Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 252/2004. (XII.17.) Kt határozatával elfogadta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési alapkoncepcióját, majd 2006., valamint novemberében a felülvizsgálatát is. A koncepció feladata, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, amelyet az önkormányzatnak követnie kell a szociális szolgáltatások fejlesztése során. A törvényi szabályozás értelmében a koncepció tartalmát a települési önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálnia. Az aktuális felülvizsgálati anyagban be kell mutatni az eltelt két évben a szociális szolgáltatások terén bekövetkezett változásokat (jogszabályi környezet, intézményrendszer strukturális átalakulása, stb.), valamint meg kell határozni a jövőre vonatkozó elképzeléseket. A felülvizsgálatról készült anyag összeállításában részt vettek a szociális, valamint gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények, civil szervezetek, nem állami fenntartású szociális szolgáltatók, továbbá véleményezésre megküldtük a Csongrád Megyei Önkormányzatnak, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztalnak. Fentiek alapján terjesztem be a T. Képviselő-testületnek a koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és kérem annak megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását:

2 2./ Kt Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és az elfogadja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jelenlegi intézményrendszer biztosítja a szociális és gyermekvédelmi feladatok szakszerű ellátását, és a szakmai munka feltételeit. 3. A Képviselő-testület a koncepcióban megvalósítandó feladatokkal, a fejlesztés irányával egyetért, és felkéri a területen dolgozó szakembereket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak, és erről a következő felülvizsgálat alkalmával számoljanak be. A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentes Város Jegyzője 4. Szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői 5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály 6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály Szentes, november 28. Szirbik Imre

3 Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán november

4 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete év decemberében fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A törvényi előírásoknak megfelelően, amely a koncepció kétévenkénti felülvizsgálatát írja elő, az alapkoncepció 2006., valamint novemberében felülvizsgálatra került, bemutatva a bekövetkezett változásokat és megfogalmazva a további teendőket. A jelenlegi felülvizsgálat keretében azokat a fejezeteket, információkat, amelyekben számottevő változás az alapkoncepció, valamint a felülvizsgálatok elfogadása óta nem következett be, vagy számszerű változás nincs, általában nem fogalmaztuk újra. A felülvizsgálat módszerei között az alapkoncepcióval történő összevetést, az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintését, adatgyűjtést, kérdőíves módszerrel megvalósuló adatfelmérést végeztünk. A koncepció 2004-ben megfogalmazott fő célja nem változott. A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és segítettek együttműködését. Az elmúlt két év is a szociális és gyermekvédelmi ellátások többszöri változását hozta, a folyamatosan módosuló jogszabályi környezet nagymértékben megnehezíti a közép- és hosszú távú tervezést. I. Demográfiai adatok alakulása Születések és halálozások változása Születések száma Halálozások száma év év év szeptember A lakosság korösszetételének változása Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves éves Összesen

5 3 Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves éves Összesen Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év szeptember Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves éves Összesen A népesség korösszetétele hasonlóan az országoshoz az idősebb korcsoport felé tolódott el, és folyamatos az idős, eltartott népesség számának növekedése. Az alábbi táblázat bemutatja Szentes város közigazgatási területén január hónapban nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát nagyobb ellátás típusonként személyre vonatkozó bontásban. Ellátás megnevezése január/fő Öregségi nyugdíj 5212 Rokkantsági nyugdíj 2884 Özvegyi nyugdíj 426 Árvaellátás 341 Mezőgazdasági szövetkezeti járadék 9 Baleseti járadék 34 Átmeneti járadék 77 Rendszeres szociális járadék 608 Rokkantsági járadék 134 Rehabilitációs járadék 39 Házastársi pótlék 130 Egyéb nyugdíj, járadék 9 Összesen (fő) 9903 A fenti táblázatban egy személy csak egyszer szerepel, de sok esetben előfordul az, hogy egy személy többféle ellátást is kaphat ( pld. öregségi nyugdíj + özvegyi nyugdíj + hadigondozotti ellátás), tehát ha a meghatározott ellátás típusok szerint készítjük a kimutatást, akkor ez a szám jóval nagyobb, hiszen egy személy több helyen kerül besorolásra. Az öregségi nyugdíjban részesülők magas száma maga után vonja a szociális ellátások iránti igények emelkedését is, de ugyanez mondható el a több ezer rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesülők esetében is, itt a szociális ellátások mellett fokozottabb igény jelentkezik az egészségügyi ellátás területén is.

6 4 II. Munkanélküliség a városban A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltségének tájékoztatása szerint a regisztrált álláskeresők számának stagnálása volt megfigyelhető. Az elmúlt féléves időintervallumban a regisztrált álláskeresők számának alakulását a következő diagram szemlélteti: Szentes és térsége szeptember havi fontosabb számadatai a következők: A regisztált álláskeresők számának alakulása az elmúl hat hónap során Fő Április 2010.Május 2010.Június 2010.Július 2010.Augusztus 2010.Szeptember Hónapok A regisztrált álláskeresők száma 2241 fő, amely 25 fő csökkenést jelent a megelőző havi értékhez képest (2010. augusztus hónap 2266 fő). Munkanélküli ellátásban 974 fő részesült (- 35 fő). Az álláskeresők településenkénti megoszlása a vizsgált hónapban az alábbiak szerint alakult: Település neve Regisztrált fő Ellátott fő Nyilvántartott álláskeresők aránya Derekegyház Szentes Nagymágocs Árpádhalom Fábiánsebestyén Eperjes Nagytőke Szegvár Összesen Szentes és az egyes települések értékei az egyes aktuális vizsgálati időszakokban folyamatosan változnak. Különösen szembetűnő változások figyelhetőek meg települési vonatkozásban: a kisebb települések érzékenyebben reagálnak a munkaerő-piac változásaira.

7 5 A térségi álláskeresők regisztrációjának alakulását szeptember hónapban az alábbi diagram szemlélteti: Térségi regisztrált munkanélküliek (fő) Derekegyház Szentes Nagymágocs Árpádhalom Fábiánsebestyén Eperjes Nagytőke Szegvár A munkanélküli regisztráció input oldala a munkanélküli nyilvántartásba történő bevonás, illetve annak bemeneti paraméterei. Ez egyrészt nagyságrendiséget (aktualizált kérelmek száma, kirendeltségi forgalom), másrészt a regisztráltak kvalitatív jellemzőit jelenti (iskolai végzettség, életkor, stb.). Iskolai végzettségük alapján jelenleg a szakmunkásképzőt (29,36 %) és az általános iskolát végzettek (30,83 %) vannak a legnagyobb számban, de jelentős a szakközépiskolát végzettek száma is (20,26 %). A végzettség szerinti júliusi értékeket és megoszlásokat a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Összes fő Megoszlás (%) 8 általánosnál kevesebb 24 1,1 Általános iskola ,8 Szakiskola 22 1,0 Szakmunkásképző ,4 Gimnázium 166 7,4 Szakközépiskola ,3 Technikum 80 3,6 Főiskola 115 5,1 Egyetem 31 1,4 Összesen ,00

8 6 A regisztráltak nemenkénti bontásáról elmondható, hogy a nyilvántartások szerint a munkanélküli férfiak - nők aránya ( 1122 fő fő / 20,07% 49,93 %,). Az életkor szerinti megoszlást a következő táblázat mutatja be: Korcsoport 17 év alatt éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves felett 12 Összesen A pályakezdő munkanélküliek még mindig jelentős részét képezik a munkanélküliek számának. A pályakezdő munkanélküliség elmúlt hat havi változását az alábbi diagram szemlélteti. A havi számadatok tekintetében az előző hónaphoz képest számottevő csökkenés nem tapasztalható ( = -4 fő). fő Március Pályakezdők számának alakulása az elmúlt hat hónapban Április Május Június hónapok Július Augusztus Szeptember A munkaerő-piaci helyzet alakulásban az elmúlt két évben nagy szerepet játszott az aktív korúak segélyezésének átalakítása, amely a segélyezés helyett a foglalkoztatásra, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre helyezte a hangsúlyt, amely az Út a munkához program keretében valósult meg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény értelmében szociális rászorultság esetén a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint (álláskeresési ellátás kimerítése, illetve meghatározott

9 7 időtartamú együttműködés a Munkaügyi Központtal) az aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg. Amennyiben nem tud a jogosultnak munkát biztosítani, részére rendelkezésre állási támogatást folyósít, ha saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított. Nem biztosított a megélhetés, ha a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%- át és vagyona nincs. A rendelkezésre állási támogatás havi összege Ft. A törvény módosítása után minden aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy jogosultsága felülvizsgálatra került február 20-ig. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a rendszeres szociális segélyt. A felülvizsgálat során 439 fő rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága került megállapításra. A jogosultak részére az önkormányzat a Közfoglalkoztatási Terv alapján (210 fő részére) közcélú foglalkoztatást szervezett. Szentesen a tervet az április 15. határidő helyett az országban az elsők között, februárjában fogadta el a Képviselő-testület. Kiemelt cél az volt, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek akik évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti évben a tervezett 210 munkahely helyett 292 valósult meg, ahol összesen 364 fő dolgozhatott. Az átlagos foglalkoztatási időtartam 7,57 hónap/ fő volt. A leghosszabb időtartam egész éves szerződést jelentett. Két nagy létszámot foglalkoztató intézménynél, a Városellátó Intézménynél és az Üdülőközpontnál idényjellegű, 4-9 hónapos volt a foglalkoztatás. Rövidebb időtartamú volt a foglalkoztatás, ha a munkavállaló teljesítménye alapján a szerződése nem került meghosszabbításra, vagy a munkavállaló a szerződés lejárta előtt felmondta a munkaviszonyát. Volt olyan szerződő is, aki összesen 3 napot dolgozott. Azok esetében, akik a munkát visszautasították, vagy a szerződés lejárta előtt felmondták, illetve a munkáltató bontotta fel a szerződést igazolatlan hiányzások vagy ittasság miatt, az aktív korúak ellátására való jogosultság egy év időtartamra megszüntetésre került. A próbaidő alatti felmondás és a határozott idejű szerződés lejárta esetén a munkanélküli személy újra jogosulttá vált az ellátásra. A közfoglalkoztatás legaktívabb időszaka III. negyedév volt. 28 intézményben folytatódott a közcélú foglalkoztatás, közülük 22 önkormányzati és 6 egyéb fenntartású foglalkoztató. A foglalkoztatottak létszáma az idényjellegű feladatok ellátásával havonta változó volt. A közfoglalkoztatási terv alapján a foglalkoztatni tervezett 376 fő létszámmal szemben a teljesített havi átlaglétszám 362 fő volt. A havi átlaglétszámban jelentkező különbséget az egyes munkavállalókat nem a teljes időszakban történő alkalmazása okozza. A Városellátó Intézmény és az Üdülőközpont nagyobb létszámú munkavállalót szezonális jelleggel alkalmazott, így augusztus és szeptember hónapban jelentős számú munkaszerződés járt le.

10 év első félében megvalósuló Téli-tavaszi közmunka pályázati programokon túl a harmadik negyedévében a közcélú foglalkoztatással párhuzamosan két közhasznú pályázati program is elindult a parlagfű irtására. Az egyik ig 5 fő foglalkoztatását, míg a másik pályázat ig 4 fő foglalkoztatását tette lehetővé. Feladatuk a város zöldterületein a parlagfű-mentesség biztosítása volt évben folytatódott az intézmények többségében a kisegítői, karbantartói, takarítói munkakörökben a szakképzetlen vagy szakmunkás közcélú munkavállalók foglalkoztatása. Ezen túlmenően sikerült elhelyezni újabb 26 fő érettségizett és 12 fő felsőfokú végzettségű munkavállalót, elsősorban adminisztratív, pedagógiai asszisztensi, gondozói munkakörökben. A 22 fős, építési szakemberekből álló brigád egyeztetett ütemterv alapján végezte a munkáját május 01. napjától a közfoglalkoztatásban a dolgozókkal és a munkáltatókkal napi szinten tartotta és tartja a kapcsolatot a pályázati programból finanszírozott 2 fő közfoglalkoztatás-szervező évben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázat keretében biztosította, hogy a korábbi közfoglalkoztatás-szervezők munkaszerződése meghosszabbításra kerüljön. A kapcsolattartás mellett fő feladatuk a karbantartó brigád feladatainak ütemezése, irányítása, ellenőrzése és az intézmények igényeinek a felmérése, továbbá a főkertészhez tartozó parkgondozó-brigád napi tevékenységének irányítása. A munka megélhetést biztosít és értelmet ad a mindennapoknak. A program hozadéka az is, hogy többen szeretnék a munkafeladataiknak megfelelően képezni magukat. Az egyéni érdeklődés és a képességek felismerése nagyon fontos, kiemelten azokon a területeken, ahol gyermekekkel vagy idősekkel foglalkoznak. A munkahelyi közösségek számára nagy segítség a közfoglalkoztatottak jelenléte, ezáltal a beilleszkedés is könnyebbé vált. A munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a teljesítmény fokozatosan javul. A közfoglalkoztatásban két fő motivációja van a teljesítmények javításának, az egyik, közvetlenül elérhető lehetőség a munkaszerződések hosszabbítása, a másik lehetőség az adott intézmény megüresedett álláshelyeinek betöltése. Ebben az időszakban 7 fő közcélú munkavállaló kapott munkáltatójánál határozatlan idejű munkaszerződést. A segélyezettek munkaközvetítésre történő behívása havi rendszerességgel történt, mely alkalmak a munkaszerződéseken kívül néhány megszüntetést is eredményeztek, mivel mindig akadt olyan, aki nem vállalta el a felkínált munkalehetőséget. III. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások változásai, jelenlegi helyzete évben a nyugdíjminimum legkisebb összege ,-Ft-ra változott, így a támogatásokat ennek megfelelően kellett az év elején felülvizsgálni, és az új összegeknek megfelelően megállapítani és folyósítani. A szociális, valamint a gyermekvédelmi törvény módosítása értelmében az egy főre jutó havi jövedelem kiszámítása változott január 1-jétől. Előzőleg a kérelem beadását megelőző háromhavi nettó jövedelmet kellett alapul venni, ami a változással egy hónapra csökkent. Ez azt jelenti, hogy akinek egy hónapban valamilyen oknál fogva csökken a bevétele, jogosultságot szerezhet a különféle támogatásokra annak ellenére is, hogy a következő hónaptól már magasabb jövedelme van.

11 9 Változott az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyére jogosultak köre január 1-jétől nemcsak a munkaképesség-csökkenését legalább 67%-ban elveszítettek igényelhetik a támogatást, hanem azok is, akiknek az egészségkárosodása legalább 50%-os. Ez alapján azok, akiknek egészségkárosodása legalább 50%-os, és akik eddig nem kaphattak rendszeres szociális járadékot, mert az ahhoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkeztek, azoknak rendszeres szociális segélyt kell megállapítani. Az aktív korú rendszeres szociális segélyt igénylők száma már évben folyamatosan nőtt, ez a tendencia folytatódott az év első felében is, amelynek fő oka a viszonylag magas támogatási összeg, valamint az, hogy aki erre a támogatásra jogosult, alanyi jogon egészségügyi szolgáltatásra is jogosulttá válik a támogatás ideje alatt. A közgyógyellátás területén változás, hogy amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb időtartamra magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, a különbözet 6 havi összegének 30%-át is át kell utalni az egészségbiztosítási szerv részére. Változást jelent az is, hogy nem a határozat jogerőre emelkedése után után kell a térítést átutalni a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) részére, hanem már a határozat meghozatalát követő 3 napon belül, amely szintén az adminisztrációs munkát növeli. Amennyiben az önkormányzat a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelést azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti a MEP január 1-jétől kettő új feladattal bővült az osztály tevékenysége, a jegyzői jövedelemvizsgálattal a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint idősotthoni ellátás esetében kell igazolást kiállítani, míg a másik feladat a gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működtetése, amely a házi segítségnyújtás esetében állapította meg a gondozási szükséglet idejét. A jövedelemvizsgálatot január 1-jétől már csak az idősotthoni ellátás esetében kell elvégezni, a gondozási szükségletet végző szakértői bizottság munkája is befejeződött augusztus 31-vel. Ezt a feladatot a továbbiakban az intézményvezetőknek kell elvégezniük évben a Képviselő-testület március 1-jétől vezette be a szociális kamatmentes kölcsönt, melynek keretében azoknak a családoknak nyújtott segítséget, akik a lakással kapcsolatos felszaporodott hátralékos rezsiköltségeiket nem tudták önerőből rendezni, és más támogatás keretében nem lehetett hathatós segítséget nyújtani számukra. Fő hozománya a kölcsön bevezetésének, hogy sok esetben az igénylés beadásakor derült ki, hogy a család más, vissza nem térítendő támogatásra is jogosult, így annak keretében tudtunk részükre segítséget nyújtani ben újraindult az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében az állattartási program indult el. 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A támogatott családok az állatokat a jó gazda gondosságával nevelték fel évben központi törvénymódosítások nem érintették a pénzbeli és természetbeni szociális- és gyermekjóléti ellátások területét. A hatályos rendelkezések értelmében történtek meg a rendszeres támogatások felülvizsgálatai (aktív korúak segélye, időskorúak járadéka, ápolási díj) a változatlan, ,-Ft összegű öregségi nyugdíjminimum figyelembevételével.

12 10 A megkezdett programok - közfoglalkoztatási program, szociális malacprogram folytatódtak, a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően a program értékelésére is sor került szeptember hónapban az intézményvezetők, valamint a programban részt vevő munkavállalókkal közösen. Élve a törvényi felhatalmazással sor került a helyi szociális rendelet módosítására, melynek elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy a családi, egészségi, mentális gondokkal küzdő aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére rendszeres szociális segély kerülhet megállapításra annak érdekében, hogy ne legyenek ellátás nélkül. Az állattartási programban részt vevő 20 család is teljesítette eddig vállalt kötelezettségeit. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.)Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően április 30-ig lehetett krízistámogatást igényelni azoknak, akik a válsággal kapcsolatosan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, elsősorban munkahelyük elvesztésével, valamint pénzintézeti törlesztő-részletük nagymértékű emelkedésével kapcsolatosan április 30-ig 185 kérelem került továbbításra a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz. A gyermekek nyári gyermekétkeztetéséről szóló 11/2010. (IV.20.) SZMM rendelet szerint évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése. A eft központi támogatáshoz közel eft-ot saját forrásból biztosított az önkormányzat, ezzel lehetővé téve 638 gyermek napi egyszeri meleg étkezését a nyár 44 munkanapján. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása Aktív korú nem foglalkoztatottak támogatásában részesülők Aktív korú nem foglalkoztatottak segélye szeptember Rendszeres szociális segélyben részesülők száma Rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma Közcélú foglalkoztatott Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyére jogosultak Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye szeptem ber 30. Támogatottak száma

13 11 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka szeptember 30. Támogatottak száma Ebből: bentlakásos intézményben lakó Házas-, vagy élettársával él Egyedülálló 75 év feletti Egyedülálló 75 év alatti Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma Szeptem ber Ebből: -kiskorú nagykorú Halmozottan hátrányos helyzetű (megállapítására évtől kerül sor) A támogatással együtt járó kedvezmények is bővültek évben, mivel a gyermekétkeztetés esetében ingyenes ellátásra jogosultak köre az általános iskola 6. osztályába járó gyermekekre is kiterjedt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére évente kettő alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás került kiutalásra. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, mely támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család összetételét évben a támogatás összege 6270,-Ft. A kiegészítő támogatáshoz is társul kettő alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szeptem ber 30. Támogatásban részesülő

14 12 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások nagy részét képezték a gyermekek napközbeni ellátására kiutalt segélyek, mivel a fő irányvonal az volt, hogy a rászoruló gyermekek részére biztosított legyen a napi háromszori étkezés, valamint az, hogy a megállapított támogatási összegek valóban hathatós segítséget nyújtsanak a családok részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szeptem ber 30. Támogatásban részesülők Természetbeni ellátásban részesülők Pénzbeli ellátásban részesülők Napközi térítési díjban részesülők Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj Önkormányzati ösztöndíj Ösztöndíjban részesülők száma Felnőttek átmeneti segélyét sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére igényelték azok a családok, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra. Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Szeptem ber 30. Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek Szociális kölcsönben részesülők száma Lakásfenntartási támogatás Szeptem ber 30. Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek

15 13 Természetbeni támogatásban részesültek Adósságkezelési támogatás Az adósságkezelési szolgáltatás esetében fő célkitűzés volt, hogy a szolgáltatókkal szoros együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy minél kevesebb család kerüljön az adósok közé, a felhalmozódott tartozásokat minél előbb rendezni lehessen. Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Szeptem ber 30. Támogatottak száma Adósságkezelések száma Ápolási díjat hozzátartozók ápolásáért, gondozásáért lehet igényelni. A törvényi szabályozás szerint, aki ápolási díjban részesül, mellette 4 órás munkaviszonyt létesíthet. A jelenlegi támogatottak között is vannak olyanok, akik így egészítik ki az egyébként nem magas összegű ápolási díjukat év végén pályázati program indult, melynek keretében továbbképzésben vehetnek részt azok az ápolók, akik szabadidejükben szívesen segítenének mások gondozásában is házi segítségnyújtás keretében, díjazás ellenében. Ápolási díj Szeptem ber 30. Támogatottak száma Ebből: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylő személyt ápolók szeptember 1-jétől Méltányosságból, ha az ápolónak előtte volt jövedelme Méltányosságból, ha az ápolónak előtte nem volt jövedelme

16 14 Temetési segély, köztemetés Temetési segély Szeptem ber 30. Támogatottak száma Amint a táblázat is mutatja, növekszik a köztemetések száma, mivel ezekben az esetben a tartásra köteles hozzátartozó fizetésképtelen, így a költségek teljes egészében az önkormányzatot terhelik. Köztemetés Köztemetéssel eltemetettek száma Szeptem ber Közgyógyellátás alanyi jogon, és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint méltányosságból állapítható meg. A jogosultságot a jegyző állapítja meg egy év időtartamra, és a gyógyszerkeret összege a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár szakhatósági állásfoglalása alapján kerül meghatározásra. Közgyógyellátás Szeptem ber 30. Igazolvánnyal rendelkezők száma Ebből: - alanyi jogú normatív méltányos Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosítása értelmében lehet igényelni, mivel egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényéről hatósági bizonyítványt állít ki egy év időtartamra, melyet évente meg kell újítani. A hatósági bizonyítványra jogosultak köre kibővült január 1-jétől, mivel emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár, 2009-től pedig a nagymértékű növekedés oka, hogy már valóban fizetni kellett volna az egészségügyi ellátásért, ha a betegnek nincs biztosítása.

17 15 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Kiadott hatósági bizonyítványok száma szeptem ber A mozgáskorlátozottak támogatásának teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Mozgáskorlátozottak támogatása szeptem ber 30. Támogatásban részesülők Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza: Ellátások, feladatok megnevezése Hadigondozás(egyösszegű térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás Jegyzői gyámhatóság keretében: - védelembe vételi eljárás - gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei Szociális étkeztetéshez jövedelemvizsgálat Házi segítségnyújtáshoz jövedelemvizsgálat Idősotthoni elhelyezéshez vagyon- és jövedelemvizsgálat Gondozási szükséglethez kiadott szakvélemények száma Szeptem ber

18 16 Szentes Város Bölcsődéje keretében ellátott gyermekjóléti feladatok Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a 20 hetes korú csecsemőktől a 3 éves korú gyermekek gondozását, nevelését végző gyermekjóléti intézmény. A csoportok kialakításakor, létszámuk összeállításakor a gyermekek életkora döntő fontosságú. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A bölcsődében a gyermekek felvétele és beszoktatása folyamatos, azon bölcsődei csoportban, ahol a gyermekek száma meghaladja a 12 főt, valamennyi gyermeknek betöltött két évesnek kell lennie. Azon csoportokban, ahol a csoportlétszámot 14 főben határozták meg, mindaddig, amíg a csoportlétszám nem haladja meg a 12 főt, nem feltétel, hogy csak betöltött két éves gyermekek lehetnek. A jogszabály figyelembevételével a férőhely 70 főről 74 főre nőtt. Jelenleg 96 fő gyermek jár a bölcsődébe, s tavaszáig 46 fő kérte felvételét évben az ellátottak száma Férőhelyek száma Beírt gyermekek létszáma Bölcsőde kihasználtság % Gondozott gyermekekhez viszonyítva Beírt gyermekekhez viszonyítva Január Február Március Április Május Június I.félév össz Augusztus Szeptember évben az ellátottak száma Férőhelyek száma Beírt gyermekek létszáma Bölcsőde kihasználtság % Gondozott gyermekekhez viszonyítva Beírt gyermekekhez viszonyítva Január Február Március Április Május Június I.félév összesen Augusztus Szeptember Október

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója Szentes Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készült a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2004. novemberében Bevezető 2 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja 2012 I. FEJEZET I. I/I. Bevezetés A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentes Város Önkormányzata 2013. július 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben