OKKR Tudás deskriptor Fogalomértelmezés és javaslattétel a szintek leírására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKKR Tudás deskriptor Fogalomértelmezés és javaslattétel a szintek leírására"

Átírás

1 TÁMOP / A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése OKKR Tudás deskriptor Fogalomértelmezés és javaslattétel a szintek leírására Készítette: Pajkossy Péter Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi projekt: Feladat sorszáma: Dátum: április 14. Temesi József Falus Iván Országos Képesítési Keretrendszer 3. Az OKKR felsőoktatási szintjei leírására vonatkozó javaslat elkészítése

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A TUDÁS deskriptor tartalmának értelmezése Elméleti áttekintés A tudás fogalmának tartalmi meghatározói Tapasztalataink tárolására szakosodott tudásrendszerek Tudás fogalmának különböző szintű értelmezései Deklaratív tudás jellemzői Deklaratív tudás szerveződése a séma fogalma Szakértelem Műveltség (literacy) Szempontok a szintek közötti különbségek értelmezéséhez Ismeret és a tudás viszonya Műveltség és szakértelem megjelenése a TUDÁS deskriptor tartalmában A séma fogalma és a szintleírások Tudás és képesség viszonya Tudás mélysége és kiterjedtsége Tudás szervezettsége és alkalmazhatósága Összegzés a TUDÁS deskriptor tartalma az OKKR különböző szintjein Irodalomjegyzék

3 1. Bevezetés A képesítések tanulásieredmény-alapú megközelítése során a tanulási eredmények az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) szerint azt fejezik ki, amit egy tanulónak tudnia, értenie kell és/vagy képes elvégezni egy tanulási időszak végén. A képesítési keretrendszerben nyolc szinthez kapcsolódóan kerül sor a kompetenciaelemek (deskriptor) leírására. Az OKKR kialakításával foglalkozó szakértői bizottság nemzetközi és hazai szakanyagok elemzése alapján úgy foglalt állást, hogy e keretrendszerben a kompetenciát a következő értelemben alkalmazzák: A kompetencia a pszichikus képződményeknek (tudás, képességek, attitűdök) olyan komplex rendszere, amely lehetővé teszi valaki számára, hogy egy adott területen eredményesen tevékenykedjen. E megfogalmazás értelmében három összetevő mentén történik mindegyik szint leírása, amelyek kiegészülnek az autonómia és a felelősségvállalás deskriptorral (Falus, 2010). E tanulmány a tudással sajátos megközelítésben mint a szakértői bizottság által megjelölt kompetenciaelemmel foglalkozik, ehhez alkalmazkodva értelmezi a fogalmat, mutatja be az elméleti hátteret és ad szempontokat a képesítési keretrendszer szintjeinek kialakításához. 2. A TUDÁS deskriptor tartalmának értelmezése»» A tapasztalataink megőrzésére és felhasználására az agyunk több párhuzamos rendszere is képes. Az OKKR TUDÁS deskriptora által leírt tudás deklaratív jellegű tudás. A deklaratív tudásként megőrzött információ tudatosan hozzáférhető, explicit módon felidézhető. Ez a tudás lehet a személy egyedi élettörténetével kapcsolatos élményszerű, epizodikus tudás vagy a világ dolgaival kapcsolatos szemantikus (tény)tudás. A TUDÁS deskriptor a szemantikus (tény)tudás különböző szintjeit írja le.»» A szemantikus (tény)tudás a világgal kapcsolatos ismeretek, tények és képzetek összessége. A tudást a külvilág belső leképeződései, a mentális reprezentációk hordozzák.»» A szemantikus (tény)tudás rengeteg információt tartalmaz a minket körülvevő világgal kapcsolatban: többek között tárgyakkal, élőlényekkel, emberekkel, eseményekkel kapcsolatos elemi információkat és a közöttük lévő kapcsolatok összetett rendszerét. Az alapvető fogalmaink valamilyen szervezőelv alapján nagyobb egységekbe, sémákba szerveződnek. Ezek a tudássémák irányítják a helyzetek értékelését, és tudásunk felhasználását is.»» A OKKR TUDÁS deskriptor szempontjából releváns a szemantikus (tény)tudás egyik speciális szerveződési formája, a SZAKÉRTLEM (expertise). Ez egy adott szakterületre vonatkozó magas szintű tudás. A szakértői tudást az átlagot meghaladó mennyiségű és szervezettségű tudásséma jellemzi, ami lehetővé teszi egy adott (szak)terület ismereteinek hatékony feldolgozását (felidézés, tárolás, az új ismeretek integrálása) és alkalmazását (konkrét problémák mechanikus/kreatív/analógiás megoldása). Hátránya, hogy a szűk szakterületen kívül csak korlátozottan felhasználható.»» Az OKKR TUDÁS deskriptor szempontjából szintén releváns a tudás egy másik speciális szerveződési formája, a MŰVELTSÉG (literacy). Ez egy adott kultúrában releváns tudás. Ez a tudás nem egy szakmában/szakterületen való érvényesüléshez elengedhetetlen, hanem a mindennapi életben, a társadalomban való aktív részvétel szempontjából. Három alapvető típusát különböztethetjük meg: olvasáskultúra, matematikai műveltség, természet- 3

4 tudományos műveltség. A műveltség egyaránt tartalmaz deklaratív és procedurális (készség) elemeket is. Az OKKR TUDÁS deskriptor esetében csak a tudáselemek relevánsak. 3. Elméleti áttekintés A tudás fogalmának tartalmi meghatározói 3.1. Tapasztalataink tárolására szakosodott tudásrendszerek 1»» A tapasztalataink megőrzésére és felhasználására az agyunk több párhuzamos rendszere is képes. Az OKKR TUDÁS deskriptora által leírt tudás deklaratív jellegű tudás. A deklaratív tudás esetében a megőrzött információ tudatosan hozzáférhető, explicit módon felidézhető. Ez a tudás lehet a személy egyedi élettörténetével kapcsolatos élményszerű, epizodikus tudás, vagy a világ dolgaival kapcsolatos szemantikus (tény)tudás. A TUDÁS deskriptor a szemantikus (tény)tudás különböző szintjeit írja le. Az emberi viselkedés egyik alapvető meghatározója, hogy az életünk során átélt tapasztalatainkat képesek vagyunk elraktározni és ezeket a tapasztalatokat a későbbiekben képesek vagyunk reprodukálni és felhasználni. Ennek a tulajdonságnak számos megjelenési formája van: a minket körülvevő világgal kapcsolatos tények sokaságának ismerete, az elmúlt nyár eseményeinek felidézése, a biciklizésre való képesség, a szövegszerkesztő használatának elsajátítása, a nyáltermelésünk beindulása a kedvenc receptünk láttán mind-mind különböző formái ennek a képességünknek. A példák alapján látható, hogy egymástól nagyban eltérő tudásformákról van szó, melyek tárolására az emberi agyban különböző rendszerek alakultak ki. Ezek a rendszerek tapasztalataink tárolásának és előhívásának különböző formáit használják (Squire, 2004; Squire, Zola, 1996.). Ez alapján két nagy csoportra oszthatjuk a tapasztalataink tárolását: deklaratív és nem deklaratív tudásra. A deklaratív tudás tudatosan, és explicit módon felidézhető formában tárolja tapasztalatainkat, ismereteinket. Az ilyen formában tárolt információ tetszőleges szempontok szerint összehasonlítható más információkkal, tudatosan módosítható, rugalmasan alkalmazható különböző helyzetekben. Ezzel szemben a nem deklaratív tudás esetében a tapasztalataink hatására valamilyen végrehajtórendszerben jön létre változás. Tapasztalataink hatása, a tanulás tudatosan nem felidézhető, implicit. Az információ nem hasonlítható össze más információkkal, és csak a tanuláshoz hasonló helyzetekben alkalmazható (Squire, 2004; Squire, Zola, 1996). A deklaratív és nem deklaratív tudáson belül is megkülönböztethetünk különböző tudásformákat. A pontos beosztásról nincsen teljes egyetértés, egy viszonylag elfogadott modellt kínál Squire munkacsoportja (Squire, Zola, 1996). Az 1. ábrán látható modelljükből az OKKR szintleírásai szempontjából a tényekre vonatkozó tudás és procedurális tudás kategóriája releváns: ezek azok a tudásformák, amelyek az oktatás és a képzés során fejlesztendőek. A két kategória lényegében megfeleltethető a pedagógiai és pszichológiai irodalomban gyakran alkalmazott deklaratív-procedurális tudás elkülönítésének, illetve a tudni mit és a tudni hogyan dichotómiájának (Polányi, 1994). 1 Ez az alfejezet szintén szerepel az OKKR KÉPESSÉG deskriptorának fogalomértelmezésében is. 4

5 1 ábra: A tudás különböző rendszerei. A pirossal ábrázolt rendszerek relevánsak az OKKR szempontjából A deklaratív tudáshoz a tényekre vonatkozó, szemantikus tudás mellett a személyes múlt eseményire vonatozó epizodikus tudás/emlékezet is hozzátartozik. Ezek a saját múltunkra vonatkozó, élményszerű, perceptuális emlékeket is tartalmazó emlékek az OKKR szempontjából nem relevánsak, ezért az OKKR TUDÁS deskriptorának definíciójakor a szemantikus deklaratív tudás fogalmából indulunk ki (ezért mostantól a szemantikus jelzőt elhagyjuk) Tudás fogalmának különböző szintű értelmezései A tudás fogalmat kétféle értelemben is használhatjuk. Az előző bekezdésben úgy definiáltuk, mint a korábbi tapasztalataink felhalmozódását és felhasználhatóságát ebben a fogalmi keretben a procedurális és a deklaratív formák is a tudás felsőbb kategóriájába tartoznak (ezért is nevezzük ezeket deklaratív, illetve procedurális tudásnak). Szűkebb értelemben a tudás alatt az ismeretjellegű, deklaratív tudást értjük, a procedurális tudásra pedig készségként, képességként hivatkozunk. Az OKKR deskriptor elnevezéseiben ez utóbbi megközelítés érhető tetten: a TUDÁS deskriptorhoz a deklaratív, ismeretjellegű tudást sorolhatjuk, míg a procedurális tudás formáit a KÉPESSÉG deskriptor írja le 3.3. Deklaratív tudás jellemzői»» A szemantikus (tény)tudás a világgal kapcsolatos ismeretek, tények és képzetek összessége. A tudást a külvilág belső leképeződései, mentális reprezentációk hordozzák. Az OKKR tudás deskriptorának tartalmával leginkább a (szemantikus) deklaratív tudás kapcsolatható össze, ami tulajdonképpen a világgal kapcsolatos ismeretek, tények és képzetek összessége. 2 Emiatt szoktak erre ténytudásként is hivatkozni. A tudást a külvilág dolgainak belső leképezései, a mentális reprezentációk hordozzák. Ez a leképezés lehet analóg (képzetek: szagok, ízek, képek) vagy propozicionális alapú (fogalmak és viszonyaikra vonatkozó absztrakt állítások). A propozicionális reprezentációk a világgal kapcsolatos verbálisan megfogalmazható állítások halmazai, melyek a világban megjelenő dolgokról és a köztük lévő összefüggésekről szólnak. Ezek a reprezentációk egyértelműen visszaadhatóak egy véges kijelentéslista segítségével (Pléh, 1998). Az analóg reprezentációk ezzel szemben olyan tu- 2 Az élettörténetünkhöz kapcsolódó narratívák és életperiódusok szintén szemantikusak, de ez a tárgyunk szempontjából nem releváns. 5

6 dáselemek, melyeket nem tudunk kijelentések egy véges sorával leírni, mert analóg téri viszonyokat is tartalmaznak (például nagyon nehéz verbálisan pontosan megfogalmaznunk, hogyan néz ki az Eiffeltorony vagy Ady arcképe). A kognitív pszichológiában a as években nagy vitákat kavart az az elképzelés, hogy léteznek-e analóg mentális reprezentációink, vagy a mentális képekre valójában szintén propozicionális kódolás jellemző (a képzelet-propozíció vitáról részletesen lásd Eysenck, Keane, 1997). Noha ma már úgy tűnik, hogy a vizuális képzelet és a mentális képek az absztrakt reprezentációtól elkülönült reprezentációs formának tekinthetőek, számos, a szemantikus tudást és a fogalmaink szerveződését leíró klasszikus modell csak a propozicionális reprezentációs formákat veszi figyelembe. Azonban függetlenül attól, hogy a mentális képzeteink valójában milyen tulajdonságú reprezentáción alapulnak, fenomenológiai szinten mindenképpen elkülönülő jelenségről van szó (az egyiket le tudjuk írni verbálisan, a másikat nem). Ezért a világról szóló tudásunk felépítésének elemzésekor a mentális képeket is be kell illesztenünk a modellünkbe (legyenek azok akár analóg, akár propozicionális reprezentációk) Deklaratív tudás szerveződése a séma fogalma»» A szemantikus (tény)tudás rengeteg információt tartalmaz a minket körülvevő világgal kapcsolatban: többek között tárgyakkal, élőlényekkel, emberekkel, eseményekkel kapcsolatos elemi információkat és a közöttük lévő kapcsolatok összetett rendszerét. Az alapvető fogalmaink valamilyen szervezőelv alapján nagyobb egységekbe, sémákba szerveződnek. Ezek a tudássémák irányítják a helyzetek értékelését, és tudásunk felhasználását is. A szemantikus deklaratív tudás tehát a világ dolgaival kapcsolatos ismeretek, tények és képzetek öszszessége. Tartalmazza a világgal kapcsolatos legegyszerűbb információkat (a kutyának 4 lába van és ugat), a világ dolgainak magasabb egységekbe szerveződésének szabályait (kategorizáció: a kutyák és a macskák háziállatok), és a fogalmak közötti relációkat (a kutyák gyakran üldözik a macskákat). Ez hatalmas mennyiségű információ, és számos elmélet foglalkozik azzal, milyen szerveződési elvekkel lehet magyarázni ennek az információtömegnek a jól szervezett, de ugyanakkor rendkívül rugalmas tárolását (Ragó, 2007). A fogalmi rendszer szerveződésének egyik legizgalmasabb kérdése, hogyan formálható, bővíthető tudásunk a tapasztalat hatására, illetve hogyan jön létre a fogalmi rendszerünk és a tapasztalataink kombinálódásával a konkrét helyzetekben alkalmazható tudás. Erre a kérdésre a fogalmaink és a közöttük lévő relációk komplex struktúrákba szerveződését vizsgáló elméletek adnak választ. Ezek olyan, egymáshoz sok szempontból hasonló elgondolások, melyek kissé eltérő fogalmakat használva megpróbálják leírni az egy adott szervezőelv alapján szerveződő tudás egységeit. Az egység elnevezése gyakran eltérő: mentális modell ( Johnson-Laird, 1983), keret (Barsalou, 1992), séma (Rummelhart, 1990), forgatókönyv (Schank, 2004) a továbbiakban a legnépszerűbb és legáltalánosabb elnevezést, a sémát fogom használni. A világról szóló tudásunk szerveződésének az alapegysége a séma. A séma fogalmak strukturált csoportja, valamilyen elv mentén szerveződött tudáscsomag, mely irányítja az információk feldolgozását, az új helyzetek megértését, bejóslását és a tudásunk felhasználását. A sémákban a világgal kapcsolatos tudásunkat tároljuk, amiket a tapasztalataink alapján alakítottunk ki, és alakítunk folyamatosan. Az asztal sémája tartalmazza az asztalokkal kapcsolatos általános tudást: általában 4 lábuk van és leggyakrabban fából vannak, az emberek asztalon szoktak étkezni. A séma tartalmazza továbbá az asztalok speciális fajtáit és ezeknek a funkcionális tulajdonságait is: íróasztal, étkezőasztal, dohány- 6

7 zóasztal stb. Ezenkívül a séma része az is, hogy az asztal a bútorok kategóriájába tartozik, és asztalos készíti. A számítógép sémája tartalmazza a számítógépekkel kapcsolatos általános tudást (mire való, hogyan néz ki, milyen részei vannak), továbbá a számítógépek különböző fajtáit (asztali számítógép, laptop). Ezenkívül a séma része az a tény, hogy milyen eszközök és berendezések működéséhez szükséges számítógép. A sémát befolyásolja a saját attitűd és a korábbi tapasztalatok: ennek függvényében tekintünk a számítógépr, mint hasznos eszközre vagy uralhatatlan és rejtélyes szerkezetre. A kutya sémája tartalmazza a kutyával kapcsolatos általános tudást (4 lába van és ugat), a különböző kutyafajtákat (németjuhász, tacskó stb.), a kutyák tartásával kapcsolatos tudnivalókat (várhatóan évig élnek, kertes házban jobban érzik magunkat). A sémát itt is befolyásolja a személyes attitűd, eszerint a kutyára tekinthetünk hűséges háziállatként vagy potenciális veszélyforrásként. A séma szervező elve nem csak egy tárgy vagy egy fogalom lehet. Sémákat alkothatunk személyekről, tevékenységekről, eseményekről is. Ez utóbbit forgatókönyvnek is nevezik (Schank, 2004), és események tipikus történéseire vonatkozó tudásunkat szervezi egységgé (eseményséma). Olyan általános tudást tartalmaz, ami megkönnyíti ezekben a helyzetekben a viselkedésünk irányítását. Éttermi rendelés-forgatókönyv: az elején jön a pincér, felveszi a rendelést: itt kell eldöntetnünk, hogy mit akarunk rendelni. Az árakhoz hozzá kell adni 10%-ot, hiszen annyi borravalót szokás adni. Figyelembe kell vennünk, hogy a levest és a főfogást is most kell megrendelnünk a desszertet ráérünk a végén is. Ha partnerünk rendel levest, akkor számítanunk kell arra, hogy a pincér addig nekünk se hozza ki a főfogást, amíg ő nem végzet a levessel. Ha innivalót rendelünk, azt jóval hamarabb kihozza a pincér, mint az ennivalót. A sémák szerveződése mindig valamilyen jelentésteli szervezőelvhez kötődik (macska fogalma, éttermi események). Szerveződése lehet hierarchikus, de nem feltétlenül az. A séma tartalmazhat nagyon egyszerű fogalmi viszonyokat (kutya sémája, asztal sémája, számítógép sémája) és komplex tudásstruktúrákat is (kutya idomításának stratégiája, a kutyára veszélyes fertőző betegségek, az adórendszer felépítése). Egyszerű fogalmi viszonyok: Kutya sémája Asztal sémája Számítógép sémája Komplex tudásstruktúrák: Kutyára veszélyes fertőző betegségek Az asztalok formájának és díszítésének változatai A számítógépen futtatható különböző operációs rendszerek A bejövő új információkat megpróbáljuk beilleszteni az adott témával kapcsolatos, már létező sémáink közé. Amennyiben az információ igényli, akkor módosíthatjuk vagy akár át is szervezhetjük a sémáinkat az új információ tükrében. Azonban a tudásrendszer (mint minden rendszer) stabilitásra törekszik, ezért az új információ beépítése gyakran fennakad a rendszer statikusságán (Nahalka, 2002; Korom, 2008). 7

8 Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a séma a világgal kapcsolatos szemantikus tudásunk szerveződését leíró fogalom. Ami az OKKR szempontjából különösen hasznos fogalommá teszi, hogy megmagyarázza, hogyan hat a meglévő tudásunk a gondolkodásunkra és cselekedeteinkre Szakértelem»» A OKKR TUDÁS deskriptor szempontjából releváns a szemantikus (tény)tudás egyik speciális szerveződési formája, a SZAKÉRTLEM (expertise). Ez egy adott szakterületre vonatkozó magas szintű tudás. A szakértői tudást az átlagot meghaladó mennyiségű és szervezettségű tudásséma jellemzi, ami lehetővé teszi egy adott (szak)terület ismereteinek hatékony feldolgozását (felidézés, tárolás, az új ismeretek integrálása) és alkalmazását (konkrét problémák mechanikus/kreatív/analógiás megoldása). Hátránya, hogy a szűk szakterületen kívül csak korlátozottan felhasználható. Az emberi tudás leírásakor felmerülő egyik fontos kérdés, hogy miben különbözik egy adott területen járatlan kezdő és a terület szakértőjének a teljesítménye. Ennek a kérdésnek a vizsgálata vezetett el a szakértelem típusú tudás koncepciójához. A szakértelem egy adott szakterület által meghatározott ismeretek, készségek és képességek együttese (Csapó, 2004). A kutatások szerint a szakértelem jellegű tudásra a deklaratív ismereteink speciális szerveződése jellemző. Mint azt már az előző fejezetben kifejtettük, egy adott területtel kapcsolatos tudásunk (fogalmak, definíciók, fogalmak közti relációk, képzetek) szervezett tudáscsomagokba, sémákba rendeződik. A szakértői tudás esetében ezek a területspecifikus sémák magas szervezettségi szintű tudásstruktúrává állnak össze. A terület itt egyaránt jelenthet szakmát (restaurátor), tudományterületet (művészettörténész), hobbit (repülőgép-modellező) vagy akár egy játékot (sakk). Példa a szakértők sémáira: Klasszikus példa a sakknagymester, aki a sakkal kapcsolatos, jól szervezett sémáinak köszönhetően jóval hatékonyabban tudja átlátni a különböző lépéskombinációkat. Belgyógyász szakorvos, aki a különböző tünetegyüttesekkel kapcsolatban különböző diagnózist és kezelést tartalmazó sémákkal rendelkezik. A pszichológus, aki az emberi viselkedést és a mentális jelenségeket meghatározott elméleti keretek alapján értelmezi (depressziós tüneteket annak tulajdonítja, hogy a paciens nem dolgozta fel a kora gyermekkori szexuális abúzust). A kezdők és a szakértők sémarendszere között mennyiségi és minőségi különbségek is találhatóak. A szakértő (1) több és (2) részletesebb sémával rendelkezik, és ezek a sémák (3) jobban szervezettek, több közöttük a kapcsolódás. Példa a kezdők és a szakértők sémái közötti különbségekre Bútorokkal kapcsolatos sémák: Kezdő: (1) Rendelkezik az asztal, szék, szekrény, ágy sémájával. (2) A sémák tartalmazzák a bútorokkal kapcsolatos alapvető ismereteket (mire való, miből van, hol lehet venni, ki készíti). (3) A sémák között csak a fölérendelt kategóriacímke (bútor) teremt kapcsolatot. 8

9 Szakértő (Bútorasztalos): (1) Az alapvető bútorfajták sémái mellett vannak sémái különböző szempontok alapján megkülönböztetett altípusokra is. Rendelkezik olyan sémákkal, mint pl. tölgyfából készült ágyak, klasszicista stílusú íróasztalok stb.). (2) A sémái részletesek: tartalmazzák, hogy milyen bútort milyen fafajtákból lehet elkészíteni, mi az elkészítés módja, különböző művészeti stílusokban a bútorok díszítésére mi a jellemző. (3)A sémái között sok és kiterjedt kapcsolat van: például tudja, mi a közös a különböző bútorokban és bútortípusokban a megmunkálás és a nyersanyag tekintetében. Számítógéppel, informatikai rendszerekkel kapcsolatos sémák: Kezdő: (1) Rendelkezik az asztali számítógép, laptop, monitor, billentyűzet,operációs rendszer, internet sémájával. (2) A sémák a számítógépekkel kapcsolatos alapvető ismereteket tartalmazzák: hogyan kell bekapcsolni, milyen operációs rendszerek vannak, a gépeken adatok tárolhatóak és azok átvihetőek más gépekre pendrive segítségével, a gépekre vírusok kerülhetnek stb. (3) A sémák között csak kevés és részben triviális kapcsolat van: az operációs rendszerrel működik a számítógép, a képernyő felbontása összefügg az operációs rendszer beállításaival, a laptop és az asztali számítógép ugyanúgy működik stb. Szakértő (rendszergazda): (1) A számítógéppel kapcsolatban rengeteg sémával rendelkezik: alaplap, processzor, videokártya, mikorprocesszor stb. (2) Sémái részletes ismereteket tartalmaznak a számítógép működéséről: mire való a mikroprocesszor, az alaplap, a képernyő felbontását hol lehet változtatni, az internetre való csatlakozásnak milyen technikai lehetőségei vannak. (3) A sémák között sok kapcsolat, összefüggés található:hogyan függ a mikroprocesszortól a számítógép teljesítmény és ennek függvényében milyen programokat lehet telepíteni, az internetre való kapcsolódáskor milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni a vírusfertőzés elkerülésére, és ebben a tekintetben mi a különbség a különböző vírusirtók között stb. Háziállatokkal kapcsolatos sémák: Kezdő: (1) Rendelkezik a kutyára, macskára, disznóra, tehénre stb. vonatkozó sémákkal, kutya és macska esetében megkülönböztet néhány ismertebb altípust (pl. bernáthegyi, németjuhász stb.). (2) A háziállatokkal kapcsolatban alapvető ismeretekkel rendelkezik: tartásuk célja, körülményei, alapvető élettani jellemzők. (3) Sémák között ritka és felszínes kapcsolatok: mely háziállatokat tartják a húsukért, milyen a viszonyuk a háziállatnak az emberhez. Szakértő (állatorvos): (1) A háziállatok altípusaival kapcsolatban is rendelkezik részletes sémákkal (németjuhász és tacskó, hortobágyi marha, sziámi macska) (2) A sémái sokkal több részletet tartalmaznak a háziállatokkal kapcsolatban: élettani sajátosságok, különböző fajok betegségei, gyógymódok tekintetébe stb. (3) A sémák között sok és gazdag kapcsolat: mik azok a kórokozók, amelyek különböző fajokra egyaránt veszélyesek, milyen gyógymódokkal lehet ezeket gyógyítani stb. A gazdag és jól szervezett, egymáshoz kapcsolódó tudásrendszer segít az adott területen gyorsabban és hatékonyabban feldolgozni az információkat (tárolni, előhívni, manipulálni), és alkalmazni a tudást. Ez 9

10 szükséges a hatékony gondolkodási készségek kialakulásához is: a szakértő egy probléma megoldásakor csak néhány reális alternatíva közül válogat, míg a kezdőnek sokkal több döntési lehetőség tűnhet reálisnak. A kognitív pszichológia nyelvén: a kezdő területáltalános, míg a szakértő területspecifikus stratégiákat használ a problémamegoldás során. A sakknagymester a játék kezdetekor, az első pár lépésben csak a klasszikus megnyitásokból ismert lépéskombinációkat veszi figyelembe: a megnyitásokra vonatkozó tudása segítségével jóval kevesebb lépés közül kell kiválasztania a megfelelőt. Egy kezdőnek ezzel szemben csak területáltalános stratégiái vannak: minden alkalommal át kell gondolnia az összes lehetséges lépést. A szakértelem típusú tudás tehát egyaránt tartalmaz deklaratív és procedurális elemeket is, továbbá a deklaratív tudás szerveződése nagyban befolyásolja a procedurális készségeket is. Régebben úgy vélték, hogy a szakértői tudás jellegzetességeinek leírásával a tudás általános jellegzetességeit írják le. Ma azonban egyre többen úgy gondolják, hogy ez a fajta tudás önmagában nem elegendő a modern társadalomban való boldoguláshoz. A szakértelem ugyanis nagymértékben területspecifikus tudás, amely csak egy adott területen belül lehetővé teszi az információk hatékony alkalmazását. Ez azonban nagyban csökkenti a széles körű alkalmazhatóságát: a sakknagymester keveset tud kezdeni a szaktudásával a go elnevezésű, távolkeleti játékban, a művészettörténész pedig nem tudja felhasználni a szaktudását egy szociológiai vitában. 3.6 Műveltség (literacy)»» A OKKR TUDÁS deskriptor szempontjából szintén releváns a tudás egy másik speciális szerveződési formája, a MŰVELTSÉG (literacy). Ez egy adott kultúrában releváns tudás. Ez a tudás nem egy szakmában/szakterületen való érvényesüléshez elengedhetetlen, hanem a mindennapi életben, a társadalomban való aktív részvétel szempontjából. Három alapvető típusát különböztethetjük meg: olvasáskultúra, matematikai műveltség, természettudományos műveltség. A műveltség egyaránt tartalmaz deklaratív és procedurális (készség) elemeket is. Az OKKR TUDÁS deskriptor esetében csak a tudáselemek relevánsak. Az előző pontban tárgyalt szakértelem esetében a tudás egy bizonyos szakterület logikája szerint szerveződik. A műveltség esetében a tudás szerveződését a bennünket körülvevő kultúra, a társadalmi környezet határozza meg. A műveltség az adott kultúrában releváns és felhasználható készségek, képességek, ismeretek összessége, a társadalmilag értékes tudás. E tudásfogalom felmérésére optimalizálták az OECD PISA-felmérést, amely 3 fő területen definiálja a műveltséget: matematikai műveltség, természettudományos műveltség, olvasáskultúra (OECD, 1999). Az olvasáskultúra (reading literacy) a személyek azon képességére vonatkozik, hogy a saját céljaik elérése érdekében képesek megérteni és reflektálni írott szövegekre. A természettudományos műveltség (scientific literacy) birtokában a személy képes a természettudományos tudását felhasználni a természeti világ megértésében és képes részt venni az azt érintő döntések meghozatalában. A matematikai műveltség (mathematical literacy) azt a képességet takarja, melynek segítségével a személy képes azonosítani és megérteni a matematika világban játszott szerepét és ez alapján képes jól megalapozott döntéseket hozni (pontos definíciókat lásd OECD, 1999, a definíciók értelmezését lásd Csapó, 2004). A definíciókból látható, hogy a műveltség a szakértelemhez hasonlóan deklaratív és procedurális elemeket is tartalmaz. Emiatt az OKKR szempontjából további elemzést igényel, mi is tartozik a tudás és a képesség deskriptorhoz. Ezt a PISA 2000-es és 2006-os felmérésének ismertetőjében (továbbiakban: ismertető) található definíciók alapján végeztem el (OECD, 1999; OECD, 2006). 10

11 Az olvasáskultúra esetén a szövegben lévő információk felhasználásával kapcsolatos procedurális tudáselemek a hangsúlyosak (információ kikeresése, a szöveg megértése, szöveg interpretálása, a szöveg értékelése, elemzése stb.). A deklaratív tudás csak a szöveg megértéséhez és feldolgozásához kapcsolódó háttértudásként jelenik meg, és így mindig az adott szöveghez, annak témájához kötődik. A matematikai és természettudományos műveltség már hangsúlyosabban tartalmaz deklaratív tudáselemeket, de hangsúly itt is a matematikai és természettudományos fogalmak és összefüggések mindennapi problémákban való használatára helyeződik. Az ismertető szerint egy személy matematikai műveltségének a szintjét az jellemzi, hogyan használja a matematikai tudását problémák megoldásában. Ez is inkább egy készség/képesség jellegű tudás irányába mutat, noha itt már megjelenik a matematikai tudás, négy nagy téma köré csoportosítható matematikai tartalom. Az 1. táblázatot figyelve azonban látható, hogy még itt is vegyesen szerepelnek deklaratív és procedurális elemek. Tér és forma (Space and shape): Bizonytalanság (Uncertainity): 11»» formák és minták felismerése»» formák változásainak a megértése»» 2 és 3 dimenziós reprezentációk»» téri tájékozódás»» adatok elemzése»» valószínűség fogalma 1. táblázat: Példák a PISA-felmérés által vizsgált matematikai alapfogalmakra és azok összetevőire A deklaratív jellegű tudáselemek aránya a természettudományos műveltség esetében a legnagyobb (lásd 2. táblázat): itt az ismertető megkülönbözteti a természettudományok ismeretanyagára (fogalmak, öszszefüggések) vonatkozó, illetve a tudományra magára vonatkozó tudást (a tudományos kutatás és tudás hatásossága és határai, módszerekkel kapcsolatos tudás). A természettudománnyal kapcsolatos deklaratív tudás azonban itt is csak akkor válik természettudományos műveltséggé, ha ezt a deklaratív tudást a személy képes felhasználni konkrét helyzetek tudományos szemléletű vizsgálatára és a tudományos bizonyítékokat fel tudja használni konklúziók levonására. Természettudományos tudás Fizikai rendszerek (anyag szerkezete, mozgás és erő, energia és változása, anyag kémiai változásai stb.) Élő rendszerek (Sejtek, emberek, ökoszisztéma, bioszféra stb.) Föld és űr (Föld története, földi rendszerek stb.) Technológiai rendszerek (tudomány és technológia közötti kapcsolat, fogalmak stb.) Tudományra vonatkozó tudás (knowledge about science) Tudományos kutatás (eredet, célja, kísérletezés, adattípusok) Tudományos magyarázatok természete (szabályok, kimenetelek) 2. táblázat: A természettudományos műveltséghez hozzátartozó deklaratív tudáselemek Első látásra tehát azt mondhatjuk, hogy a műveltség típusú tudás esetében nem hangsúlyos a deklaratív jellegű ténytudás. De ne felejtsük el, hogy a PISA feladatok egy jó részénél a deklaratív tudás szükséges a megoldáshoz, de a tudás alkalmazásának képessége nélkül nem elégséges hozzá. A műveltség tehát egy olyan tudásszerveződési forma, amely rugalmasan, többféle kontextusban is alkalmazható. Így a műveltséget ugyanolyan tudássémák segítségével határozhatjuk meg, mint a szakértelmet. A műveltség a szakértelemmel szemben azonban lazább szerveződésű, és nem annyira egy szakterület konkrét kontextusára optimalizált, ezáltal lehetővé teszi a tudás hétköznapi életben való felhasználását. Ezért ugyanazon a területen szerveződhet szakértelem és műveltség jellegű tudás is (Csapó, 2004).

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT KRITÉRIUMORIENTÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGYI TARTALMAKKAL AZ 5. ÉVFOLYAMON PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára Készítette: Gaskó Krisztina

Részletesebben

A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán

A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005/2. JATEPress, Szeged, 123-138. o. A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és

Részletesebben

II. ISKOLAI TUDÁS, KÉPESSÉGEK, PROBLÉMAMEGOLDÁS

II. ISKOLAI TUDÁS, KÉPESSÉGEK, PROBLÉMAMEGOLDÁS II. ISKOLAI TUDÁS, KÉPESSÉGEK, PROBLÉMAMEGOLDÁS Bevezető Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének és az MTA Munkatudományi Bizottságának éves konferenciáin az interdiszciplinaritás viszonylag ritkán jelenik

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Személyiségértelmezés és önismeretfejlesztés pedagógiai alulnézetből

Személyiségértelmezés és önismeretfejlesztés pedagógiai alulnézetből Tókos Katalin Személyiségértelmezés és önismeretfejlesztés pedagógiai alulnézetből Az értelmezés fogalmi keretei A személyiség- és önismeret-fejlesztés fogalma a pedagógiai munkákban gyakorta jelenik meg

Részletesebben

A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola

A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola MAGYAR PEDAGÓGIA 104. évf. 4. szám 443 470. (2004) A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola A mai gazdaság gyors

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági A TANULÁS DIMENZIÓI ÉS A TUDÁS SZERVEZŐDÉSE Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági fejlődéssel foglalkozó elemzések középpontjába került a tudás, a tanulás és az oktatás. Három

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN KÉPZÉSI CSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ÍRTA: RADNÓTI KATALIN KÖZREMŰKÖDÖTT: CSIRMAZ MÁTYÁS MAYER ÁGNES KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Vas Réka Franciska Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Vas Réka Franciska Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/11 tanulmány szemle

is ko la kul tú ra 2010/11 tanulmány szemle tanulmány D. Molnár Éva A tanulás értelmezése a 21. században 3 Pléh Csaba Az állati emlékezet és a lelki élet eredete: Kardos Lajos magyar összehasonlító pszichológus koncepciója 17 Török Imre András

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben