A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet"

Átírás

1 A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

2 Áttekintés Miért érdekesek? Hány szófaj van? Szófajtan: előzmények és mai nézetek Egy radikális javaslat Példák a javaslat alkalmazására Kitekintés és összegzés

3 Javaslatunk: a) A szófaj fogalmát a nyitott szóosztályok (főnév, ige, melléknév) esetében tulajdonságok/jegyek szófajon belül is változó halmazaiként határozzuk meg, b) Nem tekintjük önálló szófajoknak a zárt szóosztályokat (nyelvtani szavak: segédige, kötőszó stb.), ehelyett egyedi jellemzéseket adunk. Következmények: - a szófaji meghatározások körbenforgó jellege megszűnik, - más nyelvi szintekhez, sőt más tudományokhoz hasonlóan járunk el, - a nyelvi jelenségek kezelése egységesebb lesz, - és a toldalékok osztályozása sem okoz gondot.

4 Miért érdekesek a szófajok? Mert a nyelvészet sok részterülete hivatkozik rájuk: - a morfológiai (szóképzési, szóösszetételi, ragozási stb.) eljárások szófajokra támaszkodnak, - a mondattanban szófajok alapján állítunk fel nagyobb egységeket (szintagmákat), - a mondattan szabályai is szófajokra épülnek,... Az alábbiakban a szó fogalmát adottnak vesszük bár különböző definíciók léteznek: szemantikai, fonológiai, morfológiai, grammatikai szavak A szó kritériumai: megszakíthatatlanság, együttmozgathatóság; hierarchiájuk (Kenesei 2000): független szó > függőszó > félszó > toldalékok

5 Hány szófaj is van? nyolc a klasszikus grammatikákban a Τέχνη Γραμματική-tól kezdve: főnév, ige, melléknév, határozószó, névmás, névutó/prepozíció, kötőszó, partikula majd egyre több a magyar nyelvészeti hagyományban (de más nyelvekben is): igenév, igekötő, névszó, mondatszó, indulatszó stb.

6 Tehát nyolctól: Amennyi tetszik, vö as évektől: annyi osztályt lehet felvenni, ahány különböző formai viselkedésű szót találunk (Robins 1964) egyelemű osztályok tömegével van dolgunk (Crystal 1967) nagyon kevés szónak azonos a formális viselkedése még egy adott szoros nyelvtani környezeten belül is (Crystal)

7 Előzmények 1: Saussure nyomán a strukturalisták formai jegyek alapján A főnév szóosztály; mint minden más formaosztályt ezt is a grammatikai jegyei alapján kell meghatározni [ ] A meghatározás után osztályjelentést fog felmutatni, amelyet így foglalhatunk össze: ennek és ennek az osztálynak az eleme, például fiú, kő, víz, kedvesség. (Bloomfield, Language 1933)

8 Előzmények 2: Strukturalisták [Az egymással való helyettesíthetőség tulajdonsága] egy olyan formaosztályt határoz meg, amelyben benne van az ő, az, János, Mari, a sarkon álló ember, Vili barátom, és így tovább a végtelenségig, de amely semmiképpen sem tartalmaz minden formát, hiszen kimaradnak belőle olyanok mint az őt, engem, azt, igen, nem, lágy, keresi őt, holnap vele megy. (Hockett 1958) NB. formaosztály = szavak és kifejezések.

9 Mai nézetek, álláspontok 1: Konstrukcionista: Croft 2005 Szófajok = nyelvi univerzálék, nem nyelvenként külön-külön meghatározott vagy meghatározható szóosztályok kétséges, ld. később Funkcionalista: Dik 1989, Hengeveld 1992 Osztályozás alapja: állítmányi, illetve referenciális kifejezés feje, illetve módosítója: ige < határozó; főnév < melléknév Dekompozíciós : Sasse 1993, 2001 Határtalan szóosztályok: A szóosztályok képlékenyek, határaik bizonytalanok, egymással átfedésben vannak stb., pl. ige-főnevek

10 Mai nézetek, álláspontok 2: Kognitivista (Evans & Green 2006): A főnevek gyakran utalnak entitásokra, pl. emberekre és absztrakciókra (pl. háború, béke) Az angol főnevek tipikusan az -s többesszámú toldalékot veszik fel (cats, dogs, houses), de vannak kivételek (*mans, *peaces) Az angol főnevek tipikusan az - s birtokos toldalékot veszik fel (man s best friend), és követik a birtokost (pl. your) és a mellékneveket pl. funny (your funny face) A főneveknek két nagy alosztályuk van: köznevek és tulajdonnevek Ismerős iskolai minta: meghatározás + példák

11 Mai nézetek, álláspontok 3: Generatív (Aarts & Haegeman 2006) A szóosztályokat azonos tulajdonságokat felmutató szavak halmazainak tekinthetjük A szóosztályokat [...] aszerint határozhatjuk meg, hogy milyen végződéseket vesznek fel és milyen környezetekbe illeszthetők be Ez is a toldalékolás, illetve helyettesítés alapú jellemzőkre támaszkodik és éles határokat tesz föl az osztályok között.

12 Független bizonyítékok a szóosztályokra a pszicho- and neurolingvisztikából: a) Nyelvbotlások: a szófajok állandóak, vö. Fromkin (1971); példák Gósy (2004) korpuszából: A múlt században találták ki és azóta is virágzik mint forma a korlátolt feleségű társaság felelősségű Kitűztétek már a házasságtörés időpontját? házasságkötés Köszöntöm a tisztelt ellenségeket! elnökséget b) Broca afázia: szóosztályok megmaradnak (Grodzinsky 1990) c) Szóosztályok különböznek a mentális folyamatokban: a főnevek nagyobb negativitási hatást mutatnak mint az igék. (Lee & Federmeier 2006)

13 Hagyományos szófajdefiníciók: a legáltalánosabb tulajdonságokra koncentrálnak prototipikus példák és puha kritériumok nem igazi osztályok a központi tulajdonságok környezeti (helyettesítés alapú) információkra támaszkodnak = saussure-i paradigmatikus jellemzők a szófaji átmenetek viszont az egydimenziós ábrázolásokból következnek hasonlóan a szóképzés és ragozás közötti átmenetekhez (-szor, -lag, középfok bb,...) SZÓKÉPZÉS RAGOZÁS

14 Strukturalisták: élesen elkülönülő szófajok vannak Ezek után: mi a szóosztály? Szavak olyan halmaza, amelyet a kritériumként használt tulajdonságok határoznak meg. Akkor mit jelent, ha egy adott elem egy bizonyos szóosztályhoz tartozik? Azt, hogy pontosan a szóosztály meghatározásához használt tulajdonságokkal rendelkezik. Csakhogy ez körbenforog! Amint egy szónak van egy olyan tulajdonsága, amely valamely szóosztállyal azonosítja őt, akkor ez a tulajdonság ezentúl automatikusan a szóosztály meghatározására is szolgál A körbenforgás sosem szűnik meg.

15 Az új javaslat: Fordítsunk egyet a definíciókon: Tekintsük a szófaji kritériumokat az egyes szavakban (morfémákban, szótári tételekben stb.) más-más összeállításban kódolt információknak Milyen típusú információk lehetnek érdekesek? Bármi, ami a szó más elemekkel (szavakkal, morfémákkal) való előfordulását szabályozza: alaktani (milyen toldalékokat vehet föl?), mondattani (ige: tárgyas, ragos vonzatos, vagy mondatvonzatos-e stb.; melléknév: jelzői és/vagy állítmányi használatú-e; módosítható-e és mivel; főnév: megszámlálhatóság, pl. hány/mennyi kép/bor) jelentésbeli (konkrét/absztrakt, hely/idő jelentésű: dél/*ház óta; szóképzési korlátozások igejelentés szerint: műveltetés, pl. olvas-tat, de *kíván-tat stb.)

16 Az új javaslat (folyt.): Eredmény: annyi osztály, amennyi megkülönböztető jegy Robinsnak és Crystalnak igaza van De: már nem körbenforgó, mert a jegyek a nyelvtan egy másik szintjén relevánsak: a mondattanban, a toldalékolásban, a pontos kapcsolódási feltételek megadásában stb. A szófaj/szóosztály tehát nem más, mint arra szóló utasítások sora, hogy az adott elem mely más elemekkel kombinálódhat A hagyományos szófajok (főnév, ige,...) pedig a formális disztribúciós (= környezeti), szintaktikai, stb. jegyek nyalábjainak, csoportjainak felelnek meg Ezáltal a szófaj egydimenziós kategóriáját a jegyalapú kategóriahalmazok többdimenziós mátrixával váltjuk fel.

17 A jegyalapú többdimenziós megközelítés: Crystal (1967) halmazmetszeteihez hasonló eredményekhez juthatunk:

18 Többdimenziós mátrixok a számítógépes nyelvészetben, vö. M. Gross (1985) igei jegymátrixát

19 A tulajdonságok nem egyenrangúak: Egyes jegyek vagy tulajdonságok fontosabbak másoknál: vannak jegyek, amelyek több alosztályra vagy elemre terjednek ki, mint mások Sőt: egyes osztályoknak lehetnek új tagjaik, másoknak nem. Ez régi gondolat: a nyitott és zárt szóosztályok közötti különbség, de nem egészen a régi módon, mert a szokásos zárt szóosztályok valójában nem is bizonyulnak egységes osztályoknak közöttük ugyanis két elemnek ha egyáltalán csak elvétve lehet teljesen azonos a környezete (disztribúciója), azaz a rájuk vonatkozó jegymátrixok szinte mindig különböznek.

20 Példák - zárt szóosztályok: Segédige: beférkőzés akar, tud, kell, fog: le akar állni segédigei jelentés (idő, mód) kell, fog, tud, volna; nincs igeneves alakja fog, szokott; nincs önálló alanya fog, szokott, talál de még nekik is más-más helyük van a szintaktikai szerkezetben, azaz eltérő eloszlásuk van, vö. a nemlétező alakjaikat: *fogott, fogj, fogna, foghat, fogni; *szokik, szokj, szok(ott vol)na, szokhat(ott), szokni; *találj, találhat véletlenül tesz/történik vmi(t) : le talált esni Névelők a/az egy: nyilvánvalóan eltérő környezetek, pl. megszámlálható/nem-megszámlálható főnevek, tulajdonnevek mellett (a Mátra, de *a/egy Bécs) stb. Névmások: jellegzetesen nem osztály, hiszen más osztályokat helyettesítenek elvben; valójában szemantikai-pragmatikai alapon különülnek el.

21 Zárt szóosztályok = nyelvleírási egyszerűsítés a) megkülönböztetések alapja: 1) szövegkörnyezeti (pl. visszautalás: névmások főnevek); 2) nyelvhasználati (expresszív, fatikus stb., pl. partikulák: ám, hát, hiszen, ugyan); 3) funkcionális (szerkezeti viszonyok, pl. kötőszók tagmondatok között: bár, ha, de, mivel...); b) egyszerűsítik a szótári osztályozást: eltérő nyelvtani viselkedésű, de a fenti (a) pont szerint egymáshoz hasonló funkciójú szavak azonos csoportba helyezhetők (partikulák, módosítószók); c) a nyelvtan egyszerűbbnek és szabályosabbnak látszik: például a nyelvtan- és szótárírók mindig kategóriákra hivatkozhatnak, nem pedig különálló szavak egyelemű osztályaira.

22 További példák nyitott szóosztályok: Névszók: a toldalékolás alapján megállapított fölöttes osztály: {főnév+melléknév+számnév+névmás} azonos esetragokat képesek felvenni: ív-/kék-/egy-ben de nem egyformán, pl. névmások: az után után-unk Tulajdonnevek: alosztályok: (*az) Anglia (a) Péter - *(a) Mátra *(az) USA; Arany-t, de: arany-at, stb. Népnevek: főnévi+melléknévi tulajdonságok kettős szófajúság, pl. (nagyon) francia, franciább; a franciák, három francia érkezett; vö.: *három okos érkezett (előzmény nélkül rossz!) Határozók: sorrendi kritériumok (É.Kiss 2009): Szerintem > valószínűleg > taktikusan Jánost választják meg * Taktikusan > valószínűleg > szerintem... Melléknevek: sorrendi kritériumok a régi > nagy > sokszínű > kerek > francia (asztal)

23 Nyitott osztályok: ige, főnév, melléknév, határozószó Új szavak mindig bekerülhetnek közéjük a központi, alapvető, prototipikus tulajdonságok valamely kombinációja mindig elérhető a jövevényszavak, betűszók, összetételek, valamint a szóképzések eredménye számára Egyes tulajdonságok általánosabbak, több elemre vonatkoznak, mint mások, pl. alany (központi része) lehet, vagy állhat az a/az névelővel, vagy lehet többesszáma, ld. Crystal halmazait, illetve Gross mátrixát.

24 Toldalékok Nem kell aggódni a képzés és ragozás közti átmenet miatt ezt is a tulajdonságok csoportosítása határozza meg, vö. Mártonfi (2006): 1. a toldaléknak szintaktikai funkciója van 2. a toldalék az alapszó szófaját nem változtathatja meg 3. a toldalék nem hoz létre új lexémát 4. a toldalék az adott szófaji kategória minden eleméhez hozzátehető a toldalék egyszerre több kategóriát jelöl 20. a toldalék szó eleji helyzetben is szerepelhet 21. a toldalék nem okoz tőváltakozást 22. a toldaléknak nincs modális funkciója Példák: suh-int, piros-abb, kép-ért, haj-ú,...

25 A javaslat előnyei: A szóosztályok feloldódnak a jegymátrixokban, a hozzájuk tartozó elemek száma és jellege a továbbiakban nem okoz problémát, a tulajdonságok prototipikus periferiális megkülönböztetése lényegtelenné, de érthetővé válik, az átmeneti és a kettős szófajú szavak maguktól értetődők, ugyanakkor érdektelenek, és végül: nincs körbenforgás a definíciókban Hátrányok: A megszokott szófaji hivatkozási keret csupán kényelmes címkézési rendszerré válik főleg alkalmazási (pl. oktatási, szótár- és nyelvtanírási) célokra, de elméleti jelentőség nélkül.

26 A végső összegzés előtt egy kitérő: mi a közös a szófajtan és a villamosság között? Thomas A. Edison Nikola Tesla

27 Mindketten a villamosság alkalmazásával lettek híresek, számos találmányukban (pl. izzólámpa, akkumulátor, villanytelep, áramfejlesztő, váltóáram, transzformátor, elektromos hálózat stb.) felhasználták az elektromosságot anélkül, hogy tisztában lettek volna az elektromosság fizikai alaptulajdonságaival, vagy akár az általuk felhasznált szigetelők és vezetők valódi természetével. Fizikai magyarázatok ma: szabad elektronok mozgása félvezető, szupravezető, plazma,... Szófaj: ugyanilyen jól használható fogalom akár pontos definíció, elméleti alapozás nélkül is.

28 Összegzés 1: Morfológiai, szintaktikai és jelentéstani szempontból nézve, azaz a nyelvtan egészét tekintve: nincsenek szófajok, csupán tulajdonságok ugyanúgy, ahogy a mai fonológiában fonémák sincsenek, csak megkülönböztető jegyek (és a villamosság = szabad elektronok mozgása) A szófajok nem univerzálék, bár a jegyek (és egyes kombinációik) azok lehetnek.

29 Összegzés 2: Javaslatunk a szófajok problémakörét a megfelelő kontextusba helyezi: A szófaji információt tulajdonságok változó nyalábjaiként az alaktanban, a mondattanban és a jelentéstanban hasznosítja. A mondatbeli és a (termékeny) szóalkotási folyamatok, szabályok stb. nem szavakon vagy morfémákon működnek, hanem megkülönböztető jegyeken; És a végkövetkeztetés: A szófaj hasznos terminus, de a nyelvnek nem kategóriája.

30 Válogatott hivatkozások: Aarts, Bas, and Liliane Haegeman English word-classes and phrases. In: B. Aarts and A. McMahon (eds.), The Handbook of English Linguistics, Blackwell, Malden, Jan Anward A dynamic model of part-of-speech differentiation, in Vogel, P.M. Comrie, B. (eds.), Approaches to the Typology of Word Classes, de Gruyter, Berlin, 3-45 Biassou, Nadia, et. al Dual processing of open and closed class words. Brain and Language 57, Croft, William Word classes, parts of speech, and syntactic argumentation. Linguistic Typology 9.3: Crsytal, David English word classes. Lingua 17, Evans, Vyvyan, and Melanie Green Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh U Press, Edinburgh. É. Kiss K (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Mouton de Gruyter, Berlin, Fromkin, Victoria A The non-anomalous nature of anomalous utterances. Language 47, Grodzinsky, Y Theoretical perspectives of language deficits. MIT Press, Cambridge. Gósy M. (szerk.) Beszédkutatás. Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. MTA NYTI, Bp. Kenesei I Szavak, szófajok, toldalékok," in: Kiefer Ferenc (szerk), Strukturális magyar nyelvtan 3: Morfológia, Akadémiai Kiadó, Bp., pp Lee, Chia-lin, Kara D. Federmeier To mind the mind: An event-related potential study of word class and semantic ambiguity. Brain Research 1081, Mártonfi, Attila A magyar toldalékmorfémák rendszere. PhD dissz., ELTE, Budapest. Robins, R.H Introduction to Linguistics. Longman, London. Sasse, Hans-Jürgen Scales between nouniness and verbiness, in Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher, Wolfgang Raible (eds.), Language Typology and Language Universals, Walter de Gruyter, Berlin, pp Siptár, P A fonéma tündöklése és Magyar Nyelv 102, Swinney, D.A., E.B. Zurif, A. Cutler Effects of Sentential Stress and Word Class upon Comprehension in Broca's Aphasics, Brain and language 10, Wälchli, Bernhard Parts of speech (general perspective). Uralic Typology Database Project Conference, Vienna, September 26-27, 2008

Vannak-e szófajok? És ha igen, mennyi? Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet 2010.06.17.

Vannak-e szófajok? És ha igen, mennyi? Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet 2010.06.17. Vannak-e szófajok? És ha igen, mennyi? Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet 2010.06.17. Elızmények: 1995-tıl kezdve: -ú/ő, -hat/het képzıkrıl ; toldalékmorfémákról: Nyr, Szépe-Festsch. 2000: szófajokról

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu VONZATKERETEK A MAGYAR NEMZETI SZÖVEGTÁRBAN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály MSZNY2005 Szeged, 2005. december 8-9. 1 MOTIVÁCIÓ 2 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 1. Bevezetés Az ómagyar főnévi szerkezetek mondattanának vizsgálata

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata Nyelvelmélet és diakrónia Piliscsaba, 2010. november 16-17. 1. Bevezetés A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Nyelvelmélet

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41.

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és ű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. (2003) Nyirkos Istvánt, hajdani kedves finn- és magyarnyelvészet-tanáromat

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter É. Kiss Katalin Érvek és ellenérvek a fókusz [+kimerítő] jegyével kapcsolatban 2006. július 1. Bevezetés Mind Bánréti Zoltán, mind Komlósy András fontos mondattani munkákban foglalkozik a magyar fókuszjelenségek

Részletesebben

Grammatikai háttérmunka néhány nagyszótári szócikk. jelentésstruktúrájának kialakításában

Grammatikai háttérmunka néhány nagyszótári szócikk. jelentésstruktúrájának kialakításában Grammatikai háttérmunka néhány nagyszótári szócikk jelentésstruktúrájának kialakításában Egy szó szemantikai térképének megrajzolásához szükségesek a jelentésekhez kapcsolódó, velük összefügg szóhasználati,

Részletesebben

Morfológia. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 4. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Morfológia. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 4. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Morfológia Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 4. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szótan: Mi a szó? Definiciók: Alaktani: a szavak az első prefixumtól ( előtoldaléktól ) az utolsó

Részletesebben

A határozott névelő Egedi Barbara

A határozott névelő Egedi Barbara A határozott névelő Egedi Barbara 1. Bevezetés A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektről Vállalkozásunk: folyamatosan készülő és bővülő ómagyar annotált adatbázis létrehozása, amelyben majd morfológia

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Nyelv és gondolkodás

Nyelv és gondolkodás Nyelv és gondolkodás Egyetemes és egyéni Mennyiben befolyásolja a nyelv a gondolkodásunkat, és fordítva, mennyiben határozza meg az emberi gondolkodás a nyelvünket? Hasonlóságok és különbségek minden szinten

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN

ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN 1. Grammatikai kutatások Mondattan A szintaxis szimmetriajelenségeinek és ezek jelentıségének további vizsgálata. A határozók

Részletesebben

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona Mgr. Takács Izabella Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona A pilóta-kutatás kérdésfelvetése arra vonatkozik, hogy ugyanazokat a szavakat hívja-e elő mentális

Részletesebben

Antal László a szófajok kontinuumáról

Antal László a szófajok kontinuumáról Tudománytörténet 465 Iránymutató az, ahogy az anyanyelvi nevelés megújítása kapcsán írt összegző tanulmányban jellemzi az oktatásbeli nyelvi tudatosítás szakaszát, megfontolásra késztetve a mai (anyanyelv)oktatással

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Alaktan tárgya: - a szó szerkezetének vizsgálata asztal+ig, asztal+on, hajó+ig - a szó elemeinek különféle csoportosítási lehetőségei szótő + affixumok (toldalékok)

Részletesebben

Az angol progresszív aspektus elsajátítása

Az angol progresszív aspektus elsajátítása IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2010.február 5., Budapest Az angol progresszív aspektus elsajátítása Kovásznai Ágnes Bukaresti Egyetem agnes.lorincz@gmail.com Előzmények nagyobb szabású kutatás

Részletesebben

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A MAGYAR kézikönyve Szerkesztette KIEFER FERENC A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Tartalom Előszó (Kiefer Ferenc) 15 NYELVTÖRTÉNET 19 1. A magyar mint finnugor nyelv (Sipőcz

Részletesebben

A MAGYAR SEGÉDIGÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PHD-DISSZERTÁCIÓ MOLNÁR KATALIN. Témavezető:

A MAGYAR SEGÉDIGÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PHD-DISSZERTÁCIÓ MOLNÁR KATALIN. Témavezető: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PHD-DISSZERTÁCIÓ MOLNÁR KATALIN A MAGYAR SEGÉDIGÉK Témavezető: Dr. Keszler Borbála a nyelvtudomány doktora Budapest 1999 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók

5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók 5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók Gépi intelligencia I. Fodor János BMF NIK IMRI NIMGI1MIEM Tartalomjegyzék I 1 A kiterjesztési elv 2 Nyelvi változók A kiterjesztési elv 237 A KITERJESZTÉSI ELV A

Részletesebben

Tanmenet a 10. évfolyam számára

Tanmenet a 10. évfolyam számára Tanmenet a 10. évfolyam számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 2. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 3 5. HANGTAN A hangtan területei A magánhangzók rendszere A mássalhangzók rendszere A magánhangzótörvények A

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó

SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó SZÓFAJTAN A szófaj fogalma és jellemzése Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó környezete nélkül nem is árulja el szófaját: lép. A szófaj egyfajta minőség,

Részletesebben

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK Mit értünk szószerkezetek alatt? SZÓSZERKEZETEK Szószerkezetek alatt a szavak különböző nyelvtani struktúrákban, viszonyokban való összekapcsolását értjük. A szószerkezetek nem mondatok (azaz írásban,

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ

EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ SZERKEZETEK KINYERÉSE KORPUSZBÓL Sass Bálint sass.balint@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2011. június 16. 1 / 33 1 MAGYAR IGEI SZERKEZETEK Alapmodell és

Részletesebben

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УГОРСЬКОЇ МОВИ для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» (спеціальність 014 Середня освіта

Részletesebben

A szótárról. 1. Mi ez?

A szótárról. 1. Mi ez? A szótárról 1. Mi ez? A szótár, amit az olvasó a kezében tart, a leggyakoribb magyar igei szerkezeteket tartalmazza. Egynyelvű szótár explicit szótári értelmezések nélkül; a szerkezeteket, azok jelentését

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma Ajánlott irodalom: K. Balogh Judit 1989. A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Rácz Endre (szerk.) Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből.

Részletesebben

Munkaterv. a Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíjra benyújtott pályázathoz (MTA Nyelvtudományi Intézete, 2013. február 1 2013. június 30.

Munkaterv. a Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíjra benyújtott pályázathoz (MTA Nyelvtudományi Intézete, 2013. február 1 2013. június 30. Munkaterv a Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíjra benyújtott pályázathoz (MTA Nyelvtudományi Intézete, 2013. február 1 2013. június 30.) Németh T. Enikő Tudományterület: nyelv- és grammatikaelmélet. Szűkebb

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1-2 N Y E LV TA N. Tanári útmutató

S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1-2 N Y E LV TA N. Tanári útmutató S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s N Y E LV TA N 1-2 Tanári útmutató A kiadvány a Nemzeti fejlesztési Terv humánerõforrás-fejlesztési operatív program 3.1.1. központi program (pedagógusok

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

A magyar zenei utasítások morfológiai elemzése Volek-Nagy Krisztina

A magyar zenei utasítások morfológiai elemzése Volek-Nagy Krisztina A magyar zenei utasítások morfológiai elemzése Volek-Nagy Krisztina Absztrakt A zenei szaknyelv beszélőközössége nyelvhasználatának sajátosságaira eddig aránytalanul kevés figyelem irányult. A zenei szaknyelv

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Számítógépes nyelvészet

Számítógépes nyelvészet Számítógépes nyelvészet Babarczy Anna A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KEZDETEI Az intelligens gép Az embert régóta foglalkoztatja az intelligenciával rendelkező gép ötlete. Érdekes, és filozófiai szempontból

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN

A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVJÁRÁSOK A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK 2007. ÉVKÖNYVE A szó problémája I. 1. Úgy vélem, hogy a 20. század analitikus (a kisebb-nagyobb nyelvi elemek

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer Váradi Tamás varadi@nytud.hu Vázlat A történet eddig Az INTEX rendszer A magyar modul Az INTEX korlátai premier előtt: NooJ konklúziók, további teendők

Részletesebben

ROMOLÓGIA AKKOR ÉS MOST

ROMOLÓGIA AKKOR ÉS MOST GYPSY STUDIES - CIGÁNY TANULMÁNYOK 30. ROMOLÓGIA AKKOR ÉS MOST romológusok második szakmai konferenciája KONFERENCIAKÖTET 2013. MÁJUS 10-11. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés.

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. nyelvtani gyakorló 9. évfolyam 1. mi a kommunikáció? -közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. 2. kommunikációs folyamat tényezői:

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 11. Strukturalizmus Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/ Nyelvészet:

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Szerkesztési útmutató MANYE 25

Szerkesztési útmutató MANYE 25 Szerkesztési útmutató MANYE 25 1. A kézirat leadása, terjedelme Kérjük, hogy a szöveget elektronikus formában, Microsoft Word (.doc vagy.docx) fájlként küldjék el a 25.manye@gmail címre 2015. szeptember

Részletesebben

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011 Szerkesztette: Tanács Attila Vincze Veronika Szeged, 2011. december 1-2. http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011 Tartalomjegyzék I. Többnyelvuség

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere A nyelvészet története 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere Ókor A nyelv romlása Ókori India: vallási szempontból elfogathatatlan a nyelv változása (eltérés a Védáktól) Nyelvészt célja: az

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. szeptember 30. Melléknevek, névmások, elöljárók: az elsőéves tananyag ismétlése Témaválasztás házi dolgozatra Az óra

Részletesebben

Rekurzió. Dr. Iványi Péter

Rekurzió. Dr. Iványi Péter Rekurzió Dr. Iványi Péter 1 Függvényhívás void f3(int a3) { printf( %d,a3); } void f2(int a2) { f3(a2); a2 = (a2+1); } void f1() { int a1 = 1; int b1; b1 = f2(a1); } 2 Függvényhívás void f3(int a3) { printf(

Részletesebben

A nominális mondatok funkcionális szempontból

A nominális mondatok funkcionális szempontból A nominális mondatok funkcionális szempontból HEGEDŰS RITA 1. A megnevezésről; a létige funkciójáról A nominális mondat/nominális predikátum problémája a magyarban leíró nyelvészeti és MID [magyar mint

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak 1 Ismerkedés az éves tananyaggal,

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Hunyadi László (Nyelvészet) 2014

Hunyadi László (Nyelvészet) 2014 Hunyadi László (Nyelvészet) 2014 1. László Hunyadi, István Szekrényes, László Czap, István Sziklai Seeing the sounds? ARGUMENTUM 10: pp. 235-338. (2014) 2013 2. Hunyadi László Possible communicative cues

Részletesebben

MSD-KR harmonizáció a Szeged Treebank 2.5-ben

MSD-KR harmonizáció a Szeged Treebank 2.5-ben Szeged, 2010. december 2 3. 349 MSD-KR harmonizáció a Szeged Treebank 2.5-ben Farkas Richárd 1, Szeredi Dániel 2, Varga Dániel 2, Vincze Veronika 3 1 MTA-SZTE, Mesterséges Intelligencia Tanszéki Kutatócsoport

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

1. DP is DP: állítmányuk és alanyuk is DP. (Az alanyon nem is csodálkozunk, hiszen a rendes argumentumok DP-k)

1. DP is DP: állítmányuk és alanyuk is DP. (Az alanyon nem is csodálkozunk, hiszen a rendes argumentumok DP-k) Peredy Márta A határozott névelő mint fókuszpartikula, a határozott névelő mint kopula Avagy: komolyan vegyük-e az azonosító mondatokat? Doktori szeminárium 2008. december 16., MTA Nyelvtudományi Intézet

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Szabó Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola agnes-szabo@caesar.elte.hu Kivonat: A hallássérültek beszédére jellemző a kiejtési

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLV

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLV MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLV MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLV SZERKESZTI HOFFMANN ISTVÁN KIS TAMÁS NYIRKOS ISTVÁN TÓTH VALÉRIA DEBRECEN, 2007 A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK ÉVKÖNYVE Hoffmann

Részletesebben

Strukturalista és strukturális nyelvleírás

Strukturalista és strukturális nyelvleírás Pete István: Strukturalista és strukturális nyelvleírás 351 INTERNETES FORRÁSOK: Elender Kincskeres http://www.kincs.elender.hu Historical Dictionary Corpus, Hungarian Academy of Sciences http://www.nytud.hu/hhc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön Nikolov Marianne Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék nikolov@nostromo.pte.hu Budapest, 2011.

Részletesebben

Készülünk a nyelvvizsgára 3

Készülünk a nyelvvizsgára 3 * Varga Eva: (Berényi Mária, Kormányosné Aranyi Krisztina, Nagy Ágnes, Novotny Júlia, Takács Judit) Készülünk a nyelvvizsgára 3 Évek óta várjuk, hogy megjelenjen az új nyelvvizsga-rendelet. Az előzetes

Részletesebben

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szintaxis Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Végesből végtelen Hangok Szavak - véges sok - véges sok rekurzív szabályok (pl. beágyazás, mellérendelés)

Részletesebben

A Beás leíró nyelvtan kéziratának véglegesítése, a kézirat szerkesztése és fényszedése.

A Beás leíró nyelvtan kéziratának véglegesítése, a kézirat szerkesztése és fényszedése. 1 ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2008-BAN Grammatikai kutatások Fonológiai és morfológiai kutatások: A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) Mire jó az első és második személy?

Részletesebben

1. eladás A nyelv szintjei

1. eladás A nyelv szintjei Lengyel Klára: Eladásvázlatok a Szófajtan, alaktan cím tantárgyhoz 1 1. eladás A nyelvi szintek A nyelv szintjei fonéma morféma lexéma szintagma mondat A beszédbeli megfelelje hang szóelfordulás nyilatkozat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Grammatikai gyakorlókönyv

Grammatikai gyakorlókönyv Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal) Szerkesztette: P. Lakatos Ilona Szerzők: Bényei Ágnes P. Csige Katalin P. Lakatos Ilona Minya Károly Szabó G. Ferenc Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Az értelmezs szerkezetek helye a szintagmák között

Az értelmezs szerkezetek helye a szintagmák között 456 Balogh Judit Az értelmezs szerkezetek helye a szintagmák között 1. Bevezetés 1.1. A 2000-ben megjelent leíró egyetemi tankönyv, a Magyar grammatika a szintagmákról szólva a korábbi hagyománykövet!

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben