Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani"

Átírás

1 Jelek és jeltípusok A jel: olyan látható, hallható, tapintható, érzékelhető fizikai jelenség, amely észlelője számára többet vagy mást jelent, mint amit a megjelenésekor közvetlenül felfogunk. Bármilyen jelenség lehet jel, ha az jellé válik, jelként működik, és jeleként fogják fel. Jelnek azt tekintjük, amit a jelet használó csoport elfogad, és a neki tulajdonított jelentésben használ is. A jeleknek tulajdonított jelentés legtöbbször közmegegyezésen (konvención) alapul. Pl. közlekedési táblák jelei, egy-egy állam jelképei (zászló, címer, stb.), nyelvi jelek. A jelek sohasem önmagukban vannak jelen, hanem más jelekkel együtt jelrendszer. A jelek csoportosítása A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani 1. a jelek eredete szerint: a) természetes jelek pl. a tűz füstje b) mesterséges jelek pl. karjelzések, írásjelek 2. a jel és a jelölt dolog közötti viszony szerint: a) ikon: ha a jelölő és a jelölt dolog között valamilyen hasonlóság van pl. térkép, b) index: azok a jelek, amelyek nem hasonlítanak a jelölt dologra, de van közöttük valamilyen valóságos kapcsolat, valamilyen (ok-okozati, logikai, térbeli vagy időbeli) érintkezés pl. közlekedési jelzőtáblák köréből a haladási irányt jelölő tábla) c) szimbólum: a jelölő és jelölt dolog között nincs kapcsolat, csupán megállapodás, hagyomány köti össze őket pl. nemzeti lobogó színei, a matematika jelei, a legtöbb nyelvi jel A szavak jelentése A szavak alkotóelemei a morfémák jelentéssel bíró nyelvi jelek (=jelentéselemek) - Tőmorfémák: fogalmi jelentéssel rendelkeznek, a szavak szótári jelentésnek hordozói - Toldalékmorfémák: viszonyjelentésük van A szavak jelentése elsődlegesen a szóelemek jelentéséből jön létre, de a jelentést befolyásolhatja a szöveg is, amelyben az adott szó szerepel. - Denotatív jelentés: minden nyelvi elemnek van valamilyen, a körülöttünk levő valóságra vonatkozó elsődleges jelentése, alapjelentése. A szavak denotatív jelentését szövegkörnyezet nélkül is megértjük. - Konnotatív jelentés: a nyelvi elemek a szövegben kaphatnak másodlagos, származékszerű jelentést is. A szöveg hatására a szóhoz új képzettársítások (asszociációk) is kapcsolódnak, azaz hat ránk a szó konnotatív jelentése is. ld. szépirodalmi művek a két jelentés egyszerre hat ránk.

2 STILISZTIKA Mi a stílus? - Stílus: a stílus szó a köznyelvben sokfélét jelent: nyelvi kifejezésmódot, sajátos magatartásbeli szokást, jellemző viselkedési módot, modort. Beszélhetünk életstílusról, munkastílusról, egyéni stílusról és korstílusról is. - A stílus eredeti jelentése íróvessző, mellyel a rómaiak viasztáblákra írtak. - Napjainkban a stílus olyan kifejezésmódot jelent, amely a szöveg egyes nyelvi és nem nyelvi elemeinek céltudatos kiválasztása és összekapcsolása által jön létre. A szövegelemek kiválasztásának és összekapcsolásának az a célja, hogy a kommunikációs tényezőknek megfelelő nyelvi változat jöjjön létre. Beszéd, nyelv, szöveg, stílus - Beszéd: nyelvből születik, nyelvi elemeket használunk fel - Beszéd megfogalmazásának módja => stílus - Szöveg és stílus egyszerre születik a beszédben, a stílus milyenségét a kommunikációs tényezők szabják meg. Stílus nincsen szöveg nélkül, és minden szövegnek van stílusa. - Bármilyen nyelvi egységnek (hangnak, szóelemnek, szónak, szószerkezetnek, mondatnak) lehet stílusértéke a szövegben, és kihat a szöveg egészére, jelentésére. - Nemcsak a szövegeknek van stílusuk, hanem a szerzőknek és a koroknak is. Stíluseszközök Minden szövegalkotó válogat és kombinál, amikor szóban vagy írásban fogalmaz. Választási lehetőségünk minden nyelvi szinten és a szövegalkotó elemek szintjén is van. Választhatunk különféle hangzású és jelentésű szavak, közvetlen és közvetett (metaforikus, képi) kifejezésmód, illetve műfajok (és műfaji sajátosságok) közül. A stíluseszközök kiválasztását és társítását (kombinációját) meghatározzák a kommunikációs folyamat tényezői (a szövegalkotó, a szövegbefogadó, a téma, a kommunikáció célja és a beszédhelyzet). A szövegbefogadók (a hallgatók vagy olvasók) számára a kommunikációs tényezőktől függően bárminek lehet hírértéke, kifejezésbeli többlete, más szóval stílusértéke. Így stíluseszközzé, más néven stíluselemmé válhatnak: a hangok, a tőtípusok és a toldalékváltozatok, a szavak, a szószerkezetek, a mondatok, a szövegalkotó elemek és a szöveg megformáltsága, valamint a szöveg nem nyelvi jelei is. Amikor a szövegelemek gyakoriságát kutatjuk, mindig a hasonló típusú, hasonló kommunikációs helyzetű szövegekhez viszonyítunk. Sőt, valamely elem gyakoriságát a szöveg többi részletéhez képest is vizsgálhatjuk. A stíluseszközök alkalmazásának a célja, a stílus lényeges eleme a hatás és az esztétikum. Amikor a stíluseszközök közül válogatunk, és elrendezzük őket, arra törekszünk, hogy közleményünk minél hatásosabb, minél kifejezőbb legyen. Célunk a kommunikációs körülményeknek (a kommunikációs célnak, helyzetnek, a szövegbefogadónak stb.) való megfelelés, idegen szóval az adekvátság is.

3 Mi határozza meg a stílus? - Amikor szóban vagy írásban szöveget alkotunk, hatnak stílusunkra a magyar nyelv sajátosságai. - Minden kornak más-más a stílusa, mások a nyelvi divatok is. A korstílus jegyeit is akarva-akaratlanul magunkon hordozzuk, ez hat szövegalkotásunkra. Stílusunkra hat közösségünk => csoportstílus. - Szövegalkotáskor mindig a megfelelő műfaj és szövegtípus szabályaihoz igazodunk, figyelembe vesszük a kiválasztott szövegtípus stílusbeli követelményeit. A stílusra hatnak a kommunikációs folyamat tényezői is. - A szöveg stílusa függ a szövegalkotótól, a befogadótól és kettejük viszonyától. Valamint a közlést közvetítő csatornától, az üzenet tárgyától és a közlés céljától, a közlemény formájától (szóbeli/írásbeli), a kódtól, a kommunikációs jelektől. - Mindenkinek van egyéni stílusa. *************************************************************************** A zeneiség stíluseszközei - a hangok zenei hatása: A hangoknak önmagukban nincs jelentésük, de van esztétikai hatásuk, kifejezőerejük. a hangok és hangkapcsolatok kellemes vagy kellemetlen benyomást kelthetnek bennünk. A hangok képzési sajátosságaiból fakadó eltérések miatt egyes szavakat, szövegrészleteket jó hangzónak, míg másokat rosszul hangzóknak érzünk. Jóhangzás (eufónia): pl. zöngés mássalhangzók (ballag), magánhangzók változatossága (fülemüle) Rosszhangzás (kakofónia): pl. mássalhangzók torlódása (strand), a magánhangzók egyhangúsága (megvesztegethetetlen) - a hangszimbolika: Egyes hangokat vidámabbnak, világosabbnak érzünk (i, e), míg másokat inkább sötétebbnek, szomorúbbnak (u, o). A hangokkal a szövegben érzelmeket, állapotokat fejezhetünk ki. Ezt a hatást, kifejezőerőt hangszimbolikának nevezzük. A hangok hatása függ szövegbeli gyakoriságuktól. A zeneiség stíluseszközei a szöveg kifejezőerejét erősítik fel. - az alliteráció: betűrím, ugyanaz a hang ismétlődik a szavak elején. pl. Fáradhatatlan felhők görgetik / az égen lomha lavináikat. (Szabó Lőrinc: Pannón ősz) - a hangutánzó és a hangulatfestő szavak: hangalakjuk felidézi vagy sejteti a szavak jelentését. Zendül, kondul szent harangszó, / Csengve, bongva messze hangzó. (Arany János: Ünneprontók) Hümmögött egyet a legény, utána Lőrincre nézett. (Tamási Áron: Teremtett világ)

4 - a hangalaki újítások: egy-egy szó szokásos hangalakjának a megváltoztatása (Petőfi Sándor: Nézek, nézek kifelé Sétafikáltam) - a rím: fokozza a zeneiséget, a szöveg hatását. a sorvégi hasonló hangzású hangok összecsengése valamilyen hangulatot kelt, összekapcsolja a rímelő szavakat jelentésben, ezáltal erősíti, módosítja a szöveg jelentését. - a ritmus: a szöveg zenei hatását fokozza. Pl. rövid szótagok gyors mozgást sugallnak. ( Ninini: / Ott az ürge, / Hű, mi fürge, / Mint szalad! Petőfi S.: Arany Lacinak) - enjambement: sor végi áthajlás. Szerepe a szövegtől függően a gondolat megszakítása / továbblendítése / tartalomkiemelés / feszültségkeltés. - a mondat- és szövegfonetikai eszközök: a hangzó szöveg hatását fokozzák. (Hangsúlyozás, hangszínváltozás, hanglejtésváltozás, beszéddallam, szünet, hangerő) *************************************************************************** A szókincs stilisztikai vizsgálata Amikor fogalmazunk, meghatározza a szöveg stílusát, jelentését a szó- és kifejezéskészlet, amelyből válogatunk. A hangalak és a jelentés kapcsolatának stílusvizsgálata - a többjelentésű szavak ( Minden ember legyen ember ) - az azonos alakú szavak (homonimák) ( Jaj de nagy volt az a mérték, / Mivel a bánatot mérték! ) - a rokon értelmű szavak (szinonimák) - az ellentétes jelentésű szavak (antonimák) ( Fekete városban fehér torony látszik. ) A szókincs mint stíluserő: a szöveg vagy szövegrészlet stílushatása gyakran származik abból, hogy a szövegalkotó milyen szókincsrétegből meríti a szöveg szavait, kifejezéseit - a tájnyelvi szavak: környezetfestő, hangulatfelidéző szerepük lehet a szövegben. népi alakok beszédében természetes módon keverednek a tájnyelvi szavak a köznyelvi kifejezésekkel. (pl. Petőfi: A helység kalapácsa) - archaikus szavak: azok a szavak, melyek nyelvünkből ugyan már kivesztek, csak az írók, költők használják fel őket a szöveg hatásosságának a fokozására - neologizmusok: új szavak alkotása - idegen szavak: sokféle stílushatás elérhető vele pl. szakzsargon - a csoportnyelvi szavak - a különféle szófajú szavak: a szöveg jelentését befolyásolja, különösen, ha 1-1 szófaj a szokásosnál nagyobb számban szerepel a szövegben. (Pl. névszók állapotszerűséget, mozdulatlanságot sugall => névszói (nominális) stílus, igék verbális stílus)

5 - szófaji átcsapás: egy szó a köznyelvitől eltérő szófaji szerepben szerepel a szövegben. - a tulajdonnevek: írók által kitalált beszélő nevek pl. Csokonai: A méla Tempefői Gróf Fegyverneki, Báró Serteperti, Tökkolopi - szólások, közmondások - az állandósult szókapcsolatok *************************************************************************** A szóalakok és a mondatformák mint stíluseszközök Amikor szöveget alkotunk, nemcsak a szavak közül, hanem a különféle grammatikai formák közül is válogatunk. Hasonló jelentésű szavakat, szószerkezeteket és mondatokat különféle grammatikai alakokkal fejezhetünk ki. - szóalakok: a szóalkotás módja is stílushatás forrása lehet. A képzett szavak stílushatását akkor fedezzük fel igazán, ha összevetjük őket nem képzett változatukkal. (pl. gyakorító ige képzője kedélyességet, szinte idillikus hangulatot sugall, szenvedő igealak emelkedettség, fennköltség) - szószerkezeti megoldások (pl. több jelzős szerkezet egymás mellett) - szórend: (szokatlan szórend = inverzió) Pl. Légy híve rendületlenül / hazádnak, oh magyar - mondatforma (állító és tagadó mondatforma szembeállítása Tisza be nem vette, / Partjára vetette. ) - mondatfajta (pl. retorikai kérdés) - mondatrend - mondatterjedelem 1. Alakzatok A szöveget úgy alakítjuk, hogy a kommunikációs céloknak minél jobban megfeleljen. Ezeknek a szövegátalakító eljárásoknak az eredményeként születnek az alakzatok. Ezek az átalakítások valamely nyelvi szinthez kötődnek hangalakzatok, szóalakzatok, mondatalakzatok, gondolatalakzatok. Az alakzatok szerepét csak szövegkörnyezetben lehet vizsgálni. Az alakzatok lehetővé teszik, hogy a szöveg nagyobb kifejezőerőt kapjon. Legfontosabb alakzatok: - ismétlés (szóismétlés, szókapcsolatok ismétlése, mondatok megismétlése) - refrén: állandóságot érzékeltet, a gondolat kifejezőerejét erősíti, játékosságot kölcsönöz a szövegnek

6 - tőismétlés (figura etimologica) kértem kérve egyszerre érzékelteti az állandóságot és a változást - párhuzamos szerkezet: hasonló felépítettségű szerkezeteket állítunk egymás mellé. Párhuzam lehet tagmondatok, mondatok vagy nagyobb szövegegységek között. Hervadt az a rózsa, / Kinek színe nincsen, / Bágyadt az a madár, / Kinek társa nincsen. - ellentét: értelmi, érzelmi nyomatékosítás. Szavak, kifejezések, tagmondatok, mondatok, nagyobb szövegrészek szembeállítása. - paradoxon: látszólagos ellentét nem lelé / Honját a hazában. - felsorolás: célja a megerősítés, sokoldalú megvilágítás. Ha azonos mondatrészi szerepben levő, nem rokon értelmű szavakat sorolunk fel Az emberöltő kel, nő, zajg, bomol, Küzd, hömpölyög, él s éltet szűntelen. - részletezés: a mondanivaló aprólékos kibontása, segíti a fogalomtisztázást. Tavaszodik, lágy az idő, / Kihajt a fű, kövéren nő. - Halmozás: azonos szófajú és mondatrészi szerepű, gyakran rokon értelmű szavak, kifejezések együttes megnevezését jelenti. A halmozást is a közlésvágynak, a szabatosság igényének, az érzelmi elragadtatás kifejezésének a célja hozza létre. ( Sírjatok, szemeim, / Hulljatok, könnyeim, / Gyakran áztassátok / Elhervadt orcáim! - fokozás: olyan alakzat, amelyben egy tartalmi és hangulati skála sorrendjében soroljuk fel a rokon értelmű szavakat, kifejezéseket: Hej, ne búsulj s ne bánkódj, / Ne is siránkozzál! - túlzás: az érzelmi hatás kedvéért felnagyítja vagy kicsinyíti a jelenségeket Tenger virág nyílik tarkán körülötte. A túlzással rokon stíluseszköz a gúny és az irónia. - irónia: a nevetségesség forrása. A látszólagos magasztalás mögött elítélés, elmarasztalás bújik meg, melyet a szövegkörnyezet leplez le - gúny: a képtelenségig felnagyítja egy jelenség negatív vonásait ( Sehallselát Dömötör / buta volt, mint hat ökör. ) 2. Szóképek Az összekapcsolódó szavak a szövegkörnyezet hatására képes értelmet kapnak. A képek csak a szövegkörnyezetben értelmezhetők képnek, és a képi ábrázolás e kettős szerepében rejlik stílushatásuk. A képek egyrészt a dolgokat magyarázzák, megvilágítják, szemléltetik, tehát a megértést szolgálják. Emellett elképzeltetnek, szemléltetnek, meglepetést keltenek, tehát érzelmi, hangulati hatásuk van. A képek jelentése 3 elemből tevődik össze: azonosított + azonosítóból + azonosítást jelző tulajdonság (pl. kéz) (pl. hattyú) (pl. fehérség) Köznyelvi példák: Bogaram! Macikám! a kancsó füle, hegygerinc Szólásokban: Áll, mintha gyökeret vert volna a lába.

7 Fajtái: - metafora: (névátvitel) a leggyakrabban előforduló szókép. névátvitellel két fogalmat kapcsol össze valamilyen szemléletbeli vagy szerepbeli hasonlóság alapján. Kétféle lehet: teljes (mind az azonosított, mind az azonosító megjelenik, pl. Hálót fon az est, a nagy barna pók. ) vagy csonka (csak az azonosító elemet tartalmazza, pl. Ne ítélj meg, virágom! ) Szófaj alapján megkülönböztetünk főnévi, melléknévi (melléknévi igenévi) és igei metaforákat. - megszemélyesítés: élettelen dolgokat élőként mutat be. (pl. természeti jelenségeket, tárgyakat, fogalmakat, állatokat, emberi cselekvéseket) - szinesztézia: különféle érzéki benyomásokat kapcsol össze egy képben. Nagyfokú sűrítő erejében rejlik a stílusértéke. - allegória: egy elvont fogalmat elevenítünk meg egy érzéki képben, képsorban. A kettős értelem egyidejűleg érvényesül. Mind a képi, mind a gondolati tartalom megtartja önállóságát, és a képsor minden mozzanatának megfeleltethető a jelentés egy-egy eleme. Pl. Toldi álomallegória - szimbólum: ködösebb, homályosabb szókép, egymástól távol levő dolgokat kapcsol össze. Valamely gondolat, eszme, érzelem jelképe. pl. rabság = lánc, házastársi hűség = gyűrű - metonímia: ha két fogalom között ok-okozati kapcsolat vagy bármilyen (pl. térbeli, időbeli, rész-egész) érintkezés van, akkor az egyik nevet felcserélhetjük a másikkal, azt a másik értelemben használjuk. Pl. Nem hozok a házra semmi veszedelmet, térbeli érintkezés Visszajő tavaszra, rózsavirágzáskor. / Ha akkorra sem jő, búzaaratáskor időbeli érintkezés Leesett a vas a lovam lábáról anyagnév Két szeméből a bánat ered ok-okozat - szinekdoché: a metonímia alfaja. Fajtái:1. rész jelöli az egészet pl. Itthon vagyunk; pata és küllő / a tanyaház előtt megállnak. 2. nemfogalom és a szűkebb fajfogalom felcserélése pl. Holott kikeletkor az sok szép madár szól 3. egyes számú szót használunk többes számú helyett Már búcsúzott az élet, / eltávozott a szerelem, / fáradt sugár mosolygott / a gyér, pirosló levelen.

8 A képszerűség egyéb stíluseszközei - hasonlat: közös tulajdonságuk alapján kapcsol össze, állít párhuzamba két dolgot hasonlított (a magány állapota) + hasonló (almahéj) + hasonlítás alapja (mindkettő betakarja az embert) Mint héj az almát, borít a magány. mint, módra, -ként - körülírás: a fogalom közvetlen megnevezése helyett valamilyen jellemző jegy kiemelésével idézzük fel az elhangzott fogalmat pl. szemem árja megindul - szépítő kifejezés (eufemizmus) pl. halál = temetőbe költözött - komplex kép: ha a szóképek, alakzatok egymásba kapcsolódnak (ld. József Attila) *************************************************************************** A nem nyelvi stíluseszközök 1. A hangzó szöveg nem nyelvi stíluseszközei: megerősítő vagy megkérdőjelező szerepük lehet - mondat és szövegfonetikai eszközök (hangerő, hangsúly, hangmagasság, hangszín, tempó, szünet) - tekintet - arcjáték (mimika) - gesztusok - testtartás - térköz - hallgatás - külső megjelenésünk 2. Az írott szöveg nem nyelvi stíluseszközei - ábrák - tagolás - tördelés - tagolójelek - kiemelések - betűtípus - színek - keret - aláhúzás - írásjelek

9 A szövegformálás mint stíluseszköz A szöveg megformáltsága is stíluseszközzé válhat. A szövegformálás stíluseszközei: - a mondat- és szövegfonetikai eszközök használata - a jelentésbeli és a nyelvtani összekapcsoló elemek - az utalások - az egyeztetés - a téma-réma viszonyok - a kulcsszók hálózata a szövegben A szöveg stílusát meghatározzák az időbeli, a térbeli és az oksági kapcsolatok, a szövegtípus sajátosságai és a szerkezeti tagoltság is. *************************************************************************** A stílusrétegek és a stílusárnyalatok A stílusrétegek fajtái: (szövegek kommunikációs színtere alapján) 1. magánéleti - különféle szóbeli és írásbeli szövegtípusok (párbeszéd, pletyka, levél, üzenet, telefonálás stb.) - kötetlen társas érintkezéskor használjuk - kommunikációs funkciók változatossága - az érzelemkifejezés szabadsága - gyakoriak a tagolatlan mondatformák (megszólítások, köszönések) - hiányos, közbevetéses, félbehagyott mondatok gyakorisága - mellérendelő mondatok - lazább mondatkapcsolódások - kevésbé kötött a szövegek kohéziója - nem olyan átgondolt a tagolásuk - kevésbé következetes a felépítésük - témaváltás, témától való elkalandozás - kifejtetlenség jellemző - változatos szókincs (gyakran kül. stílusrétegekből pl. regionális köznyelv, tájnyelv) - szófajok: gyakoriak a módosítószók, indulatszók, kötőszók, funkció nélküli töltelékszók - nem nyelvi jelek használata - közvetlen, de gyakran gunyoros, tréfás, sőt durva stílusárnyalatú szövegek 2. közéleti - szónoki beszéd, előadás, felszólalás, hozzászólás - hangsúlyos szerepet kap bennük a felhívás, a meggyőző érvelés - célja elsősorban a meggyőzés - hatásosságra való törekvés => különféle stíluseszközök (alakzatok, szóképek)

10 - igényes, választékos szóhasználat - ünnepélyesség - világos, szemléletes nyelvezet, közérthetőségre törekszik - a szöveg felépítése áttekinthető 3. hivatalos - különféle intézmények használják maguk között, ill. az emberekkel való érintkezésben - kérvény, pályázat, rendelet, hivatalos levél, hivatali tájékoztató, jegyzőkönyv - tájékoztató céllal alkotják - nem feltétlenül törekszenek világos, szemléletes mondatszerkesztésre, közérthetőségre - terjedelmes, összetett mondatok, sablonszerű mondatformák - szókincs: egy része a jogi szaknyelvből merít, ill. kötőszók, szakszók, idegen szavak - sok ismétlés, gyakran túl részletezően fogalmaz (pontosság miatt) - terpeszkedő kifejezések, terjedelmes szószerkezetek, zárójeles megjegyzések - személytelen hangnem - nyelvhasználatuk nem mindig igényes, pl. nyelvi, szövegszerkesztési hibák 4. tudományos - előadás, felszólalás, ismertetés, cikk, értekezés, tanulmány, monográfia - kommunikációs célja a tájékoztatás - szakkifejezések, pontos szóhasználat - nincs érzelemkifejezés - hivatkozások, idézetek - idegen szavak - mondatszerkesztésük világos, áttekinthető, világos szórend - alárendelő, összetett mondatok (gyakran ettől túl bonyolult) - szövegkapcsolatokat jelző utalószók, kötőszók - kijelentő mondatok - képszerűség hiányzik - logikai rendre épülő lineáris szerkesztéstípus - szakmai közönségnek - ismertető, magyarázó részek - tudományos szakszók - érthetőség - igényes mondatszerkesztés, jól követhető szöveg (gyakori ismétlések, utalószók, kötőszók) - az előadásokat gyakran szemléltetés kíséri 5. publicisztikai stílus - cél: a hallgatók, olvasók világos, egyértelmű tájékoztatása - témája valamilyen időszerű esemény - stílusa szövegműfajtól függ (hír - tárgyilagosság, glossza érzelemkifejező, felhívó mozzanatok)

11 - stílusrétegek keveredése - állandósult szókapcsolatok, neologizmusok, divatszók, közhelyek - világosság, áttekinthető mondatformálás - szoros kohézió - lineáris, párhuzamos vagy ellentétes felépítésű - jól tagolt - a címnek kiemelt szerep (témamegjelölő/figyelemfelhívó) Külön csoportot alkotnak stílussajátosságaik alapján a szépirodalmi szövegek. - minden alkotás egyedi, magán viseli alkotójának stílusjegyeit - egyéni - sokszínű - stíluseszközök => érzelemkifejezés, esztétikai hatáskeltés - stílusuk műnemtől és műfajtól is függ - többletjelentés olvasó szerepe megnő Az egyes stílusrétegeken belül eltérések lehetnek aszerint, hogy a stílusréteg írásbeli vagy szóbeli változatáról van-e szó. A stílusrétegeket tovább árnyalják, színezik a stílusárnyalatok. Pl. szókincs milyen nyelvi rétegből származik (köznyelvi, népies, szlenges)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése 1. A szóbeli közlés megértése CLASA a Va OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PROPUNERE DE REVIZUIRE 2008 V. osztály végén a tanuló V. osztály végén a tanuló 1.1. 1.1. felismeri

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Az érintkezésen alapuló szóképek és a szóképekhez hasonló stiláris eszközök

Az érintkezésen alapuló szóképek és a szóképekhez hasonló stiláris eszközök Az érintkezésen alapuló szóképek és a szóképekhez hasonló stiláris eszközök A foglalkozás szerkezeti felépítése: 1. A házi feladat megbeszélése, ellenőrzése 2. Motiváció (képek és irodalmi idézetek párosítása)

Részletesebben

BEVEZETÉS. A tantárgy célja

BEVEZETÉS. A tantárgy célja BEVEZETÉS A 21. század információs társadalmában, globalizálódó világunkban talán minden eddiginél nagyobb szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak. Biztos és állandó értékeket közvetít, kapcsolatot

Részletesebben

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, 1900. Singer és Wolfner. Megtartottam

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola Helyi tanterv Közismereti program Szakiskola Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA... 3 KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)... 4 Célok és feladatok... 4 Időkeret, óraszámok...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Vizsgafejlesztő Központ NYELVI IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR ARANY JÁNOS: MAGÁNYBAN Az óra lüktet lassu percegéssel,

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Kommunikáció magyar nyelv és irodalom SZAKISKOLA 9 10. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 1 Célok Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik

Részletesebben

Babits Mihály verseinek elemzése

Babits Mihály verseinek elemzése Babits Mihály verseinek elemzése 1. A lírikus epilógja 2. Jónás imája 3. Mint különös hírmondó 4. Ősz és tavasz között 5. Esti kérdés 6. Fortissimo 1. A lírikus epilógja (1903) A vers költői utószóként

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében

A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében 1996. augusztus 45 DANYI MAGDOLNA A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében Pilinszky költészetének komplex költoi képeit a szakirodalom emlékezetem szerint nem elemezi, legfeljebb értelmezi azokat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

A gimnáziumi magyar nyelvtan ismeretanyag vázlata

A gimnáziumi magyar nyelvtan ismeretanyag vázlata A gimnáziumi magyar nyelvtan ismeretanyag vázlata Tartalom: I. A kommunikáció II. A jel III. A nyelv IV. A nyelvtörténet V. A nyelvújítás VI. A nyelvmővelés VII. A hang VIII. A szóelem IX. A szó X. A szófaj

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УГОРСЬКОЇ МОВИ для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» (спеціальність 014 Середня освіта

Részletesebben

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry T9-2016

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry T9-2016 Keresztnév: Vezetéknév: TESZTFORM Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry eloslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ ZONOSÍTÓ SZÁM T9-2016 1667 Kedves Tanulók!

Részletesebben

Petőfi Sándor verseinek elemzése

Petőfi Sándor verseinek elemzése Petőfi Sándor verseinek elemzése 1. Temetésre szól az ének (1843) 2. A csaplárné a betyárt szerette (1844) 3. A természet vadvirága (1844) 4. Itt állok a rónaközepén (1846) 5. A XIX. század költői (1847)

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

Nagy László cím adása 1953 és 1973 között

Nagy László cím adása 1953 és 1973 között TAMÁS 1966 = LAJOS, TAMÁS, Etymologisch- Historisches W örterbuch der ungarischen Elemente im Rumanischen. Budapest, 1966. TIKTIN-MIRON = H. TIKTIN, Rumanisch-deutsches Wörterbuch; 2. überarbeitete und

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Magyar nyelv szóbeli érettségi tételek a 2014. évi novemberi szóbeli érettségi vizsgához

Magyar nyelv szóbeli érettségi tételek a 2014. évi novemberi szóbeli érettségi vizsgához 1 Magyar nyelv szóbeli érettségi tételek a 2014. évi novemberi szóbeli érettségi vizsgához 2 1. Témakör : Ember és nyelv 1 Tétel : Nyelvcsalád, nyelvtípus : Fogalmazzon egy ötperces kiselőadást a nyelvek

Részletesebben

A belső (intern) érettségi írásbeli vizsga értékelése

A belső (intern) érettségi írásbeli vizsga értékelése A belső (intern) érettségi írásbeli vizsga értékelése A) táblázat Az értékelés összetevői: 1. Külső forma, azaz íráskép. 2. Tartalmi összetevők: tartalmi, szerkezeti, stilisztikai, helyesírási és nyelvi

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben Pandora Könyvek 36. kötet H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti

Részletesebben

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK Bősze Péter Laczkó Krisztina Kötőjelek BEVEZETÉS Nyelvünkben a szókapcsolatok írásmódjában mindig az egyszerűsítésre törekszünk: a különírás a legegyszerűbb írásforma, ennél jelöltebb a teljes egybeírás,

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szint gyakorlati vizsga Javítási-értékelési útmutató 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő minden jó választ el kell fogadni! NYELVI-IRODALMI

Részletesebben

HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK

HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK 3 évfolyamos szakiskolai képzés Szakiskolai képzés esetén a heti és éves közismereti óraszámok: Testnevelés 5 óra* (3+2) 180* (108+72) 5 óra* (3+2) 180* (108+72) 5 óra*

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk FOGALOMTÁR abgang (német) Elmenetel, kimenetel. Így nevezik a színész vagy énekes hatásos távozását a színpadról. Abgangmondat: hatásos, csattanós, tapsot provokáló mondat, mielőtt a színész távozna a

Részletesebben

MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT IRODALOM

MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT IRODALOM MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT IRODALOM Kérjük, először olvassa el figyelmesen a feladatokat, csak ezután döntsön saját belátása szerint a kidolgozás sorrendjéről és az időbeosztásról! Válaszaiban

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Magyar Tudományos Akadémia textológiai bizottságának közremûködésével összeállította PÉTER LÁSZLÓ A Függeléket KULCSÁR PÉTER (latin) KOVÁCS ILONA (francia)

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én SZÓBELI FELADATOK Válasszon ki egyet a szóbeli témák közül! A felkészüléskor készített vázlatot használhatja a háromperces megnyilatkozáskor,

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

MEDGYES SÁNDOR Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád Ripacs című művében

MEDGYES SÁNDOR Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád Ripacs című művében MEDGYES SÁNDOR Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád Ripacs című művében Ripacs Csak a bukás várt, látom magam is. Elméláztam a fák közt. Óh szelid, Örök kulisszák! S mikor tüzeit Rámköpte a reflektor:

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A felvidéki alapiskolák felső tagozati magyar nyelvtankönyveinek néhány grammatikai sajátossága

A felvidéki alapiskolák felső tagozati magyar nyelvtankönyveinek néhány grammatikai sajátossága Cs. Nagy Lajos A felvidéki alapiskolák felső tagozati magyar nyelvtankönyveinek néhány grammatikai sajátossága A tankönyvek szerepéről, fontosságáról mindig megoszlottak a vélemények. Sokan úgy gondolják,

Részletesebben