tőkeáramlást áldozták fel a másik két elem megőrzéséhez. Mára az európai modell visszatér az aranystandard értékeihez kontinentális méretekben, meghirdetve a (végleg) rögzített árfolyamok rendszerét (Euró-zóna). Eközben a világban a nagy valutáris blokkok feladták a rögzített árfolyamok rendjét, hogy megtarthassák a szabad tőkeáramlását és egyben a szabad kamatpolitikát is. E döntés következtében a mai világrendszer elég volatilis lett az árfolyamok alakulását illetően, lásd a jen, az euró és az amerikai dollár, valamint a sok egyéb kisebb-nagyobb jelentőségű nemzeti fizetőeszköz árfolyamingadozását. A pénzügyi szuverenitás fogalmához azonban érdemes visszakanyarodni, mivel a nemzeti valuta rendszerének a meghatározása (rögzített vagy sem), a tőkeáramlása szabadsága vagy szabályozottsága, valamint a kamatpolitikai szabadság csupán a monetáris politikai mozgásteret jelöli ki. Ehhez hozzá kell számítani az állam adóztatási és költségvetési (fiskális politikai) szabadságát, valamint a pénzügyi szervezetek feletti ellenőrzés és szabályozás terén kifejtett tevékenységét (regulátori feladatait). A címben szereplő globális tőkemozgás pedig arra a mai sajátosságra utal (ami persze csak nekünk új, hiszen az aranystandard idején is igen erőteljes tőkeáramlások jellemezték a kort), hogy az állami szereplőkön kívül igen erős, sőt anyagi értelemben a szuverén szereplőknél sokkal több tőkét mozgató ágensek alakítják a gazdasági, pénzügyi életet. Ugyanakkor az államok költségvetési tevékenysége sokkal kiterjedtebb, mint volt a XIX. század második felétől 1914-ig terjedő időszakban, és regulátorként is jóval aktívabb, mint az akkori államok voltak. Így tehát nem szabad a globális pénzügyi szereplők nagy számára és időnkétn meghökkentően nagy anyagi erejére való utalással egyszerűen elintézni a mai államok tényleges és nemcsak de jure szuverenitását mint formalitást amire az antiglobalista publicisztika annyire hajlamos. Igenis számítanak az államok, amit tesznek és amit tehetnének. 5 A két világháború közötti időszakat feldolgozta Obstfeld, Shambough és Taylor. A tanulmány megtalálható a következő helyen: 2

3 Hazánk mozgásteréről Az államok azonban nagyon különböznek méret, berendezkedés, pénzügyi állapot, állami aktivitás tekintetében. A kisebb és gazdaságilag kevésbé fejlett országok pénzügyi szuverenitása nyilvánvaló elég csekély, akkor is, ha a westfáliai modell értelmében vett általános szuverenitásukat elismerjük. Ha vesszük a devizaszabályozás ügyét, gyakran azt találni a harmadik világbam, hogy a tőkeáramlást valójában aligha képes effektíven terelni egy ilyen ország kormánya, két okból. Egyfelől ahhoz bizonyos hatékonyságú államigazgatás kell (máskülönben a korrupció fellazítja a bevezetett rendszert, az adminisztratív képességek hiánya pedig eleve nem működik az ellenőrzési folyamat). Másfelől pedig hamar beleütközhet a tőkefolyamatokba adminisztratív módon belenyúló kormány a nemzetközi szervezetek politikájába. Az IMF ugyan csak a folyó műveletekre vonatkozó konvertibilitást írja elő (VIII. cikkely), de az Alap működési logikája ellentmond a részletes és kemény állami intervenciónak. Különösen akkor válik kritikussá az IMF követelményrendszere vagy az ahhoz közeli donori elvárás ( washintoni konszenzus ), ha az érintett ország hitelfelvételre vagy nemzetközi segélyre szorul Ha pedig nem kíván az IMF-hez fordulni, akkor kellő mértékben meg kell nyitnia magát a tőkepiac előtt; így saját döntésből fakad a tőkeáramlás szabaddá tétele. A harmadik világban eleve igen nehezen jöhettek létre az adminisztratív képességek; Taiwan, Korea, Thaiföld és egy sor ázsiai ország kivételnek számít, az ázsiai tigrisek sikere mögött kulturális és államvezetési képességek találhatók. Jelenleg Kína az, amely szabadon tud válogatni a gazdaságpolitika, pénzügypolitika lehetséges eszköztárában, mérete és előélete alapján: mint volt kommunista ország (jelenlegi minősítését most nem érintve) kiterjedt állami szabályozórendszert örökölt, és képes még mindig működtetni. A harmadik világ és az európán kívüli feltörekvő országok esete itt csak kontrasztként szolgál ahhoz, hogy a magyar helyzetet áttekintsük. Hazánk a különféle tagsági viszonyokból adódóan (IMF, EBRD, OECD, WTO, EU) lényegileg már nem képes adminisztratív akadályokat állítani a tőkemozgások útjába. Ezért a trilemmából csak az marad, hogy lebegő árfolyamrendszert működtet, vagy rögzíti valutáját az euróhoz (átmenetileg vagy végleg). Most a lebegtető államok közé számítunk: ezek körében találhatók a nagy világgazdasági blokkok (EU, USA, Japán), a speciális helyzetű fejlett országok (Svájc, Egyesült Királyság), a nagyobb méretű és így külkereskedelemtől relatíve kevésbé függő államok (Kína, Oroszország), valamint a környezetünkben azok, amelyek még nem szánták el magukat a rögzítésre, vagy annak intézményi feltételeit ( maastrichti ismérvek ) egyelőre nem képesek teljesíteni (cseh, lengyel, ukrán, balti, délszláv esetek). Nálunk a szabad lebegtetés és az abból adódó monetáris önállóság csakis átmeneti lehet, tekintettel az EU-tagságra, amelynek kötelező következménye a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszába való belépés. Itt tehát egyáltalán nem a kínai eset áll fenn (ahol egyszerre képes élni az árfolyamrendszer és a kamatszint megválasztásának szabadságával a gazdaságpolitika); és nem is a svéd vagy cseh szituációról van szó (ezek az országok elégséges nominális konvergáltságuk miatt eleget tesznek az eurózónába 3

4 való belépés feltételeinek, csak éppen különféle politikai és gazdasági megfontolásokból még nem kívánnak belépésni). Hazánk speciális eset, amelyhez közeli példát nem könnyű találni a mostani helyzetben. A magyar monetáris önállóság jelenleg azzal jár, hogy szemben a cseh vagy akár csak a lengyel jegybanki kamatszinttel, amely a 2008 őszén kifejlődő nemzetközi pénzügyi turbulencia hónapjaiban a 1.5 és 6 százalék közötti sávba esett 2009 tavaszán 2 és 4 százalék alatt -, ugyanakkor a magyar alapkamat 8,5 és 11.5 százalék magasságában mozgott. Erre aligha lehet azt mondani, hogy a magyar jegybanki alapkamat monetáris önállóságunk kiteljesülésének meggyőző példája, de azt sem, hogy a magyar gazdasági ciklus végletes túlfűtöttsége indokol ilyen kamatmértéket. Az indokok között elől áll gyenge kockázati besorolásunk, és az ahhoz okként szolgáló igen nehéz állampénzügyi helyzet. A pénzügyi szuverenitás többi tétele között de jure megtalálható az adórendszerbeli és a állami költségvetéspolitikai szabadság. Ezzel azonban szintén nincs sok dicsekednivalónk: felmérések szerint az üzleti élet működési feltételeit leíró és nemzetközileg összehasonlítható Doing business mutatók szerint hazánk éppen az adózási és államháztartási vonatkozások terén található méltatlanul rossz helyen, és ezt a hazai szereplők is így látják. 6 De már az adó- és költségvetés-politikai önállóság is inkább csak részben könyvelhető el, tekintve az EU-tagságból fakadó követelményekre, és újabb tényezőként a nemzetközi adóversenyre. Az adóügy ugyan egészében véve nemzeti hatáskörbe tartozik, de azért egy sor integrációs szabály vonatkozik az általános forgalmi adózásra vagy a társasági adóra; az államháztartást illetően pedig a Stabilitási és Növekedési Egyezmény (SNE) állít korlátokat. Igaz, ezek a korlátok hazánkat 2004 májusa és 2006 nyara között nem gátolták meg a súlyosan felelőtlen nemzeti fiskális politika követésében ami súlyos mulasztása volt az EU-nak (már természetesen az első helyen felelős magyar kormányzat mellett). A válság kitörése óta az EU számos tagállama nagymértékben megsérti az SNE meglehet: szokásos gazdasági helyzetre szóló - határértékeit (az államháztartás éves hiányát és az államadósság GDP-hez mért nagyságát illetően). Nem világos azonban, hogy más helyzetű országok mostani normasértő esetei mennyire hatnak majd ki a jövőbeli magyar költségvetési politika mozgásterére, ugyanis hazánk fiskális téren is egyedülálló helyzetben van. Ennek a sajátos helyzetnek története van, és az eseményekből fakadó pályafüggőség bizonyos visszapillantást és kitekintést igényel. A magyar eset 2008 végig Magyarország, Szerbia és Ukrajna volt kénytelen az IMF-hez fordulni hitelért. A magyar ügy annyiban mindenképpen rendkívüli, hogy EU-tagországról van szó, amely ráadásul a piacgazdaságra való visszatérés (tranzíció) sikeres esetei közé számított az 1990-es években: igen jelentős külföldi tőkét vonzott az elmúlt két 6 Szepesi Balázs (szerk.)(2009): Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról, Közjó és K apitalizmus Intézet. 4

5 évtizedben, és a 2000-es évek közepéig a tranzíciós országok között az egy főre jutó GDP-vel mérve a fejlettebbek közé tartozott. A bajok azonban már régóta gyűltek. A magyar gazdaságra régiós összehasonlításban kiugróan magas állami újraelosztási arány és az ebből fakadóan nagy adóelvonás jellemző, szinte nordikus jelleget adva a magyar költségvetésnek, holott az európai átlagnak 60 százaléka körüli a GDP-szintünk, és nem észak-európai jellegű az adófizetési fegyelem nálunk. A magas adószint visszaveti a legális foglalkoztattságot, ezzel gyengíti a gazdaság növekedési képességét, rongálja a társadalmi kohéziót. A magyar adórendszerben a foglalkoztatásra rakódó közterhek nagysága nemzetközi összehasonlításban kiugróan nagy, kizárólag Belgiumban nagyobb az átlagjövedelem egyéni adóterhelése - miközben az európai országok között adóverseny zajlik. Mégis, mindezt negligálva, a baloldali koalíció néhány éve adómentessé tette a minimálbér jövedelemsávját, ennek hatására 2007-re a foglalkoztatottak csaknem fele minimálbér közeli vagy alatti jövedelmeket vallott be. A fentiek önmagukban elégségesek ahhoz, hogy a magyar gazdaság munkaerőpiaci, munkakínálati oldalról versenyképtelenné váljon. A helyzetet tovább rongálta a kiszámíthatatlan költségvetési politika, a kiterjedt korrupció, az államháztartási hiány kiszorító hatása miatt magas kamatszint. Igy fordulhatott elő, hogy míg Magyarországon kívül az összes többi új tagállam egy főre jutó jövedelmi átlaga 2004 és 2008 között közeledett az EU-27-es átlagértékéhez (azaz gyorsabban nőtt gazdaságuk, mint az európai uniós átlag), addig a magyar érték változatlan maradt: 2005-ben 63,2 százalék, 2007-ben 62,6 százalék. Ugyanakkor a magyar társadalomban nagyon erős volt és maradt is a nyugat-európai fogyasztási és életmód- modell iránti vágyódás. A fejlettebb nyugati fogyasztási minta természetesen más volt tervgazdaságokban is vonzerőt fejtett ki, és a rendszerváltozás sokak számára éppen annak ígéretét jelentette, hogy osztrák vagy német szinten fognak fogyasztani, azonban más országokban a kommunista rezsim összeomlása korábban ismeretlen szabadságjogokat is magával hozott, sok nép pedig ekkor nyerte el nemzeti szuverenitását (gondoljunk a szlovén, szlovák, balti nemzetépítésre). A magyar kontextusban azonban éppen a politikai átmenet viszonylagos folyamatossága miatt elmaradt a rendszerváltozás heroikus egyedülállóságának érzése és a nemzeti katarzis; maradt volna a nyugodtabb és jobb élet ígérete, amelyet azonban az átmenet krízise nem tett lehetővé. A magyar életérzést jól megértették a politikai pártok, amelyek 2002-ben és 2006-ban is leginkább populista anyagi ígéretekre építették kampányukat. Majd hatalmon is az állami kiadások növelésével igyekeztek támogatást nyerni a következmény a nagyarányú deficit. A költségvetési hiányt a nemzetközi tőkepiac eleinte örömmel finanszírozta (a nyugateurópainál jóval nagyobb kamatszint mellett). A tőkepiacok globális jellege most elősegítette a deficit folyamatos finanszírozását. A magyar makrogazdasági mutatók romlása ellenére a hitelminősítők meglehetősen sokáig jó szuverén (ország-) besorolást 5

6 adtak hazánknak. Az EU-tagság közelsége már a 2000-es évek legelején megkönnyítette a térség országainak hitelhez jutását, az uniós tagság elnyerése körül pedig tovább javult a térség legtöbb országának kockázati (rating-) besorolása. A történelem mintha ismételné magát: az 1970-es évtizedben e térség kommunista rezsimjeit a nyugati bankok a Szovjetunió feltételezett pénzügyi ernyőjére számítva hitelezték túl, most pedig az EU implicit garanciáját gondolták oda a hitelnyújtók. Számos tranzíciós ország így kiemelkedően Magyarország is nagymértékben eladósodott az EU-tagság első fél évtizedében. Majd jött a nemzetközi pénzügyi válság, amelynek a magyar hatóságok októberében a Nemzetközi Valutaalap vezetőihez fordult pénzügyi támogatásért. Ez meglepő fordulat, hiszen minden hivatalos tájékoztatás szerint magyarországi bankokhoz nem került bizonytalan értékű amerikai értékpapír ( toxikus aktíva ), az ország folyó fizetési mérlege valamint államháztartási hiánya pedig nem predesztinálta az országot arra, hogy a mértéktelenül túlköltekező Izland vagy az ingatag Ukrajna sorsára jusson. Ráadásul Magyarország szemben Izlanddal vagy Ukrajnával, Belarusszal, Törökországgal tagja az Európai Uniónak, a tagságból pedig az EU valamilyen pénzügyi támogatására lehetne következtetni. A tagállamok ugyan felelősek gazdaságukért, ám implicit pénzügyi ernyőt mégis jelent az uniós tagság. Ez azonnal be is bizonyosodott, hiszen az Európai Központi Bank (EKB) az MNB kérésére 5 milliárd eurós likviditási hitelt nyújtott azzal a céllal, hogy a magyarországi bankok egymás közti deviza-hitelezésének leállásából fakadó bajokat az MNB orvosolni tudja anélkül, hogy hozzá kelljen nyúlnia nemzetközi devizatartalékjához. Meglepetéssel szolgált a csomag mérete: 25,1 milliárd dollár. Ez nemcsak Izland 2 milliárd dolláros IMF-hitelkeretéhez képest, vagy az ukrán 16,5 milliárd dolláros készenléti hitelhez, a pakisztáni csomag méretéhez viszonyítva nagy, de az amerikai pénzgazdaság stabilizálását szolgáló több száz milliárd dolláros állami intézkedésegyüttes mértékéhez képest is, elvégre az USA gazdaságának mérete a magyarénak százszorosa. Kormányfőváltást követően 2009 tavaszán a megszületett a régóra esedékes kiigazító csomag, amely tovább már nem növeli az üzleti vállalkozásokra és a munkaerőpiacon aktív szereplőkre nehezedő adóterheket, így a hitelnyújtók által megkövetelt költségvetési egyenlegjavítási intézkedések a kormányoldal addigi stabil választói rétegeit (a nyugdíjasokat, az állami tisztviselőket és a szociális segélyből élőket) hozza a korábbinál rosszabb helyzetbe a fogyasztási adók további növelésével és az állam jóléti kiadásainak mérséklésével. Az idő mutatja meg, hogy a társadalom miként reagál a recesszió és a politikai fordulatok együttes hatásaira. Tanulságok a tőkepiacok és nemzetközi pénzügyi szervezetek működéséről A Nemzetközi Valutaalap és a vele szimbiózisban élő Világbank kelet-európai működése érdekes történet. A kommunista uralom alá vont országokban hosszú évtizedekig az amerikai imperializmus ügynökeként emlegették. Nyugat-Európa sikeres újjáépítésében, 6

7 majd a világkereskedelem és világ pénzügyeinek nagy fellendülésében azonban nyilván szerepe volt a két Bretton Woods-i intézménynek. A hosszú lejáratú és megfizethető kamatozású hitelek nagyon kellettek volna a tervgazdaságoknak is, amelyek nem könnyen jutottak nyugati banki hitelekhez, sőt azok is indikátornak tekintettek az IMFtagság meglétére, a élő valutaalapi programra. A szovjet felügyelet miatt azonban csak késve, és lényegében csak kényszerhelyzetben léphettek be az európai szocialista országok. Először Ceausescu Romániája került be. Még az 1980-as hitelválság idején a szocialista Lengyelország is szeretett volna belépni, de az 1981-es hadiállapot bejelentése elnapolta a lengyelek felvételét ben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjetek már nem képesek pénzügyi ernyőt feszíteni túl széles birodalmuk minden provinciája fölé, és kényszerűségből engedélyezték, hogy a kisebb szövetségesek más lehetőség híján az IMF-hez forduljanak. Magyarországot 1982 májusában vették fel az IMF-be. A Kádár-rezsim, amely az anyagi javak fogyasztásával akarta semlegesíteni az oroszok által visszaállított kommunista kormányzattal szembeni masszív ellenérzéseket (utólag látni: nem sikertelenül), annyira eladósította az országot a nemzetközi pénzpiacon az 1970-es évek végére, hogy Magyarország közel került a pénzügyi csődhöz. Nem maradt más, kénytelen volt bemenekülni az IMF védőszárnya alá. Az persze, hogy a szocialista Magyarország az IMF-hez fordult rövid lejáratú hitelért hiányos nemzetközi tartalékjainak kipótlására, a magyar reformer államszocializmus kudarcának beismerése volt.az országra nézve így a szovjet alávetettségből fakadó megkötöttségek mellé egy újabb külső függés társult. Maga az IMF tagság azzal jár, hogy hű gazdasági adatokat kell szolgáltatni az ország pénzügyi állapotáról, vállalni kell a rendszeres konzultációt, és bizonyos gazdaságpolitikai lépések (pl. árfolyam-intézkedések) megtételéhez el kell nyerni a Valutaalap egyetértését, fel kell hagyni a devizamozgások bizonyos állami korlátozásaival. A gazdasági függés ténye nem is csak magából a valutaalapi (és világbanki) tagságból, hanem a hitelfelvételből fakadt. Az adós pozíciója ugyanis gyenge: a hitelnyújtó érthetően olyan feltételeket szab, amelyek teljesülése növeli a hitel visszafizetésének esélyét, az adós pedig nem tehet mást, mint hogy vagy elfogadja a feltételeket, vagy máris készülhet a pénzügyi csőd beálltára. A Valutalap által előírt nemzetgazdasági gyógymódot rengeteg szakmai kritika érte és éri. Sokan elmarasztalják szociális érzéketlensége miatt. Az utóbbihoz azonban hozzá kell tenni, hogy az alapítók eleve sem a tagországi jólét növelésére, hanem a pénzügyi világfolyamatok mederben tartására hozták létre ezt az intézményt. A Valutaalap feladata viszonylag korlátos: a hitel nyújtásakor olyan gazdaságpolitikai feltételeket támaszt, amelyek teljesülése szavatolja a hitel visszatérülését. Magyarország fizetésképtelenségét a friss pénz elhárította 1982 végén, de az IMF szempontjából nem vált sikertörténetté a magyar ügy. Sokáig tartott, amíg a Valutaalap szakértői kiismerték magukat a nagyon sajátos magyar reformkommunista viszonyok között, és amíg a kvázi-piaci megjelenésű, de mégis mélyen államosított gazdaságunkra 7

8 applikálták az eredetileg a harmadik világra méretezett hitelnyújtási feltételeiket. Azért sem beszélhetünk sikerről, mert a magyar pártállam a valutaalapi tagság elnyerésével tovább folytatta az eladósodást, miközben mélyreható reformból nem sok született, a gazdaság nem vált hatékonyabbá az 1980-as évek végére. Az IMF és az új, demokratikus Magyarország kapcsolatát eleinte megterhelte, hogy nem sokkal a választások előtt, 1989 végén felszínre jutott: a magyar hatóságok korábban meghamisítottak fontos gazdasági adatokat. Ennek ellenére a politikai rendszerváltozás első pillanatában az IMF hitelekkel és nyomatékos tanácsokkal állt a magyar kormány mellé. A szokásos valutaalapi tanácsokat a különféle szakmai és politikai fenntartások ellenére a szorult pénzügyi helyzetben lévő kormányok megfogadják, ha a tanács mellé komoly összeg társul, s ha a kapcsolat megromlását a külvilág, a magánhitelezői kör az illető ország közelgő fizetésképtelenségeként értékelné. Hazánk az 1990-et követő néhány évben túljutott azon, hogy szüksége legyen a Valutaalap pénzére. Utoljára 1996-ban volt élő programja az IMF-nek, és azt gondolhattuk, hogy már többet lesz hitelügyletünk. Minek is kellene a mindig gazdaságpolitikai feltételekhez kötött valutaalapi hitel, amikor annyi magántőke mozog a világban? Már azért is valószínűtlennek tetszett a múlt visszatérése, mert az állam súlyos eladósodását elvileg kizárja az európai uniós tagság: minden tagországra érvényesek az 1999-ben megalkotott (és 2005-ben módosított) Stabilitási és Növekedési Egyezmény előírásai, amelyek középtávon kiegyensúlyozott államháztartást irányoznak elő. Amelyik ország ennek az egyezménynek eleget tesz, aligha kerül fenntarthatatlan állampénzügyi helyzetbe. Ráadásul joggal számíthatunk arra, hogy egy új tagország kormányai igyekeznek mielőbb teljesíteni a közös európai valutára való áttérés pénzügyi előfeltételeit, márpedig az euróátvétel úgynevezett maastrichti kritériumainak teljesítése szinte önmagában garantálja a költségvetési fegyelmet. A magyar esetben viszont az utóbbi időben még nagyobb lett az államháztartás eladósodása, ami 2001-re a hazai össztermék 52 százalékára mérséklődött, ám 2008 végére 73 százalékra kúszott fel. Így az összes volt tervgazdaság között Magyarország egyedüliként nem képes teljesíteni az Unió 60 százalékban megszabott határértékét. Eddig azonban csak a közös európai valuta átvételének késleltetése volt a nemzetgazdasági ár, ma már különös módon ismét az a kérdés: sikerül-e finanszírozni az államot? Következtetések A tőkepiaci szereplők reagálása igen gyors volt, amikor szeptember közepén AAA besorolású piaci szereplőről derült ki a fizetésképtelenség: ennek a pánikszerű pozíciófelülvizsgálatnak esett áldozatául egyebek között a magyar állampapírpiac is az év őszén. Fél év alatt, 2009 nyaráig a helyzet nem fordult meg; a kockázati éhség újbóli visszatérése és másfelől a magyar hitelképességet erősítő tények sora kell majd ahhoz, hogy a tőkepiaci finanszírozás helyreálljon. 8

9 Érdekes volt az IMF viselkedése nyaráig az Alapnak már egy ideje nem volt lényegi munkája, így szervezetszociológiai szempontból érthető, hogy előbb az izlandi, majd a magyar megkeresésre példás gyorsasággal reagált (vagy éppen maga ajánlotta fel szolgálatait az érintetteknek). A finanszírozási feltételek a magyar esetben a mutatók teljesíthetőségét tekintve nem számítanak túl szigorúnak - csak éppen meglehetősen fantázia nélküli, hagyományos felfogású az egész csomag, amit a magyar hatóságokra oktrojáltak (avagy tőlük elfogadtak). Tanulságos, de kiábrándítóaz EU működése. A magyar fizetésképtelenségi veszélyről értesülve hazánkat mintegy kihelyezték a Valutaalaphoz. Az EU krízis-kezelési célú forrásainak hiánya csak rész-magyarázat, már csak azért is, mert magyar csomag éppen azért lett ilyen meglepően nagyméretű, mivel szokásos IMF-ügyfélre szabott termékről van szó benne. Sokkal kevesebb finanszírozás elég lett volna, ha az EU a saját intézményrendszerén belüli megoldásokat vesz elő és léptet érvénybe, például: az EKB elfogadja a magyar állampapírokat repó-műveletek fedezeteként; az EKB és a Tanács gyorsabb ütemezésű (de nem szükségszerűen enyhébb) eurózóna-belépési feltételeket ír elő; a konvergencia-program újabb változatába építtetik bele a tagállam adó- és költségvetési intézkedéseit (ahelyett, hogy az IMF/EU szándéklevél lenne a gazdaságpolitikai korrekció kerete). Valószínűsíthető, hogy egy ilyen európai csomag esetén szervesebb hazánk gazdaságpolitikai (és nemcsak költségvetési) kiigazítása, és talán gyorsabban visszanyernénk a pénzpiacok érdeklődését, különösen, ha az euróátvétel kézzelfogható közelségbe kerül. Csakhogy egy ilyen europaizált kiigazító és struktúra-alakító csomag hazánkra (vagy hasonlóan kiigazításra szoruló más tagországra) való rákényszerítése nyilvánvalóan korlátozta volna a magyar szuverenitást; így viszont az IMF-hitellel csupán de facto szűkült a magyar gazdaságpolitikai mozgástér. Az, hogy az EU intézményileg és politikailag nem állt készen a krízisre, és egyelőre nem találta meg a működőképes megoldást, jól látszik azon is, hogy a pénzügyi válságra leginkább a tagállamok reagáltak: többen jelentős költségvetési forrásokat mozgattak meg bankrendszerük tőkeerejének megerősítésére, a bankközi likviditás újraindítására, a makrokereslet élékítésére. Az intézkedések azonban jellemzően nemzeti keretek között maradtak. Nem véletlen, hogy az Economist hasábjain a gazdasági nacionalizmus újraéledésének veszélyeiről írnak. 7 A fejlett országok nemzeti bankmentő csomagjainak intézkedései nemcsak megálltak az államhatároknál, hanem még rontottak is a KKE térség helyzetén, mert az államilag megsegített nyugat-európai bankok gyakran kénytelenek voltak leállítani a KKE térségben létrehozott leánybankjaik és fiókjaik hitellel való ellátását, holott éppen ilyen anya-leány kapcsolatra alapozva lendült neki a megelőző években a devizaalapú hitelezés az új tagországokban. Így a credit crunch sokkal erőteljesebben sújtja a KKE térséget, mint Európa gazdagabb felét. A helyzetet tovább súlyosbíthatják a nyíltan protekcionista lépések (Buy American, francia földre visszahozni a francia vállalatok termelését, stb). 7 Economist (2008): The return of economic nationalism. Febr. 5 9

10 Európai érdek lenne, hogy a krízisre közös választ találjanak a tagállamok. Ami a Valutaalap további szerepét illeti, nem egyértelmű, hogy a gazdaságpolitikai feltételek melletti hitelezését EU-tagországok esetén is folytatnia kellene. Az IMF tőkeemelésének ténye mindenesetre ebbe az irányba mutat. Magam úgy gondolom: inkább az EU szabja át a Stabilitási és Növekedési Paktumát aképpen, hogy az alkalmas legyen mind a magországok stabilizációs gondjainak, mind pedig a sérülékeny új tagok (illetve a renitens állam lásd a magyar esetet) sajátos ügyeinek a kezelésére. Ehhez az is hozzátartozna, hogy az euróátvétel feltételei megváltozzanak (amint azt egy kiszivárgott IMF-tanulmány szóbahozta): az EU-nak is olcsóbb, ha a lehetetlen hármasság logikájának értelmében mielőbb megszűnjön a kis és nyitott országok monetáris politikai önállósága. A magyar eset sajnálatos módon azt támasztja alá, hogy ezzel az önállósággal nem mindenki képes élni, és akkor a nemzeti (sőt nemzetközi) költségek igen nagyok lehetnek. Budapest, Hivatkozások Bodin, J (1987): Az államról, Budapest, Gondolat Kiadó Gianviti, F. (2004): Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty. IMF. May 24, 2004 EBRD (2008): Transition Report, London Economist (2008): The return of economic nationalism. Febr. 5 Herrmann, Ch. W. (2007): Play money? Contemporary Perspectives on Monetary Sovereignty. EUI working papers. RSCAS 2007 Oakley, D (2008): European emerging markets suffer most. The Economist, jan 20. Obstfeld M. (2008): International finance and growth in developing countries: what have we learned. NBER, Working Paper Obstfeld, M., Shambaugh J.C., Taylor, A. M. (2009): Monetary sovereignty, exchange rates, and capital controls: the trilemma in the interwar period, NBER Working Paper Szepesi Balázs (szerk.)(2009): Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról, Közjó és Kapitalizmus Intézet 10

Magyarország tőkepiaci megítélése okok és következmények

Magyarország tőkepiaci megítélése okok és következmények Bod Péter Ákos Magyarország tőkepiaci megítélése okok és következmények A szerző áttekinti a magyar gazdaság nemzetközi megítélését formáló tényezőket és a közvetítő, alakító szereplőket. Magyarország

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS Jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Pénzügyi és költségvetési igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Bod Péter Ákos: Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Rendszerváltozás: intézmények, struktúrák, szokások egyidejű gyökeres átalakulása Míg a politikai rendszer

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: Dr. Bod Péter Ákos Dr. Bende-Szabó Gábor

Részletesebben

Mint köztudott, Magyarország 1982. május

Mint köztudott, Magyarország 1982. május Csáki György IMF-hitelek Magyarországnak, 1996 2008 Összefoglaló: Magyarország 1982 májusa óta tagja az IMF-nek, és azóta 11 alkalommal kapott hitelt az alaptól. A hitelek támogatták a gazdasági átalakulást

Részletesebben

Csáki György 1. Csáki György kandidátus, egyetemi tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 2

Csáki György 1. Csáki György kandidátus, egyetemi tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 2 Csáki György 1 Elmélet- és gazdaságtörténet AZ IMF ÉS A MAGYAR RENDSZERVÁLTÁS Magyarország 1982. május 6-án lett a Nemzetközi Valutaalap (s rövid időn belül, a szokásoknak megfelelően, a Világbank) tagja.

Részletesebben

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás vita Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. október (847 867. o.) Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás Az árfolyam szerepéről A tanulmány szerzője bemutatja, milyen tényezők vezettek a

Részletesebben

Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások

Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. szeptember (759 774. o.) Benczes István Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások A hármas tagadás lehetetlensége Az európai gazdasági integráció folyamata

Részletesebben

Globalizáció, nemzetállam, legitimitás

Globalizáció, nemzetállam, legitimitás Orbán Gábor: Globalizáció, nemzetállam, legitimitás Bevezetés A jelenkori pénzügyi globalizáció hazai értelmezései közül feltűnően hiányzik az a nemzetközi szakirodalomban igen elterjedt megközelítés,

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Amit nem árt tudni az államadósságról

Amit nem árt tudni az államadósságról 1 Amit nem árt tudni az államadósságról Neményi Judit Folyik a parlamenti vizsgálat. Ki a felelős, hogy megnőtt az államadósság? A Széll Kálmán Terv (SZKT), amiből kinőtt Magyarország 211-es Konvergenciaprogramja,

Részletesebben

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

Szövetség vagy versengés?

Szövetség vagy versengés? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Szövetség vagy versengés? Az Egyesült Államok és Kína bilaterális kapcsolata az

Részletesebben

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG Jelentés az ország állapotáról 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 TÁRSADALMI FOLYAMATOK 9 Kedvezőtlen demográfiai trendek 9 Számos akadály kedvezőtlenül hat a gyermekvállalásra

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt.

GKI Gazdaságkutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt. Az euróhoz vezető optimális út megtervezése Készült a Pénzügyminisztérium megrendelésére Budapest, 2004. április 2 GKI Gazdaságkutató Rt. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet

Részletesebben

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója az Európai Unióban 1

Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója az Európai Unióban 1 Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója az Európai Unióban 1 Kőrösi István Ausztria Európa-politikájának meghatározó tényezői Az osztrák külpolitikában, s benne Európa-politikájában, a sajátos

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. május (393 421. o.) NEMÉNYI JUDIT A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében A magyar gazdaságot a nemzetközi pénzügyi válság a költségvetési

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS V. fejezet - Pénz- és tőkepiacok szabályozása BEVEZETÉS A pénz- és tőkepiacok egymás mellett hullámzása; elkülönülésük, majd közeledésük A bankolás és az értékpapírhoz kapcsolódó különböző ügyletfajták

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

KORNAI JÁNOS. A magyar gazdaságpolitika dilemmái

KORNAI JÁNOS. A magyar gazdaságpolitika dilemmái Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 7-8. sz. (633-649. o.) KORNAI JÁNOS Kornai János a Collegium Budapest, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és a Harvard Egyetem professzora. A magyar gazdaságpolitika

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

Opponensi vélemény. Bod Péter Ákos: Heterodox gazdaságpolitikák Magyarországon. című akadémiai doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény. Bod Péter Ákos: Heterodox gazdaságpolitikák Magyarországon. című akadémiai doktori disszertációjáról 1 Opponensi vélemény Bod Péter Ákos: Heterodox gazdaságpolitikák Magyarországon című akadémiai doktori disszertációjáról A jelölt, írásának nagy részében, a rendszerváltást követő hazai gazdaságpolitika

Részletesebben

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30.

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30. A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995 1996. október 30. Nagyapáim emlékének, akiket soha nem ismerhettem meg, mert elsodorták õket e század történelmének viharai. 2 ELŐSZÓ E tanulmány

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A MAGYAR PÉNZÜGYI- ILLETVE

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTOZÁS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Csaba László 2

A RENDSZERVÁLTOZÁS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Csaba László 2 1 A RENDSZERVÁLTOZÁS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Csaba László 2 * * * * * KIVONAT: Ez az összegző tanulmány azt vizsgálja, hogy a világkereskedelem 6-8%-át adó közép-és kelet-európai országokban végbement fordulat

Részletesebben