Tisztelt Munkatársaim!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Munkatársaim!"

Átírás

1 2007/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Ha az ember az írott és az úgynevezett elektronikus sajtóban a napi híradásokat nézi, szinte biztos lehet abban, hogy a negatív hírek, az elszomorító események jelentõs túlsúlyban vannak ahhoz képest, aminek örülhetünk, amire büszkék lehetünk, vagy ami egyszerûen csak gyönyörködtet. Pedig sok van, mi csodálatos (Szophoklész), elsõsorban nyilván gyermekeink, unokáink, s mindazok, akikre szeretettel gondolunk. Közöttük minden bizonnyal számosan vannak közvetlen munkatársaink, sõt a partner cégek munkatársai is. Egymásra utaltságunk, közös felelõsségünk, a munka során nélkülözhetetlen harmonikus együttmûködés talán már elválaszthatatlanná tett bennünket. Azokkal, akikkel évek vagy évtizedek óta együtt dolgozunk, akikkel ahogy mondani szokták fél szavakból is megértjük egymást, egyaránt büszkék lehetünk arra, amit a lassan mögöttünk hagyott évben létrehoztunk. Nem lehet kétségünk afelõl, hogy a közjót, a nemzetgazdaság gyarapodását szolgáljuk, hiszen tevékenységünk széles palettájának majdnem minden elemével a biztonságos, a bõvülõ igényeket kielégítõ villamosenergia kereskedelmet és ellátást segítjük elõ. Átolvasva az OVIT HÍRADÓ ez évben megjelent számait, örömmel állapítom meg, hogy a beszámolók, riportok és a tudósítások valóban rólunk szóltak. A nehéz, zord körülmények között is helytálló, a munkát és munkahelyét nagy becsben tartó munkásról, a kreatív, szakmáját szeretõ mérnökrõl, a szükségszerû szervezettségrõl és annak munkálóiról, azokról, akik a pénzügyi háttér stabilitásáról gondoskodnak. Szép számmal olvashatunk közösségi alkalmakról, sporteseményekrõl, nyugdíjasaink példaszerû összetartásáról, családi eseményekrõl is. Bemutatkoztak a frissen felvettek, beszámolva gyors beilleszkedésükrõl, de sajnos olvasnunk kellett néhány nekrológot olyanokról is, akiket pótolni nem leszünk képesek, hiszen legaktívabb korukban veszítettük el Õket. Közös életünk körülményei természetesen nem változatlanok, bennünket is terheltek nehezen kezelhetõ feladatok, munkatársaink személyes sorsát is érintõ intézkedések. Az Ovit rugalmassága, alkalmazkodóképessége, szakmai rangja és elismertsége mégis elegendõ volt ahhoz, hogy a közel 1300 fõs állománynak értelmes munkát, biztos kenyeret nyújtson. Legnagyobb vevõink, fontos beszállítóink és alvállalkozóink piaci pozíciója stabil, partneri kapcsolataink széles körûek, megbízhatóak. Sorolhatnánk azokat a projekteket, amiket ebben az évben megvalósítottunk. Jó érzéssel tölthet el bennünket az a szerzõdéses állomány, annak nagyságrendje, összetétele is, ami a évre áthúzódóan a jövõnk kiszámíthatóságának zálogát jelenti. Az elemzések és a jól megalapozott prognózisok azt mutatják, hogy az évet több mint 30 Mrd Ft-os árbevétellel és az elvárt eredménnyel zárjuk. Nagy ütemben haladnak azok az elõkészítési, egyeztetõ és szervezési munkák, amik eredményeként az Ovit cégcsoporton belüli szerepe tovább bõvül. Stratégiai üzletágaink száma nagyrészt a meglévõ háttérbe ágyazottan növekedni fog az erõmûvi karbantartási területen, a villamos munkák mellett a gépészeti szakág szélesedõ palettájával. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy az átviteli hálózat és a hagyományos vevõink (áramszolgáltatók, erõmûvek, ipari nagyfogyasztók, MÁV és a különbözõ energetikai befektetõ csoportok) teljes körû kiszolgálása mellett külpiaci jelenlétünket fenntartsuk, s hosszú távon tovább erõsítsük. 1

2 OVIT HÍRADÓ 2007/6. Sokan mondják, hogy az Ovit-nál jó dolgozni, és az Ovit-tal jó és gyümölcsözõ együttmûködni. A vevõi megelégedettség - amit partnereink igazolnak vissza - nem csak statisztikai adatokat jelentenek. Személyes találkozásaink során gyakran méltatnak bennünket elismerõen, nagyra értékelik felkészültségünket, nyitottságunkat, ami kötelezettséget jelent számunkra a jövõre nézve is. Az év végi ünnepekhez közeledve, Mindannyiunknak azt kívánom, hogy álljunk meg majd egy pillanatra. Örüljünk, mert az év eseményei között szinte felsorolhatatlanul sok volt, mi örömteli! Lehetünk büszkék is, de ne felejtsük, hogy sikereinket nem csak magunknak köszönhetjük! És gyönyörködjünk a Karácsony üzenetében és ajándékában! Köszönöm Önöknek az év Ovit-hoz köthetõ örömeit, közösen elért apróbb és nagyobb sikereinket. Békés, boldog Karácsonyt és eredményes Új Évet kívánok! Somogyi István vezérigazgató 2

3 2007/6. OVIT HÍRADÓ Az Igazgatóság közleményei október 30-i ülésén az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta: - jóváhagyta a augusztus 29-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet; - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl, - elfogadta a 60. sz. Kontrolling jelentést, valamint a Társaság I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, - elfogadta a Paksi Atomerõmû Zrt. és Ovit ZRt. közötti szerzõdéses kapcsolatok alakulásáról, a jövõbeli együttmûködésrõl szóló írásbeli tájékoztatót, - az írásos elõterjesztésben foglaltak alapján felhatalmazta a Vezérigazgatót, hogy az elõterjesztés mellékletét képezõ, a CODEX Értékpapírnyomda Zrt október 4-i levelében rögzített eljárásrendet követve a Társaság 1 db , Ft névértékû szavazatelsõbbségi részvényének megsemmisítése és az 1 db , Ft névértékû névre szóló új törzsrészvény nyomdai elõállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, - rögzítette, hogy a november 28. napjára - függõ hatállyal - tervezett igazgatósági ülés nem kerül megtartásra. Az Igazgatóság soron következõ ülésének napja: december 19., melynek napirendje kiegészül a novemberi igazgatósági ülésre elõirányzott napirendi pontokkal. Dr. Sidló Krisztina Beszámoló társaságunk I-III. negyedéves gazdálkodásról és a év várható teljesítésérõl Társaságunk I-III. negyedévben a vállalkozási szerzõdésekben és megrendelésekben foglalt követelmények teljesítése révén ,6 MFt értékesítési nettó árbevételt realizált, mely 69,7 %-a az üzleti tervben meghatározott értéknek. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján év végére a tervezettet 11,3 %-kal meghaladó árbevételi érték valószínûsíthetõ, azaz az utolsó negyedévben még mintegy 10,9 Mrd Ft árbevétel kerül számlázásra. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti megoszlását a következõ grafikon mutatja: A beszámolási idõszak értékesítési nettó árbevételének legjelentõsebb része (41 %) a technológiai szerelési tevékenységbõl, 32 %-a szolgáltatások teljesítésébõl, 11,4 %-a pedig hálózatszerelési tevékenységbõl származott. A tárgyidõszakban az MVM csoportbeli megrendeléseink teljesítésébõl származó árbevétel részaránya 72,2 %, mely részarányt év végére 76,2 %-on prognosztizáljuk. A magyar villamos átviteli hálózathoz kapcsolódó beruházások, felújítások, karbantartások révén a MAVIR ZRt. szerepe továbbra is meghatározó társaságunk megrendelõi körén belül. A vizsgált idõszakban a társasági szintû értékesítési nettó árbevétel 52,4 %-a 3

4 OVIT HÍRADÓ 2007/6. (9.588,2 MFt) ezen a vevõi szegmensen realizálódott, mely részarány év végére várhatóan 57,9 %-ra nõ. A Paksi Atomerõmû Zrt. megrendelésére végzett munkák teljesítésébõl az I-III. negyedévben 3.042,4 MFt (16,6 %) nettó árbevételt realizáltunk. Az MVM csoporton kívüli iparági és egyéb, iparágon kívüli megrendelésekbõl származó árbevétel részaránya várhatóan a tárgyidõszaki 27,8 %-ról 23,8 %-ra csökken. Az árbevétel vevõkörönkénti megoszlását a következõ ábra szemlélteti: I-IX. hónapban az értékesítés bruttó eredménye 3.399,4 MFt, mely 67,8 %-a a tervezettnek, a tárgyidõszaki árbevételhez viszonyított aránya pedig 18,6 %. Az egyéb bevételek és ráfordítások I-IX. havi egyenlege táraságunk jövedelmezõségét 248,2 MFt-tal rontotta. Az egyéb ráfordítások részarányát tekintve legjelentõsebb tételei az önkormányzatoknak fizetett adók (60,6 %). Az MVMI részére értékesített informatikai eszközök nyilvántartás szerinti értéke 55,9 MFt, míg az értékesítés révén realizált bevétel 119,2 MFt volt. Éves szinten az árbevétel várható növekedésével összefüggésben az önkormányzatokkal szemben elszámolt helyi iparûzési adó összegét is megnöveltük, ezáltal az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege a tervezettnél kedvezõtlenebbül alakul. A pénzügyi mûveletek eredménye (-154,6 MFt), a korábbi években kötött pénzügyi lízingek után fizetett kamatok, valamint a mûködési folyamataink zökkenõmentes finanszírozásához, a megrendelések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, már év elejétõl folyamatosan fennálló rövid lejáratú folyószámla hitelfelvételek kamatráfordításai miatt negatív. Az év utolsó negyedévében is várhatóan folyamatosan szükségessé válik a termelési folyamatok rövid lejáratú hitellel történõ finanszírozása, ennek ellenére, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a tervezettel közel azonos pénzügyi eredményt (-245 MFt) valószínûsítünk. Mindezen tényezõk hatására társaságunk I-III. negyedévi adózás elõtti eredménye 265,8 MFt, mely az üzleti tervben meghatározott eredményelvárás 57,2 %-ának felel meg. Az év végére prognosztizált érték 490 MFt, túlteljesítve ezáltal az üzleti tervben meghatározott 465 MFt-os tulajdonosi elvárás szerinti értéket. Társaságunk eszközgazdálkodását I-IX. hónapban részben a évben társaságunk által átvett tevékenységek eszközeinek egységesítési terve, illetve fejlesztési igénye határozta meg. Ebbõl adódóan különbözõ eszközöket, így számítástechnikai eszközöket, tehergépjármûveket, mûszaki és egyéb berendezéseket, gépeket, valamint termelõeszközöket szereztünk be és helyeztünk üzembe (összesen: 19,5 MFt értékben) az új szervezetek számára. Az MVM csoport egyik, tárgyévre elõirányzott stratégiai céljának a korszerûbb és hatékonyabb informatikai tevékenység megvalósulása érdekében június hónapban értékesítettük az MVMI részére a tulajdonunkban lévõ szoftverek és számítástechnikai eszközök meghatározó hányadát. Korszerûbb, több funkciót ellátó termelõeszközök (pl.: számbeütõ-, nyíró- és fûrészgép, lemezhajlító gép) beszerzésével pótoltuk a KAGÜ már elavult, késztermék gyártást szolgáló berendezéseit. Sor került elhasználódott gépjármû állományunk további pótlására is, a személygépjármûvek mellett egy trailert, félpótkocsit és nyerges vontatót szereztünk be. Az Ovit eszközeinek a hosszú távú mûködést szem elõtt tartó minél optimális kihasználása érdekében folytatjuk az utolsó negyedévben is a termelési folyamataink megfelelõ ellátásához szükséges eszközök beszerzését és azok termelésbe állítását, illetve az elhasználódott eszközök értékesítését, selejtezését. Pénzügyi tevékenységünket a beszámolási idõszakban az MVM csoport finanszírozási szabályainak megfelelõen, cash-pool rendszer keretében végeztük. A tárgyév a korábbi évekkel ellentétben jelentõs 4

5 2007/6. OVIT HÍRADÓ hitelállománnyal (5.147 MFt) indult. A év október és november hónapokban kiszámlázott, az éves társasági szintû árbevétel mintegy 20 %-át kitevõ árbevétel egy része, a decemberi számlázott összegek (29,2 %-os arány) jelentõs hányada pénzügyileg csak a tárgyév elsõ negyedévében folyt be. A beszámolási idõszakban az áthúzódó munkák, az új megrendelések kivitelezése, valamint a mûködési folyamatok állandó finanszírozást igényeltek. Mindezek hatására a vizsgált idõszakban folyamatosan rövid lejáratú finanszírozási hitelt vettünk igénybe. Az I-III. negyedévben a felvett hitelösszeg átlagosan 2.754,8 MFt volt, volumene 1.485, ,6 MFt között változott, a finanszírozott napok száma 273 nap. Társaságunk létszám- és bérgazdálkodását a Közgyûlés által elfogadott üzletpolitikai célkitûzések, illetve annak kiegészítéseként elfogadott tulajdonosi elvárások, valamint a vevõink által megrendelt kivitelezések határidõre történõ teljesítéséhez szükséges munkaerõigény figyelembevételével végzi. A beszámolási idõszakban a szervezet tevékenységében résztvevõk átlagos statisztikai állományi létszáma 1214 fõ, amely 12 fõvel alacsonyabb az éves tervezett létszámnál. A létszámeltérés oka, hogy a társaság szerzõdéses állományának teljesítése a tervezettnél kisebb mértékû létszámot igényelt az I. félévben, amely a nyári idõszaktól kezdett növekedni. A Paksi Atomerõmûvel kötött szerzõdések teljesítése érdekében december 31-vel 34 fõ, majd I-III. negyedévében további 4 fõ átvételére került sor a Schneider Electric-tõl, az ezen létszámmal kapcsolatban évben felmerülõ bér- és személyi jellegû költségek elismerésére az MVM Zrt-tõl korrekciót kértünk. A létszámváltozás hatására a társaság átlaglétszáma várhatóan 37 fõvel nõ, mely létszámváltozással összefüggésben a tárgyévi teljesidõs bérköltség várhatóan 120 MFt-tal, az egyéb bérköltség 1 MFt-tal, a személyi jellegû kifizetések várható értéke 26 MFt-tal emelkedik, míg a különbözõ járulékterhek 44 MFt költségtöbbletet jelentenek. Figyelembe véve tevékenységünk jellegét, a tulajdonos döntése alapján az Ovit ZRt. az MVM társaságcsoporton belül azon speciális csoportba tartozik, amely nem létszámcsökkenéssel, hanem jövedelmezõségének növelésével szolgálja a csoportszintû hatékonyság javítását. A személyi jellegû ráfordítások mértéke, illetve kifizethetõsége a személyi jellegû költségekre vetített adózás elõtti nyereségmutató elvárt mértékének teljesítéséhez kapcsolódik. A társaság Közgyûlése 8/2007. (IV.6) sz. határozatában elõírta, hogy az Ovit ZRt. személyi jellegû ráfordításainak évi összege nem haladhatja meg a MFt-ot, valamint a társaság teljes munkaidõs bértömege évben nem lehet magasabb MFt-nál. Az elõzõekben rögzített értékektõl való eltérés csak a humán erõforrás hatékonyság javítása mellett, külön szabályozás alapján lehetséges. A helyi érdekképviselettel történt megállapodás értelmében a tárgyévi átlagbér-fejlesztés tervezett mértéke 7,5 % szeptembertõl az Ovit ZRt. bérszámfejtését szolgáltatásként az MVM Kontó Zrt. végzi. Az új, Oracle rendszerbõl történõ adatgyûjtések egyelõre nem teljeskörûen megoldottak. Összességében társaságunk évi tevékenységét a költségtakarékossági követelmények figyelembevételével végzi, jelenlegi ismereteink alapján az üzletpolitikában meghatározott elvárások, és a szerzõdésekben foglaltak teljesítését akadályozó körülmény nem valószínûsíthetõ. Közgazdasági osztály A szervezet tevékenységben résztvevõk évi várható összlétszáma 1220 fõ, mely érték a társaság tevékenységébe tartozó feladatok ütemezettségével összhangban alakul. 5

6 OVIT HÍRADÓ 2007/6. BÉKÉSCSABA Országhatár (RO) 400 kv-os távvezeték létesítése A Gyõr Szombathely 400 kv-os távvezeték megépítése, majd üzembehelyezése után nagy várakozással tekintettünk a következõ kihívás elé. Szerencsére nem voltunk hosszú tétlenségre kárhoztatva. A MAVIR ZRt.-vel kötött F07/2100/0008 számú vállalkozási szerzõdés alapján az engedélyezett és jóváhagyott kiviteli tervek birtokában és azoknak megfelelõen február 8-án a Központi Távvezeték Létesítési Üzem megkezdte a Békéscsaba OH(Ro) 400 kv-os távvezeték építését. Fenti számokból és fõleg a típusnevekbõl látható, hogy ez a vezeték nem csak a végpontok miatt nemzetközi, hanem a beépítésre kerülõ fõanyagok eredete szerint is. A beton természetesen hazai, az Integrált Rendszer szabályozásának megfelelõen kiválasztott betonüzemtõl származik. Az oszlopszerkezeteket a KAGÜ (Ovit ZRt.) szállította, míg a fázisvezetõ sodronyt Romániából szerezte be a beruházó. A szigetelõk az anyacég szerint japán Furukawa termékei, míg a szerelvények horvát, olasz és német gyártók produktumai. Az optikai védõvezetõ szintén német gyártmány. Ebbõl a nemzetközi anyaghalmazból a kiviteli tervek alapján kész távvezetéket építeni nos ez volt a mi feladatunk. Persze, nehogy egyedül érezzük magunkat, a beruházó külön megbízása alapján az ERBE Energetika Kft. folyamatos mérnökirodai felügyeletet gyakorolt felettünk. Komolyabb visszhangot keltõ, nagyobb rendezvények után azok sikerét nagyobbítandó fel szokták sorolni, hogy mennyi sült ökör, bor, sör, töltött káposzta (és még kinek mi a kedvence) fogyott el. A mi esetünkben az alább felsorolt fogások kerültek szervírozásra: Nyomvonal: Oszlopok : Oszloptömeg: Oszlopok típusa: Kötõelemek: Fázisvezetõ: Védõvezetõ: Szerelvények: Szigetelõk: Betonmennyiség: 38,8 km hosszban 16 db feszítõ 86 db tartó 1176 t FENYÕ S-B (feszítõ) és FENYÕ P-P (tartó) 5.6, 6.8 és 8.8 szilárdságúak 500/65 ACSR kb.468 t tömegben 59/25 Alcatel típusú OPGW (24 szálas) 39 km Dalekovod, SAAE, FCI, Ribe FURUKAWA 4980 m3 Az alapozási munkák téli végzése nem volt túl szerencsés, de ezen a létesítményen eddig velünk volt az idõjárás. Az elfogadott ütemtervnek megfelelõen haladtunk elõre, egy-két szakasz kivételével, ahol a tulajdonosokkal nem sikerült idõben egyezségre jutnia a beruházónak. Korábbi munkáinkhoz képest újdonság, hogy a talajmechanikai vizsgálatok eredményeire támaszkodva a tervezõ sok (33 oszlophely) cölöpalapot tervezett be. Ezeket úgynevezett CFA metódussal lehet elkészíteni, amire az Ovit ZRt. nincs felkészülve sem géppel, sem technológiával. Így a cölöpalapok kivitelezését versenyeztetés után a HBM Kft.-vel végeztettük. A gyárilag duplex (tüzihorgany + festék) bevonatú oszlopok szerelése március 19-i héten kezdõdött meg és november hónap végéig eltartott. 6

7 2007/6. OVIT HÍRADÓ A vezetékszerelés július 23-i héten lett indítva, mivel ekkorra már több feszítõközben állt az összes oszlop, így a vezetékszerelési munka folyamatosan végezhetõvé vált. Bár a távvezeték oszlopai kétrendszerûek, jelen szerzõdés keretében csak az egyik rendszer kerül kiépítésre. Ha késõbb a környék energiaigénye indokolja, úgy a másik rendszer bármikor kiépíthetõ. A fázisvezetõk és a védõvezeték szerelési munkái egymáshoz képest kis eltolással ugyan, de idõben párhuzamosan haladtak. Dióhéjban ennyi a történet. Persze ez nem tudja kellõképp érzékeltetni a mögötte lévõ tényleges munkavolument, a dolgozók jó és rossz kedvét, az idõjárási viszontagságokat és a nyomvonallal érintett tulajdonosokkal és bérlõkkel naponta megvívott csatákat. A korrekt ábrázoláshoz még el kell árulni, hogy ezt a produktum -ot kezdetben kb. 50 fõ, majd a felfutás után közel 100 fõ fizikai dolgozó és a helyszíni munkákat irányító 4-5 fõs mûszaki csapat hozta létre. Õk építették meg ezt a nemzetközi kapcsolatot biztosító távvezetéket és közben a lakossággal, a területek tulajdonosaival és bérlõivel próbáltak egymás mellett élni úgy, hogy az Ovit ZRt. hírnevén nemhogy csorba ne essen, hanem pozitívabb legyen a társaság megítélése a köztudatban. Reméljük, hogy ez a próbálkozás sikeres volt! Az oszlopok összeszerelése két módszerrel történt: - a tartóoszlopokat földön készre szereltük, majd terepjáró autódarunk segítségével felállítottuk az alaptestekre, - a feszítõoszlopokat nagyobb tömegük miatt toldásonként építettük, szintén terepjáró autódarunk segítségével. A nyomvonal rengeteg helyen keresztez már meglévõ, egyéb közmûveket (út, vasút, 20 kv-os vezeték, hírközlõ kábel, termékvezeték, stb.), amelyek biztonsági sávjában történõ munkavégzéshez az üzemeltetõtõl kellõ idõben megkért és megkapott hozzájárulás és szakfelügyelet biztosítása szükséges. Ezen sallang dolgok intézése a koordinátor mérnök feladata csakúgy, mint a zsûrizett, jóváhagyott kiviteli tervek biztosítása, majd a munka végeztével az átadási dokumentáció 7

8 OVIT HÍRADÓ 2007/6. összeállítása. Kellõ alapossággal végezve ezt a tevékenységet sokszor több feladatot ró az emberekre. Az eredményes munkavégzéshez természetesen szükség volt a segéd- és fõanyagokkal való kiszolgálásra, az alkalmazott gép- és jármûpark megfelelõ rendelkezésre állásának biztosítására, valamint a dolgozók egyéb, személyes ügyeinek intézésében is segítséget nyújtani. Ennek a kiszolgálása a Távvezeték Üzletigazgatóság Bicskei Logisztikai Központjából történt. Fentiek rögzítése múlt idõben történt, hiszen az újságnak is van átfutási ideje, de hozzá kell tenni, hogy a cikk írásakor még javában folyt a kivitelezés. Amikor viszont a Híradó Önökhöz kerül, és soraimat olvassák, addigra minden bizonnyal már elkészül a nagy mû, hisz a tervezett befejezés december 20. Az elsõ mondatra visszautalva már látjuk a következõ nagy hal -at, sõt már elkezdõdött annak is a kivitelezése. Úgy hívják, hogy Pécs Országhatár (Szerbia) 400 kv-os távvezeték. Reméljük, hogy jövõ esztendõben az új munkában is sok örömünk és tennivalónk lesz! Ezen cikkel is szeretnénk tisztelegni és köszönetünket kifejezni a távvezeték megépítésében résztvevõ valamennyi dolgozónknak! Kovács Zoltán Az E.ON Szolnok Ipari Park 120/20 kv-os alállomás létesítése A Szolnoki Ipari Park térségében az elmúlt évek során egyre több új befektetõ jelezte szándékát ipari létesítmény létrehozására. Az új beruházások kiszolgálása miatt a Szolnok Ipari Park Kft évben jelentõsen - 36 MW-ra - növelte korábbi teljesítményigényét, amely a körzetben lévõ egyik középfeszültségû táppontjában sem az E.ON Szolnok Dél 120/10 alállomásban, sem a MAVIR Szolnok 220/120/20 kv-os alállomásban nem állt rendelkezésre. A teljesítménytöbblet kielégítésére az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. vezetése, a évre tervezett távlati fejlesztésben létesítendõ zöldmezõs alállomás építésének elõrehozását határozta el. A fent említett beruházás kivitelezõjét az E.ON ez év áprilisában közbeszerzési pályázat keretében választotta ki. Az Ovit - és ezen kívül még négy másik cég - sikerrel vette az elsõ akadályt, a Marketing osztály kollégáinak köszönhetõen az elõminõsítési eljárás eredményesen zárult. Ezután következett a második menet: a kivitelezési ajánlat kidolgozása. Ez - a korábbi évek áramszolgáltatói területen szerzett tapasztalatai alapján - nem jelenthetett problémát az Ovit szakembergárdájának, figyelembe véve, hogy típusállomásról volt szó. Leküzdve a pályázat kidolgozására adott rövid határidõt, és a leadás idõpontjában Debrecenben lévõ közlekedési dugót, sikerült a döntõbe jutnunk. Ezt követõen már csak az elõbb említett vetélytársakkal, illetve az E.ON logisztikai szakembereivel kellett megbirkóznunk. Utóbbiak kedvenc mondása: Mennyit tudnak a felébõl engedni? A célegyenesben - ha szinte célfotóval is - az Ovit-nak sikerült elsõként áthaladni a célvonalon. A gyõztes jutalma pedig az E.ON által felajánlott 348 MFt-os pénzdíj, amely csak azután növeli cégünk bankszámláját, amennyiben határidõre átadjuk a címben szereplõ zöldmezõs alállomást. Ezt persze a felek írásban is rögzítették, mint ahogy az ilyen esetben szokás. Kezdésképpen kaptunk némi segítséget az E.ON- tól kiviteli tervek formájában, illetve megadták központi 8

9 2007/6. OVIT HÍRADÓ raktáruk címét, ahol megtalálhatóak azon készülékek, amelyek arra vártak, hogy beépítsék õket az új alállomásba. A következõ momentum az építési munkaterület átadása: a felek által aláírt szerzõdés szerint erre május 15-én került volna sor. És miért is a volna szó? Akadt némi probléma, mégpedig a zöldmezõs munkaterülettel, ugyanis az Ipari Park Kft. az E.ON-nal kötött megállapodásával ellentétben erre az idõpontra nem bontotta el az átadott területrõl a régebben szebb napokat látott baromfitelep épületét. Mivel az építési munkák elvégzésére az Ovit derék paksi építõcsapata más irányú elfoglaltsága miatt nem volt bevonható, alvállalkozót vettünk igénybe, nevezetesen a Bauholzfer Kft.-t, aki az Ipari Park Kft.-vel kötött külön megegyezés keretében elbontotta a szárnyasok régi otthonát, illetve a területet kivitelezésre alkalmas állapotba hozta. Ezt, valamint néhány ezer köbméter földfeltöltést és elegyengetést követõen elkezdõdhetett az érdemi munka, csakhogy amíg idáig eljutottunk eltelt több mint egy hónap. Naívan azt gondoltuk - mivel nem rajtunk múlt a csúszás az E.ON akceptálni fogja, ha a befejezésénél esetleg nem tudjuk behozni ezt a lemaradást. Tévedtünk, mert Tisztelt Megrendelõnk elõvette az ilyenkor szokásos másik kedvenc mondását: Természetesen a befejezési határidõ marad! Sebaj gondoltuk, volt az Ovit ettõl már nagyobb bajban is, mégis megoldotta. Így hát alvállalkozónk, aki már több E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató területén épített állomást, nekilátott az alállomás építészeti munkáinak. Teltek a hetek, és elkezdtek a földbõl kinõni a transzformátorok és a nagyfeszültségû készülékek alapjai, körvonalazódni látszott az új vezénylõépület, lassan körbeért az alállomást körbevevõ kerítés, elkészültek a kábelcsatornák és az alállomás útjai. Ez idõ alatt a RITTAL szekrényektõl zsúfolt KALÜ (Központi Alállomás Létesítési Üzem) mûhely egyik sarkában szorgos kezek szerelték a védelmi irányítástecnikai szekrényeket, valamint a segédüzemi berendezéseket. Természetesen a KAGÜ (Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzem) is kivette részét ebbõl a projektbõl, mint általában, most is õk készítették a készüléktartó acélszerkezeteket. Mindezek alatt az építészeti munkák olyan stádiumba jutottak, hogy a KALÜ szerelõcsapata megkezdhette a felvonulást a munkaterületre, elindulhatott a villamostechnológiai szerelés. Ekkor már október elejét írtunk, és vészesen közeledett a befejezési határidõ. A KALÜ dolgozói azonban nem riadtak meg a rövid határidõtõl, nekifogtak gyorsan az idõközben elkészült acélszerkezetek felállításához, majd biztatásukra Szállítási üzemünk megrohamozta az E.ON debreceni raktárát, ahol felvehették a nagy és középfeszültségû készülékeket, és meg sem álltak velük az épülõ alállomásig. A készülékek szinte a teherautókról a tartószerkezetekre kerültek. Közben megjelentek az alállomás határában a KTLÜ (Központi Távvezeték Létesítési Üzem) dolgozói, akik a Szolnok MAVIR és Szolnok Dél közötti kétrendszerû összeköttetésrõl lecsatlakozó új kétrendszerû betápláló távvezetékkel haladtak az Ipari Park alállomás felé. A távvezetékes munkát persze egy másik közbeszerzési pályázat során szintén az Ovit nyerte, de ez egy másik történet. Visszatérve az alállomásra, az új vezénylõépületet birtokba vették szekunderszerelõink, akik a kültéri kábelhúzás és szekrényszerelés után, melegebb éghajlatra vágyva, mintegy pihenésképpen elvégezték a KALÜ mûhelybõl kiszállított szekrények, illetve a 20 kv-os beltéri kapcsolóberendezések bekötését. Egy héttel a megbeszélt határidõ elõtt az E.ON képviselõi örömmel konstatálták, hogy nincs akadálya az üzembe helyezés 9

10 OVIT HÍRADÓ 2007/6. tervezett megkezdésének. Az ezt követõ héten, november 19-én tehát az E.ON szakemberei elkezdhették a bekapcsolás elõtti felülvizsgálatokat. November utolsó hetében megérkeztek a 25 MVA-os fõtranszformátorok, ezért a közben a szomszédos szajoli állomásba áttelepült szerelõ csapat visszatérve, mind primer mind szekunder részrõl elvégezte ezek bekötését, feltéve ezzel a pontot arra bizonyos betûre. A szolnoki munka során az Ovit szerelõi, munkairányítói ismét tanúbizonyságát tették annak, hogy rövid idõ alatt is képesek kitûnõ minõségben, határidõre elvégezni feladatukat, és ezzel kivívni a Megrendelõk (jelen esetben az E.ON Tiszántúli Áramszolgátató Zrt.) elismerését. Merre tart a távközlés? Antal István, projekt menedzser között az MVM a Távközlési Fejlesztési Projekt (TFP) keretében létrehozta saját digitális hálózatát. A 2300 km hosszúságú optikai hálózatot, többnyire a távvezetékek védõvezetõjébe integrált optikai szálak (OPGW) alkotják, melyre egy digitális végberendezésekbõl álló rendszer (SDH) lett telepítve. A fejlesztés célja egy olyan távközlési hálózat kialakítása, volt, amely középtávon kielégíti a villamosenergia-ipari engedéllyel rendelkezõk -átviteli, rendszerirányítási, nagykereskedõi- távközlési igényeit. Ezért a hálózat úgy lett kialakítva, hogy nagy megbízhatósággal és kellõ tartalékkal rendelkezzen, valamint 3-5 év távlatában jelentõs beruházás nélkül ki tudja szolgálni a felhasználók részérõl jelentkezõ új technológiai igényeket. Az elmúlt évek tapasztalatai bizonyították a fejlesztés helyességét. Megállapítható, hogy ma az MVM rendelkezik egy üzembiztos, a belsõ igényeket gyorsan és rugalmasan kielégítõ távközlési hálózattal. A hálózaton évek óta nem volt olyan üzemzavar, amely jelentõs felhasználói kiesést okozott volna. Az erõsáramú technológia növekvõ adatátviteli igényei maradéktalanul kielégítésre kerültek. A kiépítés során elvárás volt a távközlési hálózat szabad kapacitásának az üzleti piacon való értékesítése, de ennek a célnak a teljesítése kezdetben nem járt jelentõs eredménnyel. Az értékesítést gátló tényezõk: Míg az optikai kábelkapacitás szinte végtelen, a berendezések kapacitása a rendszerfilozófiából eredõen korlátozott. A hálózati végpontok az erõsáramú technológia alállomásain vannak, de ezek nem egyeznek meg a piaci felhasználók hálózati csomópontjaival. Az üzleti célú távközlés és az erõsáramú technológiát kiszolgáló sávszélesség igény eltérõ növekedést indokol tól kezdõdõen jelentõs változások indultak meg az üzleti távközlési piacon. Új technológiák jelentek meg az adatátvitelekben (Internet, kábeltévé, stb.) amely jelentõs sávszélesség növekedés igény megjelenésével járt. Ezért megnövekedett a kereslet az ún. gerinchálózati szolgáltatások iránt. Az MVM vezetése a fentiek alapján jelentõs döntéseket hozott végén a távközlési hálózat átalakításával kapcsolatban: a jelenleg meglévõ SDH rendszeren meg kell õrizni az úgynevezett engedélyes felhasználók eddig megszokott színvonalú kiszolgálását, az emellett kialakított hálózat nem zavarhatja a villamosenergia rendszer mûködését. A meglévõ optikai hálózatot össze kell kapcsolni üzleti felhasználók (többnyire városi belterületi hálózat) hálózatával, elérési pontjaival. A meglévõ szabad szálakon egy új (WDM és MPLS) technológián alapuló rendszert kell kiépíteni. A harmadik féltõl származó bevétellel csökkenteni kell az engedélyesek távközlési költségeit. 10

11 2007/6. OVIT HÍRADÓ év végén megindult egy új hálózat kiépítése, amely hosszútávon alkalmas a távközlési üzleti piacon versenyképes gerinchálózati szolgáltatás nyújtására. Ehhez szükséges volt egy WDM és MPLS technológián alapuló rendszer telepítésére, a meglévõ optikai hálózathoz csatlakozási felületek kiépítésére és optikai szakaszok létrehozására az üzleti felhasználók távközlési hálózatával vagy csomópontjaival. Távközlési állomás épült ki a BIX-ben (Budapest Internet Exchange), amely ma az ország legnagyobb Internet csatlakozást biztosító helyszíne. Az új hálózat tervezésében és kiépítésében az Ovit távközlési szervezeti egységei jelentõs szerepet játszottak. A kiépült hálózat alkalmas arra, hogy az üzleti piacon jelentkezõ igényeket országosan lefedve, versenyképes áron, megbízható üzemeltetési szolgáltatással együtt elégítse ki. Az MVM a távközlési üzleti piac meghatározó szereplõjévé vált. Ezt bizonyítja, hogy az utóbbi idõben számos jelentõs távközlési szolgáltatást nyújtó társasággal sikerült szolgáltatási szerzõdést kötni. Ma már számos helyen az MVM hálózatán keresztül lehet igénybe venni kábeltévé, Internet, stb. szolgáltatásokat. Az Ovit távközlési egységei felkészültek az új szolgáltatás által elvárt követelmények teljesítésére. Korszerûsítettük a felügyeleti központunkat, oktatással kiképeztük a szakembergárdát, átalakítottuk az ügyeleti rendszerünket, bõvítettük a mûszerparkunkat. Célunk hogy az eddig végzett tevékenységünk elvárt színvonalon tartása mellett az új kihívásnak is megfeleljünk. Galambos Tibor Mit is értek a megfelelõség alatt? Sokan valószínûleg most azt gondolják, hogy legyen a honlap mutatós, esztétikus, feleljen meg az arculati elõírásoknak. Mások eszébe a tartalmi összetevõ jut, azaz szerepeljenek rajta a legfontosabb Ovit tevékenységek, fõbb gazdasági mutatók, a cég szervezeti felépítése, az online megjelenés legyen összhangban az offline kiadványokkal stb. És vannak biztos olyanok is, akik a rendszeres frissülést tartják elsõdlegesnek. Persze ezek az összetevõk mind nagyon fontosak, de van még egy dolog, ami szintén lényeges, mégpedig az, hogy az oldalunk keresõbarát legyen. Azaz könnyen megtaláljanak minket a világháló végtelen sûrûjében. Hiszen hiába vagyunk szépek, jók és frissek, ha nem találnak ránk Az Ovit honlap ennek a szempontnak is próbál megfelelni, a fõbb keresõkbe (pl. Google, Yahoo, Heuréka) az Ovit-ot jellemzõ kulcsszavakat - pl. távvezeték (power line), alállomás (substation), acélszerkezet gyártás (steelwork manufacturing), nehézszállítás (heavy transport) - beírva többnyire az elsõ oldalon jelenünk meg több ezer, több tízezer vagy akár több millió találat között. A cikk megírásakor a heavy transport szóra a Google keresõben 31 millió találatból az Ovit a 7. helyen szerepelt! Ennek köszönhetõen az utóbbi idõben a honlap alapján is jöttek megkeresések, ajánlatkérések, elsõsorban nehézszállítási munkák kapcsán. Ami a weblap látogatottságát illeti, havonta kb en látogatják az ovit.hu-t, és átlagosan három percet töltenek a honlapon. De vajon honnan jönnek és hogy találnak ránk? Erre is választ ad a homepagehez kapcsolódó statisztika, a Google analytics. a hatékony PR és marketing eszköz Napjaink egyik legjelentõsebb és legdinamikusabban fejlõdõ médiája az internet. Ma Magyarországon a felnõtt lakosság 40%-a rendszeresen körülnéz a világhálón ban ez az adat még csak 17% volt, ezért rendkívül fontos, hogy megfelelõen jelenjünk meg rajta. A belépõk jelentõs része természetesen Magyarországról jön, második helyen Németország, harmadik helyen pedig Románia szerepel a listában. A látogatók legnagyobb része (kb. 40 %-a) valamilyen keresõoldalról lép be hozzánk (leginkább a Google-ról), ezért is nagyon fontos a keresõoldalakon való jó szereplésünk. Az érdeklõdõk kb. 35 %-a jól ismeri az ovitot, közvetlenül a írja be címnek. A maradék 25% pedig valamilyen más internet oldalról linkel hozzánk (pl. mvm.hu, mvm-csoport.hu, iwiw.hu, megaport.hu). 11

12 OVIT HÍRADÓ 2007/6. A keresõkbe leggyakrabban beírt kulcsszavak az ovit, ovit zrt, ovit.hu, heavy transport, távvezetékek, fam. A statisztikából az is kiderül, hogy mire kíváncsiak, milyen oldalakat néznek meg a honlapra látogatók. A fõoldal után a legnépszerûbbek: a Szervezeti felépítés, a Kapcsolat, az Ovit Híradó, a Hírek és a Videótár oldalai. belépõk Személyi hírek Ha már az ovit.hu-ról írok, szeretnék megemlíteni néhány újdonságot az oldalon. Ebben az évben két új rovat is indult a honlapon. Év elejétõl az Ovit Híradót már interneten is lehet olvasni, és a Híradó fotói itt gondolom sokak örömére- színesben is láthatók. Októberben indítottunk egy másik új blokkot- Videótár néven. Itt az Ovit történetérõl, tevékenységeirõl, projektjeirõl, rendezvényeirõl nézhetünk meg rövid filmeket, amelyek a Videó Studió produkciói és amelyet folyamatosan bõvítünk. Számomra az eddig elkészültek közül a legérdekesebb a távvezeték építés történetét bemutató kisfilm, hihetetlen milyen körülmények között dolgoztak 50 évvel ezelõtt, és azóta mennyit fejlõdött a világ! Ajánlom mindenki figyelmébe. Most a Hotel Ovitról készül egy film, aminek kivonata rövidesen a honlapon is megnézhetõ lesz. Jelentõs változást hozott a weblapon még az arculatváltás, júniustól új színek jelentek meg az ovit.hu-n, és a csoport többi honlapját nézegetve azt gondolom, ez az átalakulás elég jól sikerült. A jövõ év elsõ felében az ovit.hu-n ismét jelentõs változások lesznek, összhangban az Ovit tevékenységi körének bõvülésével, és a szervezeti felépítés módosulásával. Terveink között szerepel, hogy interaktívabbá tegyük a honlapot, amire több lehetõség is adódik (pl. fórum, vállalati blog, szakértõ válaszol rovat, cégspecifikus játék stb.). Most azon vagyunk, hogy kitaláljuk, mi az, ami az Ovit esetében legjobban megállja a helyét, és akinek ezzel összefüggésben valamilyen kreatív ötlete van, azt is szívesen fogadjuk. október Takács Mariann november Spisák József Bóvári József Laboncz Szilvia nyugdíjba vonultak november Bíró Józsefné Bagdi Imre TTTO KAGÜ KSZÜ Paks KSZÜ TTTO KAGÜ Személyügyi osztály Beszélgetés új munkatársunkkal Novák Nikoletta Máténé Lengyel Enikõ 2002-ben érettségiztem Bonyhádon a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában, majd egy évig ügyintézõ titkárnak készültem. Ezek után Budapesten, a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképzõ Központban megszereztem a nemzetközi szállítmányozási és logisztikai manager szakképesítést. 12

13

14 2007/6. OVIT HÍRADÓ Mindkét képzés alatt a szükséges szakmai gyakorlatot a Paksi Atomerõmû ZRt-nél szereztem meg. 1 évig fuvarszervezõként dolgoztam, ez idõ alatt jelentkeztem az Ovit-hoz, ahova szeptemberben fel is vettek. Immáron két és fél hónapja igyekszem erõsíteni a KALÜ csapatát. Kollégáim/kolléganõim segítõkészek, és kifejezetten türelmesek velem szemben, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani! Szabadidõmben angolt tanulok (a német mellett), fõiskolára járok Dunaújvárosba, és egyszer közgazdászként fogok diplomázni. Elérhetõségek: L épület, 1. emelet, 105-ös szoba. Tel: Egyszer volt [EZ NEM VICC rovat] Jár-e nekem veszélyességi pótlék? Novák Nikoletta (Megjelent az OVIT Híradó évi 3. számában) A fenti gondolat nem most jutott elõször eszembe! Még évekkel ezelõtt történt, hogy egy igen jó képességû gépkocsivezetõ Miskolc helyett elhelyezett bennünket egy lombhullatott eperfa kies tövében. Sajnos a szép környezet élvezetében zavart a jobb szememen lévõ monokli, és a fejemben uralkodó zûrzavar. (Az esetet sokak szerint még ez ideig sem hevertem ki.) Azóta elõfordultam már több út menti árokban, kisebb-nagyobb gödrökben, de személyi állagomban szerencsére nagyobb kár még nem keletkezett. Nos, karácsony elõtt, az ünnepi hangulat bevezetéseképpen, a szokásos áhítat elõhírnökeként, egyik dolgozónk az elõttem lévõ szekrény oldalfalába helyezte újonnan vásárolt bicskáját. A bicska igen jól sikerült, mintegy 10 cm-es pengével rendelkezett, és ezt mind én, mind a környezetemben lévõ dolgozók megfelelõen értékelték is. Helyeselnem kellett a dolgozó azon kijelentését is, hogy: vegyük tudomásul, hogy õ Sz. József senkitõl sem fél! Igaza is van, mert elmúltak már azok az idõk, amikor egy dolgozónak meg kellett hunyászkodnia egy másik ember elõtt. Egy dolgozó legyen egyenes, öntudatos. Igen ám, de éppen ezekkel egy kis baj volt, mert kollégánk nem öntudatos, hanem éppen az öntudatlanságig részeg volt. Részegségében persze némelyik ember igen erõssé válik, még akkor is, ha közben úgy dülöngél, mint egy egyéves kisgyermek. Soha nem felejtem el, hogy lakott a szomszédunkban egy jól megtermett ember, aki igen gyakran berúgott. Ilyenkor a barátai vitték haza a hátukon, de õ már az utca végébõl kiabálta: Annyuk! gyüvök mán! Mindezek ellenére, egy 10 cm-es bicska mégis csak acél, és én ösztönösen undorodom minden harci eszköztõl. Persze az ember nem strucc, hogy homokba dugja a fejét, ha veszély van. Ilyenkor bizony helyt kell állni a gáton, s különösen elvárható ez egy szakszervezeti aktivistától. Be a hasat, ki a mellet vagy a bicska pillanatnyi helyzetétõl függõen: be a mellet, ki a lábat. Persze mindezt a kellõ óvintézkedésekkel! Visszavonulási lehetõség, barikád, vagy még egy pohár bor, altatóval. Az sem rossz megoldás, ha ilyenkor az illetõ illuminált állapotú kartárssal nézetazonosságra jutunk, mire õ ráborul a födélzetünkre, ahol kisírja magát, majd együttesen elénekeljük a Már énnekem beborult az ég címû örökbecsû magyar népdal-kompozíciót. (A kitették a holttestet a zudvarra nem ajánlatos, mert képzettársítás folytán esetleg valaki elhalálozhat.) A következõ roham esetén ajánlatos a tervszerû elszakadás. (Szégyen a futás, de hasznos.) Mindezeket azért írom le, mert én bizony meg akarok hátrálni a rám leselkedõ veszélyek elõl. Ha meg kell halni, hát haljak meg, de lehetõleg ágyban, párnák között, és nem egy bicskával az oldalamban, vagy egy kies eperfa tövében, mint összepréselt szardínia, motorolajjal leöntve. Na de ha én mindezen veszélyeket vállalom, akkor mint minden egészségre ártalmas helyen törvényeink értelmében nekem is jár a veszélyességi pótlék! S miután egy ilyen bicska ha belém szúrják nagy mértékben veszélyezteti az egészségemet, tisztelettel kérem a vállalat vezetõségét, hogy jelen levelem kézhezvétele után részemre a veszélyességi pótlékot folyósítani szíveskedjenek! Maradok addig is a veszélyeztetett helyemen: Fikó Béla 13

15 2007/6. OVIT HÍRADÓ Szilveszteri Humor Sarok (1968. Ovit Híradó) Az Unicumos pulyka receptje 1. Vegyünk egy pulykát! 2. Egy pohár unicum. 3. Tegyük a pulykát a sütõbe! 4. Még két unicum. 5. Állítsuk a hõfokot 190 sütõre! 6. 3 unicum további. 7. Süssük a kapcsot be! 8. Most még tovum 4 univáb. 9. Pulykázzuk meg a zsírt! 10. Unicumot a másik palackot még. 11. Dugjunk pulykákat a hõmérumba! 12. Poharazzunk még egy unicumot az öntbe! 13. Süssük az unicumot még egy óráig! 13 1."Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a!..." 14. Vegyük ki a pulyákot az unicumból! 15. "Kiskút, kerekes kút..." 16. Szeletum a pulyák darabbal többe! 17. Palackoljunk még egy unicum vevétet! 18. "Nyílára uccásik a krocsmrasumity!..." 19. Állítsuk meg a teritumot és pulykoljunk még egy terítéket! 20. Leterít az unipulyák, és fogyjunk el! (1967. Ovit Híradó) (1967. Ovit Híradó) Havas téli lepedõ borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgõ serkenti a májat. Sült malacka vándorol a bendõbe, kívánunk sok-sok jót az Új Esztendõben! B.Ú.É.K.! Ovit Híradó Szerkesztõsége 16

16 OVIT HÍRADÓ 2007/6. Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselõ választás november Társaságunknál eredményesen befejezõdött a több mint két hónap óta tartó Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselõ választás. A szavazás november között zajlott le. Az ezt megelõzõ idõszakban a Választási Bizottság ügyrendjének és ütemtervének megfelelõen végezte feladatát. A határidõket folyamatosan betartotta, biztosítva ezzel munkavállalóinknak a választásra való felkészülést, a széles körû információt, a titkos és demokratikus választás feltételeit. Október 25-én a Választási Bizottság közzétette az ÜT-tagságra és munkavédelmi képviselõkre jelöltek listáját, melyekre a szakszervezetek, valamint az 50 fõ munkavállaló által támogatottak kerültek fel. A jelöltlistákon ABC-sorrendben szereplõ jelöltekkel kapcsolatosan november 14-én 15 óra 30 percig észrevétel nem érkezett. Így a Választási Bizottság november 15-i ülésén az eredeti jelöltlista alapján elkészítette a hivatalos ÜT-tagokat és munkavédelmi képviselõket tartalmazó szavazólapokat. A szavazólapokat megfelelõ példányszámban, valamint egyéb nyomtatványokat, szavazóurnát a Választási Bizottság tagjai a sikeres választás területi lebonyolításához átvettek. A szakterületeken történõ szavazás november 19-én 8 órától 21-én 15 óra 30 percig tartott. Ezen idõszak alatt a szavazás törvényes rendje, a titkosság biztosított volt, észrevétel, panasz a Választási Bizottsághoz nem érkezett. November 22-én 8 órakor a Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjai az urnák egyidejû felbontásával megkezdték a szavazatok megszámlálását Budapesten. A szavazatok összeszámlálása után megállapítást nyert, hogy az Ovit ZRt.nél a választók 90 %-a vett részt, figyelembe véve az évi XXII. Tv. 51/A.. (1) bekezdésében foglaltak pozitív hatásait is. Munkavállalóink összesen 979 db szavazólapot adtak le, melybõl 3 db volt érvénytelen. A 976 db szavazólap kiértékelése során a következõ eredmény született. A szavazatok legalább 30 %-át megkapott jelöltek száma 15 fõ (ÜT-tagságra jogosít), míg 1 fõ 20 % feletti szavazatot kapott (pót ÜT-tagságra jogosít). Tekintettel arra, hogy az Ovit ZRt.-nél a törvény szerint a foglalkoztatottak összlétszámától függõen 11 fõs Üzemi Tanács alakítható, ezért a legtöbb szavazatot (58,32 %) kapott elsõ ÜT-tagtól a 11. ÜT-tagig (39,12 %) bezárólag alakul meg az Üzemi Tanács, és tagjai önmagukból választanak elnököt. A megválasztott 11 fõs Üzemi Tanácsot és póttagjait a következõ táblázatok tartalmazzák: 17

17 2007/6. OVIT HÍRADÓ A szavazatok összeszámlálásakor megállapítást nyert az is, hogy az összes érvényes szavazatból: - a VDSZSZ Ovit ZRt. tagszakszervezete 80,79 %-ot, - a PADOSZ 4,24 %-ot kapott. A szavazatok összeszámlálásával és jegyzõkönyvben rögzített eredményhirdetéssel a Választási Bizottság befejezte munkáját. További teendõje a Választási Bizottság elnökének van, aki rövid idõn belül összehívja a 11 fõs Testületet az alakuló ülésre, melynek fõ feladata az ÜT tagjai közül az elnök megválasztása. Az elsõ alakuló Üzemi Tanács ülésen, november 27-én megtörtént az ÜT elnökének megválasztása. A tagok Nagyistókné Szalai Magdolnát választották nagy többséggel (91 %) az Ovit ZRt. Üzemi Tanácsa elnökének. Az Üzemi Tanács megbízása 3 évre szól. Az Alállomási Üzletigazgatóságon a választók 81 %-a vett részt és a szavazatok 30 %-át meghaladó eredménnyel Juhász Zoltán (56 %) lett a munkavédelmi képviselõ, 20 % feletti eredménnyel póttag Gócza Albert (44 %). A Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzletigazgatóságon a választók 68,8 %-a vett részt és a szavazatok 30 %-át meghaladó eredménnyel Tóth Géza (71,5 %) lett a munkavédelmi képviselõ, 20 % feletti eredménnyel póttag Volentics Richárd (28,5 %) A Közgazdasági, Vállalkozási és Vezérigazgatóság területén a választók 81,3 %-a vett részt és a szavazatok 30 %-át meghaladó eredménnyel Szeri Krisztián (58 %) lett a munkavédelmi képviselõ, 20 % feletti eredménnyel póttag Meixner József (28 %) A Mûszaki Igazgatóság egyéb területén a választók 81,9 %-a vett részt és a szavazatok 30 %-át meghaladó eredménnyel Leipniker László (70 %) lett a munkavédelmi képviselõ A Távvezeték Üzletigazgatóságon a választók 74 %-a vett részt és a szavazatok 30 %-át meghaladó eredménnyel Ledvényi János (77 %) lett a munkavédelmi képviselõ, 20 % feletti eredménnyel póttag Molnár László (23 %). November 30-án az ÜT-hez hasonlóan üléseztek az üzletigazgatóságonként megválasztott 5 fõ munkavédelmi képviselõ is, akik megalakították a Munkavédelmi Bizottságot. A képviselõk Ledvényi Jánost választották meg többséggel (60 %), az Ovit ZRt. Munkavédelmi Bizottság elnökének, akinek javaslatára helyettese Szeri Krisztián lett. A munkavédelmi képviselõk választása együtt történt az Üzemi Tanáccsal, továbbá az üzletigazgatósági szavazatok összeszámlálása is, melynek eredménye a következõ: A Munkavédelmi Bizottság megbízása 4 év idõtartamú. 18

18 OVIT HÍRADÓ 2007/6. Tisztelt Munkatársak! A Választási Bizottság és a magam nevében ezúton is köszönetemet és elismerésemet fejezem ki mindazon munkavállalóknak, akik a választási ciklusban aktívan részt vettek, részvételükkel, szavazatukkal elõsegítették az ÜT-tagok, valamint a munkavédelmi képviselõk sikeres és eredményes megválasztását. Valamennyi tisztségre megválasztott munkatársnak gratulálok, munkájukhoz sok sikert és eredményességet kívánok! 11-én ragyogó napsütés köszöntött bennünket. A bérelt autóbusz a pályaudvarokon összeszedte az érkezõket. A megújult szép és modern bicskei munkásszálló nagytermében találkoztunk, és örültünk ismét az egy év elteltével a viszontlátásnak. Polczer Ferenc a Választási Bizottság elnöke Vidéki nyugdíjas találkozók A budapesti nyugdíjas találkozók utáni hetekben vidéken, négy helyszínen tartottak nyugdíjas találkozókat (Bicskei, Göd, Felsõzsolca, Tatabánya), amelyekrõl a szervezõk és a résztvevõk az alábbiakban számolnak be. Bicskei találkozó október 11-én ismét megrendeztük a Szerelésvezetõségek nyugdíjasainak találkozóját. A résztvevõket Bilik András távvezeték üzletigazgató köszöntötte, és tájékoztatást adott cégünk életérõl,eredményeirõl és a várható jövõrõl. Ezután Polczer Ferenc a Nyugdijas Bizottság, valamint a szakszervezet munkájáról számolt be. A finom ebéd elfogyasztása után véget nem érõ beszélgetések, emlékezések kezdõdtek, a szeretett OVIT -ról, majd a mindig izgalommal várt céges ajándék átvétele után a találkozó véget ért. Sietni kellett a pályaudvarokra, hogy mindenki hazaérjen az éj leszállta elõtt. A szervezést augusztus hónapban kezdtük el, hisz 126 nyugdíjasunkat az ország különbözõ részein kell értesítenünk, ebbéli szándékunkról. Megkeresésünkre 86-an válaszoltak, ebbõl 58-an jelezték részvételüket. Október Ollé Béláné 19

19 2007/6. OVIT HÍRADÓ Gödi nyugdíjasok találkozója október 12-én délután a Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzletigazgatóság gyönyörûen, elegánsan felújított éttermében, csodálatosan megterített asztalokhoz érkeztünk. Majd Polczer Ferenc úr, a Nyugdíjas Bizottság elnöke vette át a szót. A jelenlévõk üdvözlése után elmondta, hogy a VDSZSZ szervezeteinek hatékony közremûködésének is köszönhetõen megmarad az áramdíjkedvezmény, annyi változtatással, hogy az évi kwh kwh-ra csökken jövõre. A tarifaárak is sávosan változni fognak, de megmarad a két vételezési hely. Szabó Lajos üzletigazgató úr üdvözölte a szép számban megjelent nyugdíjasokat, majd átadta a szót Somogyi István vezérigazgató úrnak, aki tájékoztatott bennünket a vállalat sikeres és nyereséges mûködésérõl. Kifejezte reményét arra, hogy még sokáig együtt lehet ilyen alkalmakkor a gödi nyugdíjas társasággal. Végezetül Somogyi úr poharát megemelve jó egészséget kívánt mindenkinek. Ezt követõen Nagy Lajosné kért szót, hogy a nyugdíjasok nevében megköszönje a vállalatvezetésnek az évek óta tartó figyelmességet, a vacsorákat és kirándulásokat. Ezután ismételten Szabó úr emelkedett szólásra és ismertette a gödi telep sikeres, európai-szintû munkáját, mivel csak itt gyártanak acélszerkezetû oszlopokat, egyedülálló festéstechnológiával, amiket számos környezõ országba szállítanak. Az elkövetkezõ idõben a nagy mennyiségi igénnyel rendelkezõ Oroszország is megrendelõik közé tartozik majd. Beszédét azzal zárta, hogy jó egészséget kívánt a jelenlévõknek. Az ebéd finom volt és bõséges, a felszolgálás tökéletes. Étkezés után kellemes és kötetlen beszélgetés következett. Távozáskor mindenki kapott egy jó meleg takarót ajándékba, mely gesztus ismét a vállalatvezetõség nagyvonalúságáról tett tanúbizonyságot. A KAGÜ nyugdíjasai és a magam nevében ezúton is szeretném köszönetünket kifejezni a kellemes baráti délutánért. Molnár Józsefné 20

20 OVIT HÍRADÓ 2007/6. Nyugdíjastalálkozó Kelet-Magyarországon október19-én a felsõzsolcai fõmérnökség telephelye adott otthont az idei nyugdíjastalálkozónak. Örömmel konstatáltuk, hogy a meghívott összesen 72 fõ megtöltötte a szépen feldíszített étkezõnket. Debnár Péter a rendezvény fõszervezõje köszöntette a vendégeket, és ismertette a menetrendet. Egyperces néma felállással emlékeztünk meg az elmúlt találkozó óta elhunyt 26 nyugdíjastársunkról. Területünkrõl név szerint: Belényesi Károly, Kakuk László, Kriston Mihály, Szomszéd Kálmán és Urbán József nem lehet már közöttünk. Takács Attila területi fõmérnökünk is köszöntötte a vendégeket és rövid beszámolót tartott cégünk helyzetérõl, aktuális és jövõbeni munkáiról. A felszólalásokat finom ebéd követte. A jóízû, kötetlen beszélgetések alatt elrepült az idõ, és a jövõbeni viszontlátás reményével búcsúztunk kedves vendégeinktõl. Ezt követõen Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke idézte fel korábbi évek találkozóinak emlékét, majd a nyugdíjasokat érintõ támogatásokról tartott tájékoztatást. Horváth József szakszervezeti elnök a szakszervezet munkájáról, eredményeirõl adott felvilágosítást. Tatabányai találkozó Suszter Imre FEJÜNK FELETT GYORSAN REPÜLNEK AZ ÉVEK Beszámoló az Ovit ZRt. Nyugat-magyarországi Területi Fõmérnöksége által rendezett nyugdíjas találkozóról, mely október 20-án 12 órakor került megrendezésre a Tatabánya-felsõ, Szent István út 7. sz. alatti Széchenyi István Mûvelõdési Házban. A találkozó elnökségébõl a megnyitót Baranya Gyula fõmérnök úr tartotta az elmúlt egy esztendõ távlatából. Röviden: a kitûzött vállalati eredmény a küzdelmes munkának köszönhetõen pozitív és az elõírt évi feladatok is erre engednek következtetni. Beszámolt arról is, hogy a találkozóra meghívottak közül sajnos 21

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei... 1 A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története... 1 Öt nap!... 3 54. MEE Vándorgyûlés... 5 KarMen... 5 Személyi hírek... 7 Beszélgetés

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél mert magazin )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. magazin Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu Web: www.mert.hu

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI?

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? Az egyik ismerősöm mesélte néhány hete, hogy vásárolni akartak, de nem tudtak. Mi is történt? Az elmúlt hétvégén négy munkatársammal konferencián

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság hírgetmondó online hírújság SZERKESZTŐK: Csepeli Dóra, Csóka Krisztina Munkatársak: Bencsik Roland, Cser Orsolya, Fazekas Attila, Rácz Attila, Ridács Tibor, Zdolik Krisztina Grafikus tervező: Bohati Bence

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben