Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius"

Átírás

1 Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá. Comenius 1

2 I. A 2009/2010 es tanév rendje: Első tanítási nap: (kedd) Utolsó tanítási nap: (kedd) A tanítási napok száma: 183 A szorgalmi idő első féléve ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményről ig értesíti az iskola a tanuló szüleit. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy nap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Szünetek: Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: (csütörtök). A szünet utáni első tanítási nap: (hétfő). Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: (kedd). A szünet utáni első tanítási nap: (hétfő). Tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: (csütörtök). A szünet utáni első tanítási nap: (szerda). 6 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezés írásban: Írásbeli felvételi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban: :00 Pótló írásbeli :00 2

3 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben: Pótló írásbeli :00 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik az értesítést (jelentkezőnek és iskolának) Mérések: Kompetencia mérés: 4., 6., 8. évfolyamon május 26. Méréshez adatszolgáltatás: december 12 ig az Oktatási Hivatalnak február 28 ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzést készít a Hivatal o Anyanyelv o Matematika Első évfolyamos tanulók diagnosztikai fejlődésvizsgálata o Tanulók létszámának felmérése október 15. o OKÉV értesítés nyomtatványon október 31. o Diagnosztikai vizsgálat december 12. Iskolai mérések : a pedagógiai programban szabályozottak szerint Minőségirányítási program szerint: Felelős:MIP vezető + iskolavezetőség Határidő : május vége Negyedéves értékelés időpontja: november évi munkaidő változások o szombat szerda helyett unkanap 3

4 II. Jelentősebb helyi dokumentumok felülvizsgálata: Alapító okirat 2009.aug. 31. Szervezeti és Működési Szabályzat 2009.aug. 31. Pedagógiai program 2009.szept. 30. Iskolai minőségirányítási program 2009.okt. 15. Házirend 2009.szept. 30. Éves munkaterv 2009.szept. 30. Éves ellenőrzési terv 2009.szept. 30. DÖK működési szabályzat 2009.okt. 15. SZUFLA alapszabálya 2009.okt. 30. Munkaköri leírás 2009.szept. 30. Helyi tantervek,tanmenetek okt. 15. III. Fontos feladataink 2009/2010 es tanévben A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére való folyamatos kialakítása. A nem szakrendszerű oktatás beindításával biztosítjuk a hatékony felzárkózást. A kompetencia alapú oktatásrendszer kialakítására törekszünk. Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt feladat. A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés. Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztése. A német nemzetiségi oktatás színvonalának javítása, mérések eredményességére való törekvés, tanulóink megmérettetése e tárgyból is. A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. 4

5 A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. A fejlesztés egyik célja a motiváltság erősítése legyen! Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakítása fontos osztályfőnöki feladat. A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. A tanulói önállóság, a kötelességtudat erősítése, a társas kapcsolatok kialakításának színtere. Eredményessége a gyerekek választásának teret adó, oldott légkörű, közvetlen nevelési módszereket alkalmazó munkával fokozható. A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Múzeumok, színház, szabadidős projektek Kiemelt nevelési feladat a családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt. Az OKÉV mérés tapasztalatainak elemzése után és az idegen nyelvi mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végrehajtása. A kidolgozott pedagógus értékelési rendszer működtetése. Pedagógusértékelési folyamat A minőségfejlesztési rendszer működtetése az IMIP alapján. Pályázati erőforrások kihasználása A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az intézményben. A képesség kibontakoztatás lehetőségei. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése, a lemorzsolódás csökkentése. Az integrált oktatás bevezetésének lehetőségei intézményünkben. A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartásra törekszünk. Az osztályfőnöki beszámolókban kapjon kiemelt hangsúlyt a tanulók nevelési tervének 5

6 megvalósítási szintje és a szülőkkel való kapcsolattartás eredményessége. Minden iskolai programról kapjanak tájékoztatást kellő időben a szülők. Felelős: nevelőtestület A tanulók ellenőrzése, értékelése rendszeres és folyamatos legyen. A szóbeli és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú érdemjegy kiadására különösen a felső tagozaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak vonatkozásában. Felelős: nevelőtestület, kéthavonta az igazgató helyettes a naplók alapján ellenőrzést végez. A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerését, jutalmazását biztosítjuk hagyományteremtő céllal dicsőségfalra felkerül a programban kidolgozott szempont szerint. Felelős: osztályfőnökök Határidő: folyamatos Az iskola tanulóinak tájékoztatását, információcseréjét az iskolai életről a havi suligyűléseken biztosítjuk. A honlap folyamatos frissítésével a bemutatkozó és tájékoztató funkciót vállaljuk. A Trombitás újságban az aktuális híreket, információkat közöljük Határidő: folyamatos Felelős: Zayzon Nándorné technikai rész + iskolavezetőség A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről kialakított véleményét, javaslatait folyamatosan, hallgatjuk meg és kezeljük. Felelős: DÖK + igazgató Határidő: tanév végén beszámol a DÖK vezető A tanulók kellemes közérzetét a tantermek, folyosók, iskolai környezet virágosításával, ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani.. Felelős: a nevelőtestület Az idegen nyelvi oktatás célja a versenyképes, hiteles nyelvtanítás megszervezése új módszertani elemek felhasználásával. Felelős: Völgyi Teréz, Völgyi Gábor, Bíróné Szakadáti Angéla Az idegen nyelvi tanárok a német nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatos évfordulókat kíséri figyelemmel. (Márton napi vígasságok, a Régiós 6

7 kapcsolatokból eredő kötelezettségek. A rendezvényeken való részvétel megszervezése. Határidő folyamatos Felelős. idegen nyelvi tanárok A közösségek erősítését szolgálják a tanulmányi kirándulások. A kirándulási program az éves munkaterv része. Időpont: kirándulások június. Idegen nyelvi tábor, kézműves tábor szervezése igény szerint iskolai szünetben. Szervező: Zayzon Nándorné Tanári ügyelet megszervezése. Felelős: igazgató helyettes Határidő: szept. 08. Tanulói ügyelet megszervezése: Felelős: osztályfőnökök Határidő: szept.08. Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése az iskola vezetőség feladata. A bemutató órák szervezése, óralátogatások, az első osztályos tanulók beiskolázása előtti óvodai tájékoztatókon való megjelenés. A leendő első osztályos tanulók szüleinek tájékoztatása, bemutatkozás, bemutató órák szervezése. Felelős: igazgató A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolázással kapcsolatban. Felelős: oszt. főnök Móra projekt megszervezése Felelős: osztályfőnökök A tankönyvek biztosításánál lehetőség szerint figyelembe vesszük a szociális helyzetet is. Tankönyv felelős: Völgyi Gábor 7

8 A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek: A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata: az új dokumentumok megismerése, az új dokumentumok elkészítésében és a közös iskolai feladatok megoldásában való aktív részvétel, a Házirend betartása és következetes betartatása, a nevelői munkafegyelem javítása, a tanórai feladatok (tanítói, tanári, napközi vezetői, osztályfőnöki) maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása. a pontos adminisztrációs munka elvégzése, az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében. a pedagógus értékelési rendszer elindítása az év kiemelt feladata. Az IMIP értékelési terve alapján minden pedagógust értékel. Az iskolai DÖK és a szülői közösség fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk. Az iskolavezetőségnek a kiemelten fontos területeken a rendszeres ellenőrzést és értékelést folyamatosan kell végeznie. Értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. 8

9 IV. Személyi feltételek Bíróné Szakadáti Angéla 1.o. tanító, oszt. Főnök, német szakkollégium Andrásiné Orosz Csilla 2. o. tanító, oszt.fő, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus Mészárosné Pándi Judit: 3. osztály oszt.fő, tanító, ének szakkollégium, 120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő, Hegedűs Csilla 4. osztály oszt.fő. tanító, ember és társadalom műveltségi terület, igazgató helyettes Mészáros Gyula 5. osztály oszt.főnök, testnevelő tanár, SZUFLA DSE vezető, munkavédelmi felelős Pál Erika földrajz biológia szakos tanár 6. o. oszt. főnök, gyermekvédelmi felelős Horváthné Búza Andrea: 7. osztály of. magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, Zayzon Nándorné: 8. osztály of. matematika, informatika tanár, 120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő, igazgató Kerülő Károly: fizika kémia tanár, Völgyi Gábor: tanító, német tanár, tankönyvfelelős? Völgyi Teréz: tanító, német tanár, NNÖK vezetője. BrusztnéFirnigl Judit: óraadó rajz tanár 9

10 Fazekas Réka óraadó ének tanár Baravics Boglárka: testnevelés szakos tanár, napközis nevelő I. csoport Gregor Anita történelem szakos tanár, napközis nevelő II. csoport Dr. Mészárosné Józsa Ilona gyógypedagógus Balogh Péter pszichológus Móricz Éva logopédus, gyógypedagógus Technikai dolgozók: Simon Beatrix iskolatitkár Hájos Árpádné takarító Wágner Antalné takarító Gyermek, osztályközösségek ALSÓ SNI SNI LÉTSZÁM TAGOZAT A B BESZÉDFOGY. BTM 1.osztály osztály osztály osztály ÖSSZESEN: FELSŐ TAGOZAT 5.osztály osztály osztály osztály ÖSSZESEN: ISKOLA 133 ÖSSZESEN:

11 V. Tárgyi feltételek Az iskola tantermi rendszere megváltozott Alsó és felső tagozat egy egy folyosón helyezkedik el. Megoldásra váró feladatok: Tantermek, folyosók dekorálása Pályázatok keresése, írása, benyújtása:továbbképzésre Tárgyi feltételek javítására Eszközfejlesztésre Szabadidős programokra Iskolaudvar rendezése Minden tanterembe számítógép elhelyezése internet hozzáféréssel Tantermek tisztasági festése VI. Nyári táborok: Helye Ideje Napok száma Tábor megnevezése Szervezők, táboroztatók Baja július 7 Német nemzetiségi Völgyi Gábor olvasó és népismereti tábor Völgyi Teréz Bíróné Angéla Szigetújfalu július 5 Kézműves tábor Zayzon Nándorné Szigetújfalu Német nemzetiségi Huszák Gézáné augusztus tánc ÉMNÖSZ Javítóvizsga nincs 2009 augusztusban. 11

12 Távozott tanulók: Hegyi Brigitta Barta Milán 7. osztály 7. osztály Érkezett tanulók: Lakatos Bianka Berinde Andrea Berinde Alexandra Berinde Szabó Attila 5. osztályba 5. osztályba 3. osztályba 1. osztályba 2. osztályba VI. A tanév kiemelt feladatai Német diákcsere őszi szakasza szeptember Október 6. emléknap okt. 06. kedd Malenkij robotosok hazatérésének emléknapja okt. 19. hétfő Október 23. okt. 22. csütörtök Márton nap nov. 11. szerda Mein Lieblingsgedicht nov.17. délután Adventi hagyományok nov. 26 tól dec. 20 ig Farsang osztályszinten február Északi régió Német nemzetiségi vers és prózamondó április eleje Móra napok 2010 projekthét április VIII. Nevelési feladatok A tanulók tanórai fegyelmének javítása. Ellenőrző könyvek havi ellenőrzése. Tiszta és esztétikus környezet kialakítása, megőrzése. 12

13 A mosdók tisztaságának megőrzése. A környezetvédelmi nevelés erősítése. Egységes követelményrendszer biztosítása Oktatási feladatok A NAT és a helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatása A központi és helyi felmérések értékelése az ezt követő szakmai feladatok megfogalmazása Informatikai szaktudás beépítése a tanórákba Környezetvédelmi programok saját környezet védelme o falutakarítás o szelektív hulladékgyűjtés o parlagfű mentesítés fontossága Tanulmányi versenyek szervezése, diákok szakszerű felkészítése Vezetői ellenőrzések területei Dokumentumok ellenőrzése Alsó tagozatban a szöveges értékelés ellenőrzése Szóbeli számonkérés, feleltetés megfigyelése Tanórákon a differenciált foglalkozás ( sajátos nev. igényű tehetséges tanulók foglalkoztatása) Határidők betartása Dekoráció ellenőrzése Tanulói magatartás ellenőrzése a tanórákon Napközis foglalkozások ellenőrzése Ebédeltetés rendje Tanóra védelme pontos órakezdés Ügyelet ellátása, diákok felügyelete 13

14 Óralátogatások ütemezése: Szeptember: új kollegáknál hospitálás, napközi Október: tanmenetek és a tananyag szinkronja, testnevelés órák, délutáni sportfoglalkozások November: alsó, felső tagozat, napköz. foglalkozások December: napköz. foglalkozások, alsó, felső tagozat Január: napköz. foglalkozások, alsó, felső tagozat Február: testnevelés órák Március: rehabilitációs órák Április: du. foglalkozások (szakkörök, korrepetálások stb.) Május: OKÉV mérés ellenőrzése Óralátogatás szempontjai: Az SZMSZ ben és Pedagógiai Programban rögzítettek,valamint a minőségirányítási programunk óralátogatási lapja szerint A tanmenet alapján a dokumentumok ellenőrzése Tanári kézjegyek ellenőrzése. Házi feladat ellenőrzése Naplók, tájékoztatók jegyeinek egyezősége, rendszeres vezetése A tanulók tanórai fegyelmének megtartása Új oktatási formák bevezetésére irányuló törekvés Határidők: Munkavédelmi bejárás szeptember 30. Fel: Mészáros Gyula Órarend: szeptember 3. Fel:Hegedűs Csilla, Zayzon Nándorné Naplók, tanulók adatai szept.15., Fel: ofők Tanmenetek, foglalkozási tervek okt.15.fel: minden pedagógus Statisztika: szept. 30., Fel: igh, Terem dekoráció: szept. 10. Fel: ofők 14

15 Folyosó: szept.15., Fel: minden pedagógus IX. Ünnepségek, rendezvények Időpont Esemény Felelős Tanévnyitó ünnepség Zayzon Nándorné Aradi vértanúkról megemlékezés Horváthné Búza Andrea községi ünnep október 19. Malenkij robotosok hazaérkezése Völgyi Teréz október 22. Ünnepi műsor Horváthné Búza Andrea Gregor Anita nov. 11. Márton napi felvonulás Völgyi Teréz Körzeti német vers és prózamondó verseny nov. 28. Német nemzetiségi GÁLA Völgyi Teréz dec. 06. Mikulás DÖK dec. 20. Karácsony Osztályfőnökök február Farsang osztályfőnökök március évforduló Horváthné Búza Andrea Gregor Anita április Északi régió német nemz. szavaló v. Völgyi Teréz április Móra napok Tantestület, ofők május 1. Majális Ig., SZMK + mindenki május 4. Anyák napja osztályfőnökök június 2. hete kirándulás DÖK, igazgató Ballagás, Zayzon Nándorné, igazgató péntek Tanévzáró Igazgató, ofők 15

16 NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK: Alakuló értekezlet: aug. 18. Tanévet előkészítő szervezési feladatok megbeszélése, munkatervi kérdések. A tanév rendjének ismertetése.. Tanévnyitó értekezlet : augusztus 31. Téma: az előző tanév beszámolójának kiegészítéseként a szakértői vélemény okainak kivizsgálása, intézkedési terv készítése a 2009/2010 es tanév munkaterv ismertetése, elfogadása az iskola minőségirányítási programjának elfogadása az SZMSZ módosításainak elfogadása Felelős: igazgató Félévi értekezlet Téma: a tanulmányi magatartás és szorgalmi helyzet elemzése, értékelése a 8. osztályosok beiskolázási tapasztalatai pályaválasztási felelős a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóink helyzete, az integrációs és képesség kibontakoztató tevékenységek számbavétele gyivi beszámoló Felelős: oszt.főnökök, gyv. Felelős, ig. Határidő: január vége február eleje Tanévzáró értekezlet Téma: A 2009/2010 es tanév értékelése, elemzése. A MIP vezető beszámolója a pedagógusértékelésről a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítések. Felelős: igazgató Határidő június 16

17 Nevelési értekezletek: 1.Őszi (szeptember) Téma: minőségirányítási rendszerünk Felelős: iskolavezetőség 2. Tavaszi Téma: A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének tapasztalatai előadás és beszélgetés Felelős: iskolavezetőség Január végén és június hónapban osztályozó konferenciákat tartunk, más hónapokban munkaértekezletet szervezünk az aktuális feladatok megbeszélése és az eltelt időszak értékelése céljából. Felelős: iskolavezetőség Iskolavezetőségi megbeszélések: Havonta a testületi értekezletek előtt. Témák: s z e p t e m b e r :* A tanévkezdés gondjai tájékoztatás a személyi feltételekről, új jogszabályi változásokról, * Költségvetési helyzetünk a tanév kezdetén * A taneszköz szemléltetőeszközök beszerzésének véleményezése * Tanulói támogatások helyzete, juttatások feltételei, / tankönyvtámogatás, étkezési kedvezmények, beszerzések helyzete o k t ó b e r : * Az októberi évfordulókhoz kötődő rendezvények értékelése n o v e m b e r : * Aktuális feladatok megbeszélése d e c e m b e r : * A költségvetés helyzete a évi gazdasági évben. * Bérgazdálkodási helyzete, j a n u á r : * A évi költségvetés tervezetének ismertetése f e b r u á r : * Az I. félév tapasztalatai * javaslatok a II. félévre 17

18 m á r c i u s : á p r i l i s : m á j u s : * a nevelési értekezlet előkészítése * tavaszi ünnepek, rendezvények, március 15 i rendezvény segítése * változások személyi vonatkozásban * belső ellenőrzési helyzetkép * Aktuális feladatok * A tanév befejezésével kapcsolatos feladatok * A tanév értékelése * A munkaközösségi beszámolók szempontjai Szülői értekezletek: szeptember 2. hete Félévi január 26. November közepe pályaválasztási szülői értekezlet Kerek asztal beszélgetések: Október vége Január eleje Április vége Gyermekvédelmi fogadóóra: minden hónap első hétfőjén: óra X. Feladatok felelősök Információs rendszer működtetése Hi.: folyamatos, Felelősök: ig, igh. Adatbázisok kiépítése, és gondozása: (jogszabályok) Hi.: folyamatos Felelős: Zayzon Nándorné Kultúrált környezet biztosítása az osztálytermekben. Hi.: szept.1., Felelősök: ofők Szakmai ellenőrzés, értékelés. 18

19 Hi.: folyamatos, Felelős: ig, igh Község honlapjára az iskolai hírek frissítése Hi.: folyamatos, Felelősök: Zayzon Nándorné Pályázati programok, és információk naprakész kezelése Hi.: folyamatos, Felelős: Mészáros Gyula Partnerkapcsolatok működtetése. Hi.: folyamatos, Felelős: Völgyi Teréz. A Móra hét rendezvénysorozat forgatókönyvének elkészítése Hi.: november vázlat Felelős: igh. + mk.vezetők Forgatókönyv: márc. 30 OKÉV mérés Hi.: május 27. Felelős: ig. igh. Úszásoktatás Hi.: folyamatos Felelős: Mészáros Gyula, Gyermekvédelem Hi.: folyamatos, Felelős: Pál Erika Drogprevenció Hi.: szept. 30., Felelős: Mészáros Gyula Diákcsere a Grebenstein Heinrich Grupe Schule Hi.:folyamatos. Felelős: igazgató, igh. osztályfőnökök Beiskolázás folyamat segítése Hi.: rendelet szerint Felelős: Zayzon Nándorné Szabadidő szervezése hasznos eltöltése Hi. : folyamatos Felelős: DÖK, osztályfőnökök 19

20 Szelektív hulladékgyűjtés szervezése 2 alk. a tanévben Felelős: DÖK, osztályfőnökök Öt nap pedagógiai célú felhasználás: 1.) DÖK nap, ) Őszi szakmai nap 2009.nov ) Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny (északi régió) ápr. 4.) Nevelési értekezlet 5.) Június tanulmányi kirándulás XI. Versenyek délutáni foglalkozások Zrínyi Ilona, matematika Fel.:Árvai Nagy Mónika, Zayzon Nándorné Történelem háziverseny Fel.: Gregor Anita Öveges J. fizika Fel.: Kerülő Károly Rajz verseny Fel.: Brusztné Firnigl Judit Német versenyek: Fel.: Völgyi Gábor, Völgyi Teréz Levelező versenyek: folyamatos Fel.: osztályfőnökök, tanárok Szabadidős foglalkozások: Szakkörök Irodalmi színpad 20

21 Informatika alsós, felsős Angol Énekkar tömegsport Német nemzetiségi néptánc 3 csoport Kaltenecker Tímea A művészeti iskola foglalkozásai diákjainknak: grafika tűzzománc furulya zongora dob harmonika gitár Az iskolai könyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el. Továbbképzés: Szakvizsgára készül Andrásiné Orosz Csilla és Zayzon Nándorné közoktatásvezető szak. A további igények beadása folyamatosan a támogatási keret erejéig. Az új költségvetési évben jelentkezés folyamatosan március 30 i döntéssel. Az integrált oktatással, a nem szakrendszerű oktatás bevezetésével és a kompetencia alapú oktatás elindításával kapcsolatos képzések elsőbbséget élveznek a támogatások elbírálásakor. A munkaterv melléklete a Gyermekvédelmi felelős munkaterve, a Diákönkormányzat éves terve a Minőségbiztosítás éves munkaterve. 21

22 A munkatervet folyamatosan kiegészíti a havi eseménynaptár és a belső ellenőrzési terv. A 2009/2010 es tanév Munkatervét a nevelőtestület a szeptember 15 i ülésén fogadta el. Szigetújfalu, Zayzon Nándorné megbízott igazgató 22

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mexikói úti tagozat 1145 Budapest, Mexikói út 60 Csillagház tagozat

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma,

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben