Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2014."

Átírás

1 Angol műveltségi terület 1. Jellemezze a hagyományos bemutatás- gyakorlás alkalmazás modellt! Describe the traditional presentation - practice -production model. 2. Milyen lehetőségeket lát kommunikatív feladatokra az általános iskolai nyelvórákon? Adjon példákat és indokolja választását! What possibilities do you see for communicative activities in the primary classroom? Give examples and justify your choice. 3. A szókincsfejlesztés: új szavak tanítása, gyakorlás. Working on vocabulary: presentation, practice. 4. Foglalja össze ismereteit a nyelvtan tanításáról, és mutassa be egy konkrét példán egy új szerkezet bemutatásának lépéseit! Give your ideas on teaching grammar and give a deatiled description of presenting one particular structure. 5. Milyen problémákat lát a kiejtés tanításában a magyar anyanyelvűek számára? Hogyan segíthet? Adjon példákat és feladatokat a megoldásra! What problems do you see in teaching pronunciation for Hungarian learners of English? How can you help? Give ideas for solutions and activities. 6. Mutassa be, hogyan tud gyermekirodalmi alkotásokat használni az idegen nyelv tanításában! Give your ideas on using children's literature in teaching English to young learners. 7. Ismertesse a tesztelés alapelveit, és adjon példákat kisiskolásokkal alkalmazható teszttípusokra! Describe principles of testing and give examples of different test types you can use with young learners. 8. Az íráskészség: problémák és feladatok az általános iskolai idegennyelvórán. The writing skill: problems and activities in the primary classroom. 9. Tankönyvvel vagy anélkül? A tankönyvválasztás kritériumai. Advantages and disadvantages of using a coursebook. Criteria for choosing a coursebook. 10.Az olvasási készség fejlesztésének lehetőségei az általános iskolai idegennyelvórán. Possibilities for developing the reading skill in the primary classroom.

2 11.Van-e a mesefelhasználásnak értelme a kisikolások idegennyelvtanításában? Indokolja válaszát, és mutasson be példafeladatokat! Do you think storytelling has a relevance in young learner foreign classes? Justify your reasons ans give examples of activities. 12.Ismertesse a gyerekkorú nyelvtanuló jellemzőit, ezen ismereteinek felhasználását gyerekek nyelvtanításában, kiegészítve a gyeremekkorú nyelvtanulók számára megfelelő megközelítések (TPR, CLIL, topic based work) ismertetésével! Describe what characterizes young learners and how you can use this in teaching English to children. Approaches for young learners (TPR, CLIL, topic based work). 13.Hogyan fejleszhető a hallás utáni értés? Ismertessen néhány általános iskolásokkal használható feladattípust! Suggest some ways to develop the listening skill and list a few activities that are relevant for primary classes.

3 Család, háztartás és gazdálkodás műveltségi terület 1. A technika oktatásának szerepe. Technikai környezet, alapfogalmak. A technikában használatos anyagok, csoportosításuk, vizsgálatuk, felhasználásuk, szakaszos és folyamatos gyártási eljárások. Kiindulási, közbülső és végtermékek. Élelmi anyagok, feldolgozásuk és tartósításuk. Egyszerű ételek készítése az alsó tagozatban 2. Elemi rostok alkotta szálas és lapszerű anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A papír gyártása, tulajdonságai, papírféleségek. A papír iskolai felhasználása és megmunkálása. A fonalak és textilek. Felhasználás, iskolai alakítás. 3. Rostkötegek alkotta tömbszerű természetes anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A fa tulajdonságai, feldolgozása, iskolai alkalmazása Egyéb, rostkötegek alkotta természetes anyagok 4. Mesterségesen előállított tömbszerű anyagok az iskolai és mindennapi gyakorlatban. Fémek, tulajdonságaik, feldolgozásuk. Műanyagok csoportosítása, feldolgozása. Lapok és szálak kialakítása, azok iskolai felhasználása. 5. Az építkezés különféle módjai, az építkezés műveletei. Történeti áttekintés. Építéssel kapcsolatos gyakorlatok az 1-6. osztályban. 6. Az építkezés szervezése, tervezése. A helyiségek elhelyezését meghatározó tényezők, a helyiségek kialakítása. A műszaki ábrázolás elemeinek tanítása. 7. A lakások berendezésének főbb feladatai, lakberendezési alapismeretek. Textil a lakásban. Fonal és textilmunkák tanítása. 8. Lakások ellátó rendszerei ( energia, víz, csatorna, fűtés ). Az energiafogalom kialakításának lehetőségei az általános iskola 1-6. osztályában. 9. Lakásápolási és karbantartási munkálatok, lakásdíszek, kiegészítő lakberendezési tárgyak készítése. A tanulók által végezhető egyszerűbb lakásápolási munkálatok és azok tanítási módszerei. 10.Géptani alapismeretek. Gépek fő részei, fontosabb gépelemek. Gépek a háztartásban. Szerelő elemekkel végzett gyakorlatok az 1-6. osztályban.

4 11.Táplálkozási alapismeretek. Tápanyagok és azok szerepe. Az egészséges táplálkozás fontossága, helyes táplálkozási szokások kialakítása. 12.Az ételkészítés és tartósítás eljárásai. Kisiskolás tanulókkal végezhető konyhai gyakorlatok és annak módszerei. 13.A háztartásgazdálkodás alapkérdései, a háztartás szerepe a gazdaságban. A család gazdálkodása, főbb bevételek és kiadások. Családi munkamegosztás. A takarékossági szemléletmód kialakításának lehetőségei az általános iskolában. 14.A családi, háztartási és gazdálkodási ismeretek, valamint a technika tantárgy tanítása során alkalmazott módszerek és munkaszervezési formák. A tanítási óra felépítésének általános vonásai.

5 Ember és társadalom műveltségi terület 1. Mutassa be a tanítási tanulási folyamat tervezéséhez szükséges alapdokumentumokat és készítésük főbb lépéseit! Hogyan történik a történelmi, társadalomismereti és emberismereti órák megfigyelése, elemzése és a tanulók tudásszintjének mérése? 2. Ismertesse az ember és társadalomismeret didaktikai alapelveit! Milyen képességek és készségek fejlesztése történik az ember és társadalomismeret tanítása során? Ismertesse a tanórai differenciálás és az individualizált munkaformák lehetőségeit! 3. Konkrét példákon keresztül mutassa be a történelmi térben és időben való tájékozódás kialakításának és fejlesztésének eszközeit és eljárásait! 4. Sorolja fel a korszerű ember és társadalomismereti tankönyvek főbb jellemzőit és típusait! Mutassa be az 1-6 évfolyamokon használt tankönyveket, munkatankönyveket a hozzájuk tartozó atlaszokkal és feladatgyűjteményekkel együtt! 5. Ismertesse a NAT ember és társadalom műveltségterület célkitűzéseit és fejlesztési feladatait az 1 6 évfolyamokon. Mutassa be a történelem kerettanterv szerkezetét, követelményeit, főbb témaköreit, tananyagát! 6. Mi a helytörténeti ismeretek szerepe a családhoz, szülőföldhöz és az adott településhez való kötődés kialakításában és erősítésében? Fejtse ki a múzeumok, közgyűjtemények szerepét a társadalmi, történelmi ismeretszerzésben! 7. Példákon keresztül mutassa be, milyen lehetőségek vannak a honismeret, helytörténet és emberismeret témaköreinek beépítésére az anyanyelvi és környzetismeret órákon az 1-4 évfolyamokon! 8. Mutassa be az Erkölcstan 1 6. évfolyamokon történő tanításának lehetőségeit, témaköreit a Köznevelési törvény alapján!

6 Ének-zene műveltségi terület 1. Az alsó tagozat dalanyagának elemzése. Kiválasztásuk szempontjai. A zenei anyanyelv szerepe. A dalanyag pedagógiai jelentősége az ismeretszerzésben, pszichológiai jelentősége a személyiségformálásban. 2. A Kodály-koncepció lényege, történelmi gyökerei. Kodály Zoltán zenei nevelési filozófiája. A módszer kidolgozója: Ádám Jenő zenei munkássága. Fontosabb XX. századi zenei nevelési irányzatok. 3. Az iskolai ének-zenei nevelés előzményei. Az óvoda iskola-előkészítő jelentősége. A hatéves gyermek zene iskolaérettségének mutatói. Az átmeneti időszak zenei feladatai. 4. Daltanítási módszerek az alsó és felső tagozatban. (I.) Bármely daltanítási módra vonatkozó általános elvek. A hallás utáni daltanítás formái. A módszer elemzése. 5. Daltanítási módszerek az alsó és felső tagozatban. (II.) Bármely daltanítási módra vonatkozó általános elvek. Jelrendszerről történő, valamint kombinált daltanítási módszerek. 6. A ritmus olvasására és írására nevelés az első hat osztályban: a. követelményrendszer az alsó és felső tagozatban b. a ritmusérzék fejlesztésének folyamata (az előkészítő időszak, tudatosító óra feladatai. A gyakorlás, készségfejlesztés feladatai: utóritmizálás felismerés, olvasás, írás, alkotótevékenység, ritmus többszólamúság.) c. a zenei formaérzék fejlesztése (ütem, motívum, kérdés-felelet, dallamsor). 7. A dallam olvasása, írására nevelés az első hat osztályban: A relatív szolmizáció jelentősége. A dallami jelrendszerek. A térszemlélet szerepe és formálásának eszközei. a. követelményrendszer az alsó és felső tagozatban. b. a szolmizációs készség fejlesztésének folyamata (az előkészítő időszak, a tudatosító óra feladatai. A gyakorlás, készségfejlesztés folyamata, utószolmizálás, relációgyakorlatok, felismerés, olvasás, írás, jelrendszerbe-szedés, kétszólamúság, alkotójátékok).

7 8. a. A reproduktív képzelt fejlesztésének feladatai. b. A zenei alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése:. zenei manipuláció. kérdés-felelet játék. improvizációs komponálás. 9. A zenehallgatás és zenehallgatóvá nevelés feladatai, követelményrendszere. A hangszínhallás, a belső tudati aktivitás fejlesztése. A zene kifejezőeszközeinek elemzése. 10.A zenei nevelés tervezése. Az éves terv, az ütemterv készítésének szempontjai. Az énekórák felépítése, az órák feladatainak elemzése. A vázlatírás jelentősége és szerepe. Az óraelemzés szempontjai. 11.A zenei tudás kialakulását befolyásoló tényezők. Az esztétikai-, a művészetivalamint a zenei nevelés egymáshoz való viszonya, cél- és feladatrendszere. 12.A strófikus magyar népdal stílusai, formai, hangnemi sajátosságai. 13.Jeles napok énekes alkalmai és tanításuk lehetőségei az általános iskola első hat osztályában.

8 Informatika műveltségi terület 1. Az informatika helye a 6-10 éves korosztály nevelés-oktatás cél- és feladatrendszerében. 2. Informatikai alapfogalmak kialakítása. A fogalomalkotás folyamata az alsó tagozatos informatika oktatásban. 3. Az operációs rendszerek tanításának (tantárgypedagógiai) problémái, tájékozódás az operációs rendszerek hierarchikus szerkezetében, analógiák alkalmazása a szemléltetésben. 4. Algoritmusok, algoritmus stratégiák. Az algoritmikus szemléletmód fejlesztése a kisiskolás korban. 5. Problémamegoldó gondolkodás elmélyítése. Programozási nyelvek és alkalmazásuk általános iskolában. 6. Segédprogramok tanítása az általános iskolában. Az oktatási és nevelési folyamat tervezése- tanmenet és óravázlat készítése. 7. Szövegszerkesztési ismeretek, táblázatkezelési technikák, alkalmazási területek a tanítói munkában. Korszerű nevelési elvek alkalmazhatósága a szövegszerkesztési ismeretek tanítása során 8. Számítógépes hálózatok, alkalmazási területek a tanuló, tanító munkájában. Erkölcsi nevelési lehetőségek. 9. Multimédiás oktatóanyagok kifejlesztésének lehetőségei, felhasználásuk oktatási órákon (nem csak informatika órákon!). A kreatív gondolkodás fejlesztése. 10. Differenciált foglalkoztatási lehetőségek a tanítási órákon és órán kívül. Ellenőrzési formák, értékelési lehetőségek.

9 Magyar műveltségi terület 1. A kulcskompetenciák fejlesztése. A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai. A magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fő feladatai az 1-6. osztályban, nyelvi tevékenységek integrálása, a differenciálás indokai 2. Az olvasás fogalma, pszichikai alapjai, az olvasás elsajátításának szakaszai. A jelrendszer tanítása, az olvasás gyakorlásának módjai 3. Az olvasási képességfejlesztés, gyorsolvasási tréningek, hangos és néma olvasás fejlesztése, olvasási hibák javítása, olvasási szokások, a diszlexia jellemzői 4. A szövegfeldolgozás tantárgy-pedagógiai kérdései, szövegműfajok, a tanulási képesség megalapozása a magyarázó (ismerettartalmú) szövegek segítségével 5. A szépirodalmi szövegek feldolgozásának elméleti és gyakorlati kérdései és személyiségformáló hatásai. Az olvasóvá nevelés kérdései 1-6. osztályig 6. Az írástanulás pszichikai alapjai, az írásképesség elsajátításának szakaszai és módszerei 7. Az íráskészség fejlesztése és a helyesírás-tanítás összefüggései 1-6. osztályig /képességek, készségek, szokások/ 8. A beszédképesség /szóbeli szövegalkotás/ kommunikációelméleti alapú fejlesztése 1-6. osztályban. A nyelv és gondolkodás összefüggései 9. A nyelvtan tananyagának rendszere 6. osztályig, a nyelvtani fogalom kialakításának modelljei, a követelmények szintjei 10.Az írásbeli szövegalkotás folyamata 1-6. osztályig. A fogalmazások műfaji, szerkezeti szövegtani, stilisztikai jellemzőinek megtanítása és alkalmazása, az ismeretek és a gyakorlás összefüggései 11.A beszédművelés feladatrendszere, szerepe az anyanyelvi nevelés folyamatában, a dramatizálás gyakorlása

10 Matematika műveltségi terület 1. A természetes szám fogalmának kialakítása és a természetes számok halmazában korlátlanul elvégezhető műveletek értelmezése, tanítása szóban és írásban. A tárgyi tevékenység szerepe a matematika tanításában. 2. A természetes számok halmazának kiterjesztése az egész számok halmazára. A kivonás értelmezése, tanítása szóban és írásban. Műveletvégzések egész számokkal. Differenciálási lehetőségek a matematika órákon. 3. Az egész számok halmazának kiterjesztése a racionális számok halmazára. Az osztás értelmezése, tanítása szóban és írásban. Műveletvégzések törtekkel (tizedes törtekkel is). A tanulók tipikus gondolkodási hibái a matematika tanulása során. 4. A számelméleti problémák tanítása az egyenes és fordított arányosság általános iskola 1-6. osztályaiban. A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. A realisztikus matematikatanítás elemei. 5. Szöveges feladatok felosztása, megoldásának módjai. Egyenletek, egyenlőtlenségek az általános iskola 1-6. osztályaiban. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában. 6. A relációk, függvények, sorozatok tanítása és alkalmazása a matematikában és más tudományokban. Tapasztalati és statisztikai függvények. 7. A kombinatorika és valószínűség számítás elemei az általános iskola 1-6. osztályaiban. A kreatív gondolkodás jellemzői és fejlesztése a matematika órákon. 8. A mérések tanítása. A hosszúság, idő, tömeg, szög fogalmának alakulása az általános iskola 1-6. osztályaiban. A becslési készség fejlesztése. Az értelmei fejlődés szakaszai. 9. A kerület, terület, felszín, térfogat mérése, fogalmának kialakítása. A háromszögek, négyszögek és a kör kerülete, területe. A hasábok térfogata, felszíne. A geometria alkalmazása a mindennapi életben és más tudományokban. A geometria tanítás történeti vonatkozásai. 10.A háromszögek, négyszögek osztályozása, nevezetes vonalai, pontjai, szerkesztése. A gondolkodási műveletek alkalmazása a szerkesztéseknél.

11 11.Nevezetes ponthalmazok. A kör fogalma és részei. A fogalmak alakulásának folyamat. Definiálási problémák a matematikában. 12.Geometriai transzformációk tanítása, kapcsolat az egyes transzformációk között. A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei és módjai. 13.Gondolkodási módszerek, a halmazok logika tanításának egységesítő szerepe a matematikában és más tudományokban. A matematikai nyelv és a hétköznapi nyelv kapcsolata.

12 Német műveltségi terület 1. A tanulási cél meghatározásának kritériumai és az interdependencia elve Die Kriterien der Lernzielbestimmung und das Prinzip der Interdependenz 2. Az óravázlat kritériumai és a tanóra felépítésének egyes fázisai Die Kriterien des Stundenentwurfes und die einzelnen Unterrichtsphasen 3. A szemantizálás technikai Die Techniken der Semantisierung 4. A pedagógiai nyelvtan Die pädagogische Grammatik 5. A gyakorlatok és feladatok rendszere Das Übungs- und Aufgabensystem 6. A szociális formák és szerepük az idegennyelv tanításban Die Sozialformen und ihre Rolle im Fremdsprachenunterricht 7. Az idegennyelv tanítás néhány módszere és főbb jellemzői Einige (historische) Methoden des Fremdsprachenunterrichts und ihre hauptsächlichen Merkmale 8. A hallás és az olvasás utáni értés feladatrendszere Aufgaben beim Hörbzw. Leseverstehen 9. A receptív kompetenciák fejlesztését szolgáló stratégiák Die unterschiedlichen Strategien und Stile zur Entwicklung der rezeptiven Fertigkeiten 10. A beszéd- és íráskompetencia fejlesztését szolgáló lépések az idegennyelv tanításban Schritte zur Entwicklung der Sprech- und Schreibkompetenz im Fremdsprachenunterricht

13 Technika műveltségi terület 1. A technika oktatásának szerepe. Technikai környezet, alapfogalmak. A technikában használatos anyagok, csoportosításuk, vizsgálatuk, felhasználásuk, szakaszos és folyamatos gyártási eljárások. Kiindulási, közbülső és végtermékek. Élelmi anyagok, feldolgozásuk és tartósításuk. Egyszerű ételek készítése az alsó tagozatban. 2. Elemi rostok alkotta szálas és lapszerű anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A papír gyártása, tulajdonságai, papírféleségek. A papír iskolai felhasználása és megmunkálása. A fonalak és textilek. Felhasználás, iskolai alakítás. 3. Rostkötegek alkotta tömbszerű természetes anyagok, vizsgálatuk, felhasználásuk. A fa tulajdonságai, feldolgozása, iskolai alkalmazása. Egyéb, rostkötegek alkotta természetes anyagok 4. Mesterségesen előállított tömbszerű anyagok az iskolai és mindennapi gyakorlatban. Fémek, tulajdonságaik, feldolgozásuk. Műanyagok csoportosítása, feldolgozása. Lapok és szálak kialakítása, azok iskolai felhasználása. 5. Természetes anyagok és megmunkálásuk. Népi eljárások, eszközök, játékok. Egy konkrét természetes anyag felhasználása a tanításban. 6. Műszaki kommunikáció módjai és eszközei. Az építőelemekkel végzett gyakorlatok és a műszaki ábrázolási ismeretek kapcsolata.a kisiskolás tanulók térszemléletének ( térlátásának ) fejlesztése. Video alkalmazása az oktatásban. 7. Építés fázisai. Építő és kötőanyagok. Lakókörnyezet. Városi ellátó rendszerek. Külső helyszín bevonása a technika oktatásba. 8. A lakás mint komplex technikai rendszer. Az anyagok, energiák. Információ és gépek a háztartásban. A háztartási és gazdálkodási ismeretek tanítása az általános iskolában. 9. Gépek és csoportosításuk. Gépek építőelemei gépipari kötések. Szerelőelemekkel végzett gyakorlatok. Szerelési gyakorlatok az iskolában. 10.Erőgépek, közlőművek, munkagépek. Történeti vonatkozások, környezeti hatások és ezek szerepe az iskolai oktatásban.

14 11.Közlekedés színterei és eszközrendszere. Történeti vonatkozások. Környezeti hatások. Közlekedési szabályok és azok megjelenése az iskolai oktatásban. 12.Energiaforrások, csoportosításuk. Villamos energiatermelés. Környezeti hatások. Energiatakarékossággal kapcsolatos szemlélet formálása az oktatásban és az iskolai gyakorlatban. 13.Modellek szerepe a technikaoktatásban. Komplex feladatok megoldása. Munkaszervezési formák a technika órán.

15 Természetismeret műveltségi terület 1. A természettudományos gondolkodás megalapozása és fejlesztése a természetismeret tanításában. A természetismeret tantárgy helye a nevelésioktatási folyamat cél és feladatrendszerében. 2. A környezet- és természetvédelemre nevelés tantervi lehetőségei a természetismeret tanításában. 3. Az 1-3. osztály természetismeret tananyagának feldolgozásához szükséges tanulói ismeretszerző, kutató módszerek és az ehhez kapcsolódó tanítói feladatok. 4. Csillagászati földrajzi ismeretek tanítása természetismeret órán a modellezés. 5. A tájékozódás, helymeghatározás tanítása természetismeret órán. Tájékozódás a horizont síkjában a földgömbön és a térképen. A tanítás során alkalmazott vonatkoztatási rendszerek. 6. Meteorológiai ismeretek tanítása: a természeti naptár 7. Megfigyelésen alapuló megismerési módszerek: tanulmányi séta - terepvizsgálatok lehetőségei a tanulmányi sétán - élősarok, iskolakert. Az erdei iskola jelentősége az oktató-nevelő folyamatban. 8. Az élőlények tanításának algoritmusa a természetismeret tantárgyban. A tanítás menetének bemutatása konkrét növényfaj példáján. 9. Az élőlények tanításának algoritmusa a természetismeret tantárgyban. A tanítás menetének bemutatása konkrét állatfaj példáján. 10.Hazánk természeti, gazdasági és társadalmi viszonyainak tanítása az alsó tagozatban. A nagytájak tanításának algoritmusa. 11.Társadalom-földrajzi ismeretek megjelenése a természetismeretkörnyezetismeret tantervi anyagában, tanításuk módszerei. A gazdaságossági szemlélet fejlesztésének lehetőségei. 12.Az életközösségek tanításának szempontjai, alkalmazható módszerei. A tanítás menetének bemutatása valamely tanított életközösség példáján.

16 13.Az egészséges életmódra nevelés tantervi lehetőségei a természetismeret tantárgyban. 14.Az ellenőrzés helye, szerepe az oktatási folyamatban. Az ellenőrzési módok sokszínűsége a természetismeret tantárgyban.

17 Testnevelés műveltségi terület 1. A testnevelés tantárgy, mint életmód megalapozó és életfelfogást formáló hatásrendszer. A mozgás szerkezete. Úszás oktatása kisiskolás korban. 2. Az ügyesség edzése. Jellemzői, fejlesztésének követelményei, jelentősége a 6-12 éves gyermekek személyiségfejlesztésében. Labdaügyesség fejlesztése a sportjátékokban. A legfontosabb technikai, taktikai elemek egy választott sportjátékban. 3. Előkészítő (gimnasztikai) gyakorlatok felosztása, feladatai a sportági mozgások oktatásában. Védekezés alapelvei a sportjátékokban. Támaszugrások jellemzése. Választott támaszugrás végrehajtását elősegítő cél,- és rávezető gyakorlatok, oktatása, segítségadás. 4. Oktatási módszerek a testnevelésben. Kosárra dobások álló helyzetből és mozgásból. Gimnasztika oktatásmenete. Gyakorlatvezetési módok. Dobóerő fejlesztés. Dobások oktatása 1-6 osztályban. 5. A pedagógiai folyamat tervezése: tanmenetkészítés, óratervezés, óraszerkezet, a testnevelésben használatos óratípusok. Oktatási módszerek a sportági mozgásanyagok tanítása során. Választott talaj tornaelem végrehajtását elősegítő cél,- és rávezető gyakorlatok, oktatása, segítségadás. 6. Főgyakorlatok oktatásának elvei. A mozgáskészség kialakítása. Ugrások távolba technikája, oktatása. A testnevelési játékok, mint a sportjátékok alapja. Átadások, támadó technikák labdajátékokban. 7. Ugróerő-ugróügyesség és fejlesztése. Atlétikai ugrások az 1-6 osztályban. Egy választott ugrás végrehajtását elősegítő cél,- és rávezető gyakorlatok, oktatása, segítségadás. Játékrendszerek és labdakezelési technikák a röplabdázásban. 8. Hibák fajtája és javítási lehetőségei. Kéziszer-, pad-, bordásfalgyakorlatok oktatásának sajátossága. Nyitások és ütések röplabdázásban, technikájuk és oktatásmódszertanuk. Futások és oktatásuk. 9. A motoros képességek, mint a mozgásos cselekvéstanulás alapfeltételei, fejlesztési lehetőségük. Labdavezetés, labdaátvétel és rúgások módjai a labdarúgásban és oktatásuk. A mozgásos cselekvéstanulás-tanítás folyamata, oktatás módszertani feladatai.

18 10.Természetes gyakorlatok feladata a sportmozgások oktatásában. Gerinctorna jelentősége és alkalmazása a testnevelési órán. Legfontosabb játékszabályok egy választott sportjátékban.

19 Vizuális nevelés műveltségi terület 1. Fejtse ki a gyermeki vizualitás anyanyelvi szintjét. (különös tekintettel a kezdeti vizualitásra) 2. Értelmezze az 1-6. osztályos gyermeki és az 1-4. osztály vizuális nevelés műveltség területén végzett hallgatók rajz módszertani lényegi összefüggéseit és különbségeit. 3. Az egyetemes és a magyar művészettörténet néhány példáin keresztül világítsa meg a szerves vizuális pedagógia elméleti alapjait. 4. A vizuális nevelés helye, szerepe az alsó tagozatos oktatás cél-és feladatrendszerében. Az esztétikai érzékenység fejlesztése a vizuális nevelés tevékenységformáiban. Az analizáló és szintetizáló tevékenység képi, formai kifejezés fejlődésében. 5. A kisiskolások vizuális tapasztalatainak integrálása az alsó tagozat ismeretrendszerében, a rajzi ábrázoló tevékenység bővülése, a tér, a forma, és a szín problémakörében. A gyermeki vizualitás sajátosságai (a kezdetektől az általános iskola 6. A teljes személyiségformálás a vizuális nevelésben, különösen az esztétikai értékek felismerése, létrehozása tekintetében. A tanító szerepe az értékek felismertetése, a tevékenység tervezésének, vezetésének folyamatában. 7. Melyek a vizuális nevelés elvi és gyakorlati kérdéseinek módszertani alapjai? A tanterv feldolgozása, a tanmenet tartalma, a tanítási óra felépítése. 8. A képzőművészeti kompozíciók és azok alkotórészei, elemei (pl. szín, forma, ritmus). Számoljon be egy-két konkrét képzőművészeti alkotáson keresztül! 9. Néhány a vizuális nevelést reprezentáló általános iskolai rajzórán keresztül mutassa be a rajz tanmenet sajátosságait! 10.A kommunikáció, mint az érintkezés kapcsolódási pont a vizuális nevelésben. Vizuális közlés, vizuális kommunikáció, s a vizuális közlés metódusai. A kompozíció fogalma.

Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2015.

Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2015. Angol műveltségi terület 1. Describe the traditional presentation - practice -production model. 2. What possibilities do you see for communicative activities in the primary classroom? Give examples and

Részletesebben

Záróvizsga tételek Anyanyelvi tantárgypedagógiából 2013.

Záróvizsga tételek Anyanyelvi tantárgypedagógiából 2013. Anyanyelvi tantárgypedagógiából 1. Az anyanyelvi nevelés feladata- és tevékenységrendszere, mint a személyiségfejlesztés egyik eszköze. A kulcskompetenciák fejlesztése. A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési

Részletesebben

Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2012.

Záróvizsga tételek Angol műveltségi terület 2012. Angol műveltségi terület 1. Jellemezze a hagyományos bemutatás- gyakorlás alkalmazás modellt! Describe the traditional presentation - practice -production model. 2. Milyen lehetőségeket lát kommunikatív

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM () 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, részterületei az ban 2. Az anyanyelvi tudás mibenléte, továbbfejlesztésének összefüggése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Tanító szak 2015/2016. tanév

Záróvizsga témakörök Tanító szak 2015/2016. tanév Záróvizsga témakörök 2015/2016. tanév Záróvizsga tételek ÁMT 2016...... 2 Anyanyelvi nevelés... 2 Ének-zene... 3 Környezetismeret... 4 Matematika... 5 Technika... 6 Testnevelés... 7 Vizuális nevelés...

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

ANGOL NYELV MŰVELTSÉGI TERÜLET ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

ANGOL NYELV MŰVELTSÉGI TERÜLET ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ANGOL NYELV MŰVELTSÉGI TERÜLET 1. Az idegen nyelvek tanításának tanulásának módszertani és megközelítésbeli változásai (Grammar-Translation, Audio-Lingual, Communicative Approach) 2. Az idegen nyelvek

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK 2014/2015. tanév Tanító szak ÁLTALÁNOS KÉPZÉS

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK 2014/2015. tanév Tanító szak ÁLTALÁNOS KÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÉPZÉS 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, mint a személyiségfejlesztés eszköze. Az integrált anyanyelvi nevelés jellemzői 2. Az olvasás fogalma, folyamata. Az olvasástanítás

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

AP A mi világunk AP A mi világunk környezetismeret munkafüzet FI /1 Ábécés olvasókönyv 1. osztályosoknak 500

AP A mi világunk AP A mi világunk környezetismeret munkafüzet FI /1 Ábécés olvasókönyv 1. osztályosoknak 500 1. évfolyam 4 680 Ft AP-010910 A mi világunk 1. 650 AP-010911 A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 440 FI-501020101/1 Ábécés olvasókönyv 1. osztályosoknak 500 AP-012005 Első daloskönyvem 1. 540

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA. Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr.

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA. Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr. Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr. MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 11. modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul: Az abszolútérték-függvény és más nemlineáris függvények

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben