A magyar környezetgeofizika európai mércével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar környezetgeofizika európai mércével"

Átírás

1 A magyar környezetgeofizika európai mércével Az MTA Földtudományok Osztálya által szervezett Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk földtudományi problémái című nyilvános osztályülésre az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság korreferátumát készítette: Szarka László MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron Gyulai Ákos Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszék, Miskolc Verő László Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Budapest Rövid összefoglalás A környezetgeofizika (a geofizikának geo-környezet vizsgálatára kifejlődött ága) leginkább más tudományterületekkel és szakmákkal együttműködve képes csak közvetlen társadalmi, regionális, vagy gazdasági szükséglet kielégítésére, azaz valamilyen az EU által elismert hiány ( gap ) betöltésére. A tanulmány áttekintést ad a magyar geofizika azon évi eredményeiről, amelyek a lokális-, regionális- és globális geo-környezet megismerésével kapcsolatosak. A bemutatott ábrák annak érdekében, hogy a geofizika lehetőségeit minél szélesebb körben megismertethessük elektronikus formában is hozzáférhetők. A magyar környezetgeofizika bázisa erős; a tudomány és a szakma színvonala meghaladja az európai uniós átlagot. A magyar tudományos versenyképesség megtartása azt kívánja, hogy meglévő értékeinket, elsősorban saját önálló szemléletünket az európai integráció folyamatában is megőrizzük. Az írás a MTA X. Osztálya által május 9-én szervezett nyilvános osztályülésen elhangzott előadáshoz (Meskó, 2001) fűződő korreferátum alapján készült. Bevezetés A geofizika egy igen bonyolult közeg: a Föld fizikai tulajdonságainak térbeli eloszlását vizsgálja, egyrészt a tudományos megismerés sajátos, szabad útján, másrészt a mindenkori társadalmi elvárásoknak megfelelően. Az utóbbi vonatkozásban egy időben beszéltünk nyersanyagkutató, majd bányászati geofizikáról, aztán mérnökgeofizikáról, s most ahogyan az emberiség egyre inkább aggódik környezetéért a környezettudományi-környezetvédelmi jellegű geofizikai kutatás és feltárás vonatkozásában környezetgeofizikáról beszélünk. Amikor az Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk földtudományi problémái című akadémiai előadóülésen a környezetgeofizikát választottuk ki témaként, azt fejezzük ki, hogy a környezet megóvása érdekében végzett munkánkat kívánjuk most előtérbe állítani. A környezetgeofizika kifejezés a saját nyelvükön meggyökeresedett environmental geophysics, géophysique d environnement, Umweltgeophysik magyar fordítása, bár a

2 fellelhető piciny eltérések (a. környezetgeofizika, b. környezet-geofizika, c. környezeti geofizika) még egységesítést kívánnak. A környezetgeofizika kezdetben mindenütt a szilárd Föld felszínközeli térségének vizsgálatát jelentette, hiszen a szennyeződés nagy részének a végállomása éppen ez a térrész. A környezettudományi-környezetvédelmi célú megközelítés azonban hamar megmutatkozott a globális és regionális léptékű geofizikában is. Sokak szerint bár ebben még a hazai geofizikusok is megosztottak a környezetgeofizikában is beszélhetünk lokális, regionális és globális felosztásról. (Érdekes adalék, hogy a környezetgeofizika orosz megfelelője az ún. ekológicseszkaja geofizika, azaz ökológiai geofizika. Az elnevezés valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy a környezeti problémák felismerése Oroszországban később, de már minden léptékben egyszerre jelentkezett.) Megjegyzendő, hogy a különböző országokban nem csak a környezet, hanem a geofizika jelentését is eltérően definiálták. A legtágabb értelmezésű észak-amerikai definícióban a geofizika a meteorológiát, geodéziát, sőt a komplex geo-bio környezet kutatását is magában foglalja. Egy sokkal hétköznapibb definíció szerint a környezetgeofizika az, amit a geofizikusok saját tudományterületükből annak tartanak. Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság munkacsoportja a köztestületi tagoktól érkezett anyagokból összeválogatta a legfrissebb és legjellemzőbb környezetgeofizikai példákat: nem csak szűkebb értelemben vett lokális példákat, hanem a regionális és globális megközelítésűeket is. Ezekből mutatunk be egy összeállítást, ezután pedig a magyar környezetgeofizika európai összehasonlítására, teendőink összefoglalására teszünk kísérletet. Globális (G), regionális (R) és lokális (L) jellegű példák G1. Az első példa valójában a globálisnál is általánosabb: a bolygóközi tér vizsgálatát jelentő űridőjárás hosszútávú változásának vizsgálatát jelenti. Feltehető a kérdés: mi közük van e kutatásoknak a környezettudományhoz és az EU-integrációhoz? A leegyszerűsített válasz: a mindennapi élet (pl. a banki műveletek) egyre inkább megkövetelik a műholdak igénybevételét. Egyre fontosabb tehát biztonságos működésük biztosítása ben vezető európai országokkal való együttműködésben jelentős magyar eredmények születtek az űridőjárás hosszú távú változásának kutatásában (Zieger, 2000). G2. Második példánk az ionoszférával kapcsolatos. A nagycenki Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium egyik műszere (ami a Föld-ionoszféra üregrezonátor sajátrezgéseit méri), méltán viseli a globális villámhőmérő neve. Kimutatható volt vele többek között a világ zivatartevékenységének folyamatos növekedése, s ez a globális felmelegedésnek közvetlen indikátora. Az egyedülálló nagycenki adatsor révén a soproni kutatócsoport ben több nemzetközi együttműködés részesévé vált (Sátori, 2001). Ugyanebben az obszervatóriumban egy másik ionoszféra-paraméterben is folyamatos egyirányú változás figyelhető meg: az F2 réteg vastagsága 1963-tól (a megfigyelések kezdetétől) kezdve az üvegházhatás felső légköri jelentkezésének tulajdoníthatóan folyamatosan csökken (Bencze, 2001). R1. Környezetgeofizikának, azaz környezettudományi-környezetvédelmi célú geofizikai kutatásnak tekinthető a földrengés-kockázattal kapcsolatos vizsgálódás: új regionális eredmény e téren, hogy elkészült a Kárpát-medence szeizmikus kockázati térképe (Tóth, 2001), amely a korábbi hazai adatokat az országhatárokat körülvevő környezettel összefüggésben mutatja. Az 1. ábra rávilágít egy olyan magyar sajátosságra, amit EU-tagként

3 is meg kell őriznünk: regionális vizsgálatainkat (föld- és környezettudományiakat egyaránt) minden esetben a Kárpát-medence és környezete egységét szem előtt kell tartva kell végeznünk. R2. Nem elsősorban közvetlen környezettudományi, hanem több ország összehangolt együttműködését megkövetelő földtudományi megismerő projektként, az európaiság jeleként említjük meg a CELEBRATION 2000-t. A Central Europe Lithospheric Experiment Based on Refraction CELEBRATION 2000 egy mélyrefrakciós szeizmikus kísérlet, melynek mérési nyomvonalait láthatjuk a 2. ábrán. A kutatás kitűzött célja az, hogy pontosítsa Középés Kelet-Európa tektonikai, kőzetfizikai viszonyait, lehetővé téve ezzel az alap- és alkalmazott földtani kutatások jelentős előrelépését. A szerkezeti, fejlődéstörténeti problémákon túl például a földrengés-veszélyeztetettség egyes nyitott kérdéseire is választ remélhetünk (Fancsik, 2001). L1. Az elmúlt évben a magyar környezetgeofizikának a közvetlenül felszín alatt lévő térség vizsgálatára bevethető eszköztára új, hazai gyártmányú műszerrel bővült. A khz frekvenciatartományban működő, ún. szonár az iszap vastagságának, rétegződésének vizsgálatával segíti a tavak iszaplerakódási mechanizmusának jobb megismerését, s ezzel igyekszik előmozdítani a tavainkat, főként a Balatont és a Velencei-tavat ért káros környezeti hatások csökkentését (Prónay, 2001). A szonár 2 cm-nél jobb felbontással képes meghatározni a fenék alatti 1-2 m finomszerkezetét. A 3. ábra felső része az iszap kotrás utáni újra lerakódását mutatja egy mintegy 80 m-es szakaszon. Jól láthatók a régebbi kotrási nyomok, amelyeket az iszap részben újra befedett, s középen még az iszap áramlási iránya is felismerhető az aszimmetrikus feltöltődésből és elhordásból. Az ábra alsó része egy kb. 50 m- es szakaszon ábrázolja az árkokat és a visszatöltéseket, ahol az eredeti fenék és azon a mesterséges feltöltés két, jól elkülönülő rétege látszik. Ezek a mérések a Velencei-tavon történtek. L2. Az európai uniós hulladéklerakási szabvány új hulladék-lerakók telepítéséhez 1 m vastag természetes, vizet át nem eresztő réteget határoz meg minimális feltételként, s ennek a rétegnek a szivárgási tényezője maximum 10-9 m/s lehet. Az alkalmas természetes réteg területi feltérképezésére néhány geofizikai módszer kiválóan használható. Új eljárások segítségével ma már olyan részletességgel lehet az elektromos fajlagos ellenállás alapján a rétegsorokat meghatározni, amilyent a 4. ábra mutat (Dobróka et al., 2001). L3. A lokális megismeréshez az ún. mérnökgeofizikai szondázás (amikor kúpban végződő kisátmérőjű rudazatot nyomnak a talajba hidraulikus úton, és eközben mechanikai és nukleáris paramétereket mérnek) nyújt segítséget, amely szintén jelentősen fejlődött, hiszen a szondakivétel után elzáródó ( környezetbarát ) lyukakban még többféle fizikai paramétersort tudnak nyerni (Draskovits, 2001a). L4. A régi hulladéklerakók által okozott szennyeződés megismerése nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában igen jelentős probléma. (Magyarországon több tízezerre tehető az elhagyott hulladéklerakók száma, s ezek nagy részének még a helye sem ismert teljes bizonyossággal.) A taksonyi hulladéklerakó körül végzett geoelektromos tomográfiából (sokféle oldalról gerjesztett és sokféleképpen mért feszültségeloszlásból) az 5. ábrán látható elektromos fajlagos ellenállás-eloszlás rajzolódik ki, ami megadja a lerakott szemét mélységi-, és különböző mélységekben a területi kiterjedését (Varga M., 2001).

4 L5. A fizikai paraméterek időbeli változásának folyamatos megfigyelésére (az ún. monitoring -ra) a Pellérden létesített automatikus radiometriai mérőállomást említjük példaként. A 6. ábra a 222-es radon, a radontermék és a gamma-dózisteljesítmény időbeli változását mutatja mintegy 40 napon keresztül (Berta et al., 2001). A tüskék a zagytározókból származó, kedvezőtlen időjárási feltételek esetén kialakuló felhőkből származnak. A bemutatott példák nagy többségében (talán a radiometriai monitoringot, a szeizmológiát és az űridőjárást kivéve) a környezetgeofizika általában nem önállóan, hanem a föld- és környezettudományok részeként, valamely célfeladat részelemeként tud kielégíteni bizonyos társadalmi, az EU-ban is megfogalmazódó szükségleteket. A geofizikusok számára az EU-elvárás azt jelenti, hogy összehangolt projekt részeként kell színvonalas munkát végezni. Mindez igaz a geofizikai research-re és exploration-re (a tudományos- és a feltáró jellegű kutatásra) is. A magyar környezetgeofizika helyzete európai összehasonlításban A magyar környezetgeofizika háttere Az intézményrendszer, amelyben a magyar geofizika működik (két egyetemi tanszék, egy akadémiai kutatóintézet, egy akadémiai kutatócsoport, egy állami (MGSZ) kutatóintézet és egy sor piac-orientált vállalkozás) lényegében beleillik a világszerte nagyfokú változatosságot mutató intézményrendszerbe. Nincs tehát Európában egyértelműen jó, követendő példa, ami miatt hagyományainkat érdemes lenne feladni. Mércénk az eredményesség, s ne mások követése legyen. Reméljük, hogy nemzetközi összehasonlításban is eredményes működésünk hosszú távon a finanszírozási gondok enyhülését fogja magával hozni. Eredményességünket mutatja, hogy az európai geofizikai tudományos folyóiratok szinte minden évfolyamában van magyar szerző által írt cikk. Illusztrációként két geofizikai (egy általános- és egy alkalmazott) folyóirat 2000-ben megjelent cikkeiből készített statisztikát mutatunk be (7. ábra). A év az Annales Geophysicae-ben, a Geophysical Prospectingben is meglehetősen átlagos volt Magyarország szempontjából: mindkét folyóiratban egyaránt 1-1 magyar tanulmány jelent meg, ahol legalább az első szerző magyar állampolgár (Verő et al. 2000, Szalai és Szarka 2000). (A lakosságszámot figyelembe véve statisztikailag ez nem szégyellnivaló teljesítmény, mert például Ausztria Belgium, Lengyelország, Svájc egyáltalán nem szerepel a sorban. Figyelemre méltó az Egyesült Királyság nagy fölénye és igen elgondolkodtató az elesett állapotú Oroszország második helye. Nem foglalkoztunk az amerikai folyóiratokban megjelent cikkekkel; természetesen ott is születtek publikációk ben magyar szerzőktől.) Értékes tanulmányok látnak napvilágot hazai geofizikai folyóiratokban (Acta Geodetica et Geophysica, Geophysical Transactions, Magyar Geofizika) is, s ezek szakmai értéke nagyobb, mint amilyennek azt külföldön (és a hazai tudománymetriában) el tudjuk ismertetni. Amellett, hogy a Geofizikai Tudományos Bizottság közel 50 köztestületi tagot reprezentál (a geofizikából minősítést szerzettek száma jelenleg mintegy 60), és a kutatói kapacitás mintegy 50 százaléka érinti a környezetgeofizikát, a geofizika legátfogóbb képviseletével és megjelenítésével a mintegy 700 tagot számláló Magyar Geofizikusok Egyesülete foglalkozik. Széles nemzetközi kapcsolata révén (pl. társegyesületi tagság számos

5 európai és más nemzetközi szervezetben, konferenciák szervezése) jelentősen hozzásegíti a magyar geofizikusokat a környezetgeofizika terén végbemenő legfrissebb fejlemények nyomon követéséhez. Környezetgeofizika: tudomány és szakma A tudományban az új összefüggések feltárása a cél, a szakmában ugyanúgy, mint a tudományos adatszolgáltatásban a minőség ellenőrzése és biztosítása, a Quality Control / Quality Assurance (QC/QA) egyre fontosabb, elsőrangú követelmény. A geofizika eladhatóságában kulcskérdés, hogy vajon megvásárolják-e tőlünk azt a szolgáltatást, amiről nincsenek megbízhatósági ismeretek (Salát et al., 1999, Salát, 2001)? A szakmában (egy-egy célfeladat megoldásában) a geofizika többnyire nem önállóan, hanem más szakmákkal (néha egészen távoliakkal) együtt tud eredményt elérni. Ezt bizonyították a geofizikusok által alapított sikeres vállalkozások. A tudományban azonban az integráció, a multidiszciplináris megközelítés mellett a differenciálódás folytatódása (az egyre szűkebb és szűkebb részletek beható vizsgálata) továbbra is tart és tartani fog. A rövid határidős (a választópolgárra gondoló) társadalmi célokat kitűző projektszemlélet az alapkutatási forráselosztókra is ráragadt, és ez (néhány, laikusoknak is látványos témától eltekintve) nem kedvez a földtudományoknak, így a geofizikának sem. Az efféle felszínes tudományirányítás mélyebb összefüggések vizsgálatától vonja el a kutatókat, és ez nem lehet érdekünk. A határterületi (interdiszciplináris) kutatásokra tévedők különösen hátrányban vannak projektjavaslataik elbírálásánál. Az említett problémákat az EU-ban és idehaza is felismerték, de az orvoslásról sem hazai, sem külföldi gyógymódról nincs tudomásunk. Értjük, hogy Brüsszelből úgy számíthatunk a legkönnyebben támogatásra, ha egy BRÜSSZEL által felismert és beazonosított társadalmi, regionális, vagy gazdasági szükséglet, betöltendő hiány kielégítésére jelentkezve nyújtunk be pályázatot ( You only go to Brussels to help them to fill a Gap that THEY have identified. (Meskó, 2001, McCarthy, 2001)). Igyekszünk alkalmazkodni ehhez az elváráshoz, de ezeket a direktívákat nem fogadhatjuk el egyedül üdvözítőként. Saját szemléletünket, eredeti ötleteinket legalábbis a tudományos kutatásban feltétlenül meg kell tartanunk, mert ha ezekről lemondunk és kizárólag mások által kitalált sémákban vagyunk hajlandók gondolkodni, csak követő típusú tudományos kutatásra leszünk képesek nem csak a geofizika terén. Sokat panaszkodunk a földtudomány lehetőségeinek beszűkülésére. Ez igaz. Vegyük észre azonban, hogy a korábban megszokott, régről átöröklött szemlélettel a megváltozott körülmények között már nem lehet megélni. A jövő kutatóinak és szakembereinek nem csak szakmájukat kell magas szinten művelniük, de otthonosan kell mozogniuk nemzetközi (nyugat-európai) kapcsolatokban is. Mindemellett még azzal is tisztában kell lenniük, a jelenlegi játékszabályokat az EU nem kifejezetten a mi érdekünkben alkotta meg. Bármilyenek is a pillanatnyi körülmények, nem kell félni az utánpótlás hiányától: a hazai oktatás színvonala jó, és ezen kívül elég, ha a fiatal geofizikus és geológus szakemberek számára a Magyar Geofizikusok Egyesülete által évenként megrendezett ankét termékeny légkörére gondolunk.

6 Összefoglalás A bemutatott esettanulmányok, a nemzetközi kitekintés egyaránt azt jelzi, hogy Magyarország a környezetgeofizikában a tudományos kutatás és az általános szakmai színvonal terén is állja a versenyt az Európai Unió jóval tehetősebb országaival; teljesítményünk az EU-átlagot meghaladja. A Brüsszel által elismert társadalmi, regionális, vagy gazdasági szükséglet kielégítését szolgáló EU-pályázatok a geofizikát (környezetgeofizikát) többnyire részfeladatok vállalására korlátozzák. Pályázataink sikere más, sokszor távoli tudományterületekkel való együttműködési készségünk bizonyítéka lesz. A magyar tudományos versenyképesség megőrzése azonban mindannyiunktól elvárja azt, hogy beilleszkedési, alkalmazkodási igyekezetünkben ne feledkezzünk meg meglévő értékeink, elsősorban saját, önálló szemléletünk megőrzéséről. Függelék A tanulmányban szereplő példákat az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság ülésén született felhívásra beérkezett anyagokból válogatta ki a bizottság elnöke (Sz. L.). A beküldött anyagok közül a nyilvános osztályülés témájától viszonylag távolabbiakat (Varga G, 2001, Hegymegi 2001, Kiss 2001) nem sorolhattuk fel a példák között. Szép számmal akadtak az elmúlt évben környezettudományi vonatkozású elméleti eredmények is (pl. Draskovits 2001b), de ezek egy ilyen összeállításban kevésbé látványosak, és megszületésük pillanatában nagy részükről nemigen lehet tudni, hogy alkalmazásuk inkább környezettudományi, vagy csak földtudományi jellegű lesz-e. Megemlítendő, hogy a Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián című sorozatban megjelenőben van A földtudományok és földi folyamatok kockázati tényezői című kötet (Meskó és Ádám 2001), amely több más, itt nem említett tárgykört (például árvízvédelmi gátakkal kapcsolatos geofizikai vizsgálatokat is) kimerítően tárgyal. Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság tavaszi ülésén két előadás is környezetgeofizikai témájú volt (Tóth, 2001, Győri, 2001). Bizottságunk ez év őszén a Magyar Geofizikusok Egyesületével együtt az e területen folyó hazai munka teljes feltérképezése és részletes megismertetése érdekében környezetgeofizikai ankétot rendez. A korreferátum ábrákkal együttes változata elérhető az alábbi módon: ftp apollo.ggki.hu anonymous guest cd pub/geoftudbiz binary get geof_maj9.zip quit

7 Hivatkozások Bencze P., 2001: Az ionoszféra F2 rétegében a maximális elektronsűrűség magasságának és az F2 réteg alsó határfelülete magassága különbségének változása a legutóbbi három évtizedben. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített GGKI anyag Berta Zs., Menyhei L., Szűcs I., Várhegyi A., 2001: A geofizika szerepe a MECSEKÉRC Rt rekultivációs és egyéb környezetellenőrzési tevékenységében. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített MECSEKÉRC anyag Dobróka M., Gyulai Á., Ormos T., Pethő G., Steiner F., Takács E., Turai E., 2001: Megjegyzések és adalékok a környezetgeofizikai korreferátumhoz. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ME anyag Draskovits P., 2001a: Mérnökgeofizika szondázás. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGOSCAR anyag Draskovits Pál, 2001b: Felszín alatti vizek szennyezettségének vizsgálata felszíni geofizikai módszerekkel. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGOSCAR anyag Fancsik T., 2001: A CELEBRATION 2000 leírása. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag Győri E., 2001: Laza felszín közeli rétegek hatása a földrengések intenzitására. Előadás az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság ülésén, március 9. Hegymegi L., 2001: A DIDD mágneses obszervatóriumi műszer. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag Kiss J., 2001: Az Antarktiszon mért légi geofizikai adatok feldolgozása és értelmezése. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag McMarthy S., 2001: How to explain the relevance of R&D to European Union policies. Europhysics News, January/February, pp Meskó A, 2001: A földtudomány és a kutatás feladatai az EU csatlakozás tükrében. Az MTA X. Osztálya által szervezett nyilvános előadóülésen elhangzott előadás. Budapest, április 16. Meskó A., Ádám A. (szerk.), 2001: A földtudományok és földi folyamatok kockázati tényezői. Megjelenőben a Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián c. sorozat keretében Prónay Zs., 2001: Szonármérések. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELTE anyag Salát P., 2001: A geofizika XXI. századi QC/QA szemléletű trendjei az ELTE Geofizikai Tanszék közelmúlt és jelen munkáiban, az EU-5. keretprogram 4. tematikus programja (EESD) tükrében. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELTE anyag Salát P., Wórum G., Ubránkovics Cs., 1999: Profiling complex for quality controlled monitoring of the geotechnical environment along riverside embankments (combined measurements and joint inversion techniques. EEGS-előadás, Budapest, szeptember Sátori G., 2001: GGKI Kutatói beszámoló a évről Szalai S., Szarka L., 2001: An approximate analytical approach to compute geoelectric dipole-dipole responses due to a small buried cube. Geophysical Prospecting, 48,

8 Tóth T., 2001: Nagyfelbontóképességű vízi szeizmikus mérések jelentősége a neotektonikus kutatásokban. Előadás az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság ülésén, március 9. Varga G., 2001: A Dunántúl tellurikus térképe. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag Varga M., 2001: A taksonyi hulladéklerakón végzett geoelektromos tomográfia. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített KBFI-TRIÁSZ anyag Verő J., Zieger B., Szendroi J., Vellante M., Strestik J., Lühr H., Best A., Körmendi A., Lichtenberger J., Ménesi T., Bencze P., Marcz F., Wesztergom V., 2000: Connections between whistlers and pulsation activity Annales Geophysicae 18: Zieger B., 2000: Az űridőjárás hosszútávú vizsgálata. Az MTA VEAB Év kutatója pályázaton első díjat nyert előadás. 1. ábra: A Kárpát-medence földrengés-kockázati térképe (Tóth, 2001)

9 2. ábra: A CELEBRATION 2000 projekt nyomvonalai (Fancsik, 2001)

10 3. ábra: Szonárszelvények a Velencei-tavon (Prónay, 2001) fent: Szelvényrészlet visszatelepült iszappal lent: Szelvényrészlet gödörrel és feltöltéssel

11 M é l y s é g [ m ] márga kavics kavics kavics homok aleuritos összlet -180 márga márga S z e l v é n y m e n t i t á v o l s á g [ m ] aleuritos összlet homok vető aleuritos összlet ábra: Geoelektromos szelvény Sajókaza környékéről, 24 darab vertikális elektromos szondázás 1.5 dimenziós inverziója alapján (Dobróka et al., 2001) ohmm

12 KBFI-TRIAS LTD. H-1155 Budapest Vág utca meter É 1.49 meter 2.47 meter 3.46 meter 4.45 meter 5.43 meter GEOPHYSICAL EXPLORATION OF AN ACTIVE WASTE-DEPOSIT Apparent resistivity [Ohmm] Resistivities at different depth-levels between meter November ábra: Elfedett hulladéklerakó mélységi és területi eloszlásának meghatározása geoelektromos tomográfiával (Varga M., 2001)

13 Pellérd automatikus monitoring állomás Rn-222, Rn-termék és gamma dózisteljesítmény Gamma dózisteljesítmény (ngy/h) Rn & Rn_EEC (Bq/m 3 ) 0 0 máj. 14. máj. 24. jún. 3. jún. 13. jún. 23. júl év, idő Gamma Rn-222 Rn_EEC 6. ábra: Környezetellenőrzési radiometriai monitoring Pellérden (Berta et al. 2001) 7. ábra: A publikációk országonkénti eloszlása 2000-ben két európai geofizikai folyóiratban

MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL

MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés tézisei MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL Írta: BARACZA MÁTYÁS KRISZTIÁN Tudományos vezető: DR.

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei

Doktori értekezés tézisei Doktori értekezés tézisei GEOELEKTROMOS MÉRÉSI ADATOK VIZSGÁLATA ANALITIKUS MODELLEZÉSEN ALAPULÓ ELJÁRÁSOKKAL FELSZÍNKÖZELI ÜREGEK KIMUTATÁSA ÉS PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL Írta: Nyári Zsuzsanna

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben

A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben Turai Endre egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa

Részletesebben

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 avagy egy refrakciós első beérkezéses szeizmikus sebességszelvény és az erőtér-geofizikai feldolgozási eredmények

Részletesebben

Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu

Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Wesztergom Viktor Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu Állampolgárság

Részletesebben

A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása

A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása 800 7 700 6 600 5 0 4 400 3 300 2 200 1 100 0 A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása Gyenes Gáborné Bucsi Szabó László Rudabányán az ércek és ásványok bányászata

Részletesebben

Geoelektromos módszerfejlesztések mérnökgeofizikai és hidrogeológiai feladatok megoldásához

Geoelektromos módszerfejlesztések mérnökgeofizikai és hidrogeológiai feladatok megoldásához Geelektrms módszerfejlesztések mérnökgefizikai és hidrgelógiai feladatk megldásáhz Nyári Zsuzsanna 1 25.11.14. Kutatási témák Geelektrms mérési adatk vizsgálata analitikus mdellezésen alapuló eljáráskkal

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK ÉS KÖRNYEZETÜK ÁLLAPOTFEL-

HULLADÉKLERAKÓK ÉS KÖRNYEZETÜK ÁLLAPOTFEL- HULLADÉKLERAKÓK ÉS KÖRNYEZETÜK ÁLLAPOTFEL- MÉRÉSE GEOFIZIKAI MÓDSZEREINEK FEJLESZTÉSE OTKA szám: T 42686 Témavezető: Prof. Dr. Gyulai Ákos ME Geofizikai Tanszék Miskolc 27. augusztus BEVEZETÉS A kutatás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100 MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE 1:500000 méretarányú országos gravitációs térképet először Szabó Zoltán készített 1978-ban, majd Szabó Zoltán és Sárhidai Attila 1984-ben. 1996-ban Kovácsvölgyi

Részletesebben

IP-mérés a KTB-n I. rész

IP-mérés a KTB-n I. rész MGE Zala Megyei Csoportja, MHFT Dél-Dunántúli területi szervezete VIII. Földtudományi Ankét Nagykanizsa, 2009. november 26. IP-mérés a KTB-n I. rész Szongoth Gábor (ELGI Geo-Log Kft.) Fehér betűk Sz. G.

Részletesebben

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1 Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS Copyright, 2000 Karotázs Tudományos Műszaki és Kereskedelmi KFT & DIAL Szolgáltató Bt.. Köszönet Köszönet mindenkinek, akik a nagyszerű munkákat véghezvitték és azoknak akik a

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában

Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában Lichtenberger János és Ferencz Csaba ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoport Kérdések 1. Mi az űr-időjárás? Milyen űr-időjárási folyamatok vannak

Részletesebben

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben.

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. 105 A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. A közvetlen beszerzésen és a személyes kapcsolatokon alapuló üzletpolitikánk lehetővé teszi termékeink legkedvezőbb áron való

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Törös Endre Sopron 2006. Doktori Iskola: Kitaibel

Részletesebben

Magyar B., Stickel János. GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan)

Magyar B., Stickel János. GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan) Felszín Alatti Vizek Alapítvány Magyar B., Stickel János GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan) Indíttatás: az un. Kolontár-típusú katasztrófák megelőzése CÉLOBJEKTUM: tározó

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc Bükki Karsztvíz Észlelő Rendszer (BKÉR) (Észak-Magyarország) g) 1992-2010 2010 közötti k működése és s főbb f kutatási eredményei Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSI, TÁMOGATÁSI, HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK. 11. IAGA Tudományos Világkonferencia IAGA 2009. Sopron, 2009. augusztus 24-29. www.iaga2009sopron.

KIÁLLÍTÁSI, TÁMOGATÁSI, HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK. 11. IAGA Tudományos Világkonferencia IAGA 2009. Sopron, 2009. augusztus 24-29. www.iaga2009sopron. 11. IAGA Tudományos Világkonferencia IAGA 2009 TARTALOMJEGYZÉK MEGHÍVÓ TÁMOGATÓI SZINTEK KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK RÉSZTVEVŐK TÁMOGATÁSA TÁRSASÁGI PROGRAM-TÁMOGATÁS HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK IGÉNYLÉSI ŰRLAP 2.

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

A szférák zenéjétől és az űridőjárásig. avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Lichtenberger János

A szférák zenéjétől és az űridőjárásig. avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Lichtenberger János A szférák zenéjétől és az űridőjárásig avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között Lichtenberger János ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoport Egy kis közvéleménykutatás 1.

Részletesebben

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM ELTE Geofizikai Tanszék Geomega Kft. Budapest Dr. Tóth T Tamás ELİAD ADÁSVÁZLAT Egyenáram ramú elektromos mérésekm Szeizmikus (akusztikus) mérések Radar (elektromágneses)

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel.

Nyugat-Magyarországi Egyetem. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel. Nyugat-Magyarországi Egyetem DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel Prónay Zsolt Sopron 2005. Doktori Iskola: Kitaibel Pál Doktori Iskola Program:

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EZ ITT AZ ELSŐ OLDAL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA

MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉK MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA MÉRNÖKSZEIZMOLÓGIAI KONFERENCIA Győr, 2002. november 5. KIVONAT MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE www.foldrenges.hu

Részletesebben

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata Geofizikai, földtani, bányászati, fluidumbányászati és környezetvédelmi Vándorgyűlés és kiállítás Pécs, Palatinus Szálló 2009. szeptember 24-26. Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban

Részletesebben

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről A 72/2004 (XII.14.) BFT számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács felhatalmazta a Balatoni

Részletesebben

SOFI State of the Future Index

SOFI State of the Future Index SOFI State of the Future Index http://www.millenniumproject.org/millennium/sofi.html BARTHA ZOLTÁN, SZITA KLÁRA MTA IX.O. SJTB JTAB ÜLÉS 2015.02.13. Főbb kérdések Mit takar a SOFI Módszertan Eredmények

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

2. Mérési módszerek fejlesztése, műszervizsgálatok, obszervatóriumi hálózat továbbfejlesztése

2. Mérési módszerek fejlesztése, műszervizsgálatok, obszervatóriumi hálózat továbbfejlesztése A földi árapály és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek mérési módszereinek továbbfejlesztése, a Pannon-medencében regisztrált adatok feldolgozása és komplex értelmezése A K046264 számú OTKA kutatás

Részletesebben

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN Lenkey László Régészeti geofizika, konferencia, Budapest, 2013. november 5. FÖLDMÁGNESES KUTATÓMÓDSZER I. Min alapszik? 1. Anyagok eltérő mágneses tulajdonságain: 2.

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT FÜGGELÉKEK 2.

PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT FÜGGELÉKEK 2. A HUSK//2../053 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT 2. ELŐREHALADÁSI JELENTÉSE FÜGGELÉKEK 2. KÖTET

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Implementation of water quality monitoring

Implementation of water quality monitoring Joint Ipoly/Ipel Catchment Management HUSK/1101/2.1.1/0153 Implementation of water quality monitoring Dr. Adrienne Clement clement@vkkt.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Geofizika a környezetvédelemben és a környezettudományban. Szarka László

Geofizika a környezetvédelemben és a környezettudományban. Szarka László Geofizika a környezetvédelemben és a környezettudományban Rövid összefoglaló Szarka László A tanulmány részben korábbi tanulmányok ([1], [2]) felhasználásával bemutatja a geofizikai tudományterületet,

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Doktoranduszi Beszámoló Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Visnovitz Ferenc Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető: Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanár Budapest, 2012.06.04

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Magyarország gravitációs lineamens térképe első eredmények 1

Magyarország gravitációs lineamens térképe első eredmények 1 Magyarország gravitációs lineamens térképe első eredmények 1 KISS JÁNOS 2 Az országos földtani, szerkezetföldtani térkép elkészítésekor gyakran felmerülő kérdés, hogy vajon a fúrásokban jelentkező képződmény-változások

Részletesebben

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök Lanna Kft. 2525 Máriahalom, Petőfi u. 23. Fax: 33/481-910, Mobil: 30/325-4437 Web: www.zoldho.hu E-mail: lannakft@gmail.com Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN. Bevezetés

FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN. Bevezetés FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN Dr. Nyári Zsuzsanna 1, Dr. Juhászné Virág Margit 2,, Dr. Szűcs Péter 3 Bevezetés Az 1997 óta folyó ivóvízbázis-védelmi diagnosztikai munkák végrehajtása

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemeltetés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet-földtudomány szakirány 2009.06.15. A téma

Részletesebben

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS 2008. ÉVI JELENTÉS

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 52/64 I. táblázat. A KFKI telephelyen üzemelı 17 gamma-szonda 10 perces méréseinek 2008-re vonatkozó statisztikai adatai Állomás száma Összadat Értékelhetı adatok* Üzemképtelen Hibás állapot** Átlag Szórás

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Dr Czél Györgyné sz.janovszky Dóra

ÖNÉLETRAJZ Dr Czél Györgyné sz.janovszky Dóra ÖNÉLETRAJZ Dr Czél Györgyné sz.janovszky Dóra SZEMÉLYI ADATOK: Születési hely és idő: Budapest, 1960.02.23 Anyja neve: Pál Eszter Állampolgárság: magyar Telefon: 06-46-412-928 e-mail: fekjd@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Süle Zoltán publikációs listája

Süle Zoltán publikációs listája Süle Zoltán publikációs listája Statisztikai összegzés Referált nemzetközi folyóiratcikkeim száma: 3 (+1) Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent publikációim száma: 14 Hazai konferenciakiadványban

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 2 . AZ AlPOK NAgYSZERKEZETE, MAgYARORSZÁgRA ÁTÚZÓDÓ RÉSZEiNEK FÖlDTANi FElÉPÍTÉSE 1. AZ AlPOK NAgYSZERKEZETE, AZ EgYES ElEmEK magyarországi FOlYTATÁSA Az Alpok (2.1.

Részletesebben

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3.

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. Barnaföldi Gergely Gábor, CERN LHC ALICE, Wigner FK ,,Fenomenális kozmikus erő......egy icipici kis helyen! Disney

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat

Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat Vízkútfúró tanfolyam 2009. február Budapest Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat (előadás és műszerbemutató) Szongoth Gábor geofizikus Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat Szongoth Gábor geofizikus 1 Tartalom

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika Egyenáramú geoelektromos módszerek Alkalmazott földfizika A felszíni egyenáramú elektromos mérések alapján a különböző fajlagos ellenállású kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk. Kőzetek fajlagos ellenállása

Részletesebben

A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA Bujdosó Éva, Tóth Izabella Tartalom I.UCG II.MFGI az UCG kutatásban III.Előzmény: 3D-s mérés IV.2D

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat

Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat Vízkútfúró tanfolyam 2009. május 23. Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat (előadás és műszerbemutató) Szongoth Gábor geofizikus Tartalom Bevezetés (Milyen céllal mélyülnek fúrások?) 1. A mélyfúrás-geofizika

Részletesebben

Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology

Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology Nyomás nagysága 5 000 kg 5 000 kg 1 000 MPa 10 000 bar 1 cm 2 Hidrosztatikus (izosztatikus)

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

A földi és az atmoszférikus árapály egyéb geodinamikai hatásai és kapcsolatuk a kőzetek radonkibocsátásával

A földi és az atmoszférikus árapály egyéb geodinamikai hatásai és kapcsolatuk a kőzetek radonkibocsátásával A földi és az atmoszférikus árapály egyéb geodinamikai hatásai és kapcsolatuk a kőzetek radonkibocsátásával a K 71952 számú OTKA kutatás zárójelentése 1. A projekt keretében végzett munkák A projekt célkitűzéseit

Részletesebben

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése Záró rendezvény Budapest, MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK Gulyás László, AITIA International Zrt. Szimuláció 2 Nagy

Részletesebben

PROFIS project. Emlékeztető. Technikai mebeszélés a PROFIS projekt magyar partnerei részére

PROFIS project. Emlékeztető. Technikai mebeszélés a PROFIS projekt magyar partnerei részére PROFIS project SEE/D/0233/1.2/X Emlékeztető Technikai mebeszélés a PROFIS projekt magyar partnerei részére Helyszín: Budapest - 1116, Fehérvári út 130. (bejárat a Kondorfa u. 1. felől) Dátum: 2013. Január

Részletesebben

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY Tervező: Pestterv kft. Város-Teampannon Kft. KÖTAG Bt. Közlekedéskft. ur-ben design Kft. Tervezők: Schuchmann Péter Koszorú Lajos Szántó Katalin Rhorer Ádám LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT,

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV 1. Előzmények, indoklás: A kiadvány a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum gondozásában jelenik meg, amelynek felelős kiadója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Részletesebben

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN Készítette: Freiler Ágnes II. Környezettudomány MSc. szak Témavezetők: Horváth Ákos Atomfizikai Tanszék Erőss Anita Általános és

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése

Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Iránymutatás azoknak az embereknek a képzéséhez, akik könnyen érthető dokumentumokat készítenek Készült Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM A Falcon Ltd. mőködési területe Dublin cégközpont Budapest technikai központ

Részletesebben

Fókuszban a terroir a világban és Magyarországon

Fókuszban a terroir a világban és Magyarországon ORSZÁGOS SZŐLÉSZETI BORÁSZATI KONFERENCIA 2015. JANUÁR 21-23. EGER, HOTEL EGER-PARK Fókuszban a terroir a világban és Magyarországon Dr. Bálo Borbála Budapesti Corvinus Egyetem, Szőlészeti Tanszék 1, Mi

Részletesebben

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Laskó Judit vezető szerkesztő Gazdasági Könyvek MTA KIK, 5. Témakörök Bemutatkozás Gazdasági Könyvek Hallgatói tananyag-igények a gazdasági felsőoktatásban

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL!

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! BEMUTATKOZÁS A Körömkongresszus 1995 óta Európa egyik vonalasabb

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben