Pedagógiai program. Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi"

Átírás

1 Pedagógiai program 2013 Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi 1

2 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok.. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.5 A pedagógusok, az osztályfőnök helyi feladatai... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység.hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje...hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.8 A szülő, tanuló és a pedagógus együttműködésének formái. Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás és a tanuló átvételének szabályai. Hiba! A könyvjelző nem létezik A felvételi eljárás különös szabályai... Hiba! A könyvjelző nem létezik Az iskolában tartott egyéb foglalkozások... Hiba! A könyvjelző nem létezik A felnőttoktatás céljai és feladatai... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. Az intézmény helyi tanterve... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.1 A választott kerettantervek megnevezése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.3 Az alkalmazható tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása A mindennapos testnevelés szervezése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai...hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.7 A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.8 A középszintű érettségi vizsga témakörei... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.9 Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés követelményei és formái A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei.. Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Hiba! A könyvjelző nem létezik Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei... Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanuló jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei..hiba! A könyvjelző nem létezik Projektoktatás... Hiba! A könyvjelző nem létezik Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 3

4 1. Az intézmény nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- ill. oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Kiemelkedő figyelmet fordítunk tanulóink erkölcsi, szellemi és fizikai nevelésére. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni szűkebb és tágabb környezetükben. Az esélyegyenlőség biztosításával támogatjuk őket abban, hogy képességeiket optimálisan kibontakoztathassák, hogy lehetőleg minden helyzetben a bennük rejlő maximumot tudják nyújtani. A tanulóbarát, családias légkör nagyban segíti tanulóink képességeinek szabad kibontakozását, személyiségük sokrétű fejlődését, egyéniségük érvényesülését. Törekszünk az iskolánkba járó tanulók szellemi, fizikai és lelki egyensúlyának megteremtésére, mert csak ez szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének kialakulását. Azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink biztos erkölcsi alapokon nyugvó, társadalmilag hasznos egyénekké váljanak, akik megfelelő önismerettel rendelkeznek, tisztában vannak értékeikkel, helyesen ismerik fel lehetőségeiket, és így képesek lesznek sikeres és boldog emberekké válni. Az iskola szándéka szerint becsületes polgárokat igyekszik nevelni, segítve a fiatalok felnőtté válását. Általános célja ezért, hogy képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni és cselekedni, tisztelettel legyenek mások iránt, keményen dolgozzanak, tanuljanak. Alapelveink között szerepel az egészség megóvására, a természetes és épített környezet védelmére irányuló nevelés is. Ökoiskolaként kiemelt feladatunk a környezettudatosságra és a fenntartható fejlődés fontosságára való nevelés. Ezeket a célokat az iskola többféleképpen igyekszik elérni, olyan lehetőségeket is felhasználva, mint a baráti kapcsolatok, a fiatalok közti jelenlét és az iskolán kívüli közösségi tevékenységek. Gimnáziumunk előtérbe helyezi a minőségi szakmaiság követelményét. Egyik fontos feladatának tekinti a tanítást, a tudás közvetítését. Az emelt szintű és emelt óraszámú oktatással a tehetséges, az érdeklődő tanulók számára magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk. A tananyagtartalmon túl figyelmet kell fordítanunk a tanulási módszerek és stratégiák tanítására is. Olyan tanulási technikák átadására törekszünk, amelyek segítségével diákjaink képessé válnak eljutni a számukra fontos információkhoz, megválogatva, értékelve, ellenőrizve azokat. A tanulási folyamat tervezésekor figyelembe kell vennünk, és egységes alapokra épülő differenciálással kell kezelnünk az egyéni különbségeket. Fontosnak tartjuk, hogy a hatékony egyéni tanuláson túl a tanulók megismerkedjenek a csoportos tanulás módszereivel és élményeivel is. 4

5 A tanítás mellett az iskola másik feladata, hogy neveljen. Gimnáziumunk nevelési rendszere igényes. A tantestület tagjai személyes példamutatással, elkötelezetten és következetesen végzik munkájukat. Nevelők is, nem csak oktatók. Nagyon fontos a szakmai tudásuk, de az az elsődleges, hogy az életre neveljenek. A Nagy Sándor József Gimnáziumban folyó nevelő-oktatómunka alapvető célja részben diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára és az azt követő felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Célunk olyan diákokat nevelni, akik a magas szintű tanulmányi eredményesség mellett kialakítják a maguk jól működő osztályközösségét, jól beilleszkednek az iskola közösségébe, részt vesznek az iskola hagyományrendszerének ápolásában. Kívánatosnak tartjuk, hogy az eredményes tanulás mellett minél több diákunk aktívan sportoljon. Oktatómunkánk elsődleges feladata az érettségi vizsgára való felkészítés, az emelt szintű érettségi vizsgát sikeresen letevő tanulók számának növelése, a felsőfokú oktatásba fölvett tanulók magas arányszámának megtartása. Kiemelkedő mutatóként tartjuk számon az érettségizett tanulók közép- és felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgáinak arányszámát. Céljaink megvalósításához folyamatosan végezzük az alábbi tevékenységi formákat: következetes követelményrendszerrel és tanári magatartással végezzük oktató-nevelő munkánkat, folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat, rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról, az eredményekről, az értékelésről tájékoztatjuk a tanulót és a szülőt. Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének optimális lehetőségeit, osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványainkkal folyamatosan kapcsolatot tartsunk, nevelési folyamatukat irányítsuk, személyiségformálódásukat figyelemmel kísérjük, a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanuló családjával, jelzéseket adunk és fogadunk tanulóink érdekében. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment át az iskola személyiségformálásban betöltendő feladatköre. Az iskolai személyiségformálás új feladatokkal bővült: az új társadalmi problémák a családi körben is megjelentek, és az ebből adódó hiányosságokat, negatív jelenségeket gyakorta az iskolának kell pótolni, korrigálni. Az iskola kedvező befolyással bírhat a lakosság széles rétegeire az egészségmegőrzéssel kapcsolatban. Ezen belül az iskola legfontosabb feladatterülete az elsődleges megelőzés. 5

6 Az osztály, mint közösség igen jelentős szerepet tölthet be a személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó képesség fejlesztésében, és a csoportba való beilleszkedésben. A veszélyeztetett helyzetben levő tanulók védelmében az iskola, és különösen az osztályfőnök fontos szerepet kap. A személyiségfejlesztést szem előtt tartva az adott szakterületek speciális intézményeivel (Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, Gyermekjóléti Szolgálat) állandó kapcsolatban állunk, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megtenni a tanulók érdekében. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk alapvetően fontos célkitűzése tanulóink egészségének megóvása, a folyamatos egészségnevelési tevékenység. Ennek kulcsterületei: a dohányzás visszaszorítása az alkohol- és drogprevenció az egészséges életmódra és táplálkozásra nevelés a mozgás és a sportolás népszerűsítése, a mozgásszervi betegségek csökkentése a szabad levegőn folytatott mozgásformák, kirándulások népszerűsítése a mentális betegségek megelőzése a családi életre nevelés az elemi elsősegélynyújtás szabályainak elméleti és gyakorlati elsajátíttatása. A betegségek megelőzésében, az egészséget támogató magatartás formálásában az iskolaorvos az orvosi szűrővizsgálatok alkalmával aktívan és folyamatosan részt vesz, probléma esetén megteszi a szükséges lépéseket. a szülővel, az osztályfőnökkel, az iskolavezetéssel, a társszakemberekkel együttműködve. A biológia-, a kémia- és a testnevelésóra helyi tantervébe beépített kapcsolódási pontokon túl jelentős szerepet szánunk az osztályfőnöki óráknak is Az egészségnevelés lehetőségei osztályfőnöki órákon Az osztályfőnöki órákon az alábbi témák feldolgozásával segíthetjük az egészségnevelés iskolai programját: önmagunk és egészségi állapotunk ismerete (testi higiénia) egészséges testtartás, a mozgás fontossága az értékek felismerése és ismerete az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamatok (gyógyszerhasználat) elsősegély-nyújtási ismeretek barátság, párkapcsolatok, szexualitás személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete tanulás és a tanulás technikái az idővel való gazdálkodás szerepe szenvedélybetegségek elkerülése (alkohol, dohányzás, drog, játékszenvedély) a számítógép-használat veszélyei, káros hatásai a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 6

7 1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításakét szinten történik: tanórán belül, (osztályfőnöki-, biológia óra) és tanórán kívül(meghívott előadó). Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának legfőbb célja: megismertetni a diákokkal a környezet elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit, felkészíteni a tanulókat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztés hozzájárul diákjaink egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási esélyeik növeléséhez. Tanulóinknak nem magukra hagyott egyénként, hanem a közösség aktív és alkotó részeként kell kiteljesedniük. Arra törekszünk, hogy a közösség tagjaként az egyén (diák és tanár egyaránt) az alábbi nélkülözhetetlen jellemzőkkel rendelkezzen: jóakarat, bizalom, őszinteség a különbözőség tisztelete empátia türelem és mértékletesség a munka tudatos szervezése, fegyelmezett, lelkiismeretes, szorgalmas elvégzése a képességek optimális kibontakoztatásával a másik ember iránt érzett tisztelet, megértés, segítőkészség, szolidaritás, figyelmesség, udvariasság, a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás az ismereteket konkrét helyzetben alkotó módon alkalmazó tudás az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontosságának elismerése, gyakorlati ápolása, (életvitel, életmód, sport, kirándulás) A környezetvédelem szerepének és fontosságának ismerete, felelősségvállalás. Az iskolai hagyományok a közösségteremtés és -fejlesztés leghatásosabb eszközei. Ezek a diákság mindennapi életének fontos állomásai, melyek révén intézményünk tényleges diákpolgáraivá válnak, és szoros kötődésük alakul ki az iskolához. A hagyományok tisztelete, ápolása, újabbakkal való gyarapítása öregbíti iskolánk jó hírnevét,erősíti az összetartozás érzését, emellett visszaigazolás arról, hogy diákjaink igénylik ezen események megrendezését, esetleg új formába öntését, bővítését. A tanév rendjéhez igazodó iskolai hagyományaink: ünnepélyes tanévnyitó megemlékezés az Aradi vértanúkról, köztük névadónkról Nagy Sándor Józsefről az 1956-os forradalom megünneplése 7

8 nyílt nap a végzős évfolyam szalagavató ünnepsége a karácsony megünneplése megemlékezés a holokauszt áldozatairól március 15. megünneplése megemlékezés a kommunizmus áldozatairól Nagy Sándor József Napok (diáknapok) öregdiák-találkozó megemlékezés a költészet napjáról és a zene világnapjáról a végzősök bolond-ballagása az utolsó tanítási napon ballagás Trianon emléknap témanap (egész napos program Nemzeti Összetartozás-Határtalanul címmel) ünnepélyes tanévzáró címek adományozása a tanév végén (Az iskola legjobb tanulója, A Nagy Sándor József Gimnázium örökös diákja, Az iskola oktató-nevelő munkáját legodaadóbban segítő szülő) Egyéb iskolai hagyományaink és rendszeres programjaink: az elsősök avatása,(gólyabál, gólyatábor) diákigazgató választás, kortes-hét OSKOLABÁL a szülők, öregdiákok és pedagógusok számára farsangi bál a környezetvédelemhez kapcsolódó jeles napok megünneplése külföldi utazások és nyelvi táborok sítábor testvériskolánkkal, a nagyváradi Ady Endre Líceummal közösen szervezett programok osztálykirándulások Ideiglenes pályázatok Iskolánk szimbólumai is az iskolai közösségalkotást szolgálják: az iskolazászló, a jelvény, a nyakkendő és a póló együvé tartozásunkat szimbolizálják. 1.5 A pedagógusok, az osztályfőnök helyi feladatai A pedagógusok tanórán kívüli feladatai a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, és osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek előkészítése 8

9 dolgozatok összeállítása tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása és értékelése, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak rendben tartása, osztálytermek rendben tartatása. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődésükre. Együttműködik az osztály diákvezetőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart a szülőkkel. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Órát látogat az osztályban. 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Tanítványaink nagy része jól szocializált társadalmi rétegekből kerül ki, de egyre nő a problémás, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű diákjaink száma.. 9

10 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségek megjelenése biztos jele annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális problémával, családi bizonytalansággal, életviteli nehézséggel küzd, és ezek a gondok nyomják rá bélyegüket mindennapi viselkedésére. A magatartási, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő, valamint sajátos nevelési igényű diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak, szüleiknek és tanáraiknak. Családi, anyagi és szociális körülményeik miattszüleik gyakorta elhanyagolják őket, és ez vezet a személyiségükben bekövetkező változásokhoz, amelyek a fenti jelenségeket előidézik. Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem nehezteléssel, hanem inkább figyelemmel fordulunk. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót személyiségük egészséges fejlődéséhez. Ehhez érzékenységre, előítéletmentességre van szükség. Mindenekelőtt az osztályfőnökök kötelessége a probléma felismerése, az osztályban tanító pedagógusok informálása. Nem mellőzhető a felismert esetekben a problémák négyszemközti megbeszélése, az elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása. Feltétlenül igénybe vesszük ezekben az esetekben a pedagógiai munkánkat támogatók szakmai segítségét, az ifjúságvédelmi felelős szakmai támogatását. Azokban az esetekben, ahol tanítványunk szociális létbizonytalanságban van, kérni kell az illetékes önkormányzat segítségét A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséges diákok képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a tanárok konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást nyújtanak. Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók oktatás folyamán, valamint az érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások keretein belül nagyobb lehetőséget kapnak az ismereteik elmélyítésére, az emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítésre. A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas középfokú oktatásnak. Cél: minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása a tehetséges tanulók motiválása a magasabb minőségű tanulásra vagy többletmunkára tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés Feladat: egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó órák versenyeztetés (házi versenyek, OKTV, egyéb szaktárgyi versenyek) nyelvvizsgára, ECDL-vizsgára való felkészítés differenciált oktatás megvalósítása a tanórákon tanórán esetleg iskolán kívüli programok szervezése 10

11 Motiváció, versenyek A pedagógiai értékelés minősítő információ. Ezzel a pedagógus célja az, hogy a tanulót, ha szükséges, korrekcióra szorítsa, illetve további tanulásra serkentse, így az értékelésnek fontos motiváló szerepe is van. A tanulók motiválásának egyik fontos eszköze a versenyeztetés. Különböző szintű és rangú versenyeket szervezünk, így elérhető, hogy a tanulók jelentős része valamely területen sikerélményhez jusson. A legszélesebb tanulói réteget a háziversenyek érintik. Ezek a versenyek kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanulók el tudják helyezni önmagukat egy nagyobb tanulói közösség teljesítményéhez mérten. Fontos feladatuk a tanulói ismeretek bővítése. A legrangosabb versenyek a szaktárgyi országos középiskolai tanulmányi versenyek illetve egyéb országos szervezésű versenyek. A versenyekre való felkészüléshez a szaktanárok nyújtanak segítséget. A kiemelkedő eredményt elért tanulókat, és felkészítő tanárikat az iskola vezetése elismerésben, jutalomban részesíti Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, illetve megszüntetését. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az alábbiakban határozzuk meg: Információkat gyűjtünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi jogok messzemenő figyelembevételével. A rossz anyagi helyzetben levő tanulók, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok a következő segítséget kapják: ingyenes tankönyvellátás a jogszabályok által meghatározott módon kedvezményes ebéd javaslattétel rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására anyagi támogatás az alapítványunk révén. A tanulók jogainak fokozott védelme. Felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 11

12 Az első évfolyamon több alkalommal osztályfőnöki órán és a tanítási órákon is foglalkozunk a tanulási módszerekkel, hogy tanulóink minél hatékonyabban alkalmazzák azokat. A tanulási kudarc legfontosabb oka az eredményes tanulási technikák hiánya. A probléma hatékony kezelése érdekében a felismerést követően az érintett felek (szülők, osztályfőnök, szaktanárok) közös stratégiát dolgoznak ki. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának másik formája a korrepetálás. Célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskola tanulói között egyre nő a hátrányos helyzetű tanulók száma. Lehetőségeinkhez mérten segítjük a hátrányok enyhítését. Ennek érdekében tantestületünk az alábbi eljárásokat alkalmazza: Az osztályfőnökök igyekeznek megismerni a tanulók szociális helyzetét még az első év elején. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulókra. Egyéni elbeszélgetésekkel, a szülőkkel való találkozásokkal segítjük a tanulók beilleszkedését a közösségbe. A problematikus esetekben szakember segítségét javasoljuk vagy vesszük igénybe. Az iskolaorvos, a védőnő, az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős együttműködnek a problémák megoldásában. 1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Az intézmény legfontosabb döntéseinek meghozására a jogszabályban meghatározott esetekben a nevelőtestület jogosult. Az egyéb döntések meghozása az intézményvezető jogköre. Azokban az ügyekben, amelyek az iskola tanulóinak jelentős részét érintik, a döntési folyamatban lehetőséget biztosítunk a diákság számára véleményének kifejtésére, a döntési folyamat befolyásolására. Teljes körűen biztosítjuk a jogszabályok által a diákönkormányzat számára a véleményezési jogok érvényesítését. Az így kialakított véleményt írásban közlik. A diákönkormányzat tájékoztatása, a döntést megelőző informálás a és véleményének beszerzése az intézmény igazgatójának kötelezettsége. A fentieken túl a diákság többségét érintő döntések meghozatala előtt lehetővé tesszük az egyes osztályok számára a véleménynyilvánítást, amelynek tartalmát és az osztályközösség által megfogalmazott javaslatokat az osztályfőnök juttatja el az iskola igazgatójának. 12

13 1.8 A szülő, tanuló és a pedagógus együttműködésének formái A diákokkal való kapcsolattartás formái A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, őket érintő információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyével kapcsolatos problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak. A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információt az osztályfőnök vagy az iskolavezetés ad. Diákközgyűlés A diákönkormányzat kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum, ahol a diákönkormányzat a tanulók jelentős részét vagy egészét érintő problémákat, panaszokat vethet fel, azokra választ kérhet. A diákigazgató-választás eredményhirdetése is diákközgyűlésen történik. Infokommunikációs kapcsolattartás Az érdeklődők az iskola honlapjáról fontos, őket érintő információkat szerezhetnek. Problémáikkal elektronikus levelezés útján is felkereshetik tanáraikat A szülőkkel való kapcsolattartás formái Szülői értekezlet Az éves munkatervben ütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassák a szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az iskolában adódó feladatokról. Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola igazgatója vagy az osztályfőnök rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének megtalálására. Fogadóóra Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. A tanév rendjében előre meghatározott időpontokban közös fogadóórát tartunk, ahol valamennyi pedagógus elérhető a szülők számára. 13

14 Tanáraink egyéni fogadóórát is megjelölnek, a hét valamelyik munkanapján. (Ennek időpontja az iskola honlapján megtalálható). A szülők írásos tájékoztatása A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, késéseiről, valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről az ellenőrző útján. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány révén. Az iskola minden jelentős intézkedését a szokásos írásos formában közli a szülőkkel. Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a diákok osztályzatait, a hiányzásokat és késéseket. A szülő aláírásával jelzi a tájékoztatás megtekintését és tudomásul vételét. A Köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatást kapnak az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről. Az iskolaszék Az iskolaszék a szülő, a pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőkből álló választott szervezete. Az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület vagy a fenntartó döntési jogát átruházza e szervezetre. Egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat, az adatkezelési szabályzat, valamint a házirend elfogadásakor. Véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes kérdésben Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és működési szabályzat jogkörébe tartozik, így a családsegítő szolgálattal, a pedagógiaiszakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás további szabályozására nincsen lehetőség. Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a sajtóval, a Tankerülettel. Folyamatos szakmai kapcsolatunk van az alábbi szervezetekkel, intézményekkel: Pest. Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Város Önkormányzata Széchenyi István Általános Iskola Mezei Mária Művészeti Iskola 14

15 Czövek Erna Zeneiskola Erkel Ferenc Művelődési Központ Nagy Gáspár Könyvtár Híd Családsegítő Egyéb állandó partnereink Ady Endre Líceum (Nagyvárad) Ökoiskolai partnerek: Natúrparkért Egyesület, Budavidék Zöldút Szövetség, TordasZoo Állatfarm) 1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni a köznevelési törvény végrehajtása érdekében készült 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet nak rendelkezéseire.. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg,és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza A vizsgaszabályzat célja A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető A vizsgaszabályzat hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje A vizsgatantárgyak követelményrendszere 15

Pedagógiai program. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó

Pedagógiai program. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó 2014 Pedagógiai program Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó 1 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben