TÁMOP / Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés"

Átírás

1 TÁMOP / Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény Megvalósítás ideje: április ig Programba bevont osztályok: 1. osztály, 2.a, 2.b, 3. osztály, 4. osztály, 5. osztály, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b Projektfelelıs: Szabó István Újfehértó, április

2 1. Témaválasztás A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell, hogy kövessenek. A modulok önmagukban koherensek, vagyis egy témakört, témát tartalmaznak. Azonban a témakörök, a témák szervezıdésének logikája eltérı modultípusokat hozhat létre. A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb-nagyobb terjedelmő elemként beépíthetık a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is. A modulárisan építkezı tananyag elrendezés az iskola tanórai kereteit túllépve felkínálja a tanórán kívüli tevékenységeket, az élet különbözı területén hasznosítható alkalmazást, a közvetlen gyakorlati kipróbálást. Az oktatási programok elemi egységekbıl (modulokból) felépülı jellege lehetıvé teszi az egységek többféle csoportosítását, az alkalmazás flexibilitását, vagyis a sorrend és a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez. Szintezett feladatrendszert alkotnak, melyek lehetıvé teszik az egyazon tartalmi területen belüli differenciált képességfejlesztést, és a tanulók egyéni ütemő elırehaladását, ezen túl a nagyobb egységeket átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztését a tanítási / tanulási folyamatba az egy témához tartozó összefüggések hatékonyabb feltárására. Ennek érdekében az oktatási programok több felhasználási lehetıséget, többféle bejárási utat kínálnak, amelyek között az epochális feldolgozás lehetıségét biztosító átfogó szakaszok is szerepelnek a hagyományos, a kötött heti óraszámmal mőködı eljárások mellett. A moduláris felépítés felkínálja az új tantervi irányok és képzési tartalmak tervezésének nyitott lehetıségét, ugyanakkor a régi elemek felhasználását is lehetıvé teszi. A modulrendszerő képzés jól felszerelt tanulási környezetet kíván (iskolai könyvtár, információforrások, informatikai eszközök aktív használata stb.) és fejlett taneszköz parkot. Az Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézményben a 2009/2010-es tanévben a moduláris oktatási program keretén belül az egészséges életmódra nevelést választottuk. 1

3 Az egészséges életmódra nevelés az oktató-nevelı munkánk fontos területe, hiszen a mi tanulóinkra is egyre inkább jellemzı a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, az egészségre ártalmas szerek (cigaretta, alkohol) kipróbálása és fogyasztása. A programot tanórán és tanórán kívüli tevékenység formájában is megvalósítjuk. 2. Tervezés 2.1. Tanórai tevékenységek Megvalósítás idıpontja: április ig Bevont osztályok: 2.b, 8.b - környezetismeret óra: egészséges táplálkozás, vitaminok szerepe - rajzóra: plakátkészítés a helyes táplálkozásról, az egészséges életmódról - biológia óra: egészséges táplálkozás - testnevelés óra: helyes testtartás - informatika óra: plakátkészítés: drog használat hatásai - osztályfınöki óra: biztonságos családtervezés, a korai szexualitás következményei Rajzóra Rajz órai tevékenységek (április ig) Ezen a két héten (2 rajz óra) a 8. b osztályban az egészséges életvitel témájával kapcsolatban órai plakáttervezı versenyt hirdetek. Megelızı tevékenységként az elızı rajz órán győjtımunkára hívom fel a figyelmet: Győjtsenek olyan képeket, fotókat, újságcikkeket, internetes állományokat, amelyek az egészséges életmóddal kapcsolatosak, vagy az egészségre ártalmas anyagokat, hatásokat /alkohol, dohányzás, drogok, helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód/ mutatják be! 2

4 Tanórai tevékenység (április13-20):a kép témájának, méretének meghatározása, az alkotás eszközei, munkamódszerek. - A plakát ábrázolhat az egészséges életmóddal kapcsolatos, és az egészségre káros szokásokat, tevékenységeket, termékeket is. - A tanulók egyéni vagy páros munka keretében alkothatnak. - A/3-as méretben készüljenek plakátok - A győjtött anyagok forrásként felhasználhatók. - A tanulók szabadon választott technikával oldják meg a feladatot. - A plakát esztétikus, kifejezı, figyelemfelkeltı legyen! Az elkészült alkotásokat az iskola aulájában lehetne kiállítani. Érdemes lenne a legjobb alkotásokat jutalommal díjazni, ez nagyobb motivációt jelent, mint egy érdemjegy! / A munka kezdetén közölni kell a tanulókkal! / A képekrıl digitális fényképezıgéppel fotók készíthetık, amelyek az iskola honlapjára kerülhetnek, ez is egyfajta elismerés és motivációs tényezı lehet Biológia óra Egészséges táplálkozás Győjts energiát! Nyolcadik osztályos tananyag az anyagcsere, a tanulók már rendelkeznek ehhez kapcsolódó ismeretanyaggal. Cél: Ismerjék a diákok az egészséges táplálkozás alapjait, a táplálkozási betegségek kialakulásának megelızési lehetıségeit, az étkezés környezeti vonatkozásait. Jó lehetıség a 8.b osztálynak, hogy április 12-tıl 3 órában a komplex táplálkozás egészségügyi kérdéseivel részletesebben foglalkozzon. 3

5 Az egészséges táplálkozáskor nem elegendı csak az energiaigény kielégítésére figyelni, hanem a különféle tápanyagok, vitaminok arányára is figyelni kell! Megbeszéljük, hogy mi a különbség a nyugalomban lévı és a munkát végzı szervezet energiaigénye között. Ezután páros munkával összegyőjtjük egy felnıtt ember cukor, keményítı, fehérje, zsiradék, víz, konyhasó, vitamin napi szükségletét, és hogy melyik tápanyagból mennyi energiát szabadít fel a szervezet! Összefüggések megállapítása, a túlzott zsírfogyasztás egészségtelen voltára való figyelmeztetés. Beszéljünk a táplálék minıségérıl és a tápanyagok arányáról! Ismerjék a tanulók a tápanyagtáblázat felépítését és használatát, egy számítási feladat közös megoldása, energiaérték kiszámítása. Csoportok alakítása, akik reggeli, ebéd és vacsora tervet készítenek, megállapítják a szerves tápanyag értéket, kiszámítják a szervezet energia igényét. Gyakorlás a vasárnapi menüvel. Az a csoport, amelyik hamarabb kész, ünnepi asztalt teríthet. hajtogathat szalvétát, készíthet plakátot, reklámozhat teje, vajat, sajtot, vagy tilthat alkoholt, de meg kell magyarázni, hogy miért tette! Az elsı órán számítási feladatokat végzünk, a második órát is ezzel szeretném indítani, majd a csoportok forgószínpadszerően válogathatnak a felsoroltak között. Amire nem volt idı, vagy nem úgy sikerült, azt a harmadik órán befejezzük, értékeljük a csapatok munkáját. A terítésrıl fénykép, a legjobban sikerült plakátokat a tanteremben kiállítjuk Testnevelés óra Testnevelés (3 óra) - fizikai állapotfelmérés - asztalitenisz bajnokság - futballmérkızések - kosárlabdameccsek 4

6 - lányoknak aerobic - szökdelı gyakorlatok - ingafutások - labdavezetések, átadások Informatika óra Mondj nemet a drogokra! Mivel az elızı órákon, április 12-e elıtt a multimédiáról tanulunk a 8.b osztállyal, alkalom nyílik megtekinteni az Azt mondták Hazudtak. címő díjnyertes drogellenes klipsorozatot. Ezt internetrıl, vagy DVD lemezrıl lehet megoldani. (Internetes forrás: Youtube, a DVD iskolai tulajdon.) Ez idı alatt bemutatható néhány könnyőzenei videoklip is, melyek szövegét megtárgyaljuk. (pl: G-Play: Ess esı, C-Block: So Strong Out, stb) Ehhez az idıszakhoz csoportokat alakítok ki, hogy együtt keressenek ilyen témájú zeneszámokat. Ebben, a megelızı idıszakban híres filmklasszikusokból is bemutatok néhány drámai jelenetet, a drogok hatásairól. Pl.: Trainspotting, A kosaras naplója, stb. Ezt terveztem gondolatindításnak, hangulatkeltésnek. Ez idı alatt DVD lejátszós számítógépet használok internet kapcsolattal, a számítógéphez projektort kötök és hangszórót. Ha esetleg valaki kazettáról szeretné bemutatni a zenét, ahhoz lejátszót biztosítok. A csoportmunkához 3-4 multimédiás számítógép szükséges internetes kapcsolattal. A plakáttervezésre való motiválás után szintén csoportokat alakítunk ki, s a tanult programokat felhasználva a tanulók elkészítik a közös plakátterveket. A plakát témája: Mondj nemet a drogokra! Felhasználható grafikai és szövegszerkesztı programok: Paint, Ms Word, Wordpad, PowerPoint, Photoscape (ingyenes képszerkesztı program), Photoshop (Saját laptopon jogtiszta. Ezt csak bemutató jelleggel. Egy önkéntes modell felhasználásával, a róla elkészített fotó kidolgozása, téma szerinti igazítása. Szükséges eszköz: digitális fényképezıgép.) A plakátok megvalósítására 2 tanórát szánok, ez után színes printer használatával A4-es méretben kinyomtatva tennénk elérhetıvé a plakátokat mindenki számára. A mőveket az iskola aulájába helyezzük ki. A legjobban sikerült plakátokat az iskola honlapján tesszük digitálisan elérhetıvé. 5

7 Osztályfınöki óra Osztályfınöki óra (2 óra) Csoportos beszélgetések osztályfınöki órán, az iskolai védını segítségével - egészségtesztek (fogápolási ismeretek, táplálkozás, allergia, kullancs, lázcsillapítás, dohányzás - családvédelem, családtervezés, biztonságos párkapcsolat, nemi betegségek környezetismeret óra Egészséges életmódra nevelés Környezetóra: - vitaminok jelentısége - helyes táplálkozás - fontos tápanyagaink - adalékanyagok bemutatása Rajzóra A témához kapcsolódó figyelem felkeltı plakát készítése Tanórán kívüli tevékenység Bevont osztályok: iskolánk valamennyi alsó és felsı tagozatos osztálya Az egészséges életmódra nevelés programba bevonjuk az iskola védınıjét is. Feladata az iskolai egészségnap megszervezése, ami kiterjed iskolánk valamennyi tanulójára. A program több részbıl áll: testsúly- és vérnyomásmérés, interaktív elıadások megtartása, termékkóstoló. 6

8 3. Adatgyőjtés A tanulók elızetesen feladatokat kapnak az egészséges életmóddal kapcsolatban. Győjtsenek az internetrıl, könyvekbıl, patikai szóróanyagokról a témához kapcsolódó adatokat, a helyes táplálkozásra, a mozgás szükségességére, a vitaminok létfontosságára vonatkozóan. 4. A téma feldolgozása, a produktum összeállítása 7

9 4.1. Környezetismeret óra 8

10 9

11 10

12 11

13 4.2. Rajzóra A tanítás ideje: óra, óra 12

14 A tanítás anyaga: Plakát tervezése Egészséges életvitel témával Nevelési feladat: esztétikai nevelés egészséges életmódra nevelés Oktatási feladat: plakát tervezése a figyelem felkeltés képzımővészeti eszközeinek alkalmazása A tanítási folyamat: A téma elıkészítése, bevezetése: 1. óra: A plakát, mint mőfaj a jó plakát ismertetıjegyei: Az egészséges életmód: megfelelı méret tartalom kép és szöveg tulajdonságai helyes- és helytelen táplálkozás mozgás, sport alkohol-, cigaretta-, kábítószer fogyasztás veszélyei Munkaformák: egyéni munka és páros munka Alkotó munka:1.-2. óra - a tanulók párokat alkotnak, elızetes tervet készítenek - mérlegelik a téma és a technika adta lehetıségeket / rendelkezésre álló eszközök, célszerőség/ - a munka során tanári segítséget kérhetnek Befejezés, értékelés: 2. óra Az elkészült alkotások tanulói és tanári véleményezése. Az értékelés szempontjai: - A plakát ábrázolhat az egészséges életmóddal kapcsolatos, és az egészségre káros szokásokat, tevékenységeket, termékeket is. - A tanulók egyéni vagy páros munka keretében alkothatnak. 13

15 - A/3-as méretben készüljenek plakátok - A tanulók szabadon választott technikával oldják meg a feladatot. - A plakát esztétikus, kifejezı, figyelemfelkeltı legyen! 14

16 4.3. Rajzóra 15

17 4.4. Biológia óra Ideje: Osztály: 8.b osztály Tanít: Kovácsné Mihajla Katalin Az óra anyaga: A helyes táplálkozás Mottó: Ne csak együnk, táplálkozzunk! Oktatási-képzési feladatok: 16

18 A szervezet számára fontos tápanyagok, vitaminok szerepe az egészség megırzésében, a táplálózási alapelvek ismertetése. Ismert fogalmak: szénhidrátok, fehérjék, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok. Megfigyelıképesség, összehasonlító képesség, lényeg látás fejlesztése Nevelési feladat: Az egészség védelme, a betegség megelızése, az egészséges életmód kialakítása. A tanulók tudjanak különbséget tenni az egészséges és az egészségtelen táplálkozási szokások között. Szemléltetés: szókártyák, rejtvény, képek, plakátok, élelmiszercímkék Csoportmunkához elıkészítı csomagok Az óra menete Óra eleji szervezési feladatok: rejtvény, szókártya, taneszközök, tablók felrakása 1. Ismétlés, gyakorlás - Egészségünk megırzésének mely területeivel foglalkoztunk már? /táplálkozás, emésztés, kiválasztás, mozgás stb./ - Milyen fontos szabályokat kell betartani, ha sportolunk? /fokozatosság, rendszeresség, bemelegítés-levezetés, változatosság/ - Mért van szükség a rendszeres, mindennapos testmozgásra? /elhízás elkerülése, jó közérzet, ellenálló képesség növekedése stb./ Ellenırzés Az elızı órán kiadott házi feladatok megbeszélése. 17

19 Írjátok le, melyek azok az élelmiszerek, amelyeket minden nap célszerő fogyasztani és miért? Indoklás! Kb. 5-6 tanuló meghallgatása az osztály többi tanulójának megfigyelési szempont adása: - Mi volt a közös az elhangzott házi feladatokban? - Élelmiszer csoportok felsorolása /pl.: zöldség-gyümölcs, tej-tejtermékek,/ - Indoklás meghallgatása, vélemények /sok vitamint tartalmaz stb./ Tanári értékelés az elhangzottakról. Motiváció 2. Rejtvény páros munkában, padtársak dolgoznak együtt Rejtvény megfejtése: TÁPLÁLKOZÁS Tanári értékelés: zsetonokkal Célkitőzés: A mai órán a helyes táplálkozással, összetevıivel, alapelveivel ismerkedünk meg, csoportmunkában dolgozunk az óra hátralévı részében. 3. A csoportok megalakítása, szókártyán szereplı nevek: tápanyagok, betegségek, élelmiszer címkék táplálkozási alapelvek. A hasonlók megkeresik egymást és 4 csoport alakul. 1. csoport Tápanyagok Szókártya, plakát kiosztása Feladat: tegyétek a szókártyákat a megfelelı tápanyagok neve alá! 18

20 Szója: magyarázattok meg a jelentését / magas fehérjetartalmú húspótló készítmény/ Megbeszélés: Melyik tápanyag mire való? Miért van rájuk szükség? Mely élelmiszer csoportokban található meg? Folyadékok, víz szerepe mit célszerő inni? Tápanyagok Alap Kiegészítı Szénhidrátok fehérjék zsírok vitaminok ásványi anyagok víz Energiát ad testépítı főtıanyag Vízben oldódó testépítés Rizs tej olaj B, C Tészta hal vaj Zsírban oldódó Cukor sajt szalonna A, D, E, K Burgonya szója tepertı Kenyér 2. csoport Betegségek Milyen táplálkozással összefüggı betegségekrıl tanultál eddig? 19

21 Győjtsd össze, írd le, magyarázd meg mi az oka! Következtetés: Megelızés lehetıségei gyermekkorban. 3. csoport Élelmiszercímkék A hozott, összegyőjtött címkék vizsgálata Mi található rajta? /összetétel, hány kalóriát tartalmaz/ Mire kell figyelni? /adalékanyagok/ Beszéljétek meg, mondjátok el nekünk is! Az egészséges táplálkozás a bevásárlással kezdıdik. Mi a véleményetek a gyorséttermi, pl. a MC Donald s - os ételekrıl? Fejtsd ki véleményed! /zsíros adalékanyagok/ 4. csoport Táplálkozási alapelvek Tanultak alapján győjtsétek össze a táplálkozási alapelveket tíz pontban. 1. az étrend legyen változatos 2. fojtasd! 4. Csoportok beszámolójának meghallgatása és értékelés a gyerekek bevonásával. 20

22 Mia különbség az evés és a táplálkozás között? /tudatosság/ Ne csak együnk táplálkozzunk! 2. óra Ideje: Osztály: 8.b osztály Tanít: Kovácsné Mihajla Katalin Az óra anyaga: Az egészségtudatos táplálkozás és életmód, táplálkozással kapcsolatos számítások Oktatási feladat: Tápanyag és energia szükségletünk értékei. Az ételek energia és tápanyagtartalmának kiszámítása táblázatok segítségével. Napi, hétköznapi, ünnepnapi, évszakonkénti étrend megtervezése. Nevelési feladat: A táplálkozás kultúra fejlesztése. A táplálkozással kapcsolatos tudatos, önellenırzésre nevelés. A tudományos ismeretek elfogadása és alkalmazása iránti igény erısítése. Családi életre nevelés: táplálkozás szakszerő megtervezése. Képzési feladat: A számolási kombinatív készség fejlesztése. Koncentráció: fizika, matematika Szemléltetés: konzerves doboz, vajas doboz, édesség dobozkák, szardínia, amelynek feliratán olvasható az energia tartalom, tápanyagtáblázat, írásvetítı fólia Csoportmunkához elıkészítı csomag Tanítási óta menete 21

23 Óra eleji szervezési feladatok 1. Ismétlés, gyakorlás, tanultak kiegészítése a, Mi a táplálkozás szerepe életünkben? / létfenntartás, növekedés, fejlıdés, jó közérzet, testi és szellemi frissesség, munkaképesség megırzése/ - Honnan származik a szerves tápanyagainkban lévı energia? - Hogyan szabadítjuk fel a tápanyagjainkban lévı energiát? - Mi a különbség a nyugalomban lévı és a munkát végzı szervezet energiaigénye között? Fólia: Alvó ember kj Rajzoló ember: kj Fizikai tevékenység: kj Sportoló: kj Tanári értékelés az elhangzottakról b, Figyeljük, meg a serdülök átlagos energia és tápanyag szükségletét. Energia és tápanyagtáblázat Mt. Függelék Keress, magyarázatott a táblázatok adatainak különbözıségeire! Megbeszélés, magyarázat c, Figyeljük meg, hogy melyik tápanyagból mennyi energiát szabadít fel a szervezet! Összefüggés észrevétele a 87g-os napi szükséglet és az 1g zsírból felszabaduló 39.5kj energia között! 22

24 Következtetés levonása: túlzott zsírfogyasztás egészségtelen! d, Rövid beszélgetés a táplálék minıségének fontosságáról, a tápanyagok arányáról! - személyre szabott mennyiség és minıség - életkornak megfelelı összetételő - változatos - élelmiszerek természetes származása - rendszeres, ötszöri, mértéktartó és nyugodt étkezés - fı étkezés utáni fogmosás A tanulók értékelése az elhangzottakról Célkitőzés: Az aktív egészséges életmód alapelveinek ismerete 2. tápanyagtáblázat felépítése és használatának megbeszélése. Mt. Függelék Bíztatás: felnıtt korukban is használják majd a tápanyagtáblázatot! 3. Célszerő sokféle élelmiszert fogyasztani, változatosan étkezni Sorold fel a fı élelmiszercsoportokat, amelyekrıl már tanultál? / gabonafélék, gyümölcsök, zöldségfélék, tejtermékek, húsok./ Minden nap szerepeljenek étrendünkben. A csoportok mindegyikében találni egészségbarát és fogyasztásra kevésbé javasolt termékeket. 23

25 Soroljatok néhányat! pl. teljes kiırléső kenyér, barna kenyér fehér kenyér friss vagy mélyhőtött zöldborsó konzervborsó Figyelemfelhívás: Válasszuk az egészségmegtartó tápanyagokat! Tartózkodj az agyonkezelt, tartósított cikkektıl! Szemléltetés: hozott élelmiszeres dobozok, címkék 4. Az óra további részében csoportmunkában dolgozunk, reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsoraterv készítése lesz a feladat. Jó és gyengébb négyfıs csoportok alakításával kezdıdhet a munka. A jobb csoport feladata lesz még a napi elfogyasztott energia mennyiség kiszámítása tápanyagtáblázat segítségével. Jó csoport: 1. csoport Téli étrend egy napra való összeállítása ötszöri étkezéssel, majd az ételek kalória mennyiségének kiszámítása csoporton belüli páros munkában. 2. csoport Nyári egy napos étrend összeállítása reggelitıl vacsoráig, majd páros munkában a napi elfogyasztott kalória kiszámítása. 3. csoport Tavaszi egy napos étrend összeállítása napi ötszöri étkezéssel, majd kalóriaszámítás. Gyenge csoport: 1. csoport Egy hétköznapi étrend összeállítása százalékos arány figyelembe vételével. 24

26 2. csoport Egy vasárnapi étrend összeállítása ugyan így. Reggeli 20%, tízórai 15%, ebéd 30%, uzsonna 15%, vacsora 20%. A csoportok beszámolójának meghallgatása, esetleg javítása, értékelés zsetonokkal. Figyelembe vesszük a csoporton belüli munkamegosztást. Zsetonok összesítése dicséret. Az osztály munkájának értékelése. Légy tudatos! Kezdd most változtass kis lépésben! 4.5. Testnevelés óra I. bevezetı rész II. fı rész - bemelegítı futás 5 - fogójáték: az osztály törökülésben foglal helyet, kijelölünk egy fogót és egy menekülıt, a menekülı leülhet bárki elé háttal törökülésben és az lesz a további menekülı 5 - gimnasztika 5 - szökdelı, nyújtó, lazító, erısítı hatású gyakorlatok Csapatalakítás - kosármeccs - futballmeccs - óriás labdagyakorlatok 25

27 FELADATOK ÓRIÁS LABDÁVAL - kh: egyenes háttal terpeszülés a labdán. Gy: apró-pici rugózásokkal, egyenes háttal rugózás a labdán - kh: egyenes háttal terpeszülés a labdán Gy: rugózással karlendítés oldalsó középtartáson át magastartásba. - kh: egyenes háttal ülés a labdán. Hajlított karral a fej mögött könyökfogás Gy: lassú, óvatos törzshajlítás oldalra. Tartsuk a helyzetet 5, majd fokozatosan emelve az idıt 20mp-ig. - kh: nyújtott ülés. Kéztámasz a labdán. Gy: labdagördítés a test körül úgy, hogy sehol ne érjen a testhez. - kh: hanyattfekvés. Labda a két boka között, kar magastartásban. Gy: erıteljes csípıemeléssel a labdát a fej mögött a földre helyezi. A gyakorlatot végzı mindkét lábát a labdára helyezi, majd azt apró, pici csípıbıl indított mozdulatokkal távolítja. - kh: egyenes háttal ülés a labdán. Gy: rugózással együtt váltott karral lapockaérintés. - kh: egyenes háttal ülés a labdán,kar magatartásban. Gy: nyújtózkodás elıször óvatosan 26

28 Vadászlabdajáték két labdával.5 Bombázó-5 III. befejezı rész - az óra értékelése 4.6. Informatika óra Mondj NEMet a drogokra! Óravázlat: 1. óra Tanít: Izsák István Az óra menete Tanár munkája Diákok munkája Szükséges eszközök 1-3 perc: órakezdés, hiányzók ellenırzése Hiányzók ellenırzése, elkönyvelése Fegyelmezetten elfoglalják a helyüket, jelentik a hiányzókat Napló, toll 3-10 perc: Bevezetés, ráhangolódás a témára Frontális munka: egy történet ismertetése, melyben meg van említve a drog negatív hatása. Honnan ismerıs ez? Esetleg ismerik-e a történetet megzenésítve? Hogyan lehetne ezt számítógép segítségével meghallgatni? A tippek meghallgatása után a dal lejátszása. Meghallgatják a történetet, tippeket mondanak, arra, hogy hogyan lehetne a dalt számítógépen lejátszani, melyek ennek a Hardwares feltételei. A dal meghallgatása. Multimédiás számítógép, hangszórók. Audio CD a dallal: G-Play: Ess, esı, ess Fórumszerő megbeszélés: perc Vélemények meghallgatása - Mi a véleményetek a dallal kapcsolatban? - Milyen szerepe volt a drognak a történet alakulásában? Vélemények elmondása, jelentkezés alapján. - Ismertek-e hasonló eseteket? (Hírek, 27

29 mindennapi élet, filmek, stb) - Mik lehetnek drogok és milyen hatásuk van? - Hogyan tehetünk mi a drogok használata ellen? perc: Feladatok kiosztása, csoportok kialakítása Csoportok véletlenszerő összeállítása, feladat ismertetése. (A feladat: Minden csoport találjon ki egy számítógépes programmal megvalósítható plakáttervet, melynek témája: Mondj NEMet a drogokra! Használható programok: Paint, Powerpoint, Ms Word 2003, Photoscape, vagy egyéb ingyenes képszerkesztı programok. Lehetıség van szituációs, vagy tárgyfotó készítésére. ) - Készítsünk plakátokat a számítógép segítségével! Csoportok kialakítása, a feladatok és a koncepciók meghallgatása. Multimédiás számítógép, a megfelelı programokkal. A programok ismertetéséhez, kivetítéséhez projektor, vetítıvászon perc Ihlet adása - Azért, hogy ihletet és ötletet kapjatok, kérem, tekintsetek néhány drámai spotfilmet. Filmek levetítése Megtekintik a kisfilmeket. Multimédiás számítógép, hangszórók, Projektor, vetítıvászon, Az igazság a drogokról DVD perc Megbeszélés, csoportmunka - Beszéljétek meg a csoportokban egymás között a plakát koncepcióját, ki milyen feladatot vállal, adjatok nevet a csoportotoknak, majd ismertessétek azokat. Beszéljük meg a lehetıségeket! Jegyzeteljük le! Megbeszélik a koncepciókat, neveket, majd akik kész vannak, egy csoporttag ismerteti azokat. Elmondják, hogy milyen számítógépes programot fognak alkalmazni, illetve használni fognak-e digitális fényképezıgépet. Papírlapok, írószer 28

30 44 45 perc befejezés - Egy hét múlva találkozunk, természetesen otthon is lehet gondolkozni, esetleg vázlatokat készíteni a plakátokról Elhagyják a termet. Mondj NEMet a drogokra! Óravázlat: 2. óra Tanít: Izsák István Az óra menete Tanár munkája Diákok munkája Szükséges eszközök 1-3 perc: órakezdés, hiányzók ellenırzése Hiányzók ellenırzése, elkönyvelése Fegyelmezetten elfoglalják a helyüket, jelentik a hiányzókat Napló, toll 3-40 perc: A plakátok elkészítése A csoportok kijelölése a megfelelı számítógépek mellé; Akik fotót igényelnek, azokkal elkészítjük a képet, majd következik a fotók számítógépre mentése. Ezt mind felügyelni kell és segítséget nyújtani elakadás esetén. Akik Paint-ben, vagy Powerpointban dolgoznak, már kezdhetik is a munkát. Fotók gépre mentése, majd azok effektálása, kidolgozása a megfelelı programmal. Minden diák kiveszi a részét, mert van, aki gyorsabban gépel szöveget, van, aki jobban formáz, van, aki szituációs kép modellje lesz, van, aki jobban ért a fotóprogram effektjeihez. Multimédiás számítógép, PowerPoint, Paint, Photoscape, digitális fényképezıgép, injekció, madzag (a szituációs képhez, tárgyfotóhoz) A mővek elmentése a számítógépre perc: A mővek ismertetése, bemutatása A mővek felmásolása a tanári gépre, majd azok kivetítése. Vélemények elmondása, értékelése jelentkezés alapján. Számítógép, projektor. 29

31 - A legjobban sikerült mővek kinyomtatásra kerülnek, s az aulában lesznek kiállítva. Ez lenne az értékelés perc: Gépek leállítása, terem elhagyása Instrukciók a rendezett teremelhagyásra. A terem elhagyása 4.7. Osztályfınöki óra Elsı osztályfınöki óra 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 Második osztályfınöki óra: Az óra anyaga: Egészséges táplálkozás, fogápolás, drogprevenció. 35

37 36

38 4.8. Tanórán kívüli tevékenység 37

39 Az iskolai védını vezetésével április 15-én egészségnapot szervezett iskolánk. Iskolánk valamennyi tanulója megmérethette testsúlyát és vérnyomását. Az alsó tagozatos gyerekek egy interaktív elıadáson vehettek részt, ahol a fı téma a fogápolás volt. A védını elıször szemléltetı fogsoron mutatta be a helyes fogmosást. Majd a lepedékszínezı tabletta és az Elmex fogkrém átadása után a gyerekek is bekapcsolódtak a fogmosásba. Mindenki a saját fogkeféjével próbálhatta ki a helyes fogmosási technikákat. Az elıadás során a védını hangsúlyozta a fogorvos szerepét, és azt, hogy rendszeresen el kell járni ellenırzésre. A fogápolási teendık után az egészséges táplálkozást népszerősítı tájékoztatókat (A tej, Együnk sok gyümölcsöt!) vehettek át a gyerekek. A nap fénypontja azonban a termékkóstoló volt, ahol teljes kiırléső lisztbıl és magvakból készült süteménnyel vártuk a gyerekeket. A felsı tagozatos gyerekek egy másik elıadáson vehettek részt, ahol a fı téma az egészséges táplálkozás volt. Beszélgettek az egészségesebb ételek választásáról, a zsebpénz elköltésének lehetıségeirıl, az energia italok és üdítık egészségre gyakorolt hatásáról, a várható végmagasságról, a testtömeg indexrıl, valamint a testsúly és a vérnyomás közötti összefüggésrıl. A felsı tagozatos gyerekek között itt is nagy népszerőségnek örvendett a termékkóstoló. 5. A projekt értékelése A projekt értékelése a április 27-én tartandó projektértékelésen lesz. 6. A termék, produktum bemutatása A rajzórákon és az informatika órán készült plakátokat az aulában helyeztük ki, ahol minden érdeklıdı megtekintheti. Az informatika órán készült plakátok az iskola honlapjára is felkerülnek. 38

40 A tanítási órákról fényképek készültek, amelyek közül szintén felkerül néhány az iskola honlapjára. Újfehértó, április Váradi Sándorné tagintézményvezetı 39

41 TÁMOP / Önálló innováció Tervezet 2009/2010 Erdei iskola szolgáltatásának megvásárlása Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény Megvalósítás ideje: június-július Programba bevont osztályok: 5. osztály, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b Projektfelelıs: Hegedüs Viktória Újfehértó, szeptember 04.

42 Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek számára a természetben eltöltött napok pótolhatatlanok. A kirándulások, táborozások olyan alkalmat teremtenek, amelyek hatékonysága össze sem mérhetı a hagyományos tanteremben végzett tevékenységekkel. Iskolánk diákjai számos alkalommal vehettek részt tanulmányi kirándulásokon, de erdei iskola keretében még eddig sohasem. Célunk az erdei táborral az ismeretszerzésen túl a kreativitás, a kommunikációs és vezetıi képességfejlesztés és az önbizalom fejlesztése. Feladatunknak tekintjük továbbá az átlagfeletti általános- és speciális képességek fejlesztését, a kreativitás növelését és a feladat iránti kötelezettség szintének emelését. Ahhoz, hogy tanulóinkat felzárkóztassuk és fejlesszük elsıdleges feladat a személyiség fejlesztése. A személyiségfejlesztés önismereten alapuló, az egyéni lehetıségek és gátak feltárására épülı folyamat, amelynek során az egyéniség sajátos erényei és képességei megerısítést nyernek. Ez a folyamat módot ad a hibák korrigálására, a hiányzó képességek megszerzésére is. Mindennek eredményeképp alakul ki a belsı személyi autonómia, az érett személyiség. A személyiségfejlesztés minden pedagógus feladata és célja. A személyiségfejlesztés végsı célja az érettségét bizonyító, dönteni tudó és döntéseiért felelısséget vállaló személyiség, melynek fıbb jegyei az alábbiakban foglalhatók össze: - gazdag, sokoldalú ismeretanyaggal rendelkezik, azt tudatosan, produktívan alkalmazza - önismeretének és önépítı képességének birtokában saját magát és környezetét harmóniába rendezi, érdekeit együttmőködésre képesen, felelısen érvényesíti - életstratégiájában a közösségi szabályok mőködtetéséhez szükséges azaz a jogok érvényesítésének és a kötelességek tudomásulvételén alapuló szemlélet érvényesül A személyiségfejlesztés elsı lépése a tanuló minél teljesebb megismerése, az adott életkorhoz illeszkedı, s ezen túlmenıen az egyénre méretezett módszerek megtalálása tulajdonságjegyek tudatosítása, irányított erısítése. Ezért is döntött tantestületünk az erdei iskolai programon való részvétel mellett.

43 A különbözı programokkal a felzárkóztatást és a tehetséggondozást kívánjuk szolgálni. Újfehértó, szeptember 04. Váradi Sándorné tagintézmény-vezetı

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN?

MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN? MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Óravázlat. Tisztelt Kollégák!

Óravázlat. Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kollégák! Engedjétek meg, hogy megköszönjük megtisztelı jelenléteket, és röviden bemutassuk a Zipernowsky Károly sport törekvéseit, amelyek egyben a mai bemutató óra szakmai hátterét is meghatározzák.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY?

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY? MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY? Az energiaegyensúly és szerepe a testtömegkontrollban (soványság, túlsúly, elhízás, különböző fizikai aktivitásformák energiaszükséglete) ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK?

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? Az egészséges táplálkozás alapjai az ivóvízfogyasztás és a folyadékbevitel ÉVFOLYAM: 1 2. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 1-2. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt megvalósításának idıtartama: 2010. 04.19-2010.04.23. A projekt írója és megvalósítója:

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

Interaktív táplálkozási programok

Interaktív táplálkozási programok Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben Kovács Ildikó Interaktív táplálkozási programok az iskolában dietetikus Budapest, 2007. február 28. Gyermekek táplálkozása Az elmúlt 10 évben a túlsúlyos

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. szeptember

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. szeptember Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY SZEREPE?

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY SZEREPE? MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY SZEREPE? Az energiaegyensúly és szerepe a testtömegkontrollban (soványság, túlsúly, elhízás, különböző fizikai aktivitásformák energiaszükséglete) ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi ajánlás közétkeztetık számára jelentıs változásokat hoz A közétkeztetésrıl, az OÉTI által végzett országos

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

3. osztály - Testnevelés

3. osztály - Testnevelés Horizontális tanulás a TÁMOP 3.4.2/A-11/2 Projektet megvalósító együttnevelő intézmények számára Célja az SNI-s tanulókat oktató nevelő intézmények pedagógiai munkájának megismerése: integrálás, differenciálás,

Részletesebben