TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG"

Átírás

1 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG Megbízó: Tiszasziget Község Önkormányzata 0662/ Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Pécskai u. 15. Tel./fax.: 06/62/ Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT /2006) Településtervezés: Várkonyi Gábor településmérnök Tájrendezés: Boldog Mária táj- és kertépítészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TK /2006) Víziközművek, vízrendezés Vargáné Patkós Margit Gázellátás Ivánkovits Imre gépészmérnök ( ) Elektromos energiaellátás és hírközlés Somogyi János okl. villamosmérnök Környezetvédelem: Novai György környezetvédelmi szakmérnök Dr. Szanka Károly fizikus Örökségvédelem Sóskúti Kornél régész

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. E lőz et esen beérk ezett vélem én yek és válaszok I I. M egyei terv i megfelel t et és I II. T ervi vél em ények és válaszok, t erv tárg yalási jegyz ő k ön yv IV. M ódosítás i ügyek leírás a V. T erület h asználat vál toz ás a, Ét v. 8. szerinti i gaz ol ás V I. Biol ó giai aktivitásérték kimutat ás V II. K ö r n yezetvédel em és z ajvédel em V III. G ázellát ás IX. E l ek trom os en ergi aellát ás és hírk özl és X. Víz r en d ez és, víziközművek Szeged, november

3 3 I. Előzetesen beérkezett vélemények és megrendelői-tervezői válaszok 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Iroda A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. Kéri a 14/2004. (XI.08.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott hatályos településrendezési tervet részére megküldeni aláírt, lepecsételt formában. Tájékoztatása szerint a rendezési terv hiteles példányának megléte feltétele a további egyeztetéseknek, megküldése pedig az Étv. 9. (8) bek. szerint jogszabályi kötelezettség. Kéri a településfejlesztési döntést és a településfejlesztési koncepciót részére megküldeni. Válasz: A kért dokumentumokat elküldte az Önkormányzat. A helyi építési szabályzat rendelet-tervezet készítése kapcsán felhívja a figyelmet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletre, melynek előírásait március 1-től érvényesíteni kell. Kiemeli, hogy az egyeztetési anyagot papír alapon kéri. Tájékoztat az eljárási szabályokról, a bevonandó szervek köréről, határidőkről és egyéb teendőkről. Részletezi a jóváhagyás utáni teendőket is. 2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Jelzi, hogy az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. tv (OTrT) 3/1 sz. melléklete alapján az országos ökológiai hálózat érinti a települést és az érintett területeken a törvény szerint beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Felhívja a biológiai aktivitásértéről szóló országos jogszabályra a figyelmet. Válasz: Az említett jogszabályokat figyelembe veszi a tervező. Kéri a Bánáti út felé tervezett összekötőút nyomvonalának szabályozási tervben történő átvezetését elhalasztani, amíg a Felügyelőségen folyamatban lévő környezetvédelmi eljárás (Bánáti út nyomvonal kijelölésére vonatkozóan) le nem zárul. Válasz: A gyűjtőút nem kerül leszabályozásra a teljes szabályozási szélességben, csak egy irányadó vonal jelez egyeztetési kötelezettséget. A szerkezeti terv jelöli a gyűjtőút funkciót. Vízi közmű rendszerekkel, vízbázisokkal, talajvédelemmel és a Tisza folyó hullámterének beépített részével kapcsolatos jogszabályokat részletez. A 2/2005. (I.11.) Korm r. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak, mivel a tervezett módosítás nem terjed ki a település egészére. 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kijelenti, hogy a módosítási ügyek közegészségügyi érdekeket nem sértenek. 4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felhívja a figyelmet a 28/2011 (IX.06.) BM rendelet 5. rész XXVI. fejezet vonatkozó előírásaira, melyek szerint biztosítani kell a terület tüzivízzel történő ellátását, a tűzcsapok helyét a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségével kell egyeztetni. Vízhálózat rekonstrukciója/tervezése során a tűzcsapok helyét úgy kell megtervezni, hogy azok a védendő épületektől 100 méternél nagyobb távolságra ne kerüljenek. A rendelet XXVII. fejezet ill. 20. melléklete által meghatározott építmények közti legkisebb távolságot be kell tartani. A kialakítandó utcák/terek legyenek alkalmasak tűzoltó gépjárművek alkalomszerű, akadálytalan közlekedésére. Meg kell valósítani a terület hatékony csapadékvíz elvezetését. A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kíván venni. Válasz: Az említett észrevételeket, jogszabályi hivatkozásokat szem előtt tartotta a tervező.

4 4 5. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Kijelenti, hogy hatáskörébe tartozó létesítményt nem érint, ezért észrevételt nem tesz. Felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi területen a helyi utak vonatkozásában a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége rendelkezik hatáskörrel, az általa adott véleményt szem előtt kell tartani. 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Tájékoztat, hogy a rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni, hogy azok megfeleljenek az általa ismertetett előírásoknak. Figyelembe kell venni az utak, csomópontok, a szükséges keresztmetszeti elemek, közművek, környezetvédelmi berendezések helyigényét. Felhívja a figyelmet, hogy a keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetén is el kell végezni, melyeket magasabb kategóriába sorolnak vagy új funkciókat terveznek rajtuk. Részletezi az egyéb figyelembe veendő jogszabályokat. Válasz: A külterületen kijelölt gyűjtőutak nem kerültek leszabályozásra, csak egy irányadó vonal jelzi az egyeztetési kötelezettséget (a kivitelezés bizonytalan idejére való tekintettel). A HÉSZ-be pótlólag bekerül, hogy ezen az utak mentén gyűjtőúttá fejlesztésük esetén 16 méter széles közterületsávot biztosítani kell. Kéri, hogy országos közúthálózatot érintő fejlesztések esetén Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és Magyar Közút Nonprofit Zrt Csongrád Megyei Igazgatóságával egyeztetni szíveskedjenek. A község területén határátkelő hely is van, ezért kéri bevonni a véleményezési eljárásba a a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát. 7. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Nem reagált. 8. Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tájékoztat, hogy beépítésre szánt terület kijelölése esetén a vízügyi munkarészben ki kell számítani az elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyiségét, meg kell nevezni a befogadót, valamint a befogadás feltételeit is vizsgálni kell. A burkolt felületekről nagy csúcs vízhozamok keletkezhetnek, ezért törekedni kell vízáteresztő burkolatok használatára, záportározók építésére. A csatorna befogadási feltételeit az ATI-VIZIG-gel vagy az illetékes társulattal egyeztetni kell. Válasz: Vízügyi munkarész készült a tervhez. Nyilvántartása szerint Tiszasziget területe belvíz veszélyeztetettségi szempontból közepesen ill. a külterület déli része erősen veszélyeztetett kategóriába sorolandó (Pálfai), ezen adatokat a fejlesztések során kéri figyelembe venni. A rendezési tervben szükségesnek tartja a belvízzel veszélyeztetett területeket lehatárolni és azokra építési tilalmat/korlátozást elrendelni. Válasz: A rendszeresen belvízjárta területek lehatárolásra kerültek a tervlapokon. Felhívja a figyelmet a Tiszasziget Önk. és igazgatóságuk által kötött, a 064/7 hrsz-ra vonatkozó, /2010. számú június 1-én kötött megállapodásra, mely rendelkezik az Önkormányzat vízgazdálkodási szempontú kötelezettségeinek teljesítéséről is. A módosításokkal kapcsolatban környezetvédelmi és víziközmű szempontból észrevételt nem tesz, azonban számos megjegyzést felsorol, melyeket érdemes szem előtt tartani (szennyvíz kezelés, csapadékvíz elvezetés stb.). Kifejti továbbá, hogy a község rétegvízkészlete földtanilag védettnek tekinthető, jelenleg nem szennyezett. A közüzemi ivóvízbázisra hidrogeológiai védőidom kialakítása még nem történt meg, valószínűleg a rétegbeni védelem elegendő lehet, felszíni védőterület kijelölésére nem lesz szükség. A vízadókra a legnagyobb veszélyt a felhagyott és szabályszerűen meg nem szüntetett mélyfúrású kutak jelentik, ezért eltömedékelésük feltétlenül indokolt. 9. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda Tájékoztat, hogy a évi LXIV. tv. 66. (1) bekezdése szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során. A

5 5 hatástanulmány tartalmi követelményeiről szóló országos rendeletből idéz néhány passzust. Fontosnak tartja, hogy az országos jelkulcsi előírásoknak megfelelően, teljes kiterjedéssel ábrázolja a terv a régészeti lelőhelyek körvonalait és a HÉSZ tartalmazza a helyrajzi számos listát. Válasz: A módosításokhoz kapcsolódóan készült régészeti hatástanulmány, mely a tervanyagban megtekinthető. A régészeti lelőhelyek körvonalai ábrázolásra kerültek, a helyrajzi számos listát tartalmazza a HÉSZ módosítás. Részletezi módosítási ügyenként az érintett lelőhelyeket. Megjegyzi, hogy javarészt növekszik a beépítési intenzitás az érintett helyeken, ezért a beruházások előtt érdemes terepbejárást tartani, mert a későbbiekben jelentősen megdrágíthatja a projektet egy esetleges régészeti feltárás. Kijelenti, hogy Tiszaszigeten műemléki védelem alatt álló ingatlan nincs. Javaslatokat fogalmaz meg a hatástanulmány tartalmi elemeivel, készítési módjával kapcsolatban. A környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Táj- és természetvédelmi szempontból előzetes észrevételt nem tesz. Tájékoztat, hogy a 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően az Országos Ökológiai Hálózat kiemelt térségi és megyei övezeteit elektronikusan megküldte a tervezőnek. A 2/2005. (I.11.) Korm. r. 3. sz. melléklet II.1.b) pontjában szereplő környezet védelméért felelős szervként kijelenti, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak, mert Natura 2000 területre és jelölő fajokra nem jelent a terv káros hatást és a várható környezeti hatások sem érintenek olyan területet, melyek hazai, közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek. 11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szeged Az előzetes anyag II/3 sorszámú ügy átsorolásával kapcsolatban kifogást nem emel, mivel az erdő és az átlagosnál gyengébb minőségű legelő területeket érint. A tervezett gyűjtő út kijelölésekkel kapcsolatban (II/4-7.) megjegyzi, hogy a termőföldek védelme érdekében törekedni kell arra, hogy a tervezési/fejlesztési területekkel érintkező, visszamaradó termőföldek művelhetősége, megközelíthetősége biztosított maradjon. A létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőleg gyengébb minőségű területen, a lehető legkevesebb termőföld igénybevételével történjen. Válasz: Az utak esetleges burkolása, bővítése helyhez kötött beruházás, melynek során a törvény lehetőséget biztosít átlagosnál jobb minőségű földek igénybevételére, ha nincs más lehetőség. A környező földterületek megközelíthetősége biztosított marad. Felhívja a figyelmet, hogy a településrendezési eszközök készítése során törekedni kell arra, hogy a fejlesztési területekkel érintkező, visszamaradó termőföldek megközelíthetősége, művelhetősége biztosított legyen. A beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a tervezett létesítmény elhelyezése a környezetében lévő termőföldek talajvédő gazdálkodását ne rontsa, a kivitelezés és üzemeltetés során fellépő káros hatások a termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. Válasz: Az észrevételeket szem előtt tartotta a tervező, azonban a létesítmények konkrét elhelyezése, a kivitelezés és üzemeltetés már rendezési terven túlmutató probléma, részletesebb tervekben lehet kezelni. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 11. -át idézi, mely szerint átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra csak időlegesen ill. helyhez kötött beruházás esetén lehet hasznosítani. Felsorolja Tiszasziget termőföldjeinek átlagos AK értékét művelési áganként. Kiemeli, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (továbbiakban OTÉK) 4. (4) bekezdése alapján a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni és fel kell tüntetni a Készült az állami alapadatok

6 6 felhasználásával szövegrészt. Válasz: Jogtiszta térképre készül a terv, az említett mondat feltüntetésre kerül a tervlapokon. 12. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Kiemeli, hogy amennyiben a tervezett módosítások következtében a természetbeni állapot szerint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. 6. alapján ténylegesen erdőterületnek minősülő területek igénybevételére kerül sor (lsd. Evt ), úgy ehhez az erdészeti hatóság előzetes hozzájárulása szükséges, melyet minden esetben egyedileg bírál el. 13. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Kijelenti, hogy a módosítások talajvédelmi érdekeket nem sértenek. Felhívja a figyelmet, hogy termőföldön építési törmeléket, szemetet elhelyezni tilos. A beruházásokat vagy a termőföldön történő egyéb tevékenységeket úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és környező termőföldek talajvédő gazdálkodását ne rontsa. Külterületi, talajcsövezett területeken megvalósuló beruházások nem károsíthatják a talajcső rendszert, ezért javasolja a tábladrénnel berendezett területek feltüntetését a tervben. Válasz: A talajcsövezett területek feltüntetésre kerültek. A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről, 400 m 2 -t meghaladó beruházás esetén talajtani szakvéleményen alapuló talajvédelmi tervet kell csatolni az engedélyezési tervhez. 14. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 15. Országos Rendőr-Főkapitányság Tájékoztat, hogy az államhatár rendjének fenntartását, határrendészeti feladatok végrehajtását a tervezett módosítások nem érintik, ezért észrevételt nem tesz és a véleményezés további szakaszában nem kíván részt venni. 16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Megemlíti az elektronikus hírközlési építmények és postai létesítmények elhelyezését biztosító jogszabályokat. Tájékoztat, hogy államigazgatási szervként- településrendezési eszközként figyelembe vehető saját tervei ill. intézkedései nincsenek. Felhívja a figyelmet a hírközléstervezés jogosultságát szabályzó 104/2006 (IV.28.) számú, a tervezői jogosultságról szóló Kormányrendeletre, ennek kapcsán pedig kéri a településen lévő hírközléssel kapcsolatos eszközök, hálózatok részletes ismertetését az aktuális szaktervezőtől, majd részletezi a hírközlési munkarész tartalmi követelményeire vonatkozó javaslatait. Válasz: Elektromos- ill. hírközlési munkarész készül a módosítási ügyekhez kapcsolódóan, a teljes hálózat feltüntetésével. 17. Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala A módosításokkal szemben kifogást nem emel, azok nem ellentétesek a CsMTrT-vel. 18. Újszentiván Község Önkormányzata Nincs észrevétele, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni. 19. Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda A módosításokkal kapcsolatban észrevétel nem merült fel. 20. EDF Démász Hálózati Elosztó Kft Megküldte digitális adatait, a hálózat elemeit a szabályozási tervekre átvettük. A további tervezések és az építéshatósági munka során ezáltal figyelembe lehet venni a nyomvonalakat és a szükséges védőtávolságokat. 21. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Tájékoztat, hogy a megadott honlapról nem érte el az előzetes véleményezési anyagot. Az eljárásban továbbra is részt kíván venni és a későbbiekben CD lemezen kéri a tervet.

7 7 Felhívja a figyelmet, hogy egy országos jogszabály szerint a rendezési terv kötelező szakági alátámasztó munkarésze az energiaellátás, így a gázellátás munkarész is. A terv szakhatósági véleményezésére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területi egységei jogosultak. Válasz: Az elérési probléma időközben megoldódott. Gázellátási munkarész készül a módosítási ügyekhez kapcsolódóan. 22. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem A településen nincs tulajdonában vagy üzemeltetésében álló vezeték, ezért a véleményezés további szakaszában nem kíván részt venni. 23. MOL Nyrt Bányamérés Nem reagált. 24. INVITEL Zrt. Déli Régió Nyilvántartás és Hálózat-üzemeltetés Tiszaszigeten hálózatának nagyobb léptékű fejlesztését nem tervezi, a véleményezési anyag érdekeit nem sérti. Kéri figyelembe venni a tervezés során hálózata elhelyezkedését és szükség esetén távközlési szaktervező bevonását. Idéz a évi C. törvényből. 25. T-COM Nyrt Nem reagált. 26. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tájékoztat, hogy a jelű Tiszaszigeti bekötőút km szelvények közötti szakaszára burkolat felújítási engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készült a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízása alapján. Az útfelújítási tervtől függetlenül, de a műszaki tartalmat tekintve azzal összhangban kerékpárút terv is készült Szőreg és az országhatár között. Kéri az elkészült terveket figyelembe venni és társaságukat továbbra is bevonni a módosítási eljárásba. Válasz: A kerékpárutat tartalmazó rendezési terv módosítás időközben jóváhagyásra került. 27. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjétől A módosítási tervezettel egyetért, számos problémára ad megoldást, azonban néhány egyéb észrevétele a gyakorlati tapasztalatai alapján a következők: Kijelenti, hogy a szabályozási terv a telekalakítások miatt jelentősen megváltozott, javasolja frissíteni. Válasz: A terv digitális átdolgozására sor került, a Földhivataltól vásárolt alaptérképre. Felveti, hogy külterületen korábban az Ágota alapítvány részére engedélyezett épület melletti vízállásos terület külön zónába sorolása indokolt lehet. Válasz: Az ügy időközben tárgytalanná vált. A HÉSZ 22. -ban a szakhatósági közreműködés előírása felesleges, magasabb szintű jogszabály ezt szabályozza. Válasz: Az említett mondat törlésre került a HÉSZ tervezetben. A helyi védett épületek előírásait javasolja részletesebbé tenni. A Tisza-parton lévő gátőrház esetleges átalakításával, bővítésével kapcsolatban a jelenlegi előírások megtartása esetén problémát lát, javasolja külön övezetbe sorolását. Válasz: A gátőrház telke V vízgazdálkodásiból Kv különleges vízmű övezetbe került, mely lehetőséget teremt a bővítések számára. A helyi védettség kérdése nem volt tárgya jelen módosításnak. Véleménye szerint a szintterület sűrűséget egyedi hatósági eljárásokban nem lehet értelmezni, csak övezetek egészére vonatkozóan, ezért ezen mutatószám alapján javasolja a beépítési % és az építménymagasság értékét esetlegesen módosítani. A szintterület sűrűség értéke kikerül a HÉSZ tervezetben minden övezet előírásaiból. Kéri a utáni módosítások egységes szerkezetbe vételét. Válasz: A módosítások egységes szerkezetbe kerültek.

8 8 II. Megyei tervi megfeleltetés Csongrád Megye Közgyűlése év februárjában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT). A tervben kijelölt területhasználati térségeket a települések rendezési tervében figyelembe kell venni, s területüket a évi L. törvénnyel módosított Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény előírásainak megfelelően kell biztosítani. A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok (OTrT 6. ) szerint: (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható, f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. Jelen rendezési tervhez elkészült a térképes területi kimutatás, amely az előírások teljesülését ábrázolja az erdőgazdálkodási és a mezőgazdálkodási térségekben (ld. következő oldalakon). A módosítás a Csongrád Megyei Területrendezési Terv figyelembe vételével, az abban kijelölt övezetek törvényben előírt teljesítésével készült. A megyei terv Tiszaszigetet érintő infrastrukturális elemei a következők: Térségi jelentőségű út: A Szeged (43. sz. főút)-tiszasziget-(szerbia) térségi jelentőségű mellékút halad át a településen. Térségi jelentőségű kerékpárút: A Szeged-Tiszasziget-(Szerbia) térségi jelentőségű kerékpárút keresztülhalad a településen, a térségi határátkelőhelyen halad tovább Szerbia felé. Térségi határátkelőhely: Tiszasziget déli részén, Szerbia felé nyílt térségi határátkelőhely. Elsőrendű árvízvédelmi fővonal található a település nyugati határán, a Tisza bal partján. A következő oldalak az egyes megyei tervi előirányzatok és javaslatok teljesülését foglalják össze Erdőtérség A megyei erdőtérség megfeleltetésénél a megyei tervben ábrázolt erdő terület felhasználási egység legalább 85%-át a településszerkezeti tervben is erdő övezetbe kell sorolni. A megyei terv által elvárt 468,0*0,85=397,8 ha erdőterületnél kevesebbet jelölt a hatályos településrendezési terv (251,7 ha-t), ezért új erdőket kellett kijelölni. A hatályos rendezési

9 9 tervben nem erdő övezetként szereplő, azonban erdő művelési ágú területek erdő övezetbe sorolásán túl (+57,5 ha) szükség volt további erdő övezetek kijelölésére (89 ha) a település területén, így eleget tesz a településrendezési terv a megyei előírásoknak. 397,8 ha < (251,7+57,5+89) ha= 398,2 ha megfelel Vegyes térség A megyei tervben ábrázolt vegyes terület felhasználási egységen belül erdő- és mezőgazdasági övezetek jelölhetők ki a településszerkezeti tervben. Az erdőterületek megfeleltetésénél a település erdőállományát beszámítottuk, ezért a mezőgazdasági területeknek kell biztosítani a vegyes övezet területének legalább a 85%-át. Tiszaszigeten 1948,6 ha tervezett és meglévő mezőgazdasági övezetet jelöl a módosított terv, míg a településen kijelölt vegyes övezet 2059,9 ha, melynek a 85%-a 1750,9 ha. 2059,9*0,85=1750,9 ha < 1948,6 ha megfelel Vízgazdálkodási térség A megyei szerkezeti terven feltüntetett csatornák a településszerkezeti terven is vízgazdálkodási övezetként szerepelnek.

10 10 Csongrád Megyei Területrendezési Terv Térségi Szerkezeti Terv (részlet):

11 11 Jelmagyarázat:

12 12

13 13

14 14 Országos övezetek Országos Ökológiai Hálózat Országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. Tiszasziget területén folytonos ill. megszakított ökológiai folyosók találhatók. Az Országos Területrendezési Tervről szóló Évi XXVI. tv. (OTrT) meghatározása alapján az ökológiai folyosó kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok,élőhelytöredékek,élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Az ökológiai folyosó előírásait az OTrT 18. -a tartalmazza: 18. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. A közművezetékek, közlekedési infrastruktúra hálózatok és külszíni művelésű bányatelkek előírásai megegyeznek a magterületre vonatkozóakkal. Új beépítésre szánt területet nem jelöl a terv az ökológiai folyosók területén. Térvártól északkeletre a kijelölt már meglévő - Kmü különleges mezőgazdasági major telkére kis mértékben belóg az ökológiai folyosó határvonala, a Kiskunsági Nemzeti Parktól pontosítást kértünk. Előzetes tájékoztatásuk szerint pontatlanságból eredhet a határvonal belógása. Kiváló termőhelyi adottságú erdő Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak. Az OTrT 13/B -a következőként rendelkezik az övezettel kapcsolatban: 13/B. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

15 15 (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Az övezetben beépítésre szánt övezetet nem jelöl a terv. Kiemelt térségi és megyei övezetek Erdőtelepítésre alkalmas terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki Az OTrT 19/A -a szerint: Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az övezet területe az OTrT által megengedett 5%-os mértéken belül pontosításra került (lsd. néhány oldallal lejjebb). Vélhetően a megyei terv pontatlansága miatt kerültek az övezetbe már meglévő, beépített területek. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók. Az OTrT 21. -a fogalmaz meg előírásokat az övezettel kapcsolatban: 21. (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti A Helyi Építési Szabályzatnak tartalmaznia kell az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, a tájképet jelentősen megváltoztató létesítmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Az övezetben bányászati tevékenységet csak a bányászati szempontból kivett területekre vonatkozó előírások szerint lehet végezni. Közművezetékeket csak tájba illesztett módon lehet elhelyezni és egy településkép védelmi területet kell kijelölni, mely az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. A HÉSZ tervezet 14. (4), 16 (3) bekezdései és a 22. fogalmaznak meg előírásokat az övezettel kapcsolatosan.

16 16 Rendszeresen belvízjárta terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a sík vidéki sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb, lefolyástalan részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik. Az OTrT 23. -a fogalmaz meg előírásokat az övezettel kapcsolatban: A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. A rendszeresen belvízjárta övezet területén gyűjtő út kijelöléseket és mezőgazdaságiból egy Ki különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezet átsorolását irányozza elő a terv. A tervezett gyűjtő utak szélessége irányadó, a részletesebb tervekben lesz mód a megfelelő vízelvezetést kialakítani. A különleges terület átsorolással a beépítési százalék csökken, a létesíthető funkciók köre bővül. Vízrendezési munkarész készült a tervhez. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedésű vagy kisebb területű, de sűrűn előforduló, esetenként több települést érintő, a felhagyott hagyományos ipari termelés és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerő helyek, illetve a hulladéklerakók területei tartoznak. Az OTrT 20. -a fogalmaz meg előírásokat az övezettel kapcsolatban: A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. A megyei terv által lehatárolt területen belül a bányató környékén alakult ki tájseb, melyet jelen módosítás orvosol. A bányató körüli területet különleges beépítésre szánt ill. nem szánt övezetbe sorolja, melyeken belül a tó közösségi jellegű, sokoldalú hasznosítása és rendbetétele lehetővé válik.

17 17 Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Térségi hulladéklerakó hely: a vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és a kiszolgáló építményeinek összessége. Az OTrT 22. -a részletes előírásokat fogalmaz meg az övezettel kapcsolatban: 22. (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetében térségi hulladéklerakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján jelölhető ki. (2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, b) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területen, c) erdőterületen, d) világörökség és világörökség-várományos területen, e) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen, f) rendszeresen belvízjárta területen, g) nagyvízi meder területén, h) földtani veszélyforrás területén, i) vízeróziónak kitett területen és széleróziónak kitett területen, j) kiemelt fontosságú honvédelmi területen és honvédelmi területen, k) a beépítésre szánt területbe sorolt területen és annak határaitól számított 1000 m-es területen belül, kivéve a jelentős mértékű zavaró hatású iparterületet és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges területet, l) az állami repülések célját szolgáló, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtér 15 km-es körzetében, térségi hulladéklerakó hely nem jelölhető ki. Nem érinti módosítás. Területén nem jelöl új beépítésre szánt területet a módosítás. Nagyvízi meder övezete Nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki (1995. évi LVII.tv. alapján). Az OTrT 24. -a a következőt rendeli el az övezet beépíthetőségével kapcsolatban: Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

18 18 Tiszasziget településrendezési terv Erdőtelepítésre alkalmas megyei övezet pontosítása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. tv. 23/A (2) c) pontja lehetőséget biztosít a településrendezési terv számára, hogy az érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével lehatárolt megyei tervi övezet település közigazgatási területére eső részét +/- 5%-kal pontosítsa a település adottságait figyelembe véve. Tiszaszigeten 167,42 ha erdőtelepítésre alkalmas területet jelöl a Csongrád Megyei Területrendezési Terv, melynek 5%-a 8,37 ha, legfeljebb ilyen mértékű pontosítás lehetséges. Négy területrészen merült fel az erdőtelepítésre alkalmas övezet megszüntetése: 1. A 0100/3,5-7 helyrajzi számú ingatlanok a hatályos rendezési tervben gazdaságikereskedelmi (Gksz) övezetben szerepeltek, mely státuszukat nem változtatta meg jelen módosítás. A CsMTrT erdőtelepítésre alkalmas övezetet jelölt ki az ingatlanok területén, mely a tervezett használatot figyelembe véve indokolatlan. (-2 ha) (Megj.1: világos zöld: erdőtelepítésre alkalmas terület, sötét zöld: kiváló termőhelyi adottságú erdő, forrás CsMTrT Megj.2: a szabályozási terveken nem kerülnek ábrázolásra az itt feltüntetett megyei tervi övezetek) 2. A 098/10-13 helyrajzi számú ingatlanok a földhivatali digitális alaptérkép szerint kivett udvar (ud) művelési ágban vannak nyilvántartva és családi házakkal ténylegesen beépítettek, négy család él a területen. Tekintettel a művelési ágra és a valós használatra, a rendezési terv Lf lakóövezetbe javasolja sorolni az említett ingatlanokat és kivonni az erdőtelepítésre alkalmas övezetből. (-0,4 ha)

19 19 3. A 098/3 és 098/15 helyrajzi számú ingatlanok erdőtelepítésre alkalmas övezetből való kivétele a tervezett turisztikai funkció és a 098/3 hrsz-ű ingatlan kivett udvar művelési ága indokolja. (-5,2 ha)

20 20 4. A 0101/2 helyrajzi számú ingatlan kivett udvar művelési ágban szerepel az alaptérképen. A telek északi részébe egy vékony sávban benyúlik az erdőtelepítésre alkalmas megyei övezet területe (vélhetően pontatlan ábrázolás miatt), melyet törölni kíván a település, tekintettel a későbbi tervezett fejlesztésekre, ami miatt Kmü beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe sorolja a rendezési terv a tárgyi ingatlant. (-0,45 ha) A négy helyszínen összesen 8,05 ha erdőtelepítésre alkalmas megyei tervi övezet kerül visszavonásra, mely a jogszabályban meghatározott 5% (8,37 ha) értéken belül marad. megszüntetendő erdőtelepítésre alkalmas övezet korrekció törvényben előírt 5%-os 8,05 ha < 8,37 ha MEGFELEL Balogh Tünde sk. Melléklet: Tiszasziget erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

21 21 Tiszasziget erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (A település teljes területére eső megyei tervi övezetet jeleníti meg az első ábra, lent felnagyítva és pirossal kiemelve az 1-4. pontokban részletezett, övezetből kivett területek láthatók.)

22 22 III. Tervi vélemények és válaszok 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda Tájékoztat, hogy az Étv. 11. (3) bekezdése alapján a szerkezeti terven is szükséges ábrázolni a rendszeresen belvízjárta területek lehatárolását. Válasz: Az övezet ábrázolásra kerül a szerkezeti terven is. Felhívja a figyelmet, hogy a Térvártól északkeletre kijelölni kívánt Kmü különleges mezőgazdasági major területe érintett az ökológiai folyosó övezetében, ahol az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. tv a szerint beépítésre szánt terület az OTrT-ben foglalt kivételektől eltekintve nem jelölhető ki. A kivételes eset itt most nem áll fenn, így amennyiben a Kiskunsági Nemzeti Park nyilvántartása alapján érintett az övezetben a kérdéses terület, területrendezési hatósági eljárással sem lehet átsorolni. Válasz: A Kiskunsági Nemzeti Park nemrég újra bejárta és felmérte a tiszaszigeti természetvédelmi oltalom alá eső területeket. Az új lehatárolás átvezetésre került a tervlapokon, a jelzett Kmü övezetbe sorolandó területet nem érinti az ökofolyosó. A területrendezési tervekkel való egyezést igazoló munkarészben kéri bemutatni az erdőtelepítésre alkalmas területek lehatárolását. A részlet kivonatok nem elegendőek a teljesülés kimutatásához. Válasz: Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet teljes területe bemutatásra kerül a tervdokumentációban. A Tisza hullámterében lévő beépített terület építésjogi helyzetének tisztásárára tett módosítási javaslat véleménye szerint jogszabályba ütköző. A Vkp vízgazdálkodási övezeten belül építési hely nem jelölhető ki. A Helyi Építési Szabályzat rendelettervezetében szereplő úszótelkek kialakítására jelen jogszabályi környezetben nincs mód. Az épületek legalizálása egyéb, az egyeztetések során meghatározott övezetben lehet. Véleménye szerint az épületek felújítására jelen helyzetben is van mód, sőt a jókarbantartás jogszabályi követelmény (OTÉK 108. ). Megjegyzi még, hogy a módosítás az előzetes anyaggal ellentétben szerkezeti tervet is érint, ezért fejlesztési döntés szükséges. Válasz: A tervtárgyaláson tisztázásra került a Tisza hullámterének szabályozása, a tervezői szerveren megtekinthető a tárgyalási jegyzőkönyv ill. a módosított HÉSZ-tervezet a tervlapokkal együtt. A vízparti pihenés övezetben a megközelítés módjára alátámasztó munkarész készült. Vkp övezet kódjele Vvp -re módosult. A szabályozási terven alkalmazott építési vonal megnevezése a jelkulcsban szerepel, azonban a jel nem. Kéri pótlását. Válasz: A pótlás megtörtént. Tájékoztat az eljárás során alkalmazandó jogszabályokról és felhívja a figyelmet a december 31-i határidőre, ameddig jóvá kell hagyni jelen módosítást. Tájékoztat az eljárás további feladatairól. 2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Felhívja a figyelmet, hogy a közműrendszerek fejlesztése ill. a felhagyott kutak felszámolása vízjogi létesítési engedély alapján történhet. Tájékoztat, hogy a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a középvízi mederből kilépő árvizek, a hordalék és a jég levezetése. A Tisza hullámterében lévő beépített területek kapcsán a 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 5. -ára hivatkozik, mely a nagyvízi meder hasznosításának lehetőségeit részletezi. Kiemeli, hogy a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 24. (3) bekezdése szerint a nagyvízi mederben építményt elhelyezni az érintett folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet. Ennek kapcsán kéri az ATI-VIZIG-gel történő egyeztetést. Válasz:

23 23 Az ATI-VIZIG be van vonva a véleményezési eljárásba, a Tisza-part szabályozási kérdéseinek megoldására a tervtárgyaláson megoldás született (lsd. előző válasz). Zajvédelmi szempontból felhívja a figyelmet, hogy az átsorolások általában a zajterhelési határértékek változását jelentik. Véleménye szerint a lakóterület vegyes övezetbe sorolása a zajterhelési határértékek 5 db-el való növelését jelenti, ezért csak indokolt esetben támogatható. Válasz: A központ körüli településközpont vegyes övezet bővítése a tervezett fejlesztések és funkciók elhelyezése miatt indokolt. Egyéb szempontból kifogást nem emel. 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Felhívja a figyelmet, hogy a külterületen különleges idegenforgalmi övezetbe sorolandó tavat csak olyan célra lehet hasznosítani, ami az emberi egészséget közvetlenül ill. közvetve nem veszélyezteti. A telekosztások kapcsán megjegyzi, hogy a temetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat összekötő úthálózatnak gépjárművel is járhatónak kell lennie. Válasz: Az észrevételeket figyelembe vette a tervező, ugyanakkor a tó esetleges későbbi hasznosítása nem rendezési tervi kérdés. Egyéb kifogást nem emel. 4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nem tesz észrevételt. 5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Felhívja a figyelmet, hogy a kerékpárút érinti a magyar-szerb határátkelőhelyet, ezért a véleményezési eljárásba kéri bevonni a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát. 6. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 7. Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Idézi a HÉSZ-tervezet 17. (3) bekezdésének a) pontját és az alábbi módon javasolja azt átfogalmazni: A szabályozási terven bejelölt építési helyeken belül a meglévő építmények felújíthatók, átalakíthatók, bővíthetők az alapterület növelése nélkül, a nem megfelelő használatból származó lefolyási akadályok megszüntetésének feltételével, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik és az adott épület rendelkezik építési engedéllyel és az abban foglaltak betartásával valósult meg. Válasz: A tervtárgyalási jegyzőkönyvben ismertetésre kerül az egyhangúlag elfogadott szabályozási javaslat. Ismerteti a vízkárelhárítással kapcsolatos jogszabályokat. A csatolt bel- és külterületi csapadékvíz elvezetési javaslattal egyetért. A távlatban építendő vízelvezető csatornák ill. szennyvízelvezetés tekintetében felhívja a figyelmet, hogy a külterületi csatorna csatlakozásokhoz a Szeged és Környéke VGT ill. Igazgatóságuk hozzájárulását be kell szerezni. A HÉSZ módosítás tervezet pontja ellen kifogást nem emel. Részletezi a vízügyi munkarészben elvégezendő számításokat és egyéb vízrendezéssel kapcsolatos feladatokat. Végül felsorolja a vízrendezéssel kapcsolatban figyelembe veendő jogszabályokat. 8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal A tervezett módosítások ellen kifogást nem emel. 9. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság A tervezett módosításokkal kapcsolatban kifogást nem emel. Tájékoztat, hogy a község területét érintő természetvédelmi területek pontosítása folyamatban van, melyet elkészültével adatszolgáltatás keretében az Önkormányzat rendelkezésére bocsát. Válasz: Az adatszolgáltatás alapján frissítésre kerültek a természetvédelmi területek határvonalai. 10. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Szeged

24 24 Ismerteti, hogy a 043/1 hrsz-ú különleges terület rendeltetésváltása, a településközpont vegyes övezet bővítése, különleges idegenforgalmi övezet kijelölése, a 0132/1 hrsz-ú térvári gazdaság átminősítése, a 0209/2 hrsz-ú major különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe sorolása és egyéb belterületi ill. kivett ingatlanok esetén nincs hatásköre. A Tiszasziget 586 hrsz-ú úttól nyugatra tervezett lakótömb és meglévő mezőgazdasági területek, valamint a 0164 hrsz-ú telektől délnyugatra fekvő erdő és mezőgazdasági területek különleges turisztikai övezetbe sorolását támogatja, tekintettel a nevezett területek erdő művelési ágára és átlagosnál gyengébb mivoltára. A gyűjtő utak bővítése kapcsán megjegyzi, hogy törekedni kell a visszamaradó termőföldek művelhetőségének, megközelíthetőségének megtartására. Hangsúlyozza, hogy a termőföld védelme érdekében a fejlesztésekkel elsősorban a gyengébb minőségű földeket kell igénybe venni, a lehető legkisebb mértékben. Jelzi, hogy a beruházások megtervezésénél figyelembe kell venni a környező termőföldek talajvédelmi gazdálkodásának lehetőségét, melyet a létesülő beruházás nem ronthat, a termőföldek minőségében kárt nem tehet. Javasolja, hogy a módosításokban szereplő Térvér és környéke tanyás jellegének vizsgálata során az átlagosnál jobb minőségű termőföldek művelhetősége továbbra is biztosított maradjon. Felhívja a figyelmet a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény a termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos rendelkezéseire, majd idézi azokat. Definiálja az átlagos minőségű termőföld fogalmát, majd felsorolja a Tiszaszigetre vonatkozó értékeket művelési áganként. Tájékoztat, hogy a 253/1997. (XII.20.) Korm. r. 4. (4) bek. alapján a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni. Fel kell tüntetni a Készült az állami adatok felhasználásával szöveget. Válasz: A tervlapok jogtiszta alaptérképen készültek, az idézett szöveg feltüntetésre került a tervlapokon. 11. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Az előzetesen ismertetett véleményét fenntartja. 12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 13. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Hiányolja, hogy a dokumentáció térképmelléklete nem a vonatkozó jogszabályban előírt, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. tv. 8. (3) bek. c) pont szerint kötelezően alkalmazandó térképi adatbázison készült el ill. a térképi alapadatok (vetület, koordinátaháló, koordináta-keresztek) nem szerepelnek az ábrákon, így a változással érintett területek nem azonosíthatóak. Kéri az EOV keretjelekkel kiegészített terveket megküldeni Részére, különben elutasító véleményt ad. Válasz: A hiányolt EOV adatok feltüntetésre kerültek, a módosított tervlapok megtekinthetők a tervezői szerveren. 14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Megállapítja, hogy a tervanyag tartalmazza a hírközlési szakági munkarészt, mellyel kapcsolatban észrevételt nem tesz. 15. Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala 16. Újszentiván Község Önkormányzata 17. Szeged MJV Önkormányzata 18. EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 19. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 20. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem 21. MOL Nyrt Bányamérés 22. INVITEL Zrt. Déli Régió Nyilvántartási és Hálózat-üzemeltetési Osztály

25 25 Kéri, hogy új beruházások tervezése során vegyék figyelembe hálózata elhelyezkedését és szükség esetén vonjanak be távközlési szakértőt, aki a részletek tekintetében egyeztet velük. 23. T-COM Nyrt 24. Magyar Közút Nonprofit Zrt. A módosításokat elfogadja. 25. I. fokú építési hatóság Szeged A HÉSZ-tervezet 5. (5) bekezdésében részletezett növénytelepítési előírásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az elsőfokú építési hatóságnak növények telepítésével kapcsolatban hatásköre nincs. Ezen előírások építési szabályzatban való rögzítése lehetséges, ha egyéb hatóság eljárásában szükséges lehet. Válasz: A növénytelepítési előírások érvényesítésének ellenőrzését a Jegyző asszony vállalta fel. Jelzi, hogy a HÉSZ-tervezet 17. -ból kikerült a méteres védőtávolság, míg a ban továbbra is szerepel. Ez megnehezíti a munkáját, de ha szándékos eltérésről van szó, tudomásul veszi. Válasz: A 25. -ból is kikerül a méteres védőtávolság, mert országos jogszabály rendelkezik róla. A 17. (2) b) pontja szerint a Tisza hullámterében elhelyezhető épület. Ez esetben javasolja megadni a rendeltetést, építménymagasságot, beépítési százalékot, stb.. A 17. (3) b) pontja szerint a parti sávban lévő épületek, épületrészek megszüntetendők. Kérdezi, hogy milyen eljárás során kell ennek az előírásnak megfelelni, van-e határideje ill. a meglévő épületeken építési tilalom van-e elrendelve, azokat felújítani, átalakítani lehet-e. Válasz: Az építéshatóság telefonos egyeztetés keretében lett bevonva a tervtárgyalási vitába, a mindenki által támogatott és a jegyzőkönyve kerülő, a tisza-parti szabályozással kapcsolatos új szövegrésszel Ő is egyetértett.

26 26

27 27

28 28 IV. Módosítási ügyek leírása Településszerkezeti tervi módosítások I. A külterületi összes beépített ingatlan és az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelésből kivont "beépítetlen terület" felülvizsgálata és rendeltetésének megfelelő övezetbe sorolása. a) Egy működő mezőgazdasági üzemi terület, nagy területen növénytermesztés céljából fóliáznak, később gazdasági épülettel bővítenék a vállalkozást. Különleges mezőgazdasági üzemi (Kmü) övezetbe kerül. Hatályos és módosított szerkezeti tervek Hatályos és módosított szabályozási tervek

29 29 b) Szintén különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe kerül egy térvári gazdaság telke. A létesítendő funkciók és a művelés alól kivont tanyaudvar indokolja az átsorolást. A mellette lévő terület is művelésből kivont (műv. ága: major), ezért a Kiskunsági Nemzeti Parktól felülvizsgálatot kérünk a területet érintő ökológiai folyosó pontos kiterjedését illetően. Hatályos és módosított szerkezeti tervek c) A határhoz közel, két nagy erdőtábla által közrefogva található több művelés alól kivont ingatlan. Néhány kialakult lakótelket rendeltetésének megfelelő, falusi lakó övezetbe (Lf) sorolja a terv. A különleges idegenforgalmi (Kid) övezetek turisztikai, vendéglátó, szolgáltató és egyéb a szabadidő eltöltését segítő funkciónak adhatnak teret. (Az északon lévőben vendégházat tervez a vadászegyesület). A Ki különleges beépítésre nem szánt övezetben lovastanyát tervez kialakítani a tulajdonosa. Az övezetbe telepíthető funkciók hasonlóak a Kid övezetéhez, de itt kisebb beépítési intenzitás is elegendő (2%). Hatályos és módosított szerkezeti tervek

30 30 Hatályos és módosított szabályozási tervek d) A töltés mentett oldali lábánál fekvő gátőrház vízgazdálkodási területből rendeltetésének megfelelő beépítésre szánt különleges vízmű (Kv) övezetbe kerül. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

31 31 Hatályos és módosított szabályozási tervek II. A település nyugati szélén fekvő lakótömb, a délnyugaton lévő erdő- és mezőgazdasági besorolású területek különleges turisztikai övezetbe sorolása. A különleges idegenforgalmi övezetbe sorolandó terület északi és déli része jelenleg mezőgazdasági terület felhasználás alatt áll, a középső részen Ee egészségügyi erdő övezetet jelölt a hatályos terv, azonban ott egy mesterségesen kialakított tó van. A tavat strandként kívánja hasznosítani az önkormányzat, kapcsolódó egyéb funkciókkal (pl. kalandpark, játszóterek, gokart pálya, panzió stb..). A különleges beépítésre szánt (Kid) és beépítésre nem szánt (Ki) övezetekben elhelyezhetők a tervezett funkciók. Az északi részen tervezett különleges idegenforgalmi övezetbe (Kid) elsősorban a környező lakóövezetekhez kapcsolódó, a település idegenforgalmi presztízsét növelő beruházásokat vár az önkormányzat. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

32 32 Hatályos és módosított szabályozási tervek III. Különleges terület rendeltetésváltása A 043/1 helyrajzi szám alatti Kb belügyminisztériumi rendészeti terület önkormányzati tulajdonba kerül. Az ingatlant a későbbi fejlesztési céloknak teret adó, egészségügyi, szociális funkciókat befogadó övezeti kategóriába (Ke) sorolja a terv. A szabályozási terven geodéziai felmérés alapján feltüntetésre kerültek a meglévő épületek. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

33 33 Hatályos és módosított szabályozási tervek IV. Településközpont vegyes övezet bővítése a főtér (Szent Antal tér) környékén A főtér környéki lakóövezetek településközponti vegyes övezetbe sorolása mellett a Kossuth-Móra-Május 1.-Szent Antal-Honvéd-József A.-Temesvári-Kolozsvári utcák által határolt tömbök tágabb környezetében megváltoznak a beépítési paraméterek. Az építménymagasság max 6,0 m lesz, a minimális kialakítandó telekszélesség lecsökken 16 méterről 14 méterre. A tetőhajlásszögre vonatkozó rendelkezések kikerülnek az előírások közül. Összességében a főtér környéki lakóövezetekben a beépítési intenzitás kis mértékben növekszik. Hatályos és módosított szerkezeti tervek

34 34 V. A Bánáti út felé összekötőút kijelölése (tervezett országos mellékút) Az összekötő út kijelölését a megyei terv (CsMTrT) indokolta, mely tervezett útként szerepelteti a Bánáti utat és a szomszéd településen keresztül ehhez kapcsolódna Tiszasziget is. Az út várhatóan nagytávlatú megvalósulása miatt csak a szerkezeti tervben szerepel, kisajátítást nem ír elő a szabályozás. VI. A Térvárra vezető ún. Nyolcvanlánci út gyűjtőúttá minősítése Ez az út Térvárt köti össze a határra vezető főúttal és a település déli részén fekvő földeket fűzi fel, ez indokolja a gyűjtőúttá minősítést.

35 35 VII. Tiszához vezető gyűjtőút kijelölése az igazgatási terület északi részén. Az ártéri nyaralókhoz vezető út rendbetétele indokolt lenne, ehhez segítheti hozzá a gyűjtőút kategória. VIII. Tisza hullámterében lévő beépített terület építésjogi helyzetének tisztázása, a szükségszerűen megőrzendő vízgazdálkodási terület felhasználás mellett működtethető funkciók javaslata. A nyaralókkal beépített ingatlan V vízgazdálkodásiból Vvp vízgazdálkodási terület vízparti pihenés övezetbe kerül. A változás a meglévő állapotokat kívánja kifejezni, a beépíthetőség továbbra is a vízgazdálkodási övezetben szereplő értékek szerint alakulhat. A cél a Tisza-parti üdülők építésjogi helyzetének legalizálása (csak a meglévőknek). A szabályozási terven épületáltal elfoglalt földrészletként szerepelnek a meglévő ingatlanok, melyek átalakíthatók, felújíthatók, de új épület az övezet területén nem építhető. A déli részen ártéri erdő található, melynek rendeltetését kifejezi a szerkezeti terv módosítás, a kötelezően alkalmazandó vízgazdálkodási övezeten belül Vev alövezetként tünteti fel a szerkezeti terv.

36 36 Módosított szabályozási terv - részlet

37 37 Helyi Építési Szabályzatot ill. szabályozási terveket érintő módosítások IX. Belterületi tömbfeltárásokra javaslat készítése, majd a rendezési tervi módosítás elvégzése. A belterületi tömbfeltárások gazdaságos lehetőséget biztosítanak a település beépített területeinek bővítésére, új területrészek átsorolása nélkül. Tiszaszigeten jellemzően nagy kiterjedésű tömbök alakultak ki, hosszú telkekkel, melyeken sokáig háztáji gazdálkodást folytattak. Mára az életmód változása és gazdasági megfontolások miatt egyre nagyobb igény mutatkozik a kisebb lakótelkekre, ezért érdemes megfontolni néhány nagyobb tömb feltárásának lehetőségét. A fenti ábra egy javaslatot mutat a Kolozsvári-Temesvári-Dózsa György utcák által határolt tömb felosztására. Ez egy ésszerűnek tűnő javaslat, mely figyelembe veszi a beépítési szabályokat, de a későbbi esetleges felosztás a tulajdonosokon múlik. Konkrét igények híján több javaslatot nem tartalmaz a terv, de előző mintájára szabályozási terv módosítás nélkül is lehet a későbbiekben tömbfeltárási javaslatot készíteni, hiszen nem tartalmaz kötelező szabályozási elemeket. A létrejövő utat magánútként érdemes kezelni és a közterületi használatot biztosítani rajta.

38 38 X. A Kt temető terület (hrsz: 390) körüli 30 méteres védősávjának megszüntetése A temető 30 méteres védősávjának megszüntetése jogszabályi kötelezettség, a vonatkozó rendelet értelmében telken belül kell biztosítani a temetőterületek védőzónáját. A védősáv megszűntével telekosztások kezdeményezhetők a környező, közterületi kapcsolattal rendelkező tömbökben. A teleknagyság szinte mindenhol elegendő a megosztáshoz. XI. A Béke utca meghosszabbítása a településhatárig és a 0208/1 helyrajzi számú telek mellől induló, a Temesvári utcára merőleges közterületsáv szélesítése. A helyi igényekhez igazodva a Béke utca meghosszabbításra került a településhatárig egy 16 m széles közterületsáv formájában, ami 12 méteres útként folytatódik és köti össze a Béke utcát a Temesvári utcával. A kialakuló közterületek új telekkialakítások és beépítések lehetőségét biztosítják. Az új utca kialakítás részeként leszabályozásra került a 409/1-es helyrajzi számú telek Alföldi utca felőli részéből ~4m. A 411-es helyrajzi számú telken kötelező építési vonalat jelöl a szabályozás, a kialakult utcavonal meghosszabbításában. A kiugró telken utcafrontos építést nem lenne szerencsés alkalmazni.

39 39 XII. Nehezen megközelíthető területhez feltáró út ábrázolása a szabályozási tervbe Füzes és Térvár közelében. A tervezett gyűjtő utak mellett egyéb feltáró út kijelölése is szükségessé vált a szabályozásban. Térvár közelében a 0133 helyrajzi számú utat javasolja a terv feltáró úttá bővíteni 10 méteres szélességben. Az ottani ingatlanok zavartalan megközelítését szolgálná a bővítés, azonban a bizonytalan megvalósulási idő miatt csak irányadó telekhatárokkal jelzi a terv a javasolt útszélességet. XII. Helyi Építési Szabályzat korszerűsítése A Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata külön dokumentumként megtekinthető. Készült egy, a változásokat színes szövegként bemutató egységes szerkezetű dokumentum, mely egészében láttatja a változásokat. Aláhúzással az új, áthúzással a törlendő szövegrészeket tartalmazza, kék színnel. A szerveren megtekinthető a módosító rendelet-tervezet is.

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. december 01. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 27031 18 / 2014 Javaslat a Salgótarján, Hősök útja végén lévő sporttelep és környéke területét érintő településrendezési eszköz módosítás véleményezési

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015.

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU. U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I182-13 JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRELMEK VÁCRÁTÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRELMEK VÁCRÁTÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRELMEK VÁCRÁTÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ - 2015.: (zöld: az előzetesen támogatható, piros: szakmailag nem javasolt) 1) A Határ utca 12m-esre való kiszabályozásának

Részletesebben