DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002

2 Az általános szociális munkás képzés ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A nyolc félév alatt széleskörű gyakorlati bázisra épített magas szintű elméleti ismereteket szerezhetnek a hallgatók. A szociális munkás képesítés mind nappali, mind levelező tagozaton megszerezhető. Mivel foglalkozik a szociális munkás? A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely egy időben segít javítani és helyreállítani egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek javításához. E tevékenység az ember és a komplex módon értelmezett környezete között fennálló viszony módosítására, javítására irányul. A szociális munkás a szociális problémák megoldását valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával és felhasználásával végzi. A képzés célja olyan ismeretek nyújtása, és olyan készségek, képességek (beállítódás, értékrend, szemlélet, személyiség) kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az alábbi feladatok megoldását: - a társadalom (gazdaság, politika, kultúra stb.) valóságos működési szabályszerűségeinek felismerése és elemzése; - a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárása és mindazon eszközöknek az áttekintése és mozgósítása, amelyek ezen okok kialakulását megelőzhetővé teszik; - a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerése és ezek össztársadalmi összefüggésben való szemlélete; - az egyének, családok és közösségek problémamegoldó - képességének javítása, saját gazdasági, társadalmi, érzelmi, biológiai, családi és személyközi okokból fakadó szociális problémáik felismerésére és megoldására; - az egyének és közösségeik összekapcsolása nehéz élethelyzetük javítását szolgáló társadalmi és állami intézményekkel, elvárásokkal és szolgálatokkal, jog- és érdekérvényesítő képességeik fejlesztésének segítése; - az adott szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer fejlesztésének és megújításának kezdeményezése társadalmi, intézményi, szakmai és politikai szinten; 2

3 - a szociális munka kompetencia - határainak kijelölése, más szakemberekkel való együttműködés, más szakmák bevonása a szociális munkás illetékességi körén kívül eső problémák megoldásába. A szociális munkás saját személyiségével dolgozik, figyelembe véve a kliens szuverenitását, akaratát, döntéseit, de nem sajnálatból fakad az indíttatása, hiszen ez hivatásának mondanivalója. Mint szakember nem minősít, hanem szakszerűen próbál a klienseknek, klienseken segíteni. Igyekszik bizalmas légkört kialakítani, később a kölcsönös bizalom segíti munkája hatékonyságát. Az elméleti képzés során szerzett valamint elsajátított szakmai tudással, empátiával, fejlett problémamegoldó készséggel, holisztikus szemlélettel rendelkező szakember, aki segít a szociális és mentális problémákkal küzdő embereknek. Tevékenysége mindig probléma-orientált, az egyén adott problémáinak megoldására törekszik. A kliens és szociális környezete közötti kölcsönös viszony megbomlását próbálja meg helyreállítani. Felvállalja a problémák kezelését, a kliens ügyeinek intézését, és a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. A szociális munkás munkája során nagy hangsúlyt helyez a problémakezelés során a segítő beszélgetések alkalmazására. Segítséget nyújt a tények elfogadásában, valamint azok feldolgozásában. Legfontosabb feladata, hogy megértse mi zajlik a kliensben, és kimozdítsa stagnáló állapotából. A rászoruló embereket szükségleteiknek megfelelően a szociális munkás összekapcsolja a megfelelő szociális ellátórendszerekkel, a helyi önkormányzattal és az általuk működtetett intézményekkel. A fent említettekből adódik, hogy a szociális munkás feladata közvetíteni a kliens és környezete között abban az esetben, ha interakciós zavar áll fenn, és ezt a felek nem tudják megoldani, kezelni. A beavatkozás célja, hogy a zavar megszűnjön és az eredeti állapot helyreálljon. A képzés fő tanulmányi területei a következők: A szociális munka elmélete és gyakorlata Társadalompolitika- Szociálpolitika Társadalomismeret Pszichológia Népegészségügy Jog A szociális szakma szempontjából speciális tevékenység a főiskolai oktatás keretében a pszichológusok által vezetett személyiségfejlesztő csoport, ahol a hallgatók a saját 3

4 önismeretüket, személyiségük kezelését sajátítják el. A másik a szupervízió tanítása, ami a szakma számára nélkülözhetetlen a szakemberek kiégése ellen, a szakmai megújítások keretében. Szakunkon országos valamint regionális kutatásokban való részvételre is lehetőség nyílik, amelyek eredményeit a hallgatók TDK konferenciákon mutatnak be, továbbá pályamunkájukkal Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is szerepelhetnek. A szakon az eddigiek során is elmélyült kutatómunka folyt, az elmúlt tíz évben a szak oktatói két nemzetközi kutatási programba is bekapcsolódtak. Négy, az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott, illetve két, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások keretén belül finanszírozott kutatás folyt a szak oktatóinak kezdeményezésére. A szociális munkás képzés 40%-a gyakorlati oktatás, ezen belül a legtöbb a szociális munka gyakorlata. A hallgatók a tereplátogatások, és az intenzív terepgyakorlatok során ismerkednek meg a szociális szféra sokrétű munkájával, és itt találkoznak először a szociális munkásokhoz forduló emberek gyakran nehezen megoldható problémáival. A képzés során számos olyan gyakorlati terepet ismernek meg a hallgatók, ahol a diploma megszerzése után elhelyezkedhetnek. Ilyen intézmények a családsegítő szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok, polgármesteri hivatalok, gyermek-és ifjúságvédő intézetek, gyermekotthonok, csecsemőotthonok, szociális otthonok, idősek klubjai, a házigondozás rendszere, hajléktalanellátás, rehabilitációs intézmények, egészségügyi intézmények, egyházi szociális intézmények, kórházak, büntetésvégrehajtási intézetek, pártfogói felügyelet, tanácsadó és önsegítő szervezetek, intézmények és non-profit szervezetek. A terepintézményekhez szükséges tudásanyag megszerzését előszakosodások segítik. Az előszakosodási programok olyan specializációk, melyek a szociális gondoskodás egy egy szakterületének részletesebb megismerését, az adott területen és intézménytípusban zajló munka elsajátítását szolgálják. Az előszakosodási programokat a szak a hallgatók választása alapján hirdeti meg. Sikeres teljesítésüket egy olyan betétlap igazolja, melyet a hallgatók diplomájukkal együtt kapnak kézhez, főiskolai tanulmányaik befejezésekor. A szak kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ezek a kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a szak hallgatói külföldi partnerintézményekben is folytathassanak tanulmányokat. Kétoldalú együttműködési szerződések teszik lehetővé, hogy a szak az alábbi partnerintézményekkel folytasson elmélyült csereprogramokat: Gesamthochschule, Kassel Németország Katholische Stiftungsfachhochschule, München Németország University of Oulu, Oulu Finnország 4

5 Kent School of Social Work, University of Louisville, Kentucky USA Bár kétoldalú megállapodás nem szabályozza, főleg a tudományos kutatás területén igen intenzív kapcsolatok alakultak ki, többek között az Erasmus program keretén belül, az alábbi intézményekkel: Katholische Universität, Eichstätt Németország Universitá degli Studi di Trento, Trento Olaszország Aston Business School, Aston University, Birmingham - Anglia A felsorolt intézményekből a szak rendszeresen fogad vendégoktatókat is, akik nemcsak az elméleti képzést segítik, hanem speciális kurzusok formájában a szakma gyakorlati oktatásában is aktív szerepet vállalnak. A szak széleskörű nemzetközi kapcsolataiból adódóan hallgatóink számára rendszeresen lehetőség nyílik arra is, hogy gyakorlatukat külföldi intézményekben teljesíthessék. 5

6 Általános Szociális Munkás Szak tantervminta -Nappali Tagozat (Korábbi tárgyfelvétel jelzésével) Tantárgyak Szemeszterek (előadás/gyakorlat/követelmény/kredit) Előkövetelmények Név Kód Szociális munka alapismeretek I Bevezetés a szociális munka gyakorlatába I Bevezetés a szociológiába (K) 0510 Magyar társadalomtörténet 0511 Közgazdasági ismeretek 2504 Társadalompolitika I Állam-és jogtudományi ismeretek I Bevezetés a pszichológiába 7024 Filozófia (K) 8029 Szociális munka alapismeretek II Szociális munka gyakorlat II Társadalmi struktúra és rétegződés 0515 Politológia (K) 0514 Társadalompolitika II Szociológia módszertan (K) 0518 Állam- és jogtudományi ismeretek II Szociális jog I Népegészségügyi ismeretek I Személyiséglélektan 7025 Csoportos szociális munka I Szociális munka gyakorlat III Oktatás- és politikai szociológia (K) 0521 Családszociológia 0522 Szociálpolitika I Szociális jog II Családjog 0525 Népegészségügyi ismeretek II Fejlődéslélektan és szocializáció 7026 Szociálpszichológia 7027 Csoportos szociális munka II Közösségi szociális munka (K) 7508 Szociális munka gyakorlat IV Munkanélküliség szociológiája /1/k/5 Sz1 0/3/gy/3 Sz1 1/1/k/3 Sz2 2/0/gy/3 Sz2 2/0/k/3 3/0/k/4 Sz3 2/0/k/3 2/0/gy/3 2/0/gy/3 2/2/sz/5 Sz1 0/2/gy/3 Sz1 1/1/gy/3 Sz2 2/0/k/3 2/1/k/3 Sz3 0/2/gy/2 Sz2 0/2/k/2 2/0/k/3 2/0/k/3 2/0/k/3 Szociális munka alapismeretek I. Szociális munka gyakorlat I. Magyar társadalomtörténet Társadalompolitika I. Bevezetés a szociológiába Állam és jogtudományi ismeretek I. Állam és jogtudományi ismeretek I. Bevezetés a pszichológiába 1/2/gy/4 Szociális munka alapismeretek I-II. 0/2/gy/3 Szociális munka gyakorlat I-II. 1/0/gy/2 Politológia Sz2 1/1/gy/3 Társadalmi struktúra és Sz2 rétegződés 2/0/gy/3 Sz3 2/0/k/3 Szociális jog I. 2/0/k/3 2/0/k/3 1/1/k/3 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Népegészségügyi ismeretek I. Személyiséglélektan 2/0/gy/3 Személyiséglélektan 2/0/k/3 1/1/k/3 Csoportos szociális munka I. Szociális munka alapismeretek I-II. 0/2/gy/3 Szociális munka gyakorlat I-III. 2/0/gy/3 Sz2 Társadalmi struktúra és rétegződés 6

7 Településszociológia Szociálpolitika II. Társadalombiztosítási jog I. Büntetőjog és kriminológia Népegészségügyi ismeretek III Deviáns viselkedés és pszichológia I Segítő kapcsolatok pszichológiája I Rétegenkénti szociális munka (K) 7536 Szociális munka gyakorlat V Ágazati szociálpolitikák (K) 0531 Szegénység (K) 0532 Társadalombiztosítási jog II Munkajog 0534 Deviáns viselkedés és pszichológia II Segítő kapcsolatok pszichológiája II Szociális munka gyakorlat VI Szociális intézményrendszer, adminisztráció I Szociális intézményrendszer, adminisztráció II Előszakosodás (választható) kreditpontok szemeszterenként Előszakosodás gyakorlat Társadalomismereti gyakorlat Idegen nyelv Számítástechnika Testnevelés X 1/0/gy/2 Sz2 1/1/k/3 Sz3 Szociálpolitika I. 1/0/gy/2 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. 1/1/k/3 1/0/k/2 1/1/k/3 Népegészségügyi ismeretek I-II. Fejlődéslélektan és szocializáció 1/1/gy/3 Szociálpszichológia 2/1/gy/4 0/5/gy/5 Szociális munka gyakorlat IV. 3/1/k/5 1/1/gy/3 1/0/k/2 1/1/k/3 2/0/k/3 Szociálpolitika I-II. Társadalombiztosítási jog I. Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Deviáns viselkedés és pszichológia I. 2/1/gy/4 Segítő kapcsolatok pszichológiája I. 0/32/gy/15 Szociális munka gyakorlat V. 1/1gy/ 3 0/1/k/ ó ó 7 Szociális intézményrendszer, adminisztráció I. Választható tárgyak (kreditpontok) Személyiségfejlesztő csoport (heti óraszám) 7033 Szupervízió (heti óraszám) ó 2 ó 2 ó 2 ó 2 ó 3 ó Szakdolgozat (kredit) Összes heti óraszám (választható tárgyak nélkül) Összes kreditpont Sz1 Sz2;Sz3 Vizsgák száma (választható tárgyak nélkül) Záróvizsga 2 ó X 7

8 Jelmagyarázat: K = keresztfélévben is meghirdetett tárgyak Sz1= összevont szigorlat a Szociális munka tantárgyaiból. Sz2= összevont szigorlat a szociológiai tárgyakból. Sz3= összevont szigorlat a szociálpolitikai tárgyakból. Kritérium követelmények: - A mintatantervben jelzett 3 szigorlat teljesítése. - Záróvizsga teljesítése. - A személyiségfejlesztő csoportokon való részvétel. - A gyakorlatot kísérő szupervíziós foglalkozásokon való részvétel. - Társadalomismereti gyakorlat teljesítése. - Képesítési követelményekben előírt nyelvtudás. 8

9 Általános Szociális Munkás Szak tantervminta Levelező Tagozat (Korábbi tárgyfelvétel jelzésével) Tantárgyak Szemeszterek (előadás/gyakorlat/követelmény/kredit) Előkövetelmények Név Kód Szociális munka 25/k/5 alapismeretek I Sz1 Bevezetés a szociális munka gyakorlatába I Bevezetés a szociológiába 0510 Magyar társadalomtörténet 0511 Közgazdasági ismeretek 2504 Társadalompolitika I Állam-és jogtudományi ismeretek I Bevezetés a pszichológiába 7024 Filozófia 8029 Szociális munka alapismeretek II Szociális munka gyakorlat II Társadalmi struktúra és rétegződés 0515 Politológia 0514 Társadalompolitika II Szociológia módszertan 0518 Állam- és jogtudományi ismeretek II Szociális jog I Népegészségügyi ismeretek I Személyiséglélektan 7025 Csoportos szociális munka I Szociális munka gyakorlat III Oktatás- és politikai szociológia 0521 Családszociológia 0522 Szociálpolitika I Szociális jog II Családjog 0525 Népegészségügyi ismeretek II Fejlődéslélektan és szocializáció 7026 Szociálpszichológia 7027 Csoportos szociális munka II /gy/3 Sz1 12/k/3 12/gy/3 12/k/3 20/k/4 15/k/3 17/gy/3 10/gy/3 25/sz/5 Sz /gy/3 Sz1 12/gy/3 Sz2 10/k/3 Szociális munka alapismeretek I. Szociális munka gyakorlat I. Magyar társadalomtörténet 15/k/3 Társadalompolitika I. 10/gy/2 Sz2 10/k/2 15/k/3 12/k/3 20/k/3 Bevezetés a szociológiába Állam és jogtudományi ismeretek I. Állam és jogtudományi ismeretek I. Bevezetés a pszichológiába 20/gy/4 Szociális munka alapismeretek I-II /gy/3 Szociális munka gyakorlat I-II. 10/gy/2 Politológia Sz2 10/gy/3 Társadalmi struktúra Sz2 és rétegződés 15/gy/3 Sz3 15/k/3 Szociális jog I. 10/k/3 12/k/3 18/k/3 18/gy/3 18/k/3 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Népegészségügyi ismeretek I. Személyiséglélektan Személyiséglélektan Csoportos szociális munka I. Közösségi szociális munka 7508 Szociális munka gyakorlat IV Munkanélküliség szociológiája /k/ /gy/3 10/gy/3 Sz2 Szociális munka alapismeretek I-II. Szociális munka gyakorlat I-III. Társadalmi struktúra és rétegződés 9

10 Településszociológia /gy/2 Sz2 Szociálpolitika II /k/3 Sz3 Szociálpolitika I. Társadalombiztosítási jog I Büntetőjog és kriminológia 0530 Népegészségügyi ismeretek III Deviáns viselkedés és pszichológia I Segítő kapcsolatok pszichológiája I /gy/2 10/k/3 12/k/2 15/k/3 10/gy/3 Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Népegészségügyi ismeretek I-II. Fejlődéslélektan és szocializáció Szociálpszichológia Rétegenkénti szociális munka 7536 Szociális munka gyakorlat V Ágazati szociálpolitikák 0531 Szegénység 0532 Társadalombiztosítási jog II Munkajog 0534 Deviáns viselkedés és pszichológia II Segítő kapcsolatok pszichológiája II /gy/4 40/gy/5 35/k/5 Sz3 12/gy/3 10/k/2 10/k/3 10/k/3 15/gy/4 Szociális munka gyakorlat IV. Szociálpolitika I-II. Társadalombiztosítási jog I. Állam és jogtudományi ismeretek I-II. Deviáns viselkedés és pszichológia I. Segítő kapcsolatok pszichológiája I. Szociális munka gyakorlat VI /gy/15 Szociális munka gyakorlat V. Szociális 10/gy/3 intézményrendszer, 7515 adminisztráció I. Szociális 10/k/1 intézményrendszer, 7520 adminisztráció II. Előszakosodás 9 14 (választható) kreditpontok szemeszterenként Előszakosodás gyakorlat 80/6 40/7 Szociális intézményrendszer, adminisztráció I. Választható tárgyak 74/12 20/4 Személyiségfejlesztő csoport ó 16 ó Esetmegbeszélés 2+8 ó Szupervízió ó Szakdolgozat (kredit) Összes óraszám Összes kreditpont Vizsgák száma (választható tárgyak nélkül) Záróvizsga 5 7 Sz1 4 6 Sz2;Sz X 10

11 Jelmagyarázat: Sz1= összevont szigorlat a Szociális munka tantárgyakból. Sz2= összevont szigorlat a szociológiai tárgyakból. Sz3= összevont szigorlat a szociálpolitikai tárgyakból. Kritérium követelmények: - A mintatantervben jelzett 3 szigorlat teljesítése. - Záróvizsga teljesítése. - A személyiségfejlesztő csoportokon való részvétel. - A gyakorlatot kísérő esetmegbeszéléseken és szupervíziós foglalkozásokon való részvétel. - Képesítési követelményekben előírt nyelvtudás. 11

12 ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK Dr. Horváth László, főiskolai docens, szakfelelős Fábián Gergely, szakfelelős helyettes, levelező tagozatvezető Plajner Mónika, oktatásszervező Márton Ildikó, adminisztrátor SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK Szociális Munka Tanszék Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Társadalomtudományi Alapozó Tanszék Alkalmazott Pszichológiai Tanszék Népegészségügyi és Prevenciós Tanszék Egészségügyi Informatikai Tanszék Lektorátus Tanszékvezető: Dr. Horváth László főiskolai docens Tanszékvezető: Fábián Gergely főiskolai adjunktus Tanszékvezető: Dr. Cselényi István PhD főiskolai tanár Tanszékvezető: Dr. Kiss János főiskolai docens Tanszékvezető: Dr.Szabó Tünde főiskolai docens Tanszékvezető: Dr. Koós István főisk.docens Tanszékvezető: Dr.Bay Béláné lektorátusvezető 309.sz. szoba 313.sz. szoba 319.sz. szoba 315.sz. szoba B.ép /1 116 Tanszéki adminisztrátor: Márton Ildikó 310.sz. szoba Tanszéki adminisztrátor: Molnár Sándorné 319.sz. szoba Tanszéki adminisztrátor: Kovács Györgyné 121.sz. szoba Tanszéki admin.: Andrikó Anna 208/4 12

13 Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak I. félév tantárgyi programjai 13

14 Szociális munka alapismeretek I. Szociális Munka Tanszék Tantárgy kódja: 7501 Oktatás típusa: Előadás és szeminárium Ajánlott félév/szemeszter: I / 1 Heti óraszám: Nappali tagozat: 3+1 Levelező tagozat: 25 Kredit: 5 Követelmények: Kollokvium Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth László, szakfelelős, tanszékvezető, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szociális Munka Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Dr. Horváth László, szakfelelős, tanszékvezető, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szociális Munka Tanszék Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: A hallgatók az I. félévtől tanulják ezt a tantárgyat. A megelőző időszakban az érettségi, több esetben munkatapasztalat és egyre gyakrabban érzékenyítő tapasztalat birtokában érkeznek a hallgatók. Az ezzel párhuzamosan futó szociális munka gyakorlatával kell a legszorosabb kapcsolatot fenntartani. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend (tantárgykódok, max. 3): nincs. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a szociális munkához szükséges elméletekbe, készítse elő a gyakorlati képzést, adjon keretet az elméleti tudások integrálásához és segítse a gyakorlat-elmélet egységének megvalósítását. Specifikus célkitűzések: az eskü feldolgozása, a szociális munkás identitás kialakítása, a pályakép felvázolása, a szükséges alapismeretek rendszerbe szedése, a szociális munka történetének oktatása és az etikai kérdések megvitatása. Felkészítjük a hallgatókat a team-munkára. A tantárgy részletes leírása: 1. Az emberi szükségletek felsorolása, jellemzése és kapcsolódásuk. 2. Az emberi létezés szintjei, az ökoszisztéma. 3. A szociális munka fő megközelítési iránya, céljai, lehetséges típushibái. 4. A szociális munka meghatározása, értelmezése és csoportosítása. 5. A szociális munka szereplői, jellemzésük. 6. A hagyományos és a szakképzett szakemberek, kompetencia határ és a team-munka. 7. A szociális munka kapcsolódása más tudományágakhoz. 8. A szociális munka hagyományos és új intézményei, szervezetei. 9. A szociális munka általános rendszerei és kapcsolódásuk. 10. A problémamegoldó modell és szakaszai. Kötelező irodalom: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet. Semmelweis, Talyigás Katalin: Új szakma alakul Magyarországon. = Esély, 1990/1.sz. Hegyesi Gábor-Talyigás Katalin: Alapkő-letétel. = Esély, 1990/4.sz p. Routh Bang: A segítő kapcsolat , p. Szociális segítő. Akadémiai, , p. Az Európai Szociális Charta.=Esély, 1991/ p. Az Évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. = Magyar Közlöny, 1993/8.sz p. vagy =Népjóléti Közlöny, 1993/2.sz p. (Személyes gondoskodás fejezet) Ajánlott irodalom: Gayer Gyuláné: A szociális munkás pályaképe. = Szociálpolitikai Értesítő, 1986/2 Kondrád György: A látogató Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg. Móra, Balogh Miklósné /szerk./: Gondozás. Labora, Talyigás Katalin-Hegyesi Gábor: Javaslat a szociális munkás képzés bevezetésére. = Kultúra és közösség, 1984/2. 14

15 Szociális munkás pálya és képzés. = Szociálpolitikai Értesítő, 1986/1. Szalai Júlia: A szegénygondozás története. = Alkohológia, 2.évf.4.sz. Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon. MTA, AJI, Telkes József: Családgondozási alapismeretek. OPI Gayer Gyuláné: A családgondozás, mint a szociálpolitika munkaformája. = Munkaügyi Szemle, 1981/4-5.sz. Molnár Éva-Sebes Anna: Reflexiók. = Munkaügyi Szemle, 1981/9. Gondos Anna-Hegyesi Gábor: Preventív családgondozás. = Kultúra és közösség, Horányi Györgyné: Családgondozás a fővárosi nevelési tanácsadókban. Munkaügyi Szemle, 1974/4.sz. Gayer Gyuláné /szerk./: Családgondozói konferencia, Pécs HNF Bill Jordan: Bölcs tanácsadás. = Esély, 1991/4.sz p. A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülést, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozását, a törvényi, ágazati szabályzók változásának követését, valamint a végzett hallgatók elhelyezkedése utáni, vevőelégedettség vizsgálatát, a visszajelzések alapján a tantárgy aktualizálását jelenti. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. Évközi ellenőrzés: A hallgatók írásbeli és szóbeli beszámolókat, egyéni és csoportos dolgozatokat készítenek. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele a gyakorlati munkában való aktív részvétel. A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz A vizsgára bocsátás feltételei: érvényes aláírás Vizsgáztatási módszer: írásbeli és szóbeli vizsga. További megjegyzések: A tantárgy felvétele: Az aktuális félévi meghirdetés szerint. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: % Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat előírásai szerint. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat 15

16 Bevezetés a szociális munka gyakorlatába I. Szociális Munka Tanszék Tantárgy kódja: 7502 Oktatás típusa: Gyakorlat Ajánlott félév/szemeszter: I/1 Heti óraszám: Nappali tagozat: 0+3 Levelező tagozat: Kredit: 3 Követelmények: Gyakorlati jegy Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lukácskó Zsolt, Ph.D. főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szociális Munka Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Dr. Lukácskó Zsolt, Pattyán László, Dr. Pauwlik László, Ferenczi Gábor, Korondyné Molnár Tímea, Lőw Gábor, Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Somogyiné Katona Anikó, Feffer Zsuzsanna, Belicza Rózsa, Cserbán Józsefné, Bankus Róbertné, Katona László, Kertes Zoltán, valamint a terepeken dolgozó gyakorlati oktatók. Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: nincs. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend: nincs. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgató nyerjen betekintést a szemeszter során 6 (levelező tagozaton 4) szociális szolgáltatást (is) nyújtó intézmény működésébe. Ismerje meg az adott intézmény feladatát, szervezeti, működési struktúráját, helyét az adott társadalmi viszonyokban. A gyakorlat biztosítja, hogy a hallgató megismerje az intézmény klienskörét, az ott dolgozó szociális munkát végzőket, az elméleti ismeretanyag főbb módszereinek gyakorlati alkalmazását, az intézmény szolgáltatási stratégiáját, a kapcsolódó egyéb intézményeket. A gyakorlatokat követő szemináriumok célja a szociális munka értékrendszerének megismertetése a hallgatóval, valamint a szakmai identitás kialakulásának elősegítése. A tantárgy részletes leírása: A félév során a hallgatók szociális szolgáltatást nyújtó intézményeket látogatnak meg, a gyakorlaton szerzet tapasztalataikat kiscsoportban szemináriumon dolgozzák fel. A gyakorlati terepek listáját a félév elején kapja meg a hallgató. A szerzett ismereteit, tapasztalatait, témával kapcsolatos szakirodalmi ismereteit a terepgyakorlati naplóban kell rögzítenie. Kötelező irodalmak: - Az intézmény működését meghatározó jogszabályok - Az adott témához kapcsolódó szakirodalmak Évközi ellenőrzés: A hallgató ismeretei nyomon követhetőek a szemináriumokon, illetve beszámolók segítségével. Az aláírás megszerzésének feltételei: - gyakorlatokon való részvétel - szemináriumokon való aktív részvétel - terepgyakorlati napló elkészítése A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: szóbeli beszámoló a gyakorlat során szerzett ismeretekről. Aláírás megtagadása, vagy gyakorlati jegy sikertelen szerzése esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai szerint kell eljárni. 16

17 További megjegyzések: A tantárgy felvétele: Az aktuális félévi meghirdetés szerint. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: A hallgató kontaktórán kívüli feladata a szakirodalmak olvasása. Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: tereplátogatás, szemináriumi gyakorlatok: esetelemzések, szakirodalom feldolgozás. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A tárgy témakörével összefüggő szakirodalmak gyakorlati modellek beépítése a félévi tematikába. A témával összefüggésben megjelenő jogszabályok figyelemmel kísérése, a gyakorlati intézmények elvárásainak figyelembe vétele. A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra. 17

18 Bevezetés a szociológiába Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Tantárgy kódja: 0510 Oktatás típusa: Előadás és szeminárium Ajánlott félév/szemeszter: I/1 Heti óraszám: Nappali tagozaton: 1+1 Levelező tagozaton: 12 Kredit: 3 Követelmények: Kollokvium Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Fábián Gergely, doktorandusz, főiskolai adjunktus, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Hüse Lajos, doktorandusz, főiskolai adjunktus, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Középiskolai történelem és társadalomismeret tantárgyak. A tantárgy számos helyen alapoz az általános műveltségre. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend: nincs A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A társadalomismereti tárgyak feladata, hogy a szociális munkásoknak korszerű ismereteket adjon a társadalomról, annak működéséről. A kurzus a szociológia legjelesebb alkotóinak munkásságát vázolja fel. Külön figyelmet szentel a nagy eszmeirányzatoknak, a társadalomról való gondolkodás történelmi alakulásának. Foglalkozik az egyén, illetve a társadalom elsőbbségéről folytatott évszázados vitával, a hatalom és uralom kérdésével, a ráció térnyerésével, a vallások és a társadalom viszonyával, stb. A tantárgy részletes leírása: 1. A társadalomról való gondolkodás története az ókori bölcselkedőktől a szociológia kialakulásáig. 2. A szociológiatudomány kialakulásának történelmi körülményei. 3. A szociológia előfutárai. Saint-Simon, Tocqueville, Comte és a szociológia megszületése. 4. A kialakuló szociológia sokszínűsége. 5. Durkheim, és a korabeli francia szociológia. A szociologizmus. 6. Az angolszász szociológia. Az individualizmus. 7. A német szociológia. Weber. 8. A marxista szociológia. Marx. 9. A magyar szociológia fénykora. Mannheim Károly, Polányi Károly, Hauser Arnold. A szociográfia. 10. A szociológia professzionalizációja. Merton. 11. Strukturális-funkcionalizmus. Parsons. 12. Modern társadalomtudományi elméletek, paradigmák. Bourdieu, Habermas, Luhmann. Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, Ajánlott irodalom: Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Budapest, Rejtjel, Felkai Gábor [szerk.]: A szociológia kialakulása. Budapest, Új Mandátum, Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény (szerk.: Huszár T., Somlai P.). Nemzeti Tankönyvkiadó, Csepeli Gy., Papp Zs., Pokol B.: Modern polgári társadalomelméletek. Gondolat, Merton, K. R.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat, Szczepanski, J.: A szociológia története. Kossuth,

19 Évközi ellenőrzés: zárthelyi dolgozat. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele a szemináriumi munkában való aktív részvétel, illetve a megfelelő intenzitású órai megjelenés. A zárthelyi dolgozat megírása. A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz A vizsgára bocsátás feltételei: érvényes aláírás Vizsgáztatási módszer: írásbeli vizsga További megjegyzések: A tantárgy felvétele: Az aktuális félévi meghirdetés szerint. A tárgy a nappali tagozaton keresztfélévben is meghirdetésre kerül. Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 70% 30% Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat előírásai szerint. Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A szociológiaelmélet és szociológiatörténet kutatási eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tanagyagba való beépítése, oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele. 19

20 Magyar társadalomtörténet Társadalomtudományi Alapozó Tanszék Tantárgy kódja: 0511 Oktatás típusa: Előadás Ajánlott félév/szemeszter: I / 1 Heti óraszám: Nappali tagozaton: 2 Levelező tagozaton: 12 Kredit: 3 Követelmények: Gyakorlati jegy Felelős szak: Általános Szociális Munkás Szak A tantárgy státusza - kötelező: Általános Szociális Munkás Szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Cselényi István, habilitált, főiskolai tanár, tanszékvezető, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Alapozó Társadalomtudományi Tanszék A 2002/2003 I. félév oktatója(i): Dr. Cselényi István, habilitált, főiskolai tanár, tanszékvezető, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Alapozó Tanszék Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Középiskolai történelmi ismeretek. Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend: nincs. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tárgy célja, hogy a szociológiai kurzusokhoz kapcsolódóan megismertesse a hallgatókkal a társadalmi jelenségek időbeli alakulását, vázolja azokat a társadalomtörténeti folyamatokat, melyek befolyásolják a mai társadalmi jelenségeket, alakítják az egyes társadalmi csoportok és osztályok életét. A kurzus felvázolja a magyar társadalom történetének sajátosságait, elhelyezi a magyar társadalom fejlődését az európai történeti folyamatokban. Tárgyalja az európai régiók eltérő fejlődési modelljeinek magyarázó okait, és benne a magyar társadalom fejlődését. Bemutatja a magyar társadalom alapvető társadalomfejlődési, modernizációs, strukturálódási és mobilizációs folyamatait a 19. század közepétől a 20. század közepéig. A tantárgy részletes leírása: 1. Az európai társadalomfejlődés sajátosságai és Európa történeti régiói. 2. Magyarország helye az európai fejlődésben: köztes Európa és Közép- Európa. 3. Elkanyarodás, második jobbágyság, centrum és periféria. 4. A magyarországi kapitalizmus fejlődésének jellegzetességei. 5. Az állam szerepe a modernizációban. 6. A kettős társadalomszerkezet kérdése. 7. Asszimiláció és a magyarországi zsidóság. 8. A gazdaság- és a városfejlődés sajátosságai. 9. Migrációs és mobilitási folyamatok. 10. A magyar társadalom osztályainak helye a társadalomszerkezetben a kiegyezéstől a Horthy-korszak végéig. 11. Az osztályok életmódja, mindennapi élete, mint kulturális örökségünk egyik eleme. 12. Történelmi minták és modellek. Kötelező irodalom: Magyarország társadalomtörténete I-III. (Szerk.: Fokasz Nikosz, Örkény Antal) Új Mandátum Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. Valóság 1976/4, 1976/5. Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Magvető, Gyorsuló idő Hanák Péter: Magyarország a monarchiában. Gondolat, Hogyan éltek elődeink? (Szerk.: Hanák Péter). Gondolat, Karádi Viktor: Zsidó identitás és asszimiláció Magyarországon. Mozgó Világ, 1988/

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben