Az épülethez tartozó. műalkotások és tárgyak. jellemző károsodásai. és karbantartási feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az épülethez tartozó. műalkotások és tárgyak. jellemző károsodásai. és karbantartási feladatai"

Átírás

1 B Az épülethez tartozó műalkotások és tárgyak jellemző károsodásai és karbantartási feladatai

2

3 MINDENEKELŐTT (műtárgyaink környezetér ő l) Tárgyaink megóvásának alapja a helyes raktározás. Ha az anyagot a számára kedvez ő és egészséges körülmények között tároljuk, a legtöbb károsodási folyamatot megelőzhetjük. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megpróbáljunk a raktározandó tár - gyaknak megfelel ő hőmérsékletet, páratartalmat és fényviszonyokat teremteni, majd azt térben és időben megtartani. Hiszen egy tényez ő megváltozása az összes többi eltolódását okozza. Ez könnyen belátha - tó, ha például arra gondolunk, mi történik azokon a könyvespolcokon, amelyekre bet ű z a nap. A meleg következtében lecsökken a páratarta - lom, és a bőrkötések összezsugorodnak. A nap elvonultával pedig az el - lenkez ője figyelhet ő meg. Hasonlót idéznek elő az időszakosan fölmeleged ő, majd leh űlő radiátorok is. Változások állnak be, ha látoga - tók csoportja szállja meg a helyiséget. De magunk is előidézhetünk drá - mai hatásokat, például azzal, hogy az első meleg tavaszi napon lelkesen szellő ztetni kezdünk. A betóduló leveg ő páratartalma a hűvös épületbel - sőben lecsapódik, akár helyi csurgásokat is eredményezve. Ezért ne fe - ledjük: tartózkodni illik minden hirtelen változtatástól, ami a helyiség klímáját érintheti! A műtárgynak megfelelő környezet kialakításához elengedhetetlen a raktározó épület alapos ismerete: milyen az épület tájolása, napos óráinak száma, a környék széljárása, hol futnak a elektromos és vízveze - tékek, vannak-e a bels ő berendezést, tárgyakat is károsító hibák, hiá - nyosságok beázás, nedvesed ő falak, rossz állapotú nyílászárók stb., milyen állapotú a fűt őberendezés, és így tovább. Az épület alapos meg - ismerése után dönthetjük el, hol és hogyan biztosítjuk műtárgyaink számára a megfelel ő körülményeket. Az egyes tényez ő k állandó beállítására léteznek céleszközök: páraelvo - nók, párásítók, melegít ő k és hűt ő k. Ezek együttes használatával állíthat - juk be a kívánt értékeket. Üzemeltetésük azonban nem olcsó és meghibásodásuk esetén külön műszaki személyzetet igényelnek. Ismer - ve a realitásokat, érdemes kihasználni a régi épületek meglév ő adottsá - gait. A vastag falak lassú melegedése és leh űlése biztosítja a környezeti értékek viszonylagos állandóságát (jó nyílászárók esetén). Gyakori azonban a falak nedvesedése, amelyet légszárítással csak fokozhatunk, szinte felhúzzuk a vizet a falakba, tehát rontunk a helyzeten. Ezért cél - szer ű mérnöki és restaurátori segítséget kérni döntéseink megho - zatalában. Minden körültekintésünknek alapja csakis az érintett helyiségek klimati - kus viszonyainak mérése lehet. Ennek eszközei, a páratartalom-mér ő és a hőmér ő optikusnál is kaphatók. Az értékek időbeli változásának fel - jegyzése nélkül azonban csak félúton járunk. A termohigrográf múzeu - mokban is látható kicsiny dobozkájában íródó papírszalag azonban teljes információt nyújt. Érdemes évente elvégezni a mérést, hogy meg - győz ő djünk arról, minden rendben van, vagy észrevehessük a hiányos - ságokat. A klimatikus viszonyok megtartása mellett a józan háztartási szem - lélet, a tisztaság és rend szeretete nélkülözhetetlen. A következ ő kben felsorolásra kerülő biológiai károsító tényez ő k az épület gondozásával rendszeres takarításával, a raktározó helyiség gyakori szellő ztetésével, tehát odafigyeléssel kiküszöbölhet ő k. A rovarkártev ő k behurcolással, vagy szellő ztetéskor főleg tavasszal kerülnek az épületbe. Kedvez ő életkörülményeik a nyugalom, a takarítás 107

4 B. rész hiánya, a por, a magas páratartalom (70-90%), és a meleg (25-30 C ). Nem megfelelő körülmények között tárolt főként a szerves anyagból (fa, papír, bőr, textil) készült tárgyak takarításakor, esetleges áthelye - zésekor nagyon fontos, hogy gondosan vizsgáljuk meg, látjuk-e rovarfer - tőzés nyomait: járatokat, röpnyílásokat, illetve azokból perg ő világos, friss furatlisztet. Ha ilyet észlelünk, semmiképpen se tároljuk azokat a többi tárggyal együtt, hanem előbb gondoskodjunk fert ő tlenítésükr ő l! A rágcsálók megjelenése általában a nyílászárók meghibásodásával, vagy az épület leromlott állagával függ össze. Ha rágásnyom, ürülék el - árulja őket, úgy járjunk el, mint otthon. (Csapda, kihelyezett méreg.) A baktériumok és gombaspórák mindig jelen vannak a leveg őben. És ha a hőmérséklet meghaladja a 22 C fokot, a relatív légnedvesség pedig a 65%-ot, kedvez ő körülmények alakulnak ki veszélyes mérték ű elszapo - rodásukhoz. A szerves anyagokon megteleped ő penész azok lebontásá - val a tárgyak végs ő pusztulását okozhatja. A tárgyakon megteleped ő por szervesanyag-tartalma is kit űn ő táptalaja lehet a penészgombáknak. A rendszeres (éves) takarítás, portalanítás már nagymértékben csök - kenti a penészfert őzés esélyét. Ha mégis penészfert őzést tapasztalunk spóratelepeket pillantunk meg, vagy lilás, vöröses, zöldes elszínez ő- dést és mállékonyságot észlelünk, a fert őzött tárgyat haladéktalanul különítsük el a többit ő l! Így megakadályozhatjuk a behurcolással való to - vábbi fert őzést. Mérlegelni kell, hogy nem az őrzési körülmények okoz - ták-e a penészek aktivizálódását. Minden esetben a nedvesedés okának megszüntetése, és a penészes, nedves tárgy kiszárítása és fert ő tleníté - se a legfontosabb teend ő! (A szárítandó tárgyat hűvös, jól szellőz ő hely - re tegyük! a penészek szaporodása +4 C-on leáll.) Sokszor a legegyszer ű bb figyelem akadályozza meg a kárt, a biológiai károsítók elszaporodását. Ne felejtsünk ablakpárkányon, radiátoron, kályha közelében, vízvezeték vagy fűtéscső alatt tárgyakat, ne tároljuk méltatlan körülmények között kitéve napsugárzásnak, nedvességnek, s egyéb környezeti bántalmaknak jelent ő s értékkel bíró régiségeinket! S végül még néhány szó a takarításról: Ne használjunk vegyszereket régi tárgyaink tisztításához, és ne törölgessük nedves ronggyal fából ké - szült bútorainkat, festett tárgyainkat! A nedvesség amint láttuk ked - vez a biológiai károsítók megtelepedésének, és értékes festésnyomokat, részleteket tüntethet el. Időközönként portalanítsunk tollsöpr űvel, ha pe - dig fert őzést tapasztalunk, forduljunk fertő tlenít ő szakemberhez! Mindezek betartásával még sokáig élvezhetjük múltunk emlékeit. 108

5

6 B. rész B.1. KŐ A kő képz őm űvészeti értéke miatt is fokozottan óvandó tárgytípus. Az épülettel szorosan összefügg ő elemként együtt lélegzik azzal. Éppen ezért a megfelelő állapot fenntartásának els ő dleges feltétele a hordozó épület állandó, jó karbantartása, és a kőfelületek, szobrok, díszít őele - mek, tartó-, illetve rögzítőszerkezeteinek rendszeres ellen őrzése. Az épületnek egy kisebb hibája is visszavonhatatlan képz őm űvészeti vesz - teségeket tud okozni. A tulajdonos legf ő bb feladata az időszakos ellen őr - zések betartása, szükség esetén szakemberekkel való konzultációja. Ugyanakkor fontos, hogy az épületen történ ő javítások is mindig szakér - telemmel, megfelelő anyagokkal történjenek, mert a nem megfelelő javí - tások súlyos kárt okozhatnak. A kőtagozatok és díszít őelemek állapotfelmérését, restaurálását kivétel nélkül mindig bízzuk diplo - más, erre szakosodott restaurátorra! JAVASOLT MŰTÁRGYKÖRNYEZET Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Hőmérséklet RH (relatív páratartalom) Megvilágítás Hőmérséklet RH (relatív páratartalom) Megvilágítás C % lux C % lux Festetlen kő Nem érzékenyek 20±2 40±5 Nem érzékenyek Festett kő ±2 45±

7 B.1. Kő A KŐELEMEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA Az ellenőrzés tárgya és A gondozás módja és elvégzői B.1.1. kő Átfutó, mély repedés van a felületen, mely esetleg a falazatban, vagy magán a díszítőelemen folytatódik (ld. fekete-fehér kép) B.1.2. kő 1 3 cm mély, vagy pókhálószerűen finom repedések láthatók a kő felületén (ld. fekete-fehér kép) Ha a repedés régi és változatlan, az épület korábbi szerkezeti hibájából eredhet, vagy régebbi földmozgás eredménye. Ha a repedés új keletű, akkor az épületben, a díszítőelem tartószerkezetében vagy falhoz való rögzítésében lezajló súlyos szerkezeti változásról tanúskodik (pl. a rögzítőelem rozsdásodása, törése). Lehet azonban süllyedés vagy földmozgás is az oka. A repedések lehetnek régiek, esetleg a tagozat vagy díszítőelem születésével egyidejűek. Az újonnan megjelenő repedések oka sokfajta lehet épületstatikai problémák, feszültségek az anyagszerkezetben, a környezeti tényezők megváltozása stb. a kő típusától és a díszítőelem készítésétől függően. Ha a repedés régi esetleg többszáz éves, statikailag stabilnak, a kő részének tekinthető. Ha a repedés új és változik, felmérhetetlen károkat okozhat. A mű teljesen leválhat a falazatról, vagy súlyos esetekben a falazattal (és az épülettel) együtt pusztulhat el. Régi eredetű repedések esetében de ez díszítőelemnél nagyon ritka! nem számíthatunk különösebb változásra, a mű már készülte után így stabilizálódott. Ha a repedések új keletűek, szaporodnak, és folyamatos változásban vannak, nagy bajról van szó! A kő felső rétege pusztulásnak indult, ami folyamatos formavesztéshez, vagy a mű teljes megsemmisüléséhez vezethet. Szakember bevonásával ki kell deríteni a repedés okát. A repedés állapotát, változását, mindenképpen mérni kell (gipszpecséttel), és a szemmel látható változásnak megfelelően szakemberekkel ellenőriztetni. Ha látszólag stabil repedésünk van, akkor is készíttessünk róla fotót egy évben legalább egyszer. Tulajdonos, Építész, Statikus, Kőrestaurátor, szükség esetén Geofizikus Mindenképpen szakember állapítsa meg a repedések keletkezésének idejét, okát, a kőelem állapotát. Kőrestaurátor, Építész, Tulajdonos Súlyos esetben azonnal be kell avatkozni! A megindult mozgás a díszítőelem teljes elvesztésével járhat. Ugyanakkor, ha az épület már menthetetlen, a díszítőelemet esetleg még időben meg lehet menteni a pusztulástól. Kőrestaurátor, Építész, Statikus A repedések állapotáról a feltehető oknak megfelelő sűrűséggel szakemberrel konzultálva készíttessünk kijelölt helyen, mindig azonos kivágásban fotódokumentációt. (Stabilnak ítélt kőfelületnél is évente legalább egyszer.) Folyamatosan mérjük, és jegyezzük le a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat! Kőrestaurátor, Fotós, Tulajdonos 111

8 B. rész Az ellenőrzés tárgya és A gondozás módja és elvégzői B.1.3. kő Sókivirágzás nyomai foltszerűen megjelenő fehéres lepedék, esetleg körkörös csigavonalú rajzolatok láthatók a felületen A kőfelület lyukacsos (ld. fekete-fehér kép) A kőelem vagy a hordozó felület leggyakrabban a talajvíz felszívódása okozta tartós nedvesedésének következménye. Megjelenését okozhatja a környezeti viszonyokban hirtelen beállt változás is. Régi restaurálások nyomán, cement kiegészítések mellett is könnyen megjelenik, és az eredeti réteget pusztítja. Az egyik legveszélyesebb és legpusztítóbb károkozó. A sókristályok folyamatosan rombolják a kő felületét. Kisebb kráterek formájában robbantják le a kő felső rétegét. Súlyosabb esetben már szemmel látható károkat okoznak, a forma teljesen eltorzulhat. A probléma elhanyagolása a tagozat illetve díszítőelem teljes pusztulásához vezethet. Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat nedvesedését és a környezetben beállt változásokat! A folyamat megállítása sürgős és halaszthatatlan, komplex vizsgálatokat és kezelést igénylő feladat. Több szakember együttműködését, konzultációját követeli meg, mert a kőfelület kezelése, helyreállítása megfelelő állapotú épület és környezet nélkül nem hoz hosszú távú megoldást. Időszakosan méressük meg a fal nedvességtartalmát! Kültérben a szél még tovább segíti a már roncsolt, fellazított részek pusztulását, amitől lyukacsossá válik a kőfelület. Tulajdonos, Építész, Kőrestaurátor Kőrestaurátor, Építész 112

9 B.1. Kő Az ellenőrzés tárgya és A gondozás módja és elvégzői B.1.4. kő Zöldes, esetleg nyálkás foltok alga-, moha-, zuzmótelepek láthatók a felületen (ld. fekete-fehér kép) Biológiai, általában erős nedvesedés okozta elváltozás következménye. Kültérben a klimatikus viszonyoknak megfelelően, csapadékos helyen vagy víz közelében igen gyakori. Beltérben kialakulhat nem megfelelő világítótesttel való világítás, illetve közvetlen fényhatás miatt is. Ilyen esetben a zöldes foltok elsősorban a fény érte területeken vagy a világítótestek körül fejlődnek ki. Miután a károsítók a táplálék megszerzése végett telepednek a kő felületére, repedéseibe, egyértelmű, hogy fogyasztás közben folyamatosan fölemésztik annak anyagát, rombolják felületét. Gyökereikkel, tappancsaikkal egészen mélyre képesek behatolni, így a kő egész anyagát roncsolják. A fizikai kártételen kívül számolnunk kell a kémiai behatással is, melyet egyes fajták kiválasztása okoz. A probléma elhanyagolása a kőelem formavesztéséhez, teljes pusztulásához vezethet. Ne reménykedjünk a kártevők elpusztulásában, ez magától sosem fog bekövetkezni! Ha látszólag el is száradnak, egyes szívós fajták akár évek múltán is képesek ugyanott kizöldellni. Szakemberhez kell fordulni! Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat nedvesedését és a környezetben beállt változásokat! Ellenőrizzük a helyiség szellőzési viszonyait, mérjük relatív páratartalmát, figyeljük meg annak ingadozását! E folyamat megállítása halaszthatatlan feladat, de a beavatkozást nem szabad megelőző vizsgálatok, a kártevő(k) meghatározása nélkül végezni. Kültérben az ideális körülmények miatt szinte elpusztíthatatlanok, ezért körültekintően kell eljárni. Semmiképpen se kezeljük a felületet szakember hozzájárulása nélkül! A nem megfelelő anyagok táplálékul szolgálhatnak a felületen megtelepedő élősködőknek, így azzal a helyzetet csak súlyosbítjuk! Ellenőrizzük a világítótesteket is! Kőrestaurátor, Szakbiológus Tulajdonos, Építész Kőrestaurátor, Tulajdonos 113

10 B. rész Az ellenőrzés tárgya és A gondozás módja és elvégzői B.1.5. kő A kő felületén zöldellő fűfajták nőttek (Kültérben gyakran előfordul bokrok, fakezdemények megtelepedése is.) (ld. színes kép) Biológiai, általában erős nedvesedés okozta elváltozás következménye. Kültérben a komolyabb fű-, illetve fafajták növekedésük közben szétfeszítik a kő anyagát, gyökereikkel mélyre hatolva rombolják az egész felületet, ezzel komoly károkat okozva. Miután a növények a táplálék megszerzése végett telepednek a kő felületére, repedéseibe, egyértelmű, hogy fogyasztás közben folyamatosan fölemésztik annak anyagát. Ne reménykedjünk a kártevők elpusztulásában, ez magától sosem fog bekövetkezni! A kő állapotát időszakosan ellenőriztetni kell restaurátor szakemberrel a tulajdonos jelenlétében, hogy az állagmegőrzési feltételeket megbeszélhessék. Tulajdonos, Kőrestaurátor Jó állapotú kőfalazatok esetében a kőfelületet időszakosan meg kell tisztíttatni a látható növényektől. Ebben komoly szerepe van a tulajdonos figyelmes karbantartó munkájának. Díszítőelemeknél, szobroknál azonban szakemberrel végeztessük a tisztítást! Tulajdonos, Kőestaurátor B.1.6. kő Rózsaszínbe hajló szürkésfekete penészfoltok, sárgásfehér vagy barnásfekete a felületből néha kidudorodó kisebb-nagyobb terjeszkedő foltok különböző gombafajták láthatók a felületen (ld. színes kép) A gombafajták megtelepedését legfőképpen a hordozó felület nedvesedése okozza. Beltérben való megjelenésüket elősegíti a helyiség magas páratartalma is. A szürkésfekete penészgombák nemcsak az esztétikai hatást rontják, de komoly felületi károkat is okoznak. A sárgásfehér vagy barnásfekete enyhén kidudorodó gombafoltok a forma torzulását is befolyásolhatják. Kiválasztásukkal komoly kémiai károkat okozhatnak a kő felületén, és roncsolhatják annak anyagát. Szakemberhez kell fordulni! Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat nedvesedését és a környezetben beállt változásokat! Beltérben ellenőrizzük a helyiség szellőzési viszonyait és páratartalmát! E folyamat megállítása sürgős és halaszthatatlan feladat. A gombák eltávolítását csak kőrestaurátor végezheti. A beavatkozáshoz több szakember együttműködése, konzultációja szükséges, mert a kőfelület egyedi kezelése a megfelelő állapotú épület és környezet nélkül nem hoz hosszú távú megoldást. Beltérben folyamatosan mérjük, és jegyezzük le a helyiség páratartalmát! Kőrestaurátor, Szakbiológus, Tulajdonos, Építész Kőrestaurátor, Tulajdonos 114

11 B.1. Kő Az ellenőrzés tárgya és A gondozás módja és elvégzői B.1.7. kő A felületen egységes szürkésbarna szennyező réteg látható (Kültérben gyakran fekete a réteg) (ld. fekete-fehér kép) Por és egyéb légszennyező anyagok rakódtak a felületre. (Beltérben az idő múlásával nagyjából azonos arányban növekszik a réteg vastagsága, kültérben fekete kérgesedés alakulhat ki a szennyeződés mértékének megfelelően.) A légköri változások következményeként (például nedvesedés, felmelegedés lehűlés) olyan szennyeződési réteg alakulhat ki, amely negatívan befolyásolja az esztétikai megjelenést, és káros kémiai folyamatokat is elindíthat. (Kültérben a tartós légszennyeződéssel együttesen savas eső, üzemanyag-kibocsátás stb. súlyos felületi károk keletkezhetnek.) A kő állapotát időszakosan ellenőriztetni kell restaurátor szakemberrel a tulajdonos jelenlétében, hogy az állagmegőrzési feltételeket megbeszélhessék. Tulajdonos, Kőrestaurátor Jó állapotú kőfelületeknél, faragványoknál elsősorban helyreállítás utáni állapotban és restaurátori jóváhagyással a pókhálókat és felületi porréteget finom, igazi tollból készült tollsöprűvel (semmiképpen sem ronggyal!) időszakonként el lehet távolítani. Tulajdonos, Kőrestaurátor 115

12 B. Rész B.1.1. A mély repedés miatt a kőszobor letö - rött, csak maradványai jelzik, hogy valamikor a fülkében állt B.1.7./a A domborm ű felülete a lég - szennyez ő k hatására elszürkült B.1.7./b A légszennyez ődésekt ő l elfe - ketedett a felület, és megindult a kő anyagának károsodása B.1.3. A kő pusztulásának súlyos formája az erősen lyukacsos felület 116 B.1.2. A felületi repedések és pergések a kő pusztulását jelzik

13

14 B. rész B.2. FALKÉP Képz őm űvészeti értéke miatt is fokozottan óvandó tárgytípus. Az épület - tel szorosan összefügg ő elemként együtt lélegzik azzal. Éppen ezért megmaradása els ő dleges feltétele a hordozó épület állandó, jó karban - tartása. Az épületnek egy kisebb hibája is visszavonhatatlan képz őm ű- vészeti veszteségeket tud okozni. A tulajdonos legf ő bb feladata az időszakos ellen őrzések betartása, szükség esetén szakemberekkel való konzultációja. Ugyanakkor fontos, hogy az épületen történ ő javítások is mindig szakértéssel, megfelelő anyagokkal történjenek, mert a nem megfelelő javítások is súlyos kárt okozhatnak. A falkép állapotfelméré - sét, restaurálását kivétel nélkül mindig bízzuk diplomás, erre szako - sodott restaurátorra! Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Falkép ±2 45±

15 B.2. Falkép A FALKÉPEK NÉHÁNY JELLEMZŐ KÁROSODÁSI FORMÁJA B.2.1. falkép A felületen átfutó, mély repedés látható, mely a falazatban folytatódik Ha a repedés régi és változatlan, az épület korábbi szerkezeti hibájából eredhet, vagy régebbi földmozgás eredménye. Ha a repedés új keletű, súlyos szerkezeti változásról tanúskodik az épületben. Lehet azonban süllyedés vagy földmozgás is az oka. Ha a repedés régi esetleg többszáz éves, statikailag stabilnak, a falkép részének tekinthető. Ha a repedés új és változik, felmérhetetlen károkat okozhat. A mű teljes leválásával járhat a falazatról, vagy súlyos esetben a falazattal (és az épülettel) együtt pusztulhat el. Szakember bevonásával ki kell deríteni a repedés okát. A repedés állapotát, változását mindenképpen mérni kell (gipszpecséttel), és a szemmel látható változásnak megfelelően szakemberekkel ellenőriztetni. Ha látszólag stabil repedésünk van, akkor is készíttessünk róla fotót évente legalább egyszer. Súlyos esetben, azonnal be kell avatkozni! A megindult mozgás a falkép teljes elvesztésével járhat. Ugyanakkor, ha az épület már menthetetlen, a szakember még megmentheti a művet, leválasztva azt a hordozó falazatról. Tulajdonos, Építész, Falkép-restaurátor, szükség esetén Geofizikus Falkép-restaurátor, Építész B.2.2. falkép 1 3 cm mély vagy pókhálószerűen finom repedések láthatók a falkép felületén (ld. színes kép) A repedések lehetnek régiek, esetleg a falkép születésével egyidejűek. Az újonnan megjelenő repedések oka sokfajta lehet épületstatikai problémák, környezeti tényezők megváltozása stb. a festmény készítésének technikájától függően. Régi eredetű repedésekkor nem számíthatunk különösebb változásra, a kép már készülte után így stabilizálódott. Ha a repedések új keletűek, szaporodnak, és folyamatos változásban vannak, nagy bajról van szó. A falkép finom, felső vakolatrétege vagy a festékréteg megmozdult, ez pedig a kép teljes megsemmisüléséhez vezethet. Mindenképpen szakember állapítsa meg a repedések keletkezési idejét, okát, a festmény stabilitását. A repedések állapotáról szakember bevonásával a feltehető oknak megfelelő sűrűséggel készíttessünk egy kijelölt helyen, mindig azonos kivágásban fotódokumentációt, stabilnak ítélt falképnél is évente legalább egyszer. Folyamatosan mérjük, és jegyezzük le a helyiség hőmérsékletét és relatív páratartalmát! Falkép-restaurátor, Építész, Tulajdonos Falkép-restaurátor, Fotós, Tulajdonos 119

16 B. rész B.2.3. falkép Nedvesedési foltok, vízcseppek, esetleg csurgások láthatók a festett felületen (ld. fekete-fehér kép) A vízfoltok a hordozó felület nedvesedésének, a csurgások az épület beázásának vagy a páralecsapódásnak. Az elszórt cseppek megjelenésének oka szintén a környezeti tényezők változásából adódó páralecsapódás (kondenzáció). Már egyszeri vizesedés is nagy károkat okozhat a díszített falfelületeken. A víz elősegíti az összes többi károsodási tényező megjelenését. Kedvezőtlen fizikai és kémiai folyamatokat indíthat el, melyek a festékréteg leválását, megsemmisülését okozhatják. Azonnal szakemberhez kell fordulni! Állapítsuk meg a vizesedés okát: ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, az ablakok páracsatornáit! Méressük meg a belső falnedvességet! Ellenőrizzük a helyiség szellőzési viszonyait, a helyiség páratartalmát, figyeljük meg annak ingadozását! A gondozás azonnali beavatkozást, elsőként a nedvesedés megszüntetését igényli. Minél inkább eltolódik a megoldás, annál súlyosabb problémákkal, egyre több károsító tényezővel (sóképződés, gombák megjelenése stb.) kell megküzdeni. Folyamatosan mérjük, és jegyezzük le a helyiség páratartalmát! B.2.4. falkép A festékréteg a vakolattal együtt vagy felületi pergések formájában leválik (ld. fekete-fehér kép) A hordozó felület nedvesedik. A helyiség páratartalmának változásából adódó nem megfelelő légköri viszonyok. Statikai problémák megjelenése az épület mozgása. (A falkép technikájától függően a festékréteg leválásának sokféle egyéb oka is lehet.) A festménynek nemcsak az esztétikai élvezhetősége csökken, hanem az idő múlásával maradandó károsodás is éri. A folyamatos, meg nem akadályozott pusztulás a falkép teljes megsemmisüléséhez vezethet. Tulajdonos, Építész, Falkép-restaurátor Azonnal szakemberhez kell fordulni! Ellenőrizzük a helyiség szellőzési viszonyait, a helyiség páratartalmát, figyeljük meg annak ingadozását! Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat állapotát (nedvesedését)! Tulajdonos Falkép-restaurátor Építész, Szakkivitelező Tegyünk fehér lapot a fal tövébe és ellenőrizzük, hogy pereg-e rá friss morzsalék! Amíg a szakember megérkezik, fotózzuk le minden nap a fehér lap változását a morzsalék növekedését. A lehullott részeket semmiképpen se söpörjük össze! Folyamatosan mérjük, és jegyezzük le a helyiség páratartalmát! Falkép-restaurátor, Tulajdonos, Építész Falkép-restaurátor Fotós, Tulajdonos 120

17 B.2. Falkép B.2.5. falkép Sókivirágzás nyomai foltszerűen megjelenő fehéres lepedék, esetleg körkörös csigavonalú rajzolatok láthatók a festett felületen (ld. fekete-fehér és színes kép) A hordozó felület leggyakrabban a talajvíz felszívódása okozta tartós nedvesedésének következménye. Megjelenését okozhatja a környezeti viszonyokban hirtelen beállt változás is. Az egyik legveszélyesebb és legpusztítóbb károkozó. A sókristályok folyamatosan rombolják a festmény felületét. Kisebb kráterek formájában robbantják le a festékréteget, súlyosabb esetben már szemmel látható károkat okoznak. A probléma elhanyagolása a falkép teljes pusztulásához vezethet. Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat állapotát (nedvesedését) és a környezetben beállt változásokat! Ellenőrizzük a helyiség szellőzési viszonyait, a helyiség páratartalmát, figyeljük meg annak ingadozását! A folyamat megállítása sürgős és halaszthatatlan, komplex vizsgálatokat és kezelést igénylő feladat. Több szakember együttműködését, konzultációját követeli meg, mert a falkép kezelése, helyreállítása megfelelő állapotú épület és környezet nélkül nem hoz hosszú távú megoldást. Folyamatosan mérjük és jegyezzük le a helyiség páratartalmát! Tulajdonos, Építész, Falkép-restaurátor Falkép-restaurátor, Építész 121

18 B. rész B.2.6. falkép Zöldes, esetleg nyálkás foltok alga-, moha-, zuzmótelepek láthatók a felületen (ld. színes kép) Biológiai, általában erős nedvesedés okozta elváltozás következménye. Kültérben a klimatikus viszonyoknak megfelelően csapadékos helyen vagy víz közelében igen gyakori. Beltérben kialakulhat nem megfelelő világítótesttel való világítás, illetve közvetlen fényhatás miatt is. Ilyen esetben a zöldes foltok elsősorban a fény érte területeken vagy a világítótestek körül fejlődnek ki. Miután a károsítók a táplálék megszerzése végett telepednek a falkép felületére, egyértelmű, hogy fogyasztás közben folyamatosan fölemésztik annak anyagát, rombolják felületét. Gyökereikkel, tappancsaikkal egészen mélyre képesek behatolni, melynek következtében a hordozó vakolatot is roncsolják. A fizikai kártételen kívül számolnunk kell a kémiai behatással is, melyet egyes fajták kiválasztása okoz. A probléma elhanyagolása a festmény teljes pusztulásához vezethet. Ne reménykedjünk a kártevők elpusztulásában, ez magától sosem fog bekövetkezni! Ha látszólag el is száradnak, egyes szívós fajták akár évek múltán is képesek ugyanott kizöldellni. Szakemberhez kell fordulni! Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat állapotát (nedvesedését) és a környezetben beállt változásokat! Ellenőrizzük a helyiség szellőzési viszonyait, mérjük relatív páratartalmát, figyeljük meg annak ingadozását! Ellenőrizzük a világítótesteket is! E folyamat megállítása halaszthatatlan feladat, de a beavatkozást nem szabad megelőző vizsgálatok, a kártevő(k) meghatározása nélkül végezni. (Kültérben az ideális körülmények miatt szinte elpusztíthatatlanok, ezért körültekintően kell eljárni.) Semmiképpen se kezeljük a felületet szakember hozzájárulása nélkül! A nem megfelelő anyagok táplálékul szolgálhatnak a felületen megtelepedő élősködőknek, így azzal a helyzetet csak súlyosbítjuk! Folyamatosan mérjük, és jegyezzük le a helyiség páratartalmát! Falkép-restaurátor, Szakbiológus, Tulajdonos, Építész Falkép-restaurátor, Tulajdonos 122

19 B.2. Falkép B.2.7. falkép Szürkésfekete vagy egyre terjeszkedő rózsaszínes penészfoltok, illetve kicsi, barna, elszórt foltok láthatók a felületen (ld. színes kép) A gombafajták így a penész megtelepedését is legfőképpen a hordozó felület nedvesedése okozza. A kisméretű, barnásfekete, a felületből enyhén kidudorodó foltok rovarpeték, vagy a vakolatban található esetleges organikus anyagok nedvesség hatására történt átszívódásai. A szürkésfekete penészgombák, az esztétikai élvezhetőség befolyásolásán kívül, komoly felületi károkat is okoznak. A kisméretű barnás foltok ha nem nedvesedés következményeként jelennek meg elsősorban esztétikailag zavaróak. Azonnal szakemberhez kell fordulni! Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat nedvesedését és a környezetben beállt változásokat! Ellenőrizzük a helyiség szellőzési viszonyait, a helyiség páratartalmát! A nedvesedés megszüntetése és a károsító folyamatok megállítása sürgős és halaszthatatlan feladat. A foltok eltávolítását csak falkép-restaurátor szakember végezheti. A falkép kezelése azonban megfelelő állapotú épület és környezet nélkül nem hoz hosszú távú megoldást. Folyamatosan mérjük, és jegyezzük le a helyiség páratartalmát! Falkép-restaurátor, Szakbiológus, Tulajdonos, Építész Falkép-restaurátor, Tulajdonos B.2.8. falkép A festett felületen kisebb-nagyobb, általában a festői formákat követő besötétedések, színelváltozások láthatók, esetleg a festmény egész felülete besötétedett (ld. színes kép) Különböző későbbi beavatkozások, átfestések, retusálások, kezelések nyomai. Elváltozásuk sokszor környezeti változásokra vezethető vissza. Nagy mértékben csökkentik a mű esztétikai élvezhetőségét. A mű elveszíti díszítő funkcióját, képzőművészeti értékét. Szakember (egy vagy akár több) állapítsa meg az elszíneződés okait és a beavatkozás szükségességét. A sötét foltok eltávolítását csak falkép-restaurátor szakember végezheti. A besötétedés és színelváltozások folyamatát időszakos fotózással, és a fényképek összevetésével lehet ellenőrizni. Falkép-restaurátor, Művészettörténész, Tulajdonos Falkép-restaurátor, Tulajdonos 123

20 B. rész B.2.9. falkép A felületen egységes szürke réteg, por látható (ld. fekete-fehér kép) Por és egyéb légszennyező anyagok rakódtak a felületre. (Beltérben az idő múlásával nagyjából azonos arányban növekszik a réteg vastagsága, kültérben fekete kérgesedés alakulhat ki a szennyeződés mértékének megfelelően.) A légköri változások következményeként (például nedvesedés, felmelegedés lehűlés) olyan szennyeződési réteg alakulhat ki, amely negatívan befolyásolja az esztétikai megjelenést, és káros kémiai folyamatokat is elindíthat. A falkép állapotát időszakosan ellenőriztetni kell restaurátor szakemberrel a tulajdonos jelenlétében, hogy az állagmegőrzési feltételeket megbeszélhessék. Jó állapotú falképeknél elsősorban helyreállítás utáni állapotban és restaurátori jóváhagyással a pókhálókat és felületi porréteget finom, igazi tollból készült tollsöprűvel (semmiképpen sem ronggyal!) időszakonként el lehet távolítani. (Kültérben a tartós légszennyeződéssel együttesen savas eső, üzemanyag-kibocsátás stb. súlyos felületi károk keletkezhetnek.) Tulajdonos, Falkép-restaurátor Tulajdonos, Falkép-restaurátor 124

21 B.2. Falkép B.2.4. A festékréteg foltszer űen, több helyen lepergett B.2.5./a A festett falfelületen sókivirágzás látható B.2.3. A falazat és a rajta levő falkép marad - ványa is nedvesedik B.2.9. A falképet szürke porréteg fedi 125

22

23

24 B. rész B.3. KERÁMIA A kerámia alapja az agyag, melynek szárításával, égetésével már az ős - korban készültek használati tárgyak, és épít őanyagként is alkalmazták. A kerámia fajtája függ az agyag összetételét ő l és az égetés módjától. Porózus anyag, átereszti a vizet ennek kiküszöbölésére kerülhet rá mázbevonat. Az épületek számtalan alkotóeleme készülhet kerámiából. Lehet alapanyaga (tégla), fedése (cserép), lehetnek bels ő burkolatai (járó - lapok, csempék), tagozatai (bordák, konzolok, korlátok) és díszít őelemei. Meg őrzésükhöz az épület megfelelő karbantartása elengedhetetlen. A kerámiaelemek és tárgyak károsodásainak helyreállításához szili - kátrestaurátor szakember bevonása szükséges. Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Jól kiégetett kerámia Kiégetetlen vagy rosszul kiégetett kerámia Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Nem érzékenyek 20±2 45±5 Nem érzékenyek Nem érzékenyek 20±2 35±5 Nem érzékenyek Festett kerámia ±2 35±

25 B.3. Kerámia A KÜLTÉRI KERÁMIAELEMEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.3.1. épületkerámia A kerámiaelemek töröttek vagy repedtek (ld. fekete-fehér kép) A repedéseket általában külső mechanikai erő, vagy az épület tartószerkezetében végbemenő változás okozza, aminek a repedés egyik első látható jele. Amennyiben a törés, repedés nem mechanikai eredetű, úgy a fém rögzítőelemek korróziója, térfogat növekedése repesztheti szét a kerámiát. Következménye az elemek egyre súlyosabb repedezése, törése majd leválása, hosszabb távon pusztulása. Szakmai testületnek kell megvizsgálnia a kialakult károsodásokat. Ki kell deríteni, mi okozta az elemek repedését, törését és azt, hogy a megindult folyamatok milyen mélységig károsították a létesítményt. A szükséges lépések meghatározása és az esetleg életveszélyes állapot elhárítása szakemberek feladata. B.3.2. épületkerámia A kerámiaelemek mozognak Oka lehet még károsító anyagok (szulfát és salétrom) képződése, amely a kerámiaelemek tartószerkezettel érintkező felületén megy végbe. Egyszerűbb esetben valamelyik kapcsolódó elem törött. A helyzet rosszabb, ha a kötőanyag ment tönkre. (Ennek oka többnyire a fugázási, vízelvezetési hiányosságokból fakadó nedvesedés.) A mozgó elemek balesetveszélyesek. Amint megbomlik egy felület, az időjárási viszonyoknak kitett többi elem is gyorsabban pusztul, majd leomlik. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor, szükség szerint Statikus és anyagvizsgálatokkal foglalkozó Szakember Meg kell vizsgálni, hogy mi okozza az elemek mozgását. Építész, Szilikátrestaurátor A legfontosabb feladat, hogy a közlekedés elől zárjuk el a mozgó elem körüli területet, és megfelelő jelzésekkel lássuk el! Oda véletlenül sem tévedhet senki. Ezt követően szakember bevonásával kell kidolgozni a helyreállítás szükséges lépéseit. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Építész, Szilikátrestaurátor 129

26 B. rész B.3.3. épületkerámia A kerámiaelemek közötti fugázóanyag sérült, vagy kipergett (ld. fekete-fehér kép) Az elemtalálkozásokon lefolyó csapadékvíz idővel kikezdi a fugák anyagát, mely meggyengül, megreped, majd kipereg a helyéről. (A folyamat bekövetkeztét jelentősen befolyásolja a fugázóanyag minősége és a fugavastagság.) A szabaddá vált találkozási pontok mentén a víz az elemek alá is befolyik. Mivel onnan elpárologni nem tud, az időjárásnak megfelelően hol megfagy, hol vízgőz formájában van jelen. A változások hatására a kerámiaelemek mozogni, repedezni kezdenek, majd leválnak a hordozó felületről. Meg kell vizsgálni, hogy a fugasérülések mekkora területet érintenek, és hogy károsodott-e a tartószerkezet is. Ezt követően lehet meghatározni a szükséges feladatokat. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Az első és legfontosabb: ne álljunk neki mi magunk! A most divatos anyagok (például: szilikonok) egyáltalán nem alkalmasak a javításokra, mert nem engedik lélegezni a felületet és eltávolíthatatlanok! Minden esetben szakember bevonására van szükség. Építész, Szilikátrestaurátor B.3.4. épületkerámia A kerámiaelemek felületén és fugáin sókivirágzás nyomai foltszerűen megjelenő fehéres lepedék, esetleg körkörös csigavonalú rajzolatok láthatók (ld. színes kép) A rossz vagy károsodott szigetelések, a fugahiányok, a vízelvezetési hiányosságok az épületszerkezetek nedvesedését, így az anyagok korrodálódását eredményezik. A sókivirágzást a hordozó felület hosszan tartó nedvesedése okozza. A folyamat megindulását a fugák mentén észlelhető fehéres foltok, rajzolatok jelzik. Megindulnak a különféle sóképződési folyamatok, melyek hatására nemcsak a kerámia, hanem az épületszerkezeti anyagok is károsodnak. Repedések, majd törések alakulnak ki, végül leomlik a burkolat. Szakmai testületet kell összehívni az okok kiderítésére. Tisztázni kell, mi váltotta ki a nedvesedést, és az milyen mértékben károsította a szerkezeteket. Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat állapotát (nedvesedését) és a környezetben beállt változásokat! Meg kell szüntetni a nedvesedést, mielőtt komolyabb, megfordíthatatlan helyzet alakulna ki. A felületek tisztítását csak szakember végezheti. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Építész, Szilikátrestaurátor 130

27 B.3. Kerámia B.3.5. épületkerámia A kerámiaelemek felületén növények (mohák, zuzmók, gombák, penészek, fű-, és fafélék) telepedtek meg (ld. színes kép) A hordozó felület tartós nedvesedésének következménye. A növények befurakodva az építészeti elemek közé feszítik, repesztik a felületeket. Egyes építészeti anyagokat mállasztanak, porlékonnyá tesznek, így omlások, leszakadások előidézői lehetnek. Meg kell vizsgálni, hogy a kerámiaelemek, burkolatok felületén és tövében, főként zárt, nyirkos helyeken, esetleg a tetőn és az ereszekben nem telepedtek-e meg különféle növények vagy egyéb biológiai károsítók. Eltávolításukról haladéktalanul gondoskodni kell! A növényeket nem elég letépkedni vagy ledörzsölni, mert újra kinőnek. Az eltávolítást csak szakember végezheti! A mázas felületek romlását is gyorsítják. Tulajdonos Szilikátrestaurátor B.3.6. épületkerámia A felületeket szürkésbarna vagy fekete szennyező réteg borítja (ld. színes kép) Por és egyéb közlekedésből, ipari tevékenységből származó légszennyező anyagok rárakódtak a felületre Esztétikai kár. A szennyeződések megkötik a különböző összetételű csapadékvizeket, ezáltal károsítják a fugázásokat. A nedvesség így szabadon juthat a burkolóelemek alá, ahonnan elpárologni nem tud, ezért korróziós, sóképző folyamatokat indít el, amitől az elemek repedezni kezdenek. Meg kell vizsgálni, hogy a szennyező réteg károsította-e a kerámia vagy mázréteg felületét. Ezzel egy időben ellenőrizni kell a fugák épségét, és a vízelvezetés állapotát. Rendszeres jelleggel kisebb és elérhető felületek esetén évente, más esetben 4 5 évente a felületeket meg kell tisztíttatni a rárakódott különféle eredetű szennyező anyagoktól. Nem mindegy azonban, mivel és hogyan történik a tisztítás. Minden esetben szakemberrel kell megbeszélni a teendőket, mert komoly károk keletkezhetnek a hozzá nem értésből. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor 131

28 B. rész B.3.7. épületkerámia A kerámiaelemek felületét falfirkák, grafittik borítják Ezek az önkifejezés formagazdag megnyilvánulásai, különféle összetételű anyagokkal és eszközökkel. A falfirkák főleg a mázatlan kerámiák esetében jelentenek gondot, ahol a szövetszerkezetbe jutva nehezen vagy egyáltalán nem eltávolítható nyomokat hagynak. Vizsgáljuk meg a szennyeződés mértékét és a vandalizmus kiküszöbölésének lehetőségeit! Minden esetben kérjünk tanácsot képzett szakembertől! Ne próbáljuk meg eltüntetni a festésnyomokat a kerámiáról, mert a tisztítószerek többnyire reagálnak annak anyagával is! (A szennyeződéseket pedig eltávolíthatatlanul belemoshatjuk a tisztítandó felületbe.) Tulajdonos Szilikátrestaurátor 132

29 B.3. Kerámia A BELTÉRI KERÁMIAELEMEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.3.8. épületkerámia Az elemeken sérülések, töredezések, repedések láthatók A repedések oka általában külső mechanikai erő, vagy a tartószerkezetben végbemenő változás, amelynek többnyire ez az első látható jele. Amennyiben a törés, repedés nem mechanikai eredetű, (ismétlődően jelennek meg hasonló elváltozások más vagy környező elemeknél is) úgy a kiváltó okok a burkolatok alatt, vagy a tartószerkezetben keresendők. Az esztétikai kár mellett előfordulhat, hogy a sérült elemmel kapcsolatban álló darabok is megmozdultak, így később omlásveszélyesekké válhatnak. (Ezek a jelek időben figyelmeztetnek olykor súlyosabb, nem látható problémákra is.) Amennyiben a sérülés nem karcolás vagy ütés hatására következett be, úgy eredetét haladéktalanul ki kell deríteni! A vizsgálatnak ki kell terjednie a tartószerkezeti elemekre is. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor és amennyiben szükséges Statikus A lehullott darabokat össze kell gyűjteni, és gondosan megőrizni. A töréseket, elváltozásokat időben jelezzük szakembernek, és kérjük ki tanácsát! Ne kezdjük magunk javítgatni, ragasztani, átfesteni a felületeket, mert egyes anyagok eltávolíthatatlanok, és összetételüknél fogva több kárt okoznak, mint amennyit használnak. Szilikátrestaurátor B.3.9. épületkerámia A kerámiaelemek meglazultak Általában nedvesedés következménye, amit előidézhet csőtörés vagy több éve fennálló vizesedés.ez utóbbit melyet a számtalan épületszerkezeti probléma, az elhanyagoltság vagy a szellőzés hiánya okozhatja. A folyamat előrehaladásával az elemek leválnak, majd leomlanak. Szakember bevonásával meg kell vizsgálni a károsodás okát, mértékét. Ellenőriztessük az épület tetőszerkezetét, héjazatát, az eresz- és lefolyócsatornákat, a külső falak fugáit, a hordozó falazat állapotát (nedvesedését) és a környezetben beállt változásokat. Értesíteni kell a megfelelő szakembereket. Amennyiben az elemek leválnak a hordozó felületről, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a területet a forgalom elől el kell zárni! Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Építész, Szilikátrestaurátor és amennyiben szükséges Statikus 133

30 B. rész B épületkerámia A fugák és sarkok mentén penészesedés észlelhető B épületkerámia A kerámiaelemeken vasszennyeződés látható B épületkerámia A kerámiaelem mázbevonata sérült vagy pereg Zárt, nedves, kevéssé szellőző helyeken vagy magára hagyott épületekben a páratartalom megnő. Ez különösen kedvez a penészfélék megtelepedésének. A vasszennyeződés többnyire a kerámiaelemek tartószerkezetéről vagy a közvetlen környezetben levő vasszerelvényekről származik. Leggyakrabban mechanikai hatás ütés, törés, karcolás következtében sérül az elemek felszíne. Ahol nem mechanikai sérülés az ok, ott komolyabb elváltozás áll a háttérben. Ez lehet az előállításból fakadó hiba, vagy az anyagban végbemenő átalakulás következménye egyaránt. A penészfélék életfolyamataik révén különféle anyagokat képesek elbontani, anyagcseréjük révén pedig kibocsátani. A penészgomba termelte anyagok a fugákat porlékonnyá teszik, aminek következtében a burkolóelemek leesnek, összetörnek. A folyamat addig tart, amíg van kerámia. Nagyobb mennyiségben, a porózus szerkezetű kerámiákba beszívódva, az anyagban komoly feszítőerőt fejtenek ki. Ennek következtében a szennyezett felületről először kisebb, a folyamat előrehaladásával egyre nagyobb darabok válnak le. A megindult folyamat nyilvánvalóan nem áll meg, hanem addig tart, amíg máz van a felületen. A kiváltó októl függően a folyamat itt megáll, vagy a kerámia elmállásával tovább folytatódik. A mázak védőszerepet is betöltenek a kerámiák felületén. Ezért a máz sérülése vagy pergése veszélyezteti azok állapotát. Szakember bevonásával ki kell deríteni a penész megtelepedésének okát és az okozott kár szintjét. Ezt követően lehet a szükséges lépéseket megtenni. Tulajdonos, Építész Szilikátrestaurátor Meg kell vizsgálni a környezetben található vasszerelvények, tartóelemek állapotát és a hozzájuk kapcsolódó, közelükben lévő kerámiák szennyezettségének mértékét. Tulajdonos, Szilikátrestaurátor Az éves ellenőrzések alkalmával figyelmet kell fordítani a mázas kerámiák esetén a bevonatok épségére is. Amennyiben sérüléseket, a felületből kiemelkedő elváltozásokat vagy fehér színű tűkristályokat látunk, restaurátori szakvéleményt kell kérni. Tulajdonos, Szilikátrestaurátor Azokat az épületrészeket is rendszeresen szellőztetni kell, amelyek nincsenek állandó használatban. Amennyiben ez nem segít, úgy szakember segítségét kell kérni! Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Szakemberre kell bízni az elemekbe jutott szennyezőanyag eltávolítását. A vasszennyeződéseket letörölni nem lehet. Szilikátrestaurátor A felületet ne dörzsölgessük, mert egyre több darab fog leválni, és ami megmenthető lenne, azt is tönkre tesszük. Ne kezdjünk bele a javításba, ne fessük le a csorba részeket, hanem haladéktalanul forduljunk szakemberhez! Szilikátrestaurátor 134

31 B.3. Kerámia KERÁMIATÁRGYAK GONDOZÁS A kerámiatárgyakat rendszeres jelleggel (havonta) portalanítsuk. Szük - ség esetén, illetve használat után mossuk le tiszta vízzel. Ne hagyjuk, hogy bennük víz, növényi maradványok, papír és egyéb oda nem illő anyagok halmozódhassanak fel. A művelethez vegyünk elő szivacslapot vagy papírvattát, hogy a kezünkb ő l kicsúszó tárgyak ne ütődjenek ke - mény felülethez. Így elkerülhet ő k a törések és sérülések. Tisztításukhoz lehetőleg ne használjunk háztartási tisztító- és súrolószereket! Ezek ugyanis lúgot, savat vagy klórt tartalmaznak, amely anyagok károsíthat - ják a mázakat, vagy a kerámia belsejébe szívódva fejthetik ki roncsoló hatásukat. Egyes aranyozás- és festésfajták érzékenyek a lúgtartalmú vagy lúgos anyagokra. Alkalmazásuk miatt a díszítmények, festések le - kophatnak, elt ű nhetnek. A megtisztított tárgyakat minden esetben töröl - jük szárazra! Ne várjuk meg, amíg a víz elpárolog felületükr ől, mert károsítja a mázakat és elősegíti bomlásukat! Ne hasonlítsuk össze a napja - inkban készült darabokat többszáz éves társaikkal! Velük szemben mindig körültekint őbben járjunk el! A használatban lévő tárgyakat is csúszásmentes felületre helyezzük úgy, hogy a mindennapi élet forgalma ne tehessen bennük kárt! A kör - nyezetükben lévő egyéb tárgyak (képek, tükrök stb.) is legyenek bizton - ságosan rögzítve olyan távolságban, hogy leesésük, felborulásuk esetén se okozzanak kárt egymásban. A helyiségben lehet őleg egyenletes pá - ratartalmat és hőmérsékleti viszonyokat biztosítsunk! A kerámiatárgyak számára 20 C légh őmérséklet és 45% relatív páratartalom ideális. Ke - rüljük a hirtelen hőingadozással járó környezeti változásokat, mert a máz felületében hálószer ű repedéseket, háriszokat hozhatnak létre. Amennyiben a gondozás során a fent említett elváltozások bármelyikét tapasztaljuk, forduljunk szakemberhez, és kérjük ki véleményét! TÁROLÁS Amennyiben hosszabb időn keresztül kell tárolnunk tárgyainkat, vá - lasszunk olyan csomagolási módszert és anyagokat, amelyek nem kötik meg a nedvességet (Nikecell stb.)! A fa- és papírdobozok, szekrények a légnedvességet megkötik, és a tárlóban a páratartalmat magas szinten tartják. Ez a mázak fényét, épségét veszélyeztetheti. Amennyiben mégis ilyen anyagok használatára kényszerülünk, félévente nyissuk ki a dobo - zokat vagy szekrényeket, és szellő ztessük a tárolóhelyiséget minimum egy napig! A tárgyakat elválasztás nélkül soha ne tegyük egymásra! A csomagoló vagy elválasztó anyag se legyen nedvességmegköt ő tulaj - donságú, például selyem-, vagy újságpapír, helyettük használjunk viasz - papírt, amit mindig lazán tekerjünk a tárgy köré, vagy hungarocell granulátumot. A tárgyakat a bélelt tárolóegységbe mindig biztonságosan rögzítve kell elhelyezni. A tárolásra ne válasszunk magas páratartalmú, hűvös, szellőzetlen he - lyiséget (pince, padlás stb.)! Ezek figyelembevételével még sok örömünk telhet értékeinkben. 135

32 B. rész A KERÁMIATÁRGYAK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B kerámiatárgy A mázatlan (terrakotta) tárgy felülete poros, szennyezett Nem megfelelő tárolási körülmények, és helytelen gondozás, elhanyagolás következménye. A szennyeződések a tárgy esztétikai és művészeti élvezhetőségét befolyásolják. Időnként ellenőrizzük, hogy a tárgyak és azok belseje portól és szennyezőanyagoktól mentes legyen! Rendszeresen (havonta legalább egyszer) portalanítsuk a tárgyak felületét száraz ronggyal! A vizes lemosást kerüljük, mert belemossuk a felületbe a szennyeződéseket. A tárgy felülete így elszürkül, kifényesedik. Amennyiben a portörlés nem adja vissza a tárgy eredeti megjelenését, forduljunk szakemberhez! Tulajdonos Tulajdonos, Szilikátrestaurátor 136

33 B.3. Kerámia B kerámiatárgy A mázas kerámiatárgy felülete vagy belseje poros, vízköves, szennyezett Nem megfelelő tárolási körülmények és helytelen gondozás, elhanyagolás következménye. A szennyeződések egyrészt rontják a tárgy esztétikai szépségét, másrészt a bomló anyagok fertőzések forrásaivá válhatnak. Időnként ellenőrizzük, hogy a tárgyak és azok belseje portól és szennyezőanyagoktól mentes legyen! A tárgyakat használat után mossuk el, vagy takarítsuk ki. Lehetőleg ne maradjon bennük víz, növényi maradvány vagy más oda nem illő anyag. Hosszabb időn elteltével a mázak veszítenek eredeti szépségükből, mert megindult korrodálódásuk. Ezt a folyamatot visszafordítani már nem lehet. Háztartási tisztítószereket a szennyeződések eltávolításához ne használjunk, mert ezek lemarhatják a mázakat, egyes díszítőanyagokkal reagálhatnak, vagy azokat eltüntethetik. Amennyiben nem lehet a felületi szennyeződéseket eltávolítani, ne kísérletezzünk, forduljunk inkább szakemberhez! Tulajdonos Tulajdonos, Szilikátrestaurátor B kerámiatárgy A kerámiatárgy repedt A repedések külső erő vagy a tárgyban lévő belső feszültségek feloldódásának hatására alakulhatnak ki. Amennyiben nem tulajdonítunk időben jelentőséget a repedéseknek, ezeket később a tárgy törése követi. A tárgyak portalanítása, tisztítása során ellenőrizzük épségüket is! A repedt tárgy helyreállításával forduljunk megfelelően képzett szakemberhez! Tulajdonos Szilikátrestaurátor 137

34 B. rész B kerámiatárgy A kerámia- vagy porcelántárgy törött vagy sérült (ld. színes kép) A kerámia- és porcelántárgyak törékenyek, így külső mechanikai hatás következményeként gyakran megsérülnek. A törések, repedések a tárgy esztétikai és művészeti élvezhetőségét befolyásolják, értékét csökkentik. Ellenőrizzük, hogy elég biztonságos-e a tárgy helye, rögzítése! (A tárgyak környezetében lévő más tárgyak biztonságos rögzítését is ellenőrizni kell, hogy azok leesése, felborulása ne okozzon kárt!) A töredékek minden apró darabját gyűjtsük össze! Ne szemezgessük ki csak a nagyobb darabokat, mert a helyreállításhoz minden kis szilánkra szükség van! A törött tárgyak összeragasztásával lehetőleg magunk ne próbálkozzunk, mert az eredménnyel nem leszünk elégedettek. Sok ragasztó nem alkalmas ezeknek a tárgyaknak ragasztására, noha ezt a doboz felirata állítja. Később szakember sem tudja már a tárgy eredeti megjelenését visszaadni. Egyszerűbb, ha megfelelő szakemberhez fordulunk. Tulajdonos Szilikátrestaurátor B kerámiatárgy A kerámiatárgyról pereg a máz (ld. fekete-fehér és színes kép) Általában gyártási vagy előállítási hiba. Védekezni ellene nem lehet, és korábbi jelei sincsenek. Amennyiben a folyamat megindult, úgy kezelés vagy helyreállítás híján addig tart, amíg máz van a tárgy felületén. A pergés kiterjedhet a tárgy egész felületére vagy egyes mázszínekre. Ha a tárgy körül apró, színes mázdarabkákat látunk, vagy a mázfelület felvált, hívjunk szakembert! Az idejében felismert mázpergés megfelelő eljárásokkal megállítható. Ehhez az kell, hogy ne várjuk meg, amíg nagy felületek mennek tönkre, hanem az első jelek megjelenésével forduljunk szilikátrestaurátorhoz! Tulajdonos Szilikátrestaurátor 138

35 B.3. Kerámia B.3.3. A kerámiaelemek közötti fugázóanyag sérült B.3.17./b A kerámiatárgyról pereg a máz B.3.1. Törött, repedt a kerámiaelem felülete 139

36

37

38 B. rész B.4. ÜVEG Az üveg az őskor óta létez ő szilikátszármazék. Kezdetben ékszerként fordult elő, kék üvegpasztából készült gyöngyök, karperecek formájá - ban. Kés ő bb dísztárgyak, használati tárgyak anyaga lett, majd a techni - ka fejlődésének köszönhet ően az építészetben is egyre nagyobb jelent őségre tett szert. Legáltalánosabban ablaküvegként használják. Műemlék épületekben gyakran találunk ólomüveg ablakokat, festett, ökörszemes, ragasztott színesüveg-ablakokat vagy kézi gyártású ablak - üvegtáblákat. Szorosan az épülethez kapcsolódó díszítmények az üveg - mozaikok. Fényátereszt ő tulajdonsága miatt üveg az alapanyaga a különböz ő világítótesteknek is. Mindennapi életünk során számtalan üvegtárggyal találkozunk. Történeti értékük és sérülékenységük miatt az üvegablakokat, díszburkolatokat, tárgyakat óvjuk a mechanikai hatások - tól! Károsodásuk esetén pedig forduljunk szilikátrestaurátor szak - emberhez! JAVASOLT MŰTÁRGYKÖRNYEZET Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Üvegtárgyak Nem érzékenyek 20±5 45±5 Nem érzékenyek Rossz állapotú üvegtárgyak Nem érzékenyek 20±2 40±3 Nem érzékenyek 142

39 B.4. Üveg AZ ÓLOMÜVEG ABLAKOK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.4.1. ólomüveg ablak Az ablakok nem eléggé vagy egyáltalán nem engedik át a fényt (ld. fekete-fehér kép) Az üveget védőüveg hiányában vastagon borítják a különféle légszennyezők. Ezek megkötik a nedvességet, így olyan anyagok keletkeznek, amelyek kikezdik az üveg felületét és tartószerkezetét. Hatásukra az üveg felületén vagy annak rétegei között korróziós termékek jelennek meg. Amennyiben az üveg felületén vagy a rétegek között megindult az üveg anyagának átalakulása, a helyzet nem túl rózsás. Először az üveg felülete indul bomlásnak, majd a kialakult bomlási termékek pusztítják gyorsított mértékben az üveg anyagát. Alaposan meg kell vizsgálni az üvegfelületek általános állapotát. Amennyiben elváltozások figyelhetők meg, fel kell mérni, hogy milyen mértékű és mekkora területet érint az elváltozás. Ennek alapján lehet meghatározni a beavatkozás mértékét és módját. Középületek esetén 2 3 évente a felületeket meg kell tisztítani a rájuk rakódott különféle eredetű anyagoktól. A tisztításhoz felhasznált anyagokat mindig szakembernek kell összeállítania vagy ellenőriznie, mert a lúgos, oldószeres és egyéb nem megfelelő vegyi anyagok a felületeket maradandóan károsíthatják! B.4.2. ólomüveg ablak Az üvegablak tartóváza mozog A rögzítő vasalat és a szemek töröttek, elmozdultak vagy átkorrodáltak. Okozhatja az épület mozgása, vagy az épület körül zajló erőteljes forgalom következtében kialakult remegés, rezgés is. Ha az elváltozás hosszabb ideig fennáll, a tartószerkezet alakja megváltozik, így nem tölti be eredeti funkcióját. Törések jelentkeznek, majd a betételemek kihullása és az ablak megereszkedése következik. Az ablak teljesen megsemmisülhet. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Meg kell vizsgálni a tartószerkezet és a szerkezeti elemek épségét. Figyelmet kell fordítani az épületmozgásokra, a korróziós folyamatok időben történő felderítésére, majd ezek jelzésére. Tulajdonos, Építész, Statikus, Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor A kiváltó ok kiderítése után szakember bevonásával haladéktalanul meg kell kezdeni a helyreállítást! Építész, Szilikátrestaurátor 143

40 B. rész B.4.3. ólomüveg ablak Az üvegablak tartószerkezete megrozsdásodott B.4.4. ólomüveg ablak Az üvegbetétek mozognak (ld. színes kép) Megsérült vagy tönkrement a keret védőbevonata. Magas páratartalom alakult ki az üvegfelület körül. Nincs szellőzés, a vízelvezetők eltömődtek. A tartószerkezet fallal érintkező része állandóan nedves. Az ólomsínek kitágultak és/vagy megnyúltak. Tönkrement vagy hiányzik a tömítőanyag. Előfordulhat, hogy a sínekben átkristályosodási folyamat indult el. A folyamat a levegő oxigénjének és páratartalmának hatására egyre gyorsuló tendenciát mutat, és a teljes átkorrodálásig tart. Az egyes szerkezeti elemek eltörnek, szétválnak, ez pedig további károsodások kiinduló forrásává válik. A mozgás egyre erőteljesebbé válik, és a környező elemek is lötyögni kezdenek. A folyamat egyre nagyobb felületre terjed ki, miközben a sínek tágulnak. Az így kialakult vibráció újabb elváltozásokat eredményez (törés, potyogás stb.). A rozsdásodás folyamata előbb vagy utóbb mindenképpen bekövetkezik, ezért rendszeres ellenőrzés szükséges! A téli hónapok után minden évben ajánlatos megnézni a szerkezeti elemek állapotát. Tulajdonos, Építész Szilikátrestaurátor Meg kell vizsgálni, mi okozza az üvegbetétek mozgását. Alaposan szemügyre kell venni a sínek állapotát, záródását, korróziómentességét. (A foglalatok nem lehetnek torzultak és nyitottak.) A károsodások észlelése után, szakember segítségével haladéktalanul meg kell kezdeni a szükséges beavatkozásokat. Szilikátrestaurátor Az általános átvizsgálással, karbantartással egy időben amit ajánlott 2 3 évente elvégeztetni érdemes ezekre a részletekre is figyelmet fordítani. Szükség esetén a hiányosságokat ki kell javíttatni, mielőtt nagyobb gondok keletkeznének. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor B.4.5. ólomüveg ablak Az ablak vagy üvegbetét felülete hullámossá vált (ld. színes kép) A rögzítőszemek, vasalatok átrozsdásodtak, elváltak vagy hiányoznak. A tartószerkezet eltorzult. A tartószerkezet helyett a befoglaló sínek vették át a felületi terhelést, így idővel egyre láthatóbbá válik az ablaknak és elemeinek deformációja. Először törések jelentkeznek, majd az elemek kezdenek kipotyogni a helyükről. Meg kell keresni azokat a pontokat, ahonnan a folyamat megindult. A rendszeres ellenőrzésnek (2 3 évente) ki kell terjednie a rögzítési pontokra, a sínek állapotára, a védőüvegre és a vasalatokra. A károk felmérése után időben ki kell javíttatni a megrongálódott részeket! Tulajdonos, Építész Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor 144

41 B.4. Üveg B.4.6. ólomüveg ablak A színes üvegbetét mezők töröttek vagy megsérültek B.4.7. ólomüveg ablak Az üvegbetétek elmozdultak (ld. színes kép) Külső mechanikus behatás vagy az ablakfelület hullámosodásának következménye. Az ólomsínek megnyúlásával az üvegbetétek elmozdulnak, így feszültségek alakulnak ki az üvegben. Ezek feloldódása okozza a töréseket, repedéseket. A tartószerkezet elemei sérültek vagy hiányoznak. Az ólomsínek megnyúltak vagy átkristályosodásuk megindult. A tömítőanyag tönkrement. A törött, hiányos elemek cseréje, javítása nélkül az üvegfelületeken páralecsapódás jelentkezik, ami elősegíti az üveg bomlását, tönkremenetelét. Amennyiben a jelenség az ólomsínek deformációjával függ össze, úgy egyre több elemen keletkeznek majd repedések, később hiányok, amelyek az ablak teljes összeomlásáig vezethetnek. Az ablak vagy betét súlypontjának áttevődése következtében törések jelennek meg, majd elemek esnek ki, ezáltal a felület tovább deformálódik. A színes üvegbetét mezők és ólomsínek rendszeres ellenőrzése mellett az épület tartószerkezeti épségét is ellenőrizni kell, hogy a repedés okai kiderüljenek. Tulajdonos, Építész Szilikátrestaurátor és amennyiben szükséges Statikus Meg kell vizsgálni az elemek elmozdulásának okát. Ez összefüggésben lehet a rögzítőszerkezettel, vagy a sínekben megindult átalakulási folyamat következménye. A töréseket, hiányokat a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni, mivel a környezeti hatások elősegítik a megbomlott felület további pusztulását. A terhelés megváltozása miatt nem lehet a javítást halogatni. A sérült elemeket helyben kell rögzíteni vagy pótolni. Szilikátrestaurátor A kiváltó okot a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni. Ha nincs más kiút, részleges cserével vagy megerősítéssel kell a felület stabilitását helyreállítani. Tulajdonos, Építész Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor 145

42 B. rész B.4.8. ólomüveg ablak Az üvegablakról pereg a festés, vagy irizál (felületén különféle színek láthatók súrlófényben) (ld. színes kép) Állandóan magas páratartalom és vizesedés okozza. Az üveg anyaga bomlik, ezért apró kráterek, lyukak jelennek meg felületén. Később a korrodált üveg felületén megjelenő interferencia színek (szivárványos színek) mutatják a folyamatos pusztulás stádiumait. A megindult átalakulási folyamatok miatt egyre nő a károsodott felület nagysága. A kialakult bomlástermékek hatására egyre gyorsuló tendenciát mutat a pusztulás. Az üveg felülete egyre vékonyabbá válik, majd eltörik. A folyamat addig tart, amíg van üveg. Meg kell vizsgálni az üvegfelületek általános állapotát, ki kell deríteni a kiváltó okokat. Ezt követően lehet kidolgozni a szükséges lépéseket az állagmegóvás érdekében. Lehetőleg ne nyúljunk a felülethez, mert azzal még nagyobb károkat okozhatunk. Mindenféleképpen kérjük megfelelő szakemberek véleményét és segítségét! A felülethez csak megfelelő szakmai vizsgálatok és egyeztetett helyreállítási terv után nyúlhat a restaurátor szakember. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor, Szilikátvegyész vagy anyagvizsgálattal foglalkozó Szakember Szilikátrestaurátor B.4.9. ólomüveg ablak Az ablaküvegen páralecsapódás figyelhető meg A külső védőüveg rossz, törött vagy hiányzik. Több helyen hiányoznak az üvegbetétek. A vízelvezetők eltömődtek. A páralecsapódás a tartószerkezet gyors korrózióját eredményezi. Hosszabb idő alatt az üvegfelületek bomlását váltja ki. A festés peregni kezd, az üvegen interferencia színek (szivárványos színek) jelennek meg. Fel kell kutatni a kiváltó okot, ellenőrizni az üvegfelületeket, vízelvezetőket. A karbantartások alkalmával fordítsunk figyelmet a védőüvegezés és festett felületek épségére, a vízelvezetők meglétére, dugulás- és korróziómentességére. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Tulajdonos, Szilikátrestaurátor 146

43 B.4. Üveg B ólomüveg ablak Madárürülék van az ablakon vagy körülötte A védőháló tönkrement vagy kiszakadt. Előfordulhat, hogy hiányoznak az építészeti vagy falazati elemek, és madarak költöztek be az épületbe. A madárürülék tartalmánál és kémiai összetételénél fogva bontja az üvegfelületeket, erodálja a vas és ólom szerelvényeket. Meg kell tekinteni, mi okozhatta a szennyezést, illetve a madarak odaköltözését. Amennyiben madárürülék van az ablakon vagy környezetében, azt haladéktalanul el kell távolítani. A lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a madarak fészkelését. Ki kell javítani vagy cserélni a korrodált hálókat, tartószerkezeti elemeket. Tulajdonos, Építész Tulajdonos, Szilikátrestaurátor, szükség esetén Fémrestaurátor B ólomüveg ablak A védőüveg megsérült A sérülés általában külső erő hatására következik be, de okozhatja a tartószerkezet deformációja vagy az épület mozgása is. A sérült vagy hiányos védőüveg nem biztosítja azt a szigetelő légréteget, amely az ablakfelületek megóvásához szükséges. Az üvegfelületeken lecsapódó pára miatt a kémiai korróziós folyamatok megindulnak, így az üveg kevésbé lesz ellenálló a további esetleg mechanikai hatásokkal szemben. Rendszeres időközönként körüljárással meg kell győződni a védőüvegek épségéről. Az ellenőrzés során a sérülés okát is tisztázni kell. Tulajdonos, Építész A sérülés okának kiderítését követően dönteni kell, hogy a védőüveg javítható vagy cseréje szükséges. Amint lehet, javítani vagy pótolni kell a sérült elemeket. Tulajdonos 147

44 B. rész A FESTETT, ÖKÖRSZEMES, RAGASZTOTT SZÍNES ÜVEGABLAKOK VALAMINT A KÉZI GYÁRTÁSÚ ABLAKÜVEGTÁBLÁK NÉHÁNY JELLEMZŐ KÁROSODÁSI FORMÁJA B színes üvegablak Az üvegfelületek épek, de mégsem engedik át a fényt Ez az elváltozási forma különösen jellemző az ökörszemes üvegablakokra. Az üveg rétegei között állandóan magas a páratartalom, így megindul átalakulása, lebomlása. A folyamat időben történő észlelésekor még megállítható az átalakulás. Később az üvegfelület barnás, okkeres színűre változik, elveszti átlátszóságát, majd morzsalékonnyá válik. Ez jelenti az üveg halálát. Ellenőrizzük a felületek és az ezzel érintkező részek épségét, korróziómentességét! Vizsgáljuk meg az üvegfelületek tisztaságát és épségét! Amennyiben apró lyukakat, eltávolíthatatlan fehér foltot, elszíneződést látunk, meg kell vizsgáltatni, hogy mi okozza az elváltozást. Évente tisztíttassuk meg a felületeket restaurátorral a rárakódott szennyezőanyagoktól, mert ezek aktív szereplői a károsodások megindulásának. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor, anyagvizsgálati Szakember Szilikátrestaurátor B színes üvegablak A festékréteg (nem a zománc) pereg és repedezik felülete (ld. színes kép) Az üveg festése úgynevezett hideg technikával készült. A festék kötőanyaga tönkrement, ezért repedezni kezd majd leválik. A festett felület először megreped, majd a nedvesség és az öregedési folyamatok hatására a szélek mentén kezd felpöndörödni. Később kisebb-nagyobb darabok válnak le a felületről, egészen addig, amíg festett részek láthatóak. Évente meg kell vizsgálni a festett felületek épségét és állapotát. Amennyiben korábban nem látott elváltozások figyelhetők meg, feltétlenül ki kell kérni szakember véleményét. Amennyire lehet, biztosítsunk egyenletes hőmérsékleti viszonyokat. Az üvegfelületeket tollsöprűvel rendszeresen portalanítsuk, és ne használjunk vegyi tisztítószereket! A károsodott felület helyreállítását szakember végezze! Tulajdonos, Festőrestaurátor vagy Szilikátrestaurátor és amennyiben szükséges, anyagvizsgálattal foglalkozó Szakember Festőrestaurátor vagy Szilikátrestaurátor, a beavatkozás mértékétől függően 148

45 B.4. Üveg ÜVEGMOZAIKOK A mozaik apró szemekb ő l összeállított, padlót vagy falat borító díszít - mény. Az üvegmozaik szemeket festett üvegmassza lapok feldarabolá - sával készítik, majd a díszítmény kialakításához jól kötő anyagba (cement, gipsz) ágyazzák. A kockák közötti részeket (fugákat) is gipsszel töltik ki, majd általában egyenesre csiszolják a felületet. A mo - zaikm űvészet fénykora az század volt, kés ő bb a 19. század historizáló stílusai kísérelték meg feleleveníteni a technikát. AZ ÜVEGMOZAIKOK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B üvegmozaik A mozaik felülete poros, szennyezett Por és légszennyező anyagok lerakódása a felületen. A réteg ahogy vastagodik, egyre jobban megtartja a nedvességet valamint a különböző kémhatású csapadékvizeket. Ezek az üvegfelületekkel reagálnak, és különböző korrodáló folyamatokat indítanak el. A felület kráteressé válik, majd vékony lemezek válnak le róla, végül kilátszik a kötőanyag. A környezet levegőjének szennyezettségétől függően, de legalább évente meg kell vizsgálni a mozaikok felületét, a szélek záródását és a fugák épségét. A felületeket meg kell tisztítani a rájuk rakódott szennyezőanyagoktól, szükség esetén ki kell javíttatni a fugahiányokat. Szilikon tartalmú anyagokat felületvédelemre használni tilos! A tisztításhoz használt anyagokat mindig a mozaik állapotát figyelembe véve kell kiválasztani. Lúgot vagy vegyi oldószereket tartalmazó anyagok a felületet károsítják. Így inkább forduljunk szakemberhez. Tulajdonos, Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor 149

46 B. rész B üvegmozaik A mozaikszemek peregnek (ld. fekete-fehér és színes kép) A mozaikszemek jól tapadnak a beágyazó anyagba. Amint sérülés éri őket és egyes szemek kitörnek vagy meglazulnak, ez az egység megbomlik. Ha az első jeleket nem vesszük komolyan, azt láthatjuk, hogy nagy felületeken nincs már semmi. A folyamat a hiányok nagyságával arányosan gyorsul. Rendszeresen ellenőrizni kell a mozaikfelületek állapotát. Amennyiben elváltozásokat észlelünk, ki kell deríteni, hogy mi okozza a szemek felválását. Minden esetben szakemberhez kell fordulni. A szemek visszahelyezése nem szünteti meg a kiváltó okot! B üvegmozaik A mozaikszemek meglazultak A kötőanyag lazulását okozhatja a hordozó felület nedvesedése és az állandósult magas relatív páratartalom. A közlekedés által keltett állandó rezgés pedig a szemek folyamatos felfejtődését eredményezi. Amennyiben a szemek épek és mégis mozognak, kiperegnek, valószínű, hogy tönkrement a kötőanyag. A szigetelés hiányossága, a vizes tartófelületek, a fugahiányok vagy a vízelvezetési gondok mind hozzájárulnak a mozaik pusztulásához. Az átnedvesedett felületek a rajtuk lévő mozaikok miatt nem tudnak kiszáradni. A váltakozó hőmérsékleti viszonyok miatt vízgőz vagy jég feszíti a felületet, ez vezethet a szemek meglazulásához. Később megindul a sóképződés, amelynek hatására az egész felület felseperhetővé válik. Eközben jelentősen károsodnak a szemek, amelyeket valószínűleg nem lehet visszahelyezni. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Szakmai bizottságnak kell az ellenőrzést végeznie és meghatároznia az okokat, hiszen ez az állapot hosszabb idő alatt alakult ki és egyéb vonzatai is lehetnek. Meg kell vizsgálni a hordozófelület károsodottságát, a szigetelés állapotát, a vízelvezetést stb. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor és amennyiben szükséges, Statikus Össze kell gyűjteni a felvált, leesett darabokat. Amennyiben a jelenség nagyobb területet érint, úgy azonnal állagmegóvásra van szükség! Tulajdonos, Szilikátrestaurátor Meg kell szüntetni a hordozó felület nedvesedését. A nagyobb kár megelőzésére gyors beavatkozás szükséges. A további teendőkről mindenképpen szakmai testület döntsön a szakmai állásfoglalás alapján! Szilikátrestaurátor, Építész 150

47 B.4. Üveg B üvegmozaik Az üvegszemek felülete kráterekkel szaggatott; a szemek lemezesen szétválnak, vagy foltosodás látható rajtuk A felsorolt károsodások az üvegfelületek bomlására utalnak, ami feltehetően hosszabb folyamat eredménye. A károsodás kiváltó okai és az üveg bomlási termékei a folyamatot együttesen gyorsítják, ezért a nagyobb károk elkerülése érdekében azonnali és szakszerű beavatkozásra van szükség. A vizsgálódásnak ki kell derítenie a kiváltó okokat, valamint a károsodás mértékét. Idejében jelezni kell a felületeken bekövetkezett elváltozásokat, károsodásokat. Akkor is, ha erre csak gyanakszunk. A probléma megoldását bízzuk szakképzett restaurátorra! B üvegmozaik A mozaikszemek töröttek B üvegmozaik A fugákban sókivirágzás látható Általában külső, mechanikai erő hatásának következménye. Előfordulhat, hogy az épület mozgásával van összefüggésben. Általában ez az első jele a beágyazó anyag hosszabb ideje fennálló vizesedésének. A nedvesség elpárologni nem tud, így a fugák mentén tör utat magának. A fugákból kioldott anyagok a felületen kristályosodnak ki. A megroppant szemek idővel a külső rezgések és közlekedés által keltett mozgásra kiesnek. Később a felület folyamatos felfejtődésének lehetünk tanúi, melyet időben észrevéve és megakadályozva nagyobb károsodásokat háríthatunk el. A károsodás időben történő észlelésével és felszámolásával a folyamat megállítható. Ellenkező esetben a jelenség egyre nagyobb területeket érint, majd a szemek meglazulnak és kiperegnek. Tulajdonos, Szilikátrestaurátor, szükség szerint anyagvizsgálati Szakember Meg kell vizsgálni, mi okozta a sérülést. Erre vonatkozóan mindig a törés jellege ad magyarázatot. Tulajdonos, Szilikátrestaurátor Az ellenőrzés során feltűnő első látható jelek esetén szakmai bizottság állásfoglalását kell kérni. Meg kell állapítani, hogy helyi jelenségről vagy a szigetelés tönkremeneteléről van-e szó. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor A törött darabokat lehetőleg ne piszkáljuk! Amennyiben a darabok kiestek, úgy gondosan őrizzük meg azokat a helyreállításukig! Szilikátrestaurátor Szakember bevonásával kell megállítani a fal nedvesedését, és elkezdeni a helyreállítást. Szilikátrestaurátor 151

48 B. rész TÜKRÖK (épületbels ő kben, falborításokon, bútorokon) A TÜKRÖK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B tükör Törött vagy repedt a tükör üvege B tükör A tükröző felület foltos vagy homályos Előidézheti külső erőbehatás, de kiválthatja a befoglaló keret vetemedése, deformációja is. A törés jellegéből következtethetünk eredetére. A tükröző felület bevakulását a tükör hátoldalán lévő védőréteg sérülése, tönkremenetele indítja el. A folyamat kialakulását elősegíti a szellőzni nem képes zárt keret, a hideg, nedves falfelülettel vagy nedvszívó anyaggal való érintkezés. Amennyiben szorosan áll a tartókeretben a tükör, további törések, repedések várhatók. A törött felületek mentén nedvesség és légszennyező anyagok jutnak a foncsorozott rétegre. Mivel itt nincsen védőbevonat, a tükröződő felület homályosodni, mattulni kezd, majd felválik és lepereg az üvegről. A folt idővel nő, sőt újabbak jelennek meg. Védőréteg híján a nedvesség, por és más szennyező anyagok a bevonat alá jutnak, és az üvegfelületet megtámadják. A tükröző felület így lassan lemezekben leválik. A folyamat a foncsorozott réteg teljes pusztulásáig tart. Ellenőrizni kell a tükröt rögzítő bakok állapotát. Ezek nem lehetnek szorosak, töröttek vagy hiányosak. Tapintással győződjünk meg a falak száraz vagy nedves állapotáról. A kapcsolódó felületnek mindig száraznak kell lennie! Vizsgáljuk meg a tartóelemeket, hogy nem vetemedtek-e meg. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Éves szinten ellenőrizni kell a védőbevonat épségét és a tükör fallal, burkolattal érintkező felületét. A hátfalaknak jól szellőzőeknek kell lennie!. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor Az ellenőrzéseket követően, a helyreállításhoz kérjük szakember segítségét! Tulajdonos Amennyiben az ellenőrzés, bejárás során hasonló elváltozásokat tapasztalunk úgy azonnal szakember segítségét kell kérni. A fal nedvesedése esetén távolítsuk el a tükröt a közvetlen közelből, és ahogy lehet, szüntessük meg a vizesedést. Szilikátrestaurátor, Építész 152

49 B.4. Üveg B tükör Pereg a tükröző felület Előrehaladott stádiumban van a tükör pusztulása. Kiváltó oka a védőréteg tönkremenetele, az állandósult magas páratartalom és az odafigyelés hiánya lehet. Az üveg felületén megjelennek a bomlás első jelei. A tükröző felület kisebb-nagyobb egybefüggő darabokban válik le a felületről. Az állapot előrehaladásával a tükröző felület teljes mértékben leválik az üvegről. Ellenőrizzük a tükör elülső felületét és hátoldalát. Amennyiben hasonló tüneteket észlelünk, azonnali beavatkozásra van szükség. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor. A tárgyhoz azonnal szakembert kell hívni és a folyamat megállítását haladéktalanul meg kell kezdeni. Szilikátrestaurátor 153

50 B. rész VILÁGÍTÓBERENDEZÉSEK ÜVEGALKATRÉSZEI (világítótestek, csillárok üvegb ő l készült elemei stb.) A VILÁGÍTÓBERENDEZÉSEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B világítóberendezés Porosak a búrák, világítótestek B világítóberendezés Repedtek, töröttek az armatúrák vagy a díszek A por és a légszennyezők folyamatosan rakódnak le minden felületre. A világítótestekre azonban fokozatosan ráég ez a szennyezés, és zsíros, kormos réteget képez. Az üvegtárgyakban eredendően vannak előállításuk során keletkező természetes belső feszültségek. A világítótestek használatával gyors felmelegedés és lehűlés jár. A fém foglalatok, csavarok pontszerűen adják át a hőt a buráknak, amelyeken előbb-utóbb repedések jelentkeznek. (Ezért fontos, hogy a hőelvezető nyílások tiszták és átjárhatók legyenek!) Jelentősen csökken a világítás hatékonysága, ami idővel egyre rosszabbá válik. A fém tartószerkezetek, alkatrészek a hőenergia miatt fokozott oxidációnak vannak kitéve. Anyaguk elvékonyodik, törékennyé válik. Törés és zárlat egyaránt előfordulhat. A használatból adódó hőingadozások a repedések növekedését eredményezik. Amennyiben a világítótestek hozzáférhetők, úgy havonta, más esetekben az éves takarítás alkalmával kell ellenőrizni azokat. Tulajdonos Ellenőrizni kell a fém- és üvegrészek csatlakozó pontjainál lévő rögzítő szerelvényeket, hogy biztonságosan tartják-e a burákat. Soha nem lötyöghetnek, és feszesnek sem szabad lenniük. A légelvezető nyílások tisztaságát is ellenőrizni kell. A rendszeres, óvatos, száraz portörlés mellett a a lámpaburák, üvegtestek megtisztításához kérjük ki szakember véleményét! Tulajdonos, Szilikátrestaurátor és amennyiben szükséges, Fémrestaurátor A burák foglalatán a csavart soha nem szabad keményen meghúzni, mert a dilatáció során az üveg megrepedhet. A repedt darabokat meg kell javíttatni, mert a repedés addig nő, amíg végül el nem törik. A sérült darabokat el kell távolítani a felújítás befejeződéséig. Töréseket eredményeznek a poros felületek is, mert szigetelő jellegüknél fogva csökkentik az üveg hőleadó kapacitását. (A csiszolt felületek ezekre a változásokra különösen érzékenyek.) Tulajdonos, Szilikátrestaurátor Szilikátrestaurátor 154

51 B.4. Üveg B világítóberendezés A fém tartószerkezetek korrodáltak, meglazultak, így az üvegdíszek leesnek A világítótestek működésük közben jelentősen felmelegednek. A hőt átveszik a fém alkatrészek is, amitől anyaguk elvékonyodik, törékennyé válik. Így a tartóelemek elválnak, az üvegdíszek leesnek és összetörnek. Több darab leválása után a világítótest súlypontja áttevődhet, a függesztőelemek terhelését ezzel megváltoztatva. A túlterhelés miatt meglazult, meggyengült tartóelemek töréseket, szakadásokat eredményezhetnek. A sérült érintkezők, vezetékek nem képesek megfelelő mennyiségű áramot szállítani, ezért könnyen kialakulhat zárlat, épülettűz. A világítótestet amennyiben függesztett óvatosan le kell ereszteni, nehogy valamelyik alkatrész leessen és összetörjön. Át kell vizsgálni a tartókarok, függesztési pontok, díszek, bekötések valamint az elektromos huzalozás és érintkezés állapotát. Számba kell venni a hiányokat, és az ép elemek állapotát is ellenőrizni kell. A leesett darabokat össze kell gyűjteni. A hiányok számbavétele után pótolni kell a megsemmisült darabokat. A feltárt korróziós elváltozásokat ki kell javítani, a további károk megelőzése végett. Megváltozik az esztétikai hatás és az architektúra összképe. Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor, Fémrestaurátor Tulajdonos, Építész, Szilikátrestaurátor, Fémrestaurátor, Villanyszerelő 155

52 B. rész B világítóberendezés A burkoló- és tartóelemek elmozdultak, elcsúsztak Gyakorta előforduló jelenség. A környezet által keltett rezgés hatására az egyes alkatrészek rögzítő csavarjai, bilincsei amennyiben nem korrodálódtak el lassan elmozdulnak, szétnyílnak, így a rögzített elem elcsúszik eredeti helyéről. Amennyiben az elmozdult elemek nem kerülnek vissza eredeti helyükre, a megváltozott terhelés miatt hosszabb idő elteltével további károsodások következhetnek be. Rendszeresen ellenőrizni kell a burkoló- és tartóelemek állapotát. Ki kell deríteni az elmozdulás okát. Amennyiben korróziót is észlelünk, szakembert kell hívni. Ha a rögzítési pontok lazultak meg, vagy a csavarok nem tartottak biztonságosan, teljes áramtalanítás után a darabok eredeti helyükre visszatehetők. Más esetben a tönkrement elemeket meg kell javíttatni, hogy biztonságosan rögzíthetők legyenek. Tulajdonos, Villanyszerelő, Fémrestaurátor Tulajdonos, Villanyszerelő, szükség esetén Szilikátrestaurátor vagy Fémrestaurátor Megjegyzés: A világítótestek üvegalkatrészeinek épsége az egész szerkezet helyes használatán, karbantartásán múlik. Évi rendszerességgel meg kell méretni a vilá - gítótestek földelését, a rögzítési pontok, elektromos bekötések épségét; ellen őrizni kell a foglalatok tisztaságát, a tartószerkezetek és esetenként a leereszt ő huzalok, láncok, állapotát. Az életveszély elkerülése érdekében mindezeket megfelelő körültekintéssel, ha szükséges villanyszerelő bevonásával végezzük! A huzamosabb ide - je fennálló elektromos hibák, elhanyagolt világítótestek épülettüzekhez is vezet hetnek. Amikor egy világítótest életkoránál fogva többször volt javítva vezetékei átégtek vagy életveszélyessé váltak, több alkatrésze hiányzik, mozog, teljesen elfeketedett a ráégett szennyező rétegekt ő l stb. rászorul egy általános nagyobb felújításra. A felújítások során azonban fokozott figyelmet kell fordítani az eredeti állapotba tör tén ő helyreállításra. A szerkezeteken, tartóelemeken tilos olyan átalakításokat, módosításokat végezni, amelyek nem az eredeti állapotot tükrözik. Az elektromos szerelvé - nyek elhelyezésére lyukakat fúrni, vagy annak eredeti vezetését megváltoztatni nem lehet. Az armatúrákat lecserélni, és az eredetit ő l eltér ő darabokkal pótolni hamisí - tásnak számít. A felújítás célja a tárgy eredeti szépségébe történ ő visszaállítása és az eredeti architektúra megteremtése. 156

53 B.4. Üveg ÜVEGTÁRGYAK GONDOZÁS: Az üvegtárgyakat rendszeresen (havonta) portalanítsuk! A porban lévő anyagok ugyanis vízzel reagálva az üvegfelületek károsodását váltják ki. Szükség esetén, illetve használat után a tárgyakat mossuk le tiszta víz - zel, egyébként elég a száraz portörlés. A művelethez vegyünk elő szi - vacslapot vagy papírvattát, hogy a kezünkb ő l kicsúszó tárgyak ne ütődhessenek kemény felülethez! így elkerülhet ő k a törések és sérülé - sek. Tisztításukhoz lehet őleg ne használjunk háztartási tisztító- és súro - lószereket! Tisztításukhoz lehetőleg ne használjunk háztartási tisztítóés súrolószereket! Ezek ugyanis lúgot, savat vagy klórt tartalmaznak, amely anyagok károsítják és megbontják az üveg felületét és szerkeze - tét. Az üveg ugyanis, és egyes aranyozás- és festésfajták érzékenyek a lúgos anyagokra. Alkalmazásuk miatt a díszítmények, festések lekophat - nak, elt ű nhetnek. A megtisztított tárgyakat minden esetben töröljük szá - razra! Ne várjuk meg, amíg a víz elpárolog felületükr ő l, mert fontos üvegalkotó komponenseket oldhat ki, ezzel elősegítve bomlásukat. Ne hasonlítsuk össze a napjainkban készült darabokat többszáz éves társa - ikkal! Velük szemben mindig körültekint ő bben járjunk el. A tárgyakat helyezzük csúszásmentes felületre úgy, hogy a mindennapi élet forgalma ne tehessen bennük kárt! A környezetükben lévő egyéb tárgyak (képek, tükrök stb.) is legyenek biztonságosan rögzítve olyan tá - volságban, hogy leesésük, felborulásuk esetén se okozzanak kárt egy - másban. A helyiségben lehet őleg egyenletes páratartalmat és hőmérsékleti viszonyokat biztosítsunk! Ideális számukra a 20 C légh ő- mérséklet és (RH) 45% relatív páratartalom. Kerüljük a hirtelen hőinga - dozással járó környezeti változásokat, mert az üvegek felületén repedéseket okozhatnak, amelyek kés ő bbi törések kiindulópontjai lehet - nek! A tárgyakat lehet őleg ne fogjuk meg kézzel, mert a zsíros ujjlenyo - matokban a por remekül megtapad, és a már említett folyamatok bármelyikének elindítója lehet. Javasolt a tárgyak átvizsgálása, rakodá - sa közben pamutkesztyűt viselnünk. Amennyiben a gondozás során az említett elváltozások bármelyikét tapasztaljuk, forduljunk szakemberhez, és időben kérjük ki véleményét! TÁROLÁS: Amennyiben hosszabb időn keresztül tárolnunk kell tárgyainkat, vá - lasszunk olyan csomagolási módszert és anyagokat (például Nikecell), amelyek nem kötik meg a nedvességet! A fa- és papírdobozok, faszekré - nyek a légnedvességet megkötik, és a tárlóban a páratartalmat magas szinten tartják. Ez az üvegtárgyakat nagy mértékben károsítja. Először opálos, el nem távolítható fehér foltok jelennek meg, kés ő bb lyukak, krá - terek alakulnak ki felületükön, majd irizáció (interferencia színek) válnak láthatóvá a romlás előrehaladásával. A helyzetet tovább rontja, ha a tár - gyakat szorosan papírba (selyem-, vagy újságpapír) csomagoljuk. Eze - ket a sajnos meglehetősen általános tárolási körülményeket kerüljük el! Amennyiben mégis arra kényszerülünk, hogy ilyen anyagokat hasz - náljunk fel, félévente nyissuk ki a dobozokat vagy szekrényeket, és szel - lőztessük minimum egy napig a tárolóegységet! A tárgyakat elválasztás nélkül soha ne tegyük egymásra! A csomagolóvagy elválasztó anyag ne legyen selyem-, vagy újságpapír! Helyette hasz - náljunk viaszpapírt, amit mindig lazán tekerjünk a tárgy köré, vagy Hunga - rocell-granulátumot! Úgy helyezzük el a töltő - és elválasztó anyagokat, hogy körülöttük biztosítsuk a leveg ő szabad áramlását! Érdemes nedves - ségmegkötő anyagot, például szilikagéles zacskókat tenni a tárlókba. (Ha az anyag színe megváltozik, cseréljük ki új zacskóra.) A tárgyakat bizton - ságosan rögzítve, helyezzük el! A tárolásra magas páratartalmú, hűvös, szellőzetlen helyiséget (pince, padlás stb.) ne válasszunk! Ezek figyelembevételével még sokáig gyönyörködhetünk értékeinkben. 157

54 B. rész AZ ÜVEGTÁRGYAK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B üvegtárgy Poros, szennyezett az üveg felülete Légszennyezők, melyek a rendszeres gondozás hiányában vastagon megtelepedhetnek a felületen. A tartósan szennyezett üvegfelület megköti a nedvességet, ami elegendő ahhoz, hogy az üveg korróziós folyamatai meginduljanak. Először elveszti fényét, majd lyukak, kráterek jelennek meg felületén. A folyamat egyre erőteljesebbé válik. Havonta legalább egyszer ellenőrizzük az üvegtárgyak felületének tisztaságát! Tulajdonos Öblítsük le a tárgyakat tiszta vízzel, majd gondosan töröljük szárazra! A felületen megszáradó víz a régi üvegtárgyaknak nem tesz jót. Tulajdonos B üvegtárgy Az üvegtárgy megrepedt (ld. fekete-fehér kép) A tárgy felületén koccanás, ütődés hatására könnyen repedések alakulhatnak ki. A repedések tovább növekedve (például közlekedés okozta vibráció vagy mozgatás hatására) töréseket okozhatnak. A tárgyak rendszeres portalanítása alkalmával ajánlott épségük megvizsgálása is. A repedéseket megfelelő eszközök és anyagok hiányában nem lehet saját kezűleg megjavítani. A repedt tárgyakat gondosan csomagoljuk bélelt dobozba, és vigyük szakemberhez! Tulajdonos Szilikátrestaurátor 158

55 B.4. Üveg B üvegtárgy A tárgy eltörött (ld. fekete-fehér kép) Leggyakrabban külső mechanikai erő okozza. Ólomkristály tárgyak esetében a gyártásuk során keletkezett természetes belső feszültségek feloldódása is előidézheti. A törött tárgy veszít anyagi és használati értékéből, esztétikai kár éri, így közelebb kerül a pusztuláshoz. Ellenőrizzük az üvegtárgyak helyét, rögzítését! A tárgyak környezetében lévő más tárgyak biztonságos rögzítését is ellenőrizni kell, hogy azok leesése, felborulása se tehessen bennük kárt! A tárgyakat helyezzük csúszásés rezgésmentes felületre, és óvjuk a hirtelen hőingadozásoktól! A törött tárgy minden apró darabját gondosan gyűjtsük össze! A törött tárgyak helyreállításával megfelelő eszközök és anyagok híján lehetőleg ne próbálkozzunk, mert véglegesen tönkretehetjük féltett darabjainkat! Később már szakember sem tudja az így összerakott darabokat szétszedni, és az eredeti megjelenést visszaadni. Egyszerűbb, ha azonnal szilikátrestaurátorhoz fordulunk. Tulajdonos Tulajdonos, Szilikátrestaurátor B üvegtárgy Az üveg felülete irizál (felületén különféle színek láthatók súrlófényben) (ld. színes kép) Az üveg felületén megjelenő színes tükröződések (kék, lila, zöld, sárga) annak díszítőtechnikái közé is tartozhatnak, így nem jelentenek gondot. A 19. század előtt készült üvegtárgyak esetében azonban bomlási folyamatok megindulására utalnak. Amennyiben az üveg bomlásáról van szó, beavatkozás nélkül a folyamat a teljes pusztuláshoz vezet. A tárgy elvékonyodik, barnás színezetet vesz fel, majd repedésvonalak alakulnak ki felületén. Ezek mentén szétesik, később homokká válik. Az üvegtárgyakat rendszeresen ellenőrizzük, figyeljük meg felületük színjátékát. A tárgyakat ne tartsuk párás, nyirkos, szellőzetlen helyen vagy hosszú időn keresztül zárt dobozokban becsomagolva. A károsodott üvegtárgy helyreállításához mindenképpen szakember segítségét kell kérni! Tulajdonos Szilikátrestaurátor 159

56 B. rész B üvegtárgy A festett díszítmény felvált a felületről, vagy pereg (ld. fekete-fehér kép) Egyszerűbb esetben a díszítmény hideg festéssel készült (olaj, tempera stb.) nem pedig beégetett üvegzománc. Így a folyamat a festékek öregedésével, tapadóképességük csökkenésével függ össze. Ha a kezdeti jeleket figyelmen kívül hagyjuk, a folyamat a díszítmények, festett felületek teljes megsemmisüléséig tart! A tárgyak ellenőrzésekor vizsgáljuk meg a díszítményeket, festett felületeket is, nem tapasztalunk-e repedéseket, felválásokat! A konzerváló és helyreállító munkákat csak megfelelően képzett szakember tudja megnyugtatóan és szakszerűen elvégezni. Éppen ezért forduljunk restaurátorhoz! Rosszabb esetben a díszítmény az üveg anyagának része, így annak korróziósvagy bomlástermékei pusztítják. Tulajdonos Festőrestaurátor, Szilikátrestaurátor B üvegtárgy Az üveg barnás árnyalatúvá, átlátszatlanná vált (ld. színes kép) Az üvegtárgy bepiszkolódott. Az üveg szerkezetében olyan átalakulási folyamatok mennek végbe, amelyekre már egyéb jelek is (irizáció stb.) utaltak. Amennyiben ez a jelenség az üveg átalakulásával függ össze, úgy várható, hogy a felületen repedésvonalak alakulnak ki, majd ezek mentén az üveg szétesik, később homokká válik. Az üvegtárgyakat rendszeresen ellenőrizzük! Amennyiben az üvegtárgyon hasonló elváltozást észlelünk, kérjük ki szakember véleményét! Ha a tárgy belső átrendeződésével függ össze a folyamat, azonnali beavatkozást kíván. Az átalakulást csak megállítani lehet, megfordítani nem, így mindenképpen gondos és szakszerű ellátást kíván. Tulajdonos Szilikátrestaurátor 160

57 B.4.1. Az ólomüveg ablakok nem eléggé engedik át a fényt B.4.15./b Az üvegmozaik-szemek peregnek

58 B A tükröz ő felület foltos és homályos B.4.22./b A tükröz ő felület foltosodása, pusztulása B Az üvegtárgy megrepedt

59 B Az üvegtárgy eltörött B A festett díszítmény felvált a felületr ő l

60

61

62 B. rész B.5. FÉM Az ember már az őskorban megismerkedett az alakítható fényes kővel, az arannyal és a termésrézzel, melyeket eleinte ékszerek készítésére használt. A fémek olvasztásával, majd ötvözésével született meg a bronz, kés ő bb a tüzeléstechnika fejlődésével a vas lett az ékszerek, fegyverek, szerszámok, használati tárgyak, edények fő alapanyaga. A technika fejlődésével tartósabb és erősebb ötvözetek jelentek meg, így az építészetben is egyre nagyobb teret hódított a fém. A fémtárgyakat és fémszerkezeteket az épülethez való viszonyuk szerint a következ őképpen csoportosíthatjuk: Az épület környezetében található fémtárgyak és fémszerkezetek Kerítések, rácsok, kapuk, szök őkutak, díszkutak, díszcsapok, szobrok, kandeláberek, haranglábak, kerti építmények fémszerkezetei stb. Anyaguk általában öntött- vagy kovácsoltvas, réz, bronz, alumínium vagy ólom festve vagy más fémbevonattal ellátva. Az épülethez tartozó fémtárgyak és fémszerkezetek Tartószerkezetek, üvegtet ő k fémszerkezetei, csatornák, kandeláberek, falikutak, vízcsapok, épületgépek és -gépészeti szerkezetek, fűt őberen - dezések, korlátok, rácsok, épületdíszek és -szobrok, díszbádogos mun - kák, harangok, toronyórák, a nyílászárók fémszerkezetei, zárak, vasalatok stb. Anyaguk vas (öntött- vagy kovácsolt-), réz (öntött- és -lemezmunkák), bronz, alumínium, ón, ólom és ezüst festve vagy más fémbevonattal el - látva (aranyozott ezüst, ezüstözött, krómozott és nikkelezett réz). Használati és dísztárgyak Fémbútorok, dísztárgyak, óraszerkezetek, edények (tálak, tányérok, kannák, kupák, poharak, evőeszközök) kegyeleti- és emléktárgyak, kle - nódiumok (kelyhek, áldoztató tányérok, úrfelmutatók, ostyatartó doboz - kák, fémkeresztek, gyertyatartók, tömjéntartók, tömjénez ő k, ónkannák, kenyérosztó tálak), keresztelőmedencék stb. Anyaguk vas (öntött- vagy kovácsolt-), alumínium, ón, ólom, réz (öntöttés -lemezmunkák), bronz, alpakka, ezüst és arany festve vagy más fém - bevonattal ellátva (aranyozott ezüst, ezüstözött, krómozott és nikkelezett réz, alpakka). A károsodott fémtárgyak helyreállításának, szükség esetén karban - tartásuk megtervezésének kérdésével forduljunk fémrestaurátor szakemberhez! Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Fémtárgyak alatt Nem érzékenyek 20±2 20±5 Nem érzékenyek Festett fémtárgyak ±2 45±

63 B.5. Fém FÉMTÁRGYAK GONDOZÁS Károsodások els ősorban a helytelen kezelés és tárolás miatt alakulnak ki. A fémtárgyakat óvni kell a nedvességt ő l, a fizikai behatásoktól, a ké - miailag károsító anyagoktól (savanyú ételek és italok, savas és lúgos tisztítószerek) és a légszennyez ő kt ő l. A tárgyak rendszeres portalanítá - sával, száraz takarításával az anyagok korrózióját megelőzhetjük. Lehe - tőleg azokat a fémeket, amelyeket nem lehet a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő körülmények között tárolni, lássuk el korrózió elleni véd őbevonattal! Minden mozgó szerkezetet (kapuk, harangok, óraszerkezetek, liftek, emelőszerkezetek) rendszeresen ellen őrizni kell, hogy a mozgó részek nem koptak-e el, és rögzítésük stabil-e. (A csúszó, gördülő felületeket olajozni, zsírozni; a szerelékek csavarjait ha szükséges meghúzni; a rögzítési pontokat megerősíteni; a kopott alkatrészeket ha nem rendel - keznek olyan technika-, ipar-, vagy művészettörténeti értékkel, ami pó - tolhatatlan cserélni kell!) Az állagmegóvás érdekében folyamatos ellen őrzés szükséges! Az áll - ványzatokat (például harang és toronyóra-tartószerkezetek), a rögzítési pontokat, az összeköt ő elemeket (például lépcsőházi és erkélykorlátok, ablak-, szellőz ő - és díszrácsok) és az épületdíszeket tűz- és balesetve - szély szempontjából is rendszeresen ellen őrizzük! Értékes fémtárgyak gondozásával kapcsolatban kérjük ki a műtárgyvé - delmi szakemberek véleményét is! A költségmegtakarítás érdekében nem szabad az olcsóbb kisiparos szakemberek munkáját igénybe venni, mert a pillanatnyi megtakarítás nem ér annyit, hogy a kés ő bbiekben ha - talmas költségen kelljen helyrehozni (ha egyáltalán még lehet) a hozzá nem értő barkácsolást. A fémek igen érzékeny anyagok még egy ujj - lenyomat is korrózióforrás lehet, ezért nagyon fontos a megfelelő anya - gok megválasztása a javításhoz. (Például a cinezéssel és nem az alapfémmel történ ő szegecseléssel helyileg megváltozik az ötvözet összetétele, ami galvánelem kialakulásának, így a tárgy pusztulásának veszélyét hordozza magában!) A felmerülő problémákkal forduljunk szakemberhez! Ezzel sok bajt és anyagi kárt megelőzhetünk TÁROLÁS A raktár legyen száraz, jól szellő ztethet ő helyiség! Lehetőleg mérjük rendszeresen a relatív páratartalmat, mert a nedvesség és a lég - szennyez ő anyagok együttes hatására savak, lúgok keletkezhetnek, amelyek megbontják a felületen kialakult véd őrétegeket, így károsító fo - lyamatokat indíthatnak be. Vigyázni kell a raktározás során, hogy a ma - darak és a rágcsálók ürülékükkel ne szennyezzék a fémek felületét! A polcok anyaga is károsító tényez ő lehet. Ne tároljuk a fémtárgyakat friss tölgyfából készült, vagy rozsdás, esetleg sérült bevonatú fémpol - con! A tárgyakat úgy helyezzük egymásra, hogy a fémek ne érjenek össze! Ellenkez ő esetben a leveg ő páratartalmának segítségével helyi galvánelem alakulhat ki, ami a tárgy korrózióját, majd teljes megsemmi - sülését okozhatja. Ha a tárgyat jól szigetelő tárlóban vagy csomagolás - ban helyezzük el, feltétlenül tegyünk mellé (a csomagoláson belül) a pára megkötésére alkalmas anyagot (például szilikagélt), hogy a hőmér - séklet változásával kialakuló kondenzvíz ne okozhasson bajt. Az óntárgyaknál különös tekintettel kell lenni a mechanikai sérülések el - kerülésére és a megfelelő hőmérsékletre. A huzamosan 13 C alatt tar - tott óntárgyak kristályszerkezete ugyanis átalakul. A tárgy szétesik, szürke porrá válik, megsemmisül. A folyamat neve ónpestis, mert más tárgyakkal kapcsolatba kerülve a korrózió azokra is átragad, és elindít - ja a károsodást. 167

64 B. rész A FÉMTÁRGYAK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.5.1. fémtárgy A rögzítési helyek, csatlakozási pontok lazák, kotyognak A nedvesség (beázás, kondenzvíz kialakulása, a fagyott víz feszítő ereje stb.) károsító hatása. Ütések, erős mechanikai hatások. Az eredeti funkciótól eltérő, nem megfelelő használat miatt létrejövő deformáció. Szakszerűtlen javítások (például a hibásan felhasznált anyagok miatt kialakult korrózió). A használati/tartószerkezeti érték csökkenése. Esztétikai probléma. Korróziós réteg megjelenésének veszélye (anyagonként különböző színű) vas: világos és sötétvörös, masszív, porlékony vagy lemezesen szétváló. réz, bronz, alpakka: fekete, zöld, kék, barna ólom: fehér, szürke. A hibák lokalizálása, okainak azonosítása. A tárolási körülmények ellenőrzése (belső térben a relatív páratartalom rendszeres mérése). Az esetleges korrózió folyamatos figyelemmel kísérése, fotózása, mértékének írásos dokumentálása. A megfelelő műtárgykörnyezet kialakítása (például fedett tárolás, megfelelő belső klíma biztosítása). A megfelelő használat biztosítása. A szakszerűtlen javításokat korrigálja restaurátor! A mozgó alkatrészek állandó kenése, a kopások csökkentése érdekében. Rendszeres felületvédelem. Jelentős hőingadozás (például a fémtárgyak szabad ég alatt való tárolása egész évben). Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.) Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.), ha szükséges, Statikus szakember 168

65 B.5. Fém B.5.2. fémtárgy A festékréteg vagy a nemesfémbevonat pereg, rozsdafoltok jelennek meg a felületen (ld. fekete-fehér és színes kép) A nedvesség (beázás, kondenzvíz kialakulása, a fagyott víz feszítő ereje) károsító hatásai. Nem megfelelő, hiányos felületvédelem. Esztétikai probléma. A használati érték csökkenése. A felület károsodását követően az anyag is könnyebben károsodik. A hibák lokalizálása, okainak azonosítása. Az esetleges korrózió folyamatos figyelemmel kísérése, fotózása, mértékének írásos dokumentálása. A nedvesedés megszüntetése (kültérben esetleg védőtető alkalmazása). A megfelelő felületvédelem kialakítása és rendszeres alkalmazása. Ütések, erős mechanikai hatások. Helytelen tárolási körülmények. A rendszeres karbantartás hiánya. Korróziós réteg megjelenésének veszélye (anyagonként különböző színű) vas: világos és sötétvörös rozsda, masszív, porlékony vagy lemezesen szétváló réz, bronz, alpakka: fekete, zöld, kék, barna ólom: fehér, szürke. Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.) A megfelelő tárolási körülmények kialakítása és biztosítása. Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.) 169

66 B. rész B.5.3. fémtárgy A fémszerkezeten vagy fémtárgyon jelentős alaki deformáció, anyaghiány látható (ld. fekete-fehér és színes kép) Ütések, erős mechanikai hatások (repedés, törés, hiány). A nedvesség (beázás, kondenzvíz kialakulása, a fagyott víz feszítő ereje stb.) károsító hatásai. Hibás tárolás, kezelés (például közvetlen hőhatás erős napsugárzás, kályha közelsége stb.). A fém belső hőingadozása. Az eredeti funkciótól eltérő, nem megfelelő használat miatt létrejövő deformáció. Előrehaladott korrózió (például a hibásan felhasznált anyagok miatt kialakuló elektrokémiai korrózió, rossz tárolási körülmények). A használati/tartószerkezeti érték csökkenése. Esztétikai probléma. Korróziós réteg megjelenésének veszélye (anyagonként különböző színű) vas: világos és sötétvörös rozsda, masszív, porlékony vagy lemezesen szétváló réz, bronz, alpakka: fekete, zöld, kék, barna ólom: fehér, szürke. A hibák lokalizálása, okainak azonosítása. Az épülethez tartozó tárgyak esetében az épület ellenőrzése. Az esetleges korrózió folyamatos figyelemmel kísérése, fotózása, mértékének írásos dokumentálása. Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.) A megfelelő használat biztosítása. Megfelelő műtárgykörnyezet kialakítása (a nedvesedés megszüntetése). A mozgó alkatrészek állandó olajozása, kenése, a kopások csökkentése érdekében. Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.), ha szükséges, Statikus szakember 170

67 B.5. Fém B.5.4. fémtárgy Az eredetitől eltérő, nem megfelelő anyagokkal és technikával történt szakszerűtlen javítások figyelhetők meg a tárgyakon (ld. színes kép) Hibás megbízás, szakszerűtlen beavatkozás. A használati érték csökkenése (például a hibásan felhasznált anyagok miatt kialakuló elektrokémiai korrózió hatására). A művészeti érték csökkenése. Esztétikai probléma. Korróziós réteg megjelenésének veszélye (anyagonként különböző színű) vas: világos és sötétvörös, masszív, porlékony vagy lemezesen szétváló réz, bronz, alpakka: fekete, zöld, kék, barna ólom: fehér, szürke. A hibák lokalizálása, okainak azonosítása. Az esetleges korrózió folyamatos figyelemmel kísérése, fotózása, mértékének írásos dokumentálása. Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.) A szakszerűtlen javításokat korrigálja restaurátor! Megfelelő felületvédelem kialakítása és rendszeres alkalmazása. A klenódiumok és egyéb értékes fémtárgyak javítását feltétlenül restaurátorra kell bízni! Tulajdonos, Fémrestaurátor, Szakkivitelező (lakatos, kovács, bádogos stb.) 171

68 B. rész NÉHÁNY SZÓ A HARANGOKRÓL ÉS AZOK KARBANTARTÁSÁRÓL A harangokat sajátos fémötvözetb ő l, bronzból öntik. A régebbi harangok nyelve többnyire kovácsoltvasból készült, napjainkban főként bronzönt - vények. A funkció (például lélekharang) és az anyagi lehet őségek alap - ján különböz ő méret ű és hangfekvés ű harangok készülnek. A harangok jellemz ő hibái lehetnek: A harangokat a hetvenes évekig kizárólag kézzel működtették, az - óta azonban általánossá vált az elektromos vezérlőrendszer hasz - nálata. Ez a változás a harangok szempontjából nem nevezhet ő kedvez őnek; a tapasztalat szerint ugyanis az elektromos vezérlé - sű harangok között gyakrabban előfordulnak harangrepedések. Ennek oka az lehet, hogy a harangozóval ellentétben az elekt - romos vezérlés nem képes alkalmazkodni a harang egyedi ki - hangzásához, így annak túl gyakori megütése kisebb hangrobbanást idéz elő. Ennek következménye a repedés. Javaslat: Az elektromos harangozás megfelel ő beállítása. (Ha lehet, visszatérés a hagyományos kézi harangozáshoz.) A harangok felületén keletkez ő oxidációs réteg, az ún. patina, a ré - gebbi harangok esetében általában zöld szín ű volt. Ez a réteg a harang anyagától nem vált el. Az újabban készült harangok oxidá - ciós rétege azonban többnyire fekete szín ű, és a rozsdához ha - sonlóan könnyen leválik a harang testér ő l. Ez folyamatos pusztulást jelent. (A jelenség az egyre súlyosabb problémává váló légszennyezéssel áll összefüggésben.) Javaslat: A harangot speciális véd őfestékkel kell lefesteni. A festést ötévente célszer ű megismételni. A harangok felülete gyakran madárürülékkel szennyezett. Ez a jelen - ség az épület elhanyagolásának, a gondozás elmaradásának követ - kezménye. Többnyire száraz környezetben különösebb káros hatása a harangra nézve nincs. A nedvességet azonban megköti, így korró - ziós folyamatok elindítója lehet. Esztétikai problémát is jelent. (ld. fe - kete-fehér kép) Javaslat: A harang megtisztítása gyökérkefé - vel, vízzel. A madarak bejutásának megakadályozása madár - hálók felszerelésével. 172

69 B.5. Fém B.5.2. Korrodálódott és szennyezett bronzszobor B.5.2./d Korrodálódott bronzle - mez B.5. harang A harang felülete madárürülékkel szennyezett (ld. néhány szó a harangokról) B.5.2./c Kopott és rozsdásodó erkélykorlát B.5.3./a Az eredeti lábazat megváltoztatása miatt, a bejárat bronzlemez borítása károsodott, felhajlott B.5.3./e Javításra szoruló fémcsillár 173

70

71

72 B. rész B.6. FA A Kárpát-medence mindenkori gazdag faállománya miatt épített kulturá - lis örökségünk jelent ő s része fából készült. Aligha tudunk olyan műemlé - ket megnevezni, ahol a fa valamilyen mértékben ne szerepelne. Sajátos tulajdonságainak köszönhet ően használják épít őanyagként, használati tárgyak, valamint képz ő -, ipar- és népm űvészeti alkotások alapanyaga - ként. Felületükön sok esetben találhatunk véd őbevonatot vagy díszítés - ként festést, aranyozást, lakkozást. A fa feldolgozását követ ően is érzékenyen reagál a környezeti változá - sokra, folyamatosan egyensúlyi állapotra törekszik. Azaz, ha szárazabb, vizet fesz fel, ha nedvesebb, vizet ad le a környezetének. Az ingadozás állandó mozgást okoz a fában, fizikai, mechanikai változásokat, károso - dásokat létrehozva. A biológiai kártev ő k (els ősorban gombák és rovarok) is sokat árthatnak a fa anyagának. Szerves felépítésének köszönhetően alkotóelemeit (lignin, cellulóz) megtámadják, és azok lebontásával állít - ják elő maguk számára a tápanyagot. A fertőzés kialakulását a faanyag magas nedvességtartalma is elősegíti. Szintén érzékeny a fa (valamint a fán található rétegek) a napsugárzás és a mesterséges fényforrások ká - ros hatásaira. A biológiai, kémiai és fizikai károsodások mellett talán a legsúlyosabb az ember okozta kár rongálás vagy a karbantartás elmulasztása formájá - ban. A szakszer ű tlen gondozás, a sok esetben jószándékú, de szaksze - rűtlen beavatkozás, a gondatlanság, a különböz ő korok ízlésvilágának változása, a funkció megváltozása vagy megszűnése és az új igények megjelenése okozzák a legsúlyosabb károsodásokat és helyrehozhatat - lan pusztulásokat. Az áttekinthet őség kedvéért csoportosítva mutatjuk be a fából készült műalkotások fontosabb károsodási formáit, illetve ezek alapvet ő orvosolásának néhány lehetőségét Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Fatárgyak ±2 55±5 150 Festett fatárgyak ±2 55±

73 B.6. Fa A FA MINT ÉPÍT ŐANYAG Ide sorolhatók a favázas épületek, boronafalak, faboltozatok, fafödémek, gerendafödémek, gerendamennyezetek, fapadlók, parketták, falburko - latok, fedélszékek, haranglábak, különböz ő ácsszerkezetek, kapuk, fahi - dak, vízmeghajtású faszerkezetek, asztalosszerkezetek. Az alapanyagként vagy szorosan az épülethez kapcsolódóan felhasznált faanyagok károsodásairól az építészeti rész megfelelő fejezeteiben már esett szó. Ott els ősorban az épület komplex épületszerkezeti károsodá - saiból levezethet ő hibákat tárgyaltuk. A következ ő kben néhány olyan ács- és asztalosszerkezet jellemz ő károsodása kerül felsorolásra, ame - lyek a faanyag gyors tönkremenetelének veszélyét hordozzák maguk - ban. Helyreállításukhoz farestaurátor bevonása is szükséges. 177

74 B. rész B.6.2. faszerkezet A fafedélszék, födém, ácsszerkezetek nedvesednek, biológiai károsodások nyomai (elszíneződés, penészfoltok, gombafertőzés, aktív rovarfertőzés) láthatóak rajtuk A héjazat vagy a csatornarendszer meghibásodása következtében az épületbe kerülő csapadékvíz áztatja a faelemeket. Magas páratartalom, a szellőzés és megvilágítás hiánya. A fa tartószerkezetek meggyengülnek. Szakember bevonásával megállapítani a károsodás mértékét, a biológiai károsodás fajtáját (aktív, inaktív) és a nedvesedés okát. Farestaurátor, Építész, Tulajdonos Szakember bevonásával a helyreállítás lépéseinek kidolgozása, a faelemek fertőtlenítése, helyreállítása. A padlásterek tisztántartása, a héjazat és a csatorna karbantartása. A helyiségek szárazon tartása, rendszeres, szakszerű szellőztetése. Farestaurátor, Tulajdonos B.6.3. faszerkezet A falak, talpgerendák nedvesednek, biológiai károsodás nyomai (elszíneződés, penészfoltok, gombafertőzés, aktív rovarfertőzés) észlelhető rajtuk (ld. színes kép) Leggyakrabban az el nem vezetett esővíz vagy magas talajvíz miatt, az alulról felszívott víz okozza a nedvesedést. A külső talajszint vagy belső járószint megemelése, és a faszerkezet részleges földbe kerülése is igen veszélyes a faanyagra nézve. A faanyag betonba való beöntése, lezárása, vagy szigetelés nélküli érintkezése a betonnal sok esetben lehet kiindulópontja a faanyag biológiai károsodásának csakúgy, mint a fafelület helytelen szigetelése nejlonnal, kátránypapírral vagy bármilyen légzáró anyaggal. A fa tartószerkezetek meggyengülnek. Szakember bevonásával megállapítani a károsodás mértékét, a biológiai károsodás fajtáját (aktív, inaktív) és a nedvesedés okát. Farestaurátor, Építész, Tulajdonos Szakember bevonásával a helyreállítás lépéseinek kidolgozása, a faelemek fertőtlenítése, helyreállítása. A nedvesedés okának megszüntetése. A víz elvezetése a falak mellől. A helyiségek szárazon tartása, rendszeres szakszerű szellőztetése. Beton és légzáró anyagok használatának mellőzése. Farestaurátor, Építész, Tulajdonos 178

75 B.6. Fa B.6.4. faszerkezet Az eredeti falépcsők nem használhatók biztonságosan B.6.5. faborítás A járófelület faborítása (pallóterítés, parketta stb.) korhadt, mozog Nem megfelelő védelem, felületkezelés. Rejtett gomba- vagy rovarfertőzés. A gyakori használatból adódó kopás, a terhelés okozta torzulás. A csapolások meggyengülése, a fokok számára falba vésett fészkek kilazulása. A pallók közötti tömítőanyag tönkrement, repedezett. A légnedvesség változása zsugorodást, vetemedést okozhat. Gomba- illetve rovarfertőzés. További szerkezeti gyengülések, felületi károsodások, kisebb részek letörése. Balesetveszély. (a karfa sérülései: nem fogható meg biztonságosan; felülete szálkásodott; túlságosan lekopott, csúszik) A tartó- vagy segédszerkezet nem tölti be a funkcióját, balesetveszélyes. Alaposan meg kell vizsgálni a lépcső szerkezetének és faanyagának állapotát! Ki kell deríteni, milyen mértékű a károsodás. Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos, Építész Meg kell alaposan vizsgálni a korhadás vagy az elmozdulás okát. Egyes deszkák felszedésével ellenőrizni lehet a nem látható belső szerkezet állapotát is. Szükség esetén alkalmazhatók megerősítések. A pótlások az eredetivel harmonizálva készüljenek! Célszerű kopásálló keményfát alkalmazni (tölgy, bükk, dió). Tulajdonos, Restaurátor, Műbútorasztalos Nagy figyelmet kell fordítani az esetleges fertőzések mielőbbi felderítésére. Szakember segítségével a kezelés módját, anyagát és idejét minél előbb meg kell határozni. Tulajdonos, Restaurátor, Műbútorasztalos Tulajdonos, Restaurátor, Műbútorasztalos 179

76 B. rész B.6.6. faborítás A fal faborítása mozog, felülete hullámossá vált A tartószerkezet csapolásainak meggyengülése. A nedves falazat közelsége. A folyamat a burkolat teljes deformációjához, leválásához vezethet. A károk felmérése, dokumentálása, a kiváltó okok meghatározása. (A károk felmérését megkönnyíti, ha mérésekkel ellátva rajzban rögzítjük az alakváltozásokat.) A faborítás kiszárítása, a nedvesítő körülmények megszüntetése. B.6.7. faborítás A tetőzsindely, a deszkaborítások és az ajtólapok külső felületén a faanyag lebomlása figyelhető meg (ld. fekete-fehér kép) Az erős fénysugárzás (elsősorban UV-sugárzás) okozza, a savas esők pedig felgyorsítják folyamatot. A faanyag teljes tönkremenetele. Az épület beázásának veszélye. Tulajdonos, Restaurátor, Műbútorasztalos A külső fafelületek rendszeres ellenőrzése. Szakember bevonásával a károsodás okainak, mértékének megállapítása. Tulajdonos, Restaurátor, Műbútorasztalos A külső fafelületek rendszeres kezelése megfelelő védőbevonattal. Tulajdonos, Farestaurátor Tulajdonos, Farestaurátor, Szakkivitelező 180

77 B.6. Fa B.6.8. nyílászáró Az ablak fa kerete deformálódott vagy részben korhadt Az egyik legsérülékenyebb épületszerkezeti elem az ablak, hiszen a kül- és beltér kapcsolatát kell megteremtenie. A fa szerkezeti elemek az évszakok változásával folyamatosan ki vannak téve a hőmérséklet és a páratartalom változásának. A meggyengült elemek további károsodásokat okoznak, így egyre súlyosabb sérülések következhetnek be, és vezethetnek a nyílászáró tönkremeneteléhez. Amennyiben elváltozások figyelhetők meg, gondosan figyelemmel kell kísérni a folyamat lefolyását. Dokumentálni kell az első észlelt elváltozástól rendszeresen a helyreállításig az állapot változásait. Csak a korhadt részek cseréjét kell elvégeztetni, amennyit lehet, az eredetiből meg kell tartani! Amennyiben a teljes csere elkerülhetetlen, minden méret és profil pontosan másolandó! A hiba oka a nyíláshelyzet szándékos megváltoztatása is lehet. B.6.9. nyílászáró A kapu, szélfogó vagy ablak faszerkezete meggyengült A farácsozattal, vagy kovácsoltvas pántrendszerrel erősített szerkezetek különböző szálirányú pallókból készültek. A zsugorodás mértéke így nem egyenletes. A kapuzat beépített tokja vizes fallal érintkezik. Használat következtében a romlás fokozódhat, a szerkezet csapolásai szétrázódhatnak. Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos Ellenőrizni kell a pántok rögzítéseit, a fal vizesedésének mértékét. Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos Amíg lehet, javítani kell a nyílászárókat, nem cserélni! A felület megfelelő kezeléséről folyamatosan gondoskodni kell! (Amennyiben az eredeti nyílászárót múzeumban helyezik el, pontos másolatot kell készíttetni a helyére!) Nem megfelelő felületkezelés, elhanyagolás. Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos 181

78 B. rész B nyílászáró Repedések, hiányok láthatók a váztáblázatos (füllungos) kapuszárnyon (Anyagtakarékossági megfontolásból jelent meg ez a típus, ugyanakkor kellőképpen masszívnak is bizonyult.) (ld. fekete-fehér kép) A faanyag mozgásának következtében reped. A kapuszárnyak nedvesednek. Mechanikai hatás (gondatlan kezelés, rongálás) következménye. A tokok és a táblák rögzítései szétnyílhatnak. Fennáll a veszélye a járda felőli alsó palló korhadásának is. Ki kell deríteni a károsodást kiváltó okot. A későbbi károsodások elkerülésének érdekében minél hamarabb meg kell tervezni a helyreállítást! Meg kell vizsgáltatni szakemberrel a tartószerkezet és a szerkezeti elemek állapotát. A helyreállítást sürgősen kezdeményezni kell! Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos 182

79 B.6. Fa A FA MINT KÉPZ Ő -, IPAR- ÉS NÉPM ŰVÉSZETI MŰALKOTÁSOK ALAPANYAGA Készítésük technikája és a tárgyak jellege szerint háromféle csoportot különítünk el: Festetlen bútorok, asztalosmunkák Ebbe a csoportba soroljuk a templomi padokat, stallumokat, sekrestye bútorzatokat és más világi bútorokat. Ezen műalkotásokra a natúr fafelület jellemz ő, esetenként lakkozás, illet - ve más véd őbevonat. Készít őik asztalosok, műbútorasztalosok. Alap - anyagként a legkülönböz ő bb fafajtákat alkalmazzák, különböz ő díszítési eljárásokkal (Intarzia, spanyolozás stb.). Előfordulnak ugyanúgy szakrá - lis terekben, mint paloták vagy polgárházak berendezéseként. Kutatá - suk, feldolgozásuk az iparm űvészet keretein belül mozog. Festett asztalosmunkák Ide soroljuk a festett kazettás mennyezeteket, szószékkosarakat és szó - székkoronákat, úrasztalát, karzat és padmelléket, ajtókat, papi illetve patrónusi székeket, stallumokat, orgonaszekrényeket, éneklőszékeket és festett bútorokat. Kutatásuk a művészettörténet és a néprajz határterületére esik. Készít ő- ik a korai emlékektő l eltekintve a XVII. századtól kezdve többnyire fest ő- asztalosok. Megtalálhatók majdnem minden felekezet templomában, de a népi építészeti emlékek is bővelkednek hasonló jelleg ű műalkotások - ban. Készítés-technikájukat illet ően általában fenyőfából készültek, a fa - ragott, esztergályozott részek hársfából. Felületükön temperafestés van (enyves, kazeines, tojásos, ritkábban olaj-) vastagabb alapozás nélkül. Fest ő -, szobrász-, és asztalosmunkák Ebbe a kategóriába oltárok, epitáfiumok, szószékkosarak és szószékko - ronák, szobrok, táblaképek, stallumok, orgonaszekrények, keresztelőme - dencék, díszes falburkolatok és bútorok tartoznak. Általában asztalosszerkezetük fenyőfából, míg a faragott díszítések, szobrok hárs - fából készültek. Felületüket alapozás borítja és a festés mellett gyakori a fémszínezés. Készítőik festő k, szobrászok és asztalosok, de legtöbbször ezek együttes munkáival találkozunk. Els ősorban templomok berendezé - seit alkotják, de hasonló jelleg ű műalkotásokkal találkozunk a kastélyok berendezésénél is. Kutatásuk a művészettörténet tárgykörébe esik. GONDOZÁS: A fa igen érzékenyen reagál a környezeti változásokra, így amennyire te - hetjük, biztosítsunk a faberendezés számára is megfelelő műtárgykör - nyezetet hőmérsékletet és relatív páratartalmat, valamint kerüljük a hirtelen hőingadozással járó beavatkozásokat (a terek gyors felf űtése, alapos tavaszi szellő ztetés stb.). Óvjuk a fatárgyakat a nedvesedést ő l is. Ne helyezzünk bútorokat közvet - lenül a vizesed ő falak mellé, s a templomok bels ő átalakításakor kerüljük az oltárok, padok lábazatának lebetonozását. A beton akadályozza a fa lélegzését, így komoly károsodások elindítója lehet. Fontos, hogy a he - lyiségeket rendszeresen szellő ztessük. Ezzel elkerülhetjük a magas rela - tív páratartalom kialakulását, és a biológiai károsítók rovarok, gombák megtelepedését. Figyeljünk arra is, hogy nem szabad a fatárgyakat (főként a festett beren - dezési dararabokat) vizes ronggyal, mosószerrel tisztítani, mert szép lassan elt ű nnek a tárgyak festett mintái és a faanyag is komolyan káro - sodik. Amennyiben szakember megállapította, hogy a berendezésen a festékréteg nem sérül, a felület tisztítását csak szárazon, puha szőr ű ke - fékkel, ecsetekkel és porszívó segítségével kell elvégezni. Az oltáraszta - lokra helyezett élővirágok ne legyenek túl közel az oltárépítményhez, mert nedves környezetet képeznek, ami igen veszélyes a fémszínezett faanyagra nézve. Kerüljük a festett berendezési tárgyak átfestését, lakkozását. Ezek a be - avatkozások pillanatnyilag pozitív esztétikai hatást kelthetnek, a kés ő b - biekben azonban visszafordíthatatlan károsodást eredményeznek. Amennyiben a templom berendezésén felújításra, mázolásra kerül sor, 183

80 B. rész szakember segítségét kérve győz ő djünk meg arról, hogy az újabb átfes - tések alatt nem található-e korábbi értékes festés. Többször előfordult, hogy a részleges vagy teljes csiszolás, festékleégetés után derült ki, hogy a díszes festés károsult. Nagy gondot kell fordítani az épület me - szelése, festése alkalmával a berendezések szakszer ű védelmére is. Sok esetben találkozunk összespriccelt, részben lemeszelt felületekkel. A faberendezések, különösen a festett asztalosmunkák gyakran esnek a funkcióvesztés, ízlésváltozás áldozatául. Noha sok esetben kissé kopot - tak, vásottak, mai ízlésünknek nem minden esetben megfelelőek, kultúr - történeti értékük pótolhatatlan, így meg őrzésük, gondozásuk fontos feladatunk. Külön figyelmet érdemelnek az orgonák is, hiszen a hangszereket olyan művészi kiképzés ű szekrényekbe építették be, melyek szervesen illesz - kednek a nekik otthont adó épület architektúrájába, bels ő berendezései közé. A gazdag faragások többnyire hazai mesterek munkái, s mivel e hangszerek általában eredeti helyükön maradtak, a hazai művelődés és kultúra, zene- és technikatörténet kézzelfogható bizonyítékai. Tekintettel arra, hogy az orgonás műemlékvédelem rendkívül komplex feladat a szekrény, szerkezet és hangzás egységesen védend ő a hangszer tu - lajdonosainak bármilyen munkálat megkezdése előtt orgonarestaurátor szakember véleményét kell kérnie. B faberendezés A faberendezések, tárgyak felületén biológiai károsodás nyomai láthatók: elszíneződés, penészfoltok, gombafertőzés, aktív rovarfertőzés (apró lyukak, frissen kipergett faliszt) (ld. színes kép) A tárgy huzamosabb ideje nedves körülmények között, szellőzetlen helyen áll. (A nedvesedést okozhatja az épület egyes szerkezeteinek vizesedése, a levegő magas relatív páratartalma, a tárgy gondatlan kezelése stb.) A fertőzés kiterjedhet az egész tárgyra sőt a helyiség egyéb berendezését is veszélyeztetheti, mechanikai tulajdonságait befolyásolhatja, esztétikailag pedig zavaró hatást kelt. Szakember bevonásával ki kell deríteni a károsodás okát, felmérni annak mértékét, figyelni a fertőzés terjedésének ütemét. Szakember bevonásával sürgősen fertőtleníteni kell a károsodott tárgyakat! Meg kell szüntetni a nedvesedés okát. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést.. A tárgyak takarítása száraz ronggyal, tollseprűvel történjen! Tulajdonos, Farestaurátor Tulajdonos, Farestaurátor 184

81 B.6. Fa B faberendezés A bútorok szerkezeti stabilitása nem megfelelő, a bútor mozog, recseg-ropog A csapolások, illesztések, ragasztások meggyengültek, elengedtek. Gomba vagy rovarfertőzés miatt a faanyag állékonysága csökkent. Veszélyezteti a biztonságos használatot. Az instabil szerkezet okainak alapos feltérképezése szakember bevonásával. A meggyengült ragasztások szakszerű megerősítése. Az esetleges fertőzések fertőtlenítéssel történő megszüntetése, a faanyag szilárdítása. Tulajdonos, Farestaurátor, Műbútorasztalos Műbútorasztalos, Farestaurátor B faberendezés A fatárgyak, berendezések bizonyos részei töröttek, hiányosak, szálirányú repedések jelentek meg, az illesztések elváltak (ld. fekete-fehér kép) A faanyag mozgásának következménye. (A fában levő vízmennyiség változásának következtében a faanyag mozog zsugorodik, duzzad, így a festékréteg leválik. A levegő hőmérséklete, relatív páratartalma meghatározza a fában levő vízmennyiséget, így például a hideg templom felfűtése a faanyag gyors száradása súlyosan károsítja a festést, fémszínezést.) A szerkezet stabilitása meggyengülhet. Esztétikailag zavaró hatást kelt. Az eredeti részek leválhatnak, elveszhetnek. Szakember bevonásával felmérni a károsodás mértékét és okait, figyelni a repedések méreteinek változásait. A megfelelő klimatikus viszonyok biztosítása. A meggyengült szerkezet és a mozgó részek megerősítése. A leesett darabok gondos megőrzése. Külső, mechanikai hatás eredménye. Tulajdonos, Farestaurátor Tulajdonos, Farestaurátor 185

82 B. rész B faberendezés A faragott berendezésen (például oltár, díszes szószékkorona, szobrok, bútorok stb.) törések, hiányok észlelhetők (ld. színes kép) A faragványok gyakran kisebb ütésre is letörnek. A világítótestek, villanyvezetékek szakszerűtlen felszerelése miatt egyes elemek sérültek. Esztétikai kár. Az értékes részletek elkallódásának veszélye. Szakember bevonásával megállapítani a károsodás okát és mértékét. A leesett darabok gondos megőrzése. A faragott berendezés restaurátori helyreállítása. Az elektromos vezetékek áthelyezése. Tulajdonos, Farestaurátor Farestaurátor B faberendezés A furnérok leválnak a felületről, az intarzia egyes darabjai kipotyognak, a faragott rátétek elmozdulnak, hiányoznak (ld. színes kép) A faanyag mozgásának következménye. (A fában levő vízmennyiség változásának következtében a faanyag mozog zsugorodik, duzzad így a festékréteg leválik. A levegő hőmérséklete, relatív páratartalma meghatározza a fában levő vízmennyiséget, így például a hideg templom felfűtése, a faanyag gyors száradása, súlyosan károsítja a festést, fémszínezést.) A ragasztások elválhatnak, az eredeti darabok leeshetnek, elveszhetnek. Ellenőrizni kell a tárgy környezetét, ki kell deríteni a károsodás okát. A helyiség rendszeres szellőztetése. A nedvesedés megszüntetése, vagy ha ez nem lehetséges helyezzük megfelelő távolságra a tárgyat a nedves faltól! Szakrestaurátor véleménye alapján a helyreállítás kezdeményezése. A faanyag nedvesedése (nedves fal, szellőzetlen helyiség, csőtörés stb.) miatt. Tulajdonos, Farestaurátor Tulajdonos, Farestaurátor 186

83 B.6. Fa B faberendezés A faberendezés egyes részei feltűnően sötétebbek, égésnyomok fedezhetőek fel rajtuk Tűzveszélyes fényforrás (gyertya, mécses stb.) használata túl közel a berendezéshez (oltárhoz, bútorhoz, szoborhoz). Szakszerűtlenül felszerelt villanyvezetékek, világítótestek működtetése. A szakszerűtlen világítóberendezések, túl közel helyezett gyertyák tüzet okozhatnak. Az elszíneződés esztétikailag ronthatja az összképet. A károsodások okainak kiderítése, a világítótestek és az elektromos hálózat rendszeres ellenőrzése. A veszélyes fényforrások kellő távolságban való elhelyezése, az elektromos berendezések szükséges cseréje, rendszeres karbantartása. A károsodás mértékének megállapítása és a helyreállítás mikéntjének megtervezése szakember feladata. B faberendezés A felület részlegesen, vagy teljesen átfestett, lemázolt, lelakkozott (ld. színes kép) B faberendezés A felület opálosan foltos, kopott A jelenség szakszerűtlen beavatkozás következménye. Általában vizes, mosószeres áttörlés következménye, amely a lakkokon fátyolos elváltozást okozhat. Az eredeti színezés, díszítés nem látható, sőt károsodhat, elpusztulhat a nem megfelelő festékréteg alatt. Amennyiben gyakran ismétlődik a helytelen kezelés, a rétegek a plasztikusabb részeken megsérülhetnek. Különösen az aranyozott részek érzékenyek, alapozásig felázhatnak. Tulajdonos, Villanyszerelő Az átfestett tárgyak állapotfelmérése restaurátor bevonásával. Tulajdonos, Farestaurátor Tulajdonos, Villanyszerelő, Restaurátor A tárgy megtisztítása, helyreállítása, amelyet kizárólag restaurátor végezhet el. Farestaurátor Felmérni a károsodás mértékét. A helyreállítás megtervezése szakember bevonásával. Tulajdonos, Farestaurátor A nedves tisztítási módok kerülése. Tulajdonos, Restaurátor 187

84 B. rész B faberendezés A festett felület feltáskásodik, leválik a hordozóról (ld. színes kép) B faberendezés A festett réteg lemállik, lepereg a felületről (ld. színes kép) A faanyag mozgásának következménye. (A fában levő vízmennyiség változásának következtében a faanyag mozog zsugorodik, duzzad így a festékréteg leválik. A levegő hőmérséklete, relatív páratartalma meghatározza a fában levő vízmennyiséget, így például a hideg templom felfűtése, a faanyag gyors száradása, súlyosan károsítja a festést, fémszínezést.) A festékréteg és alapozása elöregedett, rugalmatlanná vált. Előfordulhat, hogy a festett felület és az alapozás kötőanyaga meggyengült vagy lebomlott. Esztétikai károsodás. A faanyag pusztulásának felgyorsulása. Esztétikai károsodás. A faanyag pusztulásának felgyorsulása. Szakember bevonásával az állapot felmérése, a károsodás mértékének és okainak meghatározása. Tulajdonos, Farestaurátor Szakember bevonásával az állapot felmérése, a károsodás mértékének és okainak meghatározása. Szakember bevonása a felület helyreállításába. (A hiányzó részek pótlását restaurátorra kell bízni! Ne fessük át a felületet!) Óvatos takarítás (A leváló rétegeket nem szabad dörzsölni, vizes ruhával mosni!) A megfelelő hőmérséklet és relatív páratartalom biztosítása. Tulajdonos, Farestaurátor Szakember bevonása a felület helyreállításába. (A hiányzó részek pótlását restaurátorra kell bízni! Ne fessük át a felületet!) Óvatos takarítás. (A leváló rétegeket nem szabad dörzsölni, vizes ruhával mosni!) A megfelelő hőmérséklet és relatív páratartalom biztosítása. B faberendezés A felület egyenletesen szennyezett (ld. fekete-fehér kép) Hosszabb ideje elmaradt tisztítás, restaurálás, épülettakarítás. A felületi szennyeződés különböző bomlási folyamatok elindítója lehet. Tulajdonos, Farestaurátor A szennyezettség okainak és mértékének felmérése. Tulajdonos, Farestaurátor Száraz ruhával, ecsettel történő rendszeres, óvatos portörlés. Tulajdonos, Farestaurátor Tulajdonos 188

85 B.6. Fa A FESTETT KAZETTÁS MENNYEZETEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B kazettás mennyezet A festett mennyezet felületi festése nedvesség hatására összemosódik, vagy teljesen megsemmisül (ld. fekete-fehér kép) A héjazat meghibásodása miatt ázik a mennyezet. A károsodást fölgyorsítja a deszkák hátoldalára közvetlenül ráhelyezett nejlonvagy kátrányszigetelés. A festékréteg pusztulása. A faanyag károsodása. Esztétikai kár, jelentős művészeti érték pusztulása. Szakember bevonásával megállapítani a károsodás okát és mértékét. Ellenőrizni az épület héjazatát. A nedvesedés okainak megszüntetése. (A héjazat helyreállítása, a megfelelő szigetelési mód kiválasztása stb.) A nedves kazetták kiszárítása, szellőzésük biztosítása. A sérült felületi festést csak farestaurátor állíthatja helyre! Semmiképpen se egészítsük ki, vagy fessük át a felületet, mert elpusztíthatjuk az eredeti motívumokat és festékrétegeket. Tulajdonos, Farestaurátor, Építész Építész, Farestaurátor B kazettás mennyezet A két-három deszka alkotta táblás mennyezetkazetták szétváltak (deszka-) alkotóikra (ld. fekete-fehér kép) A faanyag mozgásának következménye (A fában levő vízmennyiség változásának következtében a faanyag mozog zsugorodik, duzzad, így a festékréteg leválik. A levegő hőmérséklete, relatív páratartalma meghatározza a fában levő vízmennyiséget, így például a hideg templom felfűtése, a faanyag gyors száradása, súlyosan károsítja a festést, fémszínezést.) Esztétikai kár. A kazetták széteshetnek. Szakember bevonásával megállapítani a károsodás okát és mértékét. Farestaurátor, Tulajdonos A mennyezetkazetták restaurátori helyreállítása. Farestaurátor 189

86 B. rész B kazettás mennyezet A kazettás mennyezetek osztólécei eltávolodtak a kötőgerendáktól, esetenként lehullottak Általában a kovácsoltvas szöges rögzítés meggyöngülése okozza. A tartószerkezet deformálódása, esetleg az épület mozgása lehet még az oka. Esztétikai kár. A lehullott részek elkallódásának veszélye. Repedések, törések alakulhatnak ki. Szakember bevonásával megállapítani a károsodás okát és mértékét. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a tartó-, és épületszerkezeti elemekre is. A mennyezetkazetták restaurátori helyreállítása. A leesett darabok gondos megőrzése. Farestaurátor, Építész, Tulajdonos Farestaurátor 190

87 B.6. Fa B.6.7. Az ajtólap küls ő felületén a faanyag lebomlása figyelhet ő meg B A felület egyenletesen szennye - zett B A váztáblázatos (füllungos) kapuszárnyon repedé - sek, hiányok láthatók B és B A mennyezetkazetták szétváltak (deszka-) alkotóikra, felületi festésük pedig nedvesség hatására elmosódott B A faragványon szálirányú repedé - sek jelentek meg 191

88

89

90 B. rész B.7. PAPÍR A papír számtalan használati tárgy és műalkotás alapanyaga. Történeti épületekben épületdíszként, berendezési tárgyként is előfordulhat. A pa - pír szerves anyag, ezért érzékenyen reagál a környezeti hatásokra, és biológiai károsítók is könnyen megtámadják. Mindezek miatt fokozott fi - gyelmet igényel a műtárgynak megfelelő tárolási mód és környezet kiala - kítása, a nagy hőingadozással járó beavatkozások elkerülése. Ez a fejezet a papírmasé épületdíszek, és a papír alapú képek megóvásával foglalkozik. A könyveket sokféleségük miatt külön fejezetben tárgyaljuk. 194

91 B.7. Papír PAPÍRMASÉ DÍSZÍTMÉNYEK ÉS TÁRGYAK A papírmasé épületdíszek és tárgyak alkalmazása Magyarországon fő - ként a 19. században jellemz ő. A papírmasé stukkó a mennyezet és a fa - lak díszítésére alkalmazott, a gipszstukkóhoz hasonló plasztikus dísz. Több réteg papírból ragasztott, belül üreges ipari termék, melyet szege - léssel és körülgipszeléssel rögzítettek a falakra. Hasonló formavilágot követnek a festett faburkolatok, ajtó- és ablaktokok, ajtólapok faragott fát utánzó, belül általában üreges papírmasé díszítményei. A papírmasé csillárok és falikarok megtéveszt ően hasonlítanak a fából vagy fémb ő l készült, aranyozott csillárokhoz. Többkarú, belül kovácsolt - vas vagy vascső szerkezettel épített, aranyozott papírmasé termékek, amelyeket kés ő bb a gyertya- vagy gázüzemelésr ő l alakítottak át elektro - mos üzemre. Technikatörténeti értéke miatt minden papírmasé termék fokozottan vé - dend ő! A PAPÍRMASÉ STUKKÓK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.7.1. papírmasé stukkó Az esztétikai okból átfestett papírmasé stukkó belső felületein penészesedés indult el, mely az idő múlásával a külső felületen is megjelent A stukkó felületén az új festék táskásodik, zsugorodik (ld. fekete-fehér kép) Nem megfelelő diszperziós vagy műgyanta alapú falfestékek használata, melyek akadályozzák a papírmasé természetes lélegzését. A műanyag alapú festékek lassan a papírmasé súlyos károsodását okozzák. Egyes műgyantás falfestékek öregedésük során zsugorodnak, eközben cserepesen feltépik a papírmasé látható, festett felső rétegeit. Ellenőrizni kell a használt festék minőségét és fel kell mérni a kárt. Festéskor meg kell követelni a megfelelő falfestékek alkalmazását, majd időszakonként ellenőrizni a festett felületeket. Tulajdonos A károsító festék restaurátori eltávolítása mechanikus úton. Kizárólag a papírmasé stukkó szellőzését lehetővé tevő falfesték használata (például meszelés, enyves vagy kazeines falfesték). Papírrestaurátor, Tulajdonos 195

92 B. rész B.7.2. papírmasé stukkó A falakon és a stukkón penészfoltok és gombásodás látható (Esetleg a helyiségbe lépve érezhetően dohos, fülledt, párás a levegő) (ld. színes kép) A megfelelő szellőztetés nem biztosított. A falazat nedvesedik, a belső telített páratartalom akadályozza a papírmasé kiszáradását. A papírmasé lassú, de idővel egyre gyorsuló pusztulása. A fertőzés típusától függően a papírrétegek szétválnak, széthullanak, cellulóz anyaguk károsodik, majd lebomlik. A papírmasé díszítmények vizsgálata abból a szempontból, hogy nedvességük nem haladja-e meg a kritikus mértéket, vagy belsejükben nem áll-e víz. (A falakból felszívják, majd tárolják a nedvességet.) A helyiség megfelelő szellőzésének biztosítása. Ha a papírmasé a nedvességtől puha, lágy lett, a szárítás körülményeit papírrestaurátor írja elő! A penészes papírmasé anyagot fertőtleníttetni kell, a fertőtlenítést papírrestaurátor végezze el! Tulajdonos, Papírrestaurátor, Építész Papírrestaurátor FESTETT FELÜLETEK PAPÍRMASÉ DÍSZEINEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.7.3. papírmasé dísz A papírmasé díszen mechanikai sérülés, roncsolódás látható A hordozó fa alaplap száradása, vetemedése. Gondatlan kezelés, anyagmozgatás következménye. Esztétikai károsodás. A sérült felületek további, egyre nagyobb ütemben történő romlása. A festett felületeken található kidomborodó díszítmények anyagának meghatározása, (faragott fa vagy papírmasé) majd rendszeres ellenőrzése. A helyiség páratartalmának időszakonkénti mérése. A kiegészítést az eredetinek megfelelő technikával, megfelelő anyagokból papírrestaurátornak kell elkészítenie. Tulajdonos Papírrestaurátor 196

93 B.7. Papír A PAPÍRMASÉ CSILLÁROK, FALIKAROK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.7.4. papírmasé csillár A csillár elektromos zárlatot okoz, ráz A vezeték szigetelése elöregedett, vagy nem szabványos, a vezeték régi, toldott, hibásak a foglalatok stb. Az épület beázása, a mennyezet nedvesedése.(a nedves papírmasé jó elektromos vezető.) Balesetveszély! A felületen futó rossz vezetékek áramütést okozhatnak! A rossz érintkezéstől a tárgy melegedhet, szikrázás miatt pörkölődhet, szenesedhet. Rendszeres időközönként érintésvédelmi ellenőrzés. A nedvesedés okának kiderítése. Szakember bevonásával a mennyezet nedvesedésének megszüntetése, a tárgy kiszárítása. Az elektromos hibák megszüntetése szakipari munkával. A csillár szétbontását, összerakását a papírmasé technikát ismerő papírrestaurátor végezze! Tulajdonos, Építész Építész, Szakkivitelező, Papírrestaurátor 197

94 B. rész PAPÍR ANYAGÚ KÉPEK (Fekete vagy színes nyomatok, grafikák, rajzok, festmények, krétarajzok, reprodukciók, plakátok, fotók stb.) TÁROLÁS A képeket tárolás céljából savmentes papírból (például rézkarcnyomó karton) készített tékákban, dobozokban kell elhelyezni, amelyek alkal - masak a környezeti ártalmak fény, por, rovarok kizárására. Ha a pa - píranyagokat közvetlenül éri a fény, káros kémiai, fizikai bomlási folyamatokat indít meg. Ha a tárolt anyag porosodik, a szennyez ődés nö - veli a kés ő bbi penészedés létrejöttének lehetőségét is. (Nedves vagy pe - nészes tárgyat ne tegyünk a többi közé! Tárolás előtt restaurátori beavatkozással ki kell szárítani és fertő tleníteni kell a tárgyakat!) A tékák fedelén fel kell tüntetni a bennük elhelyezett tárgyak nevét, leltári szá - mát, hogy az éppen szükséges lap kikeresésekor ne lapozzuk, mozgas - suk át feleslegesen a tárgyanyag nagy részét. A tékákat legjobb tárolószekrényben elhelyezni, vagy vászonfüggönnyel ellátott nyitott polcra helyezni. (A kereskedelemben kapható rajzmappák, tékák általá - ban savasodó papírokból készülnek; így papíranyagok hosszú idejű tá - rolására nem ajánlhatók.) A papírtárgyakat nem szabad összehajtogatni, mert a hajtás vonalában a papír rostjai megtörnek, s ez kés ő bb további károsodások okozója le - het. A szűk tekercsbe sodorva tárolt papírlap is megtartja a tekert formát; kés ő bbi kiállíthatósága, egyenesítése problémás. Meg kell vizsgálni a túl nagy méret ű tárgyak cm átmér őjű hengereken való tárolási lehe - tőségét. A sima hengerpalástot is savmentes papírból kell előállítani. A papírtárgyat vékony savmentes papírral együtt kell a hengerre tekerni. A hengert célszer ű porvéd ő textilhuzattal (mosott vászon) ellátni. Fontos, hogy a tároló helyiség száraz legyen, ne nedvesedjen és az ablakokon legyen sötétít őfüggöny! A PAPÍR ANYAGÚ KÉPEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA B.7.5. papír anyagú kép A kép az üveges képkeretben hullámos lett A nyirkos (vizes) falból felszívott nedvességtől a kép papíranyaga megduzzad, az üveglapon keresztül azonban nem tud elpárologni a víz. Helytelen a kép paszpartuzása, mert a kép papírját nem engedi mozogni. Ha így, a keretben szárad meg a kép, hullámos marad; esetleg barna határvonalú vízfoltok képződnek rajta. Ha az üveg alatt sokáig nedves marad, a papíron penészedés alakulhat ki. A helyiség falnedvességének rendszeres mérése. A nedvesedés okának megállapítása. A nedvesedés okának megszüntetése. A képet ki kell bontani a keretből, anyagait és azok állapotát figyelembe véve minél hamarabb simító présben kiszárítani. A munkát restaurátor végezze! 198 Papírrestaurátor, Tulajdonos Papírrestaurátor

95 B.7. Papír B.7.6. papír anyagú kép A képen sárgásbarnás színű, a közepe felé világosodó, éles határvonalú folt (vízfolt) keletkezett (ld. színes kép) Mindig helyi beázás következménye. A víz által a felületre hordott színes anyagok általában a papír savas károsodására utalnak. (Lehet, hogy a kép paszpartuja vagy hátlapja rossz minőségű, savasodik.) Esztétikai károsodás A savasan károsodó papír a környezetét is savasítja. A nedvesedés okának megállapítása a falazat ellenőrzése, a hátlap és a paszpartu anyagának vizsgálata. A nedvesedés okának megszüntetése. A képet ki kell bontani a keretből, az alkotó papír anyagait, azok állapotát figyelembe véve kell tisztítani, konzerválni. Papírrestaurátor, Tulajdonos Papírrestaurátor B.7.7. papír anyagú kép Az üveges keretben (vagy két üveglap között) tárolt képen és paszpartuján színes foltok vagy fehér, fátyolszerű lepedék jelent meg Lakkozott felületű kép esetén a lakkréteg homályosodik, foltosodik. (ld. fekete-fehér kép) A nyirkos papíron a nedvesedés miatt penészfertőzés alakult ki. Az aktív fertőzés a papír cellulózanyagát, enyvezőanyagait, és bizonyos festékek kötőanyagát idővel lebontja, megsemmisíti. A színes foltosodás egyben esztétikai károsodás; esetenként halványítható, eltüntethető. A helyiség falnedvességének rendszeres mérése. Papírrestaurátor bevonásával a fertőzés mértékének megállapítása. A nedvesedés okainak mielőbbi megszüntetése. A nedves, fertőzött tárgy elkülönítése és kiszárítása. A kép, a paszpartu és a képkeret mielőbbi fertőtlenítése (ha. lehetséges, a paszpartu cseréje). A kép egyidejű, vagy későbbi restaurálása a foltok eltávolítása. Tulajdonos, Papírrestaurátor Papírrestaurátor 199

96 B. rész B.7.8. papír anyagú kép A képen és paszpartuján sárga, barna, alaktalan foltok jelentek meg, a kisebb-nagyobb foltok színe egyenletes (ld. fekete-fehér és színes kép) A foltok általában a felső papír alatti papírréteg (például hátlap) erősen savasodott állapota miatt jönnek létre. Hosszú távon a lassan átszívódó savasság a kép súlyos károsodását, pusztulását okozza. A színes foltosodás nem pusztán esztétikai károsodás; ezért a kép konzerválása szükséges. A foltosodás általában halványítható, eltüntethető. A károsodás okának megállapítása a falazat ellenőrzése, a hátlap és paszpartu anyagának vizsgálata. Tulajdonos, Papírrestaurátor A kép, a paszpartu és a képkeret szétbontása (szükség esetén a paszpartu cseréje), a savasság közömbösítése, majd a kép restaurálása a foltok eltávolítása. Papírrestaurátor B.7.9. papír anyagú kép A falra függesztett kép papíranyaga teljes lapfelületén egyenletesen sárgul, barnul Lakkozott felület esetén a kép lakkozása barnult, besötétedett, a lakkréteg repedezik B papír anyagú kép A mázalt fényes, selyemfényű vagy matt, eredetileg hófehér papír felülete egyenletesen vagy elszórtan szürkül, barnul (ld. fekete-fehér kép) A képet fény hatására megindult kémiai folyamat (foto-oxidáció, savas hidrolízis) károsítja. A képet közvetlen napfény, vagy túl erős megvilágítás (neonfény), esetleg hőhatás (kályha, fűtőtest, lámpa hője) éri. A máz anyagának bizonyos összetevői fény és a légszennyezők hatására színes vegyületekké alakultak át. Az egyre feltűnőbb esztétikai romlás (a kép sötétedése) közben a papír anyagának növekvő mértékű savasodásával a papír idővel törékennyé válik. Lakkozott felület esetén a száraz melegtől zsugorodó lakkpikkelyek feltépik a papír felületét, károsítva annak festését. Az elszíneződés előrehaladott állapotában a képet élvezhetetlenné (olvashatatlanná) teszi. Meg kell vizsgálni a fényviszonyokat, és átgondolni a kihelyezett képek áthelyezését egy kevésbé megvilágított falra. Tulajdonos, Papírrestaurátor A képek rendszeres ellenőrzése, szükség esetén papírrestaurátor bevonásával. Helyezzünk az ablakokra, vagy erős mesterséges világítás esetén a képek üvegére UV-szűrő fóliát! A károsodott képek savmentesítését, restaurálását szakember végezze! Tulajdonos, Papírrestaurátor A környezeti ártalmak (por, erős fény stb.) kiszűrése, a kép áthelyezése. (Az eredeti állapot visszaállítása a kockázatosabb restaurátori műveletek közé tartozik.) Tulajdonos, Papírrestaurátor Tulajdonos, Papírrestaurátor 200

97 B.7. Papír B papír anyagú kép A képről a mázréteg pattogzik, leporlik, vagy részben a kép üvegére tapad (ld. színes kép) A máz kötőanyagának elégtelensége. A papír kiszáradása például erős fény hatására. A kép nedvesedése. A máz alatti papír savasodása. A máznak a papír felületéről való leválása, további pusztulása várható. Az üvegre tapadt mázréteg leválasztása gyakran nem oldható meg. A képek rendszeres ellenőrzése. A károsodások okainak felmérése. (nedvesedés, fényviszonyok) Amennyire lehetséges a környezeti ártalmak (por, erős fény stb.) kiszűrése, a kép áthelyezése. A kép restaurálását csak képzett papírrestaurátor végezheti. Tulajdonos, Papírrestaurátor Papírrestaurátor B papír anyagú kép A falra függesztett fénykép halványodik, fakul A fény és a légszennyezők hatására a fényképek károsodnak. A képek gyakran helyreállíthatatlanná válnak. Bomlásukat az UV-szűrő fóliák sem akadályozzák meg. A fényviszonyok ellenőrzése. A falra függesztett fényképek állapotáról érdemes fotórestaurátor véleményét kérni! A hosszú időre kihelyezendő fotók helyett a megfelelő technikával készített másolatokat kell a falra függeszteni, a fotókat védődobozokban őrizni. A fénykép restaurálását szakember végezze! Tulajdonos, Fotórestaurátor Fotórestaurátor 201

98 B. rész B.7.1 Műgyanta alapú falfesték károsítása a papír - masé stukkón B.7.8./b Napfényt ő l és melegt ő l károsodott lakkozott kép B.7.7. A savasodott papíron penészfol - tok láthatók B Szabályos, kerek, barna foltok láthatók a papíron (melyek készítésével egyidejűek) 202

99

100 B. rész B.8. KÖNYV A könyvek alapanyagai papír, pergamen, bőr, textil szerves anyagok, melyek igen érzékenyen reagálnak a környezeti hatásokra, és a biológiai károsítók rovarok, gombák is könnyen megtelepednek rajtuk. Meg - óvásuk alapja ezért a helyes használat és tárolás, valamint a megfelelő m űtárgykörnyezet kialakítása. Ha az anyagot a számára kedvez ő körül - mények között tároljuk, a legtöbb károsodási folyamat megelőzhet ő. Nemcsak a könyvek, kéziratok művészi kialakítása hordozhat értéket, hanem bels ő tartalmuk egyedisége, ritkasága is, ezért fordítsunk foko - zott figyelmet könyveink meg őrzésére! A könyvek károsodásaival min - den esetben forduljunk papírrestaurátorhoz! 204

101 B.8. Könyv GONDOZÁS A gondozás alapja a megfelelő tárolási körülmények kialakítása és meg - tartása. (A raktározás szempontjait és a leggyakrabban előforduló káro - sodások kialakulásának körülményeit lásd a műtárgyak megóvásáról szóló bevezet őben!) Ellen őrizzük és takarítsuk rendszeresen a raktározó helyiséget, mérjük a leveg ő hőmérsékletét és relatív páratartalmát! Ha nem zárt szekrényben őrizzük a könyveket, legalább havonta portala - nítsuk őket! Használat közben is ügyeljünk épségükre! Amikor leszakadt töredéket, táblát, gerincet, előzéket, könyvlapot rögzíteni akarunk, semmiképpen se használjunk modern ragasztószalagokat, ragasztókat! Az átlátszó ra - gasztószalagok, tubusos ragasztók szinte kivétel nélkül károsítják azt, amivel érintkezésbe kerülnek. A kár legtöbbször visszafordíthatatlan. (ld. fekete-fehér kép) Ha a dokumentum védelmében szükséges valamely részét rögzíteni, nyugodtan használjunk enyves ragasztószalagot. Egyszerű csomagolási kellék, és bár nem szép, szinte az egyetlen, amely nem okoz kárt, és sértetlenül meg őrzi a könyvet, valamint lesza - kadt részeit egy kés ő bbi restaurálás számára. Gyűjteményeinkben nagy számban őrzünk látszólag kis igényű papírkö - téseket, vászonkötéseket, vagy akár kötés nélküli dokumentumokat. Ezek javítását sokszor könyvköt őre bízzuk, mondván, hogy a feladat megoldásához nem kell restaurátor közrem űködése. Pedig legalább ta - nácsadó közrem űködésére szükség van. A közelmúltban is számos könyvészeti érték csonkulását okozta szakszer ű tlen beavatkozás. Ne fe - ledjük: egy régi könyv muzeális tárgy is, nemcsak szellemi emlék. Bár - mely technikai részlete forrás lehet a jöv őben, ha ma nem is tűnik annak. Példák sora bizonyítja, hogy könyvköt őt ő l nem várható el, hogy teljes kö - rültekintéssel megítélje mindezt. Ha olcsó, de biztonságos megoldást keresünk nagy tömeg ű, rossz álla - potú dokumentumunk megóvására, köttetés helyett célszer ű bb savmen - tes papírból (archivális min őség ű ) doboz készíttetése, mely védi a könyvet a mechanikai hatásoktól, a portól és bizonyos mértékben a ké - miai károsítóktól is. Ne feledjük: mint minden érték, a könyvek látszólag változatlan formá - ban vagy állapotban való meg őrzése is csak szüntelen odafigyelés és célirányos ténykedés útján lehetséges. TÁROLÁS (Az egyes fajtákat formai jellemz ő k szerint csoportosítottuk.) Kötés nélküli könyvek: Valamely károsodás következtében elvesztet - ték kötésüket, vagy soha nem voltak bekötve. Az ívek szabadon, sokszor körülvágatlanul állnak, fűzésük laza, lebomlott, vagy nincs. A könyv gyakran véd ő - vagy tárolóeszköz nélkül áll vagy fekszik a polcon, így a lazán álló köteg megroggyan, a fűzés és a papír deformálódik, a lapszé - leket megüli a szennyez ődés, ami táptalaj a penészfert őzésnek. A túl szorosan álló könyv széls ő lapjai pedig mozgatáskor sérülnek, szakad - nak. Ha madzaggal van átkötve, az átköt ő zsinór belevághat a lapokba. Fokozott védelemre van szükség, így tároljuk a kötés nélküli könyveket savmentes dobozban, tokban, amely úgy van méretezve, hogy a papír - köteg ne rogyjon meg benne! Állíthatjuk még nem túl szorosan a szom - széd kötet mellé, vagy néhányat egymásra fektethetünk. Apró- és alkalmi nyomtatványok: Kötés nélküli vagy puha festett papír - borítóba hajtott egy-két íves füzetek, amelyek gyakran nagyobb kötések közé szorítva, vagy zsinórral csomókba kötve állnak. Könnyen szakad - nak, a lapszéleket megüli a szennyez ődés, ami táptalaj a penészfert ő- zésnek. Az átköt ő zsinór belevág a lapokba. A lazán álló köteg megrogyik, a fűzés és a papír deformálódik. A szorosan álló köteg széls ő lapjai mozgatáskor sérülnek, szakadnak. Tároljuk savmentes dobozban, tokban, amely úgy van méretezve, hogy a papírköteg ne rogyjon meg benne! A hasonló méretűeket igyekezzünk egy dobozban elhelyezni. Helyezhetjük még nem túl szorosan a szomszéd kötet mellé vagy néhá - nyat egymásra fektethetünk. Papírkötések: Borításuk többnyire kékes szín ű, lehetnek festve már - ványozottak vagy egyszín űek. Táblájuk kemény, nem ritkán vékony fale - 205

102 B. rész mezt rejt a borító. Szerény küllemük miatt gyakran mostohán kezelt kötetek, pedig éppen úgy technikatörténeti emlékek, mint egy veretes, fatáblás kódex. A papírkötések felülete hajlamosabb a szennyez ődések felvételére, mint a bőr vagy pergamen, így a véd őtok használata vagy a rendszeres portalanítás elengedhetetlen. A köteteket úgy helyezzük el a polcokon, hogy lötyögés nélkül álljanak, de lazán kivehessük őket, és ne feszüljenek se a polchoz, se egymáshoz! Ha szükséges, könyvtámasz segítségével tartsuk függ őleges helyzetben a köteteket. A nagy, nehéz könyveket különítsük el, és egymásra fektetve tároljuk, de csak annyit, amennyit biztonsággal meg tudunk mozdítani! Fél- és egészb ő r kötések, pergamen kötések: Félb ő r kötéseknél a könyvek gerincét és sarkait borítja bőr, az egészb ő r kötések bőr borítása gyakran díszített vaknyomással, aranyozással, veretekkel. A pergamen - kötések sokszor puhák, lágyak, köt őszalagok fogják össze. Nem megfe - lelő tárolás esetén ha túl szorosan, vagy túl lazán, ferdén állnak a polcokon stb. a könyvek táblája leszakadhat, összekarcolódhat, a kap - csok, veretek összeakadnak, leszakadnak. A gerincek fels ő része az erőszakos kivételkor lereped. A ferdén álló könyvtestek deformálódnak. A köteteket úgy helyezzük el a polcokon, hogy lötyögés nélkül álljanak, de lazán kivehessük őket, és ne feszüljenek se a polchoz, se egymás - hoz! Ha szükséges, könyvtámasz segítségével tartsuk függ őleges hely - zetben őket. A nagy, nehéz könyveket különítsük el, és egymáson fekve tároljuk, de csak annyit, amennyit biztonsággal meg tudunk mozdítani! Vászonkötések: Többnyire 19. századi és kés ő bbi kiadványok, így anyagaik romlékonyak, sérülékenyek. Akár félvászon, akár egészvászon a borítás, egyformán hajlamosak a porosodásra, szennyez ődésre. Nem megfelelő tárolás esetén ha túl szorosan vagy túl lazán, ferdén állnak a polcokon stb. a könyvek táblája leszakadhat, összekarcolódhat. A ge - rincek fels ő része az erőszakos kivételkor lereped. A ferdén álló könyv - testek deformálódnak. A köteteket úgy helyezzük el a polcokon, hogy lötyögés nélkül álljanak, de lazán kivehessük őket, és ne feszüljenek se a polchoz, se egymás - hoz! Ha szükséges, könyvtámasz segítségével tartsuk függ őleges hely - zetben őket. A nagy, nehéz könyveket különítsük el, és egymáson fekve tároljuk, de csak annyit, amennyit biztonsággal meg tudunk mozdítani. 206

103 B.8. Könyv A KÖNYVEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA A légállapot változásaiból származó káros következmények: B.8.1. könyv A bőr és papír kiszárad, törékennyé válik A pergamen zsugorodik, vetemedik, törékennyé válik Száraz meleg (25 C hőmérséklet fölött, 20% relatív páratartalom alatt) Ha a magas hőmérséklet páratartalom-változással jár, a lebomlási folyamatok felgyorsulnak. A könyvek könnyen szenvednek sérülést, tábláik leszakadhatnak stb. A helyiség relatív páratartalmának és hőmérsékletének lehetőség szerint folyamatos, de legalább évszakonkénti mérése. Szabályozható fűtés. Szükség esetén párologtató ill. páraelszívó készülék alkalmazása (ürítés, karbantartás). B.8.2. könyv Rovarrágásból adódó anyaghiányok keletkeznek Friss furatliszt látható a polcokon, a kirágott röpnyílások közelében (ld. fekete-fehér kép) B.8.3. könyv Színes penészfoltok keletkezhetnek (ld. színes kép) B.8.4. könyv A bőr és papír kiszárad, törékennyé válik A pergamen zsugorodik, vetemedik, törékennyé válik Nedves meleg (25 C hőmérséklet fölött, 45% relatív páratartalom fölött) Alacsony hőmérséklet és alacsony páratartalom (5 C hőmérséklet alatt, 10% relatív páratartalom alatt) A meleg kedvez a rovarok megtelepedésének. Ezek először a ragasztóanyagokat (enyv, keményítő), később a fát, papírt támadják meg. A színes foltok eltávolíthatatlanok. Az anyag gyors pusztulását idézi elő. A helyiség rendszeres szellőztetése, de rovarrajzás idején (tavasszal) nem! A szellőztetés a környezeti értékek hirtelen ingadozásához vezethet, ami kerülendő. Várjuk meg a kedvező időjárást! (Például ha a nedves meleget beengedjük a hűvös könyvtárba, a pára lecsapódik a könyveken.) Biológiai fertőzés (rovar, penész) esetén szakember végezze fertőtlenítést. B.8.5. könyv Méret- és formaváltozások, vetemedések következnek be Ingadozó hő és pára (18 C alatt, 55% relatív páratartalom fölött) Tulajdonos Tulajdonos, Fertőtlenítő szakember 207

104 B. rész A nedvességb ő l származó káros következmények: B.8.6. könyv A könyvek nedvesek, dohosak, alakjuk megváltozott (ld. színes kép) B.8.7. könyv Biológiai károsodás (penész, baktériumok) okozta különböző színű foltosodás látható a könyveken (ld. színes kép) Beázásból, talajnedvességből, csőrepedésből, szellőztetésből lecsapódással származó nedvesség Nedves, penészes fal mellé állított könyvespolc, tárolószekrény. Átnedvesedett, dohos, penészes könyvespolc, tárolószekrény. A papír szilárdsága csökken. A penészedéssel összefüggő bomlási folyamat beindul. A savas elváltozások felgyorsulnak. A színezékek levéreznek. A kötéstáblák vetemednek. A bőrök rothadásnak indulnak, mert cserzőanyaguk kiázik. A helyiség, (raktár) falainak és bútorzatának ellenőrzése, megfigyelése. Különösen az ajtók, ablakok, falszögletek közelében. Jó, ha nincs csővezeték a raktárban. Ha mégis van, ne állítsunk alá könyvespolcot! A padlóra, ablakpárkányra még átmenetileg se helyezzünk könyvet! A nedvesedés okának azonnali megszüntetése. A nedves szekrény és a benne tárolt könyvek kiszárítása, károsodás esetén fertőtlenítése. B.8.8. könyv A könyvön rovarok röpnyílásai, furatliszt látható (ld. fekete-fehér kép) A pergamenek megduzzadnak, kiszáradásuk után zsugorodnak. A fémek erős korróziója. Tulajdonos Tulajdonos, Papírrestaurátor, Fertőtlenítő szakember 208

105 B.8. Könyv A légszennyez ő k károsító hatásai B.8.9. könyv A kötésbőrök felszíne mállékony lesz A papír töredezik Szennyezett városi levegő(gáz halmazállapotú savas légszennyezők, például kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ózon) Nedvesség jelenlétében megtámadják a növényi anyagokkal cserzett bőröket, elbontják a fehérjéket, ún. vörösrothadást idéznek elő. A papír rostanyagában savas elváltozásokat idéznek elő. A fémek korróziója fokozódik. A helyiség, a tároló szekrények, a dobozok stb. helyes kiválasztása. Szigetelt ablakra szerelt légszűrők. Jól zárható szekrények. Rendszeres takarítás, porszívózás. (A porszívó megválasztásánál szempont, hogy a kifújt levegő a lehető legjobban meg legyen szűrve, különben a por egy részét visszaforgatjuk a légtérbe.) B könyv Szennyeződés látható a felületeken, a könyvek felső metszésén Poros levegő (Szilárd halmazállapotú légszennyezők: például homok, virágpor, baktériumok, spórák, építőanyagok pora, fűtőanyagok, gépjárművek üzemeltetése során keletkezett por stb.) A szilárd részecskék (por) a penész és rovarkártevők számára megfelelő táptalajt jelentenek. A por elősegíti a felületek kiszáradását. Tulajdonos Tulajdonos 209

106 B. rész A fény károsító hatásai: B könyv Fény hatására, oxigén jelenlétében a papírok elszíneződnek, sárgulnak, meggyengülnek. B könyv A bőrök, pergamenek elszíneződnek B könyv A festékek, színes anyagok megfakulnak Természetes fény (UV=Ultraibolya sugárzás, kis hullámhosszú; IR=Infravörös sugárzás, nagy hullámhosszú) Mesterséges fény (UV=Ultraibolya sugárzás, kis hullámhosszú; IR=Infravörös sugárzás, nagy hullámhosszú A fotókémiai folyamatok hatására megváltozik a szerkezet, a papír töredezik, érzékenyebb lesz a savakra. A fényforrás által kibocsátott IR okozta hő kiszáríthatja, törékennyé teheti a papírt, bőrt, pergament. A helyiség benapozottságának és mesterséges megvilágításának megfigyelése. A természetes fényt meg kell szűrni az ablakra helyezett UV-szűrő fóliával, illetve függönnyel, redőnnyel, spalettával. A mesterséges megvilágítás ne haladja meg az 50 Luxot! B könyv Nedves meleg esetén a félhomályban rovarok telepednek meg (ld. fekete-fehér és színes kép) Tulajdonos, Műtárgyvédelmi szakember Tulajdonos, Műtárgyvédelmi szakember 210

107 B.8. Könyv Biológiai károsítók (rovarok, penészgombák, baktériumok) B könyv Furatliszt, ürülék, rágásnyomok láthatók a könyveken (ld. fekete-fehér kép) Rovarok (például portetű, könyvszú, szalonnabogár, ezüstös ősrovar) jelenléte. Szúnyoghálók hiánya. Takarítás hiánya. A ragasztóanyagok, a táblák és a papír gyengítése a könyv széteséséhez vezethet. A helyiség és a szekrények tartalmának rendszeres ellenőrzése. Legjobb védekezés az optimális műtárgykörnyezet kialakítása és a tisztaság. A szellőző ablakok szúnyoghálóval való ellátása a berepülések ellen. B könyv Spóratelepek megjelenése, baktériumok és penészgombák okozta foltosodás, elszíneződés látható a könyveken (ld. színes kép) Penészgombák és baktériumok megtelepedése valószínűleg nedvesedés miatt. A megtámadott részek szerkezete megváltozik, mállást, gyengülést idéz elő az anyagban. A fertőzés továbbterjedhet. Fertőzés esetén első a fertőzött tárgyak elkülönítése a gyűjteménytől! Egér- és patkányirtók, csapdák kihelyezése. A fertőtlenítést szakember végezze, mert a fertőtlenítő anyag károsíthatja könyveink bőr, illetve pergamenkötését. B könyv Ürülék és rágásnyomok észlelhetők a könyveken és közelükben Rágcsálók bejutása. Az ürülékkel szennyezett felületek kémiai károsodást szenvednek. A rágások komolyabb hiányokat képesek okozni. Tulajdonos Tulajdonos, Fertőtlenítő szakember 211

108 B. rész B.8. Öntapadó ragasztó károsítása a lap hátoldalán B.8.2., B.8.8., B.8.14., B Szúette könyvtábla 212

109

110 B. rész B.9. TEXTIL Az épületekben előforduló tárgyak és anyagtípusok közül az egyik legér - zékenyebb a textil. Különböz ő szerves (állati eredet ű : selyem, gyapjú, bőr; és növényi eredet ű szálasanyagok: pamut, len, kender, papír) valamint szervetlen (pl. fémfonalak, színezékek, fémrátétek, gyöngyök) alapanyagokból készülnek, különböz ő készítési technikával (pl. klenódi - umok, hímzések, csipkék, szőnyegek, kárpitok). Gondozásukra, tárolá - sukra ezért különös gondot kell fordítani! A helyes raktározás szempontjait és a leggyakrabban előforduló károsodások kialakulásának körülményeit lásd a műtárgyak megóvásáról szóló bevezet őben! JAVASOLT MŰTÁRGYKÖRNYEZET Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágításlux Textíliák ±2 50±5 50 Tűzvédelmi szempontból a szokásosnál több helyen célszer ű halonnal oltó tűzoltó berendezést elhelyezni. Poroltó készüléket tilos használni a textilekhez. 214

111 B.9. Textil TÁROLÁS A textilek típusaik szerint, különféle tárolási módokat igényelnek. Általá - nosságban azonban fontos megjegyeznünk, hogy a helyes raktározás alapja a raktározó bútorzat min őségének, anyagának helyes megválasz - tása. Legjobb, ha a bútorok légszáraz fából készülnek. Lehet őleg kerül - jük a ragasztott- és farostlemezek használatát, mert savas károsodást okoznak. A felhasználandó anyagokat mindig ellen őrizzük, vagy ellen - őriztessük! Ideális tárolóeszköz a fémszekrény. Sík textilek tárolása (szövet, hímzés, csipke, zászló) Sík textileket jól záródó lapos fiókos szekrényben tároljunk. A fiókok aljá - ra és tetejére vásznat tegyük. A fiókban az egymásra helyezett textilek közé savmentes papírt helyezzünk. A nagyméret ű sík textileket ha nem elegend ő a fiók mérete hajtogatni csak úgy lehet, ha a hajtogatás közé papírhengert teszünk. Ezzel elkerülhetjük a hajtogatással járó éles gyű - rődést. Más lehet őség, ha a textilt gyűr ődésmentesen feltekerjük sav - mentes papírral bevont papírhengerre. (ld. fekete-fehér kép) Nyitott polcon textilt savmentes dobozban, vagy porvéd ő huzatba cso - magolva tárolhatunk. Ha nyitott polcrendszerünk van, célszer ű mosott vászon függönnyel körbevenni, viszont nem szabad műanyag fóliát használni a polcok takarásához, mert az gátolja a szellőzést. Falikárpit, szőnyeg (csomózott és szövött szőnyeg, képes kárpit) A falikárpitokat, szőnyegeket legjobb speciális fa- vagy fémállványokon, nyitott polcokon hengerre feltekerve tárolni. (Hengerre feltekert szőnye - get nyitott polcokon nem jó tárolni, mert deformálódnak a szőnyeg cso - mói!) A feltekeréshez használható fa- vagy papírhengert a művelet megkezdése előtt savmentes papírral vagy mosott vászonnal kell bevon - ni. A henger ajánlott átmér ője az anyagvastagságtól függ ően 5 20cm. A textilt színével lefelé fektetjük, majd a lánc-, vagy vetülékfonalakra me - rőlegesen ráhelyezzük a hengert, és egyenletesen, gyűr ődésmentesen feltekerjük. A csomózott szőnyegeket a csomó irányával egyez ően te - kerjük fel, különben a csomók összevissza fekszenek, és a felület fénye teljesen megváltozik. A feltekert textíliát a por ellen kif őzött vászon taka - róval védjük. Műanyag fóliát nem szabad használni a polcok takarásá - hoz, mert az gátolja a szellőzést. (ld. fekete-fehér kép) Viselet (egyházi palást, kazula, dalmatika stb. és világi öltözé - kek) A viseleteket jól záródó, lapos fiókos szekrényben vagy nyitott polcokon fektetve, álló szekrényben függesztve tároljuk! A súlyosabb viseleti darabokat nem szabad függesztve tárolni, hanem a viselet méretének megfelelő fiókban vagy savmentes dobozban fektetve. A viselet egyes részeit formájának megfelelően savmentes papírral kell kitömni, aljára és tetejére mosott vásznat kell helyezni. A fiókba az egy - másra helyezett textilek közé savmentes papírt tegyünk. Jó megtartású, nem súlyos viseleti tárgyakat megfelelő méret ű, bélelt fa fogason füg - gesztve tárolhatunk. A ruhát itt is béleljük gyűrt savmentes papírral, hogy a gyűr ődéseket elkerüljük, majd véd őhuzattal (mosott vászon) borítsuk. Fém- és műanyag fogast ne használjunk! A nyitott polcrendszert a por el - len célszer ű mosott vászon függönnyel körbevenni. A polcok takarásá - hoz műanyag fóliát használni nem szabad! (ld. fekete-fehér kép) Öltözködéskiegészítők (egyházi mitra, cipő, manipulus stb. és vi - lági kiegészít ő k) A viseleti tartozékokat jól záródó fiókos szekrényben, vagy nyitott polc - rendszeren tároljuk! A szekrény fiókjait savmentes papírral vagy mosott vászonnal kell bélelni, a ráhelyezett tárgyak közé is savmentes papírt kell tenni, majd a fiókot vászonnal borítani. Nyitott polcon viseleti tartozé - kokat gyűrt, savmentes papírral formára lazán kitömve, savmentes do - bozban vagy porvéd ő huzatba csomagolva tárolhatunk. A nyitott polcrendszert a por ellen célszer ű mosott vászon függönnyel körbeven - ni. A polcok takarásához műanyag fóliát használni nem szabad! 215

112 B. rész A TEXTÍLIÁK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA A légállapot változásaiból származó káros következmények: B.9.1. textil A textil kiszárad, törékennyé válik (ld. fekete-fehér kép) B.9.2. textil Rovarrágásból adódó anyaghiányok keletkeznek B.9.3. textil Színes penészfoltok láthatók (ld. színes kép) Száraz meleg (25 C hőmérséklet fölött, 20% RH alatt). Nedves meleg(25 C hőmérséklet fölött, 45% RH fölött). Ha a magas hőmérséklet páratartalom-változással jár, a lebomlási folyamatok felgyorsulnak. A szálak szakítószilárdsága gyengül. A meleg kedvez a rovarok megtelepedésének. A színes foltok eltávolíthatatlanok. A helyiség relatív páratartalmának és hőmérsékletének évszakonkénti mérése. Szabályozható fűtés. Szükség esetén párologtató illetve páraelszívó készülék alkalmazása (ürítés, karbantartás). A helyiség rendszeres szellőztetése. Biológiai fertőzés esetén szakember által kivitelezett fertőtlenítés. B.9.4. textil Méret és formaváltozás észlelhető Alacsony hő és pára(5 C hőmérséklet alatt, 10% RH alatt). A szálak szakítószilárdsága gyengül. Ingadozó hő és pára(18 C hőmérséklet alatt, 55% RH fölött). Tulajdonos Tulajdonos, Fertőtlenítő szakember 216

113 B.9. Textil A nedvesség káros : B.9.5. textil A textília nedves, dohos (ld. színes kép) Nedves, penészes fal mellé állított tároló szekrény, polc stb. Átnedvesedett, dohos, penészes tároló szekrény, polc stb. Visszafordíthatatlan folyamatok: a szálasanyagok (pamut, len, selyem, gyapjú) szakítószilárdsága csökken a lebomlási folyamat beindul a színezékek levéreznek a penészfoltok és színes foltok eltávolíthatatlanok A nedvesedés okainak kiderítése. A raktározó helyiség és bútorzatának rendszeres ellenőrzése. A nedvesedés okának azonnali megszüntetése. A nedves szekrény és a benne tárolt textilek kiszárítása, fertőtlenítése. B.9.6. textil Biológiai károsodás (penész, baktériumok) okozta különböző színű foltosodás látható felületén (ld. fekete-fehér és színes kép) Tulajdonos Tulajdonos, Restaurátor, Fertőtlenítő szakember 217

114 B. rész A légszennyez ő k károsító hatásai: B.9.7. textil A textil porosodik, ezért elszíneződik, megsárgul B.9.8. textil Az anyag fizikailag gyengül, töredezik (ld. fekete-fehér kép) B.9.9. textil A színezékek fakulnak, a szín elváltozik Szennyezett városi levegő. (Gáz halmazállapotú savas légszennyezők: pl. kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ózon) Poros levegő. (Szilárd halmazállapotú légszennyezők: pl. homok, virágpor, baktériumok, spórák, építőanyagok pora, fűtőanyagok, gépjárművek üzemeltetése során keletkezett por) A növényi és állati eredetű szálak hidrolízise, láncszakadása. A színezékek kémiai átalakulása. A légszennyezettség okainak felmérése. A helyiség ablakainak, azok védőhálóinak, légszűrőinek ellenőrzése. A tároló szekrények, takaróanyagok, dobozok stb. rendszeres ellenőrzése. Az ablakok szigetelése, légszűrők felszerelése. Jól zárható szekrények. A szekrényfiókok alját és a textilek tetejét kifőzött, fehérítetlen pamutvászonnal takarjuk be! Rendszeres takarítás. B textil Az ezüstfonalak befeketednek, a réz alapú fémfonalakon apró zöld pöttyök jelennek meg Kémiai folyamat megindulása a fémek felületén. Tulajdonos Tulajdonos 218

115 B.9. Textil A fény károsító hatásai: B textil A textilek kifakulnak, elszíneződnek, sárgulnak, szakítószilárdságuk meggyengül (ld. fekete-fehér és színes kép) Természetes fény. (UV=Ultraibolya sugárzás IR=Infravörös sugárzás) Mesterséges fény. (UV=Ultraibolya sugárzás IR=Infravörös sugárzás) A fotokémiai folyamatok hatására megváltozik a szerkezet, a textília fizikailag károsodik, érzékenyebb lesz a savakra. A fényforrás által kibocsátott infravörös sugárzás okozta hő kiszáríthatja, törékennyé teheti a textilt. A helyiség megvilágításának és a tárgyak elhelyezésének ellenőrzése (éri-e közvetlen napsugárzás vagy károsítóan erős mesterséges fényforrás a textileket stb.). Tulajdonos, Műtárgyvédelmi szakember A mesterséges megvilágítás ne haladja meg az 50 Luxot. A természetes fényt meg kell szűrni az ablakra helyezett UV-szűrő fóliával, sötétítő függönnyel! Tulajdonos, Műtárgyvédelmi szakember Biológiai károsítók (rovarok: pl. moly, szűcsbogár; penészgombák, baktériumok) B textil Rovarok jelenléte Szúnyoghálók hiánya. Rendszeres takarítás hiánya. A rovarok az állati eredetű textilekre jelentenek veszélyt. A helyiség és a szekrények tartalmának rendszeres ellenőrzése. Legjobb védekezés a műtárgyak rendszeres szellőztetése és a tisztaság. B textil Rovarrágásból származó anyaghiányok Nedves meleg légállapot. A raktározó bútorzat vagy a textília nedvesedése. A szellőző ablakok szúnyoghálóinak ellenőrzése. A szellőző ablakok szúnyoghálóinak javítása, illetve szúnyoghálók felszerelése. Évente két alkalommal fertőtlenítés. B textil A baktériumok és penészgombák okozta foltosodás, elszíneződés (ld. fekete-fehér és színes kép) A penészgombák elsősorban a növényi eredetű textileket támadják meg. Tulajdonos Fertőzés esetén szakember végezheti a fertőtlenítést 219

116 B.9.3., B.9.6., B A textílián apró, sötét penész - foltok láthatók B.9.1., B.9.8., B A textília foltokban megbar - nult, szakadozott B.9. Falikárpitok, szőnyegek megfelelő tárolási módja

117 B.9. A vállfa bélelése (ld. viseletek tárolása) B.9. Sík textilek és viseletek megfelelő tárolási módja

118

119

120 B. rész B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP Vászonra festett olajképek előfordulhatnak önállóan vagy a berendezés - be beépítve (például oltárképként) egyaránt. Képz őm űvészeti értékük miatt fokozott védelmet, helyreállításukhoz szakrestaurátori beavatko - zást kívánnak. Többféle anyaguk miatt károsodásaikat az egyes részek - nek megfelelően csoportosítva mutatjuk be. Tárgyfajta Megengedett határérték Optimális érték Vászonra festett olajkép Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux Hőmérséklet C RH (relatív páratartalom) % Megvilágítás lux ±2 45±

121 B.10. Vászonra festett olajkép GONDOZÁS A megfelelő műtárgykörnyezet kialakítása, majd annak megtartása elen - gedhetetlen feltétele az olajképek megóvásának. Kerüljük a hirtelen hő - ingadozással, páratartalom-változással járó beavatkozásokat! A festmények felületét nem szabad törölgetni, mert a legkisebb mozdu - latra is sérülhet a károsodott festékréteg. További kezelésre vonatkozó utasításokat a szakrestaurátor adhat. A következ ő kben felsorolásra kerülő károsodások általánosságban ér - tend ő k. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes festmény és műtárgy egye di, adott környezetében, adott állapotában, teljes egységében vizs - gálandó, melynek elvégzésére, majd a kezelések, módszerek megvá - lasztására kizárólag diplomás fest őrestaurátor művész jogosult. TÁROLÁS A be nem épített képek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy ne kerülje - nek nedves falfelületre! A közvetlen műfényes és napfényes megvilágí - tást kerülni kell. A csapadékvíz károsító hatása ellen az ablakok szigetelését meg kell ol - dani. Raktározásnál ne kerüljön a festmény közvetlenül a földre, a sarko - kat sarokvéd ővel kell ellátni, a képeket pedig trepnire helyezni, és egymástól elválasztva, állítva tárolni. Kerülni kell a nejlonfóliás letakará - sokat a műtárgy befülledése miatt. Szállításnál, raktározásnál kérjük ki szakrestaurátor véleményét! 225

122 B. rész A VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉPEK NÉHÁNY JELLEMZ Ő KÁROSODÁSI FORMÁJA A feszít őkeret (vakkeret) károsodásai, melyek a feszít őfunkció elvesztését okozzák B olajkép Az ékek kiestek, hiányoznak B olajkép A festmény felőli eltartó szél hiányzik (ld. fekete-fehér kép) Szakszerűtlen munka. Rossz tárolási körülmények. Hibásan készített szakmunka. A festett felület hullámosodása, megereszkedése. A vászon mozgása miatt a festék- és alapozóréteg pergése. A festmény felületén jelentkező keretátnyomódás. A festék és alapozóréteg sávos kipergése. A tárolási körülmények ellenőrzése. A festmény rendszeres szakrestaurátori ellenőrzése. A károsodás felismerésekor a tulajdonos teendője a felügyeleti hatóság (KÖH) értesítése. A károsodás felmérése, restaurálási terv készítése és a műtárgy helyreállítása kizárólag diplomás festőrestaurátor feladata. B olajkép A feszítőkeret eltört, meggyengült Elöregedés. Rossz minőségű anyag választása. Helytelen tárolás. Átnyomódás. Hullámosodás. Átszakadt felületek. Rovarfertőzés. B olajkép A feszítőkeret vetemedik A környezeti nedvesség felvétele. A festett felület hullámosodása, megereszkedése. Rossz minőségű anyag használata. A feszítőszélek szakadása. 226

123 B.10. Vászonra festett olajkép A vászon hordozó néhány jellegzetes hibája B olajkép A festett vászon hullámosodik (ld. színes kép) B olajkép A felületen szakadás, benyomódás, vászonhiány látható (ld. színes kép) Helytelen tárolás. A környezeti nedvesség felvétele. Szakszerűtlen vagy hibás vakkeret, hibás felfeszítés. Mechanikai sérülés. Az alapozó és festékréteg kipergése, elválása. Zavaró esztétikai megjelenés. A festék- és alapozóréteg hiánya. Zavaró esztétikai megjelenés. A tárolási körülmények ellenőrzése. A festmény rendszeres szakrestaurátori ellenőrzése. A károsodás felismerésekor a tulajdonos teendője a felügyeleti hatóság (KÖH) értesítése. A károsodás felmérése, restaurálási terv készítése és a műtárgy helyreállítása kizárólag diplomás festőrestaurátor feladata. B olajkép A vászon mállik A rostok elöregedése. Folytonossági hiányok keletkezése. Az alapozó és festékréteg kipergése. B olajkép Ragasztások, foltozások láthatók a hátoldalon B olajkép Új vászon kasírozás látható a hátoldalon Szakszerűtlen beavatkozás, hibásan megválasztott ragasztóanyag. Szakszerűtlen beavatkozás, hibásan megválasztott ragasztóanyag. Hullámosodás. A hordozó merevvé válása, a festék kipergése, zavaró esztétikai megjelenése. Hullámosodás, hólyagosodás egyenetlen felület. 227

124 B. rész Az alapozás és a festékréteg néhány jellegzetes károsodása B olajkép A festékréteg repedezik, kagylósodik, nyílt és zárt felemelkedés látható a felületen (ld. fekete-fehér kép) B olajkép A festett rétegek kipergése, hiánya érzékelhető (ld. fekete-fehér kép) Rossz klimatikus viszonyok közti tárolás. A vászon mozgása. A vászon hordozó hibái. Helytelenül megválasztott anyaghasználat. Rossz klímaviszonyok közti tárolás. Vászonmozgás. A festék- és alapozóréteg veszélyeztetettsége. Zavaró esztétikai megjelenés. Zavaró esztétikai megjelenés. A festék- és alapozóréteg veszélyeztetettsége. A tárolási körülmények ellenőrzése. A festmény rendszeres szakrestaurátori ellenőrzése. A károsodás felismerésekor a tulajdonos teendője a felügyeleti hatóság (KÖH) értesítése. A károsodás felmérése, restaurálási terv készítése és a műtárgy helyreállítása kizárólag diplomás festőrestaurátor feladata. Mechanikai sérülés. A vászon hordozó hibái. B olajkép Benyomódás, kiemelkedés, karcolás látható a felületen B olajkép A festett felület kopik Közvetlen nedvesség (beázás) károsítása. Mechanikai sérülés. Mechanikai sérülés. Szakszerűtlenül végzett karbantartás, vagy korábbi szakszerűtlen beavatkozások törölgetés, túltisztítás. Zavaró esztétikai megjelenés. A festék- és alapozóréteg veszélyeztetettsége. Zavaró esztétikai megjelenés. A védőréteg hiánya. 228

125 B.10. Vászonra festett olajkép B olajkép Átfestés, retus, elszíneződés látható a felületen B olajkép A festett felületen kiemelkedő, durva folytonossági hiányok, pótlások vannak (ld. színes kép) Szakszerűtlen beavatkozás, helytelenül megválasztott anyag használata. Szakszerűtlenül végzett beavatkozások. Zavaró, hamis esztétikai megjelenés. Zavaró, hamis esztétikai megjelenés. A tárolási körülmények ellenőrzése. A festmény rendszeres szakrestaurátori ellenőrzése. A károsodás felismerésekor a tulajdonos teendője a felügyeleti hatóság (KÖH) értesítése. A károsodás felmérése, restaurálási terv készítése és a műtárgy helyreállítása kizárólag diplomás festőrestaurátor feladata. A lakkbevonat néhány jellemz ő károsodása 229

126 B. rész B olajkép A lakk elsárgult, átlátszatlan (ld. színes kép) B olajkép A lakkréteg repedezett Az olajtartalmú firnisz elöregedése. Másodlagosan felhordott, rosszul megválasztott lakk. Rossz klímaviszonyok közti tárolás. Hamis esztétikai megjelenés. Zavaró esztétikai megjelenés. A lakk védőréteg funkciócsökkenése miatt a festékréteg veszélyeztetetté válik. A tárolási körülmények ellenőrzése. A festmény rendszeres szakrestaurátori ellenőrzése. A károsodás felismerésekor a tulajdonos teendője a felügyeleti hatóság (KÖH) értesítése. A károsodás felmérése, restaurálási terv készítése és a műtárgy helyreállítása kizárólag diplomás festőrestaurátor feladata. B olajkép Opálosodás, kék fátyolosodás látható Rossz klímaviszonyok közti tárolás. Zavaró esztétikai megjelenés. A lakk védőréteg funkciócsökkenése miatt a festékréteg veszélyeztetetté válik. B olajkép A lakkréteg karcos B olajkép A lakkréteg foltos Mechanikai sérülés. Részleges lakklevétel. Másodlagos, egyenetlenül felhordott lakkréteg. Zavaró esztétikai megjelenés. A lakk védőréteg funkciócsökkenése miatt a festékréteg veszélyeztetetté válik. Zavaró esztétikai megjelenés. A lakk védőréteg funkciócsökkenése miatt a festékréteg veszélyeztetetté válik. 230

127 B.10. Vászonra festett olajkép B A festmény felőli eltartó szél hiányzik B , B A festékréteg repedezik, felemelkedik, lepe - reg a felületr ő l 231

128

129 B.1.4. A kő felületén zöld színű biológiai kártevők (algák, mohák) jelentek meg B.1.5. A kőelem tövéből zöldellő fűfajták, virágok nőnek ki B.1.6. Szürkésfekete penészgombák láthatók a kőszobor felületén B.2.2. A falkép felületén hajszálvékony repedések láthatóak B.2.5./b A sókivirágzás fehér kristályai B.2.6. A falkép felületén zöld színű biológiai kártevők (algák, mohák) láthatóak

130 B.2.7. A festett felületet szürkésfekete penész borítja B.3.4. A kerámiaelemen sókivirágzás látható B.3.6. A kültéri kerámiaelemek felülete szennyezett B.2.8. A falkép egyes részei sötétebbek B.3.5. Az elemek között zöldellő növények nőnek B A porcelántárgy sérült B.3.17./a A kerámiatárgyról pereg a máz

131 B.4.4., B.4.5. Az ablak felülete hullámossá vált, az üvegbetétek mozognak B.4.7. Az üvegbetétek elmozdultak, mert az ólomsínek anyaga pusztul (megindult az átkristályosodása) B.4.8. Az üvegablakról pereg a festés, és felülete irizál B4.13. A színes üvegablak felülete repedezik, pereg le róla a festék (nem a zománc) B.4.15./a Az üvegmozaik-szemek töredeznek és peregnek B.4.22./a A tükröző felület elpusztult, már csak nyomokban látható

132 B.4.30./a Az üveg felülete készítésmódja miatt eozinos máz - irizál B.4.30./b Az üvegtárgy felülete károsodás következtében irizál B Az üveg barnás árnyalatúvá, átlátszatlanná vált B.5.2./b Rozsdás vaskilincs B.5.2./a Korrodálódott bronzkapu részlete B.5.3./b A csapadékvíz-gyűjtő üst deformálódott és rozsdás

133 B.5.3./c A hajlított vaslemezből készült szenteltvíztartó alakja deformálódott, felülete sérült B.5.3./d Aranyozott ezüstkehely darabjai javítás előtt B.5.4./a Átfestett bronzkilincs B.5.4./b Ónkanna szakszerűtlen javítása B.6.3. A talpgerendákat könnyező házigomba pusztítja B A bútor felületén rovarfertőzésre utaló apró lyukak, frissen kipergett faliszt látható B A faszobron repedések, hiányok, rovarok okozta károsodások észlelhetők

134 B Az intarziás felület hullámosodik, az intarzia darabjai kipotyognak helyükről B.6.17./a A többszörösen átfestett bútor eredeti díszítőfestésének részlete B.6.17./b Átfestett kazettás mennyezet részlete B Az aranyozás lemezesen leválik a hordozó felületről B A festékréteg lepereg a felületről B.7.2. Penészedés látható a papírmasé stukkóval borított mennyezeten

135 B.7.6. A papír szélén barnás vízfolt látható B.7.8./a A papír a savas károsodás miatt barnul, törékennyé válik B A savasodó papírról a pusztuló mázréteg leválik B.8. A helytelen tárolási körülmények miatt súlyosan károsodott könyvek B.8.3., B.8.7., B A könyveket penész borítja B.8.6., B.8.7. A könyv alsó részén tartós nedvesedés és rovarok okozta károsodás látható B.8.6., B.8.7. A könyv a fertőtlenítés és restaurálás után

136 B.9.3., B.9.5., B.9.6., B A kazula penészesedik B.9.5. A helytelen tárolási körülmények miatt a kazula gyűrődik, nedvesedik, a színezékek átvéreznek B A textília fény hatására helyenként kifakult B.10.5., B A festett vászon hullámosodik, szakad B A festett felületen kiemelkedő, durva folytonossági hiányok, pótlások vannak B A lakkréteg elsárgult, elöregedett, átlátszatlanná vált

Megvilágítás lux C % 15 20 30 50 150 250 20±2 35±5 150. A hibák, károsodások

Megvilágítás lux C % 15 20 30 50 150 250 20±2 35±5 150. A hibák, károsodások B.3. KERÁMIA A kerámia alapja az agyag, melynek szárításával, égetésével már az őskorban készültek használati tárgyak, és építőanyagként is alkalmazták. A kerámia fajtája függ az agyag összetételétől és

Részletesebben

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP

B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP B.10. VÁSZONRA FESTETT OLAJKÉP Vászonra festett olajképek előfordulhatnak önállóan vagy a berendezésbe beépítve (például oltárképként) egyaránt. Képzőművészeti értékük miatt fokozott védelmet, helyreállításukhoz

Részletesebben

Megvilágítás lux. A hibák, károsodások

Megvilágítás lux. A hibák, károsodások B.4. ÜVEG Az üveg az őskor óta létező szilikátszármazék. Kezdetben ékszerként fordult elő, kék üvegpasztából készült gyöngyök, karperecek formájában. Később dísztárgyak, használati tárgyak anyaga lett,

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon!

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Termográfia az épületgépészetben

Termográfia az épületgépészetben Termográfia az épületgépészetben A termográfia szó hallatán sokaknak az épületek hőveszteségeivel kapcsolatos mérések, színes hőképek ugranak be. A hőkamerák alkalmazhatósága viszont nem merül ki csak

Részletesebben

Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója

Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépművészeti Múzeum által benyújtott állományvédelmi pályázatból egy

Részletesebben

Használati és karbantartási leírás

Használati és karbantartási leírás Használati és karbantartási leírás BEVEZETŐ Az ön által átvett épület, mint minden más tárgy vagy eszköz, ugyancsak rendszeres karbantartásra szorul. Annak érdekében, hogy az épület egyes részei, illetve

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Az optikai csatlakozókat úgy tervezték, hogy a hosszú éveket át tartó használatuk alatt a lehető legkevesebb karbantartásra legyen szükségük és a lehető

Részletesebben

Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében. SZAKMAI NAP Budapest, október 25.

Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében. SZAKMAI NAP Budapest, október 25. Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében SZAKMAI NAP Budapest, 2010. október 25. 2 Vízszigetelési hiányosságokból adódó épület- és építménykárok BEVEZETŐ ELŐADÁS Dr. H. Baráti Ilona Épületeket

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Használati útmutató Jótállási jegy

Használati útmutató Jótállási jegy Használati útmutató Jótállási jegy Kizárólagos forgalmazó: Márkaszerviz: ÉÓ Újvilág Kft. Óramű Kft. 9022 Győr, Árpád u. 93. 1089 Bp., Gaál M. u. 5-7. Tel/Fax: +36-96-517-589 Tel: +36-1-951-3301 E-mail:

Részletesebben

ACRYLCOLOR. akril homlokzatfesték. MŰSZAKI ADATLAP 06.01.01-hun HOMLOKZATFESTÉKEK. 1. Leírás, alkalmazás. 2. Kiszerelés, színárnyalatok

ACRYLCOLOR. akril homlokzatfesték. MŰSZAKI ADATLAP 06.01.01-hun HOMLOKZATFESTÉKEK. 1. Leírás, alkalmazás. 2. Kiszerelés, színárnyalatok MŰSZAKI ADATLAP 06.01.01-hun HOMLOKZATFESTÉKEK ACRYLCOLOR akril homlokzatfesték 1. Leírás, alkalmazás Az ACRYLCOLOR polimer kötések vizes diszperzióján alapuló homlokzatfesték. Alkalmas elsősorban a szilárd,

Részletesebben

RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 56. TABLÓ

RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 56. TABLÓ RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 56. TABLÓ Készítő: (n.a.) Cím/tárgy: Tabló, Dr. Fehér Ipoly 7 darab fényképével. RNSZ: 2012.PH.056. egyéb ACS056 jelzet: A tabló mérete: 50 x 35 cm (m x sz) Anyaga: Fekete fotókarton.

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére

Részletesebben

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként 2014-2015 A restaurálandó tárgy Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas Nemesi testőrként Leltári száma: 60.171. Tulajdonos,

Részletesebben

SILIGOR M OSOGATÓTÁLC ÁK

SILIGOR M OSOGATÓTÁLC ÁK SILIGOR M OSOGATÓTÁLC ÁK INNOVATÍV ALAPANYAG, INNOVATÍV FORMA A mindennapos használat miatt a mosogató minősége minden háztartásban nagyon fontos, ami a helyiség nedvességtartalmát és a munkalapszerű használatot

Részletesebben

Hasonlóképp fontos, a bútorok éles széleit egy műanyag védővel ellátni, hogy ne okozzanak kárt a padlóban.

Hasonlóképp fontos, a bútorok éles széleit egy műanyag védővel ellátni, hogy ne okozzanak kárt a padlóban. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS Nem csak a helyes használatról, hanem a megfelelő tisztításról és karbantartásról tájékozathatjuk önt, a lehető leghosszabb élettartam eléréséhez. Az egész FITNICE kollekcióra garanciát

Részletesebben

Használatba vétel előtti tájékoztató

Használatba vétel előtti tájékoztató Használatba vétel előtti tájékoztató - A készüléket használata gyermekek részére 8 éves kor felett lehetséges. Tisztítás és felhasználói karbantartást kizárólag 18 éven felüli személy végezheti. - A készülék

Részletesebben

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező

Részletesebben

Enzo. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Enzo. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Enzo zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Termékleírás Méret kabin: 800 X 1200 X 1850mm Méret tálca: 800 X 1200 X 150mm Krómozott kabinkeret Oldalüvegek: 6 mm biztonsági üveg Ajtó:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IL-REF20H mozgásérzékelős LED reflektorhoz www.inlightled.hu Bevezetés A passzív, infravörös érzékelővel ellátott LED reflektor érzékeli a mozgást, valamint a testhőmérsékletet.

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Két úrasztalkendő restaurálása Csenger helytörténeti gyűjteményéből. Készítette: Tóth Ilona Csilla 2015.

Két úrasztalkendő restaurálása Csenger helytörténeti gyűjteményéből. Készítette: Tóth Ilona Csilla 2015. Két úrasztalkendő restaurálása Csenger helytörténeti gyűjteményéből Készítette: Tóth Ilona Csilla 2015. 1 I.A TÁRGYAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE, RESTAURÁLÁSI TERV A két úrasztalkendő a csengeri helytörténeti múzeum

Részletesebben

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: lakk Elkészítés időpontja: 2012.02.05. 1 / 4. oldal TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. Termék azonosító: Termékszám: JK 246 221 00 PN 112 474 06 Korrózió

Részletesebben

ROZSDAMENTES MEDENCE HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

ROZSDAMENTES MEDENCE HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAI ROZSDAMENTES MEDENCE HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAI Budapest, 2011. november 29. Németh Csaba műszaki igazgató Büki Gyógyfürdő Zrt. Milyen tapasztalata van a Büki Gyógyfürdőnek az általa üzemeltetett rozsdamentes

Részletesebben

Használati útmutató. Gyors start

Használati útmutató. Gyors start 1 Használati útmutató Gyors start Minden jog fenntartva! Az alábbi biztonsági előírások betartása meghosszabbítja az Ön készülékének szolgálati idejét. Biztonsági előírások!!! Ne tegyük ki a készüléket

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

A könyvtári állományvédelemről az Egyházi Könyvtárak Egyesülése vándorgyűlésén 1999- ben Sopronban elhangzott kötetlen előadás szerkesztett vázlata:

A könyvtári állományvédelemről az Egyházi Könyvtárak Egyesülése vándorgyűlésén 1999- ben Sopronban elhangzott kötetlen előadás szerkesztett vázlata: A könyvtári állományvédelemről az Egyházi Könyvtárak Egyesülése vándorgyűlésén 1999- ben Sopronban elhangzott kötetlen előadás szerkesztett vázlata: A könyvek, kéziratok jórészt szerves anyagokból állnak.

Részletesebben

Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja

Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja 2011 Készítette: Csűrös Orsolya és Zsiros Ágnes festő-restaurátorok A festmény adatai: Szerző: Hincz Gyula A mű címe: Leányka Mérete: 60

Részletesebben

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06 Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer 1 Sika teakfa burkolat használati útmutató A teakfa burkolat tisztítása és ápolása A kezeletlen teakfa idővel természetes

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. fehér és színtelen

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. fehér és színtelen 1/6 Supralux Portal MIX vakolatalapozó verziószám: 1-2-HU Utolsó nyomtatás: 2010. 12. 08. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETF TÉSű RENDSZEREK 1. KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜL F TÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ RÉSZT! EFFICIENT Ű tároló padlóf

Részletesebben

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter Ez a használati útmutató tartalmazza mindazon biztonsági előírásokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a műszer helyes használata közben. Kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

Gemini. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gemini. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gemini zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Termékleírás Méret kabin: 900 X 900 X 1850 Méret tálca: 900 X 900 X 150 Krómozott keret Oldalüvegek: 6 mm átlátszó biztonsági üveg Ajtó:

Részletesebben

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ UH-78

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ UH-78 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ UH-78 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/6 Supralux Konvert rozsdaátalakító alapozó verziószám: 3-HU Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Élet a szabadban. Automotive Industry

Élet a szabadban. Automotive Industry Élet a szabadban RELAZZO, A TERASZ. TUDNIVALÓK A MINDENNAPI HASZNÁLATHOZ www.rehau.hu/relazzo Construction Automotive Industry Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy termékünket választotta! A következő oldalakon

Részletesebben

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre Quarzolite Paint Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden olyan meglévő és új, már festett felület átfestése, ahol

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

Klíma-komfort elmélet

Klíma-komfort elmélet Klíma-komfort elmélet Mit jelent a klíma-komfort? Klíma: éghajlat, légkör Komfort: kényelem Klíma-komfort: az a belső légállapot, amely az alapvető emberi kényelemérzethez szükséges Mitől komfortos a belső

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Áruvédelem

Összeállította: Sallai András. Áruvédelem Összeállította: Sallai András Áruvédelem Mivel foglalkozik az áruvédelem? Az árut károsító igénybevételek elleni védekezéssel Igénybevétel Mindazon környezeti hatások összessége, amelyek az árut a szállítás,

Részletesebben

Tradíció és elegancia. Szalagparketta

Tradíció és elegancia. Szalagparketta Tradíció és elegancia Szalagparketta hétrétegű Rangifer lakkozás kemény fa fedőréteg fenyő középréteg fenyő furnér aljréteg Miért válasszon Jive parkettát? ss ss ss ss ss Mert a valódi fát egyedi megjelenésűvé

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MINŐSÍTVE MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését,

Részletesebben

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához 1 1085 BUDAPEST, RÖKK SZILÁRD U. 11. (Hrsz.:36677) LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához Készítette:...Simonffyné Asztalos Éva okl. építészmérnök

Részletesebben

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai Pető Róbert 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek Miért? A jó

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

Max. raktárhômérséklet: 25 C

Max. raktárhômérséklet: 25 C Mûszaki Információ Disbon Nr. 204 Disbothan 204 Silikon-Fugendicht 204 Elasztikus szilikonos fugázó szaniterekhez Szaniter és nedves felületek fugázásához Beltéri csomópontok fugázásához Gépjármûvek, lakókocsik,

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

ARS ALBA RESTAURÁTOR BT, Szentendre, Alkotmány u. 14., tel/fax:26-315-456 www.arsalba.hu

ARS ALBA RESTAURÁTOR BT, Szentendre, Alkotmány u. 14., tel/fax:26-315-456 www.arsalba.hu ARS ALBA RESTAURÁTOR BT, Szentendre, Alkotmány u. 14., tel/fax:26-315-456 www.arsalba.hu Szakmai beszámoló A Magyar Zsidó Levéltár (Budapest, Síp u. 12.) megrendelésére az alábbi munkákat végeztük I. Behinat

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 94. TABLÓ

RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 94. TABLÓ RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 94. TABLÓ Készítő: (n.a.) Cím/tárgy: Tabló, Dr. Kohl Medárd 3 darab, Ross Mór 2 darab, Bognár Teofil 4 darab fényképével. RNSZ: 2012.PH.094. egyéb ACS094 jelzet: A tabló mérete:

Részletesebben

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. SZÁRAZHABARCS 40 év tapasztalat Előkevert, állandó minőség Minden alkotóelem

Részletesebben

TYTAN PROFESSIONAL Power Flex

TYTAN PROFESSIONAL Power Flex TYTAN PROFESSIONAL Power Flex A Power Flex Kiváló minőségű termék építőipari anyagok tartós tömítéséhez és ragasztásához, be- és kültéri használatra egyaránt. A ragasztót kiváló az építőiparban előforduló

Részletesebben

Új felületek sómentes, nyers falra hordja fel. A frissen vakolt felületeket 4-5 héttel a festés előtt kezelni kell.

Új felületek sómentes, nyers falra hordja fel. A frissen vakolt felületeket 4-5 héttel a festés előtt kezelni kell. TERMÉKISMERTETŐ CASEIN DISTEMPER (MÁR HASZNÁLATRA KÉSZ FORMÁBAN KAPHATÓ) A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára

Részletesebben

Szakmai beszámoló fotódokumentációval

Szakmai beszámoló fotódokumentációval Szakmai beszámoló fotódokumentációval A Magyar Bencés Kongregáció, Pannonhalmi Főapátság, Levéltár felkérésére a következő munkákat végeztük. 1. Chernel levéltár, 1472, Mátyás király oklevele mérete kb.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214 1 NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat 4. Téma Különösen veszélyeztetett múzeumi műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására Kecskeméti Katona József Múzeum MAGYAR NAIV

Részletesebben

PREMIO VÉKONYVAKOLAT ALAPOZÓ BIZTONSÁG TECHNIKAI ADATLAP

PREMIO VÉKONYVAKOLAT ALAPOZÓ BIZTONSÁG TECHNIKAI ADATLAP PREMIO VÉKONYVAKOLAT ALAPOZÓ BIZTONSÁG TECHNIKAI ADATLAP Készült a 44/2000. (XII.27.) EüM, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján Oldal 1/5 Verzió:1.0 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 A

Részletesebben

Fürdőszoba festék fehér

Fürdőszoba festék fehér 1/7Supralux Penészgátló Konyha & Fürdőszoba festék verziószám: 1-HU Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 24. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint.

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP CETOL WF 945 BASE TC/003 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

A vízminőség új dimenziója

A vízminőség új dimenziója VariTab A vízminőség új dimenziója Újdonság Az uszoda felhőtlen élvezete Kétrétegű tabletta a gyors és hosszú távú fertőtlenítésre Eljött az ideje a medencevíz kezelés alapjaiban új módszerének. A BAYROL

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

weber.pas silicasol Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett?

weber.pas silicasol Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett? weber.pas silicasol ÚJ Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat Értékesítési pontok Tulajdonságok FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Kültérben, beltérben egyaránt

Részletesebben

szakmai beszámoló NKA pályázat -3560/00219 azonosító szám Zsolnay archív mintalapok konzerválása, restaurálása II. ütem 2015. január 30.

szakmai beszámoló NKA pályázat -3560/00219 azonosító szám Zsolnay archív mintalapok konzerválása, restaurálása II. ütem 2015. január 30. szakmai beszámoló NKA pályázat -3560/00219 azonosító szám Zsolnay archív mintalapok konzerválása, restaurálása II. ütem 2015. január 30. Fodor Eszter papírrestaurátor E-22/1984 Kalocsai László múzeumi

Részletesebben

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT. ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Dr. Jelinkó Róbert Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Alapelvek és a gyakorlat Az állagmegőrzés eredményei Parádsasvár

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kávéfőző gép. Kávéfőző gép. Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kávéfőző gép. Kávéfőző gép. Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kávéfőző gép ATLAS_EVD2CAT Kávéfőző gép Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006/EK rendelet szerint. 2009.10.26. Salétromsav 60%

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006/EK rendelet szerint. 2009.10.26. Salétromsav 60% 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT NEVE 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi név: Híg salétromsav (60 %) CAS szám: 7697-37-2 EC szám 231-714-2 Kémiai név: salétromsav (nitric acid) Index (CEE) szám: 007-004-00-1

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra .6 Külső homlokzatok burkolatai. rész Mindig felmerül az építtetők és tervezők arra vonatkozó kívánsága, hogy a legújabb építészeti elképzeléseik homlokzatát kerámia csempével burkolják. Az előnyök kézenfekvők:

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MODERN INFORMÁCIÓHORDOZÓK

MODERN INFORMÁCIÓHORDOZÓK MODERN INFORMÁCIÓHORDOZÓK Felépítésük, károsodásuk, megőrzésük Orosz Katalin 2005 Magyar Országos Levéltár Modern információhordozók Fotó negatívok és pozitívok Mikrofilm Mechanikai információhordozók

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

MELLÉKLETEK. 1. Átadással érintett lelőhelyek és leletanyaguk jegyzéke. 3. A leletanyaggal kapcsolatos feldolgozási dokumentációk

MELLÉKLETEK. 1. Átadással érintett lelőhelyek és leletanyaguk jegyzéke. 3. A leletanyaggal kapcsolatos feldolgozási dokumentációk MELLÉKLETEK 1. Átadással érintett lelőhelyek és leletanyaguk jegyzéke 2. Átadandó leletanyagok jegyzéke (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) 3. A leletanyaggal kapcsolatos feldolgozási dokumentációk 4. Jegyzőkönyv

Részletesebben

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

31 582 19 0000 00 00 Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

magatartás megváltoztatására a közszférában

magatartás megváltoztatására a közszférában Javaslatok a fogyasztói magatartás megváltoztatására a közszférában Résztvevők tapasztalatai Kérdések a résztvevők felé: Ön azon a véleményen van, hogy Ön tudatos energiafelhasználó? Az Ön felhasználói

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Tapéta felrakási útmutató

Tapéta felrakási útmutató Tapéta felrakási útmutató Útmutató a sua1xx - sua4xx jelzésű termékekhez. SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE Felhelyezés előtt győződjön meg róla, hogy az átvett szállítmány minden darabja ugyanazzal a tételszámmal

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/6 Dulux A Nagyvilág Színei verziószám: 2-1-HU Utolsó nyomtatás: 2010.03.24 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Dulux A Nagyvilág

Részletesebben