Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?"

Átírás

1 Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Intézményi innováció az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában Ezen dokumentum tanácsadói segédanyag. Csak a Borsos Miklós Általános Iskola két feladat ellátási helyén használható fel az intézményi innovációs feladat segédleteként. Idézet az intézményi projektbıl: A tanulói laptop program intézményi gyakorlatába való beépítés során a kollégák által végzett többletmunka. Ennek keretében a kollégák megtervezik az egyes tantárgyakban a tanulói laptopok felhasználásának lehetséges területeit, összehangolják a laptopok felhasználását az egyes tantárgyak között és hálótervet készítenek kapcsolatban (mikor, milyen tantárgyból, melyik osztályban). A tanulói laptop program elıírásai, indikátorai, beszerezhetı hardver és szoftver elemei- Az ide vonatkozó leírás a dokumentum utolsó fejezetében található meg. Az innováció megvalósításának javasolt szakaszai: 1. IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó javaslatot készít a munka megszervezésére, a munkamegosztásra, a dokumentum kereteire. 2. Az iskola vezetıje és a projektben részvevı pedagógusok, valamint az IKT tanácsadó konzultálnak a dokumentumról. 3. A vezetık döntenek a munkamegosztásról (a pedagógusok milyen részfeladatokat kapnak), a feladatok ütemezésérıl és a tartalmi keretekrıl. 4. A pedagógusok részt vesznek a témához kapcsolódó 30 órás továbbképzésen. 5. A pedagógusok megtekintik egy másik iskola jó gyakorlatát és dolgoznak a mőhelygyakorlaton. 6. Tantárgyanként elkészítik az 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák listáját (vagy tananyagegységeket) és kiegészítik a korábbi dokumentumokat. 7. Az arra kijelölt személyek ütemtervet készítenek a laptopok használatának rendjérıl, idıbeosztásáról. A szervezési feladatokat hálótervben rögzítik. 8. A szerkesztı végleges formába önti a dokumentumot. Elıírásnak megfelelıen feltöltik a weblapokra a szükséges információkat. 1/9

2 Javasolt munkafázisok: A munka szervezése, összehangolása Az innovációs dokumentum szerkesztése, formázása, feltöltése 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák tervezése Laptopok használatának megszervezése, hálóterv készítése A dokumentum szerkesztése 1. sz. tantárgy 4. osztályban a laptop használatának összehangolása A dokumentum tördelése 2 sz. tantárgy 5. osztályban a laptop használatának összehangolása Az elkészült anyagnak az intézményi és Educatio honlapra való feltöltése 3. sz. tantárgy 6. osztályban a laptop használatának összehangolása 4. sz. tantárgy 7. osztályban a laptop használatának összehangolása 5. sz. tantárgy A hálóterv készítése Fontos feladat az 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák tervezése. Ezek megvalósításának kétféle módját is látom (lehet más is): - Egyik szorosan kapcsolódik a TÁMOP projekthez. Azokat a tanmeneteket, amelyekben már szerepelt (vagy szerepelni fog) az IKT-val támogatott tanóra, át kell dolgozni. Keresni kell olyan részeket, amelyeken alkalmazható a laptop program. Merít- 2/9

3 hetünk ötleteket a Néhány példa a feladattípusokra részbıl, vagy máshonnan. Ki kell egészíteni a tanmeneteket. Jegyezzük be, hogy hogyan használjuk az új módszert. Azt is megtehetjük, hogy kiemeljük az 1:1 típusú IKT-val támogatott tanórákat, és csak ezekrıl készült bejegyzések kerülnek az innovációs dokumentumba. - A másik ötlet az, hogy modulonként vagy nagyobb tananyag egységenként írjuk le az elképzeléseinket. Lehetıleg csak egyik ötletet használjunk. Így egységesebb lesz a dokumentumunk. Az egyes feladatokhoz személyeket rendelünk. (Ez az intézmény és projekt vezetés feladata. Egy személy több részfeladatot is kaphat.) Mire használjuk a laptopokat? Az a körülmény, hogy a tanár mellett minden tanuló számítógéppel dolgozik új lehetıségeket biztosít. A következıkben felsorolok néhány felhasználási területet: A tanár elıkészített feladatokat tud küldeni a tanulók gépére, majd azokat rendszerezetten begyőjtheti, értékelheti (akár haza is viheti). Ezek a feladatok készülhetnek minden olyan szoftverben, amit a tanulók gépére fel tudunk telepíteni (pl.: Word, Exel, PowerPoint, egyes tananyaggyártók által használt speciális programok, stb.) A tantermi felügyelı szoftver használatával meg lehet választani, hogy mely tanulók, milyen feladatokat kapnak. A munkát menet közben ellenırizni, felügyelni lehet. Át lehet venni az egyes tanulók képernyıjét, majd a képernyıképet ki lehet küldeni a többi tanulónak is. Szükség esetén le lehet tiltani a billentyőzetet, az egeret és a képernyıt is (pl. a feladat befejezésekor, vagy nem számítógéppel megoldható feladatok esetén). A feltelepített interaktív anyagokat egyenként is használhatják a tanulók. A tanár ezek indítását is vezérelheti. Kihasználható, hogy a tanulók állandó internet kapcsolatban lehetnek. Az interneten fellelhetı oktatási segédletek a tanár felügyelete mellett használhatók. Az internet felhasználásával a munka otthon is folytatható. Általában ezek a szoftverek tartalmaznak egy beépítettek tesztrendszer. Konkrét tantermi felügyeleti szoftverek. Több ilyen tantermi felügyeleti rendszer is létezik. Alapfunkcióikban alig térnek el egymástól. Nemzetközi példa: Ilyen tantermi felügyeleti rendszer az internetrıl letölthetı és az egyes számítógépekre pillanatok alatt telepíthetı a Lanschool szoftver. 30 napos ingyenes próbaverziója is létezik. Ha csak egy tanteremben kívánjuk használni, akkor az installálás rendkívül egyszerő. Egyik gépre telepítjük a tanári szoftver, a többire pedig a tanulói szoftvert. Ha a számítógépek egyenrangú hálózati kapcsolat vannak, akkor bekapcsolás után azonnal használható a LanSchool. Magyar példa: Egyik magyar számítógépgyártó cég laptopokkal együtt szállítja az E-learning class mate magyar nyelvő rendszert. Ez is teljesíti a pályázatban leírt feltételeket. Tanfolyamokat is szerveznek hozzá. 3/9

4 Néhány példa a feladattípusokra: Teszt feladatsorok a szoftver beépített tesztkezelıjével. A tesztek készítését a szoftver irányítja. Lehet elıre készíteni feladatsorokat, de van mód óra alatt is kiadni kérdéseket. Az egyes tanulók munkáját a rendszer azonnal értékeli, a tanár látja a megoldásokat. Menet közben a tanulók küldhetnek kérdéseket a tanárnak. Vásárolt interaktív segédanyagok használata az órán. - Egyszerőbb esetben olyan szoftvereket használnak, amelyek nem képeznek eredményt fájlban. Tehát nem győjthetık össze a megoldások. A tanár a képernyık átvételével menet közben betekinthet a megoldás menetébe, a szoftverrel készíthet fényképet az egyes diákok képernyıjérıl. Az egyes megoldások másnak is megmutathatók kivetítıvel vagy a képernyı megosztásával. - Olyan szoftvereket használnak un. valódi interaktív anyagokat, amelyek eredményeit a szoftver fájlba menti, ezután összegyőjthetık, késıbb is értékelhetık. Sajnos a jelenlegi interaktív anyagok jelentıs része inkább demonstrációra alkalmas. Az értékelés legtöbbször automatikus (sokszor csak a jó megoldást engedi beírni). A tanulók megoldásai nem kerülnek olyan fájlba, amelyek késıbb is áttanulmányozhatók, értékelhetık. Természetesen ezek az anyagok is értékesek. Az ismeretszerzés egy adott szegmensébe elhelyezhetık, de nem helyettesítik azokat, amelynek eredményei tanulónként megırizhetık. Saját anyagok Pótolhatók a valódi interaktív anyagok saját készítéső feladatsorokkal is. Ezek lehetnek tesztek, őrlapok, fogalmazások, stb.. Korábban ezekhez hasonlóak voltak az írásbeli feladatok. A hagyományosnál hatékonyabb ez az új munkaforma, mert a feladattal együtt rendelkezésre bocsáthatunk olyan segédanyagokat mint a képek, szemelvények, térképek, hanganyagok, animációk, filmek, amelyek több példányban, esetleg tanulónként más tartalommal küldhetık ki. Ezeket csak bonyolultan, nagyobb költséggel tudnánk a régi módszerrel eljuttatni a tanulókhoz. Itt kihasználhatjuk, hogy a tanár bármilyen fájt ki tud küldeni az egyes tanulóknak (egyformákat vagy különbözıeket), majd a tanulók a fájt használhatják, írhatnak bele, a tanár pedig összegyőjtheti az eredményeket, végül önálló fájlként másolhatja, tárolhatja, feldolgozhatja azokat. 4/9

5 Többféle munkaformát alkalmazhattunk: - Mindenki azonos feladatot kap. A tanulókhoz küldött feladatok (őrlapok kitöltése) megoldása, majd összegyőjtése. - Kooperatív munka (A csoportok azonos vagy különbözı feladatokat kapnak.) - Differenciált munka: Az egyes tanulók vagy csoportok különbözı feladatot kapnak. A differenciálás egyszerőbb színje, ha a tanulók ugyan azonos feladatokat kapnak, de a paramétereket, a feladatok hosszát, a megoldásra fordítható idıt változtatjuk. - Vegyes munka: a tanuló egyik része dolgozik differenciált formában (lehet néhány diák is), a többiek azonos feladatokat kapnak, esetleg csoportokba szervezıdnek. A tankönyvhöz kapott segédanyagok használata. Általában ezek az anyagok csak tankönyvvel együtt használhatók. Nyomtatott formában találhatók a szemelvények, elektronikusan jelennek meg a feldolgozások, a feladatok. Ma már egyre több tankönyvkiadó kezelhetı módon elektronikusan is közzéteszi tankönyvei tartalmát. Így könnyebben tudunk készíteni hozzá feladatokat. Internet használata: - Egyszerő böngészési feladatok az interneten. - Irányított böngészési feladatok (Pl. feladatsor alapján) - On-line információszerzés az SDT rendszerébıl. (tananyagelemek, lapok, foglalkozások keresése, letöltése) - Feladatkészítés és megoldások internetes szabad szoftverekkel (pl.: Exelearning) - Az internet lehetıséget ad arra, hogy otthoni feladatot is adjunk. Megjegyzés: Az internet használata tanórán letiltható, korlátozható, felügyelhetı (bizonyos lapok letilthatók, vagy csak az adott lapok használata megengedett (pl. SDT), a tanár bármikor betekinthet az internet használatába. Vegyes feladatok - Egy téma feldolgozása és bemutatása csoportmunkával: Tananyaggyőjtés (A forrás lehet: honlapokon, internetes tananyagbázisokban, SDT rendszerben, helyi szerveren elérhetı intézményi online tartalomban vagy a szaktanár által kijelölt, csak erre az órára létrehozott hálózati helyen) Elıadás megtervezése bemutatása: Prezentáció készítés az összegyőjtött anyagok felhasználásával. - A lényeg kiemelése. Összefoglalás,vázlatkészítés szoftverek segítségével (pl. szövegszerkesztı, PowerPoint stb.) Összetettebb projekt alapú tanulás támogatása 5/9

6 A tanulói laptop program elıírásai, indikátorai, beszerezhetı hardver és szoftver elemei, fogalmai (Ez a fejezet a pályázati kiírás részleteinek felhasználásával, kiemeléseivel készült.) Jelen konstrukció az alábbi célokhoz kíván hozzájárulni: - IKT-val támogatott olyan oktatási környezet kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, - IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a kompetencia alapú oktatás támogatására online adminisztráció és a tanulói elıremenetel online eszközökkel megvalósított követésének bevezetése. Tartalmi elıírások: A projekt megvalósításának idıszakában a programba bevont tanulói csoportok vonatkozásában az alábbi feltételek teljesülése szükséges, amelyeket a pályázónak dokumentálnia kell (pl: napló): - A tanórák legalább 30%-nak IKT-val támogatott 1:1 eszközellátással való megtartása. - Havonta legalább egy alkalommal online mérés-értékelés elvégzése. 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya, amely tanórákon minden diák külön-külön eszköz használatával tanul: Ezen meghatározás alatt olyan oktatási környezet értendı, amelyben a pedagógus által használt informatikai eszköz (legalább egy asztali számítógép vagy laptop) mellett minden egyes diáknál, egy idıben egy saját használatot szolgáló informatikai eszköz (asztali számítógép vagy laptop) van. Elvárás az informatikai rendszerrel szemben a tanári és a diák gépek egyazon hálózathoz csatlakoztatása, az Internet elérés biztosítása, valamint olyan tanári vezérlı és diák kliens rendszer megléte, amely biztosítja a pedagógus részére az egyes diákgépek lezárását (képernyı és/vagy billentyőzet), a diák gépek hálózati korlátozását, illetve bármely gép kepének átvételét és megosztását) A projektben használt fogalmak: IKT: Információs és Kommunikációs - röviden info-kommunikációs -Technólógia Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, és szolgáltatás, amelyek a tanítási-tanulási folyamatba bevonásra, felhasználásra kerülnek. - IKT alapú eszközök:. számítógép és alap perifériái, - IKT alapú módszerek: Olyan konstruktív pedagógián alapuló tanítás-tanulási módok, módszerek, amelyek lehetıvé teszik, hogy az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz kerüljön alkalmazásra a tanítás-tanulás folyamatában. 6/9

7 - IKT-val támogatott tanóra: Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek. - IKT-val támogatott tanórai mérés-értékelés: A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztıformatív és szummatív célú pedagógiai ellenırzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával, támogatásával történı megvalósítása, elısegítve ezzel a Nat célkitőzéseinek megfelelıen az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetıvé, támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elısegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését. Példák: - számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetıséggel) - bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége megfelelı szintő-e az új tartalom befogadására, elsajátítására) - fejlesztı célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenırzı feladatok megoldása a továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenırzésére) - összegzı, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, tudásszintjének mérésére - számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezıgép, stb.) igénybevétele a tanórán a mérésiértékelési folyamatban - aktív tábla, szavazógépek alkalmazása - csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetıvé tevı eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) - mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) - Intézményi online tartalom: Az adott szervezet, intézmény által számítógépes hálózatra közzétett digitális tartalom. Lehet teljesen nyílt, publikus hozzáféréső és lehet bizonyos felhasználókra (pl. az iskola tanarai, tanulói) korlátozott a hozzáférés. 7/9

8 BESZEREZHETİ TANULÓI ESZKÖZÖK Operációs rendszer és irodai alkalmazások Digitális oktatási tartalom Tanulói laptop, mőszaki elıírások Az eszközön szövegszerkesztı, táblázatkezelı, prezentációszerkesztı alkalmazás van telepítve és alkalmas azok futtatására Az eszközön grafikus felülető, több felhasználót kezelı operációs rendszer van telepítve és alkalmas annak futtatására Az eszközön Internet böngészı alkalmazás van telepítve és alkalmas annak futtatására, valamint az SDT tartalmainak megjelenítésére A digitális taneszközt a tanulói eszközre elıretelepítve kell szállítani A digitális taneszköz az azt felhasználó tanulócsoport legalább négy évfolyamán, legalább két közismereti tantárgyból, legalább a tanórák 80%-ban alkalmazható tananyagot kell, hogy tartalmazzon. A beszerzett digitális taneszköznek illeszkednie kell a beszerzı TÁMOP pályázatában érintett azon tanulócsoportjának tantervéhez, amelybe az adott eszköz kerül. A digitális taneszköznek illeszkednie kell a tanulói eszköz mőszaki paramétereihez, különös tekintettel a képernyı felbontásra A digitális taneszköznek a tanulói eszköz böngészıjében is lejátszhatónak kell lennie A digitális taneszköznek alkalmasnak kell lennie a taneszközben tárolt tudás átadásának mérésére a digitális taneszközzel együtt telepített, vagy on-line mérés-értékelési eszközzel A digitális taneszköz felhasználói jogait a fenntartási idıszakra, oktatási felhasználásra tartalmaznia kell a licensznek, amely az eszközhöz kapcsolódó immateriális jogként jelenik meg. Az eszköz kijelzıjének átmérıje legalább 10', felbontása legalább 1024 X 600, valamint alkalmas 16 millió színárnyalat megjelenítésére Az eszköz rendelkezik érintıpaddal Beépített webkamerával rendelkezik Az eszközön a tanári vezérlı szoftver kliense van telepítve és alkalmas annak futtatására (képernyı, billentyőzet lezárására; kijelölt képernyı megosztására; az egyes tanulói eszközök bejelentkeztetésére; mérés-értékelési tevékenység vezérlésére; Internet, alkalmazások lezárására) Az eszközön elıtelepített tartalmak és elıre beállított linkek vannak telepítve az SDT melléklet szerint. Az eszközön elıretelítve megtalálhatóak az SDT tartalmak lejátszásához szükséges szoftverek: Flash Player, SVG player, Quicktime player, Math Player (csak IE), Java környezet, SDT player (A lejátszók díjmentesek, elérhetıségüket az SDT melléklet tartalmazza.) Magyar nyelvő billentyőzettel rendelkezik VGA kimenet Átlagos iskolapad magasságából (60 cm) történı leejtés esetén üzemképes marad és nem szenved látató sérülést és errıl hazai vagy nemzetközi minıségi tanúsítvánnyal rendelkezik 80 Gb HDD vagy 64 Gb SSD Az eszköz legalább 1 Gb RAM-mal rendelkezik Az eszköz legalább 3 USB porttal rendelkezik Az eszköz rendelkezik Ethernet és WiFi ( b,g,n) típusú hálózati csatlakozóval 8/9

9 BESZEREZHETİ TANÁRI ESZKÖZ Operációs rendszer és irodai alkalmazások Az eszközön szövegszerkesztı, táblázatezelı, prezentációszerkesztı alkalmazás van telepítve és alkalmas azok futtatására Az eszközön grafikus felülető, több felhasználót kezelı operációs rendszer van telepítve és alkalmas annak futtatására Az eszközön Internet böngészı alkalmazás van telepítve és alkalmas annak futtatására, valamint az SDT tartalmainak megjelenítésére Az eszközön elıtelepített tartalmak és elıre beállított linkek vannak telepítve az SDT melléklet szerint. A digitális taneszközt a tanári eszközre elıretelepítve kell szállítani A digitális taneszköz az azt felhasználó tanulócsoport legalább négy évfolyamán, legalább két közismereti tantárgyból, legalább a tanórák 80%-ban alkalmazható tananyagot kell, hogy tartalmazzon. Digitális oktatási tartalom A beszerzett digitális taneszköznek illeszkednie kell a beszerzı TÁMOP pályázatában érintett azon tanulócsoportjának tantervéhez, amelybe az adott eszköz kerül. A digitális taneszköznek illeszkednie kell a tanári eszköz mőszaki paramétereihez, különös tekintettel a képernyı felbontásra A digitális taneszköznek a tanári eszköz böngészıjében is lejátszhatónak kell lennie A digitális taneszköznek alkalmasnak kell lennie a taneszközben tárolt tudás átadásának mérésére a digitális taneszközzel együtt telepített, vagy on-line mérés-értékelési eszközzel A digitális taneszköz felhasználói jogait a fenntartási idıszakra, oktatási felhasználásra tartalmaznia kell a licensznek, amely az eszközhöz kapcsolódó immateriális jogként jelenik meg. Tanári laptop, mőszaki elıírások Az eszközön a tanári vezérlı szoftver van telepítve és alkalmas annak futtatására. A tanári vezérlı szoftver alkalmas a tanulói eszközök irányításának átvételére (képernyı, billentyőzet lezárására; kijelölt képernyı megosztására; az egyes tanulói eszközök bejelentkeztetésére; mérés-értékelési tevékenység vezérlésére) Az eszköz kijelzıjének átmérıje legalább 13', felbontása legalább 1024 X 800, valamint alkalmas 16 millió színárnyalat megjelenítésére Magyar nyelvő billentyőzet Beépített webkamerával rendelkezik VGA kimenettel rendelkezik Az eszköz legalább 2 Gb RAM-mal rendelkezik 160 Gb HDD Minimum 2GHz korszerő kétmagos processzor (Intel Core 2 Duo vagy egyenértékő) Az eszköz legalább 4 USB porttal rendelkezik Az eszköz rendelkezik beépített DVD íróval Az eszköz rendelkezik Bluetooth, Ethernet és WiFi ( b,g) típusú hálózati csatlakozóval 9/9

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN Fehér Péter ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ feherp1@t-online.hu Szabó Béláné Széchenyi

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Csoportmunka távolról

Csoportmunka távolról DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKA KAR Csoportmunka távolról TÉMAVEZETİ: DR. RUTKOVSZKY EDÉNÉ EGYETEMI TANÁRSEGÉD KÉSZÍTETTE: KÓSA LAJOS ÁKOS PROGRAMTERVEZİ INFORMATIKUS DEBRECEN 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben