PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ"

Átírás

1 PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ

2 2 Alsó Általános iskola Ábécéskönyv 1. osztály PD 331 Ábécéskönyvünk egy alaposan kidolgozott előkészítő szakasz (Előkészítő munkafüzet az olvasás, írás tanulásához) után fog a kisbetűk megtanításához. A taneszközben a hangtanítás az elsődleges, ezt követi a betűtanítás. Két-három betűtanítási óra után ismétlésgyakorlás biztosítja a tanultak elmélyítését. A szerzők kiemelt feladatnak tekintik az általános részkészségek (pl. figyelem, verbális és vizuális memória, formafelismerés, ritmusérzék, érzelemvilág stb.) mellett a speciális részkészségek (pl. beszédértés és beszéd, relációs szókincs, nyelvi tudatosság stb.) fejlesztését is. TANMENET- JAVASLAT TANÁRI KÉZIKÖNYV LETÖLTHETŐ FELMÉRŐ K

3 Alsó Általános iskola Olvasókönyv 1. osztály PD 333 Az Olvasókönyv az Ábécéskönyv folytatása. A nagybetűk bemutatására a kisbetűk meg tanítása után kerül sor. A tanítandó nagybetűk betűcsoportonként jelennek meg. Az olvasástechnika fejlesztése mellett központi szerepet kap a szövegértés, másrészt folyamatos a beszédhanghallás, beszédértés és a beszédtechnika fejlesztése is. A taneszköz nyelvi anyaga változatos: versek, nyelvtörők, találós kérdések, szólások, közmondások, gyermekjátékok stb. egyaránt helyet kaptak a könyvben. Általuk fejleszthető a ritmus, a beszédtechnika, az akusztikus memória, a nyelvi leleményesség. TANMENET- JAVASLAT TANÁRI KÉZIKÖNYV LETÖLTHETŐ FELMÉRŐ K Kapcsolódó kiadványok: Előkészítő munkafüzet melléklettel (PD 330) Nagybetűs írásfüzet, Kisbetűs írásfüzet (PD 334, PD 332) Írásfüzet, Szépírófüzet, Szemezgető (PD 335, PD 336, PD 337) Olvasás, szövegértés 1., 2., 3., 4. osztály (PD 360, PD 361, PD 162, PD 163) Ajánljuk még: Drámapedagógia alkalmazása 1 4. osztály (PD 039) Mesélek neked... 1., 2., 3., 4. osztály (PD 179, PD 180, PD 181, PD 182)

4 4 Alsó Általános iskola Olvasókönyv 2. osztály 1 2. kötet PD 341, PD 342 TANMENET- JAVASLAT A kötetek koncentrikusan épülnek az előző évfolyam számára készített taneszközökre. A korábban szerzett ismereteket gyakoroltatják, és folyamatosan bővítik. Folytatják az olvasáshoz kapcsolódó készségek fejlesztését. A feladatok lehetővé teszik a differenciált óravezetést, és lehetőséget kínálnak azoknak is, akik a csoportmunkát részesítik előnyben. Hej, írás, helyesírás! 2. osztály 1 2. kötet PD 343, PD 344 TANMENET- JAVASLAT Anyanyelv, édes anyanyelv! 2. osztály PD 345 TANMENET- JAVASLAT Változatos feladatok nyújtanak segítséget a szép, helyes beszéd és írás elsajátításához. Bevezeti a kisdiákokat a hangok-betűk, a szavak, majd a mondatok világába. A versrészletek, rejtvények, találós kérdések fejlesztik a gyerekek nyelvi választékosságát, bővítik szókincsüket. A kiadvány utolsó oldalain mondat- és szöveggyűjtemény, illetve helyesírási szójegyzék található, amely lehetőséget ad a gyakorlásra és az ellenőrzésre.

5 Alsó Általános iskola Hej, írás, helyesírás! 3., 4. osztály PD 365, PD 366 A kiadványok a tantervi követelményeknek megfelelő csoportosításban kínálnak bőséges gyakor lási lehetőséget. Felada taik változatosak, sokszínűek. A legfontosabb szabályok rövid, egymondatos meghatározása segíti a gyakorlást. A feladatok számos szólást, közmondást, versrészletet tartalmaznak. Ezek a helyesírás gyakorlása mellett lehetőséget nyújtanak a stílus, a kifejezőkészség fejlesztésére. Alkalmasak az iskolai és az önálló otthoni tanulásra is. Magyar nyelv 3., 4. osztály PD 367, PD 370 Kapcsolódó kiadványok: Olvasókönyv 3. osztály 1 2. kötet (PD 363, PD 364)

6 6 Alsó Általános iskola Környezetismeret 1. osztály 1 2. kötet PD 381, PD 382 A munkatankönyv-sorozat az évszakok váltakozásához igazítva csoportosítja a tananyagot. Az elsősök számára készült kötetek megismertetik a kisdiákokat közvetlen környezetükkel, segítik a környezettudatos és hagyományőrző magatartás kialakítását. Az érdekes, sokszor játékos feladatok segítségével megfigyelhetik a természet változásait, az emberek és az állatok viselkedését, valamint a növények jellemzőit. Megismerkednek az emberi test felépítésével, az érzékszervekkel, a táplálkozás vagy a tisztálkodás fontosságával. A tananyag megértését a Kislexikon segíti. A tanulók a kötetek végén található táblázat segítségével értékelhetik saját munkájukat.

7 Alsó Általános iskola Környezetismeret 3. osztály 1 2. kötet PD 385, PD 386 A harmadikosok számára készült munkatanköny szerkezete, felépítése hasonlít az elsős kiadványhoz. A tanulási módszerek között továbbra is fontos szerepet kap a megfigyelés, a mérés, a kísérlet, valamint a gyűjtőmunka. Ezek segítségével válnak érthetővé a természetben lejátszódó folyamatok, mint pl. az időjárási jelenségek, az iránytű és a térkép használata. Folytatódik az élővilág felfedezése. A gyerekek az embertani részben számos praktikus tanácsot kapnak a betegségek, balesetek megakadályozására vonatkozóan. Az ismeretanyag tanórai feldolgozását, jobb megértését, bővítését segíti a Kislexikon fogalomgyűjteménye. LETÖLTHETŐ MELLÉKLET Előkészületben lévő kiadványok: Környezetismeret 2. osztály 1 2. kötet (PD 383, PD 384) Környezetismeret 4. osztály 1 2. kötet (PD 387, PD 388) Ajánljuk még: Ösvényjáró fürkészfüzet 1., 2. osztály (PD 271, PD 272) Találkozás a természettel (PD 277) Természetismereti kislexikon Biológia 3 6. osztály (PD 229) Egészségtan 1., 2., 3., 4. osztály (PD 301, PD 302, PD 303, PD 304)

8 8 Alsó Általános iskola SzámTANítás 1., 2., 3., 4. osztály PD 231, PD 232, PD 233, PD 234 A feladatgyűjtemények a számok rejtelmes világába kalandoznak. A felada tok segítik a gyerekeket a szabályok rögzítésében és számolási készségük fejlesztésében, az auto matizmus kialakításában. A szöveges feladatok a gyerekek vi lágából építkeznek. A feladatgyűjteményeket bármelyik tankönyv mellett jól lehet használni. Matematika 1., 2., 3., 4. osztály PD 251, PD 252, PD 253, PD 254 Kiadványsorozatunk igyekszik élvezetes sé és hatékonnyá tenni az ismeretek alkalmazását, a gyakorlást. Válogatott fe la dataik fejlesztik a problémamegoldó képességet. Tud6od 1., 2., 3., 4. osztály PD 311, PD 312, PD 313, PD 314 A kiadványokat azoknak ajánljuk, akik szeretnék tanítványaik kompetenciáit megerősíteni, továbbfejleszteni. A feladatok változatossága és játékossága felkelti a kisdiákok munkakedvét, és folyamatos motivációt biztosít. Tartalmuk alkalmazkodik a tantervi követelményekhez, a korábban megszerzett ismeretekre épít.

9 Alsó Általános iskola Ének-zene 1., 2., 3., 4. osztály PD 221, PD 222, PD 223, PD 224 Az egyes kötetek változatos feladatai hangsúlyozottan építenek a játékra, a mozgásra. A játékok, a mozgásformák leírása, a mondókák szemléletes megjelenítése biztosítja a könynyed, hangulatos óravezetést. LETÖLTHETŐ HANGANYAG TANMENET- JAVASLAT Alkotni jó! 1., 2., 3., 4. osztály PD 156, PD 157, PD 158, PD 159 Közvetlen hangvételével, egyszerű útmutatásaival kísérletezésre és önálló alkotómunkára ösztönzi a tanulókat. Az önfeledten játszó gyermek elmerül a rajzolás, a festés, a gyurmázás, a papírhajtogatás örömeiben, s közben észre sem veszi, mennyit fejlődik vizuális szemlélete. Tanítóknak ajánljuk: Ünnepi műsorfüzet 1. (PD 043) Ünnepi műsorfüzet 2. (PD 044) Ünnepi műsorfüzet 3. (PD 169) Ünnepi műsorfüzet 4. (PD 269) Napközis foglalkozásokra ajánljuk: Ötletkosár (PD 184) Igazgyöngy füzet (PD 240)

10 10 Alsó Általános iskola Játék a tanulás Csodafa, Varázshegy, Gyöngyforrás Az interneten futtatható, gyerekek számára kifejlesztett didaktikai programok az informatikai fejlesztési feladatokon túl más műveltségi területekhez kapcsolódó készség- és képességfejlesztő feladatokat is tartalmaznak. Olyan tanulási környezetet alakítanak ki, amely segíti a felfedezést, fejleszti a kreativitást, az algoritmikus gondolkodást, a tudásanyag elsajátítását és a képességfejlesztést. PD 241 PD 242 PD 244

11 Alsó Általános iskola Informatika tankönyvek és munkafüzetek 5., 6., 7., 8. osztály A tankönyvsorozat gyakorlatorientált szemléletű, a tanuló először feladatokkal találkozik, majd rövid összegzések rögzítik az ezekhez kapcsolódó ismereteket. A leírómagyarázó szövegek mellett a tanulók a programok képernyőképeinek legfontosabb részeit is látják, ezért a kiadványok lehetőséget biztosítanak az önálló tanulásra is. Alkalmasak a differenciált irányításra, továbbá tartalmaznak csoportos tanulásra ösztönző feladatokat is. TANMENET- JAVASLAT LETÖLTHETŐ MELLÉKLET PD 070 PD 073 PD 071 PD 072 Ajánljuk még: Könyvtárhasználati tudnivalók (PD 103) Számítástechnika I., II., III., IV. felmérő füzet 5., 6., 7., 8. osztály

12 12 Alsó Általános iskola Olvasás, szövegértés 5., 6., 7., 8. osztály PD 164, PD 165, PD 166, PD 167 A feladatgyűjtemények hosszabb-rövidebb terjedelmű szövegei kiegészítik a történelemből, irodalomból, természetismeretből, informatikából tanultakat. A szövegek hangos felolvasásával a kifejező, tiszta beszéd is gyakorolható. Ennek előkészítését szolgálják a szövegek előtti változatos beszédgyakorlatok. A kiadványok tartalmazzák a feladatok megoldását, melyek segítségével a tanulók ellenőrizhetik tudásukat. Fogalmazás 5., 6., 7., 8. osztály PD 225, PD 226, PD 227, PD 228 A feladatgyűjtemények a meglévő ismeretekre építve, az önálló tanulást segítve, elsősorban a fogalmazási alapkészséget, az írásbeli kifejezőkészséget fejlesztik. A kötetekben a szerzők témakörönkénti csoportosításban vezetik be a tanulókat a fogalmazás apró rejtelmeibe. Az egyes területekhez (pl. időrend, logikai sorrend, jellemzés, címadás, vázlatkészítés, leírás, párbeszéd, levél, meghívó, beszámoló, felszólalás, vita stb.) különböző nehézségű feladatok kapcsolódnak, így biztosítva a fokozatosság elvét.

13 Alsó Általános iskola Hej, írás, helyesírás! 5., 6., 7., 8. osztály PD 215, PD 216, PD 217, PD 218 A sorozat kötetei számos feladattal segítik a helyesírási problémák megismerését, de lehetőséget biztosítanak a korábban elsajátított ismeretek folyamatos ismétlésére, gyakorlására is. A feladatok változatos szövegfajtákhoz kapcsolódnak, így a szakszókincs fejlesztését, helyesírásuk gyakoroltatását is segítik. A tanulók életközeli feladatokat is kapnak: hirdetéseket, gratulációkat, kérvényeket stb. kell írniuk. Lépésenként kicsiknek, nagyoknak helyesírást és szövegértést alapozó gyakorlatok 8 16 éveseknek PD 296 Magyartanárként, logopédusként olyan módszert, gyakorlatokat kerestem, amelyekkel a nyelvi hátrányokkal küzdő tanulóknak, még a középiskolásoknak is, sikert, örömet jelenthet az olvasás, a szöveg értelmezése, az anyanyelvvel, annak egységeivel való játék. A feladatlapok gyűjteménye ennek az útkeresésnek az eredménye. Ajánljuk még: Kommunikációs gyakorlatok éveseknek (PD 023) Feladatok középiskolába készülőknek magyarból (PD 193) Önismereti tükör (PD 108) Önismereti játékok gyűjteménye 1., 2. (PD 042, PD 270) Drámapedagógia alkalmazása 5 8. osztály (PD 038) Akarsz velünk játszani? (PD 291)

14 14 Alsó Általános iskola Emberismeret, etika 7. osztály PD 380 TANMENET- JAVASLAT A tankönyvben az erkölcsi problémák feldolgozása három űrlény vitatkozó, érvelő, cáfoló párbeszédére épül. A leckékben szépirodalmi és szakirodalmi források, számos kérdés és feladat segíti az egyes témák feldolgozását. A szerzők célja, hogy vitára, beszélgetésre, önálló tanulásra, tapasztalatgyűjtésre, információszerzésre és gondolkodásra ösztönözzék a tanulókat, illetve segítséget adjanak autonóm személyiségük kibontakozásához. Legyetek jók, ha tudtok! Etika tankönyv és szöveggyűjtemény PD 011 A szerző különböző műfajú szemelvényeket válogatott össze, s arra ösztönzi a tanulókat, hogy az olvasottakat vessék össze saját tapasztalataikkal, alkalmazzák önmagukra. Ettől reméli, hogy képesek lesznek megfelelő döntéseket hozni, szűkebb és tágabb környezetükhöz megfelelően viszonyulni. Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. osztály PD 102 Egyszerű stílusa, áttekinthető, logikus szerkezete és jól válogatott képanyaga következtében könnyen tanulható tankönyv. Rövid történeti áttekintés után bevezeti a tanulókat a film világába. Megismertet a film formanyelvével, a mozgóképi elbeszélés jellemzőivel. A második fejezet a média világáról szól. A kommunikáció és tömegkommunikáció fogalmának tisztázása után a televízió néhány jellemzőjével ismerkedhetünk meg. A szerző külön foglalkozik két műsortípussal: a reklámmal és a hírműsorokkal. A fejezetet a nyomtatott sajtóról szóló rész zárja.

15 Alsó Általános iskola Jelenben a múlt Történelem 5. osztály PD 315 A címválasztás Jelenben a múlt már jelzi a szerzők szándékát, mennyire hangsúlyozni kívánják a múlt és jelen összetartozását, egymásra épülését, a kontinuitást. A tankönyv egyes fejezetei képes felvezetővel indulnak. Itt található a tárgyalt rész rövid, tömör összefoglalója, a követelmények felsorolása, a fejezet fő témáira utaló rajzos térképvázlat és a fontosabb eseményeket feltüntető időszalag. A leckék ráhangoló kérdéssel kezdődnek, melyek a motiváció eszközei. A magyarázó szöveg olvasmányos, a szerzők kerülik a bonyolult alá- és mellérendelő mondatokat. Ezzel is könnyíteni szeretnék a megértést és a megjegyzést. A magyarázó szöveghez és a vizuális ele mekhez minimálisan 6-8 kérdés, feladat kapcsolódik. Ezek sokszor aktivizálják a más műveltségi területeken megszerzett ismereteket. A kiadvány alkalmas differenciált óraszervezés, illetve projektmunka kipróbálására is. Kapcsolódó kiadványok: Történelem feladatgyűjtemény 5., 6., 7., 8. osztály (PD 205, PD 206, PD 207, PD 208) Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana (PD 248)

16 16 Alsó Általános iskola Egészségtan 5., 6., 7., 8. osztály PD 185, PD 186, PD 187, PD 188 Az érdekes tankönyvcsalád kötetei az alsó számára készült kiadványok hagyományait követik. Céljuk, hogy a tanulók megismerjék az egészségüket veszélyeztető tényezőket, és gyakorlati tanácsokat kapjanak elkerülésükre vagy kezelésükre. A szerzők bemutatják a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, melyek elválaszthatatlanok a szépségápolás, illetve a családi és kortársi kapcsolatok vizsgálatától. Az anatómiai ismeretek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztésre, ezen belül az önismeretre. Orosz nyelv tankönyvek és munkafüzetek 5., 6., 7., 8. osztály PD 278, PD 280, PD 282, PD 284, PD 279, PD 281, PD 283, PD 285 A sorozat kötetei egymásra épülnek, fokozatosan vezetik be a tanulókat az orosz nyelv világába és a mai orosz valóságba. Minden kötet leckét tartalmaz, melyek felépítése követi a hagyományokat. Számos színesítő elem teszi a könyveket élvezetessé (pl. reklámok, találós kérdések, dalok stb.). A szövegek sok esetben megjelenítik a mai fiatalok élethelyzeteit, nyelvi fordulatait. A tankönyvekhez készült munkafüzetek változatos feladatai jól szolgálják a tanult anyag begyakorlását. LETÖLTHETŐ HANGANYAG Életpályaépítés: önismeret pályaválasztás karrier PD 027 A mindennapi élet apró problémáit messze meghaladó fontossággal bír a pályaválasztás. Vajon helyesen és megalapozottan hozzuk meg ezt a döntést? Rendelkezünke a döntés meghozatalához szükséges információkkal? A könyv olyan teszteket közöl, melyek segítenek felderíteni az egyén érdeklődési körét, valamint azt, hogy mely területeken rendelkezik az átlagos vagy azt meghaladó képességekkel. Ezáltal könnyíti a helyes pályaválasztást.

17 Alsó Általános iskola Felvételi feladatok középiskolába ké szülőknek matematikából PD 189, PD 259 Az általános iskolába járó tanulók első komoly erőpróbája a középiskolai felvételi. Ekkor kell először szembenézniük azzal a kérdéssel, hogy mennyit ér megszerzett tudásuk. Erre a vizsgára fel kell készülni, hiszen a készületlenség súlyosan befolyásolhatja a továbbtanulási lehetőségeket, a tanulók későbbi életét, fejlődését. A szerző gyakorló feladatokat állított össze a korábbi évek felvételi típusfeladatai alapján. A pontozás és a megoldások lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerkedjenek a feladattípusokkal, illetve azok megoldási módjával. Csakazértis! 5., 6., 7., 8. osztály PD 951, PD 952, PD 953, PD 954 Könnyed, de nem könnyű matek. Egy kis gondolkodás csak meg ne ártson! Egy kis számolgatás csak el ne fárasszon! Egy kis mértékegységváltás csak el ne tévedj! Egy kis geometria csak tudd lerajzolni! Szóval: kellemes időtöltés lehet. Vigyázz! A megoldási rész szembesíthet a teljesítményeddel. A füzet előtted van. Csak rajtad múlik. Segít a matektanár 5 8. osztály PD 275 Hagytál már ki matekórát? Kérted kölcsön az osztálytársad füzetét? Szöveges feladatok, egyenletek, százalékszámítás, geometria Érezted már, hogy kínai az egész? Megértelek. Itt láthatod a feladatokat megoldásaikkal együtt. Aha! A megoldás is kínai? Alapeset. Kapaszkodj! Most nem csak láthatod, hanem hallhatod is részletes magyarázattal a megoldásokat. Érted? HALLOD. Ajánljuk még: Iskolai sikerkalauz I., II., III., IV. 1. és 2. osztály Nefelejcs, ne felejts! 1., 2., 3., 4. osztály Az eredményes iskolakezdésért I., II., III., IV. 1. osztály Tanulságos mesék I., II., III., IV., V. 1., 2. és 3. osztály Nem kiborulni okosan fegyelmezni

18 18 Alsó Középiskola 9 10 Magyar nyelv és irodalom tankönyvek, munkafüzetek és szöveggyűjtemények PD 005, PD 006, PD 013, PD 190, PD 191, PD 192 TANMENET- JAVASLAT A szakiskolai kerettantervhez készült taneszközök szakítanak a magyartanítás korábbi hagyományaival. Egyrészt igyekeznek szorosabban összekapcsolni az anyanyelvi fejlesztést, az irodalmi nevelést, valamint a mozgókép- és médiaismeretet. Másrészt nem irodalomtörténetet akarnak tanítani, hanem az életkornak megfelelő olvasmányok segítségével fel kívánják kelteni az érdeklődést az önálló olvasás iránt, fejleszteni akarják az önismeretet, s hidat próbálnak építeni a mindennapi tapasztalatok és a művészetek között. A tankönyvekben kevés a memorizálandó tudnivaló, a diákok sokkal inkább az írás, olvasás, a beszéd és a gondolkodás képességét fejlesztő feladatokkal találkozhatnak. A kérdéseket, feladatokat a fejlesztendő képességek szerint csoportosítva lehet feldolgozni, így megvalósítható az egyénre szabott, differenciált oktatás. A tankönyveket szöveggyűjtemények és munkafüzetek egészítik ki. Kapcsolódó kiadványok: Szövegértés-szövegalkotás Kapcsolódó kiadvány: PD 029 Szövegértés-szövegalkotás (PD 029)

19 Alsó Középiskola Történelem és társadalomismeret tankönyvek és feladat gyűjtemények PD 305, PD 307, PD 395, PD 306, PD 308, PD 396 TANMENET- JAVASLAT i sorozatunk három tankönyvből és három feladatgyűjteményből áll. Szakmódszertani megfontolásból a 10. évfolyam tananyagát két önálló kiadványban jelentettük meg. Így külön kötet foglalkozik a 20. század történelmével, és egy másik a tanulók számára leginkább hasznosítható társadalmi és állampolgári ismeretekkel. A sorozat színes, mozgalmas oldalain nagyon sok fénykép, festmény, karikatúra, rekonstrukciós rajz kapott helyet. A szakiskolás tanulók tanulási szokásaihoz igazodva igen mértéktartó a tankönyvek szövegezése. A változatos forrásanyaghoz kérdések, feladatok kapcsolódnak, melyek mennyisége biztosítja a differenciált tanulásszervezés lehetőségét. A projekt(szerű) feladatokban ötletesség és kreativitás párosul az adott fejezet lényeges tartalmi elemeinek átismétlésével, rendszerezésével.

20 20 Alsó Középiskola 9 10 Matematika tankönyvek, munkafüzetek és felmérő füzetek PD 235, PD 235/1, PD 236, PD 237, PD 237/1, PD 238 TANMENET- JAVASLAT Ismert tény, hogy a szakiskolába jelentkező tanulók jelentős része hiányos ismeretekkel rendelkezik. Sokan közülük olvasási problémákkal küzdenek. Ugyanakkor a szakmai, műszaki képzés elengedhetetlenül megköveteli a matematikai ismereteket, s azok alkalmazásának képességét. Ezek figyelembevételével készült a tankönyvsorozat.

21 Alsó Középiskola Informatika tankönyvek és munkafüzetek PD 390, PD 391, PD 392, PD 393 A tankönyvek tartalma igazodik a tantervi követelményekhez. A tanulók az általános iskolában tanultakat átismételve, rendszerezik és kiegészítik tudásukat. A szerzők azokra az ismeretekre LETÖLTHETŐ MELLÉKLET helyezik a hangsúlyt, amelyekkel egy kezdő felhasználó találkozik, illetve ismernie kell. A könyv leckékre bontva tartalmazza a tananyagot. A tanulók a leckékben lévő mintafeladatok és azok megoldásainak segítségével tudják elsajátítani a tananyagot. A tankönyvek alkalmasak a különböző tempóban haladó tanulók differenciált irányítására. A fejezetekben tanult ismeretek összefoglalását az azok végén található Ellenőrző kérdések, feladatok kérdései segítik. Találhatók itt csoportos munkára alkalmas feladatok is. Az ezt követő Ellenőrizd tudásod! feladatainak megoldásával a diákok nagyon jó segítséget kapnak a témazáró dolgozatra való felkészüléshez.

22 22 Alsó Középiskola 9 10 Biológia, egészségtan tankönyvek és munkafüzetek PD 063, PD 064, PD 065, PD 066 A taneszközök szakszerű, megbízható ismereteket nyújtanak. Felépítésük, didaktikai megoldásaik és igényességük következtében önálló tanulásra is alkalmasak. Ebben nagy szerepet játszik, hogy a kötetek nagyon sok fotót és magyarázó rajzot tartalmaznak. A szakszavak megértését a kiadványok végén található Kislexikon segíti. A tananyagon túlmenően a szerző a mindennapi életben hasznosítható tanácsokat is ad, illetve számos érdekességre hívja fel a figyelmet. Kémia tankönyvek és munkafüzetek PD 195, PD 196, PD 197, PD 198 A fotókkal, táblázatokkal gazdagított tankönyvek mértéktartó szövegezése igazodik a szakiskolás tanulók teljesítőképességéhez, teherbírásához. A leírások, magyarázatok érthetőek, tömörek és könnyen tanulhatók. A kísérletek, a legfontosabb tudnivalók és az érdekességek ti pográfiailag is jól elkülönülnek: színes alapon, keretben jelennek meg. A taneszközök segítségével a tanulók jobban megismerhetik a környezetükben lévő anyagok tulajdonságait, megérthetik a kémiai jelenségeket, s ezeket az ismereteket a hétköznapokban is képesek lesznek hasznosítani. Ajánljuk még: Fizika 9. osztály (PD 059)

23 Alsó 23 Ének-zene 9., 10. osztály PD 173, PD Középiskola A szerzők célja az volt, hogy olyan könyveket adjanak a tanulók kezébe, melyekben könnyen eligazodnak, és amelyeket tanulmányaik befejezése után is haszonnal forgathatnak. A tankönyvek anyaga változatos, igényes és könnyen énekelhető. Épít az általános iskolai tananyagra, felidézi az ott tanultakat. Elméleti anyaguk mértéktartó, a lényegre koncentrál. A zenetörténeti fejezetek egyszerű, érthető stílusban megírt zenei kalauzként is használhatók. Rajz és vizuális kultúra 9., 10. osztály PD 175, PD 176 A munkatankönyvek a képességfejlesztésre helyezik a hangsúlyt. A feladatokat egyszerű, közvetlen stílusban, világosan fogalmazzák meg. Lehetővé teszik az önálló, egyéni tanulást, gyakorlást is. A taneszközök mellékletei bőséges válogatást nyújtanak az egyes témákhoz kapcsolódó művészeti alkotásokból.

24 24 Alsó Középiskola Magyar nyelv tankönyv 9., 10., 11., 12. osztály PD 025/2, PD 015/2, PD 016/2, PD 017/2 A magyar nyelv tankönyvsorozat a kerettanterv TANMENETés az érettségi követelmények alapján készült. JAVASLAT Mind a közép-, mind az emelt szintű érettségi követelményeknek megfelel. A különböző szintek tartalmi elemei jól elkülönülnek egymástól. Az egyes fejezetek végén található feladatok egy része gyakorló jellegű, de szép számmal találhatók közöttük aktív gondolkodást, önálló cselekvést, problémamegoldást igénylők, illetve hagyományos nyelvtani (nyelvi, szövegtani, stilisztikai stb.) elemzések is. Helyesírási feladatgyűjtemény középiskolásoknak PD 022

25 Alsó Középiskola Szövegértés-szövegalkotás és osztály PD 029, PD 209 A tankönyvek a magyar érettségi követelményei alapján készültek. Lehetőséget biztosítanak a tanulóknak arra, hogy következetesen és folyamatosan készüljenek fel a vizsgára. A feldolgozásra szánt szövegekhez általában 8-9 feladat kapcsolódik, megoldásaikat a tanulók a kötetek végén ellenőrizhetik. A évfolyam számára készült kiadvány segítségével a diákok a szövegalkotási feladatokat, az összehasonlító elemzést és az érvelő fogalmazást is gyakorolhatják. Ezek értékelési szempontjai szintén megtalálhatók a gyakorlókönyvben. Kapcsolódó kiadványok: Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak (PD 024) Szövegalkotási gyakorlatok a középszintű magyar írásbeli érettségihez (PD 286) Emelt szintű érettségi magyar nyelv és irodalom feladatok (PD 178) Megoldjuk! kétszintű magyar írásbeli érettségire felkészítő feladatgyűjtemény (PD 183) Értünk magyarul! segédanyag szóbeli érettségire magyar nyelvből (PD 219)

26 26 Alsó Középiskola Történelem tankönyv és munkafüzet 12. osztály PD 056, PD 057 A tankönyv első kiadása 2002-ben készült, azóta sokan tanítottak és tanultak belőle. A szaktanári viszszajelzések szerint jól használható, könnyen és eredményesen tanítható, tanulható taneszköz ben elkészítettük az átdolgozását, melyet a szerzők tartalmilag is bővítettek, korszerűsítettek, valamint az érettségi követelményekhez igazodva növelték a források és a hozzájuk kapcsolódó feladatok számát. Ajánljuk még: Baj van a tanulással (PD 249) Pszichológia a tanításban (PD 041) Megtanulok fogalmazni (PD 276) Nyelvtanulás és diszlexia (PD 247) Eredményes tanulási technikák (PD 327) A tanulás fejlesztésének tanulása (PD 299)

27 Alsó Középiskola Emberismeret, etika 11. osztály PD 289 Az emberismeret, etika tantárgy célja, hogy az okos szerzőktől, tudós szakemberektől tanulható tudásból és egymás értékes gondolataiból is építkezve mindenki a saját erkölcsi világképét küzdje ki magának. Ehhez kínál a tankönyv szemelvényeket. Sok segítséget ad az érettségire való felkészüléshez, elsősorban a projektmunka, a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák, valamint az esetelemzésben való jártasság fejlesztését célzó gyakorlataival. TANMENET- JAVASLAT Társadalomismeret és etika tankönyv, feladatgyűjtemény 11. osztály PD 397, PD 398 A tankönyv olyan ismereteket közvetít a tanulóknak, melyek birtokában megérthetik társadalmi környezetüket. Másrészt olyan jártasságok kialakításában segít, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak a helyes és a helytelen, a jó és a rossz, az erkölcsös és az erkölcstelen közötti választásnál. Az érettségire való felkészülést számos feladat szolgálja: projektfeladatok, esetelemzéshez felhasználható szituációs leírások, képi és szöveges források. Ajánljuk még: Diákcsíny vagy bűncselekmény? (PD 290) Az olvasás pszichológiai alapjai (PD 030) Gyakorlatok a pszichológia tanításához (PD 288) Kritikai olvasás kritikai gondolkodás (PD 297) Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai (PD 154) Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez (PD 028)

28 4032 Debrecen, Böszörményi út 172. Telefon/fax: 06-52/ Web:

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Kiadói kód Tankönyv címe Kiadó neve Szerző neve Egységár. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Pedellus.

Kiadói kód Tankönyv címe Kiadó neve Szerző neve Egységár. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Pedellus. Kiadói kód Tankönyv címe Kiadó neve Szerző neve Egységár PD-002 PD-005 IRODALOM 9-10. - szakiskola Magyar nyelv és irodalom 9. tankönyv - szakiskola PD-006 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. PD-007 Az emberiség

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Információk közvetlen kiadói rendeléshez

Információk közvetlen kiadói rendeléshez Információk közvetlen kiadói rendeléshez Amennyiben egy intézmény, alapítvány vagy szülői közösség úgy dönt, hogy a Mozaik Kiadó kiadványaiból akár nagyobb mennyiségben is kedvezményesen szeretne rendelni,

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 2010. május 27. 8:44:10 Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 1. oldal, összesen: 26 évf jele nyelv 1 a AP-012001 Első daloskönyvem 1. osztály 525 Ft DI-070030 A mesék csodái ABC és olvasókönyv 1 674 Ft DI-070032

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek, az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok és végül a Tankönyvcsomagok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és teljesítünk. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Termék kód Termék neve Mennyiség

Termék kód Termék neve Mennyiség Termék kód Termék neve Mennyiség Csoport: 01A Csomag neve: alap DI-077801/1 Csodálatos zenevilág 1.o. ének-zene tk. 1 MS-0011CS Sokszínű matek elsősöknek csomag 1 MS-1411 Környezetünk titkai-környezetismeret

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 1. évfolyam NT 11189/2 Játékház feladatlapok II. FI 503010101 Matematika 1/1 FI 503010102 Matematika 1/2 FI 503010103 Matematika munkafüzet 1/1 FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 NT 11190/M/I Játékház

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 780 Ft AP-012205 A képzelet világa

Részletesebben

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 150 Írás munkafüzet 2., AP-020204 171 Íráselemek gyakorlása, LG-0015 200

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Varázslatos gyakorlófüzet

Varázslatos gyakorlófüzet Bemutatkoznak a Varázslatos V á l t ggy k lófü gyakorlófüzet óf t sorozat tagjai 1 Bemutatkoznak a Varázslatos kompetenciaalapú gyakorlósoro KIKNEK AJÁNLJUK A KIADVÁNYAINKAT? akik játékos feladatokon keresztül

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

1.a tankönyv 2011 Stankovitsné Ajtai Katalin

1.a tankönyv 2011 Stankovitsné Ajtai Katalin 1.a tankönyv 2011 Stankovitsné Ajtai Katalin ap 010809 Az én matematikám 1. o. 1 075 Ft ap 010810 Az én matematikám fgy. 1. o. 670 Ft ap 010803 Okoskodó 1. o. 710 Ft ap 012001 Első daloskönyvem 550 Ft

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

angol Kód Tankönyv Ár DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880

angol Kód Tankönyv Ár DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880 Tankönyv-csomagok 2009/2010 Osztály: 01A DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880 DI-070033/I DI-070033/II Varázsceruza I. Első írásfüzet (kisbetűs) 1. Osztály Varázsceruza II. Második

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag

2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) könyvtári készlet Megrendelés tanuló. Tanulói össz. igény. Csomag Tanulói össz. Meg Tanulói össz. Meg Ingyenes/fő 2010-2011 TANÉVI TANKÖNYVRENDELÉS, - ÁRJEGYZÉK (2010. 02. 28.) Tartós tk. Tervezett ingyenes tk. össz. magyar Az én ábécém 1A-B AP-010100 38 38 0 2 930 Ft

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM)

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) 1. évfolyam angol EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) FI 501020101 Kísérleti Ábécés olvasókönyv 1/1. FI 501020102 Kísérleti Ábécés

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól 1. évfolyam AP 010100 Az én ábécém 975,- AP 010118 Első olvasókönyvem 975,- AP 010017 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 750,- AP 010209 Dőlt

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Osztály: 1. a,b,c,d. Osztály: 2. a,b,c. Tanév: 2014 15 Fizetési státusz: térítésmentes

Osztály: 1. a,b,c,d. Osztály: 2. a,b,c. Tanév: 2014 15 Fizetési státusz: térítésmentes Osztály: 1. a,b,c,d Fizetési státusz: térítésmentes Ssz Kiadói kód Megnevezés könyvtár Ár 1. FI-503010101 Kísérleti matematika 1/1 250 2. FI-503010102 Kísérleti matematika 1/2 250 3. FI-503010103 Kísérleti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.)

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Csomagkód Csomag tartalma 2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Tantárgy Tankönyv,munkafüzet,feladatlap,stb Kódszám Egységár: 1,2 3,4 5,6 7,8 magyar Az én ábécém AP-010100 1 1 015 Ft

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2.a osztályos tankönyvcsomag 2013/2014-es tanév

2.a osztályos tankönyvcsomag 2013/2014-es tanév 2.a osztályos tankönyvcsomag Cikk- szám AP 020116 Hétszínvarázs olvasókönyv 1120 AP 020118 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 810 AP 020119 Hétszínvarázs munkafüzet 780 AP 020304 Anyanyelvi gyakorló 940

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév

Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév Tankönyvcsomagok 2011-2012. tanév 1. oldal, összesen: 26 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 930 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 750 Ft AP-010118 Első olvasókönyvem 1. oszt. 975 Ft

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3 ANGOL NYELV 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5,00 17 4,65 17 4.95 20 4,90 21 5,00 21 4,92 25 5,00 22 4,87 15 12.a 5,00 10 5,00 7 5,00 4 5,00 2 5,00 9 4,94 18 4,88 16 5,00

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

1 osztály. Kód cím ár. Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2.

1 osztály. Kód cím ár. Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2. 1 osztály AP-010121 Az én ábécém 1. 1 190 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1 190 Ft AP-010201 Gyöngybetűk munkafüzet 1. 600 Ft AP-010219 Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben