A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat"

Átírás

1 A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához Küldetésnyilatkozat Mi, Pörbölyön tanító pedagógusok olyan iskola megteremtésén dolgozunk: ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértı, motiváló és szeretı légkör veszi körül ıket, ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megırizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelı módszerekkel tanulhatnak a diákok, ahol a széleskörő tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlıdhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, ahová mindezekért a szülık szívesen hozzák gyermekeiket, ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülık és a fenntartó igényeihez. Iskolánk legyen, nyílt befogadó értékrenddel rendelkezı intézmény, mert Az egynyelvő és egyszokású ország gyenge és esendı. Ennélfogva megparancsolom Neked Fiam, hogy a jövevényeket Jóakaratúan gyámolítsad És becsben tartsad Hogy nálad szívesebben tartózkodjanak Mintsem másutt lakjanak (Szt. István intelme fiához) A szülık elvárása alapján törekszünk arra, miszerint Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) Mindezeknek megfelelve tantestületünk saját magával szembeni értékrendjét így látja Ha mindig ugyanazt csinálod, mint eddig, akkor annyit is érsz el, mint eddig, de ha valami újat, mást izgalmasat szeretnél, gondolj arra, mi állhat még elıtted! (Ismeretlen szerzı) 1

2 Céljaink és feladataink az alapfokú nevelés-oktatás bevezetı és kezdı szakaszában óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépı kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti érdeklıdést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlıdését; vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységébıl az iskolai tanulás tevékenységeibe; a játékosságot megırizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során; tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a magasabb társadalom értékei iránt; iskolánk adjon teret és lehetıséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt; a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, fejlesszünk alapvetı képességeket és alapkészségeket. Feladataink: a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon pedagógiai munkánk középpontjában; a tanulói kíváncsiságra, érdeklıdésre épített, és ezáltal, motivált munkában fejlesszük a kisgyermekekben a felelısségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elı érzelemviláguk gazdagodását; adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz; mőködjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; figyeljünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek gyermekeink szociáliskulturális környezetébıl vagy eltérı ütemő fejlıdésébıl fakadnak; a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása 2

3 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a pedagógiai program eszközrendszerében Módszerek eljárások Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Csoportmunka közös Csoportmunka és alkotás. IKT alkalmazása. Tanulói egyéni munka; Differenciált alkotások felhasználása képességfejlesztés; illusztrációként. Múzeumok, tárlatok IKT alkalmazása az ismeretszerzés látogatása. eszközeként. Összehasonlító elemzés. Több érzékszervvel Differenciált rétegmunka A tanulók önálló kutató történı tapasztalás a jobb megismerés és tevékenységét támogató rögzítés érdekében. módszerek alkalmazása. Gyakorlatorientáltság Esztétikai értékítéletek. fejlesztése. Produktumok, tanulói Egy közös produkció és alkotások létrehozása. egyéni produktumok A tanulás és nem létrehozása. verbális eszközeinek Tanulmányi kirándulások alkalmazása. vagy erdei iskola a témában való elmélyülés céljából (terepgyakorlat). Győjtımunka. Múzeum és üzemlátogatás. Egyéni- és csoportmunka. Differenciált rétegmunka. IKT alkalmazása a téma minél sokrétőbb és szemléletesebb megközelítése céljából. Színház és múzeumlátogatás Csoportmunka. Differenciált egyéni munka. Differenciált csoportmunka. Kutatás, felfedezés Páros munka Egyénre szabott munkaforma Differenciált tananyagfeldolgozás 3

4 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a személyiségfejlesztés eszközrendszerében Személyiségfejlesztési feladatok Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Együttmőködési készség A tanulókat kialakítása, megerısítése felelısségvállalásra, Felelısségvállalás a közös önálló tanulási produktum létrehozásában célok kitőzésére Kitartás, szorgalom, ösztönözzük elkötelezettség erısítése a Együttmőködési projekt sikeressége készség kialakítása, érdekében. megerısítése Kommunikációs képesség játékok dalok fejlesztése Informatikai készségek hagyományok elsajátításával tudatos használata. Empátia. Konfliktus kezelés fejlesztése. A szolidaritás érzésének fejlesztése. A tantárgyak közötti merev határvonalak csökkentése. A tanítás-tanulás folyamatába alkotó jellegő feladatok meghatározása. A tananyag komplex elsajátítása és a csoportos munka révén a Sajátos, személyiséget is sokoldalúan fejleszti; Problémamegoldó képesség, empátia, megbízhatóság fejlesztése A tantárgyak közötti merev határvonalak csökkentése. A tanítás-tanulás folyamatába alkotó Logikai. Gondolkodás. Együttmőködés i készség. informatikai kommunikációs készség fejlesztése. Önismeret, akarati tényezı fejlesztése, Önálló, felelısségteljes munkavégzés kialakítása Egyéni tanulási útvonalak jellegő feladatok kialakítása meghatározása. 4

5 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a közösségfejlesztés eszközrendszerében Közösségfejlesztési feladatok Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program A különbözı szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, alkalmazkodó-képesség, tolerancia,együttmőködés feladatvállalás. Pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életébıl. Közös sikerek és kudarcok. Aktív környezetvédı szemlélet, magatartás kialakítása. Az iskolai és az iskolán kívüli helyszíneken rugalmas idıkeretek között, változatos módszerekkel, közösen végzett tevékenységekkel erısödik a közösségi szellem. A közösség szervezeti formáinak megismerése, abban eligazodás, másokhoz való alkalmazkodás. Találják meg - saját képességüknek egyéniségüknek megfelelı - szerepüket, helyüket a kisebbnagyobb közösségekben a program csoportmunkáinak teljesítése során. A sikerek, közös Az iskolai és az iskolán Alkalmazkod élmények révén fejlıdik önbecsülésük, önismeretük, egymáshoz való viszonyuk kívüli helyszíneken ó-képesség. rugalmas idıkeretek Együttmőköd között, változatos módszerekkel, közösen végzett tevékenységekkel erısödik a közösségi szellem. A közösség szervezeti formáinak megismerése, abban eligazodás, másokhoz való alkalmazkodás. és. Feladatvállal ás. A sikerek, közös élmények révén fejlıdik önbecsülésük, önismeretük, egymáshoz való viszonyuk 5

6 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységek eszközrendszerében Projektoktatás Moduláris Témahét Tanulói laptop oktatás program Konfliktuskezelés A közösen Differenciált A hátránnyal küzdı Egyéni képességeknek, végzett feladatmeghatározás. tanulók számára együttmőködési tevékenység, a Folyamatos motiváció a egyéni fejlesztési lehetıségeknek megfelelı csoportmunka tanulási kedv fenntartásáért. célok kitőzése a A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységek feladatszabás a projekt megvalósítása során. Szülı és gyermek közti kapcsolat erısítése Személyre szabott feladatokkal segíteni a kiscsoportokba való beilleszkedést Nagy fokú tolerancia minden résztvevı részérıl. Kooperatív technikák alkalmazása. elısegíti a beilleszkedést. A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének feltárása. A megfelelı beilleszkedés hatékony segítése. Fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttmőködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, motiváció folyamatos fenntartásával. Ismerjék fel saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot. Személyre szabott tanulás. konfliktuskezelıi képességét. 6

7 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a tehetség kibontakoztatását segítı tevékenységek eszközrendszerében A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek, Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Közös produktum A tanulók egyéni Differenciált Versenyeztetés készítése, interjú, ütemő munka és Tehetségekkel kiselıadás, dramatikus elırehaladása tanórán kívüli játék lehetıvé teszi a tevékenységek; Egyéni képességeknek, tehetséggondozást Lényegkiemelı együttmőködési lehetıségeknek képesség, önálló az megfelelı feladatszabás a projekt megvalósítása során. ismeretszerzés képességének fejlesztése SNI tanulók Közös tehetségének felfedezése az új eljárások során, kibontakoztatása produktum készítése, dramatikus játék táncban, kézügyességben, egyéb területen való foglalkozás: Személyiségépítés. Részvétel a különféle, nem csupán tanulmányi pályázatokon. 7

8 A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erısítése, a fokozott személyesség a munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony fejlesztés! Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz mérjük a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. A felzárkóztatást segítı programjaink tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek számára, tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük, logopédus és fejlesztı pedagógus segít a tanulási problémák csökkentésében, szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat, a diagnózisnak megfelelı terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat fejlesztı foglalkozás, korrepetálás, logopédusunk, fejlesztı pedagógusunk napi kapcsolatban van a gyerekekkel, s tanítóikkal rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat. Kölcsönösen tájékoztatják egymást az elért eredményekrıl, tanácsaikkal segítik a szülıket, pedagógusokat, a tanulási zavarral küzdı tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák megismerésében, alkalmazásában, rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, egyéni tanulási motiváció erısítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással közösség nevelı hatása (társak hatása sokszor erısebb, mint a pedagógusé), Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, tanulóinkban igyekszünk elérni az elsı osztályban szilárd alapkészségek kialakítását. A fejlesztés, korrekció, felzárkóztatás feltétele a korrekt, feltáró munka. Fontos az iskolaérettség szakszerő eldöntése, mely az óvoda és a szülı közös felelıssége. A problémák legkisebb jelzésszerő megjelenésére is odafigyelve az elsı osztályban a prevenció elve érvényesül, így nagyon sok esetben megelızhetı a késıbbi tanulási zavar. Az írás, olvasás, tanulás elıkészítı szakaszában mindig figyelünk a sikertelenség tüneteire. A tanulásban akadályozottság, nyelvi vagy részképesség-zavar sok kisgyermek számára lassúbb haladást tesz lehetıvé. 8

9 A problémák korai feltárása érdekében alsós fejlesztı pedagógusunk minden év decemberéig elvégzi a DIFER felmérést azon elsıs tanulóinkkal, akiknél valamiféle tanulási kudarc lehetısége áll fenn. A szülıkkel való kapcsolattartás folyamatos, igyekszünk meggyızni ıket a vizsgálatok szükségességérıl, és a folyamatos otthoni gyakorlás fontosságáról. BTM és SNI b tanulókat segítı program A BTM tanuló A BTMN tanuló az, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd, és aki a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre szorul. Az osztály létszámában 2 fıként kell beszámítani. Az SNI-b tanuló SNI-b tanuló az, aki a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; (1993. évi LXXIX. sz. tv ) Az osztály létszámában 2 fıként kell beszámítani. Iskolánk, alapító okirata alapján ellátja a BTM és az SNI-b tanulók integrált nevelését-oktatását. Számukra a Közoktatási törvény biztosítja a különleges gondoskodáshoz, a rehabilitációs célú foglalkozáshoz való jogot, mely a tanulót fogadó intézmény számára kötelezettséget jelent. (1993. évi LXXIX. sz. tv. 30. ) Bármilyen problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt fontosságú a gyermek-gyermek, gyermek-pedagógus, pedagógus-szülı közötti kooperáció és kommunikáció valamint a pedagógus megváltozott szerepe. Az integráló pedagógusnak új készségeket kell elsajátítania ahhoz, hogy mediátorként tudjon közremőködni az ép és a sajátos nevelési igényő gyerekek szüleinek párbeszédében. Helyzetkép Intézményünkben integráltan tanulnak a BTM és SNI-b tanulók a NAT alkalmazásával, a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján. Jellemzıik: Részképességzavarok - alapvetı eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának nehézsége következménye a tanulással kapcsolatos tevékenységek elutasítása 9

10 kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, gyenge önértékelési képesség jellemzi érzékenyebbek a meteorológiai változásokra fáradékonyság igénylik a pontosan meghatározott kereteket, érthetı és követhetı szabályokat A tanulók érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szakértıi és rehabilitációs bizottságokkal és a nevelési tanácsadókkal. A fejlesztés alapelvei, feladatok Alapelvek: A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulókra is érvényesek. Érvényesíteni kell azonban, a számonkérés és értékelés differenciálását. A szakértıi bizottság javaslata alapján - indokolt esetben - egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbıl az értékelés és minısítés alól a tanulót mentesíteni lehet. A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik. Gyógypedagógus, logopédus, fejlesztıpedagógus közremőködése szükséges a tanulók sajátos nevelési igényének kielégítésére. Feladatok: az egészséges énkép és önbizalom kialakítása a kudarctőrı képesség növelése az önállóságra nevelés A fejlesztı tevékenység területei Diszlexia, diszgráfia a testséma biztonságának kialakítása a téri és idırelációk kialakítása praktikus és verbális szinten a vizuomotoros koordináció gyakorlása a látás, hallás, mozgás koordinált mőködtetése az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemő, hangoztató-elemzı-szótagoló, a homogén gátlás elveit figyelembe vevı, valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész pályafutása alatt a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során az élı idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztı használatának megtanításával és alkalmazásával 10

11 Diszkalkulia az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése a testséma kialakítása a téri relációk biztonsága a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása a szerialitás erısítése segítı, kompenzáló eszközök használatának megengedése a fogalmak, így a szám- és mőveletfogalom kialakításakor a manipuláció elıtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, a vizuális megerısítés a fokozott mennyiségő gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítı technikák, eljárások megtalálása alkalmazása Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar Feladatok az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklıdésének, terhelhetıségének ismeretében a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése együttmőködés a családdal és más szakemberekkel fejlıdés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása Minden tanév elején a szakértıi bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló megfigyelése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig team munkában történik. Az integrált nevelés csak a különbözı szakemberek tervezett és tudatos együttmőködése keretében lehet eredményes. (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztıpedagógus, az intézmény pedagógusai,) Az egyéni fejlesztési tervek megvalósításban mindenki a maga kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra megtartása gyógypedagógusi kompetencia illetve felügyeletével fejlesztıpedagógus vezeti az egyéni fejlıdési lapokat. A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok korrepetálással, differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik. A rehabilitációs órák számát általában a szakértıi vélemény írja elı. Ennek hiányában, a közoktatási törvényben elıírt óraszám az iránymutató (adott évfolyamra kötelezıen elıírt óraszám 15%-a). A fejlıdés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint módosítható. Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülı bevonásával történik. 11

12 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítı program eszközrendszerében Projektoktatás Moduláris Témahét Tanulói laptop program oktatás Tevékenykedtetéssel sikerélményhez juttatás Egyéni képességeknek megfelelı feladatszabás a projekt megvalósítása során. Élményszerő tanulás, nem tanórai keretek közti ismeretszerzés, személyes tapasztalat útján szerzett tudás, hatékonyabban beépül a tudatba A mindennapi Élményszerő A tanuláshoz való életben jól tanulás a viszony áthangolása. hasznosítható, és motiváció, az Tanulási szokások sok érdeklıdés formálása, hatékony tapasztalással felkeltése révén tanulási módszerek megszerzett elsajátítása. tudás motiválja a gyerekeket A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése. A tanulók számítástechnikai eszközök iránt tanúsított magas fokú motivációs szintjének megtartása, e motivációs erı felhasználása a tanításitanulási folyamatban. Egyéni tanulási utak kidolgozása. 12

13 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a szülık, tanulók, iskolai pedagógusok együttmőködésének formáiban, továbbfejlesztésének lehetıségeiben. Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Szülıi tájékoztatók, Szülıi tájékoztató, Példamutatás. Az elektronikus A szülı, tanuló, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei. meghívók. Szülıi részvétel a megvalósításban, tárgyi feltételek megteremtésében. A létrehozott produktum bemutatása a (szülıi) nyilvánosságnak. segítség győjtımunkában, elıadások készítésében. a Az otthoni felkészülésnél és a győjtımunkánál szülıi segítségnyújtás. információcsere kialakítása a szülıi ház és az iskola között. 13

14 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges taneszközök az új oktatásszervezési eljárásokban Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program A projekt jellegébıl A tantárgyi modul Az adott témahét Az érintett A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke, adódó a tantárgy korábbi eszközrendszerét is magában foglaló olyan eszközrendszer, amely az adott projekt megvalósítását segíti, a Környezetvédelem hez szükséges speciális anyagok, munkaeszközök. jellegébıl adódó a tantárgy korábbi eszközrendszerét is magában foglaló olyan eszközrendszer, amely az adott modul megvalósítását segíti. (projekt) jellegébıl adódó a tantárgy korábbi eszközrendszerét is magában foglaló olyan eszközrendszer, amely az adott projekt megvalósítását segíti. tantárgyak eszközrendszerén kívül tanulói laptop, szoftverek az egyes tantárgyakhoz, tanulófelügyeleti rendszer, interaktív tananyagok. 14

15 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelı és oktató munkát segítı felszerelések jegyzéke Magyar nyelv és irodalom Szövegértés szövegalkotás kompetencia 1-2. és 3-4.osztály 1. Tapintható nagybetők-méret kb 16 cm 2. Tapintható kisbetők 3. Vésike Fülelı 4. ABC betőkártyák 5. Mondatalkotás 6 részes- Társasjáték dobozban 6. Egy nap Flóval 75 db kép 7. Kim hogy folytatódik a történet? 8. Mese-beszélı történetek 6 mese 9. Híres rajzfilmslágerek magyarul 1.CD 10. Híres rajzfilmslágerek magyarul 2.CD 11. Híres rajzfilmslágerek magyarul 3.CD 12. A nagy mesemondó CD-Szabó Gyula elıadásában 13. A nagy mesemondó 2.CD-Szabó Gyula elıadásában 14. Háromszor hét magyar népmese CD hangoskönyv 15. Olvassuk, és meg is értjük! 16. Betőkóstolgató1 17. Betőkóstolgató2 18. LÜK: Történetek a kísértetkastélyból a. Történetek a banyatanyáról b. Történetek a kalózhajóról c. Történetek a lovagvárból d. Futball e. Lovak 19. Bető hívóképek 20. Transzparensek: Kis írott betős ABC 21. Nagy írott betős ABC 22. Nyelvtan-helyesírás falitáblák 23. Kirakható tanítói betőkészlet: nyomtatott kis és nagy betők 24. Betősín fából 25. Fejmaszkok szerepjátékhoz 26. Szókártyák: Olvasás 27. Helyesírás 28. Társasjátékok: Aktivity 29. Aktivity professional 30. Betődominó 31. Betőkártya 32. Bető hívóképek 33. Transzparensek: Kis írott betős ABC 34. Nagy írott betős ABC 35. Nyelvtan-helyesírás falitáblák 36. Kirakható tanítói betőkészlet: nyomtatott kis és nagy betők 37. Betősín fából 38. Fejmaszkok szerepjátékhoz 39. Szókártyák: Olvasás 40. Helyesírás 41. Társasjátékok: Aktivity 42. Aktivity professional 43. Betődominó 44. Betőkártya 45. Bábparaván 15

16 Matematika Matematikai logika kompetencia 1-2. és 3-4.osztály 1. Számolószalag számkörig 1 m-es 2. Táblai mágneses forgatható korong 3. Méterrúd cm, és dm. Beosztással mőanyag 4. Táblai mágneses korongcsík 5. Mágneses százas tábla 6. Óra készlet 1 db tanári és 25 db tanulói óra 7. Kéz nagyságú kockák mőanyagból, 3 kockával 8. Számkocka 1-12 ig 10 cm piros 9. Számkocka 1-12 ig 10 cm kék 10. Számkocka 1-12 ig 10 cm sárga 11. Logico PICCOLO: Formák Minták Mennyiségek 12. Logico PICCOLO:Számolgató-20- as számkör 13. Összeadás- kivonás 100-ig Schubitrix 14. Szorzás 100-ig Schubitrix Egyszeregy 15. Osztás 100-ig Schubitrix 16. Összeadás 20-ig Schubitrix 17. Kivonás 20-ig Schubitrix 18. Schubitrix- Összeadás és kivonás 20-ig 19. Schubitrix- Összeadás 100-ig 20. Schubitrix- Kivonás 100-ig 21. Schubitrix- Szorzás és osztás ig 22. Schubitrix- Szorzás 1000-ig 23. Schubitrix- Osztás 1000-ig 24. Schubitrix- Hosszmértékek 25. Schubitrix- Idımértékegységek 26. Schubitrix- Súlymértékek 27. Kivonás számolókártya csomag 28. Összeadás 0-12-ig számolókártya csomag 29. Szorzás 0-12-ig számolókártya csomag 30. Osztás számolókártya csomag 31. Törtek-számolókártya csomag 32. Mágneses számolószalagok forgatható korongokhoz 33. Tanulói pénérmék mágnesfóliában 34. Multix-számolás húszig 35. Multix- Osztások a százas számkörben 36. Multix- Kis szorzótábla 37. Multix - Mőveletek a 100-as számkörben 38. Szorzótábla- kétoldalú színes eredménykártyákkal 39. Logikai készlet 40. Buszmegálló 41. Lady Bird számoló t 42. Teknı csenı 43. Colour Code 44. LÜK Már tízig számolok! 45. LÜK Már húszig számolok! 46. LÜK Már százig számolok! 47. LÜK Már szorozni, osztani is tudok! 48. Számolószalag számkörig 1 m-es 49. Varázstükör geometriához 50. Tizes rendszer/helyiérték/köbd.kszl.mőa. dobozban 51. Mérıpohár készlet skálávalőrmérték sorozat 52. Tanulói törtkorong készlet mőanyag 60db-os 53. Tanulói törtkészlet 54. Euro kassza tanulói Tanulói papírbankók 30 db 9x4-es 56. Tanítói mágneses bankjegyek és pénz (Ft) dobozban 57. Vonalzótartó derékszögő és egyenes vonalzókhoz 58. Egyenes mágneses vonalzó- 100 cm, színes, cm-dm 59. Vonalzókészlet tappancsos lábú körzıvel 60. Cubo fakockák 150 db, 2 cm 61. Cubo-feladatkártya csomagmax.33 db kockához 62. Pizzás társas ( törtek) 16

17 63. Transzparensek: számok ig 64. Számok bontása 10-ig 65. Az idı 66. Szorzó és bennfoglaló tábla 67. Mértékegységek 68. Síkidomok 69. Római számok 70. Kéttányéros demonstrációs mérleg és súlykészlet 71. Logikai lapok 72. Golyós számológép 73. Színesrúd készlet 74. Demonstrációs szám jel készlet 75. Matanda 76. Demonstrációs óra 77. Őrmérték sorozat 78. Méterrúd vonalzó cm-es vonalzó 81. Szögmérı 82. Törtkorong készlet 83. Helyiérték számoló 84. Hımérı 85. Logico fejlesztı játék 86. Geometriai testek 87. Pénztárgép Euro játékpénzzel 88. Játékok: Szorzókártya 89. Dobókockák IKT kompetenciafejlesztés osztály 1. i-doctum Interaktív tananyag Környezetismeret ( 2. i-doctum Interaktív tananyag Német 3. i-doctum Interaktív program matek kompetencia fejl.3.o. 4. i-doctum Interaktív program Szövegértés-szövegalkotás i-doctum Interaktív program Szövegértés-szövegalkotás i-doctum Interaktív program matek kompetencia fejl.1.o. 7. Gyöngyforrás internetes oktató.program 8. Gyermekjáték CD 1-2.oszt.iskolai hozzáférés.hálózati.telepítéssel 9. Játék a számokkal CD 3-4.oszt.iskolai.hozzáférés hálózati telepítéssel 10. Környezetismeret1 interaktív tananyag ( Mőszaki Kiadó). 11. Alsó tagozatos környezetismeret interaktív tananyagcsomag (Apáczai Kiadó) 12. Alsó tagozatos német nyelv interaktív tananyagcsomag(apáczai Kiadó) 13. Alsó tagozatos anyanyelvi interaktív tananyagcsomag(apáczai Kiadó) 14. Magyar nyelvtan2. interaktív tananyag (Mőszaki Kiadó) 15. Magyar nyelvtan 3. interaktív tananyag(mőszaki Kiadó) 16. Magyar nyelvtan 4. interaktív tananyag(mőszaki Kiadó) 17. Manó Kaland CD-ROOM 18. Manó Élıvilág CD-ROOM 19. Manó IQ CD-ROOM 20. ManóMuzsika1. CD-ROOM 21. ManóOlvasás2 CD-ROOM 22. Manó Nyelvtan CD-ROOM 23. ManóMatek1 CD-ROOM 24. ManóMatek2 CD-ROOM 25. ManóMatek3. CD-ROOM 26. ManóMatek4 CD-ROOM 27. Manó Német CD-ROOM 28. ManóNémet1 CD-ROOM 29. ManóNémet2 CD-ROOM 30. CD-ROM: Találmányok és feltalálók 31. Nyelvész I. 32. Sün suli helyesírás 33. Regék mondák hısök 17

18 34. Anyanyelvi gyakorló alsósoknak 35. Manó ABC 36. Manó olvasás I II. 37. Az elsı enciklopédiám 38. A magyar nemzet története 39. Betőkirakó 40. Dyslex 41. CD- ROM: Fantasztikus matekváros II 42. Szuperagy 43. Manó matek I. II. III. 44. CD-ROM: Manó élıvilág 45. Brehm: Az állatok világa 46. Életközösségek: Kis növényismeret 47. Erdı mélyén 48. Vadvirágos réten 49. Vizek mentén 50. Magyarország nemzeti parkjai I. II. 51. Varázslatos emberi test 52. Az ásványok világa 53. Utazás a naprendszerben 54. Zöld Ödön a földgömbön 55. CD-ROM: Manó német 56. Beszélı szótár: Német-magyar 57. Magyar-német Laptop program 1. A résztvevı gyerekek létszámának megfelelı számú CMPC, 2. a felügyelı szoftver mőködéséhez szükséges tanári számítógép, 3. valamint az eszközök számára kialakított töltı és tárolóhely. Német nemzetiségi nyelv Idegen nyelvi kompetencia 1-2. osztály 1. Hívóképek:Mindennapi tevékenység, cselekvés-igék 2. Hívóképek:Testrészek, ruházatkofferben, 50 db 3. A háztartásban 50 db 4. Mosógép szituációs játék 5. Schubitrix- Igék 6. Schubitrix- Fınevek: Mi tartozik össze? 7. Schubitrix- Melléknevek-ellentétek (németül) 8. Schubitrix- Fınevek: egyes-és többes szám 9. Játékos német Játékos német Játékos német Játékos német Szó- kincsesláda: Állatok 14. Zöldségek és gyümölcsök 15. Iskolában 16. Ruhadarabok 17. Étel-ital 18. Bevásárlás 19. Társasjáték: Német gyerekeknek Környezetismeret 18

19 1. Iránytő 2. Földgömb 3. Demonstrációs hımérı 4. Tellurium 5. Transzparensek: Négy évszak i. Téli madárvendégeink 6. Geológiai készlet 7. Tartályos bogárnézıke 8. A víz körforgását demonstráló eszköz 9. Fejlıdéspuzzle: Béka Pillangó 10. Térképek: Magyarország domborzata A föld országai Európa országai Magyarország természetvédelmi térképe Tolna megye 11. Nagyítók Társasjátékok: 12. Kérdezz felelek 13. Évmilliók nyomában 14. Ország város Egészség témahét 1-2. osztály 1. Sztetoszkóp 2. Fogmodell mőanyagból, fogmosás szemléltetı 3. Honnan származnak az élelmiszereink? Képkártya 4. Táplálkozzunk egészségesen- reggeli kosár 5. Táplálkozzunk egészségesen- ebéd kosár 6. Táplálkozási piramis Környezetvédelmi projekt 3-4. osztály 1. Pecsételı- A lepke kifejlıdése 2. Pecsételı- A béka kifejlıdése 3. Barangolás Magyarországon társasjáték 4. MSZ! Mágneskészlet kísérletezéshez SNI tanulók fejlesztése 1. Kapd el labda számozott fogókkal 2. Karikás dobójáték 3. Ugró zsák-kék 60 cm 4. Ugró zsák-piros 60 cm 5. Egyensúlyozó tölcsér 80 cm átmérı 6. Stopperóra 7. Tornakarika, átmérı 65 cm 8. Panelek a GEO készlethez 9. Halli Galli 10. Abalone 11. Camelot 12. Hide&Seik Pirates 13. Csúcsforgalom 14. Geoprimo 15. Logeo 16. Szivárványernyı 17. Camonflage 18. mini LÜK kirakókészlet 19. Láncszemek feladatkártyával 20. Gyöngyfőzı készlet, fagyöngy 21. Számoló kocka 22. Összeadás-kivonás 23. Íráskészség-fejlesztı 24. Kép- és szókártya győjtemény helyesírás 25. Képes történetek- Éva történetei 26. Képes történetek Állatmesék 27. Problémamegoldás 19

20 28. Alapdoboz Farm 29. Nagy láb, nagy kéz 30. Memóriaház 31. Varázslatos sajt 32. Elsı számolójátékom 33. Törtek bevezetése 34. Törtek Ellentétek kirakó Testnevelés: 1. Stopperóra 2. 10m-es mérıszalag 3. Tornazsámoly 4. Tornapad 5. Tornaszekrény 6. Tornaszınyeg 7. Tornafilc 8. Kötelek Ugró Húzó 9. Labdák: Medicinlabda Ének-zene: 1. Ritmustáska 19 hangszerrel 2. CD: Himnusz Szózat 3. Kiskarácsony 4. Milleneumi óda 5. Vivaldi: négy évszak 6. Kalendárium ısztıl tavaszig 7. Prokofjev: Pétar és a farkas 36. Irányok kirakó 37. Ugráló labda 38. Trambulin 140 cm 39. Tüskelabda 40. Végtelen kötél Stuklabda Gumilabda Futball labda Kosárlabda 10. Habtenisz 11. Hullahopp karikák 12. Bóják 13. Magasugró sportkészlet 14. Egyensúlyozó korong 15. Mozogj és kacagj, ügyességi játék 8. Ravel: Lúdanyó meséi 9. Saint Saëns: Az állatok farsangja 10. Elsı daloskönyvem 11. Második daloskönyvem 12. Harmadik daloskönyvem 13. Negyedik daloskönyvem Technika és életvitel: Informatika 1. Háromszögreszelı 2. Ollók 3. Csiszolóvászon 4. Társasjátékok: Gyalogos közlekedés Kerékpáros közlekedés Vasúti Közlekedés Vízi közlekedés Légi közlekedés 1. Korszerő számítógépek és tartozékai (min. 7db) 2. Színes nyomtató 3. Játékos didaktikai szoftverek - Az IKT kompetenciafejlesztés osztály eszközeinél felsorolva 4. Internet hozzáférés 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

ISKOLÁNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

ISKOLÁNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA ISKOLÁNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Alapelvek: Fenntartható fejlődés erősítése. A környezeti nevelés a fenntartható fejlődés feltételeinek megvalósítását szolgálja. Olyan fejlődést, mely a jelen szükségleteit

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) 29.pontja szerint: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

1. Az érintettek köre:

1. Az érintettek köre: Tehetséggondozó mőhelyfoglalkozások tanulóknak Pesterzsébeti Tudorkák (humán) és Okostojások (reál) klubja Területek: nyelvi, logikai, mőszaki, téri, természeti, interperszonális A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben