LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV"

Átírás

1 LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

2 I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb települése. Igen nagy a tanyavilág: 7200 ha. Ebből iskolánk számára sajátos feladatok adódnak. A tanulók közel fele tanyáról, illetve a környező településekről jár. A tanyavilágból járó tanulókat az önkormányzat által biztosított kisbusz szállítja, míg a szomszédos településekről tömegközlekedéssel érkeznek tanulóink. A busszal járó gyermekek már reggel kor az iskolában vannak, és délután kor mennek haza. Így számukra reggel is és délután is után ügyeletet kell biztosítani. A falu lakói érdeklődnek az iskola működése iránt. Alkalmanként segítik is pl. jótékonysági bálon, karácsonykor, farsangi bálon, gyermeknapon támogatják iskolánkat. A szülői ház és az iskola kapcsolata jó. A szülői értekezleteken szinte minden szülő megjelenik, kérdéseikkel, javaslataikkal segítik munkánkat. Bármelyik szülő reggel 8 és délután 16 óra között megkeresheti problémájával az adott nevelőt, ez a lehetőség állandó kapcsolattartást eredményez az iskola és a szülői ház között. Sok szülő aktívan részt vesz a különböző iskolai rendezvényeken, munkájával segíti azok lebonyolítását. Iskolánk viszonylag új iskola, 1985-ben épült fel. A Felső-majorban működött iskola jogutódja. Intézményünk hatalmas udvarral rendelkezik, amelyet tervszerűen alakítottunk ki. A kb m 2 alapterületű udvar egyik fele sportudvar /2520 m 2 /, amely alkalmas testnevelési órák megtartására, a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a másik része sétáló udvar, ahol pázsit, fák, bokrok teszik kellemessé a környezetet. Szabadtéri fajátékok felállításával kiválóan alkalmas a szabadidő kellemes eltöltésére. Az egyemeletes, beépített tetőterű, nagy udvarral rendelkező, barátságos küllemű iskola kiváló környezetet biztosít az itt folyó igényes oktató-nevelő munkához. Fokozza az iskola jó adottságait az épület előtt elterülő szép park, melyre az osztályok ablakai nyílnak márciusában iskolánk felvette László Gyula régészprofesszor nevét, és azóta minden évben ünnepélyes nyílt iskolai héttel emlékezünk meg névadónkról. Fontos feladatunknak tartjuk a színvonalas oktató-nevelő munka mellett hagyományaink őrzését és ápolását.

3 II. Iskolai hagyományaink Iskolánkban hagyományainknak értékmegőrző, közösségteremtő, identitásformáló szerepük van. Hagyományaink: Tanévnyitó: az ünnepélyes műsor a leendő első osztályosok bevonásával tanulóink adják. Almabál : testvérosztályaink játékos vetélkedője, utána táncos mulatság. Fakultatív iskolai kirándulás Budapestre Október 6: megemlékezés osztályonként. Október 23: iskolai ünnepély a felső tagozatosok előadásában. Egy délután az egészségért : kistérségi egészségnap megrendezése az első és második osztályosok részére. Mesék útján, csodák földjén kistérségi mesemondó verseny megrendezése az első és második osztályosok részére. Hallowen party, Töklámpa készítő verseny és kiállítás. Iskolai Ki mit tud. ( zene, tánc, vers, mese és prózamondás kategóriában ) A helyi Civil Szervezetekkel közös iskolai és falusi programok megszervezése és lebonyolítása Kapcsolat a környékbeli középiskolákkal: beiskolázási börzék, kiállítások, előadások, bemutató órák keretében Télapó ünnepség: a negyedik osztályosok ajándékokkal és műsorral várják a nagycsoportos óvodásokat. Karácsonyi vásár a faluban. Fenyődísz készítő verseny A település fenyőfájának közös díszítése a tanulókkal Iskolai karácsonyi ünnepély Karácsonyi hangverseny a Grotta Művészeti Iskola tanulói közreműködésével. Pót szilveszter a Diákönkormányzat szervezésével. Iskolai farsang. Beiskolázási Nyílt Napok az első és a negyedik osztályban László Gyula Napok : kézműves kiállítás, rajzkiállítás, fotókiállítás iskolánk múltjáról, történelmi és mesevetélkedő, egészségmegőrző előadások és vetélkedők, sportvetélkedők, családi sportdélután stb

4 Találkozás népi mesterekkel, kézművesekkel, megismerkedés régi mesterségekkel Március 15: iskolai ünnepély, megemlékezés iskolánk névadójáról. Jótékonysági bál. Tojásfestő verseny. Húsvéti vásár a faluban. A nagycsoportos óvodások fogadása az iskolában, programok biztosítása Hasznos hulladékgyűjtés. Iskolánk bemutatása a leendő első osztályosok szüleinek. Anyák napi megemlékezés osztályonként. Vizsgabál ( társastánc bemutató a Classic Művészeti Iskola szervezésében ) Anyák napi hangverseny Gyermeknap a DÖK szervezésében Sportnap A ballagó osztály búcsúzása: szerenád Tanévzáró ünnepély és ballagás. Iskolai tábor. Egyéb hagyományaink: iskolai évkönyv vezetése, iskolarádió III. Általános célkitűzések Magas szintű oktatás és nevelés biztosítása Az alapkészségek elmélyítésével a tanulmányi előmenetel biztosítása Tehetséggondozás és felzárkóztatás A hátrányos és halmozottan hátrányos esélyegyenlőségének biztosítása Az SNI és a BTM-es tanulók integrált oktatása Enyhén értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott tanulók oktatása Otthonos családias légkör biztosítása Egész napos elfoglaltság pedagógus felügyelete mellett a tanulók hátrányos helyzetének enyhítésére

5 IV. Feladatunk Olyan korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése, melynek elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanuló jó alapokkal folytathassa tanulmányait a gimnáziumban vagy valamelyik középiskolában. A NAT-ban meghatározott követelmények teljesítése során a tanulói személyiség fejlesztése. A már megteremtett otthonos, barátságos intézményi körülmények megtartása. Felzárkóztatás és tehetséggondozás térítés nélküli biztosítása a tanulók számára. Nevelési céljaink megvalósítása során tanulóinkat segítjük abban, hogy harmonikus személyiségekké váljanak emberi kapcsolataik egészségesen fejlődjenek hatékony társadalmi magatartásra váljanak képessé a haza szeretetére, a szűkebb közösség (a község), elődeink és kortársaink munkájának megbecsülésére és követésére neveljük őket hangsúlyt fektetünk a viselkedéskultúra, a kommunikációs képességek és készségek javítására tudatosítjuk az egészség- és környezetvédelem fontosságát segítjük a tanulói önállóság kibontakozását erősíteni kívánjuk az osztályközösségek, a napközis csoportok szerepét a személyiségformálásban a felső tagozaton kiemelten foglalkozunk pályaválasztási feladatokkal iskolán kívüli tevékenységekkel kiegészítjük tanulóink ismereteit, formáljuk jellemüket (tanulmányi kirándulások, táborok, kulturális programok) erkölcsi nevelésük érdekében szívesen fogadjuk az egyház segítségét (fakultatív hitoktatás), valamint 1. és 5. osztályban felmenő rendszerben bevezetjük az erkölcstan tantárgy oktatását.

6 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a helyi tantervben képviselt értékek, az alapvető követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket a különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez a helyi tantervünk a nevelési, tanítási-tanulási folyamatban teret ad a sokoldalú, színes iskolai életnek, a játéknak, a munkának fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, erősíti akaratukat hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához a fentiek részletes kifejtése az egyes tantárgyak megfelelő fejezeteiben történik. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: a helyi tanterv tantárgyai a megfelelő fejezetekben részletesen megfogalmazzák az adott tantárgy feladatait e területen a tanítási órán kívül megvalósítandó feladatok évfolyamonkénti tanulmányi kirándulások 1-8. évfolyamon Ismerd meg hazádat! (Felgyő Csongrád Csongrád megye szomszédos megyék főváros az ország különböző tájegységei) múzeum- vagy/és színházlátogatások kulturális-, sportrendezvények látogatása, szervezése művészeti előadások, kiállítások látogatása, szervezése Közösségfejlesztéssel kapcsolatos követelmények: a hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a társadalmi és természeti közösséggel a tanulók legyenek megértők, nyitottak a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsüljék meg ezeket

7 a tanulók kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába a tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésében a pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást Az oktatási és nevelési céljaink részletes kibontása az egyes tantárgyak Helyi tantárgyi tantervében történik. Valamennyi tantárgy oktatásakor arra törekszünk, hogy színvonalas, korszerű, a gyermeket mindig szem előtt tartó módszereket alkalmazva alapos tudással bocsássuk ki tanulóinkat iskolánkból. Igyekszünk őket felkészíteni kellő önbizalommal ellátva az iskolaváltásra is.

8 HELYI TANTERV I. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámok, tananyag és követelmények Az iskola tantárgyi rendszere a kerettanterv alapján: Általános iskola: Magyar nyelv és irodalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret Idegen nyelv (angol) Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret Fizika Biológia Egészségtan Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki Erkölcstan 1-8. osztály 5-8. osztály 5. osztály 4-8. osztály 1-8. osztály 5-8. osztály 1-4. osztály 5-6. osztály 7-8. osztály 7-8. osztály 6. osztály 7-8. osztály 7-8. osztály 1-8. osztály 1-8. osztály 1-7. osztály 1-8. osztály 5-8. osztály 1-8. osztály

9 II. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1, Idegen nyelvek Angol nyelv Matematika 4+0, Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat - Technika Testnevelés és sport Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Megjegyzés: A + óraszámok a szabadon tervezhető órakeretből kerültek felhasználásra. Az idegen nyelv 2. és 3. évfolyamban nyelvi előkészítő.

10 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5 8. évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Angol nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan Természetismeret 2 2 Biológia-egészségtan ,5 Fizika 2 1+0,5 Kémia 1+0,5 2 Földrajz 1+0,5 2 Ének-zene Vizuális kultúra Hon- és népismeret 1 Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Megjegyzés: A + óraszámok a szabadon tervezhető órakeretből kerültek felhasználásra.

11 III. Tanórai és tanórán kívüli elfoglaltságok Iskolánk nyitva tartása: Tanulóink fogadása: Reggeli ügyelet: Délutáni ügyelet: Tanórai foglalkozások Kötelező tanórai foglalkozások Előnyben részesítjük az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat (önálló, páros-és csoportmunka, kooperatív-és projekt módszerek stb.) Tanulásban akadályozott tanulók integrált képzése Az SNI tanulók fejlesztésének biztosítása gyógypedagógusokkal A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés megszervezése Gyógy-testnevelés és gyógytorna megszervezése 2-3. osztályban angol nyelvi előkészítő szervezése heti 1 órában Úszásoktatás 3-4. osztályban Mindennapos testnevelés biztosítása felmenő rendszerben Nem kötelező tanórai foglalkozások Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások korrepetálás és tehetséggondozó foglalkozás beindítása A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról-a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével-minden tanév elején az iskola vezetője dönt.

12 Tanórán kívüli foglalkozások Reggeli ügyelet: helyi adottságunk, valamint a bejáró tanulóink magas száma miatt ig reggeli ügyeletet látunk el minden nap 1 pedagógussal, aki fogadja a buszos tanulókat, illetve akinek a szülei korán dolgozni mennek. Délutáni ügyelet: A napközis foglalkozások az egyes tanulócsoportokban óráig tartanak, ezután a tanulók hazamennek. A buszos tanulóknak a busz indulásáig felügyeletet biztosítunk, amit 1 pedagógus lát el. Napközis foglalkozások: Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban a 1-8. évfolyamon napközi otthon működik. A napközi otthonos csoportokat csoportösszevonással alakítjuk ki a tanulói létszámok függvényében. Az adott tanévben a napközis csoportok számát a mindenkori napközis létszám és a tantermek befogadóképessége határozza meg. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Iskolánkban a következő szakkörök működnek: fitnesz szakkör ( 2 csoportban ) angol szakkör dráma szakkör foci szakkör A szakkörök indításáról- a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola vezetője dönt Iskolai tömegsport Az iskolai tömegsport a tanórai testnevelés órákkal együtt biztosítja a tanulók testedzését, felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

13 Művészeti iskolák Fontos az intézményben működő művészeti iskolák tevékenysége, hiszen lehetőséget teremtenek arra, hogy diákjaink minél sokoldalúbb képzésben részesüljenek. A Grotta Művészeti Iskola hangszeres oktatást ( furulya, gitár, zongora, szolfézs ), festészet és kézműves foglalkozásokat tart, a Classic Művészeti Iskola társastáncot és versenytáncot oktat. Mindkettő önálló szervezeti formában működik, de iskolánk helyet biztosít a működésükhöz. Iskolai könyvtár Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. Egyéb tevékenységek Diákétkeztetés szervezése Diákönkormányzat működtetése Hit-és vallásoktatás Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata (előzetes megbeszélés alapján, tanári felügyelet mellett) Nyári tábor szervezése Gyógypedagógiai foglalkozások Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása Évfolyamonként minimum heti 3 óra/tanuló létszámtól és a fogyatékosság jellegétől, súlyától függően összevonással a közismereti tárgyak oktatásának segítésére. (maximum 8 fő/csoport) Készségtárgyak integráltan a normál tanterv szerint, az egyéni adottságokat, képességeket maximálisan figyelembe véve.

14 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Évfolyamonként minimum heti 3 óra/tanuló létszámtól és a tanulási zavar jellegétől, súlyától függően összevonással (maximum 8 fő/csoport) Sajátos nevelési igényű (diszlexia, diszkalkulia stb.) tanulók fejlesztése Évfolyamonként minimum heti 3 óra/tanuló létszámtól és a tanulási zavar jellegétől, súlyától függően összevonással (maximum 8 fő/csoport) Logopédiai foglalkozás a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Gyógytestnevelés a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Gyógytorna a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Az SNI és BTM-es tanulók fejlesztő óráit és a gyógytestnevelés órákat helyben, saját gyógypedagógusainkkal láttatjuk el, a gyógytornát és a logopédiai foglalkozásokat helyben a Nevelési Tanácsadó szakemberei biztosítják. IV. Alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök A tankönyv és taneszköz kiválasztás elvei Szerepeljen a Tankönyvek hivatalos jegyzékén. Feleljen meg az iskola helyi tantervének és az iskola oktatási-nevelési célkitűzéseinek. Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését. A szövege legyen érthető, és az adott életkorhoz igazodó, fejlessze a logikus gondolkodást, az illusztrációk legyenek funkcionálisak és áttekinthetőek. A taneszközök, segédeszközök legyenek kompatibilisek a tankönyvekkel, munkafüzetekkel. A szülők által megfizethető legyen. A törvényi előírások alapján a szabad tankönyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül figyelembe vegye a munkaközösségek javaslatát.

15 A tankönyvlista minden évben egyeztetésre kerül a Szülői Szervezettel. A pedagógusok indokolt esetben tankönyvet és kiadót válthatnak. Az adott tantárgyakból a Tankönyv Kiadók által elkészített tantervet adaptáljuk vagy az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) honlapján szereplőtantervet választjuk helyi igények kiegészítésével. Az elkészített tantervek az évek folyamán folyamatosan változnak. Tankönyvkiadók és tantervek osztályonként Évfolyam Tantárgy Helyi tantervként alkalmazott, a kerettantervnek megfelelő, adaptált tanterv 1-4. Magyar nyelv és irodalom Meixner-féle tanterv 1-8. Matematika Műszaki Kiadó tanterve 1-4. Környezetismeret Mozaik Kiadó tanterve 1-8. Ének-zene Apáczai Kiadó tanterve 1-4. Rajz Apáczai Kiadó tanterve 1-4. Technika és életvitel Apáczai Kiadó tanterve 5-6. Történelem Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Történelem Nemzeti Kiadó tanterve 5-8. Magyar nyelv Apáczai Kiadó tanterve 5-8. Magyar irodalom Mozaik Kiadó tanterve 5-6. Természetismeret Mozaik Kiadó tanterve 5-6. Hon- és népismeret Nemzeti Kiadó tanterve 7-8. Földrajz Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Fizika Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Kémia Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Biológia Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Társadalomismeret Nemzeti Kiadó tanterve 1-8. Testnevelés Ofi által kiadott tanterv 1-8. Erkölcstan Ofi által kiadott tanterv 5-8. Informatika Ofi által kiadott tanterv 5-8. Osztályfőnöki Ofi által kiadott tanterv 2-8. Angol Megfelelő tankönyvkiadó általi tantervek

16 V. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló iskolánkba történő felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Adminisztratív feltétel: óvodai szakvélemény születési anyakönyvi kivonat lakcím bejelentő kártya beíratás Speciális feltételek nincsenek. Az első osztályban a tanulók felvételéről a tagintézmény-vezető dönt. Felsőbb évfolyamra történő tanulói átvételről egyedi körülmények mérlegelése alapján a tagintézmény-vezető dönt. Első évfolyam végén, amennyiben a tantervi követelményeket a tanuló nem teljesítette, tanulmányai előkészítő jellegűnek minősülnek, bizonyítványt nem, csak iskolalátogatási igazolást kap, és a következő tanévben ismét első osztályban folytatja tanulmányait. A 2. évfolyamtól a továbbhaladás feltételeit a Pedagógiai Program szabályozza. Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, évfolyamot ismételni köteles. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, a tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, magántanuló volt. VI. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Általános iskolai oktatás Iskolánk a beiskolázási körzetéből melyet a fenntartó határoz meg minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A beíratás rendjét a Pedagógiai Program tartalmazza.

17 Más intézményből való beiratkozás esetén kérjük a tanuló lakcím kártyáját a tanuló anyakönyvi kivonatát az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, adott esetben a szociális helyzetet igazoló határozatot adott esetben a szakértői véleményt Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola tagintézmény-vezetője dönt. VII. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése A tanulók tanulmányi munkájának értékelése Mivel iskolánkban integrált oktatás folyik, így a számonkérés is differenciálva történik az egyéni haladás alapján. A számonkérés formái: szóbeli felelet írásbeli számonkérés IKT eszközökkel való mérés Szóbeli számonkérés: Szóbeli felelet: A számonkérés ezen formája fontos, hiszen a gyerekek beszédkészség-kialakítása és fejlesztése mindenkori feladatunk. Kiselőadás: A kiselőadást - vázlat segítségével - szabadon adja elő a tanuló. Az ehhez szükséges irodalmat a tanár adhatja vagy a tankönyv szövegét kell feldolgoznia.

18 Írásbeli számonkérés: Tájékozódó felmérés: A témazáró előtt, jelzés a pedagógusnak. (Megíratása a nevelő belátása szerint.) Röpdolgozat: Egy-egy kisebb téma, anyagrész írásbeli számonkérése. Lehetséges, hogy minden tanuló, vagy csak néhány ír röpdolgozatot. Néhány kérdésre adott írásbeli válasz, kb. 15 perc időtartamú. Íratása alkalomszerű. Témazáró dolgozat: A nagyobb témakörök végén, az ismétlő és összefoglaló órákat követően minden tanuló témazáró dolgozatot ír. Ennek időpontját a pedagógus köteles közölni a tanulókkal. A hiányzó tanulónak lehetősége van ennek pótlására. Az írásbeli számonkérésnél a pedagógus legkésőbb 2 héten belül kiadja a kijavított dolgozatot. IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) eszközökkel történő mérés: Hosszabb, rövidebb témák után lehetőség van ilyen mérésekhez, pl szavazóegységek használata bemeneti ( tanóra eleji ) méréshez, vagy számítógép segítségével kitöltött tesztek, stb Előnyei: A tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé Támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását Elősegíti a tanulók aktivitásának kibontakozását Elősegíti a digitális kultúra elterjedését. Értékelések szerepe a tanulók minősítésében: A röpdolgozat egyenértékű a szóbeli felelettel. A témazáró, a félévi és év végi dolgozatok hangsúlyozottan számítanak, piros színnel kerül az érdemjegy a naplóba. A tanulók munkájának, teljesítményének, írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért pontszám (illetve %) érdemjegyre átváltását az adott tantárgyat tanító pedagógus dönti el. 30% alatti teljesítmény elégtelen minősítést kap. A tanulók munkáját, előmenetelét folyamatosan értékeljük, az értékeléskor a következőket kell viszonyítani: gyermeket saját tudásszintjéhez, a tantervi követelmények minimum szintjéhez, a közösséghez, osztályhoz.

19 A 2-8.osztályos tanulók tudásának értékelésénél és minősítésénél az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők: Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) A folyamatos értékelés érdekében a kis óraszámban tanított tantárgyból havonta legalább egy, a nagyobb óraszámúaknál legalább havi 2-3 érdemjeggyel értékeljük a gyermekek teljesítményét. Az érdemjegy beírásra kerül az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe. Az érdemjegy ellenőrzőbe történő beírása vagy beírattatása a szaktanár feladata. Az ellenőrző bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi és az esetleges elmaradt érdemjegy beírását pótolja. Az értékeléshez minimum 3 érdemjegy szükséges. Első osztályban negyedévenként a törvényben előírt szöveges értékelési formát alkalmazzuk. Tantárgyi értékelés szempontjai: a gyermek tanulmányi teljesítményének alakulása a tantárgy sajátosságaiból adódóan, a tantervi követelmények tükrében, ismereteinek, képességeinek fejlődése, kimagasló teljesítményének értékelése, erőfeszítése a képességeinek megfelelő teljesítmény elérése érdekében, a tantárgyhoz fűződő viszonya, érdeklődése, aktivitása, szorgalma, rendszeres felkészülése az órákra, feladatvégzése önállóan, csoportban, a tanítói segítségkérés mértéke, önellenőrző képességének szintje, fejlődése, javaslatok továbbhaladására, a meglévő hiányosságok pótlására. Szöveges értékelés: A szöveges értékelés formái: Év végén szöveges értékelés valamint minősítés a törvényben előírt négyféle minősítés alapján az általunk meghatározott tantárgyakból. Félévkor aláhúzásos módszerrel, novemberben valamint áprilisban szövegesen értékeljük a tanulók munkáját.

20 Követelmény a szöveges értékelés készítésekor: a tanító értékelő véleménye legyen megalapozott, tükrözze a gyermek ismeretét, fontos, hogy érthető legyen a szülő és a gyerek számára, ne használjunk szakmai kifejezéseket, mert könnyen elveszíthetjük a szülők pozitív viszonyulását, legyen tekintettel a tanuló tanulási fejlettségére. Iskolai dokumentáció, tájékoztatás: a pedagógus a naplóba, illetve saját dokumentációjába jegyzi az év közben nyújtott teljesítményét a tanulónak, a félévi értesítőbe és az év végi bizonyítványba a törvény által is előírt négyféle minősítés alapján kerül dokumentálásra az egyes tantárgyakból - a tanuló által elért teljesítmény, a tanuló megnyilvánulásait szóban azonnal értékeljük, a szülőket személyes beszélgetések alkalmával tájékoztatjuk, (fogadóóra, egyéni megkeresés, szülői értekezlet). Szöveges értékelést adunk a következő tantárgyakból: magyar nyelv- és irodalom matematika környezetismeret testnevelés ének rajz technika Amennyiben a tanuló felzárkóztatásra szorul, a tanító a szülő bevonásával értékeli a tanuló teljesítményét az összegyűjtött munkák alapján. A tanító az osztályban tanítókkal együtt egyéni továbbhaladási tervet készít, melyet a gyógypedagógus segítségével végez el a tanuló.

21 A tanulók magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése: Minősítés szempontjai: a tanuló tehetségéhez, képességéhez mérten igyekezzen kötelességének eleget tenni a tanulás terén, tanúsítson együttműködést az oktatás folyamatában, fejlessze képességét a megfelelő szorgalommal, rendszeresen készüljön, felszerelése hiánytalan legyen. A tanuló magatartásának értékelése viselkedése az iskolában és az iskolán kívül (pl. múzeum-, színházlátogatás, kirándulás) fegyelme a tanórákon és a tanórákon kívül (óraközi szünetben, napköziben), társas kapcsolatai (az osztálytársaihoz és a felnőttekhez is), környezetének alakítása, védelme, feladatvállalása az osztályközösségben, azok ellátása. A tanuló szorgalmának értékelése: tanórai aktivitása, figyelme, többletfeladatok vállalása, felszerelésének megléte, rendben tartása, házi feladatainak elkészítése, gondossága, kötelességtudatának fejlődése. Iskolánkban a magatartás értékelésének, minősítésének követelményei a következők: Példás (5) tanuló az, aki: a házirendet betartja, tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, kötelességtudó, feladatait teljesíti, a szívesen vállal feladatokat, azokat teljesíti, tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékenyen, segítőkész, az osztály- és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,

22 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja, a tanórai vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, a vállalt és a rábízott feladatokat teljesíti, az osztály - vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, nincs írásbeli intője vagy megrovása. Változó (3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül, feladatait nem minden esetben teljesíti, előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, igazolatlanul mulasztott, osztályfőnöki intője van. Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti, a feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, több alkalommal igazolatlanul mulaszt, több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokú büntetése. Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi, a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,

23 munkavégzése pontos, megbízható, a tanórákon kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik a tanórákon többnyire aktív, többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, taneszközei tiszták, rendezettek. Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi teljesítménye elmarad a képességeitől, tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetéssel, felügyelettel dolgozik. Hanyag (2) az a tanuló, aki: a képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait folyamatosan nem végzi el, felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. Minősítés formái: A magatartást és a szorgalmat az osztályfőnökök és szaktanárok havonta minősítik érdemjeggyel. Január és június hónapban az osztályfőnök értékel. Félévkor, illetve tanév végén az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok döntése alapján kerül be az értékelés a bizonyítványba. A minősítés: példás jó változó rossz (magatartás) példás jó változó hanyag (szorgalom)

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben