A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL. Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet"

Átírás

1 A SZÓFAJ FOGALMÁRÓL ÉS A SZÓFAJOK TERMÉSZETÉRŐL Kenesei István MTA Nyelvtudományi Intézet

2 Áttekintés Miért érdekesek? Hány szófaj van? Szófajtan: előzmények és mai nézetek Egy radikális javaslat Példák a javaslat alkalmazására Kitekintés és összegzés

3 Javaslatunk: a) A szófaj fogalmát a nyitott szóosztályok (főnév, ige, melléknév) esetében tulajdonságok/jegyek szófajon belül is változó halmazaiként határozzuk meg, b) Nem tekintjük önálló szófajoknak a zárt szóosztályokat (nyelvtani szavak: segédige, kötőszó stb.), ehelyett egyedi jellemzéseket adunk. Következmények: - a szófaji meghatározások körbenforgó jellege megszűnik, - más nyelvi szintekhez, sőt más tudományokhoz hasonlóan járunk el, - a nyelvi jelenségek kezelése egységesebb lesz, - és a toldalékok osztályozása sem okoz gondot.

4 Miért érdekesek a szófajok? Mert a nyelvészet sok részterülete hivatkozik rájuk: - a morfológiai (szóképzési, szóösszetételi, ragozási stb.) eljárások szófajokra támaszkodnak, - a mondattanban szófajok alapján állítunk fel nagyobb egységeket (szintagmákat), - a mondattan szabályai is szófajokra épülnek,... Az alábbiakban a szó fogalmát adottnak vesszük bár különböző definíciók léteznek: szemantikai, fonológiai, morfológiai, grammatikai szavak A szó kritériumai: megszakíthatatlanság, együttmozgathatóság; hierarchiájuk (Kenesei 2000): független szó > függőszó > félszó > toldalékok

5 Hány szófaj is van? nyolc a klasszikus grammatikákban a Τέχνη Γραμματική-tól kezdve: főnév, ige, melléknév, határozószó, névmás, névutó/prepozíció, kötőszó, partikula majd egyre több a magyar nyelvészeti hagyományban (de más nyelvekben is): igenév, igekötő, névszó, mondatszó, indulatszó stb.

6 Tehát nyolctól: Amennyi tetszik, vö as évektől: annyi osztályt lehet felvenni, ahány különböző formai viselkedésű szót találunk (Robins 1964) egyelemű osztályok tömegével van dolgunk (Crystal 1967) nagyon kevés szónak azonos a formális viselkedése még egy adott szoros nyelvtani környezeten belül is (Crystal)

7 Előzmények 1: Saussure nyomán a strukturalisták formai jegyek alapján A főnév szóosztály; mint minden más formaosztályt ezt is a grammatikai jegyei alapján kell meghatározni [ ] A meghatározás után osztályjelentést fog felmutatni, amelyet így foglalhatunk össze: ennek és ennek az osztálynak az eleme, például fiú, kő, víz, kedvesség. (Bloomfield, Language 1933)

8 Előzmények 2: Strukturalisták [Az egymással való helyettesíthetőség tulajdonsága] egy olyan formaosztályt határoz meg, amelyben benne van az ő, az, János, Mari, a sarkon álló ember, Vili barátom, és így tovább a végtelenségig, de amely semmiképpen sem tartalmaz minden formát, hiszen kimaradnak belőle olyanok mint az őt, engem, azt, igen, nem, lágy, keresi őt, holnap vele megy. (Hockett 1958) NB. formaosztály = szavak és kifejezések.

9 Mai nézetek, álláspontok 1: Konstrukcionista: Croft 2005 Szófajok = nyelvi univerzálék, nem nyelvenként külön-külön meghatározott vagy meghatározható szóosztályok kétséges, ld. később Funkcionalista: Dik 1989, Hengeveld 1992 Osztályozás alapja: állítmányi, illetve referenciális kifejezés feje, illetve módosítója: ige < határozó; főnév < melléknév Dekompozíciós : Sasse 1993, 2001 Határtalan szóosztályok: A szóosztályok képlékenyek, határaik bizonytalanok, egymással átfedésben vannak stb., pl. ige-főnevek

10 Mai nézetek, álláspontok 2: Kognitivista (Evans & Green 2006): A főnevek gyakran utalnak entitásokra, pl. emberekre és absztrakciókra (pl. háború, béke) Az angol főnevek tipikusan az -s többesszámú toldalékot veszik fel (cats, dogs, houses), de vannak kivételek (*mans, *peaces) Az angol főnevek tipikusan az - s birtokos toldalékot veszik fel (man s best friend), és követik a birtokost (pl. your) és a mellékneveket pl. funny (your funny face) A főneveknek két nagy alosztályuk van: köznevek és tulajdonnevek Ismerős iskolai minta: meghatározás + példák

11 Mai nézetek, álláspontok 3: Generatív (Aarts & Haegeman 2006) A szóosztályokat azonos tulajdonságokat felmutató szavak halmazainak tekinthetjük A szóosztályokat [...] aszerint határozhatjuk meg, hogy milyen végződéseket vesznek fel és milyen környezetekbe illeszthetők be Ez is a toldalékolás, illetve helyettesítés alapú jellemzőkre támaszkodik és éles határokat tesz föl az osztályok között.

12 Független bizonyítékok a szóosztályokra a pszicho- and neurolingvisztikából: a) Nyelvbotlások: a szófajok állandóak, vö. Fromkin (1971); példák Gósy (2004) korpuszából: A múlt században találták ki és azóta is virágzik mint forma a korlátolt feleségű társaság felelősségű Kitűztétek már a házasságtörés időpontját? házasságkötés Köszöntöm a tisztelt ellenségeket! elnökséget b) Broca afázia: szóosztályok megmaradnak (Grodzinsky 1990) c) Szóosztályok különböznek a mentális folyamatokban: a főnevek nagyobb negativitási hatást mutatnak mint az igék. (Lee & Federmeier 2006)

13 Hagyományos szófajdefiníciók: a legáltalánosabb tulajdonságokra koncentrálnak prototipikus példák és puha kritériumok nem igazi osztályok a központi tulajdonságok környezeti (helyettesítés alapú) információkra támaszkodnak = saussure-i paradigmatikus jellemzők a szófaji átmenetek viszont az egydimenziós ábrázolásokból következnek hasonlóan a szóképzés és ragozás közötti átmenetekhez (-szor, -lag, középfok bb,...) SZÓKÉPZÉS RAGOZÁS

14 Strukturalisták: élesen elkülönülő szófajok vannak Ezek után: mi a szóosztály? Szavak olyan halmaza, amelyet a kritériumként használt tulajdonságok határoznak meg. Akkor mit jelent, ha egy adott elem egy bizonyos szóosztályhoz tartozik? Azt, hogy pontosan a szóosztály meghatározásához használt tulajdonságokkal rendelkezik. Csakhogy ez körbenforog! Amint egy szónak van egy olyan tulajdonsága, amely valamely szóosztállyal azonosítja őt, akkor ez a tulajdonság ezentúl automatikusan a szóosztály meghatározására is szolgál A körbenforgás sosem szűnik meg.

15 Az új javaslat: Fordítsunk egyet a definíciókon: Tekintsük a szófaji kritériumokat az egyes szavakban (morfémákban, szótári tételekben stb.) más-más összeállításban kódolt információknak Milyen típusú információk lehetnek érdekesek? Bármi, ami a szó más elemekkel (szavakkal, morfémákkal) való előfordulását szabályozza: alaktani (milyen toldalékokat vehet föl?), mondattani (ige: tárgyas, ragos vonzatos, vagy mondatvonzatos-e stb.; melléknév: jelzői és/vagy állítmányi használatú-e; módosítható-e és mivel; főnév: megszámlálhatóság, pl. hány/mennyi kép/bor) jelentésbeli (konkrét/absztrakt, hely/idő jelentésű: dél/*ház óta; szóképzési korlátozások igejelentés szerint: műveltetés, pl. olvas-tat, de *kíván-tat stb.)

16 Az új javaslat (folyt.): Eredmény: annyi osztály, amennyi megkülönböztető jegy Robinsnak és Crystalnak igaza van De: már nem körbenforgó, mert a jegyek a nyelvtan egy másik szintjén relevánsak: a mondattanban, a toldalékolásban, a pontos kapcsolódási feltételek megadásában stb. A szófaj/szóosztály tehát nem más, mint arra szóló utasítások sora, hogy az adott elem mely más elemekkel kombinálódhat A hagyományos szófajok (főnév, ige,...) pedig a formális disztribúciós (= környezeti), szintaktikai, stb. jegyek nyalábjainak, csoportjainak felelnek meg Ezáltal a szófaj egydimenziós kategóriáját a jegyalapú kategóriahalmazok többdimenziós mátrixával váltjuk fel.

17 A jegyalapú többdimenziós megközelítés: Crystal (1967) halmazmetszeteihez hasonló eredményekhez juthatunk:

18 Többdimenziós mátrixok a számítógépes nyelvészetben, vö. M. Gross (1985) igei jegymátrixát

19 A tulajdonságok nem egyenrangúak: Egyes jegyek vagy tulajdonságok fontosabbak másoknál: vannak jegyek, amelyek több alosztályra vagy elemre terjednek ki, mint mások Sőt: egyes osztályoknak lehetnek új tagjaik, másoknak nem. Ez régi gondolat: a nyitott és zárt szóosztályok közötti különbség, de nem egészen a régi módon, mert a szokásos zárt szóosztályok valójában nem is bizonyulnak egységes osztályoknak közöttük ugyanis két elemnek ha egyáltalán csak elvétve lehet teljesen azonos a környezete (disztribúciója), azaz a rájuk vonatkozó jegymátrixok szinte mindig különböznek.

20 Példák - zárt szóosztályok: Segédige: beférkőzés akar, tud, kell, fog: le akar állni segédigei jelentés (idő, mód) kell, fog, tud, volna; nincs igeneves alakja fog, szokott; nincs önálló alanya fog, szokott, talál de még nekik is más-más helyük van a szintaktikai szerkezetben, azaz eltérő eloszlásuk van, vö. a nemlétező alakjaikat: *fogott, fogj, fogna, foghat, fogni; *szokik, szokj, szok(ott vol)na, szokhat(ott), szokni; *találj, találhat véletlenül tesz/történik vmi(t) : le talált esni Névelők a/az egy: nyilvánvalóan eltérő környezetek, pl. megszámlálható/nem-megszámlálható főnevek, tulajdonnevek mellett (a Mátra, de *a/egy Bécs) stb. Névmások: jellegzetesen nem osztály, hiszen más osztályokat helyettesítenek elvben; valójában szemantikai-pragmatikai alapon különülnek el.

21 Zárt szóosztályok = nyelvleírási egyszerűsítés a) megkülönböztetések alapja: 1) szövegkörnyezeti (pl. visszautalás: névmások főnevek); 2) nyelvhasználati (expresszív, fatikus stb., pl. partikulák: ám, hát, hiszen, ugyan); 3) funkcionális (szerkezeti viszonyok, pl. kötőszók tagmondatok között: bár, ha, de, mivel...); b) egyszerűsítik a szótári osztályozást: eltérő nyelvtani viselkedésű, de a fenti (a) pont szerint egymáshoz hasonló funkciójú szavak azonos csoportba helyezhetők (partikulák, módosítószók); c) a nyelvtan egyszerűbbnek és szabályosabbnak látszik: például a nyelvtan- és szótárírók mindig kategóriákra hivatkozhatnak, nem pedig különálló szavak egyelemű osztályaira.

22 További példák nyitott szóosztályok: Névszók: a toldalékolás alapján megállapított fölöttes osztály: {főnév+melléknév+számnév+névmás} azonos esetragokat képesek felvenni: ív-/kék-/egy-ben de nem egyformán, pl. névmások: az után után-unk Tulajdonnevek: alosztályok: (*az) Anglia (a) Péter - *(a) Mátra *(az) USA; Arany-t, de: arany-at, stb. Népnevek: főnévi+melléknévi tulajdonságok kettős szófajúság, pl. (nagyon) francia, franciább; a franciák, három francia érkezett; vö.: *három okos érkezett (előzmény nélkül rossz!) Határozók: sorrendi kritériumok (É.Kiss 2009): Szerintem > valószínűleg > taktikusan Jánost választják meg * Taktikusan > valószínűleg > szerintem... Melléknevek: sorrendi kritériumok a régi > nagy > sokszínű > kerek > francia (asztal)

23 Nyitott osztályok: ige, főnév, melléknév, határozószó Új szavak mindig bekerülhetnek közéjük a központi, alapvető, prototipikus tulajdonságok valamely kombinációja mindig elérhető a jövevényszavak, betűszók, összetételek, valamint a szóképzések eredménye számára Egyes tulajdonságok általánosabbak, több elemre vonatkoznak, mint mások, pl. alany (központi része) lehet, vagy állhat az a/az névelővel, vagy lehet többesszáma, ld. Crystal halmazait, illetve Gross mátrixát.

24 Toldalékok Nem kell aggódni a képzés és ragozás közti átmenet miatt ezt is a tulajdonságok csoportosítása határozza meg, vö. Mártonfi (2006): 1. a toldaléknak szintaktikai funkciója van 2. a toldalék az alapszó szófaját nem változtathatja meg 3. a toldalék nem hoz létre új lexémát 4. a toldalék az adott szófaji kategória minden eleméhez hozzátehető a toldalék egyszerre több kategóriát jelöl 20. a toldalék szó eleji helyzetben is szerepelhet 21. a toldalék nem okoz tőváltakozást 22. a toldaléknak nincs modális funkciója Példák: suh-int, piros-abb, kép-ért, haj-ú,...

25 A javaslat előnyei: A szóosztályok feloldódnak a jegymátrixokban, a hozzájuk tartozó elemek száma és jellege a továbbiakban nem okoz problémát, a tulajdonságok prototipikus periferiális megkülönböztetése lényegtelenné, de érthetővé válik, az átmeneti és a kettős szófajú szavak maguktól értetődők, ugyanakkor érdektelenek, és végül: nincs körbenforgás a definíciókban Hátrányok: A megszokott szófaji hivatkozási keret csupán kényelmes címkézési rendszerré válik főleg alkalmazási (pl. oktatási, szótár- és nyelvtanírási) célokra, de elméleti jelentőség nélkül.

26 A végső összegzés előtt egy kitérő: mi a közös a szófajtan és a villamosság között? Thomas A. Edison Nikola Tesla

27 Mindketten a villamosság alkalmazásával lettek híresek, számos találmányukban (pl. izzólámpa, akkumulátor, villanytelep, áramfejlesztő, váltóáram, transzformátor, elektromos hálózat stb.) felhasználták az elektromosságot anélkül, hogy tisztában lettek volna az elektromosság fizikai alaptulajdonságaival, vagy akár az általuk felhasznált szigetelők és vezetők valódi természetével. Fizikai magyarázatok ma: szabad elektronok mozgása félvezető, szupravezető, plazma,... Szófaj: ugyanilyen jól használható fogalom akár pontos definíció, elméleti alapozás nélkül is.

28 Összegzés 1: Morfológiai, szintaktikai és jelentéstani szempontból nézve, azaz a nyelvtan egészét tekintve: nincsenek szófajok, csupán tulajdonságok ugyanúgy, ahogy a mai fonológiában fonémák sincsenek, csak megkülönböztető jegyek (és a villamosság = szabad elektronok mozgása) A szófajok nem univerzálék, bár a jegyek (és egyes kombinációik) azok lehetnek.

29 Összegzés 2: Javaslatunk a szófajok problémakörét a megfelelő kontextusba helyezi: A szófaji információt tulajdonságok változó nyalábjaiként az alaktanban, a mondattanban és a jelentéstanban hasznosítja. A mondatbeli és a (termékeny) szóalkotási folyamatok, szabályok stb. nem szavakon vagy morfémákon működnek, hanem megkülönböztető jegyeken; És a végkövetkeztetés: A szófaj hasznos terminus, de a nyelvnek nem kategóriája.

30 Válogatott hivatkozások: Aarts, Bas, and Liliane Haegeman English word-classes and phrases. In: B. Aarts and A. McMahon (eds.), The Handbook of English Linguistics, Blackwell, Malden, Jan Anward A dynamic model of part-of-speech differentiation, in Vogel, P.M. Comrie, B. (eds.), Approaches to the Typology of Word Classes, de Gruyter, Berlin, 3-45 Biassou, Nadia, et. al Dual processing of open and closed class words. Brain and Language 57, Croft, William Word classes, parts of speech, and syntactic argumentation. Linguistic Typology 9.3: Crsytal, David English word classes. Lingua 17, Evans, Vyvyan, and Melanie Green Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh U Press, Edinburgh. É. Kiss K (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Mouton de Gruyter, Berlin, Fromkin, Victoria A The non-anomalous nature of anomalous utterances. Language 47, Grodzinsky, Y Theoretical perspectives of language deficits. MIT Press, Cambridge. Gósy M. (szerk.) Beszédkutatás. Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. MTA NYTI, Bp. Kenesei I Szavak, szófajok, toldalékok," in: Kiefer Ferenc (szerk), Strukturális magyar nyelvtan 3: Morfológia, Akadémiai Kiadó, Bp., pp Lee, Chia-lin, Kara D. Federmeier To mind the mind: An event-related potential study of word class and semantic ambiguity. Brain Research 1081, Mártonfi, Attila A magyar toldalékmorfémák rendszere. PhD dissz., ELTE, Budapest. Robins, R.H Introduction to Linguistics. Longman, London. Sasse, Hans-Jürgen Scales between nouniness and verbiness, in Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher, Wolfgang Raible (eds.), Language Typology and Language Universals, Walter de Gruyter, Berlin, pp Siptár, P A fonéma tündöklése és Magyar Nyelv 102, Swinney, D.A., E.B. Zurif, A. Cutler Effects of Sentential Stress and Word Class upon Comprehension in Broca's Aphasics, Brain and language 10, Wälchli, Bernhard Parts of speech (general perspective). Uralic Typology Database Project Conference, Vienna, September 26-27, 2008

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Nagy C. Katalin MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Összefoglaló Jelen írás a történeti pragmatika, ezen belül a grammatikalizációs

Részletesebben

Hány esetük van a magyar fneveknek?

Hány esetük van a magyar fneveknek? 308 Pete István Hány esetük van a magyar fneveknek? Az utóbbi ötven év munkái alapján erre a kérdésre különbözképpen válaszolhatunk. Benk Loránd és Kálmán Béla középiskolai nyelvtana (1953: 104, 109 14)

Részletesebben

Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1. 1. A jelenlegi tudományos irodalomhoz való hozzájárulás

Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1. 1. A jelenlegi tudományos irodalomhoz való hozzájárulás Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1 Anne Tamm A cikkem összefoglalja a Tamm (2004) készült disszertációmban található intermoduláris jelenségekről szóló eredményeket

Részletesebben

Hány eset van a magyarban?*

Hány eset van a magyarban?* C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? 281 Hány eset van a magyarban?* Egy XVII. századi kritériumrendszer 1. B e v e z e t é s. A magyar nyelv leírásának egyik legvitatottabb fejezete a névragozási

Részletesebben

A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban *

A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban * Pethő József: A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban 187 VeMFN. 1. = Veszprém megye földrajzi nevei I. A Tapolcai járás. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. MNyTK. 156. sz., Budapest, 1982.

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében 436 Boronkai Dóra Horváth László 2002. Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98: 265 82. Horváth László 2004. Két Halotti beszéd az etimológia tükrében. Előadás. MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni É. Kiss Katalin 1. Bevezetés 1 E tanulmányban a címben idézett, eltérı földrajzi megoszlású, nyelvjárási változatoknak

Részletesebben

Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon

Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon 432 Pethő Gergely Verécze Viktória Fehér Krisztina Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon 1. Az írásgyakorlat és a helyesírási szabályok által meghatározott

Részletesebben

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában 1. Előadásomban a Nyugat kezdeti időszakának nyelvhez való viszonyát vázolom. Ez a viszony nyilvánvalóan nem változatlan és

Részletesebben

Approaches to Hungarian Named Entity Recognition

Approaches to Hungarian Named Entity Recognition Approaches to Hungarian Named Entity Recognition A magyar nyelvű tulajdonnév-felismerés módszerei Tézisfüzet Simon Eszter Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Tudomány Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A be igekötő jelentései Nyitragerencsér nyelvjárásában

A be igekötő jelentései Nyitragerencsér nyelvjárásában A be igekötő jelentései Nyitragerencsér nyelvjárásában Tóth Katalin Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Összefoglaló A tanulmányban a Nyitragerencsér be igekötős igéi körében végzett kognitív jelentéstani

Részletesebben

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI

A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar nyelv és Irodalom Tanszéke Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra maďarského jazyka a literatúry A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI Charakteristiky

Részletesebben

Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor

Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor A tárgyalt írás a filozófia egyik klasszikus problémájával foglalkozik. Mi az, ami létezik? Hogyan lehetséges bizonyos létezők mellett ontológiailag

Részletesebben

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Kertész András Rákosi Csilla Sajnálok [ ] mindenkit, aki legyen bármilyen

Részletesebben

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Csernicskó István Hires Kornélia Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

rívóbb hamisítvány, minthogy elismerné Pegazus nemlétezését.

rívóbb hamisítvány, minthogy elismerné Pegazus nemlétezését. ARRÓL, HOGY MI VAN Az ontológia problémájának egyik furcsasága egyszerűségében áll. Két szóban megfogalmazható: Mi van? Mi több, egy szóval megválaszolható: Minden és ezt a választ mindenki igaznak fogadja

Részletesebben

Valószínőleg, hogy román kontaktushatás

Valószínőleg, hogy román kontaktushatás Valószínőleg, hogy román kontaktushatás É. Kiss Katalin ekiss@nytud.hu 1. Bevezetés Írásomban egy nyelvi hibának, kontaminációnak tartott, a mai magyar grammatika rendszerébe egyáltalán nem vagy csak nehezen

Részletesebben

1 Az arra való késztetés, hogy terminológiai különbséget tegyünk a valahol

1 Az arra való késztetés, hogy terminológiai különbséget tegyünk a valahol ARRÓL, HOGY MI VAN Az ontológia problémájának egyik furcsasága egyszerűségében áll. Két szóban megfogalmazható: Mi van? Mi több, egy szóval megválaszolható: Minden és ezt a választ mindenki igaznak fogadja

Részletesebben

É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl

É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl É. Kiss Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet/PPKE BTK, ekiss@nytud.hu A sem szinkrón és diakrón szerepérıl 1. Bevezetés Írásom esettanulmány, mely azt kívánja illusztrálni, hogy jóllehet a nyelvi jelenségek

Részletesebben

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * This study investigates the bilingual acquisition of denotative meaning by Hungarian and Slovak

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

Az idő téri metaforái: a metaforák szerepe a feldolgozásban

Az idő téri metaforái: a metaforák szerepe a feldolgozásban VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora a nyelvészetben és a kognitív tudományban Szamarasz Vera Zoé Az idő téri metaforái: a metaforák szerepe a feldolgozásban Az idő egy meghatározó és nélkülözhetetlen dimenziót

Részletesebben

THE HUNGARIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE A MAGYAR NYELV A DIGITÁLIS KORBAN. Simon Eszter Lendvai Piroska Németh Géza Olaszy Gábor Vicsi Klára

THE HUNGARIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE A MAGYAR NYELV A DIGITÁLIS KORBAN. Simon Eszter Lendvai Piroska Németh Géza Olaszy Gábor Vicsi Klára White Paper Series Fehér könyvek sorozat THE HUNGARIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE A MAGYAR NYELV A DIGITÁLIS KORBAN Simon Eszter Lendvai Piroska Németh Géza Olaszy Gábor Vicsi Klára White Paper Series

Részletesebben