Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelés élet és életből fakad Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a teljesítményt megkövetelni, az azonban mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg mindazt megtegye, amire képes. /Adolf Kolping/ 2013

2 Tartalom 1 A Pedagógiai program jogszabályi háttere Általános elvek A Pedagógiai program elkészítésekor figyelembevett jogszabályok és rendeletek Küldetésnyilatkozat Az intézményről Intézményi adatok Az intézmény hivatalos neve Az intézmény székhelye Az iskola működési köre, felvételi körzete Az intézmény tagintézményei Az intézmény feladat-ellátási helyei Az intézmény fenntartója Az intézmény alapítója Az intézmény alapításának éve Az intézmény irányító szerve Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre A működési engedélyt kiadó szerv: Az engedélyezett évfolyamok, felvehető maximális tanulólétszám Az intézmény telephelyei, feladat-ellátási helyei Az intézmény típusa, tagozatai, egységei Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata Alaptevékenység Az intézményben oktatott szakmák (szakmaszámok) Az alapfokú művészetoktatási intézmény képzési szerkezete Az intézményvezetői, tagintézmény-vezetői megbízás rendje Az intézmény dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok Az intézmény bemutatása Történeti áttekintés Központi iskola bemutatása, jellemzői Iskolaépületek

3 3 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanulóink Tanáraink Vezetés, szakmai együttműködések A tanítás rendje és feltételei Hagyományok, értékek, kultúra Nevelési program Az Intézményben folyó pedagógiai munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az intézményben folyó nevelő- oktató munka alapelvei, értékei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja Az intézményben folyó nevelő- oktató munka feladatai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés általános feladatai A hitre nevelés területén elvégzendő feladatok Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladatok Kialakítandó személyiségjegyek Elvárásaink tanítványainktól a következők Egészségfejlesztési program Az egészségfejlesztési program alapelve, célja Az egészségfejlesztés területei Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái Védőnői tevékenység Az egészségnevelés színterei Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők A mindennapos testnevelés Mindennapi testedzés megvalósítása Fizikai felmérés Környezeti nevelési program A környezeti nevelési program alapelve A környezeti nevelési program célja A környezeti nevelési program területei... 40

4 4 PEDAGÓGIAI PROGRAM A környezetei nevelés elemei A szocializáció és a közösségfejlesztés programja. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai A közösségfejlesztéssel és az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés területei Diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok közösségfejlesztő feladatai a diákokkal közös szabadidős tevékenység során A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása Korrepetálások Érettségire felkészítő foglalkozások SNI és tanulási nehézséges tanulók fejlesztő foglalkozásainak jellemzői Magántanulókat ill. vendégtanulókat felkészítő foglalkozások A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulók joggyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatokban A szülő, a tanuló és a pedagógus kapcsolattartásának, együttműködésének formái A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái A felvétel és az átvétel szabálya Az iskola nevelő-oktató munka ellenőrzési és értékelési rendszere Minőségbiztosítási rendszer Vizsgák A tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat törvényi háttere... 62

5 8.2 Érettségi vizsga Szabadon választható tanórai foglalkozások és a választható érettségi vizsgatárgyak A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként Az emelt szintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként A szakmai vizsga Szakmai vizsgatárgyak témakörei A művészetoktatáshoz kapcsolódó vizsgák Tanulói előmenetelhez tartozó tanulói teljesítmények értékelése Iskolai értékelés Az iskolai értékelés alapelvei, célja Az iskolai tanulói értékelés területei Az értékelés feladata Az értékelés módszerei Az írásbeli dolgozatok típusai Javítási határidő Osztályozás szabálya A továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltétele A magasabb évfolyamba lépés követelményei nappali tagozat A magasabb évfolyamba lépés követelményei a felnőttképzésben A magasabb évfolyamba lépés követelményei magántanulóknál Jutalmazás, büntetés, hiányzás alkalmazásának alapelvei, fegyelmi fokozatok Jutalmazás Büntetés A magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei Mulasztások A helyi tantervek készítésének alapelvei Tantárgyi struktúra, óraszámok Közgazdaságtan ágazati szakközépiskola évfolyam, nappali tagozat Közgazdaságtan ágazati szakközépiskola évfolyam, esti tagozat Vendéglátás-idegenforgalom ágazati szakközépiskola évfolyam, nappali tagozat Vendéglátás-idegenforgalom ágazati szakközépiskola, évfolyam, esti tagozat

6 Faipar ágazati szakközépiskola, évfolyam, nappali tagozat Faipar ágazati szakközépiskola, évfolyam, esti tagozat Szociális szolgáltatás ágazati szakközépiskola, évfolyam, nappali tagozat Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakközépiskola, évfolyam A szakképző évfolyamok A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelések jegyzéke Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény Bevezetés, történeti áttekintés Jellege Tárgyi feltételek Épületünk A tagintézmény működése Ellenőrzés, felügyelet, tanácsadás Érdekvédelem A tanulói jogviszony létesítése A tanulói jogviszony megszűnése A művészeti iskola munkarendje Nevelési Program Kapcsolattartás Képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, értékközvetítés Az Iskola képzési szakaszai Zeneművészeti ág Táncművészeti ág Képző- és iparművészeti ág Színjáték- bábjáték művészeti ág A művészeti iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formái, a művészeti alap- és záróvizsga követelményei

7 1 A Pedagógiai program jogszabályi háttere PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.1 Általános elvek A Pedagógiai programot az Szekszárdi Kolping Iskola nevelőtestülete készítette. A készítéskor figyelembe vettük a keresztény értékrendet, a hatályban lévő jogszabályokat: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (MK 2011/162) 25. előírásait, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (Mk 2012/115) rendelet előírásait, továbbá figyelembe vettük a Pedagógiai program készítésekor az SZMK (szülői munkaközösség) és a diákönkormányzat véleményét is. A Pedagógiai program írásakor az intézmény tantestülete tekintettel volt az iskola környezetére, a személyi és tárgyi feltételekre és a korábbi tapasztalatokra. 1.2 A Pedagógiai program elkészítésekor figyelembevett jogszabályok és rendeletek A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (MK évi 162. szám) évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról (MK évi 99. szám) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (MK 2012/112) 100/1997. (VI. 13. Kormányrendelet módosításáról. (MK 2012.évi 65.szám.) 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. (MK évi 66.szám) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (MK évi 115. szám) 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (MK évi 160. szám) évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvénymódosításáról (MK évi 74. szám) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (MK évi 139. szám) 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Követelménymodulokról szóló kormányrendelet (217/2012.) 7

8 Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet - 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet A felnőttképzésről szóló évi CI. törvény Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (MK évi 132. szám) A Pedagógiai program az intézményben folyó nevelés és oktatás legfontosabb céljait, feladatait, tartalmi elemeit és szabályait tartalmazza. Tükrözi a Fenntartó által meghatározott elvárásokat. Összhangban van az intézmény dokumentumaival: SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) Házirend Humán és Reál munkaközösségi munkatervek Osztályfőnöki munkaterv Mérés-értékelési csoport munkaterve Minőségbiztosítási csoport munkaterve Ellenőrzési és értékelési munkaterv Egyéb érvényes dokumentumok 8

9 2 Küldetésnyilatkozat A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi. Iskolánk nevelésfilozófiája a személyközpontúság. Minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és tehetségekkel. Fel kell fedezni az adottságokat, és azokat fejleszteni, mert A féllábúnak nem biztos, hogy hosszútávfutónak kell lenni. A gyermek nem az életre készül, hanem már él minden nap. Ennek megfelelően meg kell tanítani eligazodni az életben, hogy meg tudja találni az igazi, alapvető értékeket, ehhez igazítani életvitelét, cselekedeteit. Mindenki, minden tantárgyban eljuttatható egy minimum szintre; egyéni korrepetálással, csoportos felzárkóztatással ezt el kell érni. A felfedezett tehetségeket fejleszteni kell, kibontakozási lehetőséget kell számukra biztosítani. A nevelési célok között kiemelt helyen szerepel az erkölcsi nevelés. Adolf Kolping (legényegyleti) alapeszméit kell követnünk: Légy jó családapa! Légy jó szakember! Légy jó hazafi! Légy jó keresztény! Az iskola keresztény szellemisége a hitoktatáson kívül egy családias légkört is jelent. Nem tudjuk helyettesíteni a szülőket, de igyekszünk a velük való maximális együttműködésre szeretetteljes légkör, biztonságérzet kialakítására nagyfokú segítőkészséggel és egyéni bánásmóddal. Mottónk az, hogy minden tanuló önálló személyiség, adott képességekkel és lehetőségekkel, ezt kell megtalálni, fejleszteni, és az egyént képességeinek, tehetségének megfelelően a legmagasabb tudásszintig kell eljuttatni. Igyekszünk az oktatásban toleranciával dolgozni, a nehézségekkel küszködő tanulókat felzárkóztatni. Segítjük erkölcsük és magatartási moráljuk kialakítását, a keresztényi értékrend elsajátítását. A világ, amiben élünk, sokoldalú képzettséget kíván mindenkitől, és a keresztény embernek hitével együtt kell helyét a társadalomban megtalálnia. Ehhez a munkához szakmailag jól felkészült, hivatástudattal rendelkező és kellő erkölcsi tartással, személyes meggyőződéssel élő, folyamatos innovációra kész tantestület áll a tanulók szolgálatában. Oktatásunk mottója: Aki az embereket meg akarja nyerni, annak szívét kell zálogul fölkínálnia. /Adolf Kolping/ 9

10 3 Az intézményről 3.1 Intézményi adatok Az intézmény hivatalos neve Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye 7100 Szekszárd, Pázmány tér Az iskola működési köre, felvételi körzete Többcélú közoktatási intézmény. Felvételi körzete elsősorban Tolna megye Az intézmény tagintézményei Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mohácsi Tagintézménye 7700 Mohács, Színház utca 1. (hrsz 2308) Az intézmény feladat-ellátási helyei 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4. (hrsz.2361) főépület 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 73. (hrsz. 2378) 7100 Szekszárd-Palánk (hrsz /7) tanműhely 7100 Szekszárd külterület (hrsz /2; 01634/1) kertészet A mohácsi tagintézmény telephelyei: 7934 Almamellék, Petőfi tér 1. (Általános Iskola) 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41. (Mathiász J. Középiskola) 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1. (Latinovits Zoltán Művelődési Ház) 7742 Bogád, Béke tér Budapest, Huba utca 6. (Kolping Általános Iskola és Gimnázium) 7723 Erdősmecske Petőfi utca

11 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 15 (Általános Iskola) 7668 Gyód, Fő utca 98. (Általános Iskola) 7932 Királyegyháza, Petőfi u. 63. (ÁMK) 7717 Kölked, II. Lajos u. 30. Általános Iskola 7535 Lad, Szabadság tér. 23. (Általános Iskola) 7781 Lippó, Ifjúság u. 1. (Gárdonyi Géza Általános Iskola) 7561 Nagybajom, Templom u. 5. Kolping Katolikus Szakiskola, Kollégium, és Felnőttoktatási Intézmény 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 2/A Nagynyárád, Kossuth L. u. 14. (Általános Iskola) 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. (PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola) 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (Mecsekaljai Iskola) 7622 Pécs Légszeszgyár u Pécs, Testvérvárosok tere 1. (Általános Iskola) 7831 Pellérd, Általános Iskola, Park sétány Sellye, Bodonyi utca 10. (Kis Géza Általános Iskola) 7718 Udvar, Fő u. Faluház Az intézmény fenntartója Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (a továbbiakban KOSZISZ) Az intézmény alapítója Szekszárdi Kolping Család Egyesület Az intézmény alapításának éve

12 3.1.9 Az intézmény irányító szerve KOSZISZ 1134 Budapest, Huba u Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre Egyházi jogi személy, önálló gazdálkodású A működési engedélyt kiadó szerv: Tolna Megyei Kormányhivatal Az engedélyezett évfolyamok, felvehető maximális tanulólétszám Az évfolyamok száma iskolatípusonként: Szakközépiskola: évfolyam, szakképzés évfolyam (közgazdaságtan, vendéglátás-turisztika, szociális szolgáltatások ágazati besorolás szerint) Szakiskola: 9-10 évfolyam, szakképzés évfolyam, speciális szakiskola évfolyam Alapfokú művészeti iskola: előképző 1-2. évfolyam, alapfok 1-6. évfolyam, továbbképző évfolyam A felvehető maximális tanulólétszám összesen: 2745 fő nappali oktatásban: 750 fő esti oktatásban: 340 fő művészeti oktatásban: 1655 fő Az intézmény telephelyei, feladat-ellátási helyei Székhelye: 7100 Szekszárd, Pázmány tér Szekszárd, Rákóczi u. 73. (hrsz. 2378) Tanműhely: 7100 Szekszárd-Palánk (hrsz ) Kertészet: 7100 Szekszárd külterület (hrsz /7) A mohácsi tagintézmény telephelyei: 7700 Mohács, Színház utca 1. (hrsz. 2308) 7934 Almamellék, Petőfi tér 1. (Általános Iskola) 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41. (Mathiász J. Középiskola) 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1. (Latinovits Zoltán Művelődési Ház) 12

13 7742 Bogád, Béke tér Budapest, Huba utca 6. (Kolping Általános Iskola és Gimnázium) 7723 Erdősmecske Petőfi utca Geresdlak, Hunyadi u. 15 (Általános Iskola) 7668 Gyód, Fő utca 98. (Általános Iskola) 7932 Királyegyháza, Petőfi u. 63. (ÁMK) 7717 Kölked, II. Lajos u. 30. Általános Iskola 7535 Lad, Szabadság tér. 23. (Általános Iskola) 7781 Lippó, Ifjúság u. 1. (Gárdonyi Géza Általános Iskola) 7561 Nagybajom, Templom u. 5. Kolping Katolikus Szakiskola, Kollégium és Felnőttoktatási Intézmény 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 2/A Nagynyárád, Kossuth L. u. 14. (Általános Iskola) 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. (PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola) 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (Mecsekaljai Iskola) 7622 Pécs Légszeszgyár u Pécs, Testvérvárosok tere 1. (Általános Iskola) 7831 Pellérd, Általános Iskola, Park sétány Sellye, Bodonyi utca 10. (Kis Géza Általános Iskola) 7718 Udvar, Fő u. Faluház 3.2 Az intézmény típusa, tagozatai, egységei szakiskola, nappali és esti tagozat évfolyam szakközépiskola, nappali és esti tagozat évfolyam speciális szakiskola, nappali és esti tagozat évfolyam felnőttképzési intézmény, nappali és esti tagozat évfolyam alapfokú művészetoktatási intézmény, nappali és esti tagozat évfolyam 13

14 3.3 Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata Alapfeladat Nkt. 4. (1) bekezdés alapján szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatás, roma nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakközépiskolai, szakiskolai oktatása nappali és esti munkarend szerint, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, (a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdők, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az iskolai ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, (a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdőket, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdőket készíti fel az általános műveltség megalapozására, szakmai vizsgára vagy nyújt részükre életkezdéshez szükséges ismereteket) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról nak megfelelően és a miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést biztosít Alaptevékenység Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat szerint: Szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) (9 12/13. évfolyam) 14

15 15 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam),(szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-11. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői

16 véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 16

17 3.3.2 Az intézményben oktatott szakmák (szakmaszámok) /2010. (IV. 22.) Kormányrendelet szerint kifutó rendszerben Érettségi vizsgához kötött szakképesítések nappali és esti munkarend szerint Szakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Pénzügyi számviteli ügyintéző ,5 Ügyviteli titkár Műszaki informatikus Vendéglős Szociális asszisztens Szociális gondozó, szervező Szakiskolai szakképzés nappali és esti munkarend szerint Szakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Szociális gondozó és ápoló Női szabó Férfiszabó Bútorasztalos Épületasztalos Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Panziós, falusi vendéglátó Szakács Dísznövénykertész Zöldségtermesztő Szőlőtermesztő Gyümölcstermesztő Tejtermékgyártó

18 Speciális szakiskolai szakképesítések nappali és esti munkarend szerint PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Gyorséttermi ételeladó Konyhai kisegítő Munka és védőruha készítő Textiltermék összeállító Fatermék gyártó Virágkötő Kerti munkás Parkgondozó Temetőkertész Képkeretező /2012. (VII.6.) Kormányrendelet alapján (2013. szeptember 1-től): Érettségi vizsgához kötött szakképesítések nappali és esti munkarend szerint Szakmacsoport Közgazdaság Szakképesítés megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító Évfolyamok száma 2 (1 ágazati érettségi esetén) Ügyvitel Ügyviteli titkár Informatika Műszaki informatikus Vendéglátás-turisztika Vendéglátásszervezővendéglős Szociális szolgáltatások Szociális asszisztens Szociális szolgáltatások Szociális szakgondozó (1 ágazati érettségi esetén) 2 (1 ágazati érettségi esetén) 2 (1 ágazati érettségi esetén) 18

19 Szakiskolai szakképzés nappali és esti munkarend szerint Szakmacsoport Szakképesítés/ szakképesítés-ráépülés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló Könnyűipar Női szabó Könnyűipar Férfiszabó Faipar Asztalos Mezőgazdaság Virágkötő és virágkereskedő Mezőgazdaság Virágdekoratőr Mezőgazdaság Kertész Mezőgazdaság Zöldség- és gyümölcstermesztő Vendéglátás-turisztika Szakács Speciális szakiskolai szakképesítések nappali és esti munkarend szerint Szakmacsoport Részszakképesítés megnevezése OKJ azonosító Évfolyamok száma Vendéglátás-turisztika Gyorséttermi ételeladó Vendéglátás-turisztika Konyhai kisegítő Könnyűipar Textiltermék-összeállító Faipar Famegmunkáló Mezőgazdaság Virágkötő Mezőgazdaság Mezőgazdaság Mezőgazdaság Kerti munkás Parkgondozó Falusi vendéglátó Élelmiszeripar Tejtermékgyártó Szakmai középfokú felnőtt oktatás tanfolyam jelleggel működik a fent említett képzésekben. Iskolánkban felvételi vizsga nincs, mindenki előtt nyitva áll az ajtónk, aki tanulni szeretne. 19

20 3.3.3 Az alapfokú művészetoktatási intézmény képzési szerkezete PEDAGÓGIAI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatási intézmény képzési szerkezetét, a tanszakokat és a tantárgyakat a 3. számú melléklet A képzés struktúrája c. fejezete tartalmazza. 3.4 Az intézményvezetői, tagintézmény-vezetői megbízás rendje Az intézményvezetőt a fenntartó (a KOSZISZ igazgatója) nevezi ki, a tagintézmény-vezető kinevezésénél pedig egyetértési jogot gyakorol. 3.5 Az intézmény dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. 42. (1) bekezdés alapján, a pedagógus munkakörben figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) aiban foglaltak az irányadóak. 20

21 4 Az intézmény bemutatása 4.1 Történeti áttekintés Iskolánkat 1991-ben alapította a Szekszárdi Kolping Család ben megalakult a Kolping iskolák országos irányító szerve, a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány, ettől kezdve oda tartoztunk, az Alapítvány látta el a fenntartói feladatokat tól a fenntartói feladatokat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság látta el, így ettől kezdve iskolánk katolikus egyházi iskolának minősül től lett a fenntartónk a Magyar Kolping Szövetség mint katolikus iskolafenntartó, szeptember 1-jétől a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet az iskola fenntartója. Alapítási célkitűzésünk: a hátrányos helyzetű (családi, szociális, etnikai szempontból; értelmi fogyatékos és magatartás-zavarokkal küszködő), máshol továbbtanulni nem tudó középiskolás korú gyermekek továbbképzése, családi életre nevelése, szakmához juttatása, és érettségire való felkészítése. 4.2 Központi iskola bemutatása, jellemzői Iskolaépületek A tolnai megyeszékhely egyik legnépesebb iskolája a miénk. Négy épületben tanítunk, melyből kettő a városban, kettő a külterületen található. Saját kollégiumunk és menzánk nincs. Az iskolában büfé nem működik. A főépület kétszintes, modern, felújított nyílászárókkal, környezete rendezett. Az épület az újvárosi katolikus templom szomszédságában található a Pázmány téren, belső udvarral, az iskolához közeli parkolóval. A kapunál biztonsági őr ellenőrzi a ki- és belépőket. Az észak felől beérkező busz egyik megállója a főépület előtt van. A közelben (500 méterre az utca túloldalán) egy másik középiskola kollégiuma áll, amelyben helyet kapnak iskolánk tanulói is. A főépületben a tantermeken és számítógépes termen kívül a szociális gondozó és ápoló tanulóinknak, valamint a szakácsképzésnek van a tanműhelye. Az épületen belül található egy kis kápolna is. A második épületünk a Rákóczi úton található, ez egy régi családi házból átalakított otthonos épület, szép belső udvarral, a kapuban szintén kapuőrrel, aki az iskola egyik szociális munkása és tanára is egyben. A harmadik épület, a Szekszárd külterülethez tartozó kertészet, a Sió-töltés mellett található, ahol több hektáron gazdálkodik az iskola. A negyedik épület Szekszárd külterületén, Palánkon van, a helyi járatos busz végállomásánál. Kétszintes téglaépület, melyben a tantermek mellett helyet kap a varroda, az asztalosműhely és egy számítógépes terem. 21

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.: 76/431-786 Fax: 76/431-786 OM azonosító: 063879 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013 1

Részletesebben

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) OM száma: 030697 Pedagógiai Programja 2009. LEGITIMÁCIÓS LAP 1. A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szülői

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2014 Tartalomjegyzék oldalszám A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 5 1. Küldetésnyilatkozat... 5 1. 1. Az Intézmény történet... 5 1.

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Pedagógiai Programja TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezető... 5 1.1. A fenntartó szerzetesrend iskolai küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 Egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4.oldal 1.2. Az intézmény jelene 1.1 Az iskola

Részletesebben