Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?"

Átírás

1 Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Intézményi innováció az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában Ezen dokumentum tanácsadói segédanyag. Csak a Borsos Miklós Általános Iskola két feladat ellátási helyén használható fel az intézményi innovációs feladat segédleteként. Idézet az intézményi projektbıl: A tanulói laptop program intézményi gyakorlatába való beépítés során a kollégák által végzett többletmunka. Ennek keretében a kollégák megtervezik az egyes tantárgyakban a tanulói laptopok felhasználásának lehetséges területeit, összehangolják a laptopok felhasználását az egyes tantárgyak között és hálótervet készítenek kapcsolatban (mikor, milyen tantárgyból, melyik osztályban). A tanulói laptop program elıírásai, indikátorai, beszerezhetı hardver és szoftver elemei- Az ide vonatkozó leírás a dokumentum utolsó fejezetében található meg. Az innováció megvalósításának javasolt szakaszai: 1. IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó javaslatot készít a munka megszervezésére, a munkamegosztásra, a dokumentum kereteire. 2. Az iskola vezetıje és a projektben részvevı pedagógusok, valamint az IKT tanácsadó konzultálnak a dokumentumról. 3. A vezetık döntenek a munkamegosztásról (a pedagógusok milyen részfeladatokat kapnak), a feladatok ütemezésérıl és a tartalmi keretekrıl. 4. A pedagógusok részt vesznek a témához kapcsolódó 30 órás továbbképzésen. 5. A pedagógusok megtekintik egy másik iskola jó gyakorlatát és dolgoznak a mőhelygyakorlaton. 6. Tantárgyanként elkészítik az 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák listáját (vagy tananyagegységeket) és kiegészítik a korábbi dokumentumokat. 7. Az arra kijelölt személyek ütemtervet készítenek a laptopok használatának rendjérıl, idıbeosztásáról. A szervezési feladatokat hálótervben rögzítik. 8. A szerkesztı végleges formába önti a dokumentumot. Elıírásnak megfelelıen feltöltik a weblapokra a szükséges információkat. 1/9

2 Javasolt munkafázisok: A munka szervezése, összehangolása Az innovációs dokumentum szerkesztése, formázása, feltöltése 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák tervezése Laptopok használatának megszervezése, hálóterv készítése A dokumentum szerkesztése 1. sz. tantárgy 4. osztályban a laptop használatának összehangolása A dokumentum tördelése 2 sz. tantárgy 5. osztályban a laptop használatának összehangolása Az elkészült anyagnak az intézményi és Educatio honlapra való feltöltése 3. sz. tantárgy 6. osztályban a laptop használatának összehangolása 4. sz. tantárgy 7. osztályban a laptop használatának összehangolása 5. sz. tantárgy A hálóterv készítése Fontos feladat az 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák tervezése. Ezek megvalósításának kétféle módját is látom (lehet más is): - Egyik szorosan kapcsolódik a TÁMOP projekthez. Azokat a tanmeneteket, amelyekben már szerepelt (vagy szerepelni fog) az IKT-val támogatott tanóra, át kell dolgozni. Keresni kell olyan részeket, amelyeken alkalmazható a laptop program. Merít- 2/9

3 hetünk ötleteket a Néhány példa a feladattípusokra részbıl, vagy máshonnan. Ki kell egészíteni a tanmeneteket. Jegyezzük be, hogy hogyan használjuk az új módszert. Azt is megtehetjük, hogy kiemeljük az 1:1 típusú IKT-val támogatott tanórákat, és csak ezekrıl készült bejegyzések kerülnek az innovációs dokumentumba. - A másik ötlet az, hogy modulonként vagy nagyobb tananyag egységenként írjuk le az elképzeléseinket. Lehetıleg csak egyik ötletet használjunk. Így egységesebb lesz a dokumentumunk. Az egyes feladatokhoz személyeket rendelünk. (Ez az intézmény és projekt vezetés feladata. Egy személy több részfeladatot is kaphat.) Mire használjuk a laptopokat? Az a körülmény, hogy a tanár mellett minden tanuló számítógéppel dolgozik új lehetıségeket biztosít. A következıkben felsorolok néhány felhasználási területet: A tanár elıkészített feladatokat tud küldeni a tanulók gépére, majd azokat rendszerezetten begyőjtheti, értékelheti (akár haza is viheti). Ezek a feladatok készülhetnek minden olyan szoftverben, amit a tanulók gépére fel tudunk telepíteni (pl.: Word, Exel, PowerPoint, egyes tananyaggyártók által használt speciális programok, stb.) A tantermi felügyelı szoftver használatával meg lehet választani, hogy mely tanulók, milyen feladatokat kapnak. A munkát menet közben ellenırizni, felügyelni lehet. Át lehet venni az egyes tanulók képernyıjét, majd a képernyıképet ki lehet küldeni a többi tanulónak is. Szükség esetén le lehet tiltani a billentyőzetet, az egeret és a képernyıt is (pl. a feladat befejezésekor, vagy nem számítógéppel megoldható feladatok esetén). A feltelepített interaktív anyagokat egyenként is használhatják a tanulók. A tanár ezek indítását is vezérelheti. Kihasználható, hogy a tanulók állandó internet kapcsolatban lehetnek. Az interneten fellelhetı oktatási segédletek a tanár felügyelete mellett használhatók. Az internet felhasználásával a munka otthon is folytatható. Általában ezek a szoftverek tartalmaznak egy beépítettek tesztrendszer. Konkrét tantermi felügyeleti szoftverek. Több ilyen tantermi felügyeleti rendszer is létezik. Alapfunkcióikban alig térnek el egymástól. Nemzetközi példa: Ilyen tantermi felügyeleti rendszer az internetrıl letölthetı és az egyes számítógépekre pillanatok alatt telepíthetı a Lanschool szoftver. 30 napos ingyenes próbaverziója is létezik. Ha csak egy tanteremben kívánjuk használni, akkor az installálás rendkívül egyszerő. Egyik gépre telepítjük a tanári szoftver, a többire pedig a tanulói szoftvert. Ha a számítógépek egyenrangú hálózati kapcsolat vannak, akkor bekapcsolás után azonnal használható a LanSchool. Magyar példa: Egyik magyar számítógépgyártó cég laptopokkal együtt szállítja az E-learning class mate magyar nyelvő rendszert. Ez is teljesíti a pályázatban leírt feltételeket. Tanfolyamokat is szerveznek hozzá. 3/9

4 Néhány példa a feladattípusokra: Teszt feladatsorok a szoftver beépített tesztkezelıjével. A tesztek készítését a szoftver irányítja. Lehet elıre készíteni feladatsorokat, de van mód óra alatt is kiadni kérdéseket. Az egyes tanulók munkáját a rendszer azonnal értékeli, a tanár látja a megoldásokat. Menet közben a tanulók küldhetnek kérdéseket a tanárnak. Vásárolt interaktív segédanyagok használata az órán. - Egyszerőbb esetben olyan szoftvereket használnak, amelyek nem képeznek eredményt fájlban. Tehát nem győjthetık össze a megoldások. A tanár a képernyık átvételével menet közben betekinthet a megoldás menetébe, a szoftverrel készíthet fényképet az egyes diákok képernyıjérıl. Az egyes megoldások másnak is megmutathatók kivetítıvel vagy a képernyı megosztásával. - Olyan szoftvereket használnak un. valódi interaktív anyagokat, amelyek eredményeit a szoftver fájlba menti, ezután összegyőjthetık, késıbb is értékelhetık. Sajnos a jelenlegi interaktív anyagok jelentıs része inkább demonstrációra alkalmas. Az értékelés legtöbbször automatikus (sokszor csak a jó megoldást engedi beírni). A tanulók megoldásai nem kerülnek olyan fájlba, amelyek késıbb is áttanulmányozhatók, értékelhetık. Természetesen ezek az anyagok is értékesek. Az ismeretszerzés egy adott szegmensébe elhelyezhetık, de nem helyettesítik azokat, amelynek eredményei tanulónként megırizhetık. Saját anyagok Pótolhatók a valódi interaktív anyagok saját készítéső feladatsorokkal is. Ezek lehetnek tesztek, őrlapok, fogalmazások, stb.. Korábban ezekhez hasonlóak voltak az írásbeli feladatok. A hagyományosnál hatékonyabb ez az új munkaforma, mert a feladattal együtt rendelkezésre bocsáthatunk olyan segédanyagokat mint a képek, szemelvények, térképek, hanganyagok, animációk, filmek, amelyek több példányban, esetleg tanulónként más tartalommal küldhetık ki. Ezeket csak bonyolultan, nagyobb költséggel tudnánk a régi módszerrel eljuttatni a tanulókhoz. Itt kihasználhatjuk, hogy a tanár bármilyen fájt ki tud küldeni az egyes tanulóknak (egyformákat vagy különbözıeket), majd a tanulók a fájt használhatják, írhatnak bele, a tanár pedig összegyőjtheti az eredményeket, végül önálló fájlként másolhatja, tárolhatja, feldolgozhatja azokat. 4/9

5 Többféle munkaformát alkalmazhattunk: - Mindenki azonos feladatot kap. A tanulókhoz küldött feladatok (őrlapok kitöltése) megoldása, majd összegyőjtése. - Kooperatív munka (A csoportok azonos vagy különbözı feladatokat kapnak.) - Differenciált munka: Az egyes tanulók vagy csoportok különbözı feladatot kapnak. A differenciálás egyszerőbb színje, ha a tanulók ugyan azonos feladatokat kapnak, de a paramétereket, a feladatok hosszát, a megoldásra fordítható idıt változtatjuk. - Vegyes munka: a tanuló egyik része dolgozik differenciált formában (lehet néhány diák is), a többiek azonos feladatokat kapnak, esetleg csoportokba szervezıdnek. A tankönyvhöz kapott segédanyagok használata. Általában ezek az anyagok csak tankönyvvel együtt használhatók. Nyomtatott formában találhatók a szemelvények, elektronikusan jelennek meg a feldolgozások, a feladatok. Ma már egyre több tankönyvkiadó kezelhetı módon elektronikusan is közzéteszi tankönyvei tartalmát. Így könnyebben tudunk készíteni hozzá feladatokat. Internet használata: - Egyszerő böngészési feladatok az interneten. - Irányított böngészési feladatok (Pl. feladatsor alapján) - On-line információszerzés az SDT rendszerébıl. (tananyagelemek, lapok, foglalkozások keresése, letöltése) - Feladatkészítés és megoldások internetes szabad szoftverekkel (pl.: Exelearning) - Az internet lehetıséget ad arra, hogy otthoni feladatot is adjunk. Megjegyzés: Az internet használata tanórán letiltható, korlátozható, felügyelhetı (bizonyos lapok letilthatók, vagy csak az adott lapok használata megengedett (pl. SDT), a tanár bármikor betekinthet az internet használatába. Vegyes feladatok - Egy téma feldolgozása és bemutatása csoportmunkával: Tananyaggyőjtés (A forrás lehet: honlapokon, internetes tananyagbázisokban, SDT rendszerben, helyi szerveren elérhetı intézményi online tartalomban vagy a szaktanár által kijelölt, csak erre az órára létrehozott hálózati helyen) Elıadás megtervezése bemutatása: Prezentáció készítés az összegyőjtött anyagok felhasználásával. - A lényeg kiemelése. Összefoglalás,vázlatkészítés szoftverek segítségével (pl. szövegszerkesztı, PowerPoint stb.) Összetettebb projekt alapú tanulás támogatása 5/9

6 A tanulói laptop program elıírásai, indikátorai, beszerezhetı hardver és szoftver elemei, fogalmai (Ez a fejezet a pályázati kiírás részleteinek felhasználásával, kiemeléseivel készült.) Jelen konstrukció az alábbi célokhoz kíván hozzájárulni: - IKT-val támogatott olyan oktatási környezet kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, - IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a kompetencia alapú oktatás támogatására online adminisztráció és a tanulói elıremenetel online eszközökkel megvalósított követésének bevezetése. Tartalmi elıírások: A projekt megvalósításának idıszakában a programba bevont tanulói csoportok vonatkozásában az alábbi feltételek teljesülése szükséges, amelyeket a pályázónak dokumentálnia kell (pl: napló): - A tanórák legalább 30%-nak IKT-val támogatott 1:1 eszközellátással való megtartása. - Havonta legalább egy alkalommal online mérés-értékelés elvégzése. 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya, amely tanórákon minden diák külön-külön eszköz használatával tanul: Ezen meghatározás alatt olyan oktatási környezet értendı, amelyben a pedagógus által használt informatikai eszköz (legalább egy asztali számítógép vagy laptop) mellett minden egyes diáknál, egy idıben egy saját használatot szolgáló informatikai eszköz (asztali számítógép vagy laptop) van. Elvárás az informatikai rendszerrel szemben a tanári és a diák gépek egyazon hálózathoz csatlakoztatása, az Internet elérés biztosítása, valamint olyan tanári vezérlı és diák kliens rendszer megléte, amely biztosítja a pedagógus részére az egyes diákgépek lezárását (képernyı és/vagy billentyőzet), a diák gépek hálózati korlátozását, illetve bármely gép kepének átvételét és megosztását) A projektben használt fogalmak: IKT: Információs és Kommunikációs - röviden info-kommunikációs -Technólógia Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, és szolgáltatás, amelyek a tanítási-tanulási folyamatba bevonásra, felhasználásra kerülnek. - IKT alapú eszközök:. számítógép és alap perifériái, - IKT alapú módszerek: Olyan konstruktív pedagógián alapuló tanítás-tanulási módok, módszerek, amelyek lehetıvé teszik, hogy az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz kerüljön alkalmazásra a tanítás-tanulás folyamatában. 6/9

7 - IKT-val támogatott tanóra: Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek. - IKT-val támogatott tanórai mérés-értékelés: A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztıformatív és szummatív célú pedagógiai ellenırzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával, támogatásával történı megvalósítása, elısegítve ezzel a Nat célkitőzéseinek megfelelıen az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetıvé, támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elısegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését. Példák: - számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetıséggel) - bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége megfelelı szintő-e az új tartalom befogadására, elsajátítására) - fejlesztı célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenırzı feladatok megoldása a továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenırzésére) - összegzı, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, tudásszintjének mérésére - számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezıgép, stb.) igénybevétele a tanórán a mérésiértékelési folyamatban - aktív tábla, szavazógépek alkalmazása - csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetıvé tevı eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) - mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) - Intézményi online tartalom: Az adott szervezet, intézmény által számítógépes hálózatra közzétett digitális tartalom. Lehet teljesen nyílt, publikus hozzáféréső és lehet bizonyos felhasználókra (pl. az iskola tanarai, tanulói) korlátozott a hozzáférés. 7/9

8 BESZEREZHETİ TANULÓI ESZKÖZÖK Operációs rendszer és irodai alkalmazások Digitális oktatási tartalom Tanulói laptop, mőszaki elıírások Az eszközön szövegszerkesztı, táblázatkezelı, prezentációszerkesztı alkalmazás van telepítve és alkalmas azok futtatására Az eszközön grafikus felülető, több felhasználót kezelı operációs rendszer van telepítve és alkalmas annak futtatására Az eszközön Internet böngészı alkalmazás van telepítve és alkalmas annak futtatására, valamint az SDT tartalmainak megjelenítésére A digitális taneszközt a tanulói eszközre elıretelepítve kell szállítani A digitális taneszköz az azt felhasználó tanulócsoport legalább négy évfolyamán, legalább két közismereti tantárgyból, legalább a tanórák 80%-ban alkalmazható tananyagot kell, hogy tartalmazzon. A beszerzett digitális taneszköznek illeszkednie kell a beszerzı TÁMOP pályázatában érintett azon tanulócsoportjának tantervéhez, amelybe az adott eszköz kerül. A digitális taneszköznek illeszkednie kell a tanulói eszköz mőszaki paramétereihez, különös tekintettel a képernyı felbontásra A digitális taneszköznek a tanulói eszköz böngészıjében is lejátszhatónak kell lennie A digitális taneszköznek alkalmasnak kell lennie a taneszközben tárolt tudás átadásának mérésére a digitális taneszközzel együtt telepített, vagy on-line mérés-értékelési eszközzel A digitális taneszköz felhasználói jogait a fenntartási idıszakra, oktatási felhasználásra tartalmaznia kell a licensznek, amely az eszközhöz kapcsolódó immateriális jogként jelenik meg. Az eszköz kijelzıjének átmérıje legalább 10', felbontása legalább 1024 X 600, valamint alkalmas 16 millió színárnyalat megjelenítésére Az eszköz rendelkezik érintıpaddal Beépített webkamerával rendelkezik Az eszközön a tanári vezérlı szoftver kliense van telepítve és alkalmas annak futtatására (képernyı, billentyőzet lezárására; kijelölt képernyı megosztására; az egyes tanulói eszközök bejelentkeztetésére; mérés-értékelési tevékenység vezérlésére; Internet, alkalmazások lezárására) Az eszközön elıtelepített tartalmak és elıre beállított linkek vannak telepítve az SDT melléklet szerint. Az eszközön elıretelítve megtalálhatóak az SDT tartalmak lejátszásához szükséges szoftverek: Flash Player, SVG player, Quicktime player, Math Player (csak IE), Java környezet, SDT player (A lejátszók díjmentesek, elérhetıségüket az SDT melléklet tartalmazza.) Magyar nyelvő billentyőzettel rendelkezik VGA kimenet Átlagos iskolapad magasságából (60 cm) történı leejtés esetén üzemképes marad és nem szenved látató sérülést és errıl hazai vagy nemzetközi minıségi tanúsítvánnyal rendelkezik 80 Gb HDD vagy 64 Gb SSD Az eszköz legalább 1 Gb RAM-mal rendelkezik Az eszköz legalább 3 USB porttal rendelkezik Az eszköz rendelkezik Ethernet és WiFi ( b,g,n) típusú hálózati csatlakozóval 8/9

9 BESZEREZHETİ TANÁRI ESZKÖZ Operációs rendszer és irodai alkalmazások Az eszközön szövegszerkesztı, táblázatezelı, prezentációszerkesztı alkalmazás van telepítve és alkalmas azok futtatására Az eszközön grafikus felülető, több felhasználót kezelı operációs rendszer van telepítve és alkalmas annak futtatására Az eszközön Internet böngészı alkalmazás van telepítve és alkalmas annak futtatására, valamint az SDT tartalmainak megjelenítésére Az eszközön elıtelepített tartalmak és elıre beállított linkek vannak telepítve az SDT melléklet szerint. A digitális taneszközt a tanári eszközre elıretelepítve kell szállítani A digitális taneszköz az azt felhasználó tanulócsoport legalább négy évfolyamán, legalább két közismereti tantárgyból, legalább a tanórák 80%-ban alkalmazható tananyagot kell, hogy tartalmazzon. Digitális oktatási tartalom A beszerzett digitális taneszköznek illeszkednie kell a beszerzı TÁMOP pályázatában érintett azon tanulócsoportjának tantervéhez, amelybe az adott eszköz kerül. A digitális taneszköznek illeszkednie kell a tanári eszköz mőszaki paramétereihez, különös tekintettel a képernyı felbontásra A digitális taneszköznek a tanári eszköz böngészıjében is lejátszhatónak kell lennie A digitális taneszköznek alkalmasnak kell lennie a taneszközben tárolt tudás átadásának mérésére a digitális taneszközzel együtt telepített, vagy on-line mérés-értékelési eszközzel A digitális taneszköz felhasználói jogait a fenntartási idıszakra, oktatási felhasználásra tartalmaznia kell a licensznek, amely az eszközhöz kapcsolódó immateriális jogként jelenik meg. Tanári laptop, mőszaki elıírások Az eszközön a tanári vezérlı szoftver van telepítve és alkalmas annak futtatására. A tanári vezérlı szoftver alkalmas a tanulói eszközök irányításának átvételére (képernyı, billentyőzet lezárására; kijelölt képernyı megosztására; az egyes tanulói eszközök bejelentkeztetésére; mérés-értékelési tevékenység vezérlésére) Az eszköz kijelzıjének átmérıje legalább 13', felbontása legalább 1024 X 800, valamint alkalmas 16 millió színárnyalat megjelenítésére Magyar nyelvő billentyőzet Beépített webkamerával rendelkezik VGA kimenettel rendelkezik Az eszköz legalább 2 Gb RAM-mal rendelkezik 160 Gb HDD Minimum 2GHz korszerő kétmagos processzor (Intel Core 2 Duo vagy egyenértékő) Az eszköz legalább 4 USB porttal rendelkezik Az eszköz rendelkezik beépített DVD íróval Az eszköz rendelkezik Bluetooth, Ethernet és WiFi ( b,g) típusú hálózati csatlakozóval 9/9

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Laptop hálóterv a 2010/11-es tanévre 3. c osztály Dunár Istvánné

Laptop hálóterv a 2010/11-es tanévre 3. c osztály Dunár Istvánné Laptop hálóterv a 2010/11-es tanévre 3. c osztály Dunár Istvánné Laptop hálóterv a 2010/11-es tanévre - 3. c osztály 2010-et írunk, és a számítógépek korát éljük, nem csak a mindennapi ügyintézésbe épült

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Középtávú terv az informatikai fejlesztésére a Borsos Miklós Általános Iskolában Tanácsadói megjegyzés: Az itt leírtak csak minták. Nem kötelezı követni. Mindenképpen javaslom a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola IKT Stratégia Nyíregyháza 2012 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

A K. É. 35356/2010. hirdetmény módosítása

A K. É. 35356/2010. hirdetmény módosítása A K. É. 35356/2010. hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/152 Beszerzés tárgya: hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi Hirdetmény típusa: határidő meghosszabbítása KÉ Eljárás

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Sokorópátka Középtávú terv az intézmény informatikai fejlesztésére takacs.andor@chello.hu 0620-9830-624 1/7 Az IKT

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA 2009-2016 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS 2. HELYZETFELMÉRÉS Informatikai hálózat IKT eszközök IKT tartalom Belső tartalomszolgáltatás Adatbiztonság Vírusvédelem

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor EKF a gyakorló iskolától a tanárképzésig nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor 1 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola Diákok száma (2009/2010 tanév): 940 fő CMPC-thasználó diákok 2010: 500 gyerek

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001 TECHNIKAI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

eszközök módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

eszközök módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 eszközök módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

A digitális kompetencia fejlesztése

A digitális kompetencia fejlesztése A digitális kompetencia fejlesztése Főző Attila László Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. elearning Igazgatóság Digitális kompetencia/ist A 202/2007. (VII. 31.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv

Részletesebben

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG Bevezetés Eszköz beüzemelése, alapvető karbantartása Alapvető, általános használathoz szükséges alapismeretek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Vékonykliensek a Sziksziben

Vékonykliensek a Sziksziben Vékonykliensek a Sziksziben A HaXSoN használatának tapasztalatai a Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban IT környezet a Sziksziben Csaknem 230 kliens Ebből 21 a HaXSoN

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1.B-09/2

Részletesebben