Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2014."

Átírás

1 Angol műveltségi terület 1. Jellemezze a hagyományos bemutatás- gyakorlás alkalmazás modellt! Describe the traditional presentation - practice -production model. 2. Milyen lehetőségeket lát kommunikatív feladatokra az általános iskolai nyelvórákon? Adjon példákat és indokolja választását! What possibilities do you see for communicative activities in the primary classroom? Give examples and justify your choice. 3. A szókincsfejlesztés: új szavak tanítása, gyakorlás. Working on vocabulary: presentation, practice. 4. Foglalja össze ismereteit a nyelvtan tanításáról, és mutassa be egy konkrét példán egy új szerkezet bemutatásának lépéseit! Give your ideas on teaching grammar and give a deatiled description of presenting one particular structure. 5. Milyen problémákat lát a kiejtés tanításában a magyar anyanyelvűek számára? Hogyan segíthet? Adjon példákat és feladatokat a megoldásra! What problems do you see in teaching pronunciation for Hungarian learners of English? How can you help? Give ideas for solutions and activities. 6. Mutassa be, hogyan tud gyermekirodalmi alkotásokat használni az idegen nyelv tanításában! Give your ideas on using children's literature in teaching English to young learners. 7. Ismertesse a tesztelés alapelveit, és adjon példákat kisiskolásokkal alkalmazható teszttípusokra! Describe principles of testing and give examples of different test types you can use with young learners. 8. Az íráskészség: problémák és feladatok az általános iskolai idegennyelvórán. The writing skill: problems and activities in the primary classroom. 9. Tankönyvvel vagy anélkül? A tankönyvválasztás kritériumai. Advantages and disadvantages of using a coursebook. Criteria for choosing a coursebook. 10.Az olvasási készség fejlesztésének lehetőségei az általános iskolai idegennyelvórán. Possibilities for developing the reading skill in the primary classroom.

2 11.Van-e a mesefelhasználásnak értelme a kisikolások idegennyelvtanításában? Indokolja válaszát, és mutasson be példafeladatokat! Do you think storytelling has a relevance in young learner foreign classes? Justify your reasons ans give examples of activities. 12.Ismertesse a gyerekkorú nyelvtanuló jellemzőit, ezen ismereteinek felhasználását gyerekek nyelvtanításában, kiegészítve a gyeremekkorú nyelvtanulók számára megfelelő megközelítések (TPR, CLIL, topic based work) ismertetésével! Describe what characterizes young learners and how you can use this in teaching English to children. Approaches for young learners (TPR, CLIL, topic based work). 13.Hogyan fejleszhető a hallás utáni értés? Ismertessen néhány általános iskolásokkal használható feladattípust! Suggest some ways to develop the listening skill and list a few activities that are relevant for primary classes.

3 Család, háztartás és gazdálkodás műveltségi terület 1. A technika oktatásának szerepe. Technikai környezet, alapfogalmak. A technikában használatos anyagok, csoportosításuk, vizsgálatuk, felhasználásuk, szakaszos és folyamatos gyártási eljárások. Kiindulási, közbülső és végtermékek. Élelmi anyagok, feldolgozásuk és tartósításuk. Egyszerű ételek készítése az alsó tagozatban 2. Elemi rostok alkotta szálas és lapszerű anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A papír gyártása, tulajdonságai, papírféleségek. A papír iskolai felhasználása és megmunkálása. A fonalak és textilek. Felhasználás, iskolai alakítás. 3. Rostkötegek alkotta tömbszerű természetes anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A fa tulajdonságai, feldolgozása, iskolai alkalmazása Egyéb, rostkötegek alkotta természetes anyagok 4. Mesterségesen előállított tömbszerű anyagok az iskolai és mindennapi gyakorlatban. Fémek, tulajdonságaik, feldolgozásuk. Műanyagok csoportosítása, feldolgozása. Lapok és szálak kialakítása, azok iskolai felhasználása. 5. Az építkezés különféle módjai, az építkezés műveletei. Történeti áttekintés. Építéssel kapcsolatos gyakorlatok az 1-6. osztályban. 6. Az építkezés szervezése, tervezése. A helyiségek elhelyezését meghatározó tényezők, a helyiségek kialakítása. A műszaki ábrázolás elemeinek tanítása. 7. A lakások berendezésének főbb feladatai, lakberendezési alapismeretek. Textil a lakásban. Fonal és textilmunkák tanítása. 8. Lakások ellátó rendszerei ( energia, víz, csatorna, fűtés ). Az energiafogalom kialakításának lehetőségei az általános iskola 1-6. osztályában. 9. Lakásápolási és karbantartási munkálatok, lakásdíszek, kiegészítő lakberendezési tárgyak készítése. A tanulók által végezhető egyszerűbb lakásápolási munkálatok és azok tanítási módszerei. 10.Géptani alapismeretek. Gépek fő részei, fontosabb gépelemek. Gépek a háztartásban. Szerelő elemekkel végzett gyakorlatok az 1-6. osztályban.

4 11.Táplálkozási alapismeretek. Tápanyagok és azok szerepe. Az egészséges táplálkozás fontossága, helyes táplálkozási szokások kialakítása. 12.Az ételkészítés és tartósítás eljárásai. Kisiskolás tanulókkal végezhető konyhai gyakorlatok és annak módszerei. 13.A háztartásgazdálkodás alapkérdései, a háztartás szerepe a gazdaságban. A család gazdálkodása, főbb bevételek és kiadások. Családi munkamegosztás. A takarékossági szemléletmód kialakításának lehetőségei az általános iskolában. 14.A családi, háztartási és gazdálkodási ismeretek, valamint a technika tantárgy tanítása során alkalmazott módszerek és munkaszervezési formák. A tanítási óra felépítésének általános vonásai.

5 Ember és társadalom műveltségi terület 1. Mutassa be a tanítási tanulási folyamat tervezéséhez szükséges alapdokumentumokat és készítésük főbb lépéseit! Hogyan történik a történelmi, társadalomismereti és emberismereti órák megfigyelése, elemzése és a tanulók tudásszintjének mérése? 2. Ismertesse az ember és társadalomismeret didaktikai alapelveit! Milyen képességek és készségek fejlesztése történik az ember és társadalomismeret tanítása során? Ismertesse a tanórai differenciálás és az individualizált munkaformák lehetőségeit! 3. Konkrét példákon keresztül mutassa be a történelmi térben és időben való tájékozódás kialakításának és fejlesztésének eszközeit és eljárásait! 4. Sorolja fel a korszerű ember és társadalomismereti tankönyvek főbb jellemzőit és típusait! Mutassa be az 1-6 évfolyamokon használt tankönyveket, munkatankönyveket a hozzájuk tartozó atlaszokkal és feladatgyűjteményekkel együtt! 5. Ismertesse a NAT ember és társadalom műveltségterület célkitűzéseit és fejlesztési feladatait az 1 6 évfolyamokon. Mutassa be a történelem kerettanterv szerkezetét, követelményeit, főbb témaköreit, tananyagát! 6. Mi a helytörténeti ismeretek szerepe a családhoz, szülőföldhöz és az adott településhez való kötődés kialakításában és erősítésében? Fejtse ki a múzeumok, közgyűjtemények szerepét a társadalmi, történelmi ismeretszerzésben! 7. Példákon keresztül mutassa be, milyen lehetőségek vannak a honismeret, helytörténet és emberismeret témaköreinek beépítésére az anyanyelvi és környzetismeret órákon az 1-4 évfolyamokon! 8. Mutassa be az Erkölcstan 1 6. évfolyamokon történő tanításának lehetőségeit, témaköreit a Köznevelési törvény alapján!

6 Ének-zene műveltségi terület 1. Az alsó tagozat dalanyagának elemzése. Kiválasztásuk szempontjai. A zenei anyanyelv szerepe. A dalanyag pedagógiai jelentősége az ismeretszerzésben, pszichológiai jelentősége a személyiségformálásban. 2. A Kodály-koncepció lényege, történelmi gyökerei. Kodály Zoltán zenei nevelési filozófiája. A módszer kidolgozója: Ádám Jenő zenei munkássága. Fontosabb XX. századi zenei nevelési irányzatok. 3. Az iskolai ének-zenei nevelés előzményei. Az óvoda iskola-előkészítő jelentősége. A hatéves gyermek zene iskolaérettségének mutatói. Az átmeneti időszak zenei feladatai. 4. Daltanítási módszerek az alsó és felső tagozatban. (I.) Bármely daltanítási módra vonatkozó általános elvek. A hallás utáni daltanítás formái. A módszer elemzése. 5. Daltanítási módszerek az alsó és felső tagozatban. (II.) Bármely daltanítási módra vonatkozó általános elvek. Jelrendszerről történő, valamint kombinált daltanítási módszerek. 6. A ritmus olvasására és írására nevelés az első hat osztályban: a. követelményrendszer az alsó és felső tagozatban b. a ritmusérzék fejlesztésének folyamata (az előkészítő időszak, tudatosító óra feladatai. A gyakorlás, készségfejlesztés feladatai: utóritmizálás felismerés, olvasás, írás, alkotótevékenység, ritmus többszólamúság.) c. a zenei formaérzék fejlesztése (ütem, motívum, kérdés-felelet, dallamsor). 7. A dallam olvasása, írására nevelés az első hat osztályban: A relatív szolmizáció jelentősége. A dallami jelrendszerek. A térszemlélet szerepe és formálásának eszközei. a. követelményrendszer az alsó és felső tagozatban. b. a szolmizációs készség fejlesztésének folyamata (az előkészítő időszak, a tudatosító óra feladatai. A gyakorlás, készségfejlesztés folyamata, utószolmizálás, relációgyakorlatok, felismerés, olvasás, írás, jelrendszerbe-szedés, kétszólamúság, alkotójátékok).

7 8. a. A reproduktív képzelt fejlesztésének feladatai. b. A zenei alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése:. zenei manipuláció. kérdés-felelet játék. improvizációs komponálás. 9. A zenehallgatás és zenehallgatóvá nevelés feladatai, követelményrendszere. A hangszínhallás, a belső tudati aktivitás fejlesztése. A zene kifejezőeszközeinek elemzése. 10.A zenei nevelés tervezése. Az éves terv, az ütemterv készítésének szempontjai. Az énekórák felépítése, az órák feladatainak elemzése. A vázlatírás jelentősége és szerepe. Az óraelemzés szempontjai. 11.A zenei tudás kialakulását befolyásoló tényezők. Az esztétikai-, a művészetivalamint a zenei nevelés egymáshoz való viszonya, cél- és feladatrendszere. 12.A strófikus magyar népdal stílusai, formai, hangnemi sajátosságai. 13.Jeles napok énekes alkalmai és tanításuk lehetőségei az általános iskola első hat osztályában.

8 Informatika műveltségi terület 1. Az informatika helye a 6-10 éves korosztály nevelés-oktatás cél- és feladatrendszerében. 2. Informatikai alapfogalmak kialakítása. A fogalomalkotás folyamata az alsó tagozatos informatika oktatásban. 3. Az operációs rendszerek tanításának (tantárgypedagógiai) problémái, tájékozódás az operációs rendszerek hierarchikus szerkezetében, analógiák alkalmazása a szemléltetésben. 4. Algoritmusok, algoritmus stratégiák. Az algoritmikus szemléletmód fejlesztése a kisiskolás korban. 5. Problémamegoldó gondolkodás elmélyítése. Programozási nyelvek és alkalmazásuk általános iskolában. 6. Segédprogramok tanítása az általános iskolában. Az oktatási és nevelési folyamat tervezése- tanmenet és óravázlat készítése. 7. Szövegszerkesztési ismeretek, táblázatkezelési technikák, alkalmazási területek a tanítói munkában. Korszerű nevelési elvek alkalmazhatósága a szövegszerkesztési ismeretek tanítása során 8. Számítógépes hálózatok, alkalmazási területek a tanuló, tanító munkájában. Erkölcsi nevelési lehetőségek. 9. Multimédiás oktatóanyagok kifejlesztésének lehetőségei, felhasználásuk oktatási órákon (nem csak informatika órákon!). A kreatív gondolkodás fejlesztése. 10. Differenciált foglalkoztatási lehetőségek a tanítási órákon és órán kívül. Ellenőrzési formák, értékelési lehetőségek.

9 Magyar műveltségi terület 1. A kulcskompetenciák fejlesztése. A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai. A magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fő feladatai az 1-6. osztályban, nyelvi tevékenységek integrálása, a differenciálás indokai 2. Az olvasás fogalma, pszichikai alapjai, az olvasás elsajátításának szakaszai. A jelrendszer tanítása, az olvasás gyakorlásának módjai 3. Az olvasási képességfejlesztés, gyorsolvasási tréningek, hangos és néma olvasás fejlesztése, olvasási hibák javítása, olvasási szokások, a diszlexia jellemzői 4. A szövegfeldolgozás tantárgy-pedagógiai kérdései, szövegműfajok, a tanulási képesség megalapozása a magyarázó (ismerettartalmú) szövegek segítségével 5. A szépirodalmi szövegek feldolgozásának elméleti és gyakorlati kérdései és személyiségformáló hatásai. Az olvasóvá nevelés kérdései 1-6. osztályig 6. Az írástanulás pszichikai alapjai, az írásképesség elsajátításának szakaszai és módszerei 7. Az íráskészség fejlesztése és a helyesírás-tanítás összefüggései 1-6. osztályig /képességek, készségek, szokások/ 8. A beszédképesség /szóbeli szövegalkotás/ kommunikációelméleti alapú fejlesztése 1-6. osztályban. A nyelv és gondolkodás összefüggései 9. A nyelvtan tananyagának rendszere 6. osztályig, a nyelvtani fogalom kialakításának modelljei, a követelmények szintjei 10.Az írásbeli szövegalkotás folyamata 1-6. osztályig. A fogalmazások műfaji, szerkezeti szövegtani, stilisztikai jellemzőinek megtanítása és alkalmazása, az ismeretek és a gyakorlás összefüggései 11.A beszédművelés feladatrendszere, szerepe az anyanyelvi nevelés folyamatában, a dramatizálás gyakorlása

10 Matematika műveltségi terület 1. A természetes szám fogalmának kialakítása és a természetes számok halmazában korlátlanul elvégezhető műveletek értelmezése, tanítása szóban és írásban. A tárgyi tevékenység szerepe a matematika tanításában. 2. A természetes számok halmazának kiterjesztése az egész számok halmazára. A kivonás értelmezése, tanítása szóban és írásban. Műveletvégzések egész számokkal. Differenciálási lehetőségek a matematika órákon. 3. Az egész számok halmazának kiterjesztése a racionális számok halmazára. Az osztás értelmezése, tanítása szóban és írásban. Műveletvégzések törtekkel (tizedes törtekkel is). A tanulók tipikus gondolkodási hibái a matematika tanulása során. 4. A számelméleti problémák tanítása az egyenes és fordított arányosság általános iskola 1-6. osztályaiban. A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. A realisztikus matematikatanítás elemei. 5. Szöveges feladatok felosztása, megoldásának módjai. Egyenletek, egyenlőtlenségek az általános iskola 1-6. osztályaiban. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában. 6. A relációk, függvények, sorozatok tanítása és alkalmazása a matematikában és más tudományokban. Tapasztalati és statisztikai függvények. 7. A kombinatorika és valószínűség számítás elemei az általános iskola 1-6. osztályaiban. A kreatív gondolkodás jellemzői és fejlesztése a matematika órákon. 8. A mérések tanítása. A hosszúság, idő, tömeg, szög fogalmának alakulása az általános iskola 1-6. osztályaiban. A becslési készség fejlesztése. Az értelmei fejlődés szakaszai. 9. A kerület, terület, felszín, térfogat mérése, fogalmának kialakítása. A háromszögek, négyszögek és a kör kerülete, területe. A hasábok térfogata, felszíne. A geometria alkalmazása a mindennapi életben és más tudományokban. A geometria tanítás történeti vonatkozásai. 10.A háromszögek, négyszögek osztályozása, nevezetes vonalai, pontjai, szerkesztése. A gondolkodási műveletek alkalmazása a szerkesztéseknél.

11 11.Nevezetes ponthalmazok. A kör fogalma és részei. A fogalmak alakulásának folyamat. Definiálási problémák a matematikában. 12.Geometriai transzformációk tanítása, kapcsolat az egyes transzformációk között. A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei és módjai. 13.Gondolkodási módszerek, a halmazok logika tanításának egységesítő szerepe a matematikában és más tudományokban. A matematikai nyelv és a hétköznapi nyelv kapcsolata.

12 Német műveltségi terület 1. A tanulási cél meghatározásának kritériumai és az interdependencia elve Die Kriterien der Lernzielbestimmung und das Prinzip der Interdependenz 2. Az óravázlat kritériumai és a tanóra felépítésének egyes fázisai Die Kriterien des Stundenentwurfes und die einzelnen Unterrichtsphasen 3. A szemantizálás technikai Die Techniken der Semantisierung 4. A pedagógiai nyelvtan Die pädagogische Grammatik 5. A gyakorlatok és feladatok rendszere Das Übungs- und Aufgabensystem 6. A szociális formák és szerepük az idegennyelv tanításban Die Sozialformen und ihre Rolle im Fremdsprachenunterricht 7. Az idegennyelv tanítás néhány módszere és főbb jellemzői Einige (historische) Methoden des Fremdsprachenunterrichts und ihre hauptsächlichen Merkmale 8. A hallás és az olvasás utáni értés feladatrendszere Aufgaben beim Hörbzw. Leseverstehen 9. A receptív kompetenciák fejlesztését szolgáló stratégiák Die unterschiedlichen Strategien und Stile zur Entwicklung der rezeptiven Fertigkeiten 10. A beszéd- és íráskompetencia fejlesztését szolgáló lépések az idegennyelv tanításban Schritte zur Entwicklung der Sprech- und Schreibkompetenz im Fremdsprachenunterricht

13 Technika műveltségi terület 1. A technika oktatásának szerepe. Technikai környezet, alapfogalmak. A technikában használatos anyagok, csoportosításuk, vizsgálatuk, felhasználásuk, szakaszos és folyamatos gyártási eljárások. Kiindulási, közbülső és végtermékek. Élelmi anyagok, feldolgozásuk és tartósításuk. Egyszerű ételek készítése az alsó tagozatban. 2. Elemi rostok alkotta szálas és lapszerű anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A papír gyártása, tulajdonságai, papírféleségek. A papír iskolai felhasználása és megmunkálása. A fonalak és textilek. Felhasználás, iskolai alakítás. 3. Rostkötegek alkotta tömbszerű természetes anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A fa tulajdonságai, feldolgozása, iskolai alkalmazása. Egyéb, rostkötegek alkotta természetes anyagok 4. Mesterségesen előállított tömbszerű anyagok az iskolai és mindennapi gyakorlatban. Fémek, tulajdonságaik, feldolgozásuk. Műanyagok csoportosítása, feldolgozása. Lapok és szálak kialakítása, azok iskolai felhasználása. 5. Természetes anyagok és megmunkálásuk. Népi eljárások, eszközök, játékok. Egy konkrét természetes anyag felhasználása a tanításban. 6. Műszaki kommunikáció módjai és eszközei. Az építőelemekkel végzett gyakorlatok és a műszaki ábrázolási ismeretek kapcsolata.a kisiskolás tanulók térszemléletének ( térlátásának ) fejlesztése. Video alkalmazása az oktatásban. 7. Építés fázisai. Építő és kötőanyagok. Lakókörnyezet. Városi ellátó rendszerek. Külső helyszín bevonása a technika oktatásba. 8. A lakás mint komplex technikai rendszer. Az anyagok, energiák. Információ és gépek a háztartásban. A háztartási és gazdálkodási ismeretek tanítása az általános iskolában. 9. Gépek és csoportosításuk. Gépek építőelemei gépipari kötések. Szerelőelemekkel végzett gyakorlatok. Szerelési gyakorlatok az iskolában. 10.Erőgépek, közlőművek, munkagépek. Történeti vonatkozások, környezeti hatások és ezek szerepe az iskolai oktatásban.

14 11.Közlekedés színterei és eszközrendszere. Történeti vonatkozások. Környezeti hatások. Közlekedési szabályok és azok megjelenése az iskolai oktatásban. 12.Energiaforrások, csoportosításuk. Villamos energiatermelés. Környezeti hatások. Energiatakarékossággal kapcsolatos szemlélet formálása az oktatásban és az iskolai gyakorlatban. 13.Modellek szerepe a technikaoktatásban. Komplex feladatok megoldása. Munkaszervezési formák a technika órán.

15 Természetismeret műveltségi terület 1. A természettudományos gondolkodás megalapozása és fejlesztése a természetismeret tanításában. A természetismeret tantárgy helye a nevelésioktatási folyamat cél és feladatrendszerében. 2. A környezet- és természetvédelemre nevelés tantervi lehetőségei a természetismeret tanításában. 3. Az 1-3. osztály természetismeret tananyagának feldolgozásához szükséges tanulói ismeretszerző, kutató módszerek és az ehhez kapcsolódó tanítói feladatok. 4. Csillagászati földrajzi ismeretek tanítása természetismeret órán a modellezés. 5. A tájékozódás, helymeghatározás tanítása természetismeret órán. Tájékozódás a horizont síkjában a földgömbön és a térképen. A tanítás során alkalmazott vonatkoztatási rendszerek. 6. Meteorológiai ismeretek tanítása: a természeti naptár 7. Megfigyelésen alapuló megismerési módszerek: tanulmányi séta - terepvizsgálatok lehetőségei a tanulmányi sétán - élősarok, iskolakert. Az erdei iskola jelentősége az oktató-nevelő folyamatban. 8. Az élőlények tanításának algoritmusa a természetismeret tantárgyban. A tanítás menetének bemutatása konkrét növényfaj példáján. 9. Az élőlények tanításának algoritmusa a természetismeret tantárgyban. A tanítás menetének bemutatása konkrét állatfaj példáján. 10.Hazánk természeti, gazdasági és társadalmi viszonyainak tanítása az alsó tagozatban. A nagytájak tanításának algoritmusa. 11.Társadalom-földrajzi ismeretek megjelenése a természetismeretkörnyezetismeret tantervi anyagában, tanításuk módszerei. A gazdaságossági szemlélet fejlesztésének lehetőségei. 12.Az életközösségek tanításának szempontjai, alkalmazható módszerei. A tanítás menetének bemutatása valamely tanított életközösség példáján.

16 13.Az egészséges életmódra nevelés tantervi lehetőségei a természetismeret tantárgyban. 14.Az ellenőrzés helye, szerepe az oktatási folyamatban. Az ellenőrzési módok sokszínűsége a természetismeret tantárgyban.

17 Testnevelés műveltségi terület 1. A testnevelés tantárgy, mint életmód megalapozó és életfelfogást formáló hatásrendszer. A mozgás szerkezete. Úszás oktatása kisiskolás korban. 2. Az ügyesség edzése. Jellemzői, fejlesztésének követelményei, jelentősége a 6-12 éves gyermekek személyiségfejlesztésében. Labdaügyesség fejlesztése a sportjátékokban. A legfontosabb technikai, taktikai elemek egy választott sportjátékban. 3. Előkészítő (gimnasztikai) gyakorlatok felosztása, feladatai a sportági mozgások oktatásában. Védekezés alapelvei a sportjátékokban. Támaszugrások jellemzése. Választott támaszugrás végrehajtását elősegítő cél,- és rávezető gyakorlatok, oktatása, segítségadás. 4. Oktatási módszerek a testnevelésben. Kosárra dobások álló helyzetből és mozgásból. Gimnasztika oktatásmenete. Gyakorlatvezetési módok. Dobóerő fejlesztés. Dobások oktatása 1-6 osztályban. 5. A pedagógiai folyamat tervezése: tanmenetkészítés, óratervezés, óraszerkezet, a testnevelésben használatos óratípusok. Oktatási módszerek a sportági mozgásanyagok tanítása során. Választott talaj tornaelem végrehajtását elősegítő cél,- és rávezető gyakorlatok, oktatása, segítségadás. 6. Főgyakorlatok oktatásának elvei. A mozgáskészség kialakítása. Ugrások távolba technikája, oktatása. A testnevelési játékok, mint a sportjátékok alapja. Átadások, támadó technikák labdajátékokban. 7. Ugróerő-ugróügyesség és fejlesztése. Atlétikai ugrások az 1-6 osztályban. Egy választott ugrás végrehajtását elősegítő cél,- és rávezető gyakorlatok, oktatása, segítségadás. Játékrendszerek és labdakezelési technikák a röplabdázásban. 8. Hibák fajtája és javítási lehetőségei. Kéziszer-, pad-, bordásfalgyakorlatok oktatásának sajátossága. Nyitások és ütések röplabdázásban, technikájuk és oktatásmódszertanuk. Futások és oktatásuk. 9. A motoros képességek, mint a mozgásos cselekvéstanulás alapfeltételei, fejlesztési lehetőségük. Labdavezetés, labdaátvétel és rúgások módjai a labdarúgásban és oktatásuk. A mozgásos cselekvéstanulás-tanítás folyamata, oktatás módszertani feladatai.

18 10.Természetes gyakorlatok feladata a sportmozgások oktatásában. Gerinctorna jelentősége és alkalmazása a testnevelési órán. Legfontosabb játékszabályok egy választott sportjátékban.

19 Vizuális nevelés műveltségi terület 1. Fejtse ki a gyermeki vizualitás anyanyelvi szintjét. (különös tekintettel a kezdeti vizualitásra) 2. Értelmezze az 1-6. osztályos gyermeki és az 1-4. osztály vizuális nevelés műveltség területén végzett hallgatók rajz módszertani lényegi összefüggéseit és különbségeit. 3. Az egyetemes és a magyar művészettörténet néhány példáin keresztül világítsa meg a szerves vizuális pedagógia elméleti alapjait. 4. A vizuális nevelés helye, szerepe az alsó tagozatos oktatás cél-és feladatrendszerében. Az esztétikai érzékenység fejlesztése a vizuális nevelés tevékenységformáiban. Az analizáló és szintetizáló tevékenység képi, formai kifejezés fejlődésében. 5. A kisiskolások vizuális tapasztalatainak integrálása az alsó tagozat ismeretrendszerében, a rajzi ábrázoló tevékenység bővülése, a tér, a forma, és a szín problémakörében. A gyermeki vizualitás sajátosságai (a kezdetektől az általános iskola 6. A teljes személyiségformálás a vizuális nevelésben, különösen az esztétikai értékek felismerése, létrehozása tekintetében. A tanító szerepe az értékek felismertetése, a tevékenység tervezésének, vezetésének folyamatában. 7. Melyek a vizuális nevelés elvi és gyakorlati kérdéseinek módszertani alapjai? A tanterv feldolgozása, a tanmenet tartalma, a tanítási óra felépítése. 8. A képzőművészeti kompozíciók és azok alkotórészei, elemei (pl. szín, forma, ritmus). Számoljon be egy-két konkrét képzőművészeti alkotáson keresztül! 9. Néhány a vizuális nevelést reprezentáló általános iskolai rajzórán keresztül mutassa be a rajz tanmenet sajátosságait! 10.A kommunikáció, mint az érintkezés kapcsolódási pont a vizuális nevelésben. Vizuális közlés, vizuális kommunikáció, s a vizuális közlés metódusai. A kompozíció fogalma.

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Életvitel és gyakorlat helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára

MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 Matematika

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára heti óraszám éves óraszám 9. 10. 11. 12. 3 cs 4 4 4 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban) Témakörök Gondolkodási

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

Matematika helyi tanterv

Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Matematika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Bevezetés... 1 2.1 Helyi tanterv :4+4+4+4 óra... 4 2.1.1 9. évfolyam... 5 2.1.2 10. évfolyam... 16 2.1.3

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben