Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének"

Átírás

1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodásról

2 2 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Szt. 37/D. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya az Szt.-ben meghatározott személyekre terjed ki. (2) Az egyes szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához kell benyújtani, kivéve, ha e rendelet ettől eltérően rendelkezik. 2. (1) A kérelmező köteles együttműködni a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályával szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családjára vonatkozóan a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szmr.) szerinti vagyonnyilatkozatot, jövedelmi viszonyairól szóló igazolást. (2) A jövedelem számítására vonatkozó szabályokat az Szt. tartalmazza. (3) Jövedelemmel nem rendelkező személy, vagy más módon nem igazolható jövedelem esetén a jövedelmi viszonyok igazolására teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő nyilatkozatot kell mellékelni. (4) A kérelem benyújtásának egyéb feltételeit az Szt. és az Szmr. állapítja meg. (5) 1 Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások: a) pénzbeli szociális ellátások: tüzelő támogatás, ápolási díj, átmeneti segély és temetési segély, b) természetbeni szociális ellátások: közgyógyellátás, köztemetés, szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díjához való hozzájárulás, átmeneti segély és tüzelő támogatás. A köztemetésről a polgármester dönt. A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. (6) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról a képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt átruházott hatáskörben, kivétel ez alól a köztemetés és a közgyógyellátás. Az ügyet döntésre a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya készíti elő. 1 A 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás január 27-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások: a) pénzbeli szociális ellátások: helyi lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély és temetési segély, b) természetbeni szociális ellátások: közgyógyellátás, köztemetés, szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díjához való hozzájárulás, átmeneti segély és lakásfenntartási támogatás. A köztemetésről a polgármester dönt. A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt.

3 3 3. (1) A megállapított pénzbeli ellátást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya egyedi határozat alapján utalja ki és gondoskodik a rendszeres ellátások Szmr.-ben foglaltaknak megfelelő folyósításáról. (2) Gondoskodik továbbá az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi, elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (3) Az önkormányzat költségvetése terhére biztosított rendszeres pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátások közül egy családnak legfeljebb kétféle ellátás állapítható meg. (4) Amennyiben a család anyagi helyzete azt különösen indokolttá teszi, az Egészségügyi és Szociális Bizottság a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. II.Fejezet Pénzbeli ellátások 1. 2 Tüzelő támogatás 2 A 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. -a szerinti módosítás január 27-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 1.Helyi lakásfenntartási támogatás 4. (1) Helyi lakásfenntartási támogatást (a továbbiakban: támogatás) az önkormányzat az Szt.-ben meghatározott módon nyújt. A támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, önkormányzati bérlakás esetében bérleti díj kiegyenlítésére, továbbá közműtartozások rendezésére, minden egyéb esetben elsősorban közműtartozások rendezésére. (2) a) Önálló támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. b) Az önálló támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vehető elismert lakásnagyság, ba) ha a háztartásban egy személy lakik 60 nm-t, bb) ha a háztartásban két személy lakik 30 nm-t, bc) ha a háztartásban három és ennél több személy lakik 20 nm-t, de a 120 nm-t nem haladja meg, legfeljebb azonban a jogosult által lakott lakás nagysága. (3) (4) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség mértéke 600,-Ft. Az elismert havi költség mértékét évente a helyi költségvetési rendelet határozza meg, és elfogadását követő hónap első napjától kell alkalmazni. 5. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás kiszámítása az Szt.-ben foglaltak alapján történik és az így kiszámított összeg figyelembevételével az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyedi elbírálás alapján állapítja meg a támogatás összegét. (2) Kivételesen indokolt esetben, különösen, ha a család anyagi helyzete azt szükségessé teszi, az Egészségügyi és Szociális Bizottság mérlegelése alapján, fűtési idényenként egy alkalommal tüzelőanyag vásárlására, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztésének támogatására, lakbér vagy albérleti díj megfizetésének támogatására eseti, egyösszegű segély állapítható meg. (3) Egyösszegű támogatásban nem részesíthető az, aki normatív, vagy helyi lakásfenntartási támogatásban részesül, továbbá nem részesíthető helyi lakásfenntartási támogatásban az, aki tárgyévben egyösszegű támogatásban részesült. (4) Évi egyszeri, Ft fűtési támogatás állapítható meg, annak a Lentiben állandó lakóhellyel rendelkező öregségi nyugdíjban részesülő személynek, akinek az igénylés időpontjában havi öregségi nyugdíjának összege nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő esetében az Ft-ot. (5) Amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, akkor a képviselő-testület határozattal dönt a fűtési támogatás nyújtásáról és hirdetmény kibocsátásával határozza meg az igénylés módját és idejét. 6. (1) A támogatás rendszeres és eseti egyösszegű segély formájában állapítható meg. A segély mértéke rendszeres támogatás esetén a) önálló ellátásként havi Ft-tól Ft-ig, b) kiegészítő támogatásként: Ft-ig, c) egyösszegű támogatás esetén pedig legfeljebb Ft-ig terjedhet. (2) A havi támogatás összege: a) 4. (2) bekezdésében meghatározott esetben 1 évre, b) 5. (2) bekezdésében meghatározott esetben egy fűtési szezonra szól. A támogatás folyósításához évente új kérelmet kell előterjeszteni.

4 4 4. Tüzelő támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 5. (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság mérlegelése alapján, fűtési idényenként egy alkalommal tüzelőanyag vásárlására eseti, egyösszegű segély állapítható meg. (2) Egyösszegű támogatásban nem részesíthető az, aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. 6. (1) A tüzelő támogatás mértéke legfeljebb Ft-ig terjedhet. A támogatás összege egy fűtési szezonra szól. (2) A kérelmet az 1. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az Szmr. 1. mellékletében foglalt vagyonnyilatkozatot. A tüzelőanyag vásárlását igazoló számlát utólag is be lehet csatolni. 7. (1) Annak a kérelmezőnek, aki a tüzelő támogatás jövedelmi feltételeinek megfelel, tűzifa adható, amennyiben az önkormányzatnak erre a célra fordítható tűzifa áll rendelkezésére. A döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a jogosultak köréről az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleménye alapján dönt. (2) Tüzelő támogatás (1) bekezdés szerinti formában történő nyújtását a jogosult fűtési idényenként egy alkalommal kérheti, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel. 8. (1) Évi egyszeri, Ft fűtési támogatás állapítható meg annak a Lentiben állandó lakóhellyel rendelkező öregségi nyugdíjban részesülő személynek, akinek az igénylés időpontjában havi öregségi nyugdíjának összege nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő esetében az Ft-ot. (3) A kérelmet az 1. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az Szmr. 1. mellékletében foglalt vagyonnyilatkozatot. Egyösszegű támogatás folyósítása esetén a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztésének, lakbér vagy albérleti díj összegének igazolását a kérelemmel egyidőben kell becsatolni, a tüzelőanyag vásárlását igazoló számlát utólag is be lehet csatolni. 7. (1) A támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a) megszűntek a jogosultság feltételei vagy b) a kérelmező valótlan adatokat közölt és rosszhiszeműen szerzett ellátási jogosultságot. (2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatásban részesített személy az igénybevett támogatás összegét az Szt.-ben meghatározott módon köteles visszafizetni. 8. (1) Annak a kérelmezőnek, aki a lakásfenntartási támogatás jövedelmi feltételeinek megfelel, tüzifa adható, amennyiben az önkormányzatnak erre a célra fordítható tüzifa áll rendelkezésére. A döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a jogosultak köréről az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleménye alapján dönt. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás (1) bekezdés szerinti formában történő nyújtását a jogosult fűtési idényenként egy alkalommal kérheti, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel. (3) Amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmező egyösszegű tüzelő támogatásban részesült, nem jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatásra. A tüzelő nyújtására vonatkozó további kizáró feltételre az 5. (3) bekezdés az irányadó.

5 5 (2) Amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, akkor a képviselő-testület határozattal dönt a fűtési támogatás nyújtásáról és hirdetmény kibocsátásával határozza meg az igénylés módját és idejét. (3) Amennyiben a támogatásban részesített személy valótlan adatokat közölt és rosszhiszeműen szerzett ellátási jogosultságot, az igénybevett támogatás összegét az Szt-ben meghatározott módon köteles visszafizetni. 2. Ápolási díj 9. (1) Ápolási díjra jogosult, továbbá ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki az Szt. 43/B. -ban foglaltaknak megfelel. (2) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó az Szt. 42. (1) bekezdésében felsorolt esetekben. (3) Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (4) 3 Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet az Szmr. szerinti erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az ÖR. 5. mellékletében foglalt jövedelemnyilatkozatot. (5) Valamennyi kérelem elbírálása előtt az ápolt lakóhelyén vagy tartózkodási helyén környezettanulmányt kell készíteni, melynek során vizsgálni kell, hogy a körülmények alapján az ápolással járó kötelezettség teljesíthető-e. A környezettanulmány elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának kijelölt szociális ügyintézője a Kolping Gondozási Központ munkatársának közreműködésével gondoskodik. (6) Az ápolási díj folyósításának megszüntetésére az Szt. szabályait kell alkalmazni. A megszüntetés során az Szt.-ben foglaltak teljesülése elmaradásának ellenőrzését a házi segítségnyújtást nyújtó szolgáltató intézmény, a Kolping Gondozási Központ végzi. 10. (1) 4 A megállapított ápolási díj összegét úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet kevesebb az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80 %-ánál, és nem haladhatja meg az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 140 %-át, amennyiben a hozzátartozó több személy ápolását látja el. (2) Az a személy, aki az eljárás során valótlan adatokat közölt és ezzel rosszhiszeműen ellátási jogosultságot szerzett, köteles az igénybe vett ápolási díj megtérítésére, vagy visszafizetésére. 3 A 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. -a szerinti módosítás január 27-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet az Szmr. szerinti erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 4 Az 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás január 28-án lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 10. (1) A megállapított ápolási díj összegét úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-nál, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, amennyiben a hozzátartozó több személy ápolását látja el.

6 6 (3) Az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálatához a 9. (5) bekezdésben meghatározott szolgáltatást nyújtó intézmény környezettanulmánya és javaslata is szükséges. 3. Átmeneti segély 11. (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az Szt. 45. (1) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából szociálisan rászorult személy, akinek az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetében a 200 %-át nem haladja meg. (3) Havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező személy, különösen a pályakezdő fiatal, álláskeresési támogatásban, rendszeres szociális segélyben nem részesülő és szabadságvesztésből szabadult személy részére átmeneti segély havi rendszerességgel is folyósítható. 12. (1) A segély összege családonként egy alkalommal Ft-tól Ft-ig terjedhet, azonban kivételesen indokolt esetben Ft-ig terjedő összeg is megállapítható. (2) A 11. (3) bekezdés alapján folyósított átmeneti segély havi összege nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-ánál. (3) Bekövetkező anyagi veszélyhelyzet, különösen elemi kár esetén az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha: a) a kölcsönben részesülő megállapodásban vállalja a kölcsön összegének havi egyenlő részletekben egy év alatt történő visszafizetését és b) lakóingatlanának az összeg erejéig jelzáloggal történő megterhelését. (4) A kölcsön összege legfeljebb Ft-ig terjedhet. (5) A megállapodás megkötéséről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya, az összeg kifizetéséről és behajtásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik. 13. (1) Átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre szoruló személy, vagy bárki előterjeszthet, aki tudomást szerez a segélyre szoruló helyzetéről. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az eljárást hivatalból is megindíthatja. (2) A segélyezés történhet egyszeri vagy több alkalomra szóló kifizetés formájában. Többszöri segély folyósítása esetén meg kell állapítani a kifizetések időpontját és az alkalmanként kifizetésre kerülő összeget. (3) Indokolt esetben a segély felvételére a jogosulton kívül felhatalmazható a korlátozottan cselekvőképes fiatalkorú személy, gyermekvédelemmel foglalkozó személy, hivatásos pártfogó, családgondozó, gondnok is.

7 7 (4) Indokolt esetben a segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról történő elszámolásra. A határozatban a felhasználás célját ez esetben meg kell határozni. (5) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 4. Temetési segély 14. (1) Temetési segély adható a) annak a hozzátartozónak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg és a temetési költségek viselése a saját, vagy a család megélhetését veszélyezteti, b) egyedülálló személy esetében annak, akinél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 350 %-át. (2) Nem állapítható meg temetési segély az Szt. 46. (2) bekezdésében meghatározott személyen kívül annak, aki az elhunyttal tartási, öröklési szerződést kötött, vagy végrendeletében vagyon hátrahagyása mellett eltemettetésére kötelezett. (3) A temetési segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legalább 10 %-a, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a LE-KO Önkormányzati, Közszolgáltató és Építőipari Kft. tárgyévi számítása alapján kerül meghatározásra. (4) A temetési segély összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek: a) 25 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át, b) 20 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 200 %-át, egyedülálló esetén a jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, de nem haladja meg annak 250 %-át, c) 10 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem haladja meg annak 300 %-át, egyedülálló esetén a jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, de nem haladja meg annak 350 %-át. (5) A kérelmet, a haláleset bekövetkezését követő 60 napon belül lehet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtani, a temetés költségének előzetes kifizetésére az Szmr ában foglalt esetben kerül sor. III. Fejezet Természetben nyújtott ellátások

8 8 5. Közgyógyellátás 15. (1) Közgyógyellátásra való jogosultság az Szt. 50. (3) bekezdése szerint annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %- át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke: a) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, b) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 23 %-át meghaladja. (2) Egyedül élő, valamint egyedülálló személy esetében a jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a. (3) A kérelmet az Szt ban és az Szmr ban foglaltak figyelembevételével kell benyújtani és elbírálni. 6. Köztemetés 16. (1) Egyedi döntés alapján a köztemetés költségének megtérítése alól mentesíthető az a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személy, aki az elhunyt személy eltemetésére köteles. 17. (1) 5 (2) Szociálisan hátrányos helyzetben lévő személynek az tekinthető, akinek családjában: a) az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át, b) tartós a munkanélküliség, c) fogyatékkal, vagy tartós betegséggel élő van. (2) 6 7. Rendszeres szociális segély (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy együttműködésre köteles: a) a Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban: szolgálat), b) az önkormányzattal a felülvizsgálat során. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy számára a szolgálat az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedési 5 Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése január 27. napján. Ezidáig hatályos rendelkezés: 17. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal kötött megállapodásban vállalhatja, hogy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat, továbbá közfoglalkoztatásban vesz részt. 6 Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése január 27. napján. Ezidáig hatályos rendelkezés: 17. (2) A megállapodást a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja.

9 9 programot (továbbiakban: program) dolgoz ki, melyről a segélyben részesülővel írásban megállapodást köt. (4) A program a következőkre terjedhet ki a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, és a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy beilleszkedési programjának tartalmaznia kell a tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg. Az egyén beilleszkedési programja több típusú program elemeit is tartalmazhatja, ha azok együttes alkalmazásával érhető el a kívánt eredmény. (6) Ha a beilleszkedést segítő program a nem foglalkoztatott személy önkormányzati foglalkoztatására irányul, a szolgálat közli a segélyben részesülő személyazonosító adatait, lakó-, vagy tartózkodási helyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét a közfoglalkoztatás feladatát ellátó LENTI VÁROSÜZEMLETETŐ Nonprofit Kft.- vel. 18. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a szolgálatnál megjelenni. A döntéshozó a megjelenési kötelezettség határidejéről haladéktalanul írásban tájékoztatja a jogosultat. (2) Amennyiben a nem foglalkoztatott az (1) bekezdésben, valamint a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban foglalt együttműködési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a szolgálat 8 napon belül írásban felszólítja a mulasztás 8 napon belül történő pótlására. Aki a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, vagy akinek a mulasztás ténye később jutott tudomására, mulasztását a tudomásra jutástól, vagy akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül igazolhatja. Egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. (3) A szolgálat legkésőbb a mulasztástól, vagy az együttműködéstől számított 30 napon belül jelzi a döntéshozó felé, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének a felhívás ellenére sem tesz eleget. 19. (1) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a segélyezett a) a felülvizsgálat során nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, b) az együttműködési felhívásra nem jelent meg és az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől megjelölt naptól számított 8 napon belül nem mutatja be, c) az együttműködésre kijelölt szervvel az első jelentkezésként megjelölt időpontig önhibájából nem veszi fel a kapcsolatot, d) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező, vagy a segélyezett a Szt. 37/D. (1)-(2) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, e) a beilleszkedési programban foglaltakat neki felróható okból nem teljesíti,

10 10 f) a számára előírt foglalkozáson neki felróható okból nem jelenik meg. 8. Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás személyi térítési díjához való hozzájárulás 20. (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások személyi térítési díjához való hozzájárulásban részesíti az arra rászorulót. (2) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások személyi térítési díjához való hozzájárulásra az jogosult, aki szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás vagy időskorúak nappali ellátása valamelyikét igénybe kívánja venni, de egyéni szociális helyzete, mint súlyos betegség, fogyatékosság, magasabb összegű kiadások, vagy egyéb ok nem teszi lehetővé a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (továbbiakban: KOSZISZ) által a Kolping Gondozási Központra megállapított és közzétett teljes vagy csökkentett összegű térítési díj fizetését. (3) A támogatás iránti egyéni kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell támogatás igénybevételére jogosító körülmények igazolását. (4) A kérelmet az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el. A kérelem alapján megállapított támogatási összeg az új térítési díj megállapításáig, de legfeljebb 1 évre szól, és a Kolping Gondozási Központ felé kerül átutalásra. IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 21. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó e rendeletben meghatározott alapszolgáltatásokat és szakosított ellátási formákat. (2) Az alapszolgáltatás keretében gondoskodik az étkezésről, a házi segítségnyújtásról, családsegítésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, közösségi ellátásokról, támogató szolgáltatásról és a nappali ellátásokról. (3) A fenti alapszolgáltatásokat a) az étkeztetést a KOSZISZ intézménye a Kolping Gondozási Központ Lenti és kistérsége útján, b) a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és a támogató szolgáltatást Lenti Kistérség Többcélú Társulása által a KOSZISZ-szal kötött feladat-ellátási szerződés útján, c) a családsegítés feladatainak ellátását Lenti Kistérség Többcélú Társulásának intézménye, a Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján, d) a közösségi ellátást a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat ellátási szerződés alapján a Völgy Alapítvány útján biztosítja.

11 (1) Az étkeztetésre vonatkozó szabályokat az Szt. tartalmazza. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos, kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C. (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. (5) Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai-, vagy a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. -ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik. 23. Az étkeztetést, amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent, a Kolping Gondozási Központ biztosítja: a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, vagy b) elviteli lehetőséggel, vagy c) indokolt esetben házhoz szállítással. V. Fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 24. (1) A szociálpolitikai kerekasztal megszervezésére vonatkozó főbb szabályokat az Szt. tartalmazza. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, ülését az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülése nyilvános. VI. Fejezet Záró rendelkezések 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12 Lenti, január dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Horváth László sk. polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: január 26. napján. dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Kiadmány hiteléül:

13 13 1. melléklet a 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 7 K É R E L E M Név:... Születési név:... Szül. hely, idő:.. Anyja neve: TAJ szám:... Lakcím:.szám alatti lakos kérem szíveskedjenek tüzelő vásárlási támogatásban részesíteni. I n d o k o l á s:. Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje. Lenti, 20 kérelmező 7 Módosította a 3/2011.(I.26.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése január 27-én.

14 14 Nyilatkozat tüzelő vásárlási támogatás iránti kérelemhez Alulírott..Lenti,..szám alatti lakos nyilatkozom az alábbiakról: Lakásban tartózkodásom jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, szívességi lakáshasználó, egyéb. (megfelelő rész aláhúzandó) Velem közös háztartásban élők száma: fő. Annak a lakásnak a nagysága, amelyre tekintettel a támogatást igénylem:... m2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Lenti, támogatást kérő aláírása

15 15 Jövedelemnyilatkozat Személyi adatok: 1.) Az ellátást igénylő neve: Születési név: Születési hely, idő:.. Anyja neve:. Adószám:. Taj szám:. 2.) Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:.. 3.) Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:. 4.) Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és személyi adatai /születési hely, idő, anyja neve/.. 5.) A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének pontos címe:. 6.) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: fő 7.) A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve: (szül.hely, idő, anyja neve, foglalkozás) a.). b.).. c.).. d.).. e.)... f.).

16 16 Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1./ Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem 2./ Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3./ Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem 4./ Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5./ Táppénz, gyermekgondozási támogatások 6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás 7./ Egyéb jövedelem 8./ Összes jövedelem Kérelmező jövedelme Közeli Hozzátar- tozók jövedelme Összesen Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem: Ft/hó (ügyintéző tölti ki) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (6)-(7) bekezdései alapján az önkormányzat az állami adóhatóság útján ellenőrizheti. Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje. Lenti, az ellátást igénylő vagy törv. képv. aláírása.. a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

17 17 2. melléklet a 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Kérelmező adatai: átmeneti segély igényléséhez Név:..Születési név: Szül.helye:..... Ideje: Anyja neve:... TAJ szám:... Állandó lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Családi állapota:... Foglalkozása:... A segélykérelem indoka: Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma :... fő A hozzátartozók adatai: Név, születési név is Hozzátartozói minőség Születési hely, idő Anyja neve

18 18 Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1./ Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem 2./ Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3./ Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem 4./ Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5./ Táppénz, gyermekgondozási támogatások 6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás 7./ Egyéb jövedelem 8./ Összes jövedelem Kérelmező jövedelme Közeli Hozzátar- tozók jövedelme Összesen Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:. Ft/hó Nyilatkozat egyedülállóság tényéről: Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedülállóként élek/ nevelem gyermeke(i)met. Nyilatkozat: Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (6)-(7) bekezdései alapján az önkormányzat az állami adóhatóság 8 útján ellenőrizheti. Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje. L e n t i, 20 kérelmező A kérelemhez csatolni kell: - kérelmező és vele közös háztartásban élők megelőző havi nettó jövedelméről, egyéb jövedelméről (családi pótlék, özvegyi nyugdíj, stb.) szóló igazolást - álláskeresési támogatásban részesülő esetén Munkaügyi Központ határozatát - ellátással nem rendelkező esetén a Munkaügyi Központ igazolását, hogy járadékra nem jogosult, de nyilvántartásukban szerepel - tanulói jogviszony igazolását nagykorú esetén 8 Az 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet pontja szerint a fővárosi/megyei APEH szövegrész az állami adóhatóság szövegre módosul, mely módosítás január 28-án lépett hatályba.

19 19 3. melléklet a 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M temetési segély megállapításához Alulírott:...születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcím:... Kérem, szíveskedjenek részemre temetési segélyt megállapítani, mivel hozzátartozóm eltemettetéséről gondoskodtam. Kérelmező és családjában élő hozzátartozók adatai: Név: Családi kapcs. Szül.h: év, hó, nap Foglalk. Havi jöv. A kérelem elbírálásához szükség van: A közös háztartásban élők utolsó havi nettó keresetéről szóló igazolásra vagy nyugdíjszelvényre, a temetési számla eredeti példányára, a halotti anyakönyvi kivonat másolatára és az alábbi nyilatkozatra: N y i l a t k o z a t Alulírott... nyilatkozom, hogy az elhunyttal eltartási szerződés, illetve végrendelet készült* nem készült* *(megfelelő rész aláhúzandó!) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje. L e n t i, kérelmező aláírása

20 20 4. melléklet a 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások személyi térítési díjának csökkentéséhez illetve elengedéséhez (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) Név:.. Születési név: Szül.hely. idő:.. Anyja neve: TAJ szám: Lakcím: Az igényelt alapszolgáltatás megnevezése: - Kezdő időpontja:... - Intézményi térítési díj összege: - Személyi térítési díj összege:... Kérelmező havi rendszeres jövedelmének összege:. Rendszeres ellátás megnevezése: nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, árvaellátás, családi pótlék, egyéb Közgyógyellátásban részesülök: Igen Nem A közös háztartásban élők: Neve szül.adatok foglalkozása jövedelme Kérelmemet az alábbiakkal indokolom: Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje. L e n t i, 20 kérelmező aláírása

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben