DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002

2 Az általános szociális munkás képzés ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A nyolc félév alatt széleskörű gyakorlati bázisra épített magas szintű elméleti ismereteket szerezhetnek a hallgatók. A szociális munkás képesítés mind nappali, mind levelező tagozaton megszerezhető. Mivel foglalkozik a szociális munkás? A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely egy időben segít javítani és helyreállítani egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek javításához. E tevékenység az ember és a komplex módon értelmezett környezete között fennálló viszony módosítására, javítására irányul. A szociális munkás a szociális problémák megoldását valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával és felhasználásával végzi. A képzés célja olyan ismeretek nyújtása, és olyan készségek, képességek (beállítódás, értékrend, szemlélet, személyiség) kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az alábbi feladatok megoldását: - a társadalom (gazdaság, politika, kultúra stb.) valóságos működési szabályszerűségeinek felismerése és elemzése; - a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárása és mindazon eszközöknek az áttekintése és mozgósítása, amelyek ezen okok kialakulását megelőzhetővé teszik; - a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerése és ezek össztársadalmi összefüggésben való szemlélete; - az egyének, családok és közösségek problémamegoldó - képességének javítása, saját gazdasági, társadalmi, érzelmi, biológiai, családi és személyközi okokból fakadó szociális problémáik felismerésére és megoldására; - az egyének és közösségeik összekapcsolása nehéz élethelyzetük javítását szolgáló társadalmi és állami intézményekkel, elvárásokkal és szolgálatokkal, jog- és érdekérvényesítő képességeik fejlesztésének segítése; - az adott szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer fejlesztésének és megújításának kezdeményezése társadalmi, intézményi, szakmai és politikai szinten; 2

3 - a szociális munka kompetencia - határainak kijelölése, más szakemberekkel való együttműködés, más szakmák bevonása a szociális munkás illetékességi körén kívül eső problémák megoldásába. A szociális munkás saját személyiségével dolgozik, figyelembe véve a kliens szuverenitását, akaratát, döntéseit, de nem sajnálatból fakad az indíttatása, hiszen ez hivatásának mondanivalója. Mint szakember nem minősít, hanem szakszerűen próbál a klienseknek, klienseken segíteni. Igyekszik bizalmas légkört kialakítani, később a kölcsönös bizalom segíti munkája hatékonyságát. Az elméleti képzés során szerzett valamint elsajátított szakmai tudással, empátiával, fejlett problémamegoldó készséggel, holisztikus szemlélettel rendelkező szakember, aki segít a szociális és mentális problémákkal küzdő embereknek. Tevékenysége mindig probléma-orientált, az egyén adott problémáinak megoldására törekszik. A kliens és szociális környezete közötti kölcsönös viszony megbomlását próbálja meg helyreállítani. Felvállalja a problémák kezelését, a kliens ügyeinek intézését, és a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. A szociális munkás munkája során nagy hangsúlyt helyez a problémakezelés során a segítő beszélgetések alkalmazására. Segítséget nyújt a tények elfogadásában, valamint azok feldolgozásában. Legfontosabb feladata, hogy megértse mi zajlik a kliensben, és kimozdítsa stagnáló állapotából. A rászoruló embereket szükségleteiknek megfelelően a szociális munkás összekapcsolja a megfelelő szociális ellátórendszerekkel, a helyi önkormányzattal és az általuk működtetett intézményekkel. A fent említettekből adódik, hogy a szociális munkás feladata közvetíteni a kliens és környezete között abban az esetben, ha interakciós zavar áll fenn, és ezt a felek nem tudják megoldani, kezelni. A beavatkozás célja, hogy a zavar megszűnjön és az eredeti állapot helyreálljon. A képzés fő tanulmányi területei a következők: A szociális munka elmélete és gyakorlata Társadalompolitika- Szociálpolitika Társadalomismeret Pszichológia Népegészségügy Jog A szociális szakma szempontjából speciális tevékenység a főiskolai oktatás keretében a pszichológusok által vezetett személyiségfejlesztő csoport, ahol a hallgatók a saját 3

4 önismeretüket, személyiségük kezelését sajátítják el. A másik a szupervízió tanítása, ami a szakma számára nélkülözhetetlen a szakemberek kiégése ellen, a szakmai megújítások keretében. Szakunkon országos valamint regionális kutatásokban való részvételre is lehetőség nyílik, amelyek eredményeit a hallgatók TDK konferenciákon mutatnak be, továbbá pályamunkájukkal Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is szerepelhetnek. A szakon az eddigiek során is elmélyült kutatómunka folyt, az elmúlt tíz évben a szak oktatói két nemzetközi kutatási programba is bekapcsolódtak. Négy, az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott, illetve két, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások keretén belül finanszírozott kutatás folyt a szak oktatóinak kezdeményezésére. A szociális munkás képzés 40%-a gyakorlati oktatás, ezen belül a legtöbb a szociális munka gyakorlata. A hallgatók a tereplátogatások, és az intenzív terepgyakorlatok során ismerkednek meg a szociális szféra sokrétű munkájával, és itt találkoznak először a szociális munkásokhoz forduló emberek gyakran nehezen megoldható problémáival. A képzés során számos olyan gyakorlati terepet ismernek meg a hallgatók, ahol a diploma megszerzése után elhelyezkedhetnek. Ilyen intézmények a családsegítő szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok, polgármesteri hivatalok, gyermek-és ifjúságvédő intézetek, gyermekotthonok, csecsemőotthonok, szociális otthonok, idősek klubjai, a házigondozás rendszere, hajléktalanellátás, rehabilitációs intézmények, egészségügyi intézmények, egyházi szociális intézmények, kórházak, büntetésvégrehajtási intézetek, pártfogói felügyelet, tanácsadó és önsegítő szervezetek, intézmények és non-profit szervezetek. A terepintézményekhez szükséges tudásanyag megszerzését előszakosodások segítik. Az előszakosodási programok olyan specializációk, melyek a szociális gondoskodás egy egy szakterületének részletesebb megismerését, az adott területen és intézménytípusban zajló munka elsajátítását szolgálják. Az előszakosodási programokat a szak a hallgatók választása alapján hirdeti meg. Sikeres teljesítésüket egy olyan betétlap igazolja, melyet a hallgatók diplomájukkal együtt kapnak kézhez, főiskolai tanulmányaik befejezésekor. A szak kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ezek a kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a szak hallgatói külföldi partnerintézményekben is folytathassanak tanulmányokat. Kétoldalú együttműködési szerződések teszik lehetővé, hogy a szak az alábbi partnerintézményekkel folytasson elmélyült csereprogramokat: Gesamthochschule, Kassel Németország Katholische Stiftungsfachhochschule, München Németország University of Oulu, Oulu Finnország 4

5 Kent School of Social Work, University of Louisville, Kentucky USA Bár kétoldalú megállapodás nem szabályozza, főleg a tudományos kutatás területén igen intenzív kapcsolatok alakultak ki, többek között az Erasmus program keretén belül, az alábbi intézményekkel: Katholische Universität, Eichstätt Németország Universitá degli Studi di Trento, Trento Olaszország Aston Business School, Aston University, Birmingham - Anglia A felsorolt intézményekből a szak rendszeresen fogad vendégoktatókat is, akik nemcsak az elméleti képzést segítik, hanem speciális kurzusok formájában a szakma gyakorlati oktatásában is aktív szerepet vállalnak. A szak széleskörű nemzetközi kapcsolataiból adódóan hallgatóink számára rendszeresen lehetőség nyílik arra is, hogy gyakorlatukat külföldi intézményekben teljesíthessék. 5

6 Általános Szociális Munkás Szak tantervminta -Nappali Tagozat (Korábbi tárgyfelvétel jelzésével) Tantárgyak Szemeszterek (előadás/gyakorlat/követelmény/kredit) Előkövetelmények Név Kód Szociális munka alapismeretek I Bevezetés a szociális munka gyakorlatába I Bevezetés a szociológiába (K) 0510 Magyar társadalomtörténet 0511 Közgazdasági ismeretek 2504 Társadalompolitika I Állam-és jogtudományi ismeretek I Bevezetés a pszichológiába 7024 Filozófia (K) 8029 Szociális munka alapismeretek II Szociális munka gyakorlat II Társadalmi struktúra és rétegződés 0515 Politológia (K) 0514 Társadalompolitika II Szociológia módszertan (K) 0518 Állam- és jogtudományi ismeretek II Szociális jog I Népegészségügyi ismeretek I Személyiséglélektan 7025 Csoportos szociális munka I Szociális munka gyakorlat III Oktatás- és politikai szociológia (K) 0521 Családszociológia 0522 Szociálpolitika I Szociális jog II Családjog 0525 Népegészségügyi ismeretek II Fejlődéslélektan és szocializáció 7026 Szociálpszichológia 7027 Csoportos szociális munka II Közösségi szociális munka (K) 7508 Szociális munka gyakorlat IV Munkanélküliség szociológiája /1/k/5 Sz1 0/3/gy/3 Sz1 1/1/k/3 Sz2 2/0/gy/3 Sz2 2/0/k/3 3/0/k/4 Sz3 2/0/k/3 2/0/gy/3 2/0/gy/3 2/2/sz/5 Sz1 0/2/gy/3 Sz1 1/1/gy/3 Sz2 2/0/k/3 2/1/k/3 Sz3 0/2/gy/2 Sz2 0/2/k/2 2/0/k/3 2/0/k/3 2/0/k/3 Szociális munka alapismeretek I. Szociális munka gyakorlat I. Magyar társadalomtörténet Társadalompolitika I. Bevezetés a szociológiába Állam és jogtudományi ismeretek I. Állam és jogtudományi ismeretek I. Bevezetés a pszichológiába 1/2/gy/4 Szociális munka alapismeretek I-II. 0/2/gy/3 Szociális munka gyakorlat I-II. 1/0/gy/2 Politológia Sz2 1/1/gy/3 Társadalmi struktúra és Sz2 rétegződés 2/0/gy/3 Sz3 2/0/k/3 Szociális jog I. 2/0/k/3 2/0/k/3 1/1/k/3 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Népegészségügyi ismeretek I. Személyiséglélektan 2/0/gy/3 Személyiséglélektan 2/0/k/3 1/1/k/3 Csoportos szociális munka I. Szociális munka alapismeretek I-II. 0/2/gy/3 Szociális munka gyakorlat I-III. 2/0/gy/3 Sz2 Társadalmi struktúra és rétegződés 6

7 Településszociológia Szociálpolitika II. Társadalombiztosítási jog I. Büntetőjog és kriminológia Népegészségügyi ismeretek III Deviáns viselkedés és pszichológia I Segítő kapcsolatok pszichológiája I Rétegenkénti szociális munka (K) 7536 Szociális munka gyakorlat V Ágazati szociálpolitikák (K) 0531 Szegénység (K) 0532 Társadalombiztosítási jog II Munkajog 0534 Deviáns viselkedés és pszichológia II Segítő kapcsolatok pszichológiája II Szociális munka gyakorlat VI Szociális intézményrendszer, adminisztráció I Szociális intézményrendszer, adminisztráció II Előszakosodás (választható) kreditpontok szemeszterenként Előszakosodás gyakorlat Társadalomismereti gyakorlat Idegen nyelv Számítástechnika Testnevelés X 1/0/gy/2 Sz2 1/1/k/3 Sz3 Szociálpolitika I. 1/0/gy/2 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. 1/1/k/3 1/0/k/2 1/1/k/3 Népegészségügyi ismeretek I-II. Fejlődéslélektan és szocializáció 1/1/gy/3 Szociálpszichológia 2/1/gy/4 0/5/gy/5 Szociális munka gyakorlat IV. 3/1/k/5 1/1/gy/3 1/0/k/2 1/1/k/3 2/0/k/3 Szociálpolitika I-II. Társadalombiztosítási jog I. Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Deviáns viselkedés és pszichológia I. 2/1/gy/4 Segítő kapcsolatok pszichológiája I. 0/32/gy/15 Szociális munka gyakorlat V. 1/1gy/ 3 0/1/k/ ó ó 7 Szociális intézményrendszer, adminisztráció I. Választható tárgyak (kreditpontok) Személyiségfejlesztő csoport (heti óraszám) 7033 Szupervízió (heti óraszám) ó 2 ó 2 ó 2 ó 2 ó 3 ó Szakdolgozat (kredit) Összes heti óraszám (választható tárgyak nélkül) Összes kreditpont Sz1 Sz2;Sz3 Vizsgák száma (választható tárgyak nélkül) Záróvizsga 2 ó X 7

8 Jelmagyarázat: K = keresztfélévben is meghirdetett tárgyak Sz1= összevont szigorlat a Szociális munka tantárgyaiból. Sz2= összevont szigorlat a szociológiai tárgyakból. Sz3= összevont szigorlat a szociálpolitikai tárgyakból. Kritérium követelmények: - A mintatantervben jelzett 3 szigorlat teljesítése. - Záróvizsga teljesítése. - A személyiségfejlesztő csoportokon való részvétel. - A gyakorlatot kísérő szupervíziós foglalkozásokon való részvétel. - Társadalomismereti gyakorlat teljesítése. - Képesítési követelményekben előírt nyelvtudás. 8

9 Általános Szociális Munkás Szak tantervminta Levelező Tagozat (Korábbi tárgyfelvétel jelzésével) Tantárgyak Szemeszterek (előadás/gyakorlat/követelmény/kredit) Előkövetelmények Név Kód Szociális munka 25/k/5 alapismeretek I Sz1 Bevezetés a szociális munka gyakorlatába I Bevezetés a szociológiába 0510 Magyar társadalomtörténet 0511 Közgazdasági ismeretek 2504 Társadalompolitika I Állam-és jogtudományi ismeretek I Bevezetés a pszichológiába 7024 Filozófia 8029 Szociális munka alapismeretek II Szociális munka gyakorlat II Társadalmi struktúra és rétegződés 0515 Politológia 0514 Társadalompolitika II Szociológia módszertan 0518 Állam- és jogtudományi ismeretek II Szociális jog I Népegészségügyi ismeretek I Személyiséglélektan 7025 Csoportos szociális munka I Szociális munka gyakorlat III Oktatás- és politikai szociológia 0521 Családszociológia 0522 Szociálpolitika I Szociális jog II Családjog 0525 Népegészségügyi ismeretek II Fejlődéslélektan és szocializáció 7026 Szociálpszichológia 7027 Csoportos szociális munka II /gy/3 Sz1 12/k/3 12/gy/3 12/k/3 20/k/4 15/k/3 17/gy/3 10/gy/3 25/sz/5 Sz /gy/3 Sz1 12/gy/3 Sz2 10/k/3 Szociális munka alapismeretek I. Szociális munka gyakorlat I. Magyar társadalomtörténet 15/k/3 Társadalompolitika I. 10/gy/2 Sz2 10/k/2 15/k/3 12/k/3 20/k/3 Bevezetés a szociológiába Állam és jogtudományi ismeretek I. Állam és jogtudományi ismeretek I. Bevezetés a pszichológiába 20/gy/4 Szociális munka alapismeretek I-II /gy/3 Szociális munka gyakorlat I-II. 10/gy/2 Politológia Sz2 10/gy/3 Társadalmi struktúra Sz2 és rétegződés 15/gy/3 Sz3 15/k/3 Szociális jog I. 10/k/3 12/k/3 18/k/3 18/gy/3 18/k/3 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Népegészségügyi ismeretek I. Személyiséglélektan Személyiséglélektan Csoportos szociális munka I. Közösségi szociális munka 7508 Szociális munka gyakorlat IV Munkanélküliség szociológiája /k/ /gy/3 10/gy/3 Sz2 Szociális munka alapismeretek I-II. Szociális munka gyakorlat I-III. Társadalmi struktúra és rétegződés 9

10 Településszociológia /gy/2 Sz2 Szociálpolitika II /k/3 Sz3 Szociálpolitika I. Társadalombiztosítási jog I Büntetőjog és kriminológia 0530 Népegészségügyi ismeretek III Deviáns viselkedés és pszichológia I Segítő kapcsolatok pszichológiája I /gy/2 10/k/3 12/k/2 15/k/3 10/gy/3 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Népegészségügyi ismeretek I-II. Fejlődéslélektan és szocializáció Szociálpszichológia Rétegenkénti szociális munka 7536 Szociális munka gyakorlat V Ágazati szociálpolitikák 0531 Szegénység 0532 Társadalombiztosítási jog II Munkajog 0534 Deviáns viselkedés és pszichológia II Segítő kapcsolatok pszichológiája II /gy/4 40/gy/5 35/k/5 Sz3 12/gy/3 10/k/2 10/k/3 10/k/3 15/gy/4 Szociális munka gyakorlat IV. Szociálpolitika I-II. Társadalombiztosítási jog I. Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Deviáns viselkedés és pszichológia I. Segítő kapcsolatok pszichológiája I. Szociális munka gyakorlat VI /gy/15 Szociális munka gyakorlat V. Szociális 10/gy/3 intézményrendszer, 7515 adminisztráció I. Szociális 10/k/1 intézményrendszer, 7520 adminisztráció II. Előszakosodás 9 14 (választható) kreditpontok szemeszterenként Előszakosodás gyakorlat 80/6 40/7 Szociális intézményrendszer, adminisztráció I. Választható tárgyak 74/12 20/4 Személyiségfejlesztő csoport ó 16 ó Esetmegbeszélés 2+8 ó Szupervízió ó Szakdolgozat (kredit) Összes óraszám Összes kreditpont Vizsgák száma (választható tárgyak nélkül) Záróvizsga 5 7 Sz1 4 6 Sz2;Sz X 10

11 Jelmagyarázat: Sz1= összevont szigorlat a Szociális munka tantárgyakból. Sz2= összevont szigorlat a szociológiai tárgyakból. Sz3= összevont szigorlat a szociálpolitikai tárgyakból. Kritérium követelmények: - A mintatantervben jelzett 3 szigorlat teljesítése. - Záróvizsga teljesítése. - A személyiségfejlesztő csoportokon való részvétel. - A gyakorlatot kísérő esetmegbeszéléseken és szupervíziós foglalkozásokon való részvétel. - Képesítési követelményekben előírt nyelvtudás. 11

12 ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK Dr. Horváth László, főiskolai docens, szakfelelős Fábián Gergely, szakfelelős helyettes, levelező tagozatvezető Plajner Mónika, oktatásszervező Márton Ildikó, adminisztrátor SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK Szociális Munka Tanszék Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Társadalomtudományi Alapozó Tanszék Alkalmazott Pszichológiai Tanszék Népegészségügyi és Prevenciós Tanszék Egészségügyi Informatikai Tanszék Lektorátus Tanszékvezető: Dr. Horváth László főiskolai docens Tanszékvezető: Fábián Gergely főiskolai adjunktus Tanszékvezető: Dr. Cselényi István PhD főiskolai tanár Tanszékvezető: Dr. Kiss János főiskolai docens Tanszékvezető: Dr.Szabó Tünde főiskolai docens Tanszékvezető: Dr. Koós István főisk.docens Tanszékvezető: Dr.Bay Béláné lektorátusvezető 309.sz. szoba 313.sz. szoba 319.sz. szoba 315.sz. szoba B.ép /1 116 Tanszéki adminisztrátor: Márton Ildikó 310.sz. szoba Tanszéki adminisztrátor: Molnár Sándorné 319.sz. szoba Tanszéki adminisztrátor: Kovács Györgyné 121.sz. szoba Tanszéki admin.: Andrikó Anna 208/4 12

13 Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak I. félév tantárgyi programjai 13

14 Szociális munka alapismeretek I. Szociális Munka Tanszék Tantárgy kódja: 7501 Oktatás típusa: Előadás és szeminárium Ajánlott félév/szemeszter: I / 1 Heti óraszám: Nappali tagozat: 3+1 Levelező tagozat: 25 Kredit: 5 Követelmények: Kollokvium Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth László, szakfelelős, tanszékvezető, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szociális Munka Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Dr. Horváth László, szakfelelős, tanszékvezető, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szociális Munka Tanszék Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: A hallgatók az I. félévtől tanulják ezt a tantárgyat. A megelőző időszakban az érettségi, több esetben munkatapasztalat és egyre gyakrabban érzékenyítő tapasztalat birtokában érkeznek a hallgatók. Az ezzel párhuzamosan futó szociális munka gyakorlatával kell a legszorosabb kapcsolatot fenntartani. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend (tantárgykódok, max. 3): nincs. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a szociális munkához szükséges elméletekbe, készítse elő a gyakorlati képzést, adjon keretet az elméleti tudások integrálásához és segítse a gyakorlat-elmélet egységének megvalósítását. Specifikus célkitűzések: az eskü feldolgozása, a szociális munkás identitás kialakítása, a pályakép felvázolása, a szükséges alapismeretek rendszerbe szedése, a szociális munka történetének oktatása és az etikai kérdések megvitatása. Felkészítjük a hallgatókat a team-munkára. A tantárgy részletes leírása: 1. Az emberi szükségletek felsorolása, jellemzése és kapcsolódásuk. 2. Az emberi létezés szintjei, az ökoszisztéma. 3. A szociális munka fő megközelítési iránya, céljai, lehetséges típushibái. 4. A szociális munka meghatározása, értelmezése és csoportosítása. 5. A szociális munka szereplői, jellemzésük. 6. A hagyományos és a szakképzett szakemberek, kompetencia határ és a team-munka. 7. A szociális munka kapcsolódása más tudományágakhoz. 8. A szociális munka hagyományos és új intézményei, szervezetei. 9. A szociális munka általános rendszerei és kapcsolódásuk. 10. A problémamegoldó modell és szakaszai. Kötelező irodalom: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet. Semmelweis, Talyigás Katalin: Új szakma alakul Magyarországon. = Esély, 1990/1.sz. Hegyesi Gábor-Talyigás Katalin: Alapkő-letétel. = Esély, 1990/4.sz p. Routh Bang: A segítő kapcsolat , p. Szociális segítő. Akadémiai, , p. Az Európai Szociális Charta.=Esély, 1991/ p. Az Évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. = Magyar Közlöny, 1993/8.sz p. vagy =Népjóléti Közlöny, 1993/2.sz p. (Személyes gondoskodás fejezet) Ajánlott irodalom: Gayer Gyuláné: A szociális munkás pályaképe. = Szociálpolitikai Értesítő, 1986/2 Kondrád György: A látogató Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg. Móra, Balogh Miklósné /szerk./: Gondozás. Labora, Talyigás Katalin-Hegyesi Gábor: Javaslat a szociális munkás képzés bevezetésére. = Kultúra és közösség, 1984/2. 14

15 Szociális munkás pálya és képzés. = Szociálpolitikai Értesítő, 1986/1. Szalai Júlia: A szegénygondozás története. = Alkohológia, 2.évf.4.sz. Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon. MTA, AJI, Telkes József: Családgondozási alapismeretek. OPI Gayer Gyuláné: A családgondozás, mint a szociálpolitika munkaformája. = Munkaügyi Szemle, 1981/4-5.sz. Molnár Éva-Sebes Anna: Reflexiók. = Munkaügyi Szemle, 1981/9. Gondos Anna-Hegyesi Gábor: Preventív családgondozás. = Kultúra és közösség, Horányi Györgyné: Családgondozás a fővárosi nevelési tanácsadókban. Munkaügyi Szemle, 1974/4.sz. Gayer Gyuláné /szerk./: Családgondozói konferencia, Pécs HNF Bill Jordan: Bölcs tanácsadás. = Esély, 1991/4.sz p. A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülést, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozását, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követését, valamint a végzett hallgatók elhelyezkedése utáni, vevőelégedettség vizsgálatát, a visszajelzések alapján a tantárgy aktualizálását jelenti. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. Évközi ellenőrzés: A hallgatók írásbeli és szóbeli beszámolókat, egyéni és csoportos dolgozatokat készítenek. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele a gyakorlati munkában való aktív részvétel. A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz A vizsgára bocsátás feltételei: érvényes aláírás Vizsgáztatási módszer: írásbeli és szóbeli vizsga. További megjegyzések: A tantárgy felvétele: Az aktuális félévi meghirdetés szerint. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: % Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat előírásai szerint. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat 15

16 Bevezetés a szociális munka gyakorlatába I. Szociális Munka Tanszék Tantárgy kódja: 7502 Oktatás típusa: Gyakorlat Ajánlott félév/szemeszter: I/1 Heti óraszám: Nappali tagozat: 0+3 Levelező tagozat: Kredit: 3 Követelmények: Gyakorlati jegy Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lukácskó Zsolt, Ph.D. főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szociális Munka Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Dr. Lukácskó Zsolt, Pattyán László, Dr. Pauwlik László, Ferenczi Gábor, Korondyné Molnár Tímea, Lőw Gábor, Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Somogyiné Katona Anikó, Feffer Zsuzsanna, Belicza Rózsa, Cserbán Józsefné, Bankus Róbertné, Katona László, Kertes Zoltán, valamint a terepeken dolgozó gyakorlati oktatók. Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: nincs. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend: nincs. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgató nyerjen betekintést a szemeszter során 6 (levelező tagozaton 4) szociális szolgáltatást (is) nyújtó intézmény működésébe. Ismerje meg az adott intézmény feladatát, szervezeti, működési struktúráját, helyét az adott társadalmi viszonyokban. A gyakorlat biztosítja, hogy a hallgató megismerje az intézmény klienskörét, az ott dolgozó szociális munkát végzőket, az elméleti ismeretanyag főbb módszereinek gyakorlati alkalmazását, az intézmény szolgáltatási stratégiáját, a kapcsolódó egyéb intézményeket. A gyakorlatokat követő szemináriumok célja a szociális munka értékrendszerének megismertetése a hallgatóval, valamint a szakmai identitás kialakulásának elősegítése. A tantárgy részletes leírása: A félév során a hallgatók szociális szolgáltatást nyújtó intézményeket látogatnak meg, a gyakorlaton szerzet tapasztalataikat kiscsoportban szemináriumon dolgozzák fel. A gyakorlati terepek listáját a félév elején kapja meg a hallgató. A szerzett ismereteit, tapasztalatait, témával kapcsolatos szakirodalmi ismereteit a terepgyakorlati naplóban kell rögzítenie. Kötelező irodalmak: - Az intézmény működését meghatározó jogszabályok - Az adott témához kapcsolódó szakirodalmak Évközi ellenőrzés: A hallgató ismeretei nyomon követhetőek a szemináriumokon, illetve beszámolók segítségével. Az aláírás megszerzésének feltételei: - gyakorlatokon való részvétel - szemináriumokon való aktív részvétel - terepgyakorlati napló elkészítése A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: szóbeli beszámoló a gyakorlat során szerzett ismeretekről. Aláírás megtagadása, vagy gyakorlati jegy sikertelen szerzése esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai szerint kell eljárni. 16

17 További megjegyzések: A tantárgy felvétele: Az aktuális félévi meghirdetés szerint. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: A hallgató kontaktórán kívüli feladata a szakirodalmak olvasása. Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: tereplátogatás, szemináriumi gyakorlatok: esetelemzések, szakirodalom feldolgozás. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A tárgy témakörével összefüggő szakirodalmak gyakorlati modellek beépítése a félévi tematikába. A témával összefüggésben megjelenő jogszabályok figyelemmel kísérése, a gyakorlati intézmények elvárásainak figyelembe vétele. A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 17

18 Bevezetés a szociológiába Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Tantárgy kódja: 0510 Oktatás típusa: Előadás és szeminárium Ajánlott félév/szemeszter: I/1 Heti óraszám: Nappali tagozaton: 1+1 Levelező tagozaton: 12 Kredit: 3 Követelmények: Kollokvium Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Fábián Gergely, doktorandusz, főiskolai adjunktus, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Hüse Lajos, doktorandusz, főiskolai adjunktus, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Középiskolai történelem és társadalomismeret tantárgyak. A tantárgy számos helyen alapoz az általános műveltségre. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend: nincs A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A társadalomismereti tárgyak feladata, hogy a szociális munkásoknak korszerű ismereteket adjon a társadalomról, annak működéséről. A kurzus a szociológia legjelesebb alkotóinak munkásságát vázolja fel. Külön figyelmet szentel a nagy eszmeirányzatoknak, a társadalomról való gondolkodás történelmi alakulásának. Foglalkozik az egyén, illetve a társadalom elsőbbségéről folytatott évszázados vitával, a hatalom és uralom kérdésével, a ráció térnyerésével, a vallások és a társadalom viszonyával, stb. A tantárgy részletes leírása: 1. A társadalomról való gondolkodás története az ókori bölcselkedőktől a szociológia kialakulásáig. 2. A szociológiatudomány kialakulásának történelmi körülményei. 3. A szociológia előfutárai. Saint-Simon, Tocqueville, Comte és a szociológia megszületése. 4. A kialakuló szociológia sokszínűsége. 5. Durkheim, és a korabeli francia szociológia. A szociologizmus. 6. Az angolszász szociológia. Az individualizmus. 7. A német szociológia. Weber. 8. A marxista szociológia. Marx. 9. A magyar szociológia fénykora. Mannheim Károly, Polányi Károly, Hauser Arnold. A szociográfia. 10. A szociológia professzionalizációja. Merton. 11. Strukturális-funkcionalizmus. Parsons. 12. Modern társadalomtudományi elméletek, paradigmák. Bourdieu, Habermas, Luhmann. Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, Ajánlott irodalom: Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Budapest, Rejtjel, Felkai Gábor [szerk.]: A szociológia kialakulása. Budapest, Új Mandátum, Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény (szerk.: Huszár T., Somlai P.). Nemzeti Tankönyvkiadó, Csepeli Gy., Papp Zs., Pokol B.: Modern polgári társadalomelméletek. Gondolat, Merton, K. R.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat, Szczepanski, J.: A szociológia története. Kossuth,

19 Évközi ellenőrzés: zárthelyi dolgozat. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele a szemináriumi munkában való aktív részvétel, illetve a megfelelő intenzitású órai megjelenés. A zárthelyi dolgozat megírása. A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz A vizsgára bocsátás feltételei: érvényes aláírás Vizsgáztatási módszer: írásbeli vizsga További megjegyzések: A tantárgy felvétele: Az aktuális félévi meghirdetés szerint. A tárgy a nappali tagozaton keresztfélévben is meghirdetésre kerül. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 70% 30% Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat előírásai szerint. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A szociológiaelmélet és szociológiatörténet kutatási eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tanagyagba való beépítése, oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele. 19

20 Magyar társadalomtörténet Társadalomtudományi Alapozó Tanszék Tantárgy kódja: 0511 Oktatás típusa: Előadás Ajánlott félév/szemeszter: I / 1 Heti óraszám: Nappali tagozaton: 2 Levelező tagozaton: 12 Kredit: 3 Követelmények: Gyakorlati jegy Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Cselényi István, habilitált, főiskolai tanár, tanszékvezető, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Alapozó Társadalomtudományi Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Dr. Cselényi István, habilitált, főiskolai tanár, tanszékvezető, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Alapozó Tanszék Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Középiskolai történelmi ismeretek. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend: nincs. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tárgy célja, hogy a szociológiai kurzusokhoz kapcsolódóan megismertesse a hallgatókkal a társadalmi jelenségek időbeli alakulását, vázolja azokat a társadalomtörténeti folyamatokat, melyek befolyásolják a mai társadalmi jelenségeket, alakítják az egyes társadalmi csoportok és osztályok életét. A kurzus felvázolja a magyar társadalom történetének sajátosságait, elhelyezi a magyar társadalom fejlődését az európai történeti folyamatokban. Tárgyalja az európai régiók eltérő fejlődési modelljeinek magyarázó okait, és benne a magyar társadalom fejlődését. Bemutatja a magyar társadalom alapvető társadalomfejlődési, modernizációs, strukturálódási és mobilizációs folyamatait a 19. század közepétől a 20. század közepéig. A tantárgy részletes leírása: 1. Az európai társadalomfejlődés sajátosságai és Európa történeti régiói. 2. Magyarország helye az európai fejlődésben: köztes Európa és Közép- Európa. 3. Elkanyarodás, második jobbágyság, centrum és periféria. 4. A magyarországi kapitalizmus fejlődésének jellegzetességei. 5. Az állam szerepe a modernizációban. 6. A kettős társadalomszerkezet kérdése. 7. Asszimiláció és a magyarországi zsidóság. 8. A gazdaság- és a városfejlődés sajátosságai. 9. Migrációs és mobilitási folyamatok. 10. A magyar társadalom osztályainak helye a társadalomszerkezetben a kiegyezéstől a Horthy-korszak végéig. 11. Az osztályok életmódja, mindennapi élete, mint kulturális örökségünk egyik eleme. 12. Történelmi minták és modellek. Kötelező irodalom: Magyarország társadalomtörténete I-III. (Szerk.: Fokasz Nikosz, Örkény Antal) Új Mandátum Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. Valóság 1976/4, 1976/5. Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Magvető, Gyorsuló idő Hanák Péter: Magyarország a monarchiában. Gondolat, Hogyan éltek elődeink? (Szerk.: Hanák Péter). Gondolat, Karádi Viktor: Zsidó identitás és asszimiláció Magyarországon. Mozgó Világ, 1988/

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2003 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2004 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2005 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 1996 őszén indult meg a társadalombiztosítási főiskolai képzés. A képzés célja olyan társadalombiztosítási szakemberek

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben