KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013."

Átírás

1 KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013.

2 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy négy évtizednyi kényszerszünet után az 1991/92-es tanévben kezdte meg újra működését két osztállyal. Jelenleg 8 évfolyamon 215 gyermek tanul. A nevelő-oktató munkát 25 pedagógus látja el. Célunk, hogy az ige tanítása szerint neveljük növendékeinket Isten és embertársaik szeretetére, szolgálatára, a jó és igaz megtanulásának készségére, bölcsességre, felelősségre. Gyermekinket segítjük abban, hogy harmonikusan növekedő, jellemes személyekké váljanak, akik felnőttként majd az élet küzdelmét is vállaló tevékeny egyéniségek legyenek a test, a lélek és a szellem egységében. Az oktatás területé az Oktatási Törvény által előírt követelményeket teljesítjük. Gyermekeink továbbtanulásaik során bármely iskolában megállják helyüket szeptemberében új iskolaépületet vehettek birtokba a gyermekek, azóta elkészült az új tantermek hajópadló burkolata, valamint a folyosók falainak lambériázása, így otthonos környezetben folyik a tanítás. Az iskola arculata kialakításában fontos szerepet kapnak nemzeti értékeink. Fontos számunkra a múlt, hiszen tudjuk, hogy múlt nélkül nincsen jövő Intézményünk jelképe: Az iskola jelképe egy nyitott könyv, mely tanárainak és tanulóinak a tanulás és a tudás iránti szándékát jeleníti meg. A könyv baloldali ábráján látható templom az iskola egész légkörét átfogó, Istenbe vetett hitet, míg a jobboldalán elhelyezkedő három mosolygós gyermekarc a boldog, kiegyensúlyozott, egymást szeretetben elfogadó tanulóifjúságot jelképezi Intézményünk pedagógiai programjának előzménye, más pedagógiákhoz, iskolákhoz, programokhoz való kapcsolódása: Keresztyén hitünket erősíti a naponkénti elcsendesedés, a reggeli áhítat meghittsége jó előzményt nyújt az aznapi munkának. A protestáns hét rendezvényei, zsoltáréneklő verseny, rajzbemutató, bibliaismereti vetélkedő értékes színfoltja iskolánknak. Szeretnénk, ha a vasárnap megünneplése minden diákunk családjában gyakorlattá lenne. Mindennek elérésében sokat segít, hogy az egyházközség részt vesz a cserkészmozgalomban is. Ennek keretében iskolánk tanulói kilépnek a város életébe, hiszen a csapaton belül ott vannak az állami iskola tanulói is. Ahhoz, hogy az Oktatási Törvény előírásainak eleget tudjunk tenni, fontos a már meglévő iskola bővítése.

3 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Küldetésnyilatkozat A mi iskolánk feladata, hogy megtanítsa a gyereket arra, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse bennük a tudás birtoklásának boldogságát, hogy feltárja a jól végzett munka erőt adó forrását, hogy megmutassa az alkotás izgalmát, hogy megtanítson szeretni azt, amit teszünk, hogy segítsen a gyermeknek megtalálni azt, amit szeretne tenni, hogy megmutassa azt, hogy otthonunk és a magyar kultúránk része a nagyvilágnak, hogy meglátassa azt, hogy a csillagokig vezető út mentén a tisztesség, a szeretet, a küzdelem a kemény akarat, az emberi méltóság, a hit, a bölcsesség, s az élet szépségének, tiszteletének a fénye ragyog. Szent-Györgyi Albert gondolati nyomán Az Általános Iskolában tanító pedagógusok oktató-nevelő munkájukban a következő pedagógiai alapelvek minél magasabb szinten történő megvalósítására törekszenek: A Magyar Református Egyház közoktatási intézményeiben, így Intézményünkben is a nevelés és oktatás célja, hogy: - tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni; - református tanulóit egyházunk hitvalló tagjává, - nem református tanulóit egyházunk megbecsülésére, vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett, saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.

4 A fenti, általánosan megfogalmazott célnak megfelelően kiemelten fontosnak tartjuk a nevelést, a krisztusi ember nevelését, ahol az emberség mércéjének Krisztust tekintjük. Legfontosabb alapelvünk ez, melyből következik, hogy szabad, önálló gondolkodásra és döntésre képes, szűkebb és tágabb közösségei iránt felelősséget vállaló, szellemi és testi tálentumaival jól sáfárkodó, a felnőtté válás útján egészségesen fejlődő embereket szeretnénk kibocsátani intézményünkből a 8. év végén. Olyanokat, akik saját képességeik alapján alkalmasakká válnak arra, hogy választott hivatásukat későbbi életükben felelősségteljesen ellássák, képesek harmonikus család kialakítására, áldozatkészek gyülekezetük, lakóközösségük és hazájuk iránt. E cél megvalósításához szükséges az a nyitott tanár-diák kapcsolat, melynek állandó, dialógusra kész, szeretetteljes légkörében a korszerű tudományos gondolkodásmód kialakítása, és az ismeretátadás hatékonyan működhet. A hazaszeretetre való nevelésnél különösen fontosnak tartjuk, hogy hitbeli alapokra épüljön. Bíznunk kell abban, hogy diákjaink egyszer hitük válaszát is elfogadják arra nézve, hogy nem véletlenül születtünk ide. Nemzeti ünnepeink méltó és átélhető megünneplésére különösen nagy súlyt helyezünk A keresztyén iskola humán feltétele: a keresztyén nevelő A keresztyén nevelők elé példaként a tanító Krisztus áll szelídségével és alázatával, ez a magatartás határozza meg a tanítványaival való kapcsolatát, a saját és a mások szakterületéhez való viszonyát. Tudatában kell lennie, hogy az általa közvetítendő információk csak részei a teremtett világ egészről alkotott ismereteknek és csak együttesen képesek a gyermekben a tudományos gondolkodást, egész-élményt kialakítani. Etikai érzékenység és cselekvő magatartás kell jellemezze. Kötelessége, hogy a gyermekek életkorának megfelelően szóljon jelenvaló világunk súlyos gondjairól (pl. a környezetszennyezés, médiák hatalma, születésszabályozás, génsebészet, kábítószer, szabadosság ). Tiszteletben kell tartania a gyermek személyiségét, melyhez mint egészhez kell közelednie és megszólítania. Az egyéni példamutatást igen fontosnak tartjuk. "A pedagógus hivatásának gyakorlása közben és magánéletében - egyházához és hazájához való hűségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával mutasson példát."( M.R.E. Ktv. 53. ) 2.2. Az iskola nevelő-oktató tevékenységének alapelvei Az egyenrangúság elve, a tanuló emberként való tisztelete A pedagógiai vezető szerep megvalósulásának fontossága

5 Az életkori és egyéni sajátosságok mellett a közösség igen erőteljes hatásának figyelembe vétele. A közösségek biztosítanak ugyanis terepet-a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező tevékenysége mellett- a tanulók önállóságának, öntevékenységének, az önkormányzó képesség kibontakoztatásának. A bizalom meglétének fontossága A tapasztalatszerzés és az állandó önfejlesztés szükségességének elve A következetesség és az empátia fontossága Hiszünk abban, hogy minden tanuló saját szintjéhez képest tud és akar is fejlődni Jó munkafegyelem, alkotó, nyílt, demokratikus iskolai légkör megléte Szabadságot a rendben, rendet a szabadságban, ami egyben az autonómiát, a különbözőség hangsúlyozását jelenti de felelősséget is a toleranciát, egymás elfogadását, a szolidaritást, az önismereten alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember tiszteletét is feltételezi A komplexitás elve Törekvés az eszményi diák és az eszményi tanár jellemzőinek kialakítására A legalapvetőbb elvárások a tanárral szemben: intelligencia, nyíltság, nyitottság, humorérzék, demokratikus megértő szemlélet, barátságos légkör, következetesség, határozottság Az eszményi diák nyílt, engedi meggyőzni magát, jól érzi magát a tanulói szerepben, tisztelettudó, megértő és kíméletes. A tanuló a nevelés-oktatás nem tárgya, hanem alanya Az iskolai nevelés folyamatában alapvető nevelési feladataink a) A tudományos nevelés, értelmi képesség fejlesztése Színterei: tanórák szakköri órák tehetséggondozó műhelymunka b) Tevékenységre nevelés, manuális képességek fejlesztése, a kreativitás kibontakoztatása Színterei: technikai foglalkozások informatikai foglalkozások fizika, biológia, kémia kísérletező órák osztályfőnöki órák iskolai kirándulások kerékpár túrák erdei iskolák diák önkormányzati rendezvények, programok, közéletiségre nevelés fórumai c) Erkölcsi, etikai nevelés, testi és lelki egészség, az önismeret fejlesztése Színterei:

6 irodalom, nyelvtan, törtélelem, ember és társadalom, vizuális kultúra, mozgókép kultúra, ének-zene, osztályfőnöki órák önismereti játékok d) Esztétikai nevelés, szép iránti érzék fejlesztése Színterei: ének-zene, rajz, műalkotások elemzése, értelmezése, irodalom, mozgókép kultúra, kommunikációs órák, háztartástani foglalkozások szakköri órák kirándulások, tárlatlátogatások, műemlékek megtekintése, színházi és mozi látogatások e) Hazafiságra, hazaszeretetre, hitéletre való nevelés Színterei: irodalom, történelem, rendhagyó történelem és irodalom órák, iskolai ünnepélyek, osztályfőnöki órák kirándulások ének-zene, képzőművészeti órák helyi történelmi nevezetességek megismertetése f) Az iskolában olyan légkört kívánunk teremteni, ahol a tanulók otthon érzik magukat. Ennek érdekében: A tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk A gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe A tanulók egyéni képességeit a tanítás során figyelembe vesszük A diákok előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban Az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk - tanuló és tanuló - tanuló és nevelő - szülő és nevelő - nevelő és nevelő között Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: A tervszerű oktató és nevelő munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számokra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt Iskolánk olyan- az emberre, a társadalomra, a művészetekre, természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó- ismereteket közöl, melyek

7 megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását, és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben Az iskolai oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak, a tanulásnak becsülete legyen Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre, a másság elfogadására Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni a felszíni rosszat Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak a kialakítására Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet Iskolánk- elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolat révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint a városunk érdeklődő polgárai Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk eddigi hagyományaihoz híven továbbra is képviseltesse magát különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: Humánus Erkölcsös Vallásos Fegyelmezett Művelt Kötelességtudó Nyitott, érdeklődő Kreatív, alkotó Becsüli a szorgalmas tanulást, munkát Képes a problémák érzékelésére és megoldására Gyakorlatias

8 Képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében Jó eredmények elérésére törekszik -játékban, munkában,. tanulásban- Van elképzelése a jövőt illetően Becsüli a tudást Öntevékenyen, aktívan részt vesz a tanulásban Ismeri a tudás helyes és hatékony módszereit Képes tudását továbbfejleszteni és önállóan is ismereteket szerezni Tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti Képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen, szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban A mindennapi életben felhasználható ismeretekkel rendelkezik Ismeri, tiszteli, óvja és ápolja: -nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket -a természet és környezet értékeit -más népek értékeit, hagyományait -az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit A társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és társadalmi környezetben Ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat Ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat Ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszerit Viselkedése udvarias Beszéde kultúrált Társaival együttműködik Szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli Képes szeretetet adni és kapni Szereti hazáját Megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, másságot Szellemileg és testileg edzett, egészséges Egészségesen él Szeret sportolni, mozogni Megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt és gondozott Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő-oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel Az iskola nevelő-oktató tevékenységének célja, feladata A nevelés és oktatás célja:

9 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve, alkalmassá tenni tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, a tanulmányaik folytatására, a társadalom munkájába való későbbi bekapcsolódásra. Alakuljon ki igényük a testileg, szellemileg és erkölcsileg egészséges életvitelre. Céljaink és feladataink megfogalmazása során a holisztikus szemléletből indulunk ki, mely a gyermekeket, mint sajátos személyiségi egységet veszi figyelembe. A gyermeket körülvevő környezetet is egységként kezeli, folyamatos kölcsönhatását értelmezi, és vizsgálja annak hatásrendszerét. 1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt. 2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kultúrált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességének kialakítása. (tisztálkodás, étkezés, öltözködés, környezet rendben tartása) Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzése) 3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye. (önbecsülés, önbizalom) Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás) Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 6. Kultúrált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítéletmentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességének kialakítására. 8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományuk tiszteletben tartása. 10. Az alkotmányosság és törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tarása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közéleti tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.

10 Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint a tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelések. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek Nevelési módszereink két csoportja: 1. Közvetlen (direkt) módszerek, melyek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek, amelyekben a nevelő hatás a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőződés alakítása) Közvetlen módszerek -Követelés -Gyakoroltatás -Segítségadás -Ellenőrzés -Ösztönzés -Elbeszélés -Tények és jelenségek bemutatása -Műalkotások bemutatása -A nevelő személyes Példamutatása -Magyarázat, beszélgetés -A tanulók önálló elemző Munkája Közvetett módszerek -A tanulói közösség tevékenységének megszervezése -Közös (közelebbi) vagy (távolabbi) célok kitűzése, elfogadása -Hagyományok kialakítása -Követelés -Ellenőrzés -Ösztönzés -A nevelő részvétele a tanulói közösségek tevékenységében -A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből -Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról -Vita Nevelési céljaink megvalósítását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a 90 %-a a nyolcadik évfolyam végén:

11 Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége vagyis több, mint 50 %-a a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg a z iskolánk helyi tantervében megfogalmazott célkitűzéseknek. ) Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. Ismeri a kultúrált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint az közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően A módszerek személyiségfejlesztő funkciói alapján: 1. Beidegzés módszerei: Közvetett gyakorlás A perspektívák megszervezésének módszere A hagyományok kialakításának módszere A közvetett követelés A közvetett ösztönzés A közvetett ellenőrzés 2. A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének módszerei: A nevelő személyes részvétele a közösségi tevékenységben A pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életéből 3. A meggyőzés formális módszeri: A közvetett felvilágosítás A vita módszere A nevelés és oktatás feladatai: A nevelőmunkánkat a tudatosság, tervszerűség, aktivitás elve határozza meg. A tanulót tekintve fontos szerepet kap a gyermeki személyiség figyelembevételének elve az életkori jellemzők szem előtt tartásával, az ismeretek tapasztalati megalapozásával, az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatásával, a kreativitás fejlesztésével, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvéssel, a tanulók egészséges terhelésével, érési folyamatuk követésével, személyre szóló fejlesztő értékelésükkel. A nevelőt illetően döntő fontosságú a nevelő vezető szerepének, a nevelő hatások egységességének elve a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásában, a helyes magatartásformák megismertetésében és

12 gyakoroltatásában, az állampolgári és mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásában. Az oktatómunka hatékonyságának érdekében az iskolában folyó munkát alapvetően meghatározza az iskola és az élet kapcsolatának, a tudományosságnak, a rendszerességnek, a tanulók tudatosságának és aktivitásának elve. Alapvető fontosságú a tanulás motivációjának, a tudás tartósságának, a szemléletességnek, a koncentrációnak és az érthetőségnek az elve, a tanulási technikák és tanulásszervezési módok megismertetésével. (pl.: megfigyelés, kísérlet, anyaggyűjtés, modellezés stb.) Minden gyermek tudjon biztonságosan olvasni, írni és számolni. Minden tanuló sajátítsa el az alapvető viselkedési formákat. Tudatosan törekszünk arra, hogy tanulóink megtanulják az önálló tanulás technikáját. Rendelkezzenek korszerű ismeretekkel, életkoruknak megfelelő ismeretanyaggal, tudásukat képesek legyenek alkalmazni. Tudjanak eligazodni a modern információhordozók világában, alkalmazásában. Készüljenek fel a továbbtanulásra, hogy a magasabb iskolák követelményrendszerébe eredményesen illeszkedjenek be. Tiszteljék és ismerjék meg az őket érintő törvényeket, jogukat és kötelességeket, törekedjenek a társadalom életének, működésének megértésére. Eredményesen sajátítsák el az ismeretanyagot önmaguk képességeihez mérten Konkrét feladataink az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára (1-4 évfolyam): Az 1-4. évfolyamon óvjuk és továbbfejlesztjük az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, megértés, a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá tesszük a saját környezet, a természet, a társas kapcsolatok, majd a szélesebb társadalom igényei iránt. Teret adunk a gyermekjáték és mozgás iránti vágyának, segítjük természetes fejlődését, érését. Elemi ismereteket közvetítünk, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesztünk. Kiemelten kezeljük az anyanyelv, a helyesírás, a matematika, az idegen nyelv és az informatika oktatását. A hatékonyabb ismeretszerzés érdekében a szabálytudatot és a munkamorált erősítjük. Mintákat adunk az ismeretszerzés változatosságából, a feladatok- és problémamegoldásokhoz. /integrált nevelés, szakkörök, versenyek/ Megalapozzuk a tanulási szokásokat /napközis foglalkozások, egyéni képességfejlesztés/ A rendszeres testedzésre való igény megalapozásával és az egészséges életmód kialakításának igényével törekszünk a test és lélek harmonikus fejlesztésére.

13 Közreműködünk a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek megsegítésében /felismerés, vizsgálatkérés, pedagógiai konzultáció, szülői támogatás megszerzése/. Törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális, kulturális környezetéből, vagy eltérő ütemű éréséből fakad. Erősítjük a humánus magatartási mintákat, szokásokat. Törekszünk az egészséges életmód kialakítására. (Mozgásigény kielégítése, sportkörök, úszásoktatás, téli sportolási lehetőségek és feltételek megteremtése.) Ismertetjük tanulóinkkal a környezetvédelem fontosságát, elősegítjük a szabadidő helyes eltöltését Konkrét feladataink az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára 5-8. évfolyam: Az 5-8. évfolyamokon folytatjuk az első szakasz nevelő oktató munkáját, a készségek, képességek fejlesztését. Cél az új információs környezetben eligazodó, kritikai módon szelektálni tudó, a káros befolyásoló hatásokat felismerni képes, azokat elutasító, nem befolyásolható fiatalok nevelése. Célunk a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyermek együtt nevelése. Érdeklődésüknek, képességeiknek, tehetségüknek megfelelően felkészítjük őket a továbbtanulásra, és előkészítjük őket a társadalomba való majdani beilleszkedésre. Ehhez szükséges a tanulók gondolkodásában, feladatmegoldásában a sokirányúság, erkölcsében a másik ember iránti tolerancia, empátia, ésszerűség, igazságtisztelet, együttműködési készség. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségekben fejlesztjük a tanulók önismeretét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését. Tudatosítjuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és általánosan jellemző szabályait. Tisztázzuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. Tudatosítjuk a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományokat, és ápoljuk ezeket. Fejlesztjük tanulóinkban a nemzeti azonosságtudatot, képviseljük az egymás mellett élő különböző kultúrákat. Erősítjük az Európához való tartozás tudatát. Figyelmet fordítunk az emberiség közös problémáinak bemutatására Hagyományaink Fontos feladat az iskola névadójának, Kis Bálint emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés a névadó születésnapjáról a Kis Bálint napok keretében. Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a templomban a következő alkalmakkor: tanévnyitó

14 október 6. Október 23. Október 31. Szenteste és Karácsony Óév estéje és Újév első napja Március 15. Virágvasárnap, Nagypéntek, és Húsvét Anyák napja Áldozócsütörtök és Pünkösd Konfirmáció Tanév végi vizsga Ballagás Tanévzáró Templomon kívüli megemlékezéseink: tanévkezdő, illetve félévkezdő csendesnapok teremtés hete október 6-i kirándulás protestáns napok keretében bibliai történetmondó/bibliaismereti és zsoltáréneklő verseny, Mozdulj rá! adventi ajándékkosár a Művelődési Házban az egészséges életmód hete farsangi mulatság március 14-i emlékfutás és fáklyás felvonulás nagypénteki játszóház megemlékezés a Föld napjáról; madarak és fák világnapjáról gyermeknapi kirándulás Mágorra év végi többnapos kirándulás hitmélyítő alkalom ismerkedés a határon túli területekkel nyári népművészeti tábor 2.5. A kompetencia alapú oktatás az intézményben "Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez maghatározza a tudásuk felhasználását egész életük során." (Max Plancot) Az elsajátítandó ismeretek meghatározása mindig könnyebb, mint megtalálni azokat a módszereket, amelyek növelik az elsajátítás hatékonyságát. Különösen fontos keresni azt az utat, amely a gyermekek számára könnyebbé teszi az ismeretelsajátítást, ugyanakkor segíti a szocializálódásukat.

15 A mai társadalmi viszonyok között erőteljesen megnőtt a tudás társadalmi súlya. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal felvértezni magukat, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni. Az az ismeretanyag, amit a tanulók az oktatás folyamatában el tudnak sajátítani, csak igen kis hányadát jelenti annak az információmennyiségnek, amelyet az egyetemes emberi ismeretek összességének tekinthetünk. Az információrobbanással még inkább igaz ez az állítás. Éppen ezért, a rohamosan bővülő és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A Nemzeti Alaptanterv, mint központi tartalmi szabályozás alapján az iskolai tanterv szerves részévé tesszük a tanulási technikák, módszerek megtanítását. Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsője a kompetencia-alapú oktatás bevezetése. A hagyományos oktatási forma az ismeretek megtanulását, a tanulók által készen kapott, mechanikusan elsajátított ismereteket helyezi előtérbe, s a gondolkodás, ítéletalkotás készségeinek fejlesztésére kevés lehetőséget teremt. Ebben az esetben a tanulók tudását a memorizált ismeretek mennyisége jelzi. A meglévő ismeretek tevékeny felhasználásával megszerezhető tudás elsajátításához azonban olyan gondolkodási képességek szükségesek, mint a problémamegoldó-gondolkodás, a kritikai gondolkodás, a logikus gondolkodás, analizálás, szintetizálás. E képességek fejlesztése a megszokottól eltérő tanításitanulási folyamatot kíván. Ennek érdekében alakítjuk át az iskola Pedagógiai Programját, ezzel együtt a pedagógiai kultúrát. Ez természetesen az iskola nevelőit szakmai megújulásra készteti, melyben változik szemléletük, fejődik pedagógiai módszertanuk, ami elősegíti az elvárt eredmények teljesítését. o o o o Az iskolánkban bevezetésre kerülő kompetencia alapú oktatás a központi programban meglévő kompetencia-alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalmak befogadását és a bevezetésükhöz szükséges feltételrendszer megteremtését szolgálja. Ennek kiemelt területei: a szövegértési-szövegalkotási, a matematikai-logikai, idegen nyelvi, életpálya építési kompetencia. A kompetencia-alapú tanítási, tanulási módszerek bevezetéséhez szükséges a tantestület tervszerű és tudatos - beleértve az intézményvezetés tagjait is - szervezett továbbképzéseken való részvétele. A nevelőtestület feladata egyrészt a kompetencia programcsomagok adaptációja, az intézmény tanulóinak szociokulturális sajátosságainak és az intézmény adottságainak figyelembevételével történő beépítése és alkalmazása. Ennek során minden képzésbe bevont pedagógus az általa vállalt kompetenciaterülethez kapcsolódó fejlesztési téma kidolgozását és gyakorlati megvalósítását vállalja, azzal a céllal, hogy az új módszereket és eszközöket az intézmény minden pedagógusa megismerje és munkája során alkalmazza.

16 Általános fejlesztési alapelveink a) Gyermekközpontúság Tantervi fejlesztéseink elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét szolgálják, így minden tevékenységet annak rendelünk alá, azt vesszük figyelembe, hogy azok miként hatnak a tanulókra (s nem azt, hogy melyik egyszerűbb, kényelmesebb és olcsóbb). b) Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás A programban prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia. c) A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. Mivel azonban a tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai vannak, módszertana kidolgozottabb. A képességfejlesztésre is kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, modulok kidolgozásakor arra törekszünk, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt alkalmazzuk. d) Képesség- és személyiségfejlesztés A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást. e) Új típusú tanári attitűd Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust. f) Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása Olyan tanulási programokat dolgozunk ki, amelyek során - az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazzák. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják védeni. g) Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség

17 Differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést. Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. Ugyanakkor igyekszünk elérni, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni képességeik, lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék (földrajzi-környezeti) ismereteiket. i) Fokozatosság és folyamatosság Előnyben részesítjük azokat a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra épülnek, amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg. Számolnak a tanulók különböző ütemű képességfejlődésével, az egyes képességés kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési folyamatával. j) Valóságos tanulási környezet Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezettel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy választjuk meg, hogy a tanulási helyzeteket a terepmunkán keresztül tapasztalják meg A kulcskompetenciák fejlesztése az iskolában Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: pl. a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése A fejlesztés területei és a kulcskompetenciák

18 A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Ez lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák beépüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés Tanár-diák viszony - tekintély - szabadság kérdése A tanár-diák viszony aszimmetrikus, de dialógusban lévő felek viszonya. Nem egyenrangúak, a felül levő és többlettel rendelkező fél szabadságot ad a másiknak és szeretettel fordul feléje. A nevelőnek kell határozottan vállalnia ezt a helyzetet, és nem engedni az egyenrangú partnerség csábításának, mert helyzetének legitimációja alapvetően feladatában és felelősségében van. Feladatát nem alulról kapja, és nem lefelé tartozik számadással. Emellett a tanárok a tanításon túl szeretetközösségben is vannak tanítványaikkal, a teljes embert látják a diákban, az egyéni sikerek mellett a közösségben megélt öröm is fontos Keresztyén pedagógiai módszer Református keresztyén oktatási intézményben a teljesítmény-orientált módszer kizárólagossága nem követendő: A" teljesítményeidből alkosd meg magad", a "valósítsd meg önmagad" imperatívusza, a fiatalok részére egy idő után követhetetlenné válik, célt tévesztett, kiégett, elidegenedett felnőtt válhat belőlük. A teljesítmény-orientált értékrend kritikája mellett nagyon fontos a valódi teljesítmény elismerése. Meg kell tanítani a diákokat különbséget tenni az igazi és ál-teljesítmény között. A keresztyén pedagógiának tudatosítania kell a tanítványban: hogy az ember nem azonos teljesítményeivel Feladataink Figyelnünk kell arra, hogy elvárásaink értelmesek és teljesíthetők legyenek. Mindenkinek más és más küldetése van, nincs felesleges ember. Meg kell tehát találni a módját annak is, hogy a bibliai sáfárság szemléletét érvényesítsük: akinek több adatott, attól többet, akinek más adatott, attól mást várjunk el. Mindez természetesen csak a szerényebb képességűek megbélyegzése nélkül, a szeretet légkörében történő differenciálással lehetséges

19 s annak tudatosításával - diákban és tanárban egyaránt -, hogy nincs "tehetségtelen" diák: a talentumoknak nemcsak mennyiségei, hanem fajtái is vannak. Határozottan különbséget kell tenni, mi mérhető és mi nem: meg kell találni a nem mérhető dolgok értékelésének és elismerésének minél több formáját (megbízatások, feladatok adása legyen elismerés; jutalom, dicséret). Az osztályzat elsősorban a tájékoztatás eszköze; ritkábban a biztatásé és figyelmeztetésé; sohasem lehet jutalom vagy büntetés. Szóban, gesztusokban és egyéb módokon is jelezni kell véleményünket és kételyeinket a társadalom teljesítmény- és sikerorientált értékrendjével szemben. Fel kell hívni a diákok figyelmét a siker torzító hatásaira (nemcsak kudarctűrővé, hanem sikertűrővé is kell nevelnünk őket). Nem szabad azt a látszatot kelteni, mintha kizárólag a mérhető alapján ítélnénk meg és értékelnénk diákjainkat ("toplista"). Fel kell hívni a diákok figyelmét, a tanári magatartás példájával, az önigazoló beállítódás csapdájára, s arra, hogy a másik embernek egy konkrét kérdésben igazat adni nem veszélyezteti személyiségünk alapjait (akkor sem, ha pl. saját teljesítményünk szerény vagy elégtelen voltát kell elismernünk). A keresztény nevelés követelményének a szabadság és szeretet légkörében folyó dialógus felel meg leginkább; ez az a közeg, amelyben a szabad, felelős, döntésre képes felnőttség felé bontakozhat ki a gyermek személyisége. Dialóguson itt nem szakadatlan és kizárólagos párbeszédet értünk, hanem egy állandó viszonyt, atmoszférát, közeget, amelyben a párbeszéd bármikor folytatható vagy újrakezdhető, illetve amelyben az előadások, a közlések, az egyoldalú ismeretátadások (amelyek - elsősorban az oktatásban - nem mellőzhető pedagógiai eszközök) a párbeszéd részének tekinthetők. A szeretet légköre egyébként önmagában is ezt az atmoszférát jelenti Tanulói jogviszony létesítése, megszűnése A belépés feltételei: Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. a) Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: A gyermek születési anyakönyvi kivonatát A szülő személyi igazolványát A gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt) A nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta) A gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával Szükség esetén a szakértői bizottság véleményét

20 b) A második nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: A tanuló anyakönyvi kivonatát A szülő személyi igazolványát Az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt Az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot A második nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a tanulmányi eredménye, magatartása, szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettes és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait az iskolában, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.) Az iskola első évfolyamára történő beiratkozásnál a törvényi előírásokat vesszük figyelembe /iskolaérettség, óvodai szakvélemény/. Beiskolázási körzet a város és a környező települések. Az osztályba sorolást segíti a szülők későbbi nyelvtanítással kapcsolatos igénye. A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye előírása alapján arra törekszünk, hogy minél több református szülő és gyermek éljen az egyházi iskola lehetőségével A továbbhaladás alapja: - Az 1.-4 évfolyam félévig - a Közoktatási Törvény által meghatározott módon - szöveges értékelés a bizonyítványban. - A 4-8. évfolyamon évenkénti, tárgyankénti érdemjeggyel az 5 fokozatú skála szerint, tanév végén. - Évfolyamismétlés a Közoktatási Törvény 70. -ában leírtak szerint A tanulói jogviszony megszűnése:

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben