A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet"

Átírás

1 A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

2 Áttekintés Miért érdekesek? Hány szófaj van? Szófajtan: előzmények és mai nézetek Egy radikális javaslat Példák a javaslat alkalmazására Kitekintés és összegzés

3 Javaslatunk: a) A szófaj fogalmát a nyitott szóosztályok (főnév, ige, melléknév) esetében tulajdonságok/jegyek szófajon belül is változó halmazaiként határozzuk meg, b) Nem tekintjük önálló szófajoknak a zárt szóosztályokat (nyelvtani szavak: segédige, kötőszó stb.), ehelyett egyedi jellemzéseket adunk. Következmények: - a szófaji meghatározások körbenforgó jellege megszűnik, - más nyelvi szintekhez, sőt más tudományokhoz hasonlóan járunk el, - a nyelvi jelenségek kezelése egységesebb lesz, - és a toldalékok osztályozása sem okoz gondot.

4 Miért érdekesek a szófajok? Mert a nyelvészet sok részterülete hivatkozik rájuk: - a morfológiai (szóképzési, szóösszetételi, ragozási stb.) eljárások szófajokra támaszkodnak, - a mondattanban szófajok alapján állítunk fel nagyobb egységeket (szintagmákat), - a mondattan szabályai is szófajokra épülnek,... Az alábbiakban a szó fogalmát adottnak vesszük bár különböző definíciók léteznek: szemantikai, fonológiai, morfológiai, grammatikai szavak A szó kritériumai: megszakíthatatlanság, együttmozgathatóság; hierarchiájuk (Kenesei 2000): független szó > függőszó > félszó > toldalékok

5 Hány szófaj is van? nyolc a klasszikus grammatikákban a Τέχνη Γραμματική-tól kezdve: főnév, ige, melléknév, határozószó, névmás, névutó/prepozíció, kötőszó, partikula majd egyre több a magyar nyelvészeti hagyományban (de más nyelvekben is): igenév, igekötő, névszó, mondatszó, indulatszó stb.

6 Tehát nyolctól: Amennyi tetszik, vö as évektől: annyi osztályt lehet felvenni, ahány különböző formai viselkedésű szót találunk (Robins 1964) egyelemű osztályok tömegével van dolgunk (Crystal 1967) nagyon kevés szónak azonos a formális viselkedése még egy adott szoros nyelvtani környezeten belül is (Crystal)

7 Előzmények 1: Saussure nyomán a strukturalisták formai jegyek alapján A főnév szóosztály; mint minden más formaosztályt ezt is a grammatikai jegyei alapján kell meghatározni [ ] A meghatározás után osztályjelentést fog felmutatni, amelyet így foglalhatunk össze: ennek és ennek az osztálynak az eleme, például fiú, kő, víz, kedvesség. (Bloomfield, Language 1933)

8 Előzmények 2: Strukturalisták [Az egymással való helyettesíthetőség tulajdonsága] egy olyan formaosztályt határoz meg, amelyben benne van az ő, az, János, Mari, a sarkon álló ember, Vili barátom, és így tovább a végtelenségig, de amely semmiképpen sem tartalmaz minden formát, hiszen kimaradnak belőle olyanok mint az őt, engem, azt, igen, nem, lágy, keresi őt, holnap vele megy. (Hockett 1958) NB. formaosztály = szavak és kifejezések.

9 Mai nézetek, álláspontok 1: Konstrukcionista: Croft 2005 Szófajok = nyelvi univerzálék, nem nyelvenként külön-külön meghatározott vagy meghatározható szóosztályok kétséges, ld. később Funkcionalista: Dik 1989, Hengeveld 1992 Osztályozás alapja: állítmányi, illetve referenciális kifejezés feje, illetve módosítója: ige < határozó; főnév < melléknév Dekompozíciós : Sasse 1993, 2001 Határtalan szóosztályok: A szóosztályok képlékenyek, határaik bizonytalanok, egymással átfedésben vannak stb., pl. ige-főnevek

10 Mai nézetek, álláspontok 2: Kognitivista (Evans & Green 2006): A főnevek gyakran utalnak entitásokra, pl. emberekre és absztrakciókra (pl. háború, béke) Az angol főnevek tipikusan az -s többesszámú toldalékot veszik fel (cats, dogs, houses), de vannak kivételek (*mans, *peaces) Az angol főnevek tipikusan az - s birtokos toldalékot veszik fel (man s best friend), és követik a birtokost (pl. your) és a mellékneveket pl. funny (your funny face) A főneveknek két nagy alosztályuk van: köznevek és tulajdonnevek Ismerős iskolai minta: meghatározás + példák

11 Mai nézetek, álláspontok 3: Generatív (Aarts & Haegeman 2006) A szóosztályokat azonos tulajdonságokat felmutató szavak halmazainak tekinthetjük A szóosztályokat [...] aszerint határozhatjuk meg, hogy milyen végződéseket vesznek fel és milyen környezetekbe illeszthetők be Ez is a toldalékolás, illetve helyettesítés alapú jellemzőkre támaszkodik és éles határokat tesz föl az osztályok között.

12 Független bizonyítékok a szóosztályokra a pszicho- and neurolingvisztikából: a) Nyelvbotlások: a szófajok állandóak, vö. Fromkin (1971); példák Gósy (2004) korpuszából: A múlt században találták ki és azóta is virágzik mint forma a korlátolt feleségű társaság felelősségű Kitűztétek már a házasságtörés időpontját? házasságkötés Köszöntöm a tisztelt ellenségeket! elnökséget b) Broca afázia: szóosztályok megmaradnak (Grodzinsky 1990) c) Szóosztályok különböznek a mentális folyamatokban: a főnevek nagyobb negativitási hatást mutatnak mint az igék. (Lee & Federmeier 2006)

13 Hagyományos szófajdefiníciók: a legáltalánosabb tulajdonságokra koncentrálnak prototipikus példák és puha kritériumok nem igazi osztályok a központi tulajdonságok környezeti (helyettesítés alapú) információkra támaszkodnak = saussure-i paradigmatikus jellemzők a szófaji átmenetek viszont az egydimenziós ábrázolásokból következnek hasonlóan a szóképzés és ragozás közötti átmenetekhez (-szor, -lag, középfok bb,...) SZÓKÉPZÉS RAGOZÁS

14 Strukturalisták: élesen elkülönülő szófajok vannak Ezek után: mi a szóosztály? Szavak olyan halmaza, amelyet a kritériumként használt tulajdonságok határoznak meg. Akkor mit jelent, ha egy adott elem egy bizonyos szóosztályhoz tartozik? Azt, hogy pontosan a szóosztály meghatározásához használt tulajdonságokkal rendelkezik. Csakhogy ez körbenforog! Amint egy szónak van egy olyan tulajdonsága, amely valamely szóosztállyal azonosítja őt, akkor ez a tulajdonság ezentúl automatikusan a szóosztály meghatározására is szolgál A körbenforgás sosem szűnik meg.

15 Az új javaslat: Fordítsunk egyet a definíciókon: Tekintsük a szófaji kritériumokat az egyes szavakban (morfémákban, szótári tételekben stb.) más-más összeállításban kódolt információknak Milyen típusú információk lehetnek érdekesek? Bármi, ami a szó más elemekkel (szavakkal, morfémákkal) való előfordulását szabályozza: alaktani (milyen toldalékokat vehet föl?), mondattani (ige: tárgyas, ragos vonzatos, vagy mondatvonzatos-e stb.; melléknév: jelzői és/vagy állítmányi használatú-e; módosítható-e és mivel; főnév: megszámlálhatóság, pl. hány/mennyi kép/bor) jelentésbeli (konkrét/absztrakt, hely/idő jelentésű: dél/*ház óta; szóképzési korlátozások igejelentés szerint: műveltetés, pl. olvas-tat, de *kíván-tat stb.)

16 Az új javaslat (folyt.): Eredmény: annyi osztály, amennyi megkülönböztető jegy Robinsnak és Crystalnak igaza van De: már nem körbenforgó, mert a jegyek a nyelvtan egy másik szintjén relevánsak: a mondattanban, a toldalékolásban, a pontos kapcsolódási feltételek megadásában stb. A szófaj/szóosztály tehát nem más, mint arra szóló utasítások sora, hogy az adott elem mely más elemekkel kombinálódhat A hagyományos szófajok (főnév, ige,...) pedig a formális disztribúciós (= környezeti), szintaktikai, stb. jegyek nyalábjainak, csoportjainak felelnek meg Ezáltal a szófaj egydimenziós kategóriáját a jegyalapú kategóriahalmazok többdimenziós mátrixával váltjuk fel.

17 A jegyalapú többdimenziós megközelítés: Crystal (1967) halmazmetszeteihez hasonló eredményekhez juthatunk:

18 Többdimenziós mátrixok a számítógépes nyelvészetben, vö. M. Gross (1985) igei jegymátrixát

19 A tulajdonságok nem egyenrangúak: Egyes jegyek vagy tulajdonságok fontosabbak másoknál: vannak jegyek, amelyek több alosztályra vagy elemre terjednek ki, mint mások Sőt: egyes osztályoknak lehetnek új tagjaik, másoknak nem. Ez régi gondolat: a nyitott és zárt szóosztályok közötti különbség, de nem egészen a régi módon, mert a szokásos zárt szóosztályok valójában nem is bizonyulnak egységes osztályoknak közöttük ugyanis két elemnek ha egyáltalán csak elvétve lehet teljesen azonos a környezete (disztribúciója), azaz a rájuk vonatkozó jegymátrixok szinte mindig különböznek.

20 Példák - zárt szóosztályok: Segédige: beférkőzés akar, tud, kell, fog: le akar állni segédigei jelentés (idő, mód) kell, fog, tud, volna; nincs igeneves alakja fog, szokott; nincs önálló alanya fog, szokott, talál de még nekik is más-más helyük van a szintaktikai szerkezetben, azaz eltérő eloszlásuk van, vö. a nemlétező alakjaikat: *fogott, fogj, fogna, foghat, fogni; *szokik, szokj, szok(ott vol)na, szokhat(ott), szokni; *találj, találhat véletlenül tesz/történik vmi(t) : le talált esni Névelők a/az egy: nyilvánvalóan eltérő környezetek, pl. megszámlálható/nem-megszámlálható főnevek, tulajdonnevek mellett (a Mátra, de *a/egy Bécs) stb. Névmások: jellegzetesen nem osztály, hiszen más osztályokat helyettesítenek elvben; valójában szemantikai-pragmatikai alapon különülnek el.

21 Zárt szóosztályok = nyelvleírási egyszerűsítés a) megkülönböztetések alapja: 1) szövegkörnyezeti (pl. visszautalás: névmások főnevek); 2) nyelvhasználati (expresszív, fatikus stb., pl. partikulák: ám, hát, hiszen, ugyan); 3) funkcionális (szerkezeti viszonyok, pl. kötőszók tagmondatok között: bár, ha, de, mivel...); b) egyszerűsítik a szótári osztályozást: eltérő nyelvtani viselkedésű, de a fenti (a) pont szerint egymáshoz hasonló funkciójú szavak azonos csoportba helyezhetők (partikulák, módosítószók); c) a nyelvtan egyszerűbbnek és szabályosabbnak látszik: például a nyelvtan- és szótárírók mindig kategóriákra hivatkozhatnak, nem pedig különálló szavak egyelemű osztályaira.

22 További példák nyitott szóosztályok: Névszók: a toldalékolás alapján megállapított fölöttes osztály: {főnév+melléknév+számnév+névmás} azonos esetragokat képesek felvenni: ív-/kék-/egy-ben de nem egyformán, pl. névmások: az után után-unk Tulajdonnevek: alosztályok: (*az) Anglia (a) Péter - *(a) Mátra *(az) USA; Arany-t, de: arany-at, stb. Népnevek: főnévi+melléknévi tulajdonságok kettős szófajúság, pl. (nagyon) francia, franciább; a franciák, három francia érkezett; vö.: *három okos érkezett (előzmény nélkül rossz!) Határozók: sorrendi kritériumok (É.Kiss 2009): Szerintem > valószínűleg > taktikusan Jánost választják meg * Taktikusan > valószínűleg > szerintem... Melléknevek: sorrendi kritériumok a régi > nagy > sokszínű > kerek > francia (asztal)

23 Nyitott osztályok: ige, főnév, melléknév, határozószó Új szavak mindig bekerülhetnek közéjük a központi, alapvető, prototipikus tulajdonságok valamely kombinációja mindig elérhető a jövevényszavak, betűszók, összetételek, valamint a szóképzések eredménye számára Egyes tulajdonságok általánosabbak, több elemre vonatkoznak, mint mások, pl. alany (központi része) lehet, vagy állhat az a/az névelővel, vagy lehet többesszáma, ld. Crystal halmazait, illetve Gross mátrixát.

24 Toldalékok Nem kell aggódni a képzés és ragozás közti átmenet miatt ezt is a tulajdonságok csoportosítása határozza meg, vö. Mártonfi (2006): 1. a toldaléknak szintaktikai funkciója van 2. a toldalék az alapszó szófaját nem változtathatja meg 3. a toldalék nem hoz létre új lexémát 4. a toldalék az adott szófaji kategória minden eleméhez hozzátehető a toldalék egyszerre több kategóriát jelöl 20. a toldalék szó eleji helyzetben is szerepelhet 21. a toldalék nem okoz tőváltakozást 22. a toldaléknak nincs modális funkciója Példák: suh-int, piros-abb, kép-ért, haj-ú,...

25 A javaslat előnyei: A szóosztályok feloldódnak a jegymátrixokban, a hozzájuk tartozó elemek száma és jellege a továbbiakban nem okoz problémát, a tulajdonságok prototipikus periferiális megkülönböztetése lényegtelenné, de érthetővé válik, az átmeneti és a kettős szófajú szavak maguktól értetődők, ugyanakkor érdektelenek, és végül: nincs körbenforgás a definíciókban Hátrányok: A megszokott szófaji hivatkozási keret csupán kényelmes címkézési rendszerré válik főleg alkalmazási (pl. oktatási, szótár- és nyelvtanírási) célokra, de elméleti jelentőség nélkül.

26 A végső összegzés előtt egy kitérő: mi a közös a szófajtan és a villamosság között? Thomas A. Edison Nikola Tesla

27 Mindketten a villamosság alkalmazásával lettek híresek, számos találmányukban (pl. izzólámpa, akkumulátor, villanytelep, áramfejlesztő, váltóáram, transzformátor, elektromos hálózat stb.) felhasználták az elektromosságot anélkül, hogy tisztában lettek volna az elektromosság fizikai alaptulajdonságaival, vagy akár az általuk felhasznált szigetelők és vezetők valódi természetével. Fizikai magyarázatok ma: szabad elektronok mozgása félvezető, szupravezető, plazma,... Szófaj: ugyanilyen jól használható fogalom akár pontos definíció, elméleti alapozás nélkül is.

28 Összegzés 1: Morfológiai, szintaktikai és jelentéstani szempontból nézve, azaz a nyelvtan egészét tekintve: nincsenek szófajok, csupán tulajdonságok ugyanúgy, ahogy a mai fonológiában fonémák sincsenek, csak megkülönböztető jegyek (és a villamosság = szabad elektronok mozgása) A szófajok nem univerzálék, bár a jegyek (és egyes kombinációik) azok lehetnek.

29 Összegzés 2: Javaslatunk a szófajok problémakörét a megfelelő kontextusba helyezi: A szófaji információt tulajdonságok változó nyalábjaiként az alaktanban, a mondattanban és a jelentéstanban hasznosítja. A mondatbeli és a (termékeny) szóalkotási folyamatok, szabályok stb. nem szavakon vagy morfémákon működnek, hanem megkülönböztető jegyeken; És a végkövetkeztetés: A szófaj hasznos terminus, de a nyelvnek nem kategóriája.

30 Válogatott hivatkozások: Aarts, Bas, and Liliane Haegeman English word-classes and phrases. In: B. Aarts and A. McMahon (eds.), The Handbook of English Linguistics, Blackwell, Malden, Jan Anward A dynamic model of part-of-speech differentiation, in Vogel, P.M. Comrie, B. (eds.), Approaches to the Typology of Word Classes, de Gruyter, Berlin, 3-45 Biassou, Nadia, et. al Dual processing of open and closed class words. Brain and Language 57, Croft, William Word classes, parts of speech, and syntactic argumentation. Linguistic Typology 9.3: Crsytal, David English word classes. Lingua 17, Evans, Vyvyan, and Melanie Green Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh U Press, Edinburgh. É. Kiss K (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Mouton de Gruyter, Berlin, Fromkin, Victoria A The non-anomalous nature of anomalous utterances. Language 47, Grodzinsky, Y Theoretical perspectives of language deficits. MIT Press, Cambridge. Gósy M. (szerk.) Beszédkutatás. Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. MTA NYTI, Bp. Kenesei I Szavak, szófajok, toldalékok," in: Kiefer Ferenc (szerk), Strukturális magyar nyelvtan 3: Morfológia, Akadémiai Kiadó, Bp., pp Lee, Chia-lin, Kara D. Federmeier To mind the mind: An event-related potential study of word class and semantic ambiguity. Brain Research 1081, Mártonfi, Attila A magyar toldalékmorfémák rendszere. PhD dissz., ELTE, Budapest. Robins, R.H Introduction to Linguistics. Longman, London. Sasse, Hans-Jürgen Scales between nouniness and verbiness, in Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher, Wolfgang Raible (eds.), Language Typology and Language Universals, Walter de Gruyter, Berlin, pp Siptár, P A fonéma tündöklése és Magyar Nyelv 102, Swinney, D.A., E.B. Zurif, A. Cutler Effects of Sentential Stress and Word Class upon Comprehension in Broca's Aphasics, Brain and language 10, Wälchli, Bernhard Parts of speech (general perspective). Uralic Typology Database Project Conference, Vienna, September 26-27, 2008

Vannak-e szófajok? És ha igen, mennyi? Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet 2010.06.17.

Vannak-e szófajok? És ha igen, mennyi? Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet 2010.06.17. Vannak-e szófajok? És ha igen, mennyi? Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet 2010.06.17. Elızmények: 1995-tıl kezdve: -ú/ő, -hat/het képzıkrıl ; toldalékmorfémákról: Nyr, Szépe-Festsch. 2000: szófajokról

Részletesebben

A SZÓFAJOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL. Kenesei István MTA NYTI

A SZÓFAJOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL. Kenesei István MTA NYTI A SZÓFAJOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL Kenesei István MTA NYTI Áttekintés Miért érdekes, miért érdekel? Minek lehet szófaja? Hány szófaj van? Előzmények és mai nézetek Az új javaslat Hogyan működhet (a magyarban)?

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

A szófaj fogalmáról és meghatározásáról

A szófaj fogalmáról és meghatározásáról A szófaj fogalmáról és meghatározásáról 1 Kenesei István (In: Kas Bence, szerk., Szavad ne feledd! Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére, MTA NYTI, 2016, pp. 81-92.) A szófajok meghatározásának a kérdése

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu VONZATKERETEK A MAGYAR NEMZETI SZÖVEGTÁRBAN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály MSZNY2005 Szeged, 2005. december 8-9. 1 MOTIVÁCIÓ 2 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Nekem elég a nyelv, úgy, ahogy találtam Berzsenyiben és a Nagymező utcában (Vas István: Nekem elég) A MONDATTÓL A SZÓIG

Nekem elég a nyelv, úgy, ahogy találtam Berzsenyiben és a Nagymező utcában (Vas István: Nekem elég) A MONDATTÓL A SZÓIG Nekem elég a nyelv, úgy, ahogy találtam Berzsenyiben és a Nagymező utcában (Vas István: Nekem elég) A MONDATTÓL A SZÓIG Kenesei István MTA NYTI és SZTE Áttekintés Hogyan jutott el a 20. század nyelvészete

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. november 19. Témaválasztás házi dolgozatra Ismétlés: rendhagyó igék A mondat belső szerkezete Az óra céljai: Emlékeztető

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Kenesei István Szófajok (A magyar nyelv kézikönyve; aug)

Kenesei István Szófajok (A magyar nyelv kézikönyve; aug) Kenesei István Szófajok (A magyar nyelv kézikönyve; 2005. aug) Bárhol kezdjük is el felfejteni egy nyelv nyelvtani rendszerét, mindenütt beleütközünk a szófaj fogalmába. A szóalkotás, a mondattan, a nyelvtörténet,

Részletesebben

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata Formális nyelvek elmélete Nyelv Nyelvnek tekintem a mondatok valamely (véges vagy végtelen) halmazát; minden egyes mondat véges hosszúságú, és elemek véges

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

2

2 1 DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXIII. DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK Szerkesztette NAGY

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Szófaji beosztás névszói csoportok elemzéséhez

Szófaji beosztás névszói csoportok elemzéséhez Szófaji beosztás névszói csoportok elemzéséhez Naszódi Mátyás: MorphoLogic, 1126 Budapest, Mártonhegyi út 5. naszodim@morphologic.hu Absztrakt: A klasszikus nyelvosztályozás fnév, melléknév, számnév stb.

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen 1 1. Bevezetés Az ómagyar főnévi szerkezetek mondattanának vizsgálata

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata Nyelvelmélet és diakrónia Piliscsaba, 2010. november 16-17. 1. Bevezetés A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Nyelvelmélet

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber BMA-HEBD-111, P/TÖ/HB-1, BBV-101.51, BMVD-101.78 Biró Tamás 2015. március 10.: Morfológia, kísérletes nyelvészet Egy kutatási projekt (és

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig)

Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig) Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. október 31-ig) EDDIGI BEOSZTÁSOK 2001- habilitált egyetemi docens (DE, Angol Nyelvészeti Tanszék)

Részletesebben

AZ ANGOL IGE + VISZONYSZÓS SZERKEZETEK ELEMZÉSE KOVÁCS ÉVA

AZ ANGOL IGE + VISZONYSZÓS SZERKEZETEK ELEMZÉSE KOVÁCS ÉVA AZ ANGOL IGE + VISZONYSZÓS SZERKEZETEK ELEMZÉSE KOVÁCS ÉVA Az EKF Anglisztika tanszékén nyelvészként érdeklődésem előterében mindig is az angol ige, kiváltképp az ige + viszonyszós szerkezet állt. Ennek

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak A kurzus feltételezi valamilyen nyelvtudományi / általános nyelvészeti bevezető tankönyv anyagának,

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41.

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és ű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. (2003) Nyirkos Istvánt, hajdani kedves finn- és magyarnyelvészet-tanáromat

Részletesebben

Grammatikai háttérmunka néhány nagyszótári szócikk. jelentésstruktúrájának kialakításában

Grammatikai háttérmunka néhány nagyszótári szócikk. jelentésstruktúrájának kialakításában Grammatikai háttérmunka néhány nagyszótári szócikk jelentésstruktúrájának kialakításában Egy szó szemantikai térképének megrajzolásához szükségesek a jelentésekhez kapcsolódó, velük összefügg szóhasználati,

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Morfológia. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 4. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Morfológia. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 4. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Morfológia Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 4. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szótan: Mi a szó? Definiciók: Alaktani: a szavak az első prefixumtól ( előtoldaléktól ) az utolsó

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR ÖSSZETETT KÖTŐSZÓK TÖRTÉNETÉHEZ

A MAGYAR ÖSSZETETT KÖTŐSZÓK TÖRTÉNETÉHEZ Julia Bacskai-Atkari 7. Félúton konferencia MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. október 6 7. bajulia@nytud.hu A MAGYAR ÖSSZETETT KÖTŐSZÓK TÖRTÉNETÉHEZ 0. A probléma négy fő mondatbevezető a mai magyarban:

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2015 2016-os tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter É. Kiss Katalin Érvek és ellenérvek a fókusz [+kimerítő] jegyével kapcsolatban 2006. július 1. Bevezetés Mind Bánréti Zoltán, mind Komlósy András fontos mondattani munkákban foglalkozik a magyar fókuszjelenségek

Részletesebben

A határozott névelő Egedi Barbara

A határozott névelő Egedi Barbara A határozott névelő Egedi Barbara 1. Bevezetés A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektről Vállalkozásunk: folyamatosan készülő és bővülő ómagyar annotált adatbázis létrehozása, amelyben majd morfológia

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Nyelv és gondolkodás

Nyelv és gondolkodás Nyelv és gondolkodás Egyetemes és egyéni Mennyiben befolyásolja a nyelv a gondolkodásunkat, és fordítva, mennyiben határozza meg az emberi gondolkodás a nyelvünket? Hasonlóságok és különbségek minden szinten

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN

Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN Budapest 1999 I. Hogyan elemezzük az alábbi mondatokat? Mi bennük az állítmány, illetve az alany, s az milyen szófajú? Vajon a hagyományos

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet

A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet MTA Nyelvtudományi Intézet MGTSz Nap 1. Bevezetés A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián Egedi Barbara MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com a determináns rendszer és a birtokoltság

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Department of General and Applied Linguistics

Department of General and Applied Linguistics Introduction to Linguistics NBB_NI734K2 of General and Applied Linguistics Autumn Contact Hours Weekly/Total 2 lectures, total 30 Gyula Kalcsó The notion of language, system and practice, the relation

Részletesebben

VITAFÓRUM. Grammatici certant, avagy főszerkesztői bevezetés a Magyar grammatika értékeléséhez

VITAFÓRUM. Grammatici certant, avagy főszerkesztői bevezetés a Magyar grammatika értékeléséhez VITAFÓRUM Grammatici certant, avagy főszerkesztői bevezetés a Magyar grammatika értékeléséhez Folyóiratunk vitafórumának ismét van (lesz) témája: a 2000-ben megjelent Magyar grammatika című egyetemi tankönyv.

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN

ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI OSZTÁLY I. AZ OSZTÁLY Fİ FELADATAI 2009-BEN 1. Grammatikai kutatások Mondattan A szintaxis szimmetriajelenségeinek és ezek jelentıségének további vizsgálata. A határozók

Részletesebben

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona Mgr. Takács Izabella Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona A pilóta-kutatás kérdésfelvetése arra vonatkozik, hogy ugyanazokat a szavakat hívja-e elő mentális

Részletesebben

Szintaxis: elemzések. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben november 6.

Szintaxis: elemzések. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben november 6. Szintaxis: elemzések Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 6. Bevezetés Múlt óra: mondatrészek Mai óra: Szintaktikai reprezentációs elméletek Ágrajzok Problémás jelenségek

Részletesebben

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA A MAGYAR NYELV KÖNYVE Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA TREZOR KIADÓ Budapest, 2004 TARTALOM Előszó (A. Jaszó Anna) 9 Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Alaktan tárgya: - a szó szerkezetének vizsgálata asztal+ig, asztal+on, hajó+ig - a szó elemeinek különféle csoportosítási lehetőségei szótő + affixumok (toldalékok)

Részletesebben

Az angol progresszív aspektus elsajátítása

Az angol progresszív aspektus elsajátítása IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2010.február 5., Budapest Az angol progresszív aspektus elsajátítása Kovásznai Ágnes Bukaresti Egyetem agnes.lorincz@gmail.com Előzmények nagyobb szabású kutatás

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal)

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal) A poliszémia és a kétszintű szemantika 1./ poliszémia (fej: ágyé, kalapácsé, szegé) 2./ homonímia (kar: kar-ja, kar-a) - különbségeik: a) jelentések közös elemének megléte/hiánya b) nyelvtörténeti forrásuk

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A MAGYAR kézikönyve Szerkesztette KIEFER FERENC A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Tartalom Előszó (Kiefer Ferenc) 15 NYELVTÖRTÉNET 19 1. A magyar mint finnugor nyelv (Sipőcz

Részletesebben

7. Idegen nyelvek szerepe a nyelvi változásokban

7. Idegen nyelvek szerepe a nyelvi változásokban 7. Idegen nyelvek szerepe a nyelvi változásokban 1. A nyelvek közti érintkezés általános kérdései 2. Fő fogalmak e) területi nyelvközösség (arealitás) areális kapcsolatok értelmezései a) szűkebb erősen

Részletesebben

Tanmenet a 10. évfolyam számára

Tanmenet a 10. évfolyam számára Tanmenet a 10. évfolyam számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 2. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 3 5. HANGTAN A hangtan területei A magánhangzók rendszere A mássalhangzók rendszere A magánhangzótörvények A

Részletesebben

A MAGYAR SEGÉDIGÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PHD-DISSZERTÁCIÓ MOLNÁR KATALIN. Témavezető:

A MAGYAR SEGÉDIGÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PHD-DISSZERTÁCIÓ MOLNÁR KATALIN. Témavezető: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PHD-DISSZERTÁCIÓ MOLNÁR KATALIN A MAGYAR SEGÉDIGÉK Témavezető: Dr. Keszler Borbála a nyelvtudomány doktora Budapest 1999 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Antal László a szófajok kontinuumáról

Antal László a szófajok kontinuumáról Tudománytörténet 465 Iránymutató az, ahogy az anyanyelvi nevelés megújítása kapcsán írt összegző tanulmányban jellemzi az oktatásbeli nyelvi tudatosítás szakaszát, megfontolásra késztetve a mai (anyanyelv)oktatással

Részletesebben

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban 1 2 3 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Szerkesztette Keszler Borbála Tátrai Szilárd

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint MAZSOLA ESZKÖZ A MAGYAR IGÉK BŐVÍTMÉNYSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE ITK, MMT Doktori Iskola, Nyelvtechnológia Doktori

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK Mit értünk szószerkezetek alatt? SZÓSZERKEZETEK Szószerkezetek alatt a szavak különböző nyelvtani struktúrákban, viszonyokban való összekapcsolását értjük. A szószerkezetek nem mondatok (azaz írásban,

Részletesebben

EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ

EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ EGY ÁLTALÁNOS MODELLNEK MEGFELELŐ SZERKEZETEK KINYERÉSE KORPUSZBÓL Sass Bálint sass.balint@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2011. június 16. 1 / 33 1 MAGYAR IGEI SZERKEZETEK Alapmodell és

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. október 1. Zh: névszó- és prepozícióragozás Forma (morfológia és szintaxis) vs. jelentés (szemantika) Hogy eljussunk

Részletesebben

SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó

SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó SZÓFAJTAN A szófaj fogalma és jellemzése Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó környezete nélkül nem is árulja el szófaját: lép. A szófaj egyfajta minőség,

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УГОРСЬКОЇ МОВИ для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» (спеціальність 014 Середня освіта

Részletesebben

5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók

5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók 5. A kiterjesztési elv, nyelvi változók Gépi intelligencia I. Fodor János BMF NIK IMRI NIMGI1MIEM Tartalomjegyzék I 1 A kiterjesztési elv 2 Nyelvi változók A kiterjesztési elv 237 A KITERJESZTÉSI ELV A

Részletesebben

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Korpuszok

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Korpuszok A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata Korpuszok Mi a korpusz? A korpusz ténylegesen előforduló írott, vagy lejegyzett beszélt nyelvi adatok gyűjteménye. A szövegeket valamilyen szempont szerint

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

A szótárról. 1. Mi ez?

A szótárról. 1. Mi ez? A szótárról 1. Mi ez? A szótár, amit az olvasó a kezében tart, a leggyakoribb magyar igei szerkezeteket tartalmazza. Egynyelvű szótár explicit szótári értelmezések nélkül; a szerkezeteket, azok jelentését

Részletesebben

STRUKTURÁLIS MAGYAR NYELVTAN

STRUKTURÁLIS MAGYAR NYELVTAN STRUKTURÁLIS MAGYAR NYELVTAN 3. KÖTET MORFOLÓGIA ^1828- AKADÉMIAI KIADÓ Tartalom Előszó 19 1. A morfológia (Kiefer Ferenc) 23 1.1. Bevezetés 23 1.2. A szótár 25 1.3. A szintaxis 37 1.4. A fonológia 45

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma Ajánlott irodalom: K. Balogh Judit 1989. A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Rácz Endre (szerk.) Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből.

Részletesebben

Számítógépes nyelvészet

Számítógépes nyelvészet Számítógépes nyelvészet Babarczy Anna A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KEZDETEI Az intelligens gép Az embert régóta foglalkoztatja az intelligenciával rendelkező gép ötlete. Érdekes, és filozófiai szempontból

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

A magyar szófajtörténet egyes kérdései*

A magyar szófajtörténet egyes kérdései* Mátai Mária: A magyar szófajtörténet egyes kérdései 269 YERGIN, DANIEL 1994. [1972.] The Chomskyan Revolution. In: OTERO, CARLOS P. ed. 1994: 38 53. [The New York Times Magazine (3. Dec. 1972.) 42 3, 112

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Jelentés és Nyelvhasználat: háttér és célok

Jelentés és Nyelvhasználat: háttér és célok Jelentés és Nyelvhasználat: háttér és célok Maleczki Márta SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Németh T. Enikő SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Szécsényi Tibor SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék A folyóirat

Részletesebben

S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1-2 N Y E LV TA N. Tanári útmutató

S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1-2 N Y E LV TA N. Tanári útmutató S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s N Y E LV TA N 1-2 Tanári útmutató A kiadvány a Nemzeti fejlesztési Terv humánerõforrás-fejlesztési operatív program 3.1.1. központi program (pedagógusok

Részletesebben