A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat"

Átírás

1 A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához Küldetésnyilatkozat Mi, Pörbölyön tanító pedagógusok olyan iskola megteremtésén dolgozunk: ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértı, motiváló és szeretı légkör veszi körül ıket, ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megırizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelı módszerekkel tanulhatnak a diákok, ahol a széleskörő tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlıdhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, ahová mindezekért a szülık szívesen hozzák gyermekeiket, ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülık és a fenntartó igényeihez. Iskolánk legyen, nyílt befogadó értékrenddel rendelkezı intézmény, mert Az egynyelvő és egyszokású ország gyenge és esendı. Ennélfogva megparancsolom Neked Fiam, hogy a jövevényeket Jóakaratúan gyámolítsad És becsben tartsad Hogy nálad szívesebben tartózkodjanak Mintsem másutt lakjanak (Szt. István intelme fiához) A szülık elvárása alapján törekszünk arra, miszerint Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) Mindezeknek megfelelve tantestületünk saját magával szembeni értékrendjét így látja Ha mindig ugyanazt csinálod, mint eddig, akkor annyit is érsz el, mint eddig, de ha valami újat, mást izgalmasat szeretnél, gondolj arra, mi állhat még elıtted! (Ismeretlen szerzı) 1

2 Céljaink és feladataink az alapfokú nevelés-oktatás bevezetı és kezdı szakaszában óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépı kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti érdeklıdést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlıdését; vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységébıl az iskolai tanulás tevékenységeibe; a játékosságot megırizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során; tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a magasabb társadalom értékei iránt; iskolánk adjon teret és lehetıséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt; a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, fejlesszünk alapvetı képességeket és alapkészségeket. Feladataink: a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon pedagógiai munkánk középpontjában; a tanulói kíváncsiságra, érdeklıdésre épített, és ezáltal, motivált munkában fejlesszük a kisgyermekekben a felelısségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elı érzelemviláguk gazdagodását; adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz; mőködjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; figyeljünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek gyermekeink szociáliskulturális környezetébıl vagy eltérı ütemő fejlıdésébıl fakadnak; a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása 2

3 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a pedagógiai program eszközrendszerében Módszerek eljárások Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Csoportmunka közös Csoportmunka és alkotás. IKT alkalmazása. Tanulói egyéni munka; Differenciált alkotások felhasználása képességfejlesztés; illusztrációként. Múzeumok, tárlatok IKT alkalmazása az ismeretszerzés látogatása. eszközeként. Összehasonlító elemzés. Több érzékszervvel Differenciált rétegmunka A tanulók önálló kutató történı tapasztalás a jobb megismerés és tevékenységét támogató rögzítés érdekében. módszerek alkalmazása. Gyakorlatorientáltság Esztétikai értékítéletek. fejlesztése. Produktumok, tanulói Egy közös produkció és alkotások létrehozása. egyéni produktumok A tanulás és nem létrehozása. verbális eszközeinek Tanulmányi kirándulások alkalmazása. vagy erdei iskola a témában való elmélyülés céljából (terepgyakorlat). Győjtımunka. Múzeum és üzemlátogatás. Egyéni- és csoportmunka. Differenciált rétegmunka. IKT alkalmazása a téma minél sokrétőbb és szemléletesebb megközelítése céljából. Színház és múzeumlátogatás Csoportmunka. Differenciált egyéni munka. Differenciált csoportmunka. Kutatás, felfedezés Páros munka Egyénre szabott munkaforma Differenciált tananyagfeldolgozás 3

4 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a személyiségfejlesztés eszközrendszerében Személyiségfejlesztési feladatok Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Együttmőködési készség A tanulókat kialakítása, megerısítése felelısségvállalásra, Felelısségvállalás a közös önálló tanulási produktum létrehozásában célok kitőzésére Kitartás, szorgalom, ösztönözzük elkötelezettség erısítése a Együttmőködési projekt sikeressége készség kialakítása, érdekében. megerısítése Kommunikációs képesség játékok dalok fejlesztése Informatikai készségek hagyományok elsajátításával tudatos használata. Empátia. Konfliktus kezelés fejlesztése. A szolidaritás érzésének fejlesztése. A tantárgyak közötti merev határvonalak csökkentése. A tanítás-tanulás folyamatába alkotó jellegő feladatok meghatározása. A tananyag komplex elsajátítása és a csoportos munka révén a Sajátos, személyiséget is sokoldalúan fejleszti; Problémamegoldó képesség, empátia, megbízhatóság fejlesztése A tantárgyak közötti merev határvonalak csökkentése. A tanítás-tanulás folyamatába alkotó Logikai. Gondolkodás. Együttmőködés i készség. informatikai kommunikációs készség fejlesztése. Önismeret, akarati tényezı fejlesztése, Önálló, felelısségteljes munkavégzés kialakítása Egyéni tanulási útvonalak jellegő feladatok kialakítása meghatározása. 4

5 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a közösségfejlesztés eszközrendszerében Közösségfejlesztési feladatok Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program A különbözı szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, alkalmazkodó-képesség, tolerancia,együttmőködés feladatvállalás. Pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életébıl. Közös sikerek és kudarcok. Aktív környezetvédı szemlélet, magatartás kialakítása. Az iskolai és az iskolán kívüli helyszíneken rugalmas idıkeretek között, változatos módszerekkel, közösen végzett tevékenységekkel erısödik a közösségi szellem. A közösség szervezeti formáinak megismerése, abban eligazodás, másokhoz való alkalmazkodás. Találják meg - saját képességüknek egyéniségüknek megfelelı - szerepüket, helyüket a kisebbnagyobb közösségekben a program csoportmunkáinak teljesítése során. A sikerek, közös Az iskolai és az iskolán Alkalmazkod élmények révén fejlıdik önbecsülésük, önismeretük, egymáshoz való viszonyuk kívüli helyszíneken ó-képesség. rugalmas idıkeretek Együttmőköd között, változatos módszerekkel, közösen végzett tevékenységekkel erısödik a közösségi szellem. A közösség szervezeti formáinak megismerése, abban eligazodás, másokhoz való alkalmazkodás. és. Feladatvállal ás. A sikerek, közös élmények révén fejlıdik önbecsülésük, önismeretük, egymáshoz való viszonyuk 5

6 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységek eszközrendszerében Projektoktatás Moduláris Témahét Tanulói laptop oktatás program Konfliktuskezelés A közösen Differenciált A hátránnyal küzdı Egyéni képességeknek, végzett feladatmeghatározás. tanulók számára együttmőködési tevékenység, a Folyamatos motiváció a egyéni fejlesztési lehetıségeknek megfelelı csoportmunka tanulási kedv fenntartásáért. célok kitőzése a A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységek feladatszabás a projekt megvalósítása során. Szülı és gyermek közti kapcsolat erısítése Személyre szabott feladatokkal segíteni a kiscsoportokba való beilleszkedést Nagy fokú tolerancia minden résztvevı részérıl. Kooperatív technikák alkalmazása. elısegíti a beilleszkedést. A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének feltárása. A megfelelı beilleszkedés hatékony segítése. Fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttmőködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, motiváció folyamatos fenntartásával. Ismerjék fel saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot. Személyre szabott tanulás. konfliktuskezelıi képességét. 6

7 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a tehetség kibontakoztatását segítı tevékenységek eszközrendszerében A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek, Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Közös produktum A tanulók egyéni Differenciált Versenyeztetés készítése, interjú, ütemő munka és Tehetségekkel kiselıadás, dramatikus elırehaladása tanórán kívüli játék lehetıvé teszi a tevékenységek; Egyéni képességeknek, tehetséggondozást Lényegkiemelı együttmőködési lehetıségeknek képesség, önálló az megfelelı feladatszabás a projekt megvalósítása során. ismeretszerzés képességének fejlesztése SNI tanulók Közös tehetségének felfedezése az új eljárások során, kibontakoztatása produktum készítése, dramatikus játék táncban, kézügyességben, egyéb területen való foglalkozás: Személyiségépítés. Részvétel a különféle, nem csupán tanulmányi pályázatokon. 7

8 A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erısítése, a fokozott személyesség a munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony fejlesztés! Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz mérjük a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. A felzárkóztatást segítı programjaink tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási nehézségekkel küzdı gyerekek számára, tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük, logopédus és fejlesztı pedagógus segít a tanulási problémák csökkentésében, szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat, a diagnózisnak megfelelı terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat fejlesztı foglalkozás, korrepetálás, logopédusunk, fejlesztı pedagógusunk napi kapcsolatban van a gyerekekkel, s tanítóikkal rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat. Kölcsönösen tájékoztatják egymást az elért eredményekrıl, tanácsaikkal segítik a szülıket, pedagógusokat, a tanulási zavarral küzdı tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák megismerésében, alkalmazásában, rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, egyéni tanulási motiváció erısítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással közösség nevelı hatása (társak hatása sokszor erısebb, mint a pedagógusé), Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, tanulóinkban igyekszünk elérni az elsı osztályban szilárd alapkészségek kialakítását. A fejlesztés, korrekció, felzárkóztatás feltétele a korrekt, feltáró munka. Fontos az iskolaérettség szakszerő eldöntése, mely az óvoda és a szülı közös felelıssége. A problémák legkisebb jelzésszerő megjelenésére is odafigyelve az elsı osztályban a prevenció elve érvényesül, így nagyon sok esetben megelızhetı a késıbbi tanulási zavar. Az írás, olvasás, tanulás elıkészítı szakaszában mindig figyelünk a sikertelenség tüneteire. A tanulásban akadályozottság, nyelvi vagy részképesség-zavar sok kisgyermek számára lassúbb haladást tesz lehetıvé. 8

9 A problémák korai feltárása érdekében alsós fejlesztı pedagógusunk minden év decemberéig elvégzi a DIFER felmérést azon elsıs tanulóinkkal, akiknél valamiféle tanulási kudarc lehetısége áll fenn. A szülıkkel való kapcsolattartás folyamatos, igyekszünk meggyızni ıket a vizsgálatok szükségességérıl, és a folyamatos otthoni gyakorlás fontosságáról. BTM és SNI b tanulókat segítı program A BTM tanuló A BTMN tanuló az, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd, és aki a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre szorul. Az osztály létszámában 2 fıként kell beszámítani. Az SNI-b tanuló SNI-b tanuló az, aki a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; (1993. évi LXXIX. sz. tv ) Az osztály létszámában 2 fıként kell beszámítani. Iskolánk, alapító okirata alapján ellátja a BTM és az SNI-b tanulók integrált nevelését-oktatását. Számukra a Közoktatási törvény biztosítja a különleges gondoskodáshoz, a rehabilitációs célú foglalkozáshoz való jogot, mely a tanulót fogadó intézmény számára kötelezettséget jelent. (1993. évi LXXIX. sz. tv. 30. ) Bármilyen problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt fontosságú a gyermek-gyermek, gyermek-pedagógus, pedagógus-szülı közötti kooperáció és kommunikáció valamint a pedagógus megváltozott szerepe. Az integráló pedagógusnak új készségeket kell elsajátítania ahhoz, hogy mediátorként tudjon közremőködni az ép és a sajátos nevelési igényő gyerekek szüleinek párbeszédében. Helyzetkép Intézményünkben integráltan tanulnak a BTM és SNI-b tanulók a NAT alkalmazásával, a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján. Jellemzıik: Részképességzavarok - alapvetı eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának nehézsége következménye a tanulással kapcsolatos tevékenységek elutasítása 9

10 kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, gyenge önértékelési képesség jellemzi érzékenyebbek a meteorológiai változásokra fáradékonyság igénylik a pontosan meghatározott kereteket, érthetı és követhetı szabályokat A tanulók érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szakértıi és rehabilitációs bizottságokkal és a nevelési tanácsadókkal. A fejlesztés alapelvei, feladatok Alapelvek: A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulókra is érvényesek. Érvényesíteni kell azonban, a számonkérés és értékelés differenciálását. A szakértıi bizottság javaslata alapján - indokolt esetben - egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbıl az értékelés és minısítés alól a tanulót mentesíteni lehet. A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik. Gyógypedagógus, logopédus, fejlesztıpedagógus közremőködése szükséges a tanulók sajátos nevelési igényének kielégítésére. Feladatok: az egészséges énkép és önbizalom kialakítása a kudarctőrı képesség növelése az önállóságra nevelés A fejlesztı tevékenység területei Diszlexia, diszgráfia a testséma biztonságának kialakítása a téri és idırelációk kialakítása praktikus és verbális szinten a vizuomotoros koordináció gyakorlása a látás, hallás, mozgás koordinált mőködtetése az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemő, hangoztató-elemzı-szótagoló, a homogén gátlás elveit figyelembe vevı, valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész pályafutása alatt a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során az élı idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztı használatának megtanításával és alkalmazásával 10

11 Diszkalkulia az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése a testséma kialakítása a téri relációk biztonsága a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása a szerialitás erısítése segítı, kompenzáló eszközök használatának megengedése a fogalmak, így a szám- és mőveletfogalom kialakításakor a manipuláció elıtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, a vizuális megerısítés a fokozott mennyiségő gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítı technikák, eljárások megtalálása alkalmazása Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar Feladatok az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklıdésének, terhelhetıségének ismeretében a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése együttmőködés a családdal és más szakemberekkel fejlıdés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása Minden tanév elején a szakértıi bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló megfigyelése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig team munkában történik. Az integrált nevelés csak a különbözı szakemberek tervezett és tudatos együttmőködése keretében lehet eredményes. (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztıpedagógus, az intézmény pedagógusai,) Az egyéni fejlesztési tervek megvalósításban mindenki a maga kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra megtartása gyógypedagógusi kompetencia illetve felügyeletével fejlesztıpedagógus vezeti az egyéni fejlıdési lapokat. A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok korrepetálással, differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik. A rehabilitációs órák számát általában a szakértıi vélemény írja elı. Ennek hiányában, a közoktatási törvényben elıírt óraszám az iránymutató (adott évfolyamra kötelezıen elıírt óraszám 15%-a). A fejlıdés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint módosítható. Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülı bevonásával történik. 11

12 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítı program eszközrendszerében Projektoktatás Moduláris Témahét Tanulói laptop program oktatás Tevékenykedtetéssel sikerélményhez juttatás Egyéni képességeknek megfelelı feladatszabás a projekt megvalósítása során. Élményszerő tanulás, nem tanórai keretek közti ismeretszerzés, személyes tapasztalat útján szerzett tudás, hatékonyabban beépül a tudatba A mindennapi Élményszerő A tanuláshoz való életben jól tanulás a viszony áthangolása. hasznosítható, és motiváció, az Tanulási szokások sok érdeklıdés formálása, hatékony tapasztalással felkeltése révén tanulási módszerek megszerzett elsajátítása. tudás motiválja a gyerekeket A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése. A tanulók számítástechnikai eszközök iránt tanúsított magas fokú motivációs szintjének megtartása, e motivációs erı felhasználása a tanításitanulási folyamatban. Egyéni tanulási utak kidolgozása. 12

13 Az új oktatásszervezési eljárások, munkaformák a szülık, tanulók, iskolai pedagógusok együttmőködésének formáiban, továbbfejlesztésének lehetıségeiben. Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program Szülıi tájékoztatók, Szülıi tájékoztató, Példamutatás. Az elektronikus A szülı, tanuló, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei. meghívók. Szülıi részvétel a megvalósításban, tárgyi feltételek megteremtésében. A létrehozott produktum bemutatása a (szülıi) nyilvánosságnak. segítség győjtımunkában, elıadások készítésében. a Az otthoni felkészülésnél és a győjtımunkánál szülıi segítségnyújtás. információcsere kialakítása a szülıi ház és az iskola között. 13

14 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges taneszközök az új oktatásszervezési eljárásokban Projektoktatás Moduláris oktatás Témahét Tanulói laptop program A projekt jellegébıl A tantárgyi modul Az adott témahét Az érintett A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke, adódó a tantárgy korábbi eszközrendszerét is magában foglaló olyan eszközrendszer, amely az adott projekt megvalósítását segíti, a Környezetvédelem hez szükséges speciális anyagok, munkaeszközök. jellegébıl adódó a tantárgy korábbi eszközrendszerét is magában foglaló olyan eszközrendszer, amely az adott modul megvalósítását segíti. (projekt) jellegébıl adódó a tantárgy korábbi eszközrendszerét is magában foglaló olyan eszközrendszer, amely az adott projekt megvalósítását segíti. tantárgyak eszközrendszerén kívül tanulói laptop, szoftverek az egyes tantárgyakhoz, tanulófelügyeleti rendszer, interaktív tananyagok. 14

15 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelı és oktató munkát segítı felszerelések jegyzéke Magyar nyelv és irodalom Szövegértés szövegalkotás kompetencia 1-2. és 3-4.osztály 1. Tapintható nagybetők-méret kb 16 cm 2. Tapintható kisbetők 3. Vésike Fülelı 4. ABC betőkártyák 5. Mondatalkotás 6 részes- Társasjáték dobozban 6. Egy nap Flóval 75 db kép 7. Kim hogy folytatódik a történet? 8. Mese-beszélı történetek 6 mese 9. Híres rajzfilmslágerek magyarul 1.CD 10. Híres rajzfilmslágerek magyarul 2.CD 11. Híres rajzfilmslágerek magyarul 3.CD 12. A nagy mesemondó CD-Szabó Gyula elıadásában 13. A nagy mesemondó 2.CD-Szabó Gyula elıadásában 14. Háromszor hét magyar népmese CD hangoskönyv 15. Olvassuk, és meg is értjük! 16. Betőkóstolgató1 17. Betőkóstolgató2 18. LÜK: Történetek a kísértetkastélyból a. Történetek a banyatanyáról b. Történetek a kalózhajóról c. Történetek a lovagvárból d. Futball e. Lovak 19. Bető hívóképek 20. Transzparensek: Kis írott betős ABC 21. Nagy írott betős ABC 22. Nyelvtan-helyesírás falitáblák 23. Kirakható tanítói betőkészlet: nyomtatott kis és nagy betők 24. Betősín fából 25. Fejmaszkok szerepjátékhoz 26. Szókártyák: Olvasás 27. Helyesírás 28. Társasjátékok: Aktivity 29. Aktivity professional 30. Betődominó 31. Betőkártya 32. Bető hívóképek 33. Transzparensek: Kis írott betős ABC 34. Nagy írott betős ABC 35. Nyelvtan-helyesírás falitáblák 36. Kirakható tanítói betőkészlet: nyomtatott kis és nagy betők 37. Betősín fából 38. Fejmaszkok szerepjátékhoz 39. Szókártyák: Olvasás 40. Helyesírás 41. Társasjátékok: Aktivity 42. Aktivity professional 43. Betődominó 44. Betőkártya 45. Bábparaván 15

16 Matematika Matematikai logika kompetencia 1-2. és 3-4.osztály 1. Számolószalag számkörig 1 m-es 2. Táblai mágneses forgatható korong 3. Méterrúd cm, és dm. Beosztással mőanyag 4. Táblai mágneses korongcsík 5. Mágneses százas tábla 6. Óra készlet 1 db tanári és 25 db tanulói óra 7. Kéz nagyságú kockák mőanyagból, 3 kockával 8. Számkocka 1-12 ig 10 cm piros 9. Számkocka 1-12 ig 10 cm kék 10. Számkocka 1-12 ig 10 cm sárga 11. Logico PICCOLO: Formák Minták Mennyiségek 12. Logico PICCOLO:Számolgató-20- as számkör 13. Összeadás- kivonás 100-ig Schubitrix 14. Szorzás 100-ig Schubitrix Egyszeregy 15. Osztás 100-ig Schubitrix 16. Összeadás 20-ig Schubitrix 17. Kivonás 20-ig Schubitrix 18. Schubitrix- Összeadás és kivonás 20-ig 19. Schubitrix- Összeadás 100-ig 20. Schubitrix- Kivonás 100-ig 21. Schubitrix- Szorzás és osztás ig 22. Schubitrix- Szorzás 1000-ig 23. Schubitrix- Osztás 1000-ig 24. Schubitrix- Hosszmértékek 25. Schubitrix- Idımértékegységek 26. Schubitrix- Súlymértékek 27. Kivonás számolókártya csomag 28. Összeadás 0-12-ig számolókártya csomag 29. Szorzás 0-12-ig számolókártya csomag 30. Osztás számolókártya csomag 31. Törtek-számolókártya csomag 32. Mágneses számolószalagok forgatható korongokhoz 33. Tanulói pénérmék mágnesfóliában 34. Multix-számolás húszig 35. Multix- Osztások a százas számkörben 36. Multix- Kis szorzótábla 37. Multix - Mőveletek a 100-as számkörben 38. Szorzótábla- kétoldalú színes eredménykártyákkal 39. Logikai készlet 40. Buszmegálló 41. Lady Bird számoló t 42. Teknı csenı 43. Colour Code 44. LÜK Már tízig számolok! 45. LÜK Már húszig számolok! 46. LÜK Már százig számolok! 47. LÜK Már szorozni, osztani is tudok! 48. Számolószalag számkörig 1 m-es 49. Varázstükör geometriához 50. Tizes rendszer/helyiérték/köbd.kszl.mőa. dobozban 51. Mérıpohár készlet skálávalőrmérték sorozat 52. Tanulói törtkorong készlet mőanyag 60db-os 53. Tanulói törtkészlet 54. Euro kassza tanulói Tanulói papírbankók 30 db 9x4-es 56. Tanítói mágneses bankjegyek és pénz (Ft) dobozban 57. Vonalzótartó derékszögő és egyenes vonalzókhoz 58. Egyenes mágneses vonalzó- 100 cm, színes, cm-dm 59. Vonalzókészlet tappancsos lábú körzıvel 60. Cubo fakockák 150 db, 2 cm 61. Cubo-feladatkártya csomagmax.33 db kockához 62. Pizzás társas ( törtek) 16

17 63. Transzparensek: számok ig 64. Számok bontása 10-ig 65. Az idı 66. Szorzó és bennfoglaló tábla 67. Mértékegységek 68. Síkidomok 69. Római számok 70. Kéttányéros demonstrációs mérleg és súlykészlet 71. Logikai lapok 72. Golyós számológép 73. Színesrúd készlet 74. Demonstrációs szám jel készlet 75. Matanda 76. Demonstrációs óra 77. Őrmérték sorozat 78. Méterrúd vonalzó cm-es vonalzó 81. Szögmérı 82. Törtkorong készlet 83. Helyiérték számoló 84. Hımérı 85. Logico fejlesztı játék 86. Geometriai testek 87. Pénztárgép Euro játékpénzzel 88. Játékok: Szorzókártya 89. Dobókockák IKT kompetenciafejlesztés osztály 1. i-doctum Interaktív tananyag Környezetismeret ( 2. i-doctum Interaktív tananyag Német 3. i-doctum Interaktív program matek kompetencia fejl.3.o. 4. i-doctum Interaktív program Szövegértés-szövegalkotás i-doctum Interaktív program Szövegértés-szövegalkotás i-doctum Interaktív program matek kompetencia fejl.1.o. 7. Gyöngyforrás internetes oktató.program 8. Gyermekjáték CD 1-2.oszt.iskolai hozzáférés.hálózati.telepítéssel 9. Játék a számokkal CD 3-4.oszt.iskolai.hozzáférés hálózati telepítéssel 10. Környezetismeret1 interaktív tananyag ( Mőszaki Kiadó). 11. Alsó tagozatos környezetismeret interaktív tananyagcsomag (Apáczai Kiadó) 12. Alsó tagozatos német nyelv interaktív tananyagcsomag(apáczai Kiadó) 13. Alsó tagozatos anyanyelvi interaktív tananyagcsomag(apáczai Kiadó) 14. Magyar nyelvtan2. interaktív tananyag (Mőszaki Kiadó) 15. Magyar nyelvtan 3. interaktív tananyag(mőszaki Kiadó) 16. Magyar nyelvtan 4. interaktív tananyag(mőszaki Kiadó) 17. Manó Kaland CD-ROOM 18. Manó Élıvilág CD-ROOM 19. Manó IQ CD-ROOM 20. ManóMuzsika1. CD-ROOM 21. ManóOlvasás2 CD-ROOM 22. Manó Nyelvtan CD-ROOM 23. ManóMatek1 CD-ROOM 24. ManóMatek2 CD-ROOM 25. ManóMatek3. CD-ROOM 26. ManóMatek4 CD-ROOM 27. Manó Német CD-ROOM 28. ManóNémet1 CD-ROOM 29. ManóNémet2 CD-ROOM 30. CD-ROM: Találmányok és feltalálók 31. Nyelvész I. 32. Sün suli helyesírás 33. Regék mondák hısök 17

18 34. Anyanyelvi gyakorló alsósoknak 35. Manó ABC 36. Manó olvasás I II. 37. Az elsı enciklopédiám 38. A magyar nemzet története 39. Betőkirakó 40. Dyslex 41. CD- ROM: Fantasztikus matekváros II 42. Szuperagy 43. Manó matek I. II. III. 44. CD-ROM: Manó élıvilág 45. Brehm: Az állatok világa 46. Életközösségek: Kis növényismeret 47. Erdı mélyén 48. Vadvirágos réten 49. Vizek mentén 50. Magyarország nemzeti parkjai I. II. 51. Varázslatos emberi test 52. Az ásványok világa 53. Utazás a naprendszerben 54. Zöld Ödön a földgömbön 55. CD-ROM: Manó német 56. Beszélı szótár: Német-magyar 57. Magyar-német Laptop program 1. A résztvevı gyerekek létszámának megfelelı számú CMPC, 2. a felügyelı szoftver mőködéséhez szükséges tanári számítógép, 3. valamint az eszközök számára kialakított töltı és tárolóhely. Német nemzetiségi nyelv Idegen nyelvi kompetencia 1-2. osztály 1. Hívóképek:Mindennapi tevékenység, cselekvés-igék 2. Hívóképek:Testrészek, ruházatkofferben, 50 db 3. A háztartásban 50 db 4. Mosógép szituációs játék 5. Schubitrix- Igék 6. Schubitrix- Fınevek: Mi tartozik össze? 7. Schubitrix- Melléknevek-ellentétek (németül) 8. Schubitrix- Fınevek: egyes-és többes szám 9. Játékos német Játékos német Játékos német Játékos német Szó- kincsesláda: Állatok 14. Zöldségek és gyümölcsök 15. Iskolában 16. Ruhadarabok 17. Étel-ital 18. Bevásárlás 19. Társasjáték: Német gyerekeknek Környezetismeret 18

19 1. Iránytő 2. Földgömb 3. Demonstrációs hımérı 4. Tellurium 5. Transzparensek: Négy évszak i. Téli madárvendégeink 6. Geológiai készlet 7. Tartályos bogárnézıke 8. A víz körforgását demonstráló eszköz 9. Fejlıdéspuzzle: Béka Pillangó 10. Térképek: Magyarország domborzata A föld országai Európa országai Magyarország természetvédelmi térképe Tolna megye 11. Nagyítók Társasjátékok: 12. Kérdezz felelek 13. Évmilliók nyomában 14. Ország város Egészség témahét 1-2. osztály 1. Sztetoszkóp 2. Fogmodell mőanyagból, fogmosás szemléltetı 3. Honnan származnak az élelmiszereink? Képkártya 4. Táplálkozzunk egészségesen- reggeli kosár 5. Táplálkozzunk egészségesen- ebéd kosár 6. Táplálkozási piramis Környezetvédelmi projekt 3-4. osztály 1. Pecsételı- A lepke kifejlıdése 2. Pecsételı- A béka kifejlıdése 3. Barangolás Magyarországon társasjáték 4. MSZ! Mágneskészlet kísérletezéshez SNI tanulók fejlesztése 1. Kapd el labda számozott fogókkal 2. Karikás dobójáték 3. Ugró zsák-kék 60 cm 4. Ugró zsák-piros 60 cm 5. Egyensúlyozó tölcsér 80 cm átmérı 6. Stopperóra 7. Tornakarika, átmérı 65 cm 8. Panelek a GEO készlethez 9. Halli Galli 10. Abalone 11. Camelot 12. Hide&Seik Pirates 13. Csúcsforgalom 14. Geoprimo 15. Logeo 16. Szivárványernyı 17. Camonflage 18. mini LÜK kirakókészlet 19. Láncszemek feladatkártyával 20. Gyöngyfőzı készlet, fagyöngy 21. Számoló kocka 22. Összeadás-kivonás 23. Íráskészség-fejlesztı 24. Kép- és szókártya győjtemény helyesírás 25. Képes történetek- Éva történetei 26. Képes történetek Állatmesék 27. Problémamegoldás 19

20 28. Alapdoboz Farm 29. Nagy láb, nagy kéz 30. Memóriaház 31. Varázslatos sajt 32. Elsı számolójátékom 33. Törtek bevezetése 34. Törtek Ellentétek kirakó Testnevelés: 1. Stopperóra 2. 10m-es mérıszalag 3. Tornazsámoly 4. Tornapad 5. Tornaszekrény 6. Tornaszınyeg 7. Tornafilc 8. Kötelek Ugró Húzó 9. Labdák: Medicinlabda Ének-zene: 1. Ritmustáska 19 hangszerrel 2. CD: Himnusz Szózat 3. Kiskarácsony 4. Milleneumi óda 5. Vivaldi: négy évszak 6. Kalendárium ısztıl tavaszig 7. Prokofjev: Pétar és a farkas 36. Irányok kirakó 37. Ugráló labda 38. Trambulin 140 cm 39. Tüskelabda 40. Végtelen kötél Stuklabda Gumilabda Futball labda Kosárlabda 10. Habtenisz 11. Hullahopp karikák 12. Bóják 13. Magasugró sportkészlet 14. Egyensúlyozó korong 15. Mozogj és kacagj, ügyességi játék 8. Ravel: Lúdanyó meséi 9. Saint Saëns: Az állatok farsangja 10. Elsı daloskönyvem 11. Második daloskönyvem 12. Harmadik daloskönyvem 13. Negyedik daloskönyvem Technika és életvitel: Informatika 1. Háromszögreszelı 2. Ollók 3. Csiszolóvászon 4. Társasjátékok: Gyalogos közlekedés Kerékpáros közlekedés Vasúti Közlekedés Vízi közlekedés Légi közlekedés 1. Korszerő számítógépek és tartozékai (min. 7db) 2. Színes nyomtató 3. Játékos didaktikai szoftverek - Az IKT kompetenciafejlesztés osztály eszközeinél felsorolva 4. Internet hozzáférés 20

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény OM: 200228 Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Szakmai ai Program 2007. augusztus 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. A Tanulási problémák 2. A gyógypedagógus

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 6 2 Az iskolában folyó oktató-nevelő

Részletesebben