Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelés élet és életből fakad Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a teljesítményt megkövetelni, az azonban mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg mindazt megtegye, amire képes. /Adolf Kolping/ 2013

2 Tartalom 1 A Pedagógiai program jogszabályi háttere Általános elvek A Pedagógiai program elkészítésekor figyelembevett jogszabályok és rendeletek Küldetésnyilatkozat Az intézményről Intézményi adatok Az intézmény hivatalos neve Az intézmény székhelye Az iskola működési köre, felvételi körzete Az intézmény tagintézményei Az intézmény feladat-ellátási helyei Az intézmény fenntartója Az intézmény alapítója Az intézmény alapításának éve Az intézmény irányító szerve Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre A működési engedélyt kiadó szerv: Az engedélyezett évfolyamok, felvehető maximális tanulólétszám Az intézmény telephelyei, feladat-ellátási helyei Az intézmény típusa, tagozatai, egységei Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata Alaptevékenység Az intézményben oktatott szakmák (szakmaszámok) Az alapfokú művészetoktatási intézmény képzési szerkezete Az intézményvezetői, tagintézmény-vezetői megbízás rendje Az intézmény dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok Az intézmény bemutatása Történeti áttekintés Központi iskola bemutatása, jellemzői Iskolaépületek

3 3 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanulóink Tanáraink Vezetés, szakmai együttműködések A tanítás rendje és feltételei Hagyományok, értékek, kultúra Nevelési program Az Intézményben folyó pedagógiai munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az intézményben folyó nevelő- oktató munka alapelvei, értékei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja Az intézményben folyó nevelő- oktató munka feladatai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés általános feladatai A hitre nevelés területén elvégzendő feladatok Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladatok Kialakítandó személyiségjegyek Elvárásaink tanítványainktól a következők Egészségfejlesztési program Az egészségfejlesztési program alapelve, célja Az egészségfejlesztés területei Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái Védőnői tevékenység Az egészségnevelés színterei Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők A mindennapos testnevelés Mindennapi testedzés megvalósítása Fizikai felmérés Környezeti nevelési program A környezeti nevelési program alapelve A környezeti nevelési program célja A környezeti nevelési program területei... 40

4 4 PEDAGÓGIAI PROGRAM A környezetei nevelés elemei A szocializáció és a közösségfejlesztés programja. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai A közösségfejlesztéssel és az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés területei Diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok közösségfejlesztő feladatai a diákokkal közös szabadidős tevékenység során A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása Korrepetálások Érettségire felkészítő foglalkozások SNI és tanulási nehézséges tanulók fejlesztő foglalkozásainak jellemzői Magántanulókat ill. vendégtanulókat felkészítő foglalkozások A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulók joggyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatokban A szülő, a tanuló és a pedagógus kapcsolattartásának, együttműködésének formái A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái A felvétel és az átvétel szabálya Az iskola nevelő-oktató munka ellenőrzési és értékelési rendszere Minőségbiztosítási rendszer Vizsgák A tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat törvényi háttere... 62

5 8.2 Érettségi vizsga Szabadon választható tanórai foglalkozások és a választható érettségi vizsgatárgyak A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként Az emelt szintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként A szakmai vizsga Szakmai vizsgatárgyak témakörei A művészetoktatáshoz kapcsolódó vizsgák Tanulói előmenetelhez tartozó tanulói teljesítmények értékelése Iskolai értékelés Az iskolai értékelés alapelvei, célja Az iskolai tanulói értékelés területei Az értékelés feladata Az értékelés módszerei Az írásbeli dolgozatok típusai Javítási határidő Osztályozás szabálya A továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltétele A magasabb évfolyamba lépés követelményei nappali tagozat A magasabb évfolyamba lépés követelményei a felnőttképzésben A magasabb évfolyamba lépés követelményei magántanulóknál Jutalmazás, büntetés, hiányzás alkalmazásának alapelvei, fegyelmi fokozatok Jutalmazás Büntetés A magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei Mulasztások A helyi tantervek készítésének alapelvei Tantárgyi struktúra, óraszámok Közgazdaságtan ágazati szakközépiskola évfolyam, nappali tagozat Közgazdaságtan ágazati szakközépiskola évfolyam, esti tagozat Vendéglátás-idegenforgalom ágazati szakközépiskola évfolyam, nappali tagozat Vendéglátás-idegenforgalom ágazati szakközépiskola, évfolyam, esti tagozat

6 Faipar ágazati szakközépiskola, évfolyam, nappali tagozat Faipar ágazati szakközépiskola, évfolyam, esti tagozat Szociális szolgáltatás ágazati szakközépiskola, évfolyam, nappali tagozat Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakközépiskola, évfolyam A szakképző évfolyamok A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelések jegyzéke Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény Bevezetés, történeti áttekintés Jellege Tárgyi feltételek Épületünk A tagintézmény működése Ellenőrzés, felügyelet, tanácsadás Érdekvédelem A tanulói jogviszony létesítése A tanulói jogviszony megszűnése A művészeti iskola munkarendje Nevelési Program Kapcsolattartás Képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, értékközvetítés Az Iskola képzési szakaszai Zeneművészeti ág Táncművészeti ág Képző- és iparművészeti ág Színjáték- bábjáték művészeti ág A művészeti iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formái, a művészeti alap- és záróvizsga követelményei

7 1 A Pedagógiai program jogszabályi háttere PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.1 Általános elvek A Pedagógiai programot az Szekszárdi Kolping Iskola nevelőtestülete készítette. A készítéskor figyelembe vettük a keresztény értékrendet, a hatályban lévő jogszabályokat: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (MK 2011/162) 25. előírásait, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (Mk 2012/115) rendelet előírásait, továbbá figyelembe vettük a Pedagógiai program készítésekor az SZMK (szülői munkaközösség) és a diákönkormányzat véleményét is. A Pedagógiai program írásakor az intézmény tantestülete tekintettel volt az iskola környezetére, a személyi és tárgyi feltételekre és a korábbi tapasztalatokra. 1.2 A Pedagógiai program elkészítésekor figyelembevett jogszabályok és rendeletek A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (MK évi 162. szám) évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról (MK évi 99. szám) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (MK 2012/112) 100/1997. (VI. 13. Kormányrendelet módosításáról. (MK 2012.évi 65.szám.) 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. (MK évi 66.szám) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (MK évi 115. szám) 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (MK évi 160. szám) évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvénymódosításáról (MK évi 74. szám) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (MK évi 139. szám) 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Követelménymodulokról szóló kormányrendelet (217/2012.) 7

8 Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet - 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet A felnőttképzésről szóló évi CI. törvény Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (MK évi 132. szám) A Pedagógiai program az intézményben folyó nevelés és oktatás legfontosabb céljait, feladatait, tartalmi elemeit és szabályait tartalmazza. Tükrözi a Fenntartó által meghatározott elvárásokat. Összhangban van az intézmény dokumentumaival: SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) Házirend Humán és Reál munkaközösségi munkatervek Osztályfőnöki munkaterv Mérés-értékelési csoport munkaterve Minőségbiztosítási csoport munkaterve Ellenőrzési és értékelési munkaterv Egyéb érvényes dokumentumok 8

9 2 Küldetésnyilatkozat A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi. Iskolánk nevelésfilozófiája a személyközpontúság. Minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és tehetségekkel. Fel kell fedezni az adottságokat, és azokat fejleszteni, mert A féllábúnak nem biztos, hogy hosszútávfutónak kell lenni. A gyermek nem az életre készül, hanem már él minden nap. Ennek megfelelően meg kell tanítani eligazodni az életben, hogy meg tudja találni az igazi, alapvető értékeket, ehhez igazítani életvitelét, cselekedeteit. Mindenki, minden tantárgyban eljuttatható egy minimum szintre; egyéni korrepetálással, csoportos felzárkóztatással ezt el kell érni. A felfedezett tehetségeket fejleszteni kell, kibontakozási lehetőséget kell számukra biztosítani. A nevelési célok között kiemelt helyen szerepel az erkölcsi nevelés. Adolf Kolping (legényegyleti) alapeszméit kell követnünk: Légy jó családapa! Légy jó szakember! Légy jó hazafi! Légy jó keresztény! Az iskola keresztény szellemisége a hitoktatáson kívül egy családias légkört is jelent. Nem tudjuk helyettesíteni a szülőket, de igyekszünk a velük való maximális együttműködésre szeretetteljes légkör, biztonságérzet kialakítására nagyfokú segítőkészséggel és egyéni bánásmóddal. Mottónk az, hogy minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és lehetőségekkel, ezt kell megtalálni, fejleszteni, és az egyént képességeinek, tehetségének megfelelően a legmagasabb tudásszintig kell eljuttatni. Igyekszünk az oktatásban toleranciával dolgozni, a nehézségekkel küszködő tanulókat felzárkóztatni. Segítjük erkölcsük és magatartási moráljuk kialakítását, a keresztényi értékrend elsajátítását. A világ, amiben élünk, sokoldalú képzettséget kíván mindenkitől, és a keresztény embernek hitével együtt kell helyét a társadalomban megtalálnia. Ehhez a munkához szakmailag jól felkészült, hivatástudattal rendelkező és kellő erkölcsi tartással, személyes meggyőződéssel élő, folyamatos innovációra kész tantestület áll a tanulók szolgálatában. Oktatásunk mottója: Aki az embereket meg akarja nyerni, annak szívét kell zálogul fölkínálnia. /Adolf Kolping/ 9

10 3 Az intézményről 3.1 Intézményi adatok Az intézmény hivatalos neve Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye 7100 Szekszárd, Pázmány tér Az iskola működési köre, felvételi körzete Többcélú közoktatási intézmény. Felvételi körzete elsősorban Tolna megye Az intézmény tagintézményei Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mohácsi Tagintézménye 7700 Mohács, Színház utca 1. (hrsz 2308) Az intézmény feladat-ellátási helyei 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4. (hrsz.2361) főépület 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 73. (hrsz. 2378) 7100 Szekszárd-Palánk (hrsz /7) tanműhely 7100 Szekszárd külterület (hrsz /2; 01634/1) kertészet A mohácsi tagintézmény telephelyei: 7934 Almamellék, Petőfi tér 1. (Általános Iskola) 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41. (Mathiász J. Középiskola) 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1. (Latinovits Zoltán Művelődési Ház) 7742 Bogád, Béke tér Budapest, Huba utca 6. (Kolping Általános Iskola és Gimnázium) 7723 Erdősmecske Petőfi utca

11 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 15 (Általános Iskola) 7668 Gyód, Fő utca 98. (Általános Iskola) 7932 Királyegyháza, Petőfi u. 63. (ÁMK) 7717 Kölked, II. Lajos u. 30. Általános Iskola 7535 Lad, Szabadság tér. 23. (Általános Iskola) 7781 Lippó, Ifjúság u. 1. (Gárdonyi Géza Általános Iskola) 7561 Nagybajom, Templom u. 5. Kolping Katolikus Szakiskola, Kollégium, és Felnőttoktatási Intézmény 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 2/A Nagynyárád, Kossuth L. u. 14. (Általános Iskola) 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. (PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola) 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (Mecsekaljai Iskola) 7622 Pécs Légszeszgyár u Pécs, Testvérvárosok tere 1. (Általános Iskola) 7831 Pellérd, Általános Iskola, Park sétány Sellye, Bodonyi utca 10. (Kis Géza Általános Iskola) 7718 Udvar, Fő u. Faluház Az intézmény fenntartója Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (a továbbiakban KOSZISZ) Az intézmény alapítója Szekszárdi Kolping Család Egyesület Az intézmény alapításának éve

12 3.1.9 Az intézmény irányító szerve KOSZISZ 1134 Budapest, Huba u Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre Egyházi jogi személy, önálló gazdálkodású A működési engedélyt kiadó szerv: Tolna Megyei Kormányhivatal Az engedélyezett évfolyamok, felvehető maximális tanulólétszám Az évfolyamok száma iskolatípusonként: Szakközépiskola: évfolyam, szakképzés évfolyam (közgazdaságtan, vendéglátás-turisztika, szociális szolgáltatások ágazati besorolás szerint) Szakiskola: 9-10 évfolyam, szakképzés évfolyam, speciális szakiskola évfolyam Alapfokú művészeti iskola: előképző 1-2. évfolyam, alapfok 1-6. évfolyam, továbbképző évfolyam A felvehető maximális tanulólétszám összesen: 2745 fő nappali oktatásban: 750 fő esti oktatásban: 340 fő művészeti oktatásban: 1655 fő Az intézmény telephelyei, feladat-ellátási helyei Székhelye: 7100 Szekszárd, Pázmány tér Szekszárd, Rákóczi u. 73. (hrsz. 2378) Tanműhely: 7100 Szekszárd-Palánk (hrsz ) Kertészet: 7100 Szekszárd külterület (hrsz /7) A mohácsi tagintézmény telephelyei: 7700 Mohács, Színház utca 1. (hrsz. 2308) 7934 Almamellék, Petőfi tér 1. (Általános Iskola) 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41. (Mathiász J. Középiskola) 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1. (Latinovits Zoltán Művelődési Ház) 12

13 7742 Bogád, Béke tér Budapest, Huba utca 6. (Kolping Általános Iskola és Gimnázium) 7723 Erdősmecske Petőfi utca Geresdlak, Hunyadi u. 15 (Általános Iskola) 7668 Gyód, Fő utca 98. (Általános Iskola) 7932 Királyegyháza, Petőfi u. 63. (ÁMK) 7717 Kölked, II. Lajos u. 30. Általános Iskola 7535 Lad, Szabadság tér. 23. (Általános Iskola) 7781 Lippó, Ifjúság u. 1. (Gárdonyi Géza Általános Iskola) 7561 Nagybajom, Templom u. 5. Kolping Katolikus Szakiskola, Kollégium és Felnőttoktatási Intézmény 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 2/A Nagynyárád, Kossuth L. u. 14. (Általános Iskola) 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. (PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola) 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (Mecsekaljai Iskola) 7622 Pécs Légszeszgyár u Pécs, Testvérvárosok tere 1. (Általános Iskola) 7831 Pellérd, Általános Iskola, Park sétány Sellye, Bodonyi utca 10. (Kis Géza Általános Iskola) 7718 Udvar, Fő u. Faluház 3.2 Az intézmény típusa, tagozatai, egységei szakiskola, nappali és esti tagozat évfolyam szakközépiskola, nappali és esti tagozat évfolyam speciális szakiskola, nappali és esti tagozat évfolyam felnőttképzési intézmény, nappali és esti tagozat évfolyam alapfokú művészetoktatási intézmény, nappali és esti tagozat évfolyam 13

14 3.3 Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata Alapfeladat Nkt. 4. (1) bekezdés alapján szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatás, roma nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakközépiskolai, szakiskolai oktatása nappali és esti munkarend szerint, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, (a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdők, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az iskolai ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, (a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdőket, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdőket készíti fel az általános műveltség megalapozására, szakmai vizsgára vagy nyújt részükre életkezdéshez szükséges ismereteket) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról nak megfelelően és a miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést biztosít Alaptevékenység Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat szerint: Szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) (9 12/13. évfolyam) 14

15 15 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam),(szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-11. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői

16 véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 16

17 3.3.2 Az intézményben oktatott szakmák (szakmaszámok) /2010. (IV. 22.) Kormányrendelet szerint kifutó rendszerben Érettségi vizsgához kötött szakképesítések nappali és esti munkarend szerint Szakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Pénzügyi számviteli ügyintéző ,5 Ügyviteli titkár Műszaki informatikus Vendéglős Szociális asszisztens Szociális gondozó, szervező Szakiskolai szakképzés nappali és esti munkarend szerint Szakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Szociális gondozó és ápoló Női szabó Férfiszabó Bútorasztalos Épületasztalos Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Panziós, falusi vendéglátó Szakács Dísznövénykertész Zöldségtermesztő Szőlőtermesztő Gyümölcstermesztő Tejtermékgyártó

18 Speciális szakiskolai szakképesítések nappali és esti munkarend szerint PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Gyorséttermi ételeladó Konyhai kisegítő Munka és védőruha készítő Textiltermék összeállító Fatermék gyártó Virágkötő Kerti munkás Parkgondozó Temetőkertész Képkeretező /2012. (VII.6.) Kormányrendelet alapján (2013. szeptember 1-től): Érettségi vizsgához kötött szakképesítések nappali és esti munkarend szerint Szakmacsoport Közgazdaság Szakképesítés megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító Évfolyamok száma 2 (1 ágazati érettségi esetén) Ügyvitel Ügyviteli titkár Informatika Műszaki informatikus Vendéglátás-turisztika Vendéglátásszervezővendéglős Szociális szolgáltatások Szociális asszisztens Szociális szolgáltatások Szociális szakgondozó (1 ágazati érettségi esetén) 2 (1 ágazati érettségi esetén) 2 (1 ágazati érettségi esetén) 18

19 Szakiskolai szakképzés nappali és esti munkarend szerint Szakmacsoport Szakképesítés/ szakképesítés-ráépülés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló Könnyűipar Női szabó Könnyűipar Férfiszabó Faipar Asztalos Mezőgazdaság Virágkötő és virágkereskedő Mezőgazdaság Virágdekoratőr Mezőgazdaság Kertész Mezőgazdaság Zöldség- és gyümölcstermesztő Vendéglátás-turisztika Szakács Speciális szakiskolai szakképesítések nappali és esti munkarend szerint Szakmacsoport Részszakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Vendéglátás-turisztika Gyorséttermi ételeladó Vendéglátás-turisztika Konyhai kisegítő Könnyűipar Textiltermék-összeállító Faipar Famegmunkáló Mezőgazdaság Virágkötő Mezőgazdaság Mezőgazdaság Mezőgazdaság Kerti munkás Parkgondozó Falusi vendéglátó Élelmiszeripar Tejtermékgyártó Szakmai középfokú felnőtt oktatás tanfolyam jelleggel működik a fent említett képzésekben. Iskolánkban felvételi vizsga nincs, mindenki előtt nyitva áll az ajtónk, aki tanulni szeretne. 19

20 3.3.3 Az alapfokú művészetoktatási intézmény képzési szerkezete PEDAGÓGIAI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatási intézmény képzési szerkezetét, a tanszakokat és a tantárgyakat a 3. számú melléklet A képzés struktúrája c. fejezete tartalmazza. 3.4 Az intézményvezetői, tagintézmény-vezetői megbízás rendje Az intézményvezetőt a fenntartó (a KOSZISZ igazgatója) nevezi ki, a tagintézmény-vezető kinevezésénél pedig egyetértési jogot gyakorol. 3.5 Az intézmény dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. 42. (1) bekezdés alapján, a pedagógus munkakörben figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) aiban foglaltak az irányadóak. 20

21 4 Az intézmény bemutatása 4.1 Történeti áttekintés Iskolánkat 1991-ben alapította a Szekszárdi Kolping Család ben megalakult a Kolping iskolák országos irányító szerve, a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány, ettől kezdve oda tartoztunk, az Alapítvány látta el a fenntartói feladatokat tól a fenntartói feladatokat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság látta el, így ettől kezdve iskolánk katolikus egyházi iskolának minősül től lett a fenntartónk a Magyar Kolping Szövetség mint katolikus iskolafenntartó, szeptember 1-jétől a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet az iskola fenntartója. Alapítási célkitűzésünk: a hátrányos helyzetű (családi, szociális, etnikai szempontból; értelmi fogyatékos és magatartás-zavarokkal küszködő), máshol továbbtanulni nem tudó középiskolás korú gyermekek továbbképzése, családi életre nevelése, szakmához juttatása, és érettségire való felkészítése. 4.2 Központi iskola bemutatása, jellemzői Iskolaépületek A tolnai megyeszékhely egyik legnépesebb iskolája a miénk. Négy épületben tanítunk, melyből kettő a városban, kettő a külterületen található. Saját kollégiumunk és menzánk nincs. Az iskolában büfé nem működik. A főépület kétszintes, modern, felújított nyílászárókkal, környezete rendezett. Az épület az újvárosi katolikus templom szomszédságában található a Pázmány téren, belső udvarral, az iskolához közeli parkolóval. A kapunál biztonsági őr ellenőrzi a ki- és belépőket. Az észak felől beérkező busz egyik megállója a főépület előtt van. A közelben (500 méterre az utca túloldalán) egy másik középiskola kollégiuma áll, amelyben helyet kapnak iskolánk tanulói is. A főépületben a tantermeken és számítógépes termen kívül a szociális gondozó és ápoló tanulóinknak, valamint a szakácsképzésnek van a tanműhelye. Az épületen belül található egy kis kápolna is. A második épületünk a Rákóczi úton található, ez egy régi családi házból átalakított otthonos épület, szép belső udvarral, a kapuban szintén kapuőrrel, aki az iskola egyik szociális munkása és tanára is egyben. A harmadik épület, a Szekszárd külterülethez tartozó kertészet, a Sió-töltés mellett található, ahol több hektáron gazdálkodik az iskola. A negyedik épület Szekszárd külterületén, Palánkon van, a helyi járatos busz végállomásánál. Kétszintes téglaépület, melyben a tantermek mellett helyet kap a varroda, az asztalosműhely és egy számítógépes terem. 21

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Iktatószám:7/2016 ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, i, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. félemelet 1. Az intézmény fenntartója:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben