Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013."

Átírás

1 Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó 4 Iskolánk története 7 Az iskola jellemzői: az intézmény Alapító okirata 11 Helyzetelemzés 15 Személyi és tárgyi feltételek 17 Intézményünk épülete, felszereltsége 21 Továbbtanulási mutatók 24 Versenyeredményeink 25 N E V E L É S I P R O G R A M 36 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, követelményei, feladati, eszközei, eljárásai 37 Iskolánk pedagógiai hitvallása, alapelvei, értékei 38 Nevelési céljaink 40 Követelményeink 47 Feladataink, eszközeink, eljárásaink 50 Feladataink a fejlesztési területek, nevelési célok alapján 51 Nevelő-oktató munkánk eszköz- és eljárásrendszere 60 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok, módszerek, eljárások 62 A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 67 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 80 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 89 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 96 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók segítése 105 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 107 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 111 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 115 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 121 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, a jogok gyakorlásának rendje 130 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 132 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelményei 137 A tanulók felvételének, átvételének szabályai, a magasabb évfolyamra lépés feltételei 145 2

3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervek 150 H E L Y I T A N T E R V 152 A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 153 A helyi tanterv főbb irányelvei, elemei 153 A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai 155 Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés 158 A tanórai foglalkozások megszervezése 168 A választott kerettanterv megnevezése 169 A választott kerettanterv feletti kötelező tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 173 Tantárgyi struktúra: a kötelező és kötelezően választandó tanórák és óraszámok 174 A nem kötelező tanórai foglalkozások, a választható érettségi vizsgatárgyak 191 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 193 A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 195 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 206 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 210 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 211 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, célok 213 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 221 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának minősítéséhez kapcsolódó elvek 226 Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 229 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 234 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása, fejlesztő programja 236 S Z A K M A I P R O G R A M 268 A SZIKSZI szakképzési programja 269 Pénzügyi és számviteli ügyintéző képzés 280 Logisztikai ügyintéző képzés 284 Ügyviteli titkár képzés 288 L E G I T I M Á C I Ó S Z Á R L A T 292 M E L L É K L E T TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK, TANANYAGOK 3

4 ELŐSZÓ Utak úgy lesznek, ha járunk rajtuk (Hans Kudsus) Egy pedagógiai program, azaz egy összehangolt nevelési program, helyi tanterv és szakmai program együttesének elkészítése nagy kihívás minden iskola számára. Középiskolánkat mindig is az jellemezte, hogy a változó szakmai-pedagógiai, társadalmi kihívásokra új és korszerű megoldásokat keressen. Hisszük, hogy ez a dokumentum is igazolja törekvéseinket. Iskolánk 2013 őszétől új utakon indul el, de azt is mondhatnánk, visszatér a gyökerekhez, hiszen 1945-ben a Római Katolikus Egyház hívta életre ezt az intézményt. A 2013/2014. tanévtől Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola néven - egyházi, katolikus iskolaként működünk, alapítónk, fenntartónk és irányítónk az Egri Főegyházmegye. A katolikus szellemiség áthatja egész iskolai életünket, tükröződik szabályzatainkban, dokumentumainkban, így az átalakított pedagógiai programunkban is. A pedagógiai programunkat olvasónak először bemutatjuk iskolánk történetét. Helyzetelemzésünk alapja a SWOT-analízis. Aktualizáljuk a személyi és tárgyi feltételrendszerünket ismertető oldalakat, feltárjuk együttműködő iskolaközösségünk eredményeit, elemezzük iskolánk jellemző vonásait. Elemző, okfeltáró, értékelő munkánk megállapításainak birtokában, a nevelésben, oktatásban, képzésben érintett partnerek véleményének meghallgatásával, az Egri Főegyházmegye irányításával, a közoktatás szabályozóinak ismeretében, pedagógiai tapasztalataink alapján közösen határoztuk meg nevelő-oktató munkánk stratégiáját, hitvallásunkat, céljainkat, követelményeinket, sokirányú feladatainkat, helyi tantervünk alapjait. A tantárgyi programok, a tantervek kiválasztása, a tananyagtartalmak és követelmények kidolgozása a munkaközösségek joga és kötelessége. (Ez a terjedelmes dokumentum a könnyebben kezelhetőség érdekében a program mellékletében, a második kötetben található.) Ezek alapján készítik el pedagógusaink az egy-egy osztályra méretezett tanmenetet. Az iskola pedagógiai programja, azaz a nevelési program, a helyi tanterv és a szakmai program együttese, a nevelés-oktatás folyamatát, tartalmát szabályozó alapdokumentum. Nem kőbe vésett alapszabály. Módosítása már több alkalommal vált szükségessé hol a jogszabályi környezet változása, hol az iskola tevékenységi körének átalakítása, jelenleg az egyházi átvétel miatt. Programunk megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, menedzselése, hat évenkénti átfogó értékelése is szükségessé teheti az átalakítást, módosítást. Nevelési programunk mindig a legújabb változatot tartalmazza, helyi tantervünk, szakmai programunk a felmenő rendszerű bevezetés miatt korábban jóváhagyott (a kifutás időszakában még érvényes) tartalmakat is megjeleníti. A pedagógiai program módosításainak szükségessége mellett van azonban valami, amin nem szeretnénk változtatni: iskolánk egyre erősödő hírneve, szakmai igényessége, a gyermekek szeretete, jó hagyományaink gazdag rendszere. 4

5 Az átalakítások, módosítások során is mindig féltve őrizzük iskolánk sajátos arculatát, mindazt, amitől az intézményünk ismert és elismert a városban, a térségben. A pedagógiai program módosításának főbb állomásai: Pedagógiai programunkat a törvényi előírásoknak megfelelően és a nyelvi előkészítő évfolyam indításának engedélyeztetése miatt teljes körűen felülvizsgáltuk, átdolgoztuk, amelyet a szükséges vélemények és a tantestület elfogadása alapján a fenntartó Ózd Város Önkormányzata a 28/MOB/2004.(VIII. 31.) határozattal jóváhagyott. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII.17.) Korm. rendeletet a 202/2007.(VII.31.) Korm. rendelet módosította, így a fenntartói rendelkezésnek is megfelelve a változtatásokat átvezettük a 2007/2008. tanévben, valamint a 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet szerint az óraterv változása miatt a 2009/2010. tanévben. A 2010/2011. tanévben is felülvizsgáltuk, módosítottuk pedagógiai programunkat. A NAT (3) bekezdése előírta, hogy a középiskoláknak helyi tantervük teljes felülvizsgálatát június 31-ig el kell végezniük és a fenntartó részére megküldeniük. A Sajó-menti TISZK véleménye és a fenntartó engedélye alapján módosítottuk oktatási, képzési szerkezetünket. A 2011/2012. tanévtől új szakmacsoportra, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra is beiskoláztunk tanulókat. A leggyakoribb változtatást szakmai programunk élte át. A moduláris felépítésű OKJ, SZVK és központi programok alapján, az országos és regionális szakképzés-fejlesztési koncepcióknak és céloknak megfelelően, a Sajó-menti TISZK irányelvei, a kidolgozott modultérkép felhasználásával módosítottuk szakmai programunkat augusztusában a mindennapos testnevelés bevezetése miatt módosítottuk pedagógiai programunkat, amely a szülői tanács és a diákönkormányzat nyilatkozata, a tantestület elfogadó nyilatkozata, majd az igazgató jóváhagyása alapján a 2012/2013. tanévtől hatályos. A 2012/2013. tanév során gyökeres változtatásokat végeztünk alapdokumentumunkon. A jelentős átalakításokat a nevelés-oktatás jogszabályi környezetének teljes megváltozása indikálta. Ezek az új törvények: a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt); az Nkt módosításai a évi CXXIV. törvény és a évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről; a CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt); az új kormányrendeletek: a 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelete a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (új Nat); a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról; valamint az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelete és a kerettantervi rendeletek. 5

6 Az EMMI rendelet 7. -a meghatározza a pedagógiai program felépítését, a szabályozandó területeket. Az új Nat újrafogalmazza az alaptanterv küldetését, hangsúlyozza a közös értékeket és a nevelés jelentőségét. Újjáfogalmazódnak a nevelési célok, kiegészülnek a fejlesztési területek, kompetenciák és attitűdök, meghatározódnak a kötelező tartalmi elemek. Határidőre elvégeztük a pedagógiai program felülvizsgálatát, átdolgozását, a KLIKszempontok szerinti önellenőrzést, lebonyolítottuk a legitimációs eljárásokat és felülvizsgált és átdolgozott pedagógiai programot a nevelőtestület április 29- én elfogadta. A pedagógiai program - jelenlegi - legújabb átdolgozását az iskola egyházi fenntartásba vétele, a keresztény nevelési elvek megjelenítése indokolja. Az Egyház az iskolák alapítását és fenntartását fontos missziós feladatnak tartja. Ezt különböző dokumentumokban részletesen kifejti, és az Egyházi Törvénykönyvben szabályozza: "A mai társadalomban, amelyet a kulturális pluralizmus jellemez, az Egyház égető szükségességét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét." Az Egyháznak így sajátos feladata a nevelés,.. mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség, legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek, a hívők számára fel kell mutatnia Krisztus életét és állandó szorgoskodással segítenie kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak. (Katolikus Iskolák 11.) Az egyházi nevelés középpontjában az erkölcsi nevelés áll. Az életünket felülről, kívülről vezérlő törvények, szabályok, normák és (egészséges esetben) belülről is kontrolláló lelkiismereti erők együttese, érvényesülése alkotja az emberi erkölcsöt. Az erkölcs belső lelki fejlődése izgalmas út, hiszen jó esetben kialakul az erkölcsi tudat, megtanítható és megtanulható, mit szabad és mit nem. Ez az erkölcsiség. Ám maga a tudás még nem garancia az emberi tevékenységben is megjelenő jóra. A cselekvésben megvalósuló, az erkölcsi tudással azonos magatartás az erkölcsösség. Erre van (erre volna) szükség az élet jobb minőségéhez. 6

7 ISKOLÁNK TÖRTÉNETE A múlt mindig velünk marad Az ember hű kell maradjon önmagához és múltjához Az ember elgondolkodik, hogy mi telt el és mi van még hátra, hogy mi értelmét lehetne még adni annak, ami hátra van. (Vass Albert) A városban élők számára ma már fogalommá vált a "SZIKSZI", azaz a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola története messzi múltra tekinthet vissza. Arra az időszakra, amikor a városban középfokú oktatásról szinte alig lehetett beszélni, sőt igazából városról sem, hiszen maga Ózd nagyközség is csak 1939-ben jött létre a három község: Ózd, Bolyok és Sajóvárkony egyesüléséből. A három község egyesülése azonban - valamint az a tény, hogy az 1940-es években megnövekedett gyári termelés fokozott munkásigényének hatására addig nem látott mértékű "lakossággyarapodás" következett be Ózd nagyközségben - jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megnövekedett az igény az iskolákat illetően. (Iskolatípusunkat tekintve nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az akkor még prosperáló gyárnak nemcsak munkásokra, hanem közgazdasági középkáderekre is meglehetősen nagy szüksége volt.) A jelentkező nagy igényre, valamint az iskola létrehozásán munkálkodók lelkesedésére egyaránt utalhat az a tény, hogy az iskolánk megszületésének dátumaként megnevezhető szeptember hó 17-e, amikor az Ózdi Róm. Kat. Kereskedelmi Középiskola alakuló értekezletén dr. Rubovszky Ferenc plébános, érseki tanácsos, az egyházközség elnöke bejelentette egy Ózdon létesítendő Kereskedelmi Középiskola első évfolyamának megnyitását, az engedélynek még nem is voltak birtokában. (Csak később érkezett meg a Kereskedelmi- és Szövetkezetügyi Miniszter rendelete, mely /I./3./1945. szám alatt engedélyezte a kereskedelmi középiskolai előkészítő tanfolyam működését.) Ennek ellenére az oktatás szeptember 20-án négy elsős osztállyal a római katolikus egyházközség által emelt 10 tantermes iskolaépületben - ideiglenes elhelyezéssel - megindult, nem kis nehézségek közepette. Gondot okozott az is, hogy a tanári karból 3 szaktanár hiányzott, az azonban szinte megoldatlan problémát jelentett, hogy az iskola szinte teljesen felszerelés nélküli volt, írógéphiánnyal, tankönyvhiánnyal küszködött. Mindezek azonban senkinek nem szegték kedvét, amit az is mutat, hogy október 2-án már az Önképzőkört is létrehozták, a december 15-i szülői értekezleten pedig megalakult a Szülők Szövetsége, akik igen sokat segítettek nemcsak az indulás nehéz körülményei között, hanem a további működés során is. Az iskola fenntartója a Római Katolikus Egyházközség volt. A fenntartási költségek nagy részét az egyházközösség és a szülők viselték, állami fizetésben csak az iskola igazgatója részesült. A különféle adományok azonban nemcsak az iskola fenntartási költségeihez járultak hozzá, hanem a már az első évben bevezetett jutalmazások is az adományokból történtek. 7

8 Hogy milyen lelkes volt a tanári kar, milyen öntevékenyek a diákok, és milyen segítőkészek a szülők, semmi sem mutatja jobban, mint azok az ifjúsági egyesületek, melyek már a következő évben, 1946-ban létrejöttek. Először a Mária Kongregáció alakult meg, majd a Vöröskereszt-Egylet, a Gyorsírókör, és - annak ellenére, hogy a sportmunkát a tornaterem és felszerelés hiánya nehezítette - a Sportkör (melynek labdarúgó, úszó, atlétikai, télisport-, játék- és kosárlabda szakosztálya is volt). Nagyon szép eredményeket ért el országos viszonylatban is. A szertárak és a könyvtárak szervezése szintén ekkor indult meg nagy lendülettel, jelentős segítséget kapva a szülőktől, az adományozóktól. Az 1946/47. tanév végére az iskola már birtokában volt a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztérium 14303/1947. sz. rendeletének, melyben az államérvényes bizonyítvány kiállításának a jogát is megkapta, ugyanakkor megszűnt az iskola előkészítő tanfolyamjellege is: az iskolát szeptember 1-jétől Róm. Kat. Kereskedelmi Középiskolává szervezték át. Ez a név csak az első volt azok között a nevek között, melyeket az elmúlt félévszázad alatt iskolánk viselt. A gazdasági és politikai változások szelei neveket hoztak, vittek: A rendkívül hosszú sorból az első névváltozás az évi XXXIII. tc. értelmében az iskola államosítása után következett be: az iskola az Ózdi Állami Kereskedelmi Középiskola nevet vette fel, bár nem hosszú időre, mert már 1949-ben Közgazdasági Gimnáziummá szervezték át. De a cél, hogy megszüntessék a szakadékot a gimnáziumok és az egyéb szakiskolák között, nem hozta meg a várt eredményt, amit az is mutat, hogy a továbbtanulás sikerei ellenére 1951-ben az iskolatípus ismét új nevet kapott: ezúttal Közgazdasági Középiskola lett. Változtattak a képzés tartalmán is, inkább a szakemberek képzésére helyezve a nagyobb súlyt. Az 1951/52. tanévben tehát az iskola Ózdi Állami Közgazdasági Középiskola néven működött, előírva, hogy a IV. évfolyam elvégzése után a tanulónak nem érettségi, hanem képesítő vizsgát kell tenni, új tantárgyként ekkor vezették be a technológia-anyagismeretet, a hit- és erkölcstan pedig ebben az évben szűnt meg hivatalosan is. Ám ez a név sem sokáig szerepelhetett az iskola pecsétjén, az évi 10. sz. törvényerejű rendelet a közgazdasági középiskolákat újra átszervezve létrehozta az között működő teljesen szakosított közgazdasági technikumot. A rendelet értelmében, mely a szakok számát 6-ban állapította meg az Ózdi Közgazdasági Technikum ipari tagozatú lett. Az 1953-ban megjelenő Munka Törvénykönyve másfél éves szakmai gyakorlat teljesítését írta elő a végzett tanulók számára, ezt azonban nehézkessége miatt 1957 elején megszüntették ben kísérleti jelleggel megindult a heti 1 napos gyakorlati oktatás, változás történt a tantárgyakban is. Ebben az időszakban vezették be új tantárgyként az üzemi gyakorlatot, valamint az írásbeli munkák külső alakját, mely a mai napig szerepel a tantárgyak között. Az évi III. törvény hatására az iskola jellege újra megváltozott: Közgazdasági Szakközépiskola lett, s az 1991-ben történt névfelvételtől eltekintve ezt a nevet viseli a mai napig. 8

9 A névváltozások azonban csodálatos módon érintetlenül hagyták az iskola lényegét, szellemi légkörét, hagyományait, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az elmúlt fél évszázad alatt az iskolát a város és a térség lakói egyszerűen csak "keri"-nek nevezték, ismerték, től pedig, amikor az iskola felvette Széchenyi István nevét, a SZIKSZI ugyanilyen természetességgel vert gyökeret a köztudatban. Mindez arra utal, hogy iskolánknak arculata, hagyományai vannak, melyek a mai napig élőek, változatlanok, vonzást jelentenek diáknak, szülőnek egyaránt. A keri - mint szakmát és érettségit adó képzési forma - már a 60-as években is népszerű volt től az általános iskolai eredmények mellett felvételi elbeszélgetés is segítette a leendő elsősök kiválogatását. Az 1968/69. tanévtől már két első osztályt indított az iskola, megkezdték a képzést az igazgatási-ügyviteli ágazaton, így folyamatosan emelkedett a tanulói létszám. 1971/72-ben már 8 osztály (267 fő) oktatásáról és elhelyezéséről kellett gondoskodnia az iskolavezetésnek, ami azért is nagy gond volt, mert az épület a sok átalakítás ellenére is szűknek bizonyult, amellett az állaga is egyre romlott ben végre sok-sok éves várakozás után új épületet kapott iskolánk, az Általános Művelődési Központ egyik intézményegysége lettünk. Bár nagy volt az örömünk, ugyanakkor az első időszakban tanár-diák nem kevés nosztalgiával gondolt vissza a régi épületre, mely minden korszerűtlensége ellenére is valódi otthont adott hosszú éveken át az iskola nevelőinek, diákjainak, ahol a szűk folyosókon, tantermekben, udvaron, mint egy nagy család tanultunk, dolgoztunk együtt. Az eltelt két évtized alatt nem csak új otthonra leltünk az új környezetben, de lehetőségeink is megnövekedtek, s ennek nem kevés szerepe volt az eredményeinkben. A színvonalas munkához azonban a tárgyi feltételeken túl nagymértékben hozzájárult az a jó szellemi légkör, melyet magunkkal hoztunk, s jelenleg is az iskola kiemelkedő erényeinek egyike. A közgazdasági szakközépiskola 1987-ben 8 osztállyal, 241 nappali tagozatos tanulóval és a kiegészítő tagozat 51 hallgatójával kezdte el a munkát a hagyományos számviteligazdálkodási és igazgatási-ügyviteli ágazaton ban beindítottuk a pénzügyi ágazatot ben már 428 tanuló, 12 osztály elhelyezéséről kellett gondoskodnunk. Ebben a tanévben vettük fel a legnagyobb magyar nevét, és lettünk Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola. Ekkor kezdtük el a gép-gyorsíró, idegen nyelvi képzést is ben ezt váltotta fel a menedzsertitkári képzés. Az 1998/99-es tanévtől az érettségi-képesítő vizsgát tett diákjaink már a szakképző évfolyamon folytathatták tanulmányaikat. Mérlegképes könyvelői, illetve menedzserasszisztensi szakképesítést szerezhettek ben kezdődött a szakmacsoportos oktatás, 2 osztályban közgazdasági, 1 osztályban ügyviteli szakmacsoport indításával. Az akkor beiskolázott tanulók a változó törvényi előírások miatt - nem kaphattak az érettségi bizonyítvány mellé szakképesítést. Ugyanebben a tanévben hirdettük meg a szakképző évfolyamon a felsőfokú számviteli szakügyintézői képzést. A sikeres vizsgákért a minisztérium elismerő oklevéllel jutalmazta intézményünket. A következő tanévtől kezdtük meg az ügyintéző titkárok képzését a szakképző évfolyamon. 9

10 2003-ban már 15 osztályunk volt. A köztudatban 0. évfolyamos, nyelvi előkészítő évfolyam szervezésével 16-ra emelkedett az osztályok száma a SZIKSZI-ben. Az ÁMK épületét 20 év alatt belaktuk, jól ismertük minden zegét-zugát, néhol a változó funkcióknak megfelelően át is alakítottuk. Sajnos, szinte az első pillanatoktól kezdve küzdenünk kellett a tervezés/kivitelezés okozta építési problémákkal ben megrázó traumaként ért minket a statikai vizsgálatok megállapítása: iskolánkat életveszélyessé nyilvánították. A város Képviselő Testülete döntött egy új iskola megépítésének szükségességéről. Változott a lakóhelyünk, visszakerültünk a Faluba. Az új iskola kulcsait december 18-án vettük át. A jól tervezett és szervezett költözködés után január 12-én már ebben az új arcot mutató, de a régi SZIKSZI szellemét megőrző iskolában kezdtük meg a tanítást. Ismét új otthon kialakításába kezdtünk ben a tetőtérben kapott helyet reprezentatív új könyvtárunk ben vizsgáztak utoljára a számviteli szakügyintézők és először a marketing- és reklámügyintézők szeptemberétől kezdtük meg a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést. A tanévnyitó ünnepségünkön már 17 osztály, 460 tanuló sorakozott fel. A 2011/12. tanév is hozott változást. A három 9. osztályunkat is szakmacsoportba iskolázhattuk be. Az egyik közgazdasági osztályunk helyére kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport lépett. Így adott az összhang és a folyamatosság a szakmacsoportos alapozás és a szakképzés vonatkozásában. A jelen a múltban gyökerezik, s előkészíti a jövőt. Ha az iskola jelenéről írunk, benne őrződnek a múlt tapasztalatai, a hagyományok, de benne vannak a jövő álomképei is. Az iskola, mint a jövő építése az élet legnagyszerűbb kihívása! 10

11 AZ ISKOLA JELLEMZŐI: AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 101/ÓZ-1/ A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/ számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye megyéspüspökeként az Egyházi Törvénykönyv 802. kánonjából származó kötelezettségem és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 21. (3) bekezdése alapján a 3.) pontban megjelölt intézmény (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg: 1.) Az alapító neve és székhelye: Az Egyházi Törvénykönyv (CIC ) alapján az Egri Főegyházmegye Ordináriusa Eger, Széchenyi u ) A fenntartó neve és székhelye: Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u ) Az Intézmény neve: Hivatalos neve: Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola Rövidített neve: SZIKSZI Alapításának éve: ) Az Intézmény típusa: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. (1) bekezdés d) pontja alapján: - szakközépiskola 5.) Az Intézmény feladatellátási helyei: Székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 6. 6.) Az Intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt pontja alapján: szakközépiskolai nevelés-oktatás a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Az Intézmény a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programnak megfelelően látja el feladatait. Kiemelt feladata: a tanulók katolikus szellemű nevelése és oktatása. 11

12 További feladatai: nyelvi előkészítő évfolyammal induló középiskolai nevelés-oktatás (9/Ny) szakmacsoportos nevelés-oktatás a 9 12/(13). évfolyamokon (közgazdasági, ügyviteli, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok), emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás a szakképzési évfolyamokon (1/13. és 2/14. évfolyamokon), a tanulók felkészítése szakmai és érettségi vizsgákra, felsőfokú iskolai továbbtanulás elősegítése, a tanulók felkészítése tanulmányi és sportversenyekre, versenyek és vizsgák szervezése, tehetséggondozás, szakkörök, tanórán kívüli önképzési és művelődési tevékenységek biztosítása, iskolai könyvtár működtetése, iskola- egészségügyi és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás nyújtása, ifjúságvédelmi feladatok ellátása, ECL nyelvvizsga központ működtetése, intézményi étkeztetés. Az Nkt pontja alapján az Intézmény vállalhatja azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. Az intézmény alapfeladatai az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján: 8531 Általános középfokú oktatás Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti Felnőttoktatás 12

13 85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések Az intézmény egyéb feladatai: 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 8904 Közfoglalkoztatás 7.) A feladatellátási helyenként felvehető maximális tanulólétszám: Szakközépiskolai (7 évfolyam) oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati képzés, maximálisan: 546 fő nappali munkarendben. 8.) Az évfolyamok száma és típusa: Szakközépiskolai nevelés-oktatás: 9-12/(13). évfolyam (1 nyelvi előkészítő évfolyam + 4 szakközépiskolai évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés: 1/13-2/14. szakképző évfolyam 9.) A szakmacsoportok és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezése és azonosító száma, szakközépiskola esetén az ágazatok: 9.1. Kerettanterv szerinti szakmacsoportos oktatás 9-12/(13). évfolyamokon: Közgazdaság szakmacsoport nappali munkarendben A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság 13

14 Ügyvitel szakmacsoport nappali munkarendben A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport nappali munkarendben A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 9.2.Szakképző évfolyamok moduláris rendszerű OKJ-s képzései: (1/13-2/14.) Közgazdaság szakmacsoport (15.) Pénzügyi-számviteli ügyintéző Ügyvitel szakmacsoport (16.) Ügyviteli titkár Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (17.) Logisztikai ügyintéző Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év Az intézmény iskolarendszeren kívüli felnőttképzést folytathat. Felnőttképzési nyilvántartási száma: ) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés és használati jog: Az Intézmény működéséhez szükséges ingókat az Intézmény az Egri Főegyházmegye és az Ózd Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján feladatainak ellátásához használhatja. A feladatok ellátására az Intézmény használatára áll az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az helyrajzi számon nyilvántartott, 6960 m2 területű ingatlan, a rajta lévő iskolaépület, és az Intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközállomány. Az Intézmény által használt ingatlanra és a feladatellátáshoz szükséges vagyonra, a vagyon feletti rendelkezés jogára Ózd Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási rendelete és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ valamint az Egri Főegyházmegye között létrejött átadás-átvételi és köznevelési megállapodások az irányadóak. Az Intézmény számára fentiek szerint rendelkezésre állnak a szükséges berendezési és felszerelési tárgyak, taneszközök. 11.) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önálló egyházi jogi személyként, a fenntartó által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján működő egyházi fenntartású köznevelési intézmény. A fenntartó által jóváhagyott költségvetése alapján önállóan gazdálkodó szervezet. Gazdálkodási formakódja (GFO 2012 kód): 552 Egyházi intézmény. Eger, május 27. Dr. Ternyák Csaba érsek alapító 14

15 HELYZETELEMZÉS SWOT a n a l í z i s A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk, Hanem hogy új szemmel nézzük az ismert világot. (Marcel Proust) E r ő s s é g e k: Új épület, tiszta, otthonos környezet (büfé, menza). Kimagaslóan jó tárgyi feltételek (taniroda, számítógépek 100 fölött, nyelvi labor, új könyvtár, digitális táblák, multimédiás eszközök, kondi-terem stb.). Van tanulói és szülői igény a nagy múltú, a térségben jól ismert iskolánk iránt. Innovatív, szakmailag motivált, jól felkészült tantestület (PHARE pályázatok, Leonardo pályázat, e-tananyagírás, előadások, tréningvezetés, továbbképzés, szakértői munka, tananyagfejlesztés, lektorálás stb.). Támogató iskolavezetés (tanulók egyéni tanulási útja, munkatársak karrierterve). Rugalmas képzési rendszer, többéves szakmai, pedagógiai tapasztalat. Rendszeres és jó kapcsolat a térség vállalkozásaival, jól működő kapcsolatrendszer (testvériskolák, közgazdasági szakközépiskolák igazgatóinak munkaközössége, térségi oktatási és közművelődési intézmények, felsőoktatási intézmények ME, EKF, PTE, SZTE). A tanítási, tanulási feltételek rendszeres folyamatos fejlesztése. Hatékony idegen nyelvi képzés (NYEK, ECL). Kimagasló versenyeredmények. Sokirányú tehetséggondozás (SZIKSZI Zenés Színháza, sport). Gondosan őrzött és egyre gazdagodó hagyományrendszer, identitást erősítő programok. G y e n g e s é g e k: Az egységesen kialakított és elfogadott pedagógiai elvekben és eljárásokban időnként tapasztalható következetlenség. Pontatlanság az adatszolgáltatásban, az információk továbbításában. Korlátozott intézményi pénzügyi lehetőségek. Szűkös fejlesztési lehetőség saját forrásból. Az alacsony szülői iskolázottság hatása. A növekvő számú hátrányos helyzetű tanulók esetében a támogató tanulási környezet hiánya a családban. A tanulói motiváció gyengül. Az önálló ismeretszerzés és munkavégzés technikáját ritkán használják a tanulók. Egyre több tanuló küzd szövegértési és számolási képesség hiányával. 15

16 L e h e t ő s é g e k: Tanulási szolgáltatások fejlődése. Informatikai, kommunikációs technológiai elemekre épülő oktatás-módszertan alkalmazása. Tapasztalati úton történő tanulás technikájának elsajátítása. Együttműködési technikák bővítése. Végzett tanulóink esélyei javulnak a szakmai képzési kínálattal, a szakmai képesítést gyakran hasznosítják a diploma megszerzésének folyamataiban. Lehetőség a szakmai mobilitásra, társadalmi esélyegyenlőség javítására. A régióban növekszik az üzleti adminisztráció területén a munkaerőigény, így tanulóinknak nő az elhelyezkedési esélyük. Tervszerű marketing és PR tevékenységekkel, disszeminációval az intézmény népszerűsége tovább növelhető. Külső partnerek felé irányuló kommunikációs csatornák hatékony működtetése. Sikeres pályázatok: humánerőforrás fejlesztése (továbbképzés), tanulók külföldi szakmai gyakorlata, eszközpark fejlesztése. V e s z é l y e k: A térség gazdasági lemaradása negatív hatással lesz az oktatási intézmények működésére. A fluktuáció miatt a lakosság összetétele kedvezőtlenül változik. Az RFKB/MFKB által meghatározott szakképzési irányok és arányok nehezen hangolhatók össze a tanulói és szülői igényekkel, az intézmény képzési kínálatával. A pénzügyi nehézségek leszűkítik a pedagógusok továbbképzési és önképzési lehetőségeit, nehézséget okoznak az eszközpark működtetésében. 16

17 SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK A tantestület és az iskola működését segítő dolgozók, a tanulók. Az iskola olyan intézmény, ahol a munkavégzés "célja" és "tárgya" a gyermek, "eszköze" pedig a tanár, aki személyiségének teljes apparátusával vesz részt a munkában. Az iskola sikeressége elsősorban az ott dolgozó embereken - felkészültségükön, akaratukon, szándékukon múlik. A hivatásukat kiemelkedő színvonalon művelő tanárok munkáját semmi mással nem lehet pótolni, hisz a bennük rejlő gyerekszeretet, fáradhatatlanság, szaktárgyaikban való eredményes munka, a tanítványok emberi értékeinek tisztelete követendő példa. Komoly munkát, kiemelkedő sikereket csak jól összeszokott, együttműködni tudó, hasonló nevelési elveket követő, megfelelő önbizalommal rendelkező tantestülettel és segítőkész, feladatukat pontosan, igényesen végző intézményi dolgozókkal lehet elérni. Stabil, ambiciózus, lélekben is fiatal tantestületünk, kiemelkedően megbízható és precíz munkát végző adminisztratív dolgozóink fel tudják vállalni a jelen és a jövő feladatait. Hisszük, hogy egy oktatási intézmény milyenségét elsősorban nem a falak életkora, hanem az ott dolgozók felkészültsége, elkötelezettsége határozza meg, és a SZIKSZI-ben ebben a vonatkozásban sincs lemaradás. Iskolánkban 30 pedagógus álláshely van, nem jellemző a fluktuáció. Az összehangolt, összeszokott tantestület csapatmunkában dolgozik. A tantestületben jó a nemek megoszlása (közel 1/3-a férfi), arányos a kor szerinti megoszlás, jól tudnak együtt dolgozni a harmincasok, negyvenesek és ötvenesek. Rendszeres a tapasztalatátadás, segítjük egymás munkáját. Az iskolavezetés mindig szívesen fogadta a valamikor nálunk tanult diákok kollégaként való visszatérését. Ez erősíti az intézményünkre köztudottan jellemző családias légkört. Kollégáink rábeszélés nélkül élnek a rendszeres képzés, továbbképzés, önképzés lehetőségével. A továbbképzéseket eddig anyagilag is támogattuk, ezt tervszerű ütemezés nélkül nem lehetett volna megvalósítani. A felettes vagy külső szervek által felkínált (többnyire ingyenes) akkreditált képzésekre mindig van jelentkező. Helyben is szerveztünk tanfolyamokat fő részvételével normatívát, ill. pályázati támogatást felhasználva (interaktív tábla használata; angol nyelvtanfolyam; minőségügyi képzés; életpálya-tervezés stb.). A Sajó-menti TISZK által kínált sokirányú továbbképzési lehetőséget is maximálisan kihasználtuk. Pedagógusaink más oktatási-képzési intézmények felkérésére vállalnak előadásokat, tréningeket, prezentációkat; részt veszünk tananyagfejlesztésben (PHARE-program, NSZFI megbízás, TISZK bizottságok, MNB Pénzügyi Oktatási Programja); tananyagok lektorálásában, szakképzési programok kidolgozásában; közép- és emelt szintű érettségi és szakmai vizsgaelnöki feladatok ellátásában, tanirodai multiplikátorok képzésében. 17

18 Iskolánkban a nem pedagógus alkalmazottak száma is a fenntartói előírásoknak megfelelő. A gazdasági, ügyviteli munkakörben dolgozók számítógépes ismeretek nélkül nem tudnák teljesíteni az évről évre csak szaporodó adminisztrációs feladatokat, adatszolgáltatási kötelezettségeinket. Ők is részesei a folyamatos képzésnek, önképzésnek. Az Út a munkába program keretében közcélú foglalkoztatottak is munkalehetőséget kaptak intézményünkben. Tanulólétszámunk a kedvezőtlen demográfiai változások ellenére nem csökken. 17 tanulócsoport indítására van engedélyünk. Van nyelvi előkészítő évfolyamunk (NYEK). Közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos orientációban, majd szakmai alapozásban részesülnek diákjaink, a 2011/2012. tanévtől a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció növelte az intézményi kínálatot. A szakképző évfolyamon három szakmai képzésből választhatnak tanítványaink: Marketing- és reklámügyintéző; Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Ügyintéző titkár. Bár létszám tekintetében nincsenek beiskolázási gondjaink, de a jelentkező tanulók tudásszintje, tanulási motiváltsága, számolási készsége, szövegértési kompetenciája érezhetően egyre gyengébb. A felvételi írásbeli átlagpontszámai ugyan nem mutatnak szignifikáns eltérést az elmúlt években, de a szórás egyre nagyobb, és azt tapasztaljuk, hogy a 9. évfolyam tanulói mind nehezebben birkóznak meg a tantárgyi követelményekkel, munkafegyelmük laza, tanulási, magatartási problémák adódnak. Iskolaközösségbe való beilleszkedésük aránylag zavartalan. A szakképző osztályok indítása során mindig sok a bizonytalansági tényező, többségében a nálunk érettségiző tanulókra számíthatunk. Egyre nagyobb azon tanulók száma, akik a második szakképesítés megszerzésére is iskolánkba jelentkeznek. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozás sokirányú (egyéni foglalkozás, felzárkóztatás, differenciált foglalkozás, korrepetálás), széles a kínálatunk a jelentős számú tehetséges diákok számára is (versenyeztetés, emelt szintű fakultáció, pályázatírás, projektmunka, SZIKSZI Zenés Színháza, nyelvvizsgázási lehetőség az intézményben stb.). Ifjúságvédelmi munkánk tervszerű, céltudatos. Mindig fontos feladatnak tartottuk, hogy olyan újdonságba kezdjünk, amit egy oldalról a szakma igényelt, más oldalról, amelyben tanáraink olyan munkájára volt szükség, amely megmozgatta tantestületünk szinte valamennyi tagját. Munkatársaink együttműködési igénye és képessége az energiaforrása a máig is tartó szakmai innovációs folyamatoknak. Az akkreditált felsőfokú szakképzés kifuttatása mellett kidolgoztuk az OKJ és SZVK követelményei szerinti szakmai programunkat, középpontba állítva az ügyviteli titkári és a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést, valamint a környéken egyedül hirdettünk marketing- és reklámügyintézői szakmát. Ez utóbbi képzési lehetőséget az új OKJ megszünteti, így helyére a logisztikai ügyintézői képzést tervezzük. Mindhárom érettségire épülő képzésünk a jövőben emelt szintű képzésnek minősül. A nyelvi előkészítő osztály indítása nem csak az angol vagy német szakos és informatikát tanítók számára jelentett nagy kihívást, mert a készségfejlesztő órák makro- és mikroterveinek kidolgozása, a követelmények és tanulási módszerek összehangolása valamennyi munkaközösségünk számára jelölt ki új feladatokat. 18

19 Négy éve 1-1 órát idegen nyelven is tartunk informatikából. Ma már van rálátásunk az egész folyamatra. A 2009-ben először érettségiző NYEK-es osztály nagyon jó érettségi eredménnyel (átlag 3,96; több vizsgatárgyból 4,0 fölött) zárta tanulmányait, az iskolai átlagot túlszárnyaló a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók aránya (58%). A NYEK-es osztályok tanulói egyre nagyobb számban produkálnak jeles előrehozott érettségit idegen nyelvből, sikeres nyelvvizsga-bizonyítványok igazolják elvárásainkat és munkánkat től az általános iskolákban német nyelvet tanulók csökkenő létszáma miatt angol nyelvet tanulnak a diákjaink, második idegen nyelvként pedig németet től lehetőséget adtunk a francia nyelv választására is. ECL nyelvvizsgáztatási jogosultságunkat hitelesíttettük 2009-ben. Az akkreditációs folyamat, a vizsgák szervezése és lebonyolítása csapatmunkát igényel, amelyben a nyelvszakosoké a főszerep, de nélkülözhetetlen valamennyi dolgozónk részvétele (felügyelet, marketingmunka), a titkárság segítőkész és pontos adminisztrációs munkája (jelentkezések fogadása, továbbítása, vizsgabeosztások, jelentések készítése, pénzügyi elszámolások), az oktatástechnikus tevékenysége. A nyelvvizsgahely működtetésének hozadéka, hogy növekszik iskolánk ismertsége és elismertsége, egyre több diákunk és ózdi fiatal tesz sikeres nyelvvizsgát, ugyanakkor a város középiskoláinak szaktanáraival is élőbbé válik kapcsolatunk. Összehangolt csapatmunkát igényelt az IMIP, a Házirend, az SZMSZ kiegészítése, átdolgozása. Megvizsgáljuk alapdokumentumaink koherenciáját. Kidolgoztuk a pedagógus teljesítményértékelés szempontrendszerét, eljárásrendjét, ezt kiegészítettük a teljes dolgozói kör értékelési szempontjaival, majd megvalósítottuk és pályázati támogatásból anyagilag is elismertük az érintettek munkáját. (Mindhárom beadott pályázatunk sikeres volt, kiváló és jó minősítéssel.) Priorizált minőségcéljainkhoz újabb folyamatleírásokat rendeltünk. Aktualizáltuk partnerlistánkat, elégedettségmérést végeztünk (kérdőív). Felülvizsgáltuk minőségirányítási rendszerünk működésének elveit, irányait, szervezeti elemeit, az ellenőrzés és értékelés területeit, módszereit, gyakoriságát, az irányított önértékelés lépéseit, az intézményi önértékelés szempontjait. A végzett munka hozzáadott értéke, hogy többet és biztosabbat tudunk meg iskolánkról, határozottabban kirajzolódik belső és külső énképünk, új kommunikációs csatornákat működtetve szorosabbá váltak, válnak partnerkapcsolataink, tervezettebbé, értékelhetőbbé, szabályozottabbá az iskolai folyamatok. Minden év tavaszán az országos és helyi szervezésű mérési eredményeinket - különös tekintettel az országos kompetenciamérést összegző FIT-jelentésre - közösen elemezzük, értékeljük (összehasonlító elemzés, problémalista, okfeltárás). Együttes döntésünk jelenik meg a deklarált fejlesztési célokban, sikerkritériumokban. Csapatmunkában készül el a fejlesztési terv. A szülőket, fenntartót tájékoztatjuk a jó eredményekről (minden évben az országos átlag felett teljesítünk, szövegértésből kimagasló az eredményünk), a fejlesztési törekvésekről. Az azonos szakos kollégák együttműködése sokat erősödött a kétszintű érettségi folyamatában. A moduláris szakképzésre, vizsgáztatásra való felkészülés csapatmunka nélkül lehetetlen. 19

20 Együttműködésen alapul környezet- és egészségnevelési programunk megvalósítása is. A drogprevenciós órákat a feladatra továbbképzéseken felkészített, tanúsítványokkal rendelkező kollégák tartják, munkájukat az ifjúságvédelmi felelős elhivatottan, felkészülten koordinálja, irányítja. Team-munka eredménye a megyei Pályaválasztási kiállítások és az országos és nemzetközi Tanirodai kiállítások sikere. A 2007/2008. tanévben elnyertük az országos tanirodai konferencia és szakmai tanácskozás szervezésének jogát. Minden résztvevő és érintett fél rendkívül elismerően szólt munkánkról őszén az OKM és az MNB döntése alapján elnyertük, és azóta is őrizzük a Pénziránytű iskola címet. A cím magas szintű elismerést jelent azon iskolák számára, amelyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkájuk keretében kiemelkedően magas színvonalon képviselik a gazdasági nevelés, a pénzügyi kultúra értékeit. Csapatmunkát feltételez a POP stratégia és program aprópénzre váltása. Többszintű együttműködési képességünk kapott teret a Sajó-menti TISZK TÁMOP projektjének megvalósítása során. Ott voltunk minden kilométerkőnél : szakmai vezetés, bizottsági munka, e-tananyag kidolgozása, modultérkép készítése, részvétel továbbképzéseken, konferenciák szervezése, dokumentumok véleményezése, rengeteg adatszolgáltatás, szakképzési támogatás szerzése, eszközfejlesztési igények összehangolása, képzési irányok kijelölése, személyes és társas kompetenciák mérése a 9. évfolyamon. A TIOP projekt menedzsmentjével együttműködve eszközparkunkat korszerűsítettük. A tanórán kívüli tevékenységekben (tanulmányi, műveltségi, sportversenyek), a szabadidős programokban (DÖK), az iskola hagyományait gazdagító rendezvényekben (szakmai nap, zenei bemutatók), a testvériskolák fogadásában és a Leonardo-projekt által támogatott külföldi szakmai gyakorlatok szervezésében (svéd, szlovák, német) is jelen van a csapatmunka. Az eltelt ciklusban még minden évben sikerült egy-egy új beruházást és IKT eszközbeszerzést megvalósítani. A legújabb beszerzéseink: zsúrkocsi, WIFI routerek, (a tornatermi prezentációkhoz) nagyobb teljesítményű projektor, vetítővászon, bizonyítványnyomtató, laptop. Együttműködést igényel ennek a tanulást támogató korszerű környezetnek és feltételrendszernek a megteremtése is: forrásfeltárás, pályázatírás, a beszerzés, kivitelezés irányítása, szervezése, megvalósítása, monitoring. Együttműködést kínál a felhasználás is (PowerPointban készült óravázlatok, feladatbankok, Qwizdom szavazó-rendszer az értékelésnél). Összehangolt munkát igényel a digitális napló vezetése. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Iktatószám:7/2016 ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, i, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. félemelet 1. Az intézmény fenntartója:

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben