PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch)

2 Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, ebben az intézményi szerkezetben Pécs város legújabb iskolája. Jogelıdje 1957-ben általános iskolaként a Szigeti úti hajdani hadapródiskolában, 1968 januárjától a jelenlegi, Tiborc utcai 16 tantermes épületben mőködött tól folyik a Tiborc Utcai Általános Iskolában német nemzetiségi nyelvoktatás januárjában Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatot hozott az intézmény német nemzetiségi két tanítási nyelvő iskolává való átszervezésérıl november 25-én közgyőlési határozattal megalapították a 8 tantermes gimnáziumot, amelyben szeptember 1-jén kezdték meg tanulmányaikat az elsı gimnáziumi osztályok. A 2000/2001. tanévtıl a Dugonics Utcai és Szınyi Utcai Német Nemzetiségi Óvodák 2006/2007. tanévtıl a Koch Valéria Kollégium az intézmény intézményegységei, július 1-jétıl fenntartónk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Pedagógiai alapelveink... 5 II. Az óvoda nevelési programja... 8 II.1. Az óvoda bemutatása... 8 II.2. Az óvodai intézményegység sajátos nevelési céljai... 8 II.3. Az óvodai nevelés feladatai, tevékenységei... 9 II.4. Sajátos törıdést igénylı gyermekek nevelése II.5. Az óvodai élet megszervezésének elvei II.6. Az óvodai élet megszervezése II.7. Nemzetiségi és német nyelvi nevelés II.8. Tevékenységformák II.9. A szülı, a gyermek, a pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei.. 34 II.10. Gyermekközösségekkel kapcsolatos ünnepek, megemlékezések II.11. Gyermekédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenységek az óvódában II.12. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a a nevelı munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke III. Az iskolai intézményegység pedagógiai programja III.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai III.2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka feladatai III.3. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka eszközei, eljárásai III.4. Nyitott oktatási formák III.5. Az iskola nemzetiségi jellegébıl adódó feladatok III.6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek III.9. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység III.10. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok III.11. A Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése III.12. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek III.13. A szülık, a tanulók és a pedagógusok együttmőködésének formái III.14. Környezeti nevelés programja III.15. Az egészségnevelési program IV. A kollégium nevelési programja IV.1. A kollégiumi nevelés alapelvei IV.2. A kollégiumi tevékenységek rendszere IV.3. Környezeti nevelés a kollégiumban IV.4. Egészségnevelési program HELYI TANTERV I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelezı és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai II. Az intézményi felvétel feltételei

4 III. Elıírt tananyag és követelmények III.1. Célok és feladatok a helyi tanterv tantárgyai és moduljainak megfelelıen III.2. A folyamatos továbbhaladás feltételei és követelményei III.3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái III.4. A tanulók jutalmazásának elvei, formái III.5. Fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei III.6. Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei III.7. Alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának szempontjai III.8. Középszintő érettségi témakörei III.9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek III.10. A pedagógiai program teljesítésének feltételrendszere IV. A végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke V. A mal kapcsolatos egyéb intézkedések VI. A elfogadása és jóváhagyása

5 NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelveink - Intézményünk nevelıtestületének pedagógiai hitvallása: - Nyelveket magas szinten beszélı, a magyarországi német nemzetiség értékeivel azonosulni tudó, a világra nyitott, önmagáért és környezetéért felelısséget vállaló, demokratikusan gondolkodó, az európai humanista hagyományokra, a magyarországi eredményekre épülı, erkölcsiségben és szellemiségben felnövekvı és ennek jegyében cselekvı polgárok nevelése és oktatása. Az intézménybe heterogén neveltségi szinttel, más-más családi háttérrel és eltérı szintő német nyelvtudással rendelkezı gyermekek érkeznek. A nevelıtestület nyolcadik és tizenkettedik osztály végére a német nyelvet jól beszélı, a magyarországi német nemzetiség értékeivel azonosulni tudó, a világra nyitott, sokoldalú, harmonikus, jó neveltségi szinttel rendelkezı személyiségeket szeretne belılük formálni, akik iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodnak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fı törekvésünk a német nemzetiségi tudat minden összetevıjének ápolása (nyelv, kultúra, kisebbségpolitika, történelem stb.). Az egységes iskola a társadalmi szükségleteket is figyelembe véve erısíti és az angol nyelvvel bıvíti a tanulók nyelvi kifejezési lehetıségeit, hozzásegíti ıket a sikeres pályaválasztáshoz. Intézményünk nemzetiségi óvoda, iskola és kollégium, ahol a nevelés és oktatás nyelve 50 %- ban a német nyelv, de nem német származású tanulókat is fogadunk. A német népcsoport nyelvének elsajátításával, kultúrájának, történelmének, a kisebbségi jogoknak és azok gyakorlásának megismertetésével, a hagyományırzéssel hozzájárulunk a pozitív azonosságtudat kialakításához és erısítéséhez. Az óvoda megteremti az alapokat mind a nyelv, mind a neveléssel összefüggı területeken, amelyekre az iskolai intézményegység épít. A kollégium megteremti a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetıség a tanulmányok folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, a német nemzetiség nyelvén történı oktatáshoz, az esélyegyenlıség biztosításához. Szociális és érzelmi védıhálóként mőködik ott, ahol a szülı nem tudja biztosítani a szükséges körülményeket a tanulmányok folytatásához, vagy az iskola eredményes befejezéséhez. Az intézményünkben tanító pedagógusok mindennapi nevelı és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. Alapértéknek tekintjük a mássággal szembeni nyitottságot, a közösségen belüli türelmet, az emberi szabadság és korlátainak felismerését, és mindezek tudatos vállalását. Ápoljuk a magyarországi német nemzetiségi és magyar kultúra hagyományait, erısítjük a kölcsönös egymásrautaltságból eredı összetartozás-tudatot. Céljaink elérésében fontos eszközök a nyitott oktatási formák, amelyek a tudás közvetítése mellett a tanulók jövıje szempontjából elengedhetetlen kompetenciákat erısítik. 5

6 Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, a gyerekeket bevonjuk saját intézményi életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás és nevelés során figyelembe vesszük, diákjaink elıre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tılük, minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, az intézmény életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk Intézményünkben a gyerekek és tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerő ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bıvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelıink szellemileg, erkölcsileg valamint testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekbıl. Ennek érdekében: a tervszerő nevelı és oktató munka a tanulók alapkészségeit, kulcskompetenciáit fejleszti és számukra korszerő, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthetı alapmőveltséget nyújt tanulóink a gimnázium utolsó évfolyamának végére olyan szintre fejlesztik kulcskompetenciáikat, amely felvértezi ıket a felnıttkorra, valamint biztosítja a további tanulás eredményes folytatását a felsıoktatásban intézményünk olyan - az emberre, a társadalomra, a mővészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók mőveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szőkebb és tágabb környezetükben megismertetjük tanulóinkkal nemzeti és német nemzetiségi kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedı személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk bennük a haza, a nemzetiségi közösség, a szülıföld iránti szeretetet az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörő fejlesztésében látjuk fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit és az eredményes tanulás technikáját legyen tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben és tanulóinkban kialakuljon az egyén és a közösségek iránti tisztelet segítünk észrevenni és értékelni a jót - megelızni, felismerni a rosszat törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására 6

7 Intézményünk - elsısorban a szülıkkel ápolt kapcsolatok révén - folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, a Pécsi Német Önkormányzattal, a német írott és elektronikus médiával (Unser Bildschirm, Rundfunk), a Lenau-Házzal, a megyei német önkormányzattal, lehetıséget teremtünk arra, hogy intézményünk életérıl, tevékenységérıl, eredményeirıl minél többet megismerhessenek a szülık, valamint városunk érdeklıdı polgárai, ápoljuk és bıvítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található oktatási intézményekkel és közmővelıdési intézményekkel nevelıink fontos feladatnak tartják, hogy intézményünk - eddigi hagyományaihoz híven - továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintő megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 7

8 II. Az óvoda nevelési programja II.1. Az óvoda bemutatása Dugonics utcai óvoda: Pécs keleti városrészében, csendes, családi házas, külvárosi környezetben fekszik. Az óvoda 1959-ben épült, melyhez a városban talán az egyik legnagyobb, jól felszerelt óvodaudvar tartozik, igen jó lehetıséget kínálva a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Helyiségei otthonosak, barátságosak, gyermekközeliek. Az épületben három gyermekcsoport mőködik. Szınyi utcai óvoda: Az óvoda 1968-ban épült, tágas kétszintes épülete könnyen megközelíthetı helyen, a nyugati városrészben, Uránváros zöldövezetében található. Barátságos, hársfákkal árnyékolt kis udvara mozgásos játékok kedvelt színhelye. Helyiségei otthonosak, barátságosak, gyermek közeliek. Az épületben három gyermekcsoport mőködik. Az óvodai intézményegység elsısorban Pécs és városkörnyék német kisebbségéhez tartozó családjainak gyermekeit várja. A humán erıforrás jól képzett, innovatív, egységes pedagógiai szemléletmóddal rendelkezı, team-munkára képes, önelemzı és önértékelı közösség, melyet szakmai igényesség jellemez. Az intézményegység tevékenységét nyitottság, rugalmasság, kiterjedt kapcsolatok jellemzik szervezetekkel, intézményekkel. Továbbképzések színhelye, óvónıi gyakorlómőhely. Legfontosabb partnereink a gyermekek, szülık, az iskolaközpont, a fenntartó, kisebbségi önkormányzat. Szakmai célkitőzéseink színvonalas teljesítésére az alkalmazotti kör bevonásával, a partneri igények kielégítésére minıségfejlesztési rendszert építünk és mőködtetünk. Céljaink megvalósítását elısegítı esztétikus, biztonságos, korszerő, inger-gazdag környezetet alakítunk magunk körül, mely egyben tükrözi is a német kisebbség kultúráját, szín- és formavilágát. A nevelımunka tartalmának, módszereinek bıvülésével, színesítésével a belsı környezet is folyamatosan formálódik, új arcot kap. II.2. Az óvodai intézményegység sajátos nevelési céljai Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú testi- lelki fejlıdésének elısegítése, személyiségük kibontakoztatása kétnyelvő környezetben, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, valamint egyéni fejlettségi szintjüket, egyéni fejlıdési ütemüket. A német nyelv megszerettetése a gyermekekkel, a nyelvhez főzıdı pozitív viszony kialakítása, a nemzetiségi identitástudat megalapozása, a nemzetiségi hagyományok megırzése, ápolása. Gyermekkép, óvodakép Nyitott, elfogadó, játékban nevelı és tanító óvoda, melyben a gyermekek egyéni fejlıdésük és érésük ütemében alkalmassá válnak az iskolakezdésre. A gyermekek megismerkednek népi, irodalmi, zenei alkotásokon keresztül nemzetiségük hagyományaival, a népi kultúrkincs néhány értékes elemével. A kétnyelvő óvodai nevelés meleg, családias légkörben elısegíti a gyermekek pozitív érzelmi kötıdését a német nyelvhez, megteremti az életszerő, sokoldalú érzékelés, a zene, a ritmus jelentıségét figyelembe vevı, utánzáson alapuló, természetes, spontán nyelvtanulás feltételeit. Szabad, önállóan gondolkodó, érdeklıdı, kiegyensúlyozott, szeretetteljes emberi jellem megalapozása a célunk, aki kötıdik a kisebbség nyelvéhez, kultúrájához, toleranciára, a másság elfogadására is képes. 8

9 II.3. Az óvodai nevelés feladatai, tevékenységei Az egészséges életmód alakítása. Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Közösségi életre való felkészítés. Sajátos törıdést igénylı gyermekek nevelése. Tehetséggondozás. Az egészséges életmód kialakítása Cél Egészséges életmódra nevelés, egészséges életvitel igényeinek kialakítása. A német nyelv alkalmazása az egészséges életmód kialakításánál. Feladat A gyermekek testi-lelki egészségvédelme. A mozgás-pihenés összhangjának megteremtése. Egészséges életritmus, életmód megalapozása. Család - óvoda együttmőködésére törekvés e tekintetben is. Személyi higiénia feltételeinek megteremtése. Egészségügyi szokások rögzítése. Gondozási mőveletek nevelı hatása (önállóság, segítıkészség, alkalmazkodó képesség) érvényesüljön. Szokásrendszer kialakítása német nyelven is. A fejlıdés várható jellemzıi óvodáskor végére Elsajátították az alapvetı higiéniai szokásokat, azok betartását igénylik. Képesek környezetük rendben tartására. Mozgásukat koordinálják, viselkedésüket képesek szándékosan irányítani. Személyükhöz kapcsolódó gondozási feladatokat önállóan elvégzik, a témakörben gazdag aktív szókinccsel rendelkeznek, mindkét nyelven. A gyermekek képesek testi szükségleteiket érzékelni, két nyelven megfogalmazni, azokat önállóan elvégezni. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Cél A gyermekek sajátítsák el az életkoruknak megfelelı zavartalan beilleszkedést elısegítı közösségi beállítódást, magatartást. Személyiségük alakulása feleljen meg társadalmunk követeléseinek. Az alapvetı érzelmi állapotra utaló német kifejezéseket megértsék, lehetıség szerint használják. Feladat Barátságos, derős légkör biztosítása. Az óvónı-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatait pozitív érzelmi töltés jellemezze. 9

10 A gyermekek társas szükségleteinek kielégítése. Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése beszoktatástól az óvodáskor végéig. Közös élményekre épülı tevékenységek megszervezése. Közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás kialakítása. Sajátos törıdést igénylı gyermekek nevelése. Tolerancia, másság, önértékelés, önbizalom, szerepvállalás, frusztrációtőrés képességének elsajátítása. Baráti kapcsolatok kialakítása és ápolása német nyelvi játékokkal. A fejlıdés várható jellemzıi óvodáskor végére Nyitott, érdeklıdı, érzelmileg kiegyensúlyozott személyiségek, elsajátították a szociális magatartás alapvetı szokásait. Képesek a közösségen belüli alkalmazkodásra. Szociálisan beilleszkednek, aktívan részt vesznek a közös tevékenységekben. Együttmőködnek életkoruknak megfelelıen. Önálló véleményalkotásra is vállalkoznak, elfogadják a kudarcot, örülnek a sikernek. Jól érzik magukat a kétnyelvő környezetben, pozitív kötıdésük a német nyelvhez. A közös ünneplések alkalmával énekelnek, verselnek németül. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Cél A gyermekek érdeklıdésére, kíváncsiságára épülı életkori sajátosságoknak megfelelı változatos tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetükrıl. A magyar anyanyelv, a kommunikáció különbözı formáinak fejlesztése. Feladat Az értelmi képességek fejlesztése. A gyermekek tehetségének kibontakoztatása, illetve a hátrányos helyzetőek felzárkóztatása. Élmények, tapasztalatok szerzése a természeti és társadalmi környezetrıl. A fejlıdés várható jellemzıi óvodáskor végére Értelmi fejlıdésben a gyermekek érjék el az észleléses, észleléses finommozgásos funkciók magas szintő mőködését. A kezdetben érzelmektıl meghatározott megismerési sémák egyre pontosabbak, teljesebbek, valósághoz hőek legyenek. Jelenjen meg a szándékos bevésés és felidézés, a megismerés mellett egyre nagyobb szerepet kapjon a felidézés. Fokozatosan növekedjen a szándékos figyelem idıtartama, terjedelme, átvitele. A gyermekek érjenek el az elemi, fogalmi gondolkodás kialakulásához. Bıvüljenek ismereteik természeti, társadalmi környezetükrıl. A nyelvelsajátítás három lépése (megnevezés, felismerés, gyakorlás) útján önmagukhoz képest bıvüljön aktív, passzív szókincsük. 10

11 II.4. Sajátos törıdést igénylı gyermekek nevelése A nehezen szocializálható, vagy lassabban fejlıdı, vagy koránál alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzető, vagy elhanyagolt gyermekeket és fejlıdésüket megkülönböztetett figyelemmel kísérjük. İk speciális ismereteket, sajátos törıdést igényelnek, szükség esetén megfelelı szakemberek (pszichológus, gyermek pszichiáter, gyermekorvos, szociálpedagógus, gyógypedagógus, logopédus, konduktor) közremőködésével. Igyekszünk a szülıket is megnyerni az együttmőködésre, mindvégig a gyermek érdekeit szem elıtt tartva. Valamilyen területen minden gyermek tehetséges, ezért óvodapedagógusaink feladata, hogy hozzájáruljanak a gyermekek tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. Célunk, hogy a gyermekek minél változatosabb tevékenységeket végezzenek, hogy adottságaik megmutatkozhassanak. Az adottságok csakis a pozitív, a gyermeknek megfelelı környezeti hatások által fejlıdnek képességekké, esetleg tehetséggé. Feladatunk a fejlıdéshez a lehetı legkedvezıbb feltételeket biztosítani.(idı, hely, nyugodt elfogadó légkör, megfelelı tevékenység) A tehetséggel kapcsolatos teendık: A tehetség felismerése és differenciált fejlesztése. A fejlıdési hátrányok megszüntetése. A másság kezelése. A tehetséggondozásnál fejlesztjük a tehetséges gyermek erıs oldalát, erısítjük a gyermek tehetségével összefüggı gyenge területeket, olyan légkört alakítunk ki a gyermek körül, amely ıt elfogadja, személyiségének fejlıdését segíti, megteremtjük a pihenés, relaxáció lehetıségét. II.5. Az óvodai élet megszervezésének elvei Az óvodai intézményegység személyi feltételei adottak a nevelési program megvalósításához. Az intézményegység élén az intézményegység vezetı áll, aki az intézményegység szakmai vezetıje. Az alkalmazottak feladatait a személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. Az intézményegység vezetésének szakmai koncepciója: a kölcsönös tapasztalatszerzésen, szabad szakmai véleménynyilvánításon, érdemi vitán alapuló, folyamatosan meg - megújuló, korszerő, gyermekközeli, játékba integrált innovatív óvodapedagógusi munka elısegítése, támogatása. A nevelıtestület szakmai felkészültsége jó. Ambiciózus, érdeklıdı kollégák, akik nyitottak, fogékonyak az új iránt. Készek tartalmas szakmai vitákra, tudnak érvelni, munkájukat jó hangulatban, rugalmasan végzik. Tudomásul veszik az új elvárásokat, készek a szakmai továbbfejlıdésre, különbözı szakirányú tanfolyamok elvégzésére. A nevelıtestület továbbképzési programja és beiskolázási terve részletesen tartalmazza az egyes pedagógusok iskolai keretek közt, illetve továbbképzési rendszerben történı tanulását. 11

12 Az óvónıi párok kialakításánál a szakmai tapasztalat, emberi természet szempontjai játszanak szerepet. A csoportok rugalmas szervezéső napirendje épít a dajkák aktív segítségére a nevelésben, gondozásban. Ezt lehetıvé teszi az óvónık és dajkák 2 illetve 3 mőszakos lépcsızetes munkakezdése, a fedési idı biztosítása. Jó munkakapcsolat jellemzı. Udvaros, kézbesítı teendıket telephelyenként egy-egy 6 órás részfoglalkozású dolgozó látja el. Az óvodák tárgyi feltételei is elısegítik a hatékony nevelést. Az óvodaépületek berendezéseit, udvarait oly módon alakítottuk ki, hogy azok a gyermekek biztonságát, kényelmét, mozgás és játékigényét, egészségük megırzését szolgálják, a dolgozók számára megfelelı munkakörnyezetet biztosítsanak. A Dugonics óvoda esztétikus kı épülete családi ház jellegő. Három csoportszoba, a hozzá tartozó két mosdó, közös öltözı biztosítja a gyermekek számára a kényelmes, esztétikus, otthonos környezetet. Hatalmas, fákkal, változatos növényekkel teli udvarában található füves rész, fedett szín, homokozó. Korszerő udvari játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda berendezésében a régi és az új harmonikus összhangja segíti a gyermekek komfortos elhelyezését, a nevelımunka zökkenımenetes lefolytatását. Szınyi utcai óvoda bölcsödébıl átalakított kétszintes épület. Három csoportszobája otthonos, világos, két gyermekmosdó és egy tornaszoba szolgálja a gyermekek kényelmes ellátását. Kicsi, hársfákkal övezett udvara füves és szilárd burkolattal egyaránt rendelkezik. Korszerő udvari játékok segítik a gyermekek mozgásfejlesztését. Berendezése esztétikusan felújított. Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere A játéktevékenység eszköze: A játék az óvodáskorú gyermek alapvetı tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játékszer motiválja, ösztönzi, gazdagítja a gyermek elképzeléseit, segíti elgondolásainak megvalósítását. Óvodánk tárgyi és dologi felszereltségét évrıl-évre folyamatosan gazdagítjuk, pályázatok benyújtásával, alapítványunk illetve egyesületünk támogatásával és a szülık segítségével. Az óvodai tanuláshoz szükséges fejlesztési eszközök ellátottsága megfelelı, folyamatosan kiegészítjük azokat. Az óvodai meséskönyvek, ismeretterjesztı könyvek, szakkönyvek Gyermekkönyvek: Mindkét telephelyen a csoportok rendelkezésére állnak. A könyvállomány kínálatát évrıl évre gazdagítjuk. Szakkönyvek: Az óvodai könyvállományban és a csoportszobákban is szabadon az óvónık rendelkezésére állnak. A legújabb szakirodalom beszerzése folyamatos. Német nyelvő szakkönyvellátottságunk nagyon jónak mondható. 12

13 II.6. Az óvodai élet megszervezése A beszoktatás A beszoktatás idıszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötıdését az óvodához. Az óvónı a szülıkkel együtt megteremti a lehetı legnyugodtabb feltételeket a gyermekek közösségbe történı beilleszkedéséhez, mely körültekintést, gyöngédséget, megértést, türelmet kíván. Az óvodapedagógusok tudatosan készülnek az új gyermekek beszoktatására. Felvesszük a kapcsolatot a szülıkkel már a beszoktatás elıtt, a beiratkozásnál lehetıség szerint jelen van az új gyermekeket fogadó óvónık egyike. A szülık rövid bemutatkozó kiadványban részesülnek. Májusban tájékoztató szülıi értekezletet tartunk az újonnan érkezık számára. Az új kicsik beszokására tág idıkeretet biztosítunk (szeptember-október-november). Az óvónı fokozatosan elnyerheti a gyermek bizalmát, átveheti és biztosíthatja a szülı távollétében a felnıtt kapcsolat biztonságát a gyermekben. Viselkedésére a türelem, másokra irányuló figyelem, empátia jellemzı. A beszoktatás idejére is vonatkozik az egyéni eltérésekhez, igényekhez való igazodás. Fontos a fokozatosság, folyamatosság, rendszeresség, az óvónı gyengéd, nyugalmat sugárzó magatartása, olyan program specifikus elemek beiktatása, mint pl.: ölbeli játékok, halk zene, meghitt mese, bábjáték, hangszeres játék. A beszoktatás ideje alatt a szülık megfigyelhetik a kisebbség nyelvén folytatott kommunikációs helyzeteket, gyakorlatot is. Az óvoda csoportszerkezete A két telephelyen 6 gyermekcsoportban osztott illetve osztatlan szervezeti keretben neveljük a gyermekeket. A gyermekcsoportok kialakításánál figyelembe vesszük a közoktatási törvény csoportlétszám kialakítására vonatkozó elıírásait, a szülık kérését, a gyermekek életkorát, nemét, az óvodapedagógusok szakmai véleményét. Szempontok a napirend elkészítéséhez A napirend biztosítja a gyermekek egészséges fejlıdését azzal, hogy megfelelı idıkeretet jelöl meg az egyes tevékenységekhez. A rendszeresen visszatérı ismétlıdések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekekben. A napirend részei bizonyos stabil elemek, amelyektıl egyik csoport sem tér el pl.: az étkezés, pihenés ideje. A napirend tartalmaz olyan tevékenységeket is, melyek rugalmasan, a gyermekek igényeinek, érdeklıdésének, napi aktualitásnak megfelelıen változtathatók. A napirend összeállításának további szempontjai: A nyári és az oktatási idıszakban különbözı feladatokat kell megoldani. A különbözı korcsoportokban az egyes tevékenységek más-más idımennyiséget igényelnek (gondozási-, szabadon választott tevékenységek, pihenés, étkezés stb.). Korcsoporton belül is eltérıek lehetnek az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges idımennyiségek. A folyamatos napirend hosszú, egybefüggı idıt enged a játéknak, a spontán tevékenységeknek. Számtalan lehetıséget kínál az óvodapedagógusoknak, hogy közvetetten 13

14 gazdagítsa a gyermekek játéktevékenységét, illetve abba bekapcsolódjon, vagy a játékot differenciáltan továbbfejlessze. A folyamatosságban növekszik a játék szerepe, jelentısége, figyelembe veszi a gyermekek tempóját, különbözı fejlettségi szintjét és az intimitást. Nyugodt légkört eredményez, nincs sürgetettség, várakozási idı. Lehetıség adódik spontán német nyelvi beszédhelyzetek kialakulására, azok továbbfejlesztésére, gazdagítására. Alkalom nyílik a játékeszközök, tárgyak német nyelvő megnevezésére, párbeszédek spontán kezdeményezésére, tartalmas német illetve magyar nyelvő beszélgetésekre. Szempontok a hetirend elkészítéséhez A hetirend a komplex tevékenységformák 1 hétre szóló beosztásának javaslatát tartalmazza. Tervezet jellegő, összeállításában rugalmas, a gyermekek igényeinek, aktualitásoknak megfelelıen változtatható. Tervezi a kötelezı foglalkozás számát, idejét (pl.: testnevelés) Segíti az óvodapedagógust az egyes mőveltségtartalmak közvetítésének tervezésében, valamennyi területet tartalmazza. Kötött, kötetlen, frontális vagy mikrocsoportos foglalkoztatási formában történik. A foglalkozás típusát a heti témák, aktualitások, képesség,- és- készségfejlesztés feladatai határozzák meg. Az óvónı él módszertani szabadságával. A német nyelvő foglalkozások témái követik a magyar nyelvőekét. A hetirend, a napirend a csoport faliújságán kerül kifüggesztésre. A komplex hetirendet, napirendet csoportonként az óvónık maguk készítik el, mely rugalmas, az aktualitásoknak megfelelıen változhat. II.7. Nemzetiségi és német nyelvi nevelés Kétnyelvőség az óvodában, a hazai németség kultúrájának megırzésével kapcsolatos feladatok: Kisebbségi óvodai nevelésünk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvével összhangban valósítja meg sajátos célkitőzéseit és feladatait. Programunk tartalmi szabályozásának rendszere abból indul ki, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatása a magyar közoktatás része. Lehetıvé teszi a sajátos kisebbségi célok, a nyelv és kultúra továbbörökítésének, az önazonosság megırzésének megvalósítását. Óvodánk egy nemes célra hivatott, összetett feladatra elkötelezett intézmény: A nemzetiségi lét megırzésére való törekvésünk vezéreszménye a nyelv megırzése, a szokások, hagyományok, népi kultúra továbbörökítése. Óvodai nevelésünk során a gyermekek ismerkedjenek meg a népi, irodalmi, zenei alkotásokon keresztül nemzetiségük hagyományaival, a népi kultúra néhány értékes elemével. Kétnyelvő környezetben tanulhassák, gyakorolhassák a német nyelvet. Kétnyelvőség jellemzi az óvoda egész napos nevelési gyakorlatát. A német illetve magyar nyelv használatában meghatározó tényezı a gyermekek családból hozott nyelvismerete. Ezt tekintjük kiinduló alapnak az óvodások differenciált nyelvi fejlesztésében. Az óvodai német nyelvi nevelés kiindulási alapját a domináns magyar környezeti hatások, a nemzetiségi gyermekek kizárólagos magyar egynyelvősége képezi. A családban még néhol fellelhetı kétnyelvőség, a szülık receptív nyelvismerete még adott esetben ráhangolja a gyermekeket a nyelvre. A nemzetiségi családokban bekövetkezett nagymértékő "nyelvvesztés", az anyanyelvi légkört biztosító hatások átalakulása, a tájnyelv ismeretének visszaszorulása következtében a 14

15 nemzetiségi családokban széttört az anyanyelvbe való belenevelıdés formája. A családon belül a magyar nyelv dominanciája került elıtérbe. Ennek következtében az óvodai nyelvi nevelés során ráléptünk arra a kényszerpályára, amely a nyelvápolásról, a nyelv fejlesztésérıl, a nyelv tanítására helyezi a hangsúlyt, vagyis az úgynevezett másodnyelv tanítását és gyakorlását az alapoktól való indítással kívánja megvalósítani. A családok pozitív indíttatása a német nyelv gyermekeik körében történı megszerettetésére, fejlesztésére, a kisebbségi kultúra játékos megismertetésére, jelenti óvodánk számára a legfıbb motivációt. Az életszerő, sokoldalú érzékeltetést szem elıtt tartó, a zene, a ritmus jelentıségét figyelembe vevı, utánzáson alapuló természetes nyelvtanulás folyamatát gyakoroljuk. A német nyelvi program témái követik, szorosan kötıdnek a magyar nyelvő ismeretanyagokhoz. Azt a gyermekek nyelvismeretének függvényében dolgozzák fel játékosan. A csoportban dolgozó mindkét óvónı jól beszéli a nyelvet, ezért a mindennapi életben elıforduló beszédhelyzetek és játékszituációk feldolgozásával biztosítják a személyükhöz kötıdı nyelvtanulást, a hallás utáni megértés fejlesztését, a gyermekeket produktív nyelvhasználatra ösztönzik. Ez a törekvés folyamatos, áthatja az egész napot, valamennyi tevékenységet. Fontos, hogy az óvodai napirendben ismétlıdı cselekvéseket jelölı szókapcsolatok mindig ugyanabban a szerkezetben kerüljenek alkalmazásra, mert ez elısegíti a gyermekek számára a tartalmi összefüggések rövid idın belül történı megértését. Hangsúlyt kapnak: a mondathangsúly és beszédritmus, mimika, gesztusok, játékos hangutánzások, ritmus, zene, sokoldalú érzékelés során történı fogalomalkotás, gyermek érdeklıdésének felkeltése (motiváció), szituáció orientált tanulás, A nyelvelsajátítás három lépése: a megnevezés (tárgyak, szituációk, cselekvések) bemutatásával, a felismerés, amely a passzív szókincs, a nyelv megértése révén képessé teszi a gyermekeket egy speciális hangkép több hangkép közül való kiválasztására, a gyakorlás, amikor a gyermekek a tartalmi összefüggések megértése után önállóan alkalmazzák az adott szókapcsolatot. Az óvónık helyes, szép kiejtéső beszéde a követendı, a gyermekek számára modellértékő. A gyermekek egyéni nyelvismeretétıl, érdeklıdésétıl, fejlıdésétıl függıen kapcsolódnak be a nyelvhasználatba. A cél elsısorban az, hogy a gyermekek pozitívan viszonyuljanak a német nyelvhez, nem írunk elı számukra kötelezıen "megtanulandó" lexikális anyagot, az önkéntességen alapuló örömteli, játékos, élményszerő nyelvelsajátításra törekszünk. Rugalmas hangképzı szerveiknek köszönhetıen játszanak a nyelvre jellemzı hangzórendszerrel. Fogékonyak a nyelv zeneiségére, ritmusára. Ezt a zeneiséget, ritmust, a nyelvre jellemzı sajátosságokat legtisztábban a népi kultúra ırzi a maga egyszerőségében, szépségében, a gyermekekhez közelálló tematikában. Az óvónık az egyes tevékenységformák során feldolgozandó témákat többségében e körbıl merítik: népmeséket, népi játékokat, nyelvi játékokat, mondókákat, verseket, dalos játékokat, körjátékokat, énekeket, gyermektáncokat, felelgetıseket stb. Felelevenítenek, eljátszanak régi szokásokat, melyek ünnepekhez, jeles napokhoz kötıdnek. A népi elemek egyes tevékenységformák tartalmi tervezésénél elıtérbe kerülnek rugalmas 15

16 szervezésben, egyéni vagy csoportos játékban, mikrocsoportos vagy frontális foglalkoztatási formában, illetve kollektív játékként. Fontos, hogy a gyermekek számára e tevékenységek élményszerőek, érdekesek, változatosak, magával ragadóak legyenek, utánzásra ösztönözzenek, örömüket leljék bennük. Az óvodai környezet tükrözi a német kisebbségre jellemzı szín és formavilágot. Fellelhetıek a népi kultúra tárgyi emlékei. Törekszünk arra, hogy egyes sarkok, játékeszközök kínálata egyben motiválja is a német nyelvő játékszituációk spontán szervezıdését. A meghitt játék, gondozási, egyéb tevékenységek gyakorlása során kétnyelvő környezetben a német nyelv észrevétlenül tapad meg emlékezetükben. Az óvoda kapcsolatai a kisebbségi feladatok ellátásában Az óvoda és az iskola kapcsolata Az óvodai intézményegység nevelı, fejlesztı munkáját az iskolaközpont elsı láncszemeként, annak nevelési programjával, fejlesztési céljaival és feladataival összhangban végzi. Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok közös gyermekprogramok, továbbképzések alkalmával cserélik ki tapasztalataikat. Közmővelıdési intézmények Ezen intézményeket és rendezvényeiket a gyermekek életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva érdeklıdésüket, fejlettségüket figyelembe véve látogatják az óvodapedagógusok vezetésével (múzeum, könyvtár, bábszínház, Lenau-ház). A közmővelıdési intézmények programjainak színesebbé tételében, felkérés esetén szívesen részt veszünk. Kapcsolat a Német Kisebbségi Önkormányzattal Aktívan részt vállalunk az Önkormányzat által szervezett óvodások számára is nyitott programokon (játszóház, táncmősor, hangverseny, kiállítás) Számítunk pályázataink támogatására. Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához Nyelvi fejlesztı játékok Képeskönyvek Képsorozatok Kisebbségi nyelvő hang -, és videokazetták Diafilmek Audiovizuális eszközök Hangszerek Kiegészítı kellékek (fejdísz, kötények stb.) Nemzetiségi népviselet Természetes anyagok Német kisebbség kultúrájának tárgyi emlékei 16

17 II.8. Tevékenységformák Játék A játék az óvodás gyermek legtermészetesebb, legjellemzıbb tevékenysége, az óvodai nevelés legértékesebb, leghatékonyabb eszköze. A gyermekek a játékon keresztül ismerkednek a világgal, a valóság tárgyaival azok tulajdonságaival, az emberi kapcsolatokkal és magatartással, a valóság jelenségeivel, eseményeivel. Eközben tapasztalatot szereznek közösségi kapcsolatokban, érzelmileg, és értelmileg egyaránt. Játékokban szerzett tapasztalataik a valós világot tükrözik, mely sajátos, gyakran áhított formákat ölt, s melyekben benne vannak emlékeik, élményeik, érzelmeik, képzeletük. Nagy az utánzási vágy, különösen az érzelmileg közelálló felnıttet figyelik meg, s utánozzák. A gyermek fejlıdése során megjelenı játékot tudatosan használjuk fel a gyermekek célirányos fejlesztésére, hogy elısegítsük személyiségük fejlıdését. Így állíthatjuk a játékot nevelésünk legfıbb eszközévé. Szerepe kiemelt jelentıségő, az óvoda napirendjében meghatározó. Jellemzı a gyermek önkéntessége, de az óvodapedagógus tudatos irányító hatása is érvényesülhet. Cél: A komplex, élményszerő tevékenységek során egyéni adottságaikat figyelembe véve alakuljon, formálódjon személyiségük. Fejlıdjön a gyermekek magatartása, viselkedéskultúrája, érzelmi, akarati, gondolkodásbeli viselkedése, gazdagodjanak ismereteik. Az elmélyült, tartalmas játék során egyénenként rendelkezzenek olyan képességekkel, készségekkel, melyek az iskola megkezdéséhez szükségesek. Feladat: Szabad, elmélyült, spontán játék lehetıségeinek biztosítása. Játéktevékenységeken keresztül újabb ismeretek, tapasztalatok, élmények feldolgozása. Társas kapcsolatok fejlesztése. Kétnyelvő kommunikáció (német és magyar) gyakorlása. Népi játékok megismerése a kisebbségi kultúra, illetve az anyanemzet kultúrájából. Játéktevékenységek legjellemzıbb megjelenési fajtái: A különbözı játékfajták a csoportban folyamatos napirend során egyidejőleg is jelen lehetnek. A gyakorló játék kiindulópontja a véletlen mozgásból való siker, egy újszerő cselekvés ismételgetése, mely örömet okoz. A mozgás mellett figyelmet szentel a gyermek a konkrét tárgyaknak is. Az ismétlés, az ismerısség biztonságot ad. Játszik a hangokkal, szavakkal is. Az eszközök nevei, cselekvések, mozdulatok német nyelven is elhangzanak. A szerepjáték nevelési szempontból a leggazdagabb lehetıségeket kínáló játékfajta. A gyermekek alkotó képzelete szárnyal, sok kimondatlan kívánság valóra válhat, konfliktus feloldódhat. A hétköznapi életbıl merített témák, szerepkörök feldolgozása során bıvülnek ismereteik, megnyílnak társaik elıtt. A természetesség tartalmas párbeszédekre, beszélgetésekre ad lehetıséget. A játék lényegébıl adódóan elsısorban anyanyelvükön (magyarul) beszélnek a gyermekek. Az óvónı szerepvállalása során az aktuális helyzethez alkalmazkodva spontán, természetes 17

18 módon kapcsolódik német nyelven a játékba. Német nyelvhasználatában alkalmazkodik a gyermekek ismereteihez. Szerényebb szókinccsel rendelkezı gyermekek esetén egyszerő, rövid szókapcsolatok mindig ugyanabban a szerkezetben kerülnek alkalmazásra. Fontos, hogy azok a szituációba játékosan illeszkedjenek, a gyermekek számára elfogadható módon dallamosak, utánzásra ösztönzıek legyenek. Építı, konstrukciós játék jellemzıje, hogy az alkotás öröme ösztönzi a gyermekeket. A játék során felmerülı problémahelyzetek megoldása logikus gondolkodást igényel. Szabadon megvalósíthatják fantáziadús alkotásaikat. Mindkét nyelven megnevezik a játékokat, formájukat, színüket, helyzetüket, egyéb tulajdonágaikat. A szabályjáték lényege a felállított szabályok betartása. A gyermekektıl alkalmazkodóképességet, önuralmat, következetességet igényel. Megtanulják a kudarcélmény elviselését, megismerik azt az érzést, hogy a másik sikerének is lehet örülni. A szabályjáték valamennyi fajtája rengeteg lehetıséget rejt magába a német nyelvi ismeretek bıvítésére. A gyermekek megismerkednek a kisebbségi kultúra néhány népi gyermekjátékával. Egyes játékok, memóriajátékok, társasjátékok levezetése, játszása németül történik. Így a nyelvet és a játékot a gyermekek összekapcsolják, együtt rögzül. Célszerő, ha az óvónı egyes témakörök feldolgozására maga is készít memóriajátékot, társast. A dramatizálás, bábjáték személyiségfejlesztı hatása miatt a játék egyik legértékesebb fajtája. Gazdagodik a gyermekek szókincse mindkét nyelven, a bábok segítségével áthidalhatóak a nyelvi hiányosságok, bátrabban, magabiztosabban beszélnek a szereplık. Egyszerőbb szókapcsolatok újabb kifejezésekkel bıvülnek, a bábok kedvessége, közvetlensége magával ragadó, utánzásra ösztönzı. Bábjáték, dramatizálás segítségével könnyebben illusztrálhatóak a népmesék, mondókák, ujjjátékok. Szemléletesek, képszerőek, segítik a megértést, megmozgatják a gyermekek fantáziáját. Barkácsolás, mintázás, kézimunka alkalmával az óvónı megismerteti a gyermekeket néhány népi mesterséggel, lehetıség szerint bevonja a családokat is. A barkácsolt eszközök a gyermek saját örömére játékát gazdagítják. Megismerik az eszközök, munkafázisok neveit németül is. Megismerkednek néhány népi mesterséggel a német kisebbség kultúrájából. Udvari játéklehetıségekkel naponta élnek a csoportok, használják a szabadban lévı játékeszközöket. Az óvónık mozgásos-, szabály-, körjátékokat kezdeményeznek németül, magyarul. Színes eszközökkel motiválják azokat. Természetes mindkét nyelv használata. A fejlesztési feladatok megfelelı feltételek mellett valósulnak meg, ezek a nyugodt, kreatív légkör, idı, hely, eszközök, hangulat. Az óvodapedagógus megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket. A csoport napirendjét úgy állítja össze, hogy a gyermekek játékához elegendı idı álljon rendelkezésre. A csoportszobában sokrétő tevékenységekre alkalmas állandó és mobil játszóhelyeket alakít ki. Érdekes, színvonalas játékeszközöket kínál a gyermekeknek valamennyi játékfajtában. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére Legyenek képesek csoportban történı együttjátszásra, élményeik eljátszására. Játékuk legyen tartalmas, egyéni ötletekkel bıvítsék azt. Játékukban legyenek kitartóak, a megismert szabályokat tartsák be, társaikhoz alkalmazkodjanak, viseljék el a kudarcot és örüljenek a sikerélményeknek. Alakuljanak pozitív érzelmeik társaik iránt. Ismerjék meg számos játékeszköz és barkács-tevékenység megnevezését németül is. Kétnyelvő interakciókra képesek egyéni fejlettségük szerint. 18

19 Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához Társasjátékok Építıjátékok Babakonyha felszereléssel (bútor, edény, evıeszköz stb.) Barkácsoló eszközök Kosztümök, kiegészítı kellékek (a szerepjátékhoz) Kisautó, dömperek, teherautók Babák, bábok Udvari játékok Egyéb játékeszközök Vers, mese, anyanyelvi nevelés Cél: Az irodalmi nevelés az anyanyelvi kultúra és a mőveltség megalapozását szolgálja. Az irodalmi mővek tartalma hozzájárul a gyermekek világképének kialakulásához, a nemzeti kultúra alapjainak lerakásához, nemzetiségünk egyes hagyományainak megismeréséhez. Erkölcsi, esztétikai értékeket közvetít, igényt alakít ki az irodalmi élményekre. Feladat: A gyermek életkorának megfelelı kisebbségi és magyar mondókák, versek, mesék kiválasztása. A legfıbb segítıje legyen a gyermek érzelmi- értelmi és etikai fejlıdésének. Tájékoztassa a gyermeket a külvilág és az emberi belsı világ legfıbb érzelmi viszonylatairól, megfelelı viselkedésformákról. Igazolja vissza a gyermek szorongásait és feloldást, megoldást kínáljon, illetve örömet jelentsen, élményt nyújtson. Segítse a gyermeket, hogy eligazodjon a természeti, társadalmi környezetben. Helye az óvodai nevelés folyamatában Az irodalommal mese, vers gyönyörködtetni akarjuk a gyermeket, aki örömforrásként, jókedvet fakasztó játékként, izgalmas szellemi kalandként, elgondolkodtató valóságmozzanatként éli meg a mőfajt, a mővet. A gyermek számára fontos, hogy érzelmi, hangulati feszültséget keltsen. A gyermekek számára a versek mondogatásakor a tevékenység a döntı, amelyhez kapcsolódnak, amelyet ritmusossá, játékossá tesznek. A ritmusos, játékos verses mesék magukban hordozzák a beszéd, a gondolkodás, a személyiségfejlıdés nélkülözhetetlen pszichés feltételeit. A jól megválasztott irodalmi alkotások mindig pozitívan hatnak a gyermekre, s gazdag személyiségformáló hatásukon túl szerepük van a gyermek és az óvónı közti jó viszony kialakulásában, - ugyanis a gyermek csak attól tud tanulni, akit szeret. A mese-vers a gyermekeket a másik emberhez kapcsolja, erıs belsı aktivitásra, vagy játékosságra serkenti. Ritmusa, képi ereje, hangulata fogva tartja a képzelıerıt. Oldja a szorongást, melyet a nagyrészt még ismeretlen világ, a feldolgozatlan indulatok váltanak ki. A mindennapi mesemondás a nap fontos eseménye, alkalmait a mesehallgatásra utaló ismétlıdı szokásokkal teremti meg az óvónı. 19

20 Ritmikus ismételgetésekkel, képzeleti képek összekapcsolásával, nyelvi, stilisztikai, akusztikai, mimikai eszközökkel, a szöveget kísérı mozdulatokkal tesszük a mesélést élményszerővé. A gyermekek magyar nyelven egyszerőbb szerkezető, cselekményő állatmesékkel, láncmesékkel, a mindennapi életrıl szóló rövid történetekkel ismerkednek, majd eljutnak a népmesék bonyolultabb képi világához, történéseihez. Az anyanemzet kultúrájából származó már ismert, egyszerőbb szerkezető és nyelvő mesét bábozás, dramatizálás során dolgoznak fel német nyelven párbeszédes cselekvéssel. A mondókák, versek kiválasztásánál fontos szempont a ritmikusság, játékosság, képszerőség mely lehetıleg mozgással társul. Szívesen mutatják, utánozzák a gyermekek az állatok mozgását, hangját, természeti jelenségek hangjait. A kisebbségi kultúrából merített verseken, mondókákon keresztül megismernek a gyermekek néhány nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötıdı hagyományt, szokást. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére Szívesen, örömmel hallgatnak és mondanak meséket, mondókát, verseket mindkét nyelven. A megismert szavak jelentését értik, megfelelıen használják. Részt vesznek dramatikus játékokban, közös mősorkészítésben. Képesek a hallottak képi megjelenítésére. (dramatizálás, bábozás) Ismert meserészletet képesek szóban kiegészíteni, megnevezik a mese legfontosabb elemeit, szereplıit. Figyelmesen végighallgatják az óvónıt. Alkalmazzák a kapcsolatteremtés szabályait. Tudnak könyvben kép alapján tájékozódni, óvják a könyv állagát. Képesek legyenek korunknak megfelelı színházi elıadás követésére. Anyanyelvi nevelés Szerves része az óvodai élet minden mozzanatának. Beépül a gyermekek tevékenységeibe, megnyilvánulásaiba, társas kapcsolataiba. Alapja a szeretetteljes, szóbeli közlést kiváltó légkör, amelyben a beszéd és a gondolkodás a mozgással koncentrációt alkot. Folyamatos napirendben dolgozó csoportban az óvónınek lehetısége adódik az egyénenkénti differenciálásra. Motiváló erıvé válik az érettebb társaktól kapott beszédpélda, az óvónı modellértékő beszéde. Úgy építi fel, fogalmazza meg kérdéseit, magyarázatait, hogy azok a gyermekek számára érthetıek legyenek. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi formában szerepet kap, az óvodapedagógus olyan irodalmi, zenei anyagot választ ki, melyeknek beszédnevelı értékük van. Anyanyelvi játékokkal olyan feladatot ad, melyek bıvítik a gyermekek szókincsét, fejleszti beszédhangejtését, beszédritmusát. Óvodánk gyermekei esetében néhány kivételtıl eltekintve magyar anyanyelvi nevelésrıl beszélünk. Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához Bábok (sík-, kesztyő-, fakanálbáb, termésfigurák) Bábparaván Dramatizálási kellékek Mesekönyvek, leporellók 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

-1.- Koch Gimnázium Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

-1.- Koch Gimnázium Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium -1.- 1. AZ ÓVODA ADATAI Koch Gimnázium Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Óvodai intézményegység Telephelyek: 7626 Pécs, Dugonics András utca 25-27. Tel.: 06-72-318-480 7633 Pécs, Szőnyi

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

-1.- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet

-1.- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet -1.- 1. AZ ÓVODA ADATAI Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet Óvodai Intézményegység Telephelyek: 7626 Pécs, Dugonics András utca 25-27. Tel: 06-72-318-480 7633

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben