Apor Vilmos Katolikus Főiskola ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2011 TANÍTÓ SZAK ÁTK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Főiskola ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2011 TANÍTÓ SZAK ÁTK"

Átírás

1 Apor Vilmos Katolikus Főiskola ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2011 TANÍTÓ SZAK ÁTK Matematika: 1. Halmazműveletek és logikai műveletek értelmezése, kapcsolatai és ezek bemutatása konkrét feladatokkal. Halmazfogalom alakítása az alsó tagozaton. Nyitott mondatok fajtái és megoldási módjaik. Matematikai nyelv és jelölés az alsó tagozaton. A gondolkodás és a nyelv (beszéd) fejlődésének pszichológiai vonatkozásai. 2. A természetes szám fogalmának kialakítása (felépítése). A negatív egész számok és a törtszámok fogalmának előkészítése az alsó tagozaton. (A számkörbővítés szükségessége, követelményei, módjai). Az eszközhasználat pszichológiája. 3. Alapműveletek tanítása az alsó tagozaton. A szóbeli és írásbeli műveletek. /A műveletek értelmezései, kapcsolatuk, tulajdonságaik/. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozaton. 4. A binér reláció fogalma, tulajdonságai, megadási módjai és ezek megjelenése az alsó tagozaton. A tanórán kívüli matematikai nevelés lehetőségei. 5. A függvény fogalmának alakítása, a függvényszerű gondolkodás. A sorozat, mint speciális függvény. A geometriai transzformációk, mint függvények. A koordináta rendszer. A taneszközök használata a fenti témakörben. 6. Szöveges feladatok megoldásának szakaszai és ezek megvalósulása az egyes osztályokban. Matematikai modellek /számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, nyitott mondat stb. felhasználása a problémamegoldásban. Siker és kudarc hatása a motiváltságra. 7. A kombinatorika főbb problémái. A kombinatorika tanítása alsó tagozaton. Valószínűségi problémák, véletlen tömegjelenségek törvényszerűségeinek felfedeztetése. A differenciáltfejlesztés lehetőségei a kombinatorikai feladatok segítségével. 8. A térszemlélet fejlesztésének módjai az alsó tagozaton. Síkidomok és testek tulajdonságai és ezek tanítása. Geometriai transzformációk térben és síkban, és azok tanítása alsó tagozaton. Matematikai játékok szerepe a nevelésben. 9. A mérés fogalma, szerepe a számfogalom kialakításában és a mennyiségek megismerésében. A mértékrendszer és számrendszer. A mérési eredmények feldolgozása. Korszerű munkaformák a matematika tanításában.

2 Természetismeret: 1. A környezetismeret tantárgy helye és jelentősége az alsó tagozatos nevelés- oktatás cél- és feladatrendszerében. A tantárgy komplexitása. Koncentráció a tárgyon belül és más tárgyakkal. A kisiskolások világképe. 2. A környezetismeret tantárgyban rejlő nevelési lehetőségek felismerése és azok megoldásának módja a tantervi témák feldolgozása során. A nemzeti azonosságtudat kialakítása a környezetismeret órán. Természetszeretetre és a környezetvédelemre való nevelés lehetőségei a 6-10 éves gyermekek számára. 3. Az 1-3. osztály környezetismeret tananyagának feldolgozásához szükséges tanulói ismeretszerző, kutató módszerek és az ehhez kapcsolódó tanítói feladatok. Az algoritmus szerepe a tanítás folyamatában. 4. A környezetismeret tanításában alkalmazható szervezeti formák jellemzői. A tanulmányi séták és kirándulások szerepe az ismeretszerzés, - alkalmazás folyamatában 1-4. osztályig. Az erdei iskola múltja, jelene és jelentősége. 5. A környezeti nevelés szerepe, feladata és megvalósítási lehetőségei az 1-4. osztályban. A környezetismeret órákon alkalmazható taneszközök ismertetése és felhasználásának módja. Testnevelés és sport: 1. A testnevelés fogalma, célja és eszközei. A testgyakorlatokkal kapcsolatos élettani és lelki folyamatok. A természetes gyakorlatok jellemzése. 2. A testgyakorlatok tartalmának és formájának elemzése. A testi képességek és fejlesztésük módja. A gimnasztikai alapformájú gyakorlatok jellemzése. 3. A testnevelés oktatásának módszerei. A gyakorlás megszervezése, gyakorlatok vezetése, segítségadás. 4. A mozgástanulás szakaszainak elemzése. Játékelmélet, általános iskolai játékok felosztása, játékok vezetésének módszerei. 5. A tanító szakmai felkészültségének és személyiségének szerepe a testnevelés oktatásban. Az óravázlat és tanmenetkészítés módszere, felkészülés a testnevelés órára. Az órán kívüli szabadidős sporttevékenységek. Technika: 1. Az anyagok és alakításuk egy témakörének feldolgozása. Szerkezet, tulajdonságok, előállítási technológia, megmunkálási módok, felhasználási lehetőségek. Az életkori sajátosságoknak megfelelő műveletsor megtervezése szabadon választott munkadarabhoz kapcsolódóan. 2. Műszaki kommunikáció módja és eszközei. Jelképek alkalmazása technika órákon. Szimbólumokban történő gondolkodásmód kialakítása. Egyezményes rajzi jelek, szabványos jelölések megismertetése. 3. Az építő elemekkel végzett gyakorlatok és a műszaki ábrázolási ismeretek kapcsolata.

3 A kisiskolás tanulók térszemléletének (térlátásának) fejlesztése. Építés síkban, építés térben. A modell szerepe az oktatásban. 4. A technika tantárgy célja, feladatai, sajátosságai. Az akarati cselekvés pszichológiai elemzése. Az értékelés sajátosságai. 5. Módszerek, munkaszervezési formák. Kreativitás és problémamegoldás. Korszerű technikai szemlélet megalapozása. Ének-zene: 1. A zenei nevelés célja és feladata, Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei alapján. Az iskolai képzés előzményei. 2. A tankönyvek dalanyaga (gyermekdal, népdal, műdal), a daltanítás különböző lehetőségei. 3. A zenei elemek tudatosításának módja, megtanításuk sorrendje a különböző tankönyvsorozatokban. 4. A zenei készség fejlesztés folyamata, a készségek kialakításának módja, a fejlesztés területei, konkrét példák bemutatásával. Az e-tananyagok felhasználása az ének-zene órákon. 5. A tudatos zenehallgatás, mint a hangszín forma - stílusérzék fejlesztésének eszköze. Az ének-zene óra megtervezése a NAT-tól az óravázlatig. Vizuális nevelés: 1.A vizuális nevelés célja, feladata, jelentősége, interdiszciplináris jellege a közoktatás paradigmaváltásának tükrében A személyiség és képességfejlesztés - kulcskompetenciák- tervezése és megvalósítása: a tananyagstruktúra specifikuma, szervezési metodikák, foglalkozások sajátos feltételrendszere, eszközei. Az e-learning lehetőségei a vizuális nevelésben. 2. A vizuális kommunikáció fogalma, a vizuális üzenet, közlemény a közlés szándéka szerinti fajtái, jellemzői. (a művészi-esztétikai célú emocionális tartalmú közlések, és a nem művészi célú, racionális tartalmú közlések.). 3. A vizuális kommunikáció kialakulása a gyermekrajz fejlődés - a 6-10 éveseknél, a vizuális képességek pedagógiai kibontakoztatásának hatása a személyiségfejlődésre. 4. A komplex művészeti nevelés és komplex vizuális nevelés lényege és különbözősége, lehetőségei a személyiségközpontú pedagógiai gyakorlatban. A gyakorlatközpontú múzeumpedagógia és az iskolai vizuális nevelés együttműködési lehetőségei. 5.A képző- és iparművészeti alkotások szerepe, a szakrális művészet, a népművészet jelentősége a vizuális nevelés folyamatában, a személyiségfejlesztésben. A szemléltetés mint személyiségfejlesztés, jelentősége és módjai a nevelés oktatás folyamatában.

4 Magyar nyelv és irodalom: 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, részterületei az 1 4. osztályban. 2. Az olvasás mint nyelvhasználatai mód fajtái. Az olvasástanítás pedagógiai, pszichológiai kérdései. A napjainkban használatos olvasástanítási módszerek. 3. Az olvasástechnika fejlesztése. A szövegértő olvasás feltételei, fejlesztésének lehetőségei. A szövegelemzés szerepe az integrált anyanyelvi nevelésben. Önművelési szokások alakítása. 4. A kézírás elsajátításának élettani és pszichológiai feltételei. Az elnyújtott és késleltetett írástanítás lényege. Eljárások az írástechnika és az írás eszközi használatának fejlesztésére. 5. A kommunikáció képességének jelentősége a szocializációs folyamatban. Az élőbeszéd továbbfejlesztésének feladatai és eljárásai. 6. A nyelvhasználati módok integrálása az írásbeli szövegalkotásban. A fogalmazástanítás célja és feladatai. Irányzatok a fogalmazástanítás történetében. 7. A funkcionális nyelvszemlélet érvényesülése a nyelvtanításban. A nyelvtani fogalom kialakításának lépéssora. A nyelvtani fogalmak tudatosítása elnyújtott ismeretszerzéssel. 8. A beszédművelés jelentősége a nyelvhasználati módok fejlesztésében. A helyesírás-tanítás feltételei. A helyesírás fejlesztésének eljárásai. A tanulók helyesírásának megítélése. 9. Az oktatás-nevelés folyamatának tervezése a magyar nyelv és irodalom tantárgyban. Tanulásirányítás és képességek fejlesztése a felzárkóztatástól a tehetséggondozásig. Ellenőrzés, értékelés, osztályozás a magyar nyelv és irodalom tantárgyban. 10. A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program tananyagrendszerének jellemzői. A pedagógus szerepe a program tevékenységrendszerében.

5 MŰVELTSÉGTERÜLETEK Matematika: 1. A halmazelmélet és a matematikai logika alapvető fogalmai. Műveletek és tulajdonságaik. Összefüggések a matematikában.. A halmaz és a logika kapcsolata. Az összefüggés-felismerő képesség fejlesztése.a tevékenység szerepe, az anyanyelv és a matematikai nyelv szerepe a matematika tanításában. Jelölések bevezetése, szerepe. 2. A fogalmak kiterjesztése, a számfogalmak és a műveletfogalom bővítése során. A valós számkör. Számelméleti alapismeretek. Oszthatóhatóság, prímszámok. Nevezetes összefüggések, kongruenciák 3. Egyenletek, egyenlőtlenségek. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Egyenletek ekvivalens átalakításai. Diofantikus egyenletek. Többféle megoldás és megoldási mód keresése. Szöveges feladatok szerepe a gondolkodás fejlesztésében. A szövegértő olvasás jelentősége, fontossága a matematika órákon 4. Alkotások térben és síkban. A tér és sík kapcsolata.. Geometriai alapismeretek. Térelemek. Kölcsönös helyzetek. Testek, testek származtatása. Szabályos testek. Mindennapok geometriája.. A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei..axiómarendszerek a geometriában 5. Relációk, függvények, sorozatok. Geometriai transzformációk, mint függvények. A függvényfogalom átfogó, egységesítő szerepe a matematikában és tanításában. Matematikai modellek. Koordinátarendszer. Tantárgyi koncentrációk a függvények tanítása során 6. Ok-okozati összefüggések feltárása, a jelenlévő kapcsolatok elemzése, konkrét függvénykapcsolatok vizsgálata (függvénytranszformációk). A legfontosabb tapasztalatok összefüggése, érzékeltetése. Relációk, függvények, sorozatok, geometriai transzformációk. 7. A kombinatorika és a valószínűségszámítás elemei. Kombinatorikai alapfogalmak. Problémahelyzetek szerepe a matematika tanulásban. Problémák megértése. A kombinatorikus gondolkodásmód fejlesztésének és lehetőségeinek bemutatása konkrét feladatokon keresztül. Természetismeret: 1. A természettudományi módszerek. Konkrét feladaton keresztül mutassa be egy-egy felhasználását éves korú gyermekek részére. 2. A Föld gömbhéjas szerkezetének felépítése. Felszíne jellemzői, védelmük, és ezek tanítása 6-12 éves korban. 3. Magyarország tájegységei és azok bemutatása földrajzi algoritmus alapján. Adott lakóhely bemutatása. Magyarország helye Európában. 4. Virágos növények (nyitvatermők, zárvatermők) szervezeti felépítése, a környezethez való alkalmazkodás formái (származás, környezet, testfelépítés, életműködés kapcsolata). Tanításuk módszerei és eszközei. Mérgező és ehető gombák, gyógynövények.

6 5. Gerinctelen és gerinces állatok szervezeti felépítése, a környezethez való alkalmazkodás formái, származás, környezet, testfelépítés, életműködés, viselkedés kapcsolata. Tanításuk módszerei és eszközei. "Nemszeretem" állatok. 6. Környezet, környezeti tényezők. A levegő és a víz fizikai, kémiai tulajdonságai, a levegő-, és vízszennyeződés hatása az élővilágra. A környezetvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Az erdei iskola szerepe a környezeti nevelésben. 7. Energiaszükséglet, energiatermelés, energiaátalakítások. Szén, nitrogén, oxigén körforgása a természetben. Emberi beavatkozások és következményei. Műanyagok a környezetben. Szemét és hulladék, újrahasználat, újrahasznosítás. 8. Környezet, környezeti tényezők az egyed feletti organizációs szinteken. Globális környezeti problémák. A természet szeretetére nevelés az iskolában. Informatika: 1. Az informatika tanterv általános és részletes követelményei a 6. évfolyam végéig, alternatív tantervek, tanmenetek elemzése. 2. Tanterv, tanmenet, óravázlat egysége, az informatika óra felépítése és szerkezete (ismeretátadás, rögzítés, visszacsatolás, és értékelés) egy példán levezetve. 3. Motivációs lehetőségek az informatika órán. Új fogalmak kialakításának lépései, összefüggések megláttatása, gyakorlati példa alapján. Választható módszerek, munkaformák és szemléltetési módszerek. 4. Alapvető informatikai alapfogalmak. Információ, adat, jel, kódolás, kódrendszerek, információ mennyiség. Egymásra épülő informatikai fogalmak összefüggései és kialakításának lépései és módszerei az általános iskolában. 5. A számítógép és környezete. A számítógép mint rendszer. Elemi kezelési ismeretek. Bekikapcsolás. Alapvető billentyűzet és egérhasználat. 6. Az operációs rendszerek és elemi használati készségének kialakítása az általános iskolában. Az adattárolás rendszere a számítógépen, adatkeresés és rögzítés, könyvtárhasználat. 7. A számítógépes ügyvitel elemei. A gépi írástudás és olvasás. Szövegszerkesztési, dokumentum-készítési készség kialakításának, fejlesztésének gyakorlati lehetőségei és módszerei. 8. A számítógépes rajzolási alapkészségek fejlesztése az informatika órán. Logo programozási nyelv alkalmazása a geometriai készségek fejlesztésére. 9. A számítógép-hálózat és használatának kialakítása az általános iskolában. Információk gyűjtése a hálózatról. Böngészőprogramok alkalmazása. Az . Internet, virtuális világveszélyei.

7 10. Az informatika általános oktatási alkalmazásának lehetőségei. Az informatika, mint az oktatás tárgya, az oktatási folyamat segédeszköze, az oktatásszervezés kiszolgálója. Oktató programok fajtái. A szimuláció és a játék. Számítógép a tanári munkában. E-learning. Ember és társadalom: Tételsor január, keresztfélév 1. Az antik embereszmény. 2. A középkor művelődéstörténeti értékei 3. A reneszánsz szellemisége, a reneszánsz ember 4. A barokk kora. 5. Az európai polgári fejlődés, különös tekintettel a művészetek fejlődésére a 19. században. 6. Európai magyarság, magyar európaiság. 7. A globalizáció természetrajza Ember és társadalom: 1. Az antik embereszmény. Milyen antik értékek közvetítése fontos nevelési cél az általános iskola 5-6. osztályában? Milyen módszerekkel érhető el? 2. A középkor művelődéstörténeti értékei. Mutassa be, hogy az adott témakörön belül milyen lehetőségek vannak a tanulók ismeretszerző képességeinek fejlesztésére? 3. A reneszánsz szellemisége, a reneszánsz ember 4. A barokk kora. 5. Az európai és magyar polgári fejlődés, különös tekintettel a művészetek fejlődésére a 19. században. Milyen módszerek segíthetik a tananyag elsajátítását? 6. Európai magyarság, magyar európaiság. Fejtse ki, milyen módszerek alkalmazása célszerű az adott témakörben! 7. A globalizáció előnyei és hátrányai (Multikultúra interkultúra- inkultúra). A jelenség elemzésekor, értelmezésekor hogyan lehet a tantárgyi koncentrációt megvalósítani! 8. A magyar társadalom tagolódása és életmódja a 20. század első felében. Testnevelés és sport: 1. A testnevelés fogalma, célja és eszközei. A testgyakorlatokkal kapcsolatos élettani és lelki folyamatok. A természetes gyakorlatok jellemzése.

8 2. A testgyakorlatok tartalmának és formájának elemzése. A testi képességek és fejlesztésük módja. A gimnasztikai alapformájú gyakorlatok jellemzése. 3. A testnevelés oktatásának módszerei. A gyakorlás megszervezése, gyakorlatok vezetése, segítségadás. 4. A mozgástanulás szakaszainak elemzése. Játékelmélet, általános iskolai játékok felosztása, játékok vezetésének módszerei. 5. A tanító szakmai felkészültségének és személyiségének szerepe a testnevelés oktatásban. Az óravázlat és tanmenetkészítés módszere, felkészülés a testnevelés órára. Az órán kívüli szabadidős sporttevékenységek. 6. A futó mozgások technikája, a futó mozgások összefüggései különböző sportágakkal. (atlétika, torna, labdajátékok ) 7. Dobások, dobómozgások technikája, előkészítő és rávezető gyakorlatok oktatásának módszere, felhasználása különböző sportágakban. 8. Ugrások, az ugrások előkészítése, oktatásának módszere és alkalmazása különböző sportágakban. ( torna, labdajáték, atlétika) 9. A tanult mozgásformák alkalmazása a testnevelési játékokban. A játékok felosztása, oktatásának módszere. Az általános iskola 1-6. osztályának játék anyaga. 10. Az úszás fajtái oktatásának módszere. Vízhez szoktatás gyakorlatai, levegővétel oktatása. Az úszás egészségre gyakorolt hatása Vizuális nevelés 1.A vizuális nevelés célja, feladata, jelentősége, interdiszciplináris jellege a közoktatás paradigmaváltásának tükrében A személyiség és képességfejlesztés - kulcskompetenciák- tervezése és megvalósítása: a tananyagstruktúra specifikuma, szervezési metodikák, foglalkozások sajátos feltételrendszere, eszközei. Az e-learning lehetőségei a vizuális nevelésben. 2. A vizuális kommunikáció fogalma, a vizuális üzenet, közlemény a közlés szándéka szerinti fajtái, jellemzői. (a művészi-esztétikai célú emocionális tartalmú közlések, és a nem művészi célú, racionális tartalmú közlések.). 3. A vizuális kommunikáció kialakulása a gyermekrajz fejlődés - a 6-10 éveseknél, a vizuális képességek pedagógiai kibontakoztatásának hatása a személyiségfejlődésre. 4. A komplex művészeti nevelés és komplex vizuális nevelés lényege és különbözősége, lehetőségei a személyiségközpontú pedagógiai gyakorlatban. A gyakorlatközpontú múzeumpedagógia és az iskolai vizuális nevelés együttműködési lehetőségei.

9 5.A képző- és iparművészeti alkotások szerepe, a szakrális művészet, a népművészet jelentősége a vizuális nevelés folyamatában, a személyiségfejlesztésben. A szemléltetés mint személyiségfejlesztés, jelentősége és módjai a nevelés oktatás folyamatában. 6.A vizualitás jelentősége a megismerés folyamatában, az affektív(érzelmi) és kognitív (értelmi) nevelésben. A vizuális nevelés tantárgyközi szerepe. 7. A kulcskompetenciák kialakítása és fejlesztése a vizuális nevelés által. A kreativitás tartalmi jegyei. Az alkotás szerepe a gyermeki személyiségfejlesztésben. 8. A személyiség és képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a tanmenet mikrotanterv A vizuális kultúra tanmenet mint a pedagógus személyes programja A vizuális nevelés sajátos feltételrendszere, a tanítói és a tanulói munka eszközei és segédletei. 9.A vizuális nevelés módjai, a vizuális kultúra óra tervezésének speciális jellemzői a személyiség és képességfejlesztés megvalósítására. Adaptivitás és konstruktív pedagógia lehetőségei a vizuális nevelésben. 10.Munkaformák változatai, alkalmazásuk lehetőségei a vizuális nevelés folyamatában a személyiség- és kreativitás fejlesztésére. Pedagógiai értékelési módok, típusok a vizuális nevelésben. Ének-zene: (műveltségi terület) 1. A zenei nevelés célja és feladata, Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei alapján. Az iskolai képzés előzményei. 2. A tankönyvek dalanyaga (gyermekdal, népdal, műdal), a daltanítás különböző lehetőségei. 3. A zenei elemek tudatosításának módja, megtanításuk sorrendje a különböző tankönyvsorozatokban. 4. A zenei készség fejlesztés folyamata, a készségek kialakításának módja, a fejlesztés területei, konkrét példák bemutatásával. Az e-tananyagok felhasználása az ének-zene órákon. 5. A tudatos zenehallgatás, mint a hangszín forma - stílusérzék fejlesztésének eszköze. Az ének-zene óra megtervezése a NAT-tól az óravázlatig. 6. A zene alapelemei: a dallam és a ritmus. Az abszolut és a relatív rendszer, hangsorok a trikordtól a dodekafoniáig. Együtthangzási lehetőségek: hangközök, hármas és négyes hangzatok. 7. A középkor, a reneszánsz és a barokk korszak jellegzetes műfajai, legjelentősebb szerzői és legfontosabb műveik, a kerettanterv követelmény rendszere, a zenehallgatás-zeneirodalom témakörben. 8. A klasszikus, a romantikus korszak és a XX. század jellegzetes műfajai, legjelentősebb szerzői és legfontosabb műveik, a kerettanterv követelmény rendszere a zenehallgatászeneirodalom témakörben.

10 9. A magyar népzene különböző stílusai, a magyar műzene a XIX és a XX. században, megjelenésük az első hat osztály anyagában. 10. A közösségi éneklés, a kórusmunka jelentősége, a karvezetői tevékenység. A művek kiválasztása, a próbák megtervezése, a műsorszerkesztés és a szereplések. Magyar nyelv és irodalom: 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, részterületei az 1 6. osztályban. 2. Az olvasás mint nyelvhasználatai mód fajtái. Az olvasástanítás pedagógiai-pszichológiai kérdései. A napjainkban használatos olvasástanítási módszerek. 3. Az olvasástechnika fejlesztése. A szövegértő olvasás feltételei, fejlesztésének lehetőségei. A szövegelemzés szerepe az integrált anyanyelvi nevelésben. Önművelési szokások alakítása. 4. A kézírás elsajátításának élettani és pszichológiai feltételei. Az elnyújtott és késleltetett írástanítás lényege. Eljárások az írástechnika és az írás eszközi használatának fejlesztésére. 5. A kommunikáció képességének jelentősége a szocializációs folyamatban. Az élőbeszéd továbbfejlesztésének feladatai és eljárásai. 6. A nyelvhasználati módok integrálása az írásbeli szövegalkotásban. A fogalmazástanítás célja és feladatai. Irányzatok a fogalmazástanítás történetében. 7. A funkcionális nyelvszemlélet érvényesülése a nyelvtanításban. A nyelvtani fogalom kialakításának lépéssora. A nyelvtani fogalmak tudatosítása elnyújtott ismeretszerzéssel. 8. A beszédművelés jelentősége a nyelvhasználati módok fejlesztésében. A helyesírás-tanítás feltételei. A helyesírás fejlesztésének eljárásai. A tanulók helyesírásának megítélése. 9. Az oktatás-nevelés folyamatának tervezése a magyar nyelv és irodalom tantárgyban. Tanulásirányítás és képességek fejlesztése a felzárkóztatástól a tehetséggondozásig. Ellenőrzés, értékelés, osztályozás a magyar nyelv és irodalom tantárgyban. 10. A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program tananyagrendszerének jellemzői. A pedagógus szerepe a program tevékenységrendszerében. 11. A nyelvtantanítás tartalma, tevékenységformái az 5 6. osztályban. 12. Kommunikációs ismeretek az 5-6. osztályban. 13. Az irodalmi nevelés céljai, feladatai és tevékenységformái az 1 6. osztályban. Az olvasóvá nevelés lehetőségei

11 14. Az irodalom szerepe a személyiségfejlesztésben. A műértés képességének fejlesztése epikus művek elemzésével. 15. Az irodalmi művek elemzésének szempontjai, a műelemző órák típusai. A műértés képességének fejlesztése lírai művek elemzésével. 15. Irodalomtanítási programok, tankönyvcsaládok az 5 6. osztályban. Angol nyelv: 1. Motivational differences. Success in language learning. Extrinsic and intrinsic motivation 1.1 How can you ensure students continuing interest in the language programme? 1.2 Why are some students successful at language learning whilst others are not? 1.3 What is the difference between integrative motivation and instrumental motivation? 2. Class management: The role of the teacher. 2.1 Describe the two types of assessment and the two types of feedback. 2.2 In your opinion what is the most important and difficult role of the teacher? 3. Class management : Student groupings 3.1 Why do you think groupwork is important? 3.2 What approach would you adopt to putting students in pairs? 3.3 What is your attitude to students use of their mother tongue? 4. Reading as a Cognitive Progress 4.1 Explain the cognitive view of reading. 4.2 What is lexical access? 5. Reading in a Second Language 5.1 Are fluent first language reading and fluent second language reading different? 5.2 How can reading teachers help their students learn to read a second language? 6. Role Play. Role play in language learning 6.1 What is role play? Is role play for language learning or language practice? 6.2 In what way can you consider role play as a communicative technique? 7. Learning Theories and Approaches (Behaviorism, Cognitivism, Acquisition and Learning, Task-Based Learning, Humanistic Approaches, Self-Directed Learning etc.) 7.1 Is conditioning an important part of learning? 7.2 What is a balanced activities approach? 8. Content-Based Second Language Instruction 8.1 What does content represent in content-based programmes? 8.2 Compare and highlight the differences between the holistic approach and the skills approach 8.3 What would you consider when planning for the integration of language and content instruction?

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM () 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, részterületei az ban 2. Az anyanyelvi tudás mibenléte, továbbfejlesztésének összefüggése

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (I. félév)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (I. félév) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (I. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak támogatni,

Részletesebben

Záróvizsga tételek Anyanyelvi tantárgypedagógiából 2013.

Záróvizsga tételek Anyanyelvi tantárgypedagógiából 2013. Anyanyelvi tantárgypedagógiából 1. Az anyanyelvi nevelés feladata- és tevékenységrendszere, mint a személyiségfejlesztés egyik eszköze. A kulcskompetenciák fejlesztése. A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK 2014/2015. tanév Tanító szak ÁLTALÁNOS KÉPZÉS

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK 2014/2015. tanév Tanító szak ÁLTALÁNOS KÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÉPZÉS 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, mint a személyiségfejlesztés eszköze. Az integrált anyanyelvi nevelés jellemzői 2. Az olvasás fogalma, folyamata. Az olvasástanítás

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

ANGOL NYELV MŰVELTSÉGI TERÜLET ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

ANGOL NYELV MŰVELTSÉGI TERÜLET ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ANGOL NYELV MŰVELTSÉGI TERÜLET 1. Az idegen nyelvek tanításának tanulásának módszertani és megközelítésbeli változásai (Grammar-Translation, Audio-Lingual, Communicative Approach) 2. Az idegen nyelvek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 3. Tantervi követelmények A tanítási-tanulási folyamat rendszeralkotó tényezői Képzési inputok (tanterv, kurzustartalmak) Transzformáció (oktatási folyamat)

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben