TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG"

Átírás

1 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG Megbízó: Tiszasziget Község Önkormányzata 0662/ Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Pécskai u. 15. Tel./fax.: 06/62/ Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT /2006) Településtervezés: Várkonyi Gábor településmérnök Tájrendezés: Boldog Mária táj- és kertépítészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TK /2006) Víziközművek, vízrendezés Vargáné Patkós Margit Gázellátás Ivánkovits Imre gépészmérnök ( ) Elektromos energiaellátás és hírközlés Somogyi János okl. villamosmérnök Környezetvédelem: Novai György környezetvédelmi szakmérnök Dr. Szanka Károly fizikus Örökségvédelem Sóskúti Kornél régész

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. E lőz et esen beérk ezett vélem én yek és válaszok I I. M egyei terv i megfelel t et és I II. T ervi vél em ények és válaszok, t erv tárg yalási jegyz ő k ön yv IV. M ódosítás i ügyek leírás a V. T erület h asználat vál toz ás a, Ét v. 8. szerinti i gaz ol ás V I. Biol ó giai aktivitásérték kimutat ás V II. K ö r n yezetvédel em és z ajvédel em V III. G ázellát ás IX. E l ek trom os en ergi aellát ás és hírk özl és X. Víz r en d ez és, víziközművek Szeged, november

3 3 I. Előzetesen beérkezett vélemények és megrendelői-tervezői válaszok 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Iroda A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. Kéri a 14/2004. (XI.08.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott hatályos településrendezési tervet részére megküldeni aláírt, lepecsételt formában. Tájékoztatása szerint a rendezési terv hiteles példányának megléte feltétele a további egyeztetéseknek, megküldése pedig az Étv. 9. (8) bek. szerint jogszabályi kötelezettség. Kéri a településfejlesztési döntést és a településfejlesztési koncepciót részére megküldeni. Válasz: A kért dokumentumokat elküldte az Önkormányzat. A helyi építési szabályzat rendelet-tervezet készítése kapcsán felhívja a figyelmet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletre, melynek előírásait március 1-től érvényesíteni kell. Kiemeli, hogy az egyeztetési anyagot papír alapon kéri. Tájékoztat az eljárási szabályokról, a bevonandó szervek köréről, határidőkről és egyéb teendőkről. Részletezi a jóváhagyás utáni teendőket is. 2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Jelzi, hogy az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. tv (OTrT) 3/1 sz. melléklete alapján az országos ökológiai hálózat érinti a települést és az érintett területeken a törvény szerint beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Felhívja a biológiai aktivitásértéről szóló országos jogszabályra a figyelmet. Válasz: Az említett jogszabályokat figyelembe veszi a tervező. Kéri a Bánáti út felé tervezett összekötőút nyomvonalának szabályozási tervben történő átvezetését elhalasztani, amíg a Felügyelőségen folyamatban lévő környezetvédelmi eljárás (Bánáti út nyomvonal kijelölésére vonatkozóan) le nem zárul. Válasz: A gyűjtőút nem kerül leszabályozásra a teljes szabályozási szélességben, csak egy irányadó vonal jelez egyeztetési kötelezettséget. A szerkezeti terv jelöli a gyűjtőút funkciót. Vízi közmű rendszerekkel, vízbázisokkal, talajvédelemmel és a Tisza folyó hullámterének beépített részével kapcsolatos jogszabályokat részletez. A 2/2005. (I.11.) Korm r. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak, mivel a tervezett módosítás nem terjed ki a település egészére. 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kijelenti, hogy a módosítási ügyek közegészségügyi érdekeket nem sértenek. 4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felhívja a figyelmet a 28/2011 (IX.06.) BM rendelet 5. rész XXVI. fejezet vonatkozó előírásaira, melyek szerint biztosítani kell a terület tüzivízzel történő ellátását, a tűzcsapok helyét a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségével kell egyeztetni. Vízhálózat rekonstrukciója/tervezése során a tűzcsapok helyét úgy kell megtervezni, hogy azok a védendő épületektől 100 méternél nagyobb távolságra ne kerüljenek. A rendelet XXVII. fejezet ill. 20. melléklete által meghatározott építmények közti legkisebb távolságot be kell tartani. A kialakítandó utcák/terek legyenek alkalmasak tűzoltó gépjárművek alkalomszerű, akadálytalan közlekedésére. Meg kell valósítani a terület hatékony csapadékvíz elvezetését. A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kíván venni. Válasz: Az említett észrevételeket, jogszabályi hivatkozásokat szem előtt tartotta a tervező.

4 4 5. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Kijelenti, hogy hatáskörébe tartozó létesítményt nem érint, ezért észrevételt nem tesz. Felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi területen a helyi utak vonatkozásában a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége rendelkezik hatáskörrel, az általa adott véleményt szem előtt kell tartani. 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Tájékoztat, hogy a rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni, hogy azok megfeleljenek az általa ismertetett előírásoknak. Figyelembe kell venni az utak, csomópontok, a szükséges keresztmetszeti elemek, közművek, környezetvédelmi berendezések helyigényét. Felhívja a figyelmet, hogy a keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetén is el kell végezni, melyeket magasabb kategóriába sorolnak vagy új funkciókat terveznek rajtuk. Részletezi az egyéb figyelembe veendő jogszabályokat. Válasz: A külterületen kijelölt gyűjtőutak nem kerültek leszabályozásra, csak egy irányadó vonal jelzi az egyeztetési kötelezettséget (a kivitelezés bizonytalan idejére való tekintettel). A HÉSZ-be pótlólag bekerül, hogy ezen az utak mentén gyűjtőúttá fejlesztésük esetén 16 méter széles közterületsávot biztosítani kell. Kéri, hogy országos közúthálózatot érintő fejlesztések esetén Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és Magyar Közút Nonprofit Zrt Csongrád Megyei Igazgatóságával egyeztetni szíveskedjenek. A község területén határátkelő hely is van, ezért kéri bevonni a véleményezési eljárásba a a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát. 7. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Nem reagált. 8. Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tájékoztat, hogy beépítésre szánt terület kijelölése esetén a vízügyi munkarészben ki kell számítani az elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyiségét, meg kell nevezni a befogadót, valamint a befogadás feltételeit is vizsgálni kell. A burkolt felületekről nagy csúcs vízhozamok keletkezhetnek, ezért törekedni kell vízáteresztő burkolatok használatára, záportározók építésére. A csatorna befogadási feltételeit az ATI-VIZIG-gel vagy az illetékes társulattal egyeztetni kell. Válasz: Vízügyi munkarész készült a tervhez. Nyilvántartása szerint Tiszasziget területe belvíz veszélyeztetettségi szempontból közepesen ill. a külterület déli része erősen veszélyeztetett kategóriába sorolandó (Pálfai), ezen adatokat a fejlesztések során kéri figyelembe venni. A rendezési tervben szükségesnek tartja a belvízzel veszélyeztetett területeket lehatárolni és azokra építési tilalmat/korlátozást elrendelni. Válasz: A rendszeresen belvízjárta területek lehatárolásra kerültek a tervlapokon. Felhívja a figyelmet a Tiszasziget Önk. és igazgatóságuk által kötött, a 064/7 hrsz-ra vonatkozó, /2010. számú június 1-én kötött megállapodásra, mely rendelkezik az Önkormányzat vízgazdálkodási szempontú kötelezettségeinek teljesítéséről is. A módosításokkal kapcsolatban környezetvédelmi és víziközmű szempontból észrevételt nem tesz, azonban számos megjegyzést felsorol, melyeket érdemes szem előtt tartani (szennyvíz kezelés, csapadékvíz elvezetés stb.). Kifejti továbbá, hogy a község rétegvízkészlete földtanilag védettnek tekinthető, jelenleg nem szennyezett. A közüzemi ivóvízbázisra hidrogeológiai védőidom kialakítása még nem történt meg, valószínűleg a rétegbeni védelem elegendő lehet, felszíni védőterület kijelölésére nem lesz szükség. A vízadókra a legnagyobb veszélyt a felhagyott és szabályszerűen meg nem szüntetett mélyfúrású kutak jelentik, ezért eltömedékelésük feltétlenül indokolt. 9. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda Tájékoztat, hogy a évi LXIV. tv. 66. (1) bekezdése szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során. A

5 5 hatástanulmány tartalmi követelményeiről szóló országos rendeletből idéz néhány passzust. Fontosnak tartja, hogy az országos jelkulcsi előírásoknak megfelelően, teljes kiterjedéssel ábrázolja a terv a régészeti lelőhelyek körvonalait és a HÉSZ tartalmazza a helyrajzi számos listát. Válasz: A módosításokhoz kapcsolódóan készült régészeti hatástanulmány, mely a tervanyagban megtekinthető. A régészeti lelőhelyek körvonalai ábrázolásra kerültek, a helyrajzi számos listát tartalmazza a HÉSZ módosítás. Részletezi módosítási ügyenként az érintett lelőhelyeket. Megjegyzi, hogy javarészt növekszik a beépítési intenzitás az érintett helyeken, ezért a beruházások előtt érdemes terepbejárást tartani, mert a későbbiekben jelentősen megdrágíthatja a projektet egy esetleges régészeti feltárás. Kijelenti, hogy Tiszaszigeten műemléki védelem alatt álló ingatlan nincs. Javaslatokat fogalmaz meg a hatástanulmány tartalmi elemeivel, készítési módjával kapcsolatban. A környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Táj- és természetvédelmi szempontból előzetes észrevételt nem tesz. Tájékoztat, hogy a 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően az Országos Ökológiai Hálózat kiemelt térségi és megyei övezeteit elektronikusan megküldte a tervezőnek. A 2/2005. (I.11.) Korm. r. 3. sz. melléklet II.1.b) pontjában szereplő környezet védelméért felelős szervként kijelenti, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak, mert Natura 2000 területre és jelölő fajokra nem jelent a terv káros hatást és a várható környezeti hatások sem érintenek olyan területet, melyek hazai, közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek. 11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szeged Az előzetes anyag II/3 sorszámú ügy átsorolásával kapcsolatban kifogást nem emel, mivel az erdő és az átlagosnál gyengébb minőségű legelő területeket érint. A tervezett gyűjtő út kijelölésekkel kapcsolatban (II/4-7.) megjegyzi, hogy a termőföldek védelme érdekében törekedni kell arra, hogy a tervezési/fejlesztési területekkel érintkező, visszamaradó termőföldek művelhetősége, megközelíthetősége biztosított maradjon. A létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőleg gyengébb minőségű területen, a lehető legkevesebb termőföld igénybevételével történjen. Válasz: Az utak esetleges burkolása, bővítése helyhez kötött beruházás, melynek során a törvény lehetőséget biztosít átlagosnál jobb minőségű földek igénybevételére, ha nincs más lehetőség. A környező földterületek megközelíthetősége biztosított marad. Felhívja a figyelmet, hogy a településrendezési eszközök készítése során törekedni kell arra, hogy a fejlesztési területekkel érintkező, visszamaradó termőföldek megközelíthetősége, művelhetősége biztosított legyen. A beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a tervezett létesítmény elhelyezése a környezetében lévő termőföldek talajvédő gazdálkodását ne rontsa, a kivitelezés és üzemeltetés során fellépő káros hatások a termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. Válasz: Az észrevételeket szem előtt tartotta a tervező, azonban a létesítmények konkrét elhelyezése, a kivitelezés és üzemeltetés már rendezési terven túlmutató probléma, részletesebb tervekben lehet kezelni. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 11. -át idézi, mely szerint átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra csak időlegesen ill. helyhez kötött beruházás esetén lehet hasznosítani. Felsorolja Tiszasziget termőföldjeinek átlagos AK értékét művelési áganként. Kiemeli, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (továbbiakban OTÉK) 4. (4) bekezdése alapján a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni és fel kell tüntetni a Készült az állami alapadatok

6 6 felhasználásával szövegrészt. Válasz: Jogtiszta térképre készül a terv, az említett mondat feltüntetésre kerül a tervlapokon. 12. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Kiemeli, hogy amennyiben a tervezett módosítások következtében a természetbeni állapot szerint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. 6. alapján ténylegesen erdőterületnek minősülő területek igénybevételére kerül sor (lsd. Evt ), úgy ehhez az erdészeti hatóság előzetes hozzájárulása szükséges, melyet minden esetben egyedileg bírál el. 13. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Kijelenti, hogy a módosítások talajvédelmi érdekeket nem sértenek. Felhívja a figyelmet, hogy termőföldön építési törmeléket, szemetet elhelyezni tilos. A beruházásokat vagy a termőföldön történő egyéb tevékenységeket úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és környező termőföldek talajvédő gazdálkodását ne rontsa. Külterületi, talajcsövezett területeken megvalósuló beruházások nem károsíthatják a talajcső rendszert, ezért javasolja a tábladrénnel berendezett területek feltüntetését a tervben. Válasz: A talajcsövezett területek feltüntetésre kerültek. A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről, 400 m 2 -t meghaladó beruházás esetén talajtani szakvéleményen alapuló talajvédelmi tervet kell csatolni az engedélyezési tervhez. 14. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 15. Országos Rendőr-Főkapitányság Tájékoztat, hogy az államhatár rendjének fenntartását, határrendészeti feladatok végrehajtását a tervezett módosítások nem érintik, ezért észrevételt nem tesz és a véleményezés további szakaszában nem kíván részt venni. 16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Megemlíti az elektronikus hírközlési építmények és postai létesítmények elhelyezését biztosító jogszabályokat. Tájékoztat, hogy államigazgatási szervként- településrendezési eszközként figyelembe vehető saját tervei ill. intézkedései nincsenek. Felhívja a figyelmet a hírközléstervezés jogosultságát szabályzó 104/2006 (IV.28.) számú, a tervezői jogosultságról szóló Kormányrendeletre, ennek kapcsán pedig kéri a településen lévő hírközléssel kapcsolatos eszközök, hálózatok részletes ismertetését az aktuális szaktervezőtől, majd részletezi a hírközlési munkarész tartalmi követelményeire vonatkozó javaslatait. Válasz: Elektromos- ill. hírközlési munkarész készül a módosítási ügyekhez kapcsolódóan, a teljes hálózat feltüntetésével. 17. Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala A módosításokkal szemben kifogást nem emel, azok nem ellentétesek a CsMTrT-vel. 18. Újszentiván Község Önkormányzata Nincs észrevétele, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni. 19. Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda A módosításokkal kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 20. EDF Démász Hálózati Elosztó Kft Megküldte digitális adatait, a hálózat elemeit a szabályozási tervekre átvettük. A további tervezések és az építéshatósági munka során ezáltal figyelembe lehet venni a nyomvonalakat és a szükséges védőtávolságokat. 21. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Tájékoztat, hogy a megadott honlapról nem érte el az előzetes véleményezési anyagot. Az eljárásban továbbra is részt kíván venni és a későbbiekben CD lemezen kéri a tervet.

7 7 Felhívja a figyelmet, hogy egy országos jogszabály szerint a rendezési terv kötelező szakági alátámasztó munkarésze az energiaellátás, így a gázellátás munkarész is. A terv szakhatósági véleményezésére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területi egységei jogosultak. Válasz: Az elérési probléma időközben megoldódott. Gázellátási munkarész készül a módosítási ügyekhez kapcsolódóan. 22. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem A településen nincs tulajdonában vagy üzemeltetésében álló vezeték, ezért a véleményezés további szakaszában nem kíván részt venni. 23. MOL Nyrt Bányamérés Nem reagált. 24. INVITEL Zrt. Déli Régió Nyilvántartás és Hálózat-üzemeltetés Tiszaszigeten hálózatának nagyobb léptékű fejlesztését nem tervezi, a véleményezési anyag érdekeit nem sérti. Kéri figyelembe venni a tervezés során hálózata elhelyezkedését és szükség esetén távközlési szaktervező bevonását. Idéz a évi C. törvényből. 25. T-COM Nyrt Nem reagált. 26. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tájékoztat, hogy a jelű Tiszaszigeti bekötőút km szelvények közötti szakaszára burkolat felújítási engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készült a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízása alapján. Az útfelújítási tervtől függetlenül, de a műszaki tartalmat tekintve azzal összhangban kerékpárút terv is készült Szőreg és az országhatár között. Kéri az elkészült terveket figyelembe venni és társaságukat továbbra is bevonni a módosítási eljárásba. Válasz: A kerékpárutat tartalmazó rendezési terv módosítás időközben jóváhagyásra került. 27. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjétől A módosítási tervezettel egyetért, számos problémára ad megoldást, azonban néhány egyéb észrevétele a gyakorlati tapasztalatai alapján a következők: Kijelenti, hogy a szabályozási terv a telekalakítások miatt jelentősen megváltozott, javasolja frissíteni. Válasz: A terv digitális átdolgozására sor került, a Földhivataltól vásárolt alaptérképre. Felveti, hogy külterületen korábban az Ágota alapítvány részére engedélyezett épület melletti vízállásos terület külön zónába sorolása indokolt lehet. Válasz: Az ügy időközben tárgytalanná vált. A HÉSZ 22. -ban a szakhatósági közreműködés előírása felesleges, magasabb szintű jogszabály ezt szabályozza. Válasz: Az említett mondat törlésre került a HÉSZ tervezetben. A helyi védett épületek előírásait javasolja részletesebbé tenni. A Tisza-parton lévő gátőrház esetleges átalakításával, bővítésével kapcsolatban a jelenlegi előírások megtartása esetén problémát lát, javasolja külön övezetbe sorolását. Válasz: A gátőrház telke V vízgazdálkodásiból Kv különleges vízmű övezetbe került, mely lehetőséget teremt a bővítések számára. A helyi védettség kérdése nem volt tárgya jelen módosításnak. Véleménye szerint a szintterület sűrűséget egyedi hatósági eljárásokban nem lehet értelmezni, csak övezetek egészére vonatkozóan, ezért ezen mutatószám alapján javasolja a beépítési % és az építménymagasság értékét esetlegesen módosítani. A szintterület sűrűség értéke kikerül a HÉSZ tervezetben minden övezet előírásaiból. Kéri a utáni módosítások egységes szerkezetbe vételét. Válasz: A módosítások egységes szerkezetbe kerültek.

8 8 II. Megyei tervi megfeleltetés Csongrád Megye Közgyűlése év februárjában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT). A tervben kijelölt területhasználati térségeket a települések rendezési tervében figyelembe kell venni, s területüket a évi L. törvénnyel módosított Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény előírásainak megfelelően kell biztosítani. A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok (OTrT 6. ) szerint: (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható, f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. Jelen rendezési tervhez elkészült a térképes területi kimutatás, amely az előírások teljesülését ábrázolja az erdőgazdálkodási és a mezőgazdálkodási térségekben (ld. következő oldalakon). A módosítás a Csongrád Megyei Területrendezési Terv figyelembe vételével, az abban kijelölt övezetek törvényben előírt teljesítésével készült. A megyei terv Tiszaszigetet érintő infrastrukturális elemei a következők: Térségi jelentőségű út: A Szeged (43. sz. főút)-tiszasziget-(szerbia) térségi jelentőségű mellékút halad át a településen. Térségi jelentőségű kerékpárút: A Szeged-Tiszasziget-(Szerbia) térségi jelentőségű kerékpárút keresztülhalad a településen, a térségi határátkelőhelyen halad tovább Szerbia felé. Térségi határátkelőhely: Tiszasziget déli részén, Szerbia felé nyílt térségi határátkelőhely. Elsőrendű árvízvédelmi fővonal található a település nyugati határán, a Tisza bal partján. A következő oldalak az egyes megyei tervi előirányzatok és javaslatok teljesülését foglalják össze Erdőtérség A megyei erdőtérség megfeleltetésénél a megyei tervben ábrázolt erdő terület felhasználási egység legalább 85%-át a településszerkezeti tervben is erdő övezetbe kell sorolni. A megyei terv által elvárt 468,0*0,85=397,8 ha erdőterületnél kevesebbet jelölt a hatályos településrendezési terv (251,7 ha-t), ezért új erdőket kellett kijelölni. A hatályos rendezési

9 9 tervben nem erdő övezetként szereplő, azonban erdő művelési ágú területek erdő övezetbe sorolásán túl (+57,5 ha) szükség volt további erdő övezetek kijelölésére (89 ha) a település területén, így eleget tesz a településrendezési terv a megyei előírásoknak. 397,8 ha < (251,7+57,5+89) ha= 398,2 ha megfelel Vegyes térség A megyei tervben ábrázolt vegyes terület felhasználási egységen belül erdő- és mezőgazdasági övezetek jelölhetők ki a településszerkezeti tervben. Az erdőterületek megfeleltetésénél a település erdőállományát beszámítottuk, ezért a mezőgazdasági területeknek kell biztosítani a vegyes övezet területének legalább a 85%-át. Tiszaszigeten 1948,6 ha tervezett és meglévő mezőgazdasági övezetet jelöl a módosított terv, míg a településen kijelölt vegyes övezet 2059,9 ha, melynek a 85%-a 1750,9 ha. 2059,9*0,85=1750,9 ha < 1948,6 ha megfelel Vízgazdálkodási térség A megyei szerkezeti terven feltüntetett csatornák a településszerkezeti terven is vízgazdálkodási övezetként szerepelnek.

10 10 Csongrád Megyei Területrendezési Terv Térségi Szerkezeti Terv (részlet):

11 11 Jelmagyarázat:

12 12

13 13

14 14 Országos övezetek Országos Ökológiai Hálózat Országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. Tiszasziget területén folytonos ill. megszakított ökológiai folyosók találhatók. Az Országos Területrendezési Tervről szóló Évi XXVI. tv. (OTrT) meghatározása alapján az ökológiai folyosó kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok,élőhelytöredékek,élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Az ökológiai folyosó előírásait az OTrT 18. -a tartalmazza: 18. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. A közművezetékek, közlekedési infrastruktúra hálózatok és külszíni művelésű bányatelkek előírásai megegyeznek a magterületre vonatkozóakkal. Új beépítésre szánt területet nem jelöl a terv az ökológiai folyosók területén. Térvártól északkeletre a kijelölt már meglévő - Kmü különleges mezőgazdasági major telkére kis mértékben belóg az ökológiai folyosó határvonala, a Kiskunsági Nemzeti Parktól pontosítást kértünk. Előzetes tájékoztatásuk szerint pontatlanságból eredhet a határvonal belógása. Kiváló termőhelyi adottságú erdő Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak. Az OTrT 13/B -a következőként rendelkezik az övezettel kapcsolatban: 13/B. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

15 15 (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Az övezetben beépítésre szánt övezetet nem jelöl a terv. Kiemelt térségi és megyei övezetek Erdőtelepítésre alkalmas terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki Az OTrT 19/A -a szerint: Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az övezet területe az OTrT által megengedett 5%-os mértéken belül pontosításra került (lsd. néhány oldallal lejjebb). Vélhetően a megyei terv pontatlansága miatt kerültek az övezetbe már meglévő, beépített területek. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók. Az OTrT 21. -a fogalmaz meg előírásokat az övezettel kapcsolatban: 21. (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti A Helyi Építési Szabályzatnak tartalmaznia kell az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, a tájképet jelentősen megváltoztató létesítmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Az övezetben bányászati tevékenységet csak a bányászati szempontból kivett területekre vonatkozó előírások szerint lehet végezni. Közművezetékeket csak tájba illesztett módon lehet elhelyezni és egy településkép védelmi területet kell kijelölni, mely az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. A HÉSZ tervezet 14. (4), 16 (3) bekezdései és a 22. fogalmaznak meg előírásokat az övezettel kapcsolatosan.

16 16 Rendszeresen belvízjárta terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a sík vidéki sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb, lefolyástalan részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik. Az OTrT 23. -a fogalmaz meg előírásokat az övezettel kapcsolatban: A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. A rendszeresen belvízjárta övezet területén gyűjtő út kijelöléseket és mezőgazdaságiból egy Ki különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezet átsorolását irányozza elő a terv. A tervezett gyűjtő utak szélessége irányadó, a részletesebb tervekben lesz mód a megfelelő vízelvezetést kialakítani. A különleges terület átsorolással a beépítési százalék csökken, a létesíthető funkciók köre bővül. Vízrendezési munkarész készült a tervhez. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedésű vagy kisebb területű, de sűrűn előforduló, esetenként több települést érintő, a felhagyott hagyományos ipari termelés és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerő helyek, illetve a hulladéklerakók területei tartoznak. Az OTrT 20. -a fogalmaz meg előírásokat az övezettel kapcsolatban: A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. A megyei terv által lehatárolt területen belül a bányató környékén alakult ki tájseb, melyet jelen módosítás orvosol. A bányató körüli területet különleges beépítésre szánt ill. nem szánt övezetbe sorolja, melyeken belül a tó közösségi jellegű, sokoldalú hasznosítása és rendbetétele lehetővé válik.

17 17 Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Térségi hulladéklerakó hely: a vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és a kiszolgáló építményeinek összessége. Az OTrT 22. -a részletes előírásokat fogalmaz meg az övezettel kapcsolatban: 22. (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetében térségi hulladéklerakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján jelölhető ki. (2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, b) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területen, c) erdőterületen, d) világörökség és világörökség-várományos területen, e) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen, f) rendszeresen belvízjárta területen, g) nagyvízi meder területén, h) földtani veszélyforrás területén, i) vízeróziónak kitett területen és széleróziónak kitett területen, j) kiemelt fontosságú honvédelmi területen és honvédelmi területen, k) a beépítésre szánt területbe sorolt területen és annak határaitól számított 1000 m-es területen belül, kivéve a jelentős mértékű zavaró hatású iparterületet és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges területet, l) az állami repülések célját szolgáló, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtér 15 km-es körzetében, térségi hulladéklerakó hely nem jelölhető ki. Nem érinti módosítás. Területén nem jelöl új beépítésre szánt területet a módosítás. Nagyvízi meder övezete Nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki (1995. évi LVII.tv. alapján). Az OTrT 24. -a a következőt rendeli el az övezet beépíthetőségével kapcsolatban: Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

18 18 Tiszasziget településrendezési terv Erdőtelepítésre alkalmas megyei övezet pontosítása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. tv. 23/A (2) c) pontja lehetőséget biztosít a településrendezési terv számára, hogy az érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével lehatárolt megyei tervi övezet település közigazgatási területére eső részét +/- 5%-kal pontosítsa a település adottságait figyelembe véve. Tiszaszigeten 167,42 ha erdőtelepítésre alkalmas területet jelöl a Csongrád Megyei Területrendezési Terv, melynek 5%-a 8,37 ha, legfeljebb ilyen mértékű pontosítás lehetséges. Négy területrészen merült fel az erdőtelepítésre alkalmas övezet megszüntetése: 1. A 0100/3,5-7 helyrajzi számú ingatlanok a hatályos rendezési tervben gazdaságikereskedelmi (Gksz) övezetben szerepeltek, mely státuszukat nem változtatta meg jelen módosítás. A CsMTrT erdőtelepítésre alkalmas övezetet jelölt ki az ingatlanok területén, mely a tervezett használatot figyelembe véve indokolatlan. (-2 ha) (Megj.1: világos zöld: erdőtelepítésre alkalmas terület, sötét zöld: kiváló termőhelyi adottságú erdő, forrás CsMTrT Megj.2: a szabályozási terveken nem kerülnek ábrázolásra az itt feltüntetett megyei tervi övezetek) 2. A 098/10-13 helyrajzi számú ingatlanok a földhivatali digitális alaptérkép szerint kivett udvar (ud) művelési ágban vannak nyilvántartva és családi házakkal ténylegesen beépítettek, négy család él a területen. Tekintettel a művelési ágra és a valós használatra, a rendezési terv Lf lakóövezetbe javasolja sorolni az említett ingatlanokat és kivonni az erdőtelepítésre alkalmas övezetből. (-0,4 ha)

19 19 3. A 098/3 és 098/15 helyrajzi számú ingatlanok erdőtelepítésre alkalmas övezetből való kivétele a tervezett turisztikai funkció és a 098/3 hrsz-ű ingatlan kivett udvar művelési ága indokolja. (-5,2 ha)

20 20 4. A 0101/2 helyrajzi számú ingatlan kivett udvar művelési ágban szerepel az alaptérképen. A telek északi részébe egy vékony sávban benyúlik az erdőtelepítésre alkalmas megyei övezet területe (vélhetően pontatlan ábrázolás miatt), melyet törölni kíván a település, tekintettel a későbbi tervezett fejlesztésekre, ami miatt Kmü beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe sorolja a rendezési terv a tárgyi ingatlant. (-0,45 ha) A négy helyszínen összesen 8,05 ha erdőtelepítésre alkalmas megyei tervi övezet kerül visszavonásra, mely a jogszabályban meghatározott 5% (8,37 ha) értéken belül marad. megszüntetendő erdőtelepítésre alkalmas övezet korrekció törvényben előírt 5%-os 8,05 ha < 8,37 ha MEGFELEL Balogh Tünde sk. Melléklet: Tiszasziget erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

21 21 Tiszasziget erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (A település teljes területére eső megyei tervi övezetet jeleníti meg az első ábra, lent felnagyítva és pirossal kiemelve az 1-4. pontokban részletezett, övezetből kivett területek láthatók.)

22 22 III. Tervi vélemények és válaszok 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda Tájékoztat, hogy az Étv. 11. (3) bekezdése alapján a szerkezeti terven is szükséges ábrázolni a rendszeresen belvízjárta területek lehatárolását. Válasz: Az övezet ábrázolásra kerül a szerkezeti terven is. Felhívja a figyelmet, hogy a Térvártól északkeletre kijelölni kívánt Kmü különleges mezőgazdasági major területe érintett az ökológiai folyosó övezetében, ahol az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. tv a szerint beépítésre szánt terület az OTrT-ben foglalt kivételektől eltekintve nem jelölhető ki. A kivételes eset itt most nem áll fenn, így amennyiben a Kiskunsági Nemzeti Park nyilvántartása alapján érintett az övezetben a kérdéses terület, területrendezési hatósági eljárással sem lehet átsorolni. Válasz: A Kiskunsági Nemzeti Park nemrég újra bejárta és felmérte a tiszaszigeti természetvédelmi oltalom alá eső területeket. Az új lehatárolás átvezetésre került a tervlapokon, a jelzett Kmü övezetbe sorolandó területet nem érinti az ökofolyosó. A területrendezési tervekkel való egyezést igazoló munkarészben kéri bemutatni az erdőtelepítésre alkalmas területek lehatárolását. A részlet kivonatok nem elegendőek a teljesülés kimutatásához. Válasz: Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet teljes területe bemutatásra kerül a tervdokumentációban. A Tisza hullámterében lévő beépített terület építésjogi helyzetének tisztásárára tett módosítási javaslat véleménye szerint jogszabályba ütköző. A Vkp vízgazdálkodási övezeten belül építési hely nem jelölhető ki. A Helyi Építési Szabályzat rendelettervezetében szereplő úszótelkek kialakítására jelen jogszabályi környezetben nincs mód. Az épületek legalizálása egyéb, az egyeztetések során meghatározott övezetben lehet. Véleménye szerint az épületek felújítására jelen helyzetben is van mód, sőt a jókarbantartás jogszabályi követelmény (OTÉK 108. ). Megjegyzi még, hogy a módosítás az előzetes anyaggal ellentétben szerkezeti tervet is érint, ezért fejlesztési döntés szükséges. Válasz: A tervtárgyaláson tisztázásra került a Tisza hullámterének szabályozása, a tervezői szerveren megtekinthető a tárgyalási jegyzőkönyv ill. a módosított HÉSZ-tervezet a tervlapokkal együtt. A vízparti pihenés övezetben a megközelítés módjára alátámasztó munkarész készült. Vkp övezet kódjele Vvp -re módosult. A szabályozási terven alkalmazott építési vonal megnevezése a jelkulcsban szerepel, azonban a jel nem. Kéri pótlását. Válasz: A pótlás megtörtént. Tájékoztat az eljárás során alkalmazandó jogszabályokról és felhívja a figyelmet a december 31-i határidőre, ameddig jóvá kell hagyni jelen módosítást. Tájékoztat az eljárás további feladatairól. 2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Felhívja a figyelmet, hogy a közműrendszerek fejlesztése ill. a felhagyott kutak felszámolása vízjogi létesítési engedély alapján történhet. Tájékoztat, hogy a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a középvízi mederből kilépő árvizek, a hordalék és a jég levezetése. A Tisza hullámterében lévő beépített területek kapcsán a 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 5. -ára hivatkozik, mely a nagyvízi meder hasznosításának lehetőségeit részletezi. Kiemeli, hogy a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 24. (3) bekezdése szerint a nagyvízi mederben építményt elhelyezni az érintett folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet. Ennek kapcsán kéri az ATI-VIZIG-gel történő egyeztetést. Válasz:

23 23 Az ATI-VIZIG be van vonva a véleményezési eljárásba, a Tisza-part szabályozási kérdéseinek megoldására a tervtárgyaláson megoldás született (lsd. előző válasz). Zajvédelmi szempontból felhívja a figyelmet, hogy az átsorolások általában a zajterhelési határértékek változását jelentik. Véleménye szerint a lakóterület vegyes övezetbe sorolása a zajterhelési határértékek 5 db-el való növelését jelenti, ezért csak indokolt esetben támogatható. Válasz: A központ körüli településközpont vegyes övezet bővítése a tervezett fejlesztések és funkciók elhelyezése miatt indokolt. Egyéb szempontból kifogást nem emel. 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Felhívja a figyelmet, hogy a külterületen különleges idegenforgalmi övezetbe sorolandó tavat csak olyan célra lehet hasznosítani, ami az emberi egészséget közvetlenül ill. közvetve nem veszélyezteti. A telekosztások kapcsán megjegyzi, hogy a temetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat összekötő úthálózatnak gépjárművel is járhatónak kell lennie. Válasz: Az észrevételeket figyelembe vette a tervező, ugyanakkor a tó esetleges későbbi hasznosítása nem rendezési tervi kérdés. Egyéb kifogást nem emel. 4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nem tesz észrevételt. 5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Felhívja a figyelmet, hogy a kerékpárút érinti a magyar-szerb határátkelőhelyet, ezért a véleményezési eljárásba kéri bevonni a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát. 6. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 7. Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Idézi a HÉSZ-tervezet 17. (3) bekezdésének a) pontját és az alábbi módon javasolja azt átfogalmazni: A szabályozási terven bejelölt építési helyeken belül a meglévő építmények felújíthatók, átalakíthatók, bővíthetők az alapterület növelése nélkül, a nem megfelelő használatból származó lefolyási akadályok megszüntetésének feltételével, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik és az adott épület rendelkezik építési engedéllyel és az abban foglaltak betartásával valósult meg. Válasz: A tervtárgyalási jegyzőkönyvben ismertetésre kerül az egyhangúlag elfogadott szabályozási javaslat. Ismerteti a vízkárelhárítással kapcsolatos jogszabályokat. A csatolt bel- és külterületi csapadékvíz elvezetési javaslattal egyetért. A távlatban építendő vízelvezető csatornák ill. szennyvízelvezetés tekintetében felhívja a figyelmet, hogy a külterületi csatorna csatlakozásokhoz a Szeged és Környéke VGT ill. Igazgatóságuk hozzájárulását be kell szerezni. A HÉSZ módosítás tervezet pontja ellen kifogást nem emel. Részletezi a vízügyi munkarészben elvégezendő számításokat és egyéb vízrendezéssel kapcsolatos feladatokat. Végül felsorolja a vízrendezéssel kapcsolatban figyelembe veendő jogszabályokat. 8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal A tervezett módosítások ellen kifogást nem emel. 9. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság A tervezett módosításokkal kapcsolatban kifogást nem emel. Tájékoztat, hogy a község területét érintő természetvédelmi területek pontosítása folyamatban van, melyet elkészültével adatszolgáltatás keretében az Önkormányzat rendelkezésére bocsát. Válasz: Az adatszolgáltatás alapján frissítésre kerültek a természetvédelmi területek határvonalai. 10. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Szeged

24 24 Ismerteti, hogy a 043/1 hrsz-ú különleges terület rendeltetésváltása, a településközpont vegyes övezet bővítése, különleges idegenforgalmi övezet kijelölése, a 0132/1 hrsz-ú térvári gazdaság átminősítése, a 0209/2 hrsz-ú major különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe sorolása és egyéb belterületi ill. kivett ingatlanok esetén nincs hatásköre. A Tiszasziget 586 hrsz-ú úttól nyugatra tervezett lakótömb és meglévő mezőgazdasági területek, valamint a 0164 hrsz-ú telektől délnyugatra fekvő erdő és mezőgazdasági területek különleges turisztikai övezetbe sorolását támogatja, tekintettel a nevezett területek erdő művelési ágára és átlagosnál gyengébb mivoltára. A gyűjtő utak bővítése kapcsán megjegyzi, hogy törekedni kell a visszamaradó termőföldek művelhetőségének, megközelíthetőségének megtartására. Hangsúlyozza, hogy a termőföld védelme érdekében a fejlesztésekkel elsősorban a gyengébb minőségű földeket kell igénybe venni, a lehető legkisebb mértékben. Jelzi, hogy a beruházások megtervezésénél figyelembe kell venni a környező termőföldek talajvédelmi gazdálkodásának lehetőségét, melyet a létesülő beruházás nem ronthat, a termőföldek minőségében kárt nem tehet. Javasolja, hogy a módosításokban szereplő Térvér és környéke tanyás jellegének vizsgálata során az átlagosnál jobb minőségű termőföldek művelhetősége továbbra is biztosított maradjon. Felhívja a figyelmet a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény a termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos rendelkezéseire, majd idézi azokat. Definiálja az átlagos minőségű termőföld fogalmát, majd felsorolja a Tiszaszigetre vonatkozó értékeket művelési áganként. Tájékoztat, hogy a 253/1997. (XII.20.) Korm. r. 4. (4) bek. alapján a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni. Fel kell tüntetni a Készült az állami adatok felhasználásával szöveget. Válasz: A tervlapok jogtiszta alaptérképen készültek, az idézett szöveg feltüntetésre került a tervlapokon. 11. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Az előzetesen ismertetett véleményét fenntartja. 12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 13. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Hiányolja, hogy a dokumentáció térképmelléklete nem a vonatkozó jogszabályban előírt, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. tv. 8. (3) bek. c) pont szerint kötelezően alkalmazandó térképi adatbázison készült el ill. a térképi alapadatok (vetület, koordinátaháló, koordináta-keresztek) nem szerepelnek az ábrákon, így a változással érintett területek nem azonosíthatóak. Kéri az EOV keretjelekkel kiegészített terveket megküldeni Részére, különben elutasító véleményt ad. Válasz: A hiányolt EOV adatok feltüntetésre kerültek, a módosított tervlapok megtekinthetők a tervezői szerveren. 14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Megállapítja, hogy a tervanyag tartalmazza a hírközlési szakági munkarészt, mellyel kapcsolatban észrevételt nem tesz. 15. Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala 16. Újszentiván Község Önkormányzata 17. Szeged MJV Önkormányzata 18. EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 19. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 20. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem 21. MOL Nyrt Bányamérés 22. INVITEL Zrt. Déli Régió Nyilvántartási és Hálózat-üzemeltetési Osztály

25 25 Kéri, hogy új beruházások tervezése során vegyék figyelembe hálózata elhelyezkedését és szükség esetén vonjanak be távközlési szakértőt, aki a részletek tekintetében egyeztet velük. 23. T-COM Nyrt 24. Magyar Közút Nonprofit Zrt. A módosításokat elfogadja. 25. I. fokú építési hatóság Szeged A HÉSZ-tervezet 5. (5) bekezdésében részletezett növénytelepítési előírásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az elsőfokú építési hatóságnak növények telepítésével kapcsolatban hatásköre nincs. Ezen előírások építési szabályzatban való rögzítése lehetséges, ha egyéb hatóság eljárásában szükséges lehet. Válasz: A növénytelepítési előírások érvényesítésének ellenőrzését a Jegyző asszony vállalta fel. Jelzi, hogy a HÉSZ-tervezet 17. -ból kikerült a méteres védőtávolság, míg a ban továbbra is szerepel. Ez megnehezíti a munkáját, de ha szándékos eltérésről van szó, tudomásul veszi. Válasz: A 25. -ból is kikerül a méteres védőtávolság, mert országos jogszabály rendelkezik róla. A 17. (2) b) pontja szerint a Tisza hullámterében elhelyezhető épület. Ez esetben javasolja megadni a rendeltetést, építménymagasságot, beépítési százalékot, stb.. A 17. (3) b) pontja szerint a parti sávban lévő épületek, épületrészek megszüntetendők. Kérdezi, hogy milyen eljárás során kell ennek az előírásnak megfelelni, van-e határideje ill. a meglévő épületeken építési tilalom van-e elrendelve, azokat felújítani, átalakítani lehet-e. Válasz: Az építéshatóság telefonos egyeztetés keretében lett bevonva a tervtárgyalási vitába, a mindenki által támogatott és a jegyzőkönyve kerülő, a tisza-parti szabályozással kapcsolatos új szövegrésszel Ő is egyetértett.

26 26

27 27

28 28 IV. Módosítási ügyek leírása Településszerkezeti tervi módosítások I. A külterületi összes beépített ingatlan és az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelésből kivont "beépítetlen terület" felülvizsgálata és rendeltetésének megfelelő övezetbe sorolása. a) Egy működő mezőgazdasági üzemi terület, nagy területen növénytermesztés céljából fóliáznak, később gazdasági épülettel bővítenék a vállalkozást. Különleges mezőgazdasági üzemi (Kmü) övezetbe kerül. Hatályos és módosított szerkezeti tervek Hatályos és módosított szabályozási tervek

29 29 b) Szintén különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe kerül egy térvári gazdaság telke. A létesítendő funkciók és a művelés alól kivont tanyaudvar indokolja az átsorolást. A mellette lévő terület is művelésből kivont (műv. ága: major), ezért a Kiskunsági Nemzeti Parktól felülvizsgálatot kérünk a területet érintő ökológiai folyosó pontos kiterjedését illetően. Hatályos és módosított szerkezeti tervek c) A határhoz közel, két nagy erdőtábla által közrefogva található több művelés alól kivont ingatlan. Néhány kialakult lakótelket rendeltetésének megfelelő, falusi lakó övezetbe (Lf) sorolja a terv. A különleges idegenforgalmi (Kid) övezetek turisztikai, vendéglátó, szolgáltató és egyéb a szabadidő eltöltését segítő funkciónak adhatnak teret. (Az északon lévőben vendégházat tervez a vadászegyesület). A Ki különleges beépítésre nem szánt övezetben lovastanyát tervez kialakítani a tulajdonosa. Az övezetbe telepíthető funkciók hasonlóak a Kid övezetéhez, de itt kisebb beépítési intenzitás is elegendő (2%). Hatályos és módosított szerkezeti tervek

30 30 Hatályos és módosított szabályozási tervek d) A töltés mentett oldali lábánál fekvő gátőrház vízgazdálkodási területből rendeltetésének megfelelő beépítésre szánt különleges vízmű (Kv) övezetbe kerül. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

31 31 Hatályos és módosított szabályozási tervek II. A település nyugati szélén fekvő lakótömb, a délnyugaton lévő erdő- és mezőgazdasági besorolású területek különleges turisztikai övezetbe sorolása. A különleges idegenforgalmi övezetbe sorolandó terület északi és déli része jelenleg mezőgazdasági terület felhasználás alatt áll, a középső részen Ee egészségügyi erdő övezetet jelölt a hatályos terv, azonban ott egy mesterségesen kialakított tó van. A tavat strandként kívánja hasznosítani az önkormányzat, kapcsolódó egyéb funkciókkal (pl. kalandpark, játszóterek, gokart pálya, panzió stb..). A különleges beépítésre szánt (Kid) és beépítésre nem szánt (Ki) övezetekben elhelyezhetők a tervezett funkciók. Az északi részen tervezett különleges idegenforgalmi övezetbe (Kid) elsősorban a környező lakóövezetekhez kapcsolódó, a település idegenforgalmi presztízsét növelő beruházásokat vár az önkormányzat. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

32 32 Hatályos és módosított szabályozási tervek III. Különleges terület rendeltetésváltása A 043/1 helyrajzi szám alatti Kb belügyminisztériumi rendészeti terület önkormányzati tulajdonba kerül. Az ingatlant a későbbi fejlesztési céloknak teret adó, egészségügyi, szociális funkciókat befogadó övezeti kategóriába (Ke) sorolja a terv. A szabályozási terven geodéziai felmérés alapján feltüntetésre kerültek a meglévő épületek. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

33 33 Hatályos és módosított szabályozási tervek IV. Településközpont vegyes övezet bővítése a főtér (Szent Antal tér) környékén A főtér környéki lakóövezetek településközponti vegyes övezetbe sorolása mellett a Kossuth-Móra-Május 1.-Szent Antal-Honvéd-József A.-Temesvári-Kolozsvári utcák által határolt tömbök tágabb környezetében megváltoznak a beépítési paraméterek. Az építménymagasság max 6,0 m lesz, a minimális kialakítandó telekszélesség lecsökken 16 méterről 14 méterre. A tetőhajlásszögre vonatkozó rendelkezések kikerülnek az előírások közül. Összességében a főtér környéki lakóövezetekben a beépítési intenzitás kis mértékben növekszik. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

34 34 V. A Bánáti út felé összekötőút kijelölése (tervezett országos mellékút) Az összekötő út kijelölését a megyei terv (CsMTrT) indokolta, mely tervezett útként szerepelteti a Bánáti utat és a szomszéd településen keresztül ehhez kapcsolódna Tiszasziget is. Az út várhatóan nagytávlatú megvalósulása miatt csak a szerkezeti tervben szerepel, kisajátítást nem ír elő a szabályozás. VI. A Térvárra vezető ún. Nyolcvanlánci út gyűjtőúttá minősítése Ez az út Térvárt köti össze a határra vezető főúttal és a település déli részén fekvő földeket fűzi fel, ez indokolja a gyűjtőúttá minősítést.

35 35 VII. Tiszához vezető gyűjtőút kijelölése az igazgatási terület északi részén. Az ártéri nyaralókhoz vezető út rendbetétele indokolt lenne, ehhez segítheti hozzá a gyűjtőút kategória. VIII. Tisza hullámterében lévő beépített terület építésjogi helyzetének tisztázása, a szükségszerűen megőrzendő vízgazdálkodási terület felhasználás mellett működtethető funkciók javaslata. A nyaralókkal beépített ingatlan V vízgazdálkodásiból Vvp vízgazdálkodási terület vízparti pihenés övezetbe kerül. A változás a meglévő állapotokat kívánja kifejezni, a beépíthetőség továbbra is a vízgazdálkodási övezetben szereplő értékek szerint alakulhat. A cél a Tisza-parti üdülők építésjogi helyzetének legalizálása (csak a meglévőknek). A szabályozási terven épületáltal elfoglalt földrészletként szerepelnek a meglévő ingatlanok, melyek átalakíthatók, felújíthatók, de új épület az övezet területén nem építhető. A déli részen ártéri erdő található, melynek rendeltetését kifejezi a szerkezeti terv módosítás, a kötelezően alkalmazandó vízgazdálkodási övezeten belül Vev alövezetként tünteti fel a szerkezeti terv.

36 36 Módosított szabályozási terv - részlet

37 37 Helyi Építési Szabályzatot ill. szabályozási terveket érintő módosítások IX. Belterületi tömbfeltárásokra javaslat készítése, majd a rendezési tervi módosítás elvégzése. A belterületi tömbfeltárások gazdaságos lehetőséget biztosítanak a település beépített területeinek bővítésére, új területrészek átsorolása nélkül. Tiszaszigeten jellemzően nagy kiterjedésű tömbök alakultak ki, hosszú telkekkel, melyeken sokáig háztáji gazdálkodást folytattak. Mára az életmód változása és gazdasági megfontolások miatt egyre nagyobb igény mutatkozik a kisebb lakótelkekre, ezért érdemes megfontolni néhány nagyobb tömb feltárásának lehetőségét. A fenti ábra egy javaslatot mutat a Kolozsvári-Temesvári-Dózsa György utcák által határolt tömb felosztására. Ez egy ésszerűnek tűnő javaslat, mely figyelembe veszi a beépítési szabályokat, de a későbbi esetleges felosztás a tulajdonosokon múlik. Konkrét igények híján több javaslatot nem tartalmaz a terv, de előző mintájára szabályozási terv módosítás nélkül is lehet a későbbiekben tömbfeltárási javaslatot készíteni, hiszen nem tartalmaz kötelező szabályozási elemeket. A létrejövő utat magánútként érdemes kezelni és a közterületi használatot biztosítani rajta.

38 38 X. A Kt temető terület (hrsz: 390) körüli 30 méteres védősávjának megszüntetése A temető 30 méteres védősávjának megszüntetése jogszabályi kötelezettség, a vonatkozó rendelet értelmében telken belül kell biztosítani a temetőterületek védőzónáját. A védősáv megszűntével telekosztások kezdeményezhetők a környező, közterületi kapcsolattal rendelkező tömbökben. A teleknagyság szinte mindenhol elegendő a megosztáshoz. XI. A Béke utca meghosszabbítása a településhatárig és a 0208/1 helyrajzi számú telek mellől induló, a Temesvári utcára merőleges közterületsáv szélesítése. A helyi igényekhez igazodva a Béke utca meghosszabbításra került a településhatárig egy 16 m széles közterületsáv formájában, ami 12 méteres útként folytatódik és köti össze a Béke utcát a Temesvári utcával. A kialakuló közterületek új telekkialakítások és beépítések lehetőségét biztosítják. Az új utca kialakítás részeként leszabályozásra került a 409/1-es helyrajzi számú telek Alföldi utca felőli részéből ~4m. A 411-es helyrajzi számú telken kötelező építési vonalat jelöl a szabályozás, a kialakult utcavonal meghosszabbításában. A kiugró telken utcafrontos építést nem lenne szerencsés alkalmazni.

39 39 XII. Nehezen megközelíthető területhez feltáró út ábrázolása a szabályozási tervbe Füzes és Térvár közelében. A tervezett gyűjtő utak mellett egyéb feltáró út kijelölése is szükségessé vált a szabályozásban. Térvár közelében a 0133 helyrajzi számú utat javasolja a terv feltáró úttá bővíteni 10 méteres szélességben. Az ottani ingatlanok zavartalan megközelítését szolgálná a bővítés, azonban a bizonytalan megvalósulási idő miatt csak irányadó telekhatárokkal jelzi a terv a javasolt útszélességet. XII. Helyi Építési Szabályzat korszerűsítése A Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata külön dokumentumként megtekinthető. Készült egy, a változásokat színes szövegként bemutató egységes szerkezetű dokumentum, mely egészében láttatja a változásokat. Aláhúzással az új, áthúzással a törlendő szövegrészeket tartalmazza, kék színnel. A szerveren megtekinthető a módosító rendelet-tervezet is.

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező:

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Győrzámoly Településrendezési eszközök Módosítása

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben