Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: /2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi Dr. Balthazár Éva engedélye H A T Á R O Z A T A Szegedi Vízm Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.) továbbiakban Zrt. részére a Szeged, Méntelepi Fehér-tó rehabilitációjához a megadom. környezetvédelmi engedélyt A tevékenység ismertetése: A Méntelepi Fehér tó 110 ha vízgy jt területér l származó, évi m 3 mennyiségben keletkez csapadékvizet megfelel tisztítás után a jelenleg lefolyástalan, a Szegedi Vízm vek Zrt. üzemeltetésében lév befogadó Méntelepi Fehér-tóból, szabályozott üzemi vízszint mellett az egykori szegedi téglagyári anyagnyer helyeken kialakult, állandó vízhiánnyal küzd horgászati célra fenntartott tavakba való átvezetéssel hasznosítják. A horgásztavak egymással összeköttetésben állnak. A Méntelepi Fehér tóba a vízgy jt területen összegyülekez szennyezett csapadékvizek REWOX típusú kombinált iszap- és olajfogó berendezésen való átvezetéssel érkeznek. 1. számú iszap- és olajfogó m tárgy EOV koordinátái: X= Y= számú iszap- és olajfogó m tárgy EOV koordinátái: X= Y= A betervezett olajfogó m tárgyak tisztítási hatásfoka: TPH=50 g/l A vízátvezetés nyomvonala a következ : Méntelepi Fehértó Szivattyúakna (Flyght C típusú merül szivattyú) 1050 fm, 150 mm, KPE földalatti nyomóvezeték Keramit horgásztó Meglév gravitációs átvezetés Tejes horgásztó Meglév gravitációs átvezetés Gumis horgásztó A felesleges vizeket extrém id járás esetén a Repül téri csatornába vezetik, melynek befogadója a Maty-éri tározó. Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Honlap:

2 2 A Méntelepi Fehér tó üzemeltet je: A Keramit horgásztó üzemeltet je: A Tejes horgásztó üzemeltet je: A Gumis horgásztó üzemeltet je: A Repül téri csatorna üzemeltet je: A Maty-éri tározó üzemeltet je: Szegedi Vízm Zrt. Szegedi Herman Ottó Horgász Egyesület. Szegedi Herman Ottó Horgász Egyesület. Szegedi Herman Ottó Horgász Egyesület. Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat. Nemzeti Kajak-Kenu és Evez s Olimpiai Központ Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet A vízelvezetés fontosabb ki- és belépési EOV koordinátái: A nyomóvezeték belépési pontja a Keramit tóba: X= Y= A Repül téri f csatorna kilépési szelvénye: X= Y= A Repül téri f csatorna belépési szelvénye a Matyéri tározóba: X= Y= A térségben extrém id járáskor esetenként maximum m 3 vizet kell naponta a tavakból a Repül téri f csatornába juttatni. A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat nyilatkozata szerint a Repül téri f csatorna alkalmas a felesleges vizek kártétel nélküli elszállítására. A tó mederfenékr l m 3 kotrási medd eltávolítását tervezik. A mederanyagot reprezentatív pontokon bevizsgálták, a bevizsgált szennyez anyagok, koncentrációja a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet számszer sített (B) szennyezettségi határérték alattiak. Az iszap eltávolítás el tt a tóban a fenékiszapot Bioclen TM Lake/Pond Clarifier nev baktérium kombinációval kezelik, mely által az iszap szervesanyag-tartalma jelent sen csökken. A kezelés eredményeként az iszap várható térfogata m 3 lesz. A tóban baktérium kultúrával kezelt iszapot hidromechanizációval távolítják el, majd hidrosztatikus sz réssel 360 m 3 -es polipropilén konténerekben víztelenítik. A sz rletet a tóba visszavezetik. A víztelenített kezelt iszapot a tó Keleti és Nyugati medrében kialakításra kerül weatland (2 x m 2 ) és a tó központi részébe tervezett ökosziget (40-60 m átmér ) kiépítésénél helyezik el, hasznosítják. A tó eliszapolódásának és csatornák visszaduzzasztásának megszüntetésére a tó fenékszintjét további 50 cm-rel csökkentik, az iszap kitermelésén felül a tó fenékszintjér l agyag mederaljzatot is kitermelnek, mintegy m 3 mennyiségben. A mederfeneket képz kitermelésre kerül agyagot a tó Keleti és Nyugati területén kialakításra kerül weatland és a tó központi részébe tervezett ökosziget kiépítésére, valamint partrendezésre kívánják felhasználni. Az átvezetett víz min ségét rendszeres mérésekkel ellen rzik. A vízmin ség ellen rzése két helyre tervezett vízmin ségi szonda beépítésével történik. Méntelepi Fehér tó Déli oldalán lév szivattyúaknában. Keramit horgásztó Déli oldalán a vasúti áteresznél. El írások: Az engedélyesnek a tevékenység folytatásához vízjogi létesítési engedélyt kell beszereznie, a kérelemnek meg kell felelni a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet vonatkozó el írásainak, és hatályos jogszabályokon alapuló környezetvédelmi tervfejezetet kell tartalmaznia. Vízvédelem: 1. A Méntelepi Fehér-tóba vezetett vizek vízszennyez anyagai koncentrációinak, illetve a Méntelepi Fehér-tóból átvezetett, további befogadókba kormányozott vizek vízszennyez

3 3 anyagai koncentrációinak a jelenleg hatályos 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet el írásait kell kielégíteniük. Az el tisztítás különböz m szaki megoldásokkal elfogadható, amennyiben az onnan befogadókba kerül átvezetett vizek vízszennyez anyag koncentrációi kielégítik a számszer sített határértékeket. 2. A befogadók üzemeltet i nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 3. A felszíni vizek min ségének védelmében be kell tartani a 220/2004. (VII. 21.) Korm és 5. (1) bekezdésében foglaltakat: Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett a) határértéknek megfelel, b) határérték alatti e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.. 4. A tevékenységgel nem okozhatnak a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet számszer sített (B) szennyezettségi határértéknél kedvez tlenebb állapotot a földtani közegben és felszín alatti vízben. 5. A Méntelepi Fehér tóból kitermelt fenékiszap csak a Méntelepi Fehér tó medrében helyezhet el. Amennyiben a kotrási medd végleges elhelyezéséhez a kiszikkadt iszap elszállítására van szükség, a tervezett tevékenység csak a vonatkozó hatósági engedély beszerzésével végezhet. 6. Az építés ideje alatt a hatályos környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokat be kell tartani. 7. Károsodás vagy szennyezés esetleges bekövetkezése esetén a felügyel ségünkre való bejelentés mellett az engedélyes (Szegedi Vízm Zrt.) köteles annak lokalizálásáról, megszüntetésér l és elhárításáról intézkedni. 8. Az átvezetett víz vízmin ségének ellen rzésére monitoring rendszert kell üzemeltetni a kiadásra kerül üzemelési vízjogi engedélyben foglaltak szerint. 9. Gondoskodni kell a felesleges vizek átvezetésér l, és meg kell akadályozni azok ellen rzés nélküli kijutását a Méntelepi Fehér tó területér l. 10. Vízmin ségi kárelhárítási tervet kell készíteni, melyet a felügyel ségre be kell nyújtani. Az elkészített tervben foglaltaknak megfelel en kell a szükséges beavatkozásokat elvégezni rendkívüli események esetén. 11. A Méntelepi Fehér tó üzemelési tervét, üzemelési szabályzatát elfogadásra a felügyel ségnek be kell nyújtani. Leveg védelem: 12. A tevékenység során a diffúz kiporzást a lehet legkisebb mérték re kell visszaszorítani. 13. A szállítási útvonalakat szükség szerint nedvesítéssel pormentesíteni kell. 14. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyez désekt l (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megel zésére. 15. Az iszapkezelés során az elérhet legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró b z kerüljön a környezetbe. 16. Az iszap víztelenítésének megkezdéséig le kell telepíteni a dokumentációban szerepl, az iszapvíztelenít szomszédságába tervezett b zmegköt szorbenst kijuttató rendszert. 17. Az iszap víztelenítésének idején, a tevékenységb l származó b zkibocsátást figyelemmel kell kísérni, és az automatikus üzemelés, b zmegköt szorbenst, valamint a környezeti leveg be kijuttató rendszer m ködését biztosítani kell. Hulladékgazdálkodás: 18. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven veszélyes hulladék esetén a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. -ában és 3. sz. mellékletében meghatározott módon gy jteni. 19. Amennyiben a helyreállítási munkálatok során keletkez hulladékokat nem a keletkezés helyszínén hasznosítják, akkor annak kezelése csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkez telephelyen történhet.

4 4 20. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el. Ennek értelmében: - amennyiben a rehabilitációs munkálatok során kitermelt nem szennyezett föld (talaj, kotrási medd ) helyszíni felhasználására vagy feltöltésként való hasznosítására nincs lehet ség, azt vagy bezárt hulladéklerakók rekultivációjához, vagy üzemel hulladéklerakón takarórétegként lehet felhasználni. 21. A rehabilitáció során csak hulladéktól mentesített partoldalra helyezhet ki talaj, kotrási medd. 22. A tóban kialakított földanyag tárolóba kizárólag a tófenék mélyítése során kitermelt talaj helyezhet el. 23. A keletkez hulladék csak engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek adható át. 24. A keletkez hulladékokról a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet el írásai szerinti adatszolgáltatást kell a felügyel ség felé teljesíteni. 25. Egyebekben a veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a települési hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben, az egyéb nem veszélyes hulladékok esetén a évi XLIII. törvényben el írtakat kell betartani. Természetvédelem: 26. Az iszap víztelenítéséhez a dokumentációban szerepl I. változatot elfogadjuk (hidrosztatikus sz rés). A kitermelt iszapot a tó partján legalább 2 napig deponálni kell. Ezen id alatt az iszapból el kerül védett állatokat össze kell gy jteni, és gondoskodni kell a már kikotort tórészbe történ visszajuttatásukról. 27. Az iszapeltávolítási munkálatokat lehet leg a madárvonulási id szak után és a madarak fészkelési id szaka el tt kell végezni (novembert l márciusig). 28. A rehabilitáció során gondoskodni kell a tó legalább 2 oldala mentén több, egymás közelében meghagyandó, m átmér nádfoltok meghagyásáról, amelyek alakja megközelít leg kör alakú. 29. A kikotort, víztelenített iszapból a dokumentációban megadott módon, a tó közepén szigetet kell létrehozni. Szakhatóságok állásfoglalásai: 1. ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének /2008. sz. állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megkeresésére, a Szegedi Vízm Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.) engedélyesnek, a Méntelepi Fehér-tó rehabilitációja ügyében indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban, - környezet-egészségügyi szempontból - az alábbi kikötéseket teszem: 1. A tervezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy a lehet legkisebb mérték környezetterhelést és környezet-egészségügyi kockázatot idézzen el. 2. A tevékenységb l származó szennyez anyag kibocsátás mérséklését szolgáló intézkedésekkel biztosítani kell a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített légszennyezettségi határértékek teljesülését. 3. A tevékenység során keletkez veszélyes hulladékok gy jtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásainak megfelel módon kell végezni. 4. Maradéktalanul be kell tartani, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet vonatkozó el írásait.

5 5 5. A tevékenységb l származó zajterhelés a védend létesítmények homlokzatánál nem haladhatja meg a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértéket. 6. A veszélyes anyagokról és készítményekr l, illet leg azok változásairól a vonatkozó jogszabályi el írásoknak megfelel en bejelentést kell tenni az ÁNTSZ területileg illetékes Kistérségi Intézete felé. 7. A veszélyes anyagokat és készítményeket úgy kell tárolni és felhasználni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák. 2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda 490/4001/001/2008. sz. állásfoglalása: A Szegedi Vízm Zrt. megbízása alapján a Szeged, Méntelepi Fehér tó rehabilitációja környezeti hatásvizsgálatára vonatkozó dokumentációt (Vízpart Kft.) megvizsgálva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletet módosító 201/2007. (VII. 30.) Kormányrendelet 1. (2) bekezdése alapján az alábbiakat nyilatkozom: Megállapítottam, hogy a tárgyi munka sem m emléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lel helyet nem érint. Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. -a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül el, a régészeti örökség védelme érdekében err l a területileg illetékes múzeumnak (Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Tel.:06-62/ ) bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidej leg, a talált leleteket a felel s rzés szabályai szerint meg rizve, lehet séget biztosítva a munkálatokkal érintett terület átvizsgálására, illet leg az esetlegesen el kerül régészeti jelenségek feltárására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 3. Szegedi Körzeti Földhivatal /2008. sz. állásfoglalása: A Szegedi Körzeti Földhivatal az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Hatósági Osztály által a Szegedi Vízm Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.) és a Vízpart Kft. által benyújtott Szeged III. kerület 25877/2 ingatlant érint környezetvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatos ügyében term földvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadja. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság határozata ellen nyújtható be. 4. Szeged JMV Címzetes F jegyz jének (Építési iroda) 01/2530/2010. sz. állásfoglalása: Hivatkozott számú megkeresésére, a Szeged Dorozsmai úti un. Méntelepi -Fehér-tó rehabilitációval érintett Szeged 25877/2, 25874/9 és a 25874/3 helyrajzi számú területekre környezethasználati engedély kiadásához szükséges építésügyi szakhatósági hozzájárulást megadom. 5. Szolnoki Bányakapitányság SZBK/3537/2/2008. sz. állásfoglalása: A Vízpart Kft. (6727 Szeged, Irinyi J. u. 1.) elkészítette a tárgyi létesítmény környezeti hatásvizsgálati dokumentációját, és azt benyújtotta engedélyeztetés céljából az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségre. A Felügyel ség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdése alapján megkereste a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6 6 Szolnoki Bányakapitányságát, mely, mint az adott ügyben területileg illetékes els fokú bányászati és földtani szakhatóság a dokumentáció áttanulmányozása alapján meghozta a következ szakhatósági állásfoglalást. A benyújtott dokumentációt elfogadjuk, szakhatósági hozzájárulásunkat az alábbi feltétellel adjuk meg: 1. A tómeder és a kapcsolódó csatornák kotrásánál keletkez kitermelt mederanyagot a tervekben foglaltak szerint használhatják fel. 2. A tervezési terület bányaszolgalmi és vezetékjogi érintettsége esetén a létesítmény üzembentartójának a jogait biztosítani kell. 3. Amennyiben a kotrás alkalmával a tómederb l szennyezett anyag kerülne ki, úgy annak elhelyezésekor biztosítani kell, hogy a földtani közeg ne szennyez djön. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, ez csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg (2004. évi CXL. tv. 45. (2)). 6. Csongrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 254/2008/H. sz. állásfoglalása: Talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást megadom a Méntelepi - Fehér-tó rehabilitációja Környezeti Hatástanulmány környezethasználati engedélyezési eljáráshoz, a Szegedi Vízm Zrt. -Szeged, Tisza Lajos krt megbízásából, a VÍZPART Mérnöki, Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -Szeged, Irinyi J. u. 1.- által készített dokumentuma alapján, az alábbi kikötések mellett: o Amennyiben a kotrási iszapot term földre tervezik kihelyezni, úgy a évi CXXIX. törvény 49. értelmében be kell szerezni talajvédelmi hatóságtól az engedélyt. o A kotrási iszap, term földön talajvédelmi engedély nélkül, nem helyezhet el. o Depónia term földön nem helyezhet el. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. 7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3601/95/2008. sz. állásfoglalása: Értesítem, hogy a Szegedi Vízm Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. sz.) Szeged, Méntelepi Fehér-tó rehabilitáció környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyében, mint polgári védelmi szakhatóság, a tárgyi engedély megadásához hozzájárulok. A szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. Jelen határozat érvényességi ideje: a joger re emelkedést l számított 5 év. Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban el írt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

7 7 A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. (4) bekezdése szerint: Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelent s módosítást jelent változtatások három év alatt együttesen elérik a 2. (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles jelenteni a felügyel ségnek. Ezekben az esetekben a felügyel ség a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. A határozat ellen a kézhezvételt l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. I N D O K O L Á S A Szegedi Vízm Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.) a Szeged, Méntelepi Fehér-tó rehabilitációja tárgyában környezeti hatástanulmányt (tervez : Vízpart Kft Szeged, Irinyi J. u. 1.) nyújtott be július 29-én a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a továbbiakban R. 3. sz. melléklete 82. pontja ( Felszíni vizek közötti vízátvezetés (ha az átvezetett víz a vízadó tó közepes, ill. a vízadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 20%-át egy év alatt meghaladja) alapján. Az ügyfél a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklete IV/20.5. pontja szerinti Ft összeg igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A felügyel ség az el zetes vizsgálati eljárást lefolytatta, annak eredményeként a december 11- én kelt, /2006. sz. határozatában hatásvizsgálat végzését írta el a kavicsbányára vonatkozóan. A benyújtott hatásvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az tartalmilag és formailag megfelel R sz. mellékletében megadott feltételeknek. A tevékenység helyszíne belterület, ezért fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy lakosságot zavaró z ne kerüljön a környezetbe. A b z csökkentésére alkalmazásra kerül b zmegköt szorbenst a környezeti leveg be juttató rendszer az elérhet legjobb technikának megfelel. A tevékenységb l származó zajszint a zajterhelési határértéket nem haladja meg. Külön zajcsökkent intézkedések nem szükségesek. A szegedi Méntelepi Fehér-tó belterületen található, országos jelent ség védett természeti területet nem érint. A tó jelenleg mocsár m velési ágú, közel 5 ha nagyságú nádas, területén természeti értéket képvisel védett fajokkal (ásóbéka Pelobates fuscus, Vöröshasú unka Bombina bombina, kecskebéka Rana esculenta, zöld varangy Bufo viridis, nádi rigó Acrocephalus turdoides L., foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus, cserreg nádiposzáta Acrocephalus scirpaceus, fokozottan védett törpe gém Ixobrychus minutus), valamint a közeli védett területek madárvilága által kedvelt pihen -, táplálkozó hely. A feltételek betartásával a tó rehabilitáció nem ellentétes a természet védelmér l szóló évi tv. 43. (1) bekezdésében foglaltakkal: Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, él -, táplálkozó-, költ -, pihen - vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A mikroorganizmusokkal történ vízmin ség javítást elfogadjuk, az természetvédelmi érdeket nem sért. Mindezek figyelembe vételével a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóságok állásfoglalásainak indokolása:

8 8 1. ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség szakhatósági állásfoglalást kért a tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárásban. A szakhatósági véleményezésre megküldött dokumentációt áttanulmányoztam és a tapasztaltak alapján, a fenti kikötésekkel hozzájárultam. Szakhatósági közrem ködésem során figyelembe vettem a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, a 213/2001.(XI. 14.) Korm. rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, a 8/2002. (III. 22.) Köm-EüM együttes rendelet, a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet, a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, valamint a évi XXV. törvény vonatkozó el írásait. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bekezdésére figyelemmel, a környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdése, valamint 12. számú melléklet 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet 21 (2) bekezdés (a) pontjában biztosított hatósági jogkörben, a 2. számú mellékletben megállapított illetékességgel adtam ki, alkalmazva a KET vonatkozó el írásait. 2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Iroda: Állásfoglalása indokolást nem tartalmazott. 3. Szegedi Körzeti Földhivatal: A fenti iktatószámon a Szegedi Körzeti Földhivatalhoz benyújtásra került az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Hatósági Osztály által mellékelt Szeged III. kerület 25877/2 hrsz-ú belterületi ingatlant érint környezetvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatos ügyirat. Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az érintett földrészlet m velési ága kivett mocsár, a környezetvédelmi hatásvizsgálati tervdokumentációban megjelölt ingatlan term földet nem érint. Felhívjuk a kérelmez figyelmét, hogy amennyiben term föld más célú hasznosítására kerülne sor, úgy a term föld igénybevétele el tt a term föld védelmér l szóló évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az illetékes körzeti földhivataltól köteles kérni a term föld más célú hasznosításának engedélyezését, egyszeri földvédelmi járulék megfizetése mellett! A szakhatósági állásfoglalás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján került kiadásra. A jelen állásfoglalás csak az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Hatósági Osztály által mellékelt Szegedi Vízm Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.) és a Vízpart Kft. által benyújtott Szeged III. kerület 25877/2 ingatlant érint környezetvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatos ügyiratra vonatkozik, nem használható fel és nem is helyettesíti az egyéb kapcsolódó engedélyezési eljárásokat. 4. Szeged MJV Címzetes F jegyz je (Építési Iroda): Az érintett Szeged 25877/2, 25874/9 és a 25874/3 helyrajzi számú ingatlanokra kért szakhatósági állásfoglalást az engedélyez hatóság környezethasználati engedélyezés ügyében. A kérelem tárgyát képez ingatlant a többször módosított 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata (SZESZ) Egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetés erd célú zónába (Ee) sorolja.

9 9 A terület els dlegesen a közcélú egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetés erd használat céljára szolgál. A m 2 -t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 5%-os beépítettséggel az erd rendeltetésének megfelel építmények helyezhet k el. A beépített területekhez legfeljebb 2-szer nagyobb közhasználat el l elzárt terület tartozhat. Az így igénybe vett telekrészen kívüli területek a közhasználat el l nem zárhatók el. Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t, kivéve a kilátó építményeket, melyek magasságát és elhelyezését egyedileg az adottságok figyelembevételével kell az Önkormányzati Tervtanács állásfoglalásának ismeretében az építési hatóságnak meghatároznia. A területen hulladékudvar kialakítható. Jelen ügyben hatóságom hatáskörét és illetékességét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésér l és m ködési feltételeir l szóló, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapította meg. 5. Szolnoki Bányakapitányság: A hozzájáruláshoz adott els feltétel a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) l/a -án alapul.,,az építésre, a tereprendezésre, illetve vízgazdálkodási célból végzett mederalakításra hatósági engedéllyel rendelkez a tevékenysége során kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyében meghatározottak szerint felhasználhatja, vagy külön jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve üzletszer en használhatja, vagy értékesítheti". A terv szerint a kitermelt mederanyagot a helyszínen helyezik el. A kitermelt ásványi nyersanyag üzletszer hasznosítására, vagy értékesítésére nem kerül sor. Amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag üzletszer hasznosítására vagy értékesítésére mégis sor kerülne, úgy a Bányakapitányság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy abban az esetben más el írásokat kell alkalmazni, ezért kéri a Bányakapitányság, hogy a fenti feltételt az engedélyben rögzíteni szíveskedjenek. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálata során ásványi nyersanyag eltulajdonításának gyanúja merül fel, a bányafelügyelet büntet eljárást kezdeményez. Jogosulatlanul az folytat bányászati tevékenységet a Bt. 41. (1) bekezdés c) pontja alapján, aki külön jogszabályban el írt hatósági engedély nélkül vagy attól eltér en folytatott tevékenysége során ásványi nyersanyagot termel ki." A Vhr. 25. (1) alapján a Bt ában foglalt rendelkezéseken alapid bírság összegének fels határa forint. Ha a bírság kiszabásának alapját képez jogellenes állapotot a kötelezett a kit zött határid re nem szünteti meg, vagy a jogsértést ismételten elköveti, a bírság ismételten is kiszabható. Az ismételt bírság fels határa forint.'" A vízjogi létesítési engedély alapján megvalósult munka átadására a Szolnoki Bányakapitányságot meg kell hívni. Az átadást követ 8 napon belül a végállapotot bemutató térképet a Bányakapitányság részére meg kell küldeni. A térkép alapján el kell számolni a kitermelt, felhasznált (értékesített ásványi) nyersanyag mennyisséggel ásványi nyersanyag fajtánként. A rendelkez rész 2. pontjában foglaltakat a Bt a, valamint a vonatkozó részek indokolják. A rendelkez rész 3. pontjában foglaltakat a Bt. 44. (1) q pontjának figyelembevételével írtuk el, mivel az 5 ha-os tó területére es 5 db iszap mintát nem tekintjük a teljes iszap mennyiségre reprezentatívnak, sem vertikális, sem horizontális kiterjedés tekintetében. Javasoljuk, hogy az iszap biológiai kezelését követ en újabb mintavételezések során ellen rizzék a visszamaradó anyag min ségét, mely alapján az elhelyezésére vonatkozóan a 3. feltételben foglaltakat érvényesíteni lehet. Mindezekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint határoztunk. A szakhatósági állásfoglalást a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény, valamint a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtuk ki.

10 10 6. Csongrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Hatósági Osztálya a /2008. iktatószámú levelében kérelemmel fordult hatóságunkhoz a Méntelepi - Fehér-tó rehabilitációja Környezeti Hatástanulmány környezethasználati engedélyezéséhez szükséges talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadásáért. A VÍZPART Mérnöki, Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által készített hatástanulmány megfelel a évi CXXIX. törvény 43. pontjában leírtaknak: (1) Beruházásokat, valamint term földön folytatott, vagy term földre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környez term földön a talajvéd gazdálkodás feltételei ne romoljanak. (3) A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környez term föld min ségében kárt ne okozzanak. A hatástanulmány részletesen foglalkozik a talajt ér hatásokkal. Részletesen kidolgozza a kotrási iszap elhelyezésének lehet ségeit is. Egyik elhelyezési lehet ségként vázolja fel a kotrási iszap term földön történ elhelyezését. A leírtaknak megfelel en, talajvédelmi szempontból hozzájárulok a környezethasználati engedély kiadásához, a fenti kikötések mellett. A szakhatósági állásfoglalást a évi CXXIX. törvény, valamint a évi CXL. törvény el írása alapján adtam ki környezethasználati engedélyezési eljáráshoz. 7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Szakhatósági állásfoglalásom az alábbi tényálláson alapul: A környezeti hatástanulmányban foglaltak megfelelnek a hatályos polgári védelmi jogszabályoknak. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le az eljárást. A KET 45. -ának (2) bekezdése tartalmazza a fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseket. Hatásköröm és illetékességem az évi LXXIV. törvény 25. (2) bekezdése, valamint a 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet 11. (1) bekezdés k) pontja és a 314/2005 (XII. 25.) Kormány rendelet 8. (4), 12. sz. melléklet 2. (ia) pontján alapul. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében foglaltak szerint a felügyel ség az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: A felügyel ség a kérelem benyújtását követ en szeptember 5-én honlapján közzétette a hatásvizsgálatra vonatkozó közleményt, ezzel egyidej leg megküldte a közleményt Szeged MJV Jegyz jének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételr l. Továbbá a Délmagyarország helyi napilap szeptember 5-i számában a felügyel ség közleményt jelentetett meg a kérelem benyújtásáról február 25-én közmeghallgatásra került sor, melynek id pontjáról szintén a Délmagyarország napilapban jelent meg hirdetmény január 28-án. A február 25-én tartott közmeghallgatáson észrevételek nem hangzottak el. Ezt a felügyel ség jegyz könyvben rögzítette és a jegyz könyvet megküldte az érintetteknek. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi engedélyr l szóló határozat egy példányát megküldöm Szeged MJV Címzetes F jegyz jének azzal, hogy haladéktalanul, de legkés bb öt napon belül gondoskodjon annak közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon való közzétételér l. A évi CXL. évi tv. 78. (6) bekezdése szerint a döntés közlésének napja az a nap amelyen azt kézbesítették, szóban vagy távközlési eszköz útján, illetve elektronikus úton közölték. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követ tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

11 11 A tv. 80. (5) bekezdése szerint hirdetményi kézbesítés esetén a hirdetmény kifüggesztésének és levételének napját az iraton meg kell jelölni. A fentiek alapján a határozat joger sítéséhez amely a levételt követ naptól számított 16. napon történik kérem a közszemlére tett határozat levételér l szóló záradék visszaküldését felügyel ségünknek. A határozatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése a) pontja alapján hoztam meg. A felügyel ség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bekezdése és a 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. Kapja: 1. Szegedi Vízm Zrt, Szeged, Tisza L. krt Vízpart Kft., Szeged, Irinyi J. u ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete, Békéscsaba, Pf Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szeged, Berlini krt Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Szolnok, Templom u Csongrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Hódmez vásárhely, Rárósi út Szeged MJV Önkormányzat Címzetes F jegyz je, Építési Iroda, Szeged, Széchenyi tér Körzeti Földhivatal, Szeged, Kálvária sgt Szeged MJV Önkormányzat Címzetes F jegyz je, Ügyfélszolgálati Iroda, Szeged, Széchenyi tér Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Iroda, Szeged, Pf.: ATI-KTVF, Hat. Nyt. 12. ATI-KTVF, Irattár Szeged, március 1. Kardos Sándor igazgató megbízásából: Csókásiné dr. Király Anikó s. k. hatósági engedélyezési irodavezet

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben