TÁMOP / Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés"

Átírás

1 TÁMOP / Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény Megvalósítás ideje: április ig Programba bevont osztályok: 1. osztály, 2.a, 2.b, 3. osztály, 4. osztály, 5. osztály, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b Projektfelelıs: Szabó István Újfehértó, április

2 1. Témaválasztás A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell, hogy kövessenek. A modulok önmagukban koherensek, vagyis egy témakört, témát tartalmaznak. Azonban a témakörök, a témák szervezıdésének logikája eltérı modultípusokat hozhat létre. A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb-nagyobb terjedelmő elemként beépíthetık a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is. A modulárisan építkezı tananyag elrendezés az iskola tanórai kereteit túllépve felkínálja a tanórán kívüli tevékenységeket, az élet különbözı területén hasznosítható alkalmazást, a közvetlen gyakorlati kipróbálást. Az oktatási programok elemi egységekbıl (modulokból) felépülı jellege lehetıvé teszi az egységek többféle csoportosítását, az alkalmazás flexibilitását, vagyis a sorrend és a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez. Szintezett feladatrendszert alkotnak, melyek lehetıvé teszik az egyazon tartalmi területen belüli differenciált képességfejlesztést, és a tanulók egyéni ütemő elırehaladását, ezen túl a nagyobb egységeket átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztését a tanítási / tanulási folyamatba az egy témához tartozó összefüggések hatékonyabb feltárására. Ennek érdekében az oktatási programok több felhasználási lehetıséget, többféle bejárási utat kínálnak, amelyek között az epochális feldolgozás lehetıségét biztosító átfogó szakaszok is szerepelnek a hagyományos, a kötött heti óraszámmal mőködı eljárások mellett. A moduláris felépítés felkínálja az új tantervi irányok és képzési tartalmak tervezésének nyitott lehetıségét, ugyanakkor a régi elemek felhasználását is lehetıvé teszi. A modulrendszerő képzés jól felszerelt tanulási környezetet kíván (iskolai könyvtár, információforrások, informatikai eszközök aktív használata stb.) és fejlett taneszköz parkot. Az Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézményben a 2009/2010-es tanévben a moduláris oktatási program keretén belül az egészséges életmódra nevelést választottuk. 1

3 Az egészséges életmódra nevelés az oktató-nevelı munkánk fontos területe, hiszen a mi tanulóinkra is egyre inkább jellemzı a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, az egészségre ártalmas szerek (cigaretta, alkohol) kipróbálása és fogyasztása. A programot tanórán és tanórán kívüli tevékenység formájában is megvalósítjuk. 2. Tervezés 2.1. Tanórai tevékenységek Megvalósítás idıpontja: április ig Bevont osztályok: 2.b, 8.b - környezetismeret óra: egészséges táplálkozás, vitaminok szerepe - rajzóra: plakátkészítés a helyes táplálkozásról, az egészséges életmódról - biológia óra: egészséges táplálkozás - testnevelés óra: helyes testtartás - informatika óra: plakátkészítés: drog használat hatásai - osztályfınöki óra: biztonságos családtervezés, a korai szexualitás következményei Rajzóra Rajz órai tevékenységek (április ig) Ezen a két héten (2 rajz óra) a 8. b osztályban az egészséges életvitel témájával kapcsolatban órai plakáttervezı versenyt hirdetek. Megelızı tevékenységként az elızı rajz órán győjtımunkára hívom fel a figyelmet: Győjtsenek olyan képeket, fotókat, újságcikkeket, internetes állományokat, amelyek az egészséges életmóddal kapcsolatosak, vagy az egészségre ártalmas anyagokat, hatásokat /alkohol, dohányzás, drogok, helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód/ mutatják be! 2

4 Tanórai tevékenység (április13-20):a kép témájának, méretének meghatározása, az alkotás eszközei, munkamódszerek. - A plakát ábrázolhat az egészséges életmóddal kapcsolatos, és az egészségre káros szokásokat, tevékenységeket, termékeket is. - A tanulók egyéni vagy páros munka keretében alkothatnak. - A/3-as méretben készüljenek plakátok - A győjtött anyagok forrásként felhasználhatók. - A tanulók szabadon választott technikával oldják meg a feladatot. - A plakát esztétikus, kifejezı, figyelemfelkeltı legyen! Az elkészült alkotásokat az iskola aulájában lehetne kiállítani. Érdemes lenne a legjobb alkotásokat jutalommal díjazni, ez nagyobb motivációt jelent, mint egy érdemjegy! / A munka kezdetén közölni kell a tanulókkal! / A képekrıl digitális fényképezıgéppel fotók készíthetık, amelyek az iskola honlapjára kerülhetnek, ez is egyfajta elismerés és motivációs tényezı lehet Biológia óra Egészséges táplálkozás Győjts energiát! Nyolcadik osztályos tananyag az anyagcsere, a tanulók már rendelkeznek ehhez kapcsolódó ismeretanyaggal. Cél: Ismerjék a diákok az egészséges táplálkozás alapjait, a táplálkozási betegségek kialakulásának megelızési lehetıségeit, az étkezés környezeti vonatkozásait. Jó lehetıség a 8.b osztálynak, hogy április 12-tıl 3 órában a komplex táplálkozás egészségügyi kérdéseivel részletesebben foglalkozzon. 3

5 Az egészséges táplálkozáskor nem elegendı csak az energiaigény kielégítésére figyelni, hanem a különféle tápanyagok, vitaminok arányára is figyelni kell! Megbeszéljük, hogy mi a különbség a nyugalomban lévı és a munkát végzı szervezet energiaigénye között. Ezután páros munkával összegyőjtjük egy felnıtt ember cukor, keményítı, fehérje, zsiradék, víz, konyhasó, vitamin napi szükségletét, és hogy melyik tápanyagból mennyi energiát szabadít fel a szervezet! Összefüggések megállapítása, a túlzott zsírfogyasztás egészségtelen voltára való figyelmeztetés. Beszéljünk a táplálék minıségérıl és a tápanyagok arányáról! Ismerjék a tanulók a tápanyagtáblázat felépítését és használatát, egy számítási feladat közös megoldása, energiaérték kiszámítása. Csoportok alakítása, akik reggeli, ebéd és vacsora tervet készítenek, megállapítják a szerves tápanyag értéket, kiszámítják a szervezet energia igényét. Gyakorlás a vasárnapi menüvel. Az a csoport, amelyik hamarabb kész, ünnepi asztalt teríthet. hajtogathat szalvétát, készíthet plakátot, reklámozhat teje, vajat, sajtot, vagy tilthat alkoholt, de meg kell magyarázni, hogy miért tette! Az elsı órán számítási feladatokat végzünk, a második órát is ezzel szeretném indítani, majd a csoportok forgószínpadszerően válogathatnak a felsoroltak között. Amire nem volt idı, vagy nem úgy sikerült, azt a harmadik órán befejezzük, értékeljük a csapatok munkáját. A terítésrıl fénykép, a legjobban sikerült plakátokat a tanteremben kiállítjuk Testnevelés óra Testnevelés (3 óra) - fizikai állapotfelmérés - asztalitenisz bajnokság - futballmérkızések - kosárlabdameccsek 4

6 - lányoknak aerobic - szökdelı gyakorlatok - ingafutások - labdavezetések, átadások Informatika óra Mondj nemet a drogokra! Mivel az elızı órákon, április 12-e elıtt a multimédiáról tanulunk a 8.b osztállyal, alkalom nyílik megtekinteni az Azt mondták Hazudtak. címő díjnyertes drogellenes klipsorozatot. Ezt internetrıl, vagy DVD lemezrıl lehet megoldani. (Internetes forrás: Youtube, a DVD iskolai tulajdon.) Ez idı alatt bemutatható néhány könnyőzenei videoklip is, melyek szövegét megtárgyaljuk. (pl: G-Play: Ess esı, C-Block: So Strong Out, stb) Ehhez az idıszakhoz csoportokat alakítok ki, hogy együtt keressenek ilyen témájú zeneszámokat. Ebben, a megelızı idıszakban híres filmklasszikusokból is bemutatok néhány drámai jelenetet, a drogok hatásairól. Pl.: Trainspotting, A kosaras naplója, stb. Ezt terveztem gondolatindításnak, hangulatkeltésnek. Ez idı alatt DVD lejátszós számítógépet használok internet kapcsolattal, a számítógéphez projektort kötök és hangszórót. Ha esetleg valaki kazettáról szeretné bemutatni a zenét, ahhoz lejátszót biztosítok. A csoportmunkához 3-4 multimédiás számítógép szükséges internetes kapcsolattal. A plakáttervezésre való motiválás után szintén csoportokat alakítunk ki, s a tanult programokat felhasználva a tanulók elkészítik a közös plakátterveket. A plakát témája: Mondj nemet a drogokra! Felhasználható grafikai és szövegszerkesztı programok: Paint, Ms Word, Wordpad, PowerPoint, Photoscape (ingyenes képszerkesztı program), Photoshop (Saját laptopon jogtiszta. Ezt csak bemutató jelleggel. Egy önkéntes modell felhasználásával, a róla elkészített fotó kidolgozása, téma szerinti igazítása. Szükséges eszköz: digitális fényképezıgép.) A plakátok megvalósítására 2 tanórát szánok, ez után színes printer használatával A4-es méretben kinyomtatva tennénk elérhetıvé a plakátokat mindenki számára. A mőveket az iskola aulájába helyezzük ki. A legjobban sikerült plakátokat az iskola honlapján tesszük digitálisan elérhetıvé. 5

7 Osztályfınöki óra Osztályfınöki óra (2 óra) Csoportos beszélgetések osztályfınöki órán, az iskolai védını segítségével - egészségtesztek (fogápolási ismeretek, táplálkozás, allergia, kullancs, lázcsillapítás, dohányzás - családvédelem, családtervezés, biztonságos párkapcsolat, nemi betegségek környezetismeret óra Egészséges életmódra nevelés Környezetóra: - vitaminok jelentısége - helyes táplálkozás - fontos tápanyagaink - adalékanyagok bemutatása Rajzóra A témához kapcsolódó figyelem felkeltı plakát készítése Tanórán kívüli tevékenység Bevont osztályok: iskolánk valamennyi alsó és felsı tagozatos osztálya Az egészséges életmódra nevelés programba bevonjuk az iskola védınıjét is. Feladata az iskolai egészségnap megszervezése, ami kiterjed iskolánk valamennyi tanulójára. A program több részbıl áll: testsúly- és vérnyomásmérés, interaktív elıadások megtartása, termékkóstoló. 6

8 3. Adatgyőjtés A tanulók elızetesen feladatokat kapnak az egészséges életmóddal kapcsolatban. Győjtsenek az internetrıl, könyvekbıl, patikai szóróanyagokról a témához kapcsolódó adatokat, a helyes táplálkozásra, a mozgás szükségességére, a vitaminok létfontosságára vonatkozóan. 4. A téma feldolgozása, a produktum összeállítása 7

9 4.1. Környezetismeret óra 8

10 9

11 10

12 11

13 4.2. Rajzóra A tanítás ideje: óra, óra 12

14 A tanítás anyaga: Plakát tervezése Egészséges életvitel témával Nevelési feladat: esztétikai nevelés egészséges életmódra nevelés Oktatási feladat: plakát tervezése a figyelem felkeltés képzımővészeti eszközeinek alkalmazása A tanítási folyamat: A téma elıkészítése, bevezetése: 1. óra: A plakát, mint mőfaj a jó plakát ismertetıjegyei: Az egészséges életmód: megfelelı méret tartalom kép és szöveg tulajdonságai helyes- és helytelen táplálkozás mozgás, sport alkohol-, cigaretta-, kábítószer fogyasztás veszélyei Munkaformák: egyéni munka és páros munka Alkotó munka:1.-2. óra - a tanulók párokat alkotnak, elızetes tervet készítenek - mérlegelik a téma és a technika adta lehetıségeket / rendelkezésre álló eszközök, célszerőség/ - a munka során tanári segítséget kérhetnek Befejezés, értékelés: 2. óra Az elkészült alkotások tanulói és tanári véleményezése. Az értékelés szempontjai: - A plakát ábrázolhat az egészséges életmóddal kapcsolatos, és az egészségre káros szokásokat, tevékenységeket, termékeket is. - A tanulók egyéni vagy páros munka keretében alkothatnak. 13

15 - A/3-as méretben készüljenek plakátok - A tanulók szabadon választott technikával oldják meg a feladatot. - A plakát esztétikus, kifejezı, figyelemfelkeltı legyen! 14

16 4.3. Rajzóra 15

17 4.4. Biológia óra Ideje: Osztály: 8.b osztály Tanít: Kovácsné Mihajla Katalin Az óra anyaga: A helyes táplálkozás Mottó: Ne csak együnk, táplálkozzunk! Oktatási-képzési feladatok: 16

18 A szervezet számára fontos tápanyagok, vitaminok szerepe az egészség megırzésében, a táplálózási alapelvek ismertetése. Ismert fogalmak: szénhidrátok, fehérjék, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok. Megfigyelıképesség, összehasonlító képesség, lényeg látás fejlesztése Nevelési feladat: Az egészség védelme, a betegség megelızése, az egészséges életmód kialakítása. A tanulók tudjanak különbséget tenni az egészséges és az egészségtelen táplálkozási szokások között. Szemléltetés: szókártyák, rejtvény, képek, plakátok, élelmiszercímkék Csoportmunkához elıkészítı csomagok Az óra menete Óra eleji szervezési feladatok: rejtvény, szókártya, taneszközök, tablók felrakása 1. Ismétlés, gyakorlás - Egészségünk megırzésének mely területeivel foglalkoztunk már? /táplálkozás, emésztés, kiválasztás, mozgás stb./ - Milyen fontos szabályokat kell betartani, ha sportolunk? /fokozatosság, rendszeresség, bemelegítés-levezetés, változatosság/ - Mért van szükség a rendszeres, mindennapos testmozgásra? /elhízás elkerülése, jó közérzet, ellenálló képesség növekedése stb./ Ellenırzés Az elızı órán kiadott házi feladatok megbeszélése. 17

19 Írjátok le, melyek azok az élelmiszerek, amelyeket minden nap célszerő fogyasztani és miért? Indoklás! Kb. 5-6 tanuló meghallgatása az osztály többi tanulójának megfigyelési szempont adása: - Mi volt a közös az elhangzott házi feladatokban? - Élelmiszer csoportok felsorolása /pl.: zöldség-gyümölcs, tej-tejtermékek,/ - Indoklás meghallgatása, vélemények /sok vitamint tartalmaz stb./ Tanári értékelés az elhangzottakról. Motiváció 2. Rejtvény páros munkában, padtársak dolgoznak együtt Rejtvény megfejtése: TÁPLÁLKOZÁS Tanári értékelés: zsetonokkal Célkitőzés: A mai órán a helyes táplálkozással, összetevıivel, alapelveivel ismerkedünk meg, csoportmunkában dolgozunk az óra hátralévı részében. 3. A csoportok megalakítása, szókártyán szereplı nevek: tápanyagok, betegségek, élelmiszer címkék táplálkozási alapelvek. A hasonlók megkeresik egymást és 4 csoport alakul. 1. csoport Tápanyagok Szókártya, plakát kiosztása Feladat: tegyétek a szókártyákat a megfelelı tápanyagok neve alá! 18

20 Szója: magyarázattok meg a jelentését / magas fehérjetartalmú húspótló készítmény/ Megbeszélés: Melyik tápanyag mire való? Miért van rájuk szükség? Mely élelmiszer csoportokban található meg? Folyadékok, víz szerepe mit célszerő inni? Tápanyagok Alap Kiegészítı Szénhidrátok fehérjék zsírok vitaminok ásványi anyagok víz Energiát ad testépítı főtıanyag Vízben oldódó testépítés Rizs tej olaj B, C Tészta hal vaj Zsírban oldódó Cukor sajt szalonna A, D, E, K Burgonya szója tepertı Kenyér 2. csoport Betegségek Milyen táplálkozással összefüggı betegségekrıl tanultál eddig? 19

21 Győjtsd össze, írd le, magyarázd meg mi az oka! Következtetés: Megelızés lehetıségei gyermekkorban. 3. csoport Élelmiszercímkék A hozott, összegyőjtött címkék vizsgálata Mi található rajta? /összetétel, hány kalóriát tartalmaz/ Mire kell figyelni? /adalékanyagok/ Beszéljétek meg, mondjátok el nekünk is! Az egészséges táplálkozás a bevásárlással kezdıdik. Mi a véleményetek a gyorséttermi, pl. a MC Donald s - os ételekrıl? Fejtsd ki véleményed! /zsíros adalékanyagok/ 4. csoport Táplálkozási alapelvek Tanultak alapján győjtsétek össze a táplálkozási alapelveket tíz pontban. 1. az étrend legyen változatos 2. fojtasd! 4. Csoportok beszámolójának meghallgatása és értékelés a gyerekek bevonásával. 20

22 Mia különbség az evés és a táplálkozás között? /tudatosság/ Ne csak együnk táplálkozzunk! 2. óra Ideje: Osztály: 8.b osztály Tanít: Kovácsné Mihajla Katalin Az óra anyaga: Az egészségtudatos táplálkozás és életmód, táplálkozással kapcsolatos számítások Oktatási feladat: Tápanyag és energia szükségletünk értékei. Az ételek energia és tápanyagtartalmának kiszámítása táblázatok segítségével. Napi, hétköznapi, ünnepnapi, évszakonkénti étrend megtervezése. Nevelési feladat: A táplálkozás kultúra fejlesztése. A táplálkozással kapcsolatos tudatos, önellenırzésre nevelés. A tudományos ismeretek elfogadása és alkalmazása iránti igény erısítése. Családi életre nevelés: táplálkozás szakszerő megtervezése. Képzési feladat: A számolási kombinatív készség fejlesztése. Koncentráció: fizika, matematika Szemléltetés: konzerves doboz, vajas doboz, édesség dobozkák, szardínia, amelynek feliratán olvasható az energia tartalom, tápanyagtáblázat, írásvetítı fólia Csoportmunkához elıkészítı csomag Tanítási óta menete 21

23 Óra eleji szervezési feladatok 1. Ismétlés, gyakorlás, tanultak kiegészítése a, Mi a táplálkozás szerepe életünkben? / létfenntartás, növekedés, fejlıdés, jó közérzet, testi és szellemi frissesség, munkaképesség megırzése/ - Honnan származik a szerves tápanyagainkban lévı energia? - Hogyan szabadítjuk fel a tápanyagjainkban lévı energiát? - Mi a különbség a nyugalomban lévı és a munkát végzı szervezet energiaigénye között? Fólia: Alvó ember kj Rajzoló ember: kj Fizikai tevékenység: kj Sportoló: kj Tanári értékelés az elhangzottakról b, Figyeljük, meg a serdülök átlagos energia és tápanyag szükségletét. Energia és tápanyagtáblázat Mt. Függelék Keress, magyarázatott a táblázatok adatainak különbözıségeire! Megbeszélés, magyarázat c, Figyeljük meg, hogy melyik tápanyagból mennyi energiát szabadít fel a szervezet! Összefüggés észrevétele a 87g-os napi szükséglet és az 1g zsírból felszabaduló 39.5kj energia között! 22

24 Következtetés levonása: túlzott zsírfogyasztás egészségtelen! d, Rövid beszélgetés a táplálék minıségének fontosságáról, a tápanyagok arányáról! - személyre szabott mennyiség és minıség - életkornak megfelelı összetételő - változatos - élelmiszerek természetes származása - rendszeres, ötszöri, mértéktartó és nyugodt étkezés - fı étkezés utáni fogmosás A tanulók értékelése az elhangzottakról Célkitőzés: Az aktív egészséges életmód alapelveinek ismerete 2. tápanyagtáblázat felépítése és használatának megbeszélése. Mt. Függelék Bíztatás: felnıtt korukban is használják majd a tápanyagtáblázatot! 3. Célszerő sokféle élelmiszert fogyasztani, változatosan étkezni Sorold fel a fı élelmiszercsoportokat, amelyekrıl már tanultál? / gabonafélék, gyümölcsök, zöldségfélék, tejtermékek, húsok./ Minden nap szerepeljenek étrendünkben. A csoportok mindegyikében találni egészségbarát és fogyasztásra kevésbé javasolt termékeket. 23

25 Soroljatok néhányat! pl. teljes kiırléső kenyér, barna kenyér fehér kenyér friss vagy mélyhőtött zöldborsó konzervborsó Figyelemfelhívás: Válasszuk az egészségmegtartó tápanyagokat! Tartózkodj az agyonkezelt, tartósított cikkektıl! Szemléltetés: hozott élelmiszeres dobozok, címkék 4. Az óra további részében csoportmunkában dolgozunk, reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsoraterv készítése lesz a feladat. Jó és gyengébb négyfıs csoportok alakításával kezdıdhet a munka. A jobb csoport feladata lesz még a napi elfogyasztott energia mennyiség kiszámítása tápanyagtáblázat segítségével. Jó csoport: 1. csoport Téli étrend egy napra való összeállítása ötszöri étkezéssel, majd az ételek kalória mennyiségének kiszámítása csoporton belüli páros munkában. 2. csoport Nyári egy napos étrend összeállítása reggelitıl vacsoráig, majd páros munkában a napi elfogyasztott kalória kiszámítása. 3. csoport Tavaszi egy napos étrend összeállítása napi ötszöri étkezéssel, majd kalóriaszámítás. Gyenge csoport: 1. csoport Egy hétköznapi étrend összeállítása százalékos arány figyelembe vételével. 24

26 2. csoport Egy vasárnapi étrend összeállítása ugyan így. Reggeli 20%, tízórai 15%, ebéd 30%, uzsonna 15%, vacsora 20%. A csoportok beszámolójának meghallgatása, esetleg javítása, értékelés zsetonokkal. Figyelembe vesszük a csoporton belüli munkamegosztást. Zsetonok összesítése dicséret. Az osztály munkájának értékelése. Légy tudatos! Kezdd most változtass kis lépésben! 4.5. Testnevelés óra I. bevezetı rész II. fı rész - bemelegítı futás 5 - fogójáték: az osztály törökülésben foglal helyet, kijelölünk egy fogót és egy menekülıt, a menekülı leülhet bárki elé háttal törökülésben és az lesz a további menekülı 5 - gimnasztika 5 - szökdelı, nyújtó, lazító, erısítı hatású gyakorlatok Csapatalakítás - kosármeccs - futballmeccs - óriás labdagyakorlatok 25

27 FELADATOK ÓRIÁS LABDÁVAL - kh: egyenes háttal terpeszülés a labdán. Gy: apró-pici rugózásokkal, egyenes háttal rugózás a labdán - kh: egyenes háttal terpeszülés a labdán Gy: rugózással karlendítés oldalsó középtartáson át magastartásba. - kh: egyenes háttal ülés a labdán. Hajlított karral a fej mögött könyökfogás Gy: lassú, óvatos törzshajlítás oldalra. Tartsuk a helyzetet 5, majd fokozatosan emelve az idıt 20mp-ig. - kh: nyújtott ülés. Kéztámasz a labdán. Gy: labdagördítés a test körül úgy, hogy sehol ne érjen a testhez. - kh: hanyattfekvés. Labda a két boka között, kar magastartásban. Gy: erıteljes csípıemeléssel a labdát a fej mögött a földre helyezi. A gyakorlatot végzı mindkét lábát a labdára helyezi, majd azt apró, pici csípıbıl indított mozdulatokkal távolítja. - kh: egyenes háttal ülés a labdán. Gy: rugózással együtt váltott karral lapockaérintés. - kh: egyenes háttal ülés a labdán,kar magatartásban. Gy: nyújtózkodás elıször óvatosan 26

28 Vadászlabdajáték két labdával.5 Bombázó-5 III. befejezı rész - az óra értékelése 4.6. Informatika óra Mondj NEMet a drogokra! Óravázlat: 1. óra Tanít: Izsák István Az óra menete Tanár munkája Diákok munkája Szükséges eszközök 1-3 perc: órakezdés, hiányzók ellenırzése Hiányzók ellenırzése, elkönyvelése Fegyelmezetten elfoglalják a helyüket, jelentik a hiányzókat Napló, toll 3-10 perc: Bevezetés, ráhangolódás a témára Frontális munka: egy történet ismertetése, melyben meg van említve a drog negatív hatása. Honnan ismerıs ez? Esetleg ismerik-e a történetet megzenésítve? Hogyan lehetne ezt számítógép segítségével meghallgatni? A tippek meghallgatása után a dal lejátszása. Meghallgatják a történetet, tippeket mondanak, arra, hogy hogyan lehetne a dalt számítógépen lejátszani, melyek ennek a Hardwares feltételei. A dal meghallgatása. Multimédiás számítógép, hangszórók. Audio CD a dallal: G-Play: Ess, esı, ess Fórumszerő megbeszélés: perc Vélemények meghallgatása - Mi a véleményetek a dallal kapcsolatban? - Milyen szerepe volt a drognak a történet alakulásában? Vélemények elmondása, jelentkezés alapján. - Ismertek-e hasonló eseteket? (Hírek, 27

29 mindennapi élet, filmek, stb) - Mik lehetnek drogok és milyen hatásuk van? - Hogyan tehetünk mi a drogok használata ellen? perc: Feladatok kiosztása, csoportok kialakítása Csoportok véletlenszerő összeállítása, feladat ismertetése. (A feladat: Minden csoport találjon ki egy számítógépes programmal megvalósítható plakáttervet, melynek témája: Mondj NEMet a drogokra! Használható programok: Paint, Powerpoint, Ms Word 2003, Photoscape, vagy egyéb ingyenes képszerkesztı programok. Lehetıség van szituációs, vagy tárgyfotó készítésére. ) - Készítsünk plakátokat a számítógép segítségével! Csoportok kialakítása, a feladatok és a koncepciók meghallgatása. Multimédiás számítógép, a megfelelı programokkal. A programok ismertetéséhez, kivetítéséhez projektor, vetítıvászon perc Ihlet adása - Azért, hogy ihletet és ötletet kapjatok, kérem, tekintsetek néhány drámai spotfilmet. Filmek levetítése Megtekintik a kisfilmeket. Multimédiás számítógép, hangszórók, Projektor, vetítıvászon, Az igazság a drogokról DVD perc Megbeszélés, csoportmunka - Beszéljétek meg a csoportokban egymás között a plakát koncepcióját, ki milyen feladatot vállal, adjatok nevet a csoportotoknak, majd ismertessétek azokat. Beszéljük meg a lehetıségeket! Jegyzeteljük le! Megbeszélik a koncepciókat, neveket, majd akik kész vannak, egy csoporttag ismerteti azokat. Elmondják, hogy milyen számítógépes programot fognak alkalmazni, illetve használni fognak-e digitális fényképezıgépet. Papírlapok, írószer 28

30 44 45 perc befejezés - Egy hét múlva találkozunk, természetesen otthon is lehet gondolkozni, esetleg vázlatokat készíteni a plakátokról Elhagyják a termet. Mondj NEMet a drogokra! Óravázlat: 2. óra Tanít: Izsák István Az óra menete Tanár munkája Diákok munkája Szükséges eszközök 1-3 perc: órakezdés, hiányzók ellenırzése Hiányzók ellenırzése, elkönyvelése Fegyelmezetten elfoglalják a helyüket, jelentik a hiányzókat Napló, toll 3-40 perc: A plakátok elkészítése A csoportok kijelölése a megfelelı számítógépek mellé; Akik fotót igényelnek, azokkal elkészítjük a képet, majd következik a fotók számítógépre mentése. Ezt mind felügyelni kell és segítséget nyújtani elakadás esetén. Akik Paint-ben, vagy Powerpointban dolgoznak, már kezdhetik is a munkát. Fotók gépre mentése, majd azok effektálása, kidolgozása a megfelelı programmal. Minden diák kiveszi a részét, mert van, aki gyorsabban gépel szöveget, van, aki jobban formáz, van, aki szituációs kép modellje lesz, van, aki jobban ért a fotóprogram effektjeihez. Multimédiás számítógép, PowerPoint, Paint, Photoscape, digitális fényképezıgép, injekció, madzag (a szituációs képhez, tárgyfotóhoz) A mővek elmentése a számítógépre perc: A mővek ismertetése, bemutatása A mővek felmásolása a tanári gépre, majd azok kivetítése. Vélemények elmondása, értékelése jelentkezés alapján. Számítógép, projektor. 29

31 - A legjobban sikerült mővek kinyomtatásra kerülnek, s az aulában lesznek kiállítva. Ez lenne az értékelés perc: Gépek leállítása, terem elhagyása Instrukciók a rendezett teremelhagyásra. A terem elhagyása 4.7. Osztályfınöki óra Elsı osztályfınöki óra 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 Második osztályfınöki óra: Az óra anyaga: Egészséges táplálkozás, fogápolás, drogprevenció. 35

37 36

38 4.8. Tanórán kívüli tevékenység 37

39 Az iskolai védını vezetésével április 15-én egészségnapot szervezett iskolánk. Iskolánk valamennyi tanulója megmérethette testsúlyát és vérnyomását. Az alsó tagozatos gyerekek egy interaktív elıadáson vehettek részt, ahol a fı téma a fogápolás volt. A védını elıször szemléltetı fogsoron mutatta be a helyes fogmosást. Majd a lepedékszínezı tabletta és az Elmex fogkrém átadása után a gyerekek is bekapcsolódtak a fogmosásba. Mindenki a saját fogkeféjével próbálhatta ki a helyes fogmosási technikákat. Az elıadás során a védını hangsúlyozta a fogorvos szerepét, és azt, hogy rendszeresen el kell járni ellenırzésre. A fogápolási teendık után az egészséges táplálkozást népszerősítı tájékoztatókat (A tej, Együnk sok gyümölcsöt!) vehettek át a gyerekek. A nap fénypontja azonban a termékkóstoló volt, ahol teljes kiırléső lisztbıl és magvakból készült süteménnyel vártuk a gyerekeket. A felsı tagozatos gyerekek egy másik elıadáson vehettek részt, ahol a fı téma az egészséges táplálkozás volt. Beszélgettek az egészségesebb ételek választásáról, a zsebpénz elköltésének lehetıségeirıl, az energia italok és üdítık egészségre gyakorolt hatásáról, a várható végmagasságról, a testtömeg indexrıl, valamint a testsúly és a vérnyomás közötti összefüggésrıl. A felsı tagozatos gyerekek között itt is nagy népszerőségnek örvendett a termékkóstoló. 5. A projekt értékelése A projekt értékelése a április 27-én tartandó projektértékelésen lesz. 6. A termék, produktum bemutatása A rajzórákon és az informatika órán készült plakátokat az aulában helyeztük ki, ahol minden érdeklıdı megtekintheti. Az informatika órán készült plakátok az iskola honlapjára is felkerülnek. 38

40 A tanítási órákról fényképek készültek, amelyek közül szintén felkerül néhány az iskola honlapjára. Újfehértó, április Váradi Sándorné tagintézményvezetı 39

41 TÁMOP / Önálló innováció Tervezet 2009/2010 Erdei iskola szolgáltatásának megvásárlása Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény Megvalósítás ideje: június-július Programba bevont osztályok: 5. osztály, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b Projektfelelıs: Hegedüs Viktória Újfehértó, szeptember 04.

42 Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek számára a természetben eltöltött napok pótolhatatlanok. A kirándulások, táborozások olyan alkalmat teremtenek, amelyek hatékonysága össze sem mérhetı a hagyományos tanteremben végzett tevékenységekkel. Iskolánk diákjai számos alkalommal vehettek részt tanulmányi kirándulásokon, de erdei iskola keretében még eddig sohasem. Célunk az erdei táborral az ismeretszerzésen túl a kreativitás, a kommunikációs és vezetıi képességfejlesztés és az önbizalom fejlesztése. Feladatunknak tekintjük továbbá az átlagfeletti általános- és speciális képességek fejlesztését, a kreativitás növelését és a feladat iránti kötelezettség szintének emelését. Ahhoz, hogy tanulóinkat felzárkóztassuk és fejlesszük elsıdleges feladat a személyiség fejlesztése. A személyiségfejlesztés önismereten alapuló, az egyéni lehetıségek és gátak feltárására épülı folyamat, amelynek során az egyéniség sajátos erényei és képességei megerısítést nyernek. Ez a folyamat módot ad a hibák korrigálására, a hiányzó képességek megszerzésére is. Mindennek eredményeképp alakul ki a belsı személyi autonómia, az érett személyiség. A személyiségfejlesztés minden pedagógus feladata és célja. A személyiségfejlesztés végsı célja az érettségét bizonyító, dönteni tudó és döntéseiért felelısséget vállaló személyiség, melynek fıbb jegyei az alábbiakban foglalhatók össze: - gazdag, sokoldalú ismeretanyaggal rendelkezik, azt tudatosan, produktívan alkalmazza - önismeretének és önépítı képességének birtokában saját magát és környezetét harmóniába rendezi, érdekeit együttmőködésre képesen, felelısen érvényesíti - életstratégiájában a közösségi szabályok mőködtetéséhez szükséges azaz a jogok érvényesítésének és a kötelességek tudomásulvételén alapuló szemlélet érvényesül A személyiségfejlesztés elsı lépése a tanuló minél teljesebb megismerése, az adott életkorhoz illeszkedı, s ezen túlmenıen az egyénre méretezett módszerek megtalálása tulajdonságjegyek tudatosítása, irányított erısítése. Ezért is döntött tantestületünk az erdei iskolai programon való részvétel mellett.

43 A különbözı programokkal a felzárkóztatást és a tehetséggondozást kívánjuk szolgálni. Újfehértó, szeptember 04. Váradi Sándorné tagintézmény-vezetı

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN VÖLGYINÉ SEBIK JUDIT EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN Óravázlat javaslatok az egészségtan tanításához 2006. Sorozatszerkesztő: Kiss Judit Szerkesztette: Völgyiné Sebik Judit Technikai szerkesztő: Baráthné N. Anikó

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén.

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Bétéri Csabáné Ápoló 2009 A szakdolgozat a Debreceni Egyetem Egészségtudományi

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Egészségre nevelés Témahét

Egészségre nevelés Témahét Egészségre nevelés Témahét 2010. november 16-20. Készítették: Greffné Kállai Tünde Bıléné Tóth Ágnes Sipos Ferencné Veres Andrea Belák Zoltánné Medve Sándorné Demján Csaba Némethné Máthé Gabriella Kalóczkai

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben