OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete. Dr. Dombi Ákos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete. Dr. Dombi Ákos"

Átírás

1 Dr. Dombi Ákos 1

2 Pénzügyi globalizáció alatt a globális tőkeáramlás 1970-es évektől tapasztalható folyamatos növekedését, gyorsulását szokás érteni. A globális tőkeáramlás felgyorsulásának két szükséges feltétele volt. Az egyik, az 1980-as évektől beinduló folyamatos pénz- és tőkepiaci liberalizáció és dereguláció, amely megszüntette a tőke szabad áramlása előtti akadályokat. A másik feltétel a világ pénz- és tőkepiacait az 1970-es évektől elárasztó likviditásbőség, amely kialakulásában nagy szerepet játszottak az olajválságok nyomán keletkező un. petrodollárok. Petrodollároknak nevezzük a kőolaj-exportból származó bevételeket. Az elnevezés a 70-es években látott napvilágot, nem véletlenül. Az első (1973) és a második (1979) olajválság nyomán többszörösére emelkedő világpiaci árak ugyanis jelentős többlet-bevételhez jutatták a kőolaj-exportáló OPEC országokat. Ezeket a petrodollárokat az OPEC tagállamok a fejlett országok bankjainál helyezték el, amelyek az ily módon megnövekedett forrásaikat a fejlődő elsősorban latin-amerikai országok számára hitelezték ki. OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete Dr. Dombi Ákos 2

3 Megnyilvánulási formáját tekintve a pénzügyi válságok négy típusát különböztetjük meg: 1. Bankválság: a pénzügyi rendszer kerül válságba, gyakran bankcsődökhöz és jelentős betétkivonáshoz vezetve. 2. Adósságválság: a magánszektor és/vagy az állam túlzott eladósodása és az ebből fakadó elviselhetetlen mértékű adósságszolgálati terhek állnak a háttérben. Államcsőd, az államadósság átstrukturálása, a nem teljesítő hitelek részarányának növekedése jellemzi. 3. Árfolyamválság: a nemzeti fizetőeszköz árfolyama jelentősen gyengül. 4. Inflációs válság: az infláció kritikus szintre emelkedik (pl. hiperinfláció). Természetesen ezek a válságtípusok általában nem önállóan, egymástól függetlenül fordulnak elő, hanem halmozottan egymás okaként és okozataként. A láncreakció szemléltetése céljából vegyük a következő esetet: Egy gazdaságban valamilyen okból kifolyólag összeomlik a bankrendszer (bankválság). Az állam kényszerűen közbelép, és konszolidálja a bankrendszert. A bankok kimentése az államadósság jelentős mértékű emelkedéséhez vezethet, amely szélsőséges esetben az állam fizetőképességét is veszélybe sodorhatja (adósságválság). Mindeközben megindul a tőkemenekülés az országból, amely nyomán a nemzeti valuta árfolyama jelentősen leértékelődik (árfolyamválság). A nemzeti fizetőeszköz árfolyamgyengülése megemeli az import-árakat, mely révén gyorsul a pénzromlás üteme. Így egy jelentős leértékelés az inflációt kritikus szintre emelheti (inflációs válság). Az utóbbi 30 évben számos pénzügyi válságot jegyzett a gazdaságtörténet. Különösen a 90-es évek mutatkozott turbulensnek. Az elmúlt évtizedek sajátossága, hogy a legnagyobb pénzügyi válságok a fejlődő világból indultak ki, és viszonylag érintetlenül hagyták a fejlett gazdaságokat. Az egyetlen kivétel a ban kirobbant világgazdasági válság, melynek gócpontját az USA pénzügyi rendszere jelentette. Felmerül a kérdés, hogy a mögöttünk lévő eseménydús évtizedek inkább a kivételt jelentetik, vagy a szabályt? Más szóval, az instabilitás a pénzügyi rendszer modernkori vagy inherens, a gazdaságtörténetet végigkísérő sajátossága. Az elmúlt évszázadok tapasztalata azt mutatja (lásd 6. dia), hogy a pénzügyi rendszer alapjában instabil. Más szóval: pénzügyi válságok mindig is voltak, és mindig is lesznek. Napjainkban több tényező is veszélyezteti a pénzügyi piacok stabilitását. Az egyik legfontosabb ezek közül az értékpapírosítás elterjedése, melynek köszönhetően a banki mérlegek információ tartalma egyre inkább csökken, jelentősen rontva ezzel a pénzügyi rendszer transzparenciáját. Egy másik fontos faktor az a nyájeffektus, amely jellemző a pénzpiaci szereplők lélektanára, és amely romboló hatása különösen a szabad információ- és tőkeáramlással, valamint a technológiai fejlődés vívmányainak elterjedésével vált elementárissá. Dr. Dombi Ákos 3

4 Dr. Dombi Ákos 4

5 Dr. Dombi Ákos 5

6 Carmen M. Reinhart és Kenneth S. Rogoff, a nemzetközi pénzügyek két neves professzora, egy ban megjelent tanulmányukban azt vizsgálták, hogy több száz évre visszatekintve, milyen empirikus törvényszerűségeket, un. stilizált tényeket állapíthatunk meg a pénzügyi válságokkal kapcsolatban. Az egyik legfontosabb konklúziójuk, hogy pénzügyi válságok mindig is voltak, és mindig is lesznek a világon. A gazdaságtörténeti tapasztalatok alapján a nyugodt és a turbulens időszakok felváltva követik egymást. Az instabilitás, a nagy összeomlások tehát a pénzügyi rendszer inherens sajátjai, és nem a modernkor újszerű kísérő-jelenségei. Ennek alátámasztására vegyük szemügyre a fenti grafikont, amely az adott évben adósságválságban lévő országok részarányát mutatja be. Az adósságválság ehelyütt azokat az eseményeket jelöli, amikor az állam nem teljesíti a külső adósságához kapcsolódó adósságszolgálati kötelezettségeit, vagy a külső adósság átstrukturálását kéri. (Külső adósság: a külfölddel szemben fennálló adósság). Az ábra egyértelműen bizonyítja, hogy az államcsőd-hullám újra és újra végigsöpört a világon az elmúlt két évszázadban. Öt jelentősebb hullámot különböztethetünk meg, amelyek mögött sokszor jól beazonosítható történelmi események húzódnak meg. Az első államcsőd-hullám a napóleoni háborúk időszakára esik. Ezt követte az 1820-as, 30-as években egy még nagyobb hullám. A harmadik hullám az 1870-es években kezdődött és közel két évtizedig tartott. A negyedik hullám az 1930-as és 40-es évekre, azaz a nagy gazdasági világválság és a második világháború időszakára esett. Az ötödik, 1980-as években zajló hullám hátterében a latin-amerikai adósságválság áll. Dr. Dombi Ákos 6

7 A pénzügyi válságok tipikus forgatókönyve: A pénzügyi válság hátterében három, egymást nem feltétlenül kizáró ok húzódhat meg: 1. rossz/romló makrogazdasági fundamentumok (pl. nagy államháztartási hiány, nagy államadósság, lassú gazdasági növekedés stb.); 2. más országban kitört pénzügyi válság átgyűrűző hatása, un. fertőzés; 3. spekulatív azaz mindenféle fundamentális alapot nélkülöző támadás a befektetők részéről az ország pénz- és tőkepiacai ellen. Bármely ok(ok) is áll(nak) a háttérben, a válság tipikus lefutása standard. Első lépésben a befektetők elkezdik kimenekíteni vagyonukat az országból, azaz megindul a tőkekiáramlás. A tőkekiáramlás következtében egyrészt a hazai valuta árfolyama leértékelődési nyomás alá helyeződik (és általában le is értékelődik), másrészt, a likviditás szűkülése a kamatlábak emelkedését eredményezi. Az emelkedő kamatlábak növelik az állam, a vállalatok és a lakosság adósságszolgálati terheit. A növekvő adósságszolgálati terhek, valamint az ebből is fakadó csökkenő árupiaci kereslet vállalati csődökhöz vezet. A vállalati csődök és a lakosság romló fizetőképessége a rossz, nem teljesítő hitelek növekvő arányán keresztül pedig a bankok csődjét eredményezheti. A vállalatok és a bankok csődje nyomán tovább romlanak a gazdaság fundamentumai, növekszik a munkanélküliség, lassul a növekedés esetleg negatív előjelre is vált, növekszik az államháztartás hiánya és így az adóssága is. A romló makrogazdasági mutatók tovább erősítik a befektetők vagyonkimenekítését, és a folyamat kezdődik elölről. Természetesen minden válságnak meg vannak a sajátos, megkülönböztető jegyei. Nincs kettő egyforma válság, sem az okokat, sem a lefutást, sem a kezelést illetően. Azonban a láncreakciónak amely egy pénzügyi válság esetén lefelé tartó spirális pályára állítja a gazdaságot a meghatározó etapjai általában a fenti forgatókönyv szerint alakulnak. Dr. Dombi Ákos 7

8 Dr. Dombi Ákos 8

9 Dr. Dombi Ákos 9

10 A latin-amerikai adósságválság 1982-ben robbant ki Mexikóban, és gyorsan átterjedt a dél-amerikai kontinens többi országára, valamint számos más fejlődő országra is. A válság előzményeit illetően, röviden a következőket állapíthatjuk meg: a latin-amerikai országok helytelen gazdaságpolitikát követtek a 70-es években különösen annak második felében, amely leginkább az expanzív fiskális politikában, azaz a költségvetési túlköltekezésben testesült meg. Az államháztartás állandósult hiánya jelentősen megemelte az államadósság szintjét, és a túlzott belföldi felhasználáson keresztül nagyban hozzájárult a folyó fizetési mérleg tetemes hiányához is. Az állam túlköltekezését a nyugati bankok által nyújtott dollárban denominált hitelek finanszírozták. Az államadósság növekedése így egyben a külső adósság növekedését is jelentette. Az államadósságok mértékén túl, problémát jelentett az adósságok rövid lejárati szerkezete és változó kamatozása is. (Mexikóban és Argentínában például a válság előestéjén a külső banki adósságállomány közel 50 százaléka éven belüli lejáratú volt.) A nyugati bankok ugyanis elsősorban változó kamatlábú, un. rulirozó hiteleket nyújtottak a fejlődő országoknak. Az előbbiekhez két megjegyzést kell fűznünk. Egyrészt a latin-amerikai országok nagy folyó fizetési mérleg (FFM) hiánya csak részben volt az állam túlköltekezéséhez kapcsolható. Részben az állt a háttérben, hogy az első olajválság (1973) nyomán ezen országok jelentős cserearány-romlást szenvedtek el, azaz az importtermékeik (pl. kőolaj) áremelkedése, jóval meghaladta az export-termékeikét. A cserearány-romlás pedig törvényszerűen vezetett a külkereskedelmi mérleg egyensúlyának felborulásához. A másik megjegyzés a nyugati bankok által nyújtott hitelekkel kapcsolatos. Ezen hitelek forrása az un. petrodollárok voltak. A kőolaj árának drasztikus emelkedése a 70-es években jelentős többletbevételhez juttatta a kőolaj exportáló országokat, amelyet az OPEC országok jellemzően a fejlett országok bankjainál helyeztek el. A nyugati bankokat tehát óriási likviditásbőség jellemezte, nem is csoda, hogy olcsón, igen alacsony kamatláb mellett voltak hajlandók finanszírozni a fejlődő országokat. Tulajdonképpen a nyugati bankok hitelek formájában visszaforgatták a petrodollárokat részbeni származási helyükre, a fejlődő országokba. A válság kirobbanásának oka az USA monetáris politikájában 1980-ban bekövetkező irányváltás volt, amely elindította a kamatemelési ciklust világszerte. A rövid lejáratú dollár-hitelek kamatának emelkedése szinte azonnal megjelent a latin-amerikai országok adósságszolgálati terhében köszönhetően a rulirozó hitelek összes adósságállományon belüli magas részarányának. A fokozódó adósságszolgálati terhek és fizetési nehézségek következtében a nyugati bankok egyre kevésbé voltak hajlandóak megújítani a latinamerikai országok lejáró hiteleit, így azok igen gyorsan az államcsőd szélére sodródtak. Dr. Dombi Ákos 10

11 A válság egy elhúzódó adósságválsággá nőtte ki magát. Három szakaszát különböztethetjük meg. Az első szakaszban ( ) jelentős mentőcsomagban részesültek a latin-amerikai országok elsősorban az IMF és a nyugati jegybankok részéről az azonnali és teljes összeomlás elkerülése végett. A második szakaszban a rövid lejáratú adósságok átütemezésére került sor. A harmadik szakaszban ( tól) az adósságok részbeni elengedése következett. Az adósság-átütemezés, - enyhítés miatt mondhatjuk azt, hogy a válságkezelés során a hitelező bankokat részben bemártották (bail-in), azaz a veszteségek egy részét rájuk hárították. Az elhúzódó adósságválság jóléti következményei drámaiak voltak. A 80-as évek Latin-Amerika elveszett évtizede volt: a reál GDP/fő a régió átlagában az évtized végén alig haladta meg az évtized elején mért értéket. A latin-amerikai válság az államadósság-válság tipikus példája, amelyet a szakirodalom un. első generációs válságnak nevez. A válságból levonható legfontosabb tanulságok a következők: - A túlzott mértékű államadósság fizetésképtelenséghez és így pénzügyi válsághoz vezethet. - A pénzügyi stabilitás szempontjából nem csak az államadósság mérete, hanem lejárati szerkezete is döntő. Minél nagyobb részarányt képviselnek a rövid lejáratú hitelek/állampapírok, annál sebezhetőbb a gazdaság a lejáró hitelek/állampapírok folyamatos megújítási kényszere miatt. Jellemző mutató e tekintetben az állampapírok átlagos hátralévő futamideje. Dr. Dombi Ákos 11

12 Az ös mexikói válság és a 80-as évekbeli latin-amerikai válság egy tekintetben kísérteties hasonlóságot mutatott egymással: mindkettőt jelentős folyó fizetési mérleg hiány és külföldi tőkebeáramlás előzte meg. Ettől eltekintve azonban a két válság előzményei különböznek egymástól. A gazdasági reformoknak (privatizáció, pénzügyi piacok liberalizációja és deregulációja stb.) köszönhetően Mexikó stabil makrogazdasági pályán haladt a 90-es évek elején. Az ország egyensúlyorientált, egészséges gazdaságpolitikát folytatott: az infláció folyamatosan csökkent, az államháztartás hiánya mérsékelt volt. Mexikót követendő példaként állították a többi latin-amerikai ország elé. (Lámfalussy 2008, 43.o.) A folyó fizetési mérleg tetemes, a GDP 6-7 százalékára rúgó hiánya a 80-as évekkel szemben tehát nem a költségvetési túlköltekezésből eredt. Az okok egészen mások voltak: a mexikói pezó USA dollárral szembeni reálárfolyamának felértékelődése, valamint a túlzott belföldi hitelexpanzió. A reálárfolyam felértékelődése az export versenyképesség-romlásán keresztül a külkereskedelmi mérleg hiányát növelte. A felértékelődés hátterében a jelentős tőkebeáramlás állt, mely nem engedte a pezó dollárral szembeni nominális leértékelődését, annak ellenére sem, hogy Mexikóban az infláció szintje meghaladta az USA-beli értéket. A hitelexpanzió túlzott belföldi felhasználáshoz (beruházás, fogyasztás) vezetett. A túlzott belföldi felhasználás pedig a növekvő import-keresleten keresztül tovább rontotta a külkereskedelmi mérleg egyenlegét. A hitelexpanzió hátterében a külföldi tőke (FDI, portfólió tőke, hitel) beáramlása állt, amelyet a jegybank csak részben sterilizált, így az részben a mexikói bankrendszerben csapódott le likviditás-többletként. Azonban sem a mexikói bankrendszer, sem a mexikói pénzügyi felügyelet nem volt felkészülve ilyen mértékű likviditás-többlet prudens módon történő kihitelezésére. Azzal a furcsa de egyben tanulságos helyzettel van tehát dolgunk, miszerint az közötti nagy folyó fizetési mérleg hiány közvetett oka az őt egyben finanszírozó jelentős külföldi tőkebeáramlás volt. A válság kirobbanását a tőkeáramlás irányának megfordulása a tőkemenekülés beindulása és a tőkebeáramlás elapadása okozta 1994 elején. (A tőkeáramlás megfordulásában, a befektetői megítélés hirtelen változásában nagy szerepet játszott a politikai stabilitásba vetett bizalom megingása a mexikói elnökjelölt ellen elkövetett merénylet után.) Innentől kezdve a devizatartalékok gyors ütemű felhasználásával lehetett csak a tetemes folyó fizetési hiányt finanszírozni. Az 1994-es év sajátos mozzanata volt az un. tesobono-k (dollárban denominált állampapírok) kibocsátása, azon célból, hogy a tőkebeáramlást az országba újraindítsák. Bár a mexikói kormány jelentős mennyiségben bocsátott ki tesobono-kat 1994 folyamán, az FFM hiány finanszírozásához ez nem volt elegendő. Dr. Dombi Ákos 12

13 A válságkezelés igazából 1994 végén vette kezdetét, és alapvetően gyorsan, hatékonyan zajlott. A mexikói kormány jelentős költségvetési kiigazításokat eszközölt, megemelte a rövid távú kamatlábakat és áttért a lebegő (rugalmas) árfolyamrendszerre. A gazdaságpolitika stabilizációs lépéseit jelentős nemzetközi mentőcsomag támogatta (52 mrd $). A mentőcsomag jelentős részét a tesobono tulajdonosok kifizetésére fordították (kb. 17 mrd $). Ennél a válságnál tehát a külföldi befektetőket teljesen kimentették (bail-out). A válság nem járt tartós jóléti veszteségekkel: egy-két éven belül a gazdaság teljesítménye újra elérte a válság előtti szintet. A kezdeti jelek ellenére a válság fertőzéses hatása, azaz továbbterjedése a régió többi országára mérsékelt maradt. A válságból a következő tanulságokat vonhatjuk le: - A reálárfolyam tartós felértékelődése és a túlzott belföldi hitelexpanzió a külkereskedelmi mérlegre és így a külső eladósodásra gyakorolt negatív hatása révén pénzügyi válsághoz vezethet. - A külföldi tőkebeáramlás a folyó fizetési mérleg hiányához vezethet. Dr. Dombi Ákos 13

14 A kelet-ázsiai válság 1997 nyarán robbant ki Thaiföldön, majd gyorsan átterjedt Dél-Koreára és Indonéziára, illetve mérsékeltebben, de érintette Malajziát és a Fülöp-szigeteket is. A kelet-ázsiai válságot egyetlen nagy nemzetközi szervezet sem látta előre, amely ezen országok makrogazdasági teljesítménye alapján érthető is. A kelet-ázsiai kis tigrisek ugyanis a megelőző évtizedek folyamán gyors gazdasági növekedést produkáltak a makrogazdasági egyensúly megtartása mellett. Sem az államháztartás, sem a folyó fizetési mérleg nem mutatott számottevő hiányt. (Ez alól Thaiföld volt az egyetlen kivétel). Nem véletlen, hogy a térség vonzó befektetési célpontnak számított a 90-es években. A túlzottan optimista befektetői környezetnek köszönhetően óriási mértékű portfólió-tőkebeáramlás indult el ezekbe az országokba a pénzpiaci liberalizációt és deregulációt követően. A pénz- és tőkepiacokat elárasztó likviditásbőség eszközár-buborékhoz (elsősorban ingatlanbuborékhoz) vezetett. A válság igazi okát a túlzott tőkebeáramlásban és a hazai bankrendszer, illetve pénzpiaci felügyelet fejletlenségében/felkészületlenségében kell keresnünk. A helyzet e tekintetben hasonlított Mexikóhoz. A kelet-ázsiai országokat elárasztó likviditásbőség a bankok felelőtlen hitelezési gyakorlatával párosult, és túlzott belföldi hitelexpanzióhoz vezetett. A felelőtlen hitelezés alatt azt kell érteni, hogy a hazai bankok hatalmas kockázatokat vállaltak mind a lejárati transzformáció, mind a deviza-pozíciók fedezetlensége terén: a túlnyomórészt rövid lejáratú, külföldi devizában denominált forrásaikat, közép/hosszú lejáratú hazai devizában denominált hitel formájában helyezték ki. Nem csak a bankok, hanem a helyi vállalatok is jelentős devizaadósságot halmoztak fel. A problémák gyökere tehát a rövid lejáratú külső adósság drasztikus emelkedése volt, amely csak addig volt finanszírozható, amíg a tőkebeáramlás fennmaradt. A válság kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy a kelet-ázsiai országokban rögzített árfolyamrendszer volt érvényben. A horgonyvaluta, amelyhez a hazai valutát kötötték az USA dollár volt. A rögzített árfolyamrendszer a lehetetlen hármasság elvének megfelelően megszüntette a monetáris politika függetlenségét. (A monetáris politika híres lehetetlen hármassága azt mondja ki, hogy liberalizált pénz- és tőkepiac, rögzített árfolyamrendszer és önálló kamatpolitika egyszerre nem lehetséges.) A jegybankok harapófogóba kerültek. Az óriási mértékű tőkebeáramlás sterilizálása, más szóval a likviditásbőség kiszívása a pénz- és tőkepiacokról, és így az eszközár-buborék kialakulásának megakadályozása kamatemelést tett volna szükségessé, ez azonban a fix árfolyamparitás fenntartása végett nem volt lehetséges. A rögzített árfolyamrendszer ráadásul az árfolyamkockázat kiiktatása révén óvatlanná tette mind a külföldi befektetőket, mind a hazai vállalatokat, és nagyban hozzájárult a tetemes deviza-adósság pozíciók felépüléséhez. A kelet-ázsiai válság esetén nem volt külön szikra, amely a lavinát elindította volna. Egyszerűen a befektetők bizalma hirtelen megingott, és a tőkeáramlás iránya megfordult. Az azért mégsem a véletlen műve, hogy az első dominó Thaiföld volt a sorban. Thaiföld volt ugyanis az egyetlen ország a régióban, ahol a válságot megelőzően jelentős folyó fizetési mérleg hiány halmozódott fel. Dr. Dombi Ákos 14

15 A tőkebeáramlás elapadásával a kelet-ázsiai országok külső (külfölddel szembeni) adóssága gyorsan finanszírozhatatlanná vált. A jegybanki devizatartalékok rohamosan apadtak. A külső fizetésképtelenség (más szóval a devizatartalékok teljes kimerülése) elkerülése végett a kelet-ázsiai országok közel 110 milliárd dolláros mentőcsomagban részesültek a nemzetközi szervezetek részéről. Ez a mentőcsomag rekord mérete ellenére csak részben fedezte a külföldi bankokkal, befektetőkkel szemben fennálló kötelezettségeiket. Az IMF a hitelek feltételéül a következő árfolyam-politika makrogazdaság-politika mixet határozta meg: 1. Rugalmas árfolyamrendszer 2. Szigorú monetáris politika, magas kamatlábakkal A szigorú monetáris politikát sokk kritika érte, utólag azonban bevezetése indokoltnak tűnik. A nagy mértékű tőkekiáramlás miatt számítani lehetett arra, hogy a fix árfolyamrendszer feladása után a nemzeti valuták árfolyama jelentősen leértékelődik majd. Ez azonban a magas devizaadósság miatt könnyen a vállalatok és a bankok csődjének sorozatát indíthatta volna el. A kamatemeléssel a hazai valuta túlzott leértékelődését meg kellett tehát akadályozni, amely végül is sikerrel járt. 3. Szigorú fiskális politika A szigorú fiskális politikát viszont már jogosan kritizálták, mivel az nem segítette a válságból való kilábalást, inkább tovább mélyített azt. Az IMF ott hibázott, hogy a belföldi felhasználás és így az import visszafogásán keresztül igyekezett az FFM hiányt csökkenteni, az export ösztönzése helyett Ez azonban szükségtelen jóléti áldozatokhoz és társadalmi forrongásokhoz vezetett (pl. Indonézia). Utólag az IMF is elismerte, hogy e tekintetben félrekezelte a kelet-ázsiai válságot. A válságot követően a legtöbb ország gyorsan ledolgozta a GDP-ben elszenvedett visszaesést, az egyetlen kivétel Indonézia volt. A kelet-ázsiai válságból levonható legfontosabb tanulságok a következők: - A rögzített árfolyamrendszer a pénzügyi stabilitás szempontjából kockázati tényező. Jelentősebb tőkebeáramlás esetén ugyanis nagy szerepet játszik az eszközár-buborékok kialakulásában, azáltal hogy kiiktatja az árfolyamkockázatot és megköti a monetáris politika kezét. - A rövid lejáratú külső adósság felduzzadása jelentős kockázati tényező. A tőkebeáramlás elapadásával ugyanis gyorsan finanszírozhatatlanná válik. - A belföldi szektor (vállalat, háztartás) jelentős devizaadóssága potenciális válságtényező, mivel érzékennyé teszi a gazdaságot a külső pénzpiaci sokkokra. Ráadásul jelentősen leszűkíti a monetáris hatóság mozgásterét a válságkezelésben, mivel a hazai valuta esetlegesen indokolt leértékelődése elé akadályokat görget. Egy jelentős árfolyam-gyengülés ugyanis vállalati és bank csődök sorozatát indíthatja el. - Pénz- és tőkepiaci liberalizáció csak akkor kívánatos, ha a felügyeleti szervek és a hazai pénzintézetek már megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek. Ellenkező esetben a hazai pénz- és tőkepiacokat esetlegesen elárasztó likviditásbőség felelőtlen hitelezéshez, azaz túl gyors hitelexpanzióhoz, kockázatos lejárati transzformációhoz és jelentős fedezetlen deviza-pozíciók kiépüléséhez vezethet. Dr. Dombi Ákos 15

16 Oroszország 1998 augusztusában egyoldalúan államcsődöt, azaz moratóriumot hirdetett adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítésére. A pénzügyi válság kirobbanását hivatalosan innentől datáljuk. A pénz- és tőkepiacok turbulenciája azonban már 1997őszétől megkezdődött. A válság egyrészt a rossz makrogazdasági fundamentumokra, másrészt külpiaci tényezőkre, nevezetesen a kelet-ázsiai válság fertőzéses hatására, illetve a kőolaj világpiaci árának csökkenésére vezethető vissza. Oroszországot a 90-es években mindvégig jelentős makrogazdasági egyensúlytalanság jellemezte, amelynek hátterében az elhúzódó pontosabban megrekedő piacgazdasági átmenet áll. A makrogazdasági változók szintjén ez a következőkben manifesztálódott: az államháztartás jelentős, a GDP 6-7 százalékát évről-évre meghaladó hiánya; magas, kétszámjegyű infláció; folyamatosan csökkenő GDP. A válságot megelőzően jelentős mértékű külföldi spekulatív tőke (portfolió tőke) áramlott az orosz pénzés tőkepiacokra, amely eszközár-buborékhoz vezetett. Az RTS orosz tőzsdeindex például ötszörösére emelkedett 1996 és 1997 folyamán. A külföldi befektetők figyelmen kívül hagyták a baljós előjeleket: az orosz gazdaság nyilvánvalóan instabil makrogazdasági állapotát, illetve a lakosság folyamatos és jelentős vagyonmenekítését az országból. A befektetők biztonság-érzetéhez, a stabilitás hamis illúziójához minden bizonnyal nagyban hozzájárult, hogy rögzített-árfolyamrendszer volt érvényben, amelynek köszönhetően árfolyamkockázattal nem kellett számolni, illetve Oroszország mind gazdasági, mind katonai értelemben túl nagynak tűnt ahhoz, hogy elbukjon. A szikrát, amely a buborék kipukkadásához, a külföldi befektetők tőkemenekítéséhez, illetve a befektetői bizalom összeomlásához vezetett külpiaci tényezők szolgáltatták. Egyrészt, az 1997 nyarán kirobbant kelet-ázsiai válság gyorsan elérte Oroszországot is. Másrészt, a kőolaj világpiaci ára is jelentősen csökkent 1997 folyamán. Oroszország szénhidrogén-exportáló nagyhatalom. Gazdasági szerkezete alul-diverzifikált: a kőolaj-földgáz ágazat domináns súlyt képvisel a GDP előállításában. Ebből kifolyólag a kőolaj világpiaci árának alakulása mind az államháztartás bevételeire, mind a GDP növekedésének ütemére szignifikáns hatást gyakorol. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ha a kőolaj világpiaci ára emelkedik az orosz gazdaság fundamentumai javulnak, ha pedig csökken akkor a fundamentumok romlanak. Mint már említettük, a külföldi befektetők tőkemenekítése 1997 őszén indult el, de igazán 1998 tavaszától gyorsult fel. Mindez jelentős nyomás alá helyezte a rubel rögzített árfolyamát. A jegybank devizatartalékai az árfolyam védelme érdekében folytatott folyamatos intervenció nyomán rohamosan apadtak. Oroszország egy közel 22 milliárd $ értékű nemzetközi mentőcsomagban részesült, amelyet azonban csak részben sikerült lehívnia. A hitel feltételéül szabott stabilizációs lépések ugyanis megfeneklettek a kommunista többségű orosz parlament (duma) ellenállásán. Így Oroszország fizetésképtelenné vált, és kényszerűen államcsődöt jelentett. A befektetőket ez esetben tehát teljesen bemártották, azaz elbukták befektetéseiket. A válság negatív jóléti hatásai gyorsan lecsengtek, 2000-től kezdve a gazdaság robosztus növekedési pályára állt. Az orosz válság legfontosabb tanulsága, hogy a kiegyensúlyozatlan makrogazdasági háttér, az egyensúlyőrző, egészséges gazdaságpolitika tartós hiánya előbb-utóbb pénzügyi válsághoz vezet. Dr. Dombi Ákos 16

17 Összefoglalásként lássuk, hogy milyen különbségek és hasonlóságok adódtak a 80-as, 90-es évek négy nagy fejlődő piaci válsága kapcsán. 1. Mindegyik válságot jelentős tőkebeáramlás előzte meg. A tőkebeáramlást a világ pénz- és tőkepiacain meglévő likviditásbőség és az ebből fakadó magas kockázati étvágy táplálta. 2. A latin-amerikai válság esetében az állam volt a kizárólagos hitelfelvevő a válságot megelőzően, míg Kelet-Ázsiánál egyáltalán nem töltött be ilyen szerepet. Mexikónál csak a válság előtti néhány hónapban jelent meg hitel-felvevőként a tesobono-k kibocsátásával. (Természetesen a válság kirobbanása után már mind a négy esetben hitelfelvevő szerepkörbe került, hiszen a nemzetközi mentőcsomagokat az államok kapták.) 3. A latin-amerikai válságot leszámítva, a válság előtti időszakot már mindenhol liberalizált pénz- és tőkepiac jellemezte. A kötött devizagazdálkodási szabályok ellenére a latin-amerikai válság esetében azért áramolhatott be jelentős külföldi tőke az egyes országokba, mert a hitelfelvevő maga az állam volt. 4. Mexikó és Kelet-Ázsia esetében a válságot megelőző éveket többségben egészséges, egyensúlyőrző gazdaságpolitika fémjelezte. Egyedül a monetáris politikát érheti némi kritika, amiért a pénzügyi stabilitást szem elől tévesztve nem akadályozta meg az eszközár-buborékok kialakulását, és nem sterilizálta a hazai pénz- és tőkepiacokat elárasztó óriási mértékű többlet-likviditást. 5. Mind a négy válságnál rögzített árfolyam-rendszer volt érvényben az egyes országokban. A rögzítettárfolyam rendszer Mexikó, Oroszország és Kelet-Ázsia esetében nagyban hozzájárult a válság kialakulásához, mivel az árfolyam-kockázat kiiktatásával túlzott kockázatvállalásra ösztönözte mind a külföldi befektetőket, mind a hazai bankokat és vállalatokat. Ráadásul a monetáris politika mozgásterét is leszűkítette a beáramló tőke sterilizálásában. 6. A válságot megelőzően csak Latin-Amerika és Mexikó esetében volt jelentős mértékű FFM hiány. A két eset azonban a mögöttes okok tekintetében nagyon különböző. Latin-Amerikánál jelentős részben az állami túlköltekezés állt a háttérben, míg Mexikónál a magánszektor megtakarításai és beruházásai közötti negatív eltérés, azaz a túlzott fogyasztás. Ráadásul a reál-értelemben vett túlfogyasztás fizetési mérlegbeli pénzügyi párja: a külföldi tőke (FDI, hitel, portfólió-tőke) beáramlása is eltérő szerepben tűnt fel. Latin-Amerikánál okozata volt az FFM hiánynak, Mexikónál pedig maga a kiváltó ok. 7. A jelentős tőkebeáramlás Mexikónál és Kelet-Ázsiánál túlzott belföldi hitelexpanzióhoz vezetett, amely mögött a pénzügyi rendszer nem prudens működése állt. Ezekben az országokban Oroszországot is ideértve sem a pénzintézetek, sem a felügyelet nem rendelkezett megfelelő kompetenciákkal a pénz- és tőkepiacokat elárasztó óriási likviditásbőség kezelésében. 8. Latin-Amerika volt az egyetlen, ahol a válság elhúzódó, jelentős növekedési és jóléti veszteségekkel járt. A 80-as évek Latin-Amerika elveszett évtizede volt. A másik három válságnál is komoly reálgazdasági kontrakció követte a pénzügyi összeomlást, azonban 1-2 év alatt ezt mindenütt sikerült ledolgozni. Dr. Dombi Ákos 17

18 Dr. Dombi Ákos 18

19 Dr. Dombi Ákos 19

20 Dr. Dombi Ákos 20

21 Dr. Dombi Ákos 21

22 Dr. Dombi Ákos 22

23 Dr. Dombi Ákos 23

24 Dr. Dombi Ákos 24

25 Dr. Dombi Ákos 25

26 Az elmúlt 30 év pénzügyi válságai számtalan hasznos tapasztalattal szolgálnak a válságokat előidéző okok kapcsán. Ezek alapján a következőket kell szem előtt tartani a mindenkori gazdaságpolitikának a válságok jövőbeli megelőzése végett: 1. Az orosz és a latin-amerikai válság megtanított minket arra, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanság, a rossz fundamentumok súlyos kockázati tényezőt jelentenek a pénzügyi stabilitás szempontjából. Egyensúlyőrző gazdaságpolitikára van tehát szükség. Ez jelenti a kiegyensúlyozott államháztartást, az alacsony inflációt, a nem túl magas (nettó) külső adósságot, a nem túlértékelt reálárfolyamot, versenyképes exportszektort, gyors gazdasági növekedést stb. 2. A kelet-ázsiai és a mexikói válság megtanított minket arra, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer prudens működésére kiemelt hangsúlyt kell fektetni. A bankok felelőtlen hitelezési politikája ugyanis túlzott mértékű hitelexpanzióhoz és kockázati pozíciókhoz, valamint eszközár-buborékok kialakulásához vezet. A kompetens, professzionális pénzügyi felügyelet tehát elengedhetetlen. 3. Napjaink világgazdasági válsága arra tanít minket, hogy a pénz- és tőkepiacok ésszerűtlen deregulációja jelentős kockázati tényező. Az önszabályozó piac elmélete egyértelműen megbukott. Ez ismét a pénzpiaci felügyelet szerepére hívja fel a figyelmet. 4. Az orosz, a kelet-ázsiai és a mexikói válság előzményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a pénz- és tőkepiacok liberalizációja csak akkor kívánatos, ha a hazai pénzügyi rendszer szabályozása már megfelelően felkészült a beáramló külföldi tőke generálta esetlegesen túlzott mértékű likviditás kezelésére. Meg kell azonban jegyezni, hogy a liberalizáció helyes sorrendjével kapcsolatos tapasztalat egyre inkább elméleti jelentőséggel bír már csak, mivel a folyamat napjainkra meglehetősen előrehaladt a világon. A válságok elkerüléséhez hasznos mankót nyújt a gazdaságpolitika számára a válság-előrejelző indikátorok nyomon követése. Bár egy válságot sohasem lehet teljes bizonyossággal előre jelezni különben nem lennének válságok, a makrogazdasági egyensúly különböző aspektusát megragadó mutatók fontos információkkal szolgálhatnak a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatokról. Lássuk melyek a leggyakrabban hivatkozott válság-indikátorok: (Folytatás a következő dián!) Dr. Dombi Ákos 26

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG A JELENLEGI TÉNYLEG MÁS? DR. NAGY GYULA 1

GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG A JELENLEGI TÉNYLEG MÁS? DR. NAGY GYULA 1 GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG A JELENLEGI TÉNYLEG MÁS? DR. NAGY GYULA 1 Abstract Napjainkban sokan keresik a választ, van-e általános törvényszerűség a válságok kialakulásában, illetve azok lefolyásában? Melyek

Részletesebben

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. május (393 421. o.) NEMÉNYI JUDIT A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében A magyar gazdaságot a nemzetközi pénzügyi válság a költségvetési

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás vita Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. október (847 867. o.) Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás Az árfolyam szerepéről A tanulmány szerzője bemutatja, milyen tényezők vezettek a

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 21. február Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfõosztálya és Pénzpolitikai fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága Kiadásért felel: Dr. Kovács Erika ügyvezetõ

Részletesebben

A magyar monetáris politika elemzése 2001-től napjainkig

A magyar monetáris politika elemzése 2001-től napjainkig Erős Gyula Alapítvány Erős Gyula Díj Pályamű A magyar monetáris politika elemzése 2001-től napjainkig Célszerű-e újragondolni a magyar monetáris politika alapelveit a világgazdasági válság után? Készítette:

Részletesebben

Tanulmányunkban a gazdaságpolitikai döntések. A külső pénzügyi sebezhetőség lehetséges okai és elkerülésének eszközei. György László Veress József

Tanulmányunkban a gazdaságpolitikai döntések. A külső pénzügyi sebezhetőség lehetséges okai és elkerülésének eszközei. György László Veress József György László Veress József A külső pénzügyi sebezhetőség lehetséges okai és elkerülésének eszközei Magyarország versus Szingapúr Összefoglaló: A 2008-as pénzügyi válság óta eltelt időszak külső finanszírozási

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 25. ÁPRILIS Jelentés a pénzügyi stabilitásról 25. április Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási fõosztálya, Közgazdasági fõosztálya, Pénzügyi elemzések

Részletesebben

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2.

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Az államadósság hiteles, érdemi csökkentésével, tartós strukturális, kiadásoldali

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt.

GKI Gazdaságkutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt. Az euróhoz vezető optimális út megtervezése Készült a Pénzügyminisztérium megrendelésére Budapest, 2004. április 2 GKI Gazdaságkutató Rt. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet

Részletesebben

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei*

A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 2015. március, 111 138. o. A kockázatkerülési csapda Az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei* Horváth Dániel

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

Az aranykor vége Magyarországon

Az aranykor vége Magyarországon Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 21. február (1 131. o.) BANAI ÁDÁM KIRÁLY JÚLIA NAGY MÁRTON Az aranykor vége Magyarországon Külföldi szakmai és lokális tulajdonú bankok válság előtt és válság után Magyarországon

Részletesebben

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség

Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség Bánfi Tamás Kürthy Gábor Bánfi Attila* Szabályozás a pénzügyi válság(ok) után (között): kényszer és lehetõség ÖSSZEFOGLALÓ A Pénzügyi Szemle LV. évfolyamának 4. száma mintegy tematikus számként öt tanulmányában

Részletesebben

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Általánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN

PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN DÉL KELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 4 (Winter 2010/4 tél) PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓK A VÁLSÁG UTÁN BÁNFI TAMÁS KÜRTHY GÁBOR BÁNFI ATTILA Okok és következmények A

Részletesebben

Eszmélet Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer. www.eszmelet.hu

Eszmélet Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer. www.eszmelet.hu Tanyi Attila: Lehetséges-e alternatív gazdaságpolitika? Az Aula Kiadó gondozásában jelent meg az a tanulmánykötet, amely a Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya 1995 elejétől 1996

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2003. JÚNIUS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2003. JÚNIUS JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 23. JÚNIUS Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfôosztálya és Közgazdasági fôosztálya Vezetôk: Dr. Kálmán Tamás ügyvezetô igazgató, Hamecz István ügyvezetô igazgató Kiadja:

Részletesebben

Amit nem árt tudni az államadósságról

Amit nem árt tudni az államadósságról 1 Amit nem árt tudni az államadósságról Neményi Judit Folyik a parlamenti vizsgálat. Ki a felelős, hogy megnőtt az államadósság? A Széll Kálmán Terv (SZKT), amiből kinőtt Magyarország 211-es Konvergenciaprogramja,

Részletesebben

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA Nemzeti Fejlesztési Hivatal részére 2004. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az elmúlt évtizedben Magyarország és

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Készítette:

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

MNB-szemle 2010. OKTÓBER

MNB-szemle 2010. OKTÓBER MNB-szemle 2010. OKTÓBER MNB-szemle 2010. október Jelen kiadvánnyal a Magyar Nemzeti Bank célja az, hogy a szakmai és szélesebb közvéleményt közérthetõ formában tájékoztassa a magyar gazdaságban végbemenõ

Részletesebben

NAPJAINK GLOBÁLIS VÁLSÁGÁNAK ELŐZMÉNYEI ÉS POTENCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI

NAPJAINK GLOBÁLIS VÁLSÁGÁNAK ELŐZMÉNYEI ÉS POTENCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI SIMAI MIHÁLY NAPJAINK GLOBÁLIS VÁLSÁGÁNAK ELŐZMÉNYEI ÉS POTENCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI A szerzőnek a montreali Concordia egyetemen szervezett nemzetközi konferencián, 2008. december 8-án tartott bevezető előadásának

Részletesebben