Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius"

Átírás

1 Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá. Comenius 1

2 I. A 2009/2010 es tanév rendje: Első tanítási nap: (kedd) Utolsó tanítási nap: (kedd) A tanítási napok száma: 183 A szorgalmi idő első féléve ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményről ig értesíti az iskola a tanuló szüleit. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy nap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Szünetek: Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: (csütörtök). A szünet utáni első tanítási nap: (hétfő). Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: (kedd). A szünet utáni első tanítási nap: (hétfő). Tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: (csütörtök). A szünet utáni első tanítási nap: (szerda). 6 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezés írásban: Írásbeli felvételi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban: :00 Pótló írásbeli :00 2

3 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben: Pótló írásbeli :00 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik az értesítést (jelentkezőnek és iskolának) Mérések: Kompetencia mérés: 4., 6., 8. évfolyamon május 26. Méréshez adatszolgáltatás: december 12 ig az Oktatási Hivatalnak február 28 ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzést készít a Hivatal o Anyanyelv o Matematika Első évfolyamos tanulók diagnosztikai fejlődésvizsgálata o Tanulók létszámának felmérése október 15. o OKÉV értesítés nyomtatványon október 31. o Diagnosztikai vizsgálat december 12. Iskolai mérések : a pedagógiai programban szabályozottak szerint Minőségirányítási program szerint: Felelős:MIP vezető + iskolavezetőség Határidő : május vége Negyedéves értékelés időpontja: november évi munkaidő változások o szombat szerda helyett unkanap 3

4 II. Jelentősebb helyi dokumentumok felülvizsgálata: Alapító okirat 2009.aug. 31. Szervezeti és Működési Szabályzat 2009.aug. 31. Pedagógiai program 2009.szept. 30. Iskolai minőségirányítási program 2009.okt. 15. Házirend 2009.szept. 30. Éves munkaterv 2009.szept. 30. Éves ellenőrzési terv 2009.szept. 30. DÖK működési szabályzat 2009.okt. 15. SZUFLA alapszabálya 2009.okt. 30. Munkaköri leírás 2009.szept. 30. Helyi tantervek,tanmenetek okt. 15. III. Fontos feladataink 2009/2010 es tanévben A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére való folyamatos kialakítása. A nem szakrendszerű oktatás beindításával biztosítjuk a hatékony felzárkózást. A kompetencia alapú oktatásrendszer kialakítására törekszünk. Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt feladat. A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés. Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztése. A német nemzetiségi oktatás színvonalának javítása, mérések eredményességére való törekvés, tanulóink megmérettetése e tárgyból is. A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. 4

5 A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. A fejlesztés egyik célja a motiváltság erősítése legyen! Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakítása fontos osztályfőnöki feladat. A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. A tanulói önállóság, a kötelességtudat erősítése, a társas kapcsolatok kialakításának színtere. Eredményessége a gyerekek választásának teret adó, oldott légkörű, közvetlen nevelési módszereket alkalmazó munkával fokozható. A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Múzeumok, színház, szabadidős projektek Kiemelt nevelési feladat a családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt. Az OKÉV mérés tapasztalatainak elemzése után és az idegen nyelvi mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végrehajtása. A kidolgozott pedagógus értékelési rendszer működtetése. Pedagógusértékelési folyamat A minőségfejlesztési rendszer működtetése az IMIP alapján. Pályázati erőforrások kihasználása A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az intézményben. A képesség kibontakoztatás lehetőségei. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése, a lemorzsolódás csökkentése. Az integrált oktatás bevezetésének lehetőségei intézményünkben. A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartásra törekszünk. Az osztályfőnöki beszámolókban kapjon kiemelt hangsúlyt a tanulók nevelési tervének 5

6 megvalósítási szintje és a szülőkkel való kapcsolattartás eredményessége. Minden iskolai programról kapjanak tájékoztatást kellő időben a szülők. Felelős: nevelőtestület A tanulók ellenőrzése, értékelése rendszeres és folyamatos legyen. A szóbeli és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú érdemjegy kiadására különösen a felső tagozaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak vonatkozásában. Felelős: nevelőtestület, kéthavonta az igazgató helyettes a naplók alapján ellenőrzést végez. A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerését, jutalmazását biztosítjuk hagyományteremtő céllal dicsőségfalra felkerül a programban kidolgozott szempont szerint. Felelős: osztályfőnökök Határidő: folyamatos Az iskola tanulóinak tájékoztatását, információcseréjét az iskolai életről a havi suligyűléseken biztosítjuk. A honlap folyamatos frissítésével a bemutatkozó és tájékoztató funkciót vállaljuk. A Trombitás újságban az aktuális híreket, információkat közöljük Határidő: folyamatos Felelős: Zayzon Nándorné technikai rész + iskolavezetőség A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről kialakított véleményét, javaslatait folyamatosan, hallgatjuk meg és kezeljük. Felelős: DÖK + igazgató Határidő: tanév végén beszámol a DÖK vezető A tanulók kellemes közérzetét a tantermek, folyosók, iskolai környezet virágosításával, ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani.. Felelős: a nevelőtestület Az idegen nyelvi oktatás célja a versenyképes, hiteles nyelvtanítás megszervezése új módszertani elemek felhasználásával. Felelős: Völgyi Teréz, Völgyi Gábor, Bíróné Szakadáti Angéla Az idegen nyelvi tanárok a német nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatos évfordulókat kíséri figyelemmel. (Márton napi vígasságok, a Régiós 6

7 kapcsolatokból eredő kötelezettségek. A rendezvényeken való részvétel megszervezése. Határidő folyamatos Felelős. idegen nyelvi tanárok A közösségek erősítését szolgálják a tanulmányi kirándulások. A kirándulási program az éves munkaterv része. Időpont: kirándulások június. Idegen nyelvi tábor, kézműves tábor szervezése igény szerint iskolai szünetben. Szervező: Zayzon Nándorné Tanári ügyelet megszervezése. Felelős: igazgató helyettes Határidő: szept. 08. Tanulói ügyelet megszervezése: Felelős: osztályfőnökök Határidő: szept.08. Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése az iskola vezetőség feladata. A bemutató órák szervezése, óralátogatások, az első osztályos tanulók beiskolázása előtti óvodai tájékoztatókon való megjelenés. A leendő első osztályos tanulók szüleinek tájékoztatása, bemutatkozás, bemutató órák szervezése. Felelős: igazgató A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolázással kapcsolatban. Felelős: oszt. főnök Móra projekt megszervezése Felelős: osztályfőnökök A tankönyvek biztosításánál lehetőség szerint figyelembe vesszük a szociális helyzetet is. Tankönyv felelős: Völgyi Gábor 7

8 A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek: A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata: az új dokumentumok megismerése, az új dokumentumok elkészítésében és a közös iskolai feladatok megoldásában való aktív részvétel, a Házirend betartása és következetes betartatása, a nevelői munkafegyelem javítása, a tanórai feladatok (tanítói, tanári, napközi vezetői, osztályfőnöki) maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása. a pontos adminisztrációs munka elvégzése, az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében. a pedagógus értékelési rendszer elindítása az év kiemelt feladata. Az IMIP értékelési terve alapján minden pedagógust értékel. Az iskolai DÖK és a szülői közösség fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk. Az iskolavezetőségnek a kiemelten fontos területeken a rendszeres ellenőrzést és értékelést folyamatosan kell végeznie. Értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. 8

9 IV. Személyi feltételek Bíróné Szakadáti Angéla 1.o. tanító, oszt. Főnök, német szakkollégium Andrásiné Orosz Csilla 2. o. tanító, oszt.fő, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus Mészárosné Pándi Judit: 3. osztály oszt.fő, tanító, ének szakkollégium, 120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő, Hegedűs Csilla 4. osztály oszt.fő. tanító, ember és társadalom műveltségi terület, igazgató helyettes Mészáros Gyula 5. osztály oszt.főnök, testnevelő tanár, SZUFLA DSE vezető, munkavédelmi felelős Pál Erika földrajz biológia szakos tanár 6. o. oszt. főnök, gyermekvédelmi felelős Horváthné Búza Andrea: 7. osztály of. magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, Zayzon Nándorné: 8. osztály of. matematika, informatika tanár, 120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő, igazgató Kerülő Károly: fizika kémia tanár, Völgyi Gábor: tanító, német tanár, tankönyvfelelős? Völgyi Teréz: tanító, német tanár, NNÖK vezetője. BrusztnéFirnigl Judit: óraadó rajz tanár 9

10 Fazekas Réka óraadó ének tanár Baravics Boglárka: testnevelés szakos tanár, napközis nevelő I. csoport Gregor Anita történelem szakos tanár, napközis nevelő II. csoport Dr. Mészárosné Józsa Ilona gyógypedagógus Balogh Péter pszichológus Móricz Éva logopédus, gyógypedagógus Technikai dolgozók: Simon Beatrix iskolatitkár Hájos Árpádné takarító Wágner Antalné takarító Gyermek, osztályközösségek ALSÓ SNI SNI LÉTSZÁM TAGOZAT A B BESZÉDFOGY. BTM 1.osztály osztály osztály osztály ÖSSZESEN: FELSŐ TAGOZAT 5.osztály osztály osztály osztály ÖSSZESEN: ISKOLA 133 ÖSSZESEN:

11 V. Tárgyi feltételek Az iskola tantermi rendszere megváltozott Alsó és felső tagozat egy egy folyosón helyezkedik el. Megoldásra váró feladatok: Tantermek, folyosók dekorálása Pályázatok keresése, írása, benyújtása:továbbképzésre Tárgyi feltételek javítására Eszközfejlesztésre Szabadidős programokra Iskolaudvar rendezése Minden tanterembe számítógép elhelyezése internet hozzáféréssel Tantermek tisztasági festése VI. Nyári táborok: Helye Ideje Napok száma Tábor megnevezése Szervezők, táboroztatók Baja július 7 Német nemzetiségi Völgyi Gábor olvasó és népismereti tábor Völgyi Teréz Bíróné Angéla Szigetújfalu július 5 Kézműves tábor Zayzon Nándorné Szigetújfalu Német nemzetiségi Huszák Gézáné augusztus tánc ÉMNÖSZ Javítóvizsga nincs 2009 augusztusban. 11

12 Távozott tanulók: Hegyi Brigitta Barta Milán 7. osztály 7. osztály Érkezett tanulók: Lakatos Bianka Berinde Andrea Berinde Alexandra Berinde Szabó Attila 5. osztályba 5. osztályba 3. osztályba 1. osztályba 2. osztályba VI. A tanév kiemelt feladatai Német diákcsere őszi szakasza szeptember Október 6. emléknap okt. 06. kedd Malenkij robotosok hazatérésének emléknapja okt. 19. hétfő Október 23. okt. 22. csütörtök Márton nap nov. 11. szerda Mein Lieblingsgedicht nov.17. délután Adventi hagyományok nov. 26 tól dec. 20 ig Farsang osztályszinten február Északi régió Német nemzetiségi vers és prózamondó április eleje Móra napok 2010 projekthét április VIII. Nevelési feladatok A tanulók tanórai fegyelmének javítása. Ellenőrző könyvek havi ellenőrzése. Tiszta és esztétikus környezet kialakítása, megőrzése. 12

13 A mosdók tisztaságának megőrzése. A környezetvédelmi nevelés erősítése. Egységes követelményrendszer biztosítása Oktatási feladatok A NAT és a helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatása A központi és helyi felmérések értékelése az ezt követő szakmai feladatok megfogalmazása Informatikai szaktudás beépítése a tanórákba Környezetvédelmi programok saját környezet védelme o falutakarítás o szelektív hulladékgyűjtés o parlagfű mentesítés fontossága Tanulmányi versenyek szervezése, diákok szakszerű felkészítése Vezetői ellenőrzések területei Dokumentumok ellenőrzése Alsó tagozatban a szöveges értékelés ellenőrzése Szóbeli számonkérés, feleltetés megfigyelése Tanórákon a differenciált foglalkozás ( sajátos nev. igényű tehetséges tanulók foglalkoztatása) Határidők betartása Dekoráció ellenőrzése Tanulói magatartás ellenőrzése a tanórákon Napközis foglalkozások ellenőrzése Ebédeltetés rendje Tanóra védelme pontos órakezdés Ügyelet ellátása, diákok felügyelete 13

14 Óralátogatások ütemezése: Szeptember: új kollegáknál hospitálás, napközi Október: tanmenetek és a tananyag szinkronja, testnevelés órák, délutáni sportfoglalkozások November: alsó, felső tagozat, napköz. foglalkozások December: napköz. foglalkozások, alsó, felső tagozat Január: napköz. foglalkozások, alsó, felső tagozat Február: testnevelés órák Március: rehabilitációs órák Április: du. foglalkozások (szakkörök, korrepetálások stb.) Május: OKÉV mérés ellenőrzése Óralátogatás szempontjai: Az SZMSZ ben és Pedagógiai Programban rögzítettek,valamint a minőségirányítási programunk óralátogatási lapja szerint A tanmenet alapján a dokumentumok ellenőrzése Tanári kézjegyek ellenőrzése. Házi feladat ellenőrzése Naplók, tájékoztatók jegyeinek egyezősége, rendszeres vezetése A tanulók tanórai fegyelmének megtartása Új oktatási formák bevezetésére irányuló törekvés Határidők: Munkavédelmi bejárás szeptember 30. Fel: Mészáros Gyula Órarend: szeptember 3. Fel:Hegedűs Csilla, Zayzon Nándorné Naplók, tanulók adatai szept.15., Fel: ofők Tanmenetek, foglalkozási tervek okt.15.fel: minden pedagógus Statisztika: szept. 30., Fel: igh, Terem dekoráció: szept. 10. Fel: ofők 14

15 Folyosó: szept.15., Fel: minden pedagógus IX. Ünnepségek, rendezvények Időpont Esemény Felelős Tanévnyitó ünnepség Zayzon Nándorné Aradi vértanúkról megemlékezés Horváthné Búza Andrea községi ünnep október 19. Malenkij robotosok hazaérkezése Völgyi Teréz október 22. Ünnepi műsor Horváthné Búza Andrea Gregor Anita nov. 11. Márton napi felvonulás Völgyi Teréz Körzeti német vers és prózamondó verseny nov. 28. Német nemzetiségi GÁLA Völgyi Teréz dec. 06. Mikulás DÖK dec. 20. Karácsony Osztályfőnökök február Farsang osztályfőnökök március évforduló Horváthné Búza Andrea Gregor Anita április Északi régió német nemz. szavaló v. Völgyi Teréz április Móra napok Tantestület, ofők május 1. Majális Ig., SZMK + mindenki május 4. Anyák napja osztályfőnökök június 2. hete kirándulás DÖK, igazgató Ballagás, Zayzon Nándorné, igazgató péntek Tanévzáró Igazgató, ofők 15

16 NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK: Alakuló értekezlet: aug. 18. Tanévet előkészítő szervezési feladatok megbeszélése, munkatervi kérdések. A tanév rendjének ismertetése.. Tanévnyitó értekezlet : augusztus 31. Téma: az előző tanév beszámolójának kiegészítéseként a szakértői vélemény okainak kivizsgálása, intézkedési terv készítése a 2009/2010 es tanév munkaterv ismertetése, elfogadása az iskola minőségirányítási programjának elfogadása az SZMSZ módosításainak elfogadása Felelős: igazgató Félévi értekezlet Téma: a tanulmányi magatartás és szorgalmi helyzet elemzése, értékelése a 8. osztályosok beiskolázási tapasztalatai pályaválasztási felelős a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóink helyzete, az integrációs és képesség kibontakoztató tevékenységek számbavétele gyivi beszámoló Felelős: oszt.főnökök, gyv. Felelős, ig. Határidő: január vége február eleje Tanévzáró értekezlet Téma: A 2009/2010 es tanév értékelése, elemzése. A MIP vezető beszámolója a pedagógusértékelésről a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítések. Felelős: igazgató Határidő június 16

17 Nevelési értekezletek: 1.Őszi (szeptember) Téma: minőségirányítási rendszerünk Felelős: iskolavezetőség 2. Tavaszi Téma: A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének tapasztalatai előadás és beszélgetés Felelős: iskolavezetőség Január végén és június hónapban osztályozó konferenciákat tartunk, más hónapokban munkaértekezletet szervezünk az aktuális feladatok megbeszélése és az eltelt időszak értékelése céljából. Felelős: iskolavezetőség Iskolavezetőségi megbeszélések: Havonta a testületi értekezletek előtt. Témák: s z e p t e m b e r :* A tanévkezdés gondjai tájékoztatás a személyi feltételekről, új jogszabályi változásokról, * Költségvetési helyzetünk a tanév kezdetén * A taneszköz szemléltetőeszközök beszerzésének véleményezése * Tanulói támogatások helyzete, juttatások feltételei, / tankönyvtámogatás, étkezési kedvezmények, beszerzések helyzete o k t ó b e r : * Az októberi évfordulókhoz kötődő rendezvények értékelése n o v e m b e r : * Aktuális feladatok megbeszélése d e c e m b e r : * A költségvetés helyzete a évi gazdasági évben. * Bérgazdálkodási helyzete, j a n u á r : * A évi költségvetés tervezetének ismertetése f e b r u á r : * Az I. félév tapasztalatai * javaslatok a II. félévre 17

18 m á r c i u s : á p r i l i s : m á j u s : * a nevelési értekezlet előkészítése * tavaszi ünnepek, rendezvények, március 15 i rendezvény segítése * változások személyi vonatkozásban * belső ellenőrzési helyzetkép * Aktuális feladatok * A tanév befejezésével kapcsolatos feladatok * A tanév értékelése * A munkaközösségi beszámolók szempontjai Szülői értekezletek: szeptember 2. hete Félévi január 26. November közepe pályaválasztási szülői értekezlet Kerek asztal beszélgetések: Október vége Január eleje Április vége Gyermekvédelmi fogadóóra: minden hónap első hétfőjén: óra X. Feladatok felelősök Információs rendszer működtetése Hi.: folyamatos, Felelősök: ig, igh. Adatbázisok kiépítése, és gondozása: (jogszabályok) Hi.: folyamatos Felelős: Zayzon Nándorné Kultúrált környezet biztosítása az osztálytermekben. Hi.: szept.1., Felelősök: ofők Szakmai ellenőrzés, értékelés. 18

19 Hi.: folyamatos, Felelős: ig, igh Község honlapjára az iskolai hírek frissítése Hi.: folyamatos, Felelősök: Zayzon Nándorné Pályázati programok, és információk naprakész kezelése Hi.: folyamatos, Felelős: Mészáros Gyula Partnerkapcsolatok működtetése. Hi.: folyamatos, Felelős: Völgyi Teréz. A Móra hét rendezvénysorozat forgatókönyvének elkészítése Hi.: november vázlat Felelős: igh. + mk.vezetők Forgatókönyv: márc. 30 OKÉV mérés Hi.: május 27. Felelős: ig. igh. Úszásoktatás Hi.: folyamatos Felelős: Mészáros Gyula, Gyermekvédelem Hi.: folyamatos, Felelős: Pál Erika Drogprevenció Hi.: szept. 30., Felelős: Mészáros Gyula Diákcsere a Grebenstein Heinrich Grupe Schule Hi.:folyamatos. Felelős: igazgató, igh. osztályfőnökök Beiskolázás folyamat segítése Hi.: rendelet szerint Felelős: Zayzon Nándorné Szabadidő szervezése hasznos eltöltése Hi. : folyamatos Felelős: DÖK, osztályfőnökök 19

20 Szelektív hulladékgyűjtés szervezése 2 alk. a tanévben Felelős: DÖK, osztályfőnökök Öt nap pedagógiai célú felhasználás: 1.) DÖK nap, ) Őszi szakmai nap 2009.nov ) Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny (északi régió) ápr. 4.) Nevelési értekezlet 5.) Június tanulmányi kirándulás XI. Versenyek délutáni foglalkozások Zrínyi Ilona, matematika Fel.:Árvai Nagy Mónika, Zayzon Nándorné Történelem háziverseny Fel.: Gregor Anita Öveges J. fizika Fel.: Kerülő Károly Rajz verseny Fel.: Brusztné Firnigl Judit Német versenyek: Fel.: Völgyi Gábor, Völgyi Teréz Levelező versenyek: folyamatos Fel.: osztályfőnökök, tanárok Szabadidős foglalkozások: Szakkörök Irodalmi színpad 20

21 Informatika alsós, felsős Angol Énekkar tömegsport Német nemzetiségi néptánc 3 csoport Kaltenecker Tímea A művészeti iskola foglalkozásai diákjainknak: grafika tűzzománc furulya zongora dob harmonika gitár Az iskolai könyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el. Továbbképzés: Szakvizsgára készül Andrásiné Orosz Csilla és Zayzon Nándorné közoktatásvezető szak. A további igények beadása folyamatosan a támogatási keret erejéig. Az új költségvetési évben jelentkezés folyamatosan március 30 i döntéssel. Az integrált oktatással, a nem szakrendszerű oktatás bevezetésével és a kompetencia alapú oktatás elindításával kapcsolatos képzések elsőbbséget élveznek a támogatások elbírálásakor. A munkaterv melléklete a Gyermekvédelmi felelős munkaterve, a Diákönkormányzat éves terve a Minőségbiztosítás éves munkaterve. 21

22 A munkatervet folyamatosan kiegészíti a havi eseménynaptár és a belső ellenőrzési terv. A 2009/2010 es tanév Munkatervét a nevelőtestület a szeptember 15 i ülésén fogadta el. Szigetújfalu, Zayzon Nándorné megbízott igazgató 22

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

2014/ 2015 M U N K A T E R V E. Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola. a 2014/2015-ös tanévre

2014/ 2015 M U N K A T E R V E. Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola. a 2014/2015-ös tanévre 2014/ 2015 Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2014/2015-ös tanévre Kollárné Móricz Edina intézményvezető 2014/2015 - 2 - Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben