A napirend 13 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A napirend 13 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV ORSZÁGOS INTÉZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE Dragon Faragó Lajos (DFL) kor ima után üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy 23 szavazati joggal rendelkező OIB-tag közül 15 van jelen, így az ülés határozatképes. (1. melléklet) Javasolja, hogy a jegyzőkönyvet saját jegyzetei és magnófelvétel alapján maga készíti majd el. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva. A jegyzőkönyv hitelesítésére Husz Endre cst-et és Werner József cst-et javasolja. 13 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva. Napirend előtt: DFL: A kiküldött napirendjavaslathoz (2. melléklet) több módosító javaslatot fűz: - Napirend előtt tájékoztatásra kért néhány percct Ormay József O.Főtitkár és Hegyi László cst. a pályázatokkal kapcsolatban. - Az 1. napirendi pontot kiegészíteni javasolja: az Országos Vezetőtisztnek febr. 25-én kelt javaslatát kéri napirendere venni. Ennek tárgya az Országos Felnőttcserkész szakvezető, Országos Rovercserkész szakvezető kinevezése. (4.sz. melléklet) - 4. napirendi pontként az Országos Vezetőtisztnek febr. 21-én kelt javaslatát kéri napirendere venni. Ennek tárgya a ös cserkészév programterve. (3.sz. melléklet) - 5. napirendi pontként az Országos Elnökség előterjesztésére a lelkiségi mozgalmak által javasolt foglalkozás előtti és utáni imák bevezetésének kérdése. (5.sz. melléklet) - 6. napirendi pontként a IX. cs.kerületi elnökség helyzetének megtárgyalása Szavazásra teszi fel a módosított napirendet. A módosított napirend a következő: 1. Igazolási feladatok, megbizatások kiadása 2. ASZ vitája (1. sz. melléklet: O. Elnökség előterjesztése) 3. Próbarendszer 4. részének vitája, végszavazás 4. Programterv 5. Cserkészimák 6. A IX: cs.kerületi elnökség helyzete A napirend 13 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva. Hegyi László (HL): Idén, előkészítetlenül, új pályázati rendszert vezetnek be. Számtalan probléma merült fel. Figyelmeztet az időpontok betartására, az elküldésre, a rendszer esetleges összeomlása miatt kieső napokra. Ormay József (OJ): Az Országos Közgyűlésén átadandó kitüntetésekre lehet felterjeszteni arra méltó személyeket. Kéri a felterjesztéseket a kerületektől. Jelzi, hogy a székház emeleti részét részben már kiadták albérlőknek, így arra már nem számíthatunk. Még néhány albérlő jelentkezhet. 1. napirendi pont: Igazolások, megbízatások DFL: Selymes Ferenc tiszti igazolására tett javaslatot az O.Ig.Biz. (2002-ben végzett cst-i tábort, azóta letelt a 2 év st-i gyakorlata) OIB /1. határozat: Az OIB Selymes Ferenc cserkésztiszti képesítését 1/15

2 igazolja. Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. DFL: Az O.Vt. előterjesztette, hogy Pál István cst-et Országos Öregcserkész szakvezetővé nevezze ki az OIB. (6.sz.melléklet) OIB /2. határozat: Az OIB az Országos Vezetőtiszt előterjesztésére Országos Öregcserkész vezetővé nevezi ki Pál István cst-et. Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. DFL: Az O.Vt. előterjesztette, hogy Csordás Tímea cst-et Országos Róvercserkész szakvezetővé nevezze ki az OIB. OIB /3. határozat: Az OIB az Országos Vezetőtiszt előterjesztésére Országos Róvercserkész vezetővé nevezi ki Csordás Tímea cst-et. Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 2. napirendi pont: Az Alapszabály tervezet vitája DFL: A napirend tárgyalásakor derült ki, hogy az O. Elnökség egy új, a meghívó mellékleteként kiküldött tervezettől eltérő tervezetet terjesztett elő. Ez a már megismerttől több oldallal hosszabb. Többen kifogásolták, hogy ennek az új szövegtervezetnek a megtárgyalására nem volt módjuk felkészülni. Nagykáldi Levente (NL): Az imént kiosztott szöveg csak kissé tér el attól, amelyet a meghívóval együtt kaptak kézhez az OIB tagjai. Csak néhány értelmező megfogalmazás került bele. DFL: Nem tartja helyénvaló módszernek, hogy olyan szöveggel kell dolgoznia az OIB-nek, amelyet nem volt módja a jelenlevőknek megismerni. Ha az O. Elnökség napirenden kívánja tartani a tervezetet, akkor azt javasolja, hogy az OIB tagjai által ismert szövegtervezetet tárgyalják, ahol eltér attól az új tervezet azt Nagyakáldi Levente jelezze. Dr. Roszmusz András: Tárgyalni kell az ASZ-t. Csak kevéssé tér el az új szöveg. Majd jelezni fogják az eltéréseket. DFL: Előbb általános vitára bocsátotta a tervezetet. Közben megérkezett a VII. cs.kerület OIB képviselője, így 16 szavazati joggal rendelkező tag van jelen. Dr. Nagy-Bozsóky József (dr.nbj): Kifogásolja, hogy az ASZ tervezet a Szövetség nevelési céljának, mint elsődleges célnak megfogalmazásál hibásan fogalmaz, nem a személyiség fejlődését hangsúlyozza. DFL: Tiszteletét fejezi ki az elnökség iránt azért az áldozatos munkáért amelyet az elmúlt években kifejtett a Szövetség helyzetének megerősítése érdekében. Nem szeretné, ha megsértődnének azért, amit az ASZ tervezet kapcsán fog mondani, de nem érti, hogy egy több mint egy évig készült tervezet, amely megjelent a VLben, és vitára lett bocsátva, hogyan alakulhatott át oly gyorsan néhány hét alatt. A két tervezet alig hasonlít egymásra. Helyteleníti az előterjesztés módját is. Nem tartja részletes vitára alkalmasnak. Felolvasta a X. cserkészkerület elnökségének határozatát: A X. cs.kerület elnöksége az új Alapszabálytervezetet a jelenlegi formájában nem tartja elfogadhatónak (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott határozat), valamint a X. cserkészkerületi KIB határozatát: A KIB az Országos Elnökség által án előterjesztett Alapszabály-tervezetet megvitatta és megállapította, hogy az a követelményeknek nem felel meg. Néhány elemét megfontolandónak tartotta. A KIB az Alapszabály-előterjesztés ezen módját 2/15

3 elutasítja. Összességében úgy gondolja, hogy a tervezet kidolgozatlansága miatt a májusi Országos Közgyűlés elé nem vihető. (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott határozat). Hada Tibor (HT): Sok javítandó hibája és hiányossága miatt nem tartja valószínűnek, hogy az Országos Közgyűlésig el lehetne készíteni egy olyan tervezetet, amelyet a közgyűlés elé lehetne terjeszteni. DFL: Úgy értesült, hogy az EU-csatlakozás miatti jogszabályharmonizációkkal kapcsolatban az egyesületekről szóló törvény is komoly átdolgozás alá kerül a közeljövőben. Várhatóan az őszi parlamenti ülés elé kerül. Helyesebbnek tartaná, ha a Közgyűlés nem tárgyalná az ASZ módosítását, és összehívva az ASZ Bizottságot, további előkészítő munkálatok folynának. Nincs szükség ilyen komoly mértékű változtatásokra az ASZ-ban. Az ügyészség kifogásainak jelentős része nem az ASZ-t érinti. Az ASZ-t érintő kifogásai pedig jóval kisebb mértékű változtatással orvosolhatóak. Nem tartja indokoltnak pl. a tagsági viszonyok megváltoztatását. Hegyi László (HL): A tagsági viszonyokkal nem ért egyet. Kérdés, hogy az ügyészség belenyugszik-e abba, hogy most a közgyűlés nem hoz döntést. Dr.Subert László (dr.sl): Az I. cs.kerület elnökségének véleménye szerint is sok probléma merül fel a tevezettel kapcsolatban. Egy alapvető probléma a tagsági viszonyok rendezése, mely visszalépés a VL-ben megjelent változathoz és a jelenlegi ASZ-hoz képest is. Ezért nem tartják vitára alkalmasnak. Ormay József (OJ): Cserkész szempontokat említ: nem említi a tervezet, hogy gyermek szervezet is vagyunk, valamint nyomát sem találta annak, hogy külön foglalkozunk a fiúkkal és a lányokkal. Fehér György (FGy): A IV. cs.kerület tisztígyűlése sem tartja vitára alkalmasnak a jelenlegi tervezetet, és azt javasolta, hogy az OIB ASZ-Bizottsága dolgozzon ki egy új tervezetet és azt az ősz folyamán terjessze a tagság, a csapatok elé, majd egy rendkívüli ülés fogadja el. Dr.NBJ: Nem kell félni attól, hogy halasztódik az ASZ elfogadása még néhány hónapig. Nincs értelme most erről a vitának. HL: Nem kellene most a tagságról beszélni. Esetleg a tervezet többi részéről lehetne. Dr. Egyed István (dr. EI): Jogkövető magatartásra buzdít. Nem tartja kivihetőnek, hogy most ne döntsön az ASZ-ról a közgyűlés. Félő, hogy pl. Gyurcsány miniszter úr nem vendégként jelenik majd meg egy közgyűlésen, hanem mint elnök. Az ügyészségnek igaza van több ponton is. Nem tartja szerencsésnek azt az álláspontot, hogy majd legfeljebb bíróságra megy az ügyészség, és elhúzódik a per évekig. A Közhasznú szervezetekről szóló törvény elemeit bele kell dolgozni az ASZ-ba. A Szövetség képviseletéről is kell dönteni. Dönteni kell a tagság kérdéséről. A fegyelmi felelősség ügyében is határozni kell. A jogharmonizáció jegyében történő törvénymódosításra várás kapcsán megjegyezte, hogy a közelgő választásokra való tekintettel nem valószínű, hogy az egyesületekről szóló törvény lesz az, amit módosítani fognak. Van fontosabb is. DFL: Amiért ő maga és a X. kerület jelenlegi formájában nem tartja elfogadhatónak az ASZ tervezetet az is, hogy nincsenek benne átmeneti szabályok. Vagyis nem rendelkezik, hogy a jelenlegi Szövetségből hogyan lesz egy egészen más tagsággal rendelkező új. Sarkosan fogalmazva: a közgyűlés napján megszűnik a MCSSZ és egy új jön létre, melynek egyetlen tagja sincs még, olyan szervezete sincs amely felveszi az új tagokat, de még a felvételi kritériumok sincsenk kidolgozva, hanem egy majdan megalkotandó SZMSZ fogja tartalmazni. Dr.NBJ: A csapatok tagsága a törvény szerint lehetséges, a többi ügyészségi kifogásra kell válaszolni. Azt nem tartja helyénvalónak, hogy a cserkészek legyenek a 3/15

4 tagok. HL: Nem érti és rosszalja, hogy miért változott január óta ilyen mértékig a tervezet. Azt nem tartja helyénvalónak, hogy a cserkészek legyenek a tagok, és delegálással jelöljék ki a küldöttgyűlések tagságát. Nagykáldi Levente (NL): A Legfelsőbb Biróság töretlen és egyértelmű gyakorlata, hogy csak akkor engedélyezi a jogi személyiség nélküli tagságot, ha ezen közösségeknél biztosított az, hogy ezen közösségek szilárd jogi alapon állnak, vagy valami módon hosszú távon biztosított, hogy összetartoznak. Ezért nem épülhet a csapatokra a Szövetség. Tagok lehetnek még a törvény és a bírósági gyakorlat szerint: cserkészvezetők, a cserkészek és a fenntartó testületek. A tagokat pontosan és naprakészen nyilván kell tartani. A tagok választójoga és választhatósága elválaszthatatlanul összetartozik. Jogi személyek nincsenek sokan, nyilvántarthatók és választhatók is (a vezetőjük). A cs.vezetők is nyilvántarthatók, választók és választhatók. A cserkészek nagyrésze kiskorú vagy fiatalkorú, ezért bizonyos jogügyletek megkötésekor nem ő, hanem a szülő járna el. Nyilvántarthatóságuk is problémás. A küldöttválasztás is sok problémát vet fel. Több szervezet bukott meg az elmúlt években e miatt. Ezért nem lehet tag a gyermek. Nem is az a dolga, hogy közgyűlésre járjon, országos vezetőt válasszon stb. Tehát a legbiztonságosabb lábon áll a Szövetség, ha cs.tisztekből és fenntartótestületekből áll. Meg kell viszont oldani, a cserkészek kapcsolódási módját a Szövetséghez. Ez a tervezetben a magyar cserkészek közössége útján valósul meg. Ez nem jogi szervezet, hanem baráti társaság, melynek tagjai belépésükkor vállalják a Szövetség szabályait. Hamza István (HI): Vitázzunk a tervezetről, de helyteleníti, hogy nem volt idő felkészülni, mivel most az ülés előtt lett kiosztva egy újabb szöveg. Dr.SL: Az I. cs.kerület a gyerek tagságára épülő szövetség koncepcióját tartja fenn, és megoldhatónak tartja a választhatóság és a választójog alkotmányos szétválaszthatóságát. A küldöttválasztás problémáját úgy oldanák meg, hogy a cspk. legyen a csapat tagjainak képviselője, ha pedig több felnőtt és bizonyos kritériumoknak megfelelő cserkész is van a csapatban, miért ne választhatnának közülük a gyerekek. A létszámarányosság problémája nem lenne megoldva az előttünk álló tervezettel. Vannak szinte csak cst-ekből álló csapatok, más nagy létszámú csapatban viszont alig van cst. vagy st. A csapat és a fenntartó testület közötti jogviszony biztos alapra helyezését szerződéskötéssel kellene megoldani. A fenntartó testület szerződést kötne a Szövetséggel, melyben vállaja a csapat fenntartását függetlenül attól, hogy az alapító okiratában szerepel-e vagy nem, hogy cserkészcsapatot tart fenn. A szerződést csak mindkét fél egyetértésével lehet válaszolni. DFL: Javasolja, hogy - ha részletes vitát tartunk az eredeti szöveget nézve vitázzunk. Az eredeti szövegtől eltérő részeknél Nagykáldi Levente jelezze a változást. Dr.Roszmusz András (dr.ra): Javasolja, hogy bocsássák részletes vitára, a vita során a szükséges módosításokat végezzék el. Az elfogadott tervezetet az Országos Közgyűlés előtt 6 héttel mindenki megkapja majd. Akinek pedig ez nem tetszik egy párhuzamos kidolgozott koncepciót nyújthat be a közgyűlésnek. DFL: A jelen ASZ tervezettel kapcsolatban is igaz, hogy nincs olyan törvény, amely tartalmazza a fenntartó testület definícióját, csak az ASZ tervezet. Az ügyészség által problámának tartott biztos alap a cs.csapat fennmaradására tehát nincs megoldva. Akkor sem lesz biztosabb a cs.csapat fennmaradása, ha a fenntartó testület a tag, hisz van jogutód nélküli megszűnés, és az alapító okiratát is módosíthatja a jogi személy, de egyszerűen ki és léphet a Szövetségből, mégpedig egyoldalú elhatározásával. Még csak szerződés sem köti. A jelenleg érvényes ASZ-t kiegészítve ezen tervezet néhány jó megoldásával jóval kisebb felfordulást okozva meg lehetne oldani az ügyészség által felvetett problémákat. 4/15

5 DFL: Szavazásra teszi fel, hogy részletes vitára bocsátja-e az ASZ tervezete az OIB. Az Alapszabály tervezetét az OIB részletes vitára alkalmasnak tartotta (13 igen, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva). DFL: Részletes vitát kezdeményezett a tervezetről. Az OIB szakaszonkét haladva megtárgyalta a tervezetet, több kiegészítést, javítást tett. Az egyes javításokat az elnök megszavaztatta, elfogadás esetén a szövegtervezetet kiegészítették. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya TERVEZET /15

6 1. Az Alapszabály: Jelen szabályzat a Magyar Cserkészszövetség - továbbiakban: a Szövetség - Alapszabálya, továbbiakban: az Alapszabály, rövidítve: ASZ, A Magyar Cserkészszövetség kiemelten közhasznú országos társadalmi szervezet. Az Alapszabály és a Szövetség működése megfelel az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Közhasznúszervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint az egyéb vonatkozó törvények és rendeletek előírásainak. 2. A Szövetség elnevezése, székhelye: A Szövetség elnevezése: MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG A Szövetség elnevezése angolul: HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION A Szövetség elnevezése franciául: FÉDÉRATÍON DES ÉCLAIREURS HONGROIS A Szövetség elnevezése németül: UNGARISCHER PFADFINDERBUND A Szövetség rövidített elnevezése: MCSSZ A Szövetség székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. 3. A Szövetség jelvénye, köszöntése, jelmondata, színe: A Szövetség jelvénye: a stilizált Szent Koronával ékesített cserkészliliom. A pontos grafikát az Országos Intéző Bizottság -rövidítve: OIB- állapítja meg a Szervezeti és Működési szabályzatban, rövidítve: SZMSZ. A Szövetség köszönése: Jó munkát! A Szövetség jelmondata: Légy résen! A Szövetség színe: zöld-sárga. 4. A Szövetség bélyegzője: A Szövetség bélyegzője 35 mm átmérőjű, kör alakú, középen a cserkészjelvény, Magyar Cserkészszövetség 1912" körirattal. A bélyegzőn további, azonosításra alkalmas jelölések is lehetnek. A Szövetség képviseleti jogkörben kiadott kiadmányait a Szövetség kör alakú bélyegzőjének lenyomatával is el kell látni. A szervezeti egységek és a tisztségviselők bélyegzőjeinek formáját, szövegét és használatuk módját az Országos Intéző Bizottság a Szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg és az Országos Főtitkár adja ki használóiknak. Minden bélyegző a Szövetség tulajdona, és csak az arra jogosultak, a szabályzatokban foglaltak szerint használhatják. 5. A Szövetség bejegyzése: A Szövetséget a Fővárosi Bíróság a társadalmi szervezetek jegyzékébe FPK /1989/1.sz. végzésével 1/1989. sz. alatt vette nyilvántartásba, jelenleg sz. alatt tartja nyilván. A Szövetség az december 28-án alakult Magyar Cserkészszövetség, majd az évi feloszlatás után Magyar Cserkészfiúk Szövetsége néven újjáalakult, és 1948-ban megszüntetett szövetségek jogutódja, az 1926-ban alakult Magyar Leánycserkészszövetség hagyományainak is folytatója és őrzője. 6. A Szövetség Cserkész Világszövetségi tagsága: A Szövetség a Magyar Köztársaság területén kizárólagos tagja a genfi székhelyű Cserkész Világszövetségnek - World Organization of the Scout Movement, WOSM - annak alapításától fogva. Lord Baden-Powell, a cserkészet létrehozója és alapítója a Cserkész Világszövetségre hagyományozta a cserkészet egészét és a hozzá kapcsolódó jogokat, így a Magyar Cserkészszövetség Magyarországon a cserkészei egyedüli hivatalos képviselője. 7. A Szövetség célja: A Szövetség nevelési célja, mint elsődleges cél: A gyermekek és fiatalok - leányok és fiúk nevelése és oktatása a személyiség fejlődésének irányításával jellemes egyéniséggé, azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése közösségben valláserkölcsi alapon. El kívánja érni, hogy a fiatalok a helyi közösségeknek, a Nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek. Ez a Szövetség elsődleges célja, amely további céljai eléréséért való tevékenységének is fontos szempontja. A Szövetség oktatási és kulturális célja: A Magyar Nemzet kulturális örökségének megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, a közösségi művelődési szolgáltatás, a könyvtári szolgáltatás, az iskolarendszeren kívüli oktatás. A Szövetség környezetvédelmi célja: Környezettudatos magatartásra nevelés és ezen keresztül az egész földön a környezet védelme, óvása, és az erre való nevelés. A Szövetség természetvédelmi és állatvédelmi célja: A zöld területek, a védett természeti értékek, a különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása, továbbá a növény és állatvilág megismertetése, védelme. A Szövetség műemlékvédelmi és hagyományőrző célja: Hazánk és az emberiség épített környezetének, műemlékeinek, és az egyes tájak sajátos jellegének védelme, a népi, történelmi, művészeti hagyományok ápolása és védelme. A Szövetség egészségvédelmi és sport célja: A fiatalok egészséges életre való nevelése, az ifjúság mozgáskultúrájának fejlesztése, az amatőr szabadidő-sport, a tömegsport, a turisztika. 6/15

7 A Szövetség szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi célja: A hátrányos helyzetű fiatalok, családok és rászorulók segítése, életminőségük javítása, közösségek létrehozása és fejlesztése a gyermekek és az ifjúság számára értékek felmutatása, pozitív viselkedési minták közvetítése, valamit az üdültetés, a hasznos szabadidő-tevékenység elősegítése. A Szövetség euro-atlanti integrációs és kisebbségvédelmi célja: Hazánk, valamint az Európai Unió országai, a környező államok és más országok fiataljainak megismerése, a magyarországi és a külföldi magyar nemzetiségek segítése. 8.. A Szövetség cél szerinti tevékenységének meghatározása: A Szövetség cél szerinti tevékenysége a cserkészet működtetése a Magyar Köztársaság területén, valamint azon nevelési, oktatási, kulturális, környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, műemlékvédelmi, hagyományőrző, egészségvédelmi, sport, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, euro-atlanti integrációs, kisebbségvédelmi, és minden más tevékenység végzése. A cserkészet és a cserkész fogalmát jelen Alapszabály 14. -a határozza meg. 9. A Szövetség közhasznúsági tevékenységének meghatározása: A Szövetség kiemelten közhasznú szervezet, amely olyan közfeladatot is ellát, amelyről törvény, törvényi felhatalmazás, vagy más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezek közül különösen az alábbi, törvényben megállapított, kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végzi: a) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket teremt, támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét (Kszt. 26. c) 4.), b) Hátrányos, helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: gyermekek, gyermekes családok, csonka családok, hátrányos helyzetű családok segítése, támogatása, fejlesztése, szabadidős programok és üdültetések szervezése (Alk. 15., 32/B (1), Kszt 26. c)11.), c) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: a gyermekek és az ifjúság erkölcsi és közösségi nevelését végzi, a társadalom hasznos tagjává nevel, segítséget nyújt az ifjúságot érő káros hatások leküzdéséhez, pozitív viselkedési mintákat ad és azokat a gyakorlatban alkalmazza (Alk.16., XXXI. tv.11. (1), 12. (2), 39. (Kszt. 26. c) 10.), d) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: az ifjúságot szociális érzékenységre neveli, a családi életre nevel, szociális tevékenységet végez a gyakorlatban, idős korúakat, mozgáskorlátozottakat segít és ezek segítésére nevel (1993. III. tv. 57. (1) 64., 1997.XXXI.tv.12. (2) (Kszt 26. c) 2.), e) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés: Az egészséges életmódra való nevelést és a civilizációs betegségek, ártalmak megelőzését tevékenységével elősegíti, szakképzett oktatók bevonásával egészségoktatást, elsősegélynyujtási oktatást szükség esetén elsősegélynyújtást illetve mentést végez (az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 141. (3)), (Kszt. 26. c) 1.). f) sporttevékenység: amatőr sport- és szabadidősport- tevékenységet valamint sportturisztikai tevékenységet sportoktatást végez, a sport és a mozgás szeretetére nevel, fejleszti az ifjúság fizikai erőnlétét és állóképességét, mozgásra és egészséges életmódra nevel, nem professzionális sportrendezvényeket, sportversenyeket szervez, bonyolít le (Kszt. 26. c) 14.), g) kulturális tevékenység: megismerteti és megérteti az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeit, elősegíti a befogadásukat, gondozza az ünnepek kultúráját segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltésének a feltételeit (Kszt. 26. c) 5.}, h) kulturális örökség megóvása: feltárja és megismerteti a helyi település, valamint Magyarország más építészeti, környezeti, szellemi, művészeti értékeit, hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művészeti életet, biztosít egyéb művelődést segítő lehetőségeket (a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 76. (1)- (2) bekezdés), (Kszt. 26. c) 6.), i) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: az ifjúsággal megismerteti a magyarországi és a határon túli magyar kisebbségek kultúráját, segíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását (Alk. 6. (3), (Kszt. 26. c) 13.), j) euro-atlanti integráció elősegítése: segíti és támogatja más országok, főként az Európai Unió tagállamai, a Magyarországgal szomszédos országok, és Hazánk cserkészei és ezen keresztül az ifjúság találkozását, egymás megismerését, megbecsülését, látogatások, csereprogramok külföldi képzések szervezésével, más országok Hazánkba látogató fiataljaival megismerteti Magyarország kulturális és történelmi örökségeit (Kszt. 26. c) 19.), k) műemlékvédelem: gondoskodik a területén lévő és műemléki védettség alatt nem álló, de a település sajátos jellegének megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti és településszerkezeti értékek 7/15

8 védelméről, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően (a műemlékvédelemről szóló évi L!V. törvény 30. (2) b) pontja), feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi a helyi építészeti örökség értékeit (Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (2), Kszt. 26. c) 7.), l) természetvédelem, állatvédelem: tevékenységével óvja és védi a természet értékeit, a természetvédelemre nevel, az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevel, az állatok megismerésére, és gyakorlati ismeretszerzésre is lehetőséget biztosít (az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 46. (1)-(2) bekezdés), (Kszt. 26. c) 8.), m) környezetvédelem: a környezet kímélésére és védelmére nevel, a közvetlen környezet és a Föld ökológiai rendszerét, problémáit megismerteti, megoldásokat, javaslatokat készít, és ezeket gyakorlatban is alkalmazza (Kszt. 26. c) 9.), n) önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítása: tűzvédelmi és tűzoltási alapismereteket oktat és szükség esetén végez, mentési ismereteket terjeszt, váratlan helyzetekre és katasztrófára felkészít, szükség esetén mentést és katasztrófa elhárítást végez (Kszt. 26. c) 15.). 10. A Szövetség kiemelten közhasznú működésével kapcsolatos rendelkezések: A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjai és tagjain kívül mindenki más is részesülhet, a szolgáltatás jellegétől függően. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és pártoktól támogatást nem fogad el. Országgyűlési vagy önkormányzati képviselőjelölteket nem állít és nem támogat, képviselőktől és képviselőjelöltektől támogatást nem fogad el, valamint pártpolitikai kérdésekben hivatalos állásfoglalást nem tesz közzé. A Szövetség Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait hivatalos országos sajtókiadványa, a Vezetők Lapja útján, valamint egy országos sajtótermékben is nyilvánosságra hozza. 11. A Közhasznúsági Jelentés: Az Szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg Közhasznúsági Jelentést készíteni. A Közhasznúsági Jelentés az évi CLVl. törvény vonatkozó előírásai szerint készül. A jelentés elfogadása az Országos Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Szövetség éves beszámolójának jóváhagyását és a Közhasznúsági Jelentés elfogadását az Országos Közgyűlés a tárgyévet követő év május 25-ig köteles tárgyalni. A Szövetség jóváhagyott éves Közhasznúsági Jelentéseibe bárki betekinthet, és azokról saját költségére másolatot készíttethet. 12. A Szövetség vagyona és gazdálkodása: A Szövetség működéséhez a pénzügyi forrásokat többek között a tagdíjakból, adományokból, saját vállalkozásainak jövedelméből, valamint olyan támogatásokból teremti elő, melyeket a Magyar Állam és az önkormányzatok a Szövetség kiemelten közhasznú tevékenysége végzéséhez nyújtanak. Ingatlan tulajdonjogának megszerezéséhez, elidegenítéséhez, megterheléséhez, vagy tartós bérbe, haszonbérbe adásához az OIB jóváhagyása szükséges. A Szövetség gazdálkodása tekintetében alapvetően az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott gazdálkodási elírások az irányadóak. A Szövetség részletes gazdálkodási, pénzügyi, számviteli és ügyviteli szabályait az OIB állapítja meg és külön szabályzatban teszi közzé. A szövetség megszűnése esetén az esetleges hitelek törlesztése után fennmaradó vagyona adományként a Magyar Cserkész Alapítvány tulajdonába kerül, mely Alapítványt a Fővárosi Bíróság tart nyilván. 13. A Szövetség, mint kiemelten közhasznú szervezet vezetőire vonatkozó szabályok: 1. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Szövetség vagy valamely kerület vezető tisztségviselője, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 2. A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több olyan megbízást, tisztséget töltene be egy időben, amelyek közül az egyik hatásköre a másik ellenőrzése, felügyelete, vagy a kettő között érdekellentét áll fenn. A vezető tisztségviselőknek, valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítására az OIB jogkörébe tartozik. 3. A vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), vagy élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó), a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 8/15

9 megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatás, illetve a Szövetség által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 14. A cserkészet, a cserkész, és a magyar cserkészek közösségének meghatározása: 1. A cserkészet valláserkölcsi alapon működő ifjúságnevelő mozgalom és életforma. A cserkészet mindenki számára nyitott származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. A cserkészetben résztvevő személyek önkéntesen, saját szabad elhatározásukból tevékenykednek, a Szövetséggel, annak Alapszabályával és szabályzataival összhangban. A cserkészet mentes a pártpolitikától, pártokat, képviselőket, képviselő-jelölteket nem támogat, és tőlük támogatást nem fogad el. A cserkészet vállalja valláserkölcsi alapon álló küldetését a társadalomban, ezért felmutatja az általa képviselt értékeket a társadalom számára, megismerteti értékrendjét és keresi az együttműködés lehetőségeit minden olyan személlyel és szervezettét, akik vagy amelyek vele rokon alapelveket vallanak, és nem működik együtt azokkal a személyekkel és szervezetekkel, akik vagy amelyek célkitűzései ellentétesek a cserkészet alapelveivel. 2. Cserkésznek nevezzük azt a természetes személyt, aki szabad elhatározásból, a cserkészmozgalom alapítója, Lord Róbert Baden-Powell of Gilwell által megfogalmazott, valláserkölcsi alapokon álló, a Cserkész Világszervezet által képviselt, a világ cserkészei és cserkészszövetségei, közöttük a Magyar Cserkészszövetség által vallott cserkészeszmények és jelen Alapszabály 18. -ában leírt cserkésztörvény szerint akar élni további élete során, és aki cserkész társai közösségében a jelölt idő elteltével, a megfelelő cserkésztudás elsajátítását követően, cserkészvezetői egyetértésével, a közösség előtt a cserkészfogadalom letételével ezen szándékát ünnepélyesen is kinyilvánította. A cserkészfogadalom letételével a fogadalmat tevő nem válik a Szövetség rendes tagjává. 3. A Magyar Köztársaság területén kizárólag a Magyar Cserkészszövetség képviseli hivatalosan a cserkészmozgalmat, mivel a Magyar Cserkészszövetség az 1912-ben megalakult Magyar Cserkészszövetség kizárólagos jogutóda és a Cserkész Világszövetség (World Organization of the Scout Movement, WOSM) kizárólagos magyarországi tagszervezete, így Magyarországon csak olyan természetes személy tehet érvényesen cserkészfogadalmat, és válhat jelen paragrafus második bekezdése szerinti cserkésszé, aki saját elhatározásából a Magyar Cserkészszövetség szabályzatai szerint és iránymutatása alapján, a Szövetséggel összhangban kíván tevékenykedni, mert csak ezeknek a természetes személyeknek engedi át a Magyar Cserkészszövetség a Cserkész Világszervezettől és Lord Baden-Powelltől származott jogával élve a cserkész elnevezés használatát, és ezen személyeket ismeri el hivatalosan cserkészként. 4. Magyar cserkésznek nevezzük a magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú cserkészeket. Magyar cserkészek közösségének nevezzük a Magyar Köztársaság államhatárain belüli állandó lakhellyel rendelkező magyar cserkészek összességét. Minden magyar cserkész a cserkészfogadalom letételével, a hetedik cserkésztörvény alapján kinyilvánította, hogy a cserkésztörvények és a cserkészeszmények szerint, valamint a Magyar Cserkészszövetség iránymutatása alapján kíván tevékenykedni, ezért a magyar cserkészek közössége a Magyar Cserkészszövetség iránymutatása alapján végez minden cserkészettel kapcsolatos tevékenységet. A magyar cserkészek közössége baráti közösség, míg a Magyar Cserkészszövetség hivatalosan bejegyzett társadalmi szervezet. 15. A Szövetség által felhasznált eszközök: A Szövetség céljai megvalósítása érdekében felhasználja mindazokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek a cserkészet szellemiségével és a Magyar Köztársaság törvényeivel összhangban vannak. 16. A Szövetség tagjainak és segítőinek tevékenységi alapelve: Az önkéntesség, amely biztosítja a célok és a cél szerinti tevékenységek anyagi ellenszolgáltatás nélkül történő megvalósítását. 17. A Szövetség nevelési módszere: A cserkésznevelés átfogó elveinek és módszertanának kidolgozása az OIB és az Országos Vezetőtiszt feladata, melyet az OIB szabályzatba foglalhat, illetve ezen alapuló próbarendszereket alkothat. A cserkésznevelés alapelveit az alapító Lord Baden-Powell fogalmazta meg: a) lelkiismeretre hallgató folyamatos önnevelés, b) cselekedve tanulás, c) kiscsoportos foglalkozás (6-10 fős őrs), d) cserkésztörvények és fogadalom, e) állandóan ösztönző programok (próbarendszer). 18. A cserkésztörvény: A cserkésznevelés és a cserkészmunka alapja a tíz pontból álló cserkésztörvény. Megtartására a cserkészjelöltek fogadalmat tesznek. A cserkésztörvény szövege a következő: 9/15

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya Hatályos: 2008. május 17-től * * A 2008. május 17-i közgyűlés által hatályba léptetett rendelkezések: 25. 4. bek.; 26. 1. bek. a) pont; 26. 1. bek. j) pont; 26.

Részletesebben

Alapítás. a l a p í t v á n y t. 1. Az alapítvány jogállása: önálló jogi személyiségű közhasznú szervezet

Alapítás. a l a p í t v á n y t. 1. Az alapítvány jogállása: önálló jogi személyiségű közhasznú szervezet 96. SÓLYOM CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 13.Pk.60.990/2011/4. SZÁMÚ HIÁNYPÓTLÓ VÉGZÉSÉBEN FOGLALTAK SZERINTI KIJAVÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. Alapítás A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: 2005. június 16. Zirc Kiegészítve: 2005. november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél 2007. augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél

Részletesebben

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület vagy Kör) közgyűlése alapszabályát a következőképpen állapítja meg: I. Az Egyesület jogi

Részletesebben

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Nimfea Természetvédelmi Egyesült alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály (A 2014. november 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegben a változásokat vastagított betűk jelzikaláhúzás és eltérő szín, a törölt részeket

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA - 1 - A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA I. Általános rész. 1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 2. Székhelye: Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.) 3. Pecsétje:

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA Jogvédő Alapítvány szeged, 2011 Tartalom 3 Tartalom Milyen szervezeti formát válasszunk? 4 Közhasznú legyen vagy sem? 5 Egyesület létrehozásának lépései 11 Személyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

Szegedi Vízisport Egyesület

Szegedi Vízisport Egyesület Szegedi Vízisport Egyesület ALAPSZABÁLY -módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva- Szeged, 2014. szeptember 20. 1 ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A Szegedi Vízisport Egyesület

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége, (RIROSZ) A L A P S Z A B Á L Y A 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések, a Szövetség meghatározása. 2, A Szövetség céljai 3. A Szövetség

Részletesebben

A MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA a 2014. november 15.-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Nyilvántartási szám: 3184 Ügyszám: Fővárosi Törvényszék Pk.64.663/1990 A nemzetközi

Részletesebben