PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ"

Átírás

1 PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ

2 2 Alsó Általános iskola Ábécéskönyv 1. osztály PD 331 Ábécéskönyvünk egy alaposan kidolgozott előkészítő szakasz (Előkészítő munkafüzet az olvasás, írás tanulásához) után fog a kisbetűk megtanításához. A taneszközben a hangtanítás az elsődleges, ezt követi a betűtanítás. Két-három betűtanítási óra után ismétlésgyakorlás biztosítja a tanultak elmélyítését. A szerzők kiemelt feladatnak tekintik az általános részkészségek (pl. figyelem, verbális és vizuális memória, formafelismerés, ritmusérzék, érzelemvilág stb.) mellett a speciális részkészségek (pl. beszédértés és beszéd, relációs szókincs, nyelvi tudatosság stb.) fejlesztését is. TANMENET- JAVASLAT TANÁRI KÉZIKÖNYV LETÖLTHETŐ FELMÉRŐ K

3 Alsó Általános iskola Olvasókönyv 1. osztály PD 333 Az Olvasókönyv az Ábécéskönyv folytatása. A nagybetűk bemutatására a kisbetűk meg tanítása után kerül sor. A tanítandó nagybetűk betűcsoportonként jelennek meg. Az olvasástechnika fejlesztése mellett központi szerepet kap a szövegértés, másrészt folyamatos a beszédhanghallás, beszédértés és a beszédtechnika fejlesztése is. A taneszköz nyelvi anyaga változatos: versek, nyelvtörők, találós kérdések, szólások, közmondások, gyermekjátékok stb. egyaránt helyet kaptak a könyvben. Általuk fejleszthető a ritmus, a beszédtechnika, az akusztikus memória, a nyelvi leleményesség. TANMENET- JAVASLAT TANÁRI KÉZIKÖNYV LETÖLTHETŐ FELMÉRŐ K Kapcsolódó kiadványok: Előkészítő munkafüzet melléklettel (PD 330) Nagybetűs írásfüzet, Kisbetűs írásfüzet (PD 334, PD 332) Írásfüzet, Szépírófüzet, Szemezgető (PD 335, PD 336, PD 337) Olvasás, szövegértés 1., 2., 3., 4. osztály (PD 360, PD 361, PD 162, PD 163) Ajánljuk még: Drámapedagógia alkalmazása 1 4. osztály (PD 039) Mesélek neked... 1., 2., 3., 4. osztály (PD 179, PD 180, PD 181, PD 182)

4 4 Alsó Általános iskola Olvasókönyv 2. osztály 1 2. kötet PD 341, PD 342 TANMENET- JAVASLAT A kötetek koncentrikusan épülnek az előző évfolyam számára készített taneszközökre. A korábban szerzett ismereteket gyakoroltatják, és folyamatosan bővítik. Folytatják az olvasáshoz kapcsolódó készségek fejlesztését. A feladatok lehetővé teszik a differenciált óravezetést, és lehetőséget kínálnak azoknak is, akik a csoportmunkát részesítik előnyben. Hej, írás, helyesírás! 2. osztály 1 2. kötet PD 343, PD 344 TANMENET- JAVASLAT Anyanyelv, édes anyanyelv! 2. osztály PD 345 TANMENET- JAVASLAT Változatos feladatok nyújtanak segítséget a szép, helyes beszéd és írás elsajátításához. Bevezeti a kisdiákokat a hangok-betűk, a szavak, majd a mondatok világába. A versrészletek, rejtvények, találós kérdések fejlesztik a gyerekek nyelvi választékosságát, bővítik szókincsüket. A kiadvány utolsó oldalain mondat- és szöveggyűjtemény, illetve helyesírási szójegyzék található, amely lehetőséget ad a gyakorlásra és az ellenőrzésre.

5 Alsó Általános iskola Hej, írás, helyesírás! 3., 4. osztály PD 365, PD 366 A kiadványok a tantervi követelményeknek megfelelő csoportosításban kínálnak bőséges gyakor lási lehetőséget. Felada taik változatosak, sokszínűek. A legfontosabb szabályok rövid, egymondatos meghatározása segíti a gyakorlást. A feladatok számos szólást, közmondást, versrészletet tartalmaznak. Ezek a helyesírás gyakorlása mellett lehetőséget nyújtanak a stílus, a kifejezőkészség fejlesztésére. Alkalmasak az iskolai és az önálló otthoni tanulásra is. Magyar nyelv 3., 4. osztály PD 367, PD 370 Kapcsolódó kiadványok: Olvasókönyv 3. osztály 1 2. kötet (PD 363, PD 364)

6 6 Alsó Általános iskola Környezetismeret 1. osztály 1 2. kötet PD 381, PD 382 A munkatankönyv-sorozat az évszakok váltakozásához igazítva csoportosítja a tananyagot. Az elsősök számára készült kötetek megismertetik a kisdiákokat közvetlen környezetükkel, segítik a környezettudatos és hagyományőrző magatartás kialakítását. Az érdekes, sokszor játékos feladatok segítségével megfigyelhetik a természet változásait, az emberek és az állatok viselkedését, valamint a növények jellemzőit. Megismerkednek az emberi test felépítésével, az érzékszervekkel, a táplálkozás vagy a tisztálkodás fontosságával. A tananyag megértését a Kislexikon segíti. A tanulók a kötetek végén található táblázat segítségével értékelhetik saját munkájukat.

7 Alsó Általános iskola Környezetismeret 3. osztály 1 2. kötet PD 385, PD 386 A harmadikosok számára készült munkatanköny szerkezete, felépítése hasonlít az elsős kiadványhoz. A tanulási módszerek között továbbra is fontos szerepet kap a megfigyelés, a mérés, a kísérlet, valamint a gyűjtőmunka. Ezek segítségével válnak érthetővé a természetben lejátszódó folyamatok, mint pl. az időjárási jelenségek, az iránytű és a térkép használata. Folytatódik az élővilág felfedezése. A gyerekek az embertani részben számos praktikus tanácsot kapnak a betegségek, balesetek megakadályozására vonatkozóan. Az ismeretanyag tanórai feldolgozását, jobb megértését, bővítését segíti a Kislexikon fogalomgyűjteménye. LETÖLTHETŐ MELLÉKLET Előkészületben lévő kiadványok: Környezetismeret 2. osztály 1 2. kötet (PD 383, PD 384) Környezetismeret 4. osztály 1 2. kötet (PD 387, PD 388) Ajánljuk még: Ösvényjáró fürkészfüzet 1., 2. osztály (PD 271, PD 272) Találkozás a természettel (PD 277) Természetismereti kislexikon Biológia 3 6. osztály (PD 229) Egészségtan 1., 2., 3., 4. osztály (PD 301, PD 302, PD 303, PD 304)

8 8 Alsó Általános iskola SzámTANítás 1., 2., 3., 4. osztály PD 231, PD 232, PD 233, PD 234 A feladatgyűjtemények a számok rejtelmes világába kalandoznak. A felada tok segítik a gyerekeket a szabályok rögzítésében és számolási készségük fejlesztésében, az auto matizmus kialakításában. A szöveges feladatok a gyerekek vi lágából építkeznek. A feladatgyűjteményeket bármelyik tankönyv mellett jól lehet használni. Matematika 1., 2., 3., 4. osztály PD 251, PD 252, PD 253, PD 254 Kiadványsorozatunk igyekszik élvezetes sé és hatékonnyá tenni az ismeretek alkalmazását, a gyakorlást. Válogatott fe la dataik fejlesztik a problémamegoldó képességet. Tud6od 1., 2., 3., 4. osztály PD 311, PD 312, PD 313, PD 314 A kiadványokat azoknak ajánljuk, akik szeretnék tanítványaik kompetenciáit megerősíteni, továbbfejleszteni. A feladatok változatossága és játékossága felkelti a kisdiákok munkakedvét, és folyamatos motivációt biztosít. Tartalmuk alkalmazkodik a tantervi követelményekhez, a korábban megszerzett ismeretekre épít.

9 Alsó Általános iskola Ének-zene 1., 2., 3., 4. osztály PD 221, PD 222, PD 223, PD 224 Az egyes kötetek változatos feladatai hangsúlyozottan építenek a játékra, a mozgásra. A játékok, a mozgásformák leírása, a mondókák szemléletes megjelenítése biztosítja a könynyed, hangulatos óravezetést. LETÖLTHETŐ HANGANYAG TANMENET- JAVASLAT Alkotni jó! 1., 2., 3., 4. osztály PD 156, PD 157, PD 158, PD 159 Közvetlen hangvételével, egyszerű útmutatásaival kísérletezésre és önálló alkotómunkára ösztönzi a tanulókat. Az önfeledten játszó gyermek elmerül a rajzolás, a festés, a gyurmázás, a papírhajtogatás örömeiben, s közben észre sem veszi, mennyit fejlődik vizuális szemlélete. Tanítóknak ajánljuk: Ünnepi műsorfüzet 1. (PD 043) Ünnepi műsorfüzet 2. (PD 044) Ünnepi műsorfüzet 3. (PD 169) Ünnepi műsorfüzet 4. (PD 269) Napközis foglalkozásokra ajánljuk: Ötletkosár (PD 184) Igazgyöngy füzet (PD 240)

10 10 Alsó Általános iskola Játék a tanulás Csodafa, Varázshegy, Gyöngyforrás Az interneten futtatható, gyerekek számára kifejlesztett didaktikai programok az informatikai fejlesztési feladatokon túl más műveltségi területekhez kapcsolódó készség- és képességfejlesztő feladatokat is tartalmaznak. Olyan tanulási környezetet alakítanak ki, amely segíti a felfedezést, fejleszti a kreativitást, az algoritmikus gondolkodást, a tudásanyag elsajátítását és a képességfejlesztést. PD 241 PD 242 PD 244

11 Alsó Általános iskola Informatika tankönyvek és munkafüzetek 5., 6., 7., 8. osztály A tankönyvsorozat gyakorlatorientált szemléletű, a tanuló először feladatokkal találkozik, majd rövid összegzések rögzítik az ezekhez kapcsolódó ismereteket. A leírómagyarázó szövegek mellett a tanulók a programok képernyőképeinek legfontosabb részeit is látják, ezért a kiadványok lehetőséget biztosítanak az önálló tanulásra is. Alkalmasak a differenciált irányításra, továbbá tartalmaznak csoportos tanulásra ösztönző feladatokat is. TANMENET- JAVASLAT LETÖLTHETŐ MELLÉKLET PD 070 PD 073 PD 071 PD 072 Ajánljuk még: Könyvtárhasználati tudnivalók (PD 103) Számítástechnika I., II., III., IV. felmérő füzet 5., 6., 7., 8. osztály

12 12 Alsó Általános iskola Olvasás, szövegértés 5., 6., 7., 8. osztály PD 164, PD 165, PD 166, PD 167 A feladatgyűjtemények hosszabb-rövidebb terjedelmű szövegei kiegészítik a történelemből, irodalomból, természetismeretből, informatikából tanultakat. A szövegek hangos felolvasásával a kifejező, tiszta beszéd is gyakorolható. Ennek előkészítését szolgálják a szövegek előtti változatos beszédgyakorlatok. A kiadványok tartalmazzák a feladatok megoldását, melyek segítségével a tanulók ellenőrizhetik tudásukat. Fogalmazás 5., 6., 7., 8. osztály PD 225, PD 226, PD 227, PD 228 A feladatgyűjtemények a meglévő ismeretekre építve, az önálló tanulást segítve, elsősorban a fogalmazási alapkészséget, az írásbeli kifejezőkészséget fejlesztik. A kötetekben a szerzők témakörönkénti csoportosításban vezetik be a tanulókat a fogalmazás apró rejtelmeibe. Az egyes területekhez (pl. időrend, logikai sorrend, jellemzés, címadás, vázlatkészítés, leírás, párbeszéd, levél, meghívó, beszámoló, felszólalás, vita stb.) különböző nehézségű feladatok kapcsolódnak, így biztosítva a fokozatosság elvét.

13 Alsó Általános iskola Hej, írás, helyesírás! 5., 6., 7., 8. osztály PD 215, PD 216, PD 217, PD 218 A sorozat kötetei számos feladattal segítik a helyesírási problémák megismerését, de lehetőséget biztosítanak a korábban elsajátított ismeretek folyamatos ismétlésére, gyakorlására is. A feladatok változatos szövegfajtákhoz kapcsolódnak, így a szakszókincs fejlesztését, helyesírásuk gyakoroltatását is segítik. A tanulók életközeli feladatokat is kapnak: hirdetéseket, gratulációkat, kérvényeket stb. kell írniuk. Lépésenként kicsiknek, nagyoknak helyesírást és szövegértést alapozó gyakorlatok 8 16 éveseknek PD 296 Magyartanárként, logopédusként olyan módszert, gyakorlatokat kerestem, amelyekkel a nyelvi hátrányokkal küzdő tanulóknak, még a középiskolásoknak is, sikert, örömet jelenthet az olvasás, a szöveg értelmezése, az anyanyelvvel, annak egységeivel való játék. A feladatlapok gyűjteménye ennek az útkeresésnek az eredménye. Ajánljuk még: Kommunikációs gyakorlatok éveseknek (PD 023) Feladatok középiskolába készülőknek magyarból (PD 193) Önismereti tükör (PD 108) Önismereti játékok gyűjteménye 1., 2. (PD 042, PD 270) Drámapedagógia alkalmazása 5 8. osztály (PD 038) Akarsz velünk játszani? (PD 291)

14 14 Alsó Általános iskola Emberismeret, etika 7. osztály PD 380 TANMENET- JAVASLAT A tankönyvben az erkölcsi problémák feldolgozása három űrlény vitatkozó, érvelő, cáfoló párbeszédére épül. A leckékben szépirodalmi és szakirodalmi források, számos kérdés és feladat segíti az egyes témák feldolgozását. A szerzők célja, hogy vitára, beszélgetésre, önálló tanulásra, tapasztalatgyűjtésre, információszerzésre és gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat, illetve segítséget adjanak autonóm személyiségük kibontakozásához. Legyetek jók, ha tudtok! Etika tankönyv és szöveggyűjtemény PD 011 A szerző különböző műfajú szemelvényeket válogatott össze, s arra ösztönzi a tanulókat, hogy az olvasottakat vessék össze saját tapasztalataikkal, alkalmazzák önmagukra. Ettől reméli, hogy képesek lesznek megfelelő döntéseket hozni, szűkebb és tágabb környezetükhöz megfelelően viszonyulni. Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. osztály PD 102 Egyszerű stílusa, áttekinthető, logikus szerkezete és jól válogatott képanyaga következtében könnyen tanulható tankönyv. Rövid történeti áttekintés után bevezeti a tanulókat a film világába. Megismertet a film formanyelvével, a mozgóképi elbeszélés jellemzőivel. A második fejezet a média világáról szól. A kommunikáció és tömegkommunikáció fogalmának tisztázása után a televízió néhány jellemzőjével ismerkedhetünk meg. A szerző külön foglalkozik két műsortípussal: a reklámmal és a hírműsorokkal. A fejezetet a nyomtatott sajtóról szóló rész zárja.

15 Alsó Általános iskola Jelenben a múlt Történelem 5. osztály PD 315 A címválasztás Jelenben a múlt már jelzi a szerzők szándékát, mennyire hangsúlyozni kívánják a múlt és jelen összetartozását, egymásra épülését, a kontinuitást. A tankönyv egyes fejezetei képes felvezetővel indulnak. Itt található a tárgyalt rész rövid, tömör összefoglalója, a követelmények felsorolása, a fejezet fő témáira utaló rajzos térképvázlat és a fontosabb eseményeket feltüntető időszalag. A leckék ráhangoló kérdéssel kezdődnek, melyek a motiváció eszközei. A magyarázó szöveg olvasmányos, a szerzők kerülik a bonyolult alá- és mellérendelő mondatokat. Ezzel is könnyíteni szeretnék a megértést és a megjegyzést. A magyarázó szöveghez és a vizuális ele mekhez minimálisan 6-8 kérdés, feladat kapcsolódik. Ezek sokszor aktivizálják a más műveltségi területeken megszerzett ismereteket. A kiadvány alkalmas differenciált óraszervezés, illetve projektmunka kipróbálására is. Kapcsolódó kiadványok: Történelem feladatgyűjtemény 5., 6., 7., 8. osztály (PD 205, PD 206, PD 207, PD 208) Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana (PD 248)

16 16 Alsó Általános iskola Egészségtan 5., 6., 7., 8. osztály PD 185, PD 186, PD 187, PD 188 Az érdekes tankönyvcsalád kötetei az alsó számára készült kiadványok hagyományait követik. Céljuk, hogy a tanulók megismerjék az egészségüket veszélyeztető tényezőket, és gyakorlati tanácsokat kapjanak elkerülésükre vagy kezelésükre. A szerzők bemutatják a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, melyek elválaszthatatlanok a szépségápolás, illetve a családi és kortársi kapcsolatok vizsgálatától. Az anatómiai ismeretek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztésre, ezen belül az önismeretre. Orosz nyelv tankönyvek és munkafüzetek 5., 6., 7., 8. osztály PD 278, PD 280, PD 282, PD 284, PD 279, PD 281, PD 283, PD 285 A sorozat kötetei egymásra épülnek, fokozatosan vezetik be a tanulókat az orosz nyelv világába és a mai orosz valóságba. Minden kötet leckét tartalmaz, melyek felépítése követi a hagyományokat. Számos színesítő elem teszi a könyveket élvezetessé (pl. reklámok, találós kérdések, dalok stb.). A szövegek sok esetben megjelenítik a mai fiatalok élethelyzeteit, nyelvi fordulatait. A tankönyvekhez készült munkafüzetek változatos feladatai jól szolgálják a tanult anyag begyakorlását. LETÖLTHETŐ HANGANYAG Életpályaépítés: önismeret pályaválasztás karrier PD 027 A mindennapi élet apró problémáit messze meghaladó fontossággal bír a pályaválasztás. Vajon helyesen és megalapozottan hozzuk meg ezt a döntést? Rendelkezünke a döntés meghozatalához szükséges információkkal? A könyv olyan teszteket közöl, melyek segítenek felderíteni az egyén érdeklődési körét, valamint azt, hogy mely területeken rendelkezik az átlagos vagy azt meghaladó képességekkel. Ezáltal könnyíti a helyes pályaválasztást.

17 Alsó Általános iskola Felvételi feladatok középiskolába ké szülőknek matematikából PD 189, PD 259 Az általános iskolába járó tanulók első komoly erőpróbája a középiskolai felvételi. Ekkor kell először szembenézniük azzal a kérdéssel, hogy mennyit ér megszerzett tudásuk. Erre a vizsgára fel kell készülni, hiszen a készületlenség súlyosan befolyásolhatja a továbbtanulási lehetőségeket, a tanulók későbbi életét, fejlődését. A szerző gyakorló feladatokat állított össze a korábbi évek felvételi típusfeladatai alapján. A pontozás és a megoldások lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerkedjenek a feladattípusokkal, illetve azok megoldási módjával. Csakazértis! 5., 6., 7., 8. osztály PD 951, PD 952, PD 953, PD 954 Könnyed, de nem könnyű matek. Egy kis gondolkodás csak meg ne ártson! Egy kis számolgatás csak el ne fárasszon! Egy kis mértékegységváltás csak el ne tévedj! Egy kis geometria csak tudd lerajzolni! Szóval: kellemes időtöltés lehet. Vigyázz! A megoldási rész szembesíthet a teljesítményeddel. A füzet előtted van. Csak rajtad múlik. Segít a matektanár 5 8. osztály PD 275 Hagytál már ki matekórát? Kérted kölcsön az osztálytársad füzetét? Szöveges feladatok, egyenletek, százalékszámítás, geometria Érezted már, hogy kínai az egész? Megértelek. Itt láthatod a feladatokat megoldásaikkal együtt. Aha! A megoldás is kínai? Alapeset. Kapaszkodj! Most nem csak láthatod, hanem hallhatod is részletes magyarázattal a megoldásokat. Érted? HALLOD. Ajánljuk még: Iskolai sikerkalauz I., II., III., IV. 1. és 2. osztály Nefelejcs, ne felejts! 1., 2., 3., 4. osztály Az eredményes iskolakezdésért I., II., III., IV. 1. osztály Tanulságos mesék I., II., III., IV., V. 1., 2. és 3. osztály Nem kiborulni okosan fegyelmezni

18 18 Alsó Középiskola 9 10 Magyar nyelv és irodalom tankönyvek, munkafüzetek és szöveggyűjtemények PD 005, PD 006, PD 013, PD 190, PD 191, PD 192 TANMENET- JAVASLAT A szakiskolai kerettantervhez készült taneszközök szakítanak a magyartanítás korábbi hagyományaival. Egyrészt igyekeznek szorosabban összekapcsolni az anyanyelvi fejlesztést, az irodalmi nevelést, valamint a mozgókép- és médiaismeretet. Másrészt nem irodalomtörténetet akarnak tanítani, hanem az életkornak megfelelő olvasmányok segítségével fel kívánják kelteni az érdeklődést az önálló olvasás iránt, fejleszteni akarják az önismeretet, s hidat próbálnak építeni a mindennapi tapasztalatok és a művészetek között. A tankönyvekben kevés a memorizálandó tudnivaló, a diákok sokkal inkább az írás, olvasás, a beszéd és a gondolkodás képességét fejlesztő feladatokkal találkozhatnak. A kérdéseket, feladatokat a fejlesztendő képességek szerint csoportosítva lehet feldolgozni, így megvalósítható az egyénre szabott, differenciált oktatás. A tankönyveket szöveggyűjtemények és munkafüzetek egészítik ki. Kapcsolódó kiadványok: Szövegértés-szövegalkotás Kapcsolódó kiadvány: PD 029 Szövegértés-szövegalkotás (PD 029)

19 Alsó Középiskola Történelem és társadalomismeret tankönyvek és feladat gyűjtemények PD 305, PD 307, PD 395, PD 306, PD 308, PD 396 TANMENET- JAVASLAT i sorozatunk három tankönyvből és három feladatgyűjteményből áll. Szakmódszertani megfontolásból a 10. évfolyam tananyagát két önálló kiadványban jelentettük meg. Így külön kötet foglalkozik a 20. század történelmével, és egy másik a tanulók számára leginkább hasznosítható társadalmi és állampolgári ismeretekkel. A sorozat színes, mozgalmas oldalain nagyon sok fénykép, festmény, karikatúra, rekonstrukciós rajz kapott helyet. A szakiskolás tanulók tanulási szokásaihoz igazodva igen mértéktartó a tankönyvek szövegezése. A változatos forrásanyaghoz kérdések, feladatok kapcsolódnak, melyek mennyisége biztosítja a differenciált tanulásszervezés lehetőségét. A projekt(szerű) feladatokban ötletesség és kreativitás párosul az adott fejezet lényeges tartalmi elemeinek átismétlésével, rendszerezésével.

20 20 Alsó Középiskola 9 10 Matematika tankönyvek, munkafüzetek és felmérő füzetek PD 235, PD 235/1, PD 236, PD 237, PD 237/1, PD 238 TANMENET- JAVASLAT Ismert tény, hogy a szakiskolába jelentkező tanulók jelentős része hiányos ismeretekkel rendelkezik. Sokan közülük olvasási problémákkal küzdenek. Ugyanakkor a szakmai, műszaki képzés elengedhetetlenül megköveteli a matematikai ismereteket, s azok alkalmazásának képességét. Ezek figyelembevételével készült a tankönyvsorozat.

21 Alsó Középiskola Informatika tankönyvek és munkafüzetek PD 390, PD 391, PD 392, PD 393 A tankönyvek tartalma igazodik a tantervi követelményekhez. A tanulók az általános iskolában tanultakat átismételve, rendszerezik és kiegészítik tudásukat. A szerzők azokra az ismeretekre LETÖLTHETŐ MELLÉKLET helyezik a hangsúlyt, amelyekkel egy kezdő felhasználó találkozik, illetve ismernie kell. A könyv leckékre bontva tartalmazza a tananyagot. A tanulók a leckékben lévő mintafeladatok és azok megoldásainak segítségével tudják elsajátítani a tananyagot. A tankönyvek alkalmasak a különböző tempóban haladó tanulók differenciált irányítására. A fejezetekben tanult ismeretek összefoglalását az azok végén található Ellenőrző kérdések, feladatok kérdései segítik. Találhatók itt csoportos munkára alkalmas feladatok is. Az ezt követő Ellenőrizd tudásod! feladatainak megoldásával a diákok nagyon jó segítséget kapnak a témazáró dolgozatra való felkészüléshez.

22 22 Alsó Középiskola 9 10 Biológia, egészségtan tankönyvek és munkafüzetek PD 063, PD 064, PD 065, PD 066 A taneszközök szakszerű, megbízható ismereteket nyújtanak. Felépítésük, didaktikai megoldásaik és igényességük következtében önálló tanulásra is alkalmasak. Ebben nagy szerepet játszik, hogy a kötetek nagyon sok fotót és magyarázó rajzot tartalmaznak. A szakszavak megértését a kiadványok végén található Kislexikon segíti. A tananyagon túlmenően a szerző a mindennapi életben hasznosítható tanácsokat is ad, illetve számos érdekességre hívja fel a figyelmet. Kémia tankönyvek és munkafüzetek PD 195, PD 196, PD 197, PD 198 A fotókkal, táblázatokkal gazdagított tankönyvek mértéktartó szövegezése igazodik a szakiskolás tanulók teljesítőképességéhez, teherbírásához. A leírások, magyarázatok érthetőek, tömörek és könnyen tanulhatók. A kísérletek, a legfontosabb tudnivalók és az érdekességek ti pográfiailag is jól elkülönülnek: színes alapon, keretben jelennek meg. A taneszközök segítségével a tanulók jobban megismerhetik a környezetükben lévő anyagok tulajdonságait, megérthetik a kémiai jelenségeket, s ezeket az ismereteket a hétköznapokban is képesek lesznek hasznosítani. Ajánljuk még: Fizika 9. osztály (PD 059)

23 Alsó 23 Ének-zene 9., 10. osztály PD 173, PD Középiskola A szerzők célja az volt, hogy olyan könyveket adjanak a tanulók kezébe, melyekben könnyen eligazodnak, és amelyeket tanulmányaik befejezése után is haszonnal forgathatnak. A tankönyvek anyaga változatos, igényes és könnyen énekelhető. Épít az általános iskolai tananyagra, felidézi az ott tanultakat. Elméleti anyaguk mértéktartó, a lényegre koncentrál. A zenetörténeti fejezetek egyszerű, érthető stílusban megírt zenei kalauzként is használhatók. Rajz és vizuális kultúra 9., 10. osztály PD 175, PD 176 A munkatankönyvek a képességfejlesztésre helyezik a hangsúlyt. A feladatokat egyszerű, közvetlen stílusban, világosan fogalmazzák meg. Lehetővé teszik az önálló, egyéni tanulást, gyakorlást is. A taneszközök mellékletei bőséges válogatást nyújtanak az egyes témákhoz kapcsolódó művészeti alkotásokból.

24 24 Alsó Középiskola Magyar nyelv tankönyv 9., 10., 11., 12. osztály PD 025/2, PD 015/2, PD 016/2, PD 017/2 A magyar nyelv tankönyvsorozat a kerettanterv TANMENETés az érettségi követelmények alapján készült. JAVASLAT Mind a közép-, mind az emelt szintű érettségi követelményeknek megfelel. A különböző szintek tartalmi elemei jól elkülönülnek egymástól. Az egyes fejezetek végén található feladatok egy része gyakorló jellegű, de szép számmal találhatók közöttük aktív gondolkodást, önálló cselekvést, problémamegoldást igénylők, illetve hagyományos nyelvtani (nyelvi, szövegtani, stilisztikai stb.) elemzések is. Helyesírási feladatgyűjtemény középiskolásoknak PD 022

25 Alsó Középiskola Szövegértés-szövegalkotás és osztály PD 029, PD 209 A tankönyvek a magyar érettségi követelményei alapján készültek. Lehetőséget biztosítanak a tanulóknak arra, hogy következetesen és folyamatosan készüljenek fel a vizsgára. A feldolgozásra szánt szövegekhez általában 8-9 feladat kapcsolódik, megoldásaikat a tanulók a kötetek végén ellenőrizhetik. A évfolyam számára készült kiadvány segítségével a diákok a szövegalkotási feladatokat, az összehasonlító elemzést és az érvelő fogalmazást is gyakorolhatják. Ezek értékelési szempontjai szintén megtalálhatók a gyakorlókönyvben. Kapcsolódó kiadványok: Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak (PD 024) Szövegalkotási gyakorlatok a középszintű magyar írásbeli érettségihez (PD 286) Emelt szintű érettségi magyar nyelv és irodalom feladatok (PD 178) Megoldjuk! kétszintű magyar írásbeli érettségire felkészítő feladatgyűjtemény (PD 183) Értünk magyarul! segédanyag szóbeli érettségire magyar nyelvből (PD 219)

26 26 Alsó Középiskola Történelem tankönyv és munkafüzet 12. osztály PD 056, PD 057 A tankönyv első kiadása 2002-ben készült, azóta sokan tanítottak és tanultak belőle. A szaktanári viszszajelzések szerint jól használható, könnyen és eredményesen tanítható, tanulható taneszköz ben elkészítettük az átdolgozását, melyet a szerzők tartalmilag is bővítettek, korszerűsítettek, valamint az érettségi követelményekhez igazodva növelték a források és a hozzájuk kapcsolódó feladatok számát. Ajánljuk még: Baj van a tanulással (PD 249) Pszichológia a tanításban (PD 041) Megtanulok fogalmazni (PD 276) Nyelvtanulás és diszlexia (PD 247) Eredményes tanulási technikák (PD 327) A tanulás fejlesztésének tanulása (PD 299)

27 Alsó Középiskola Emberismeret, etika 11. osztály PD 289 Az emberismeret, etika tantárgy célja, hogy az okos szerzőktől, tudós szakemberektől tanulható tudásból és egymás értékes gondolataiból is építkezve mindenki a saját erkölcsi világképét küzdje ki magának. Ehhez kínál a tankönyv szemelvényeket. Sok segítséget ad az érettségire való felkészüléshez, elsősorban a projektmunka, a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák, valamint az esetelemzésben való jártasság fejlesztését célzó gyakorlataival. TANMENET- JAVASLAT Társadalomismeret és etika tankönyv, feladatgyűjtemény 11. osztály PD 397, PD 398 A tankönyv olyan ismereteket közvetít a tanulóknak, melyek birtokában megérthetik társadalmi környezetüket. Másrészt olyan jártasságok kialakításában segít, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak a helyes és a helytelen, a jó és a rossz, az erkölcsös és az erkölcstelen közötti választásnál. Az érettségire való felkészülést számos feladat szolgálja: projektfeladatok, esetelemzéshez felhasználható szituációs leírások, képi és szöveges források. Ajánljuk még: Diákcsíny vagy bűncselekmény? (PD 290) Az olvasás pszichológiai alapjai (PD 030) Gyakorlatok a pszichológia tanításához (PD 288) Kritikai olvasás kritikai gondolkodás (PD 297) Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai (PD 154) Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez (PD 028)

28 4032 Debrecen, Böszörményi út 172. Telefon/fax: 06-52/ Web:

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben